Sie sind auf Seite 1von 272

r Gauya Gti-Guccha

Bibliografische information Der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im internet ber http://dnb.ddb.de abrufbar.

1. auflage 2006 iSBN 3-9804144-3-4 Gaudiya Vedanta Publications (herausgeber) Verlag: tattva Viveka-Verlag, Bensheim 2006 tattva Viveka-Schriftenreihe

r r Guru-Gaurgau Jayata

r Gauya Gti-Guccha
Liedersammlung der Gauya-Vaiavas
Zusammengestellt unter Leitung von r rmad Bhaktivednta Nryaa Mahrja

iNhaLt

Magalcaraa-Gebete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Jaya-Dhvani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Magalcaraa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Bengali-Lieder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

akrodha Paramnanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 kepa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 mra Bolite Prabhu! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123 mra Jvana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108 nanda Kanda, Niti-canda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 ra Kena My-Jle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 aruodaya-Krtana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132 tma-Nivedana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107 avatra-Sra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 Bandhu-Sage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 Bhaja Bhaja hari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112 Bhajah re Mana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113 Bhaja re Bhaja re mra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71 Boo Sukher Khabor Gi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 Bolo hari Bolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138

cintmai-Moy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99 Dayla Niti caitanya Bole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129 Dekhite Dekhite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97 Ei-Bra Karu Kara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Emana Durmati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109 Emana Gaurga Vin Nhi ra . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 Emana acra Nandana Vine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 Gaurga Balite habe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 Gaurga tumi More Day N chiha . . . . . . . . . . . .59 Gaurgera Du-Pada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 Gaurdsa-Mandire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 Gya Gor Madhura Svare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140 Gopntha (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114 Gopntha (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115 Gopntha (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116 Gurudeva! Baa Kp Kari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Gurudeva! Kp-Bindu Diy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 h h Mor Gaura-Kiora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 hari Bole Modera Gaura Elo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 hari hari! Kabe haba Vndvana-Vs . . . . . . . . . . . .101

hari hari, Kabe Mora habe hena Dina . . . . . . . . . . . .35 hari hari, Kabe Mora haibe Sudina . . . . . . . . . . . . . . .94 hari hari! Viphale Janama Goinu . . . . . . . . . . . . . .117 hari he Dayla Mora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121 harinma, tuw aneka Svarpa . . . . . . . . . . . . . . . . .136 Janama Saphala tra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 Jaya Jaya harinma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137 Jaya Jaya rdhe Ka Govinda . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92 Jaya rdh-Mdhava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 Je nila Prema-Dhana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 Jva Jgo, Jva Jgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131 Kabe h Gaurga Baliy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 Kabe Gaura-Vane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 Kabe habe Bala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126 Kabe habe hena Da Mora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 Kabe r caitanya More . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Kaha N Gaura Kath . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 Kali-Kukkura Kadana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 Ke Jbi Ke Jbi Bhi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 Ki-rpe Piba Sev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111 Kothya Go Premamayi rdhe rdhe . . . . . . . . . . . . . .40 Kp Kara Vaiava hkura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Mdhava, Bahuta Minati Kari taya . . . . . . . . . . . . . . .124 Mama Mana Mandire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81 Mnasa, Deha, Geha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119 Nady-Godrume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 Nagara Bhramiy mra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130

Nma-Sakrtana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134 Nrada Muni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139 Niti-Gaura-Nma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 Niti Gua-Mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Ohe, Premera hkura Gor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 Ohe! Vaiava hkura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Prasda-Sev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144 rdh-Kua-taa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104 rdh-Ka Bal Bal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142 rdhik-caraa-Padma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83 rama-iromai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 rasika Ngar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88 a-aga aragati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106 Sai, Kev unila yma-Nma . . . . . . . . . . . . . . . . . .143 Sakala Vaiava Gosi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 Sakh-Vnde Vijapti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95 arra avidy-Jla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144 Sarvasva tomra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 ata-Koi Gop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 r Gaura-Nitynandera Day . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 r Gaura-rpa-Gua-Varana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 r Guru-caraa-Padma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 r Guru-Parampar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 r Gurvaakam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 r Ka-caitanya Prabhu Day Kara More . . . . . . . .70 r Ka-Virahe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 rman Mahprabhura hari-Vsara-Vrata-Plana . . .67

r Nitynanda Nih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 r rdh-Bhajana Mahim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 r rdh-Ka Vijapti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 r-rdh-Nih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 r rpa-Majar-Pada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 r rpnugatya-Mhtmya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 r Vaiava-Vandan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 r Vraja-Dhma-Mahimmta . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102 uddha-Bhakata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128 Sukhera Lgiy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118 hkura Vaiava-Pada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 tuhu Se rahili Madhupura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105 Varaja-Vipine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86 Vibhvar-ea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 Vrajendra-Nandana, Bhaje Jei Jana . . . . . . . . . . . . . . . .79 Vndvana-Vilsin, rdhe, rdhe . . . . . . . . . . . . . . . .92 Vabhnu-Sut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 yadi Gaurga Nahita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 yamun-Puline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98 ya Kali rpa arra Na Dharata . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 yaomat-Nandana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75

r Gurudeva rati (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148 rla Prabhupda rati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 r tulas Krtana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155 r tulas Parikram and rati . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158 r yugala rati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154 Gtam r r rdhik Pda-Padme Vijapti . . . . .199 Jaya Jaya Sundara Nanda-Kumra . . . . . . . . . . . . . . . .191 Jaya acnandana, Jaya Gaurahari . . . . . . . . . . . . . . . .172 Jaya yaod-Nandana Ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .244 Kalayati Nayanam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203 (Ka) Deva! Bhavanta Vande . . . . . . . . . . . . . . . . .198 Nma-Krtana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .244 r anurga-Vall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242 r caitanyakam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174 r caurgragaya-Puruakam . . . . . . . . . . . . . . . .188 r Dmodarakam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186 r Davatra-Stotram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182 r Gndharv-Samprrthanakam . . . . . . . . . . . . .210 r Gaura-Gti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173 r Govardhanakam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228 r Govardhana-Vsa-Prrthan-Daakam . . . . . . . .226 r Gurvaakam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160 r Jagannthakam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184 r Keavcryakam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162 r Keava Gosvm Daaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164

Sanskrit-Lieder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159

Bhoga rati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156 Magala rati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149 r Gaura rati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152 r Gurudeva rati (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146

rati-Krtanas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145

r Ka-candrakam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192 r Ka-Nmakam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240 r Lalitakam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236 r Madhurakam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .196 r Magala-Gtam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216 r Nanda-Nandanakam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190 r Navadvpakam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180 r Nitynandakam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170 r Prabhupda-Padma-Stavaka . . . . . . . . . . . . . . . .166 r rdh-Kp-Kaka-Stava-rja . . . . . . . . . . . . . .200 r rdh-Kuakam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .222 r rdh-Prrthan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214 r rdh-Stotram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212 r rdh-Vinoda-Vihr-tattvakam . . . . . . . . . . .220 r rdhikakam (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204 r rdhikakam (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .206 r rdhikakam (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208 r ac-Snvaakam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178 r ac-tanayakam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176 r a-Gosvmyaakam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168 r ikakam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238 r yma-Kuakam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .224 r Vraja-rja-Sutakam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194 r Vnd-Devyaakam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232 r Vndvanakam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230 r yamunakam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .234 r yugala-Kiorakam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218

Vande Vivambhara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172 l! Mhne Lge Vndvana Nko . . . . . . . . . . . . . . . .250 Guru-caraa-Kamala Bhaja Mana . . . . . . . . . . . . . . . .246 Gurudeva, Kp Karke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247 Pr Karege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249 Vraja-Jana-Mana-Sukhakr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .248 upadeval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252 aussprache des Sanskrits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .255 Versindex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .257

hindi-Lieder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245

anhang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .251

VOrwOrt
wir freuen uns, hiermit die deutsche ausgabe des Liederbuchs der Gauya-Vaiavas vorstellen zu knnen, die unter der Leitung unseres verehrten Gurudevas entstand, O Viupda Paramahasa Parivrjakcrya aottaraata r rmad Bhaktivednta Nryaa Mahrja. Die Lieder der Gauya Vaiavas wurden der westlichen welt zuerst durch die arbeit r rmad Bhaktivednta Svm Prabhupdas zugnglich, des Grnder-cryas der internationalen Gesellschaft fr KaBewutsein, der die Botschaft r caitanya Mahprabhus jenseits der Grenzen indiens trug. Sein Predigen wird von rla Bhaktivednta Nryaa Mahrja fortgefhrt, der heute die welt bereist und unser repertoire an devotionalen Liedern erweitert.

Die herausgeber, Gauya Vednta Publications Deutschland

wenn im Bhajana erfahrene Vaiavas zum Krtana zusammenkommen, wird man feststellen, da sie beim Singen der Lieder eine bestimmte reihenfolge einhalten. um ihren verehrenswerten herrn zu Seiner vollsten Zufriedenstellung zu preisen, chanten sie zunchst die Magalcaraa-Gebete und die Prama-Mantras zur Schlernachfolge, zu r r Gaura-Niti, r r rdhKa, ihrem reich und ihren Gefhrten. Eine entsprechende auswahl solcher Gebete findet sich daher am anfang dieses Buches. Danach beginnt der Krtana mit Liedern zu Ehren r Gurus, gefolgt von solchen zu den Vaiavas, r r Gaura-Niti und schlielich r r rdh-Ka. Diese Praxis wurde und wird von allen groen Vorbildern unserer Gauya-tradition befolgt. r Ka besitzt besondere Vorliebe fr Krtana Krtana ist die beste art von Dienst fr ihn und darum sollte dieser Dienst nie vernachlssigt werden. wir hoffen, da dieses Liederbuch der Gemeinschaft der Gottgeweihten von Nutzen sein wird.

Dieses Buch, das ursprnglich von rla Bhakti Prajna Keava Gosvm verffentlicht wurde, enthlt eine auswahl einzigartiger Gedichte, Lieder und Gebete, die ausdruck der reinen hingabe in den herzen unserer groen cryas sind: rla rpa Gosvm, rla raghuntha Dsa Gosvm, rla Kadsa Kavirja Gosvm, rla Narottama hkura, rla Bhaktivinoda hkura, rla Bhakti Prajna Keava Gosvm und vieler anderen. Diese Lieder zu lernen und regelmig unter Fhrung verwirklichter Vaiavas zu singen, wird uns nicht nur befhigen, ber r Guru, r Gaurga, r r rdh-Ka und ihre gttlichen Eigenschaften zu meditieren, sondern wird uns auch die besondere hingebungsvolle Gemtshaltung der autoren nachempfinden lassen. rla Bhaktivednta Nryaa Mahrja spricht oft darber, da die rezitation dieser Gebete ein wichtiger Bestandteil unseres Bhakti-Sdhanas ist und da man selbst, whrend man hare Ka chantet, ber ihren inhalt kontemplieren sollte.

r rmad Bhaktivednta Nryaa Mahrja

r rmad a.c. Bhaktivednta Swami Prabhupda

r rmad Bhakti Prajna Keava Gosvm

r rmad Bhaktisiddhnta Sarasvat Prabhupda

r rmad Gaurakiora Dsa Bbj Mahrja

r rla Saccidnanda Bhaktivinoda hkura

MaGaLcaraa

vande ha r guro r-yuta-pada-kamala r gurn vaiav ca r rpa sgrajta saha-gaa-raghunthnvita ta sa-jvam sdvaita svadhta parijana-sahita ka-caitanya-deva r-rdh-ka-pdn saha-gaa-lalit-r-vikhnvit ca
ich bete zu den Lotosfen r Gurudevas, zur Nachfolge der spirituellen Meister und zu den reinen Gottgeweihten, zu r rpa Gosvm, seinem lteren Bruder Santana Gosvm, r raghuntha Dsa Gosvm, r Jva Gosvm und ihren Gefhrten, zu r advaita Prabhu, r Nitynanda, r caitanya Mahprabhu und ihren Beigesellten und zu den Lotosfen des gttlichen Paares, r r rdh-Ka und den Sakhs an ihrer Seite, wie r Lalit und Vikh.

in tiefer Demut verehre ich meinen spirituellen Meister. Er bestrich meine augen erblindet in der Finsternis der unwissenheit mit der Salbe gttlichen wissens und gab mir die Kraft, zu sehen.

r Guru Prama

o ajna-timirndhasya jnjana-alkay cakur unmlita yena tasmai r gurave nama

(3) trida-Sannys rla Nryaa Mahrja, das Juwel unter den Gottgeweihten, behlt r rdh-Kas Lotosfe fest in seinem herzen. Versunken in Meditation ber r caitanya Mahprabhu und die inneren Grnde Seines Erscheinens, offenbart er endlose transzendentale Eigenschaften. ich ergebe mich seinen Lotosfen.

(2) Er versteht sich meisterhaft darauf, ber Ka zu erzhlen, er ist charmant und gtig zugleich. Er ist die beste der groen Seelen weil er immerzu Kas Einzigartigkeit kostet, kann er dieselbe freigebig verteilen. ich neige meinen Kopf zu seinen Lotosfen.

(1) ich verehre r rmad Bhaktivednta Nryaa Mahrja er ist rmat rdhr beraus lieb.

rla Bhaktivednta Nryaa Gosvm Vandan

nama o viu-pdya rdhikyai priytmane r-rmad-bhaktivednta-nryaa iti nmine (1) r-ka-ll-kathane sudakam audrya-mdhurya-guai ca yuktam vara vareya purua mahnta nryaa tv iras nammi (2)

tridain bhakta-iromai ca r-ka-padbja-dhtaika-hdi caitanya-llmta-ra-sra nryaa tv satata prapadye (3)

rla Bhaktivednta Svm Vandan


(2) alle Ehre sei dir, oh Diener Sarasvat Gosvms. Du predigst die Botschaft r Gaurasundaras und befreist die von Nihilismus und unpersnlichen ideologien verseuchten Lnder des westens. (1) ich verehre O Viupda r rmad Bhaktivednta Svm Mahrja, der r Ka treu ergeben und ihm darum sehr lieb ist.

nama o viu-pdya ka-prehya bhtale rmate bhakti-vednta-svmin iti nmine (1) namas te srasvate deve gaura-v-pracrie nirviea-unyavdi-pctya-dea-trie (2)

rla Bhakti Prajna Keava Gosvm Prama


nama o viu-pdya crya-siha-rpie r-rmad-bhakti-prajna-keava iti nmine atimartya-caritrya svritn ca pline jva-dukhe sadrtya r-nma-prema-dyine (1) gaurraya-vigrahya ka-kmaika-crie rpnuga-pravarya vinodeti-svarpie (2)
(1) ich verehre den ruhmreichen, lwengleichen crya Jagad-Guru O Viupda aottaraata r rmad Bhakti Prajna Keava Gosvm Mahrja. wie ein liebender Vater nimmt er sich derer an, die bei ihm Zuflucht suchen. Er ist tief betrbt, die Leiden der Menschen zu sehen und schenkt ihnen den heiligen Namen und Liebe zu Ka.

(2) Er verkrpert hingabe zu r Gaurga und predigt machtvoll die Lehren r rpa Gosvms. Er wird Vinoda genannt, denn er ist geschickt darin, r rdh und r Mahprabhu Freude (vinoda) zu bereiten.

rla Prabhupda Vandan


nama o viu-pdya ka-prehya bhtale rmate bhakti-siddhnta-sarasvatti-nmine r-vrabhnav-dev-dayitya kpbdhaye ka-sambandha-vijna-dyine prabhave nama (1) mdhuryojjvala-premhya-r-rpnuga-bhaktida r-gaura-karu-akti-vigrahya namo stu te (2) namas te gaura-v-r-mrtaye dna-trie rpnuga-viruddhpasiddhnta-dhvnta-hrie (3)
(1) ich verehre achtungsvoll O Viupda r rmad Bhaktisiddhnta Sarasvat Gosvm hkura Prabhupda, den von Ka geschtzten, lieben Vertrauten r rdhiks. Er ist ein Meer der Gte und er lt unseren Platz in rdhs und Kas Dienst greifbare wirklichkeit werden.

(3) alle Ehre sei dir, rla Sarasvat hkura, der du r Gaurgas Lehren lebendig werden lt. Du rettest die unseligen und Gefallenen und du vertreibst die Finsternis falscher Doktrinen und thesen, heraufbeschworen durch die abkehr von r rpas Vermchtnis.

(2) wiederholt verneige ich mich vor rla Sarasvat hkura, dem Botschafter r rpa Gosvms und berbringer von Gauras Barmherzigkeit (welcher herabkam, ujjvala-Mdhurya-rasa zu verteilen).

ich falle nieder zu den Lotosfen r Gaurakioras, dem Sinnbild hchster Entsagung. unablssig treibt er in einem Meer von trennungsgefhlen von r r rdh-Ka.

rla Gaurakiora Vandan

namo gaura-kiorya skd-vairgya mrtaye vipralambha-rasmbhodhe! pdmbujya te nama

ich verneige mich vor Saccidnanda r Bhaktivinoda hkura, dem leuchtenden Vorbild unter den Nachfolgern rpa Gosvms. Er reprsentiert die akti r caitanya Mahprabhus, r Gaddhara Paita.

rla Bhaktivinoda Vandan

namo bhaktivinodya sac-cid-nanda-nmine gaura-akti-svarpya rpnuga-varya te

ich verehre den besten der Vaiavas, den von heiligen Menschen geliebten r Jaganntha Dsa Bbj Mahrja, der dem Geburtsort r caitanyas zur anerkennung verhalf.

rla Jaganntha Vandan

gaurvirbhva-bhmes tva nirde sajjana-priya vaiava-srvabhauma-r jagannthya te nama

alle Ehre, alle Ehre den reinen Geweihten des herrn, den Vaiavas, die wie wunschbume alle wnsche erfllen und mit groen, mitleiderfllten herzen die unglcklichen Seelen befreien.

r Vaiava Vandan

vch-kalpa-tarubya ca kp-sindhubhya eva ca patitn pvanebhyo vaiavebhyo namo nama

namo mah-vadnyya ka-prema-pradya te kya ka-caitanya-nmne gaura-tvie nama

rman Mahprabhu Vandan

ich verneige mich tief vor r caitanya Mahprabhu, Ka selbst, der mit der goldenen hauttnung r rdhiks erschien. Gromtig wie kein zweiter schenkte Er den kostbarsten aller Schtze: reine Liebe zu Ka.

he ka! karu-sindho! dna-bandho! jagat-pate! gopea! gopik-knta! rdh-knta! namo stu te

r Ka Prama

hchste Ehre sei r Ka, dem Ozean der Barmherzigkeit, Freund der armen und herrn der Schpfung, dem Meister der Kuhhirten, Geliebten der Gops und mehr noch Geliebten r rdhiks!

tapta-kcana-gaurgi! rdhe! vndvanevari! vabhnu-sute! devi! praammi hari-priye!

r rdh Prama

Oh Gaurg, Mdchen mit goldener haut! rdhe, Knigin Vndvanas! tochter Mahrja Vabhnus, Dev, Liebste r haris! wieder und wieder verehre ich Dich!

jayat suratau pagor mama manda-mater gat mat-sarvasva padmbhojau rdh-madana-mohanau

r Sambandhdhideva Prama

aller ruhm sei den allbarmherzigen r r rdh-MadanaMohana! Obschon ich lahm bin, nutzlos und ohne intelligenz, wurden ihre Lotosfe meine Zuflucht und mein einziger Besitz!

ich meditiere ber r r rdh-Govinda auf ihrem leuchtenden juwelenen thron, unter dem wunschbaum im blhenden Land von Vndvana, umringt von ihren liebsten Freundinnen, die ihnen jeden wunsch von den augen ablesen.

r abhidheydhideva Prama

dvyad-vndraya-kalpa-drumdha rmad-ratngra-sihsana-sthau r-r-rdh-rla-govinda-devau prehlbhi sevyamnau smarmi

Er, der den freudvollen rsa-tanz ins Leben rief, der unter dem Va-Vaa-Baum mit Seiner Flte die jungen Gops zu Sich lockt dieser r Gopntha beglckt mein herz.

r Prayojandhideva Prama

rmn rsa-rasrambh vavaa-taa-sthita karan veu-svanair gopr gopntha riye stu na

wieder und wieder verneige ich mich vor Kas geliebter tulasdev, der Botin hchster wahrheit. Oh Vnddev, du segnest uns mit Ka-Bhakti!

r tulas Prama

vndyai tulas-devyai priyyai keavasya ca ka-bhakti-prade devi! satyavatyai namo nama

ich verehre r Ka caitanya Mahprabhu in fnffacher Gestalt: als Bhakta-rpa (Mahprabhu), Bhakta-Svarpa (Nitynanda Prabhu), Bhakta-avatra (advaita crya), Bhakta (rvsa Paita) und Bhakta-akti (Gaddhara Paita).

r Paca-tattva Prama

paca-tattvtmaka ka bhakta-rpa-svarpakam bhaktvatra bhaktkhya nammi bhakta-aktikam

r ka-caitanya prabhu-nitynanda r advaita gaddhara rvsdi-gaura-bhakta-vda

r Paca-tattva Mantra

hare ka hare ka ka ka hare hare hare rma hare rma rma rma hare hare

Mah-Mantra

r Nma Vandan
jayati jayati nmnanda-rpa murrer viramita-nija-dharma-dhyna-pjdi-yatnam katham api sakd tta muktida prin yat paramam amtam eka jvana bhaa me (1)
(r Bhad-Bhgavatmta 1.9, Santana Gosvm)

madhura-madhuram etan magala magaln sakala-nigama-vall-sat-phala cit-svarpam sakd api parigta raddhay helay v bhgu-vara! nara-mtra trayet ka-nma (2)
(r Hari-Bhakti-Vilsa 11.234)

(1) Gepriesen, gepriesen sei r Ka-Murris heiliger Name, der Feind der Lust und inbegriff des Glcks! Er bringt den Kreislauf der Geburten und tode zum Stillstand, er erspart uns mhselige askese, rituale, tempelverehrung, wohlttigkeit und Meditation. Er gibt Erlsung selbst denen, die ihn nur einmal auf ihren Lippen erscheinen lassen r Kas Name allein ist der Nektar und Schatz meines Lebens! (2) Ser als alles Se, segensreicher als alles Glck, die reife Frucht am wunschbaum der Veden und das transzendentale wissen selbst oh Bester der Bhgu-Dynastie, wer r Kas heiligen Namen auch nur einmal erklingen lt vertrauensvoll oder gleichgltig sogar wird sogleich aus dem Meer der tode befreit.

(1) ich stehe fr alle Zeiten in meines Gurudevas Schuld, denn er ist es, dem ich alles verdanke. Er gab mir r Kas heiligen Namen und mit ihm das hchste Denken, Ziel und ideal. Er gab mir den Dienst des retters, Mutter acs groen Sohnes, r caitanya Mahprabhu, der als goldener Berg den weg zu Kas Spielen weist. Er gab mir Svarpa Dmodara Gosvm, der niemand anderes ist als r Lalitdev selbst, rmat rdhiks engste Freundin. Er gab mir r rpa, dem das Verteilen von rasa-tattva obliegt und r Santana, der uns hin zum Pfad spontaner Liebe fhrt. Er nahm mich mit nach Mathur, dem Land r rdh-Govindas, in dem jeder Baum, jeder Strauch und jedes Krnchen Sand mich an das gttliche Paar erinnern; er gab mir rdh-Kua und Girirja Govardhana und oh er hat mich der Gnade all ihrer versichert! Mit groer achtung verneige ich mich vor seinen Lotosfen.
(bersetzung von rla rdhara Mahrja)

r Guru Vandan

nma-reha manum api ac-putram atra svarpa rpa tasygrajam uru-pur mthur gohavm rdh-kua giri-varam aho! rdhik-mdhav prpto yasya prathita-kpay r guru ta nato smi (1)
(r Mukt-Carita, raghuntha Dsa Gosvm)

namas te gurudevya sarva-siddhi-pradyine sarva-magala-rpya sarvnanda-vidhyine (2) ya pravrajantam anupetam apeta-ktya dvaipyano viraha-ktara juhva putreti tan-mayatay taravo bhinedus ta sarva-bhta-hdaya munim nato smi (3)
(rmad Bhgavatam 1.2.2)

(3) Geehrt sei r ukadeva Gosvm, der in die herzen aller wesen einzutreten vermag. als er sein Vaterhaus verlie, ohne sich um die Pflichten der Brhmaas zu kmmern, lief sein Vater Vysadeva ihm nach und rief: Oh mein Sohn! Doch nur das Echo der Bume antwortete ihm, ganz als erfhren diese den gleichen trennungsschmerz.

(2) ich verehre meinen spirituellen Meister, der alle Vollkommenheit gewhrt, alles Glck verkrpert und mir gttliche Freude schenkt.

he r guro jnada dna-bandho svnanda-dta karuaika-sindho vndvansna hitvatra prasda rdh-praaya-pracra (1)
(arcana-Paddhati)

tryasva bho jaganntha guro sasra-vahnin dagdha m kla-daa ca tv aha araa gata (2)

(1) r Gurudeva, alles wahre wissen kommt von dir! Du nimmst dich der armen und Schutzlosen an und schenkst die Freude, die in deinem herzen wohnt; dein Mitleid kennt keine Grenzen. Du lebst in Vndvana und als inkarnation der Gte sprichst du von r rdhs Liebe zu Ka. Oh Gurudeva, bitte sei mir barmherzig! (2) r Gurudeva, Meister der welt! Diese materielle Existenz vor augen, dieses riesige lodernde Feuer, diesen verschlingenden rachen des todes, suche ich den Schutz deiner Lotosfe. Bitte errette mich!

Vijapti

rdh-sanmukha-sasakti sakh-saga-nivsinm tm aha satata vande guru-rp par sakhm

r Guru-rpa-Sakh Prama

Ewiglich verehre ich meinen Gurudeva, der als erhabene Sakh die Gemeinschaft r rdhs und ihrer Freundinnen geniet.

(r Vilpa-Kusumjali 6, raghuntha Dsa Gosvm)

vairgya-yug-bhakti-rasa prayatnair apyayan mm anabhpsum andham kpmbudhir ya para-dukha-dukh santana ta prabhum raymi

rla Santana Gosvm Vandan

ich ergebe mich meinem ik-Guru, r Santana Gosvm! Sein gtiges herz fhlt die Schmerzen der anderen, als wren sie die seinen. unwissend war ich, unwillig und blind, doch er zwang mich mit sanfter Gewalt, den mit Entsagung vermischten Nektar der hingabe zu trinken.

10

rla rpa Gosvm Vandan


(1) wann wird mir r rpa Gosvm Zuflucht gewhren? Er, der r Mahprabhus tiefste wnsche verstand und dessen Mission der welt berbrachte, ist dem herrn unendlich lieb. (2) Mit einem Strohhalm zwischen den Zhnen bete ich immer wieder um den Lotosstaub von r rpas Fen: Mge ich Leben fr Leben mit diesem Staub gesegnet sein!

r-caitanya-mano bha sthpita yena bhtale svaya rpa kad mahya dadti sva-padntikam (1)
(r Prema-Bhakti-Candrik, Narottama Dsa hkura)

dadnas ta dantair ida yce puna puna rmad-rpa-padmbhoja-dhli sy janma-janmani (2)


(r Mukt-Carita, raghuntha Dsa Gosvm)

rman Mahprabhu Vijapti


(1) Mge dieser glorreiche herr, der Sohn Mutter acs, auf ewig den thron deines herzens erobern. Strahlend wie geschmolzenes Gold kam er herab ins Kali-yuga, einzig geleitet von Seinem Mitleid, und berbrachte, was lange Zeit nicht gegeben worden war: den Dienst r rdhs als ihre vertraute Dienerin. (2) caitanyacandra! Verstrickt im qualvollen Netz des materiellen Daseins, treibe ich in einem Ozean des Leids, bedrngt von Krokodilen und haien der Lust, des Zorns und der Gier! Bitte schenk diesem unwrdigen Geschpf, gebunden von blen wnschen, den Schutz Deiner Lotosfe!

anarpita-car cirt karuayvatra kalau samarpayitum unnatojjvala-ras sva-bhakti-riyam hari puraa-sundara-dyuti-kadamba sandpita sad hdaya-kandare sphuratu va aci-nandana (1)
(r Vidagdha-Mdhava, rpa Gosvm)

sasra-dukha-jaladhau patitasya kmakrodhdi-nakra-makarai kaval-ktasya durvsan-nigaitasya nirrayasya caitanya-candra mama dehi padvalambam (2)
(Caitanya-Candrmtam, Prabodhnanda Sarasvat)

(r Stavval, Abha-Scanam 11, raghuntha Dsa Gosvm)

caitanya-candra mama ht-kumuda vikya hdya vidhehi nija-cintana-bhga-ragai kicpardha-timira nibia vidhya pdmta sadaya pyaya durgata mm (3)

(3) caitanyacandra, mein Gebet ist dieses: La den Lotos meines herzens erblhen und die Biene der Erinnerung an Dich erst locken und dann umschlieen. und wenn Du darauf die dichte Finsternis meiner Frevel vertrieben hast, dann bitte la dieses unglckliche Lebewesen den Nektar Deiner Lotosfe trinken.

11

sakaraa kraa-toya-y garbhoda-y ca payobdhi-y ea ca yasya-kal sa nitynandkhya-rma araa mamstu (1)


(r Svarpa Dmodara Gosvms tagebuch)

r Nitynanda Prabhu Prama

(1) Sakaraa, ea Nga und die Vius auf dem Kraa-, Garbhaund Kra-Ozean sind Erweiterungen und teile von Erweiterungen r Nitynanda rmas. Mge Er meine Zuflucht sein. (2) ich verneige mich vor r Nitynanda Prabhu, dem Meister r Jhnavdevs. Er verteilt die Seligkeit gttlicher Liebe und vertreibt den Schmutz unserer dunklen Zeit.

nitynanda namas tubhya premnanda-pradyine kalau kalmaa-nya jhnav-pataye nama (2)

jnu-lambita-bhujau kanakvadtau sakrtanaika-pitarau kamalyatkau vivambharau dvija-varau yuga-dharma-plau vande jagat-priya-karau karuvatrau
(r Caitanya-Bhgavata, Vndvana Dsa hkura)

r Gaura-Nitynanda Prama

ich verehre den herrn in Seiner barmherzigsten Form, r caitanya Mahprabhu und r Nitynanda Prabhu. ihre arme reichen weit herab, ihre haut schimmert golden und ihre augen leuchten schn und gro wie Lotosbltenbltter. Sie erschienen in Familien edler Brhmaas und riefen die Sakrtana-Bewegung ins Leben. Sie bewahren die religion, beleben und erhalten das universum und segnen die Bewohner dieser welt mit unvergleichlichem Glck.

12

r Ka Dhyna
barhpbhirma mga-mada-tilaka kualkrnta-gaa kajka kambu-kaha smita-subhaga-mukha svdhare nyasta-veum yma nta tri-bhaga ravi-kara-vasana bhita vaijayanty vande vndvana-stha yuvati-ata-vta brahma gopla-veam (1) kastur-tilaka lala-paale vaka-sthale kaustubha nsgre vara-mauktika kara-tale veu kare kakaam sarvge hari-candana sulalita kahe ca muktval gopa-str-pariveito vijayate gopla-cmai (2) va-nyastsya-candra smita-yutam atula pta-vastra vareya kajka sarva-daka nava-ghana-sada barha-ca arayam trai-bhagair bhagimga vraja-yuvati-yuta dhvasta-keydi-ra vande r nanda-snu madhura-rasa-tanu dhurya-mdhurya-pram (3) phullendvara-kntim indu-vadana barhvatasa-priya rvatskam udra-kaustubha-dhara ptmbara sundaram gopn nayanotpalrcita-tanu go-gopa-saghvta govinda kala-veu-vdana-para divyga-bha bhaje (4)

13

(4) Dunkelschn wie ein blauer Lotos, ein antlitz wie der volle Mond und eine Vorliebe fr Pfauenfedern im haar. Das rvatsa-Mal auf der Brust, das Kaustubha-Juwel auf dem herzen und gekleidet in goldgelb leuchtende Gewnder. Seine edle Gestalt von den Gops mit Seitenblicken verehrt, begleitet von Freunden und tausenden Khen ich verehre Govinda, den Meister des Fltenspiels, der mit glitzerndem, prchtigem Schmuck imponiert.

(3) Eine Flte an den Lippen, ein strahlendes Lcheln und bezaubernde gelbe Kleider. Groe Lotosaugen, bewandert in allen Knsten, eine Pfauenfederkrone auf dem haupt und den Ergebenen Zuflucht und Schutz. in verfhrerischer Pose, von Vrajas jungen Mdchen umringt, Bezwinger von Dmonen wie dem Ke-Dmon ich bete zu diesem Sohn Nanda Mahrjas, dem herold der Liebe und adonis voll Liebreiz und charme.

(2) Moschustilaka auf Seiner Stirn, den Kaustubha-Juwel auf der Brust, eine edle Perle als Zierde Seiner schnen Nase. Eine Flte in der Lotoshand, Schmuckreifen an Seinen armen, eine Perlenkette um den hals, Sandelholzpaste auf dem ganzen Krper und hirtenmdchen rings um ihn herum aller ruhm sei dem Knig der Kuhhirtenknaben.

(1) achtungsvoll verehre ich das hchste Brahman, die absolute wahrheit. Seine Krone ziert eine Pfauenfeder, Seine hohe Stirn schmckt tilaka mit Safran und Moschus und auf Seinen zauberhaften wangen, sehr zum Neid der funkelnden Saphire, tanzen Schatten, die die Makara-Ohrringe darauf werfen. Seine augen hneln blhenden Lotosblumen und Sein hals den wohlgeformten Muschelhrnern. auf Seinem Lotosgesicht spielt ein liebliches Lcheln. Eine Flte kt Seine bimbafruchtroten Lippen, Seine haut schimmert dunkel wie regenschwere wolken und gttlicher Frieden strahlt von ihm aus. Er steht elegant in dreifach geschwungener haltung, Seine goldgelben tcher leuchten heller als die Sonne. Eine Girlande von waldblumen duftet auf Seiner Brust und tausende junger Mdchen umgeben ihn Er wohnt in Vndvana, gekleidet als Kuhhirtenjunge.

14

r Ka Prama
(1) ich verehre den lotosugigen Ka, der heiter auf Seiner Flte spielt, der sich darauf versteht, Nektar von r rdhs Lippen zu trinken und der sich mit Girlanden aus waldblten schmckt. (2) alle Ehre, alle Ehre sei r Ka-Govinda, dem Sohn Vasudevas, der alle Leiden Seiner geliebten Diener hinfortnimmt!

namo nalina-netrya veu-vdya-vinodine rdhdhara-sudh-pna-line vana-mline (1) kya vsudevya haraye paramtmane praata-klea-nya govindya namo nama (2)
(rmad Bhgavatam 10.73.16)

r rdhik Dhyna
(1) Gehllt in ein seidenes blaues Gewand, strahlt Sie wie der reine Lotos. ihr feines haar ist kunstvoll geflochten; aus ihrem antlitz, hell wie der Mond, blitzen zwei zauberhafte augen, die wie flinke Vgelein hierhin und dorthin fliegen. Eine Perlenkette sonnt sich auf ihrer Brust und immerfrische Jugend ist ewiglich ihr zu Diensten ich ergebe mich dieser r rdhik, der Geliebten von Nanda Mahrjas Sohn! (2) ich verehre rdh mit ihren Lotosaugen, ich erinnere mich an rdh und ihr liebliches Lcheln. ich spreche von rdh und ihrer herzensgte nichts anderes wei ich: Sie ist der eine Schatz meiner Seele!

amala-kamala-knti nla-vastr suke aadhara-sama-vaktr khajank manojm stana-yuga-gata muktdma-dpt kior vraja-pati-suta-knt rdhikm raye ham (1)
(r Stava-Ml, rpa Gosvm)

bhajmi rdh aravinda-netr smarmi rdh madhura-smitsy vadmi rdh karu-bharrdr tato mamnysti gatir na kpi (2)
(r Vikhnandadbhidha-Stotram 131, raghuntha Dsa Gosvm)

Vijapti
h devi! kku-bhara-gadgadaydya-vc, yce nipatya bhuvi daavad udbharti asya prasdam abudhasya janasya ktv, gndharvike! tava-gae gaan vidhehi (1)
(r Gndharv-Samprrthanakam 2, rpa Gosvm)

15

(1) Oh Gndharvik, die Sehnsucht verzehrt mich! ich werfe mich Dir zu Fen und bete verzweifelt doch in meiner Erregung kann ich die worte nur stammeln. Bitte sei mir nutzlos und einfltig, wie ich bin barmherzig und nimm mich als eine Deiner Dienerinnen an! (2) Oh rdhe, Knigin Vndvanas, die Du nektarhafte Gunst gewhrst! Segne mich mit dem Dienst Deiner Lotosfe! (3) Oh tochter Mahrja Vabhnus, reich nektargleicher Liebe! Der hchste Mchtige, der ursprung aller avatras, mit einer Pfauenfeder im haar, fllt Deinen Dienerinnen zu Fen und bittet instndig um Deine audienz. wre ich nur ein reisig in dem Besen, der Deinen Freudengarten fegt mein Dasein wre gekrnt!

rdhe vndvandhe karumta-vhini kpay nija-pdbja-dsya mahya pradyatm (2)


(Arcana-Paddhati)

yat-kikaru bahua khalu kku-v nitya parasya puruasya ikhaa-maule tasy kad rasa-nidher vabhnu-jys tat-keli-kuja-bhavangana-mrjan sym (3)
(r Rdh-Rasa-Sudh-Nidhi 8, Prabodhnanda Sarasvat)

kanaka-jalada-gtrau nla-obja-netrau mgamada-vara-bhlau mlat-kunda-mlau tarala-tarua-veau nla-ptmbareau smara nibhta-nikuje rdhik-kacandrau (1)
(r Nikuja-Rahasya-Stava 16, rpa Gosvm)

r yugala-Kiora Dhyna
(1) Mit golden und schwrzlich schimmernder haut, mit augen wie blaue und rote Lotosblumen. Mit Moschustupfern auf der Stirn und Girlanden aus Mlat- und Kundablumen. attraktiv geschmckt in jugendlichem charme, Sie in blauem Gewand und Er in gelbem mein Geist, besinn dich einzig auf r rdh und Kacandra, die in Vrajas hainen ihre Feste begehen.

16

(2) Dunkel schimmernde samtweiche haut, Millionen Male lieblicher als blaue Lotosblumen. Goldgelb strahlende Gewnder, dem leuchtenden Gelbwurz zum Spott. Er lebt in Vndvana, waldblumen krnzen Seine Brust und Seine wohlgeformte linke hand ruht auf r rdhiks rechter Schulter an diesen r Dmodara erinnere ich mich.

aga-ymalima-cchabhir abhito mandktendvara jya jgua-roci vidadhata pambarasya riy vndraya-nivsina hdi lasad-dmbhir modara rdh-skandha-niveitojjvala-bhuja dhyyema dmodaram (2)
(r Stava-Ml, Rdh-Dmodara-Dhyna, rpa Gosvm)

r Navadvpa-Dhma Prama
Das Land, in dem r Ka in goldener Gestalt herabstieg Bhakti zu geben, die nie zuvor gegeben worden war. Das Land, in dem sanfte winde die Gag auf ihrem weg durch junge, blhende wlder begleiten, in dem r rdh und r hari sich in einer Form vereinen, um jenen Namen zu schenken, der von Gefhlen der hingabe berfliet ich bete zu r Navadvpa-Dhma, jenem Land, in dem jugendliche Liebe in reicher Flle erwacht.

navna-r-bhakti nava-kanaka-gaurkti-pati navraya-re-nava-sura-sarid-vta-valitam navna-r-rdh-hari-rasamayotkrtana-vidhi navadvpa vande nava-karua-mdyan nava-rucim


(r Navadvpa-ataka, Prabodhnanda Sarasvat)

r Vndvana-Dhma Prama
aller ruhm, aller ruhm sei r Vndvana-Dhma. hier weilt r Murri lieber als in den herzen der Sdhus und in Vaikuha, hier wandert Er frhlich mit Seinen Khen und entflammt die wnsche der Gops durch Sein ses Fltenspiel.

jayati jayati vndrayam etan murre priyatamam ati-sdhusvnta-vaikuha-vst ramayati sa sad g playan yatra gop svarita-madhura-veur vardhayan prema rse
(r Bhad-Bhgavatmta 1.5, Santana Gosvm)

rdhea-keli-prabhut-vinoda vinysa-vij vraja-vanditghrim ktplutdykhila-viva-vandy r paurams iras nammi

r Paurnamsdev Prama

17

Demtig verneige ich mich vor r Paurnamsdev. Mit geschickter hand sorgt sie dafr, da rdhiks Geliebter in reicher Vielfalt geniet. Die Vrajavss verehren ihre Lotosfe, ja fr alle welt ist sie verehrenswert, denn alle transzendentalen tugenden, nicht zuletzt die der Gte, vereinen sich in ihr.

he r sarovara sad tvayi s mad prahena srdham iha khelati kma ragai tva cet priyt priyam atva tayor itm ha daraydya kpay mama jvita tm
(Vilpa-Kusumjali 98, raghuntha Dsa Gosvm)

r rdh-Kua Vandan

r rdh-Kua, an deinen ufern geniet meine Meisterin abenteuer mit r Ka, und deswegen schtzen die beiden dich sehr. Sei so gtig und la mich r rdhik erblicken Sie bedeutet mir mehr als mein Leben.

govardhano jayati aila-kuldhirjo yo gopikbhir udito hari-dsa-varya kena akra-makha-bhaga-ktrcito ya saptham asya kara-padma-tale py avtst (1) saptham evcyuta-hasta-pakaje bhgyamna phala-mla-kandarai sasevyamna harim tma-vndakair govardhandri iras nammi (2)

r Govardhana Prama

(1) hchster ruhm dem Knig der Berge, Girirja Govardhana, den die Gops priesen als bester Diener r haris; den Ka selbst verehrte, und nachdem Er indras Opfer Einhalt geboten auf Seiner Lotoshand fr sieben tage hielt! (2) ich verneige mich tief vor Girirja Govardhana, den acyutas Lotoshand fr sieben ganze tage trug. Summende schwarze Bienen sind sein Schmuck, kunstgerecht dient er Ka und den Seinen mit hhlen, hainen, Frchten, wurzeln und ppiger Blumenpracht.

(Beide Verse r Bhad-Bhgavatmta, Santana Gosvm)

18

r Gopvara-iva Prama
alle Ehre sei dir, Soma, torhter Vndvanas, Gopvara Mahdeva! Du trgst den Mond auf deiner Stirn und wirst von den groen Seelen verehrt, von Sanaka, Sanandana, Santana und dem groen weisen Nrada. um Liebe fr r rdh-Mdhavas Lotosfe zu erbitten, die sich in Vndvana Dhma ihrer Spiele erfreuen, verneige ich mich immer wieder vor dir.

(r Sankalpa-Kalpadruma 103, Vivantha cakravart hkura)

vndvanvani-pate! jaya soma! soma-maule sanaka-sanandana-santana-nradeya gopvara! vraja-vilsi-yugghri-padme prema prayaccha nirupdhi namo namas te

r yamun Prama
(1) r yamundev, die tochter der Sonne, fhrt mit sich die wasser vollendeter Liebe Liebe fr Nandas Sohn, r Ka, der Freude in eigener Gestalt. Sie ist flssige transzendenz, sie wscht Snden und Vergehen hinfort und berflutet das universum mit Glck. Mge diese yamundev mich lutern. (2) wieder verneige ich mich vor yamundev, deren Lotosfe von Gag und den anderen heiligen Orten verehrt werden. ruhmreich in ihrer hingabe zu r Ka, ihrem Geliebten, taucht sie uns in die Fluten spirituellen Glcks. Sie bereitet r rdh-Mukunda grenzenlose Freude.

cid-nanda-bhno sad nanda-sno para prema-ptr drava-brahma-gtr aghn lavitr jagat-kema-dhtr pavitr-kriyn no vapur mitra-putr (1) gagdi-trtha-parievita-pda-padm goloka-saukhya-rasa-pra-mahi mahimn plvitkhila-sudh-sujal sukhbdhau rdh-mukunda-mudit yamun nammi (2)
(r Padma Pura) (r Padma Pura)

19

r Vraja-Vsi-Vnda Prama
mud yatra brahm tn-nikara-gulmdiu para sad kkan janmrpita-vividha-karmpy anudinam kramd ye tatraiva vraja-bhuvi vasanti priya-jan may te te vandy parama-vinay puya-khacit
(r Vraja-Vilsa-Stava 100, raghuntha Dsa Gosvm)

Obgleich Brahm seine gewichtigen Pflichten sehr ernst nimmt wie beispielsweise, das universum zu erschaffen , wnscht er sich doch nichts sehnlicher, als in Vndvana geboren zu werden, als ein Grashalm, ein Strauch oder irgendein Geschpf. Mit groer Demut verehre ich darum jeden von Kas lieben Geweihten in Vraja sie alle sind verehrenswert und in hchstem Mae fromm.

r Nsiha Prama
namas te narasihya prahldhlda-dyine hirayakaipor vaka ila-aka-nakhlaye (1) vg- yasya vadane lakmr yasya ca vakasi yasyste hdaye savit ta nsiham aha bhaje (2) ito nsiha parato nsiho yato yato ymi tato nsiha bahir nsiho hdaye nsiho nsiham di araa prapadye (3)
(1) hchste Ehre sei r Nsihadeva, dem Quell der Freude Prahlda Mahrjas! wie Meiel zertrmmern Seine Ngel die steingleiche Brust hirayakaipus.

(2) Gttin Sarasvat residiert in Seinem Mund, Glcksgttin Lakm auf Seiner Brust und innige Zuneigung zu Seinen Dienern wohnt in Seinem herzen vor diesem r Nsihadeva neige ich mein haupt.

(3) Nsihadeva ist hier und zugleich auch dort. wohin auch immer ich gehe, an diesem Ort ist Nsihadeva. Nsihadeva weilt im herzen und zugleich auch auerhalb ich ergebe mich diesem Nsihadeva, dem ersten ursprung und hchsten Vater!

20

Jaya-Dhvani
r r Guru-Gaurga-Gndharvik-Giridhr-Rdh-Vinoda-Bihrj K Jaya! O Viupda Paramahasa Parivrjakcrya Aottaraata r rmad Bhaktivednta Nryaa Gosvm Mahrja K Jaya! Nitya-Ll-Pravia O Viupda Aottaraata r rmad Bhaktivednta Vamana Gosvm Mahrja K Jaya! Nitya-Ll-Pravia O Viupda Aottaraata r rmad Bhaktivednta Svm Mahrja K Jaya! Nitya-Ll-Pravia O Viupda Aottaraata r rmad Bhakti Prajna Keava Gosvm Mahrja K Jaya! Nitya-Ll-Pravia O Viupda Aottaraata r rmad Bhaktisiddhnta Sarasvat Gosvm Prabhupda K Jaya! Nitya-Ll-Pravia Paramahasa rla Gaurakiora Dsa Bbj Mahrja K Jaya! Nitya-Ll-Pravia Saccidnanda rla Bhaktivinoda hkura K Jaya! Nitya-Ll-Pravia Vaiava-Srvabhauma rla Jaganntha Dsa Bbj Mahrja K Jaya! r Gauya Vedntcrya rla Baladeva Vidybhaa Prabhu K Jaya! rla Vivantha Cakravart hkura K Jaya! rla Narottama-rnivsa-ymnanda Prabhu-Traya K Jaya! rla Kadsa Kavirja Gosvm Prabhu K Jaya! r Rpa, Santana, Bhaa Raghuntha, r Jva, Gopla-Bhaa, Dsa Raghuntha, a-Gosvm Prabhu K Jaya! r Svarpa Dmodara, Rya Rmnanddi, r Gaura-Prada-Vnda K Jaya! Nmcrya rla Haridsa hkura K Jaya! Prema-Se Kaho r Ka-Caitanya, Prabhu Nitynanda, r Advaita, Gaddhara, rvsdi, r Gaura-Bhakta-Vnda K Jaya! r Antardvpa-Mypura, Smantadvpa, Godrumadvpa, Madhyadvpa, Koladvpa, tudvpa, Jahnudvpa, Modradrumadvpa, Rudradvptmaka r Navadvpa-Dhma K Jaya! r r Rdh-Ka Gopa-Gop-Go-Govardhana-Dvdaa-Vantmaka r Vraja-Maala K Jaya! r yma-Kua, Rdh-Kua, Yamun, Gag, Tulas, Bhaktidev K Jaya! r Jaganntha, Baladeva, Subhadrj K Jaya! Nsiha Bhagavn K Jaya! Bhakta-Pravara r Prahlda Mahrja K Jaya! Cr Sampradya K Jaya! Akara Maha-Rja r Caitanya Maha K Jaya! r Harinma-Sakrtana K Jaya! Ananta-Koi Vaiava-Vnda K Jaya! Samgata Bhakta-Vnda K Jaya! r Gaura-Premnande! Hari Hari Bol!
(anschlieend wird der Name des eigenen Gurus laut genannt.)

BENGaLi - LiEDEr

r Guru

22

rla Bhaktisiddhnta Sarasvat Gosvm Prabhupda

r Guru-Parampar

(3) Die Nachfolge ging weiter ber auf Daynidhi, dessen Schler Vidynidhi und dann auf rjendra trtha. rjendras Diener war der berhmte Jayadharma, auch Vijayadhvaja trtha genannt. in dieser weise wird die Parampar richtig verstanden.

(2) in Madhvcryas Nachfolge erschienen Nhari trtha und Mdhava trtha. ihr wichtigster Schler war der groe akobhya trtha, und akobhyas Schler Jayatrtha reichte den Dienst herab zu Jnasindhu.

(1) Die wissenschaft hingebungsvollen Dienstes lehrte r Ka am anfang der Schpfung dem vierkpfigen Brahm. Brahm lehrte sie Nrada Muni, und Nrada sprach sie zu Ka Dvaipyana Vysa. Vysadeva erklrte sie Madhvcrya, auch bekannt als Prapraja trtha, und dessen Schler wurde Padmanbha trtha.

ka hoite catur-mukha, hoya ka-sevonmukha, brahm hoite nradera mati nrada hoite vysa, madhva kohe vysa-dsa, prapraja padmanbha-gati (1) nhari-mdhava-vae, akobhya-paramahase, iya boli agkra kore akobhyera iya jaya-trtha nme paricaya, tra dsye jnasindhu tore (2) th hoite daynidhi, tra dsa vidynidhi, rjendra hoilo th hote thra kikara jaya-dharma nme paricaya, parampar jno bhlo-mate (3)

(4) auf Jayadharma folgte der Sannys Puruottama trtha, nach ihm der mchtige Brahmayatrtha und darauf r Vysatrtha. Nach Vysatrtha kam Lakmpati trtha, und danach r Mdhavendra Pur.

(Nitynanda Prabhu war eigentlich ein eingeweihter Schler Lakmpati trthas und somit Mdhavendra Purs Gottbruder, betrachtete aber trotzdem Mdhavendra Pur als Seinen Lehrer, weil Er von ihm den Schatz spiritueller unterweisungen (k) erhielt.

(5) Mdhavendra Pur scharte um sich Persnlichkeiten wie advaita crya und Nitynanda Prabhu. Sein wichtigster Schler war vara Pur. r caitanya Mahprabhu, der goldene avatra und Lehrer der welt, erwies r vara Pur Seine Gunst und nahm ihn als Dk-Guru an.

jayadharma-dsye khyti, r puruottama-yati, t hote brahmaya-trtha-sri vysatrtha tra, lakmpati vysa-dsa, tha hote mdhavendra-pur (4) mdhavenra-pur-vara-iya-vara r vara, nitynanda, r advaita vibhu vara-purike dhanya, korilena r caitanya, jagad-guru gaura mahprabhu (5)

(6) r caitanya Mahprabhu, die vereinte Form r rdhs und Kas, bedeutet den Nachfolgern r rpas alles. r Svarpa Dmodara, r rpa und r Santana Gosvm gehrten zu Vivambharas liebsten Dienern.

mahprabhu r caitanya, rdh-ka nahe anya, rpnuga-janera jvana vivambhara-priyakara, r svarpa-dmodara, r gosvm rpa, santana (6)

rpa-priya mahjana, jva, raghuntha hana, tra priya kavi kadsa kadsa-priya-vara, narottama sev-para, jra pada vivantha-a (7) vivantha bhakta-stha, baladeva, jaganntha, tra priya r bhaktivinoda mah-bhgavata-vara, r gaurakiora-vara, hari bhajanete jra moda (8) r vrabhnav-var, sad sevya-sev-par, thra dayita-dsa nma (9) prabhupda-antaraga, r-svarpa-rpanuga, r keava bhakati-prajna gauya-vednta-vett, myvda-tamohant, gaurav-pracrcra-dhma (10) tra pradhna pracraka, r bhaktivednta nma, patita-janete doy-dhma (11) keava-priya-mahjana, vmana, nryaa hana, gaurav tdera pra-dhana (12) tra iya agaana, tra madhye preha hana, r bhakti-prajna keava tra iya agaana, tra madhye anyatama, r bhaktivednta nryaa (13) ei saba harijana, gaurgera nija-jana, tdera ucchie mora kma (14)
oder

(7) r rpa Gosvm wiederum schlo die edlen Seelen r Jva und r raghuntha Dsa Gosvm in sein herz, und r Dsa Gosvm schenkte seine Gunst dem Dichter Kadsa Kavirja Gosvm. Kadsas Schtzling war r Narottama Dsa hkura, der unermdliche Diener, und seine Zuflucht suchte r Vivantha cakravart hkura.

23

r Guru

(12) rla Keava Gosvm sehr lieb waren die groen Persnlichkeiten r Vmana Gosvm und r Nryaa Gosvm ihr beider Leben sind die Lehren r caitanya Mahprabhus. (13) unter allen seinen Schlern ist ihm r Bhakti Prajna Keava Gosvm auerordentlich lieb, und unter den zahllosen Schlern r Bhakti Prajna Keava Gosvms ragt r Bhaktivednta Nryaa Mahrja als der bedeutendste heraus.
oder

(11) Sein wichtigster Prediger-Schler, rla Bhaktivednta Svm Prabhupda, brachte Mahprabhus Botschaft in alle welt voller Gte und Mitleid mit den unglcklichen Menschen.

(10) Sein vertrauter Diener, rla Bhakti Prajna Keava Gosvm, fhrte r rpas und r Svarpa Dmodaras Vermchtnis fort. Mit echtem wissen vom Vednta zerschlug er die irrefhrende Myvda-Philosophie. Sein Dienst zu r Navadvpa-Dhma ist glorreich und sein Leben steht als Beispiel fr beides: das Predigen und Praktizieren von Mahprabhus Mission.

(9) Der ehrenwerte Bhaktisiddhnta Sarasvat hkura, eingeweiht mit dem Namen r Vrabhnav Dayita Dsa, diente unentwegt hari, Guru und den Vaiavas.

(8) unter Vivantha cakravarts Dienern ragte r Baladeva Vidybhaa heraus, und dessen Spuren folgte r Jaganntha Dsa Bbj Mahrja, der geliebte Lehrer r Bhaktivinodas. rla Bhaktivinoda hkuras vertrauter Freund, der Mah-Bhgavata rla Gaurakiora Dsa Bbj Mahrja, sah seine Freude allein in r haris Dienst.

(14) ich wnsche mir, den Nektar vom Lotosmund all dieser Gottgeweihten zu ehren all der Gefhrten r Gaurga Mahprabhus.

r Guru

24

rmad Bhaktiviveka Bhrat Gosvm Mahrja

r Gurvaakam

(3) unermdlich dient er der Bildgestalt rdh-Kas: er schmckt und kleidet Sie, subert ihren tempel und findet viele wege, ihre Freude zu vergrern. auch seine Schler beschftigt er in solchen Diensten ich bete zu den Lotosfen meines spirituellen Meisters.

(2) Er singt und tanzt, belebt von Gaurgas Krtana, und spielt auf Musikinstrumenten dazu. wie berauscht erfhrt er Mahprabhus Liebe: seine Krperhaare stehen aufrecht, er zittert und weint Strme von trnen ich bete zu den Lotosfen meines spirituellen Meisters.

(1) Er ist die regenspendende wolke, die rettung vor dem waldbrand verheit er rettet die Menschen vor dem Feuer des materiellen Daseins. Er erscheint, wenn r Kas Barmherzigkeit berfliet und besitzt alle gttlichen Eigenschaften ich bete zu den Lotosfen meines spirituellen Meisters.

dvnala-sama sasra-dahane, dagdha jva-kula uddhra krae koru-vrida kpvri-dne, (vandi) gua-sindhu gurura caraa-kamala (1) ntya-gta-vdya-r-hari-krtane, rohena magana mahmatta mane romca-kampru hoya gaura-preme, vandi sei gurura caraa-kamala (2) sad rata jini vigraha-sevane, grdi ra mandira-mrjane korena niyukta anugata-jane, vandi sei gurura caraa-kamala (3) carvya-cuya-lehya-peya-rasamaya, prasdnna kera ati svdu hoya bhakta-svdane nija tpta roya, vandi sei gurura caraa-kamala (4)

(4) Es macht ihn glcklich, zu sehen, wie Kas Geweihte dessen wohlschmeckendes Prasda zu sich nehmen und auf diese weise zufrieden werden. (ihre materielle Verhaftung lt nach und die Freude transzendentaler Liebe erwacht.) ich bete zu den Lotosfen meines spirituellen Meisters.

r-rdh-mdhava-nma-rpa-gue, ananta-mdhurya-ll-svdane lubdha-citta jini hana pratikane, vandi sei gurura caraa-kamala (5) vraja-yuva-dvandva-rati-samvardhane, yukti kore sakh-gae vndvane ati daka the, priyatama-gae, vandi sei gurura caraa-kamala (6) sarva-stre gya r harira svarpa, bhakta-gaa bhve sei anurpa kintu jini prabhu-priyatama-rpa, vandi sei gurura caraa-kamala (7) jhra prasde ka-kp pi, jra aprasde anya gati ni tri-sandhy krtira stava-dhyne bhi, vandi sei gurura caraa-kamala (8) gurudevaka ati yatna kori, brhma-muhrte poe ucca kori vndvana-ntha skt r hari, sev pya sei vastu-siddhi-kle (9)

(5) immer ist er begierig, r rdh-Mdhavas Lieblichkeit zu kosten: ihre Namen, Formen, Eigenschaften und Spiele ich bete zu den Lotosfen meines spirituellen Meisters. (6) in Vndvanas Kujas, im Kreise der Sakhs, hilft er unermdlich, rdhs und Kas rendezvous zum Erfolg zu fhren. weil er dabei Geschick und Einfallsreichtum zeigt, fhlt das junge Paar sich ihm sehr verbunden ich bete zu den Lotosfen meines spirituellen Meisters. (7) alle Schriften und heiligen Menschen geben Zeugnis: Der Guru ist Ka selbst, Gottes direkter reprsentant. Zugleich aber ist er der geliebte Diener des herrn ich bete zu den Lotosfen meines spirituellen Meisters. (8) Kas Barmherzigkeit folgt seiner Barmherzigkeit. Ohne seine Gnade ist kein Fortschritt denkbar. Dreimal tglich meditiere ich darum ber seinen ruhm und bete zu seinen Lotosfen zu den gttlichen Lotosfen meines spirituellen Meisters. (9) wer immer dieses aakam zu Ehren r Gurudevas andachtsvoll zur Morgenstunde singt, erreicht gewi den direkten Dienst r Kas, des herrn von Vndvana.

25

r Guru

r Guru

26

r Guru-caraa-Padma
rla Narottama Dsa hkura

(1) r Gurudevas Lotosfe sind das reich reiner Liebe, sorgsam verehre ich diese Lotosfe. Mein Bruder, r Gurus Gnade lt uns den materiellen Ozean berqueren und r Ka selbst erreichen. (2) Die worte aus seinem Lotosmund umarme ich im herzen, nichts anderes lasse ich an mich heran. Zuneigung zu seinen Lotosfen ist das hchste ideal, seine Barmherzigkeit wird meine khnsten trume erfllen. (3) Er beschenkt mich mit transzendentaler Sicht und erleuchtet mein herz mit gttlichem wissen, er ist mein Meister Geburt fr Geburt. Prema-Bhakti strahlt von ihm aus und alle unwissenheit mu weichen die Veden besingen seinen erhabenen charakter. (4) r Guru ist ein Ozean der Gnade, der Freund der Schutzlosen, Meister fr jeden und die Seele aller welt. Oh mein Meister, bitte sei mir barmherzig: gib mir den halt deiner Fe, bei deinen Lotosfen suche ich Schutz. (Dein ruhm durcheilt das gesamte universum.)

r guru-caraa-padma, kevala bhakati-sadma, vand mui svadhna-mate jhra prasde bhi, e bhava tariy ji, ka-prpti haya jh hate (1) guru-mukha-padma-vkya, cittete kariy aikya, ra n kariha mane r guru-carae rati, ei se uttam gati, je prasde pre sarva (2) caku-dna dil jei, janme janme prabhu sei, divya-jna hde prakita prema-bhakti jh haite, avidy vina jte, vede gya jhra carita (3) r guru karu-sindhu, adhama janra bandhu, lokantha lokera jvana h h prabhu! kara day, deha more pada-chy, tuw pade lainu araa (ebe yaa ghuuka tribhuvana) (4)

Gurudeva! Kp-Bindu Diy


rla Bhaktivinoda hkura

27

r Guru

gurudeva! kp-bindu diy, kara ei dse, tpek ati hna sakala sahane, bala diy kara, nija-mne sph-hna (1) sakale sammna, karite akati, deha ntha! yathyatha tabe ta giba, harinma sukhe, apardha habe hata (2) kabe hena kp, labhiy e jana, ktrtha haibe ntha! akti-buddhi-hna, mi ati dna, kara more tma-stha (3) yogyat-vicre, kichu nhi pi, tomra karu sra karu n haile, kdiy kdiy, pra n rkhiba ra (4)

(1) Gurudeva, bitte sprenkle auf mich einen tropfen deiner Gnade: mache diesen Diener demtiger als einen Grashalm. Gib mir die Kraft, alles Leid zu erdulden; la mich nicht nach ruhm, nicht nach Verehrung trachten. (2) Gib mir die Kraft, alle Geschpfe zu achten und jeden Geweihten seiner Stellung gem. Dann erst werde ich mit Freude Kas Namen chanten knnen und meine Vergehen werden aufgehoben sein. (3) Mein Meister, wann wird deine Barmherzigkeit auf mich scheinen, wann wird deine Gunst mein Leben zur Erfllung fhren? ich bin gefallen und ohne Kraft und intelligenz bitte nimm diese Seele und mache sie dir gleich. (4) wenn ich auf mich selber schaue, finde ich nichts Gutes: deine Gnade ist das Licht meines Lebens. wenn deine Barmherzigkeit mich nicht erreicht, werde ich weinen und weinen und mein Leben nicht lnger erhalten knnen.

r Guru

28

Gurudeva! Baa Kp Kari


rla Bhaktivinoda hkura

(2) wann aber, mein Meister, befhigst du diesen Diener, deiner anweisung zu folgen? wann wird mein unsteter Geist zur ruhe kommen, wann werde ich jede widrigkeit erdulden und r hari mit ungeteilter Begeisterung dienen?

(1) O r Gurudeva, in deiner Gte hast du mich nach Godruma gebracht, in den wald von Gaua, und mir befohlen, hier im heiligen Vraja zu leben und r Kas Namen zu chanten.

gurudeva! baa kp kari, gaua-vana mjhe, godrume diycha sthna j dil more, ei vraje basi, harinma kara gna (1) kintu kabe prabhu, yogyat arpibe, e dsere day kari citta sthira habe, sakala sahiba, eknte bhajiba hari (2) aiava-yauvane, jaa-sukha-sage, abhysa haila manda nija-karma-doe, e deha haila, bhajanera pratibandha (3) vrdhakye ekhana, paca-roge hata, kemane bhajiba bala kdiy kdiy, tomra carae, paiychi suvihvala (4)

(3) in meiner Jugend lebte ich zgellos und gab mich meinen sndigen Neigungen hin. Jetzt erhalte ich die Quittung fr mein frevelhaftes tun mein eigener Krper ist zum hindernis fr Bhajana geworden. (4) altersschwach und mit kranken Sinnen, wie soll ich den herrn verehren? Mein Meister, ich weine bittere trnen in tiefer Sorge falle ich dir zu Fen.

