You are on page 1of 20

DSw

t]Pv
3

FUntmdnb ..................................................... ]m jmPn Ipcy

4 ]pXnb Xocp-am-\- .................................. ]m G{_lmw tPm


5

]pXnb hopw ]gb Xpcp-nbpw ............... ]m n.hn. t]m

7 ]pXp--ns A\p`hw ............................ ]m hn.Fkv. hokv


9

The Necessity of a Renewed Mind

11 DIr-jvShpw \nXy-hp-am-bXv ........................................ kn.sP. kJdnb


13 ssZh-ns \qX-\-.................................. ]m PnPn Zm\n-tb
15 thZ-]p-kvXI ]wn
17 amn eqY
18 \mS NnIn--I

Suvartha Dhodan

ip`-{]-Xo--tbmsS
]m. jmPn Ipcy

\apv \njv{]-bmkw Ign-bpw. tbmip-hsb


ip{iq-j-bvmbn \ntbm-Kn-p-tmgpw CtX
Blzm-\-amWv ssZhw \Ip--Xv. tbip
Xs injy-KW
- t- mSv Acp-fn-s-bX
v X
- v \mfsb-p-dn-p `bhpw Nnbpw th Fp
Xs-bm-Wv. ChnsS hN\w \s _e-s-Spp \mev {]kv X m- h - \ - I apt]mp
hbvp-p. Hm-aX
- mbn ssZhw \psS ssZham-sWv Acp-fn-s-p-p. ssZhs \psS
ssZh-ambn AwKo-I-cn-p--Xn-eqsS `bs
\n \nv ]pd-m-p-hm Ign-bpw. cma-Xmbn ssZhw \s io-Ic
- npw Fv Hmn-n-p-p. Ftmgpw \s Cu Nn `cnp- p Fn F{X \m- b n- c p- p. \mw
\psS in-sIm- Hmtcm Znh-k-sbpw
t\cn-tS--Xv. ssZhw \s io-I-cnpw
Fv hnizm-k-ap-s-n Hmtcm Znh-khpw
km-\n-p A{]-Xo-nX {]Xn-k-n-Isf
kss[cyw \apv t\cn-Sp-hm Ign-bpw. \s
klm-bn-p-Ibpw Xs \oXn-bp he-sssImv \s Xmp-Ibpw sNp Znh-ks-p-dn-mWv aqpw \mepw {]kvXm-h\
- I
-
\s Hmn-p--Xv. Bcpw \s klmbn-n-s-nepw ssZhw \s klmbnpw Fv hniz-kn-p-hm Ignbp-Xv F{X henb Imcy-am-Wv.
hoWp-t]m-Im-hp k`-fn ssZhw Xs he-sstijw
sImv \s Xmpw
Fv Acp-fn-s-bp-p. ZqXt]Pv 10
msc hnv klm- b npw

psS Poh-\mb tbip-{In-kvXp-hns


\nkvXp-ey-\m-a-n Fm am\y-hm-b-\-mpw ]pXp-h--cm-iw-k-Ifpw kvt\l-h--\fpw Adn-bn-p-p. kw`-h-_-lp-e-amb Hcp
hjw F{X s]s-mWv \s hnv IS-pt]m-bX
- v. hyXy-kvX
- f
- mb F{X Hm-If
- mWv
Ctmgpw \n Xn-\np--Xv, Nnev
Ah ktm-j-n-sbpw ap Nnev thZ-\bp-sSbpw \ncm-i-bp-sSbpw ]cm-P-b-n-sbpw
thZ\ \nd Hm-I Bbn-cnmw. Hcp
ssZh-ss]-X-ens\ kw_-n-n-S-tmfw Ignp-t]mb hjns \Sp-p Hm-I
A ]pXn- b - h jns ip`- N n- - I - f mWv
Ahs\ apt]mv \bn-p--Xv. ssZh-h-N\w
\s _e- s - S p- p- I bpw ss[cy- t msS
`mhnsb t\cn- S p- h m {]m]v X - a m- p- I bpw
sNpw. \psS _e-n-\mbn ssZhw Xs
hN-\-n-eqsS shfn-s-Sp-nb Nne ip`-Nn-I-fn-tev \psS {isb Xncn-mw.
""Rm \ntmSp IqsS Dv; {`anp t\mt-, Rm \ns ssZhw BIpp; Rm
\ns io-I-cnpw; Rm \ns klmbnpw; Fs \oXn-bp he-ss-sImv
Rm \ns Xmpw'' (sb- i - mhv 41:10).
Cwojv ss__n-fn, ""`b-s-tSm Rm
\ntmSp IqsS Dv'' F {]kvXm-h-\-tbmsSbmWv Cu hmIyw XpS-p--Xv. am\y-hm-b-\m-tc, Cu ]pXp-hj-n, `b-ns Fm
Nn-Is
- fbpw \n \nv AI-mw. a\p-jys
Ghpw henb i{Xp `bw Xs-bm-Wv. `b-s
Pbn-m Ign-m Pohn-Xs Pbn-m

kphmm ZqX

P\p-hcn 2012

Suvartha Dhodan

]pXn-b - X o-cp-am-\-
]m. G{_lmw tPm

am\yhmb-\
- mv ]pXp-hjm-iw-kI
- .
Cu ]pXnb hj-n ssZhw \nsf Fmh-scbpw Bo-b-ambpw `uXn-I-ambpw- kar-nbmbn A\p-{K-ln-s Fv {]mn-p-p.
]pXp-hjw BK-an-p--tXmsS ]pXnb Xocpam-\- FSp-p-I FXpw Ign--hj-nse \jvS-t_m-[--fn \np-sImv ]pXn-b
ey- cq]-s-Sp-pI FXpw kzm`m-hnI-am-W-tm. \psS Fm ey--fnepw Xocpam-\--fnepw ssZh-h-N-\-n-sbpw ]cn-ip-mm-hn-sbpw kzm[o-\X Dsv Dd-p-h-cp-pXv D-a-am-bn-cn-pw. Xocp-am-\--fn-eqsS
\psS am\-knI Ah--bmWv {]Xn-^-en-p- X v . ]pXp- h j- k w_- as- nepw thZ]p-kvX-I-nse Nne hyn-I-sf-Sp Xocp-am\- Nnn-t-h Xs-bm-Wv. Cu hnj-bns ]cn-[n-bn hcp apgp-h Imcy--fp-dnpw Nnn-pI ChnsS Akm-y-am-Ib
- m
NneXp am{Xw Bob Dt-P-\-n\pw Nnbvp-ambn ChnsS FSp-p--cn-p-p.
Dd Xocp-am-\- FSp-p--Xn ap]n-bn \nn-p ]g-b-\n-ba `-m H-\h-[n-bm-Wv. Ah-cn t{ijvS-am-sbmcp m\w
Xo-bmbpw A{_lmw ]nXm-hn\v Dv FXv
hmkvX-h-am-Wv. Xm In-n-m tZis
Ah-Im-i-ambn e`npw Fv hniz-knv Cd-nn-cn-p--Xp-ap-X hyXy-kvX--fmb F{Xtbm k`--fn Dd Xocp-am-\--fn-eqsS
Xm {it-b-\m-bn. temp-ambn hgn ]ncn-bpXpw temn\pw IpSpw-_-n\pw thn ayX AW-bvp--Xp-samw lrZ-b-kv]inbmb Xocp-am-\- Xs. Fm Cu Xocpam-\--fn \nsmw F{Xtbm hyXy-kvXhpw
XymK-]q-hp-am-bn-cpp Xs GI-Pm-X-\mb
]p{X bnkvlm-ns\ bmKw Ign-p-hm-\p
ssZhnI Blzm-\-n\p ap]n Xms\-Sp
kphmm ZqX

Xocp-am-\w. GI-tZiw 25
hj-t- fmfw Imn-cpv
Akm-[y-sav Dd-n-cns
ssZhw km[y-amn \Inb hmKvZ k-Xn-bmbn-cpp bnkvlmv. Cu
k`-n-eqsS \mw A{_lmw ]nXm-hns\ icnbvp
a\-n-em-p-I-bmWv sNt--Xv. Xs Ghpw henb KpWw e`y-am-bno A\p-{K-l--fn B{i-bn-msX ssZh-n ]q-ambn B{i-bnp Fp--Xm-Wv.
asmcp bnkvlm-ns\ ssZhw Xcpw F
A{_lmw Nnn-Xv adnv \qdp-I-W-n\v bnkvlm-p-amsc \Ip-hm ssZhw aXn-bm-b-h\m-sWv Xm hniz-kn-p. \psS Xocp-am-\-v C{X Dd-p-tm-sbv Nnn-p-Xp
\m-bn-cn-pw.
Rm\pw Fs IpSpw-_hpw R btlmhsb tkhnpw F Xocp-am-\-n-eqsS, ]gb-\n-b-a-`--m-cn, tbmiph thdnp \npp. ssZhs Bcm-[n-m-sX-bpw, PmXob
hn{K-l--fpsS ap]n _en-bnpw PmXnI-tfmSv CS-I-epw t]mb bn{km-tb P\Xsb apgp-h shp-hn-fn-p-sIm-p {]Jym]-\-am-bn-cpp AXv. \psS Xocp-am-\-
tbmip-h-bp-tS-Xp-t]mse ssZhs Bcm-[n-phm-\p--XmtWm Fv Nnn-p-Xv \-Xm-bncn- pw. ]pXn- b - \ n- b - a - n- t ep hcp- t m
Asm-kvX-e-\mb ]usem-kns Xocp-am\w
{]tXy--IX
- I
- f
- p-Xpw XymK-]q-am-bXpw Bbncpp F-Xn\p X-an-. ]usemkv Hcp
[\nI IpSpw-_-n P\n--h\pw \ hnZym`ymkw e`n--h\pw Bbn-cp-p F-Xn\v Xan-. {InkvXob hnizm-k- tijw t]Pv 10
s Xp-S-bvp-hm Xocp4

