Sie sind auf Seite 1von 26

(DCM 21)

M.Com. DEGREE EXAMINATION, MAY 2011. Second Year Paper I — INTERNATIONAL BUSINESS

Time : Three hours

Maximum : 100 marks

SECTION A — (5 × 4 = 20 marks)

Answer any FIVE of the following.

1.

(a)

Concept of International business.

 

A…™èþÆ>j¡Äæý$ ÐéÅ´ëÆæÿÐèþ$$ ¿êÐèþ¯èþ.

 

(b)

Opportunity cost theory.

 

AÐèþM>Ôèý ÐèþÅÄæý$ íܧ鮅™èþÐèþ$$.

 

(c)

MNC.

 

ºçßý$âæý gê† çÜ…çܦ.

 

(d)

Multi lateral trade.

 

ºçßý$Ðèþ$$Q ÐèþÆæÿ¢MæüÐèþ$$.

 

(e)

Protectionism.

 

Ææÿ„æü×ý.

 

(f)

Production possibility curve.

E™èþµ†¢ AÐèþM>Ôèý Ðèþ{MæüÆóÿQ.

(g)

Advantages of MNCs to host country.

A†«¨ §óþÔ>°Mìü MNC Ë {ç³Äñý*f¯éË$.

(h)

Engine of economic growth.

Äæý*…{†Mæü BǦM>ÀÐèþ–¨®.

(i)

Factor proportion.

M>ÆæÿM>Ë Ô>™èþÐèþ$$.

(j)

International environment.

A…™èþÆ>j¡Äæý$ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ýÐèþ$$.

SECTION B — (4 × 10 = 40 marks)

Answer any FOUR of the following questions.

2. Explain the process of International business.

A…™èþÆ>j¡Äæý$ ÐéÅ´ëÆæÿÐèþ$$ {ç³{MìüÄæý$ ÑÐèþÇ…^èþ$Ðèþ$$.

3. What is the role of International business?

A…™èþÆ>j¡Äæý$ ÐéÅ´ëÆæÿÐèþ$$ Äñý$$MæüP ´ë{™èþ HÑ$?

4. Enumerate the strategic planning of MNCs.

MNC Ë Äñý$$MæüP ÐèþNÅà™èþÃMæü {ç³×êãMîüMæüÆæÿ×ý¯èþ$ ™ðþË$ç³#Ðèþ$$.

2

(DCM 21)

5.

How do you evaluate the performance in IB?

IB ÌZ M>Æ>ÅÐèþÆæÿ¢¯èþ¯èþ$ Ò$ÆðÿsêÏ Ðèþ$¨…ç³# ^óþÝë¢Ææÿ$?

6. Bring out the negotiations in IB.

IB ÌZ çÜ…{糨…ç³#˯èþ$ ™ðþË$ç³#Ðèþ$$.

7. Discuss the trend in regional trade cooperation.

{´ë…¡Äæý$ ÐèþÆæÿ¢Mæü çÜçßýM>ÆæÿÐèþ$$ÌZ° ´ùMæüyæþ˯èþ$ ^èþÇa…^èþ$Ðèþ$$.

8. What are the features of comparative cost theory?

™èþ$˯é™èþÃMæü ÐèþÅÄæý$ íܧ鮅™èþÐèþ$$ Äñý$$MæüP Ë„æü×êË$ HÑ$?

SECTION C — (2 × 20 = 40 marks)

Answer any TWO of the following.

9. Discuss the role of IB in the economic development of the country.

JMæü

^èþÇa…^èþ$Ðèþ$$.

§óþÔèýÐèþ$$

Äñý$$MæüP

BǦM>ÀÐèþ–¨®ÌZ

IB Äñý$$MæüP

´ë{™èþ¯èþ$

10. Describe the strategic considerations of MNCs in IB.

A…™èþÆ>j¡Äæý$ ÐéÅ´ëÆæÿÐèþ$$ÌZ MNC Ë Äñý$$MæüP ÐèþNÅà™èþÃMæü ç³ÇVæü×ý˯èþ$ ÑÐèþÇ…^èþ$Ðèþ$$.

3

(DCM 21)

11.

Evaluate the HRM practices of MNCs.

MNC Ë Äñý$$MæüP HRM A¯èþ$ÐèþÇ¢…ç³#˯èþ$ ™ðþË$ç³#Ðèþ$$.

12.

Explain

the

role

of

WTO

in

International

Business.

A…™èþÆ>j¡Äæý$

ÐéÅ´ëÆæÿÐèþ$$ÌZ

WTO

Äñý$$MæüP

´ë{™èþ¯èþ$

ÑÐèþÇ…^èþ$Ðèþ$$.

——————

4

(DCM 21)

(DCM 22)

M.Com. DEGREE EXAMINATION, MAY 2011.

Second Year

Paper II — MANAGEMENT OF INFORMATION SYSTEMS

Time : Three hours

Maximum : 100 marks

SECTION A — (5 × 4 = 20 marks)

Answer any FIVE of the following.

1.

(a)

Concept of MIS.

 

MIS ¿êÐèþ¯èþ.

 

(b)

Systems analysis.

 

ÐèþÅÐèþçܦ ÑÔóýÏçÙ×ý.

 

(c)

Software.

 

Ýë‹œtÐóþÆŠÿ.

 

(d)

IT.

 

çÜÐèþ*^éÆæÿ Ýë…Móü†Mæü ç³Çgêq¯èþÐèþ$$.

 

(e)

Machine language.

Äæý*…{†Mæü ¿êçÙ.

(f)

Hardware.

àÆŠÿzÐóþÆŠÿ.

(g)

WAN.

Ð鯌þ.

(h)

Data filing.

yóþsê òœOÍ…VŠü.

SECTION B — (4 × 10 = 40 marks)

Answer any FOUR of the following.

2. What are the foundations of MIS?

MIS Äñý$$MæüP ç³#¯é«§æþ$Ë$ HÑ$?

3. State

the

nature

of

information

resource

management.

çÜÐèþ*^éÆæÿ Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë °ÆæÿÓçßý×ý Äñý$$MæüP çÜÓ¿êÐé°² ™ðþË$ç³#Ðèþ$$.

4. Explain the stages in system development life cycle.

ÐèþÅÐèþçܦ Ðèþ–¨®ÌZ° A…^èþ˯èþ$ ÑÐèþÇ…^èþ$Ðèþ$$.

2

(DCM 22)

5.

What

system?

are

the

considerations

in

the

design of

ÐèþÅÐèþçܦ Ææÿ*ç³Mæü˵¯èþÌZ° ç³ÇVæü×ýË$ HÑ$?

6. Describe the future trends in DBMS.

DBMS ÌZ° ¿æýÑçÙÅ™Œþ ´ùMæüyæþ˯èþ$ ÑÐèþÇ…^èþ$Ðèþ$$.

7. State the steps in the organisation of data.

çÜÐèþ*^éÆæÿÐèþ$$ ÐèþÅÐèþïܦMæüÇ…^èþ$rÌZ° A…^èþ˯èþ$ ™ðþË$ç³#Ðèþ$$.

8. Bring out the recent trends in IT.

IT ÌZ° ¯èþ*™èþ¯èþ ´ùMæüyæþ˯èþ$ ™ðþË$ç³#Ðèþ$$.

SECTION C — (2 × 20 = 40 marks)

Answer any TWO of the following.