Ohe! Vaiava hkura


rla Bhaktivinoda hkura

29

Vaiava

ohe! vaiava hkura, dayra sgara, e dse karu kari diy pada-chy, odha he mre, tomra caraa dhari (1) chaya vega dami, chaya doa odhi, chaya gua deha dse chaya sat-saga, deha he mre, bosechi sagera e (2) ekk mra, nhi pya bala, harinma-sakrtane tumi kp kari, raddh-bindu diy, deha ka-nma-dhane (3) ka se tomra, ka dite pra, tomra akati che mi ta kgla, ka ka bali, dhi tava pche pche (4)

(1) Ehrenwerter Vaiava hkura, Ozean der Gte, bitte sei diesem Diener barmherzig. Gewhre mir die Zuflucht deiner Fe und lutere mich ich halte deine Lotosfe fest an mein herz.

(2) Sechs Drnge zu zgeln und sechs Fehler zu vermeiden; sechs tugenden zu pflegen und sechs wege, die Vaiavas zu lieben: mit dieser hoffnung sitze ich bei dir.

(3) allein finde ich nicht die Kraft, die heiligen Namen zu chanten. Bitte sei so gut und schenke mir ein Krnchen Vertrauen schenke mir den Schatz von Kas Namen.

- Sechs Drnge: den der Sprache, des Geistes, des Zorns, der Zunge, des Magens und der Genitalien. - Sechs Fehler, die uns vom Bhajana abbringen: zu viel Zu-sich-zu-nehmen (d.h. bermig essen, ansammeln und konsumieren), sich verzetteln (unsinnigen, zeitraubenden unternehmungen nachgehen), miges Geschwtz, fanatisches oder nachlssiges Befolgen der regeln, mit Materialisten zu verkehren und gierig zu sein. - Sechs tugenden, die fr Bhajana hilfreich sind: Enthusiasmus, Zuversicht, Geduld, sich mit Bhakti-ttigkeiten beschftigen (wie hren und chanten), schlechte Gemeinschaft aufgeben, und dem Leben und charakter der groen Gottgeweihten nachfolgen. - Sechs arten von austausch mit Gottgeweihten: Gaben annehmen und Gaben schenken, Prasda anbieten und Prasda akzeptieren, sich vertraulich mitteilen und vertrauliche Fragen stellen.

(4) Ka ist dein! Es steht in deiner Macht, ihn mir zu geben! ich bin ein bedauernswerter Bettler, der hinter dir herluft und Ka, Ka ruft.

30
r Devaknandana Dsa hkura

r Vaiava-Vandan

Vaiava

(2) Darauf preise ich Mahprabhus Gefhrten in Nlcala und falle ihnen zu Fen. (3) ich bete um anhaftung an die Fe der NavadvpaBhaktas r Mahprabhus.

(1) Zu anfang verherrliche ich die Fe aller Vaiavas in Vndvana.

vndvana-vs jata vaiavera gaa prathame vandan kari sabra caraa (1) nlcala-vs jata mahprabhura gaa bhmite poiy vand sabra caraa (2) navadvpa-vs jata mahprabhura bhakta sabra caraa vand haiy anurakta (3) mahprabhura bhakta jata gaua-dee sthiti sabra caraa vand kariy praati (4) je-dee je-dee baise gaurgera gaa rdhva-bhu kari vand sabra caraa (5) haiychena haibena prabhura jata dsa sabra caraa vand dante kari ghsa (6)

(4) ich verneige mich vor den Fen der Gauadea (Bengali)-Geweihten Mahprabhus.

(6) alle Diener Mahprabhus, die es je gab oder geben wird ich nehme Stroh zwischen meine Zhne und ergebe mich ihren Lotosfen.

(5) Mit erhobenen armen bete ich zu den Fen aller Gaurga-Bhaktas, ganz gleich, in welchem Land sie leben mgen.

31

Vaiava

brahma trite akti dhare jane jane e veda pure gua gya jev une (7) mahprabhura gaa saba patita-pvana ti lobhe mui pp lainu araa (8) vandan karite mui kata akti dhari tamo-buddhi-doe mui dambha mtra kari (9) tathpi mkera bhgya manera ullsa doa kami mo-adhame kara nija-dsa (10) sarva-vch siddhi haya yama-bandha chue jagate durlabha haiy prema-dhana lue (11) manera vsan pra acirte haya devaknandana dsa ei lobhe kaya (12)

(7) aus den Veden und Puras hallt mir ihr ruhm entgegen, ein jeder von ihnen kann allein ein universum befreien. (8) Mahprabhus Gefhrten sind die retter gefallener Snder wie mir. Mit groer Begierde suche ich bei ihnen Zuflucht.

(9) Es steht mir nicht zu, sie zu ruhmpreisen und dennoch tue ich es, voll von unwissenheit und himmelhohem Stolz, wie ich es bin.

(10) Obschon stumpfsinnig und unfhig, ihre Gre zu beschreiben, ist mein herz voller Freude voller Freude ber mein reiches Glck. Vergebt dieser unwrdigen Seele und macht mich zu eurem Diener. (11) Sie gewhren die Erfllung aller wnsche, einschlielich dem der Freiheit vom tod, und sie schenken Ka-Prema: den Schatz, der in dieser welt nicht seinesgleichen kennt.

(12) alle reinen herzenswnsche werden augenblicklich erfllt. Devaknandana Dsa, der sich dieses begierig wnscht, betet zu den Vaiavas und besingt ihren ruhm.

32
rla Narottama Dsa hkura

Ei-Bra Karu Kara

Vaiava

(1) O Vaiava Gosi, bitte sei mir dieses eine Mal barmherzig. Du bist der retter gefallener Seelen, auer dir wird niemand mich befreien. (2) alle Snden vergehen in deiner Gegenwart. wo finde ich einen Meister, der so barmherzig ist wie du? (3) Ein Mensch wird gelutert, wenn er die heilige Gag berhrt, doch deine herrlichkeit ist dergestalt, da schon dein bloer anblick die Snde vertreibt. (4) Das chanten der heiligen Namen shnt Vergehen gegen Kas Lotosfe, aber ein Vergehen gegen dich kennt keine Form von Bue. (5) Dein herz ist ewiglich der wohnort Govindas deshalb sagt r Govinda: Die Vaiavas sind mir lieber als mein Leben! (6) Narottama Dsa betet in jedem Leben um den Staub deiner Lotosfe bitte sei mir barmherzig und anerkenne mich als dein!

ei-bra karu kara vaiava gosi patita-pvana tom vine keha ni (1) khra nikae gele ppa dre jya emana dayla prabhu kev kath pya? (2) gagra paraa haile pacte pvana darane pavitra kara ei tomra gua (3) hari-sthne apardhe tre harinma tom sthne apardhe nahika ena (4) tomra hdaye sad govinda virma govinda kahena, mama vaiava para (5) prati-janme kari caraera dhli narottame kara day panra bali (6)

33

Sakala Vaiava Gosi


r rdh-Mohana Dsa

Vaiava

sakala vaiava gosi day kara more dante ta dhari kahe e dna pmare (1) r guru-caraa ra r ka-caitanya pda-padma poyiy more kara dhanya (2) tom sabra karu vine ih prpti naya viee ayogya mui kahila nicaya (3) vch-kalpa-taru hao karu-sgara ei ta baras mui dhariye antara (4) gua-lea nhi more apardhera sm m uddhriy loke dekho mahim (5) nma-sakrtane ruci ra prema-dhana e rdh-mohane deha haiy sa-karua (6)

(1) all ihr Vaiavas und Gosvms, bitte seid mir barmherzig! Dieser armselige Snder nimmt Stroh zwischen seine Zhne und fleht euch an.

(2) Gurudeva! ihr Vaiavas! Oh r Ka caitanya (und Nitynanda)! ich wnsche mir einzig den Schatz Eurer Lotosfe; bitte seid so gtig und macht diesen Bettler glcklich. (3) Ohne die Gnade der Vaiavas, wie kann ich mich Gaura-Nitynanda nhern? ich bin unwrdig und ganz und gar unqualifiziert.

(4) ihr Vaiavas aber seid wunschbume und unendlich gtig die hoffnung, eure Gunst zu erlangen und r Gaurgas Lotosfe zu erreichen, gibt mir Mut. (5) Es gibt nicht einen anflug von tugend in mir, meine Vergehen sind ungezhlt. wenn ihr mich daher befreit, wird eure Gre allen sichtbar sein. (6) ich bete um Freude am heiligen Namen und um den Schatz reiner Liebe dann wird rdh-Mohana eure Barmherzigkeit wahrhaft verstehen.

34

hkura Vaiava-Pada
rla Narottama Dsa hkura

Vaiava

(1) Die Lotosfe der Vaiavas sind der grte reichtum dieser welt! Meine lieben Brder, hrt mich an: wer unter dem Schutz dieser Fe r Ka verehrt, der lebt niemals von Ka getrennt; jeder andere lebt und stirbt ohne Sinn. (2) Das wasser, das die Fe der Vaiavas wscht, birgt die Kraft in sich, Ka-Prema zu geben, es gibt nichts Mchtigeres als das. Der Staub ihrer Fe auf meinem Kopf ist der einzige Schmuck, der mich am tag meines todes kleidet. (3) Das wasser der heiligen Pilgerorte lutert, so steht es in den Puras und in jeder abhandlung ber Bhakti. wasser von den Fen der Vaiavas aber bertrifft all diese heiligen Orte, denn dieses wasser erfllt alle wnsche. (4) wer mit Vaiavas lebt, der hrt und spricht einzig ber Ka. tag fr tag vergeht fr ihn in neuem Glck. ich dagegen bin der Gemeinschaft der Vaiavas beraubt, so klagt der unglckliche Narottama, und der Kummer darber bricht ihm das herz.

hkura vaiava-pada, avanra su-sampada, una bhi, haiy eka mana raya laiy bhaje, tre ka nhi tyaje, ra saba mare akraa (1) vaiava-caraa-jala, prema-bhakti dite bala, ra keha nahe balavanta vaiava-caraa-reu, mastake bhaa vinu, ra nhi bhaera anta (2) trtha-jala pavitra gue, likhiyche pure, se-saba bhaktira pravacana vaiavera pdodaka, sama nahe ei saba, jte haya vchita-praa (3) vaiava-sagete mana, nandita anukana, sad haya ka-parasaga dna narottama knde, hiy dhairya nhi bndhe, more da kena haila bhaga (4)

hari hari, Kabe Mora habe hena Dina


rla Bhaktivinoda hkura

35

Vaiava

antara-bhire, sama vyavahra, amn mnada haba ka-sakrtane, r-ka-smarae, satata majiy raba (2) e dehera kriy, abhyse kariba, jvana jpana lgi r-ka-bhajane, anukla jh, the haba anurg (3) bhajanera jh, pratikla th, dha-bhve teygiba bhajite bhajite, samaya sile, e deha chiy diba (4)

hari hari, kabe mora habe hena dina vimala vaiave, rati upajibe, vsan haibe ka (1)

(1) O hari, o Mahprabhu! wann nur, wann kommt der tag, an dem Liebe fr die reinen Vaiavas in mein herz einzieht und alle sinnliche anhaftung schwindet? (2) wann wird mein ueres Verhalten mit meinen inneren Gefhlen und Gedanken bereinstimmen, wann werde ich anderen respekt erweisen, ohne ihn fr mich selber zu erwarten und zu jeder Stunde Kas Namen chanten und mich an Seine Spiele erinnern? (3) wann werde ich diesen Krper allein aus Gewohnheit erhalten, mit meinem Geist und meinem herz vertieft in harinma, und nur an jenen Dingen hngen, die meinen Dienst zu Ka bestrken? (4) wann werde ich strikt meiden, was meinem Bhajana schadet und wenn dann einmal die Zeit gekommen ist mit kabewutem und friedlichem Geist diesen Krper verlassen? (5) Bhaktivinoda hkura, allein im wald von Godruma, weint und betet mit schwerem herzen: ich lebe einzig von der hoffnung auf r Gaurgas Gunst!

bhakativinoda, ei kari, basiy godruma-vane prabhu-kp lgi, vykula antare, sad kde sagopane (5)

36

Kp Kara Vaiava hkura


rla Bhaktivinoda hkura

Vaiava

(1) Vaiava hkura, bitte sei mir barmherzig! Bitte bring mich Ka nahe, befhige mich, ihn zu verehren und befreie mich von meinem blen Stolz.

(2) La mich nie denken, ich sei ein Vaiava wie soll ich sonst demtig werden? Der wunsch nach Ehre wird mein herz berkommen und mich geradewegs in die hlle treiben.

kp kara vaiava hkura sambandha jniy, bhajite bhajite, abhimna hau dra (1) mi ta vaiava, e buddhi haile, amn n haba mi pratih si, hdaya dibe, haiba niraya-gm (2)

(3) Bewahre mich davor, mir einzubilden, ich wre Guru und etwas anderes als dein Diener. Ohne Falschheit will ich dein Prasda und das wasser, das deine Fe gewaschen hat, ehren. (4) Solange ich mich fr wichtig halte und meine reste an andere verteile, bleibe ich das Opfer falschen Stolzes. La mich deshalb allezeit dein Diener sein, la mich nie Lob und Ehre fr mich entgegennehmen.

(5) Bitte erhre mein aufrichtiges Gebet; mit reue und trnen in den augen falle ich dir zu Fen: Segne mich, den wunsch nach Ehre zu vergessen, segne mich, alle Geschpfe zu achten und die heiligen Namen zu chanten!

nije reha jni, ucchihdi dne, habe abhimna-bhra ti iya tava, thkiy sarvad, n laiba pj kra (4) amn mnada, haile krtane, adhikra dibe tumi tomra carae, nikapae mi, kdiy luiba bhmi (5)

tomra kikara, pane jniba, guru-abhimna tyaji tomra ucchiha, pada-jala-reu, sad nikapae bhaji (3)

Kabe r caitanya More


rla Bhaktivinoda hkura

37

Vaiava

kabe r caitanya more karibena day kabe mi paiba vaiava-pada-chy (1) kabe mi chiba e viaybhimna kabe viu-jane mi kariba sammna (2) gala-vastra ktjali vaiava-nikae dante ta kari diba nikapae (3) kdiy kdiy jniba dukha-grma sasra-anala haite mgiba virma (4) uniy mra dukha vaiava hkura m lgi ke vedibena pracura (5) vaiavera vedane ka daymaya e hena pmara prati habena sa-daya (6) vinodera nivedana vaiava-carae kp kari sage laha ei akicane (7)

(1) wann wird r caitanya mir barmherzig sein? wann werde ich die Zuflucht der Vaiavas finden? (2) wann werde ich meiner Genusucht entsagen und die Vaiavas angemessen achten? (3) ich will mir ein tuch um den hals legen, Stroh in den Mund nehmen und mit ungeknstelter Demut vor sie treten. (4) ich will bitterlich weinen und verstehen, wie meine Lasterhaftigkeit mich ins Verderben reit, und ich will sie um Befreiung aus dem Feuer dieses Daseins bitten. (5) wenn die groherzigen Vaiavas von meiner Not hren, werden sie sicherlich beim herrn um meinetwillen bitten. (6) und als Erwiderung ihres Gebets wird in r Kas gtigem herz Mitleid mit diesem armen Snder erwachen. (7) Bhaktivinoda betet bei den Fen der Vaiavas: habt Erbarmen! Gebt dieser verlorenen Seele eure Gemeinschaft und euren Schutz!

38

ya Kali rpa arra Na Dharata


r Mdhava Dsa

Vaiava

(1) wre in diesem Kali-yuga r rpa Gosvm nicht erschienen, wer htte die Schatzkammer der Prema geffnet und ihren inhalt frei verteilt? (2) wer htte die hingebungsvollen rasas unterschieden wie der Schwan, der Milch von wasser trennt und uns damit befhigt, sie zu kosten? Er entsagte der welt, kam nach Vndvana und schrieb seine transzendentalen Bcher. (3) Er war die Biene, die als die gelben waldblumen blhten und die Frchte reiften den Nektar der Lotosblumen sammelte. wer htte erahnen knnen, welchen reichtum er zusammentrug? (4) wer wrde uns Mathur und Vndvana enthllt haben, wer Kas se Spiele in Vraja? wer htte gezeigt, was es heit, r rdh-Mdhava zu lieben und wie die Liebe rdhs r Ka beherrscht. (5) Dank seiner grundlosen Gnade besingen und erringen die Menschen solches Glck. Der ergebene Mdhava Dsa betet darum, r rpas ruhm stets in Seinem herzen zu bewahren.

ya kali rpa arra na dharata ta vraja-prema-mahnidhi kuharka, kon kapa ughata (1) nra-kra-hasana, pna-vidhyana, kon pthak kari pyata ko saba tyaji, bhaji vndvana, ko saba grantha viracita (2)

jaba pitu vana-phula, phalata nn-vidha, manorji aravinda so madhukara vinu, pna kon jnata, vidyamna kari bandha (3) ko jnata, mathur vndvana, ko jnata vraja-nta ko jnata, rdh-mdhava-rati, ko jnata soi prta (4)

jkara carae, prasde sakala jana, gi goyi sukha pota caraa-kamale, aragata mdho, tava mahim ura lgata (5)

Loblied auf die Nachfolger r rpa Gosvms rla Narottama Dsa hkura

r rpnugatya-Mhtmya

39

Vaiava

uniychi sdhu-mukhe bole sarva-jana r-rpa-kpya mile yugala-caraa (1) h! h! prabhu santana gaura-parivra sabe mili vch-pra karaha mra (2) r rpera kp jena m prati haya se pada raya jra, sei mahaya (3) prabhu lokantha kabe sage laiy jbe r rpera pda-padme more samarpibe (4) hena ki haibe mora narma-sakh-gae anugata narottame karibe sane (5)

(1) Von den Lippen der Sdhus hrte ich es der welt verkndet: r rpas Barmherzigkeit bringt uns zu den Lotosfen des gttlichen Paars.

(2) Oh Santana Prabhu! Oh ihr Gefhrten r Gaurgas! wenn ihr mir eure Gunst schenkt (dann mu mir auch r rpa barmherzig sein), werden all meine wnsche erfllt. (3) Oh r rpa, ich suche allein deine Gunst. wer immer deine Lotosfe in seinem herzen umarmt, ist eine groe Seele.

(4) wann wird mein Meister Lokantha Gosvm mich mit sich nehmen und den Lotosfen rpa Majars darbringen? (5) wann werden r rdhs geliebte Sakhs diesen Narottama als ihren Schtzling annehmen und ihn persnlich unterweisen?

40

Kothya Go Premamayi rdhe rdhe


rla Gaurakiora Dsa Bbj Mahrja

Vaiava

(1) wo nur ist r rdh, die Knigin der Liebe? rdhe, rdhe, aller ruhm sei Dir! (2) rdhe, rdhe, zeige Dich mir und rette mein Leben! Dein unwrdiger Bettler ruft Dich an! (3) rdhe, rdhe, Du geniet voller Freude in den wldern von Vraja keiner betrt Kas Geist mehr als Du! (4) rdhe, rdhe, geliebte tochter Mahrja Vabhnus! im Kreise der acht Sakhs bist Du der leuchtende Stern. (5) raghuntha Dsa Gosvm ruft immerzu aus: rdhe! rdhe! (6). . . manchmal am Ke-gha, manchmal am Vavaa. (7). . . manchmal in Nidhuvana, manchmal in Sev-kuja.

kothya go premamayi rdhe rdhe rdhe rdhe go, jaya rdhe rdhe (1) dekh diye pra rkha, rdhe rdhe tomra kgla tomya ke, rdhe rdhe (2) rdhe vndvana-vilsini, rdhe rdhe rdhe knu-mana-mohini, rdhe rdhe (3) rdhe aa-sakhra iromai, rdhe rdhe rdhe vabhnu-nandini, rdhe rdhe (4) (gosi) niyama kare sadi ke, rdhe rdhe (5) (gosi) eka-bra ke ke-ghe, bra ke va-vae, rdhe rdhe (6) (gosi) eka-bra ke nidhu-vane, bra ke kuja-vane, rdhe rdhe (7)

41 (gosi) eka-bra ke rdh-kue, bra ke yma-kue, rdhe rdhe (8) (gosi) eka-bra ke kusuma-vane, bra ke govardhane, rdhe rdhe (9) (gosi) eka-bra ke tla-vane, bra ke tamla-vane, rdhe rdhe (10) (gosi) malina vasana diye gya, vrajera dhlya gagai jaya, rdhe rdhe (11) (gosi) mukhe rdh rdh bale, bhse nayanera jale, rdhe rdhe (12) (gosi) vndvane kuli kuli kde beya rdh bali, rdhe rdhe (13) (gosi) chpnna daa rtri-dine jne n rdh-govinda vine, rdhe rdhe (14) tra para cri daa uti thke svapne rdh-govinda dekhe, rdhe rdhe (15)
(8). . . manchmal am rdh-kua, manchmal am yma-kua. (9). . . manchmal am Kusuma-Sarovara, und manchmal am Govardhana. (10). . . manchmal in tlavana, manchmal in tamlvana. (11) raghuntha Dsa trgt einfache Leinentcher, die schmutzig erscheinen, weil er im Staub von Vraja liegt und rdhe, rdhe weint. (12) Er ruft rdhe, rdhe, und Strme von trnen flieen aus seinen augen. (13) rdhe, rdhe! So wandert er durch die Gassen Vndvanas. (14) tag und Nacht kennt er nichts auer rdhGovinda. (Er ist wach fr etwa sechsundfnfzig Daas am tag, 22 Stunden.) (15) und wenn er ein wenig ruht (fr etwa 1 Stunden tglich), erscheinen r rdh-Govinda ihm im traum rdhe, rdhe!

Vaiava

42

Je nila Prema-Dhana
rla Narottama Dsa hkura

Vaiava

(1) Er, der aus tiefem Mitleid heraus den herrn anflehte, mit dem Schatz der Prema in dieser welt zu erscheinen; der r Mahprabhu mit Liebe und Zuneigung rief wohin ist r advaita crya gegangen? (2) wo sind Svarpa Dmodara und r rpa Gosvm? wo ist Santana Gosvm und wo r raghuntha Dsa Gosvm, der retter der gefallenen, von My gefangenen Seelen?

je nila prema-dhana karu pracura hena prabhu koth gel crya hkura (1) kh mora svarpa-rpa, kh santana kh dsa raghuntha patita-pvana (2) kh mora bhaa-yuga, kh kavirja eka-kle koth gel gor naarja (3) pe kuiba mth anale paiba gaurga guera nidhi koth gele pba (4) se saba sagra sage je kaila vilsa se saga n piy knde narottama dsa (5)

(3) wo ist mein raghuntha Bhaa Gosvm, wo sind Gopla Bha und r Kadsa Kavirja Gosvm? wohin ist Gaurga, der Knig der tnzer gegangen ganz pltzlich sind sie alle verschwunden!

(5) Sie alle genossen miteinander wundervolle Spiele einzig Narottama Dsa weint, ihrer Gemeinschaft beraubt.

(4) ich werde meinen Kopf auf einen Stein schlagen oder mich ins Feuer strzen. wo finde ich Eigenschaften, wie mein Gaurga sie offenbarte? wohin nur ist Er gegangen?

hingabe zu r Nitynanda Prabhu rla Narottama Dsa hkura

r Nitynanda Nih

43

niti-pada-kamala, ko-candra-sutala, je chyya jagat juya hena niti vine bhi, rdh-ka pite ni, dha kari dhara nitiyera pya (1) se sambandha nhi jra, vth janma gela tra, sei pau baa durcra niti n balila mukhe, majila sasra sukhe, vidykule ki karibe tra (2) ahakre matta haiy, niti-pada psariy, asatyere satya kari mni nitiyera karu habe, vraje rdh-ka pbe, dhara nitiyera caraa dukhni (3) nitiyera caraa satya, thra sevaka nitya, niti-pada sad kara a narottama baa dukh, niti more kara sukh, rkha rg-caraera pa (4)

(1) r Nitynandas Lotosfe gleich dem Schein von Millionen von khlenden Monden spenden dem universum Erleichterung und trost. Mein Bruder, ohne Niti wird keiner r rdh Ka erreichen halte dich darum an Seinen Lotosfen sehr fest.

Gaura-Niti

(2) wer sich um seine Beziehung zu ihm nicht kmmert, dessen Leben ist verschwendet, er ist nicht besser als ein zweibeiniges tier. weil Nitis Name niemals ber seine Lippen kommt, taucht er in weltliches, sogenanntes Glck von welchem wert sind sein wissen und seine gute Geburt?

(3) weil er Nitis Lotosfe vergit, hlt dieser Verrckte den Krper fr das Selbst; das unbestndige hlt er fr echt. wer jedoch Nitis Barmherzigkeit erfhrt, der wird r rdhKa in Vraja erreichen haltet euch darum an Seinen Lotosfen sehr fest! (4) Nitis Lotosfe sind wahrheit und der Dienst zu ihnen ist ewig widmet diesen Fen darum all euer hoffen und euer Gebet. Narottama ist zutiefst unglcklich: Oh Niti, bitte mach mich glcklich! Behalte mich nah bei Deinen rtlichen Lotosfen!

44

akrodha Paramnanda
rla Locana Dsa hkura

Gaura-Niti

(2) Er klopft an jede tr, geht selbst zu den husern der unglubigen und Gefallenen und bringt ihnen den MahMantra.

(1) Der edle Nitynanda Prabhu wird niemals zornig, denn Er kostet das hchste spirituelle Glck. Ohne respekt und achtung zu erwarten, schlendert Er durch die Stadt.

akrodha paramnanda nitynanda rya abhimna nya niti nagare beya (1) adhama patita jvera dvre dvre giy harinma mah-mantra dicchena biliy (2) jre dekhe tre kahe dante ta dhari mre kiniy laha bala gaurahari (3) eta bali nitynanda bhme gai jya sonra parvata jena dhlte loya (4) hena avatre jra rati n janmila locana bale sei pp ela ra gela (5)

(3) Er nimmt Stroh in den Mund und bittet jeden, der ihm begegnet: ich verkaufe Mich an den, der r Gaurahari verehrt! (4) Bei diesen worten fllt Er zu Boden und erscheint wie ein im Staube taumelnder, goldener Berg.

(5) Locana Dsa erklrt: Jeder sndhafte Mensch, in dem Zuneigung fr einen solchen avatra nicht erwacht, wandert ohne Nutzen im Kreislauf von Geburt und tod.

45

rla Locana Dsa hkura

Niti Gua-Mai

niti gua-mai mra niti gua-mai niy premera vany bhsila avan (1) premera vany laiy niti ila gaua-dee ubila bhakata-gaa dna hna bhse (2) dna hna patita pmara nhi bche brahmra durlabha prema sabkre yce (3) baddha karu-sindhu kiy muhna ghare ghare bule prema-amiyra vna (4) locana bale mora niti jev n bhajila jniy uniy sei tma-ght haila (5)

(1) Mein Niti mein edler, nobler Niti brachte die Flut gttlicher Liebe, in der die ganze welt versinkt.

Gaura-Niti

(4) Das Meer der Barmherzigkeit war zuvor verschlossen und versiegelt, doch Nitynanda brach den Damm. Er trug die gttliche Liebe von haus zu haus und bat die Menschen mit sen worten, die heiligen Namen zu singen. (5) Locana Dsa verkndet: wer immer meinen Niti nicht verehrt; wer immer von Niti hrt und ihm nicht folgt dieser Mensch ttet sein Selbst!

(3) Diese seltene Liebe ohne zu unterscheiden, bot Er sie selbst Sndern und Schurken an, die gar nicht darum gebeten hatten: niemand konnte ihm entgehen.

(2) Er leitete den Strom der Prema von Pur nach Bengalen. Die Gottgeweihten ertranken in der Ekstase und selbst die Sndhaften und Gefallenen wurden mitgerissen.

46

nanda Kanda, Niti-canda


r rdh-Vallabha Dsa

Gaura-Niti

(4) Er ist der Mittelpunkt des Krtanas und der Knig des rasa - majesttisch wie der goldene Berg Sumeru. Vertieft in die Spiele von Vraja, offenbart Er die hingebungsvollen Gefhle durch Seine sen, lieblichen Lieder.

(3) Er nimmt die gefallenen Seelen zu sich, chantet leise Gaura, Gaura und ertrinkt tag und Nacht in hchstem Glck. Mit groer Sorgfalt verteilt Er das Juwel der Prema ber die gesamte welt.

(2) Er tanzt im Kreise Seiner Geweihten und treibt in den wogen hingebungsvoller Ekstase. Er lchelt sanft, spricht nektarhafte worte und neigt dabei immer wieder Seinen Kopf.

(1) r Niti-canda ist der ursprung allen Glcks; aus Seinen rtlichen augen scheint tiefe Gte. Er ist das Meer der Barmherzigkeit, von dem aus ein Strom des Mitleids fliet, wenn Er den Menschen zuruft: chantet hari! hari!

nanda kanda, niti-canda, arua nayana karua chanda karua-pura, saghane-jhura, hari hari dhvani bola re (1) naaka-raga, bhakata-saga, vividha-bhsa rasa-taraga ata-hsa, madhura-bhsa, saghane gma-dola re (2) patita kora, japata gaura, dina-rajan nanda bhora prema-ratana, kariy yatana, jagajane karu dna re (3) krtana-majha, rasika-rja, yaichana kanay-giri virja braja-bihra, rasa-bithra, madhura madhura gna re (4)

47

dhli-dhsara, dhara-upara, kabahu lthata prema gara-gara kabahu calata, kabahu khelata, kabahu aa-hsa re (5) kabahu sveda, kabahu kheda, kabahu pulaka, svara-vibheda kabahu lampha, kabahu jhampa, kabahu drgha-svsa re (6) karu-sindhu, akhila bandhu, kali-yuga-tama-puraa-indu jagata-locana, paala-mocana, niti purala a re (7) andha-adhama, dna-durajana, prema-dne karala mocana pola jagata, kevala vachita, e rdh-vallabha dsa re (8)

(5) Gepackt von berwltigender Liebe, fllt Er manchmal zu Boden und wlzt sich im Staub. Manchmal wandert Er ruhelos umher, manchmal spielt Er Streiche, und manchmal bricht Er pltzlich in schallendes Gelchter aus. (6) Manchmal schwitzt Er, manchmal klagt Er, und manchmal stehen Seine haare empor und Seine Stimme stockt. Manchmal springt Er hoch in die Luft, und manchmal seufzt Er tief und ringt nach atem. (7) Er ist ein Meer des Mitleids und ein unvergleichlicher Freund; der Mond, der die Nacht des Kaliyuga vertreibt. Er blickt ber die welt und rettet die Seelen all meine hoffnungen ruhen in ihm.

Gaura-Niti

(8) Er befreit die Blinden, Gefallenen, hilflosen und Schurken und gibt ihnen Ka-Prema. Die ganze welt erfreut sich Seines Geschenks einzig rdhVallabha Dsa bleibt davon ausgenommen.

48

Boo Sukher Khabor Gi


rla Bhaktivinoda hkura

Gaura-Niti

(1) ich singe die frohe Kunde: in Surabhi-Kuja in Navadvpa wurde der Markplatz der heiligen Namen erffnet, und Nitynanda Prabhu selbst ist der Besitzer! (2) wundersames ereignet sich auf diesem Marktplatz! r Nitynanda verkauft den reinen heiligen Namen im ausverkauf, einfach fr den Preis des Vertrauens.

boo sukher khabor gi surabhi-kujete nmer ha khuleche khoda niti (1) boo mojr kath ty raddh-mlye uddha-nma sei hete biky (2) jata bhakta-vda vasi adhikr dekhe nma becche daro kasi (3) yadi nma kinbe bhi mr sage calo mahjaner kche ji (4) tumi kinbe ka-nma dasturi loibo mi, pra habe kma (5)

(3) Er schaut auf die Gottgeweihten, die begierig Schlange stehen; Er prft jeden auf seine Eignung und feilscht dann dementsprechend.

(4) Meine Freunde, wenn ihr diesen reinen Namen kaufen wollt, dann kommt mit mir, denn ich bin gerade unterwegs zu diesem Nitynanda Mahjana.

(5) ihr werdet den heiligen Namen bekommen und ich die Provision, die mir zusteht auf diese weise werden alle zufrieden.

49

boo doyla nitynanda raddh-mtra loye dena parama-nanda (6) ek-br dekhle cake jal gaura bole niti dena sakala sambal (7) dena uddha ka-ik jti, dhana, vidy, bala n kore apek (8) amani che my-jl ghe thko, vane thko, n thke jajl (9) r niko kalir bhoy cale dena nma niti doymoy (10) bhaktivinoda ki koy niti-(candra)-craa vin r nhi roy (11)

(6) r Nitynanda Prabhu ist unbeschreiblich groherzig fr ein wenig Vertrauen gibt Er das hchste Glck.

Gaura-Niti

(7) Sobald Niti trnen in den augen eines Menschen sieht, der Gauras Namen chantet, schenkt Er ihm gttliche reichtmer. (8) Er gibt ihm Verwirklichung von Kas reinen worten, wie sie in der Bhgavad-Gt und im rmad Bhgavatam niedergeschrieben sind. Kaste, Vermgen, Bildung oder Krperkraft interessieren ihn nicht im geringsten.

(9) Ganz gleich, ob ihr Ghasthas seid oder Sannyss gebt nur acht, da ihr Mys verhngnisvollen Schlingen entgeht, dann werdet ihr aller Sorgen ledig sein. (10) wir brauchen Kali nicht lnger zu frchten, denn der barmherzige Niti verteilt den heiligen Namen an alle und jeden selbst an die niedrigsten unter den Menschen.

(11) Bhaktivinoda hkura verkndet laut: auer r Nitynandas Lotosfen gibt es keine Zuflucht!

50

h h Mor Gaura-Kiora
rla Bhaktivinoda hkura

Gaura-Niti

(3) Pltzlich erscheinen r rdh-Mdhava, und ihre gleiende ausstrahlung erleuchtet den wald. umringt von ihren Freundinnen und mit herrlichem goldenem Schmuck um ihren hals, vergngen Sie sich im tanz.

(2) im nanda-Sukhada-Kuja verweilst Du mit r Gaddhara zu Deiner Linken. Ein goldener Glanz geht von Dir aus, Dein haar fllt in feinen Locken ber Deine Schultern und Du trgst die prchtige Kleidung eines jungen tnzers.

(1) Oh mein jugendlicher Gaura, wann wirst Du Dich mir gtigerweise zeigen und im wald von Godruma meinen Geist verzaubern?

h h mor gaura-kiora kabe doy kori, r-godruma-vane, dekh dibe mana-cora (1) nanda-sukhada, kujera bhitore, gaddhare bme kori kcana-varaa, ccara cikura, naana suvesa dhori (2) dekhite dekhite, r rdh-mdhava, rpete koribe l sakh-gaa-sage, koribe naana, galete mohana-ml (3) anaga majar, sadoya hoiy, e ds-karete dhori duhe nivedibe, dhara mdhur, heribo nayana bhori (4)

(4) Die barmherzige anaga Majar ergreift meine hand und bringt mich als Dienerin zu r rdhMdhava, und meine augen leuchten vor Freude angesichts der hinreienden Schnheit und anmut des Jungen Paares.

51

r Gaura-rpa-Gua-Varana
rla Govinda Dsa Kavirja

jaya nanda-nandana, gop-jana-vallabha, rdh-nyaka ngara yma so ac-nandana, nady-purandara, sura-muni-gaa-manomohana dhma (1) jaya nija-knt, knti kalevara, jaya jaya preyas-bhva-vinoda jaya vraja-sahacar-locana-magala, jaya nady-vsi-nayana-moda (2) jaya jaya rdma, sudma, subalrjuna, prema-vardhana nava-ghana-rpa jaya rmdi sundara, priya sahacara, jaya jaga-mohana gaura anupa (3) jaya atibala-balarma-priynuja, jaya jaya r nitynanda-nanda jaya jaya sajjana-gaa-bhaya-bhajana, govinda dsa a anubandha (4)

(1) aller ruhm sei dem Sohn r Nandas und Geliebten der Gops; aller ruhm dem helden r rdhs, ihrem geliebten yma. Er ist jetzt als Sohn Mutter acs und als der Knig Nadys erschienen mit Seiner bezaubernden Gestalt, dem reich aller Schnheit, zieht Er die heiligen Menschen in Seinen Bann.

Gaura-Niti

(2) aller ruhm sei ihm, der sich mit dem Glanz Seiner geliebten rdh schmckt; der in einer goldenen Form erscheint, um die Flle ihrer Liebe zu kosten. aller ruhm sei ihm, der die augen der Mdchen von Vraja beglckt und jetzt auch die der Einwohner Nadys.

(3) aller ruhm sei rdma, Sudm, Subala und arjuna, die wie frische regenwolken das Meer der Liebe anschwellen lassen. aller ruhm sei rami Paita, rvsa und ihren Brdern, den vertrauten Gefhrten Mahprabhus, die tanzen, singen und in Ekstase zu Boden fallen. (4) aller ruhm dem jngeren Bruder des mchtigen Balarma, aller ruhm sei r Nitynanda, der Glckseligkeit gewhrt. aller ruhm, aller ruhm sei ihnen, die Sie die Furcht ihrer Diener vertreiben Govinda Dsa sehnt sich nach ihrer Gunst.

52

Gaurga Balite habe


rla Narottama Dsa hkura

Gaura-Niti

(1) wann werden sich die haare meines Krpers aufrichten, wenn ich den NamenGaurga rufe? wann werden trnen aus meinen augen strmen, sobald ich hari, hari singe?

gaurga balite habe pulaka arra hari hari balite nayane vabe nra (1) ra kabe niti-cdera karu haibe sasra-vsan mora kabe tuccha habe (2) viaya chiy kabe uddha habe mana kabe hma heraba r vndvana (3) rpa-raghuntha-pade haibe kuti kabe hma bujhaba se yugala-priti (4) rpa-raghuntha-pade rahu mora a prrthan karaye sad narottama dsa (5)

(5) Narottama Dsa wnscht sich nur eines: r rpas und raghunthas Lotosfen nahe zu sein. unaufhrlich betet er darum.

(4) wann werde ich begierig r rpa und raghuntha folgen und unter ihrer Fhrung rdh und Kas gttliche Liebe verstehen?

(3) wann werde ich allem materiellen Genu entsagen, wann wird mein Geist klar und rein? wann werde ich Vndvana wirklich sehen knnen?

(2) wann wird mir der mondgleiche Nitynanda Prabhu Seine Gnade schenken, wann werden meine weltlichen Begehren klein und unbedeutend?

Emona Gaurga Vin Nhi ra


rla Premnanda Dsa hkura

53

emana gaurga vin nhi ra hena avatra, habe ki hayeche, hena prema-paracra (1) duramati ati, patita pa, pre n mrila kre harinma diy, hdaya odhila, yci giy ghare ghare (2) bhava-viricira, vchita je prema, jagate phelila hli kgle piy, khila nciy, bjiy karatli (3) hsiy kdiy, preme gagai, pulake vypila aga cale-brhmae, kare kolkuli, kabe v chila e raga (4) kiy-hkiy, khola-karatle, giy-dhiy phire dekhiy amana, tarsa piy, kapa hnila dvre (5) e tina bhuvana, nande bharila, uhila magala sora kahe premnanda, emana gaurge, rati n janmila mora (6)

(6) alle drei welten fllen sich mit dem glckverheienden tosen des Krtana. Premnanda Dsa klagt: allein mein herz erfllt keine Zuneigung zu diesem Gaurga!

(5) caitanya Mahprabhus Sakrtana-Prozession war allgegenwrtig; berall erklangen Mdagas und Karatlas und das chanten von Kas Namen. yamarja bekam es mit der angst zu tun und schlo die tore seines reiches.

(4) Lachend und weinend, mit stockender Stimme und sich strubenden haaren, liegen sich calas und Brhmaas in den armen. Sah man jemals zuvor ein solches Freudenfest?

(3) Selbst Brahm und akara begehren die gttliche Liebe, mit der Gaurga die welt berflutet. wenn die armen und Elenden diese Prema erhalten, tanzen sie und klatschen vor Glck in die hnde.

(2) Er ttete die Schurken und atheisten nicht; Er ging von tr zu tr, verteilte den heiligen Namen und luterte ihre herzen.

(1) wer kann sich mit r Gaurga vergleichen? Kein zweiter avatra schenkte reine Liebe so wie Er!

Gaura-Niti

54

yadi Gaurga Nahita


r Narahari Dsa

Gaura-Niti

(2) wre r Gaurga nicht erschienen, wer htte sich r rdh-Kas Spielen in Vndvana nhern knnen? wer, wenn nicht Er, htte uns befhigt, in die Gefhle der Mdchen von Vraja einzutauchen, die Gefhle liebenden Dienstes zum Jugendlichen Paar? (3) Sprich mit aufrichtigem herzen immer und immer wieder von r Gaurgas Gromut! Niemand im Ozean des materiellen Daseins war je so barmherzig wie Er!

(1) wre r Gaurga Mahprabhu nicht erschienen, was wre mit uns geschehen? wie htten wir das Leben ertragen knnen? wer im universum htte von der herrlichkeit r rdhs gehrt und von den hchsten Freuden gttlicher Liebe?

(yadi) gaurga nahita, tabe ki haita, kemane dharita de? rdhra mahim, prema-rasa-sm, jagate jnta ke (1) madhura vnd-vipina-mdhurpravea ctur sra varaja-yuvati-bhvera bhakati, akati haita kra (2) go puna puna, gaurgera gua, sarala haiy mana e bhava-sgare, emana dayla, n dekhi je eka-jana (3) gaurga baliy, n genu galiy, kemane dharinu de narahari-hiy, pa diy, kemane gaiyche (4)

(4) Obwohl ich Gaurgas herrlichkeit, Seine Namen, Eigenschaften und Spiele lobpreise, will mein herz nicht schmelzen wie kann ich die Last dieses sndhaften Krpers tragen? wie ist es mglich, da der herr einen Krper erschuf wie den von Narahari, mit einem Stein anstelle eines herzens?

Kaha N Gaura Kath


rla Narahari Sarakra

55

mana re! kaha n gaura kath gaurera nma, amiyra dhma, pirti mrati dt (1) ayane gaura, svapane gaura, gaura nayanera tr jvane gaura, marae gaura, gaura galra hr (2) hiyra mjhre, gaurga rkhiy, virale basiy raba manera sdhete, se rpa-cdere, nayane nayane thoba (3) gaura vihane, na vachi pare, gaura karechi sra gaura baliya, jauka jvane, kichu n chiba ra (4) gaura gamana, gaura gahana, gaura mukhera hsi gaura-pirti, gaura mrati, hyya rahala pai (5) gaura dharama, gaura karama, gaura vedera sra gaura carae, para sampinu, gaura karibena pra (6) gaura abada, gaura sampada, jhra hiyya jge narahari dsa, thra carae, satata araa mge (7)

(1) Mein lieber Geist, sprich einzig ber Gaura! Sein Name ist der inbegriff allen Nektars und schenkt die seste Liebe.

(2) Gaura in meinem Schlaf, Gaura in meinen trumen Gaura, das Licht meiner augen. Gaura im Leben, Gaura im Sterben Gauras Namen sind die Girlande um meinen hals.

Gaura-Niti

(3) allein und ungestrt werde ich Gaura in meinem herzen behalten und meinen Geist auf Sein zauberhaftes, mondgleiches antlitz richten. ich werde in Seine augen schauen und in Seiner Schnheit versinken.

(4) Ohne Gaura ist mein Leben trostlos und leer; Gaura ist der Schlag meines herzens. Mge ich mit Seinem Namen auf den Lippen mein Leben aushauchen etwas anderes wnsche ich mir nicht!

(5) Gauras Gesten und Gauras art, sich zu geben; Gauras Liebe und Sein lchelndes Gesicht mgen sie alle ihren weg in mein herz finden. (6) Gaura gehren meine religion und meine Pflichten, Gaura heit der Veden letzter Schlu. ich lege mein Leben zu Gauras Lotosfen nieder: Er ist es, der mich hinbergeleiten wird.

(7) Gaura ist der eine Klang und wertvollste Schatz fr den, in dessen herz Er sich offenbart. Narahari Dsa betet immer um die Zuflucht einer solchen groen Seele.

56

Emana acra Nandana Vine


rla Premnanda Dsa hkura

(1) Ohne Mutter acs Sohn und Seine unerreichte Gnade, wer htte je vom wunder des Prema-Nma gehrt?

(3) rmat rdhr birgt in sich die hchsten Fllen des leuchtenden madhura-rasa. Ohne r Gaurga, wer wte davon? wer kannte die Ekstasen der Gottesliebe, bevor acnandana Gaurahari, eingetaucht in die trennungsgefhle r rdhs, sie im Gambhr offenbarte? (4) wer htte r r rdh-Kas austausch im Parakya-rasa verstanden, die glorreiche Liebe der Mdchen von Vraja; mit ihren transzendentalen Krpern und berwltigenden Gefhlen?

(2) wre r Gaurahari nicht erschienen, wer htte uns von Kas glorreichem Namen berichtet? htte Er Ka mit dem Gemt und der hautfarbe r rdhiks nicht Seine Barmherzigkeit den Seelen des Kali-yuga geschenkt, wer wrde Vndvanas unvergleichliche Se kosten?

Gaura-Niti

r-ka-nmera, sva-gua mahim, kev jnita ra? vnd-vipinera, mah madhurim, pravea haita kra? (2) kev jnita, rdhra mdhurya, rasa-yaa camatkra? tra anubhva, sttvika vikra, gocara chila v kra? (3) vraje je vilsa, rsa mah-rsa, prema parakya tattva gopra mahim, vyabhicr sm, kra avagati chila eta? (4)

emana acra nandana vine prema bali nma, ati-adbhuta, ruta haita kra kne? (1)

(6) Sie umarmten jeden, ohne zwischen erhaben und gefallen zu unterscheiden. Oh Brder, schliet diesen Gaurga fest in das herz eurer herzen!

(5) Dieses Zeitalter des Kali ist gesegnet! r Gaurahari und Nitynanda Prabhu erschienen mit unbegrenztem Mitleid und berfluteten die welt mit einer Liebe, wie selbst Brahm sie nicht zu ertrumen wagte!

uttama adhama, kichu n bchila, yciy dileka kola kahe premnande, emana gaurge, antare dhariy dola (6)

dhanya kali dhanya, niti-caitanya, parama karu kari vidhi-agocara, je prema-vikra, prake jagata-bhari (5)

Kali-Kukkura Kadana
rla Bhaktivinoda hkura

57

kali-kukkura kadana yadi co (he) kali-yuga pvana, kali-bhaya-nana, r ac-nandana go (he) (1) gaddhara-mdana, nityera pra-dhana, advaitera prapjita gor nimi vivambhara, rnivsa-vara, bhakata-samha-cita-cor (2) nady-aadhara, mypura-vara, nma-pravartana sura ghijana-ikaka, nysikula-nyaka, mdhava rdhbhva-pura (3) srvabhauma-odhana, gajapati-traa, rmnanda-poana vra rpnanda-vardhana, santana-plana, hari-dsa-modana dhra (4) vraja-rasa-bhvana, duamata-tana, kapai-vightana kma uddha bhakta-plana, uka-jna-tana, chala-bhakti-daa rma (5)

(1) Brder, schtzt euch vor dem hundegleichen Kali! Singt laut die Namen r acnandanas, des groen retters, der die von Kali geste Furcht verbannt! (2) Er ist die Freude r Gaddharas und das Leben Nitynandas; advaitas und rnivsas gepriesener herr. Man kennt ihn als Nimi und Vivambhara und als einen Dieb, der die herzen Seiner Geweihten stiehlt. (3) Er stieg herab als der Mond von Nady und der herr von Mypura und offenbarte die heiligen Namen. Er ist das Vorbild der Ghasthas und der held der Sannyss Er ist Mdhava mit dem herzen und Glanz rmat rdhrs. (4) Der heldenhafte Mahprabhu luterte Srva-bhauma und befreite Pratparudra. Er nhrte rya rmnanda, mehrte r rpas Glck, behtete r Santana und erfreute als ernster Sannys r haridsa hkura. (5) Er ist der transzendentale Liebesgott, versunken in die Gefhle von Vraja. Er straft die Schurken und zerschlgt die Falschheit. Er umsorgt Seine Geweihten und vertreibt alle unpersnlichkeit und geheuchelte Bhakti.

Gaura-Niti

58

Ke Jbi Ke Jbi Bhi


rla Locana Dsa hkura

Gaura-Niti

mra gaurgera ghe adna-khey vaya jada, andha, tura avadhi pra haya (2) harinmera naukkhni r guru kr sakrtana kheroyla dubhu pasri (3) saba jva haila pra premera vtse paiy rahila locana panra doe (4)

ke jbi ke jbi bhi bhava-sindhu-pra dhanya kali-yugera caitanya-avatra (1)

(1) wer wird gehen? wer wird gehen, Brder? wer wird den Ozean materiellen Elends berqueren? Dieses Kali-yuga, in dem caitanya-avatra erschien, ist gesegnet! (2) am Badeplatz meines Gaurga wartet eine unentgeltliche Fhre. Keiner ist ausgenommen, die Lahmen, Blinden und die armen alle klettern an Bord, um berzusetzen. (3) harinma ist das Boot, r Guru der Kapitn und die Sakrtana-Prozession mit erhobenen armen die ruder.

(4) alle Seelen setzen ber, beflgelt von den gnstigen winden von Prema. Da der unglckselige Locana Dsa als einziger zurckblieb, ist seine eigene Schuld.

Gaurga tumi More Day N chiha


r Vsudeva Ghoa

59

gaurga tumi more day n chiha pana kariy rg carae rkhiha (1) tomra caraa lgi saba teyginu tala caraa py araa lainu (2)

Gaura-Niti

vsudeva ghoe bale carae dhariy kp kari rkha more pada-chy diy (4)
(1) Oh Gaurga, bitte verwehre mir nicht Deine Gnade. Nimm mich zu Dir und behalte mich nah bei Deinen rtlichen Lotosfen.

e kule o kule mui dilu tiljali rkhiho carae more panra bali (3)

(3) Zu dieser Familie zu gehren oder zu jener all das habe ich hinter mir gelassen. ich bitte Dich nun: Behalte mich bei Deinen Lotosfen, sieh mich als Dein Eigentum an! (4) Vsudeva Ghoa ruft: ich halte Deine Lotosfe fest! Bitte belasse mich hier, in ihrem khlenden, segenspendenden Schatten!

(2) um Deine Lotosfe zu erreichen, gab ich alles andere auf. Jetzt habe ich die Zuflucht Deiner khlenden Lotosfe gefunden.

60

Ohe, Premera hkura Gor


(aus r Sajjana-Toa)

(3) Mein herr, unglckselig, wie ich bin, scherte ich mich nie darum, Dich zu verehren, war immer von bler Gesinnung und verrckt in meiner anhaftung und Gier. ich lebe mit Sinnengenieern und wurde wie sie.

(2) Mein Meister, was kann ich sagen? Ohnmchtig, getreten und geschlagen, erinnere ich mich jetzt viele Jahre spter daran, warum Du mir Geburt in dieser welt gegeben hast.

(1) Oh r Gaurasundara, Meister gttlicher Liebe, mein herr! was soll ich Dir von meinem Leid berichten? ich habe mein wahres Selbst vergessen!

Gaura-Niti

ohe, premera hkura gor prera ytan kiv kaba, ntha! hayechi pana-hr (1) ki ra baliba, je-kjera tore enechile, ntha! jagate mre, eta-dina pare kahite se kath, khede dukhe hai sr (2) tomra bhajane n janmila rati, jaa-mohe matta sad duramati viayra kche theke theke mi hainu viay-pr (3) ke mi, kena je esechi ekhne, se-kath kakhana nhi bhvi mane, kakhana bhogera, kakhana tygera chalanya mana nce (4)

(4) wer bin ich? und warum bin ich hier? Diese Fragen kamen mir nie in den Sinn. Manchmal geno ich, dann wieder entsagte ich, und mein Geist tanzte zu diesem Betrug.

61 ki gati haibe kakhana bhvi n, hari-bhakatera kcheo ji n, hari-vimukhera ku-lakaa jata mtei saba che (5) r-guru-kpya bhegeche svapana, bujhechi ekhana tumi-i pana, tava nija-jana parama-bndhava sasra krgre (6) na n bhajiba bhakta-pada vinu, rtula-carae araa loinu, uddhraho ntha! my-jla hate e dsera kee dhore (7) ptakre tumi kp kara nki? jagi-mdhi chila je ptak, thte jenechi, premera hkura! ptakreo tra tumi (8) mi bhakti-hna, dna, akicana apardh-ire do du caraa, tomra abhaya r carae cira araa lainu mi (9)
(5) Niemals bedachte ich die Folgen, niemals suchte ich die Nhe von Kas Geweihten. und so erwarb ich das unheilvolle wesen von jemandem, der sich Ka widersetzt.

(6) Jetzt, durch die Gnade r Gurus, sind mir die augen geffnet worden, mein traum fand ein Ende. Nun verstehe ich, da ich auer Dir nichts mein Eigen nennen kann. Deine geliebten Diener sind in diesem Gefngnis meine einzigen Freunde.

Gaura-Niti

(8) Bist Du denn den Sndern nicht barmherzig? waren denn Jagi und Mdhi nicht auch sndhaft und gefallen? Du hast sie mit berreicher Gnade gesegnet: ich wei daher, da Du ber Prema regierst und die gefallenen Seelen befreist. (9) Mein Meister, ich fhle mich hilflos und erbrmlich, und ohne jede hingabe. Bitte setze Deine Fe, die Furchtlosigkeit bescheren, auf den Kopf dieses Frevlers. ich suche bei Deinen gttlichen Fen Zuflucht.

(7) Jetzt werde ich nur Deine Geweihten verehren und niemanden sonst. Mein Meister, ich halte mich fest an Deinen Fen, die rtlichen Lotosblumen gleichen. Bitte packe mich am Schopf und ziehe mich aus Mys Sumpf.

62

hari Bole Modera Gaura Elo


rla Bhaktivinoda hkura

(1) r Gaurga Mahprabhu kam und sang hari, hari! Er erschien durcheinander, vor reiner Liebe wie verrckt, und betrat im Gefolge von Nitynanda Prabhu und advaita crya das Land von Godruma.

Gaura-Niti

(2) Versunken in der Ekstase des Sakrtana, verteilte Er den heiligen Namen. am Marktplatz des heiligen Namens angelangt, tauchte Er das gesamte universum in ein Meer von Prema.

elo re gaurga-cda preme elo-thelo niti-advaita-sage godrume pailo (1) sakrtana-rase mete nma bilila nmera he ese preme jagat bhsila (2) godruma-vsra ja dukha dre gela bhakta-vnda-sage si ha jgila (3) nady bhramite gor ela nmera he gaura ela he, sage niti ela he (4) nce mtoyr niti godrumera mhe jagat mtya niti premera mlase (5) (tor dekhe j re) advaitdi bhakta-vnda nce ghe ghe palya duranta kali paiy vibhre (6) ki sukhe bhsila jva gorcdera ne dekhiy uniy para vuka phe (7)

hari bole modera gaura elo

(3) heute sind alle Sorgen der Einwohner Godrumas verflogen, denn Gaurga und Seine Gefhrten erffneten den Markplatz des heiligen Namens.

(4) Nachdem Sie das Land von Nady durchwandert hatten, kamen Gaurasundara und Nitynanda zum Marktplatz der heiligen Namen.

(7) warum schwammen alle Lebewesen in einem Ozean des Glcks? weil selbst die steingleichen herzen der atheisten schmelzen, wenn sie Gaurasundaras tanzen sehen und Seinen Krtana vernehmen.

(6) Kommt bitte alle und seht den Vaiavas zu, die mit advaita voran von Badeplatz zu Badeplatz tanzen. Bei ihrem anblick wird dem blen Kali angst und bange und er luft um sein Leben.

(5) in Seiner Ekstase wie von Sinnen, tanzte Nitynanda auf den wiesen von Godruma. unter dem Einflu gttlicher Liebe schwang Er Seine arme wie ein herausfordernder ringer und lie das universum entzckt verharren.

rla Locana Dsa hkura

Niti-Gaura-Nma

63

niti-gaura-nma, nandera dhma, jei jana nhi laya tre yama-rya, dhare laye jya, narake ubya tya (1) tulasra hra, na pare je chra, yamlaye vsa tra tilaka dhraa, na kare je jana, vthya janama tra (2)

(1) Die heiligen Namen r Gaura-Niti sind ein Fest des Jubels; wer diese Namen niemals singt, wird von yamarja tief in die hlle verbannt. (2) wer seinen hals nie mit tulas schmckt, dem ist ein Platz in yamas reich gewi; wer niemals tilaka auf seine Stirn auftrgt, lebt umsonst.

Gaura-Niti

guru-mantra sra, kara ei bra, vrajete haibe vsa tamo-gua jbe, sattva-gua pbe, haibe kera dsa (4) e dsa locana, bale anukana, (niti) gaura-gua go sukhe ei rase jra, rati n haila, ca kli tra mukhe (5)

n laya harinma, vidhi tre vma, pmara paa-mati vaiava-sevana, n kare je jana, ki habe thra gati (3)

(3) wer niemals chantet, den erwartet ein ungewisses Schicksal; er ist gefallen, denn sein steingleiches herz kennt nur Falschheit und heuchelei. und was wird die Bestimmung derer sein, die nie den Vaiavas dienen?

(4) Es ist an der Zeit, r Gurudeva um Dk zu ersuchen wenn ihr diese Mantras sorgsam chantet, werdet ihr allezeit in Vraja leben. unwissenheit wird weichen und tugend in euer herz einziehen und ihr werdet Kas ewige Diener.

(5) Locana Dsa weist jeden an, enthusiastisch r Gaura-Nitis Namen zu singen. wer diesen aufruf nicht freudig willkommen heit, wird ffentlich angeprangert und sein Gesicht wird mit Kreide und teer besudelt werden.

64

Gaurgera Du-Pada
rla Narottama Dsa hkura

Gaura-Niti

(2) Prema erwacht in jedem, auf dessen Lippen Gaurgas heiliger Name erklingt. ich beglckwnsche ihn und rufe: Groartig! chante den Namen von hari! Bravo! wer Gaurgas Eigenschaften mit trnen in den augen wertschtzt, ist der geeignete anwrter ihm werden sich Kas ewige Spiele offenbaren. (3) Gaurgas Gefhrten als ewig vollkommen zu kennen, erhebt einen zum transzendentalen reich Vrajendra Sutas wer das Land von Gaua, r Navadvpa als cintmai kennt, ist der wahre Einwohner r Vndvanas.

(1) wer die Lotosfe r Gaurgas als seinen grten reichtum annimmt, der versteht die Bedeutung von Bhakti-rasa! und in wessen Ohren sich die sen Erzhlungen ber Gaurga einen weg bahnen, dieser Mensch ist reinen herzens.

gaurgera du-pada, jra dhana sampada, se jne bhakati-rasa sra gaurgera madhura ll, jra kare praveil, hdaya nirmala bhela tra (1) je gaurgera nma laya, tra haya premodaya, tre mui ji balihri gaurga guete-jhure, nitya-ll tre sphure, se jana bhakati-adhikr (2) gaurgera sagi gae, nitya-siddha kari mne, se jya vrajendra-suta-pa r gaua-maala-bhmi, jev jne cintmai, tra haya vraja-bhme vsa (3) gaura-prema-rasrave, se tarage jev be, se rdh-mdhava-antaraga ghe v vanete thke, h gaurga bale ke, narottama mge tra saga (4)

(4) Liebe zu Gaura ist ein Meer ekstatischer Gefhle. wer immer tief in die wogen dieses Meeres taucht, wird zum vertrauten Gefhrten r rdh-Mdhavas. Ob Ghastha oder Sannys, solange er Oh Gaurga! ruft, sehnt sich Narottama Dsa nach seiner Gemeinschaft.

r Gaura-Nitynandera Day
r Gaura-Nitynandas Barmherzigkeit rla Locana Dsa hkura

65

parama karua, phu dui-jana, niti gauracandra saba avatra-sra iromai, kevala nanda-kanda (1) bhaja bhaja bhi, caitanya-niti, sudha vivsa kari viaya chiy, se rase majiy, mukhe bala hari hari (2) dekha ore bhi, tri-bhuvane ni, emana dayla-dt pau pkh jhure, pa vidare, uni jra gua-gth (3) sasre majiy, rahili paiy, se pade nahila a pana karama, bhujye amana, kahaye locana-dsa (4)

(1) Die zwei herren Niti-Gauracandra sind unendlich barmherzig! Sie sind die Krone aller avatras und die Quelle allen Glcks! (2) Mein Bruder, verehr caitanya-Niti mit festem Vertrauen! trenne dich von Sinnengenu und la deine Zunge unentwegt hari! hari! chanten vertiefe dich in diesen Geschmack! (3) Sieh doch, Bruder, niemand in den drei welten ist so barmherzig wie Sie! tiere und Vgel weinen und Steine schmelzen, wenn sie von ihrer Gte und Barmherzigkeit hren. (4) Versunken in die Gensse dieser welt, gelangt kein wunsch, Sie zu verehren, in mein herz!, klagt Locana Dsa. Dies ist yamarjas Strafe fr mein frheres sndvolles Leben.

Gaura-Niti

66

Gaurdsa-Mandire
rla Gaurdsa Paita

(1) Der herr aller herren, r Gauracandra, geniet in Gesellschaft von Nitynanda Prabhu Seine Spiele in ambik Kln in Gaurdsa Paitas haus. (2) Eine rote Guj-Perlenkette fllt ber Sein Lotosherz; Brahm und Lakm verehren ehrfurchtsvoll Seine Lotosfe.

devdi-deva gauracandra gaurdsa-mandire nitynanda-sage gaura ambikte vihare (1) cru-arua-guj-hra ht-kamale je dhare virici-sevya-pda-padma lakm-sevya sdare (2) tapta-hema aga-knti prta-arua-ambare rdhiknurga prema-bhakti vch je kare (3) ac-suta gauracandra nandita antare paa-khaa nitynanda-sage rage vihare (4) nitynanda gauracandra gaurdsa-mandire gaurdsa karata a sarva-jva uddhre (5)

Gaura-Niti

(5) Nitynanda und Gauracandra verweilen im hause Gauridsas, der darauf hofft, da Sie alle bedingten Seelen befreien.

(4) Der Sohn Mutter acs, Gaurasundara, im inneren voller Freude, geht mit Nitynanda Prabhu umher und lutert die herzen der atheisten.

(3) Sein Krper strahlt wie geschmolzenes Gold und Seine safrangelben Kleider leuchten wie die aufgehende Sonne. Er begehrt die Liebe, die rmat rdhr fhlt.

rman Mahprabhura hari-Vsara-Vrata-Plana


rman Mahprabhu am Ekada-tag rla Vndvana Dsa hkura

67

r hari-vsare hari-krtana-vidhna ntya rambhil prabhu jagatera pra (1) puyavanta rvsa-agane ubhrambha uhila krtana-dhvani gopla govinda (2) mdaga-mandir bje akha-karatla sakrtana-sage saba haila mila (3)

(1) am Ekada-tag rief caitanya Mahprabhu, die Seele des universums, Seine Geweihten zum Krtana zu sich. Beim Erklingen Seines eigenen Namens begann Er in Glckseligkeit zu tanzen. (3) im hof vereinigten sich wunderschnes Singen mit dem rhythmus von trommeln, Schellen, hrnern und Zimbeln. (2) im transzendentalen innenhof rvsa hkuras stimmte Er den glckverheienden Krtana an: Gopla! Govinda!

Gaura-Niti

ua-kla haite ntya kare vivambhara ytha ytha haila jata gayana sundara (5) rvsa-paita laiy eka sampradya mukunda laiy ra jana-kata gya (6)

brahma bhedila dhvani priy ka caudikera amagala jya saba na (4)

(4) Der widerhall des Krtanas durchdrang das universum und erfllte selbst den spirituellen himmel; er vertrieb alles unheil in den vierzehn welten. (6) rvsa Paita fhrte eine Gruppe von Krtanyas an und Mukunda eine andere. (5) am frhen Morgen begann Vivambhara zu tanzen; verschiedene Gruppen jeder in einer anderen Melodie sangen melodisch fr ihn.

laiy govinda ghoa ra kata-jana gauracandra-ntye sabe karena krtana (7) dhariy bulena nitynanda mahbal alakite advaita layena pada-dhli (8)

(7) Eine dritte Gruppe wurde von Govinda Ghoa geleitet. Gauracandra tanzte in der Mitte von ihnen allen.

gaddhara-di jata sajala-nayane nande vihvala haila prabhura krtane (9)

(8) Der mchtige Nitynanda hielt Mahprabhu, wann immer dieser die Besinnung verlor bei dieser Gelegenheit nahm advaita crya heimlich den Staub von den Fen des herrn.