P\p-hcn 2012

Suvartha Dhodan

]pXnb hopw ]gb Xpcp-nbpw


]m. n.hn. t]m
""Bcpw ]pXnb hov ]gb Xcp-n-bn
]Ip shp-am-dn; shm ]pXp-hov
Xpcp-nsb s]mfnpw; hov Hgp-In-tmIpw;
Xpcp-n-\-in-p-t]mIpw; ]pXn-b-hov ]pXnb
Xpcp- n- b n- e t{X ]Ip sht- Xv ''
(asm. 2:22).
Hcp ]pXp-hj ]pe-cn-bn-tev k-Z-bmep-hmb ssZhw \s IS-n-sm-p-h
- n-cn-pp. \s ]nn hj-nse ]e Imcy-fpw
AXp-t]mse ]pXp-hj-nepw ]Ip--Xn\p {]tem-`\w \n IS-p-h-cmw. ]g-b-Imcy- \apv ]cn-Nn-X-am-b-Xp-sImv Ahsb
hnp-I-f-bp--Xn \mw hnap-JX ImWn-p-p.
Ign kabw aS-n-h-cp-n-; AXp-sImv
Cv ssZhw X-Xmb kabw Ah-\p-thn
{]tbm-P-\-s-Sp-p--Xn\v CS-bm-tI-Ww. ]gb
A\p-`-h--fn \npw ]mTw ]Tn-p-Ibpw ]cmP-b-sf hnP-b-amn Xop ssZhIc-fn \s kan-p-Ibpw sNmw. hnnepw
Xp\pw shp-n-fnbpw \in-n--sXmw At\I aS-mbn aS-n--cm-sa ssZh-hm-KvZw
Cu ]pXp-hjhpw \s ]nXp-S-cp-p. ^nenn-b 3:14 {InkvXob Pohn-Xs Hcp Hm-a-c-tmSv D]-an-n-cn-p-p. Hm-m-c ]nn
hr-sf KWy-am-msX HmSn Xom-\p-h-bn {i ]Xn-n-pp; t\sc adn-m-bm
BXy-nI hnP-bs AXv Imcy-ambn _m[np--Xn\v CS-bm-Ipw.
apI-fn D-cn thZ-`m-Kv ]pXnb hopw ]g-bX
- p-cp-nbpw Nnm-hn-jb
- a
- m-bn-cn-pp. tbip-{In-kvXp-hns ]c-ky-ip-{iq-jm-Im-ev ap--h, {]tXy-Inv ]co-i-mcpw tbmlm kv\m]-I-\pw, sNbvX-Xn \npw hyXykvX-ambn tbip ]e Imcy-fpw sNbvXp FXns t]cn X\nv i--amb FXnp-Isf
t\-cn-tS-X
- mbn hp. XZ-hk
- c
-
- n ]gb Xpcp-

kphmm ZqX

n- b n ]pXnb hov
kqn-p--Xn-ep- A]I-Sm-h--sb tbip Nqnm-Wn-p-p. ]pXnb hov \pcv hnI-kn-p-Xp-sImv AXv ]In-cnp--Xmb ]m{Xhpw AX\p-k-cnv hnI-kn-p--Xmbn-cn-tWw. Xpcpn arK--fpsS tXm-sImv \nn--Xm-Wv. ]pXn-b- Xp-I hnI-kn-ptm- ]gXv s]mfn-bp-Ibpw AXn Hgn-p
]pXphov \jvSam-Ip-Ibpw sNp-p. tbiphn-eqsS e`n-p ]pXnb Poh-\pw hnizm-khpw
]gb Xpcp-n-bm-Ip ]mc--cy hnizm-k-v Dsm-p-hm Ign-bp-I-bn F kXyn-tev tbip ChnsS hnc Nqp-p. tbiphn-eqsS e`n-p ]pXp-Po-h\pw hnizm-khpw
\ne-\np-X
- n\v ]g-bX
- n-t\mSv hnS-]d
- t- b-Xv
Bh-iy-am-Wv.
Bo-b-amb ]pXpw {]m]n-p--Xn\v
Ghpw {]bm-k-ap--Xv, ]g-b-ho-m-Ip ]mccyw IpSnv a-cm-bn-cn-p--hm-Wv. Hcph {InkvXp-hns a\-p-h
- \
- mbn Xocp-tm
{InkvXp-hns ]q-X-bp k{]-hr-n-I
sNp--Xn\v ]cn-ip-m-mhv Ahs\ _e-sSp-p-p.
thZ-]p-kvXIw {i-tbmsS ]Tn-p-tm ,
ssZhw Xs-p-dn-v, ]m]-n hoWp-t]mb
a\p-jy\v shfn-s-Sp-p-Xv Lw-L--am-bn-mWv F kXyw shfns-S- p-p. AXp-sIm-mWv
thZ-]p-kvX-I-n 66 ]pkvX-I- ISp-p-hcp--Xn\v CS-bm-b-Xv; t\sc adn-m-bn-cp-s-n
Dev]n ]pkvXIw am{Xw aXn-bm-bn-cp-p. IqSmsX Cu 66 ]pkvX-I-sf hopw ]gb, ]pXnb
\nb-a--fmbn cmbn hn`-Pn-n-cn-p-p. ]g-bXn \npw ]eXpw ]pXn-b-Xmbn tbip Xs
5

P\p-hcn 2012

Suvartha Dhodan
Cl-temI hmk-Im-ev ]Tn-n-p-I-bp-m-bn.
\nb-a-Zm-Xm-hns ac-W-ti-j-amWv GXp-\n-bahpw am-an-m-X
- m-bn Xocp-X
- v. As\ \nba-Zm-Xm-hmb ssZhw Xs Cu `qan-bn hv
acn- - S - - s v , Dbns- g p- t - v , Dev ] n
]pkvXIw apX \Inb Xs \nb-a-v
Ime-k-qX-bn hcp-t amw hcpn
Bpw amp-hm Ign-bm ssZh-ns
\nXy-\n-baw ]gb ]pXnb \nb-a--fn-eqsS a\pjy-h-n\v {]Zm\w sNbvXn-cn-p-p.
Fm ]g-b\
- n-ba- {- ]-hN
- \
- {- ]-Imcw sblq-Zm
tKm{X-n Zmho-Zn k-Xn-bmbn P\n
temI-c--I-\mb tbip-{In-kvXp-hns PUm-hXmc ka-b-v, temI-n\v tbip-hns\ shfns-Sp-t sblq-Z-Pm-Xn, thZ-]p-kvX-I-n
\npw hfsc AIp t]mIp-Ibpw \qm-p-Ifmbn ]pXn-b-Xmbn Ah Nsap sInb ]mc-cy-n\v ASn-a-I-fm-bn-o-cp-Ibpw sN-bvXp.
AXp-sImv ]pXn-b-\n-b-a-Zm-Xm-hmb tbip-{Inkv X p- h n- s \bpw Ahs D]- t Z- i - - s fbpw
Ahv Dsmp--Xn\v Ign-n-. AhcpsS ]mc--cy-n HXp-m tbip-hns\
Ah {Iqin-p-I-bp-m-bn.
blq-Z-cn {]tXyI hn`m-K-m-cmb ]co-imcpw kZq-Iy-cpw, dn-amcpw i-ns\ Fs\ BN-cn--W-sav-i--n \S-m-hp
Zqc-s-p-dn-pw, tPmen-Imcy-sfp-dnpw
thZ-]p-kvX-I-n ssZhw A\p-im-kn-m
`mc-ta-dnb \nb-a- Ah P\--fpsS ta
ASn-t-ev]n-p. AXp-t]mse arK--fp-sSbpw
]n-If
- p-sSbpw cw sNmcn-p bmK-
tbip- h ns ]c- a - b m- K - n\v \ng- e m- b n- mWv
]g-b\
- n-ba
-
- n \In-bX
- .v a\p-jy-\nn-Xa
- mb
]mc--cy-n\v apm\w sImSp sblqZ
aX-t\-Xm-
- mpw `qcn-]w P\-n-\pw a\pjys ]m]-n\v kmm tamN\w hcpp tbip-hn-s\bpw Ahs ]c-a-bm-K-sbpw AwKo-Ic
- n-p-X
- n\v km[n-n-. ]m]w \nanw \nXy-\-c-I-n\v tbmKy-\mbn Xo a\pjys\ \nXy-kz-n\v Ah-Im-in-bmn Xop--Xn\v ssZhw {InkvXp-tb-ip-hn-eqsS kI-