9. Explain the difficulties in the implementation of DBMS.

DBMS ¯èþ$ AÐèþ$Ë$ç³Ææÿ^èþ$rÌZ° çÜÐèþ$çÜÅË$ ÑÐèþÇ…^èþ$Ðèþ$$.

10. Enumerate

the

decision making.

°Ææÿ~Äæý$

™ðþË$ç³#Ðèþ$$.

{ç³{MìüÄæý$ÌZ

significance

çÜÐèþ*^éÆæÿÐèþ$$

3

o

information

for

Äñý$$MæüP

{´ëÐèþ$$QÅ™èþ¯èþ$

(DCM 22)

11. Distinguish

between

hierarchical

and

network

DBMS.

Ýù´ëÆæÿ Ðèþ$ÇÄæý$$ DBMS AÍÏMæüË Ðèþ$«§æþÅ ™óþyéË$ ™ðþË$ç³#Ðèþ$$.

12. Elucidate

the

features

of

relational data base

management systems.

§æþ™é¢…Ôèý B«§éÇ™èþ °ÆæÿÓçßý×ý ÐèþÅÐèþçÜ¦Ë Ë„æü×êË$ ÐèþÔèý©MæüÇ…^èþ$Ðèþ$$.

——————

4

(DCM 22)

(DCM 23)

Time : Three hours

M.Com. DEGREE EXAMINATION, MAY 2011. Second Year A – Accounting Paper III — ADVANCED FINANCIAL ACCOUNTING Maximum : 100 marks

SECTION A — (5 4 = 20 marks)

Answer any FIVE of the following.

1.

(a)

Objects of Financial Accounting.

 

Ñ™èþ¢, AMú…sìý…VŠü Ë„>-Å-Ë$.

 

(b)

Flow and fund.

 

°§æþ$Ë {ç³Ðé-çßý-Ðèþ$$.

 

(c)

Yield method.

 

Æ>ºyìþ 糧æþ®†.

 

(d)

Average method.

 

çÜÆ>-çÜÇ ç³§æþ®-†.

 

(e)

Technical Analysis.

 

Ýë…Móü-†Mæü ÑÔóýÏ-çÙ-×ý.

 

(f)

Minority interest.

 

A˵ çÜ…RêÅ-Mæü$Ë BçÜ-Mìü¢.

 

(g)

Social Balance Sheet.

Ýë…íœ$Mæü BíÜ¢ Aç³šË ç³sìýt-Mæü.

SECTION B — (4 10 = 40 marks)

Answer any FOUR of the following.

2. State the approaches to human resource accounting.

Ðèþ*¯èþÐèþ Ðèþ¯èþ-Ææÿ$Ë AMú…sìý…VŠü Äñý$$MæüP Ðèþ*Æ>YË$ ™ðþË$-ç³#-Ðèþ$$.

3. From the following information, you are required to prepare a Balance Sheet.

Current ratio 1.75

Liquid ratio 1.15

Working capital Rs. 75,000

Reserves and surplus Rs. 1,00,000

Bank overdraft Rs. 60,000

Proprietary ratio 0.7 (Fixed assets to proprietary funds)

No long term debts.

D ¨Væü$Ðèþ C_a¯èþ çÜÐèþ*-^é-Ææÿ…ÌZ BíÜ¢ Aç³šË ç³sîýt° ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþÄæý$$Ðèþ$$ MæüÆðÿ…sŒý °çÙµ†¢ 1.75 ÍMìüÓyŠþ °çÙµ†¢ 1.15

^èþÆæÿ Ðèþ$*Ë «§æþ¯èþ… Ææÿ*. 75,000

Çf-Ææÿ$ÓË Ðèþ$ÇÄæý$$ Ñ$Væü$Ë$ (surplus) Ææÿ*. 1,00,000 »êÅ…MŠü KÐèþÆŠÿ {yéçœ#t Ææÿ*. 60,000 {´÷{ç³-Æÿ$$-rÈ °çÙµ†¢ 0.7 (íܦÆ>-çÜ$¢-ËMæü$ {´÷{ç³-Æÿ$$-rÈ °«§æþ$-Ë-Mæü$

©ÆæÿƒM>-ÍMæü º$$×êË$ ÌôýÐèþ#.

4. H Ltd. acquired 20,000 equity shares of S Ltd. of Rs. 100 each on 31st December 2005. The summarised Balance Sheet of H Ltd. and S Ltd. as on 31st December 2006 were as follows :

Balance Sheet

H Ltd.

Rs.

S Ltd.

Rs.

H Ltd.

Rs.

S Ltd

Rs.

Share capital :

Fixed Assets

70,00,000

25,00,000

Share of Rs. 100 each

80,00,000

25,00,000 Current Assets

40,00,000

20,00,000

Reserves

30,00,000

5,00,000 20,000 shares

 

Profit & Loss A/c

10,00,000

10,00,000

in S Ltd.

30,00,000

Creditors

20,00,000

5,00,000

Total

1,40,00,000 45,00,000

 

1,40,00,000 45,00,000

‘S’ Ltd. had the credit balance of Rs. 5,00,000 in the reserves and Rs. 2,00,000 in the Profit and Loss A/c. When ‘H’ Ltd. acquired the shares in ‘S’ Ltd. ‘S’ Ltd. issued bonus share' @ 1 for every 5 shares held out of post-acquisition profits. Calculate cost of control before and after issue of bonus shares and also prepare consolidated Balance Sheet.

31.12.2005 ¯èþ JMöPMæüP Ðésê Ææÿ*. 100 ÑË$Ðèþ VæüË 20,000 & ‘S’ ÍÑ$-sñýyŠþ Ðésê-˯èþ$ ‘H’ ÍÑ$-sñýyŠþ Mö¯èþ$-VøË$ ^óþíÜ-¯èþ¨.

31.12.2006 ¯èþ Æðÿ…yæþ$ Mæü…ò³-±Ë BíÜ¢ Aç³šË ç³sîýtË$ {Mìü…¨ Ñ«§æþ-Ðèþ$$V> Ðèþ#¯é²Æÿ$$.

BíÜ¢ Aç³šË ç³sîýtË$

H ÍÑ$-sñýyŠþ

Ææÿ*.

S ÍÑ$-sñýyŠþ

Ææÿ*

H ÍÑ$-sñýyŠþ

-Ææÿ*.

S ÍÑ$-sñýyŠþ

Ææÿ*.

Ðésê Ðèþ$*Ë-«§æþ-¯èþÐèþ$$ :

íܦÆ>-çÜ$¢-Ë$

70,00,000

25,00,000

Ðésê Ææÿ*. 100 Ë$

80,00,000

25,00,000 {ç³-ççÜ$¢™èþ BçÜ$¢-Ë$

40,00,000 20,00,000

-Ç-f-Ææÿ$Ó-Ë$

30,00,000

5,00,000 20,000 ÍÑ$-sñýyŠþÌZ

-Ìê-¿æý&¯èþÚëtË Rê™é

10,00,000

10,00,000 S Ðésê-Ë$

30,00,000

-º$$-×ý-§é-™èþ-Ë$

20,00,000

5,00,000

-Ððþ$$-™èþ¢-Ðèþ$$

1,40,00,000 45,00,000

 