(9) Ekstase berwltigte Gaddhara, Mukunda und rdhara und die anderen, als sie Mahprabhus Krtana hrten; trnen liefen aus ihren augen.

68
(10) Vivambhara tanzte mit solcher Macht, da die Erde erzitterte und die umstehenden sich zu frchten begannen. (11) Dann wieder tanzte Er elegant und grazis wie Nanda-Nandana, der beste aller tnzer. (12) Seine Schnheit ist unbertroffen und unerreicht, wunderbarer noch als die r Kas, und die augen Seiner Geweihten strahlten vor Freude.

jakhana uddaa nce prabhu vivambhara pthiv kampita haya, sabe pya ara (10) kakhana v madhura ncaye vivambhara jena dekhi nandera nandana naavara (11)

Gaura-Niti

(13) Mahprabhu Vivambhara tanzte, getragen von nanda. Der rhythmus Seiner stampfenden Fe versetzte Seine Geweihten in Erstaunen. (14) im taumel der Gefhle zerri Seine Blumengirlande, und die Blumen fielen den Gottgeweihten zu Fen.

aparpa kvea, aparpa ntya nande nayana bhari dekhe saba bhtya (12) nijnande nce mahprabhu vivambhara caraera tla uni ati manohara (13) bhva-bhare ml nhi rahaye galya chiiy paaye giy bhakatera pya (14)

(15) Der Sohn Jaganntha Miras tanzte, umringt von Seinen Geweihten: der glckverheiende Klang des harinma-Sakrtana drang in alle richtungen.

(16) iva singt den gleichen glckseligen Namen, so vertieft in Prema, da er dabei seine Kleider verliert. Mahprabhus ruhm lt iva tanzen, und Mahprabhu selbst tanzt ebenfalls, sobald Er von Seiner eigenen herrlichkeit hrt. (17) Kas Name schenkte Valmki den reichtum der Entsagung. Kas Namen errettete ajmila von ungezhlten Snden.

catur-dike r-hari-magala-sakrtana mjhe nce jaganntha-mirera nandana (15) jra nmnande iva-vasana n jne jra yae nce iva, se nce pane (16) jra nme vlmki hail tapodhana jra nme ajmila pila mocana (17)

(18) Kas Namen zu hren, durchtrennt alle weltlichen Bande, und jetzt erscheint Ka selbst im Kali-yuga und tanzt zu Seinem Namen.

(19) ukadeva und Nrada chanten und verteilen Kas Namen, und Mahprabhu besingt diesen Namen mit tausenden von Mndern.

jra nma gi uka-nrada beya sahasra-vadana prabhu jra gua gya (19)

jra nma ravae sasra-bandha ghuce hena prabhu avatri kali-yuge nce (18)

69 sarva mah-pryacitta je prabhura nma se-prabhu ncaye, dekhe jata bhgyavna (20) prabhura nanda dekhi bhgavata-gaa anyonye gal dhari karaye krandana (21) sabra agete obhe r candana-ml nande gyena ka-rase hai bhol (22) jateka vaiava-saba krtana-vee n jne pana deha, anya jana kise (23) jaya ka-murri-mukunda-vanaml ahar-nia gya sabe hai kuthal (24)
(20) Mahprabhus Name ist die beste art der Bue. Die Geweihten, die Sein ekstatisches tanzen erblickten, erfuhren das hchste Glck.

(21) Die Gottgeweihten der Freude Mahprabhus gewahr umarmten sich und weinten laut. (Die Strahlen Seiner nanda traten auch in ihre herzen ein.)

(22) Mahprabhu schmckte Seine Geweihten mit Sandelholz und Girlanden und zusammen sangen sie in groem Jubel und kosteten Ka-rasa. (23) Vertieft in Krtana, vergaen sie sich selbst und alles andere um sich herum.

Gaura-Niti

(24) Jaya Ka, Murri, Mukunda, Vanaml! so chanteten sie den ganzen tag und die ganze Nacht in unbeschreiblichem Glck.

ahar-nia bhakta-sage nce vivambhara rnti nhi kra, sabe sattva-kalevara (25) ei-mata nce mahprabhu vivambhara nii avaea mtra se eka prahara (26)

(25) Vivambhara tanzte mit Seinen Geweihten fr vierundzwanzig Stunden, doch weil ihre Krper transzendental waren, ermdeten sie nicht. (26) Jede Nacht tanzte Mahprabhu und kam erst drei Stunden vor Sonnenaufgang zur ruhe. (27) rman Mahprabhu, der held, der die Liebe Vaikuhas geniet, kostete und schenkte Glckseligkeit in Navadvpa.

e sakala puya kath je kare ravaa bhakta-sage gauracandre rahu tra mana (28) r ka-caitanya-nitynanda-cda jna vndvana-dsa tachu pada-yuge gna (29)

ei-mata nanda haya navadvpa-pure prema-rase vaikuhera nyaka vihare (27)

(28) Gauracandra mitsamt Seinen Gefhrten geht in die herzen aller jener Gottgeweihten ein, die mit starkem Vertrauen ber ihn hren. (So wird ihr herz zu rvsa-agana.)

(29) Vndvana Dsa erklrt: r Ka caitanya und der Mond Nitynanda sind mein einziger reichtum! ich werfe mich vor ihren Lotosfen zu Boden!

70

r Ka-caitanya Prabhu Day Kara More


rla Narottama Dsa hkura

(1) r Ka caitanya Prabhu, bitte sei mir barmherzig! wer in dieser welt ist gtiger als Du?

Gaura-Niti

(2) Du erschienst als avatra, um die Gefallenen zu befreien mein herr, ich kann Dir versichern, da keiner tiefer gefallen ist als ich!

r ka-caitanya prabhu day kara more tom vin ke daylu jagat-sasre (1) patita-pvana-hetu tava avatra mo sama patita prabhu n pibe ra (2) h h prabhu nitynanda premnanda-sukh kpvalokana kara mi baa dukh (3) day kara st-pati advaita gosi tava kp-bale pi caitanya-niti (4) h h svarpa, santana, rpa, raghuntha bhaa-yuga, r jva, h prabhu lokantha (5) day kara r crya prabhu rnivsa rmacandra-saga mge narottama dsa (6) day kara prabhupda r dayita dsa vaiavera kp mge e adhama dsa (7) day kara gurudeva patita-pvana r carae sev mge e patita jana (8)

(8) Oh Gurudeva, retter der gefallenen Seelen, bitte schenke mir deine Gunst! Dieser armselige Snder bittet um den Dienst deiner Lotosfe.

(7) Bitte sei barmherzig, rla Prabhupda, geliebter Diener r rdhiks! Dieser gefallene Diener betet um die Gunst der Vaiavas.

(6) Bitte erbarme dich meiner, Prabhu rnivsa! Narottama Dsa ersehnt die Gemeinschaft rmacandras.

(5) Oh Svarpa Dmodara, Santana Gosvm, rpa Gosvm, raghuntha Dsa Gosvm, Gopla Bhaa Gosvm, raghuntha Bhaa Gosvm und r Jva Gosvm! Oh Prabhu Lokantha!

(4) advaita Prabhu, Gemahl Sts, bitte finde Gefallen an mir! Deine Gnade wird mich der Gunst caitanya-Nitis versichern.

(3) Oh Nitynanda Prabhu, Du lebst stets in der Ekstase gttlichen Glcks; bitte richte Deinen barmherzigen Blick auf mich, denn ich bin zutiefst unglcklich!

Bhaja re Bhaja re mra


rla Bhaktivinoda hkura

71

(smara) rpa-santana-jva-raghuntha-dvandva (ka-bhajana yadi karbe re) (rpa-santane smara) (smara) rghava-gopla-bhaa-svarpa-rmnanda (ka-prema yadi co re) (svarpa-rmnande smara) (3) (smara) gohi-saha karapra, sena ivnanda (ajasra smara, smara re) (gohi-saha karapre) (smara) rpnuga-sdhu-jana bhajana-nanda (vraje vsa yadi co re) (rpnuga-sdhu smara) (4)

(bhaja) gaura-gaddhardvaita guru-nitynanda (gaura-ke abheda jene re) (guru ka-preha jene re) (smara) rnivsa-haridsa-murri-mukunda (gaura-preme smara, smara re) (smara) (rnivsa haridse) (2)

bhaja re bhaja re mra mana ati manda (bhajana vin gati ni re) (bhaja) vraja-vane rdh-ka-cararavinda (jna-karma parihari re) (bhaja) (vraja-vane rdh-ka) (1)

(2) Verehre Gaura-Gaddhara, advaita und den urersten Guru Nitynanda. Sieh Gaura und Ka als eins, sieh in r Guru Kas geliebten Gefhrten und erinnere dich an die Vertrauten des herrn: rvsa, haridsa, Murri Gupta und Mukunda Datta. (3) Erinnere dich an die Gosvms von Vndvana wenn du ernsthaft Ka verehren willst, mut du dich an rpa und Santana erinnern. Meditiere ber rghava Paita, Gopla Bhaa, Svarpa Dmodara und rmnanda rya wer tatschlich Ka-Prema ersehnt, mu ber Svarpa Dmodara und rmnanda rya meditieren.

(1) Mein trichter Geist! Verehre r rdh-Kas Lotosfe in den wldern von Vraja. andernfalls wirst du niemals glcklich werden. Gib alles Philosophieren, gib all deine weltlichen Bestrebungen auf.

Gaura-Niti

(4) Erinnere dich an Kavi Karapra und seine Familie, die aufrichtigen Diener Mahprabhus, und erinnere dich auch an seinen Vater ivnanda Sena. Besinne dich auf all die Vaiavas, die rpa Gosvms Pfad strikt folgen, in die Ekstase des Bhajanas vertieft wenn du tatschlich in Vraja wohnen willst, mut du r rpas Nachfolgern folgen.

72

Kabe habe hena Da Mora


rla Bhaktivinoda hkura

(1) wann nur, wann wird solches Denken auch das meine sein? wann werde ich meinen unsinnigen wnschen entsagen, die mich mit vielerlei Fesseln binden, und dieses elende materielle Dasein beenden. (2) wann werde ich eine kleine htte in Navadvpa-Dhma errichten Navadvpa ist von r Vndvana nicht verschieden und bei r acnandanas Fen Zuflucht suchen und meine Beziehung zu ihm hegen und pflegen. (3) wann werde ich in abgeschiedenheit in einem heiligen wald am ufer der Gag leben, ohne unterla den Nektar von Kas Namen trinken und laut zu r Gaurga ausrufen:

vndvanbhede, navadvpa-dhme, bdhiba kurakhni acra nandana-caraa-raya, kariba sambandha mni (2) jhnav-puline, cinmaya-knane, basiy vijana-sthale ka-nmmta, nirantara piba, kiba gaurga bale (3) h gaura-niti, tor du bhi, patita-janera bandhu adhama patita, mi he durjana, hao more kp sindhu (4)

kabe habe hena da mora tyaji jaa , vividha bandhana, chiba sasra ghora (1)

Gaura-Niti

(4) O Gaura-Niti, die gefallenen Seelen finden in Euch beiden Brdern ihren einzig wahren Freund. Seht doch, ich bin am meisten gefallen von allen, schurkisch und durch und durch verdorben lat Eure groe Gnade auf mich herab scheinen!

(6) ich werde ausrufen: O welches wunder sehe ich da! und auf der Stelle das Bewutsein verlieren. Spter dann, wenn ich zu mir komme, werde ich mich verstecken und heimlich weinen, und mich daran erinnern, da ich all dieses Glck einem Krnchen von Gaura-Nitis Barmherzigkeit verdanke.

(5) ich werde weinen, wieder und wieder zu Euch ausrufen und durch das Land von Nady laufen, einmal auf der einen Seite der Gag, einmal auf der anderen. und wenn dann eines tages das Glck mir gndig ist, werde ich meine augen auf den Stamm eines Baumes richten (und eine Offenbarung wird mir zuteil).

kdite kdite, ola-kroa-dhma, jhnav ubhaya kle bhramite bhramite, kabhu bhgya-phale, dekhi kichu taru-mle (5) h h manohara, ki dekhinu mi, baliy mrchita haba samvit piy, kdiba gopane, smari duhu kp-lava (6)

Kabe h Gaurga Baliy


rla Bhaktivinoda hkura

73

kabe h gaurga baliy bhojana-ayane, dehera yatana, chiba virakta haiy (1) navadvpa dhme, nagare nagare, abhimna parihari dhma-vs-ghare, mdhukar laba, khiba udara bhari (2) nad-tae giy, ajali ajali, piba prabhu-pada-jala taru-tale pai, lasya tyajiba, piba arre bala (3) kkuti kariy, gaura-gaddhara, r-rdh-mdhava nma kdiy kdiy, ki ucca-rave, bhramiba sakala dhma (4) vaiava dekhiy, paiba carae, hdayera bandhu jni vaiava hkura, prabhura krtana, dekhibe dsa mni (5)

(1) Oh weh, wem soll ich von meinem Leid berichten? wann werde ich je die Namen Gaurgas annehmen? wann werde ich von Sinnengenu angewidert sein, und Essen, Schlafen und den Launen meines Krpers keine Beachtung mehr schenken? (2) wann werde ich allen falschen Stolz aufgeben und in Navadvpa von Dorf zu Dorf ziehen? wann werde ich Mdhukar in den husern der Dhmavss erbetteln und auf diese weise meinen Magen fllen? (3) wann werde ich an den ufern der Gag entlanglaufen und meinen Durst stillen, indem ich Schluck fr Schluck das heilige wasser trinke, das die Lotosfe des herrn wusch. (4) wann werde ich aufrichtig zu Gaura-Gaddhara und r rdh-Mdhava ausrufen, weinen, und das heilige Land durchwandern? (5) wann werde ich einen Vaiava treffen und ihm zu Fen fallen, wohl wissend, da ich in ihm einem wahren Freund begegnet bin? Der ehrbare Vaiava wird mich als seinen Diener bei sich behalten und mir vertrauliche Lieder zur Freude des herrn offenbaren.

Gaura-Niti

74

rla Bhaktivinoda hkura

Kabe Gaura-Vane

Gaura-Niti

(1) wann wird der tag kommen, an dem ich allen Freuden des Krpers entsage, unter den Bumen am ufer der Gag in Navadvpa umherlaufe und unter trnen ausrufe: Oh rdhe! Oh Ka!

(3) wann werde ich mich vor den Bewohnern des Dhmas zu Boden werfen und um ein Krnchen Barmherzigkeit bitten; wann werde ich die Kleidung eines avadhtas tragen und den Fustaub der Vaiavas auf meinen ganzen Krper reiben?

(2) wann werde ich Ebares in den husern der unberhrbaren erbetteln, das wasser der Sarasvat trinken und so mein Leben erhalten? wann werde ich einen Menschenauflauf verursachen, weil ich am ufer des heiligen Flusses in den Staub strze und Ka, Ka! rufe?

kabe gaura-vane, suradhun-tae, h rdhe h ka bole kdiy beba, deha sukha chi, nn lat-taru-tale (1) vapaca-ghete, mgiy khaiba, piba sarasvat-jala puline puline, gagai diba, kari ka-kolhala (2) dhma-vs-jane, praati kariy, mgiba kpra lea vaiava-caraa-reu gya mkhi, dhari avadhta vea (3) gaua-vraja-jane, bheda n dekhiba, haiba varaja-vs dhmera svarpa, sphuribe nayane, haiba rdhra ds (4)

(4) wann werde ich nicht lnger zwischen den Einwohnern Navadvpas und Vrajas unterscheiden; wann werde ich ein Bewohner Vrajas? wann wird das heilige Land mir seine wahre Schnheit zeigen und mir zum Dienst r rdhs Zutritt gewhren?

rla Bhaktivinoda hkura

yaomat-Nandana

75

yaomat-nandana, vraja-vara-ngara, gokula-rajana kna gop-para-dhana, madana-manohara, klya-damana-vidhna (1) amala harinma amiya-vils vipina-purandara, navna-ngara-vara, va-vadana, suvs (2) vraja-jana-plana, asura-kula-nana, nanda-godhana-rkhowl govinda, mdhava, navanta-taskara, sundara nanda-gopl (3) ymuna-taa-cara, gop-vasanahara, rsa-rasika kpmaya r rdh-vallabha, vndvana-naavara, bhakativinoda-raya (4)

(1) Der Sohn Mutter yaods, der gefeierte Liebhaber von Vraja dieser Kna erfreut Gokula. Er ist der liebste Schatz der Gops, Er stiehlt die herzen und bezwang die Klya-Schlange. (2) Die reinen heiligen Namen offenbaren die unendliche Vielfalt von Kas sen Spielen. Dieser Ka, der Knig der wlder von Vraja und ewig jugendliche Gott, trgt attraktive Kleider und bezaubert die Gops mit Seinem Fltenspiel und dem Duft Seines Krpers.

Rdh-Ka

(4) auf Seinen Streifzgen entlang dem ufer der yamun stiehlt Er die Kleider der jungen Gops, Er vergngt sich im rsa-tanz und ist beraus barmherzig. Er ist r rdhiks Geliebter und der begabteste tnzer in Vraja Bhaktivinoda sucht Zuflucht bei diesem Ka.

(3) Er beschtzt die Bewohner von Vraja, gebietet den Dmonen Einhalt und htet Nanda Bbs Khe. Er beglckt die Khe, das Land, die Gopas, Gops und die Sinne, Er ist der Gemahl der Glcksgttin (rmat rdhik) und Er stiehlt Butter, um die Liebe der Vrajavss zu ihm zu steigern Er ist der wunderschne Sohn r Nanda Mahrjas.

76

rla Bhaktivinoda hkura

Vibhvar-ea

(hari nimmt uns unsere Snden und Leiden, Mukunda gewhrt grozgig Befreiung und sogar Prema-Sukha, bzw. Sein lchelndes Gesicht gleicht der duftenden weien Kundablume, und Murri ttete den Mura-Dmon, der die schlechten wnsche in unserem herzen reprsentiert.)

(1) Die Nacht ist vorber und die Dmmerung bricht an erhebe dich, schlafende Seele! Singe laut die Namen r haris: Mukunda! Murri! rma! Ka! hayagrva! (2) Nsiha, Vmana, r Madhusdana, der Sohn Mahrja Nandas, yma. Der Bezwinger Ptans und Kaiabhas. aller ruhm sei dem Sohn Knig Daarathas, r rma.

vibhvar-ea, loka-pravea, nidr chi uha jva bala hari hari, mukunda murri, rma ka hayagrva (1) nsiha vmana, r madhusdana, vrajendra-nandana yma ptan-ghtana, kaiabha-tana, jaya darathi-rma (2) yaod-dulla, govinda gopla, vndvana-purandara gop-priya-jana, rdhik-ramaa, bhuvana-sundara-vara (3) rvantakara, mkhana-taskara, gop-jana-vastra-hr vrajera rkhla, gopa-vnda-pla, citta-hr va-dhr (4)

Rdh-Ka

(Nsiha rumt alle hindernisse aus dem weg und schafft Platz fr Liebe und Zuneigung im herzen der Gottgeweihten. Vmana lehrt, uns vllig zu ergeben (tma-nivedana), wie er es am Beispiel Bali Mahrjas zeigte. r Madhusdana durchtrennt die Fesseln an die materielle welt und kostet den madhu, den honig von rdhrs Lippen. Vrajendra-Nandana yma verlt niemals Vndvana, sondern verschnt ewiglich Sein reich, Ptan-Ghtana kehrt die unreinheiten aus dem herzen und Kaiabha-tana vernichtet Falschheit und heuchelei.)

(3) Er ist yaods geliebtes, umsorgtes Kind; die Zuflucht und das Glck fr die Khe, Gopas und Gops der Knig von Vndvana. Er ist der liebste Schatz der Gops, der anla fr die Freude rmat rdhrs und ein stattlicher Jngling, der nicht Seinesgleichen kennt. (4) Er ist der tod in Person fr den Dmon rva, ein Kleiderdieb fr die jungen Gops und ein Butterdieb fr die lteren. Er ist der hter von Vraja, der die Kuhhirten stets vor unheil bewahrt und ein gerissener Dieb, der mit Seiner Flte unschuldige herzen stiehlt.

77

yogndra-vandana, r nanda-nandana, vraja-jana-bhaya-hr navna-nrada, rpa-manohara, mohana-va-vihr (5) yaod-nandana, kasa-nisdana, nikuja-rsa-vils kadamba-knana, rsa-paryaa, vnd-vipina-nivs (6) nanda-vardhana, prema-niketana, phula-ara-yojaka kma gopgan-gaa-citta-vinodana, samasta-gua-gaa-dhma (7) ymuna-jvana, keli-paryaa, mnasa-candra-cakora nma-sudh-rasa, go ka-yaa rkho vacana mana mora (8)

(5) Er ist es, zu dem die groen yogs beten und der die Sorgen der Vrajavss vertreibt; der unvergleichliche Sohn r Nanda Mahrjas. Er ist die frische regenwolke, die Vraja belebt und entzckt; Er wandert umher und erobert die herzen durch Sein liebliches Fltenspiel. (6) Er ist der se Liebling Mutter yaods und der Bezwinger Kasas; der Verfhrer in den hainen von Vraja: dem Genu in den weiten Kadamba-Grten restlos ergeben.

Rdh-Ka

(7) Er, der die Flut der Seligkeit anschwellen lt; der Meister reiner, unbefleckter Liebe. Der transzendentale Liebesgott, der die wnsche der Gops mit Blumenpfeilen entflammt, der ihre Gemter beglckt und alle rhmenswerten Eigenschaften besitzt.

(8) Der die yamun mit Leben erfllt und sich in Liebesabenteuer vertieft, der Mond fr die cakoragleichen Mdchen von Vraja. Mein Geist, erinnere dich stets an diese worte: Besinge Kas ruhm und besinge Seine heiligen Namen diese Namen, die so voll sind von unsterblichem Nektar.

78

Janama Saphala tra


rla Bhaktivinoda hkura

Rdh-Ka

(7) Bhaktivinoda sagt: wre ich doch eine Biene, die ewiglich bei Seinen Lotosfen weilt und froh und frei Seine herrlichkeit besingt niemals wnsche ich etwas anderes als dies.

(6) wie unbeschreiblich schn ist doch dieser Schmuck aus Pfauenfedern, die Flte in Seiner hand, die geschwungene haltung und Seine mit Fuglckchen geschmckten Fe, die Schauer von Nektar vergieen.

(5) Liebe Freundin, diese anmutige Gestalt verstrmt reinen Nektar. wer immer sie betrachtet, dem versagen die Sinne und ein Meer von trnen fllt seine augen.

(4) Jetzt, da ich diese Form Kas unter dem Kadambabaum sehe, schner als ein schwrzliches Juwel, verliere ich den Verstand ich bin unfhig, von hier fortzugehen oder mich auf mein materielles Leben zu besinnen.

(3) Seine haut schimmert dunkel wie regenschwere wolken und eine Pfauenfeder schmckt Sein haar. auf Seiner Stirn leuchtet candana-tilaka. Mit Seinem goldenen Ptmbara und dem gewinnenden Lcheln verzaubert Er die welt.

(2) Bekrnzt mit Girlanden von waldblumen, wei Er sich in den wldern von Vraja zu vergngen. Er steht in charmanter, geschwungener haltung, die Va auf Seinen Lippen, und kostet die Flle liebevoller Gefhle Er ist der wunderbarste Freund.

(1) wer immer r Ka erblicken darf; wem dieses seltene Glck auch nur einmal zuteil wird, dessen Leben ist erfolgreich. wer r Ka mit den augen der hingabe sieht, dessen Geist wird Frieden finden; nie wieder qulen ihn Lust oder Gier.

vndvana-keli-catura vana-ml tri-bhaga-bhagima rpa, va-dhr aparpa, rasamaya-nidhi, gua-l (2) vara-nava-jaladhara, ire ikhi-piccha vara, alak tilaka obh pya, paridhne pta-vsa, vadane madhura hsa, hena rpa jagata mtya (3)

janama saphala tra, ka-daraana jra, bhgye haiyche eka-bra vikaiy hn-nayana, kari ka-daraana, che jva cittera vikra (1)

indranla jini, ka-rpakhni, heriy kadamba-mle, mana ucana, n cale caraa, sasra gelma bhule (4)

kiv c ire, kiv va kare, kiv se tri-bhaga hma, caraa-kamale, amiy uchale, thte npura-dma (6) sad kari, bhga-rpa dhari, caraa-kamale sthna anyse pi, ka-gua gi, ra n bhajiba na (7)

(sakhi he) sudhmaya, se rpa-mdhur, dekhile nayana, haya acetana, jhare premamaya vri (5)

Vrajendra-Nandana, Bhaje Jei Jana


rla Locana Dsa hkura

79

vrajendra-nandana, bhaje jei jana, saphala jvana tra, thra upam, vede nhi sm, tri-bhuvane nhi ra (1) emana mdhava, n bhaje mnava, kakhana mariy jbe, sei se adhama, prahriy yama, raurave kmite khbe (2) tra-para ra, pp nhi chra, sasra jagat-mjhe, kona kle tra, gati nhi ra, michi bhramiche kje (3) r locana dsa, bhakatira a, hari-gua kahi likhi, hena rasa-sra, mati nhi jra, tra mukha nhi dekhi (4)

(1) Derjenige, der Vrajendra-Nandana verehrt, fhrt sein Leben zum Erfolg. Niemand in den drei welten kann sich mit ihm messen; selbst die Veden vermgen nicht, Seinen ruhm erschpfend zu beschreiben. (2) wer immer diesen r Mdhava nicht verehrt, wird nach seinem tod vor yamarja gebracht und in der raurava-hlle bestraft. Keiner ist so sndvoll wie er.

Rdh-Ka

(3) Es gibt keinen schlimmeren Schurken im gesamten universum, denn er wird niemals befreit werden, sondern nur weiter und weiter durchs materielle Dasein wandern und sich selbst und anderen schaden.

(4) weil r Locana Dsa sich Bhakti wnscht, ist es ihm mglich, den herrn zu lobpreisen. Nie will er das Gesicht eines Mannes sehen, der sich Vrajendra-Nandana, diesem einen ursprung aller Freude, verschliet.

80
rla Bhaktivinoda hkura

Bandhu-Sage

(1) wenn du lachen, scherzen und frhlich sein willst, im Kreise deiner Freunde und Verwandten wenn das dein wunsch ist, dann hr mir zu! Geh nicht! Geh nicht nach Mathur zum Ke-gha. (2) Dort steht hari als r Govinda; mit listigem, verfhrerischem Blick, mit lieblichem Lcheln, in dreifach geschwungener Gestalt und mit strahlender, dunkler haut, die zart und weich ist wie frische junge Bltter. (3) Eine Flte thront auf Seinen Lippen, und diese Flte ist der anfang allen unglcks. Bruder, trau nicht diesem Jngling mit den Pfauenfedern im haar! wenn du ihn siehst, wirst du nicht wieder zurckkehren knnen, dein Familienleben ist fr immer zerstrt! (Das ist meine groe Befrchtung!) Groes unheil droht, wenn du zu ihm gehst wenn du glcklich sein willst im Kreise deiner Lieben, geh nicht! Geh nicht nach Mathur zum Ke-gha!
[Dieses Lied ist in anlehnung an den Vers smer bhagtraya-paricitm rla rpa Gosvms verfat (Bhakti-Rasmta-Sindhu 1.2.239).]

bandhu-sage yadi tava raga parihsa, thke abhila (thke abhila) tabe mora kath rkha, jeyo nko jeyo nko, mathurya ke-trtha-ghera saka (1) govinda vigraha dhari, tathya chena hari, nayane vakima-di, mukhe manda-hsa kiv tri-bhagama hma, vara samujjvala yma, nava-kialaya obh r age praka (2) adhare va tra, anarthera mldhra, ikhi-ckeo bhi koro n vivsa se mrti nayane here, keha nhi ghare phire, sasr ghra je go hoya sarva-na (ti mora mane baa trsa) ghaibe vipada bhr, jeyo nko he sasri, mathurya ke-trtha-ghera saka (3)

Rdh-Ka

81

Mama Mana Mandire


rla Bhaktivinoda hkura

mama mana mandire raha nii-din ka murri r ka murri (1) bhakti prti ml candana tumi nio he nio cita-nandana (2) jvana maraa tava pj nivedana sundara he mana-hr (3) eso nanda-kumr ra nanda-kumr habe prema-pradpe rati tomr (4) nayana yamun jhare anibra tomra virahe giridhri (5) vandana gne tava bajuka jvana ka murri r ka murri (6)

(1) Bitte wohne im tempel meines herzens tag und Nacht, oh r Ka Murri, r Ka Murri!

(2) ich bringe Dir meine hingabe, meine Liebe, Blumengirlanden und Sandelholzpaste dar bitte nimm sie an, oh Freude meines herzens! (3) in Leben und tod verehre ich Dich auf diese weise, du schner Verzauberer meines Gemts!

Rdh-Ka

(4) Bitte komm, oh Sohn Nandas und la mich Dir die rati mit dem Licht meiner Liebe darbringen! (5) Giridhr, in trennung von Dir strmen die wasser der yamun unaufhaltsam aus meinen augen!

(6) Mge mein Leben einzig darin bestehen, ber Deine herrlichkeit zu singen, oh r Ka Murri, r Ka Murri!

82

r rdh-Bhajana Mahim
Verherrlichung der rdh-Verehrung rla Bhaktivinoda hkura

(1) wenn der wunsch, r rdh zu dienen, in meinem herz nicht erwacht, ist meine Verehrung r Kas ganz und gar umsonst.

(2) wer will die Sonne vom Sonnenschein trennen? ich kenne Mdhava nicht ohne r rdh! (3) wer Mdhava allein verehrt, ist ein Dummkopf; er miachtet rdh aus gewhnlichem Stolz.

tapa-rahita sraya nhi jni rdh-virahita mdhava nhi mni (2) kevala mdhava pjaye, so ajn rdh-andara karai abhimn (3)

rdh-bhajane yadi mati nhi bhel ka-bhajana taba akraa gel (1)

Rdh-Ka

(5) wenn du dagegen stolz darauf bist, zu r rdhiks Dienstmgden zu zhlen, wirst du r Ka in Gokula bald persnlich begegnen.

(4) halte dich fern von solchen Menschen, wenn die liebevollen Spiele Vrajas ihren weg in dein herz finden sollen.

kabahi nhi karabi tkara saga citte icchasi yadi vraja-rasa-raga (4) rdhik-ds yadi haya abhimna grai milai taba gokula-kna (5)

(7) um, ram, Saty, ac, candrval und rukmi sind Erweiterungen r rdhs, so versichern es uns unsere Schriften.

(6) Brahm, iva, Nrada, die Veden und Nry ehren und verehren den Staub von ihren Fen.

um, ram, saty, ac, candr, rukmi rdh avatra sabe mnya-v (7) hena rdh-paricary jkara dhana bhakativinoda tra mgaye caraa (8)

brahm, iva, nrada, ruti, nrya rdhik-pada-raja pjaye mni (6)

(8) Bhaktivinoda bittet bei den Lotosfen all derer, die in r rdhs Dienst ihren einzigen reichtum sehen.

rdhik-caraa-Padma
rla Bhaktivinoda hkura

83

rdhik-bhva-gambhra-citta jev mahdhra, gaa-saga n kaila jvane kemane se ymnanda-rasa-sindhu-snnnanda, labhibe bujhaha eka-mane (2) rdhik ujjvala-rasera crya rdh-mdhava-uddha-prema vicrya (3) je dhorila rdh-pada parama yatane se pila ka-pada amlya-ratane (4)

rdhik-caraa-padma, sakala reyera sadma, yatane je nhi rdhila rdh-padkita-dhma, vndvana jra nma, th je n raya karila (1)

(1) wer es versumt, r rdhiks Lotosfe, die Quellen allen Glcks, mit Sorgfalt zu verehren; wer nicht die Zuflucht Vndvanas sucht, das sich mit ihren lieblichen Fuabdrcken schmckt. . . (2) . . . wer in diesem Leben nicht die Nhe von r rdhiks tiefen, ernsten Geweihten aufsucht, deren Geist und herz im Dienst zu ihr aufgehen wie soll dieser Mensch jemals die Freude kosten, im Meer von yma-rasa zu baden? Bitte versteht das genau!

Rdh-Ka

(3) rmat rdhik ist der crya in den Belangen der Liebe. Die reine Liebe zwischen ihr und Mdhava mu errtert und verstanden werden. (4) wer r rdhs Lotosfe in seinem herz mit hingabe verehrt, dem winkt der unbezahlbare Schatz von Kas Lotosfen als Lohn.

rdh-pada vin kabhu ka nhi mile rdhra dsra ka sarva-vede bale (5) choata dhana-jana, kalatra-suta-mita, choata karama geyna rdh-pada-pakaja-madhurata sevana, bhakativinoda parama (6)

(5) wer aber r rdhs Lotosfe nicht als seine Zuflucht annimmt, kann r Ka niemals erreichen, denn wie die Schriften erklren ist Ka das Eigentum ihrer Dienerinnen.

(6) Gebt euren wunsch nach reichtum und anhngern auf, eure anhaftung an Kinder, Frau und Freunde, euer selbstisches tun und den traum von Befreiung. Verschreibt euch statt dessen voll und ganz dem sen Dienst zu r rdhs Lotosfen das ist Bhaktivinodas dringender appell.

84

r rdh ergeben sein rla Narottama Dsa hkura

r-rdh-Nih

(1) Derjenige, der sich mit dem Staub von rdhiks Lotosfen schmckt, wird leicht Giridhr erreichen. Freudig gratuliere ich jedem, der diese Fe als seine Zuflucht annimmt: Bravo! Gut gemacht! Exzellent! (2) aller ruhm, aller ruhm sei ihr, die man als r rdh kennt, die in Vndvana lebt und die r Ka glckselige Spiele beschert! wenn meine Ohren r rdhs herrlichkeit nicht vernehmen, bin ich vom Schicksal betrogen. (3) wer stets die Gemeinschaft der Gottgeweihten sucht, die ber rdhs und Kas Liebe sprechen, wird gewi Ghanayma erreichen. ich weigere mich, den Namen derer zu hren, die solchen Gesprchen abgeneigt sind sie knnen niemals Erfllung finden. (4) Kas Name wird dir rdh geben, und rdhs Name bringt dich zu Kacandra. Das, mein Bruder, ist in Krze der weg, von allen Leiden frei zu werden was immer dem widerspricht, bringt nur Kummer, Sorgen und Schmerz.

rdhik-caraa-renu, bhaa kariy tanu, anyse pbe giridhr rdhik-cararaya, je kare se mahaya, tre mui jo bolihri (1) jaya jaya rdh-nma, vndvana jra dhma, ka-sukha-vilsera nidhi hena rdh gua gna, na unila mora kna, vacita karila more vidhi (2) tra bhakta-sage sad, rasa-ll prema kath, je kare se pya ghanayma ihte vimukha jei, tra kabhu siddhi ni, nhi jena uni tra nma (3) ka-nma gne bhi, rdhik-caraa pi, rdh-nma gne kacandra sakepe kahinu kath, ghuco manera vyath, dukhamaya anya kath-dvandva (4)

Rdh-Ka

rla Bhaktivinoda hkura

rama-iromai

85

bharaa-mait, hari-rasa-pait, tilaka-suobhita-bhl kaculikcchdit, stana-mai-mait, kajjala-nayan rasl (2) sakala tyajiy se rdh-carae, ds haye bhaja parama-yatane (3) saundarya-kiraa dekhiy jhra, rati-gaur-ll garva-parihra (4)

rama-iromai, vabhnu-nandin, nla-vasana-paridhna chinna-puraa jini, vara-vikin, baddha-kavar hari-pr (1)

(1) rmat rdhr, das Kronjuwel aller jungen Mdchen, die geliebte tochter Knig Vabhnus, kleidet sich vorzugsweise in blau. ihre ewig blhende Schnheit bertrifft den Glanz geschmolzenen Goldes und ihr geflochtenes haar bedeutet r Ka alles.

(2) Zwlf arten von Schmuckstcken dekorieren ihren Krper und Sie ist eine Meisterin in der Kunst, r Ka zu erfreuen. ihre Stirn verschnt strahlender tilaka, ihre juwelengleichen Brste bedeckt die zauberhafte Bluse ihrer Zuneigung und ihres ungehaltenseins, und ihre augen sind kunstvoll geschminkt mit dem schwarzen Kajjala ihres sen Zorns.

Rdh-Ka

(3) Gib alles auf und werde zur unbezahlten Dienstmagd bei den Lotosfen r rdhs. Verehre einzig Sie und diene ihr mit Sorgfalt und aufrichtigkeit.

(4) rati, Gaur und Ll, nur einem Strahl ihrer Schnheit gewahr, verlieren all ihren Stolz. (5) Der reichtum ihres guten Glcks bringt selbst ac, Lakm und Satyabhm zu ihren Lotosfen.

ac-lakm-saty saubhgya balane, parjita haya jhra carae (5) ka-vakre candrval-di, parjaya mne haiy vivd (6)

(6) candrval und die anderen Gops wetteifern mit ihr um Kas Gunst, doch sie alle mssen sich geschlagen geben, denn r rdh allein beherrscht r Ka.

hari-dayita-rdh-caraa-prays, bhakativinoda r-godruma-vs (7)

(7) hkura Bhaktivinoda, der Einwohner Godrumas, kennt nur ein Bestreben und ein Ziel: die Lotosfe rmat rdhrs, der Besten von allen Geliebten r haris.

86

rla Bhaktivinoda hkura

Varaja-Vipine

(1) in den wldern von Vraja, an den ufern der yamun, stehen zauberhafte throne, geschmckt mit Blumen aller Jahreszeiten. (2) ranken und frchtetragende Bume erfreuen das auge; die Vgel auf den Zweigen singen lieblich.

varaja-vipine yamun-kule, maca manohara obhita phule (1) vanaspati-lat tuaye khi, tad upari kata kaye pkh (2)

(3) Eine sanfte Brise aus den Malaya-Bergen trgt sen Duft mit sich; honigbienen summen, begierig nach mehr Nektar. (4) Der Vollmond des Frhlings, in inbrnstiger Verehrung, versendet ppig khlende Strahlen.

malaya anila vahaye dhre, ali-kula madhu-lobhete phire (3) vsantra rk uupa tad, kaumud bitare dare sad (4)

Rdh-Ka

(5) in dieser idylle erffnet der hchste Genieer, Mraldhara r Ka, den rsa-tanz.

(7) rdh, die Verfhrerin r Mdhavas, verzaubert alle Lebewesen mit ihrem herzergreifenden Singen.

(6) wonnevoll inmitten von Millionen charmanter Kuhhirtenmdchen, tanzt r Ka mit rmat rdhr.

ata-ko gop mjhete hari, rdh-saha nce nanda kari (6) mdhava-mohin giy gta harila sakala jagata-cita (7)

emata samaye rasika-vara, rambhila rsa mraldhara (5)

(10) Bhaktivinoda sieht unheil drohen, jetzt, wo in rdhs abwesenheit der rsa-tanz unterbrochen ist.

(9) rdh erobert Vraja-Kioras herz mit ihren Gesten der Liebe und Zuneigung und verlt dann den rsa-tanz.

(8) Beim anblick des wundervollen rsa-tanzes ndern alle beweglichen und unbeweglichen Lebewesen und alle keuschen Frauen ihr wesen; candrval sieht sich auerstande, ihr schmelzendes herz zu zgeln.

bhakativinoda paramda gae, rsa bhgala (ji) rdh vihane (10)

mathiy varaja-kiora-mana, antarita haya rdh takhana (9)

sthvara-jagama mohil sat, hrola candrvalra mati (8)

rla Bhaktivinoda hkura

ata-Koi Gop

87

veu-gte ke rdhik-nma, eso eso rdhe! akaye yma (2) bhgiy r-rsa-maala tabe, rdh-anveae calaye jabe (3)

ata-koi gop mdhava-mana, rkhite nrila kari yatana (1)

(1) Millionen anmutiger Kuhhirtenmdchen sind auerstande, r Mdhavas herz zu stehlen, obwohl sie sich eifrig bemhen. (2) Die Flte spielt r rdhs Namen, und ymasundara ruft in die Nacht: rdhe, rdhe, bitte zeige Dich!

dekh diy rdhe! rkhaha pra! baliya kdaye knane kna (4) nirjana knane, rdhre dhari, miliy para juya hari (5)

(3) wenn Er sich auf die Suche nach ihr begibt, kommt der rsa-tanz zu einem halt.

(4) Ka durchstreift die wlder, weint und ruft: Oh geliebte rdh, bitte zeige Dich Mir! rette Mein Leben! (5) in einem entlegenen wald in Gedanken an rdh versunken, trifft Er Sie schlielich, umarmt Sie und findet trost. (6) r Ka sagt zu rdhik: was ist der rsa-tanz ohne Dich? Nur deinetwegen lebe ich in Vraja. (7) Bhaktivinoda weint bei den Lotosfen dieser rmat rdhik:

Rdh-Ka

bale, tuhu vin khra rsa? thu lgi mora varaja-vsa (6) e hena rdhik-caraa-tale, bhakativinoda kdiy bale (7)

tuw gaa-mjhe mre gai, kinkar kariy rakha pani (8)

(8) Oh rdhe, bitte nimm mich in den Kreis Deiner Gefhrtinnen auf! Mach mich zu Deiner Dienerin und behalte mich bei Dir!

88

rla Bhaktivinoda hkura

rasika Ngar

(1) rmat rdhr, die Perle unter den Gops von Vraja, geniet endlose Gefhle der Liebe. Sie ist der Schwan auf dem See von Kas Liebe, die wunscherfllende ranke am Baum Mahrja Vabhnus und der ursprung aller Glcksgttinnen.

(3) ihre Erscheinung strahlt wie der goldene Kelch eines Lotos im See von Kas herzen; der se Nektar ihrer zarten Jugend und der duftende Kampfer ihrer frhen reife mischen sich in dem lieblichen Lcheln auf ihren keuschen Lippen.

(2) ihr roter, bis zu ihren hften herabreichender Schleier wird von einer Schrpe gehalten, an der kleine Glckchen lieblich klingeln; ber ihre Brste fllt eine lange Perlenkette, an der ein Medaillon bei ihren eleganten, wiegenden Schritten hin- und herschwingt mit solcher Schnheit stiehlt Sie Kas herz.

rasika ngar, gaa-iromai, ka-preme sara-has vabhnu-rja, uddha kalpa-vall, sarva-lakm-gaa-a (1) rakta paa-vastra, nitamba-upari, kudra ghai dule tya kuca-yugopari, duli mukt-ml, citta-hr obh paya (2) sarasija-vara-karik-samna, atiaya kntimat kaiora-amta, truya-karpra, mira-smitdhar sat (3) vannte gata, vraja-pati-suta, parama-cacala-vare heri akkula, nayana-bhagite, darete stava kare (4)

Rdh-Ka

(4) wenn der Sohn Nandas mit Seinen Khen heimkehrend durch yva zieht, verbirgt sich rmat rdhik vor ihm und strzt ihn in groe Zweifel. Nach Seiner bangen Suche schlielich treffen sich ihre augen, und um sich ihre Gunst zu sichern, bringt Er ihr achtungsvoll Gebete dar.

89 vrajera mahil-gaera para, yaomat-priya-ptr lalita lalit-snehete praphullaarr lalita-gtr (5) vikhra sane, vana-phula tuli, gthe vaijayant ml sakala-reyas, ka-vaka-sthit, parama-preyas bl (6) snigdha veu-rave, druta-gati ji, kuje peye naavare hasita-nayan, namra-mukh sat, kara kauyana kare (7) spariy kamala, vyu su-tala, kare jabe kua-nra nidghe tathya, nija-gaa saha, tuaya gokula-vra (8) bhakativinoda, rpa-raghunthe, kahaye caraa dhari hena rdh-dsya, sudhra-sampada, kabe dibe kp kari (9)
(5) Sie ist die Seele der Vraja-Gops und Mutter yaods Liebling; ihre herzliche Zuneigung zur energischen Lalit lt ihren Krper wie einen reinen Lotos erblhen. (6) Begleitet von der talentierten Vikh, pflckt Sie waldblumen und flechtet daraus Girlanden fr r Ka; als Seine bevorzugte Geliebte steht Sie ber allen anderen und vergngt sich immerzu an Seiner Brust. (7) Sie kommt schnell gelaufen, sobald Sie den einladenden Klang Seiner Flte vernimmt, und wenn Sie dann vor ihrem helden im Kuja steht, schaut Sie verlegen zu Boden und zupft sich am Ohr. (8) wenn eine sanfte Brise, schwer mit dem Duft von Lotosblumen, die wasser des rdh-Kua in der Sommerhitze khlt, erfreuen rdh und ihre Freundinnen den helden von Gokula. (9) Bhaktivinoda umfat rpa und raghunthas Fe und betet: wann, in eurer Barmherzigkeit, gewhrt ihr mir rmat rdhiks Dienst; den reichtum all derer, die wahrhaft weise sind?

Rdh-Ka

90

Jaya rdh-Mdhava
rla Bhaktivinoda hkura

alle Ehre sei r rdh-Mdhava! alle Ehre sei Kuja-Bihr, dem Liebsten der Gops und sen Sohn yaods. Er schenkt den Einwohnern Vrajas Freude und hebt den Govardhanahgel empor; Er durchstreift die wlder am ufer der yamun und trifft sich in entlegenen hainen mit den Gops.

(jaya) rdh-mdhava (jaya) kuja-vihr gop-jana-vallabha (jaya) giri-vara-dhr yaod-nandana, vraja-jana-rajana, ymuna-tra-vanacr

Rdh-Ka

r rdh-Ka Vijapti
Gebet zu r rdh-Ka rla Bhaktivinoda hkura

(2) Oh rdhe! Oh Kacandra! ich wei, ich bin verrucht; aber trotzdem erflehe ich Eure Gnade: Schenkt mir gtigerweise Liebe zu Euch. ich besitze nicht einen Schimmer hingabe, soll mein unseliges Dasein Euch nicht erbarmen? Bitte gebt diesem Narren Fhrung und wissen, wie Er zu Euch gelangen kann.

(1) Oh mein Geist, wird es mir jemals mglich sein, die hchste Zuflucht, r rdh-Kas Lotosfe, zu erreichen? Dieser unwrdige Diener wartet seit unvordenklichen Zeiten, doch er gibt die hoffnung nie auf.

r rdh-ka pada-kamale mana kemane labhibe carama araa cira-dina kariy o-caraa-a che he basiy e adhama dsa (1) he rdhe! he kacandra! bhakta pra pmare yugala-bhakti kara dna bhakti-hna bali n kara upek mrkha-jane deha jna-suik (2)

91 viaya-pips-prapita-dse deha adhikra yugala-vilse (3) cacala-jvana-srota pravhiy, klera sgare dhya gela je divasa, n sibe ra, ebe ka ki upya (4) tumi patita-janera bandhu jni he tomre ntha, tumi ta karu-jala-sindhu (5) mi bhgya-hna, ati arvcna, n jni bhakati-lea nija-gue ntha, kara tmast, ghuciy bhava-klea (6) siddha-deha diy, vndvana mjhe, sevmta kara dna piyiy prema, matta kari more, una nija gua-gna (7) yugala sevya, r rsa-maale, niyukta kara mya lalit sakhra, ayogy kikar, vinoda dhariche pya (8)
(3) ich kenne nichts anderes, als nach den Freuden der Sinne zu drsten, und darum ist mein Leben voller unglck. Bitte gewhrt mir Zugang zu Euren liebevollen Spielen. (4) Dieses flackerhafte Leben strebt schnell dem Ozean des todes entgegen; die tage ohne Bhajana sind unwiederbringlich verloren. Oh Ka, was soll ich nur tun? (5) Mein Meister, bist Du nicht als der Freund der armen und hilflosen berhmt, als jemand, der unbegrenzt gtig ist? (6) ich, mein Meister, bin der unseligste von allen: armselig, einfltig und dumm. Nicht eine Spur von Bhakti wirst Du in mir finden. Deswegen erlaube mir, mich in Dich zu vertiefen und diesem leidvollen Dasein zu entfliehen. (7) Offenbare mir meinen spirituellen Krper, fhre mich nach Vndvana und tauche mich in den Nektar Deines Dienstes. Erlaube mir, Deine Liebe zu trinken und mich darin zu verlieren, selbst meinen Verstand zu verlieren dann wirst du mich ber Deine ruhmreichen Eigenschaften singen hren knnen. (8) Bhaktivinoda, der unwrdige Diener Lalit Sakhs, hlt Eure Lotosfe fest an sein herz und bittet um den vertraulichen Dienst im rsa-tanz. Erhrt gtigerweise sein Gebet und nehmt ihn als eine Eurer Dienstmgde auf.

Rdh-Ka

92

Vndvana-Vilsin, rdhe, rdhe


rdhe, rdhe, rdhe, rdhe

Jaya Jaya rdhe Ka Govinda


jaya jaya rdhe ka govinda rdhe govinda rdhe govinda (1) jaya jaya ymasundara, madana-mohana, vndvana-candra jaya jaya rdh-ramaa, rsa-vihr, r gokulnanda (2) jaya jaya rsevar, vinodin, bhnukula-candra jaya jaya lalit, vikh di jata sakh-vnda (3) jaya jaya r rpa-majar, rati-majar, anaga jaya jaya paurams, yoga-my, jaya vr-vnda (4) sabe mili kara kp mi ati manda (tomar) kp kari deha yugala-cararavinda (5)
(5) Mget ihr alle mir barmherzig sein, der ich so gefallen und unglckselig bin. Mit Eurer Gnade werde ich den Dienst des jugendlichen Paares, r rdh-Ka, erlangen.

vabhnu-nandin, rdhe, rdhe knu-mana-mohin, rdhe, rdhe govindnandin, rdhe, rdhe

vndvana-vilsin, rdhe, rdhe

Rdh-Ka

aa-sakhra iromai, rdhe, rdhe prema-bhakti-pradyin, rdhe, rdhe ei bra more day kara, rdhe, rdhe apardha kam kara, rdhe, rdhe sev adhikra diyo, rdhe, rdhe parama-karumay, rdhe, rdhe

tomra kgla tomya ke, rdhe, rdhe

93

r rpa-Majar-Pada
rla Narottama Dsa hkura

r rpa-majar-pada, sei mora sampada, sei mora bhajana-pjana sei mora pra-dhana, sei mora bharaa, sei mora jvanera jvana (1) sei mora rasa-nidhi, sei mora vch-siddhi, sei mora vedera dharama sei vrata, sei tapa, sei mora mantra japa, sei mora dharama karama (2) anukla habe vidhi, se-pade haibe siddhi, nirakhiba e dui nayane se rpa-mdhur-ri, pra-kuvalaya-a, praphullita habe nii-dine (3) tuw adarana-ahi, garale jrala deh, cira-dina tpita jvana h h prabhu! kara day, deha more pada-chy, narottama laila araa (4)

(1) Die Lotosfe r rpa Majars sind mein kostbarster Schatz; sie sind Gegenstand und Ziel all meiner Verehrung! Sie sind mir lieber als mein Leben, die Zierde meines Daseins und der laute Schlag meines herzens!

(2) Sie sind das reich von Gefhlen der Liebe, die Erfllung meiner wnsche und der Veden letzter Schlu sie sind das eine Ziel meiner Gelbde und Entsagungen, meines chantens und all meiner Pflichten und religion!

Rdh-Ka

(4) Das Gift der trennung von dir verzehrt mich und raubt mir die Kraft. Fr den rest der tage wird meine Seele brennen. Oh Prabhu, bitte sei mir barmherzig! Bitte gib mir die Zuflucht deiner Lotosfe! Narottama Dsa erfleht deine Gunst.

(3) Mge caitanya Mahprabhu an mir Gefallen finden und mich mit der Vollkommenheit segnen, deine Lotosfe zu sehen. Deine Schnheit ist lieblich und wundervoll; wie ein Mond, dessen Strahlen mein herz tag und Nacht erblhen lassen.

94

hari hari, Kabe Mora haibe Sudina


rla Narottama Dsa hkura

(1) Oh r hari, wann kommt der gesegnete tag, an dem ich r rdh-Ka in reiner Liebe verehre?

Rdh-Ka

(2) wann werden himmlische instrumente die sesten Melodien spielen und ich in Glckseligkeit ihre Schnheit und Eigenschaften besingen?

hari hari, kabe mora haibe sudina bhajiba r rdh-ka haiy premdhna (1) suyantre miiy gba sumadhura tna nande koriba duhra rpa-gua-gna (2) rdhik-govinda bali kndibo uccai-svare bhijibe sakala aga nayanera nre (3) ei-bra karu kara rpa-santana raghuntha dsa mora r jva-jvana (4) ei-bra karu kara lalit vikh sakhya-bhve rdma-subala-di sakh (5) sabe mili kara day puruka mora a prrthan karaye sad narottama dsa (6)

(3) ich werde rdhik-Govinda rufen, laut weinen und meinen Krper in trnen trnken.

(4) Bitte seid mir nur einmal barmherzig, oh rpa und Santana! Oh raghuntha Dsa! Oh r Jva, du mein Leben! (5) Seid mir barmherzig, oh Lalit und Vikh; oh rdma, Subala und ihr anderen Sakhs!

(6) ihr alle, bitte seid mir barmherzig und erfllt meinen innigen wunsch! Dies ist Narottama Dsas ewiges Gebet.

95

Gebet zu den Sakhs rla Narottama Dsa hkura

Sakh-Vnde Vijapti

rdh-ka pra mora yugala-kiora jvane marae gati ra nhi mora (1) klindra kle keli-kadambera vana ratana-vedra upara basba dujana (2) yma-gaur age diba (cuw) candanera gandha cmara hulba kabe heriba mukha-candra (3) gthiy mlatra ml diba dohra gale adhare tuliy diba karpra tmble (4) lalit vikh di jata sakh-vnda jya kariba sev cararavinda (5) r ka-caitanya-prabhura dsera anudsa sev abhila kare narottama-dsa (6)

(1) Dem gttlichen jungen Paar r r rdh-Ka gehrt mein Leben im Leben oder im tod kenne ich nichts anderes als Sie! (3) ich werde dem schwrzlichen Ka und der goldene rdh mit cuw parfmierte Sandelholzpaste auftragen, ihnen mit dem cmara Luft zufcheln und ihre mondgleichen Gesichter betrachten. (2) in einem Kadambawldchen am ufer der yamun werde ich Sie zu einem juwelenen thron fhren.

Rdh-Ka

(4) ich werde ihnen Girlanden aus Malatiblumen um den hals legen, und mit Kampfer gewrzten Betel geradewegs in den Lotosmund. (5) unter der anleitung Lalits, Vikhs und der anderen Sakhs diene ich ihren Lotosfen. (6) Narottama Dsa, der Diener des Dieners r caitanya Mahprabhus, sehnt sich nach dem Dienst des gttlichen Paares.

96
rla Bhaktivinoda hkura

Vabhnu-Sut

(1) um den Lotosfen der tochter Knig Vabhnus zu dienen, will ich ihre Dienstmagd werden und mich tag und Nacht um ihre Freude bemhen! (2) ich wei, da r rdhs Glck Ka glcklich macht; darum wnsche ich mir nie, ihre Lotosfe zu verlassen und mich mit Ka allein zu vergngen. (3) Die Sakhs sind meine wohltter und Gnner, und meine Gurus in den Liebesangelegenheiten des jungen Paars. unter ihrer Obhut will ich rdhs wunscherfllenden Lotosfen dienen. (4) ich gehre zu r rdhs Gefolge und schaue niemanden an, der Sie verlassen hat, ganz gleich wer es ist und was ihn dazu bewog.

vabhnu-sut-caraa-sevane, haiba je plya-ds r rdhra sukha, satata sdhane, rahiba mi prays (1) r rdhra sukhe, kera je sukha, jniba manete mi rdh-pada chi, r-ka-sagame, kabhu n haiba km (2) sakh-gaa mama, parama-suht, yugala-premera guru tad-anug haye, seviba rdhra, caraa-kalapa-taru (3) rdh-paka chi, je-jana se-jana, je-bhve se-bhve thke mi ta rdhik-paka-pt sad, kabhu nhi heri tke (4)

Rdh-Ka

97
rla Bhaktivinoda hkura

Dekhite Dekhite

dekhite dekhite, bhuliba v kabe, nija-sthla-paricaya nayane heriba, vraja-pura-obh, nitya cid-nanda-maya (1) vabhnu-pure, janama laiba, yvae vivha habe vraja-gop-bhva, haibe svabhva, na bhva n rahibe (2) nija-siddha-deha, nija-siddha-nma, nija-rpa sva-vasana rdh-kp-bale, labhiba v kabe, ka-prema-prakaraa (3) ymuna-salila-harae giy, bujhibo yugala-rasa prema-mugdha haye, pgalin-prya, giba rdhra yaa (4)

(1) an dem tag, an dem ich diesen stumpfen materiellen Krper vergesse, werde ich Vrajas einzigartige Schnheit erblicken: ewig, bewut und voll transzendentalen Glcks. (2) ich werde in Mahrja Vabhnus Stadt geboren werden und im nahegelegenen yva heiraten; meine ganze Veranlagung wird die einer Gop sein. (3) wann werde ich, mit r rdhs Barmherzigkeit, mein wahres Selbst entdecken: meinen spirituellen Namen, mein aussehen und die Kleidung, die meine Seele schmckt? und wann werde ich in die Geheimnisse eingeweiht werden, meiner Liebe fr r Ka ausdruck zu verleihen? (4) auf dem weg, wasser von der yamun zu schpfen, werde ich den vertraulichen Liebesaustausch des jungen Paares verstehen. berwltigt von Prema, werde ich r rdhiks ruhm wie eine Verrckte besingen.

Rdh-Ka

98

rla Bhaktivinoda hkura

yamun-Puline

(1) Oh Sakh, la dir berichten, was ich heute sah! in einem Kadambawldchen am ufer der yamun erblickte ich einen schwrzlichen Jungen auf einem juwelengeschmckten thron; Er vollfhrte Seine Spiele als der Knig des rasa! (2) Oh, den Spielen Kas entfliet ein Schwall von Nektar! umringt von ihren liebsten Sakhs auf acht Lotosbltenblttern, saen rdh und Ka auf dem juwelenen altar. (3) Mit frohen Liedern und lieblichen tnzen erfreuten die Gops das gttliche Paar. ich war Zeuge, wie sich Ka mit Seinen schnen Geliebten in herrlichen wldern die Zeit vertrieb. (4) Den Nektar dieser Spiele mchte ich nicht mehr missen; ich werde nicht nach hause zurckkehren, sondern gehe in den wald! Lst euch von euren Familienbanden und verehrt einfach den herrn von Vraja! das ist Bhaktivinodas instndige Bitte.

yamun-puline, kadamba-knane, ki herinu sakhi! ja yma vadhr, mai-macopari, kare ll rasarja (1) ka-keli sudh-prasravana aa-dalopari, r rdh r hari, aa-sakh parijana (2) sugta-nartane, saba sakh-gae, tuiche yugala-dhane ka-ll heri, prakti-sundar, vistriche obh vane (3) ghare n jiba, vane praveiba, o ll-rasera tare tyaji kula-lja, bhaja vraja-rja, vinoda minati kare (4)

Rdh-Ka

99

rla Bhaktivinoda hkura

cintmai-Moy

cintmai-moy, rdh-kua-taa, the kuja ata ata prabhala vidruma-moya taru-lat, mukt-phale abanata (1) svnanda-sukhada, kuja manohara, thte kuira obhe vasiy tathy, gbo ka-nma, kabe ka-dsya lobhe (2) emona samoy muralra gna, pasibe e ds-kne nande mtibo, sakala bhulibo, r-ka-vara gne (3) rdhe rdhe boli, mural kibe, madya var nma uniy camaki, uhibe e ds, kemona koribe pra (4)

(1) Die ufer des rdh-Kua bestehen aus cintmai, transzendentalen wunschsteinen; hunderte von wunderschnen Grten und hainen sumen diesen See. Bume und Strucher aus Korallen und rubinen neigen sich unter der reichen Flle ihrer Frchte leuchtender Perlen und Diamanten. (2) Eine kleine htte schimmert allerliebst inmitten des Svnanda-Sukhada-Gartens. hier werde ich leben, r Kas heilige Namen singen und begierig darauf warten, ihm und Seinen Gefhrten zu dienen. (3) whrend ich so hoffe, wird pltzlich der transzendentale Klang einer Flte an mein Ohr dringen. Verwirrt und erregt werde ich alles andere vergessen und wie gebannt dem zauberhaften Lied von Kas Flte lauschen. (4) Der schwermtige, tiefe ton von Kas Mural wird rufen: rdhe, rdhe . . .; den gleichen Namen meiner geliebten herrin! berwltigt von Erstaunen werde ich hastig und besorgt aufspringen; nicht ganz schlssig, was nun zu tun sei.

Rdh-Ka

100
rla Bhaktivinoda hkura

r Ka-Virahe

(1) r rdhiks Leid in trennung von r Ka ist mir unmglich zu ertragen doch fr ihr glckliches Zusammentreffen gbe ich auf der Stelle mein Leben. (2) ihre Lotosfe auch nur fr eine Sekunde zu verlassen, kme meiner Vernichtung gleich; ihr zuliebe erdulde ich die Schmerzen des todes hunderte Male mit Freuden. (3) wann werde ich rdhs Lotosfen dienen drfen? ich bitte euch, ihr Einwohner Vndvanas, habt Mitleid mit mir! wann bringt ihr mich in die wlder von Vraja? (4) Oh Vilsa Majar, anaga Majar, rpa Majar! Bitte nehmt euch meiner an und gewhrt mir einen Platz bei euren Fen; lat mein Leben Erfllung finden!

r ka-virahe, rdhikra da, mi ta sahite nri yugala-milana, sukhera kraa, jvana chite pri (1) rdhik-caraa, tyajiy mra, kaeke pralaya haya rdhikra tare, ata-bra mari, se dukha mra saya (2) e hena rdhra, caraa-yugale, paricary pba kabe hh vraja-jana, more day kari, kabe vraja-vane labe (3) vilsa majar, anaga majar, r rpa majar ra mke tuliy, laha nija pade, deha more siddhi sra (4)

Rdh-Ka

101

hari hari! Kabe haba Vndvana-Vs


rla Narottama Dsa hkura

hari hari! kabe haba vndvana-vs nirakhiba nayane yugala-rpa-ri (1) tyajiy ayana-sukha vicitra plaka kabe vrajera dhlya dhsara habe aga (2) a-rasa bhojana dre parihari kabe vraje mgiy khiba mdhukar (3) parikram kariy beba vane-vane virma koriba ji yamun-pline (4) tpa dra kariba tala va-vae (kabe) kuje baihaba hma vaiava-nikae (5) narottama dsa kahe kari parihra kabe v emana da haibe mra (6)

(1) Oh hari! wann kann ich mich so glcklich schtzen, ein echter Einwohner Vrajas zu sein; wann werden meine augen die bezaubernde Form r rdh-Kas erblicken?

(3) wann werde ich nicht lnger danach lechzen, verschiedene Geschmcker zu kosten; sondern statt dessen in Vraja Mdhukar erbetteln: ein klein wenig Ebares in jedem haus?

(2) wann werde ich die Bequemlichkeit aufgeben, in weichen Betten zu schlafen und auf Vrajas Erde liegen, von grauem Staub bedeckt?

Rdh-Ka

(4) wann werde ich die wlder Vrajas durchwandern, die heiligen Pltze ehren und mir am ufer der yamun meine Mdigkeit vertreiben?

(5) wann wird am khlen Va-Vaa mein brennendes herz Linderung erfahren; wann werde ich an einem stillen Ort bei den Vaiavas sitzen?

(6) Narottama Dsa fragt verzweifelt: wann nur, wann, werde ich mich von aller schlechten Gemeinschaft lsen (und ihre von Liebe erfllten Spiele sehen)?

102

Der unsterbliche ruhm des Landes von Vraja

r Vraja-Dhma-Mahimmta

(1) alle Ehre sei r rdh-Ka und dem wald von Vndvana; alle Ehre sei r Govinda, Gopntha und r Madana-Mohana!

Rdh-Ka

(4) alle Ehre sei r Nanda und yaod, alle Ehre den Kuhhirtenknaben, angefangen mit rdma, dem lteren Bruder rdhrs! alle Ehre sei den Khen und Klbern von Vraja! (5) alle Ehre sei Mahrja Vabhnu und der schnen Krtid! alle Ehre sei Paurams, deren weisen rat alle Vrajavss beherzigen!