kphmm ZqX

ehpw ]qn-bm-n. Fm a\p-jy\v GXpth-Ws


- a-nepw sXc-s-Sp-p-X
- n-\p kzmX{yw ssZhw Cv \In-bn-cn-p-p. ssZh-hgn-hnv am\p-jn-I-I-ev]-\-Isf A\p-k-cn sblqZ-PmXn GI-tZiw cm-bn-cw hj-ambn XIp Xcn--W-ambn temIw apgp-h NnX-dn-sSpI-bp-m-bn. sblq-Zs cmPyhpw ae-I-fmepw
aXn-ep-I-fmepw Np-s Xe-m-\hpw Bcm-[\m-e-bhpw bmK-fpw Fmw ssZhw XIp
If-p. sblq-Z\v bmKw sbcp-it- e-anse tZhme-b-n shp am{Xta Ign-p-hm km[n-pI-bp-q. tbip-hns Du\-an-m, ]m]anm bmK-tmsS \ng-embn \n bmK-v
ssZ- h nI Imcy- ] - c n- ] m- S n- b n Aw hp.
ssZhnI ]-Xn-If
- psS am-tc-Jb
- mb thZ-]pkvXIw ssIbn Inn-bnpw AXv AwKo-I-cnmsX aptmp \onb sblq-Zs Ka-\s
ssZhw \n-em-n. tbip-hns aSnhchv
Bk--am-bn-cn-p \psS Xe-ap-d-bn-epw,
bn{km-tb cmjv{Sw m]n-Xa
- m-bX
- n-\p-ti-jh
- pw,
sbcp- i tew tZhm- e bw \ne- h n hn- n- .
Fm cmPm-[n-cm-Pmhpw Im-[n-Im-hpamb tbip-hns\ AwKo-Ic
- n-p-X
- n-\mbn sblqZ-Pm-Xnsb ssZhw Cv XnSp-
- n Hcp-n-smn-cn-p-p.
tbip-hns shfn-mSv ]q-ambn e`n ]gb-\n-ba k`-bmb sblq-Zs\ Ah-cpsS A\pk-c-W-t-Sp- \n-anw Xn--f-nv ]pXn-b\n-ba k`sb ssZhw Cv ]Wn-bp ka-b-amWv. tbip-hns Hm-as hc-hn A{_-lmans hnfn apX sblq-Z\v GI-tZiw cmbncw hj-ns ]mc-cyw Dm-bn-cp-p.
]pXn-b-\n-b-a-k-`bvpw Cu ]mc-cyw ssIhn-cn-p-p. ]pXn-b-\n-b-a-k-`-bpsS ]Wnpw
]qo-I-cWn\pw ssZhw Hcp ka-b-]-cn[n
shn-p-v. thZ-]p-kvXI shfn-mSv A\p-k-cnv
BbXv AkvX-an-m-dm-bn. ssZh-h-N-\-n\v
hncp--am-bp ]mc--cy-sf hnp-I-fv
thKw hcp \nXy-a-W-hm-f-\mb tbip-hns\
FXn-tcp--Xn\v Hcp-p--Xn-\mbn ]pXp
hj-n Ghpw CS-bm-I-s.
6

P\p-hcn 2012

Suvartha Dhodan

]pXp--ns A\p-`hw
]m. hn. Fv. hdp-Kokv

""CXm

Rm kI-ehpw ]pXp-Xm-pp
Fv Acp-fn-sbvXp'' (sh-fn. 21:5).

jy-lr-Z-b-tmSpw ssZh-hN-\-n-eqsS kwkm-cn-pp (shfn. 21:5). ssZh-ns Ap-X-am {]hn--I ]m]w \nanw
\mi-{]m-Wa
- mb kI-es
- bpw cq]m-c
- s
- -Spn ssZh-ns alXzw Ah-bneq-sS-sbmw shfn-s-Sp--Xp-h-scbpw XpSpsIm-n-cn-pp. Amw hmIy-n knwlmk-\-n Ccn-p--hmb ssZhw Cu hN-\sf FgpXn shp--Xn\v tbml-mt\mSv
Bh-iy-s-Sp-Ibpw CXv hnizm-k-tbm-Ky-am-sWv Acp-fn-s-p-Ibpw sNbvXp. ]m]hpw Zpcn-Xhpw thZ-\-I-fpw ap hy-amb Imcy-fpw
F{X-Xs \psS Npp-]mSpw \S-am-Sn-bmepw
ssZhw kI-e-sbpw cq]m--c-s-Sp-p-sa
Ddv ChnsS \In-bn-cn-p-p. ssZhw Xs
krjvSn-bpsS ta \mep-hn-[-n-ep cq]m-c-amWv {]hn-]-Y-n sImp-h-cp--Xv.

BIm- i - ` q- a n- I - s fbpw Ah- b n- e p- - X n- s \sb-mw Hpanm-bva-bn \npw Ghpw \Xm-bn ssZhw krjvSn-X
- ns Hcp hnh-cWw ssZhw Xs thZ-]p-kvX-I-nse {]Ya]pkvX-Iamb Dev]-n-bn Hmw Aymb-n \In-bn-cn-p-p. CXn-\p-]-I-c-ambn BIm-i-`q-an-Ifp-sS Dev]-n-sb-p-dnv asmcp knm-hpw
hniz-k\ob-ambn \ne-hn-en-. ssZh-ns krjvSn-Iw Bdp Znh-k--fmbn \S-n-b-Xn-
eLp-hm-b-h-bn \nv hnI-kn-X-amb hkvXpsf ]Sn-]-Sn-bmbn \nn-p-Ibpw Ah-km-\ambn Bdmw Znhkw Fm-n-s\-mfpw ApX-am a\p-jys\ ssZhw krjvSn-p-Ibpw
sNbvXp. As\ Cu ]pkvXIw ssZh-sp-dnpw ssZh-ns AXy--i-n-sb-p-dnpw A[n-Im-cs
- -p-dnpw a\p-jy\v DmgvN
\Ip-p. Fm krjvSn-bpsS aIp-S-ambn
ssZhw sa\-s-Sp a\p-jys ssZh-tmSp A\p-k-c-W-tSp \nanw a\p-jy\pw
BIm-i-`q-an-Ipw Ah-bn-ep kI-e-ntepw im]hpw {Zh-Xzhpw ac-Whpw ZpxJhpw
s\Sp-hopw hp-`h
- n-p. \mw Bbn-cn-p Cu
bpK-n kI-ehpw hkv{Xw-t]mse ]g-Ip-Ibpw amdn-t]m-hp-Ibpw sNpp (F-{_m. 1:11).
""kI-e- kr-jvSnbpw Cp-hsc Cup-t\m-thm-Sncn-pp (tdm-a 8:22). Fm Cu ]pXp-hj]p-e-cn-bn kI-e-sbpw ]pXp-p Imhmb tbip-{In-kvXp-hns hmKvZw Hmtcm a\p-

kphmm ZqX

1. Bo-b, [mnI ]pXpw: "Fnepw


Fs _pn-bpsS {]am-W-tmSp t]mcm-Sp
thsdmcp {]amWw Rm Fs Ah-b-h--fn
ImWpp; AXv Fs Ah-b-h--fnep ]m]{]-am-W-n\p Fs _-\m-n--f-bpp'
(tdm-a 7:23). ssZh-a--fm-b-Xn-\p-ti-jhpw ]m]ns kzm[o-\-i-n-bn \npw ]q-ambn
hnSp-X {]m]n-p--Xn\v Ign-n-n F
hkvXpX kIescbpw `cn-p-p. \mw hnip-cm-bn-o-cp--Xn\v B{K-ln-p \ne-hm-c-n7

P\p-hcn 2012

Suvartha Dhodan
tev Fn-t-cp-hm Ign-bp-n-. ap--hsc
kvt\ln-p--Xn-\mbn AXn-bmbn B{K-ln-ptm Xs Ahsc apdn-s-Sp-p hmpI \n \npw ]pd-s-Sp-p. kXy-nepw
Bm-hnepw Bcm-[n-p--Xn\v Imwn-ptm Bb-Xn\v Ign-bmsX t]mIpp. kzambpw kam-[m-\-ambpw Ign-bp--Xn\v {ian-ptm BImw-m-`-cn-X-cm-bn-o-cp-p. lrZ-bhn-Nm-c--fn ip-cm-bn-cn-p--Xn\v sh
sImp-tm Aip--Nn--I \s th-bmSp--p. C-s\-bp--Xmb Pohn-X-n ]usemkv Xs A[-c--fn \npw Dcp-hn-Spp:
"Atm, Rm AcnjvSa\p-jy; Cu ac-Wn\p A[o-\-amb ico-c-n \nv Fs
B hnSp-hnpw? (tdm-a 7:24). Fm "Rm
kI-ehpw ]pXp-Xm-pp' F tbip-hns
hmKvZm-\-ns \nd-th-d shfn. 21 hyam-n-bn-cn-p-p. "]pXnb sbcp-itew F
hnip--\-Kcw `m-hn-\mbn Ae--cn-n-p
aW-hm-n-sb-tmse kz-n \np, ssZhk-n-[n-bn \npw Xs, Cd-p-Xpw Rm
Ip'. ChnsS {InkvXp Xs aW-hm-n-bmb
k`sb Bo-b-ambpw [mn-I-ambpw ]qX-bn-tep \bn-n-cn-p-p. ssZh-ns {]hrn- mbn X- s f- s ssZh- I - c - - f n
Gev]n-p-sIm-Sp-p--hp ssZhw hcp-p
]q amw C-s\-bmWv \S-p--Xv.