1,40,00,000 45,00,000

‘H’ ÍÑ$-sñýyŠþ ‘S’ ÍÑ$-sñýyŠþ Ðésê-˯èþ$ Mö¯èþ$-VøË$ ^óþÄæý$$-¯èþ-糚yæþ$ ÇfÆæÿ$Ó Ææÿ*. 5,00,000. Ìê¿æý ¯èþÚë¢Ë Rê™é (Cr.) Ææÿ*. 2,00,000 ^èþ*ç³#-™èþ$-¯é²-Æÿ$$. ‘S’ ÍÑ$-sñýyŠþÌZ Ðésê-Ë$ Mö¯èþ$-VøË$ ^óþíܯèþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Ðèþ_a¯èþ Ìê¿ê-ËÌZ 5 Ðésê-ËMæü$ JMæü »Z¯èþ‹Ü Ðésê¯èþ$ gêÈ ^óþÄæý$-yæþÐèþ$$ fÇ-W¯èþ¨. »Z¯èþ‹Ü ÐésêË$ gêÈ ^óþÄæý$-Mæü-Ðèþ$$…§æþ$ Ðèþ$ÇÄæý$$ gêÈ ^óþíܯèþ ™èþÆæÿ$-Ðé™èþ Äæý*f-Ðèþ*¯èþÅ çÜÐèþ$$-´ë-Ææÿj¯èþ Ðèþ$*ËÅÐèþ$$ Mæü¯èþ$-Vö-¯èþ…yìþ. HMîü-Mæü–™èþ BíÜ¢ Aç³šË ç³sîýt° Mæü*yé ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþÄæý$…yìþ.

5. Following is balance sheet of K Traders Ltd. as at 30 April 2006 :

Liabilities

Rs.

Assets

Rs.

Share capital

3,28,000

Fixed assets

1,80,000

Reserve

80,000

Current assets

2,44,000

Creditors

76,000

Investment in shares

60,000

4,84,000

4,84,000

The following net profits were earned which include a fixed income from investment of Rs. 4,000 p.a.

Year ended,

30 April, 2003 Rs. 64,000

30

April, 2004 Rs. 72,000

30

April, 2005 Rs. 86,000

30

April, 2006 Rs. 90,000

Standard rate of return on capital employed in such type business is 8%.

Compute the amount of goodwill of the above business at three years purchase of the average super profits for 4 years assuming that each gross profit was fully distributed as dividend among the shareholders.

30 H{í³ÌŒý 2006 ¯ésìýMìü K {sôýyæþÆŠÿÞ ÍÑ$-sñýyŠþ Äñý$$MæüP BíÜ¢ Aç³šË ç³sìýtMæü {Mìü…¨ Ñ«§æþ…V> Mæü˧æþ$

A糚-Ë$

-Ææÿ*.

-B-çÜ$¢-Ë$

-Ææÿ*.

-Ðésê Ðèþ$*Ë-«§æþ-¯èþ…

3,28,000

íܦ-Æ>-çÜ$¢Ë$

1,80,000

-Ç-f-Ææÿ$Ó

80,000

-{ç³-çÜ$¢™èþ BçÜ$¢-Ë$

2,44,000

-º$$-×ý-§é-™èþ-Ë$

76,000

-Ðé-sê-ËÌZ ò³r$tº-yæþ$-Ë$

60,000

4,84,000

4,84,000

{Mìü…¨ °MæüÆæÿ Ìê¿ê-ËÌZ ò³r$tº-yæþ$Ë ¯èþ$…yìþ Ðèþ_a¯èþ íܦÆæÿ B«§éÄæý$… çÜ…Ðèþ-™èþÞ-Æ>-°Mìü Ææÿ*. 4,000 Mæü*yé MæüË$-ç³-ºyìþ E…¨.

çÜ…Ðèþ-™èþÞ-Æ>…™èþ…

30 H{í³ÌŒý, 2003 Ææÿ*. 64,000

30

H{í³ÌŒý, 2004 Ææÿ*. 72,000

30

H{í³ÌŒý, 2005 Ææÿ*. 86,000

30

H{í³ÌŒý, 2006 Ææÿ*. 90,000

Ðèþ$*Ë-«§æþ¯èþ…ò³O çÜõßý-™èþ$-Mæü-Ððþ$O¯èþ Æ>ºyìþ 8% Ðèþ$*yæþ$ çÜ…Ðèþ-™èþÞ-Æ>Ë Ìê¿êË {糆-´ë-¨-Mæüò³O 4 çÜ…Ðèþ™èþÞ-Æ>Ë A§æþ-¯èþç³# Ìê¿êË Mö¯èþ$-VøË$ Væü$yŠþÑÌŒýV> ÌñýMæüP-Væü-sêtÍ. {糆 çÜ…Ðèþ-™èþÞÆæÿ… Ìê¿ê-˯èþ$ yìþÑ-yðþ…yŠþ Ææÿ*ç³…ÌZ Ðésê-§é-Ææÿ$ÏMæü$ ^ðþÍÏ…^èþ-yæþ-Ððþ$O-¯èþ-¨V> ç³Ç-Væü×ìý…^é-Í.

6.

Elucidate the role of fundamental analysis in the valuation of shares.

ÐésêË Ðèþ$*ÌêÅ…Mæü¯èþ-Ðèþ$$ÌZ {´ë«§æþ-Ñ$Mæü ÑÔóýÏ-çÙ-×ýÐèþ$$ Äñý$$MæüP ´ë{™èþ¯èþ$ ÑÔèý-©-Mæü-Ç…^èþ$-Ðèþ$$.

7. State the legal provisions relating to capital reduction.

Ðèþ$*Ë-«§æþ¯èþ… ™èþWY…ç³#Mæü$ çÜ…º…«¨…_ Ô>çܯèþ °º…«§æþ-¯èþË$ ™ðþË$-ç³#-Ðèþ$$.

8. What are the benefits of adequate disclosure in financial reporting?

Ñ™èþ¢ °Ðóþ-¨-¯èþÌZ çÜÐèþ$$-_™èþ ÐðþËÏyìþ Äñý$$MæüP {ç³Äñý*-f-¯éË$ HÑ$?

SECTION C — (2 20 = 40 marks)

Answer any TWO of the following.

9. Enumerate the recent trends in published accounts.

Ðèþ$${¨™èþ AMú…sŒýÞÌZ° ¯èþ*™èþ¯èþ ´ùMæü-yæþ-˯èþ$ ™ðþË$-ç³#-Ðèþ$$.

10. A firm had Rs. 2,00,000 as cash at bank on April 1, 2009. The consumer price index on that date was 200. During the year ended 31st March, 2009 the receipts and payments were as stated below :

Receipts

Rs.

Index

Payments

Rs.

Index

June, 1 Sales

1,05,000

210

September, 15 costs

2,15,000

215

January, 15 Sales

3,45,000

230

December, 1plant

2,00,000

225

 

March, 20 costs

1,50,000

240

Ascertain the profit or loss on account of price changes. The year end index was 240.

JMæü çÜ…çܦMæü$ H{í³ÌŒý 1, 2009 ¯ésìýMìü »êÅ…Mæü$ÌZ E¯èþ² ¯èþVæü§æþ$ °ËÓ Ææÿ*. 2,00,000. D ™óþ©¯èþ Ñ°-Äñý*-Væü-§é-Ææÿ$Ë «§æþÆæÿË çÜ*` 200.

31.3.2009 ¯ésìýMìü ÐèþçÜ*Ë$, ^ðþÍÏ…ç³#Ë$ D {Mìü…¨ Ñ«§æþ…V> E¯èþ²Ñ.

ÐèþçÜ*-Ë$

-Ææÿ*.