(3) alle Ehre dem Ke-Gha, an dem Ka den Ke-Dmon bezwang; alle Ehre dem Va-vaa, unter dem Ka mit Seiner Flte die herzen der Gops stahl! alle Ehre den zwlf wldern von Vraja an all diesen Orten geno der Sohn Nandas Seine Spiele!

(2) alle Ehre sei yma-Kua, rdh-Kua, dem GovardhanaBerg und der yamun; alle Ehre dem groartigen wald Mahvana, der Kas und Balarmas Kindheitsspiele sah!

jaya rdhe, jaya ka, jaya vndvana, r govinda, gopntha, madana-mohana (1) yma-kua, rdh-kua, giri-govardhana klind yamun jaya, jaya mahvana (2) ke-gha, va-vaa, dvdaa-knana jh saba ll kaila r nanda-nandana (3) r nanda-yaod jaya, jaya gopa-gaa rdmdi jaya, jaya dhenu-vatsa-gaa (4) jaya vabhnu, jaya krtid sundar jaya jaya paurams, bhra-ngar (5)

103

jaya jaya gopvara vndvana-mjha jaya jaya ka-sakh bau dvija-rja (6) jaya rma-gha, jaya rohi-nandana jaya jaya vndvana-vs jata jana (7) jaya dvija-patn, jaya nga-kany-gaa bhaktite jhr pila govinda-caraa (8) r rsa-maala jaya, jaya rdh-yma jaya jaya rsa-ll sarva-manorama (9) jaya jayojjvala-rasa sarva-rasa-sra paraky-bhve jh vrajete pracra (10) r jhnav-pda-padma kariy smaraa dna ka-dsa kahe nma-sakrtana (11)

(6) alle Ehre sei Gopvara iva, der Vndvana von allen Seiten beschtzt; alle Ehre Kas lustigem Brhmaa-Freund Madhumagala! (7) alle Ehre dem rma-gha, an dem Baladeva Seinen rsa-tanz geno, alle Ehre r Balarma selbst, dem Sohn rohis! alle Ehre sei den Einwohnern Vndvanas!

(8) alle Ehre den Frauen der stolzen Brhmaas, alle Ehre den Gattinnen Klyas! Durch ihre reine hingabe gewannen sie Govindas Lotosfe. (9) alle Ehre dem Schauplatz des rsa-Lls; alle Ehre sei r rdhyma! alle Ehre dem rsa-tanz, dem groartigsten aller Spiele!

Rdh-Ka

(10) alle Ehre, alle Ehre dem gara-rasa, dem rasa, in dem aller wohlgeschmack gipfelt, und den man in Vraja als Parakya-Bhva lehrt! (11) Ein gefallener Diener Kas erinnert sich an die Lotosfe r Jhnav Devs und singt harinma-Sakrtana.

104

rla Bhaktivinoda hkura

rdh-Kua-taa

(1) Eine kleine htte in einem wldchen nah am rdh-kua, der Govardhana hgel, die ufer der yamun. . .

(2) Kusuma-Sarovara, Mnasa-Gag, die Kalind mit ihren weiten wellen. . . (3) Va-Vaa, Gokula, Dhra-Samra, die Bume, Strucher und wlder Vndvanas. . .

rdh-kua-taa-kuja-kura govardhana-parvata, ymuna-tra (1) kusuma-sarovara, mnasa-gag kalinda-nandin vipula-tarag (2) va-vaa, gokula, dhra-samra vndvana-taru-latik-vnra (3) khaga-mga-kula, malaya-vtsa mayra, bhramara, mural, vilsa (4) veu, ga, pada-cihna, megha-ml vasanta, aka, akha, karatl (5) yugala-vilse anukla jni ll-vilsa-uddpaka mni (6) e saba choata khi nhi ju e saba choata para hru (7) bhakativinoda kahe, una kna tuw uddpaka hmr para (8)

Rdh-Ka

(6) all diese Dinge, die r rdh-Kas Spiele beleben und bereichern: sie inspirieren die Gottgeweihten, sich an das jugendliche Paar zu erinnern.

(5). . .die Flte selbst, das Bffelhorn, die hufspuren der Khe im Staub, die schwrzlichen wolkenbnke, der Frhling, der Mond, die Muschelhrner und Karatlas. . .

(4). . .die verschiedenen arten farbenprchtiger Vgel, die rehe, die duftende, khlende Brise von den Malaya-Bergen, die Pfauen, Bienen und die Spiele mit der Flte. . .

(8) Bhaktivinoda erklrt: Oh Kna, was immer die Erinnerung an Dich erweckt, ist die Quelle meines Lebens!

(7) ich will keinen Ort aufsuchen, an dem ich diese inspiration nicht finde; sie aufzugeben verneint das Leben selbst.

tuhu Se rahili Madhupura


rla Govinda Dsa Kavirja

105

tuhu se rahili madhupura vrajakula kula, dukla kalarava, knu knu kori jhura (1) yaomat-nanda, andha sama baihai, shase uhai n pra sakh-gaa dhenu, veurava n uniye, vichurala nagara bjra (2) kusuma tyajiy ali, kititale luata, taru-gaa malina samna mayur n ncata, kapot n bolata, kokil n karatahi ga (3) virahi r, virahajvare jara jara, caudike viraha huta sahaje yamun jala, gi samna bhela, kahatahi govinda dsa (4)

(1) Oh Kacandra! Jetzt, da du weit fort, in Mathur weilst: welches Schicksal ereilt Vndvana? alle Vrajavss, in untrstlichem Schmerz, rufen Knu, Knu! wo bist Du? Selbst die Vgel rufen nach Dir, doch ihre einzige antwort ist das Echo. Jeder weint und ist dem tode nahe. (2) Mutter yaod und Nanda Bb sitzen starr und stumm und weinen sich die augen blind, abgemagert und ohne Kraft. Sie kochen nicht fr wen sollten sie auch kochen? wo sind Deine Khe und Freunde? Sie hren Deine Flte nicht mehr, mit der Du sie vormals riefst, und darum sind die Straen und Pltze de und leer. (3) Selbst die Bienen, die so eifrig honig sammelten, besuchen die Blumen nicht mehr; sie liegen im Staub und weinen in trennung von Dir. Freudlos und verdorrt stehen die Bume; die Pfauen tanzen nicht, die tauben gurren nicht und auch die Kuckucke lassen ihre lieblichen rufe nicht lnger erschallen. Oh, wer kann ihr Leid beschreiben? (4) rmat rdhr verbrennt im Fieber der trennung, ganz Vraja versinkt in einem Ozean von Schmerz. Sogar die yamun jetzt von den trnen der Gops gefllt verharrt reglos. Dies ist der herzzerreiende Zustand Vndvanas, wie ihn Govinda Dsa beschreibt.

Rdh-Ka

106

Sechsfache bedingungslose Ergebung rla Bhaktivinoda hkura

a-aga aragati

(1) r Ka caitanya Prabhu, aus Mitleid mit den bedingten Seelen, stieg mit Seinen Gefhrten und Seinem reich in diese welt herab.

r ka-caitanya prabhu jve day kari sva-prada svya dhma saha avatari (1) atyanta durlabha prema karibre dna ikhya aragati bhakatera pra (2) dainya, tma-nivedana, gopttve varaa avaya rakibe ka vivsa-plana (3) bhakti-anukla-mtra kryera svkra bhakti-pratikla-bhva-varjangkra (4) a-aga aragati haibe jhra thra prrthan une r nanda-kumra (5) rpa-santana-pade dante ta kari bhakativinoda pae duhu pada dhari (6) kdiy kdiy bale mi to adhama ikhye aragati kara he uttama (7)

(3) Demut, Selbsthingabe, Ka als seinen Erhalter anzunehmen und die feste berzeugung, da Er uns allezeit beschtzt. . .

(2) um den seltenen Schatz reiner Liebe mit vollen hnden zu verteilen, lehrte Er aragati, den Vorgang der Ergebung, den die Gottgeweihten innig in ihre herzen schlieen:

aragati

(7) Er weint und weint: ich bin niedrig und gefallen! Bitte lehrt mich bedingungslose Ergebenheit macht mich zu einem erstklassigen Vaiava!

(6) Mit Stroh im Mund ergreift Bhaktivinoda r rpa und Santana Gosvms Lotosfe.

(5) wer sich diesem Vorgang der sechsfachen Ergebung voll und ganz widmet, dessen Gebete werden von r Nanda-kumra selbst erhrt.

(4). . .alles anzunehmen, was Seinem Dienst frderlich ist und das abtrgliche zurckzuweisen.

rla Bhaktivinoda hkura

tma-Nivedana

107

tma-nivedana, tuw pade kari, hainu parama sukh dukha dre gela, cint n rahila, caudike nanda dekhi (1) aoka-abhaya, amta-dhra, tomra caraa-dvaya thte ekhana, virma labhiy, chinu bhavera bhaya (2) tomra sasre, kariba sevana, nahiba phalera bhg tava sukha jhe, kariba yatana, haye pade anurg (3)

(1) Oh mein herr, seit ich Deinen Lotosfen ganz ergeben bin, ist mein Leben reiner Frohsinn. Sorgen und Probleme sind in weite Ferne gerckt und keine Furcht beunruhigt mehr mein herz. in allen richtungen sehe ich nur Glck. (2) Deine Lotosfe sind das reich unsterblichen Nektars, in dem ich frei von Furcht und Klagen leben kann. ich habe dort Frieden gefunden und die angst vor dem materiellen Dasein vllig vergessen. (3) ich bin ein Diener in Deinem haus und arbeite fleiig, ohne Belohnung zu erwarten. alles was ich tue, tue ich Dir zur Freude, und deswegen bin ich stets bezaubert von der Erinnerung an Dich. (4) welche unannehmlichkeiten auch immer mir in Deinem Dienst begegnen, betrachte ich als den hchsten Segen, denn fr Deine Diener sind Glck und Leid in gleicher weise segensreich. Beide vertreiben das Elend der unwissenheit. (5) Seit das Glck Deines Dienstes meinen Geist beherrscht, habe ich mein frheres Leben vergessen. ich wei nur eines: ich bin Dein, und Du bist mein! was sonst besitzt irgendeinen wert? (6) Bhaktivinoda ertrinkt in einem Ozean von Nektar und erklrt: alle meine Bemhungen zielen darauf ab, Deine wnsche zu erfllen jetzt, da ich ein Diener in Deinem haushalt bin.

tomra sevya, dukha haya jata, seo to parama sukha sev-sukha-dukha, parama sampada, naye avidy-dukha (4) prva itihsa, bhulinu sakala, sev-sukha peye mane mi to tomra, tumi to mra, ki kja apara dhane (5)

aragati

bhakativinoda, nande ubiy, tomra sevra tare saba cea kare, tava icch-mata, thkiy tomra ghare (6)

108

rla Bhaktivinoda hkura

mra Jvana

aragati

(6) Jetzt im alter zur hilflosigkeit verurteilt, armselig und elend, schildert Bhaktivinoda seinen traurigen Fall bei den Lotosfen des herrn.

(5) Verrucht und verdorben und von allen reinen Seelen verdammt, lade ich pausenlos Vergehen auf mich. ich tu niemals Gutes, liebe nur das Schlechte und darum ist mein Leben ein endloses Leid.

(4) Faul und trge und jedem rechtschaffenen unternehmen abgeneigt, bin ich doch sofort zu jeder Schandtat bereit. Der ruhm und Ehre willen habe ich gelernt, geschickt zu heucheln; ich bin lustvoll und meine Gier erniedrigt mich.

(3) Endlos sind die egoistischen wnsche in meinem herz; mich regieren Jhzorn und arroganz. Falsch und hintertrieben und von sinnlichen Freuden eingenommen, sind Neid und Stolz meine stndigen Begleiter.

(2) Nie scheute ich mich, meines Genusses zuliebe sndhaft zu handeln; ich bin voller Selbstsucht und Mitleid ist mir fremd. Das Glck anderer bereitet mir unbehagen und ich bin ein unverbesserlicher Lgner ja, ich ergtze mich am Leid der anderen.

(1) Mein Leben war der Snde ergeben, niemals handelte ich rechtschaffen und fromm. Fr andere bin lediglich ich die Quelle von rger und Leid.

nija sukha lgi, ppe nhi dari, day-hna svrtha-para para sukhe dukh, sad mithy-bh, para-dukha sukha kara (2) aea kman, hdi mjhe mora, krodh dambha-paryaa mada-matta sad, viaye mohita, his-garva vibhaa (3)

mra jvana, sad ppe rata, nhika puyera lea parere udvega, diychi je kata, diychi jvere klea (1)

e hena durjana, sajjana-varjita, apardh nirantara ubha-krya-nya, sadnartha-man, nn dukhe jara jara (5) vrdhakye ekhana, upya vihna, tte dna akicana bhakativinoda, prabhura carae, kare dukha nivedana (6)

nidrlasya-hata, sukrye virata, akrye udyog mi pratih lgiy, hya-caraa, lobha-hata sad km (4)

rla Bhaktivinoda hkura

Emana Durmati

109

(prabhu he!) emana durmati, sasra-bhitare, paiy chinu mi tava nija-jana, kona mahjane, phiy dile tumi (1) day kari more, patita dekhiy, kahila mre giy ohe dna-jana, una bhla kath, ullasita habe hiy (2) tomre trite, r ka caitanya, navadvpe avatra tom hena kata, dna hna jane, karilena bhava-pra (3)

(1) Mein herr! unselig wie ich bin, fiel ich in diese materielle welt, doch einer Deiner erhabenen reinen Geweihten kam, um mich zu befreien. (2) Er sah mich gefallen und elend und empfand Mitleid. Er sprach: Oh unglckliche Seele, ich bringe dir frohe Neuigkeiten! (3) r Ka caitanya ist jetzt im Land von Navadvpa erschienen, um dich zu retten. Schon viele leidende Seelen hat Er sicher ber den Ozean des todes gefhrt. (4) um das Versprechen der Veden einzulsen, erschien Er mit goldener Krpertnung und als Sohn eines Brhmaas. Man nennt ihn Mahprabhu, und gemeinsam mit Seinem Bruder, dem avadhta Niti, berschwemmt Er Nady mit Ekstase. (5) r caitanya ist niemand anderes als r Ka, Nandas Sohn. indem Er Seinen eigenen Namen schenkt, rettet Er die welt. Geh! Geh auch du und werde frei! (6) Oh herr! Bhaktivinoda, der diese worte hrte, kommt weinend zu Deinen Lotosfen und schildert Dir sein Schicksal.

vedera pratij, rkhibra tare, rukma-vara vipra-suta mahprabhu nme, nady mtya, sage bhi avadhta (4) nanda-suta jini, caitanya gosi, nija-nma kari dna trila jagat, tumi-o jiy, laha nija-paritra (5)

aragati

se kath uniy, siychi, ntha! tomra caraa-tale bhakativinoda, kdiy kdiy, pana-khin bale (6)

110

reue rla Narottama Dsa hkura

kepa

(2) ich habe mein Leben mit Nebenschlichkeiten vertan und meinen wahren reichtum miachtet; jetzt zahle ich die rechnung fr mein gedankenloses tun!

(1) Oh weh, ich habe es versumt, r Gaura zu verehren! ich habe Seinen Schatz der Liebe nicht gewrdigt und darum verloren!

gor phu n bhajiy mainu prema-ratana-dhana helya hrinu (1) adhane yatana kari dhana teyginu pana karama-doe pani ubin (2) sat-saga chi kainu asate vilsa te-krae lgila je karama-bandha phsa (3) viaya viama via satata khinu gaura-krtana-rase magana n hainu (4) kena v chaye pra ki sukha piy narottama dsa kena n gela mariy (5)

aragati

(3) Die Gemeinschaft von Sdhus opferte ich der frivolen Geselligkeit von Materialisten; nun bin ich gefangen in der Schlinge meiner eigenen trichten ttigkeiten!

(4) Stndig trank ich das Gift der Sinnenfreuden und verschmhte es, in den Nektar von Gaura-Krtana zu tauchen! (5) Fr welche art von Freude erhalte ich mein Leben klagt Narottama Dsa. warum sterbe ich nicht?

111

rla Narottama Dsa hkura

Ki-rpe Piba Sev

ki-rpe piba sev mui durcra r-guru-vaiave rati n haila mra (1) aea myte mana magana haila vaiavete lea-mtra rati n janmila (2) viaye bhuliy andha hainu div-nii gale phsa dite phire my se pic (3) ihre kariy jaya chna n jya sdhu-kp vin ra nahika upya (4) adoa-darai prabho! patita uddhra ei-bra narottame karaha nistra (5)

(1) Oh weh, ich bin so sndhaft und gefallen: nicht eine Spur von Zuneigung fr r Guru und die Vaiavas rhrt an mein herz. wie soll es mir mglich sein, Bhagavn zu dienen?

(2) Mein Geist haftet immer an materiellen Dingen, deswegen zeigt er nicht die geringste Zuneigung fr die Vaiavas. (3) tag und Nacht qult mich die hexe My mit der Schlinge weltlicher wnsche um meinen hals. Von ihr geblendet, diene ich unntz materialistischen Menschen.

aragati

(4) So verbringe ich mein Leben ohne aussicht auf Befreiung. ich sehe kein anderes heilmittel als die Barmherzigkeit der Vaiavas.

(5) Narottama Dsa betet: Oh ehrenwerte Vaiavas, ihr rettet die Gefallenen, ihr seht niemals deren Fehler! Bitte rettet diesmal auch mich!

112

rla Locana Dsa hkura

Bhaja Bhaja hari

(1) Mein lieber Geist, verehre entschlossen r hari, denn sonst gibt es keine rettung fr dich. chante die Namen Vrajendra-Nandana, Gop-Pra-Dhana und ymasundara. (2) wer kann sagen, wann die uhr des Lebens zum letzten Mal schlgt? Du kmmerst dich nicht darum, dem materiellen Dasein zu entrinnen, doch die schrecklichen yamadtas sind dir nah. Du hast Bhagavn vergessen, dessen Macht die drei welten erzittern lt, und bald schon steht der tod vor deiner tr. (3) Berauscht von reichtum und nobler Geburt, hltst du dich fr sehr erhaben. Doch du vergit, da eines tages die yamadtas kommen und dich, an hnden und Fen gebunden, mit sich nehmen werden. (4) Ganz gleich ob Sannys oder kastenlos wer nicht r hari verehrt, wird endlos durch das rad der tode wandern und in der hlle raurava leiden. (5) Locana Dsa gesteht: ich habe niemals r hari verehrt, bin allein dem Diktat meiner Sinne gefolgt. Mein menschliches Leben ist verschwendet und die reue darber erdrckt mein herz.

bhaja bhaja hari, mana dha kari, mukhe bolo tra nma vrajendra-nandana gop-pra-dhana, bhuvana mohana yma (1) kakhana maribe, kemane taribe, viama amana ke jhra pratpe, bhuvana kpaye, n jni mara vipke (2)

aragati

kiv yati sat, kiv nca jti, jei hari nhi bhaje tabe janamiy, bhramiy bhramiy, raurava-narake maje (4) e dsa locana, bhve anukaa, michi janama gela hari n bhajinu, viaye majinu, hdaye rahala ela (5)

kula-dhana piy, unmatta haiy, panke jna baa amanera dte, dhari, pye hte, bdhiy karibe jaa (3)

rla Govinda Dsa Kavirja

Bhajah re Mana

113

bhajah re mana, r nanda-nandana, abhaya-cararavinda re durlabha mnava-janama sat-sage, taraha e bhava-sindhu re (1) ta tapa, vta variaa, e dina ymin jgi re viphale sevinu, kpaa durajana, capala sukha-lava lgi re (2) e dhana, yauvana, putra, parijana, ithe ki che paratti re kamala-dala-jala, jvana alamala, bhajahu hari-pada niti re (3) ravaa, krtana, smaraa, vandana, pda-sevana, dsya re pjana, sakh-jana, tma-nivedana, govinda-dsa-abhilsa re (4)

(1) Oh mein Geist, diene den Lotosfen r NandaNandanas, die dich von aller Furcht befreien! Das menschliche Leben ist kostbar, suche darum die Gemeinschaft von Sdhus und berquere diesen abgrund von Geburt und tod. (2) tag und Nacht war ich ohne ruhe und rast, in hitze, Klte, regen und wind. umsonst, fr ein bichen trgerisches Glck, habe ich gierigen, gewissenlosen Menschen gedient. (3) reichtum, Jugend, Kinder und Verwandte welches Glck geben sie? Dieses Leben ist flatterhaft, wie wassertropfen auf einem Lotosblatt: im nchsten Moment schon ist alles vorbei. Darum verehre in jedem augenblick deines Lebens r hari! (4) in Govindas herz ist ein tiefer, starker wunsch erwacht: ber Ka zu hren, ihn zu lobpreisen, sich an ihn zu erinnern, zu beten, Seinen Lotosfen zu dienen, Sein Diener zu werden, ihn zu verehren, mit ihm Freundschaft zu schlieen und sich ihm ganz und gar zu ergeben.

aragati

114

rla Bhaktivinoda hkura

Gopntha (1)

(1) Oh Gopntha, bitte vernimm mein anliegen. ich bin ein verruchter Materialist, der Sinneslust verfallen und ohne gute Eigenschaften. (2) Gopntha, Du bist meine einzige hoffnung! ich suche Zuflucht bei Deinen Lotosfen ich bin doch Dein ewiger Diener!

gopntha, mama nivedana una viay durjana, sad kma-rata, kichu nhi mora gua (1) gopntha, mra bharas tumi tomra carae, lainu araa, tomra kikara mi (2) gopntha, kemane odhibe more n jni bhakati, karme jaa-mati, paechi sasra-ghore (3) gopntha, sakali tomra my nhi mama bala, jna sunirmala, svdhna nahe e ky (4) gopntha, niyata carae sthna mge e pmara, kdiy kdiy, karahe karu dna (5) gopntha, tumi to sakali pra durjane trite, tomra akati, ke che ppra ra (6) gopntha, tumi kp-prvra jvera krae, siy prapace, ll kaile su-vistra (7) gopntha, mi ki doe do asura sakala, pila caraa, vinoda thkila basi (8)

(3) Gopntha, wie wirst Du mich lutern? Von hingabe verstehe ich nichts, mein Geist weilt stndig bei materiellen Dingen. ich stecke tief im Sumpf der materiellen welt. (4) Gopntha, ich verharre fest in den hnden Deiner illusionierenden Energie, kraftlos und ohne spirituelles wissen. Mein Krper ist in jeder hinsicht bedingt.

aragati

(5) Gopntha, dieser Snder weint herzzerreiend. Er bittet um einen ewigen Platz bei Deinen Fen bitte sei ihm barmherzig!

(8) Oh Gopntha, wie sndvoll bin ich? Obwohl ungezhlte Dmonen Deine Lotosfe erreichten, ist dieser Bhaktivinoda noch immer an die materielle welt gefesselt.

(7) Du bist ein endloser Ozean der Gte, Gopntha. um die unglcklichen Seelen zu segnen, kommst Du herab und offenbarst Deine Spiele.

(6) Du, Gopntha, kannst alles tun; Du allein hast die Macht, alle Snder zu befreien. Bitte wisse, da keiner sndhafter ist als ich.

rla Bhaktivinoda hkura

Gopntha (2)

115

gopntha, ghuco sasra-jvl avidy-ytan, ra nhi sahe, janama-maraa-ml (1) gopntha, mi to kmera dsa viaya-vsan, jgiche hdaye, phdiche karama phse (2) gopntha, kabe v jgiba mi kma-rpa ari, dre teygibo, hdaye sphuribe tumi (3) gopntha, mi to tomra jana tomre chiy, sasra bhajinu, bhuliy pana-dhana (4) gopntha, tumi to sakali jna panra jane, daiy ekhana, r carae deha sthna (5) gopntha, ei ki vicra tava vimukha dekhiy, cha nija-jane, n kara karu lava (6) gopntha, mi to mrakha ati kise bhla haya, kabhu n bujhinu, ti hena mama gati (7) gopntha, tumi to paita vara mhera magala, tumi anveibe, e dse n bhva para (8)

(1) Oh Gopntha, bitte rette mich vor dem sengenden Feuer des materiellen Daseins! Meine unwissenheit qult mich; ich sehe mich auerstande, dieses Joch von Geburt und tod noch lnger zu tragen.

(2) Gopntha, ich bin ein treuer Diener der Lust. unendlich viele sinnliche wnsche besetzen mein herz und die Schlinge meiner karmischen reaktionen zieht sich zu. (3) Oh Gopntha, wann werde ich zu Sinnen kommen und meinen Feind, die Lust, verdammen? Nur wenn Du gtigerweise in meinem herzen erscheinst, wird mir dies mglich sein.

(4) Gopntha, im Grunde bin ich Dein. ich verlie Dich, um die materielle welt zu genieen und habe meinen wahren reichtum verkannt.

(5) Du aber, Gopntha, weit alles; mge es Dir nun gefallen, diesen Diener zu bestrafen und zu Deinen gttlichen Lotosfen zurckzuholen.

aragati

(6) Oh Gopntha, sollte es mglich sein? wirst Du den Diener, der sich abwandte, fr immer verstoen, ohne einen Funken Barmherzigkeit? (8) Du aber Gopntha, bist der weiseste und gtigste von allen; Du suchst stndig nach wegen, die Narren zum Glck zu fhren. Bitte schliee diesen Diener nicht davon aus. (7) Oh Gopntha, ich bin der grte Narr; ich verstand niemals, was fr mich segensreich ist. Das ist mein Schicksal.

116

rla Bhaktivinoda hkura

Gopntha (3)

(1) Oh Gopntha, ich sehe keinen weg zu meiner Befreiung. Nur wenn Du mir barmherzig bist und mich zu Dir in Dein reich nimmst, werde ich diesem elenden materiellen Leben entfliehen.

gopntha, mra upya ni tumi kp kari, mre laile, sasre uddhra pi (1) gopntha, paechi myra phere dhana-dr-suta, ghireche mre, kmete rekheche jere (2) gopntha, mana je pgala mora n mne sana, sad acetana, viaye rayeche ghora (3) gopntha, hra je menechi mi aneka yatana, haila viphala, ekhana bharas tumi (4) gopntha, kemane haibe gati prabala indriya, vabhta mana, n che viaya-rati (5) gopntha, hdaye basiy mora manake amiy, laha nija pne, ghucibe vipada ghora (6) gopntha, antha dekhiy more tumi hkea, hka damiy, tra he sasrti-ghore (7) gopntha, galya legeche phsa kp-asi dhari, bandhana chediy, vinoda karaha dsa (8)

(2) Gopntha, ich habe mich im Netz der illusion verstrickt. Geld, Frau und Kinder umgarnen mich und ich rste auf den Kohlen der Lust.

aragati

(5) Gopntha, wie kann ich mich dem hchsten Ziel nhern? Mein Geist folgt dem Diktat der bermchtigen Sinne, ich kann mich nicht von der anhaftung an diesen Genu lsen.

(4) Oh Gopntha, ich gestehe meine Niederlage ein, all mein ringen fhrte zu nichts. Jetzt bist Du meine einzige hoffnung.

(3) Gopntha, ich habe vllig den Verstand verloren. ich kann nicht mehr klar denken, beherzige keine Fhrung und keinen guten rat. So verfaule ich im dunklen Loch des Sinnengenusses.

(6) Bitte, Gopntha, begib Dich in mein herz. Bezwinge meinen Geist und erlse mich von diesem unertrglichen Dasein.

(7) Gopntha, Du wirst hkea, Meister der Sinne genannt. Sieh meine hilflosigkeit bitte zhme meine Sinne und befreie mich von diesem schrecklichen Leben.

(8) Oh Gopntha, die Schlinge Mys liegt eng um meinem hals. Bitte durchtrenne diese Fessel mit dem scharfen Schwert Deiner Gnade und mache diesen Bhaktivinoda erneut zu Deinem Diener!

hari hari! Viphale Janama Goinu


rla Narottama Dsa hkura

117

hari hari! viphale janama goinu manuya janama piy, rdh-ka n bhajiy, jniy uniy via khinu (1) golokera prema-dhana, harinma sakrtana, rati n janmila kene tya sasra-vinale, div-nii hiy jvale, juite n kainu upya (2) vrajendra-nandana jei, ac-suta haila sei, balarma haila niti dna-hna jata chila, hari-nme uddhrila, tra k jagi mdhi (3) h h prabhu nanda-suta, vabhnu-sut-yuta, karu karaho ei-bra narottama-dsa kaya, n heliha rg pya tom vine ke che mra (4)

(1) Oh hari, ich habe diese seltene menschliche Geburt verspielt! anstatt r rdh-Ka zu dienen, trank ich wissentlich Gift. (2) Der Schatz gttlicher Liebe kam mit NmaSakrtana herab, doch oh weh ich spre keine anziehung dazu. Mein herz brennt tag und Nacht vom Gift des materiellen Daseins, aber ich strube mich, die Medizin einzunehmen. (3) Vrajendra-Nandana erschien als Sohn Mutter acs, und Balarma kam als Niti. Sie befreiten die Snder und Schurken durch harinma-Sakrtana, wie am Beispiel von Jagi und Mdhi. (4) Oh rdhe! Oh Ka! Seid mir nur dieses eine Mal barmherzig; schickt mich nicht fort von Euren Lotosfen, die rtlich sind wie blhende Lotosblumen. wer sonst in dieser welt ist mein?

aragati

118

Sukhera Lgiy
r cadsa

(1) Mit groen hoffnungen und viel Mhe und Schwei erbaute ich ein haus, doch oh weh! ein Feuer verzehrte meine trume. ich schwamm in einem Meer von Nektar, aber der Nektar verwandelte sich in Gift. (2) Meine Freundin, hre nur von meinem unglck! ich suchte Erfrischung im khlen Mondschein, doch statt dessen versengten mich die glhenden Strahlen der Sonne. (3) Mein hohes Ziel vor augen, erklomm ich einen steilen Gipfel, aber dann fiel ich hinab ins tiefe wasser. ich mchte reich sein und bin doch immer von armut geschlagen. Ein wertvolles Juwel fiel mir in die hnde, aber ich habe es sofort wieder verloren. (4) ich baute eine Stadt und dmmte das Meer, um Edelsteine zu finden, aber unglckselig, wie ich bin verbargen sich alle Steine vor mir. (5) Durstig suchte ich die Zuflucht einer regenwolke, doch oh weh! ein Blitzstrahl traf meinen Kopf. cadsa klagt: Da ich keine Zuneigung zu ymasundaras Lotosfen verspre, ist der groe Kummer meines herzens.

sukhera lgiy, ei ghara bdhinu, gune puiy gela amiy sgare, sinna karite, sakali garala bhela (1) sakhi! ki mora kaple lekhi tala baliy, cda sevinu, bhnura kiraa dekhi (2) ucala baliy, acale cainu, painu agdha-jale lacham chite, dridrya behala, mika hrnu hele (3) nagara baslma, sgara bdhilma, mika pbra e sgara ukla, mika lukla, abhg-karama-doe (4) piysa lgiy, jalada sevinu, vajara paiy gela kahe cadsa, ymera pirti, marame rahala ela (5)

aragati

Mnasa, Deha, Geha


rla Bhaktivinoda hkura

119

mnasa, deha, geha, jo kichu mora arpil tuw pade, nanda-kiora! (1) sampade vipade, jvane-marae dya mama gel, tuw o-pada varae (2) mrabi, rkhabi jo icch tohr nitya-dsa prati tuw adhikr (3) janmobi moe icch yadi tora bhakta-ghe jani janma hau mora (4) ka-janma hau yath tuw dsa bahir-mukha brahma-janme nhi a (5) bhukti-mukti-sph-vihna je-bhakta labhaite tka saga anurakta (6) janaka, janan, dayita, tanaya prabhu, guru, pati tuh sarva-maya (7) bhakativinoda kahe, suna kna! rdh-ntha! tuhu hmra para (8)

(1) Meine Gedanken, meinen Krper, meine Familie was immer ich mein nenne, bringe ich Deinen Lotosfen dar, oh Nanda-Kiora.

(2) in Glck oder unglck, in Leben oder tod suche ich die Zuflucht Deiner Fe. all mein Besitz gehrt nun Dir, ich trage nicht lnger die Verantwortung dafr. (3) tte mich, beschtze mich, wie es Dir beliebt! Du hast das recht dazu, denn ich bin Dein ewiger Diener.

(4) wenn Du wnschst, da ich wieder geboren werde, dann la es im hause Deines Geweihten geschehen.

(6) ich sehne mich nach der Gemeinschaft der Gottgeweihten, die vllig frei sind vom wunsch nach Befreiung und dem Genu dieser welt.

(5) Mag ich selbst als wurm wiederkommen, wenn ich nur Dein Geweihter bleiben darf. ich habe kein Verlangen, ein Brahm zu sein, der Dich nicht verehrt.

aragati

(7) Vater, Mutter, Geliebter und Sohn; Meister, Lehrer, Gemahl Du bist alles fr mich!

(8) Bhaktivinoda ruft: Oh Kna, bitte erhre mich! Oh Geliebter rdhs, ich kenne niemanden auer Dich!

120

rla Locana Dsa hkura

avatra-Sra

(1) Mein Geist, warum verehrst du nicht Gaurasundara, den Knig aller inkarnationen? Du stehst im khlen wasser, aber dennoch wird dein Durst nicht gestillt als Ergebnis deiner Snden mut du leiden. (2) Du erhoffst dir se Frchte, aber du pflanzt nur dornige Strucher. unseren Gaurga dagegen, den wunschbaum gttlicher Liebe, hast du als giftig verschmht. (3) Du suchst den sen Duft und riechst an der Palsablume, doch sie duftet nicht; statt dessen kriecht ein insekt in deine Nase. Du kaust an trockenem holz, weil du es fr Zuckerrohr hltst welchen Geschmack kannst du dir davon versprechen? (4) Mein Geist, du hngst dir die Schlange des todes als Girlande um den hals. auf der Suche nach Khlung steigst du ins heie Feuer und verbrennst dich entsetzlich. (5) Oh mein Geist! Dem Glck der Sinne ergeben, hast du den Gottgeweihten nie Gehr geschenkt und r Gaurga vergessen! Jetzt sind diese und auch die nchste welt fr dich verloren!

kaakera taru, sadi sevili (mana), amta pibra e prema-kalpataru, r gaurga mra, thre bhvili vie (2) saurabhera e, pala ukili (mana), nte paila ka ikudaa bhvi, kha cuili (mana), kemane pibi miha (3) hra baliy, galya parili (mana), amana kikara-spa tala baliy, guna pohli (mana), pili vajara tpa (4)

avatra-sra, gor-avatra, kena n bhajili tre kari nre vsa, gela n piysa, pana karama phere (1)

aragati

sasra bhajili, r gaurga bhulili, n sunili sdhura kath iha parakla, dukla khoyli (mana), khili pana mth (5)

hari he Dayla Mora


r Vidypati

121

hari he dayla mora jaya rdhntha bra-bra eibra laha nija stha (1) bahu yoni bhrami ntha lainu araa nija-gue kp kara adhama-traa (2) jagata-kraa tumi jagata-jvana tom ch kra nahi, he rdh-ramaa (3) bhuvana-magala tumi bhuvanera pati tumi upekile ntha, ki haibe gati (4) bhviy dekhinu ei jagata-mjhre tom vin keha nhi e dse uddhre (5)

(1) Oh hari! Mein gtiger rdhntha, alle Ehre sei Dir! Viele Male habe ich mich an Dich gewandt; bitte sei mir heute barmherzig und nimm mich in Deine Gemeinschaft auf.

(2) Mein Meister, nach meiner langen wanderung durch viele Lebensformen habe ich jetzt Deine Zuflucht gefunden. Du bist so groherzig: bitte befreie diese gefallene Person! (3) Oh rdh-ramaa, du bist der ursprung der Schpfung und das Leben selbst. Nur bei Dir finde ich halt, bei niemandem sonst. (4) Mein herr, du bist die Quelle allen Glcks und der wohltter der welt. wenn Du mich verstt, welches Schicksal erwartet mich dann? (5) Mein herr, ich bin zu dem Schlu gelangt, da niemand auer Dir mich aus dem materiellen Ozean befreien wird.

aragati

122

rla Bhaktivinoda hkura

Sarvasva tomra

(1) Mein herr, ich habe mich Deinen Lotosfen vollstndig anvertraut und liege nun ergeben in Deinem haus. Du bist mein Meister und ich bin Dein hund; bitte nimm mich als solchen an. (2) Kette mich in der Nhe an; ich werde Deine tr bewachen und jeden Mignstigen verjagen. (3) Begeistert koste ich jeden tag die Prasdareste Deiner lieben Geweihten. (4) Ob stehend oder liegend, ich werde fortgesetzt an Deine Lotosfe denken, und wenn Du mich rufst, komme ich sofort freudig herbeigetanzt. (5) Bhaktivinoda beteuert: Mein herr, ich werde mir nie um meinen unterhalt Gedanken machen; ich werde friedvoll und selig sein, da ich Dich als meinen Erhalter kenne.

sarvasva tomra, carae spiy, paechi tomra ghare tumi to hkura, tomra kukura, baliy jnaha more (1) bdhiy nikae, mre plibe, rahiba tomra dvre pratpa-janere, site n diba, rkhiba gaera pre (2)

aragati

tava nija-jana, prasda seviy, ucchia rkhibe jh mra bhojana, parama-nande, prati-dina habe th (3) basiy uiy, tomra caraa, cintiba satata mi ncite ncite, nikae jiba, jakhana kibe tumi (4)

nijera poaa, kabhu n bhviba, rahiba bhvera bhare bhakativinoda, tomre plaka, baliy varaa kare (5)

mra Bolite Prabhu!


rla Bhaktivinoda hkura

123

mra bolite prabhu! ra kichu ni tumi-i mra mtra pt-bandhu-bhi (1) bandhu, dr, suta, sut tava ds-dsa sei to sambandhe sabe mra praysa (2) dhana, jana, gha, dra tomra baliy rak kari mi mtra sevaka haiy (3) tomra kryera tare uprjiba dhana tomra sasre-vyaya kariba vahana (4) bhlo-manda nhi jni sev mtra kari tomra sasre mi viaya-prahar (5) tomra icchya mora indriya-clan ravaa, darana, ghra, bhojana-vsan (6) nija-sukha lgi kichu nhi kari ra bhakativinoda bale, tava sukha-sra (7)

(2) Sogenannte Freunde, Ehefrau und tchter sind in wahrheit Deine Diener. ich sorge fr sie nur aus Pflicht zu Dir. (3) Mein Geld, meine Familie, mein haus und Besitz gehren Dir. Deswegen behte ich sie. ich bin nichts als Dein Diener.

(1) Oh herr, auer Dir habe ich niemanden in dieser welt. Du bist selbst Vater, Freund und Bruder fr mich.

(4) Fr Deinen Dienst verdiene ich Geld und ernhre die Familie.

(6) ich benutze meine Sinne hren, Sehen, riechen, Schmecken gem Deinem wunsch.

(5) Mein herr, ich kenne weder Gut noch Schlecht. ich bin Dein Diener; der wachmann, der Deinen haushalt beschtzt.

aragati

(7) r Bhaktivinoda hkura erklrt: Mein herr, ich handle nicht lnger fr mich selbst. Dein Glck ist der inhalt meines Lebens!

124

Mdhava, Bahuta Minati Kari taya


r Vidypati

(4) Demtig und voller reue betet der Dichter Vidypati: Oh Mdhava, Freund der armen, bitte gib dieser winzigen Seele die Zuflucht Deiner Lotosfe, die zart sind wie feine junge Bltter. So werde ich den Ozean des materiellen Daseins berqueren.

(3) Seit endlosen Zeiten, als Folge meines Karmas, komme ich und gehe ich: manchmal als Mensch, manchmal als tier und manchmal als Vogel, wurm oder insekt. Doch welche Geburt auch immer mir beschieden sein mag mge es mein Lebensinhalt sein, ber Dich zu hren.

(2) wenn Du mein anliegen in augenschein nimmst, wirst Du nur Mngel entdecken, Du wirst nichts Gutes in mir finden. Doch man kennt Dich als Jaganntha, den herrn des universums: hab ich darum als unbedeutendes Geschpf dieses universums nicht auch ein recht auf Dich als meinen Meister?

(1) Oh Mdhava, mit dieser Opferung aus tulas und Sesamsamen komme ich zu Dir und weihe meinen Krper Deinem Dienst. ich wei, da Du barmherzig bist und mich nicht zurckweisen wirst.

mdhava, bahuta minati kari taya dei tulas tila, deha samarpinu, day jni n chabi moya (1) gaaite doa, gualea n pobi, jaba tuhu karabi vicra tuh jaganntha, jagate kahosi, jaga-bhira nahi mui chra (2) kiye mnua pau-pkh je janamiye, athav ka-patage karama vipke, gatgati puna puna, mati rahu tuw parasage (3) bhaaye vidypati, atiaya ktara, taraite iha bhava-sindhu tuw pada-pallava, kari avalambana, tila eka deha dna-bandhu (4)

aragati

125
rla Bhaktivinoda hkura

ra Kena My-Jle

ra kena my-jle paitecha, jva-mna nhi jna baddha haye rabe tumi cira-dina (1) ati tuccha bhoga-e, band haye my-pe rahile vikta-bhve daya yath pardhna (2) ekhana bhakati-bale, ka-prema-sindhu-jale krd kari anyse thka tumi kdhna (3)
(1) Oh Lebewesen, du kleiner Fisch, warum gertst immer wieder in Mys Netze? weit du nicht, da du so gefangen fr lange, lange Zeit in dieser welt bleiben mut?

aragati

(2) Fr ein klein wenig unbedeutenden Genu gehst du in Mys Falle und fhrst ein unfreies Leben, geschlagen und krank.

(3) Sammle jetzt Kraft aus reiner, ungetrbter hingabe; ergib dich und vertraue auf r Ka, und tummle dich froh und frei im Meer von Ka-Prema!

126
rla Bhaktivinoda hkura

Kabe habe Bala

(1) Bitte sage mir, wann der tag kommen wird, an dem meine Vergehen ausgelscht sind und in meinem herzen dank Deiner Gnade ein Geschmack am reinen heiligen Namen erwacht? (2) wann werde ich mich fr geringer ansehen als ein hlmchen Gras, wann wird sich Duldsamkeit einen weg in mein herz bahnen? wann werde ich jeden achten und selbst nicht Ehre erwarten wann werde ich Kas nektargleiche Namen kosten? (3) reichtum und Bewunderer, Frauen und Begabung all diese Freuden der Sinne locken mich nicht. Oh Gaurahari, bitte gib mir Geburt fr Geburt bedingungslosen Dienst zu Deinen Lotosfen! (4) wann wird mein Krper vor Ekstase zittern und meine haut erblassen, wenn ich Kas Namen singe; wann werden meine haare aufrecht stehen, meine Stimme stocken und unaufhrlich trnen aus meinen augen flieen?

kabe habe bala se-dina mra (mra) apardha ghuci, uddha-nme ruci, kpa-bale habe hdaye sacra (1) tdhika hna, kabe nija mni, sahiut-gua hdayete ni sakale mnada, pani amn, haye svdiba nma-rasa-sra (2) dhana jana ra, kavit sundar, baliba n chi deha-sukha-kr janme-janme do, ohe gaurahari! ahaituk bhakti carae tomra (3) (kabe) karite r-ka-nma uccraa, pulakita deha gadgada vacana vaivarya-vepathu, habe saghaana, nirantara netre vabe aru-dhra (4)

aragati

127

kabe nitynanda, more kari day, chibe mora viayera my diy more nija-caraera chy nmera hete dibe adhikra (6) kiniba, luiba, hari-nma-rasa, nma-rase mti hoibo vivaa rasera rasika-caraa paraa, kariy majiba rase anibra (7)

kabe navadvpe, suradhun-tae, gaura-nitynanda bali nikapae nciy giy, beiba chue, btulera prya chiy vicra (5)

(5) wann werde ich in Navadvpa am ufer der Gag umherlaufen und ohne Falschheit Gaura! Nitynanda! rufen wie ein Verrckter, der sich um die welt um ihn herum nicht schert? (6) wann wird mir Nitynanda Prabhu barmherzig sein und mich aus der Falle der Sinneslust befreien? wann gibt Er mir die Zuflucht Seiner Lotosfe und Zugang zum Marktplatz der heiligen Namen? (7) ich werde den Nektar von haris Namen kaufen oder stehlen, und berauscht von diesem rasa reglos verharren. ich werde die Fe der groen Seelen berhren, die sich auf solchen Genu verstehen, und so fortgesetzt im Glck von Kas Namen ertrinken. (8) wann wird Mitleid fr alle gefallenen Seelen in mir erwachen? wann wird dieser Bhaktivinoda sein eigenes Glck vergessen und demtig, mit sanftem und gtigem herzen, r caitanyas heilige Botschaft verknden.

aragati

kabe jve day, haibe udaya, nija-sukha bhuli sudna-hdaya bhakativinoda, kariy vinaya, r-j-ahala karibe pracra (8)

128

rla Bhaktivinoda hkura

uddha-Bhakata

aragati

(5) ich bin hocherfreut, die Bildgestalten des Jungen Paares zu erblicken; ihr Prasda befhigt uns, die fnf Elemente zu bezwingen. (6) Mein haus verwandelt sich in Goloka Vndvana, sobald r rdh-Ka dort verehrt werden. wenn ich Bhagavns caranmta ehre und auf die Gag schaue, kennt mein Glck keine Grenzen.

(4) Meinen Geist drstet es, den Schlag der Mdaga zu vernehmen; wann immer ich Krtana hre, der r Gauras herrlichkeit beschreibt, tanzt mein herz vor Freude.

(2) Sorgsam begehe ich Mdhavas heilige tage, wie Ekda und Janmam, denn sie sind die Mutter der hingabe. Ka wohnt in diesen tagen wenn man sie ehrt, kann man ihn leicht erreichen. und all die Orte, an denen Ka Seine Spiele offenbarte, werden mich segnen, wenn ich sie aufrichtig achte. (3) in der Gemeinschaft Seiner vertrauten Geweihten werde ich all jene Orte aufsuchen, an denen Mahprabhu freudig verweilte.

(1) Der Staub von den Lotosfen reiner Gottgeweihter begnstigt unseren Bhajana; Dienst fr die Vaiavas ist in sich selbst die hchste Vollkommenheit und die wurzel der zarten Pflanze gttlicher Liebe.

uddha-bhakata-caraa-reu, bhajana-anukla bhakata-sev, parama-siddhi, prema-latikra-mla (1) mdhava-tithi, bhakti-janan, yatane plana kari ka-vasati, vasati bali, parama dare vari (2) gaura mra, je-saba sthne, karala bhramaa rage se-saba sthna, heriba mi, praayi-bhakata-sage (3) mdaga vdya, sunite mana, avasara sad yce, gaura-vihita, krtana uni, nande hdaya nce (4) yugala-mrti, dekhiy mora, parama-nanda haya prasda-sev, karite haya, sakala prapaca jaya (5) je-dina ghe, bhajana dekhi, ghete goloka bhya caraa-sdhu, dekhiy gag, sukha n sm pya (6)

129
t ulas dekhi, juya pra, mdhava-toa jni, (7) rmat tulas zu erblicken, ist Balsam fr meine Seele, denn ich wei, da sie r Mdhava erfreut. Spinatgerichte zu ehren, die Mahprabhu mit Vorliebe geno, krnt mein Leben von Erfolg.

gaura-priya, ka-sevane, jvana srthaka mni (7) bhakativinoda, ka-bhajane, anukla pya jh, prati-divase, parama-sukhe, svkra karaye th (8)

(8) Jeden tag erfreut sich Bhaktivinoda aufs Neue an all den Dingen, die fr Ka-Bhajana frderlich sind.

Dayla Niti caitanya Bole


rla Bhaktivinoda hkura

(emana dayla to ni he, mra kheye prema deya) (ore) apardha dre jbe, pbe prema-dhana (o nme apardha-vicra to ni he) (takhana) ka-nme ruci habe, ghucibe bandhana (2) (ka-nme anurga to habe he) (takhana) anyse saphala habe jvera jivana (ka-rati vin jvana to miche he) (ee) vndvane rdh-ymera pbe daraana (gaura-kp hole he) (3)

dayla niti caitanya bole nc re mra mana nc re mra mana, nc re mra mana (1)

(1) Oh mein Geist, sing Dayla Niti caitanya und tanze! tanz, mein Geist, tanz! (dayla die barmherzigen)

(2) Keiner ist barmherzig wie Nitynanda Prabhu, der Prema selbst denen gewhrt, die ihre hand gegen ihn erheben. Prema erscheint nicht eher, bis alle Vergehen ausgelscht sind, doch wer Niti caitanya chantet, mu sich darum nicht sorgen: unverzglich wird er Kas Namen kosten und die materiellen Fesseln durchtrennen. (3) Liebe zu Kas Namen macht das Leben erfolgreich; ohne anhaftung an Ka ist unser gesamtes Dasein Lug und trug. wem r Gauras Barmherzigkeit zuteil wird, der kann am Ende seines Lebens r rdh-yma sehen.

Harinma

130

Nagara Bhramiy mra


nagara bhramiy mra gaura elo ghare gaura elo ghare mra niti elo ghare (1) pp tp uddhra diy gaura elo ghare pp tp uddhra diy niti elo ghare (2) nma prema biliya gaura elo ghare nma prema biliya niti elo ghare (3) dhla jhari ac-mt gaura kole kare dhla jhari padmvat niti kole kare (4)
(1) Nachdem Sie die Stdte und Drfer durchstreift hatten, kehrten mein Gaurga und mein Niti nach hause zurck. (3) Sie verschenkten den heiligen Namen und mit ihm reine Liebe und kehrten dann nach hause zurck.

(2) in ihrer Gte befreiten Sie viele Snder von ihren Leiden und kehrten dann nach hause zurck. (4) Mutter ac nahm Gaurga auf ihren Scho und strich ihm zrtlich den Staub vom Gesicht, ihr herz erfllt von Gaura-Prema. und auch Padmvat setzte ihren Niti auf den Scho und strich ihm den Staub vom Gesicht.

Harinma

131

rla Bhaktivinoda hkura

Jva Jgo, Jva Jgo

jva jgo, jva jgo, gorcda bale kata nidr jo my-picra kole (1) bhajiba baliy ese sasra-bhtare bhuliy rahile tumi avidyra bhare (2) tomre laite mi hainu avatra mi vin bandhu ra ke che tomra (3) enechi auadhi my nibra lgi harinma-mah-mantra lao tumi mgi (4) bhakativinoda prabhu-carae paiy sei harinma-mantra laila mgiy (5)

(5) Bhaktivinoda hkura ist bei caitanya Mahprabhus Lotosfen niedergefallen. Er hat um den heiligen Namen gebeten und ihn erhalten.

(4) ich habe das Mah-Mantra gebracht: die Medizin, die euch von Mys Krankheit heilt! ich bitte euch, nehmt diese heiligen Namen an!

(3) Nur um euch zu retten, bin ich erschienen! wer auer Mir ist euer Freund?

(2) ihr seid in diese welt gekommen mit dem Versprechen, den herrn zu verehren; aber ihr habt ihn vergessen und fristet nun euer Leben in unwissenheit!

(1) r Gaurcnda ruft: wacht auf! wacht auf, schlafende Seelen! wie lange wollt ihr noch im Scho der hexe My schlummern?

Harinma

132

Krtana bei Sonnenaufgang rla Bhaktivinoda hkura

aruodaya-Krtana

(1) als die rote Sonne ber dem stlichen horizont aufstieg, erwachte r Gaurga, das Juwel unter den Brhmaas, und nahm Seine Gefhrten mit sich in die Drfer von Navadvpa. (2) tthai tthai drhnten die Mdagas, und Karatlas spielten im takt. Getragen von Prema, wiegte sich Gaurgas goldene Form anmutig hin und her, und Seine Fuglckchen klangen lieblich. (3) Mukunda! Mdhava! ydava! hari! Singt alle! Singt! Fllt eure Lippen mit den Namen des herrn! ihr vergeudet eure Nchte mit Schlafen und eure tage damit, euren Krper zu schmcken!

udila arua prava bhge, dvija-mai gor amani jge, bhakata-samha laiy sthe, gel nagara-vrje (1) tthai tthai bjala khola, ghana ghana the jhjera rola, preme hala hala sonra aga, carae npura bje (2) mukunda mdhava ydava hari, bolo re bolo re vadana bhari, miche nida-vae gela re rti, divasa arra-sje (3)

Harinma

133 emana durlabha mnava-deha, piy ki kara bhvan keha, ebe n bhajile yaod-suta, carame paibe lje (4) udita tapana haile asta, dina gela bali haibe vyasta, tabe kena ebe alasa hoi n bhaja hdaya-rje (5) jvana anitya jnaha sra, the nn-vidha vipada bhra, nmraya kari yatane tumi, thkaha pana kje (6) ka-nma-sudh kariy pna, juo bhakativinoda-pra, nma vin kichu nhika ra, caudda-bhuvana-mjhe (7) jvera kalya-sdhana-kma, jagate si e madhura nma, avidy-timira-tapana-rpe hd-gagane virje (8)
(4) Dieses menschliche Leben ist kostbar! Kmmert ihr euch nicht um dieses Geschenk? wenn ihr nicht jetzt yaods Sohn verehrt, wird der tag eures todes beschmend fr euch sein!

(5) Mit jedem auf- und untergehen der Sonne ist ein weiterer tag verloren! warum rhrt ihr euch nicht? warum verehrt ihr nicht den herrn in eurem herzen? (6) Versteht diese schlichte wahrheit das Leben ist vergnglich und voller Gefahren und Leid! Nehmt darum Zuflucht beim heiligen Namen; versucht nicht mehr als ntig, eure Krper zu erhalten!

(7) trinkt jetzt den Nektar von Kas reinen Namen und besnftigt Bhaktivinodas brennendes herz. in allen vierzehn welten gibt es nichts als Ka-Nma.

(8) Mit dem wunsch, das Dasein der Lebewesen zu segnen, kamen die sen heiligen Namen in diese welt herab. Sie leuchten wie die Sonne am himmel des herzens und vertreiben die Nacht der unwissenheit.

Harinma

134

rla Narottama Dsa hkura

Nma-Sakrtana

(hari) haraye nama ka ydavya nama ydavya mdhavya keavya nama (1) gopla govinda rma r madhusdana giridhr gopntha madana-mohana (2) r caitanya, nitynanda, r advaita gopt (st) hari, guru, vaiava, bhgavata, gt (3) r rpa, r santana, bhaa-raghuntha r jva, gopla-bhaa, dsa raghuntha (4) ei chaya gosira kari caraa vandana jh haite vighna-na abha-praa (5) tdera caraa sevi bhakta-sane vsa janame janame haya ei abhila (7) ei chaya gosi jra, mui tra dsa t sabra pada-reu mora paca-grsa (6)

ei chaya gosi jabe vraje kail vsa rdh-ka-nitya-ll karil praka (8) nande bala hari bhaja vndvana r-guru-vaiava-pade majiy mana (9) r-guru-vaiava-pda-padma kari a nma-sakrtana kahe narottama-dsa (10)

Harinma

bersetzung und Erluterung r rmad Bhaktivednta Nryaa Mahrja (1) hari und ydava sind Namen Kas. Sowohl Nanda als auch Vasudeva gehren der yadu-Dynastie an, deshalb ist Ka als ydava bekannt. ich ergebe mich dem ursprnglichen hari, ydava-Ka. Ergeben (nama) bedeutet, sich von allen weltlichen Beziehungen zu lsen und sein Selbst ausschlielich r Ka zu weihen. (2) andere Namen Kas sind Gopla, der Beschtzer, und Govinda, der die Khe, weidegrnde, Gopas und Gops beglckt. Man nennt ihn rma, weil Er in den herzen der Lebewesen spielt, besonders im herzen r rdhiks, und Madhusdana, weil Er Madhu, den Dmon weltlicher anhaftungen, erschlgt (und madhu, die Liebe und Zuneigung der Gops, besonders die hchste Liebe r rdhiks, geniet). als Giridhr hob Er den Govardhana-hgel empor und rettete die Einwohner Vrajas, als Gopntha ist Er der liebste Schatz der Gops und als Madana-Mohana bezaubert Er alle wesen und stiehlt die herzen der Gops und Vrajavss. (3) r caitanya Mahprabhu, Nitynanda Prabhu und r advaita knnen uns den Dienst r rdh-Kas gewhren. Grundlos barmherzig, befreien Sie uns von unseren materiellen ankern, anarthas und apardhas und geben uns den Dienst des Gttlichen Paares. ich verneige mich vor den Lotosfen r caitanyas, Nitynandas und advaitas, vor r hari, dem Dk- und ik-Guru, den Vaiavas und dem rmad Bhgavatam und der Bhagavad-Gta. St wie auch gopt bedeuten Beschtzer oder wchter. Narottama Dsa schrieb ursprnglich gopt, aber spter wurde es in st abgendert. (4) aller ruhm und Ehre sei den Sechs Gosvms: r rpa, r antana, Bhaa raghuntha, r Jva, Gopla Bhaa und r Dsa raghuntha. (5) Die grundlose Gnade der Sechs Gosvms wird alle hindernisse vertreiben und mir zum Dienst des Jugendlichen Paares verhelfen alle meine wnsche werden in Erfllung gehen. (6) ich bin der Diener jenes caitanya Mahprabhu, den die Sechs Gosvms als den herrn ihres herzens verehrten. Der Staub ihrer Lotosfe ist die Nahrung, die mein Leben erhlt. (Fnf arten von Nahrung geben den fnf Lebenslften im Krper ihre Energie; in gleicher weise ist der Fustaub der Gosvms die Quelle unserer Lebenskraft.) (7) Leben fr Leben mchte ich nur ihren Lotosfen dienen; mge ich niemals die Gemeinschaft der reinen Gottgeweihten missen. (8) whrend die Sechs Gosvms in Vraja lebten, offenbarten sie die Spiele r rdh-Kas. (9) Jeder Mensch soll haribol, haribol! chanten; soll in Vraja leben, Vraja dienen und r Ka verehren, und sich mit herz und Geist in den Dienst r Gurus und der Vaiavas vertiefen. (10) in der hoffnung auf den kostbaren Dienst r Gurus und der Vaiavas singt Narottama hkura Nma-Sakrtana

135

Harinma

136

harinma, tuw aneka Svarpa


rla Bhaktivinoda hkura

(2) Du bist ein Kuhhirtenjunge, Du ttest Ptan und tvarta, zerbrichst den Karren, beschtzt die Khe, spielst die Flte, bezwingst agha und Baka und hltst den Govardhana-hgel empor. (3) Du ttest den Ke-Dmon und verwirrst Brahm, brichst indras Stolz, erschlgst aritsura, verzauberst die jungen Gops und geniet Deine Spiele an den ufern der yamun.

(1) r harinma, Du erscheinst in immer neuen Formen und Fllen als yaods kleiner Liebling, als der Freudenquell von Gokula, als Nandas Sohn und als ein tiefer Brunnen ekstatischer Gefhle.

ptan-ghtana, tvarta-hana, akaa-bhajana gopla, mural-vadana, agha-baka-mardana, govardhana-dhr rkhla (2) ke-mardana, brahma-vimohana, surapati-darpa-vin, aria-tana, gop-vimohana, ymuna-pulina-vils (3)

harinma, tuw aneka svarpa yaod-nandana, nanda-vardhana, nanda-tanaya rasa-kpa (1)

Harinma

(6) Bhaktivinoda, der Deine herrlichkeit versteht, umfat die Lotosfe r rpa und Svarpa Dmodara Gosvms und bittet: Oh harinma, wenn es Dir gefllt, dann zeige Dich mir in all diesen Formen! La meine Liebe zu Dir fr alle Zeiten wachsen!

(5) Du beglckst die Khe, erscheinst als der Zwerg-Brhmaa Vmana, ttest den Madhu-Dmon und erquickst als transzendentaler Mond die yadu-Dynastie. Du trgst Girlanden aus immerfrischen waldblumen, bestrafst die Klya-Schlange, belebst Gokula und suchst Deine Freude darin, r rdh zu verehren.

(4) Du erheiterst r rdhik und erfllst den rsa-tanz mit Leben; Du vergngst Dich in den Kujas am rdh-Kua. Du schenkst die hchste Freude, ziehst alle herzen zu Dir hin und vertreibst jedes unglck; Du bist der Gemahl der Glcksgttin, der halb-Mensch-halb-Lwe Nsihadeva und der ursprung von Matsya und den anderen inkarnationen.

rdhik-rajana, rsa-rasyana, rdh-kua-kuja-vihr rma, ka, hari, mdhava, narahari, matsydi-gae avatr (4) govinda, vmana, r madhusdana, ydava-candra, vanaml klya-tana, gokula-rajana, rdh-bhajana-sukha-l (5)

ity dika nma, svarpe prakma, buka mora rati rge, rpa-svarpa-pada, jni nija sampada, bhaktivinoda dhari mge (6)

rla Bhaktivinoda hkura

Jaya Jaya harinma

137

jaya jaya harinma, cid-nandmta-dhma, para-tattva akara-kra nija-jane kp kari, nma-rpe avatari, jve day karile apra (1) jaya hari-ka-nma, jaga-jana-suvirma, sarva-jana-mnasa rajana, muni-vnda nirantara, je nmera samdara, kari gya bhariy vadana (2) ohe ka-nmkara, tumi sarva-akti-dhara, jvera kalya-vitarae tom vin bhava-sindhu, uddhrite nhi bandhu, siycha jva-uddhrae (3) che tpa jve jata, tumi saba kara hata, helya tomre eka-bra ke yadi kona jana, haye dna akicana, nhi dekhi anya pratikra (4) tava svalpa-sphrti pya, ugra-tpa dre jya, liga-bhaga haya anyse bhakativinoda kaya, jaya harinma jaya, pae thki tuw pada-e (5)

(1) aller ruhm sei dem heiligen Namen, dem reich des wissens und gttlichen Glcks. Er ist niemand anders als die hchste wahrheit, Bhagavn r Ka selbst um Seine Geweihten mit Barmherzigkeit zu berschtten und aus Mitleid mit den gefallenen Seelen, kam Er in Form von Klang zu uns herab. (2) aller ruhm den unzhligen Namen r Kas und haris! r Nma ist die erhabene Zuflucht des universums. Er befreit die Seelen aus dem rad der tode und schenkt ihnen reine Seligkeit die Munis chanten ihn unablssig mit Freude und respekt. (3) ihr Silben des Ka-Nma, ihr besitzt alle Macht, die Seelen mit Glck zu segnen. ihr kommt nur zu unserer Befreiung: unsere wahren Freunde, die uns aus dem Ozean der endlosen Geburten retten. (4) welche Leiden auch immer die Lebewesen plagen, ihr vertreibt sie auf der Stelle, wenn sie auch nur einmal selbst nachlssig Euch auf ihre Lippen nehmen: hilflos, demtig und ohne andere Zuflucht. (5) Dein kurzer anblick, r Nma, lt die schrecklichsten Leiden fr immer vergehen; sogar der feinstoffliche Krper wird aufgelst (und der spirituelle Krper erlangt). Bhaktivinoda ruft: Oh harinma, aller ruhm sei Dir; unaufhrlich falle ich Dir zu Fen!

Harinma

138

rla Bhaktivinoda hkura

Bolo hari Bolo

(1) Meine Brder, chantet mit Freude die Namen r haris! Geburt fr Geburt chantet hari! (2) Brder, euch wurde ein menschliches Leben gegeben darum chantet jetzt die Namen haris! in Freude oder Leid: chantet hari! (3) in Glck oder unglck, Brder chantet hari! Ob haushlter oder Sannys, chantet hari! weiht eure Pflichten r Ka und chantet hari! (4) Gebt allen schlechten umgang auf, meine Brder, und chantet hari!. Fallt den Vaiavas zu Fen und chantet hari! (5) chantet Gaura-Nitynanda! chantet Gaura-Gaddhara! chantet Gaura-advaita!

bolo hari bolo hari hari bolo, govinda mdhava gopla bol manera nande, bhi, bolo hari bolo janame janame sukhe bolo hari bolo (1) mnava-janma peye, bhi, bolo hari bolo sukhe thko, dukhe thko, bolo hari bolo (2) sampade vipade, bhi, bolo hari bolo ghe thko, vane thko, bolo hari bolo kera sasre thki bolo hari bolo (3) asat-saga chi, bhi, bolo hari bolo vaiava-carae poi bolo hari bolo (4) gaura-nitynanda bolo gaura-gaddhara bolo gaura-advaita bolo

Harinma

rla Bhaktivinoda hkura

Nrada Muni

139

nrada muni, bjya v, rdhik-ramaa nme nma amani, udita haya, bhakata-gta-sme (1) amiya-dhr, varie ghana, ravaa-yugale giy bhakata-jana, saghane nce, bhariy pana hiy (2) mdhur-pura, sava pai, mtya jagata-jane keha v kde, keha v nce, keha mte mane mane (3) paca-vadana, nrade dhari, premera saghana rola kamalsana, nciy bale, bola bola hari bola (4) sahasrnana, parama-sukhe, hari hari bali gya nma-prabhve, mtila viva, nma-rasa sabe pya (5) r-ka-nma, rasane sphuri, prla mra a r-rpa-pade, jcaye ih, bhakativinoda dsa (6)

(1) Nrada Muni spielt auf seiner Vina und singt die Namen r rdhik-ramaas. r rdh und Ka, die Seinen Krtana hren, kommen auf der Stelle herbei, tanzen und kosten die Liebe ihrer Geweihten.