Xocp Ah--bn-e- ssZh-ns a\p-jy-\pth-n-bp \nXy-amb ]-Xn. {InkvXp-hns


]p\-cp-m\ ico-c-tmSv \mw A\p-cq-]-am-bno-cp-sav tdmam-te-J\w 6mw Aym-b-n
hni-Z-am-n-bncn-p-p. bmsXmcp Du\-hp-anm tXP-p ]p\-cp-m\ ico-c-amWv
ssZhw \ap-p-thn Hcp-n-bn-cn-p--Xv.
3. BIm-i-`q-an-Isf ]pXp-pp: "Rm
]pXnb BIm-ihpw ]pXnb `qanbpw Ip; Hmas BIm-ihpw Hm-as `qanbpw Hgn-pt]mbn' (sh-fn. 21:1). krjvSn-bpsS Bcw-`-n
{]]w Bbn-cp A\p-{K-ln--s Ah-bn-tev ssZhw BIm-i-`q-an-Isf ]pXp-Xmn
Xop-p. acp`qansb DZym-\-amn amp-Ibpw
`qan AXns ]q-tXm-Xn ^ew ]pd-s-Sphn-p-Ibpw sNp-sav Im-hns Bbn-camv hmgvN-sb-p-dnv thZ-]p-kvXIw shfn-sSp-p-p.
4. ssZh-hp-am-bp ]pXnb _w: "CXm,
a\p-jy-tcm-Sp-IqsS ssZh-ns IqSmcw; Ah
Ah-tcmSp IqsS hknpw; Ah Ahs P\am-bn-cnpw' (sh-fn. 21-:4). ssZhw \tm-Sp- IqsS
Cv Dv FXv hmkvXh
- a
- m-W.v Imc-Ww, ]cnip-m-mhv \psS Dn hkn-pp (1 sImcn.
6:19); "Rmt\m temIm-h-km-\-tmfw Fm\mfpw \n-tfmSp IqsS-bpv Fv hmKvZw
sN-bvX tbip-hns kmn-yhpw \tm-Sp-IqsS
kZm hkn-pp (a-m. 28:20). Fm "\mw
ico- c - n Bbn- c n- p- n- S - t mfw Imew
{InkvXp-hn \npw AI-se-bm-sW-pw, ImgvNbm-e-, hnizm-k-m-emWv \mw Cv \S-p--sXpw' ]usemkv tcJ-s-Sp-n-bn-cn-p-p (2
sImcn.5:6,7). "Bm-hn Zcn-{Z-cm-b-h `mKy-hmm Ah ssZhs ImWpw' Fv `mhn-Ime
A-n tbip kwkm-cn-p-p. Cv \mw
ssZh-hp-ambn A\p-`-hn-p _-s-m
al-Xz-I-c-am-bXpw ]pXn-b-Xp-amb _w ssZhw

\ap-mbn Hcp-n-bn-cn-p-p.

2. ico-cs ]pXp-Xm-pp: "Ah AhcpsS In \nv Ip-\o Fmw XpS-p-I-fbpw. C\n acWw Dm-I-bn; ZpxJhpw apd-hn-fnbpw IjvSX
- bpw C\n Dm-Ib
- n' (sh-fn. 21:4, 5).
Ip-\o-cpw, ac-W-hpw, ZpxJhpw, apd-hn-fnbpw,
Ijv S Xbpw amnf- b p- - X p- s Im- v , CXns\mw hnt[-b-amb \psS Cs icocs ssZhw cq]m--c-s-Spn Hcp ]pXnb
icocw {]Zm\w sNp-p. t\sc adnv {Kov
Nn-I-\m-bn-cp ttmbpw injy-mcpw A`n{]m- b - s - - X p- t ]mse tZlw Chn- S w- s Imv

kphmm ZqX

P\p-hcn 2012

Suvartha Dhodan

The Necessity of a Renewed Mind


H ave you ever vowed to put an area of our lives. Old sinful habits will pass
ungodly habit behind you, only to fall again away and be replaced with new godly
soon after? Feelings of guilt can lead to a
renewed commitment to never do something
again. But the very next day, the cycle repeats
itself as we give in to the same temptations.
Our defeat leaves us wondering, Whats
wrong with me? Our despair at repeated
failure produces a sense of hopeless
resignation and confusion. We want to know,
Lord, why cant I change?

behavior.
The path to transformation
Becoming the people God created us to
be is an inside-out process. Because our
thoughts govern each area of our lives
emotions, decisions, actions, attitudes, and
wordsany lasting transformation must
begin with the mind. If all we want is to modify
our conduct, well never experience long-term
success. What we need is a new way of
thinking.

All of us have experienced the problem


of wanting to honor God and yet reverting
back to old, sinful ways almost immediately.
Isnt the Christian life supposed to be more
liberating and victorious than this? After all,
the Bible says, If anyone is in Christ, he is a
new creature; the old things passed away;
behold, new things have come (2 Cor. 5:17).
Why, then, does habitual sin take hold of us?
Wasnt Christ supposed to change all this?
If we are new creations, why do we still act
like old ones? We feel as stuck as a ship run
aground.

This can be accomplished only by what


the Bible calls renewing the mind (Rom.
12:2). Its not a sudden transformation but a
lifelong process. At the moment of salvation,
the Lord doesnt erase all our negative and
sinful thought patterns any more than He
automatically removes our physical
imperfections. If you had a scar on your arm
before you received Christ, most likely you
will still have it afterward.
We are all a reflection of whatever weve
been thinking throughout the years. From
early on, we are taught to respond to
situations in a certain way, with a particular
response pattern, and this impacts every area
of our lives. In some cases, we can see how
peoples expressions reveal the way their
minds have developed throughout their
lifetimeetching continuous worry, pain, and
guilt on their faces.

So how do we shake free from our sinful


behaviors? First, we need to examine the way
change occurs in the Christian life. Salvation
is an instantaneous work of God, which
happens the moment we receive Jesus as
Savior. But from that point on, we enter a
continual process of transformation called
sanctification. The Lords goal is to mold us
into the image of Christ, but this process
requires our cooperation. Thats what the
Bible means when it says, Work out your
salvation with fear and trembling (Phil. 2:12).
If we neglect this responsibility, well find
ourselves struggling with the same issues
over and over again. But if we submit to the
Holy Spirit, Hell exert His influence in every

kphmm ZqX

Take a look in the mirror. Do you see the


joy of Christ in your eyes? Or are the
destructive effects of sin betrayed by your
appearance? The good news is that whatever
your thoughts have been in the past, God can
teach you to think differently. He gives His
9

P\p-hcn 2012

Suvartha Dhodan
Spirit to lead you through a process that
produces real healing and lasting change.

and what we think. However, because we are


continually being influenced by the fallen
world around us, we dont always use these
abilities in a way that honors Him. We
experience a sight, sound, smell, flavor, or
touch that gives us momentary pleasure and
we begin to think, What would it be like if
I...? This begins the downward spiralour
senses trigger thoughts, which elicit
destructive patterns of behavior.

Where thoughts originate


So, what triggers negative thought
patterns? The Lord has given us physical
senses so we can interact with each other
and our world. The capacity to see, hear,
touch, taste, and smell is an amazing gift from
God, which affects how our thoughts develop

t]Pv 4 \npw

]pXn-b - X o-cp-am-\-

am-\nv Cdn ]pd-s-h skp-I am{Xw


\op-\n ssZhnI CS-s]-Se
- n-eqsS asmcp a\pjy-\m-bn-o-cp-Ibpw sblq-Z-aX Imcy--fn
]n-X\
- m-bn-cp Xm PmXn-If
- psS ip{iqj
sXc-s-Sp-Xpw Nn-\obw Xs-bm-W.v Hcp
\nanjw sImv temI-{]-Imcw X\n-p-m-Imambn-cp-, Dm-bn-cp Fm t{ijvSX
- bpw thsp-hv ]oU-\
- f
- n-eqsS IS-p-s]m-bvsm-ncp Hcp kaq-l
- ns `mK-am-bn-o-cm Xm
k-Xn-p. \psS Xocp-am-\
- f
- n kphn-tij
hym]vXn-b
v m-bn-p Xocp-am-\
- Dtm Fv
Nnn-p-Xv F{Xtbm \XmWv
kzm-tcm-lW
-- -th-f-bn Xs t\mn
\ncm- i - t bmsS \np injy- K - W - t mSv
tbip Xs Xocp-am\w Adn-bn-Xv C{]-Im-c-amWv. Rmt\m temIm-h-km-\-tmfw Fm-\mfpw
\n-tfm-Sp-Iq-sS-bp-v. F{X t{ijvS-X-tb-dnb

Hcp Xocp-am-\-amWv ssZh-]p-{X-\n \nv \apv


e`n-n-cn-p--Xv. ZqX-m-sc-smv Imh
sNnpsa Xm Xs \tm-Sp-IqsS
Ds-p-Xv \s _e-s-Sp-p hkvXpX- b - t . Cu ]pXp- h j- n \tm- S p
ssZhnI Xocp-am-\hpw adn- Fv Nnn-pXv F{Xtbm `mKy-I-c-amb hkvXp-X-bm-Wv.
amdn- h - c p hj- F{X ITn- \ - t im- [ \
sImp-h-mepw \tm-Sp-IqsS tbip-hns
kmnyw Ds-n \mw \ncm-i-s-tS-n-hcn-I-bn-.
Cu ]pXn-b-hj-n \psS Xocp-am-\ shdpw Xocp-am-\-pthn am{X-ap
Xocp-am-\- BIm-Xn-cn--s. hnizm-k-n
Ddp \nmw. ]cn-ip-m--\n-d-thmsS ey-fn-tev apt-dmw. ssZhw \s Fm-hscbpw kar-n-bmbn A\p-{K-ln--s.