-çÜ*-_

-^ðþÍÏ…ç³#-Ë$

-Ææÿ*.

-çÜ*-_

-l¯Œþ 1, AÐèþ$Ã-M>-Ë$

1,05,000

210

-òÜ-ò³t…ºÆŠÿ, 15 ÐèþÅÄæý$…

2,15,000

215

f-¯èþ-ÐèþÇ, 15 AÐèþ$Ã-M>-Ë$

3,45,000

230

-yìþòÜ…ºÆŠÿ, 1 ´ëÏ…r$

2,00,000

225

 

Ðèþ*-Ça, 20 ÐèþÅÄæý$…

1,50,000

240

D çÜ…Ðèþ-™èþÞ-Æ>…™é¯èþ Ñ°-Äñý*-Væü-§é-Ææÿ$Ë çÜ*` 240, «§æþÆæÿË Ðèþ*Ææÿ$µ-˯èþ$ ç³Ç-Væü-×ý-ÌZ-°Mìü ¡çÜ$-Mö…r* Ìê¿æý-¯èþ-Úët˯èþ$ Ðèþ$*ÌêÅ…Mæü¯èþ ^óþÄæý$…yìþ.

11.

From the following information, prepare a funds flow statement of Venu Ltd.

Balance Sheet of Venu Ltd. as at 31.3.2003-2004

Liabilities

2003

2004

Assets

2003

2004

Rs.

Rs.

Rs.

Rs.

Share capital

1,00,000 1,25,000 Buildings 1,00,000

95,000

General reserve

25,000

30,000 Plant

75,000

84,500

P & L A/c

15,250

15,300 Stock

50,000

37,000

Bank loan

35,000

20,000 Debtors

40,000

32,100

Creditors

75,000

47,600 Cash

250

300

Provision for taxation

15,000

17,500 Goodwill

6,500

Additional Information :

2,65,250 2,55,400

2,65,250 2,55,400

(a)

Dividend paid of Rs. 11,500

(b)

Depreciation on plant Rs. 9,000

(c)

Income tax paid during the year Rs. 16,500

(d)

Depreciation on buildings Rs. 5,000.

D {Mìü…¨ çÜÐèþ*-^éÆæÿ B«§é-Ææÿ…V> Ðóþ×ý$ Í. ÐéÇ °«§æþ$Ë {ç³Ðéçßý °Ðóþ¨Mæü ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþÄæý$…yìþ.

31.3.2003 Ðèþ$ÇÄæý$$ 31.3.2004 ¯èþ Ðóþ×ý$ Í. BíÜ¢ Aç³šË ç³sîýtË$

A糚Ë$

2003

2004

-B-çÜ$¢-Ë$

2003

2004

-Ææÿ*.

Ææÿ*.

Ææÿ*.

Ææÿ*.

-Ðésê Ðèþ$*Ë-«§æþ-¯èþ… 1,00,000 1,25,000 ¿æýÐèþ-¯é-Ë$

1,00,000

95,000

-Ýë-«§é-Ææÿ×ý Çf-Ææÿ$Ó

25,000

30,000 ´ëÏ…r$

75,000

84,500

-Ìê, ¯èþ Rê™é

15,250

15,300 -ÝëtMŠü

50,000

37,000

»êÅ…Mæü$ º$$×ý…

35,000

20,000 º$$×ý-{Væü-çÜ$¦-Ë$

40,000

32,100

-º$$-×ý-§é-™èþ-Ë$

75,000

47,600 ¯èþVæü-§æþ$

250

300

-ç³-¯èþ$²MðüO HÆ>µr$

15,000

17,500 -Væü$yŠþÑÌŒý

&

6,500

2,65,250 2,55,400

2,65,250 2,55,400

A§æþ¯èþç³# çÜÐèþ*-^éÆæÿ… :

(a)

Ææÿ*. 11,500 yìþÑ-yðþ…yŠþ ^ðþÍÏ…^é-Ææÿ$

(b)

´ëÏ…r$ò³O ™èþÆæÿ$-Væü$-§æþË Ææÿ*. 9,000

(c)

çÜ…Ðèþ-™èþÞ-Ææÿ…ÌZ ^ðþÍÏ…_¯èþ B§é-Äæý$ç³# 糯èþ$² Ææÿ*. 16,500

(d)

¿æýÐèþ-¯é-Ëò³O ™èþÆæÿ$-Væü$-§æþË Ææÿ*. 5,000.

12. Explain the role of financial advisor.

Ñ™èþ¢ çÜË-à-§é-Ææÿ$° ´ë{™èþ¯èþ$ ÑÐèþ-Ç…^èþ$-Ðèþ$$.

–––––––––––

(DCM 24)

M.Com. DEGREE EXAMINATION, MAY 2011.

Second Year A - Accounting Paper IV — ADVANCED COST AND MANAGEMENT ACCOUNTING

Time : Three hours

SECTION A — (5 4 = 20 marks)

Answer any FIVE of the following.

1. Nature of Cost Accounting.

(a)

 

ÐèþÅÄæý$ AMúsìý…VŠü çÜÓ¿êÐèþÐèþ$$.

(b)

Absorption Costing.

ç܅ίèþ ÐèþÅÄæý*…MæüÐèþ$$.

(c)

Cost allocation.

ÐèþÅÄæý$ MóüsêÆÿ$$…ç³#.

(d)

Incomplete contract.

AçÜ…ç³NÆæÿ~ M>…{sêMæü$t.

(e)

By product.

Eç³ÐèþçÜ$¢Ðèþ#.

(f)

Process costing.

{ç³{MìüÄæý$ ÐèþÅÄæý*…MæüÐèþ$$.

(g)

Flexible budget.

^èþÆæÿ ºyðþjsŒý.

(h)

Factory ledger.

M>Æ>ÃV>Ææÿ BÐèþÆ>j.

SECTION B — (4 10 = 40 marks)

Answer any FOUR of the following.

Maximum : 100 marks

2. State the difficulties faced while introducing cost accounting system.

ÐèþÅÄæý$ AMú…sìý…VŠü ÐèþÅÐèþçܦ¯èþ$ {ç³ÐóþÔèý ò³r$t¯èþ糚yæþ$ G§æþ$ÆðÿOÄôý$Å çÜÐèþ$çÜÅ˯èþ$ ™ðþË$ç³#Ðèþ$$.

3.

From the data given below, calculate each of the three wage variances of the two department.

 

Dept. X

Dept. Y.

Actual gross wages

3936

3596

Standard hours (produced)

16000

12000

Standard rate per hour

0-60

0-70

Actual hour worked

16400

11600

D {Mìü…§æþ±Äæý$ºyìþ¯èþ §æþ™é¢…ÔèýÐèþ$$ ¯èþ$…yìþ JMøP Ñ¿êV>°Mìü HÐóþ° Ðèþ$*yæþ$ {Ô>Ñ$Mæü ÑÐèþÆæÿ×ýÐèþ$$˯èþ$ ÌñýMìüP…^èþ…yìþ.

 

Ñ¿êVæüÐèþ$$ X

Ñ¿êVæüÐèþ$$ Y

ÐéçÜ¢Ðèþ çÜ*¦Ë Ðóþ™èþ¯éË$

3936

3596

E™èþµ†¢^óþíܯèþ {´ëÐèþ*×ìýMæü Væü…rË$

16000

12000

JMöPMæüP Væü…rMæü$ {´ëÐèþ*×ìýMæü Æóÿr$

0---- -& ---60

0- & 70

ÐéççÜ¢Ðèþ ç³°Væü…rË$

16400

11600

4. The balance in a company’s WIP Control Account as on 31 st March, 2005 was Rs. 5,00,000.

During the following month, the transactions that took place were as thus : – Rs.