(2) Die heiligen Namen ergieen sich als eine Flut von Nektar in die Ohren der Gottgeweihten; ihre herzen fllen sich mit Freude und sie beginnen ebenfalls zu tanzen.

(3) alle Bewohner des universums, die den beseelenden Nektar durch ihre Ohren trinken, werden ganz und gar trunken manche weinen, manche tanzen, und andere berauschen sich im Geist. (4) Der fnfgesichtige iva umarmt Nrada und singt in seiner Ekstase laut, und auch Brahm tanzt begeistert und ruft haribol! haribol

(5) eanga mit Seinen tausend Kpfen singt jubelnd hari! hari! Durch den grandiosen Einflu des heiligen Namens wird das ganze universum verrckt jeder kostet Nma-rasa. (6) Der Diener Bhaktivinoda betet zu r rpas Lotosfen: Mge dieser wunderbare Name auch auf meiner Zunge tanzen und alle meine wnsche erfllen.

Harinma

140

Gya Gor Madhura Svare


rla Bhaktivinoda hkura

(3) Von den Netzen Mys gefangen, plagt und mht ihr euch ohne Gewinn. Euch wurde doch ein Verstand gegeben; chantet darum die Namen rdh-Mdhavas!

(2) Ob haushlter oder Sannys, chantet zu allen Zeiten hari, hari! Verget das chanten nie! in Glck oder Leid: Fllt Eure Lippen mit dem Namen r haris!

(1) r Gaurasundara singt mit lieblicher Stimme: hare Ka hare Ka Ka Ka hare hare, hare rma hare rma rma rma hare hare.

gya gor madhura svare hare ka hare ka ka ka hare hare hare rma hare rma rma rma hare hare (1) ghe thka, vane thka, sad hari bale ka, sukhe dukhe bhula nka, vadane harinma kara re (2) my-jle baddha haye, cha miche kja laye, ekhana-o cetana peye, rdh-mdhava nma bala re (3) jvana haila ea, n bhajile hkea bhaktivinodopadea, ekabra nma-rase mta re (4)

Harinma

(4) Dieses Leben kann jeden augenblick enden, und ihr habt den herrn der Sinne nicht verehrt. hrt meine worte: Geniet wenigstens einmal den Nektar des heiligen Namens!

141

rla Bhaktivinoda hkura

Nady-Godrume

nady-godrume nitynanda mahjana ptiyche nma-haa jvera kraa (1) (raddhvn jana he, raddhvn jana he) prabhura jya, bhi, mgi ei bhik bala ka, bhaja ka, kara ka-sik (2) apardha-nya haye laha ka-nma ka mt, ka pit, ka dhana-pra (3) kera sasra kara chi ancra jve day, ka-nma sarva-dharma-sra (4)

(1) im Land von Nady, auf der insel Godruma, erffnete der groherzige Nitynanda Prabhu einen Marktplatz, um die bedingten Seelen zu befreien den Marktplatz der heiligen Namen. (2) hier ruft Er laut: Oh ihr glubigen Menschen, auf wunsch Mahprabhus richte ich folgende Bitte an euch: chantet Ka! Verehrt Ka! und folgt r Kas Lehren! (3) chantet Kas Namen ohne Vergehen! Ka ist unsere Mutter, unser Vater und unser Leben selbst! (4) Folgt euren Pflichten fr Ka und sndigt nicht. Zeigt Mitleid mit den gefallenen Seelen, indem ihr Kas Namen chantet! Das ist die Essenz aller religion!

Harinma

142

rdh-Ka Bal Bal


rla Bhaktivinoda hkura

(1) ihr alle: Singt, singt! Singt rdh-Ka! r caitanya und Nitynanda Prabhu tanzen durch Navadvpa und unterweisen jeden: Brder, chantet die Namen rdh-Kas! unntig treibt ihr im Meer von My, umhergeworfen von ihren wellen; manchmal obenauf und manchmal tief versunken. (2) aber wenn ihr berzeugt seid: ich bin Kas Diener, dann werdet ihr keine Sorgen mehr kennen. trnen werden aus Euren augen flieen, wenn ihr Kas Namen chantet, und eure Krper werden vor Ekstase zittern! (3) Bhaktivinoda sagt: Oh Brder, ich erbitte nur eines von euch! Singt die Namen rdhKas zusammen mit den Vaiavas, und all Eure ngste werden fliehen!

(ei) ik diy, saba nady, phirche nece gaura-niti (miche) myra vae, jccha bhese, khccha hbuubu, bhi (1) (jva) ka-dsa, e vivsa, karle to ra dukha ni (ka) balbe jabe, pulaka habe, jharbe khi, bali ti (2) (rdh) ka bala, sage cala, ei-mtra bhik ci (jya) sakala vipada, bhaktivinoda balena, jakhana o-nma gi (3)

rdh-ka bal bal bala re sabi

Harinma

143

Sai, Kev unila yma-Nma


r cadsa

sai, kev unila yma-nma knera bhitara diy, marame paila go kula karila mora pra (1) na jni kateka madhu, yma-nme che go vadana chite nhi pre japite japite nma, avaa karila go kemane piba, sai, tre (2) nma-paratpe jra, aichana karila go agera parae kiv haya jekhne vasati tra, sekhne thkhiya go yuvat dharama kaiche raya (3) psarite cahi mane, psar n jya go ki kariba ki habe upya kahe dvija-caidse, kulavat kula-ne apanre yauvana jcya (4)

(1) Oh Freundin, wer blo lie Mich zum ersten Mal den Namen yma hren? Dieser Name dringt in Meine Ohren und in Mein herz und ich verliere alle Geduld. (2) ich wei nicht, wieviel Nektar dieser Name fat; Er ist so s, Meine Zunge kann nicht einen Moment von ihm lassen. Je fter ich ihn wiederhole, desto mehr zieht Er Mich in Seinen Bann oh Meine Freundin, wie werde ich ihn jemals treffen?

(3) Dieser Name hat solche Kraft was wrde geschehen, wenn meine hand Seinen Krper berhrt? wo immer Er lebt, welches junge Mdchen kann ihre tugend bewahren? (4) ich mchte ihn vergessen, aber ich kann es nicht. wer wird Mich heilen; was soll ich tun? Dvija cadsa erklrt: Einfach durch Seine jugendliche Schnheit ruiniert dieser ymnanda die gesamte Dynastie der keuschen Frauen!

Harinma

144
Lied zu Ehren Prasdas

Prasda-Sev

Menschen mit geringen spirituellen Verdiensten werden niemals Vertrauen in Mahprasda, r Govinda, den heiligen Namen oder die Vaiavas gewinnen. (1) Bruder, dieser materielle Leib ist eine Masse von unwissenheit und die Sinne sind ein Labyrinth von Pfaden, die zum tode fhren. wir treiben im Ozean materiellen Genusses; von allen Sinnen ist die Zunge am gierigsten und schwierigsten zu beherrschen. (2) aber Ka ist so barmherzig, da Er uns Sein Prasda gibt, die reste von Seinem eigenen Mund, um uns zu helfen, die Zunge zu besiegen. Dieses Prasda ist himmlischer Nektar! Ehrt jetzt dieses Prasda, besingt den ruhm r rdhKas und ruft in Liebe aus zu caitanya-Niti!

mah-prasde govinde nma-brahmai vaiave svalpa-puyavat rjan vivso naiva jyate bhi re! arra avidy-jla, jaendriya the kla, jve phele viaya-sgare tra madhye jihv ati, lobhamaya sudurmati, tke jet kahina sasre (1) ka baa daymaya, karibre jihv jaya, sva-prasda-anna dil bhi sei annmta po, rdh-ka-gua go, preme ka caitanya-niti
(Skanda Pura)

preme bhare ka re dayla niti-caitanya bole, preme bhare ka re jaya niti, jaya gaura, jaya niti, jaya gaura hare ka hare ka ka ka hare hare hare rma hare rma rma rma hare hare (2)
(rla Bhaktivinoda hkura)

rati-KrtaNaS

Vaiavas

146

rpda Bhaktivednta Mdhava Mahrja

r Gurudeva rati (1)

jaya jaya gurudevera ratika obh yamun-taa vraja-vane bhakta-mano-lobh (1) rga-mrga siddhntera mrtimanta ati keavera priya tmi nryaa yati (2) gaura-v dhpa tava r vednta dpa pctya pracrakera tmi hao bhupa (3) srasvata-keava dhr jala akha dhra plya-ds madhu-snehe mugdha carcara (4)

tila phula jini ns r-aga sundara de vide bhakta tava pupa sambhra (5) uru pura vraja trthe bjya jhajhara dma bhajana subala candra bjya ksara (6) sevnande premnanda cmara dulya madhu-kahe ka-dsa nirjana gya (7) ka amala sundara bjya mdaga mdhava vana aktare mage tava sanga (8)

rati

(Bhu bedeutet Erde und pa bedeutet Erhalter. rla Gurudeva nhrt und beschtzt die Bhaktipflanze jener Gottgeweihten, die auf dieser Erde leben und unter seiner Obhut Bhajana praktizieren. Bhu bezieht sich auch auf Bhdhara Prabhu. Eine andere Lesart dieser Zeile ist daher: rla Gurudeva reist in den westen und erhlt die Bhaktipflanze Bhdhara Prabhus.)

(3) wir verehren dich mit den duftenden Lehren r Gaurasundaras und dem Licht des Vednta. Du bist ein Knig unter den Predigern der welt.

(2) Der Lehre des rga-Mrga, des Pfades der spontanen hingabe, ist dein Leben geweiht; deinem Gurudeva, r rmad Bhakti Prajna Keava Gosvm Mahrja, bist du ber alle Maen lieb.

(1) aller ruhm, aller ruhm, der leuchtenden rati rla Gurudevas, die im wald von Vraja, am ufer der yamun, die herzen der Gottgeweihten bezaubert.

(4) Das wasser in der Muschel ist der Strom der Bhakti, der von rla Bhaktisiddhnta Sarasvat hkura und rla Bhakti Prajna Keava Gosvm herabkommt. Du hast die welt erstaunt mit deiner haltung des Dienstes zu rmat rdhik und deiner sen Zuneigung zu Ka, madhu-sneha, die in der Gesinnung gipfelt: Ka ist mein!
(Dies ist die Stimmung der Dienerinnen r rdhiks; im Gegensatz zu ghta-sneha, der auffassung: ich gehre Ka!

147

(5) Deine edle Nase besiegt die Schnheit der Sesamblte, deine feinen Glieder sind bezaubernd. Die westlichen und stlichen Gottgeweihten sind die Blumen in deiner rati. (6) rpda Padmanbha Mahrja (vormals urukruma Prabhu), Purandara Prabhu und Pundarika Prabhu, Vrajantha Prabhu und rpda trtha Mahrja spielen die groen Zimbeln; rpda Dmodara Mahrja, rpda Sajjana Mahrja (vormals Ka-Bhajana Prabhu), Subala Sakh Prabhu und rmacandra Prabhu spielen den Gong.

(8) Ka-Kp Prabhu, Vana Mahrja und viele, viele andere Gottgeweihte wunderbaren charakters, deren Namen unmglich alle aufgefhrt werden knnen, spielen die Mdaga, die groe trommel des Predigens, Publizierens und Bcherverteilens. rpda Mdhava Mahrja bittet demtig um die Gemeinschaft von ihnen allen.

(Madhu bezieht sich auch auf Madhumagala Prabhu, Madhuvrata Prabhu, Madhukara Prabhu und Madhusdana Prabhu.)

(7) rpda Premnanda Prabhu, der transzendentale Freude aus seinem Dienst schpft, fchelt mit dem cmara Luft zu, und Kadsa Prabhu singt mit ser Stimme dieses rati-Lied.

(Ka bezieht sich auf alle Gottgeweihten mit dem wort Ka im Namen: wie Dvija Ka Prabhu, tamla Ka Prabhu, Ka-Kruya Prabhu, hare Ka Prabhu, Kiora Ka Prabhu und amala Ka Prabhu. auf zahllose Gottgeweihte wird hier Bezug genommen, wie beispielsweise auf rpda akicana Mahrja, rpda arma Mahrja, rpda avadhta Mahrja, rpda Bhagavata Mahrja, rpda Bhrat Mahrja, rpda Da Mahrja, rpda Govinda Mahrja, rpda harijana Mahrja, rpda Muni Mahrja, rpda Nem Mahrja, rpda Nikicana Mahrja, rpda Parivrajaka Mahrja, rpda ruvaka Mahrja, rpda raut Mahrja, rpda trida Mahrja, rpda Vaikhanas Mahrja, rpda Viudaivata Mahrja, rpda yati Mahrja, Gopntha Prabhu, isa Prabhu, Nirgua Prabhu, Pra-Kiora Prabhu, tamopah Prabhu, haripriya Prabhu, rdh Knta Prabhu, yaodnandana Prabhu, Vndvana Prabhu und rmat ymar Didi. Sundara bezieht sich auf Sundarnanda Prabhu, den frheren persnlichen Diener rla Gurudevas, auf rla Guru Mahrja [rla Bhaktivednta Vmana Gosvm Mahrja] und auch auf Sundara-Gopla Prabhu.)

rati

148

rmad Bhaktivednta trivikrama Mahrja

r Gurudeva rati (2)

(1) aller ruhm, aller ruhm unserem gttlichen Meister, rla Bhakti Prajna Keava Mahrja! Seine transzendentale, anziehende Erscheinung ist die Zuflucht der leidenden Seelen! (2) Er verkrpert das Vednta und vernichtet alles unheil: er lehrte furchtlos, da das Vednta zu den Bhakti-Schriften gehrt. (3) Das Licht, das ewiglich ihm zu Ehren leuchtet, ist die r Gauya Vednta Samiti: sie erhellt alles mit dem wahren Geist der Veden.

jaya jaya gurudeva r bhakti prajna parama mohana-rpa rta-vimocana (1) mrtimanta r vednta aubha-nana bhakti grantha r vednta tava vighoaa (2) vednta samiti-dpe r-siddhnta-jyoti rati tomra the haya niravadhi (3) r-vinoda-dhr-taile dpa praprita rpnuga-dhpe daa-dik modita (4) sarva-stra-sugambhra karu-komala yugapat suobhana vadana-kamala (5) svara-knti vinindita r-aga-obhana yati-vsa paridhne jagat-kalya (6) nn chde sajjana cmara hulya gaura-jana ucca-kahe sumadhura gya (7) sumagala nrjana kare bhakta-gaa duramati dra haite dekhe trivikrama (8)

(6) Seine schnen Glieder, zum wohl der welt in die tcher der Entsagung gehllt, strahlen herrlicher als geschmolzenes Gold.

(5) Sein Lotosgesicht strahlt ernste Strenge aus und edlen Sanftmut zugleich: Ernst, der in tiefem Verstndnis der Schriften wurzelt und Sanftmut, geboren aus bergroem Mitleid.

(4) Das Licht brennt mit dem l des Bhakti-Flusses, den rla Bhaktivinoda ins Leben rief. Das rucherwerk, das man ihm darbringt, sind die Lehren der Nachfolger rpa Gosvms; in allen zehn richtungen geniet man ihren Duft.

(7) Gefhlvoll fchelt r Sajjana mit dem cmarawedel; r Gaura-Nrya singt mit lieblicher Stimme und aus voller Brust.

rati

(8) Etwas entfernt steht der trichte trivikrama und sieht den Gottgeweihten zu, die die glckverheiende rati zelebrieren.

r rmad Bhakti Prajna Keava Gosvm Mahrja

Magala rati

149

magala r guru-gaura magala mrati magala r rdh-ka-yugala-priti (1) magala ninta-ll magala udaye magala rati jge bhakata-hdaye (2) tomra nidrya jva nidrita dharya tava jgarae viva jgarita haya (3)

(1) hchstes Glck verheien uns r Guru und Gaurga; hchstes Glck verheit uns r rdh-Kas leuchtende Liebe.

(2) Glck verheit uns ihr Ninta-Ll: es kndet von ihrem seligen Erwachen und vom Ende der Nacht. Glck verheit uns ihre ratiZeremonie, die diese Spiele im herzen der Geweihten erweckt.

ubha di kara ebe (prabhu) jagatera prati jguka hdaye mora sumagal rati (4) mayra ukdi sri kata pikarja magala jgara-hetu kariche virja (5)

(3) Die Zeit Eures Schlummers ist die Zeit tiefen Schlafes fr die Seelen doch wenn ihr Euch erhebt, erwacht die ganze welt. (in wessen herzen ihr Euch offenbart, dessen Dunkelheit verschwindet und alle wahrheit wird sonnenklar.) (4) Lat Euren gtigen Blick jetzt das universum segnen. Erweckt in meinem herzen die glckverheiende Liebe zu Euch. (5) Papageien, Pfauen und Kuckucke besingen auf Vnddevs Gehei Euer Erwachen und das Glck, das es begleitet. (6) Sie sitzen auf den Zweigen der Bume und ihr liebliches Lied schallt durch den wald diese Klnge beglcken einen jeden, der sie hrt.

kusumita sarovare kamala-hillola magala saurabha vahe pavana kallola (7) jhjhara ksara gha akha karatla magala mdaga bje parama rasla (8)

sumadhura dhvani kare jata kh-gaa magala ravae bje madhura kjana (6)

(7) in der Mitte des Blumenteiches wiegen sich die Lotosblumen hin und her: eine sanfte Brise trgt ihren glckbringenden Duft und erfreut damit alle herzen.

magala rati kare bhakatera gaa abhg keava kare nma-sakrtana (r keavera dsa kare nma-sakrtana) (9)

(9) im Kreise der Gottgeweihten, die feierlich die glckbringende rati begehen, singt der unglckselige Keava (singen die Diener r Keavas) Nma-Sakrtana.

(8) Glck verheien die groen Zimbeln, Gongs, Glocken, Muschelhrner, Karatlas und Mdagas, die zum Konzert der hchsten Liebe aufspielen.

rati

150

r rmad Bhakti Prajna Keava Gosvm Mahrja

rla Prabhupda rati

(1) aller ruhm, aller ruhm der rati rla Prabhupdas, die ewigen Dienst am yoga-Pha in Mypura verleiht!

(4) Diese fnf strahlenden Lichter vertreiben die Dunkelheit der drei welten: alle Bosheit und alle unwissenheit. (5) Das wasser der Muschel fliet als der Strom der Lehren r Bhaktivinodas: es rinnt unaufhrlich und kann von niemandem aufgehalten werden.

(3) Die Lampe erleuchtet die welt mit BhaktiSiddhnta, der wahrheit ber Dienst zu Gott, und ihre fnf lodernden Flammen sind die fnf rasas, die fnf Entfaltungen gttlicher Liebe.

(2) Betrend duftet das rucherwerk und erreicht jeden winkel ganz wie sein Predigen, das die Befreiten und Nichtbefreiten und berhaupt alle wesen verzaubert.

jaya jaya prabhupdera rati nehri yoga-mypura-nitya-sev-dnakr (1) sarvatra pracra-dhpa saurabha manohara baddha-mukta alikula mugdha carcara (2) bhakati-siddhnta-dpa jvliy jagate paca-rasa-sev-ikh pradpta thte (3) paca mahdpa yath paca mahjyoti triloka-timira ne avidy durmati (4) bhakativinoda-dhr jala-akha-dhra niravadhi vahe th rodha nhi ra (5) sarva-vdya-may gha bje sarva-kla bhat-mdaga-vdya parama rasla (6)

(6) Fr alle Zeiten, in allen richtungen erklingt KaKrtana, ertnen Glocken, Mdagas und Karatlas. Doch die grte Mdaga ist die Druckerpresse, die den hchsten rasa in jeden teil des Erdballs erschallen lt.

rati

151

vila-lale obhe tilaka ujjvala gala-dee tulas-ml kare jhalamala (7) jnu-lambita-bhu drgha kalevara tapta kcana-varaa parama sundara (8) lalita-lvaya mukhe sneha-bhar hsi aga-knti obhe jaiche nitya pra-a (9) yati-dharme paridhne arua-vasana mukta kaila meghvta gauya-gagana (10) bhakati-kusume kata kuja viracita saundarye saurabhe tra viva modita (11) sevdare narahari cmara hulya keava ati nande nirjana gya (12)

(7) Leuchtender tilaka schmckt seine hohe Stirn; an seinem hals schimmert die Kette aus tulas-Perlen. (8) Seine langen, zu den Knien reichenden arme, seine hochgewachsene Gestalt und seine goldene, glnzende haut zeichnen ein Bild edler Schnheit. (9) auf seinem anziehenden, lieblichen Gesicht spielt ein gtiges Lcheln; sein krperlicher Glanz scheint wie ein immer leuchtender, voller Mond. (10) im Sannysa-Gewand der Farbe der aufgehenden Sonne vertreibt er die wolken falscher Philosophien, die den klaren Gauya-himmel bedecken. (11) Seine tempel, wie farbenprchtige Grten, sind voller Bhakti-Blumen (seine Gottgeweihten); ihr ser Duft (ihr Predigen) erfreut die ganze welt. (12) r Narahari Prabhu, der vollkommene Diener, ergreift den cmarawedel und Keava singt mit groer Freude dieses rati-Lied.

rati

152

rla Bhaktivinoda hkura

r Gaura rati

(1) aller ruhm, aller ruhm der wunderschnen rati r Gaurgas, die am ufer der Jhnav die Gemter und herzen bezaubert. (2) Zur rechten r Gaurgas steht der mondgleiche Nitynanda, zu Seiner Linken Gaddhara Paita, und neben ihnen stehen advaita Prabhu und rvsa Paita mit einem Schirm. (3) r Gaurga wird auf den juwelenen thron erhoben; Brahm und andere halbgtter bringen ihm rati dar.

jaga-janera mano lobh gaurgera rati obh, jaga-janera mano lobh jhnav-taa-vane, jaga-janera mano lobh (1)

jaya jaya gorcdera ratika obh jhnav-taa-vane jaga-mano-lobh

rnivsa chatra-dhare gaurgera rati-kle, rnivsa chatra-dhare (2)

dakie niti-cda vme gaddhara nikate advaita rnivsa chatra-dhara basiyche gorcda ratna-sihsane

deva-gae rati kare gaura-nitynandera rati-kle, deva-gae rati kare brahm-di deva-gae, gaurgera rati kare (3)

rati karena brahm-di deva-gae

ratna-sihsana alo kari he

narahari-di kari cmara hulya sajaya-mukunda-vsu-ghoa-di gya

rati

153
vsu-ghoe gna kare jaya niti jaya gaura bole, vsu-ghoe gna kare mi gaura-kp pbo bole, vsu-ghoe gna kare mya day kara bole, vsu-ghoe gna kare (4) (4) Narahari Sarakra hkura und andere Geweihte schwenken die cmaras, und Krtanyas wie Sajaya Paita, Mukunda Daa und Vsudeva Ghoa singen dazu. (5) Der Klang der Muschelhrner, Glocken und Karatlas mischt sich mit dem sen Spiel der Mdagas und fllt die Ohren mit himmlischem Nektar. (6) r Gaurgas strahlendes antlitz besiegt den Schein von Millionen von Monden; die Girlande aus waldblumen auf Seiner Brust leuchtet hell. (7) iva, ukadeva Gosvm und Nrada Muni singen mit vor Liebe stockender Stimme. So erlebt Bhaktivinoda hkura die herrlichkeit r Gaurgas.
(worte in Dnnkursiv sind von anderen Vaiavas hinzugefgt worden.)

madhura madhu, madhu bje gaura-nitynandera rati-kle, madhura madhu madhu bje akha-gha khol-karatla, madhura madhu madhu bje (5)

akha bje, gha bje, bje karatla madhura mdaga bje parama rasla

ml, jhalamala jhalamala jhalamala kare gaura-gale vana-phullera ml, jhalamala jhalamala jhalamala kare ml, n dulle pani dole gaddhararera gth ml, n dulle pani dole gaura-gale vana-phullera ml, n dulle pani dole (6)

bahu-koi candra jini vadana ujjvala gala-dee vana-ml kare jhalamala

gorra sampada sei ta dekhe se ye gaura boli ra jne nare, gorra sampada sei ta dekhe ye jana gaura-pade pra apeche, gorra sampada sei ta dekhe ohe gaura boli jne nare, gorra sampada sei ta dekhe (7)

iva-uka-nrada preme gada-gada bhakativinoda dekhe gorra sampada

rati

154

rla Bhaktivinoda hkura

r yugala rati

(3) Zur Linken des charmanten Mdhava entzckt die schne tochter Mahrja Vabhnus. Sie trgt einen Sr in der Farbe blauer Lotosblumen, ihre haut strahlt wie geschmolzenes Gold ihre Erscheinung und ihr wesen sind unvergleichlich.

(2) Madana-Mohanas dreifach geschwungene Gestalt stiehlt das herz des Liebesgottes. Gehllt in einen gelben Seidendhoti und geschmckt mit einer Pfauenfederkrone, zieht Er die Gemter in Seinen Bann.

(1) aller ruhm, aller ruhm dem gttlichen rendezvous r rdh-Kas! Die Sakhs, allen voran r Lalit, beginnen ihre rati-Zeremonie.

jaya jaya rdh-ka yugala-milana rati karaye lalitdi sakh-gaa (1) madana-mohana-rpa tri-bhaga-sundara ptmbara ikhi-puccha-cu manohara (2) lalita-mdhava-vme vabhnu-kany nla-vasan gaur rpe gue dhany (3) nn-vidha alakra kare jhalamala hari-mano-vimohana vadana ujjvala (4) vikhdi sakh-gaa nn rge gya priya-narma-sakh jata cmara hulya

(6) Zu Fen der Mdchen von Vraja liegt ein Ozean von Freude. in diesem Ozean schwimmt Bhaktivinoda und hofft, r rdhikMdhavas Lotosfe zu erreichen.

(5) unter Vikhas regie singen die Sakhs verschiedenste rgas; die Priya-Narma-Sakhs fcheln mit cmaras Luft zu.

(4) ihre Schmuckstcke funkeln und schimmern und ihr leuchtendes Gesicht fesselt r haris Blick.

cmara hulya re rdh-kera rati-kle, cmara hulya re jaya rdhe, r rdhe bole, cmara hulya re lalit-vikh-di, cmara hulya re (5)

(worte in Dnnkursiv sind von anderen Vaiavas hinzugefgt worden.)

r rdh-mdhava-pada-sarasija-e bhakativinoda sakh-pade sukhe bhse (6)

rati

r tulas Krtana

155

namo nama tulas ka-preyas (vraje) rdh-ka-sev pba ei abhil (1) je tomra araa laya, tra vch pra haya kp kari kara tre vndvana-vs (2) mora ei abhila, vilsa-kuje dio vsa nayane heriba sad yugala-rpa-ri (3) ei nivedana dhara, sakhra anugata koro sev-adhikra diy kara nija ds (4) dna ka-dse kaya, ei jena mora haya r-rdh-govinda-preme sad jena bhsi (5)

(1) Kas geliebte tulas, ich verneige mich unablssig vor dir. Den Dienst des Jungen Paares r rdh-Ka zu erlangen, ist mein langgehegter wunsch.

(3) Bitte erhebe mich zu einem Bewohner der Freudenhaine Vndvanas, danach sehne ich mich. Dann werde ich die wundervollen Spiele r rdh-Kas betrachten knnen.

(2) wer bei dir Zuflucht sucht, dessen Begehren werden in jeder hinsicht erfllt. in deiner Gte gewhrst du ihm ein Leben in Vraja.

(4) ich bete aus ganzem herzen, ein Nachfolger der Sakhs zu werden. Bitte ermgliche mir dies gib mir das Vorrecht von r rdh-Kas Dienst und mache mich zu deiner eigenen Dienerin.

(5) Der gefallene Kadsa bittet darum, ewiglich in der Liebe zu r rdh-Govinda schwimmen zu drfen.

rati

156

rla Bhaktivinoda hkura

Bhoga rati

(5) Es gibt fritierte Mung- und urad-Dahl-Kroketten, capts und reis mit Ghee; dann Milchsigkeiten, Pfannkuchen aus reismehl, dicke Kondensmilch, Kuchen und Milchreis.

(4) Daraufhin werden ihnen ukt und Spinat-Gerichte serviert, fritierte Kstlichkeiten und ein Salat aus Jute-Blttern. Man bringt Krbe voller Frchte, Krbis wrzig und auch in Milch gekocht dicken yoghurt und ein Sabj aus Bananenblten.

(3) auf Nanda Bbs Gehei setzt sich Ka, der den Govardhanahgel emporhielt, gehorsam auf Seinen Platz, und auch Baladeva und alle anderen Sakhs setzen sich in reihen nieder.

(2) Mutter yaod ruft: Oh Dmodara, es ist schon spt! Komm jetzt zum Essen in den Speisesaal!

(1) Verehrt r Gaurahari, den gtigen Freund Seiner Geweihten! Vormals wanderte Er als Ka mit Seinen Khen von wald zu wald und stahl die herzen Nandas und yaods.

bhaja bhakata-vatsala r gaurahari r gaurahari so hi goha-vihr, nanda-yaomat-cittahr (1) bel halo, dmodara! isa ekhana bhoga-mandire basi karaha bhojana (2) nandera nirdee baise giri-vara-dhr baladeva-saha sakh baise sri sri (3) ukt-kdi bhji nlit kuma li ln dugdha-tumb dadhi moc-khaa (4) mudga-va ma-va roik ghtnna akul piaka kra puli pyasnna (5) karpra amta-keli rambh kra-sra amta rasl, amla dvdaa prakra (6) luci cini sarapur lu rasval bhojana karena ka haye kuthal (7) rdhikra pakka anna vividha vyajana parama nande ka karena bhojana (8)

(8) in Glckseligkeit kostet Er den reis, die Gemsecurrys und die Sigkeiten, die rmat rdhr fr ihn zubereitete.

(7) Es gibt Purs mit Zucker, Purs mit Sahne, Lus und in Zuckerwasser gekochte Dahlkroketten. Begeistert kostet Ka jedes einzelne Gericht.

(6) Dann folgen ser reis, den eine Spur Kampfer wohlschmekkender als Nektar macht, Milchreis mit Bananen, Fruchtsfte und auerdem zwlf arten von sauren Gerichten; mit tamarinde, tomaten, Limetten, Zitronen, Orangen und Granatpfeln.

rati

rdhikdi gae heri nayanera koe tpta haye khya ka yaod-bhavane (10) bhojannte piye ka suvsita vri sabe mukha praklaya haye sri sri (11)
[unterbrich hier, um zu Gurudeva und den Vrajavss zu opfern]

chale-bale lu khya r madhumagala bagala bjya ra deya hari-bola (9)

(10) Glcklich speist Ka in Mutter yaods haus zu Mittag. aus den augenwinkeln beobachtet er rmat rdhr und ihre Sakhs.

(9) Kas lustiger Brhmaa-Freund Madhumagala, der gerne Lus mag, besorgt sich diese um jeden Preis, und wenn er sie it, schlgt er sich mit den hnden unter die achselhhlen, so da es quietscht, und ruft: Bringt mir mehr! haribol!

157

jmbla rasla ne tmbla-masl th kheye kacandra sukhe nidr gel (13) vilka ikhi-puccha-cmara hulya aprva ayyya ka sukhe nidr jya (14)

hasta-mukha prakliy jata sakh-gae nande virma kare baladeva sane (12)

yaomat-j peye dhanih-nta r-ka-prasda rdh bhuje haye prta (15) lalitdi sakh-gaa avaea pya mane mane sukhe rdh-ka-gua gya (16) hari-ll eka-mtra jhra pramoda bhograti gya hkura bhakativinoda (17)

(17) hkura Bhaktivinoda, der Freude nur in r haris Spielen findet, singt dieses Bhoga-rati-Lied.

(16) Lalitdev und die anderen Sakhs schlielich erhalten dann r rdhiks reste und singen glcklich von r rdhs und Kas herrlichkeit.

(15) auf yaod Maiys Bitte hin bringt Dhaniha die reste von Kas teller rmat rdhik, die sie erfreut entgegennimmt.

(14) whrend Ka sanft schlft, fchelt ihm Sein Diener Vilka Khlung zu; manchmal mit einem Pfauenfederfcher und manchmal mit einem cmara.

(13) Jmbula und rasla bringen Ka gewrzte Betelnsse; dieser kaut sie und legt sich gleichfalls zufrieden zur ruhe.

(12) Nachdem sie hnde und Mund gewaschen haben, legen sich die Sakhs und Baladeva zufrieden zu einem Mittagsschlfchen nieder.

[hier unterbrechen, um zu r Gurudeva und den Vrajavss zu opfern]

(11) Nach dem Essen trinkt Ka duftendes rosenwasser. alle Sakhs stehen in einer Schlange und waschen sich ihren Mund.

rati

158

r rmad Bhakti Prajna Keava Gosvm Mahrja

r tulas Parikram und rati

(1) rmat tulasdev, die du r Ka sehr lieb bist mit dem wunsch nach r rdh-Kas ewigem Dienst verneige ich mich vor dir. (2) wer bei dir Zuflucht sucht, wird Kas Dienst erreichen. in deiner Barmherzigkeit machst du ihn zu einem Einwohner Vndvanas.

namo nama tulas ka-preyas (namo nama) rdh-ka-nitya-sev ei abhil (1) je tomra arana laya, sei ka-sev pya, kp kari kara tre vndvana-vs (2) tomra carae dhari, more anugata kari, gaurahari-seva-magna rkha div-nii (3) dinera ei abhila, mypure dio vsa, agete mkhiba sad dhma dhli ri (4) tomra rati lgi, dhpa, dpa, pupa mgi, mahim bkhni ebe hao more khu (5) jagatera jata phula, kabhu nahe samatula, sarva-tyaji ka tava patra majar vils (6) ogo vnde mahr! ka-bhakti pradyin! tomra pdapa-tale, deva-i kuthale, sarva-trtha laye tr hana adhivs (7) r keava ati dna, sdhana-bhajana-hna, tomra raye sad nmnande bhsi (8)

(5) ich werde deine rati ausfhren und dir rucherwerk, Lichter und Blumen darbringen; es wird mir eine groe Freude sein, dich zu lobpreisen. (6) in r Kas augen kommt keine Blume im universum dir gleich; Er legt sie alle beiseite, um sich nur an deinen Blttern und Majars zu erfreuen.

(4) ich bin gefallen, aber begehre dennoch, in r Mypura zu leben und meinen Krper mit dem Staub des heiligen Landes zu bedecken.

(3) Erlaube mir, mich an deinen Lotosfen festzuhalten; la mich dir in Vertrautheit folgen und mich tag und Nacht in r Gauraharis Dienst vertiefen.

rati

(8) r Keava sind Sdhana und Bhajana fern aber weil er deine Zuflucht sucht, kostet er immerzu das Glck des heiligen Namens.

(7) Oh Vnde Mahr, die du Ka-Bhakti schenkst! Die halbgtter, weisen und heiligen Orte wohnen freudvoll bei deinen Lotosfen.

SaNSKrit-LiEDEr

Vaiava

160

rla Vivantha cakravart hkura

r Gurvaakam

(4) Es macht ihn glcklich, zu sehen, wie Kas Geweihte dessen wohlschmeckendes Prasda zu sich nehmen und auf diese weise zufrieden werden. (ihre materielle Verhaftung lt nach und die Freude transzendentaler Liebe erwacht.) ich bete zu den Lotosfen meines spirituellen Meisters.

(3) unermdlich dient er der Bildgestalt rdh-Kas: er schmckt und kleidet Sie, subert ihren tempel und findet viele wege, ihre Freude zu vergrern. auch seine Schler beschftigt er in solchen Diensten ich bete zu den Lotosfen meines spirituellen Meisters.

(2) Er singt und tanzt, belebt von Gaurgas Krtana, und spielt auf Musikinstrumenten dazu. wie berauscht erfhrt er Mahprabhus Liebe: seine Krperhaare stehen aufrecht, er zittert und weint Strme von trnen ich bete zu den Lotosfen meines spirituellen Meisters.

(1) Er ist die regenspendende wolke, die rettung vor dem waldbrand verheit er rettet die Menschen vor dem Feuer des materiellen Daseins. Er erscheint, wenn r Kas Barmherzigkeit berfliet und besitzt alle gttlichen Eigenschaften ich bete zu den Lotosfen meines spirituellen Meisters.

sasra-dvnala-lha-lokatrya kruya-ghanghanatvam prptasya kalya-guravasya vande guro r cararavindam (1) mahprabho krtana-ntya-gtavditra-mdyan-manaso rasena romca-kampru-taranga-bhjo vande guro r cararavindam (2) r-vigrahrdhana-nitya-nngra-tan-mandira-mrjandau yuktasya bhakt ca niyujato pi vande guro r cararavindam (3) catur-vidha-r-bhagavat-prasdasvdv-anna-tptn hari-bhakta-saghn ktvaiva tpti bhajata sadaiva vande guro r cararavindam (4)

161 r-rdhik-mdhavayor apramdhurya-ll-gua-rpa-nmnm prati-kasvdana-lolupasya vande guro r cararavindam (5) nikuja-yno rati-keli-siddhyai y ylibhir yuktir apekany tatrti-dkd ati-vallabhasya vande guro r cararavindam (6) skd-dharitvena samasta-strair uktas tath bhvyata eva sadbhi kintu prabhor ya priya eva tasya vande guro r cararavindam (7) yasya prasdd bhagavat-prasdo yasyprasdn na gati kuto pi dhyya stuvas tasya yaas tri-sandhya vande guro r cararavindam (8) rmad-guror aakam etad uccair brhme muhrte pahati prayatnt yas tena vndvana-ntha-sktsevaiva labhy januo nta eva (9)
(5) immer ist er begierig, r rdh-Mdhavas Lieblichkeit zu kosten: ihre Namen, Formen, Eigenschaften und Spiele ich bete zu den Lotosfen meines spirituellen Meisters.

Vaiava

(6) in Vndvanas Kujas, im Kreise der Sakhs, hilft er unermdlich, rdhs und Kas rendezvous zum Erfolg zu fhren. weil er dabei Geschick und Einfallsreichtum zeigt, fhlt das junge Paar sich ihm sehr verbunden ich bete zu den Lotosfen meines spirituellen Meisters.

(7) alle Schriften und heiligen Menschen geben Zeugnis: Der Guru ist Ka selbst, Gottes direkter reprsentant. Zugleich aber ist er der geliebte Diener des herrn ich bete zu den Lotosfen meines spirituellen Meisters.

(8) Kas Barmherzigkeit folgt seiner Barmherzigkeit. Ohne seine Gnade ist kein Fortschritt denkbar. Dreimal tglich meditiere ich darum ber seinen ruhm und bete zu seinen Lotosfen zu den gttlichen Lotosfen meines spirituellen Meisters. (9) wer immer dieses aakam zu Ehren r Gurudevas andachtsvoll zur Morgenstunde singt, erreicht gewi den direkten Dienst r Kas, des herrn von Vndvana.

Vaiava

162

rmad Bhaktivednta trivikrama Mahrja

r Keavcryakam

(1) ich verehre den Lwen unter den cryas, r rmad Bhakti Prajna Keava Mahrja. . . (2) . . . der in jeder hinsicht die herzenswnsche rla Sarasvat Prabhupdas erfllt; ja, der in seiner Eigenschaft, die gefallenen Seelen zu befreien, von rla Prabhupda nicht verschieden ist. . . (3) . . . der unvollkommene, erdachte Philosophien wie ein Blitz zerschmettert, furchtlos die wahrheit lehrt und uns vor unvorteilhafter Gemeinschaft bewahrt. . . (4) ... der wie ein liebender Vater sich all derer annimmt, die bei ihm Zuflucht suchen, zutiefst unglcklich ist, die Leiden der Seelen zu sehen, die sich von Ka abwenden und ihnen den heiligen Namen und Liebe zu Ka schenkt. . .

nama o viu-pdya crya-siha-rpie r-rmad-bhakti-prajna-keava iti nmine (1) r sarasvaty abhpsita sarvath suhu-pline r sarasvaty abhinnya patitoddhra-krie (2) vajrd api kahorya cpasiddhnta-nine satyasyrthe nirbhkya kusaga-parihrie (3) atimartya-caritrya svritn ca pline jva-dukhe sadrtya r-nma-prema-dyine (4)

163

Vaiava

viu-pda-prakya ka-kmaika-crie gaura-cint-nimagnya r guru hdi dhrie (5) viva viumayam iti snigdha-darana-line namas te gurudevya ka-vaibhava-rpie (6) r r gauya-vednta-samite sthpakya ca r r mypura-dhmna sev-samddhi-krie (7) navadvpa-parikram yenaiva rakit sad dna prati daylave tasmai r-gurave nama (8) dehi me tava aktis tu dneneya suycit tava pda-sarojebhyo matir astu pradhvit (9)

(5) . . . der direkten Manifestation von r Vius Lotosfen, dessen Leben darin aufgeht, r Kas wnsche zu erfllen, der unablssig ber r caitanya Mahprabhu meditiert und seinen eigenen Gurudeva im herzen trgt. . . (6) . . . und der mit den augen der Liebe r Viu berall erblickt! ich verneige mich vor r Gurudeva, der r Kas wrde und hoheit reprsentiert. . . (7) . . . der die r Gauya Vednta Samiti grndete und dem Dienst zu r Mypura-Dhma neue Dimensionen verlieh! (8) ich ergebe mich rla Gurudeva, der den NavadvpaDhma-Parikram unbeirrt aufrechterhlt und den Gefallenen ewiglich Barmherzigkeit erweist! (9) Oh Gurudeva, bitte zeige Mitleid mit dieser verlassenen Seele, die sich immerzu nach deiner Gnade sehnt; gewhre mir die Segnung, mich ewiglich in deine Lotosfe zu vertiefen!

Vaiava

164

r Keava Gosvm Daaka


rman haripriya Prabhu

(1) r Keava Gosvms Liebe und Zuneigung gehrt den Lotosfen Gaura-Kas. Die nektargleiche Barmherzigkeit r rpas und raghunthas beschirmt ihn und Scharen heiliger Persnlichkeiten preisen ihn oh mein Geist, bitte verehre r Keava Gosvms feine, zarte Lotosfe. (2) Die Schnheit dieser rtlich schimmernden Fe besiegt den charme zarter Lotosknospen; das Leuchten seiner Zehen vertreibt die Dunkelheit und das Leid der materiellen Existenz oh mein Geist, bitte verehre r Keava Gosvms feine, zarte Lotosfe.

sita-ka-padmbuja-sakta-prabhu raghu-rpa-kpmta-sikta-guru ayut-yuta-sajjana-sevya-pada bhaja keava-komala-knta-pada (1) pada-pallava-nindita-kajadala dara-drui-arcita-pda-yuga caragra-ruc bhava-dukha-dala bhaja keava-komala-knta-pada (2) atilambita-bhu-yuga mduka karu-pariprita-netra-yuga rajana-viambi-sugtra-ruci bhaja keava-komala-knta-pada (3) guru-sevana-mantra-japaika-para nija-jvana-dna-sugupta-guru vabhnu-sut-dayitkhya-guru bhaja keava-komala-knta-pada (4) nigamnta-virada-ptravara hari-bhakti-nirpaka-veda-vaca iti ghoakta baladeva-tanu bhaja keava-komala-knta-pada (5)

(3) Seine arme sind lang und wohlgeformt, sein charmantes wesen erobert die herzen und aus seinen augen scheint tiefes Mitgefhl oh mein Geist, bitte verehre r Keava Gosvms feine, zarte Lotosfe. (4) Guru-Seva ist seine Meditation und sein Gebet; um seinem Guru, r Vrabhnav-Dayita Dsa, zu dienen, setzte er ohne Zgern sein Leben aufs Spiel oh mein Geist, bitte verehre r Keava Gosvms feine, zarte Lotosfe. (5) wie ein zweiter Baladeva Vidybhaa verstand er das Vednta und predigt furchtlos dessen wahre Botschaft, hingabe zu r hari oh mein Geist, bitte verehre r Keava Gosvms feine, zarte Lotosfe.

165

Vaiava

para-tattva-vikalpita-viva-iti ruti-niraya-khaana-khaga-dhara ruti-sra-rasmta-tattva-vida bhaja keava-komala-knta-pada (6) prabhupda-pravartita-dhma-parikram-patra-pravartaka-iya-vara rasikevar-ligita-ka-priya bhaja keava-komala-knta-pada (7) arubha-paa harinma-rata vraja-bhva-nimagna-hda ramaa mada-matta-gaja prati siha-vara bhaja keava-komala-knta-pada (8) nija-sevaka-vatsa-sudhenu-nibha supatha pari-rakaka-sagha-ira nija-lekha-prapita-dhurta-jana bhaja keava-komala-knta-pada (9) prabhupda-dhana prabhupda-jana prabhupda-manoratha-purakara prabhupda-gati mama manda-mana bhaja keava-komala-knta-pada (10)

(6) Mit dem Schwert des wissens zerschlgt er die MyvdaPhilosophie, die Lehre von der illusion, und propagierte die Essenz der Schriften und hchste wahrheit r Ka, den ursprung unzhliger liebender Gefhle. oh mein Geist, bitte verehre r Keava Gosvms feine, zarte Lotosfe.

(8) im Safrangewand des Sannysa chantete er unablssig die heiligen Namen, vertieft in die Gefhle von Vraja. Den atheisten, die verrckten Elefanten gleichen, erschien er wie der unbezwingbare Lwe oh mein Geist, bitte verehre r Keava Gosvms feine, zarte Lotosfe.

(7) Er steht an der Spitze der Schler rla Prabhupdas; er lie den rdhma-Parikram und das Gauiy-Patrika-Magazin erneut auferstehen. Der Form r Kas, die von r rdh umarmt wird, gehrt das herz seines herzens oh mein Geist, bitte verehre r Keava Gosvms feine, zarte Lotosfe.

(9) Seine Liebe zu seinen Dienern ist nicht geringer als die einer Kuh zu ihrem Kalb, und er ist der beste der Beschtzer auf dem Bhakti-Pfad. Seine Schriften entlarven die heuchler und Betrger oh mein Geist, bitte verehre r Keava Gosvms zarte, feine Lotosfe. (10) rla Prabhupda ist sein reichtum und sein Leben und auch er ist rla Prabhupda ber alle Maen lieb. Er erfllt alle von rla Prabhupdas innig gehegten wnschen oh mein Geist, bitte verehre r Keava Gosvms zarte, feine Lotosfe.

Vaiava

166

Gebet zu rla Bhaktisiddhnta Sarasvat Prabhupdas Lotosfen rla Bhakti rakaka rdhara Gosvm Mahrja

r Prabhupda-Padma-Stavaka

(3) Edel erscheint deine hochgewachsene Gestalt, deine feine haut schimmert golden. Deine berwltigende Schnheit besiegt den Stolz der goldenen Lotosstengel. unzhlige Liebesgtter huldigen deinen mondgleichen strahlenden Lotosfen ich verneige mich ewiglich vor diesen gttlichen Lotosfen!

(2) Die Kraft deiner Verehrung erhebt dich zum Fhrer der erhabensten Gottgeweihten und deine unbertroffene Barmherzigkeit beruft dich zur einzigen Zuflucht der Gefallenen. Deine unbegreiflichen Lotosfe beschirmen die Betrogenen und die Betrger ich verneige mich ewiglich vor diesen gttlichen Lotosfen!

(1) Oh rla Prabhupda, deine Lotosfe werden von Millionen der reinsten Gottgeweihten verehrt; du bist die auserwhlte Persnlichkeit, in diesem Zeitalter die Prinzipien der religion zu lehren. Deine Fe sind verehrenswert, denn sie gewhren Furchtlosigkeit und den Lebewesen den hchsten Segen ich verneige mich ewiglich vor diesen gttlichen Lotosfen!

sujanrbuda-rdhita-pda-yuga yuga-dharma-dhurandhara-ptra-varam varadbhaya-dyaka-pjya-pada praammi sad prabhupda-padam (1) bhajanorjita-sajjana-sagha-pati patitdhika-kruikaika-gatim gati-vacita-vacakcintya-pada praammi sad prabhupda-padam (2) ati-komala-kcana-drgha-tanu tanu-nindita-hema-mnla-madam madanrbuda-vandita-candra-pada praammi sad prabhupda-padam (3) nija-sevaka-traka-raji-vidhu vidhuthita-hukta-siha-varam varagata-blia-anda-pada praammi sad prabhupda-padam (4) vipul-kta-vaibhava-gaura-bhuva bhuvaneu vikrtita-gaura-dayam dayanya-garpita-gaura-pada praammi sad prabhupda-padam (5)

(4) wie der Mond die ihn umgebenden Sterne, so beglckst du deine vertrauten Schler. wie der mchtige brllende Lwe lt du die Neidischen erzittern und fliehen, whrend deine zarten Lotosfe die unschuldigen mit hchster Vollkommenheit segnen ich verneige mich ewiglich vor diesen gttlichen Lotosfen!

(5) Du trgst die herrlichkeit von Gauras reich, rdhma Mypura, in jeden winkel der welt; dem ganzen universum verkndest du Gauras Barmherzigkeit. Du pflanzt Gauras Lotosfe in die herzen deiner wrdigen Diener ich verneige mich ewiglich vor deinen gttlichen Lotosfen!

cira-gaura-janraya-viva-guru guru-gaura-kioraka-dsya-param paramdta-bhaktivinoda-pada praammi sad prabhupda-padam (6) raghu-rpa-santana-krti-dhara dhara-tala-krtita-jva-kavim kavirja-narottama-sakhya-pada praammi sad prabhupda-padam (7) kpay hari-krtana-mrti-dhara dhara-bhara-hraka-gaura-janam janakdhika-vatsala-snigdha-pada praammi sad prabhupda-padam (8) aragata-kikara-kalpa-taru taru-dhik-kta-dhra-vadnya-varam varadendra-garcita-divya-pada praammi sad prabhupda-padam (9)

parahasa-vara paramrtha-pati patitoddharae kta-vea-yatim yati-rja-gaai parisevya-pada praammi sad prabhupda-padam (10) vabhnu-sut-dayitnucara cararita-reu-dharas tam aham mahad-adbhuta-pvana-akti-pada praammi sad prabhupda-padam (11)

(11) Oh geliebter Diener Vabhnu-Nandin rdhiks, es ist meine khne hoffnung, als ein Staubkrnchen bei deinen Lotosfen Platz zu finden. Deine unbegreifbare Kraft kann die gesamte welt befreien ich verneige mich ewiglich vor deinen gttlichen Lotosfen!

(10) als hter des kostbarsten Schatzes, Ka-Prema, berflgelst du alle anderen groen Gottgeweihten. Zur rettung der gefallenen Seelen legst du die Kleider des Sannysa-Standes an, doch selbst die besten der Sannyss dienen deinen Lotosfen ich verneige mich ewiglich vor diesen gttlichen Lotosfen!

(9) als transzendentaler wunschbaum erfllst du die wnsche der ergebenen Gottgeweihten, doch dein geduldiges, friedfertiges wesen beschmt das eines Baumes, ganz zu schweigen von deiner Freigebigkeit. Die reinheit deiner Lotosfe veranlat halbgtter wie indra und Durga, sie hingegeben zu verehren ich verneige mich ewiglich vor diesen gttlichen Lotosfen!

(8) Du offenbarst dich als gtige Verkrperung des hari-Krtana und befreist die Erde von ihrer Last. Deine Zuneigung fr die Nachfolger Gaurga Mahprabhus bertrifft die eines liebevollen Vaters ich verneige mich ewiglich vor deinen gttlichen Lotosfen!

(7) in der runde r rpa Gosvms, raghuntha Dsa Gosvms und Santana Gosvms gebhrt dir ein Ehrenplatz; deine profunden Lehren setzen deinen Namen gleich neben den des groen Jva Gosvm. Mit Kadsa Kavirja und Narottama Dsa verbindet dich innige Freundschaft ich verneige mich ewiglich vor deinen gttlichen Lotosfen!

(6) Du bist der Guru des universums und die ewige Zuflucht der Geweihten Mahprabhus. Du bist dem Dienst deines Meisters, rla Gaurakiora, innig ergeben und erweist rla Bhaktivinoda hkura den hchsten respekt ich verneige mich ewiglich vor deinen gttlichen Lotosfen!

167

Vaiava

[anmerkung: rla Bhaktisiddhnta Sarasvat war ber diese Darbringung sehr erfreut und wies an, sie tglich in seinen tempeln zu singen. Das Lied weist ein bemerkenswertes reimschema auf: die letzten beiden Silben jeder Zeile bildet den anfang der nchsten Zeile. Zugleich offenbart es ein tiefes Verstndnis von rla Prabhupdas Mission.]

Vaiava

168

r a-Gosvmyaakam
rla rnivsa crya

(3) ich verehre die Sechs Gosvms, deren Vertrauen in r Gaurga tief und unerschtterlich ist. Meisterhaft besingen sie Mahprabhus und r Govindas Eigenschaften und beleben so die gefallenen Seelen, die im Feuer der Snde verbrennen; sie tauchen sie in das stets anwachsende Meer des Glcks und retten sie vor Nihilismus und unpersnlichkeit.

(2) ich verehre die Sechs Gosvms, die mit dem Ziel, die Menschen zu segnen, sorgfltig die Schriften durchforschten und mit groem Geschick die Prinzipien ewiger religion daraus entnahmen. Sie werden in allen drei welten verehrt und sind es wert, da man bei ihnen Zuflucht sucht, denn sie sind wie nektartrunkene Bienen immerzu in den Dienst zu r rdh-Govindas Lotosfen vertieft.

(1) ich verehre die Sechs Gosvms, r rpa, Santana, raghuntha Bhaa, raghuntha Dsa, r Jva and Gopla Bhaa, die unablssig sangen und tanzten; vertieft in Kas Namen, Seine Schnheit, Eigenschaften und Spiele. Sie sind der Ozean gttlicher Liebe selbst. Sie werden von den Ehrbaren wie Ehrlosen gleichermaen geliebt; was immer sie tun, erfreut einen jeden, denn sie sind frei von Migunst und Neid. r caitanya Mahprabhus reiche Barmherzigkeit wurde ihnen zuteil und darum sind sie befhigt, den sen Nektar der Bhakti zu verteilen und die Erde von der Last der Snde zu befreien.

kotkrtana-gna-nartana-parau premmtmbho-nidh dhrdhra-jana-priyau priya-karau nirmatsarau pjitau r-caitanya-kp-bharau bhuvi bhuvo bhrvahantrakau vande rpa-santanau raghu-yugau r-jva-goplakau (1) nn-stra-vicraaika-nipuau sad-dharma-sasthpakau lokn hita-kriau tri-bhuvane mnyau araykarau rdh-ka-padravinda-bhajannandena mattlikau vande rpa-santanau raghu-yugau r-jva-goplakau (2) r-gaurga-gunuvarana-vidhau raddh-samddhy-anvitau ppottpa-nikntanau tanu-bht govinda-gnmtai nandmbudhi-vardhanaika-nipuau kaivalya-nistrakau vande rpa-santanau raghu-yugau r-jva-goplakau (3) tyaktv tram aea-maala-pati-re sad tuccha-vat bhtv dna-gaeakau karuay kaupna-kanthritau gop-bhva-rasmtbdhi-lahar-kallola-magnau muhur vande rpa-santanau raghu-yugau r-jva-goplakau (4)

kjat-kokila-hasa-srasa-gakre mayrkule nn-ratna-nibaddha-mla-viapa-r-yukta-vndvane rdh-kam ahar-nia prabhajatau jvrthadau yau mud vande rpa-santanau raghu-yugau r-jva-goplakau (5) sakhy-prvaka-nma-gna-natibhi klvasn-ktau nidrhra-vihrakdi-vijitau ctyanta-dnau ca yau rdh-ka-gua-smter madhurimnandena sammohitau vande rpa-santanau raghu-yugau r-jva-goplakau (6) rdh-kua-tae kalinda-tanay-tre ca vavae premonmda-vad aea-daay grastau pramattau sad gyantau ca kad harer gua-vara bhvbhibhtau mud vande rpa-santanau raghu-yugau r-jva-goplakau (7) he rdhe! vraja-devike! ca lalite! he nanda-sno! kuta r-govardhana-kalpa-pdapa-tale klind-vanye kuta ghoantv iti sarvato vraja-pure khedair mah-vihvalau vande rpa-santanau raghu-yugau r-jva-goplakau (8)

(4) ich verehre die Sechs Gosvms, die ihre aristokratie und ihren adel als unbedeutend aufgaben und aus Mitleid mit den unglcklichen Seelen sich mit Kaupna und Leinentuch bedeckten, den Zeichen des entsagten Standes. unablssig trieben sie im Ozean der Liebe der Gops, getragen von immer neuen wellen gttlichen Glcks.

169

Vaiava

(5) ich verehre die Sechs Gosvms, die die Menschen mit dem hchsten Segen bedachten. tag und Nacht dienten sie r rdh-Ka im Land von Vraja, dem transzendentalen Land, in dem wertvolle Juwelen zwischen den wurzeln von Bumen blinken, in dem sich die ste der Bume zu Boden neigen unter der Last von herrlichen Blten und Frchten, und in dem Schwne, Kuckucke, Papageien und Pfauen mit lieblichen Stimmen singen.

(6) ich verehre die Sechs Gosvm, die all ihre Zeit dazu verwandten, eine feste anzahl heiliger Namen zu chanten, zu singen und sich zu verneigen. So nutzten sie ihr wertvolles Leben und besiegten Essen und Schlaf. immer demtig und bescheiden, versanken sie im Zauber der Erinnerung an r rdh-Kas liebliche Eigenschaften. (7) ich verehre die Sechs Gosvms, die in der Ekstase der trennung wie verrckt wurden; die manchmal zum rdh-Kua liefen, manchmal zur yamun und manchmal zum Va-Vaa. Berauscht von gttlicher Liebe und berwltigt von Gefhlen, besangen sie r haris glorreichen Mdhurya-rasa.

(8) Oh rdhe, Knigin Vndvanas, wo bist Du? Oh Lalite! Oh Sohn Nandas, wo bist du? Bist Du unter den wunschbumen am Govardhana? Oder in den wldern entlang der hellen ufer der Klind? ich verehre die Sechs Gosvms, die auf diese weise im Schmerz der trennung laut ausriefen und klagten und das Land von Vraja durchstreiften.

170

rla Vndvana Dsa hkura

r Nitynandakam

Gaura-Niti

(2) Er ist das reich des rasas und die unvergleichliche Zuflucht Seiner Geweihten; der Meister Vasudhs und Jhnavdevs, der ihnen mehr bedeutet als selbst ihr Leben. Stets verrckt in Ka-Prema, bleibt Er nur Menschen von armseligem Verstand unerkannt ich verehre ewiglich diesen r Nitynanda Prabhu, die wurzel des Ka-Bhakti-Baums.

(1) Sein leuchtendes antlitz spottet des herbstlichen Vollmonds, ein reiner Schein geht von ihm aus. Seine Bewegungen gleichen denen eines berauschten Elefanten: trunken in Liebe zu Ka, verkrpert Er die hchste wahrheit. Er lchelt selig, Seine augen rollen unablssig und Seine hand hlt einen Stab, der den Einflu des Kali-yuga zerschlgt ich verehre ewiglich diesen r Nitynanda Prabhu, die wurzel des Ka-Bhakti-Baums.

arac-candra-bhrnti sphurad-amala-knti gaja-gati hari-premonmatta dhta-parama-sattva smita-mukham sad ghran netra kara-kalita-vetra kali-bhida bhaje nitynanda bhajana-taru-kanda niravadhi (1) rasnm gra svajana-gaa-sarvasvam atula tadyaika-pra-pratima-vasudh-jhnav-patim sad premonmda paramavidita manda-manas bhaje nitynanda bhajana-taru-kanda niravadhi (2) ac-snu-preha nikhila-jagad-ia sukhamaya kalau majjaj-jvoddharaa-karaoddma-karuam harer-khynd v bhava-jaladhi-garvonnati hara bhaje nitynanda bhajana-taru-kanda niravadhi (3) aye bhrtar n kali-kalui ki nu bhavit tath pryacita racaya yad anysata ime vrajanti tvm-ittha saha bhagavat mantrayati yo bhaje nitynanda bhajana-taru-kanda niravadhi (4)

(3) Er wird vom Sohn Mutter acs innig geliebt und im ganzen universum verehrt; Er ist die Gestalt reiner Seligkeit. Seine unbegrenzte Gnade ist das rettende Seil fr die Seelen, die im Sumpf des Kali ertrinken, und durch Sein Singen von r haris Namen dmmt Er den Stolz des strmischen Ozeans von Geburt und tod ich verehre ewiglich diesen r Nitynanda Prabhu, die wurzel des Ka-Bhakti-Baums.

(4) Er sprach: Mein Bruder Gaurga, welches Los erwartet die sndvollen Seelen des Kali-yuga und wie kann ich sie davor bewahren? Bitte finde einen weg, wie sie Dich leicht erreichen knnen ich verehre ewiglich diesen r Nitynanda Prabhu, die wurzel des Ka-Bhakti-Baums.

yathea re bhrta! kuru hari-hari-dhvnam ania tato va sasrmbudhi-taraa-dyo mayi laget ida bhu-sphoair aati raayan ya pratigha bhaje nitynanda bhajana-taru-kanda niravadhi (5) balt sasrmbhonidhi-haraa-kumbhodbhavam aho sat reya-sindhnnati-kumuda-bandhu samuditam khala-re-sphrjat-timira-hara-srya-prabham aha bhaje nitynanda bhajana-taru-kanda niravadhi (6) naanta gyanta harim anuvadanta pathi pathi vrajanta payanta svam api na dayanta jana-gaam prakurvanta santa sakarua-dganta prakaland bhaje nitynanda bhajana-taru-kanda niravadhi (7) suvibhra bhrtu kara-sarasija komalatara mitho vaktrlokocchalita-paramnanda-hdayam bhramanta mdhuryair ahaha! madayanta pura-jann bhaje nitynanda bhajana-taru-kanda niravadhi (8) rasnm dhra rasika-vara-sad-vaiava-dhana rasgra sra patita-tati-tra smaraata para nitynandakam idam aprva pahati yas tad-aghri-dvandvbja sphuratu nitar tasya hdaye (9)

(9) Die Zeilen dieses Gedichts sind voll von rasa, und sie sind der Schatz der Vaiavas, die die Gefhle der Liebe kosten. Es beherbergt die Essenz aller Freude und gewhrt den gefallenen Seelen Befreiung, die sich an r Nitynandas erhabene Eigenschaften erinnern. Mge Nitynanda Seine Lotosfe in den herzen jener Menschen offenbaren, die dieses unvergleichliche Nitynandakam mit Liebe rezitieren.
(Dieses aakam wird im Versma ikharin rezitiert)

(8) Er hielt die zarte, feine hand Gaurgas in der Seinen; Sein herz schmolz vor Freude, wenn beide Brder sich in die augen sahen, und Er zog von Stadt zu Stadt und bezauberte die Menschen mit Seinem wunderbaren wesen ich verehre ewiglich diesen r Nitynanda Prabhu, die wurzel des KaBhakti-Baums.

(7) Er wanderte auf jedem Pfad Bengalens, tanzte, sang und rief hari Bol! hari Bol! Sein barmherziger Blick streifte selbst jene, die nicht einmal Mitleid fr sich selber kannten ich verehre ewiglich diesen r Nitynanda Prabhu, die wurzel des Ka-Bhakti-Baums.