FUn-tm-dn-b XpS 3 \npw


F adnv Xm Xs \s klm-bnpw
FmWv Acp-fn-s-p-X
- .v F{X henb Icp-Xepw
kvt\-lh
- p-amWv ssZhw \tmSv ImWn-p-X
- .v
Cu ]pXp-hj-n \apv ip`-{]-Xo-tbmsS apt-dmw. Nppw {]Xn-Iq-e
- f
- m-sW-n-epw
Acp-a\
- m-Y\
- mb tbip \psS hnizmk ]S-In-epsv Xncn-n-dn-bmw. \s klm-bnmw Fv
tbip hmp Xn-p-v F-Xn-s\-p-dnv Nnn-

kphmm ZqX

mw. tbip-hns hmn-\m im-am-Im-Xmbn Hp-an-. tbip Hcp hmp Iev]n-m


hp tNcm A\p-{K-l--fn-. \jvS--sftmepw A\p-{K-la
- mn amp-hm Ign-bp-Xv
k-i
- \p am{X-am-sWv Xncn-d
- n-bmw. tbiphn-s Ic-f
- n-tev \s ]q-ambn hnp-sImSp-mw. ssZhw \s Gh-sc-bpw klm-bn-p-amdm-I-s.

10

P\p-hcn 2012

Suvartha Dhodan

DIr-jvShpw \nXy-hp-am-bXv
kn.sP.kJdnb

temI-nse

ia-cym-kv{Xo-tbmSv Ah-fpsS `m-hns\ IqsS


hnfn-p-sIm-p-hc
- p-X
- n-\mbn tbip Bh-iy-sp. \nXy-am-bXv {]m]n-p--Xn\v ssZh-\n-b-a-fn-tev aS-n-h-tc-Xv A\n-hm-cy-am-sW
kXy-n-tev tbip \psS {isb Xncn-pI-bmWv ChnsS sNp--Xv. "F\nv `mhn' Fv Ah {]Xn-h-Nn--tm, \n\v 5
`m--m-cp-m-bn-cp-p, Ctm D-ht\m
\ns `m-hm Fv tbip shfn-s-Sp-n.
ia-cymkv{Xo 5 `m--msc amdn amdn bYm-kvt\lw Is-p--Xn-\mbn {ianv ]cmP-b-s-Sp-Ibpw, Ah-km-\-ambn `m-hmbn
AwKo-I-cn-m Hcp-h-\n CXv At\z-jn-psIm-n-cn-p-Ibpw \ncm-i-bn Ign-bp-Ibpw
sNp ka-b-mWv tbip Ahsf tim[\
sNbvXv kwkm-cn--Xv. tbip-hns Cu shfn-sSp- ssZh-hgn am\n-m-sX, hgn sXn Agep GsXmcp hyn-bp-sSbpw \ne-\nph-bvp-th-n-bp AXn-bmb B{K-l-s,
Dq-hp-I-sfbpw \n\-hp-I-sfbpw hy-ambn
Adn-bp kXy-ssZ-hhpw GI-c--I-\p-amb
tbip-{InkvXp shfn-s-Sp-p-I-bmWv sNbvX-Xv
(tbm-l.4:138). tbip-hn CXn\v imiz-X-]-cnlm-cw Is-nb ia-cym-kv{Xo-bpsS kmyw
ia-cym-]- Ww apgp-h\pw \nXy-Po-hZ- m-Xm-hmb tbip-hns\ Is-p--Xn\v CS-bm-n. {In-kvXphns\ Is-n-b-h Ahs\ cpNn--dn-bp-Xn\pw A\p-`-h-tmsS X Bbn-cn-p
kml-N-cy--fn tbip-hns\ ap--h-tcmSv
kmn-p--Xn\pw ia-cymkv{Xo Hcp D-a-amXr-I-bm-Wv. IqSm-sX, lrZ-b-n \ne-\n-p-Xn\p thn thZ-\n-p-Ibpw B{K-ln-p-

k--cm-jv{S-amb Atacn- sFIy-\m-Sp-I-fn hnhn-[-Xp-d-I-fn DX-t{iWn Ae--cn 16 hyn-I-fpsS CS-bn


Hcp {]apJ amknI \S-nb ]T\w {it-b-amWv. Xncpw _-mSpw am\-knI k-fp-ap Pohn-X-n \npw Aev]-k-abw Hgnp-amdn am\-knI ]ncn-ap-dpw Cm-Xm-p-Xn\v X-fpsS \mbv-fp-ambn \S-p-I, kzw
sNdp-t_m-n IS-enqsS Hcp bm{X, ap-h-cnse \-I Is-p--Xn-\mbn {ian-pI
XpS-nb Imcy--fn Ah kabw sNe-h-gnp. temI-Zr-jvSn-bn kap-X
-
m-\v Fnb-h ]W-k-m-Z\, {]i-kvXn, A[n-Im-c-ta-Je-I-fn \npw kam-[m-\-e_v[n kmy-a
Fv Xncn-d
- n-Xv Cu ]T\w hy-am-p-p.
[\, am\, A[n-Im-c, Iman-\n-Ism-n\pw X\Xmbn a\p-jy\v kam-[m-\hpw kwXr-]vXnbpw
{]Zm\w sNp--Xn\v kmy-a-. ImcWw [\w
km-Znpw tXmdpw IqSp-X ssIh-i-am-p-Xn-\p AXym-{Klw a\p-jys\ ]nSn-ap-dp-pp;
A[n- I m- c hpw m\- h pw am\hpw e`n- pwtXmdpw {]m]n--Xn-s\-m D-X-ambXns\
ssI-h-i-s-Sp-m-\p AXn-bmb sh a\pjy-lr-Zbs kZm _m[n-p-sIm-n-cn-p-p;
kv{Xo ]pcpj _--fn ssZh-h-N\w A\pk-cn-msX hgn sXn Dg-ep- GsXmcp hynbp-sSbpw Dw ss\an-jn-I-am-b-Xn-\p-]-Icw
\mtf-bv-pdw \ne-\np Hcp _-n\mbn ]cXn \S-p-Xv Hcp bmYmy-am-Wv.
Hcn-epw Zmln-m Poh-P-e-Zm-Xm-hmb
tbip-{In-kvXp-hn-t\mSv Bb-Xn-\mbn At]-n

kphmm ZqX

11

P\p-hcn 2012

Suvartha Dhodan
n-h-v, a\p-jy-h-ns im]-n\v adp-hne-bmbn Xov, Cu \oXo-I-cWw kI-epw
Zm\-ambn \In-bn-cn-p-p. ssZh-ns Cu
Zm\-tmSv Bcv Bm-ambn {]Xn-I-cn-ptam, Ahv ssZh-tmSv \oXo-I-c-Whpw
AXns A\--c-^-e-am-bp \nXy-amb A\p{K-l-fpw kmy-am-bn-o-cp-p. tdma 5:15
hsc-bp thZ-`m-Kv \oXo-I-cWw {]m]n
hyn-Iv \nXy-ambn e`n-p Ap-hn[
Ah-Im-i--sf-p-dn-v hni-Zo-I-cn-p-p.
1. ssZh-tmSv kam-[m\w: "hnizm-k-m
\oXo-I-cn--s-np \psS Im-hmb tbip{In-kvXp-aqew \apv ssZh-tmSp kam-[m\w
Dv' (tdm-a 5:1). bpw Ah-km-\n--Xp-sImv
A\p-{K-l
- fpw kar-nbpw \S-am-SpXns\bpw
XI _-sf ]p\x-m-]n-p--Xn-s\bpw kam-[m\w F hmp-sImv A-amp-p. ]m]-n Pohnp hyn ssZhns i{Xphpw ssZh-tIm-]-n\v hnt[-b-s-h\pw BWv. Fm tbip-hns {Iqin
sNmcn-c
-
-
- m ]m]-n\v Igp-I {]m]n-h ssZh-tmSv \ncp {]m]n--hcpw ssZh{]-kmZw e`n--h-cp-am-Wv.
2. ssZh-n--tev {]th-i\w: \mw \n
p Cu Ir]-bn-tev \apv Ah aqew
hnizm-k-m {]th-i-\hpw e`n-n-cn-pp'
(tdma 5:2). cmPm-hns knwlm-k-\-n-tev
\n_m[w ISp sNp- - X n\v Ah- I miw
Ahs IpSpw-_mw-K-pw ASp kplrp-p-am-Wv. ssZhw cmPm-[n-cm-Pmhpw Ahs cmPXzw \nXy-hp-am-Wv. Cu ssZh-ns
Ir]m-k-\-n-tev GXp ka-bpw ISp
sNp--Xn-\p Ah-Im-iw tbip-{In-kvXp-hneqsS ssZh-tmSv \oXo-I-cWw {]m]n--hv
e`n-n-cn-p-p.
3. ssZh-tX-P-ns {]Xymi: "\mw ssZhtX-P-ns {]Xym-i-bn {]iw-kn-pp' (tdma 5:2). ]m]w \nanw GZ-\n a\p-jy\v \jvSs ssZh-tX-P-v, ssZh-tmSp