Direct wages incurred

60,000

Direct materials issued

2,80,000

Completed work billed at cost

5,25,000

Factory overhead incurred

1,20,000

Special purchases for Job

12,000

Sub-Contract charges

6,000

Direct expenses

9,000

Material returned to stores

4,000

You are required to write up the ledger accounts and state what is final balance represents in cost books.

31&3&2005 ¯èþ ™èþÄæý*ÈÌZ E¯èþ² ç³° °Äæý$…{™èþ×ý Rê™éÌZ E¯èþ² °ËÓ Ææÿ*. 5,00,000. ™èþ§æþ$ç³Ç ¯ðþËÌZ çÜ…¿æýÑ…_¯èþ M>ÆæÿÅMæüÌê´ëË$ {Mìü…¨ Ñ«§æþ…V> E¯é²Æÿ$$.

 

Ææÿ*.

^ðþÍÏ…_¯èþ {ç³™èþÅ„æü Ðóþ™èþ¯éË$

60,000

gêÈ AÆÿ$$¯èþ {ç³™èþÅ„æü Ðèþ$$yìþ 糧éÆ>®Ë$

2,80,000

ÐèþÅÄæý$… B«§éÆæÿ…V> ¼Ë$Ï ÐóþÄæý$ºyìþ¯èþ ç³NÇ¢ AÆÿ$$¯èþ ç³°

5,25,000

^ðþÍÏ…_¯èþ ¸ëMæütÈ ç³Æø„æü ÐèþÅÄæý*Ë$

1,20,000

g껌ýMøçÜ… {ç³™óþÅMæü…V> Mö¯èþ$Vøâæý$å

12,000

Eç³ (çÜ»Œý) M>…{sêMæü$t ^éÈjË$

6,000

{ç³™èþÅ„æü ÐèþÅÄæý*Ë$

9,000

ÝùtÆŠÿÞMìü Ðéç³çÜ$ ^óþíܯèþ Ðèþ$$yìþ 糧éÆ>®Ë$

4,000

Ò$Ææÿ$ BÐèþÆ>j Rê™é˯èþ$ ™èþÄæý*Ææÿ$^óþíÜ, M>‹Üt ç³#çÜ¢M>ËÌZ E…yóþ Ðèþ$$W…ç³# °ËÓ¯èþ$ õ³ÆöP¯èþ…yìþ.

5. Elucidate different methods of cost allocation.

ÑÑ«§æþ ÐèþÅÄæý$ MóüsêÆÿ$$…ç³# 糧æþ®™èþ$˯èþ$ ÑÔèý©MæüÇ…^èþ$Ðèþ$$.

6.

Describe the nature and significance of learning curve analysis.

A§æþÅÄæý$¯èþ ÆóÿQ ÑÔóýÏçÙ×ý Äñý$$MæüP çÜÓ¿êÐèþÐèþ$$, {´ëÐèþ$$QÅ™èþ˯èþ$ ÑÐèþÇ…^èþ$Ðèþ$$.

7. Classify reports with examples.

°Ðóþ¨Mæü˯èþ$ E§éçßýÆæÿ×ýË™ø ÐèþÈYMæüÇ…^èþ$Ðèþ$$.

8. What are the features of Job costing?

g껌ý ÐèþÅÄæý*…MæüÐèþ$$ Äñý$$MæüP Ë„æü×êË$ HÑ$?

SECTION C — (2 20 = 40 marks)

Answer any TWO of the following.

9. A contractor undertake a contract to construct a building. The following information is given below.

 

Rs.

Materials

10,000

Direct purchase

50,000

Issued from stores

10,000

Wages

45,000

Opening plant

1,00,000

Direct expenses

3,500

Overheads

2,000

Closing materials

1,000

Closing plant

90,000

Materials lost by fire

500

Salvage value thereon

150

Value of work certified

1,59,000

Cost of work uncertified

4,500

The value of the contract is Rs. 2,15,000. Cash received 90% value of work certified.

Prepare contract account.

JMæü M>…{sêMæütÆæÿ$ ¼Íz…VŠü¯èþ$ °ÇÃ…^èþ$rMæü$ M>…{sêMæü$¢ ¡çÜ$Mö¯é²yæþ$. ©°Mìü çÜ…º…«¨…_¯èþ ÑÐèþÆ>Ë$ {Mìü…§æþ CÐèþÓyæþÐðþ$O¯èþ¨. Ææÿ*.

Ððþ$sîýÇÄæý$ÌŒýÞ

10,000

{ç³™èþÅ„æü Mö¯èþ$Vøâæý$å

50,000

ÝùtÆŠÿ ¯èþ$…yìþ ¡çÜ$Mö¯èþ²Ñ

10,000

Ðóþ™èþ¯éË$

45,000

{´ëÆ>…¿æýç³# ´ëÏ…r$ ÑË$Ðèþ

1,00,000

{ç³™èþÅ„æü QÆæÿ$aË$

3,500

KÐèþÆŠÿ òßýyŠþÞ

2,000

Ðèþ$$W…ç³# Ððþ$sîýÇÄæý$ÌŒýÞ

1,000

Ðèþ$$W…ç³# ´ëÏ…r$

90,000

AW²Mìü MæüÍ´ùÆÿ$$¯èþ Ððþ$sîýÇÄæý$ÌŒýÞ

500

M>Í´ùÆÿ$$¯èþ Ððþ$sîýÇÄæý$ÌŒýÞ ÑË$Ðèþ

150

çÜÇtò³O ^óþíܯèþ ç³° ÑË$Ðèþ

1,59,000

çÜÇtò³O ^óþÄæý$° ç³° ÑË$Ðèþ

4,500

M>…{sêMæü$t ÑË$Ðèþ

2,15,000

¯èþVæü§æþ$ ¡çÜ$Mö¯èþ² Ððþ$$™èþ¢… (çÜÇtò³O^óþíܯèþ ÑË$ÐèþÌZ 90%) M>…{sêMæü$t Rê™é¯èþ$ ™èþÄæý*Ææÿ$^óþÄæý$…yìþ.

10.

Product X is obtained after it passes through three distanct processes. You are required to prepare process accounts from the following information. Process

Total

I

II

III

Rs.

Rs.

Rs.

Rs.

Materials

15,084

5,200

3,960

5,294

Direct wages

18,000

4,000

6,000

8,000

Production overheads

18,000

1000 units @ Rs. 6 per unit were introduced in process I. Production overhead to be distributed as 100% on direct wages.