(6) Er ist der agastya Muni, der den Ozean der tode verschluckt, der aufsteigende Vollmond, der das Meer des Glcks fr die Gottgeweihten anschwellen lt und die Sonne, deren gleiende Strahlen die von den halunken heraufbeschworene Dunkelheit vertreibt ich verehre ewiglich diesen r Nitynanda Prabhu, die wurzel des Ka-Bhakti-Baums.

(5) Er klopfte an jede tr Bengalens, hob die arme und rief aus: Oh Brder, singt unentwegt r haris Namen und es wird an Mir sein, euch aus dem Meer des materiellen Daseins zu befreien! ich verehre ewiglich diesen r Nitynanda Prabhu, die wurzel des Ka-Bhakti-Baums.

171

Gaura-Niti

172

Vande Vivambhara
r rdh-Mohana Dsa

Gaura-Niti

(1) ich bete zum Lotos von r Vivambharas Fen, der allen Schmutz aus dem Geist der Menschen des Kali-yuga tilgt. (2) wie honigbienen umschwrmen ihn Seine Geweihten, angelockt von dem sen Duft Seiner Namen, worte und Eigenschaften; gtig nimmt Er das Leid der trennung von Seinen Gefhrten.

vande vivambhara-pada-kamalam khaita-kaliyuga-jana-mala-samalam (1) saurabha-karita nija-jana-madhupam karu khaita-viraha-vitpam (2) nita-hd-gata-my-timiram vara-nija-knty jagatm aciram (3) satata-virjita-nirupama-obham rdh-mohana kalpita vilobham (4)

(4) Er blht ewig in reiner Schnheit und herrlichkeit. rdhMohana fhlt sich sehr von ihm angezogen.

(3) Lange Zeit bedeckte die Dunkelheit Mys die herzen der bedingten Seelen, doch nun vertreibt Er sie durch Seine gleiende ausstrahlung.

Jaya acnandana, Jaya Gaurahari


hchster ruhm sei r Viupriys geliebtem herrn, acnandana Gaurahari, der in Navadvpa-Dhma Seine Spiele geniet (bzw. r Gaddharas geliebtem herrn, der das Singen der heiligen Namen geniet). Er trgt mit sich das kostbarste Gut, den reichtum der Liebe zu Ka Er ist ein Meer ekstatischer Gefhle.

jaya acnandana, jaya gaurahari viupriy-pradhana, nady-vihr (gaddhara-pradhana, sakrtana-vihr) jaya acnandana, gaura-gukara prema paraamai, bhva-rasa-sgara

r rdh-Mohana Dsa

r Gaura-Gti

173

Gaura-Niti

sakhe, kalaya gauram udram nindita-haka-knti-kalevaragarvita-mraka-mram (1) madhukara-rajita-mlati-maitajita-ghana-kucita-keam tilaka-vinindita-aadhara-rpakabhuvana-manohara-veam (2) madhu-madhura-smita-lobhita-tanu-bhtam anupama-bhva-vilsam nidhuvana ngar mohita-mnasavikathita-gadgada-bham (3) paramkicana-kicana-nara-gaakaru-vitaraa-lam kobhita-durmati-rdh-mohananmaka-nirupama-llam (4)

(1) Oh Freund, sing von acnandana Gaurahari sing von Seinen sen Namen, Seiner Schnheit, Seinem Gromut und Seinen Spielen! Der Glanz Seiner Glieder besiegt das Leuchten geschmolzenen Goldes, Seine Schnheit beschmt Millionen Liebesgtter. . . (2). . . allerliebst schmckt ihn eine Girlande aus duftenden Mlatblumen, um die eifrig schwarze hummeln schwrmen, Sein gelocktes schwarzes haar spottet der Pracht dunkler wolken, Sein tilaka leuchtet heller als der Mond und Seine charmante Kleidung bezaubert jeden im universum. . . (3). . . Sein sanftes, gtiges Lcheln und Seine unbertroffenen Gefhle erobern die herzen im Flug, und versunken in r rdhiks hchste Liebe preist Er Ka mit erstickter Stimme. (4) inbrnstig singt der gefallene und trichte rdhMohana; er sehnt sich danach, die unvergleichlichen Spiele r Gaurasundaras zu kosten, der Seine Barmherzigkeit, Nma-Prema, jenen glcklichen Seelen erweist, die auer r Ka nichts ihr eigen nennen.

174

r caitanyakam
rla rpa Gosvm

Gaura-Niti

(3) Er, der mit dem Nektar Seiner Gnade Svarpa Dmodara und anupama ewiglich erhlt; der advaita crya lieb und teuer ist und rvsa Paita Zuflucht gewhrt; der Paramnanda Pur als Seinen Guru ehrt; als hari bekannt ist, weil Er die unwissenheit des materiellen Daseins stiehlt; der die Gefallenen aus dem Meer ihrer Leiden errettet und begierig Knig Pratparudra mit Strmen von Barmherzigkeit bergiet wird dieser r caitanyadeva mir noch einmal sichtbar sein?

(2) r caitanya Mahprabhu, die Festung der Furchtlosigkeit fr die halbgtter, die hchste wahrheit und das letzte Ziel der upaniaden; der reichtum der weisen in dieser welt und der nchsten, der inbegriff allen Liebreizes fr Seine Geweihten und das reich der Liebe der Mdchen von Vraja wird dieser r caitanyadeva mir noch einmal sichtbar sein?

(1) r caitanya Mahprabhu ist ewiglich verehrenswert fr halbgtter wie iva und Brahm, die tiefe Liebe fr ihn hegen und jetzt in menschlicher Gestalt erschienen (als advaita crya und haridsa hkura). Er strahlt heller als die Sonne und lehrt Seinen Geweihten die reine Kunst des Bhajana. wird dieser r caitanyadeva mir noch einmal sichtbar sein?

sadopsya rmn dhta-manuja-kyai praayit vahadbhir grvair giria-paramehi-prabhtibhi sva-bhaktebhya uddh nija-bhajana-mudrm upadian sa caitanya ki me punar api dor ysyati padam (1) suren durga gatir atiayenopaniad munn sarvasva praata-paaln madhurim vinirysa premo nikhila-pau-plmbuja-d sa caitanya ki me punar api dor ysyati padam (2) svarpa vibhro jagad-atulam advaita-dayita prapanna-rvso janita-paramnanda-garim harir dnoddhr gaja-pati-kpotseka-tarala sa caitanya ki me punar api dor ysyati padam (3) rasoddm kmrbuda-madhura-dhmojjvala-tanur yatnm uttasas tarai-kara-vidyoti-vasana hirayn lakm-bharam abhibhavann gika-ruc sa caitanya ki me punar api dor ysyati padam (4)

(4) Der sich ewiglich am sen wein des Madhura-rasa berauscht und mein Gemt mehr in Seinen Bann zieht als Millionen strahlender Liebesgtter; das Kronjuwel der Sannyss im Gewand der Farbe der aufgehenden Sonne; mit einer hauttnung, leuchtender als geschmolzenes Gold wird dieser r caitanyadeva mir noch einmal sichtbar sein?

hare kety uccai sphurita-rasano nma-gaankta-granthi-re-subhaga-kai-strojjvala-kara vilko drghrgala-yugala-khelcita-bhuja sa caitanya ki me punar api dor ysyati padam (5) payores tre sphurad-upavanl-kalanay muhur vndraya-smaraa-janita-prema-vivaa kvacit kvtti-pracala-rasano bhakti-rasika sa caitanya ki me punar api dor ysyati padam (6) rathrhasyrd adhipadavi nlcala-pater adabhra-premormi-sphurita-naanollsa-vivaa sa-hara gyadbhi parivta-tanur vaiava-janai sa caitanya ki me punar api dor ysyati padam (7) bhuva sicann aru-srutibhir abhita sndra-pulakai partgo npa-stabaka-nava-kijalka-jayibhi ghana-sveda-stoma-stimita-tanur utkrtana-sukh sa caitanya ki me punar api dor ysyati padam (8) adhte gaurga-smaraa-padav-magalatara kt yo virambha-sphurad-amala-dhr aakam idam parnande sadyas tad-amala-padmbhoja-yugale parisphr tasya sphuratu nitar prema-lahar (9)

(9) Jene intelligente und vom Glck gesegnete Persnlichkeit, die sich an r caitanyadeva erinnert und dieses glckbringende aakam rezitiert, wird augenblicklich mchtige wellen der Liebe fr r Mahprabhus gttliche Lotosfe in seinem herzen aufsteigen spren dies ist die Segnung des autors.

(8) Der mit Strmen von trnen die Erde trnkt; dessen Krper in Schwei gebadet ist und dessen ekstatische Gnsehaut die Schnheit der Kadambablten verhhnt; und der selig und erhaben im Krtana steht, Seine arme hoch erhoben wird dieser r caitanyadeva mir noch einmal sichtbar sein?

(7) Der, umringt von jubelnden Geweihten, harinmaSakrtana singt und in ekstatischer Liebe vor r Jagannthas wagen tanzt wird dieser r caitanyadeva mir noch einmal sichtbar sein?

(6) Der sich an Vndvana erinnert und wieder und wieder von wogen der Prema berwltigt wird, wenn Er die kunstvollen Grten erblickt, die den Strand in Jaganntha Pur sumen; der unerreichte Genieer gttlicher Liebe, dessen Zunge ohne unterla Kas Namen singt wird dieser r caitanyadeva mir noch einmal sichtbar sein?

(5) Er, dessen Zunge immerzu tanzt und ausruft hare Ka!; der die Namen, die Er chantet, auf einem reizenden Streifen Kaupna-Stoff zhlt, der um Seine hften liegt und in den Knoten geknpft sind; dessen augen so gro und schn sind, da sie die Ohren zu berhren scheinen und dessen lange arme bis zu den Knien herabreichen wird dieser r caitanyadeva mir noch einmal sichtbar sein?

175

Gaura-Niti

176

r ac-tanayakam
rla Srvabhauma Bhacrya

Gaura-Niti

(1) Er, dessen erhabene Gestalt gleiender strahlt als geschmolzenes Gold; der eingetaucht in die Stimmung rmat rdhrs ekstatische Spiele vollfhrt und mit nur einem Funken Seiner Barmherzigkeit die drei welten lutert vor diesem ac-tanaya verneige ich mich.

ujjvala-varaa-gaura-vara-deha vilasita-niravadhi-bhva-videham tri-bhuvana-pvana-kpy lea ta praammi ca r ac-tanayam (1) gadagada-antara-bhva-vikra durjana-tarjana-nda-vilam bhava-bhaya-bhajana-kraa-karua ta praammi ca r ac-tanayam (2) arumbaradhara-cru-kapola indu-vinindita-nakha-caya-ruciram jalpita-nija-gua-nma-vinoda ta praammi ca r ac-tanayam (3) vigalita-nayana-kamala-jaladhra bhaa-nava-rasa-bhva-vikram gati-ati-manthara-ntya-vilsa ta praammi ca r ac-tanayam (4)

(4) Von dessen Lotosaugen unablssig Strme von trnen flieen; der Seinen Krper mit immer neuen Ekstasen verschnt und in hchster Eleganz und anmut tanzt vor diesem ac-tanaya verneige ich mich.

(3) Der sich in Gewnder der Farbe der aufgehenden Sonne hllt; dessen frische wangen hchst bezaubernd anzusehen sind; dessen Fingerngel heller strahlen als der stolze Vollmond und der in Glckseligkeit von Seinen eigenen Namen und herrlichkeiten singt vor diesem ac-tanaya verneige ich mich.

(2) Dessen Stimme stockt, sobald die Sttvika-Ekstasen in Seinem herzen aufwallen; dessen donnernder ruf den atheisten angst und Schrecken einflt und dessen Barmherzigkeit alle Furcht vor dem materiellen Dasein verjagt vor diesem ac-tanaya verneige ich mich.

177

Gaura-Niti

cacala-cru-caraa-gati-ruciram majra-rajita-pada-yuga-madhuram candra-vinindita-tala-vadana ta praammi ca r ac-tanayam (5) dhta-kai-ora-kamaalu-daa divya kalevara-muita-muam durjana-kalmaa-khaana-daa ta praammi ca r ac-tanayam (6) bhaa-bhraja-alak-valita kampita-bimbdhara-vara-ruciram malayaja-viracita-ujjvala-tilaka ta praammi ca r ac-tanayam (7) nindita-arua-kamala-dala-nayana jnu-lambita-r-bhuja-yugalam kalevara-kaiora-nartaka-vea ta praammi ca r ac-tanayam (8)

(5) Dessen feine Lotosfe mit klingelnden Fuglckchen und rastlosen Bewegungen den Geist betren, und dessen Gesicht, wie ein transzendentaler Mond, dem Gemt Linderung und Freude schenkt vor diesem ac-tanaya verneige ich mich.

(6) Der eine Schnur fr Kaupnas um die hften bindet, mit Seinem glattgeschorenen Kopf einen unvergelichen anblick bietet und einen Kamaalu in der einen und einen Daa, mit dem Er die Snden der Schurken vertreibt, in der anderen hand hlt vor diesem ac-tanaya verneige ich mich.

(7) Dessen haar sehr schn mit dem Staub geschmckt ist, den Er durch Sein tanzen aufwirbelt, dessen bezaubernde rote Lippen beben, wenn Er die heiligen Namen singt und auf dessen Stirn hell tilaka aus malaiischem Sandelholz leuchtet vor diesem ac-tanaya verneige ich mich.

(8) Dessen augen, rtlich wie die Morgensonne, den charme der Lotosblumen besiegen, dessen arme bis zu den Knien herabreichen und der die prchtigen Kleider eines jungen tnzers trgt vor diesem ac-tanaya verneige ich mich.

178

rla raghuntha Dsa Gosvm

r ac-Snvaakam

Gaura-Niti

(4) Der in Seiner unermelichen Gnade die Pflanze der Bhakti nach Bengalen trug und grozog; jene Pflanze, die die Frucht der strahlenden Liebe hervorbringt und die von den weisen in vergangenen Zeiten obwohl erfahren in der wissenschaft der hingabe nicht verstanden werden konnte, weil die Schriften sie versteckt hielten wie einen wertvollen Schatz wann wird es mir erlaubt sein, diesen Sohn Mutter acs noch einmal zu sehen?

(3) Der obwohl Gott selbst sich in Kaupnas kleidete und in ein safranfarbenes Leinentuch; der vom goldenen Berg Sumer ohne jeden Stolz verehrt wurde, als dieser die ausstrahlung Seines stattlichen Krpers sah; der mit den Gefhlen eines Gottgeweihten und in den Kleidern eines Sannyss umherwanderte und freudvoll Seine eigenen Namen sang wann wird es mir erlaubt sein, diesen Sohn Mutter acs noch einmal zu sehen?

(2) Der in dem sen Nektar der Liebe r vara Purs badete; dessen Lotosfen von Govinda Dsa vollkommen gedient wurde und dessen liebliches Gesicht Svarpa Dmodara in jedem augenblick mit Millionen Lotosblumen seines herzens verehrte wann wird es mir erlaubt sein, diesen Sohn Mutter acs noch einmal zu sehen?

(1) Der selbe r hari, der bezaubert von Seiner einzigartigen Schnheit, die Er in einem Spiegel erblickte im Land von Gaua herabstieg, um Seine eigene Lieblichkeit zu kosten, wie sie sonst nur Seine geliebte rdhik kosten kann, und der dafr sogar rdhiks goldene Krpertnung stahl wann wird es mir erlaubt sein, diesen Sohn Mutter acs noch einmal zu sehen?

harir dv gohe mukura-gatam tmnam atula sva-mdhurya rdh-priyatara-sakhvptum abhita aho gaue jta prabhur apara-gauraika-tanu-bhk ac-snu ki me nayana-ara ysyati puna (1) pur-devasynta praaya-madhun snna-madhuro muhur govindodyad-viada-paricaryrcita-pada svarpasya prrbuda-kamala-nrjita-mukha ac-snu ki me nayana-ara ysyati puna (2) dadhna kaupna tad-upari bahir-vastram arua prako hemdri dyutibhir abhita sevita-tanu mud gyann uccair nija-madhura-nmvalim asau ac-snu ki me nayana-ara ysyati puna (3) anvedy prvair api muni-gaair bhakti-nipuai ruter gh premojjvala-rasa-phal bhakti-latikm kplus t gaue prabhur ati-kpbhi prakaayan ac-snu ki me nayana-ara ysyati puna (4)

nijatve gauyn jagati parighya prabhur imn hare-kety eva gaana-vidhin krtayata bho iti pry ik janaka iva tebhya paridian ac-snu ki me nayana-ara ysyati puna (5) pura payan nlcala-patim uru-prema-nivahai karan netrmbhobhi snapita-nija-drghojjvala-tanu sad tihan dee praayi-garua-stambha-carame ac-snu ki me nayana-ara ysyati puna (6) mud dantair dav dyuti-vijita-bandhkam adhara kara ktv vma kai-nihitam anya parilasan samutthpya premgaita-pulako ntya-kutuk ac-snu ki me nayana-ara ysyati puna (7) sarit-trrme viraha-vidhuro gokula-vidhor nadm any kurvan nayana-jala-dhr-vitatibhi muhur mrcch gacchan mtakam iva viva viracayan ac-snu ki me nayana-ara ysyati puna (8) ac-snor asyakam idam abha viracayat sad dainyodrekd ati-viada-buddhi pahati ya prakma caitanya prabhur ati-kpvea-vivaa pthu premmbhodhau prathita-rasade majjayati tam (9)

(9) r ac-Snu erfllt die wnsche Seiner ergebenen Geweihten. wer immer mit aufrichtiger Demut und reinem herzen dieses aakam singt, das den Sohn Mutter acs lobpreist, wird sich Seiner Barmherzigkeit versichern und in den endlosen Nektarozean der Liebe zu Ka tauchen.

(8) Der in einem Garten am ufer eines Flusses, in trennung von r Ka, dem Mond Vrajas, einen zweiten Flu aus Seinen trnen schuf; der wieder und wieder bewutlos zu Boden fiel und dem ganzen universum den atem raubte wann wird es mir erlaubt sein, diesen Sohn Mutter acs noch einmal zu sehen?

(7) Der sich auf Seine Lippen bi, rter als Bandhukablumen, und in Ekstase tanzte; Seine linke hand auf der hfte und die rechte hoch geschwungen ber Seinem Kopf; mit unzhligen hrchen aufrechtstehend auf Seinem Krper und vertieft in die trennungsgefhle r rdhiks wann wird es mir erlaubt sein, diesen Sohn Mutter acs noch einmal zu sehen?

(6) Der Seinen edlen, hochgewachsenen Krper in trnen der Liebe badete, wenn Er hinter Seiner geliebten GaruaSule stand und Seine augen fest auf r Jagannthadeva gerichtet hielt wann wird es mir erlaubt sein, diesen Sohn Mutter acs noch einmal zu sehen?

(5) Der wie ein gtiger Vater die Menschen Bengalens als die Seinen annahm; sie dazu bewegte, eine feste anzahl hare Ka zu chanten und ihnen viele ntzliche unterweisungen gab wann wird es mir erlaubt sein, diesen Sohn Mutter acs noch einmal zu sehen?

179

Gaura-Niti

180

Gaura-Niti

r Navadvpakam
rla rpa Gosvm

(2) ich erinnere mich an r Navadvpa-Dhma, das manche den spirituellen himmel Vaikuha nennen; von dem andere sagen, es sei das transzendentale reich Goloka, und das jene, die die wahrheit gesehen haben, als r Vndvana kennen.

(1) ich erinnere mich an r Navadvpa-Dhma, das wundervolle tugendhafte Land r Gaurasundaras an den hellen ufern der Bhgrath. Es ist ewig leuchtend und voller Glck.

r gaua-dee sura-drghikys tre ti-ramye pura-puya-mayy lasantam nanda-bharea nitya, ta r navadvpam aha smarmi (1) yasmai paravyoma vadanti kecit kecic ca goloka itrayanti vadanti vndvanam eva taj-js ta r navadvpam aha smarmi (2) ya sarva-diku sphuritai sutair nn-drumai spavanai parta r-gaura-madhyhna-vihra-ptrais ta r navadvpam aha smarmi (3) r svar-ad yatra vihra-bhmi suvara-sopna-nibaddha-tr vyptormibhir gaura-vagha-rpais ta r navadvpam aha smarmi (4)

(3) ich erinnere mich an r Navadvpa-Dhma, in dem eine sanfte khle Brise ber haine voll mrchenhaft schner, schattenspendender Bume streicht die geeignete Kulisse fr Gaurasundaras Mittagsspiele. (4) ich erinnere mich an r Navadvpa-Dhma, in dem die himmlische Gag munter fliet. Goldene treppen zieren ihre ufer und sie tanzt vor Freude mit hohen wellen, wenn r Gaurasundara in ihren wassern badet.

181 mahnty anantni ghi yatra sphuranti haimni manohari pratylaya ya rayate sad rs ta r navadvpam aha smarmi (5) vidy-day knti-mukhai samastai sadbhir guair yatra jan prapann sastyamn i-deva-siddhais ta r navadvpam aha smarmi (6) yasyntare mira-purandarasya snanda-smyaika pada nivsa r-gaura-janmdika-llhyas ta r navadvpam aha smarmi (7) gauro bhraman yatra hari sva-bhaktai sakrtana-prema-bharea sarvam nimajjayaty ullasad-unmadbdhau ta r navadvpam aha smarmi (8) etan navadvpa-vicintanhya padyaka prta-man pahed ya rmac-chac-nandana-pda-padme sudurlabha prema sampnuyt sa (9)
(5) ich erinnere mich an r Navadvpa-Dhma und seine unzhligen goldenen huser, in denen Lakmdev ewiglich mit den Gottgeweihten wohnt. Die transzendentale anmut dieser huser zieht alle Gemter in ihren Bann. (6) ich erinnere mich an r Navadvpa-Dhma, in dem die vollkommenen Seelen leben gepriesen von is, Devas und Siddhas, und erleuchtet mit wissen, Mitleid, Duldsamkeit, Opferbereitschaft und allen anderen transzendentalen tugenden. (7) ich erinnere mich an r Navadvpa-Dhma, in dem Purandara Jaganntha Mira glcklich wohnt, in dem alle arten der Seligkeit bei Gaurasundaras Lotosfen Zuflucht suchen und in dem Gaura se Spiele, wie das Seiner Geburt, offenbart. (8) ich erinnere mich an r Navadvpa-Dhma, in dem Gaurahari umherzog, in reiner Liebe die heiligen Namen sang und Seine Geweihten in den Ozean gttlicher Ekstase tauchte. (9) wer tglich zuneigungsvoll dieses r Navadvpakam rezitiert und sich daran erinnert, wird das kostbare Juwel der Prema und die Lotosfe meines r acnandana erlangen.

Gaura-Niti

182

r Davatra-Stotram
r Jayadeva Gosvm (1) Oh Keava, der Du die Gestalt eines Fisches annimmst! Oh Jagada, der Du den Kummer Deiner Geweihten vertreibst, alle Ehre sei Dir! in den wassern der Vernichtung ttest Du den Dmon hayagrva und rettest die Veden, Du erscheinst in der Form eines Bootes und nimmst Satyavrata i und die Sieben weisen auf.

pralaya-payodhi-jale dhtavn asi veda vihita-vahitra-caritram akhedam keava! dhta-mna-arra! jaya jagada! hare (1) kitir iha vipulatare tihati tava phe dharai-dharaa-kia-cakra-garihe keava! dhta-krma-arra! jaya jagada! hare (2) vasati daana-ikhare dhara tava lagn aini-kalaka-kaleva nimagn keava! dhta-kara-rpa! jaya jagada! hare (3) tava kara-kamala-vare nakham adbhuta-ga dalita-hirayakaipu-tanu-bhgam keava! dhta-narahari-rpa! jaya jagada! hare (4) chalayasi vikramae balim adbhuta-vmana! pada-nakha-nra-janita-jana-pvana! keava! dhta-vmana-rpa! jaya jagada! hare (5) katriya-rudhira-maye jagad-apagata-ppa snapayasi payasi amita-bhava-tpam keava! dhta-bhgupati-rpa! jaya jagada! hare (6)

r Ka

(6) Oh Keava, der Du die Form Paraurmas annimmst; oh Jagada, alle Ehre sei Dir! Du erschlgst die dmonischen Knige, badest die Erde in Flssen von Blut, und wschst alles Leid, alle Sorgen und alle Snden der Bewohner dieser welt hinfort.

(5) Oh Keava, der Du die wundervolle Form eines Zwergbrhmaas annimmst; oh Jagada, der Du den falschen Stolz Deiner Geweihten brichst, alle Ehre sei Dir! wenn es an der Zeit ist, das Land abzumessen, tuschst Du Bali Mahrja mit gigantischen Schritten, und durch die Gag, die von den Zehen Deiner Lotosfe ausgeht, luterst Du die drei welten.

(4) Oh Keava, der Du die Gestalt eines halb-Mensch-halb-Lwen annimmst! Oh Jagada, der Du die Leiden Deiner Diener zerstrst, alle Ehre sei Dir! Mit den wundervollen Ngeln Deiner Lotoshnde, die Bltenblttern gleichen, zerschneidest Du den bienengleichen Krper hirayakaipus. (Das ist wunderbar, denn fr gewhnlich zerreien die Bienen die Bltenbltter, hier aber ist es umgekehrt.)

(3) Oh Keava, der Du die Form eines Ebers annimmst! Oh Jagada, der Du die Snden Deiner Geweihten beseitigst, alle Ehre sei Dir! Die Erde, die Du auf die Enden Deiner hauer hebst, weil sie in den Ozean am Grund des universums gefallen ist, erscheint genau wie ein Fleck auf dem Mond.

(2) Oh Keava, der Du die Gestalt einer Schildkrte annimmst! Oh Jagada, der Du die herzen Deiner Geweihten stiehlst, alle Ehre sei Dir! Du hltst den Mandara-Berg und den gesamten Erdplaneten auf Deinem kolossalen rcken, und darum schmcken ihn narbengleiche abdrcke.

vitarasi diku rae dik-pati-kamanya daa-mukha-mauli-bali ramayam keava! dhta-rma-arra! jaya jagada! hare (7) vahasi vapui viade vasana jaladbha hala-hati-bhti-milita-yamunbham keava! dhta-haladhara-rpa! jaya jagada! hare (8) nindasi yaja-vidher ahaha ruti-jta sadaya-hdaya! darita-pau-ghtam keava! dhta-buddha-arra! jaya jagada! hare (9) mleccha-nivaha-nidhane kalayasi karavla dhma-ketum iva kim api karlam keava! dhta-kalki-arra! jaya jagada! hare (10) r-jayadeva-kaver idam uditam udra u sukhada ubhada bhava-sram keava! dhta-daa-vidha-rpa! jaya jagada! hare (11) vedn uddharate jaganti vahate bh-golam udvibhrate daityn drayate bali chalayate katra-kaya kurvate paulastya jayate hala kalayate kruyam tanvate mlecchn mrcchayate dakti-kte kya tubhya nama (12)

(12) Oh r Ka, der Du in zehn inkarnationen erscheinst, ich verneige mich hunderte Male vor Dir! als Matsya rettest Du die Veden, als Krma sttzt Du die Erde, als Varha hebst Du die Erde auf Deine hauer, als Nsiha zerreit Du die Brust hirayakaipus, als Vmana betrgst Du Bali, als Paraurma erschlgst Du die dmonischen Katriyas, als rma besiegst Du rvaa, als Balarma hltst Du den Pflug, als Buddha zeigst Du Mitleid mit allen Lebewesen und als Kalki vernichtest Du die Barbaren am Ende des Kali-yuga.

(11) Oh Keava, der du in zehn Formen erscheinst; oh Jagada, der Du alle materiellen wnsche von Deinen Geweihten nimmst, alle Ehre sei Dir! Es ist meine demtige Bitte, da Du dieses Davatra-Stotram hren mgest, das der Poet Jayadeva komponierte es beschreibt das wesen Deiner inkarnationen, es ist hchst glorreich und segnet uns mit reiner Freude und Glck.

(10) Oh Keava, der Du die Form Kalkis annimmst; oh Jagada, der Du den Schmutz des Kali-Zeitalters tilgst, alle Ehre sei Dir! Du erscheinst wie ein Komet, der den nahen untergang der Schurken und halunken prophezeit, Du fhrst ein gewaltiges, furchteinflendes Schwert und vernichtest die Barbaren am Ende des Kali-yugas.

(9) Oh Keava, der Du die Form Buddhas annimmst; oh Jagada, der Du den atheismus verbannst, alle Ehre sei Dir! weil Dein herz vor Mitleid berfliet, predigst Du Gewaltlosigkeit als das hchste religise Prinzip und Du chtest jene Schriften, die Opfer anpreisen, in denen tieren Schmerzen zugefgt werden.

(8) Oh Keava, der Du die Form r Balarmas annimmst; oh Jagada, der Du die arroganz der Schurken zerschlgst, alle Ehre sei Dir! Deinen strahlenden hellen Krper bedecken Gewnder von der Farbe frischer regenwolken wie auch die wasser der yamun dunkelblau sind, die sich sehr vor Dir frchtet, weil Du sie mit Deinem Pflug zerteilst.

(7) Oh Keava, der Du die Form rmacandras annimmst; oh Jagada, der Du die is von ihren Sorgen befreist, alle Ehre sei Dir! in der Schlacht von Lak bezwingst Du den blen rvaa und bringst seine Kpfe den Gottheiten der zehn richtungen als Opfer dar, die lange Zeit darauf gewartet hatten, waren sie doch von diesem Dmon schwer gepeinigt worden.

183

r Ka

184

verfat von r akarcrya gesungen von r caitanya Mahprabhu

r Jagannthakam

r Ka

(1) Er spielt leidenschaftlich Seine Flte an den ufern der yamun in Vndvana, gleich einer hummel kostet er freudetrunken die Lotosgesichter der Mdchen von Vraja. Seine Fe werden von groen Persnlichkeiten verehrt, von Lakm, iva, Brahm, indra und Gaea mge dieser r Jagannthadeva meinen augen immer sichtbar sein. (2) Er trgt eine Flte in Seiner linken hand, eine Pfauenfeder im haar und ein feines, gelbseidenes tuch um Seine hften; aus den augenwinkeln schenkt Er Seinen Gefhrten liebevolle Blicke. Ewiglich kennt man ihn als den Genieer wundervoller Spiele im gttlichen Land von Vraja mge dieser r Jagannthadeva meinen augen immer sichtbar sein.

kadcit klind-taa-vipina-sagta-taralo mudbhr-nr-vadana-kamalsvda-madhupa ram-ambhu-brahmmara-pati-gaercita-pado jaganntha svm nayana-patha-gm bhavatu me (1) bhuje savye veu irasi ikhi-piccha kaitae dukla netrnte sahacara-kaka ca vidadhat sad rmad-vndvana-vasati-ll-paricayo jaganntha svm nayana-patha-gm bhavatu me (2) mahmbhodhes tre kanaka-rucire nla-ikhare vasan prsdnta sahaja-balabhadrea balin subhadr-madhyastha sakala-sura-sevvasarado jaganntha svm nayana-patha-gm bhavatu me (3) kp-prvra sajala-jalada-rei-ruciro ram-v-rma sphurad-amala-pakeruha-mukha surendrair rdhya ruti-gaa-ikh-gta-carito jaganntha svm nayana-patha-gm bhavatu me (4)

(4) Er ist ein Meer der Gte, mit einem antlitz schner als der blhende Lotos und einem Krper, der schwrzlich leuchtet wie eine Bank frischer wolken. Er vergngt sich mit Lakmdev und Sarasvat, wird von den Besten der halbgtter verehrt und in den erhabenen Schriften gepriesen mge dieser r Jagannthadeva meinen augen immer sichtbar sein.

(3) Er residiert in einem Palast auf dem goldenen Gipfel des Nlcala-Berges, am ufer des groen Ozeans. Zusammen mit Seinem starken Bruder Baladeva und Seiner Schwester Subhadr gestattet Er den halbgttern, ihm zu dienen mge dieser r Jagannthadeva meinen augen immer sichtbar sein.

rathrho gacchan pathi milita-bhdeva-paalai stuti-prdurbhva prati-padam upkarya sadaya day-sindhur bandhu sakala-jagat sindhu-sutay jaganntha svm nayana-patha-gm bhavatu me (5) param-brahmpa kuvalaya-dalotphulla-nayano nivs nldrau nihita-carao nanta-irasi rasnand rdh-sarasa-vapur ligana-sukho jaganntha svm nayana-patha-gm bhavatu me (6) na vai yce rjya na ca kanaka-mikya-vibhava na yce ha ramy sakala-jana-kmy vara-vadhm sad kle kle pramatha-patin gta-carito jaganntha svm nayana-patha-gm bhavatu me (7) hara tva sasra drutataram asra sura-pate! hara tva ppn vitatim apar ydava-pate! aho dne nthe nihita-carao nicitam ida jaganntha svm nayana-patha-gm bhavatu me (8) jagannthaka puya ya pahet prayata uci sarva-ppa-viuddhtm viu-loka sa gacchati (9)

(5) wenn Er in Seinem wagen herankommt, besingen Brhmaas Seinen ruhm bei jedem Schritt. Der grenzenlos barmherzige herr, der wahre Freund der drei welten, hrt sie und Sein herz schmilzt vor Zuneigung mge dieser r Jagannthadeva meinen augen immer sichtbar sein.

185

(6) Seine augen strahlen wie die Bltenbltter der blauen Lotosblume; Er ist die herrlichste Offenbarung der absoluten wahrheit. Er wohnt in Nlcala, Seine Fe ruhen auf dem haupt eangas, Er taucht in die Ekstase reiner hingabe und geniet die umarmung des rasa-erfllten Krpers rmat rdhrs mge dieser r Jagannthadeva meinen augen immer sichtbar sein. (7) ich bete nicht um Gold oder Juwelen; nicht um reichtum, Knigreich oder schne Frauen, wie alle Mnner sie sich wnschen. Mein einziger wunsch ist, da Er, dessen ruhm von iva unentwegt besungen wird, meinen augen immerzu sichtbar sein mge.

r Ka

(8) Oh Gott der Gtter, befreie mich rasch aus diesem faden, trgerischen Dasein! herr der yadus, erlse mich von meinen ungezhlten Snden! Du hast versprochen, Deine Fe den Gefallenen und Schutzlosen zu schenken oh Jaganntha Svm, bitte sei meinen augen immerzu sichtbar! (9) Jemand, der mit hingabe dieses heilige Jagannthakam vortrgt, wird rein und frei von Snde, und am Ende erreicht er Viuloka.

186

aus einem Gesprch Satyavrata Munis mit Nrada i und aunaka i im Padma Pura

r Dmodarakam

r Ka

(3) ich bete immerzu zu diesem Dmodara r Ka, der durch solche Kindheitsspiele die Einwohner Gokulas in einen Ozean der Freude taucht, und der damit den Gottgeweihten, die Seine allmacht und Majestt bewundern, zeigt, da ihn allein spontane Liebe, frei vom wissen um Seine Macht, bezwingt.

(2) ich verehre diesen Dmodara, der sich vor dem Stock in der hand Seiner Mutter sehr ngstigt; der sich wieder und wieder mit Seinen beiden Lotoshnden die augen wischt, welche Seine Furcht verraten; dessen Schluchzen die Juwelen und Perlenketten schttelt, die Seinen von drei Linien gezeichneten hals schmcken, und der einzig von der Liebe Seiner Mutter gebunden wird.

(1) ich verehre den hchsten herrscher und Seine Gestalt ewigen wissens und vollkommenen Glcks im transzendentalen reich von Gokula. Makara-Ohrringe tanzen auf Seinen wangen, Er springt von dem hlzernen Mrser und luft davon aus Furcht, weil Er den Buttertrog zerbrach , doch Mutter yaod eilt ihm hinterher und bekommt ihn schlielich von hinten zu fassen.

nammvara sac-cid-nanda-rpa lasat-kuala gokule bhrjamnam yaod-bhiyolkhald dhvamna parmam atya tato drutya gopy (1) rudanta muhur netra-yugma mjanta karmbhoja-yugmena staka-netram muhu vsa-kampa-tri-rekhka-kahasthita-graiva-dmodara bhakti-baddham (2) itdk sva-llbhir nanda-kue sva-ghoa nimajjantam khypayantam tadyeita-jeu bhaktair jitatva puna prematas ta atvtti vande (3) vara deva! moka na mokvadhi v na cnya ve ha vared apha ida te vapur ntha! gopla-bla sad me manasy virst kim anyai (4)

(4) Oh Deva, der Du mir jeden wunsch erfllen kannst, ich bete nicht um Befreiung, ewiges Leben in Vaikuha oder irgend etwas anderes. Mein Meister, mag nur Deine Form als Kuhhirtenjunge fr alle Zeiten in meinem herzen erscheinen wofr bentige ich irgendeine andere Segnung?

187

ida te mukhmbhojam avyakta-nlair vta kuntalai snigdha-raktai ca gopy muhu cumbita bimba-raktdhara me manasy virstm ala laka-lbhai (5) namo deva! dmodarnanta vio! prasda prabho! dukha-jlbdhi-magnam kp-di-vyti-dna batnu ghea! mm ajam edhy aki-dya (6) kuvertmajau baddha-mrtyaiva yadvat tvay mocitau bhakti-bhjau ktau ca tath prema-bhakti svak me prayaccha na moke graho me sti dmodareha (7) namas te stu dmne sphurad dpti-dhmne tvadyodarytha vivasya dhmne namo rdhikyai tvadya priyyai namo nanta-llya devya tubhyam (8)

(5) Oh mein herr! Mge Dein lotosgleiches Gesicht, umrahmt von glnzenden schwarzen Lckchen, immer wieder gekt von Mutter yaod und verschnt von bimbafruchtroten Lippen, in meinem herzen stets sichtbar sein Millionen anderer Errungenschaften bedeuten mir nichts! (6) alle Ehre sei Dir, oh Deva Dmodara, der Du zu Deinen Geweihten so gtig bist! Oh ananta voll unbegrenzter Kraft, alldurchdringender Viu, mein Meister! hchster unabhngiger Lenker, bitte finde Gefallen an mir! ich versinke im Meer des Kummers bitte bade diese arme, ergebene Seele mit Deinem barmherzigen Blick und gewhre mir Deinen Darana.

r Ka

(7) Oh Dmodara, obgleich selbst gebunden, befreist du die zwei Shne Kuveras und schenkst ihnen reine Liebe zu Dir. Darum, bitte segne diese unbedeutende Seele mit der gleichen Prema-Bhakti das ist mein einziges Begehren. ich hege nicht den geringsten wunsch nach Befreiung. (8) Oh Dmodara, ich verneige mich vor dem leuchtenden Seil, das Deinen Bauch bindet! ich verneige mich vor Deinem Bauch selbst, dem ursprung des Brahmans und ruheort des universums! ich verneige mich vor rmat rdhik, Deiner innig Geliebten und ich verneige mich unzhlige Male vor Deinen wundervollen, unbegrenzten Spielen!

188

r caurgragaya-Puruakam
r Bilvamagala hkura

r Ka

(1) ich verneige mich vor dem Meister aller Diebe, den man in Vraja als Butterdieb kennt, der die herzen der Gops stiehlt und der denen, die sich ihm ergeben, alle Snden nimmt, die sich seit vielen Leben angesammelt haben. (2) ich verneige mich vor dem Meister der Diebe! Er stiehlt rmat rdhiks herz, den dunklen Schimmer der regenwolken und alle Sorgen und Leiden derer, die bei Seinen Fen Zuflucht suchen. (3) Du machst Deine ergebenen Geweihten zu besitzlosen, wandernden Bettlern oh! einen solch gefhrlichen Dieb hat die welt noch nicht gesehen! (4) allein Deinen Namen auszusprechen, erleichtert einen um Berge von Snden von solch einem wunderbaren Dieb habe ich mein Lebtag noch nicht gehrt!

vraje prasiddha navanta-caura gopgann ca dukla-cauram aneka-janmrjita-ppa-caura caurgragaya purua nammi (1) r rdhiky hdayasya caura navmbuda-ymala-knti-cauram padritn ca samasta-caura caurgragaya purua nammi (2) akican-ktya padrita ya karoti bhiku pathi geha-hnam kenpy aho bhaa-caura dg da-ruto v na jagat-traye pi (3) yadya nmpi haraty aea giri-prasrn api ppa-rn carya-rpo nanu caura dg da ruto v na may kadpi (4)

189

dhana ca mna ca tathendriyi pr ca htv mama sarvam eva palyase kutra dhto dya caura tva bhakti-dmnsi may niruddha (5) chinatsi ghora yama-pa-bandha bhinatsi bhma bhava-pa-bandham chinatsi sarvasya samasta-bandha naivtmano bhakta-kta tu bandham (6) man-mnase tmasa-ri-ghore krghe dukha-maye nibaddha labhasva he caura! hare! cirya sva-caurya-doocitam eva daam (7) krghe vasa sad hdaye madye mad-bhakti-pa-dha-bandhana-nicala san tv ka he! pralaya-koi-atntare pi sarvasva-caura! hdayn na hi mocaymi (8)

(5) Oh Dieb! Jetzt, da Du mein Geld, meine Ehre, meine Sinne und mein ganzes Leben gestohlen hast, wohin willst Du flchten? ich habe Dich mit dem Seil meiner hingabe gefesselt. (6) Du zerschneidest die schreckliche Schlinge yamarjas, Du durchtrennst die furchtbare Fessel des materiellen Daseins und Du zerteilst alle Familienbande doch Du kannst nicht den Knoten lsen, den Deine geliebten Geweihten knpfen. (7) Oh Dieb, der Du mir alles nahmst! heute habe ich Dich in den kalten Kerker meines herzens gesperrt, dunkel und ungemtlich in der Finsternis meiner unwissenheit, und dort wirst Du fr lange Zeit bleiben und die gerechte Strafe fr Deine Diebereien verben. (8) Oh Ka, Dieb meines Lebens! Die Ketten meiner hingabe fr immer fest geschlossen, wirst Du im Gefngnis meines herzens bleiben, denn ich werde Dich fr Millionen von Zeitaltern nicht befreien!

r Ka

(Dieses aakam wird im Versma Upajti rezitiert.)

190

Gebet eines unbekannten Vaiava-autors (1) Ein liebliches antlitz, juwelene Ohrringe und duftender candana auf allen Seinen Gliedern diesem Nanda-Nandana ergebe ich mich. (2) weite, blhende Lotosaugen, Pfauenfedern, die Sein haar schmcken und eine Erscheinung, die Millionen Liebesgtter verzaubert diesem Nanda-Nandana ergebe ich mich. (3) Eine edle Perle, die Seine Nase ziert, strahlende Zhne und einen Krperglanz, der die Pracht frischer wolken besiegt diesem Nanda-Nandana ergebe ich mich. (4) Der die Flte in Seiner Lotoshand hlt, mit dem behaglichen Gang eines trunkenen Elefanten geht und Seine dunklen Glieder in einen gelben Dho hllt diesem Nanda-Nandana ergebe ich mich. (5) Der in eleganter, dreifach geschwungener Pose steht, mit strahlenden Ngeln, die den Mond verspotten und bedeckt von kostbaren Juwelen und Geschmeide diesem Nanda-Nandana ergebe ich mich. (6) Dessen Krper verfhrerisch duftet und auf dessen breiter Brust der Kaustubha und das rvatsa-Mal gemeinsam leuchten diesem Nanda-Nandana ergebe ich mich. (7) Dem begabten Liebhaber von Vraja, dessen art sich zu kleiden Seine heiteren Spiele belebt und der indras falschen Stolz bricht diesem Nanda-Nandana ergebe ich mich. (8) Der als Liebhaber von Vraja den Gops endlose Freude schenkt und das Gemt aller wesen bezaubert diesem Nanda-Nandana ergebe ich mich. (9) wer dieses Nanda-Nandanakam regelmig und mit Vertrauen vortrgt, wird den unberwindlichen Ozean des materiellen Daseins mit Leichtigkeit berqueren und bei den Lotosfen r Nanda-Nandanas seine ewige heimat finden.

r Nanda-Nandanakam

sucru-vaktra-maala sukara-ratna-kualam sucarcitga-candana nammi nanda-nandanam (1) sudrgha-netra-pakaja ikhi-ikhaa-mrdhajam anaga-koi-mohana nammi nanda-nandanam (2)

r Ka

sunsikgra-mauktika svacchanda-danta-paktikam navmbudga-cikkaa nammi nanda-nandanam (3) karea veu-rajita gati-karndra-gajitam dukla-pta-obhana nammi nanda-nandanam (4)

sugandha-aga-saurabham uro-virji-kaustubham sphurac-chrvatsa-lchana nammi nanda-nandanam (6) vndvana-sungara vilsnuga-vsasam surendra-garva-mocana nammi nanda-nandanam (7)

tri-bhaga-deha-sundara nakha-dyuti-sudhkaram amlya-ratna-bhaa nammi nanda-nandanam (5)

r-nanda-nandanaka pahed ya raddhaynvita tared bhavbdhi dustara labhet tad-aghri-yugmakam (9)

vrajgan-sunyaka sad sukha-pradyakam jagan-mana pralobhana nammi nanda-nandanam (8)

Jaya Jaya Sundara Nanda-Kumra


rla rpa Gosvm

191

jaya jaya sundara-nanda-kumra saurabha-sakaa-vndvana-taavihita-vasanta-vihra (1) abhinava-kumala-guccha-samujjvalakucita-kuntala-bhra (2) praayi janerita-vandana-sahaktacrita-vara-ghana-sra (3) caula-dg-acala-racita-rasocchalardh-madana-vikra (4) bhuvana-vimohana-majula-nartanagati-valgita-mai-hra (5) adhara-virjita-mandatara-smitalocita-nija-parivra (6) nija-vallabha-jana-suht-santanacitta-viharadavatra (7)

alle Ehre sei Dir, Oh schner Sohn Nandas!

(1) Du geniet Deine Vasanta-Spiele in Vndvana, dem Land, in dem Blumen lieblich duften.

(2) Eine augenweide sind Deine lockigen haare, geschmckt mit strahlendem Gebinde aus jungen Zweigen und zarten Blttern. (3) Deine Geliebten beten zu Dir mit rotem Kukuma, das sie auf Dich werfen so eingefrbt, besiegst Du die Schnheit einer frischen regenwolke.

r Ka

(4) Deine rastlosen Seitenblicke erwecken die Ekstasen unbegrenzter amourser wnsche in r rdh. (5) Dein elegantes tanzen bezaubert die welt und lt Deine Juwelenhalskette hin und her schwingen.

(6) Das liebliche Lcheln auf Deinen Lippen weckt die Begierde in den herzen der Gops.

(7) Du steigst herab als der ewige Freund Deiner Geweihten und spielst in ihren herzen. (Oder: Du spielst immerzu im herzen meines geliebten Gurus und Freundes Santana Gosvm.)

192

r Ka-candrakam
rla Kadsa Kavirja Gosvm

r Ka

(3) Seine Schnheit und Kleidung, Seine Schmuckstcke und freudvollen Spiele sind ewiglich jung und frisch; Seine Freunde umringen ihn und erheitern ihn mit Scherzen. Sein Freudengarten Vndvana strahlt hell und lt indras himmlischen Nandana-Garten glanzlos erscheinen mge dieser r Ka, der Sohn des Knigs der Kuhhirten, mich mit Dienst zu Seinen Lotosfen segnen.

(2) Makara-Ohrringe, die zu tanzen verstehen, kssen Seine wangen; der Vollmond und die Lotosblumen verblassen vor Seinem lieblichen Gesicht. Er fesselt die Gops fr alle Zeiten mit den tiefen Gefhlen Seiner Liebe mge dieser r Ka, der Sohn des Knigs der Kuhhirten, mich mit Dienst zu Seinen Lotosfen segnen.

(1) Der dunkle Schimmer Seiner haut verlacht die Monsunwolke, ajana-augenbalsam und blauen Saphir; Sein gelbes Gewand spottet dem Kukuma, dem Blitz und der aufgehenden Sonne. Seinen ganzen Krper schmckt mit Kampfer und Safran versetzter candana mge dieser r Ka, der Sohn des Knigs der Kuhhirten, mich mit Dienst zu Seinen Lotosfen segnen.

ambudjanendra-nla-nindi-knti-ambara kukumodyad-arka-vidyud-au-divyad-ambara rmad-aga-carcitendu-ptankta-candana svghri-dsyado stu me sa ballavendra-nandana (1) gaa-tavti-paitajea-kuala candra-padma-aa-garva-khaansya-maala ballavu vardhittma-gha-bhva-bandhana svghri-dsyado stu me sa ballavendra-nandana (2) nitya-navya-rpa-vea-hrda-keli-ceita keli-narma-arma-dyi-mitra-vnda-veita svya-keli-knanu-nirjitendra-nandana svghri-dsyado stu me sa ballavendra-nandana (3) prema-hema-maittma-bandhutbhinandita kaui-lagna-bhla-lokapla-pli-vandita nitya-kla-sa-vipra-gauravli-vandana svghri-dsyado stu me sa ballavendra-nandana (4)

(4) Stets bereiten ihm Seine Gefhrten Freude, deren herzen von reiner Liebe vergoldet sind, und Er im Gegenzug verherrlicht Seine unverflschten Geweihten. tag fr tag verneigen sich die Gottheiten der Planeten vor ihm und doch verehrt Er, der herr unzhliger universen, die Brhmaas und lteren nach den vorgeschriebenen gesellschaftlichen regeln mge dieser r Ka, der Sohn des Knigs der Kuhhirten, mich mit Dienst zu Seinen Lotosfen segnen.

llayendra-kliyoa-kasa-vatsa-ghtakas tat-tad-tma-keli-vi-pua-bhakta-ctaka vrya-la-llaytma-ghoa-vsi-nandana svghri-dsyado stu me sa ballavendra-nandana (5) kuja-rsa-keli-sdhu-rdhikdi-toaas tat-tad-tma-keli-narma-tat-tad-li-poaa prema-la-keli-krti-viva-citta-candana svghri-dsyado stu me sa ballavendra-nandana (6) rsa-keli-darittma-uddha-bhakti-sat-patha svya-citra-rpa-vea-manmathli-manmatha gopiksu netra-koa-bhva-vnda-gandhana svghri-dsyado stu me sa ballavendra-nandana (7) pupa-cyi-rdhikbhimara-labdhi-tarita prema-vmya-ramya-rdhiksya-di-harita rdhikorasha lepa ea hri-candanah svghri-dsyado stu me sa ballavendra-nandana (8) aakena yas tv anena rdhik-suvallabha sastavti darane pi sindhujdi-durlabham ta yunakti tua-citta ea ghoa-knane rdhikga-saga-nandittma-pda-sevane (9)

(5) Spielerisch zhmt Er indra und Klya, mit Leichtigkeit bezwingt Er Kasa und Vatssura. Die regentropfen Seiner unbekmmerten taten erquicken Seine ctaka-Geweihten; Seine Khnheit, Sein feines wesen und Seine wundervollen Spiele beleben die Vrajavss mge dieser r Ka, der Sohn des Knigs der Kuhhirten, mich mit Dienst zu Seinen Lotosfen segnen.

193

(6) rmat rdhik und die Gops erfreut Er im rsa-tanz und mit Seinen nektargleichen Spielen in den Kujas von Vraja; Er erfrischt sie mit Seinen Scherzen und Streichen. und er beglckt das herz eines jeden durch Seine unerreichte Liebe, Seinen charakter, Seinen charme und Seinen ruhm mge dieser r Ka, der Sohn des Knigs der Kuhhirten, mich mit Dienst zu Seinen Lotosfen segnen.

r Ka

(7) Sein rsa-tanz, der vllig frei ist von jeder Lust, weist den weg zu reiner Liebe. Seine immer neue Schnheit und art, sich zu kleiden, schrt das Feuer in den herzen Seiner Geliebten; durch die Blicke aus Seinen augenwinkeln signalisiert Er den Gops Seine herzenswnsche mge dieser r Ka, der Sohn des Knigs der Kuhhirten, mich mit Dienst zu Seinen Lotosfen segnen.

(8) Begierig sucht Er die Berhrung der blumenpflckenden rdhik; ihr gespieltes Struben bereitet ihm die grte Freude. Er ist wie die bezaubernde Sandelholzpaste, die r rdhiks Brust schmckt mge dieser r Ka, der Sohn des Knigs der Kuhhirten, mich mit Dienst zu Seinen Lotosfen segnen.

(Dieses aakam wird im Versma taka gesungen.)

(9) wer immer mit diesem aakam zu r Ka betet, dem Geliebten rdhiks, der selbst Lakm und den himmlischen Gttinnen nicht sichtbar ist, wird nicht nur ihn, sondern auch r rdh und ihre Gefhrtinnen erfreuen und den Dienst Seiner Lotosfe in r Vndvana erlangen.

194

Gebet eines unbekannten Vaiava-autors

r Vraja-rja-Sutakam

r Ka

(1) Verehre den Meister aller Fllen, r Ka, den Prinzen von Vraja! Er ist der Knig der Liebhaber und hchst trickreich; Sein Krper leuchtet schner als frische Gewitterwolken und der Glcksbringer in Seinem haar, die schmucke Pfauenfeder, neigt sich nach links herunter. (2) Verehre den Meister aller Fllen, r Ka, den Prinzen von Vraja, dessen geschwungene augenbrauen den regenbogen verlachen, dessen reines mondgleiches Gesicht, veredelt von feiner Sprache und zauberhaftem Lcheln, Millionen von Monden verhhnt. (3) Verehre den Meister aller Fllen, r Ka, den Prinzen von Vraja! Sein zitternder Krper ist amors wahre Gestalt, Seine elegante art, sich zu kleiden, entzckt die Vrajavss und Seine augen, blau wie Lotosblten, suchen ihresgleichen. (4) Verehre den Meister aller Fllen, r Ka, den Prinzen von Vraja! Schwarze Locken umrahmen Seine Stirn, Makara-Ohrringe tanzen auf Seinen wangen und perfekt gefaltete gelbe Seidentcher umhllen Seine charmanten hften.

nava-nrada-nindita-knti-dhara rasa-sgara-ngara-bhpa-varam ubha-vakima-cru-ikhaa-ikha bhaja ka-nidhi vraja-rja-sutam (1) bhru-viakita-vakima-akra-dhanu mukha-candra-vinindita-koi-vidhum mdu-manda-suhsya-subhya-yuta bhaja ka-nidhi vraja-rja-sutam (2) suvikampad-anaga-sad-aga-dhara vraja-vsi-manohara-vea-karam bha-lchita-nla-saroja da bhaja ka-nidhi vraja-rja-sutam (3) alakvali-maita-bhla-taa ruti-dolita-mkara-kualakam kai-veita-pta-paam sudhaa bhaja ka-nidhi vraja-rja-sutam (4)

195

kala-npura-rjita-cru-pada mai-rajita-gajita-bhga-madam dhvaja-vajra-jhakita-pda-yuga bhaja ka-nidhi vraja-rja-sutam (5) bha-candana-carcita-cru-tanu mai-kaustubha-garhita-bhnu-tanum vraja-bla-iromai-rpa-dhta bhaja ka-nidhi vraja-rja-sutam (6) sura-vnda-suvandya-mukunda-hari sura-ntha-iromai-sarva-gurum giridhri-murri-purri-para bhaja ka-nidhi vraja-rja-sutam (7) vabhnu-sut-vara-keli-para rasa-rja-iromai-vea-dharam jagad-varam-varam-ya-vara bhaja ka-nidhi vraja-rja-sutam (8)

(5) Verehre den Meister aller Fllen, r Ka, den Prinzen von Vraja! Fuglckchen klingeln an Seinen zarten Fen, die Juwelen an Seinem Krper strahlen hell. Er stiehlt den nektartrunkenen Bienen den ruhm und auf Seinen Fusohlen finden sich eine Flagge, ein Blitz, ein Fisch und andere zauberhafte Zeichen. (6) Verehre den Meister aller Fllen, r Ka, den Prinzen von Vraja; das Kronjuwel unter den jungen Kuhhirtenknaben. Sandelholzpaste dekoriert ppig Seinen Krper und Sein leuchtendes Kaustubha-Juwel lt die Sonne verblassen. (7) Verehre den Meister aller Fllen, r Ka, den Prinzen von Vraja; den hchsten herrn Mukunda hari, dem halbgtter und weise sich ergeben. Er hob den Govardhanahgel empor und bezwang den Mura-Dmon; Er ist der Meister ivas, der herrscher aller herrscher und der Lehrer der ganzen welt.

r Ka

(8) Verehre den Meister aller Fllen, r Ka, den Prinzen von Vraja! Gekleidet als der Knig des Genusses, sucht Er das abenteuer mit der tochter Mahrja Vabhnus; Er ist der hchste Monarch und der verehrenswerte herr der gesamten Schpfung.

196

r Madhurakam
rmad Vallabhcrya

r Ka

(1) Seine Lippen sind s, Sein antlitz ist s, Seine augen sind s, Sein Lcheln ist s, Sein herz ist s und Sein Gang ist s alles ist s an diesem urersten herrn aller Se. (2) Seine Stimme ist s, Sein charakter ist s, Seine Kleider sind s, Seine worte sind s, Seine Gesten sind s und Sein umherwandern ist ebenfalls s alles ist s an diesem urersten herrn aller Se. (3) Seine Flte ist s, Sein Fustaub ist s, Seine hnde sind s, Seine Fe sind s, Sein tanzen ist s und Seine Freundschaft ist s alles ist s an diesem urersten herrn aller Se. (4) Sein Singen ist s, Sein trinken ist s, Sein Essen ist s, Sein Schlafen ist s, Seine Schnheit ist s und Sein tilaka ist s alles ist s an diesem urersten herrn aller Se.

adhara madhura vadana madhura nayana madhura hasita madhuram hdaya madhura gamana madhura madhurdhi-pater akhila madhuram (1) vacana madhura carita madhura vasana madhura valita madhuram calita madhura bhramita madhura madhurdhi-pater akhila madhuram (2) veur madhuro reur madhura pir madhura pdo madhura ntya madhura sakhya madhura madhurdhi-pater akhila madhuram (3) gta madhura pta madhura bhukta madhura supta madhuram rpa madhura tilaka madhura madhurdhi-pater akhila madhuram (4)

197

karaa madhura taraa madhura haraa madhura ramaa madhuram vamita madhura amita madhura madhurdhi-pater akhila madhuram (5) guj madhur ml madhur yamun madhur vc madhur salila madhura kamala madhura madhurdhi-pater akhila madhuram (6) gop madhur ll madhur yukta madhura bhukta madhuram ha madhura lia madhura madhurdhi-pater akhila madhuram (7) gop madhur gvo madhur yair madhur sir madhur dalita madhura phalita madhura madhurdhi-pater akhila madhuram (8)

(5) Seine taten sind s, Sein Befreiung-gewhren ist s, Sein Stehlen ist s, Sein rendezvous ist s, Sein Ghnen ist s und selbst Seine Bestrafung ist s alles ist s an diesem urersten herrn aller Se. (6) Seine Guja-Kette ist s, Seine Girlande ist s, Seine yamun ist s und auch ihre wellen, wasser und Lotosblumen sind s alles ist s an diesem urersten herrn aller Se. (7) Seine Gops sind s, Seine Spiele sind s, Seine Schmuckstcke und persnlichen Sachen sind s, Sein Essen ist s, Seine Freude ist s und Seine umarmung ist s alles ist s an diesem urersten herrn aller Se. (8) Seine Gopas sind s, Seine Khe sind s, Sein Stab ist s, Seine Schpfung ist s, Seine Siege ber die Dmonen sind s und die Frchte, die er gewhrt, sind ebenfalls s alles ist s an diesem urersten herrn aller Se.

r Ka

198

(Ka) Deva! Bhavanta Vande


rla rpa Gosvm

(ka) deva! bhavanta vande man-mnasa-madhukaram arpaya nija-pada-pakaja-makarande (1) yadyapi samdhiu vidhir api payati na tava nakhgra-marcim idam icchmi niamya tavcyuta! tad api kpdbhuta-vcim (2) bhaktir udacati yadyapi mdhava! na tvayi mama tila-mtr paramevarat tad api tavdhika-durghaa-ghaana-vidhtr (3) ayam avilolataydya santana! kalitdbhuta-rasa-bhram nivasatu nityam ihmta-nindini-vindan madhurima-sram (4)
(1) Oh r Ka, mein herr, bitte vernimm mein Gebet! La die Biene meines Geistes sich am Nektar Deiner Lotosfe laben; la sie niemals an etwas anderem Geschmack haben als an dem sen honig dieser Fe. (2) Selbst Brahm in seiner trance sieht nicht einen Schimmer eines Strahls von den Spitzen Deiner Zehenngel und trotzdem: seit ich von den wunderbaren wogen Deiner Barmherzigkeit hrte, sehne ich mich nach Deiner Gunst. (3) Oh Mdhava, ich besitze nicht einen Sesamsamen hingabe, und dennoch: Du kannst das unmgliche mglich machen bitte erflle die wnsche meines herzens. (4) Oh Santana, deine Lotosfe sind voll von diesem Nektar; la die Biene meines Geistes immer in diesen rasa tauchen, dieser Essenz aller Lieblichkeit, die jedem Vergleich spottet das ist mein einziges Gebet!

r Ka

Gtam r r rdhik Pda-Padme Vijapti


rla rpa Gosvm

199

rdhe! jaya jaya mdhava-dayite! gokula-taru-maala-mahite (1) dmodara-rati vardhana-vee! hari-nikua-vndvipinee! (2) vabhndadhi-nava-ai-lekhe! lalit-sakhi! gua-ramita-vikhe! (3) karu kuru mayi karu-bharite! sanaka-santana-varita-carite! (4)
(1) Oh r rdhe, Geliebte Mdhavas! Die jungen Mdchen von Gokula besingen Deinen ruhm. alle Ehre sei Dir! alle Ehre sei Dir!

r Rdh

(2) Deine kunstvolle Kleidung, Deine ganze Erscheinung entfachen r Dmodaras Liebe zu Dir, oh Knigin von r haris Freudengarten Vndvana.

(3) als ein zweiter Mond erschienst Du aus Mahrja Vabhnus Ozean der Zuneigung zu Dir. Oh beste Freundin r Lalits, Du gewinnst das herz Deiner lieben Vikh durch Deine zauberhaften Eigenschaften: Deine Freundschaft, Gte und hingabe zu r Ka.

(4) Oh Barmherzige, Brahmacrs wie Sanaka und Santana preisen Deine tugenden und Deinen charakter oh r rdhe, bitte schenke mir Deine Gunst!

200

Gesprochen von iva zu Gaur im Urdhvmnya-Tantra

r rdh-Kp-Kaka-Stava-rja

(2) Du verweilst in einem Pavillon aus aokabumen, um den sich dichte ranken winden; Deine zarten Lotosfe scheinen rtlich wie Korallen, junge Bltter oder die aufgehende Sonne. Deine Lotoshnde segnen Deine Geweihten mit Furchtlosigkeit und der Erfllung ihrer wnsche, Du bist das reich gttlicher Fllen und Schtze wann nur, rmat rdhik, wird mir Dein barmherziger Seitenblick zuteil?