Ibpw sNp GsXmcp hynpw ssZhw


shfn-s-Sp-Ibpw Ahsc AXn-tev \bn-p-Ibpw sNpp F kXy- n- t epw Cu
kw`hw hnc Nqp-p.
As\ temI- P - \ - X - b n A[n- I - ] pw
Fn-n-Sn-p-hm {ian-p [\, am\, A[n-Imc, Iman-\n-Ifpw temI-n-ep CXc kwK-XnIfpw Hpw Xs kwXr-]vXnbpw kam-[m-\hpw
\nd-hns A\p-`-h-hpw, B-Zm-l-i-a-\hpw
imiz-X-]-cn-lm-chpw Xcp--Xn\v DX-Ip--h-b-.
DIr-hpw \nXy-hp-amb Imcy- {]m]n-p-Xn\v krjvSn-Xmhmw ssZh-n--tev \mw
Xncn-tb-n-bn-cn-p-p. kwXr-]vXn-bpsS Dd-hnSw
ssZhw am{X-am-Wv. bu\ {]mbw temI-tam-lsmw ASn-a-bmbn Ign-bp-Ibpw Xs
amXm-hns Ip-\o-tcm-sS-bp \mfp-I-fm-bp
{]m-\-bpsS ^e-ambn ssZhaI\pw {InkvXphns `S-\p-am-bn-o, k`m-N-cn-{X-n
A{K-K-Wy-m\w ]nSn-, AK-n 1500 hjp apv C{]-Imcw {]mnp: ""ssZh-ta,
\o Rsf \n\-mbn krjvSn-p, R-fpsS
lrZbw \nn Nmcp--Xp-h-scbpw Akz-amWv'. ]mkvI F Nn-I "ssZh\nnX-amb Hcp iq\y-ew' Hmtcm hyn-bp-sSbpw
Dn ew ]nSn-n-pv Fv A`n-{]m-b-sp. Cu iq\y-Xsb \nd-bvp-hm a\p-jy
ssZh-n--tep Xncn-bp-I-b-msX ap am Hpw Xs-bn-.
a\p-jy-h-ns BZy-am-Xm-]n-Xm--mcpsS ssZh-tm-Sp A\p-k-c-W-tSp \nanw ssZhnI im]-n AI-s a\p-jy-hs ]nXmhmw ssZhw Xs GI-Pm-X-\mb
]p{X\mw tbip-{In-kvXp-hn-eqsS \oXo-Ic
- n-p-p
(tdm-a. 3:21-26). Im-hmb tbip-{In-kvXp-hns
\n-e-cw sImv X-fpsS ]m]-v
Igp-I {]m]nv, tbip-hns\ Dn kzoI-cnv
ssZh-a--fmbn Xocp--hp-am-{X-amWv ssZhw
Zm\-ambn \Ip \oXn-I-cWw e`n-p--Xv.
]q-ssZ-hhpw ]q-a-\p-jy-\p-amb Imhmb tbip-{In-kvXp-Xs Ncn-{X-n-tev Cd-

kphmm ZqX

12

P\p-hcn 2012

Suvartha Dhodan

""ssZh-ns \qX-\-''
]m PnPn Zm\n-tb
""app-hsb \n Hmtm; ]p-hsb \ncq-]n-p-Ibpw thm, CXm Rm
]pXn-b-sXmp sNpp'' (sb-i. 43:18-19).
]q-Ime \nXy-X apX `mhn-Ime \nXyX
hsc-bp- ssZhn-I-Imcy ]cn-]m-Sn-bn ssZhw
a\p-jy-t\mSp hnhn[ \ne-If
- n CS-s]-Spp; B
ssZhnI CS-]m-Sp-Isf ]T-\-hn-j-b-am-p
ssZh-im-kv{X-im-J-bmWv bpK-]-c-amb ]T\w.
Hmtcm Ime-L--n-tebpw ssZhnI CS-s]S-ep-I \mw ]cn-tim-[n-m AXn-semw \qX\- AYhm ]pXp-a-I Zin-m Ign-bpw.
\njv]m-]-bp-K-n ssZhw a\p-jy-\p-ambn hfsc ASp kww ]penbn-cp-p (D-ev].
3:8). a\-mn bpK-n ssZhw a\-km-ntbmSp CS-s]p; hmKvZ--bp-K-n hmKvZ-neqsS CS-s]p; \ymb{]-am-W-bp-K-n \ymb{]-am-W-n-eqsS ssZhw P-\t- mSp CS-s]-p.
F-m \mw Fn-\np Cu Ir]m-bp-Kn ssZhw Xs GI-Pm-X\
- mb ]p{Xs\ \app thn bmKw Bn \tm-Sp ssZh-kvt\lw {]Zin-n-p-Ibpw (tbm-l. 3:16) tbip-{InkvXp-hn IqsS ssZhtmSp \nc-p-sIm-tWw Fv Iev]n-p-Ibpw sNbvXn-cn-p-p. a\p-

jyNcn-{X-ns XpSw
apX C- t bmfw a\pjy ]pXpa B{K-ln-pp. Fm ]q-Im-e
- fn ]pXnb Imcy- mbn ZoL-Im-efnse
Imn-cnp a\p-jy-cm-inm- h - i y- a m- b n- c p- p, Fm Cp Imcy- A-s\-b Hmtcm
sknepw imkv{Xo-b, cm{ob, kmaq-ln-I,
Aym-nI a-e--fn \qX-\-amb Imcy kwPm-X-am-Ip-p. ""tZip tIp-
h-am-\w-sImpw Hcp Bn Hcp h-am-\hpw ]ns Bn asmcp h-am-\h
- pw''
(-bn-sc. 51:46) F Xncp-hN
- \
- k
- X
- yw-t]m-se am kw`-hn-p-p.
Cu ]pXnb kwhc-n \psS ssZhhpw ]nXm-hp-amb Imhp \ap-p-thn sNp- ]pXnb Imcy-:
1. acp-`q-an-bn Hcp hgnbpw \n-\-{]-tZip \Zn-Ifpw Dmpw (sb-i. 43:18)
acp-`qan Fv {]hm-N-I Dt-in-p-Xv
A-co-Ia
- mb klmd acp-`q-an-tbm Vm ]oT-

4. IjvS
- f
- n ktm-jn-pI: (tdma 5:3)
{InkvXp-hn D hnizm-ks
- bpw ktm-jsbpw Cm-Xm-p-X
- n\v tcmK-nt\m ac-W-nt\m i{Xp-Xbvtm IjvStm Hpw Xs kmy-a
- . CsXmw ssZh-a
- s
- f ]Z-hnbn-tev \sf Hcp-pI am{X-amWv sNp-X
- .v
5. ssZh-kvt\-l
- ns \nbw (tdm-a 5:5)
Hcp \Zn F-t]mse ssZh-kvt\lw \-fntev XpS-bmbn ]Ip Xn-cn-p-p.

\oXo-I-cWw {]m]n--hsc ssZhw \nXy-ambn


AWn-bn-p-p. \mw {InkvXp-hns\ apJm-ap-Jambn ImWp ka-bv ssZh-tX-P-n\v DS-aI-fmn ssZhw \s Xopp (1 tbml.
3:113). "tXPkv FXv kz-n\p ]I-c-ambn
\np ]Z-am-Wv. ssZh-ns \tm-Sp
\nXy-am-bp kIe hmKvZ--fpw {]hn]-Y
- n sImp-hc
- p-sa-X
- ns Dd-mWv tXPp-sImv A-am-p--Xv.

kphmm ZqX

13

P\p-hcn 2012

Suvartha Dhodan
sImpw C\n-bp \mfp-I apt-dp-hm
kmy-a- F bmYmyw \mw a\-n-emn
Hcp Bn-I]
- p-Xp-
- n-\mbn D]-hm-kt- mSpw
{]m-\t- bmSpw IqsS Bscms ssZh-tmSv
ASpp sNptam Ahsc ssZhhpw A`n-tjI-ns ]pXnb F tXn-pw. "Imn-cn-p-h insb ]pXppw... (sb-i. 40:31) F
{]hm-N-I-i_vZw t]mse Xs. \oo--msX
IS-m Ignbm B-\Zn ssZhw Xpdpw
(sb-l. 47:5).
3. Hcp ]pXnb `mhn
ssZh-ns ambn
]pXnb t]cv
shfn. 2:17
Fs ]pXn-b-\maw
shfn. 3:12
]pXnb sbcp-tiew
shfn. 3:12, 21:2
]pXnb ]mv
shfn. 5:910, 14:3
]pXnb BImiw
shfn. 21:1, 2
]s{Xm. 3:13
]pXnb `qan
shfn. 21:1
sbi. 65:17; 66:22
kI-ehpw ]pXp-Xm-pp
shfn. 21:5

`q-antbm A, ]nstbm Bcpw klm-b-n-\nm-, apn Hcp hgnbpw Im-Wm Pohn-Xns Dujc A\p-`hw BWv. Xncp-sh-gpp
]Tn-p-tm ssZh-m D]-tbm-Kn--s
bmtm-_v, tamsi, bn{km-tb P\w, tbip
Fn-hsc ac-`q-an-bpsS A\p-`hw A`n-ap-Jo-Icn--h-cm-Wv. As\ bmtm_v bn{km-tb
Bbpw tKm{X-]n-Xm-hmbpw amdn; tamsi ]g-b\n- b - a - ns ay- \pw _lp- k u- a y\pw
Bbn amdn; acp-`q-ansb A`n-ap-Jo-I-cn bn{kmtb P\-ns Xe-apd ]mepw tX\pw HgpIp I\m tZiw {]m]n-p; \psS hmgvs Imhv ]n-im-Nn-\m ]co-n--s-Sphm acp-`q-an-bn-tep t]mtIn hp Fnepw
tbip Bm- h ns in- t bmsS Keo- e - b ntep aS-n-sp, Ahs {ipXn Npp-ap-
\mn Hsbpw ]c-p....-F-m-hcpw Ahs\
{]iw-knp (eq-sm. 4:14-15).
2. ]pXnb F Fs tXn-pp (k-o.
92:10)
B-i
- n-bp-sSbpw, B-{]-h-\
- f
- psSbpw ]pXn-b-am-\- hyn-I-fn, IpSpw-_-fn, k`-I-fn ssZhw ]Icpw. \mw ]nn
hj-f
- nse A`n-tjIw sImpw B-i
- n-

Cu ]pXp-h--c-n kI-ehpw ]pXp-Xmp Im- h ns {]hn- mbn \s


Xs ssZh-I-c--fn kan-mw.

{]m\m klmbn

kphmm
ktlm-Z-cn-am-cpsS kt-f\w

kphmm skdn {]m\m sk


{]hnp hcpp. Fm Znhkhpw cmhnse
10 aWn apX sshInv 5 hsc hnhn[
hnjbmbn {]mnpp.

2011 Unkw-_ 24 i\n-bmgvN


cmhnse 10 aWn apX Dbvv 1.30 hsc
a-n kphmm sk-dn hv
kphmm k`-bpsS hnhn[ Nn
\np ktlm-Z-cn-am-cpsS
GI-Zn\ skan-\m \S-p.
s{]m^-k amXyp ]n. tXmakv
IpSpw-_-Po-hn-X-s-p-dnv mv FSp-p.
A\p-{K-l-I-c-ambn aonwKv \S-p.

\nfpsS {]m\m hnjb


RsgpXpI

kphmm sk
an shv ]n.H.
t^m : 0469 - 2695058, 9961359567

kphmm ZqX

14

P\p-hcn 2012

Suvartha Dhodan
thZ-]p-kvXI ]wn

{]]--krjvSn
Dev]n ]pkvX-I-n
ss__n-fnse

BZy-]p-kvX-I-amb Dev]n-bpsS BZyAym-b--fn tcJ-s-Sp-nbn-cn-p {]]--krjvSn hnh-c-W-tmSv InS]n-Sn-p-Xpw hniz-k-\o-b-hp-amb CXc hnhcWw temI-N-cn-{X-n CXp-h-scbpw DS-se-Spn-n-. Hpw Cm-bva-bn \npw kI-esbpw Dcp-hm-nb ssZh-ns shfn-s-Sp-emb thZ-]p-kvXIw hc-p-Im-Wn-p Dev]n hnh-cWw shdpw anYy-bmtbm cq]-Im-e-mc-ns-X
- mtbm Ah-KW
- n-p-X
- nt\m AXn\p-]-Icw hniz-k-\o-b-amb asmv {]Zm\w
sNp--Xnt\m a\p-jy-N-cn-{X-n ampw
Xs CXp-h-scbpw Ign-n-n-. BIm-i-`q-anI-fpsS Bhn`m-h-s-p-dn-p Dev]n
hnh-c-W-ssi-enbpw AXn-\p-ti-j-ap hnj-b- s f- p- d n- p `mjm- s si- e nbpw Xn
bmsXmcp hyXym-khpw ImWp-n-. GsZtXm-n BZmw Pohn-n-cpp F-Xp-t]mse
I-Z-b-cp-sS Du -F ev A{_lmw
Pohn-n-cp-X
- mbn thZ-]p-kvXIw shfn-s-Sp-pp. ]pcm-X\ temI-n\v ss__n-fn \npw
hyXy-kvX-ambn e`y-am-bn-cp Cu hnjbsp-dn-p anYym IY-Is
- fmw A-cl
- n-Xhpw
hnizm-kt- bm-Ky-a
- m-X
- p-am-Wv. DZm-lc
- W
-
- n\v
Enuma Elisha (F\pam Fen-jm) F ]pcmX\ _m_n-tem enJn-X-n cp tZh-XI- Xn t]mcm-Sn-b-tm Hcm cp IjW-f
- mbn apdnp am-s-p-sh-pw, Pbm-fn-bmb
tZhX Cu `mK--fn Hmtcm-p-sImv bYm{Iaw `qanbpw BIm-ihpw cq]-s-Spn FSpp
F km-ev]nI IY-bmWv tcJ-s-Sp-n-bncn-p--Xv.
Ctv 3500 hj-p apv ]cn-ip-mmhv tami-bn-eqsS tcJ-s-Sp-nb Dev]-n-

kphmm ZqX

bnse {]]-k
- r-jvSn-bpsS AXp-eyX Cu B[p\nI imkv{X-bp-K-nepw bmsXmcp hyXn-bm-\hpw IqSmsX XpS-cp-p. imkv{Xo-b-ambn t\cnb
sXp-t]mepw Cu shfn-s-Sp--en Nqn-mWn-p--Xn\v CS-bm-bn-n-. B[p-\nI `qan
imkv{X-n A{K-K-Wy-\mb U_vfnbp F^v.
Bs{_v F imkv{X- 1948 C{]Imcw A`n-{]m-b-s-p. B[p-\nI `qan-im-kv{X-Kth-jW \nK-a-\--sfmw Bhnv Xncp-s-p-sIm-n-cn-p-p. Imcy--fpsS \nPm-h
C{]-Imcw Bbn-cn-p-tm am-an-m thZ]p-kvXI shfn-s-Sp--ep-I-fn-tev imkv{Xns {i Xncn-tb-n-bn-cn-p-p.'
kIe krjvSnpw Imc-W-`q-X-\mb ]qa-\p-jy\pw ssZh-hp-ambn Ncn-{X-n-tev Cdn-h Im-hmb tbip-{InkvXp Dev]n
]pkvXI
-
- n \npw D-cn-p-sImv AXns
A[n-Im-cn-I-Xsb ASn-h-c-bnv Dd-n-p-p (am. 19:4, asm. 10:6). tbip-{InkvXp krjvSnbpsS Bcw-`-n Dm-bn-cp-Xpw Cu {]{Inb-bn X\nv ]nXmhmw ssZh-tm-sSm--ap
]m-fn-hpw ]pXn-b-\n-baw hy-am-pp
(tbm-l. 1:1; 8:58; F{_m. 1:2). "Hcp amXrIm ]pcpj-s\ \ne-bn ]qX am-sc-mfpw tbip{InkvXp Ae--cn-pp' Fv \nco-iz-c-hm-Znbmb ohv A (1990) tcJ-s-Sp-n. "tbip{InkvXp `qap-Jv Pohn-n-cp GsXmcp hyntb-mfpw D-X-\m-sWpw [mo-I-X-bn
AXp-ey-\m-sWpw asmcp \nco-iz-c-hm-Zn-bmb
Nmkv sw_v (2000) \nco-n-p.
hN\w: ]g-b-\n-b-a-n hN-\s Ipdnp "Zmhm' F F{_m-b-]Zw 394 {]mhiyw
{]tbm-Kn-n-p-v. Iev]-\, {]h-N\w, ap-dn-bnv
15

P\p-hcn 2012

Suvartha Dhodan
Fn-s\ ssZh-n \npw a\p-jy\p e`np Bi-b-hn-\n-a-bs Cu hmv Aam-p-p. ]g-b-\n-baw {Kov km{amPy temI-`c-W-Im-ev BZy-ambn {Kop `mj-bn-tev
hnh\w sNbvX sk]vz-Pn v "Zmhm-dns\'
"temtKmkv' AYhm "doa' Fp ]cn-`m-j-s-Spn-bn-cn-p-p. Cu cp ]Z-fpw ]pXn-b-\nb-a-n hN\w F A-n IS-p-IqSn. "temtKmkv' apq-dn-e[nIw {]mh-iyhpw
"doam' Fgp-q-dn-e-[nIw {]mh-iyhpw ]pXn-b-\nb-a-n ImWmw.
hmn\pw {]hnpw Xn-ep _w
F{_m-b-{]-tbmKw hni-Z-am-p-p. ZpjvS-hm-pI ZpjvS-{]-hnv Xpey-am-Wv. ko. 35:20se hymP- I m- c y- F{_m- b - ` m- j - b n
"Zmhm' BWv . sImSp hmv Hcn- epw
]nh-en-m-\m-hn (D-ev]. 27). ssZh-ns
`mj-W-n-emWv {]]w Dm-bXv (D-ev]. 1:3).
""btlm-h-bpsS hN-\-m BIm-ihpw Ahs hmbnse izmk- m AXnse kIe
ssk\yhpw Df-hmbn'' (ko. 33:6). temIw
ssZh-ns hN-\-m \nn--sp (F{_m. 11:3). ssZh-ns hN\w kzbw \nd-thdp-I-bm-bn-cpp {InkvXp-hns P\-\-n (eqsm. 1:35).
{]hm-N-Is kt-ihpw ssZh-ns hN\-am-Wv. iap-th-ens\ ssZhw hnfn-p--Xp-hsc
ssZh-h-N\w iap-th-en\v shfn-s-n-cp-n (1
iap. 3:7). Hcp {]hm-N-I-\n-tev ssZh-h-N\w
IS- p- h - c n- I - b m- W v . {]hm- N - I \v Acp- f - mSv
Dmbn FmWv km[m-cW D]-tbm-Kn-p
ssien (bn-sc. 1:2). Cu hN\w tIn Fv
(B-tamkv 4:1; 5:1) {]hm-N-I-m hnfnp ]d-bptm Ncn-{X-]-c-ambn \nhn--s-Sm-\p
ssZh-ns shfn-mSv Ah hnfw-_cw sNpI-bm-Wv. Imc-Ww, ssZh-ns hN\w kzn nc-am-bn-cnp-p.
{InkvXp ]g-b-\n-b-as apgp-h ssZh-hN\w FmWv hnfn-p-Xv (a-m. 15:6). ss{IkvXh shfn-mSv kw]q-ambpw {InkvXp-hns
hN-\-sav ]d-bpp (sIm-sem. 3:16). {InkvXp-