Process

Actual output in units

Normal loss in input

Value of scrap per unit

Process I

950

5%

4

Process II

840

10%

8

Process III

750

15%

10

‘X’ A¯óþ ÐèþçÜ$¢Ðèþ# Ðèþ$*yæþ$ {´ëòÜ‹ÜË §éÓÆ> ™èþÄæý*ÆæÿÆÿ$$, ™èþÄæý*ÆðÿO¯èþ çÜÆæÿ$Mæü$Mæü$ Ððþâæý$¢…¨. {´ëòÜ‹Ü Rê™é˯èþ$ ™èþÄæý*Ææÿ$^óþÄæý$$Ðèþ$$. {´ëòÜòÜ

 

Ððþ$$™èþ¢…

I

II

III

Ææÿ*.Ë$

Ææÿ*.Ë$

Ææÿ*. Ë$

Ææÿ*. Ë$

Ððþ$sîýÇÄæý$ÌŒýÞ

15,084

5,200

3,960

5,294

{ç³™èþÅ„æü Ðóþ™èþ¯éË$

18,000

4,000

6,000

8,000

E™èþµ†¢ KÐèþÆŠÿòßýyŠþÞ

18,000

{´ëòÜ‹Ü 1 ÌZ JMöPMæüPsìý Ææÿ*. 6 ÑË$ÐèþVæüË 1000 Äæý$*°rϯèþ$ {ç³ÐóþÔèýò³rtºyìþ¯éÆÿ$$. E™èþµ†¢ KÐèþÆŠÿòßýyŠþÞ¯èþ$ Ðóþ™èþ¯éËò³O 100% Æ>ºrtÐèþÌñý¯èþ$.

¨Væü$Ðèþ A§æþ¯èþç³# çÜÐèþ*^éÆæÿÐèþ$$ ´÷…§æþ$ç³Ææÿ^èþyæþÐðþ$O¯èþ¨.

{´ëòÜ‹Ü

Äæý$*°r$Ï

{ç³ÐóþÔèýò³sìýt¯èþ Äæý$*°rÏÌZ Ý뫧éÆæÿ×ý ¯èþçÙt Ô>™èþ…

Äæý$*°sŒý JMöP…yìþMìü ™èþMæü$PÐèþ ÑË$Ðèþ Ææÿ*.

{´ëòÜ‹Ü I

950

5%

4

{´ëòÜ‹Ü II

840

10%

8

{´ëòÜ‹Ü III

750

15%

10

11. Describe the relationship between marketing and cost accounting.

ÐèþÅÄæý$ AMú…sìý…VŠü, Ðèþ*ÆðÿPsìý…VŠüË Ðèþ$«§æþÅ çÜ…º…«§é°² ÑÐèþÇ…^èþ$Ðèþ$$.

12. State the essentials of an effective system of budgetary control.

çÜÐèþ$Ææÿ®Ðèþ…™èþÐðþ$O¯èþ ºyðþjsŒý °Äæý$…{™èþ×ý ÐèþÅÐèþçܦ Äñý$$MæüP BÐèþÔèýÅM>Ë$ ™ðþË$ç³#Ðèþ$$.

————————

(DCM 25)

M.Com. DEGREE EXAMINATION, MAY 2011. Second Year A – Accounting Paper V — TAXATION

Time : Three hours

SECTION A — (5 × 4 = 20 marks)

Answer any FIVE of the following.

(a)

1. Assessment year.

 

糯èþ$² °Æ>®Ææÿ×ý çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿÐèþ$$.

(b)

Charitable purpose.

§éÇÃMæü Ñ°Äñý*VæüÐèþ$$.

(c)

Casual income.

Äæý*§æþ–_aMæü B§éÄæý$Ðèþ$$.

(d)

Search.

ÔZ«§æþ¯èþ.

(e)

Long term capital gain.

©ÆæÿƒM>ÍMæü Ðèþ$*Ë«§æþ¯èþ ÐèþÅÄæý$Ðèþ$$.

(f)

ITO.

B§éÄæý$ç³# 糯èþ$² A«¨M>Ç.

(g)

Revision.

ç³#¯èþ@ç³ÇÖ˯èþ.

(h)

Transfer.

º¨Î.

SECTION B — (4 × 10 = 40 marks)

Answer any FOUR of the following.

2. Explain the exceptions to the previous year.

Væü™èþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>°Mìü Ñ$¯èþàÆÿ$$…ç³#Ë$ ÑÐèþÇ…^èþ$Ðèþ$$.

Maximum : 100 marks

3. State the provisions relating to payment of advance tax.

Ðèþ$$…§æþ$V> 糯èþ$² ^ðþÍÏ…^èþ$rMæü$ çÜ…º…«¨…_ ^èþrt °º…«§æþ¯èþË$ ™ðþË$ç³#Ðèþ$$.

4.

Describe the relationship between residential status and incidence of tax.

°ÐéçÜ {糆糆¢, 糯èþ$² Ѩ…ç³#Ë Ðèþ$«§æþÅ çÜ…º…«§é°² ÑÐèþÇ…^èþ$Ðèþ$$.

5. Compute taxable income from the following :

Income from business Rs. 46,000

House I

House II

 

Rs.

Rs.

Property income

Fair rent

75,000

85,000

Rent

78,000

78,000

Municipal valuation

76,000

75,000

Municipal taxes (due)

13,000

14,000

Repairs

3,500

4,700

Insurance

2,000

3,000

Land revenue (paid)

2,500

4,000

Grand rent (due)

1,600

6,000

Interest on capital borrowed by mortgaging House I

(Funds are used for construction of House II)

14,000

Nature of occupation

Date of completion of construction

Let out for residence

30.4.1989

{Mìü…¨ çÜÐèþ*^éÐèþ$$ ¯èþ$…yìþ 糯èþ$² Ѩ…^óþ B§éÄæý*°² Væü×ìý…^èþ…yìþ.

ÐéÅ´ëÆæÿ… ¯èþ$…yìþ A™èþ° B§éÄæý$… Ææÿ*. 46,000

Let out for business

7.4.1992

 

Væü–çßýÐèþ$$ I

Væü–çßýÐèþ$$ II

Ææÿ*.

Ææÿ*.

Væü–çßýÐèþ$$ ¯èþ$…yìþ B§éÄæý$… :

çÜÐèþ$…fçÜÐðþ$O¯èþ A§ðþª

75,000

85,000

A§ðþª

78,000

78,000

Ðèþ$$°íÜç³ÌŒý ÑË$Ðèþ

76,000

75,000

Ðèþ$$°íÜç³ÌŒý 糯èþ$²Ë$ (»êMîü)

13,000

14,000

Ðèþ$ÆæÿÐèþ$™èþ$¢Ë$

3,500

4,700

ÁÐèþ*

2,000

3,000

¿æý*Ñ$ B§éÄæý$… (^ðþÍÏ…_…¨)

2,500

4,000

{Vú…yŠþ A§ðþª (»êMîü)

1,600

6,000

Ððþ$$§æþsìý Væü–çßý… ™èþ¯èþRêò³O ™ðþ_a¯èþ Ðèþyîþz (B «§æþ¯èþÐèþ$$ Æðÿ…yæþÐèþ Væü–çßý… °ÇÃ…^èþ$rMæü$ Eç³Äñý*W…_¯éyæþ$)

14,000

Eç³Äñý*W…_¯èþ Ñ«§é¯èþ…

°ÐéçÜ… MöÆæÿMæü$

ÐéÅ´ëÆæÿ… MöÆæÿMæü$

°Æ>Ã×ýÐèþ$$ ç³NÇ¢ AÆÿ$$¯èþ ™óþ©

30.4.1989

7.4.1992

6.

Mr. Manohar received the following income during the year

Salary from his employer at Rs. 10,000 p.m. Rs. 1,20,000

Leave travel concession for proceeding on leave to home town (actual expenditure Rs. 21,000) Rs. 24,000

Lunch allowance @ Rs. 1.250 p.m. Rs. 15,000

Reimbursement of medical expenses Rs. 9,700

He also enjoyed the following other benefits and perks :

Free unfurnished flat at Bombay for which his employer was paying monthly rent of Rs. 4,200 p.m.