(1) Oh r rdhik, die Besten der Munis beten zu Deinen Lotosfen; sich an Dich zu erinnern, vertreibt die Leiden, Snden und Vergehen der drei welten. Dein glckliches Gesicht blht wie der reine Lotos; du erfreust Dich Deiner Spiele in den Kujas von Vraja. Oh tochter Mahrja Vabhnus und innig Geliebte Vrajendra-Nandanas wann nur, wann wird mir Dein barmherziger Seitenblick zuteil?

munndra-vnda-vandite tri-loka-oka-hri prasanna-vaktra-pakaje nikuja-bh-vilsini vrajendra-bhnu-nandini vrajendra-snu-sagate kad kariyasha m kp-kaka-bhjanam? (1) aoka-vka-vallar-vitna-maapa-sthite pravla-vla-pallava-prabhrughri-komale varbhaya-sphurat-kare prabhta-sampadlaye kad kariyasha m kp-kaka-bhjanam? (2) anaga-raga-magala-prasaga-bhagura-bhruv savibhrama sasambhrama dganta-ba-ptanai nirantara va-kta-pratti-nanda-nandane kad kariyasha m kp-kaka-bhjanam? (3) tait-suvara-campaka-pradpta-gaura-vigrahe mukha-prabh-parsta-koi-radendu-maale vicitra-citra-sacarac-cakora-va-locane kad kariyasha m kp-kaka-bhjanam? (4)

r Rdh

(3) im glckverheienden Drama Eurer Liebe, auf der Bhne Eures amoursen Gefechts, berschtten die beiden Bgen Deiner augenbrauen Nanda-Nandana mit den Pfeilen Deiner Blicke, durchbohren ihn und zwingen ihn in die Knie. auf diese weise kommt Er ewiglich und vollstndig unter Deine herrschaft wann nur, rmat rdhik, wird mir Dein barmherziger Seitenblick zuteil? (4) Deine Glieder leuchten wie Blitze, Gold und campakablumen; Dein antlitz strahlt heller als Millionen Monde des herbstes. Deine augen, ruhelos wie cakoravgel, offenbaren jeden Moment neue, faszinierende Nuancen wann nur, rmat rdhik, wird mir Dein barmherziger Seitenblick zuteil?

madonmadti-yauvane pramoda-mna-maite priynurga-rajite kal-vilsa-paite ananya-dhanya-kuja-rjya-kma-keli-kovide kad kariyasha m kp-kaka-bhjanam? (5) aea-hva-bhva-dhra-hra-hra-bhite prabhta-ta-kumbha-kumbha-kumbhi kumbha-sustani praasta-manda-hsya-cra-pra-saukhya-sgare kad kariyasha m kp-kaka-bhjanam? (6) mla-vla-vallar taraga-raga-dor-late latgra-lsya-lola-nla-locanvalokane lalal-lulan-milan-manoja mugdha-mohanrite kad kariyasha m kp-kaka-bhjanam? (7) suvara-mlikcita-tri-rekha-kambu-kahage tri-stra-magal-gua-tri-ratna-dpti-ddhiti salola-nla-kuntala-prasna-guccha-gumphite kad kariyasha m kp-kaka-bhjanam? (8) nitamba-bimba-lambamna-pupa-mekhal-gue praasta-ratna-kiki-kalpa-madhya-majule karndra-ua-daik-varoha-saubhagoruke kad kariyasha m kp-kaka-bhjanam? (9)

(9) Deine weiten hften dekorieren Blumengehnge; kleine Juwelenglckchen klingeln lieblich an dem Blumengrtel um Deine schmale taille. Deine schnen Beine verjngen sich wie der rssel des Knigs der Elefanten wann nur, rmat rdhik, wird mir Dein barmherziger Seitenblick zuteil?

(8) Deinen hals, anmutig wie ein Muschelhorn und gezeichnet von drei glckverheienden Linien, zieren goldene Ketten; Brautschmuck aus dreifarbigen, leuchtenden Juwelen schwingt an Bndchen herab. Deine schwarzen Zpfe, in die bunte Blumen geflochten sind, baumeln hin- und her wann nur, rmat rdhik, wird mir Dein barmherziger Seitenblick zuteil?

(7) Deine feinen arme erinnern an zarte, junge Lotosstengel, die sich im wasser wiegen; wie eine ranke, die ein windsto hinund herwirft, fliegen betrende Blicke aus Deinen rastlosen blauen augen. Dein charme lt Madana-Mohana Dir folgen; Du verwirrst Seinen Geist und gewhrst ihm dann in Seinem hilflosen Zustand Zuflucht wann nur, rmat rdhik, wird mir Dein barmherziger Seitenblick zuteil?

(6) Verschiedene tiefe Empfindungen fr r Ka zieren Dich wie eine halskette von Diamanten, Deine lieblichen Brste gleichen goldenen wasserkrgen und den Erhebungen auf dem Kopf Jaya-Nandins. wenn Du Dein gefeiertes Lcheln lchelst, tritt der Ozean des Glcks ber seine ufer wann nur, rmat rdhik, wird mir Dein barmherziger Seitenblick zuteil?

(5) Berauscht von der Schnheit Deiner Jugend und geschmckt mit dem schnsten aller Schmuckstcke, Deinem zauberhaften schmollenden Gesicht, erfreust Du Dich der Ergebenheit Deines Geliebten. Du kennst alle Feinheiten der Liebe; was Eure abenteuer im unvergleichlichen reich der Kujas betrifft, berragst Du alle anderen an Sachkenntnis und Geschick wann nur, rmat rdhik, wird mir Dein barmherziger Seitenblick zuteil?

201

r Rdh

202

(10) Deine goldenen Fuglckchen luten mit den Klngen Vedischer Mantras; sie erinnern an das raunen kniglicher Schwne. Die anmut Deiner Bewegungen verlacht die Schnheit sich wiegender goldener Kletterpflanzen wann nur, rmat rdhik, wird mir Dein barmherziger Seitenblick zuteil? (11) Lakmdev, die Gttin unzhliger Vaikuha-Planeten, verehrt Dich; Prvat, indr und Sarasvat erflehen Deine Gunst. Selbst ber einen Deiner Zehenngel zu meditieren, gewhrt alle arten der Vollkommenheit wann nur, rmat rdhik, wird mir Dein barmherziger Seitenblick zuteil?

aneka-mantra-nda-maju-npur-rava-skhalat samja-rja-hasa-vaa-nikvati-gaurave vilola-hema-vallar-viambi-cru-cakrame kad kariyasha m kp-kaka-bhjanam? (10) ananta-koi-viu-loka-namra-padmajrcite himdrij-pulomaj-viricaj-vara-prade apra-siddhi-ddhi-digdha-sat-padgul-nakhe kad kariyasha m kp-kaka-bhjanam? (11) makhevari! kriyevari svadhevari surevari triveda-bhratvari prama-sanevari ramevari! kamevari pramoda-knanevari vrajevari vrajdhipe r rdhike namo stu te (12) itmam adbhuta-stava niamya bhnu-nandin karotu santata jana kp-kaka-bhjanam bhavet tadaiva sacita-tri-rpa-karma-nana bhavet tad vrajendra-snu-maala-praveanam (13)

r Rdh

(13) Vabhnu-Nandin, bitte vernimm dieses wundervolle Gebet und mach mich zum steten Empfnger Deines barmherzigen Blicks. La die Kraft Deiner Gnade mein materielles Dasein beenden, la mich im Kreis von r rdhiks Sakhs mein transzendentales Leben als Majar finden und ewiglich an Vrajendra-Snus Spielen teilhaben.

(12) Oh herrin aller Opfer, handlungen, Mantras und halbgtter; Gebieterin ber die worte der drei Veden und ihre Gesetze und Gebote! Oh Meisterin der Glcksgttin und der Gttin der Vergebung, herrin der Kujas von Vndvana! Oh Gttin und Erhalterin Vrajas, wann wirst Du mir erlauben, als Dienstmagd in Deinen Spielen mit dem Prinzen von Vraja zu assistieren. ich verneige mich wieder und wieder vor Dir.

Kalayati Nayanam
r rya rmnanda

203

keli-vipina praviati rdh pratipada-samudita-manasija-bdh (2) vinidadhati mdu-manthara-pda racayati kujara-gatim anuvdam (3) janayati rudra-gajdhipa-mudita rmnanda-rya-kavi-gaditam (4)

kalayati nayana dii dii valitam pakajam iva mdu-mruta-calitam (1)

r Rdh

(1) rdhs augen wandern in alle richtungen; wie ein Lotos, der sich in der sanften Strmung wiegt.

(2) Gepeinigt von immerzu wachsendem Verlangen, betritt Sie den wald der Spiele. (3) Sie geht mit anmutigen, wiegenden Schritten; mit der erhabenen Eleganz eines Elefanten. (4) Mgen diese worte, gesprochen vom Poeten rmnanda rya, Gajapati Mahrja Pratparudra Freude schenken.

204

r rdhikakam (1)
rla rpa Gosvm

(2) ich verehre rmat rdhik, die den ruhm der Dynastie Vabhnus in Vraja und berall auf der welt wunderbar erblhen lt: Sie verfhrt den Prinzen von Vraja dazu, Sein adliges Verhalten aufzugeben und sich mit ihr und den Sakhs in ihrem duftenden See ohne Scheu zu vergngen.

(1) ich verehre rmat rdhik, deren rastlose augen wie Khajaravgel spielerisch hier- und dorthin fliegen; auf der Suche nach ihrem geliebten r Ka. So wie die Jasminblte die hummel beglckt, so schenkt Sie Kas herz Freude und nimmt ihn vllig fr sich ein; ihre zahllosen tiefen Eigenschaften lassen Sie sehr geheimnisvoll erscheinen.

dii dii racayant sacaran-netra-lakmvilasita-khuralbhi khajarasya khelm hdaya-madhupa-mall ballavdha-snor akhila-gua-gabhr rdhikm arcaymi (1) pitur iha vabhnor anvavya-praasti jagati kila samaste suhu vistrayantm vraja-npati-kumra khelayant sakhbhi surabhii nija-kue rdhikm arcaymi (2) arad-upacita-rk-kaumud-ntha-krtiprakara-damana-dk-dakia-smera-vaktrm naad-aghabhid-apgottugitnaga-ragm kalita-ruci-tarag rdhikm arcaymi (3) vividha-kusuma-vndotphulla-dhammilla-dhvighaita-mada-ghrat keki-picha-praasti madhuripu-mukha-bimbodgra-tmbla-rgasphurad-amala-kapol rdhikm arcaymi (4)

r Rdh

(4) ich verehre rmat rdhik, deren geflochtenes haar, wundervoll dekoriert mit Gebinden verschiedenster Blten, gewaltsam die Federpracht der jubelnd tanzenden Pfauen angreift und bezwingt, und deren reine helle wangen rtlich leuchten, gefrbt vom Betelsaft auf Madhuripu r Kas bimbafruchtgleichen Lippen.

(3) ich verehre rmat rdhik, deren lchelndes Lotosantlitz den leuchtenden herbstmond, den herrn des blauen Lotos, verblassen lt und den charme aller anderen Gops mindert. aghabhid Kas tanzende Seitenblicke entfachen ihre amoursen wnsche; wogen der Schnheit und Eleganz entstrmen ihr.

amalina-lalitnta sneha-siktntaragm akhila-vidha-vikh-sakhya-vikhyta-lm sphurad-aghabhid-anargha-prema-mikya-pe dhta-madhura-vinod rdhikm arcaymi (5) atula-mahasi vndraya-rjye bhiikt nikhila-samaya-bhartu krtikasydhidevm aparimita-mukunda-preyas-vnda-mukhy jagad-agha-hara-krti rdhikm arcaymi (6) hari-pada-nakha-ko-pha-paryanta-smtaam api kalayant pra-koer abham pramudita-madirk-vnda-vaidagdhya-dkgurum ati-guru-krti rdhikm arcaymi (7) amala-kanaka-paodgha-kmra-gaur madhurima-laharbhi sampart kiorm hari-bhuja-parirabdh labdha-romca-pli sphurad-arua-dukl rdhikm arcaymi (8) tad-amala-madhurim kmam dhra-rpa paripahati variha suhu rdhaka ya ahima-kiraa-putr-kla-kalya-candra sphuam akhilam abha tasya tuas tanoti (9)

(5) ich verehre rmat rdhik, deren herz reine, unverhllte Zuneigung zu Lalit Sakh fllt und deren erhabener charakter ihrer vertrauten Freundschaft mit Vikh ruhm verleiht. Sie ist die Schatztruhe, die in sich den leuchtenden, unbezahlbaren rubin der Liebe zu Ka verbirgt; Sie badet und kleidet sich in ihrer eigenen Schnheit und Lieblichkeit.

205

(6) ich verehre rmat rdhik, die zur Knigin des unvergleichlich festlichen hchsten reiches, Vndvana, gekrnt wurde. Sie ist die vorherrschende Gottheit Krttikas, des Oberhaupts der Monate, und die beste all der unzhligen Geliebten Kas ihr ruhm vertreibt die Snde und erweckt den wunsch, r Ka zu dienen. (7) ich verehre rmat rdhik, der der uerste rand von Kas Zehenspitze millionenmal mehr bedeutet als ihr eigenes Leben Ka ist ihr Leben und ihre Seele, und Sie kennt nichts auer ihm. Berhmt als der Guru der freudvollen Gops mit ihren schnen, vor Liebe leuchtenden augen, unterweist Sie sie in der Kunst, r Ka meisterhaft zu dienen.

r Rdh

(8) ich verehre rmat rdhik, deren Krperglanz auf goldenem Grund zerriebenem Safran hnelt; deren jugendliche Spiele endlose wogen der Lieblichkeit entfalten; deren haare in Ekstase zu Berge stehen, wenn r Ka Sie umarmt und die sich in der Farbe der aufgehenden Sonne kleidet. (9) wer immer mit Liebe und inbrunst dieses herrliche rdhikakam singt, welches r rdhiks reines wesen offenbart, wird den Mond allen Glcks, r Kacandra, der am ufer der yamun mit r rdhik spielt, erfreuen; und Ka selbst wird den Lotos des wunsches nach r rdhs Dienst in seinem herzen erblhen lassen.

(Dieses aakam wird im Versma Mlin rezitiert.)

206

rla raghuntha Dsa Gosvm

r rdhikakam (2)

(1) Das leuchtende Juwel auf der Krone der jungen Mdchen von Vraja, der Schwan auf dem See von r Kas freudvoller Liebe und die wunscherfllende ranke am Baum von Mahrja Vabhnus Frmmigkeit wann wird diese r rdhik mich in dem Nektar ihres Dienstes baden? (2) um ihre wohlgeformten, von leuchtendroter Seide umhllten hften schlingt sich eine reizende goldene Kette; auf ihren Brsten, wasserkrgen gleich, ruht eine kostbare Perlenkette wann wird diese r rdhik mich in dem Nektar ihres Dienstes baden?

rasa-valita-mgk-mauli-mikya-lakm pramudita-mura-vairi-prema-vp-marl vraja-vara-vabhno puya-grva-vall snapayati nija-dsye rdhik m kad nu (1) sphurad-arua-dukla-dyotitodyan-nitambasthalam abhi-vara-kc-lsyam ullsayant kuca-kalasa-vilsa-sphta-mukt-sara-r snapayati nija-dsye rdhik m kad nu (2) sarasija-vara-garbhkharva-knti samudyattaruima-ghanasrlia-kaiora-sdhu dara-vikasita-hsya-syandi-bimbdhargr snapayati nija-dsye rdhik m kad nu (3) ati-caulatara ta knanntar milanta vraja-npati-kumra vkya ak-kulk madhura-mdu-vacobhi sastut netra-bhagy snapayati nija-dsye rdhik m kad nu (4)

r Rdh

(4) wenn Sie im wald unerwartet dem Prinzen von Vraja begegnet, schaut Sie auf ihn mit scheuen Blicken. Dann aber erffnen ihre lieblichen worte und versteckten Blicke einen vertraulichen austausch wann wird diese r rdhik mich in dem Nektar ihres Dienstes baden?

(3) ihre haut glnzt wie die rosette eines erblhenden Lotos; der Nektar ihrer Jugend mischt sich mit dem flchtigen, duftenden Kampfer ihrer frhen reife. ihre leicht lchelnden bimbafruchtgleichen Lippen verraten einen schalkhaften Zug wann wird diese r rdhik mich in dem Nektar ihres Dienstes baden?

vraja-kula-mahiln pra-bhtkhiln paupa-pati-ghiy ka-vat prema-ptram sulalita-lalitnta sneha-phullntartm snapayati nija-dsye rdhik m kad nu (5) niravadhi sa-vikh khi-ytha-prasnai srajam iha racayant vaijayant vannte agha-vijaya-varora preyas reyas s snapayati nija-dsye rdhik m kad nu (6) prakaita-nija-vsa snigdha-veu-pradair druta-gati-harim rt prpya kuje smitk ravaa-kuhara-ka tanvat namra-vaktr snapayati nija-dsye rdhik m kad nu (7) amala-kamala-rji-spari-vta-prate nija-sarasi nidghe syam ullsinyam parijana-gaa-yukt krayant bakri snapayati nija-dsye rdhik m kad nu (8) pahati vimala-cet ma-rdhaka ya parihta-nikhil-santati ktara san paupa-pati-kumra kmam moditas ta nija-jana-gaa-madhye rdhikys tanoti (9)

(5) Sie ist das Leben all der Mdchen von Vraja, und wie r Ka geniet Sie die mtterliche Zuneigung yaods. Sie bringt die Liebe im herzen der zauberhaften Lalit zum Erblhen wann wird diese r rdhik mich in dem Nektar ihres Dienstes baden?

207

(6) Sie verkrpert das hchste Glck und lebt in r Vndvana. Vikh Sakh weicht nie von ihrer Seite; zusammen flechten Sie Girlanden aus verschiedenen Blten des waldes. Sie ist die wunderschne Geliebte an der stattlichen Brust r Kas, des Bezwingers des agha-Dmons wann wird diese r rdhik mich in dem Nektar ihres Dienstes baden? (7) Mit dem verfhrerischen Lied Seiner Flte verrt ihr r Ka, in welchem Kuja Er sich aufhlt, und Sie luft schnell dorthin. Dort angelangt, lchelt Sie mit halbgeschlossenen augen, senkt ihren Kopf und zupft sich wie zufllig am Ohr wann wird diese r rdhik mich in dem Nektar ihres Dienstes baden?

r Rdh

(Dieses aakam wird im Versma Mlin rezitiert.)

(9) r Ka wird hocherfreut sein ber jenen Menschen reinen herzens, der alle anderen wnsche auer dem nach rdhiks Dienst von sich weist und aufrichtig dieses transzendentale rdhikakam singt, und Er wird ihm Zugang in den ewigen Kreis von rdhs Sakhs gewhren.

(8) in ihrem persnlichen See, khl aufgrund der leichten Brise, die ber die reinen Lotosblumen streicht, vergngt Sie sich in Sommernchten mit r Ka in wasserspielen, im Beisein von Lalit und ihren anderen Sakhs wann wird diese r rdhik mich in dem Nektar ihres Dienstes baden?

208

rla Kadsa Kavirja Gosvm

r rdhikakam (3)

(1) ihre krperliche Erscheinung mindert den Stolz einer mit Kukuma getnten goldenen Lotosblume; ihr wohlgeruch beschmt den ruhm des duftenden, mit Safran gestubten Lotos. Sie erfllt alle wnsche des Prinzen von Vraja, r Ka mge mir diese r rdhik immerzu den Dienst ihrer Lotosfe gewhren. (2) ihr schillernder, farbenfroher Seiden-Sari besiegt den Glanz der Korallen; wie ein Garten voll blhender Blumen lockt sie die honigbiene Ka an, der berauscht zwischen ihren Blumen spielt. Sie verehrt den Sonnengott, um r Ka ewiglich zu treffen mge mir diese r rdhik immerzu den Dienst ihrer Lotosfe gewhren. (3) ihr sanftes wesen bertrifft den ruhm zarter Knospen; die Khle ihres Krpers ist verehrungswrdig fr den Mond, die Sandelholzpaste, den Lotos und Kampfer. ihre Berhrung lindert die hitze von Gopjana-Vallabha r Kas amoursen wnschen mge mir diese r rdhik immerzu den Dienst ihrer Lotosfe gewhren.

kukumkta-kcanbja-garvahri-gaurabh ptancitbja-gandha-krti-nindi-saurabh ballavea-snu-sarva-vchitrtha-sdhik mahyam tma-pda-padma-dsya-dstu rdhik (1) kauravinda-knti-nindi-citra-paa-ik ka-matta-bhga-keli-phulla-pupa-vik ka-nitya-sagamrtha-padma-bandhu-rdhik mahyam tma-pda-padma-dsya-dstu rdhik (2) saukumrya-sa-pallavli-krti-nigrah candra-candanotpalendu-sevya-ta-vigrah svbhimara-ballava-kma-tpa-bdhik mahyam tma-pda-padma-dsya-dstu rdhik (3) viva-vandya-yauvatbhivanditpi y ram rpa-navya-yauvandi-sampad na yat-sam la-hrda-llay ca s yato sti ndhik mahyam tma-pda-padma-dsya-dstu rdhik (4)

r Rdh

(4) Lakmdev wird von allen berhmten Frauen des universums geehrt, doch die Flle ihrer Schnheit und ewigfrischen Jugend verblat vor der r rdhiks. und ebensowenig kann Lakmdev sich mit ihrem herzlichen, spielerischen wesen messen mge mir diese r rdhik immerzu den Dienst ihrer Lotosfe gewhren.

rsa-lsya-gta-narma-sat-kalli-pait prema-ramya-rpa-vea-sad-guli-mait viva-navya-gopa-yoid-lito pi ydhik mahyam tma-pda-padma-dsya-dstu rdhik (5) nitya-navya-rpa-keli-ka-bhva-sampad ka-rga-bandha-gopa-yauvateu kampad ka-rpa-vea-keli-lagna-sat-samdhik mahyam tma-pda-padma-dsya-dstu rdhik (6) sveda-kampa-kaakru-gadgaddi-sacitmara-hara-vmatdi-bhva-bhacit ka-netra-toi-ratna-maanli-ddhik mahyam tma-pda-padma-dsya-dstu rdhik (7) y kardha-ka-viprayoga-santatoditneka-dainya-cpaldi-bhva-vnda-modit yatna-labdha-ka-saga-nirgatkhildhik mahyam tma-pda-padma-dsya-dstu rdhik (8) aakena yas tv anena nauti ka-vallabh darane pi ailajdi-yoid-li-durlabhm ka-saga-nandittma-dsya-sdhu-bhjana ta karoti nanditli-sacayu s janam (9)

(9) rmat rdhiks anblick ist selbst fr Gttinnen wie Prvatdev selten erreicht; Sie schenkt ihren Sakhs ungeahnte Freude und erfhrt selber das hchste Glck, wenn Sie sich mit r Ka trifft. Sie ist Kas liebste Freundin und wird rasch den Nektar ihres Dienstes demjenigen gewhren, der mit diesem aakam zu ihr betet.
(Dieses aaka wird im Versma taka rezitiert.)

(8) auch nur ein halber Moment der trennung von Ka macht sie ruhelos, verzweifelt und erfllt von immer wieder aufsteigenden Gefhlen der unwrdigkeit. Doch wenn sie ihn schlielich nach angestrengtem Bemhen ihrer Botinnen trifft, finden all ihre Seelenqualen ein Ende mge mir diese r rdhik immerzu den Dienst ihrer Lotosfe gewhren.

(7) in gttlicher Ekstase schwitzt r rdhik, die haare stehen ihr zu Berge, Sie zittert, weint und ihre Stimme versagt. Gefhle der Emprung, Freude und widerspenstigkeit kleiden Sie und der strahlende Juwelenschmuck, den Sie trgt, erfreut Kas augen mge mir diese r rdhik immerzu den Dienst ihrer Lotosfe gewhren.

(6) ihre immerfrische Schnheit, ihr Einfallsreichtum und der Schatz ihrer Liebe lt all die jungen Mdchen von Vraja, die innige Zuneigung an r Ka bindet, erzittern; wie in trance weilen ihre Gedanken allein bei Kas wohlgestalt, Seinen Gewndern und Seinen Spielen mge mir diese r rdhik immerzu den Dienst ihrer Lotosfe gewhren.

(5) Sie ist eine Meisterin in der Kunst des rsa-Ll, im tanzen, Singen und Scherzen. Sie besticht durch ihre einzigartige Liebe, ihre Schnheit, ihre art, sich zu kleiden und ihre gttlichen Eigenschaften. und Sie ist die Beste unter all den jungen Mdchen von Vraja mge mir diese r rdhik immerzu den Dienst ihrer Lotosfe gewhren.

209

r Rdh

210

r Gndharv-Samprrthanakam
rla rpa Gosvm

r Rdh

(2) Oh Gndharvik, die Sehnsucht verzehrt mich. ich werfe mich Dir zu Fen und bete verzweifelt doch in meiner Erregtheit kann ich die worte nur stammeln. Bitte sei mir nutzlos und einfltig, wie ich bin barmherzig und nimm mich als eine Deiner Dienerinnen an.

(1) Oh Dev r rdhik! trunken wie zwei liebestolle Elefanten, vergngt ihr Euch in den Freudenhainen von Vraja. Gndharvik, bitte sei so gtig und la mich zu solchen Gelegenheiten Eure lotosgleichen Gesichter schauen.

vndvane viharator iha keli-kuje matta-dvipa-pravara-kautuka-vibhramea sandarayasva yuvayor vadanravindadvandva vidhehi mayi devi! kp prasda (1) h devi! kku-bhara-gadgadaydya vc yce nipatya bhuvi daavad udbharti asya prasdam abudhasya janasya ktv gndharvike! nija-gae gaan vidhehi (2) yme! ram-ramaa-sundarat-varihasaundarya-mohita-samasta-jagaj-janasya ymasya vma-bhuja-baddha-tanu kadha tvm indir-virala-rpa-bhar bhajmi? (3) tv pracchadena mudira-cchavin pidhya majra-mukta-cara ca vidhya devi! kuje vrajendra-tanayena virjamne nakta kad pramuditm abhisrayiye? (4)

(3) r rdhik, Du bist unzhlige Male schner als Lakmdev wie auch r Ka, der Verzauberer der welt, so viel reizender ist als r Nryaa. wann werde ich Zeuge sein, wie Dein geliebter ymasundara Seinen linken arm um Deine Schulter legt?

(4) Dev rdhik, wann werde ich als Deine Dienstmagd Dich auf Dein rendezvous mit Ka einstimmen: die Fuglckchen von Deinen Lotosfen lsen, Dich in einen frischen Sr kleiden tiefblau wie frische Gewitterwolken und dich dann des Nachts, wenn Dein herz vor aufregung und Vorfreude schlgt, zu dem Kuja fhren, in dem Dein Liebster wartet?

kuje prasna-kula-kalpita-keli-talpe saviayor madhura-narma-vilsa-bhjo loka-traybharaayo carambujni savhayiyati kad yuvayor jano yam? (5) tvat-kua-rodhasi vilsa-pariramea svedmbu-cumbi-vadanmburuha-riyau vm vndvanevari! kad taru-mla-bhjau savjaymi camar-caya-cmarea? (6) ln nikuja-kuhare bhavat mukunde citraiva scitavat rucirki! nham bhugn bhruva na racayeti m-ru tvm agre vrajendra-tanayasya kad nu neye? (7) vg-yuddha-keli-kutuke vraja-rja-snu jitvonmadm adhika-darpa-viksi-jalpm phullbhir libhir analpam udryamastotr kad nu bhavatm avalokayiye? (8) ya ko pi suhu vabhnu-kumriky samprrthanakam ida pahati prapanna s preyas saha sametya dhta-pramod tatra prasda-laharm urar-karoti (9)

(5) Oh Dev! ihr zwei seid der Schmuck der drei welten. wann werde ich so gesegnet sein, Euren Lotosfen zu dienen, wenn ihr in einem Bett von duftenden Blumen versinkt und vergngt Euer Zusammensein geniet? (6) Knigin Vndvanas! wenn nach hitzigem Spiel kleine Schweiperlen Eure schnen Lotosgesichter schmcken und ihr am ufer Deines Sees unter dem Kadambabaum ruht: werde ich zu jener Zeit als Deine Dienstmagd den juwelenen cmara ergreifen und Euren heien Krpern Khlung zufcheln? (7) r rdhik, mit Deinen bezaubernden augen! wenn Du Dich schelmisch in den Bschen verbirgst und r Ka Dich entdeckt, wirst Du mich in gespieltem unmut fragen: rpa! hast du Mich etwa verraten? und ich werde mich rechtfertigen: Nein nein, ich war es nicht, citra war es! Bitte such die Schuld nicht bei mir! wann werde ich Dich vor Kas augen mit sen worten besnftigen? (8) wenn Du feurig und streitlustig r Ka im wortgefecht besiegst, wirst Du mit Deinen Lorbeeren prahlen. Deine Freundinnen singen dann begeistert Jaya rdhe! Jaya rdhe! wann werde ich so vom Glck begnstigt sein, in Deinen Siegeschor mit einzustimmen? (9) Jeder, der r rdhik als seine Zuflucht annimmt und mit Vertrauen und steter hingabe dieses Lied fr Sie singt, wird mit Gewiheit Sie und ihren Liebsten r Ka erfreuen, und berreiche Gnade wird sich ber ihn ergieen.

211

r Rdh

212
aus einem Gesprch zwischen Brahm und Nrada im Brahma Pura

r rdh-Stotram

(1) im haus rdh, im wald rdh; rdh ist vor mir und auch hinter mir. ich verehre die alldurchdringende rdh, wo immer Sie weilt. (2) auf meiner Zunge rdh, in meinen Ohren rdh; rdh in meinen augen und in meinem herz. ich verehre r rdh, die in allen wesen wohnt.

ghe rdh vane rdh rdh phe pura sthit yatra yatra sthit rdh rdhaivrdhyate may (1) jihv rdh rutau rdh rdh netre hdi sthit sarvga-vypin rdh rdhaivrdhyate may (2) pj rdh japo rdh rdhik cbhivandane smtau rdh iro rdh rdhaivrdhyate may (3) gne rdh gue rdh rdhik bhojane gatau ratrau rdh div rdh rdhaivrdhyate may (4) mdhurye madhur rdh mahattve rdhik guru saundarye sundar rdh rdhaivrdhyate may (5)

r Rdh

(3) in meiner Pj rdh, in meinen Mantras rdh; rdh in meinen Gebeten, meiner Erinnerung und meinem Geist. ich verehre diese r rdh!

(4) wenn ich singe, singe ich von rdh; wenn ich esse, esse ich rdhs Prasda. wo immer ich gehe, denke ich an rdh. am tage rdh, des Nachts rdh. ich verehre diese r rdh!

(5) rdh ist die Se alles Sen, das wichtige alles wichtigen und von allem Schnen die hchste Schnheit ich verehre diese r rdh!

213

rdh rasa-sudh-sindhu rdh saubhgya-majar rdh vrajgan-mukhy rdhaivrdhyate may (6) rdh padmnan padm padmodbhava-supjit padme vivecit rdh rdhaivrdhyate may (7) rdh ktmik nitya ko rdhtmako dhruvam vndvanevar rdh rdhaivrdhyate may (8) jihvgre rdhik-nma netrgre rdhik-tanu kare ca rdhik-krtir mnase rdhik sad (9) kena pahita stotra rdhik-prtaye param ya pahet prayato nitya rdh-kntigo bhavet (10) rdhita-man ko rdhrdhita-mnasa kkta-man rdh rdh-keti ya pahet (11)

(6) rdh ist das Meer nektarhafter Gefhle, die Knospe allen Glcks und die fhrende aller Gops von Vraja ich verehre diese r rdh!

(7) Man nennt Sie Padm, denn ihr antlitz gleicht dem reinen Lotos. Sie wird von Brahm verehrt, der auf dem Lotos erschien, welcher Vius Nabel entspriet, und als ihr Vater Sie fand, ruhte Sie ebenfalls auf einem Lotos ich verehre diese r rdh!

(8) rdh kennt ewiglich nur Ka, und Ka kennt gewi nichts auer rdh. rdh ist die Knigin Vndvanas ich verehre diese r rdh! (9) auf meiner Zunge tanzt rdhs Name, meine augen sehen rdhs wunderschne Form. Meine Ohren hren r rdhs ruhm r rdh ist immerzu in meinem Geist! (10) wer immer stetig und sorgsam dieses von r Ka verfate Gebet rezitiert, wird den liebevollen Dienst zu r rdh-Kas Lotosfen erlangen. (11) r rdh verehrt Ka in ihrem herzen, und Ka verehrt rdh in Seinem herz. Ka zieht rdhs Gemt zu sich hin, und rdh bezaubert das Gemt r Kas. wer immer dieses Gebet in Liebe singt, wird in gleicher weise von r rdh-Kas Lotosfen angezogen sein.

r Rdh

214

r rdh-Prrthan
r Vihalcrya

(3) Oh herr des Lebens der tochter Mahrja Vabhnus, wie eine Biene suchst Du immerzu den Nektar ihrer Lippen. Du begabtester aller Genieer, ich wnsche nichts anderes als einen Platz bei den Lotosfen r rdhiks.

(2) Oh ymasundara mit den Pfauenfedern im haar, dem schelmischen Lcheln und dem bezaubernden Spiel Deiner Flte! Du verstehst es, die Gemeinschaft r rdhs zu genieen! und weil du endlos barmherzig bist, bitte ich Dich: mach mich zu einer Dienerin bei den Fen Deiner Geliebten!

(1) wenn rmat rdhik mir barmherzig ist, werden alle hindernisse fr meine hingabe verfliegen. Nichts wird es dann noch fr mich zu erreichen geben, koste ich doch die Frchte des Vaidh- und des rga-Pfades zusammen. und wenn Sie mit mildem Lcheln zu mir spricht, werde ich ihre strahlenden Zhne sehen, die wie reihen kostbarer Juwelen funkeln wem dieser anblick nur einmal zuteil wird, dem ist Erlsung aus dem materiellen Dasein gnzlich egal.

kpayati yadi rdh bdhitea-bdh kim apara-viia pui-marydayor me yadi vadati ca kicit smera-hsodita-rr dvija-vara-mai-pakty mukti-ukty tad kim (1) ymasundara ikhaa-ekhara smera-hsa mural-manohara rdhik-rasika m kp-nidhe sva-priy-caraa-kikar kuru (2) prantha-vabhnu-nandinr-mukhbja-rasalola-apada rdhik-pada-tale kta-sthiti tv bhajmi rasikendra-ekhara (3) savidhya daane ta vibho prrthaye vraja-mahendra-nandana astu mohana tavti-vallabh janma-janmani mad-var priy (4)

r Rdh

(4) Oh Nanda-Nandana, alldurchdringender, Du bezauberst mich und in der tat alle wesen. ich nehme Stroh in meinen Mund und trete demtig an Dich heran: La Sie, die Liebe Deines Lebens, Geburt fr Geburt meine Gttin sein.

216

r Magala-Gtam
r Jayadeva Gosvm

(4) Oh Bezwinger von Madhu, Mura und Naraka, der Du auf Garua sitzt; oh Quelle des Glcks fr die halbgtter Deva! hare! alle Ehre sei Dir!

(3) Oh Vernichter von Klyas giftigem Stolz, oh Verzauberer der Vrajavss! Oh Sonne, die den Lotos der yadu-Dynastie erblhen lt Deva! hare! alle Ehre sei Dir!

(2) Oh hchster Schmuck der welten, der Du die Fesseln des materiellen Daseins durchtrennst; Schwan, der Du freudvoll auf dem See des Geistes der groen weisen gleitest Deva! hare! alle Ehre sei Dir!

(1) Oh Du, der Du Zuflucht bei der Brust der hchsten Glcksgttin, rmat rdhr suchst; der Du Dich mit fischfrmigen Ohrringen und einer zauberhaften Girlande aus waldblumen schmckst Deva! hare! alle Ehre sei Dir!

rdhe ka govinda gopla nanda-dulla yaod-dulla jaya jaya deva! hare rita-kamalkuca-maala! dhta-kuala! e kalita-lalita-vanaml! jaya jaya deva! hare (1) dina-mai-maala-maana! bhava-khaana! e muni-jana-mnasa-hasa! jaya jaya deva! hare (2) klya-via-dhara-gajana! jana-rajana! e yadu-kula-nalina-dinea! jaya jaya deva! hare (3) madhu-mura-naraka-vinana! garusana! e sura-kula-keli-nidna! jaya jaya deva! hare (4)

r Rdh

217

amala-kamala-dala-locana! bhava-mocana! e tri-bhuvana-bhavana-nidhna! jaya jaya deva! hare (5) janaka-sut-kta-bhaa! jita-daa! e samara-amita-daakaha! jaya jaya deva! hare (6) abhinava-jaladhara-sundara! dhta-mandara! e r-mukha-candra-cakora! jaya jaya deva! hare (7) tava carae praat vayam iti bhvaya e kuru kuala praateu jaya jaya deva! hare (8) r-jayadeva-kaver ida kurute mudam magalam-ujjvala-gta jaya jaya deva! hare (9)

(7) Deine Schnheit gleicht der frischen regenwolke und Du hieltest den Knig der Berge empor. Oh cakora, betrt von r rdhiks mondgleichem antlitz Deva! hare! alle Ehre sei Dir!

(6) Oh Du, der Du als r rma von der tochter Janakas verschnt wurdest; der Du den Dmon Daa besiegtest und den zehnkpfigen rvaa im Kampf bezwangst Deva! hare! alle Ehre sei Dir!

(5) Oh Du, mit augen schn und gro wie reine Lotosblumen; oh Erlser der Seelen dieser welt! Oh Fundament der drei welten Deva! hare! alle Ehre sei Dir!

r Rdh

(8) Oh herr, der Du Jayadevas Kummer vertreibst! wir fallen Dir zu Fen und flehen Dich an, uns mit Glck zu segnen Deva! hare! alle Ehre sei Dir! (9) Mge dieses leuchtende und glckverheiende Lied, das der Poet Jayadeva verfate, Dich und die Gottgeweihten, die es singen und hren, erfreuen. Deva! hare! alle Ehre sei Dir!

218

r yugala-Kiorakam
rla rpa Gosvm

r Rdh

(4) ihre glorreichen Eigenschaften sind endlos; geschickt genieen Sie den rasa ihrer Liebe. halbgtter, weise und die gewhnlichen Menschen verehren Sie vereint. ihre Gewnder sind entzckend, an ihren Ohren tanzen fischfrmige Ohrringe, besetzt mit Brillanten und Juwelen. ihr bezauberndes Lcheln wird von Seitenblicken begleitet; Sie befreien ihre Geweihten von Dharma und Karma und schenken ihnen die hchste Pflicht und die hchste religion: ihren reinen liebevollen Dienst oh mein Geist, verehre immerzu das jugendliche Paar r rdh-Ka.

(3) ihre bezaubernde art, sich zu kleiden, stiehlt die herzen der Gottgeweihten; Sie zeigen sich in eleganter, dreifach geschwungener haltung und lcheln lieblich und mild. ihre Ohren zieren strahlende Ohrringe, Sie verstehen sich vorzglich aufs Scherzen, und als die besten der tnzer schmcken Sie sich mit atemberaubenden Kostmen. Sie ziehen sich gegenseitig in ihren Bann: Ka rdh durch Sein Fltenspiel und Sie ihn durch ihr tanzen oh mein Geist, verehre immerzu das jugendliche Paar r rdh-Ka.

(2) rdh in blauen Gewndern und Ka in gelben; ber und ber mit candana dekoriert; rdh leuchtend wie ein goldenes Juwel und Ka wie ein Saphir; beide geschmckt mit goldenen halsketten und armreifen und ihre herzen voller Liebe im rsa-tanz vertieft oh mein Geist, verehre immerzu das jugendliche Paar r rdh-Ka.

(1) Sie erscheinen wie ein Blitz in einer frischen Monsunwolke; ihre lieblichen Gesichter, mit schnen Lotosaugen, strahlen in reiner Freude. Sie tragen leuchtende, mondfrmige Kronen und ihre Stirnen sind zauberhaft mit Sandelholztilaka geschmckt; ihre antlitze umfliet schimmernde Lockenpracht und ihre gesamte Erscheinung ist betrend oh mein Geist, verehre immerzu das jugendliche Paar r rdh-Ka.

nava-jaladhara-vidyud-dyota-varau prasannau vadana-nayana-padmau cru-candrvatasau alaka-tilaka-bhlau kea-vea-praphullau bhaja bhaja tu mano re rdhik-kacandrau (1) vasana-harita-nlau candanlepangau mai-marakata-dptau svara-ml-prayuktau kanaka-valaya-hastau rsa-nya prasaktau bhaja bhaja tu mano re rdhik-kacandrau (2) ati-matihara-veau raga-bhag-tri-bhagau madhura-mdula-hsyau kualkra-karau naavara-vara-ramyau ntya-gtnuraktau bhaja bhaja tu mano re rdhik-kacandrau (3) vividha-gua-vidagdhau vandanyau suveau maimaya-makardyai obhitgau sphurantau smita-namita-kakau dharma-karma-pradattau bhaja bhaja tu mano re rdhik-kacandrau (4)

kanaka-mukua-cau pupitodbhitgau sakala-vana-niviau sundarnanda-pujau caraa-kamala-divyau deva-devdi-sevyau bhaja bhaja tu mano re rdhik-kacandrau (5) ati-suvalita-gtrau gandha-mlyair virjau kati kati raman sevyamnau suveau muni-sura-gaa-bhvyau veda-strdi-vijau bhaja bhaja tu mano re rdhik-kacandrau (6) ati-sumadhura-mrtau dua-darpa-prantau sura-vara-vara-dau dvau sarva-siddhi-pradnau ati-rasa-vaa-magnau gta-vdyair vitnau bhaja bhaja tu mano re rdhik-kacandrau (7) agama-nigama-srau si-sahra-krau vayasi nava-kiorau nitya-vndvana-sthau amana-bhaya-vinau ppinas trayantau bhaja bhaja tu mano re rdhik-kacandrau (8) ida manohara stotra raddhay ya pahen nara rdhik-kacandrau ca siddhi-dau ntra saaya (9)

(9) Sdhakas, die vertrauensvoll dieses herzergreifende yugala-Kiorakam singen, werden ohne Zweifel die hchste Vollkommenheit erlangen: den Dienst des jugendlichen Paars.

(8) ihre Gestalt ist die Essenz der Veden; Sie bewerkstelligen Schpfung, Erhaltung und Vernichtung. Sie stehen ewiglich in der Blte ihrer Jugend, verlassen niemals den yoga-Pha in Vndvana und erlsen die Snder oh mein Geist, verehre immerzu das jugendliche Paar r rdh-Ka.

(7) Sie sind der inbegriff aller Lieblichkeit, doch Sie brechen den Stolz der Schurken und wichtigtuer. Sie gewhren den besten der halbgtter Segnungen und schenken alle arten der Vollkommenheit. Sie gehen vllig darin auf, den Nektar ihrer Glckseligkeit zu trinken und sind Meister in den Knsten des Singens, tanzens und Musizierens oh mein Geist, verehre immerzu das jugendliche Paar r rdhKa.

(6) Duftende Blumengirlanden zieren ihre beraus zarten Krper, charmante Vraja-Sundars gehen ihnen zur hand. Sie kennen all die Veden, ber die die weisen und halbgtter in trance meditieren oh mein Geist, verehre immerzu das jugendliche Paar r rdh-Ka.

(5) Sie glnzen mit goldenen Kronen und einer Vielfalt farbenprchtiger Blumen als Schmuck. Sie durchstreifen die wlder Vndvanas als die reine Glckseligkeit selbst; ihren wundervollen Lotosfen gehrt der Dienst der halbgtter und -gttinnen oh mein Geist, verehre immerzu das jugendliche Paar r rdh-Ka.

219

r Rdh

220

r rdh-Vinoda-Vihr-tattvakam
(warum r Ka eine helle hautfarbe annimmt) r rmad Bhakti Prajna Keava Gosvm Mahrja

(1) ich verehre die Lotosfe jenes Ka, der ganz und gar vertieft in die trennung von r rdhik Seine eigene dunkle tnung verliert und strahlend golden wird.
(Bzw. ich verehre die Lotosfe jenes r Ka, den rmat rdhik umarmt.)

rdh-cint-niveena yasya kntir vilopit r-ka-caraa vande rdhligita-vigraham (1) sevya-sevaka-sambhoge dvayor bheda kuto bhavet vipralambhe tu sarvasya bheda sad vivardhate (2) cil-ll-mithuna tattva bhedbhedam acintyakam akti-aktimator aikya yugapad vartate sad (3) tattvam eka para vidyl llay tad dvidh sthitam gaura ka svaya hy etad ubhv ubhayam pnuta (4)

r Rdh

(2) wenn r rdh und Ka die Dienerin und Er, der den Dienst entgegennimmt sich treffen und genieen, wie kann man zwischen ihnen unterscheiden? und doch wird ihnen zur Zeit der trennung ein unterschied schmerzlich bewut.

(wenn Energie und Energieursprung sich in einer Form vereinen, manifestiert sich Gaura, und getrennt genieen Sie ihre Spiele als r rdhKa.)

(3) Dies ist die Kraft der acintya-akti: Energie und Energieursprung, die sich in unbegrenzten transzendentalen Spielen vergngen, sind ewiglich eins und zugleich auch verschieden.

(4) Obwohl die hchste wahrheit eine ist, erscheinen ihre Spiele in zweierlei Form: als die ymasundara Kas und als die r Gaurasundaras. Beide sind die ursprngliche Persnlichkeit Gottes.
(alle scheinbaren widersprchlichkeiten werden durch acintya-akti harmonisiert. Die worte vara hauttnung in Vers 5 und guna Eigenschaften in Vers 6 belegen gaura-tattva und ka-tattva als gleichermaen verehrenswert.)

221

sarve var yatrvi gaura-kntir vikate sarva-varena hnas tu ka-vara prakate (5) sagua nirgua tattvam ekam evdvityakam sarva-nitya-guair gaura kau rasas tu nirguai (6) r ka mithuna brahma tyaktv tu nirgua hi tat upsate m vij yath tuvaghtina (7) r vinoda-vihr yo rdhay milito yad tadha vandana kury sarasvat-prasdata (8) iti tattvaka nitya ya pahet raddhaynvita ka-tattvam abhijya gaura-pade bhaven mati (9)

(5) wo alle Farben vereint sind, erscheint ein goldener ton, Gaura-Knti (wie z.B. in der Sonne), und in abwesenheit aller Farben findet man yma-Knti, schwarz. (6) Zwischen der absoluten wahrheit, ausgestattet mit allen transzendentalen Eigenschaften (r Gaurasundara), und der absoluten wahrheit, frei von allen materiellen Bezeichnungen (dem rasa-Genieer r Ka), gibt es keinen unterschied sie sind einund dasselbe. (7) r Ka und r Gaurga sind beide das hchste Brahman. wer ihren Dienst aufgibt, um das formlose Brahman zu verehren, wird niemals befreit werden genau wie jemand, der leere hlsen drischt, nur Mhe und Schwei ernten wird und sonst nichts. (8) Dank der Barmherzigkeit meines Gurudevas, rla Sarasvat Prabhupda, verehre ich r Vinoda-Bihr in ihrem treffen, und ihr Darana wird mir zuteil. (9) wer immer tglich mit groem Vertrauen dieses aakam rezitiert, wird die wahrheit ber r Ka vollstndig verstehen und in Meditation ber r Gaurasundaras Lotosfe eintauchen.

r Rdh

222

r rdh-Kuakam
rla raghuntha Dsa Gosvm

(3) um rmat rdhik zu erfreuen und einen ihrer barmherzigen Seitenblicke zu erhaschen, badet r Ka regelmig im rdh-Kua und beachtet dabei sorgfltig alle regeln mge dieser herrliche rdh-Kua meine Zuflucht sein.

Vndvana

(2) im Land der herzen derer, die im rdh-Kua baden, wird ein wunschbaum der reinsten Liebe sprieen, unerreichbar selbst fr Kas Kniginnen in Dvrak mge dieser herrliche rdh-Kua meine Zuflucht sein.

(1) Nachdem Ka arisura gettet hatte, protestierten r rdhik und ihre Sakhs und verlangten, da Er fr das tten eines Stieres be. und als Ergebnis dessen hoben die Knigin von Vndvana, rmat rdhr, und ihre Sakhs freudvoll den r rdh-Kua mit ihren eigenen hnden aus und fllten ihn mge dieser herrliche rdh-Kua meine Zuflucht sein.

vabha-danuja-nn narma-dharmokti-ragair nikhila-nija-sakhbhir yat sva-hastena pram prakaitam api vndraya-rjy pramodais tad ati-surabhi-rdh-kuam evrayo me (1) vraja-bhuvi mura-atro preyasn nikmair asulabham api tra prema-kalpa-druma tam janayati hdi bhmau sntur uccai priya yat tad ati-surabhi-rdh-kuam evrayo me (2) agha-ripur api yatnd atra devy prasdaprasara-kta-kaka-prpti-kma prakmam anusarati yad uccai snna-sevnu-bandhais tad ati-surabhi-rdh-kuam evrayo me (3) vraja-bhuvana-sudho prema-bhmir nikma vraja-madhura-kior-mauli-ratna-priyeva paricitam api nmn yac ca tenaiva tasys tad ati-surabhi-rdh-kuam evrayo me (4)

(4) Der Mond von Vraja liebt diesen See, wie Er die Perle unter den lieblichen Mdchen von Vraja, rmat rdhik, selbst liebt, und gab ihm darum r rdhs Namen mge dieser herrliche rdh-Kua meine Zuflucht sein.

api jana iha kacid yasya sev-prasdai praaya-sura-lat syt tasya gohendra-sno sapadi kila mad--dsya-pupa-praasy tad ati-surabhi-rdh-kuam evrayo me (5) taa-madhura-nikuj kpta-nmna uccair nija-parijana-vargai savibhajyrits tai madhukara-ruta-ramy yasya rjanti kmys tad ati-surabhi-rdh-kuam evrayo me (6) taa-bhuvi vara-vedy yasya narmti-hdy madhura-madhura-vrt goha-candrasya bhagy prathayati mitha pra-sakhylibhi s tad ati-surabhi-rdh-kuam evrayo me (7) anudinam ati-ragai prema-mattli-saghair vara-sarasija-gandhair hri-vri-prapre viharata iha yasmin dampat tau pramattau tad ati-surabhi-rdh-kuam evrayo me (8) avikalam ati devy cru kuaka ya paripahati tadyollsi-dsyrpittm aciram iha arre darayaty eva tasmai madhu-ripur ati-modai liyam priy tm (9)

(5) r rdh-Kua zu dienen und Seine Gunst zu erlangen lt die wunscherfllende Kletterpflanze der Liebe zum Prinzen von Vraja gedeihen, die die Frucht des Dienstes zu meiner herrin r rdhik hervorbringt mge dieser herrliche rdh-Kua meine Zuflucht sein.

223

(am stlichen ufer liegt der Kuja citr-Sukhada, im Sdosten indulekhSukhada, im Sden campakalat-Sukhada, im Sdwesten ragadev-Sukhada, im westen tugavidy-Sukhada, im Nordwesten Sudev-Sukhada, im Norden Lalit-Sukhada und im Nordosten Vikh-Sukhada.)

(6) acht malerische Kujas sumen die ufer des rdh-Kua, benannt nach rdhiks acht vertrauten Gops. Erfllt vom sen Summen der Bienen, schaffen sie die geeignete atmosphre fr die rendezvous des Gttlichen Paars mge dieser herrliche rdh-Kua meine Zuflucht sein.

(7) auf einem etwas erhhten, idyllischen Platz am ufer des rdh-Kua lachen und scherzen r rdhik und ihre geliebten Sakhs mit r Ka, dem Mond von Vraja, und ihre worte sind voll von versteckten anspielungen und anzglichkeiten mge dieser herrliche rdh-Kua meine Zuflucht sein.

Vndvana

(8) Berauscht von Prema, vergngen Sich das Gttliche Paar und die Sakhs tglich in diesem wasser, das aufgrund der vielen Lotosblumen lieblich duftet mge dieser herrliche rdhKua meine Zuflucht sein.

(9) Dem Gottgeweihten, der mit fester Entschlossenheit r rdhiks Dienst anstrebt und voller Freude dieses anziehende Gebet an r rdh-Kua vortrgt, wird r Ka noch in diesem Krper nicht nur den anblick Seiner geliebten rdhik gewhren, sondern auch den ihrer vielfltigen verliebten Spiele.

224

rla raghuntha Dsa Gosvm

r yma-Kuakam

(4) Vabhnu-Nandin r rdhik und ihre Sakhs, die Zeuge wurden, wie Kas Snde vom Baden in diesem See hinweggewaschen wurde, welcher alle heiligen Pltze beherbergt und aus einem einzigen Stampfen Seiner Ferse entstanden war, erschufen einen gleichen See ganz in der Nhe. Mge r yma-Kua mit seinen reinen klaren wassern meine Zuflucht sein.

(3) Oh Kgi rdhe, bitte erquicke Dich in dem luternden wasser dieses Sees, er ist nun ein heiliger Ort so bat r Ka rmat rdhik instndig, im yma-Kua zu baden. Mge dieser yma-Kua mit seinen reinen klaren wassern meine Zuflucht sein.

(2) Kas ruf folgend, begannen alle luternden heiligen Pltze der drei welten im yma-Kua zu residieren und so seinen unermelichen ruhm zu verknden mge dieser yma-Kua mit seinen reinen klaren wassern meine Zuflucht sein.

(1) Nachdem r Ka den Dmon Vabha gettet hatte, sprach r rdhik zu ihm: Vabha-atru, komm uns nicht zu nahe! Daraufhin erschuf Ka mit einem einzigen Stampfen Seiner Ferse den r yma-Kua mge dieser yma-Kua mit seinen reinen klaren wassern meine Zuflucht sein.

vabha-danuja-nnantara yat sva-gohm ayasi vabha-atro m spa tva vadantym iti va-ravi-putry ka-pri prakhta tad ati-vimala-nra yma-kua gatir me (1) tri-jagati nivasad yat trtha-vnda tamoghna vraja-npati-kumrehta tat samagram svayam idam avagha yan mahimna praka tad ati-vimala-nra yma-kua gatir me (2) yad ati-vimala-nre trtha-rpe praaste tvam api kuru kgi! snnam atraiva rdhe iti vinaya-vacobhi prrthan-kt sa kas tad ati-vimala-nra yma-kua gatir me (3) vabha-danuja-nd uttha-ppa sampta dyumai-sakha-jayoccair varjayitveti trtham nijam akhila-sakhbhi kuam eva prakya tad ati-vimala-nra yma-kua gatir me (4)

Vndvana

yad ati sakala-trthais tyakta-vkyai prabhtai sa-vinayam abhiyuktai kacandre nivedya agatika-gati-rdh varjann no gati k tad ati-vimala-nra yma-kua gatir me (5) yad ati-vikala-trtha kacandra prasustha ati-laghu-nati-vkyai suprasanneti rdh vividha-caula-vkyai prrthanhy bhavant tad ati-vimala-nra yma-kua gatir me (6) yad ati-lalita-pdais t prasdypta-tair thyais tad atiaya-kprdrai sagamena praviai vraja-nava-yuva-rdh-kuam eva prapanna tad ati-vimala-nra yma-kua gatir me (7) yad ati-nikaa-tre klapta-kuja suramya subala-bau-mukhebhyo rdhikdyai pradattam vividha-kusuma-vall-kalpa-vkdi-rja tad ati-vimala-nra yma-kua gatir me (8) paripahati sumedh yma-kuaka yo nava-jaladhara-rpe svara-knty ca rgt vraja-narapati-putras tasya labhya sughra saha sa-gaa-sakhbh rdhay syt subhajya (9)

(5) Da rmat rdhik ihnen verbat, ihren See zu fllen, wurden die heiligen Gewsser ernstlich besorgt und beteten bei r Kacandras Lotosfen: Zurckgewiesen von r rdhik, der Zuflucht der Zufluchtlosen, welche Bestimmung wird uns erwarten? Mge r yma-Kua mit seinen reinen klaren wassern meine Zuflucht sein.

225

(6) r Ka, den die worte der heiligen Pltze rhrten, vertrat ihr anliegen bei r rdh mit ergebenen Gesten, Blicken und worten, und r rdhik erklrte liebenswrdig und sanft, da Sie zufriedengestellt sei mge r yma-Kua mit seinen reinen klaren wassern meine Zuflucht sein.

(7) Dann erfreuten die heiligen Orte, die in Form von wasser den r yma-Kua gefllt hatten, rmat rdhik mit erlesenen Versen und Gebeten. ihrer Gunst sicher, durchstieen sie das Land und ergossen sich in den See der ewiglich jungen Geliebten Vrajas, r rdh-Kua mge dieser yma-Kua mit seinen reinen klaren wassern meine Zuflucht sein.

(8) an den ufern yma-Kuas legten r rdh und ihre Sakhs Kujas voller wunschbume und farbenprchtiger, blhender reben an, und bergaben diese Kujas Subala, Madhumagala und anderen vertrauten Sakhs mge dieser yma-Kua mit seinen reinen klaren wassern meine Zuflucht sein.

Vndvana

(9) Jener intelligente Mensch, der immerzu mit groer hingabe dieses yma-Kuakam rezitiert, wird Zuneigung fr VrajendraNandana r Ka in sich erwachen spren Zuneigung fr jenen Ka in Begleitung der goldenen rdh und ihrer Sakhs, dessen Krper wie eine frische Monsunwolke schimmert und er wird bald in ihre Verehrung eintreten knnen und ihre persnliche Gemeinschaft erlangen.

226

r Govardhana-Vsa-Prrthan-Daakam
rla raghuntha Dsa Gosvm

Vndvana

(5) Oh Govardhana, bitte erlaube mir, an deinem Fue zu leben. Der unvergleichliche rdh-Kua, r Ka ber alle Maen lieb, ist dein guter Freund. Spielerisch umarmst du ihn und beobachtest versteckt, wie sich rdh-Ka ihrer frisch erblhten Jugend erfreuen. Dieser abgeschiedene Ort kommt auch mir sehr gelegen ich werde dort sitzen und mit dir gemeinsam ihre Spiele kosten.

(4) Oh Govardhana, bitte erlaube mir, an deinem Fue zu leben. Mit einem schwrzlichen, erhhten Sitzplatz, der glnzt und bezaubernd duftet, bereitest du die Bhne fr das Dna-Keli-Spiel des jungen Liebespaares rdh-Ka, der Offenbarung hchsten rasas. auf diese weise erfreust du r Kas erhabene rasika-Geweihte, die diese Gefhle der Liebe genieen.

(3) Oh Govardhana, bitte erlaube mir, an deinem Fue zu leben. wenn du einwendest: r rdh-Ka offenbaren ihre Spiele auch in Saketa und anderen Orten im wald, warum gerade bei mir?, werde ich entgegnen, da Ka und Baladeva, begleitet von rdm und anderen Sakhas, immerzu auf dir spielen auf deinen unvergleichlichen perlenbesetzten altren, auf deinen juwelenen thronen, unter deinen Bumen, in deinen Spalten und Schluchten, auf deinem Gipfel und in deinen zahlreichen hhlen.

(2) Oh Govardhana, bitte erlaube mir, an deinem Fue zu leben, denn dann wird es mir ein leichtes sein, das jungverliebte Paar r rdh-Ka zu schauen, die sich trunken in Prema in deinen vielen hhlen zu immer neuen heimlichen Liebesabenteuern treffen.

(1) Oh wunderschner Govardhana, majesttischer Knig der Berge! Bitte erflle mir meinen sehnlichsten wunsch: erlaube mir, an deinem Fue zu leben. Du nahmst die Form eines Schirmes an, emporgehalten vom arm deines eigenen herrn, und brachst den hochmut indras, dem sein reichtum zu Kopf gestiegen war.

nija-pati-bhuja-daa-cchatra-bhva prapadya prati-hata-mada-dhoddaa-devendra-garva atula-pthula-aila-rei-bhpa! priya me nija-nikaa-nivsa dehi govardhana! tvam (1) pramada-madana-ll kandare kandare te racayati nava-ynor dvandvam asminn amandam iti kila kalanrtha lagnakas tad-dvayor me nija-nikaa-nivsa dehi govardhana! tvam (2) anupama-mai-ved-ratna-sihsanorvruhajhara-darasnudroi-sagheu ragai saha bala-sakhibhi sakhelayan sva-priya me nija-nikaa-nivsa dehi govardhana! tvam (3) rasa-nidhi-nava-yno ski dna-keler dyuti-parimala-viddh yma-ved prakya rasika-vara-kuln modam sphlayan me nija-nikaa-nivsa dehi govardhana! tvam (4) hari-dayitam aprva rdhik-kuam tmapriya-sakham iha kahe narmaligya gupta nava-yuva-yuga-khels tatra payan raho me nija-nikaa-nivsa dehi govardhana! tvam (5)

sthala-jala-tala-apair bhruhac-chyay ca prati-padam anukla hanta savardhayan g tri-jagati nija-gotra srthaka khypayan me nija-nikaa-nivsa dehi govardhana! tvam (6) sura-pati-kta-drgha-drohato goha-rak tava nava-gha-rpasyntare kurvataiva agha-baka-ripuoccair dattamna! druta me nija-nikaa-nivsa dehi govardhana! tvam (7)

giri-npa! haridsa-rei-varyeti nmmtam idam udita r-rdhik-vaktra-candrt vraja-nava-tilakatve kpta! vedai sphua me nija-nikaa-nivsa dehi govardhana! tvam (8) nija-jana-yuta-rdh-ka-maitr-rasktavraja-nara-pau-paki-vrta-saukhyaika-dta agaita-karuatvn mm ur-ktya tnta nija-nikaa-nivsa dehi govardhana! tvam (9)

rasada-daakam asya rla-govardhanasya kiti-dhara-kula-bhartur ya prayatnd adhte sa sapadi sukhade smin vsam sdya skcchubhada-yugala-sev-ratnam pnoti tram (11)

nirupadhi-karuena r ac-nandanena tvayi kapai-aho pi tvat-priyerpito smi iti khalu mama yogyyogyat tm aghan nija-nikaa-nivsa dehi govardhana! tvam (10)

(11) wer immer gefhlvoll ber diese zehn nektargleichen Verse meditiert, die den Knig aller Berge lobpreisen, fr den wird das freudvolle Leben am Govardhana bald wirklichkeit werden wie auch das glckverheiende Juwel von r rdh-Kas persnlichem Dienst.
(Dieses aakam wird im Versma Mlin rezitiert.)

(10) Oh Govardhana, ich bin ein Schurke und Betrger aber dennoch hat der gromtige r acnandana Ka caitanya, der dir ber alles lieb ist, mich dir bergeben. Bitte bedenke nicht, ob ich geeignet bin oder nicht erlaube mir, an deinem Fue zu leben.

(9) Oh Govardhana, du hegst tiefe Freundschaft fr r rdh-Ka und die Sakhs und Sakhs, die mit ihnen sind; du bist die unerschpfliche Quelle des Glcks fr die Menschen, tiere und Vgel Vrajas. Du erfllst Kas wnsche und beschtzt die Vrajavss, bitte hab Mitleid mit diesem armen Snder und erlaube mir, an deinem Fue zu leben!

(8) Oh Knig der Berge, vom mondgleichen antlitz rmat rdhiks kamen die folgenden worte: Dieser Govardhana ist von allen Dienern r haris der beste! Diese worte offenbaren den Nektar deines Namens. alle Veden erheben dich zum leuchtenden tilaka von Vraja; es gibt gewi keinen besseren wohnsitz fr mich bitte erlaube mir, an deinem Fue zu leben.

(7) Oh Govardhana, bitte erlaube mir recht bald, an deinem Fue zu leben. r Ka, der Bezwinger aghas und Bakas erwies dir besondere Gunst, indem Er dich emporhielt und in ein neues heim fr die Vrajavss verwandelte, die Er vor indras Feindseligkeiten schtzen wollte.

(6) Oh Govardhana, bitte erlaube mir, an deinem Fue zu leben. Du nhrst r Kas Khe mit weidegrnden, teichen, Bchen und wasserfllen, mit wldern, frischem Gras und schattigen Bumen, und so erhht sich ihre Zahl auf Schritt und tritt. auf diese weise verkndest du deinen ruhm im ganzen universum und machst deinem Namen alle Ehre.

227

Vndvana

228
rla Vivantha cakravart hkura

r Govardhanakam

(3) am Dn Gh forderte r Ka einen wegezoll von der tochter Mahrja Vabhnus und stritt mit ihr fr viele Stunden. rasika-Bhaktas sind sehr begierig, diesem sen wortgefecht zu lauschen mge dieser r Govardhana meinen sehnlichen wunsch erfllen. (4) wie ein Elefant, der in Govardhanas Seen badet, streicht eine sanfte, khlende Brise bedchtig ber das Land und trgt mit sich den Pollen und den Duft der Kadamba- und anderer Blumen mge dieser r Govardhana meinen sehnlichen wunsch erfllen.

(2) Die Berhrung von Kas zarter Lotoshand, die ihn emporhielt, erfllte ihn mit solcher Glckseligkeit, da er die von indra auf seinen Krper geschleuderten Blitze nicht einmal sprte mge dieser r Govardhana meinen sehnlichen wunsch erfllen.