kphmm ZqX

hn-s\-p-dn-p-X
- n\pw hN\w F hmp X-s-bmWv D]-tbm-Kn-pI (tbm-l. 1:1,4). ssZhw
]p `mKw `mK-am-bnp Acp-fn-s-bvXp, Fm
Cu Ay-Im-ep ]p{X apJm-cw ]qmbn Acp-fn-sbvXp (F-{_m. 1:1). {InkvXphns\ \nc-kn-p--h-cn ssZh-h-N-\-an (tbml. 5:28). {InkvXp-in-jy-m-cpsS {]tXy-IX Ahcn {InkvXp-hns hN\w hkn-p-p-shXt{X (tbm-l. 15:7).
shfn-s ssZh-h-N\w c-bp-tS-Xm-Wv,
cbvv tlXp-hm-b-XmWv (sb-i. 55:10). {]hmN-I-h-N\w ssZh-ns Ir]-sb-p-dnpw IcpW-sb-p-dnpw kwkm-cn-p-p, Hw ssZh-t{Im[-s-p-dnpw \ymb-hn-[n-sb-p-dn-pw. cmIc hN-\s aq-ambpw Ah-X-cn-n-n-p-v.
ssZh-h-N\w Abv Xs P\s kuJy-amp--Xmbn ko. 107:20 ]d-n-cn-p-p.
ssZh-ns hN\w Ftpw \ne-\npp
(sb- i . 40:8). Cu hN\w kphn- t i- j - a mWv
(1 ]s{Xm. 1:25). ssZh- h - N - \ - m- e mWv Hcp
hyn hopw P\n-p-Xv (1 ]s{Xm. 1:23,
bmtm. 1:18). tbip kwkm-cn--h-N-\-
injy-msc ipoIcnp (tbm-l. 15:3). tbip
kwkm-cn-Xv ssZh-h-N\w Bbn-cpp (eq-sm.
5:1). {InkvXp-hns kt-i-n-sebpw Asmkv X - e - m- c psS {]kw- K - n- s ebpw hnjbw
{InkvXp-hm-bn-cp-p. cmPy-ns hN\w (a-m.
13:19) {Iqins hN\w (1 sImcn. 1:18) Fn-s\
hN-\s hnth-Nn-n-cn-p-p.

Imhns Imlfi_vZw hsc


hN\amIp hnv hnXbvp
Hcp ip{iqjbmWv
kphmm ZqX amknIm {]h\w.
{]mnpI, ]mfnIfmIpI

THE EDITOR
SUVARTHA DHODAN
MALLAPPALLY W.P.O. - 689 585
16

P\p-hcn 2012

Suvartha Dhodan

PohNcn{X]wn

amn eqY
sebv]vknKv hmZ-{]-Xn-hmZw (1519)

sImv hmkvX-h-n X hn--s-SpI-bm-sWp P\w a\-n-em-n. hmm Bfnm-Xn-cp--Xn-\m tPm sSSvk-ens ]m]-tamN\ ]{Xn-I-bpsS hnev]\ At ]cm-P-b-sp. In-z-enp \np P\-tcmw eqY
apX-se-Spv t]mn-s\-Xnsc {]tbm-Kn-ptam
Fp-hsc {]am-Wn-am A`n-{]mbw tcJ-s-Spn. hn P\-kzm-[o-\X \nanw 25000 ]Sbm-fn-I Dm-bn-cp-mt]mepw _ew {]tbmKnv eqYsd P-\np ]pd-p-sIm-p-t]mIpI Akm-y-am-sWv Atlw t]mns\
Adn-bn-p. AXp-sImv _e-{]-tbmKw Dt]nv _pn- ] q- a mb \b- X - { - n- e qsS
thWw eqY Dbnb {]Xn-kn t\cn-tSXv Fv Atlw A`n-{]m-b-s-p.

amn eqY-dn-eqsS {]I-\wsIm \thmm\ sImSpw-m-ns\ In-\m IP- t\cn


coXn At ]cm-P-b-a-Sp FXv t]mv Xncn-dn-p. eqYsd \n-_vZ-\m-m\pw Nmn-Sm\p-ap Itm-en-m-k`m t\Xr-Xz-ns {iasfmw ASn-]-X-dn. taml-`w-Khpw m\-am\
{]nb--fp-amWv eqYsd hj-fm-p--sX k`bpsS AShp \bhpw Ipm-tcm-]W
-
- fpw eqYsd
Iog-S
- p-X
- n\v i-am-bn-cp-n-. tdmanse Nne
D-X CXn-\n-S-bn eqY-dpsS kXy-k--Xsb
Xncn--dn-n-cp-p. eqY k` hnp-t]m-bm
AXp k`-bpsS A`n-am-\-n\pw ]Z-hn-Ipw
hcp-am-\-n\pw henb CSn-hp-m-Im Imc-Wam-Ip-sav _pn-am-m tdmans\ [cn-n-p. Hcp
In-\m-fmn hmgn-m eqY \mh-S-n-smp- s ap Nne D]- t Z- i n- p. ZqX- m Cu
Btem--N-\-bp-ambn eqYsd kao-]n-p-Ibpw sNbvXp. Hcp In-\m-fns sXmn-bpsS hnetb
X\n--p-tm-sbpw Cu m\w-sImv X\nv
ssZh-k-n-[n-bn FmWv {]tXyI ^e-sapw eqY Xncnp tNmZn-p.

B_Kn hv annvkpw eqYdpw


tNv Hcp IqSn-mgvN \S-n. sSSvk Hcp
NXn-b-\m-sWv {]kvXm-hn annvkv eqYsd
hmt\mfw ]pI-gvn. eqY hmkvX-h-n
t]mns\ sXn--cn-n-cn-p-I-bm-sWv Ip\o-tcmsS Atlw Xd-np ]d-p. Fgp-Xn-bsXmw ]nh-en--W-sa\v C-hW Atlw
eqY-tdm-Sm-h-iy-s-n-. Fm C\nbpw {]iv\ Dm-msX au\w ]men-W
- s
- av At]n-p. {]iv\w {ItaW tXp amp-t]mIm-\p kml-Ncyw C\n-bp au\m--cow
krjvSn-p-sap Icp-Xn. FXn In au\w
Zon-m Xm\pw A{]-Imcw sNm-sav eqY
k-Xn-p. CtXmsS kam-[m-\m--cow Dmbn-sbp tXmn-sb-nepw AXv Ie-m
A[nI kabw thn hn-.

P\n-bnse eqY-dns kzm[o-\-sbpw


nXn-sbbpw t\cnp a\-n-em-m t]mv
entbm ]m-a Xs hnizkvX sk{I--dnbpw
hfsc kuay-\p-amb Nmkv thm annvkns\ Xs ASp {]Xn-\n-[n-bmbn Ab-p.
P-\n-bnse _lp-`q-cn-]
P\-Xbpw eqYdpsS \ho-I-c-Wm-i-b--tfmSv B`n-ap-Jy-ap--hcm-sWv Atlw t\cnp {Kln-p. k`-bpsS
I D]-tZ-ihpw ]m]-tam-N-\-op hnev]-\bpw

kphmm ZqX

17

P\p-hcn 2012

Suvartha Dhodan

\mSNn-In--I
hnj-n\v
]gp-Xm-c, tX, Nnen, sNdnb Npcp apX-em-b-h-bpsS hnj _m[-tb-m AW-en-th-bpsS sXmen Acv apdn-hn ]pc--Ww. hnc sImv Aev]w \mn sXmSp-Ibpw thWw.
]gp-Xmc hnj-n\v tX-smv acpv Nhp Ign-p-I. Hcp Znhkw Dd-msX kqn-Ww. Xe-bn ISn-m cmhn-sebpw sshIopw ]-shw Xe-bn Ipsd Hgn--Ww.
]n-I-Sn-m A-m-e-bn Npm-nv Dw ssIbn Xncpn apdn-hm-bn tXbvp-I. ]ns-hn-b Ce Acv ]pc-p-Ibpw sNp-I.
IS-, Cu Fo {]mWn-I Ipn-bm sImf-hn-p-s-Spv Ipn-tb-Sv ]pc-p-I.
hmXw
shfp-pn Acv F-bn tkhn-p-I.
Ip-cp-ap-f-Ip-s]m-Sn, Xpf-kn-\o-cv, s\v Fnh Iqn-tbm-Pn-nv Ign-pI
then--cp-n-thcv Acv ]ip-hns ]men IpSn-pI
shne Ijmbw shv Ign-pI
ths ]pcn NqSp-]n-Sn-pI
hmbv\mw
ImSn-bn Cpv tNv Ihnsm-pI
Cc-n-a-[pcw Ipsds Nh-n-d-pI
]gp amhne ]pcn ]p tXpI
hb-dp-th-Z\
Idn-th-ne NX-np Ijmbw shv Ign-pI
Ac-mv Cn-\o-cn ]-kmc tNp tkhn-pI
Deph Ijmbw shp IpSn-pI
apcn-nsXmen ]ngn \ocn F tNp Ign-pI
]\n
ap-m-n-gpw ]-S-I-ppw Ijmbw shv IpSn-pI
Xn-en-smSn Ccn i-c-bn tNp Ign-pI
Xpfkn ]ngn \ocv tX\n tkhn-pI
PocIw s]mSnv ic tNp Ign-pI

kphmm ZqX

18

P\p-hcn 2012

Suvartha Dhodan

kphmm ZqX

19

P\p-hcn 2012

Suvartha Dhodan

kphmm ZqX

20

P\p-hcn 2012