One free car (cubic capacity does not exceed 1.88 litres) with driver which was used partly for personal and partly for employment purposes.

Compute his income from salaries for the Assessment Year 2003–2004.

çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ } Ðèþ$¯øçßýÆŠÿ D {Mìü…¨ B§éÄæý*˯èþ$ ïÜÓMæüÇ…_¯éyæþ$ :

A™èþ° Äæý$fÐèþ*° ¯èþ$…yìþ i™èþÐèþ$$ ¯ðþËMæü$ Ææÿ*. 10,000 ^ö糚¯èþ Ææÿ*. 1,20,000

™èþ¯èþ çÜÓ{V>Ðèþ*°Mìü òÜËÐèþ#ò³O Ððþâæý$årMæü$ òÜËÐèþ# {ç³Äæý*×ý Æ>Æÿ$$† (ÐéçÜ¢Ðèþ…V> ^óþçܯèþ QÆæÿ$a Ææÿ*. 21,000) Ææÿ*. 24,000

Ðèþ$«§éÅçßý² ¿Zf¯èþ ¿æý™èþÅÐèþ$$ ¯ðþËMæü$ Ææÿ*. 1,250 ^ö糚¯èþ Ææÿ*. 15,000

†ÇW ^ðþÍÏ…^èþºyìþ¯èþ ÐðþO§æþÅ QÆæÿ$aË$ Ææÿ*. 9,700

A™èþ¯èþ$ D {Mìü…¨ C™èþÆæÿ {ç³Äñý*f¯éË$ Ðèþ$ÇÄæý$$ ç³Ç˺$ªË$ ´÷…¨¯éyæþ$ :

»Ÿ…»êÆÿ$$ÌZ E_™èþ Eç³MæüÆæÿ×êË$ Ìôý° Væü–çßý Ðèþç܆. C…§æþ$Mæü$ V>¯èþ$ A™èþ° Äæý$fÐèþ*° ¯ðþËMæü$ Ææÿ*. 4,200 A§ðþª ^ðþÍÏçÜ$¢¯é²yæþ$.

M>Ææÿ$ (Ððþ*sêÆæÿ$ ÝëÐèþ$Ææÿ¦ÅÐèþ$$ ÎrÆæÿ$Mæü$ 1.88 Mæü¯é² ™èþMæü$PÐèþ Væü˨) [yðþOÐèþÆæÿ$™ø çÜà E_™èþ HÆ>µr$ & M>Ææÿ$ Ñ°Äñý*VæüÐèþ$$ ´ë„ìüMæü…V> çÜÓ…™èþ AÐèþçÜÆ>°Mìü Ðèþ$ÇÄæý$$ ´ë„ìüMæü…V> E§øÅVæü Ñ«§æþ$ËMæü$

2003&2004 糯èþ$² Ðèþ$¨…ç³# çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>°Mìü A™èþ° i™èþ… B§éÄæý*°² ÌñýMìüP…ç³#Ðèþ$$.

7. Calculate the taxable income of Mr. Kumar from the following :

Rs.

Interest on government securities

18,500

Income from business

5,000

Short term capital gain

22,000

Long term capital gain

2,500

Income from horse races

15,000

Income from playing cards

16,000

Brought forward business loss

Unadjusted depreciation

Long term capital loss

Brought forward loss from horse races

Speculation loss

Rs.

12,000 (2008–09 related)

6,000 (related to 2008–09)

47,000 (related to 2009–10)

25,000 (related to 2008–09)

30,000 (related to 2001–02)

{Mìü…§æþ C_a¯èþ ÑÐèþÆ>Ë ç³¯èþ$² Ñ«¨…^èþ§æþW¯èþ Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ Äñý$$MæüP B§éÄæý*°² ÌñýMìüP…^èþ…yìþ. Ææÿ*.

{糿æý$™èþÓ òÜMæü*ÅÇsîýËò³O Ðèþyîþz

18,500

ÐéÅ´ëÆæÿ B§éÄæý$…

5,000

çÜÓ˵M>ÍMæü ò³r$tºyìþ Ìê¿æý…

22,000

©ÆæÿƒM>ÍMæü ò³r$tºyìþ Ìê¿æý…

2,500

ÆóÿçÜ$ Væü${Æ>Ë °ÆæÿÓçßý×ý §éÓÆ> B§éÄæý$…

15,000

õ³M>r B§éÄæý$…

16,000

Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ¡çÜ$Mæü$ Ðèþ_a¯èþ ÐéÅ´ëÆæÿ ¯èþçÙt…

çÜÆæÿ$ª»êr$ M>° ™èþÆæÿ$Væü$§æþË

©ÆæÿƒM>ÍMæü ò³r$tºyìþ ¯èþçÙt…

ÆóÿçÜ$ Væü${Æ>Ë ¯èþçÙt… Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ™ðþ_a…¨

òܵMæü$ÅÌôýçÙ¯Œþ ÐéÅ´ëÆæÿ ¯èþçÙt…

12,000 (2008&09 Mìü çÜ…º…«¨…_¯èþ¨)

6,000 (2008&09 Mìü çÜ…º…«¨…_¯èþ¨)

47,000 (2009&10 Mìü çÜ…º…«¨…_¯èþ¨)

25,000 (2008&09 Mìü çÜ…º…«¨…_¯èþ¨)

30,000 (2001&02 Mìü çÜ…º…«¨…_¯èþ¨)

8. A, B and C are partners of a firm sharing profits in the ratio of 4 : 3 : 2. The P & L A/c of the firm shows a net profit of Rs. 40,000 after deducting the following payments for the assessment year 2008-09.

Rs.

Income tax

14,000

Penalities and fines

11,000

Remuneration to partners

(Rs. 36,000 + 30,000 + 24,000)

90,000

Interest to partners 15% p.a.

(12,000 + 9,000 + 6,000)

27,000

Compute the total income of the firm and partners for the assessment year 2008-09. The firm is an AOP.

Ìê¿æý¯èþÚët˯èþ$ 4 : 3 : 2 °çÙµ†¢ÌZ ç³…^èþ$Mö…r$¯èþ² A, B, C Ë$ JMæü çÜ…çܦÌZ ¿êVæüçÜ$¢Ë$. 2008&09 糯èþ$² °Æ>®Ææÿ×ýÌZ A…™èþÐèþ$Äôý$Å çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>°Mìü çÜ…çܦ Ìê¿æý¯èþÚëtË Rê™é D {Mìü…¨ ™èþWY…ç³#Ë ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Ææÿ*. 40,000 °MæüÆæÿ Ìê¿æý… ^èþ*í³…¨.

Ææÿ*.

B§éÄæý$ç³# 糯èþ$²

14,000

fÇÐèþ*¯é, Aç³Æ>§æþ Ææÿ$çÜ$Ðèþ$$

11,000

¿êVæüçÜ$¢ËMæü$ ´ëÇ™øíÙMæüÐèþ$$

(Ææÿ*. 36,000 + 30,000 + 24,000)

90,000

¿êVæüÝëÓÐèþ$$ËMæü$ Ðèþyîþz çÜ…‘‘Mæü$ 15% ^ö糚¯èþ

(12,000 + 9,000 + 6,000)

27,000

çÜ…çܦ¯èþ$ AOP V> ¿êÑ…_, çÜ…çܦ Ðèþ$ÇÄæý$$ ¿êVæüçÜ$¢Ë Ððþ$$™èþ¢… B§éÄæý$Ðèþ$$˯èþ$ 2008&09 糯èþ$² °Æ>®Ææÿ×ý çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>¯èþMìü Væü×ìý…^èþ…yìþ.

SECTION C — (2 × 20 = 40 marks)

Answer any TWO of the following.

9. State the rules relating to set off and carry forward of losses.

¯èþçÙtÐèþ$$§æþÆ>, Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ¡íÜMö° ´ùÐèþ#rËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ °º…«§æþ¯èþË$ ™ðþË$ç³#Ðèþ$$.

10. Explain the penalties imposed under the law.

^èþrt {ç³M>ÆæÿÐèþ$$ Ѩ…^óþ Aç³Æ>§æþÐèþ$$˯èþ$ ÑÐèþÇ…^èþ$Ðèþ$$.

11. Arundhati Roy submitted the following particulars. Compute advance tax payable for the financial year :

Tax deduction

 

Income

By payer

Rs.

Rs.

(a)

Agricultural income in India

2,00,000

(b)

Dividend from Foreign companies

90,000

(c)

Long-term capital gain

on sale of shares

60,000

(d)

Bank interest

1,50,000

20,000

(e)

Winning from Races

70,000

3,000

(f)

Winning from Lottery

6,00,000

18,000

(g)

Winning from TV game show

20,000

6,000

(h)

Rent @ Rs. 20,000 p.m.

2,40,000

60,000

(i)

Net salary after deductions

2,00,000

16,000

She contributed Rs. 27,500 towards RPF.

BǦMæü çÜ…‘‘Mìü D {Mìü…¨ ÑÐèþÆ>Ë ¯èþ$…yìþ }Ðèþ$† AÆæÿ$…«§æþÈ Æ>ÄŒý$ ^ðþÍÏ…^èþÐèþËíܯèþ AyéÓ¯èþ$Þ ç³¯èþ$²¯èþ$ ÌñýMìüP…^èþ…yìþ :

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

 

^ðþÍÏ…ç³#§éÆæÿ$

 

B§éÄæý$…

糯èþ$² ™èþWY…ç³#

Ææÿ*.

Ææÿ*.

¿êÆæÿ™ŒþÌZ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ B§éÄæý$Ðèþ$$

2,00,000

ѧóþÖ Mæü…ò³±Ë ¯èþ$…yìþ yìþÑyðþ…yæþ$Ï

90,000

ÐésêË AÐèþ$ÃMæüÐèþ$$ò³O ©ÆæÿƒM>ÍMæü Ìê¿æý…

60,000

»êÅ…Mæü$ Ðèþyîþz

1,50,000

20,000

ç³…§ðþÐèþ$$ËÌZ VðüË$ç³#

70,000

3,000

ÌêrÈÌZ VðüË$ç³#

6,00,000

18,000

sìýÑ VóüÐŒþ$ ÚùÌZ VðüË$ç³#

20,000

6,000

A§ðþª ¯ðþËMæü$ Ææÿ*. 20,000 ^ö糚¯èþ

2,40,000

60,000

™èþWY…ç³#Ë ™èþÆ>Ó™èþ °MæüÆæÿ i™èþ…

2,00,000

16,000

Væü$Ç¢…ç³# ´÷…¨¯èþ ¿æýÑçÙÅ °«¨Mìü BÐðþ$ ^ðþÍÏ…_¯èþ Ððþ$$™èþ¢… Ææÿ*. 27,500.

12. The following particulars have been provided by Mr. Kiran in the capacity of Karta of a Hindu Undivided family.

(a)

Profit from family’s business Rs. 20,000 after charging an amount of Rs. 3,000 given as salary to Karta’s brother who has been actively participating in the business of the family.

(b)

Salary income of Karta’s another brother who is a manager in a cooperative bank Rs. 41,000.

(c)

Directors fee received by Karta Rs. 5,000.

(d)

Dividend Rs. 400 (gross).

(e)

Long term capital gain from transfer of a building Rs. 4,700.

(f)

Long term capital gain from transfer of investment Rs. 8,000 (acquired in March, 1994).

(g)

Donation to a college which is an approved institution Rs. 4,000.

(h)

Profit from an unregistered firm Rs. 10,000.

(i)

Rental value of a house property let Rs. 12,000, municipal taxes paid in respect of house Rs. 1,200.

Compute total income of family for current assessment year.

{Mìü…¨ ÑÐèþÆ>Ë$ }. MìüÆæÿ׊ýMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþÑ, A™èþyæþ$ íßý…§æþ* AÑ¿æýMæü¢ Mæü$r$…º…¯èþMæü$ MæüÆæÿ¢

(a)

MæüÆæÿ¢ Äñý$$MæüP Ýù§æþÆæÿ$°Mìü ^ðþÍÏ…_¯èþ i™èþ… Ææÿ*. 3,000. C¨ A™èþ¯èþ$ ÐéÅ´ëÆæÿ…ÌZ E™éÞçßý…V> ç³°^óþÄæý$$r Ðèþ˯èþ ´÷…§ðþ¯èþ$. ©° ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ´÷…¨¯èþ Ìê¿æý… Ææÿ*. 20,000.

(b)

MæüÆæÿ¢ Äñý$$MæüP Ðèþ$ÆöMæü Ýù§æþÆæÿ$yìþ i™èþ… ¯èþ$…yìþ B§éÄæý$… Ææÿ*. 41,000. A™èþyæþ$ MøBç³ÆóÿsìýÐŒþ »êÅ…Mæü$ÌZ Ðóþ$¯óþfÆæÿ$.

(c)

MæüÆæÿ¢Mæü$ Ðèþ_a¯èþ yðþOÆðÿMæütÆæÿ$ ïœk Ææÿ*. 5,000.

(d)

yìþÑyðþ…yæþ$ Ææÿ*. 400 (çÜ*¦Ë…)

(e)

©ÆæÿƒM>ÍMæü Ðèþ$*Ë«§æþ¯èþ… Ìê¿æý… {Mìü…§æþ ¿æýÐèþ¯èþ… º¨Î Ææÿ*. 4,700.

(f)

©ÆæÿƒM>ÍMæü Ðèþ$*Ë«§æþ¯èþ Ìê¿æý… {Mìü…§æþ ò³r$tºyæþ$Ë$ º¨Î Ææÿ*. 8,000 (C¨ Ðèþ*Ça 1994 ÌZ fÇW¯èþ¨).

(g)

Væü$Ç¢…ç³# ´÷…¨¯èþ çÜ…çܦ Äñý$$MæüP M>ÌôýiMìü C_a¯èþ ÑÆ>âæý… Ææÿ*. 4,000.

(h)

ÇhçÙtÆŠÿ M>° çÜ…çܦ ¯èþ$…yìþ ´÷…¨¯èþ Ìê¿æý… Ææÿ*. 10,000.

(i)

Væü–àíܦ ¯èþ$…yìþ B§éÄæý$… Ææÿ*. 12,000 §é° ç³#Ææÿ´ëËMæü 糯èþ$²Ë$ ^ðþÍÏ…ç³# Ææÿ*. 1,200.

ò³O ÑÐèþÆ>Ë B«§éÆæÿ…V> {ç³çÜ$¢™èþ 糯èþ$² °Æ>®Ææÿ×ý çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>°Mìü Mæü$r$…º B§éÄæý*°² Væü×ìý…^èþ…yìþ.

————————