(1) r Kas Barmherzigkeit erhob r Govardhana zum Knig aller Berge und gab ihm die Opferung, die eigentlich indra zugedacht war, ungeachtet dessen Feindseligkeit mge dieser Girirja Govardhana meinen sehnlichen wunsch, die Spiele r rdh-Kas zu schauen, erfllen.

ka-prasdena samasta-ailasmrjyam pnoti ca vairio pi akrasya ya prpa bali sa skd govardhano me diatm abham (1) sva-preha-hastmbuja-saukumryasukhnubhter ati-bhmi-vtte mahendra-vajrhatim apy ajnan govardhano me diatm abham (2) yatraiva ko vabhnu-putry dna ghtu kalaha vitene rute sph yatra mahaty ata rgovardhano me diatm abham (3) sntv sara svu samra-hast yatraiva npdi-parga-dhli lolayan khelati cru sa rgovardhano me diatm abham (4)

Vndvana

229 kastrikbhi ayita kim atrety ha prabho svasya muhur vitanvan naisargika-svya-il-sugandhair govardhano me diatm abham (5) vaa-pratidhvany-anusra-vartma didkavo yatra hari hariya yntyo labhante na hi vismit sa govardhano me diatm abham (6) yatraiva gagm anu nvi rdhm rohya madhye tu nimagna-nauka ko hi rdhnugalo babhau sa govardhano me diatm abham (7) vin bhavet ki hari-dsa-varyapadraya bhaktir ata raymi yam eva saprema nijeayo rgovardhano me diatm abham (8) etat pahed yo hari-dsa-varyamahnubhvakam rdra-cet r-rdhik-mdhavayo padbjadsya sa vinded acirea skt (9)
(5) Duftet der Govardhana so lieblich, weil Ka dort auf einem Bett aus Moschus schlft? allen von Govardhanas Steinen entstrmt ein feiner Geruch, denn die sanfte Brise dort weht die Pollen der Blumen und den Duft von Kas Spielen mit den Gops in jeden winkel mge dieser r Govardhana meinen sehnlichen wunsch erfllen. (6) Die rehe glauben Kas Flte zu vernehmen, wenn der wind durch die Lcher der Bambusstbe weht, und sie springen schnell herbei. Doch da sie Ka nicht finden, wundern sie sich und wandern hierhin und dorthin, um ihn zu suchen mge dieser r Govardhana meinen sehnlichen wunsch erfllen.

(8) Ohne bei ihm dem besten Diener r haris, durchdrungen von Liebe fr r rdh und Ka Zuflucht zu suchen: wie wird man reine hingabe erlangen? Mge dieser Girirja Govardhana meinen sehnlichen wunsch erfllen: den liebevollen Dienst zu r rdh und Ka, die sich in seinen zahlreichen Kujas treffen.

(7) r rdh berquerte mit Ka die Mnas Gag, als in der Mitte des Flusses das Boot zu sinken begann. ngstlich umschlangen ihre arme Kas hals und zusammen sahen sie wunderschn aus mge dieser r Govardhana meinen sehnlichen wunsch erfllen.

Vndvana

(9) Mge derjenige, der diese acht Verse zum ruhme des grten Dieners r haris mit glhendem herzen vortrgt mit stockender Stimme, zu Berge stehenden haaren und trnen in den augen , rasch den Dienst der Lotosfe r rdhik-Mdhavas erlangen.

230
rla Vivantha cakravart hkura

r Vndvanakam

(1) Es zieht mich nicht zu mystischen Krften, Befreiung, einem Leben als Nryaas Gefhrte oder Vaikuha-Prema. ich mchte nur in Vndvana leben, denn dort kann ich leicht den Dienst r rdh-Kas erreichen, insbesondere den meiner verehrenswerten r rdhik.

na yoga-siddhir na mamstu moko vaikuha-loke pi na pradatvam prempi na syd iti cet tar tu mamstu vndvana eva vsa (1) tra janur yatra vidhir yayce sad-bhakta-cmair uddhavo pi vkyaiva mdhurya-dhr tad asmin mamstu vndvana eva vsa (2) ki te kta hanta tapa kitti gopyo pi bhme stuvate sma krtim yenaiva kghri-padkite smin mamstu vndvana eva vsa (3) gopgan-lampaataiva yatra yasy rasa pratamatvam pa yato raso vai sa iti rutis tan mamstu vndvana eva vsa (4)

(2) Der unbegrenzten Lieblichkeit r Vndvanas gewahr, beteten selbst Brahma, der spirituelle Meister des universums, und uddhava, der beste der erhabenen Gottgeweihten, darum, dort als Grashalm geboren zu werden mge ich immer in diesem Vndvana leben. (3) Die Gops beteten: Oh Gttin Erde, welche unerhrten Entsagungen nahmst du auf dich, um nun immerzu die Berhrung von Kas Lotosfen zu spren? in Ekstase stehen deine Grser aufrecht! Mge ich immer in diesem Vndvana leben, das r Kas Fuabdrcke schmcken.

Vndvana

(4) Vndvana ist geprgt von der anhaftung und Zuneigung der Gops; die Gefhle der Liebe finden dort ihren hhepunkt. Die Schriften erklren: raso vai sa Der Sohn Nandas geniet die ganze Vielfalt des rasa mge ich immer in diesem Vndvana leben.

231 bhra-govardhana-rsa-phais tri-smake yojana-pacakena mite vibhutvd amite pi csmin mamstu vndvana eva vsa (5) yatrdhipatya vabhnu-putry yenodayet prema-sukha jannm yasmin mam balavatyato smin mamstu vndvana eva vsa (6) yasmin mah-rsa-vilsa-ll na prpa y rr api s tapobhi tatrollasan-maju-nikuja-puje mamstu vndvana eva vsa (7) sad ruru-nyakumukh viaka khelanti kjanti piklikr ikhaino yatra naanti tasmin mamstu vndvana eva vsa (8) vndvanasyakam etad uccai pahanti ye nicala-budhayas te vndvaneghri-saroja-sev skl labhante januo nta eva (9)
(5) r Vndvana mit fnf yojanas im Durchmesser, begrenzt von Bhravaa, Govardhana und dem rsa-Pha. in wahrheit aber ist es unbegrenzt und unendlich mge ich immer in diesem Vndvana leben.

(6) Mge ich immer in Vndvana leben, dessen ruhm hell strahlt unter der regentschaft der tochter Knig Vabhnus. ich sehne mich nach der Barmherzigkeit dieses Landes, das das Glck reiner Liebe an seine Geweihten verteilt.

(7) Der berhmte rsa-tanz, zu dem selbst Lakmdev nach harten Entsagungen keinen Zutritt fand, findet hier ewiglich statt. Mge ich immer in diesem Vndvana leben und in seinen vielen idyllischen Freudenhainen dienen. (8) wo die vielfltigsten arten von rehen furchtlos spielen, wo Kuckucke, Papageien und die vielen Vgel singen, hummeln summen und Pfauen tanzen mge ich immer in diesem Vndvana leben.

Vndvana

(9) Gottgeweihte, die ernsthaft und besinnlich dieses Vndvanakam laut singen, werden am Ende dieses Lebens die Lotosfe r rdh-Kas erreichen den direkten Dienst des Knigs und der Knigin von Vraja.

(Dieses aakam wird im Versma upajti rezitiert.)

232
rla Vivantha cakravart hkura

r Vnd-Devyaakam

Vndvana

(3) Die tochter Mahrja Vabhnus, rmat rdhik, anvertraute dir die regie ber r Kas glorreiches r Vndvana, das Kronjuwel aller Vaikuha-Planeten oh Vnde, ich verneige mich vor deinen Lotosfen.

(2) Oh Vnde, ein gtiges Lcheln spielt auf deinen bimbafruchtroten Lippen, das Schimmern der Perle an deiner Nase erhellt dein Gesicht und Juwelenschmuck vollendet deine Schnheit ich verneige mich vor deinen Lotosfen.

(1) Oh Vnde, der Glanz deines Krpers bertrifft das Leuchten von Gold, campakablumen und Blitzen. Du erstrahlst im Dienst r rdh-Kas, denen du ganz ergeben bist, und du schenkst diesen Dienst den Gottgeweihten, die dich verehren. Dein prchtiger roter Sr schimmert satter als Bandhka- und Bandhublumen ich verneige mich vor deinen Lotosfen.

ggeya-cmpeya-taid-vinindiroci-pravha-snapittma-vnde! bandhka-bandhu-dyuti-divya-vso vnde! numas te cararavindam (1) bimbdharoditvara-manda-hsyansgra-mukt-dyuti-dpitsye vicitra-ratnbharaa-riyhye! vnde! numas te cararavindam (2) samasta-vaikuha-iromaau rkasya vndvana-dhanya-dhmni dattdhikre vabhnu-putry vnde! numas te cararavindam (3) tvad-jay pallava-pupa-bhgamgdibhir mdhava-keli-kuj madhvdibhir bhnti vibhyam vnde! numas te cararavindam (4)

(4) auf deinen wink hin schmcken die Bltter, Blten, Bienen, rehe, Pfaue, Papageien und anderen Lebewesen in Vraja die romantischen Kujas, in denen sich r Mdhava im immerwhrenden Frhling vergngt oh Vnde, ich verneige mich vor deinen Lotosfen.

233 tvadya-dtyena nikuja-yunor atyutkayo keli-vilsa-siddhi tvat-saubhaga kena nirucyat tad vnde! numas te cararavindam (5) rsbhilo vasati ca vndvane tvad-ghri-saroja-sev labhy ca pus kpay tavaiva vnde! numas te cararavindam (6) tva krtyase stvata-tantra-vidbhir llbhidhn kila ka-akti tavaiva mrtis tulas n-loke vnde! numas te cararavindam (7) bhakty vihn apardha-lakai kipt ca kmdi-taraga-madhye kpmayi! tv araa prapann vnde! numas te cararavindam (8) vndaka ya uyt pahed v vndvandha-padbja-bhga sa prpya vndvana-nitya-vsa tat-prema-sev labhate ktrtha (9)
(5) Oh Vnde, wer kann dein Glck beschreiben? Du sendest deine Boten, die geschickt alle Vorkehrungen fr die rendezvous des verliebten Paares treffen. auch du selbst wirst zur Botin und sorgst dafr, da ihre Spiele vollkommen werden ich verneige mich vor deinen Lotosfen.

(6) Deine Barmherzigkeit ermglicht es den Gottgeweihten, in Vndvana zu leben. Deine Gnade lt sie den Lotosfen deiner geliebten rdh-Mdhava dienen und am rsa-tanz teilhaben oh Vnde, ich verneige mich vor deinen Lotosfen.

(7) Die groen Gelehrten beschreiben dich in den Bhaktitantras als Kas Ll-akti, und in dieser welt nimmst du die Form des tulas-Strauches an oh Vnde, ich verneige mich vor deinen Lotosfen.

(8) Oh barmherzige Vnddev, aller hingabe beraubt und endloser Vergehen schuldig, werfen mich wellen der Lust und des Zorns tief in den materiellen Strudel darum verneige ich mich vor dir und suche Zuflucht bei deinen Lotosfen! (9) Diejenigen, die wie hummeln bei den Lotosfen des kniglichen Paares dieses aakam hren und rezitieren, welches Vnddevs herrlichkeit beschreibt, werden ewiglich in Vraja leben und Erfllung finden, versunken im liebevollen Dienst r r rdh-Govindas.

Vndvana

234

r yamunakam
rla rpa Gosvm

(4) r yamun ist unendlich mchtig. Sie bahnt sich ihren weg durch die Ozeane, die die sieben Kontinente umsplen, doch mischt sie sich nie wie gewhnliche Flsse. Sie kennt Kas tiefe, geheimnisvolle Spiele und erweckt diese Spiele in solchen herzen, die sich ihrer Obhut anvertrauen. ihre dunkel schimmernde Schnheit besiegt die Pracht der kostbaren Saphire mge diese yamundev, die tochter des Sonnengottes, mich lutern.

(3) Ein tropfen ihres wassers auf den Kopf gesprenkelt gengt, die schlimmste untat zu tilgen. Sie lt den Strom der Gottesliebe anschwellen und segnet jeden, der daran denkt, sich an ihren ufern niederzulassen. Mge diese yamundev, die tochter des Sonnengottes, mich lutern.

(2) yamundevs Lauf schmckt indras gewaltigen Khavawald. auf blhenden weien Lotosblumen tanzen jubilierende Vgel. wer sich nur wnscht, in ihre Fluten zu tauchen, dem werden die abscheulichsten Snden verziehen mge diese yamundev, die tochter des Sonnengottes, mich lutern.

(1) Mge r yamundev, die tochter des Sonnengottes, mich lutern. Sie rettet jene, die sie berhren, davor, ins reich ihres Bruders hinabzugleiten ins finstere reich yamas, der die sndhaften Seelen nach dem tod bestraft. ihr bloer anblick lt die Lasterhaften den Sumpf der Snde berqueren; ihr reines wasser belebt einen jeden.

bhrtur antakasya pattane bhipatti-hri prekayti-ppino pi ppa-sindhu-tri nra-mdhurbhir apy aea-citta-bandhin m puntu sarvadravinda-bandhu-nandin (1) hri-vri-dhraybhimaitoru-khav puarka-maalodyad-aajli-tav snna-kma-pmarogra-ppa-sampad-andhin m puntu sarvadravinda-bandhu-nandin (2) karbhima-jantu-durvipka-mardin nanda-nandanntaraga-bhakti-pra-vardhin tra-sagambhili-magalnubandhin m puntu sarvadravinda-bandhu-nandin (3) dvpa-cakravla-jua-sapta-sindhu-bhedin r-mukunda-nirmitoru-divya-keli-vedin knti-kandalbhir indranla-vnda-nindin m puntu sarvadravinda-bandhu-nandin (4)

Vndvana

235 mthurea maalena crubhimait prema-naddha-vaiavdhva-vardhanya pait rmi-dor-vilsa-padmanbha-pda-vandin m puntu sarvadravinda-bandhu-nandin (5) ramya-tra-rambhama-go-kadamba-bhit divya-gandha-bhk-kadamba-pupa-rji-rit nanda-snu-bhakta-sagha-sagambhinandin m puntu sarvadravinda-bandhu-nandin (6) phulla-paka-mallikka-hasa-laka-kjit bhakti-viddha-deva-siddha-kinnarli-pjit tra-gandhavha-gandha-janma-bandha-randhin m puntu sarvadravinda-bandhu-nandin (7) cid-vilsa-vri-pra-bhr-bhuva-svar-pin krtitpi durmadoru-ppa-marma-tpin ballavendra-nandangarga-bhaga-gandhin m puntu sarvadravinda-bandhu-nandin (8) tua-buddhir aakena nirmalormi-ceit tvm anena bhnu-putri! sarva-deva-veitm ya stavti vardhayasva sarva-ppa-mocane bhakti-pram asya devi! puarka-locane (9)
(5) Geschmckt vom idyllischen Land von Vraja, versteht sich r yamun darauf, den Gottgeweihten, die sie verehren, spontane und leuchtende Liebe zu schenken. Mit wellen wie verspielten armen verehrt sie r Kas Lotosfe. Mge diese yamundev, die tochter des Sonnengottes, mich lutern.

(6) Muhende Khe sumen ihre weiten ufer, blhende Kadambabume verbreiten wohlgeruch. yamundev empfindet Freude, wenn r Kas geliebte Diener an ihren ufern zusammenkommen. Mge diese yamundev, die tochter des Sonnengottes, mich lutern.

(7) Laut erschallen die Stimmen der Schwne, die sich im duftenden wasser tummeln. Die himmlischen, die vollkommenen weisen und die gottergebenen Menschen verehren sie in Einigkeit. wen immer die sanfte Brise streift, die ber ihren khlen Fluten dahinweht, der wird vom rad der Geburten und tode befreit mge diese yamundev, die tochter des Sonnengottes, mich lutern.

(8) whrend sie durch die drei welten fliet, verteilt sie das wissen der transzendenz. ihre herrlichkeit zu preisen, verbrennt Berge von Snden zu asche. Sandelholzpaste von Kas Krper, der sich in ihr Seiner Spiele erfreut, lst sich auf, und darum liegt ber ihr ein zauberhafter Duft. Mge diese yamundev, die tochter des Sonnengottes, mich lutern. (9) Oh tochter der Sonne! Oh Gttin, r yamun, mit deinen mchtigen, luternden wellen! alle halbgtter stehen dir zur Seite! Segne den aufrichtigen, der diese hymne dir zu Ehren vortrgt: la seinen Flu der Bhakti zum Strom anwachsen, einem Strom der Liebe zum lotosugigen Ka, der die Snde vertreibt! Dies ist mein Gebet zu deinen Lotosfen!

Vndvana

236

r Lalitakam
rla rpa Gosvm

(4) ich verehre r Lalitdev, die reich ist an wundervollen Eigenschaften! Streng spricht sie zu r rdhik: Meine unkeusche Freundin, hre meinen rat, denn er wird Dir wahrlich nutzen! Dieser Sohn des Kuhhirtenknigs ist listig und schlau, zeig Dich ihm niemals gefllig oder ergeben, sei allezeit widerstrebend und khl!

(3) ich verehre r Lalitdev, die reich ist an wundervollen Eigenschaften! Farbenfroh und prchtig schimmert ihr Sr, wie die Federn der ekstatisch tanzenden Pfauen. ihre Brste bedeckt eine reizende Bluse, auf ihrem Scheitel prangt roter Zinnober, sie schmckt sich mit Kettchen und Juwelen edelster Sorte und der Glanz ihres Krpers besiegt das goldene Leuchten von Gorocan.

(2) ich verehre r Lalitdev, die reich ist an wundervollen Eigenschaften! ihr bezauberndes antlitz beschmt den leuchtenden Vollmond, ihre augen wandern ruhelos hin- und her, gleich denen der scheuen, furchtsamen rehe, und sie ist berhmt fr ihr talent, r rdh herrlich zu kleiden.

(1) ich verehre r Lalitdev, die reich ist an wundervollen Eigenschaften! Vertraut mit allen Knsten, gehrt ihr der Dienst des gttlichen Paares. Zrtlich wischt sie glitzernde Schweiperlen von rdhs und Kas Lotosfen, wenn diese sich treffen sie kennt keine andere Freude, als ihrer herzliebsten rdhik jeden wunsch zu erfllen.

rdh-mukunda-pada-sambhava-gharma-bindunirmachanopakara-kta-deha-lakm uttuga-sauhda-viea-vat pragalbh dev guai sulalit lalit nammi (1) rk-sudh-kiraa-maala-knti-daivaktra-riya cakita-cru-camru-netrm rdh-prasdhana-vidhna-kal-prasiddh dev guai sulalit lalit nammi (2) lsyollasad-bhujaga-atru-patatra-citrapaukbharaa-kaculikcitgm gorocan-ruci-vigarhaa-gaurima dev guai sulalit lalit nammi (3) dhrte vrajendra-tanaye tanu suhu-vmya m daki bhava kalakini lghavya rdhe gira u hitm iti ikayant dev guai sulalit lalit nammi (4)

Vndvana

237 rdhm abhi vraja-pate ktam tmajena ka mang api vilokya vilohitkm vg-bhagibhis tam acirea vilajjayant dev guai sulalit lalit nammi (5) vtsalya-vnda-vasati paupla-rjy sakhynuikaa-kalsu guru sakhnm rdh-balvaraja-jvita-nirvie dev guai sulalit lalit nammi (6) y km api vraja-kule vabhnu-jy prekya sva-paka-padavm anurudhyamnm sadyas tad-ia-ghaanena ktrthayant dev guai sulalit lalit nammi (7) rdh-vrajendra-suta-sagama-raga-cary vary vinicitavatm akhilotsavebhya t gokula-priya-sakh-nikuramba-mukhy dev guai sulalit lalit nammi (8) nandann amni lalit-gua-llitni padyni ya pahati nirmala-dir aau prty vikarati jana nija-vnda-madhye ta krtid-pati-kulojjvala-kalpa-vall (9)
(5) ich verehre r Lalitdev, die reich ist an wundervollen Eigenschaften! wenn Ka r rdh mit listigen worten schmeichelt, entflammt in ihr heier Zorn. ach, wie mich Deine Liebe rhrt, tadelt sie ihn mit beiendem Spott: So treu und rein und unschuldig!

(6) ich verehre r Lalitdev, die reich ist an wundervollen Eigenschaften! Mutter yaod, die Knigin der Kuhhirten, liebt sie wie ihre eigene tochter. Sie ist die Lehrmeisterin der Gops in der Kunst der Freundschaft, und r rdh und Baladevas jngerer Bruder mchten sie niemals missen.

(7) ich verehre r Lalitdev, die reich ist an wundervollen Eigenschaften! wann immer sie in Vraja ein neues Mdchen sieht, dessen herz fr rdhik schlgt, erfllt sie sogleich dessen Begehren und sorgt dafr, da r rdhik es als eine der ihren annimmt.

(8) ich verehre r Lalitdev, die reich ist an wundervollen Eigenschaften! Sie ist die beste der geliebten Freundinnen r rdhs. Sie wnscht nichts mehr, als rdh-Govinda glcklich zu sehen und veranlat, da beide sich treffen knnen. Dieser Liebesdienst bedeutet ihr mehr als alles Glck der welt zusammen.

Vndvana

(9) in Lalitdev vereinen sich Schnheit, Liebreiz und anmut. Sie ist gemeinsam mit r rdh die segenspendende ranke, die sich um den wunschbaum r Ka schlingt. wer reinen und freudigen herzens dieses Lied ihr zu Ehren singt, wird zuneigungsvoll in r rdhs eigenen Kreis aufgenommen werden.

238

Gesprochen von r caitanya Mahprabhu

r ikakam

ceto-darpaa-mrjana bhava-mahdvgni-nirvpaa reya-kairava-candrik-vitaraa vidyvadh-jvanam nandmbudhi-vardhana prati-pada prmtsvdana sarvtma-snapana para vijayate r-ka-sakrtanam (1) nmnm akri bahudh nija-sarva-aktis tatrrpit niyamita smarae na kla etd tava kp bhagavan mampi durdaivam dam ihjani nnurga (2)
(1) hchster ruhm sei dem chanten von r Kas heiligem Namen. Es reinigt den Spiegel des herzens, lscht den waldbrand des materiellen Daseins und verbreitet die khlenden Mondstrahlen, die den Lotos des Glcks erblhen lassen. Der heilige Name ist die Seele allen transzendentalen wissens, er lt den Ozean der Glckseligkeit anschwellen und befhigt uns, auf Schritt und tritt Nektar zu kosten er badet Krper, Geist und Seele vollkommen.

Harinma

(2) Oh Bhagavn, Deine heiligen Namen schenken den Lebewesen alles Glck. um uns zu segnen, erscheinst Du in unzhligen Namen, und all diese Namen hast Du mit Deinen eigenen Energien vollkommen ausgestattet. Es gibt keine Vorschriften und regeln, sie zu chanten, aber dennoch bin ich so unglckselig, da ich keine anziehung zu ihnen verspre.

239 td api suncena taror api sahiun amnin mnadena krtanya sad hari (3) na dhana na jana na sundar kavit v jagada kmaye mama janmani janmanvare bhavatd bhaktir ahaituk tvayi (4) ayi nanda-tanja kikara patita m viame bhavmbudhau kpay tava pda-pakajasthita-dhl-sada vicintaya (5) nayana galad-aru-dhray vadana gadgada-ruddhay gir pulakair nicita vapu kad tava nma-grahae bhaviyati (6) yugyita nimeea caku prvyitam nyyita jagat sarva govinda-virahea me (7) liya v pda-rat pinau mm adarann marma-hat karotu v yath tath v vidadhtu lampao mat-pra-nthas tu sa eva npara (8)
(3) Man soll sich selbst als unbedeutender ansehen als gewhnliches Gras, duldsamer sein als ein Baum, allen die rechte achtung erweisen und niemals Ehre fr sich selbst erwarten und unaufhrlich r haris heilige Namen chanten.

(8) La Ka diese Dienerin fest umarmen, die dem Dienst Seiner Lotosfe so ergeben ist, oder la ihn ihr das herz brechen, indem Er sich nicht vor ihr zeigt. Ka ist ein Frauenheld und mu tun, was immer ihm beliebt; doch selbst wenn Er sich vor meinen augen mit anderen Frauen vergngt, bleibt Er der eine herr meines Lebens ich habe niemanden auer ihm.

(7) Oh Sakh, in trennung von Govinda erscheint mir selbst ein augenblick wie ein Zeitalter. trnen fallen aus meinen augen wie regen aus den wolken, und die gesamte welt scheint trostlos und leer.

(6) Oh mein herr, wann werden trnen in Strmen aus meinen augen flieen, wann wird die Stimme mir stocken und wann werden sich die haare auf meinem Krper aufrichten, wenn ich Deine heiligen Namen chante?

(5) Oh Nanda-Nandana, bitte sei diesem Deinem ewigen Diener, gefallen in den strmischen Ozean der materiellen Existenz, barmherzig. Bitte gewhre mir einen Platz als Staubkorn bei Deinen Lotosfen nimm mich als Deinen Diener an.

(4) Oh Jagada, es verlangt mich nicht nach reichtum, Bewunderern und schnen Frauen, und ich mchte auch kein Dichter oder Gelehrter werden. alles was ich mir wnsche, ist Leben fr Leben bedingungslose hingabe zu Deinen Lotosfen.

Harinma

240

r Ka-Nmakam
rla rpa Gosvm

(4) Oh Nma, die Veden verknden laut, da Dein Erscheinen auf der Zunge alles Prrabdha-Karma eines Gottgeweihten ohne irgendwelche Leiden fr ihn auslscht; jene Frchte seiner vergangenen taten, die nicht einmal Meditation ber das Brahman beseitigen kann.

(3) Oh Sonne von Kas Namen, welcher Gelehrte will Deine herrlichkeit beschreiben? Selbst nur ein Schimmer von Dir, ein schwacher Vorbote, der von Deinem baldigen Erscheinen kndet, vertreibt die Dunkelheit der unwissenheit, die die bedingten Seelen bedeckt, und lt sie hari-Bhakti sehen.

(2) Oh harinma, der Du von den groen weisen gesungen wirst! Du erscheinst in der Form der hchsten Silben, um die Gottgeweihten zu beglcken, alle Ehre sei Dir! Mge Deine herrlichkeit allezeit offenbar sein wer Dich nur einmal ausspricht, selbst abfllig oder im Scherz, dessen schlimmste Snden zerstrst Du an der wurzel.

(1) Oh harinma, ich suche vollstndig bei Dir Zuflucht. Die Ngel Deiner Lotosfe werden von den Strahlen der halskette jener Juwelen verehrt, die man upaniaden nennt, die Juwelen unter den Vedischen Schriften. und ebenso verehren Dich die befreiten weisen.

nikhila-ruti-mauli-ratna-mldyuti-nrjita-pda-pakajnta ayi mukta-kulair upsyamna paritas tv harinma! saraymi (1) jaya nmadheya! muni-vnda-geya! jana-rajanya param akarkte! tvam andard api mang udrita nikhilogra-tpa-paal vilumpasi (2) yad-bhso py udyan kavalita-bhava-dhvnta-vibhavo da tattvndhnm api diati bhakti-praayinm janas tasyodtta jagati bhagavan-nma-tarae! kt te nirvaktu ka iha mahimna prabhavati? (3) yad-brahma-skt-kti-nihaypi vinam yti vin na bhogai apaiti nma! sphuraena tat te prrabdha-karmeti virauti veda (4)

Harinma

241

agha-damana-yaod-nandanau! nanda-sno! kamala-nayana-gop-candra-vndvanendr! praata-karua-kv ity aneka-svarpe tvayi mama ratir uccair vardhat nmadheya (5) vcya vcakam ity udeti bhavato nma! svarpa-dvaya prvasmt param eva hanta karua tatrpi jnmahe yas tasmin vihitpardha-nivaha pr samantd bhaved syenedam upsya so pi hi sadnandmbudhau majjati (6) sditrita-janrti-raye ramyacid-ghana-sukha-svarpie nma! gokula-mahotsavya te ka! pra-vapue namo nama (7) nrada-vojjvana! sudhorminirysa-mdhur-pra! tva ka-nma! kma, sphura me rasane rasena sad (8)

(5) Oh Nma, mge meine Liebe fr Dich in Deinen vielfltigen Formen ewiglich wachsen: als agha-Damana, yaod-Nandana, Nanda-Sno, Kamala-Nayana, Gopcandra, Vndvanendra und Praata-Karua.

(6) Oh Nma, du erscheinst in dieser welt in zwei Formen: als Vcya, der Paramtma im herzen, und als Vcaka, der Klang von Namen wie Ka und Govinda. wir wissen, da diese zweite Form von Dir die barmherzigere ist, denn man kann sie einfach durch chanten verehren, und selbst die, die sich Vergehen gegen Deine erste Form zuschulden kommen lassen, tauchst Du in ein Meer von Glck. (7) Oh Ka-Nma, du vertreibst die Leiden derer, die bei Dir Zuflucht suchen; Du bist die heitere Verkrperung ewigen wissens und Glcks, das Jubelfest von Gokula, und Du bist berall. ich verneige mich wieder und wieder vor Dir.

(8) Oh Ka-Nma, Leben von Nradas V, Du gleichst wellen des Nektars im Meer der unendlichkeit bitte erscheine aus Deinem eigenen sen wunsch heraus immerzu auf meiner Zunge.

Harinma

242

Die erblhende Kletterpflanze der Liebe rla Vivantha cakravart hkura

r anurga-Vall

(1) Oh Bhagavn, bitte sei barmherzig und gib mir Millionen von Krpern. Gib jedem dieser Krper Millionen von Mndern und jedem dieser Mnder Millionen von Zungen. Oh Meister, und la auf jeder dieser Zungen Millionen Deiner gttlichen Eigenschaften ewiglich tanzen.

dehrbudni bhagavan! yugapat prayaccha vaktrrbudni ca puna pratideham eva jihvrbudni kpay prativaktram eva ntyantu teu tava ntha! gurbudni (1) kim tman? yatra na deha-koyo dehena ki? yatra na vaktra-koya vaktrea ki? yatra na koi-jihv ki jihvay? yatra na nma-koya (2) tmstu nitya ata-deha-vart dehastu nthstu sahasra-vaktra vaktra sad rjatu laka-jihva ghtu jihv tava nma-koim (3) yad yad mdhava! yatra yatra gyanti ye ye tava nma-ll tatraiva karyuta-dhryams ts te sudh nityam aha dhayni (4)

(2) welchen wert hat eine Seele ohne Millionen von Krpern? welchen wert hat ein Krper ohne Millionen von Mndern und welchen wert ein Mund ohne Millionen von Zungen? und welchen wert hat eine Zunge, auf der Millionen Deiner Namen nicht tanzen?

(4) Oh Mdhava, mein besonderes anliegen ist es, vor Deiner Bildgestalt oder auch irgendwo anders zu sitzen und mit tausenden von Ohren unaufhrlich den nektargleichen Krtana Deiner Geweihten zu trinken, die Deine Namen, Formen, Eigenschaften und Spiele lobpreisen.

(3) Oh Meister, mge meine Seele immerzu hunderte von Krpern besitzen, mge jeder Krper tausende Mnder besitzen und jeder Mund hunderttausende Zungen, auf denen Millionen Deiner Namen tanzen.

Harinma

243

karyutasyaiva bhavantu lakakoyo rasaj bhagavas tadaiva yenaiva ll avni nitya tenaiva gyni tata sukha me (5) karyutasyekaa-koir asy ht-koir asy rasanrbudas tt rutvaiva dv tava rpa-sindhum ligya mdhuryam aho! dhayni (6) netrrbudasyaiva bhavantu karans-rasaj hdayrbuda v saundarya-sausvarya-sugandha-pramdhurya-salea-rasnubhtyai (7) tvat-prva-gatyai pada-koir astu sev vidhtu mama hasta-koi t ikitus tadapi buddhi-koir etn varn me bhagavan! prayaccha (8)

(5) Oh Bhagavn, und whrend ich mit Millionen von Ohren solchen Nektar trinke, mge ich Millionen von Zungen bekommen, mit denen ich begeistert die Namen, Formen, Eigenschaften und Spiele lobpreise, von denen ich zuvor hrte so werde ich fr immer selig sein. (6) Mgen sich jedem der Millionen Ohren Millionen von augen beigesellen, jedem auge Millionen von herzen, und jedem herzen Millionen von Zungen. Dann werden die Millionen Ohren ohne unterla von Deiner endlosen Schnheit hren, die Millionen augen fortgesetzt sie erblicken, die Millionen herzen sie immerzu umarmen und die Milliarden Zungen ihren Nektar fr alle Zeiten trinken.

(7) Mge ich Millionen von augen haben, Deine gttliche Schnheit zu schauen, Millionen von Ohren, Deine liebliche Stimme zu hren, Millionen von Nasen, Deinen wohlgeruch zu riechen, Millionen von Zungen, Deine reine Se zu kosten und Millionen von herzen, den Nektar Deiner umarmung zu fhlen. (8) Mge ich Millionen von Fen haben, Deinen wohnort zu besuchen, Millionen von hnden, Dir zur hand zu sein, millionenfach intelligenz, zu lernen, Dir zu dienen. Oh Bhagavn, bitte sei mir barmherzig und gewhre mir diese Segnungen!

Harinma

244

Nma-Krtana
jaya govinda, jaya gopla, keava, mdhava, dna-dayla ymasundara, kanhaiy-lla, giri-vara-dhr, nanda-dulla acyuta, keava, rdhara, mdhava, gopla, govinda, hari yamun pulina me va bajve naavara veadhr r ka gopla hare mukunda govinda he nanda-kiora ka h r yaod-tanaya prasda r ballav-jvana rdhikea

Jaya yaod-Nandana Ka
jaya yaod-nandana ka gopla govinda jaya madana-mohana hare ananta mukunda (1) jaya acyuta mdhava rma vndvana-candra jaya mural-vadana yma gop-jannanda (2)
(1) aller ruhm sei r Ka, dem Sohn Mutter yaods, dem Kuhhirtenjungen und Quell der Freude fr die Khe und Sinne! aller ruhm dem Bezwinger des Liebesgottes, dem unbegrenzten r hari, der alles unglck fortnimmt und Befreiung gewhrt! (2) aller ruhm dem unfehlbaren herrn, dem Gemahl der Glcksgttin und hchstem Genieer aller ruhm dem Mond von Vraja! aller ruhm sei r Ka, der eine Flte an Seine Lippen hlt, dessen haut dunkel schimmert wie frische regenwolken und der den Gops Glckseligkeit beschert!

Harinma

hiNDi-LiEDEr

246

Guru-caraa-Kamala Bhaja Mana


Oh Geist, verehre die Lotosfe r Gurus r rmad Bhaktivednta Nryaa Mahrja

(4) Die rutis, Smtis und Puras verknden seinen ruhm. ich weihe meinen Krper, meinen Geist und mein ganzes Selbst den Lotosfen r Gurudevas und singe unablssig den heiligen Namen.

(3) Er ist das freudvolle reich von Kas Gnade und ein Meer von Mitleid fr die leidenden Seelen. Er erleuchtet uns in Bhakti, Bhva und Prema r Guru ist der retter der Gefallenen!

(2) Dieses menschliche Leben ist sehr selten; wenn wir nicht seine Zuflucht suchen, wird unsere reise durch die vierzehn welten kein Ende finden. wie glcklich wir uns schtzen drfen, bei ihm zu sein bei dem reinen Geweihten r haris.

(1) Oh mein Geist, verehre die Lotosfe r Gurudevas! Ohne seine Gnade fehlt uns jede Kraft zum Sdhana deswegen verehre ihn und diene ihm in jedem Moment!

guru-caraa-kamala bhaja man guru-kp vin nhi koi sdhana-bal, bhaja man bhaja anuka (1) milat nah ais durlabha janama, bhramatah caudaha bhuvana kis ko milte ha aho bhgya se, hari-bhakt ke daraan (2) ka-kp k nanda mrti, dna-jana karu-nidn bhakti bhva prem tna prakata, r guru patita pvan (3) ruti smti aur purnana mh, kno spaa pram tana-mana-jvana, guru-pade arpaa, r harnma raan (4)

Hindi

247

Gurudeva, Kp Karke

gurudeva, kp karke mujhko apan len mai araa pa ter, cara m jagaha den (1) karu-nidhi nma ter, karu barasao tum soye huye bhagya ko, he ntha jago tum mer nva bhvara dole, use pra lag den (2) tum sukh ke sgara ho, bhakti ke sahre ho mere man m same ho, mujhe pr se pyre ho nita ml jap ter, mere doa bhul den (3) ma sant k sevaka h, guru cara k dsa h nah ntha bhuln mujhe, is jaga m akel h tere dvr k bhikhr h, nah dil se bhul den (4)

(1) Oh Gurudeva, bitte sei mir barmherzig: betrachte mich als dein! ich suche deine Zuflucht, bitte gewhre mir einen Platz bei deinen Lotosfen.

(2) Bitte schtte deine Gnade ber mich aus, denn es ist bekannt, da du reichlich davon besitzt oh mein Meister, nur dann wird mein schlummerndes Glck erwachen. Mein Schiff treibt in einem Strudel bitte geleite mich ber diesen strmischen Ozean.

(3) Du bist das Meer des Glcks und die Zuflucht der Bhakti, du bedeutest mir mehr als mein Leben und ich denke immerzu an dich. Jeden tag chante ich deinen Namen bitte sieh ber meine Schwchen hinweg. (4) ich bin der Diener der Vaiavas und der Lotosfe meines Gurus. Bitte vergi mich nicht, denn ich bin gnzlich allein. Mein Meister, ich bin ein Bettler an deiner tr; bitte bersieh mich nicht.

Hindi

248

r rmad Bhaktivednta Nryaa Mahrja

Vraja-Jana-Mana-Sukhakr

(4) in Vndvanas weidegrnden htet Er die Khe; Er stiehlt die herzen der Gops und hlt den Govardhanahgel empor rdhe! Syma! Sym! Syma!

(3) Sein antlitz ist wunderschn, Seine augen gleichen Lotosbltenblttern. Er streift umher und bezaubert mit Seiner Flte und Seiner dreifach geschwungenen Gestalt rdhe! Syma! Sym! Syma!

(2) Er trgt eine Krone aus Pfauenfedern, tanzende Makara-Ohrringe und um Seinen hals eine Girlande aus waldblumen. Seine Fuglckchen klingeln voller anmut und Gefhl rdhe! Syma! Sym! Syma!

(1) r Ka schenkt den herzen der Vrajavss Freude rdhe! Syma! Sym! Syma!

vraja-jana-mana-sukhakr rdhe sym sym sym mor mukua makarkta-kuala, gala vaijayant-mla, caraana npura rasla rdhe sym sym sym (1) sundara vadana kamala-dala locana, bk cita-vana-hr, mohana-va-vihr rdhe sym sym sym (2) vndvana m dhenu carve, gop-jana manahr r govardhana-dhr rdhe sym sym sym (3) rdh-ka mili aba dou, gaura-rpa avatr krtana dharma pracr rdhe sym sym sym (4) tum vin mere aur na koi, nma-rpa avatr caraana m balihr, nryaa balihr, rdhe sym sym sym (5)

(5) Nun haben sich r rdh-Ka vereinigt in dem goldenen avatra, der das Singen der heiligen Namen predigt. rdhe! Syma! Sym! Syma!

(6) wer auer Euch ist mein? ihr steigt herab in Gestalt Eures gttlichen Namens Eure Lotosfe sind voller wunder. Dieser Nryaa ist hocherfreut! rdhe! Syma! Sym! Syma!

Hindi

(traditionelles Lied)

Pr Karege

249

pr karege naiy re, bhaja ka kanhaiy, ka kanhaiy dj ke bhaiy ka kanhaiy va bajaiy, mkhana curaiy re, bhaja ka kanhaiy (1) ka kanhaiy girivara uhaiy, ka kanhaiy rsa racaiy pra karege naiy re, bhaja ka kanhaiy (2) mitra sudm taula le, gale lag prabhu bhoga lagye kah kah kaha bhaiy re, bhaja ka kanhaiy (3) arjuna k ratha raa m hk, ymaliy giridhr bk kl-nga nathaiy re, bhaja ka kanhaiy (4) drupata-sut jaba duana gher, rkh lja na kn der gaye cra bahaiy re, bhaja ka kanhaiy (5)

(1) Verehre Kanhaiy, den Bruder Balarmas. Kanhaiys Lotosfe sind das Schiff, mit dem wir den materiellen Ozean berqueren werden. Verehre Kanhaiy, der in Vraja lebt, die Flte spielt und in den husern der Gops Butter stiehlt.
(Kanhaiy yaod-Maiys Kosename fr ihren kleinen Liebling)

(2) Verehre Kanhaiy, der den Govardhana-hgel emporhielt und im rsa-Ll tanzte. Seine Lotosfe sind das Schiff, das uns den materiellen Ozean berqueren lassen wird.

(3) als Sein Freund Sudma ihm minderwertigen reis brachte, nahm Er die Gabe sogleich an, umarmte Sudm und weinte: Mein Bruder, wie lange habe ich dich nicht gesehen! wo bist du gewesen, hattest du Mich vergessen? Verehre diesen Kanhaiy! (4) Dieser liebliche, dunkelhutige Knabe wurde arjunas wagenlenker und dirigierte die Pferde auf das Schlachtfeld. im zarten Kindesalter hob Er den Govardhana-Berg empor und zhmte die Klya-Schlange verehre diesen Kanhaiy!

(5) Er war auf der Stelle zugegen, um Draupads Keuschheit zu beschtzen; Er machte ihren Sr unendlich lang, als schurkische Mnner sie umringten verehre diesen Kanhaiy!

Hindi

250

l! Mhne Lge Vndvana Nko


(1) Oh Freund, ich mag Vndvana so sehr, wo in jedem haus tulas und hkuraji verehrt werden; wo ich r Govinda erblicke. . .

(4) wo rdhik von Kuja zu Kuja streift, weil Sie den Klang Seiner Flte vernimmt oh mein Freund, ich mag dieses Vndvana so sehr.

(3) wo Deities auf juwelenen thronen sitzen, mit tulasknospen in ihrer Krone mein Freund, ich mag dieses Vndvana so sehr.

(2). . . wo die klaren wasser der yamun flieen und die Menschen Milch und Joghurt essen oh mein Freund, ich mag dieses Vndvana so sehr.

l! mhne lge vndvana nko ghara ghara tulas, hkura pj, darana govindaj ko l! mhne lge vndvana nko (1) nirmala nra bahata yamun ko, bhojana ddha dah ko l! mhne lge vndvana nko (2) ratna sihsana pa virje, mukua dharyo tulsi ko l! mhne lge vndvana nko (3) kujana kujana phirata rdhik, abda sunata mural ko, l! mhne lge vndvana nko (4) mr ke prabhu giridhara-ngara, bhajana vin nara phko l! mhne lge vndvana nko (5)

(5) Der attraktive Giridhr ist Mrs Meister und sie erklrt jeden, der ihn nicht verehrt, fr stumpfsinnig und gefhllos. Mein Freund, ich mag dieses Vndvana so sehr!

Hindi

aNhaNG

252

crya Kear r rmad Bhakti Prajna Keava Gosvm

upadeval

1. Bhagavad-Bhakti erlangt man durch Virambha-Sev, vertrauten Dienst zu den Lotosfen r Gurus. 2. aufrichtiger Dienst zu r hari, Guru and Vaiavas ist wahrer Guru-Sev. 3. Die beste und vollstndigste art der Verehrung ist Krtana, das chanten und Lobpreisen der heiligen Namen. 4. Durch das Medium von Krtana werden auch die anderen Bhakti-Vorgnge erfolgreich. 5. Schlechte Gemeinschaft aufzugeben, ist wahre Zurckgezogenheit, und in Gemeinschaft von Sdhus und Vaiavas Bhajana zu praktizieren, ist die eigentliche Bedeutung von Einkehr und Meditation. 6. berall Kas herrlichkeit zu lobpreisen, ist wahrer hari-Krtana. 7. immer und berall ber Ka und Kas Dienst zu sprechen, ist wahres Schweigen. 8. r Gaura in der Stimmung r rpa Gosvms zu verehren, ist echter Vipralambha-Bhajana r rdh-Kas. 9. Man sollte hari dienen, indem man Zuflucht bei den Fen eines echten Gurus sucht. 10. Man sollte keinem Lebewesen Schmerz zufgen; sei es mit Krper, Geist oder worten. 11. Man soll seinen Lebensunterhalt auf redliche weise verdienen. 12. Man soll sich stets daran erinnern, da Bhagavn einer ist und nicht viele. 13. Vrajendra-Nandana r Ka ist der einzige urerste Gott; Er ist der Gebieter ber alle Krfte und der ursprung aller avatras. ihm zu dienen, ist vorrangige Pflicht jeden Lebewesens alle anderen Pflichten sind zweitrangig. 14. Diejenigen, die Gott als formlos ansehen, sind atheisten, und man sollte ihren umgang meiden. 15. Das hchste erstrebenswerte Ziel jedes Lebewesens ist Ka-Prema. 16. Ka zur Freude und ohne einen anderen wunsch zu dienen, unverunreinigt von Karma und Jna und unablssig mit all unseren taten, Gedanken, worten und Sinnen das allein ist unser Leben.

r rmad Bhaktisiddhnta Sarasvat Prabhupda

upadeval

253

1. Para vijayate r-ka-sakrtanam hchster ruhm sei dem gemeinsamen chanten von Kas Namen dies ist das heiligtum der r Gauya Maha. 2. r Ka, der sich der Liebe Seiner Geweihten erfreut, ist der alleinige Genieer, und allen anderen ist es bestimmt, von ihm genossen zu werden. 3. Diejenigen, die r hari nicht verehren, sind unwissend und Mrder ihrer Seele. 4. Den heiligen Namen anzunehmen und Bhagavn zu verwirklichen, ist ein- und dasselbe. 5. Diejenigen, die die halbgtter mit Viu gleichsetzen, knnen Bhagavn nicht dienen. 6. Spirituelle Bcher zu drucken und Nma-ha-Programme zu organisieren, ist erstklassiger Dienst zu r Mypura. 7. wir sind nicht Vollstrecker von guten oder schlechten taten, wir sind nicht Gelehrte noch analphabeten. wir tragen die Schuhe der reinen Geweihten haris als unsere Pflicht und nehmen Einweihung in das Mantra krtanya sad hari. 8. Predigen ohne rechtes Verstndnis fllt unter die Kategorie von Karma, weltliche ttigkeiten. Ohne andere zu kritisieren, sollen wir uns selbst korrigieren das ist meine persnliche anweisung. 9. Jenen Vrajavss zu dienen, die groen trennungsschmerz erfuhren, als Ka Vraja verlie und nach Mathur ging, ist uns Berufung und Beruf. 10. Soll unser Leben ein glckverheiendes sein, dann mssen wir die Meinungen unzhliger Leute miachten und nur aus transzendentaler Quelle hren. 11. Ein Leben als tier, Vogel, insekt oder irgendeine andere der tausenden Lebensformen ist zu ertragen, aber sich der Falschheit und heuchelei hinzugeben, ist niemals akzeptabel. Nur ein aufrichtiger Mensch kann Glck finden. 12. Vaiava zu sein, bedeutet einfach und aufrichtig zu sein. Diener eines Paramahasa-Vaiavas sollten sich um Einfachheit und aufrichtigkeit bemhen so werden sie zu den besten der Brhmaas.

254
13. Bedingten Seelen zu helfen, von ihrer unnatrlichen anhaftung ans Materielle abzulassen, ist das grte Mitleid. auch nur eine Seele aus Mys Festung zu befreien diese barmherzige tat ist unbegrenzt mal hhere wohlfahrt als der Bau von Millionen Krankenhusern. 14. wir sind nicht in diese welt gekommen, um Ziegel und Zement zu tragen: wir sind die trger von r caitanyadevas Mission. 15. unser aufenthalt in dieser welt wird kein langer sein, und wenn wir uns jetzt dem hari-Krtana widmen, wird uns wenn wir diese sterbliche hlle hinter uns lassen die hchste Belohnung verkrperten Lebens zuteil. 16. Der Fustaub r rpa Gosvms, der r caitanyas tiefste wnsche erfllte, ist das einzige Ziel unseres Lebens. 17. wrde ich aus Furcht, die Zuhrer zu verrgern, davon absehen, absolute wahrheit zu predigen, kme ich vom Pfad der Vedischen wahrheit ab und begbe mich auf den Pfad der unwahrheit. ich wrde zum atheist werden, uneins mit den Veden, und wrde mein Vertrauen in Bhagavn verlieren, der Verkrperung aller wahrheit. 18. Kas Darana erlangt man nur durch das Medium der Ohren; indem man hari-Kath von reinen Gottgeweihten hrt. Einen anderen weg gibt es nicht. 19. wo immer hari-Kath gesprochen wird, dort ist ein heiliger Ort. 20. richtiges hren, ravaa, setzt richtiges chanten, Krtana, voraus, und solches hren wird uns eine gute Gelegenheit geben, zu meditieren, Smaraa. Es macht die innere Erfahrung mglich, r rdh-Ka in ihrem aaklya-Ll zu dienen. 21. wir sollten wissen: Das laute rufen von r Kas Namen ist Bhakti! 22. Bhagavn wird keine Opferung eines Geweihten annehmen, der nicht tglich einhunderttausend heilige Namen chantet. 23. wer sich aufrichtig bemht, ohne Vergehen und unablssig zu chanten, dessen Vergehen werden verschwinden und der reine Name haris wird sich auf seiner Zunge offenbaren. 24. Durch weltliche Gedanken, die beim chanten in den Geist kommen, soll man sich nicht entmutigen lassen; als Nebenerscheinung des chantens werden alle niederen Gedanken allmhlich verschwinden. wer sich mit Krper, Geist und worten dem Dienst r Nmas widmet und beharrlich weiterchantet, den wird r Nma Prabhu mit dem anblick Seiner uerst glckbringenden Form segnen. wer nicht ablt zu chanten, bis alle anarthas restlos verflogen sind, dem werden sich durch die Gnade r Nmas Seine Form, Eigenschaften und Spiele von ganz allein offenbaren.

im Sanskrit gibt es keine besondere Betonung, aber einen Flu langer und kurzer Silben. Lange Silben werden doppelt so lang gesprochen wie kurze. Lang gesprochen wird: bei , , , e, ai, o und au, wenn die umlaute oder einem Vokal angehngt werden, bei Silben, auf die ein Doppelkonsonant (z. B. gr, st) folgt (auer bei den hauchlauten, die als einzelner Konsonant gelten, wie kh, gh, jh, ch, h, h, th, dh, ph und bh).

auSSPrachE DES SaNSKritS

255

VOKaLE
a wie das a in Kamm wie das a in hase i wie das i in Kinn wie i in ida u wie das u in ulrich wie das u in Zug wie das ri in ring e wie das ay im englischen way ai wie ai in Mais o wie das o im englischen show au wie das au in haus ein nasaler auslaut wie im franzsischen chanson wie das h in aha: der jeweils vorhergehende Vokal wird wiederholt (vor harten Konsonanten wie k und p erscheint es nur als atempause)

KONSONaNtEN
GutturaLE (Kehllaute) k wie das k in Konrad kh wie das kh in rckhalt g wie das g in Gustav gh wie das gh in Berghang wie das n in Gesang PaLataLE (Zungenmitte gegen den Gaumen gepret) c wie das tsch in Kutsche ch wie das tschh in klatschhaft j wie das dsch in Dschungel jh wie im englischen dodge-hard wie das n in Mensch rEtrOFLExE (Zunge gegen den vorderen oberen Gaumen) wie das t in wort h wie das th in Barthaar wie das d in Lord h wie das dh in Nordhausen wie das n in Dorn

256
DENtaLE (Zunge gegen die vorderen oberen Zhne) t wie das t in theodor th wie das th in statthaft d wie das d in Dose dh wie das dh in Landhaus n wie das n in Nordpol LaBiaLE (Lippenlaute) p wie das p in Paula ph wie das ph in hip-hop b wie das b in Berta bh wie das bh in abhang m wie das m in Marta haLBVOKaLE y wie das y in yoga r (ein ganz klein wenig gerollt) wie das r in Ehre l wie das l in Ludwig v wie das v in Vase ZiSchLautE wie das s in Sprache wie das sch in Schuh s wie das s in Siegfried hauchLautE
h wie das h in heinrich

Die aussprache des Bengali ist der des Sanskrits sehr hnlich, mit ein paar ausnahmen: Das kurze a wird fr gewhnlich ein bichen ins o gezogen, mit einem runden Mund. Manchmal, wenn das kurze a am Ende eines wortes auftaucht, lt man es weg; meistens dann, wenn das Versma solches verlangt. Das ph wird wie das f in fein betont. auf manchen Vokalen findet sich das Nasalsymbol ~, gelegentlich auch in Verbindung mit einem Verlngerungsstrich (wie in ). Das bedeutet, da dieser Vokal leicht nselnd ausgesprochen wird. Die hindi-aussprache ist ebenfalls der des Sanskrits hnlich, und es benutzt auch das dasselbe Nasalsystem wie das Bengali (mit ~ gekennzeichnete Vokale spricht man etwas durch die Nase). Das ai im hindi hrt sich wie das deutsche an. Das au klingt manchmal wie das au im Sanskrit, meist aber wie das deutsche o in Ohr.

BENGaLi

hiNDi

VErSiNDEx
adhara madhura vadana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .196 akrodha paramnanda nitynanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 l! mhne lge vndvana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 mra balite prabhu! ra kichu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123 mra jvana, sad ppe rata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108 ambudjanendra-nla-nindi-knti-ambara . . . . . . . . . . . . . .192 nanda kanda, niti-canda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 ra kena my-jle paitecha, jva-mna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 tma-nivedana, tuw pade kari, hainu parama sukh . . . . . . . .107 avatra-sra, gor-avatra, kena n bhajili tre . . . . . . . . . . . . .120 bandhu-sage yadi tava raga parihsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 bhi re! arra avidy-jla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144 bhaja bhaja hari, mana dha kari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112 bhaja bhaja tu mano re rdhik-kacandrau . . . . . . . . . . . . . .218 bhaja bhakata-vatsala r gaurahari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156 bhaja hu re mana, r nanda-nandana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113 bhaja ka-nidhi vraja-rja-sutam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194 bhaja re bhaja re mra mana ati manda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71 bhaje nitynanda bhajana-taru-kanda niravadhi . . . . . . . . .170 bhrtur antakasya pattane bhipatti-hri . . . . . . . . . . . . . . . . .234 boo sukher khabor gi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 bolo hari bolo hari hari bolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138 caurgragaya purua nammi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188 ceto-darpaa-mrjana bhava-mahdvgni-nirvpaa . . .238 cintmai-moy, rdh-kua-taa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99 dvnala-sama sasra-dahane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 dayla niti caitanya bole nc re mra mana . . . . . . . . . . . . .129 dehrbudni bhagavan! yugapat prayaccha . . . . . . . . . . . . . . . . .242 dekhite dekhite, bhuliba v kabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97 devdi-deva gauracandra gaurdsa-mandire . . . . . . . . . . . . . . . .66 dev guai sulalit lalit nammi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236 dii dii racayant sacaran-netra-lakm . . . . . . . . . . . . . . . . . .204 ei-bra karu kara vaiava gosi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 emana durmati, sasra-bhitore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109 emana gaurga vin nhi ra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 emana acra nandana vine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 ggeya-cmpeya-taid-vinindi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232 gaurga balite habe pulaka arra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 gaurga tumi more day n chiho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 gaurgera du-pada, jra dhana sampada . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 gya gor madhura svare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140 gopntha, mra upya ni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116 gopntha, ghuco sasra-jvl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115

257

258

gopntha, mama nivedana una . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114 gor pahu n bhajiy mainu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 govardhano me diatm abham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228 ghe rdh vane rdh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212 guru-caraa-kamala bhaja man . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .246 gurudeva! baa kp kori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 gurudeva! kp-bindu diy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 gurudeva, kpa karke mujhko apan len . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247 h h mor gaura-kiora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 hari bole modera gaura elo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 (hari) haraye nama ka ydavya nama . . . . . . . . . . . . . . . .134 hari hari, kabe mora habe hena dina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 hari hari, kabe mora haibe sudina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 hari hari! kabe haba vndvana-vs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101 hari hari! viphale janama goinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117 hari he dayla mora jaya rdhntha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121 harinma, tuw aneka svarpa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136 harir dv gohe mukura-gatam tmnam atula . . . . . . . . .178 jaganntha svm nayana-patha-gm bhavatu me . . . . . . . . .184 janama saphala tra, ka-daraana jra . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 jaya govinda, jaya gopla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .244 jaya jaya gorcdera ratika obh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152 jaya jaya gurudeva r bhakti prajna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148 jaya jaya gurudevera ratika obh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146 jaya jaya harinma, cid-nandmta-dhma . . . . . . . . . . . . . . . .137 jaya jaya prabhupdera rati nehri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 jaya jaya rdh-ka yugala-milana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154

jaya jaya rdhe ka govinda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92 jaya jaya sundara-nanda-kumra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191 jaya nanda-nandana, gop-jana-vallabha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 (jaya) rdh-mdhava (jaya) kuja-vihr . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 jaya rdhe, jaya ka, jaya vndvana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102 jaya acnandana, jaya gaurahari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172 jaya yaod-nandana ka gopla govinda . . . . . . . . . . . . . . . . .244 je nila prema-dhana karu pracura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 jva jgo, jva jgo, gorcda bole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131 kabe h gaurga baliy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 kabe gaura-vane suradhun-tae, h rdhe h ka . . . . . . . . . .74 kabe habe bala se-dina mra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126 kabe habe hena da mora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 kabe r caitanya more karibena day . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 kad kariyasha m kp-kaka-bhjanam . . . . . . . . . . . . . .200 kadcit klind-taa-vipina-sagta-taralo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184 kalayati nayana dii dii valitam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203 kali-kukkura kadana yadi co (he) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 ke jbi ke jbi bhi bhava-sindhu-pra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 ki-rpe piba sev mui durcra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111 kothya go premamayi rdhe rdhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 kp kara vaiava hkura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 kpayati yadi rdh bdhitea-bdh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214 (ka) deva! bhavanta vande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198 ka hoite catur-mukha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 ka-prasdena samasta-aila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228 kotkrtana-gna-nartana-parau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168 kukumkta-kcanbja-garvahri-gaurabh . . . . . . . . . . . . . . .208

mdhava, bahuta minati kari taya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124 madhurdhi-pater akhila madhuram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .196 mah-prasde govinde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144 mahyam tma-pda-padma-dsya-dstu rdhik . . . . . . . . . . . .208 m puntu sarvadravinda-bandhu-nandin . . . . . . . . . . . . . .234 mama mana mandire raha nii-din . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81 mamstu vndvana eva vsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230 mana re! kaha n gaura kath . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 mnasa, deha, geha, jo kichu mora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119 magala r guru-gaura magala mrati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149 munndra-vnda-vandite tri-loka-oka-hri . . . . . . . . . . . . . . .200 na yoga-siddhir na mamstu moko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230 nady-godrume nitynanda mahjana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 nagara bhramiy mra gaura elo ghare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130 nama o viupdya crya-siha-rpie . . . . . . . . . . . . . . . .162 nammi nanda-nandanam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190 nammvara sac-cid-nanda-rpa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186 namo nama tulas ka-preyas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155, 158 nrada muni, bjya v, rdhik-ramaa nme . . . . . . . . . . .139 nava-jaladhara-vidyud-dyota-varau prasannau . . . . . . . . . . . .218 nava-nrada-nindita-knti-dhara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194 nija-nikaa-nivsa dehi govardhana! tvam . . . . . . . . . . . . . . . . .226 nija-pati-bhuja-daa-cchatra-bhva prapadya . . . . . . . . . . .226 nikhila-ruti-mauli-ratna-ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240 niti gua-mai mra niti gua-mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 niti-gaura-nma, nandera dhma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 niti-pada-kamala, ko-candra-sutala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

ohe, premera hkura gor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 ohe! vaiava hkura, dayra sgara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 pr karege naiy re, bhaja ka kanhaiy . . . . . . . . . . . . . . . . .249 parama karua, pahu dui-jana, niti gauracandra . . . . . . . . . . . .65 pralaya-payodhi-jale dhtavn asi veda . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182 praammi sad prabhupda-padam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 rdh-bhajane yadi mati nhi bhel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 rdh-cint-niveena yasya kntir vilopit . . . . . . . . . . . . . . . . . .220 rdh-ka bal bal bola re sabi142rdh-ka pra mora yugala-kiora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95 rdh-kua-taa-kuja-kura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104 rdh-mukunda-pada-sambhava-gharma-bindu . . . . . . . . . . . .236 rdhe ka govinda gopla nanda-dulla . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216 rdhe, rdhe, rdhe, rdhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92 rdhe sym sym sym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .248 rdhe! jaya jaya mdhava-dayite! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 rdhik-caraa-padma, sakala reyera sadma . . . . . . . . . . . . . . . .83 rdhik-caraa-renu, bhaa koriy tanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 rama-iromai, vabhnu-nandin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 rasa-valita-mgk-mauli-mikya-lakm . . . . . . . . . . . . . . . .206 rasika ngar, gaa-iromai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88 sa caitanya ki me punar api dor ysyati padam . . . . . . . . .174 ac-snu ki me nayana-ara ysyati puna . . . . . . . . . .178 sadopsya rmn dhta-manuja-kyai praayit . . . . . . .174 sai, kev unila yma-nma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143

259

260
sakala vaiava gosi day koro more . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 sakhe, kalaya gauram udram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173 sasra-dvnala-lha-loka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160 arac-candra-bhrnti sphurad-amala-knti . . . . . . . . . . . . . .170 arra avidy-jla, jaendriya the kla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144 sarvasva tomra, carae spiy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 ata-koi gop mdhava-mana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 sita-ka-padmbuja-sakta-prabhu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164 snapayati nija-dsye rdhik m kad nu . . . . . . . . . . . . . . . . .206 r gaua-dee sura-drghikys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180 r guru-caraa-padma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 r hari-vsare hari-krtana-vidhna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 r ka-caitanya prabhu day kara more . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 r ka-caitanya prabhu jve day kari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106 r ka-virahe, rdhikra da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 r rdh-ka pada-kamale mana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 r rpa-majar-pada, sei mora sampada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 rita-kamalkuca-maala! dhta-kuala! e . . . . . . . . . . . . . . . .216 sucru-vaktra-maala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190 uddha-bhakata-caraa-reu, bhajana-anukla . . . . . . . . . . . . .128 sujanrbuda-rdhita-pda-yuga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 sukhera lgiy, ei ghara bdhinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118 uniychi sdhu-mukhe bale sarva-jana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 svghri-dsyado stu me sa ballavendra-nandana . . . . . . . . .192 tad ati-surabhi-rdh-kuam evrayo me . . . . . . . . . . . . . . . . .222 tad ati-vimala-nra yma-kua gatir me . . . . . . . . . . . . . . .224 ta praammi ca r ac-tanayam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176 tava kara-kamala-vare nakham adbhuta-ga . . . . . . . . . . . . 182 hkura vaiava-pada, avanra su-sampada . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 tuh se rahili madhupura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 udilo arua prava bhge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 ujjvala-varaa-gaura-vara-deha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 vande rpa-santanau raghu-yugau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 vande vivambhara-pada-kamalam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 varaja-vipine yamun-kule, maca manohara obhita. . . . . . . . . 86 vibhvar-ea, loka-pravea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 vraja-jana-mana-sukhakr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 vraje prasiddha navanta-caura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 vrajendra-nandana, bhaje jei jana, saphala jvana . . . . . . . . . . . . 79 vndvana-vs jata vaiavera gaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 vndvane viharator iha keli-kuje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 vnde! numas te cararavindam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 vabha-danuja-nn narma-dharmokti-ragair . . . . . . . . . . . 222 vabha-danuja-nnantara yat sva-gohm . . . . . . . . . . . . . 224 vabhnu-sut-caraa-sevane, hoibo je plya-ds . . . . . . . . . . . 96 (yadi) gaurga nahita, tabe ki haito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 yamun-puline, kadamba-knane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 ya kali rpa arra na dharata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 yaomat-nandana, vraja-vara-ngara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Zu den Lesungen und Veranstaltungen unserer Zentren sind Sie herzlich eingeladen.

aDrESSEN

261

BERLIN

Tilak Raja das Tel: 030 / 62 00 87 47 e-mail: bhaktiberlin@yahoo.de Akilesh das Tel: 0231 / 960 46 56 e-mail: schumi1234@aol.com Ram das Tel: 06251 / 98 20 58 e-mail: bhakti@tattva-viveka.de Vedischer Kulturverein e.V. Tel: 0711 / 411 71 93 e-mail: bhaktistuttgart@yahoo.de

BRAUNSCHWEIG

Dhananjaya das Tel: 0531 / 122 90 66 e-mail: dhanacaitanya@yahoo.de

DORTMUND

DRESDEN

Jay Gopal das Tel: 0351 / 810 43 50 e-mail: bhakti_dresden@yahoo.de

FRANKFURT

HAMBURG

Paurnamasi devi dasi Tel: 04101 / 239 31 e-mail: ajayadasa@aol.com

STUTTGART

www.harekrischna.de www.purebhakti.com

IM INTERNET UNTER: