You are on page 1of 113

9

MAGYARORSZG
T R T N E T E

A HROM RSZRE SZAKADT ORSZG 1526-1606

Plffy Gza

PLFFY

GZA

A hrom rszre szakadt orszg


1526-1606
Fszerkeszt Romscs Ignc

KOSSUTH

KIAD

rta: Plffy Gza Fszerkeszt: Romsics Ignc Sorozatszerkeszt: Nagy Mzes Rita Kpszerkeszt: Demeter Zsuzsanna A trkpeket ksztette: Nagy Bla A ktetet tervezte: Badics Ilona Kiadi programvezet: Szuba Jolanta Kiadi programkoordintor: Winter Angla

Kzremkd intzmnyek: Budapesti Trtneti Mzeum, Magyar Nemzeti Mzeum, Magyar Orszgos Levltr, Orszgos Szchnyi Knyvtr, amelyek a sorozat kpanyagt a rendelkezsnkre bocstottk. Egyb forrsok: Civertan, Cultiris, ELTE Egyetemi Knyvtr (Budapest), Gcseji Mzeum (Zalaegerszeg), Janus Pannonius Mzeum (Pcs), Magyar Kpek Archvum, Magyar Nemzeti Galria, MTA Knyvtra, MTI, PWN Archvuma, Soproni Mzeum, Szpmvszeti Mzeum Fotk: Bakos gnes, Benda Ivn, Czikkelyn Nagy Erika, Dabasi Andrs, Farkas rpd, Hapk Jzsef, Kpessy Bence, Kocsis Andrs Sndor, Legeza Lszl, Mester Tibor, Mudrk Attila, Sebestyn Jzsef, Sos Ferenc, Szab Tibor, Szacsvay Pter, Szalatnyay Judit, Szelnyi Kroly, Tihanyi Bence Klfldi intzmnyek: Kunsthistorisches Museum

ISBN 978-963-09-5687-1 Minden jog fenntartva Kossuth Kiad 2009 Pl ffy Gza 2009

Felels kiad Kocsis Andrs Sndor a Kossuth Kiad zRt. elnk-vezrigazgatja A kiad az 1795-ben alaptott Magyar Knyvkiadk s Knyvterjesztk Egyeslsnek a tagja Mszaki vezet Badics Ilona

Nyomdai elkszts Veres Ildik Korrektor Trk Mria Kpkidolgozs GMN Repr Stdi A nyomtats s a kts a debreceni nyomdszat tbb mint ngy vszzados hagyomnyait rz Alfldi Nyomda zRt. munkja Felels vezet Gyrgy Gza vezrigazgat www.kossuth.hu / e-mail: kiado@kossuth.hu

Tartalom
KT N A G Y H A T A L O M H A T R V I D K N tkeressek" a m o h c s i tragdia u t n 8 Az o s z m n o k tja Magyarorszgra 10 A H a b s b u r g o k tja Magyarorszgra 12 T r k u t a k Bcs fel: az o s z m n o k Magyarorszgon 14 R G S MAGYAR T BCSBE: A H A B S B U R G O K S A MAGYAR R E N D E K Elszalasztott lehetsg vagy knyszerhelyzet? 26 Az E u r p b a n m a r a d s ra 31 A m o n a r c h i a vdbstyja s m e g h a t r o z jvedelemforrsa 33 SZAPOLYAI JNOS KIRLYSGA S AZ ERDLYI FEJEDELEMSG A S z t a m b u l b a vezet t: Jnos kirly s fia llama 38 Igen szk svnyen: az Erdlyi Fejedelemsg 44 M O H C S U T N I TRSADALMUNK S GAZDASGUNK TKERESSEI A kirlysg sokszn trsadalma 54 K z p - E u r p a lskamrja 65 H O N - , H I T - S NYELVKERESK: ETNIKAI, VALLSI S KULTURLIS VLTOZSOK Demogrfiai s etnikai vltozsok 76 Katolikusbl protestns orszg 82 A magyar nyelv els virgkora 90 G y a r a p o d iskolk s rtelmisg 97 HIBAVAL KITKERESS: A TIZENT VES H B O R ( 1 5 9 1 - 1 6 0 6 ) Magyarorszg els m o d e r n hborja 102 Felkels, rendi bel-s orszgos polgrhbor (1604-1606) 106 A magyar trtnelem sorsfordt msfl vtizede 110 Ajnlott i r o d a l o m 112

Kt nagyhatalom hatrvidkn
tkeressek" a mohcsi tragdia utn 8 Az oszmnok tja Magyarorszgra 10 A Habsburgok tja Magyarorszgra 12 Trk utak Bcs fel: az oszmnok Magyarorszgon

tkeressek" a mohcsi tragdia utn


Az 1526. vi mohcsi csata mind a Szent Istvn alaptotta Magyar Kirlysg, mind Kzp-Eurpa trtnetben fordulpontot hozott. Mg a 11-15. sz zadban Szent Istvn birodalma folyamato san a rgi meghatroz kzphatalma volt, amelynek trnjrt Eurpa elkel di nasztii versengtek, ez a szerepkr a vere sgkvetkeztben alapveten megvltozott. Magyarorszg trtnelme egyik legnehe zebb idszakba lpett: komoly kihvsok s tkeressek eltt llt, mikzben min d e n n a p meg kellett tapasztalnia az lland hborskods risi pusztulssal jr k vetkezmnyeit. A Szent Istvn-i orszg te rlete negyedszzad alatt hrom rszre szakadt: kzps rgii tarts oszmn trk megszlls al kerltek, mikzben a megmaradt kirlysg az ppen szlet ben lv, kzp-eurpai Habsburg Monar chia rszv vlt, keleti terleteibl pedig a trk vazallus Erdlyi Fejedelemsg jtt ltre. Mindezek radsul nem csupn t meneti jelensgek voltak. Magyarorszg 1526 utn kzel kt v szzadra kt nagyhatalom, az Oszmn Birodalom s a Habsburg Monarchia ha trvidkv s hadsznterv vlt. Amg azonban az elbbinek mindvgig csupn leg szakibb szrazfldi frontvidke, m o n d hatnnk az iszlm ers vdgtja maradt, az utbbinak fl vszzad alatt egyik leg fontosabb s legfltettebb, m emiatt gon dosan ellenrztt rsze lett. Ez a helyzet risi vesztesgek, nehzsgek s kny szerplyk kzepette jtt ltre. Mindezek slyos s m a r a d a n d n y o m o t hagytak az orszg telepls- s intzmnyhlzatn, alapjaiban formltk t etnikai viszonyait, d n t e n befolysoltk gazdasga s trsa dalma fejldst; mikzben a kzpkor ban ersen korltozott nllsg Erdly csaknem vgleges elszakadst hoztk az anyaorszgtl". A politikai viszonyokat tekintve pedig a Habsburg Monarchiban klnleges sttust lvez Magyar Kirlysg szuverenitst is vszzadokra korltoz tk; mg ha megmaradsnak egyetlen tja a Habsburg birodalmi integrci is volt. A kor vezet politikusainak keseren kel lett tudomsul vennik, hogy az egykor egysges Szent Istvn-i llam hrom rsz nek sorst ettl kezdve jelents mrtkben Isztambulbl s Bcsbl hatrozzk meg. A teljesen j krlmnyek kzepette a Mohcs utni korszakvlt, rvid" 16. szzadban (1526-1606) mindenki j uta kat prblt keresni. Ez igaz mind politi kai, mind trsadalmi, de mg vallsi, nyel-

Trk lovas katona brzolsa a mohcsi csatrl tudst rplaprl, 1526

A mohcsi csata brzolsa Lzr dek trkpn, 1528

Magyarorszg vrtansgnak allegorikus brzolsa. Johann Nel fametszete, 1582

vi s mveldsi s z e m p o n t b l is. Az tke ressek a nehzsgek ellenre igen sz m o t t e v e r e d m n y e k e t hoztak. A ke resztnysg vdbstyjv" vl Magyar Kirlysg - risi terleti vesztesgei da cra - a H a b s b u r g M o n a r c h i v a l val klnleges u n i j n a k k s z n h e t e n poli tikai-katonai tren sokkal szorosabb sz lakkal k t d t t nyugati szomszdaihoz, m i n t a bks k z p k o r vgi vtizedekben. A kor kedvez lehetsgei kvetkeztben u g y a n a k k o r a sztszakadt orszg gazdas gilag tovbbra is szmos szllal k t d t t egymshoz, st alapvet szerepet tlttt be E u r p a kereskedelmi kapcsolatrend szerben. A h u m a n i z m u s , a renesznsz s a reformci rvn pedig Magyaror szg, st m g a t r k vazallus Erdly is, az reg k o n t i n e n s " szellemi vrkering sben is m e g h a t r o z helyet foglalt el, a szzadvg pedig egyenesen a magyar mvelds aranykora lett. Nyelvnk els virgzst lte, az rsbelisgben s a knyv kiadsban val fokozatos trnyerse pedig meghozta p r z a i r o d a l m u n k s kltsze tnk els gyngyszemeit.

Mindezen folyamatok ismeretben a m o hcsi veresg utni vszzadot - a kztudat ban l elkpzelsekkel ellenttben - n e m tall sem trkkornak, sem Habsburg uralomnak, s klnsen n e m kt po gny" szortsban tlt peridusnak ne vezni. A Magyar Kirlysg ugyanis terlete mintegy 60 szzalknak kisebb-nagyobb oszmn befolys al kerlse s a Habsburg Monarchihoz val csatlakozsa ellenre is fennmaradt, st szerepe Kzp-Eurp ban tbb szempontbl mg nvekedett is. Mindekzben rendisge a legersebb ma radt a rgiban. A politikai sztszakads pe dig szerencsre n e m vagy csak kis mrtk ben jrt kulturlis szakadssal. A terletileg h r o m rszre daraboldott, m kulturlisan tbb-kevsb egysget alkot Magyaror szg 1526 utni trtnett teht sokkal helye sebb a kt nagyhatalom keretben s hat rn, a nemzetkzi folyamatok s az emltett alapvet kihvsok, knyszerplyk, pozi tv-negatv vltozsok egyttes ismeretben vizsglni. A magyar trtnelem egyik legkri tikusabb idszakt csak gy rthetjk s tl hetjk meg a korbbiaknl relisabban.

Az oszmnok tja Magyarorszgra

S
I. Szlejmn trk szultn arckpe. Rzmetszet

zinte pontosan hat esztendvel a m o hcsi csata utn, 1532 nyarn, majd n e m megvalsult egy nagy tallko

rabszolga szrmazs katonai-hivatali elit; janicsrsg; a muszlim vallsi vezetk lla mi hivatalnokk ttele stb.) ksznhettk. De rendkvl hatkonyan vettk t s fej lesztettk tovbb ellenfeleik, elssorban a szeldzsuk-trkk s a biznciak llam berendezkedsnek azon elemeit (ad rendszer, kzigazgats stb.), amelyek biro dalmuk gyaraptsra vlhattak. Emellett felismertk, hogy Kis-zsia helyett elnysebb a megosztott Balkn-flszigeten ter jeszkednik, amelyen 1354-ben vetettk meg lbukat. 1369-tl m r Drinpolyban szkeltek O s z m n utdai, s kerltek el szr sszetkzsbe a dlszlv llamok konfliktusaiba beavatkoz Nagy Lajos s Luxemburgi Zsigmond magyar kirlyok seregeivel. A feltrekv llambl a 15. szzad eleji trnviszlyt (1402-1413) kveten Kons tantinpoly 1453. vi elfoglalsval lett helyi nagyhatalom. I n n e n a Balkn meg szerzst kveten (1459: Szerbia, 1464: rszben Bosznia stb.) m r csak egy lpcs fok vezetett a vilgbirodalmi sttushoz. Ezt a lpst az 1510-es vekben a kzelkeleti iszlm vilg jelents rsznek (1514: Irn, 1516: Szria, 1517: Egyiptom) meg hdtsval I. Szelim szultn tette meg. gy 1520-ban fia, I. Szlejmn egy 1,5 mil li k m 2 terlet, mintegy 12-13 millis lakossgszm, 4-5 milli forint ves j vedelemmel s a vilg egyetlen (mintegy 100-120 000 fs) lland hadseregvel rendelkez birodalmat rklt, mely utb binak - az eurpai hadakkal ellenttben utnptlsi alakulatai is voltak. Emellett egyre nvekv fldkzi-tengeri flott val is rendelkezett, azaz birodalma ekkor ra az eurpai politika d n t tnyezj v vlt.

zs. A zenitjhez kzeled kt birodalom, az Oszmn s a Habsburg uralkodjnak, I. Szlejmn (magyarosabban Szulejm n ) szultnnak s V. Kroly csszr nak - valamint I. Ferdinnd magyar kirlynak - a hadai Kszeg s Bcsj hely alatt tborozva vrtak a korabeli vilg kt legjelentsebb urnak fegyve res tallkozjra. Az sszecsaps azonban elmaradt. A klns patthelyzet mgis jel kpes volt. Vgrvnyesen jelezte, hogy a Krpt-medence teljes terlett fellel Szent Istvn-i magyar llam mr a mlt, s vgleg kt nagyhatalom hatrvidkre kerlt. A Duna medencjben trtn sz-

Janicsrok
Az oszmn-trk je ni cseri", azaz j se reg" szkapcsolatbl sszevont, az eurpai nyelvekben megho nosodott kifejezs. A janicsrsg az osz mn hadsereg 15. szzad elejtl ltre jtt legfontosabb gyalogos, utbb pus kkkal is felszerelt zsoldos alakulata volt, amelynek tagjai tbbesztends ki kpzsket kveten mind a szultni se regben, mind a biro dalom vraiban telje sthettek szolglatot.

szetkzsig azonban mindkett hossz utat tett meg. Az I. Oszmn szultn (1280 k.-l324/26) alaptotta Oszmn-dinasztia birodalma a vi lgtrtnelem egyik leggyorsabban felemel kedett s leghosszabb ideig (egszen 1918-ig) fennll llama volt. A hagyomny szerint az oszmn-trk fejedelemsg az 1280-as vekben a mai szaknyugat-trkorszgi Bursztl dlkeletre pusztn 400 stornyi, a m o n g o l h d t k ell Kzp-zsibl meneklt t r k m n npcsoportbl szle tett meg. A kis fejedelemsg azutn egy vszzad alatt jelentsebb llamm rett, kt vszzad mlva nagyhatalomm, v gl a 16. szzad elejre a vilg egyik legje lentsebb birodalmv vlt. Az oszmnok gyors felemelkedsket szerencsjk mellett elssorban gyes al kalmazkodkpessgknek s hzassgi po litikjuknak, valamint az uralkodhz s az llamhatalom tlslyt biztost, olykor kegyetlen jtsaiknak (testvrgyilkossg;

gy amikor 1521-ben az zsiai s tengeri hbor hvei a szultni udvarban alulma radtak az eurpai hadakozst kvetelkkel szemben, rvid id alatt kiderlt, hogy az szaki terjeszkeds vonalban fekv Ma gyar Kirlysg a kvetkez ldozatok egyi ke lesz. Az utbbi terlete ugyanis csu pn" 320 000 km 2 volt, lakossga 3,3 mil lit szmllt, jvedelmei pedig csak mint egy 250 000 forintra rgtak. Nndorfehrvr s a dli vgvrrendszer eleste teht valj ban id krdse volt. Magyarorszg nma gban a nla tszr nagyobb terlet, ngy szer tekintlyesebb llekszm, hatalmas gazdasgi s katonai flnyben lv Oszmn Birodalommal szembeni tarts ellenllsra igen szerny lehetsggel rendelkezett. Sz-

lejmn serege radsul minsgileg nem volt sszemrhet II. Lajos kirly fegyveres erejvel, hiszen egy lland, jl kikpzett s foglalkoztatott zsoldos hader nzett szem be egy rendi hadkiegsztsre pl sereg gel. Egy ksbbi nagyvezr frappns mon dsa gy az 1520-as vek Magyarorszgra is tall volt: egy lgy egy elefntnak nem tud rtani". A mohcsi veresg hosszabb t von sajnos elkerlhetetlen volt. Magyaror szg sorsa ezutn nagyobbrszt mr kls tnyezk fggvnyv vlt: az oszmn had vezets dntseitl, kisebb rszben a magyar belpolitikai viszonyoktl, illetve a Magyar Kirlysg nyugati szomszdja, Habsburg Ferdinnd osztrk fherceg politikai-kato nai vezetsnek lpseitl fggtt.

Az Oszmn Birodalom, 1280-1520

Testvr gyilkossg az oszmnoknl


Az oszmn-trkk e klnleges szoksa szerint az llamhata lom megerstse r dekben a birodalom trnjra kerl szultnfinak vgeznie kellett testvreivel.

A Habsburgok tja Magyarorszgra


A Szent Istvn-i magyar llamnak a vl sgos szituciban mgis nagy sze rencsje volt, hogy hamarosan kt nagyhatalom hatrra, nem pedig a hd t oszmnok teljes fennhatsga al ke rlt. Ferdinnd fherceg ugyanis - ha nem is jtkonysgbl, hanem dli tartom nyai rdekben - mr 1521-tl komolyabb anyagi-katonai tmogatst nyjtott sgo rnak, II. Lajosnak a horvt-szlavn ter letek vdelmhez. A segtsg persze ssz hangban llt a Habsburg-dinasztia azon rgi trekvsvel, amely a magyar koro na megszerzsre irnyult. A Habsburgok ugyanis kzp-eurpai birodalompt sk kezdetei ta nagy figyelmet fordtot tak a Lajttl keletre fekv, tekintlyes s ly magyar terletekre. A svjci Aargau tartomnyban tallhat Habichtsburgbl (Hjavr) szrmaz Habs burgok birodalma a vilgtrtnelem szin tn egyik leggyorsabban felemelkedett s igen hossz ideig (egszen 1918-ig) fenn maradt llama volt. Br si terleteiket mr a 14. szzad elejn (1315: morgarteni csata) elvesztettk, idkzben magyar se gtsggel (1278: morvamezei csata) meg szereztk a kihalt Babenberg-dinasztia rksgt, Ausztrit s Stjerorszgot. N o ha tovbbi emelkedsket tbbszr a sze rencse segtette, tartomnyaik fokozatosan gyarapodtak (1335: Karintia s Krajna, 1363: Tirol, Friaul, Grz), ami mr egy kzp-eurpai kzphatalom alapjait krvonalazta. Ez a magyar trnt I. Albert nven elsknt betlt (1437-1439) Habs burg, (II.) Albert nmet kirly hatalom ra kerlsvel vgl 1437-1438-ban szletett meg. Ettl kezdve a Habsbur gok 1805-ig megszakts nlkl irnytot tk a Nmet-rmai Birodalmat, s korm nyoztk nvekv szm tartomnyaikat. Mg egy vszzadnak sem kellett azutn eltelnie ahhoz, hogy V. Kroly trnra lp tvel (1519) mr a vilg egyik legtekin tlyesebb birodalmt igazgassk - miknt a nevezetes monds tartotta: azt, ahol so hasem nyugszik le a nap". S br Kroly cs szr 1556. vi lemondsval a vilghatalom spanyol s osztrk rszre szakadt, a Habs burgok Magyarorszgot is magban fog lal kzp-eurpai monarchija vsz zadokon t meghatroz eurpai politikai tnyez maradt. A nagyhatalom megalapozsban els sorban III. Frigyes s I. Miksa csszr jt szottak elvlhetetlen szerepet. Mg az elbbi szvs politizlsval, fsvnys gvel s m i n d e n ellenfele tllsvel tnt ki, az utbbi hadgyi reformjai (a Lands knecht-katonasg megszervezse, hadszer trak kiptse) mellett megkezdte a Habs burgok fantasztikus hzassgainak sorozatt, amely tartomnyok sort hozta a dinaszti nak. Joggal vlt szlligv a monds: Te csak hzasodj, boldog Ausztria!" Miksnak Mersz Kroly burgundiai herceg leny val, Mrival kttt frigye ugyanis 1477ben a Habsburgok szmra rksgknt biztostotta Nyugat-Eurpa egyik gazdas gilag legfejlettebb tartomnya, a Burgund Hercegsg jelents rszt (belertve N metalfldet is). Mg nagyobb hozomny nyal jrt Miksa finak, Szp Flpnek 1496-ban Johannval, Kasztliai Izabella s Aragnii Ferdinnd lenyval val hzas sga, hiszen ez a spanyol trnrksk el hunyta utn 1516-ra Spanyolorszgot, Szardnit, Sziclit s a npolyi llamot, valamint az jvilg felfedezsvel risi gyarmatokat is biztostott a dinasztinak.

Landsknechtkatonasg
Az I. Miksa csszr (1493-1519) ltal megszervezett, mr kzi lfegyverekkel felszerelt, tbbnyire zsoldosknt szolgl gyalogos katonasg. A nmet sz jelentse gyalogos katona.

Emlkrem Habsburg Ferdinnd s Jagell Anna hzassgktsre, 1523

A magyar trn megszerzst tbb siker telen prblkozs (1463, 1491, 1506) utn vgl az 1515 nyarn a bcsi Stephansdomban kttt ketts hzassgi szerzds segtette el, amely 1521-ben vlt valra. Ekkor Ferdinnd fherceg elvette a ma gyar kirly, Ulszl lenyt, Jagell Annt, Ulszl fia, Lajos pedig Miksa lenyunok jt, Habsburg Mrit. II. Lajos 1526. vi halla utn gy Ferdinnd benyjthat ta ignyt a magyar trnra. Azt azonban a magyar szoksok rtelmben tnylegesen csakis vlaszts tjn nyerhette el, amire vgl 1526. december 16-n a pozsonyi fe rences kolostorban kerlt sor. Br az ese mnyek rendjn mr nem vltoztat, rde

mes megjegyezni: ha Habsburg Miksa 1491-ben vagy 1506-ban megszerzi a ma gyar trnt, az orszg jkori trtnete val sznleg sokkal kedvezbben alakul, hi szen ekkor akr egy Buda kzpont Habs burg Monarchia is ltrejhetett volna. 1526 legvgn Ferdinndnak ugyanis ha talmas nehzsgek kztt kellett hozzfog nia j orszga berendezshez, mikzben osztrk tartomnyaiban is komoly bels problmi voltak. Hogy a Magyar Kirly sg mgsem esett ldozatul az erflny ben lv oszmnok hdtsnak, az els sorban a szultni hadvezets hibinak s Kzp-Eurpa nehezen, de vgl megval sul sszefogsnak volt ksznhet.

Eurpa a 16. szazad kzepn

Trk utak Bcs fel: az oszmnok Magyarorszgon


Az oszmnok Magyarorszggal szemben is a Kis-zsiban s a Balknon ltalban bevlt hdtsi gyakor latukat alkalmaztk. Ennek megfelelen az 1460-as vekre nagyjbl megszlltk a korbban Magyarorszgot vdelmez szerb s bosnyk tkzllamokat, ezt k veten a dl-magyarorszgi s a hor vt-szlavn terletekre vezetett lland portykkal meggyengtettk, majd az 1521 utni esztendkben felmorzsoltk a dli hatrvdelmet. Jllehet Szlejmn szul tnt 1526-ban ismt birodalma bels hely zete s politikai vezetse knyszertette Magyarorszg lerohansra, a mohcsi csa tban d n t veresget mrt a Magyar Ki rlysg haderejre. A jelents gyzelem dacra a szultn a magyar fvrost, Budt csupn ideigle nesen foglalta el, s 1526 vgn csak a Dr va-Szva kzi Szermsgben hagyott meg szll alakulatokat. F clja ugyanis nem egy orszgrsz, hanem Magyarorszg tel jes elfoglalsa volt! Br a magyar hadtr tnetrs egyik irnyzata gy vlekedik, hogy Szlejmn Magyarorszgot nem k vnta meghdtani, pusztn szultni ajn latokkal kvnta vazalluss tenni, mert ra-

Trk hadjratok s a hdoltsg kialakulsa, 1521-1574

cionlisan gondolkodva felismerte, hogy kvl foltk. Bcsen t Budra 1527-tl kezdve az o s z m n o k szmra te ht mr nem Magyarorszg, h a n e m a trn jt elnyert Habsburg-dinasztia lett az igazi ellenfl. A korbbi m a g y a r - t r k konflik tus teht a Habsburg s az Oszmn Biro dalom sszecsapsv alakult t, mely nek szrazfldi hadsznterv a kvetkez msfl vszzadban a Duna-vlgyi ma gyar terletek vltak. Ezeket az oszmn hadvezets azonban - miknt 1459-ben Szerbit - egyszerre kvnta bekebelezni, nevezetesen gy, hogy f rivlisra, Habs burg Ferdinndra m r pusztt csapst, j clpontja, a nevezetes aranyalma", azaz a bcsi szkvros elfoglalsval. Ennek megvalstshoz h a m a r o s a n Magyaror szgon is komoly segtre tallt, hiszen a Mohcs utn elsknt megkoronzott Szapolyai Jnos kirly 1527 szn kiltstalansgban a szultnhoz fordult segts grt, majd akarva-akaratlanul h a m a r va zallusv s magyarorszgi uralmnak tragikus sors elksztjv vlt. A szul tn vilguralmi trekvsei azonban 1529ben Bcs, 1532-ben pedig a kis Kszeg vra alatt kudarcot vallottak. Ellenkez esetben Magyarorszg tlnyom rszre valsznleg gyors oszmn megszlls s a birodalomba val tarts betagols vrt volna, ami a magyar trtnelmet a balkni orszgok szomor histrijval kapcsolta volna ssze. Br az oszmnok tjai ezt kveten mg tbbszr vezettek Bcs irnyba, az osztrk fvros kzelben elszenvedett kudarcok Magyarorszgon j hdtsi stratgira knyszertettk a szultnt. Ennek htter ben persze ms nemzetkzi s hazai tnye zk is lltak. Az oszmn hadvezetsnek r kellett dbbennie, hogy katonai erflnye dacra a korbbi ellenfeleinl jval ersebb Habsburgokat egy csapssal nem k esik hadserege hdtsi hatsu garn, e nzetet az jabb kutatsok c

pes trdre knyszerteni. De Isztambul ban azzal sem voltak kellen tisztban, hogy a Balkntl szakra m s kultrj s trsa dalmi berendezkeds llamokkal kell megkzdenik: olyanokkal, amelyek v szzados trtneti fejldsknek, egykori hatalmi szerepknek s elssorban trsa dalmaik szilrdsgnak k s z n h e t e n n e hezen r oppa nna k ssze, st a keresztny kultrkrben val megmaradsukrt akr az utolskig kzdenek. Szent Istvn b i r o dalma szerencsre ezek kz tartozott. V gl az eurpai szrazfldi t m a d k o n c e p ci megvltoztatst tmogatta az Osz mn Birodalom 1530-as vekbeli keleti (1534-1535: Perzsia, 1538: Dl-Arbia) s fldkzi-tengeri lektttsge is. M i n d ekzben az V. Kroly csszr ltal nyitott mediterrneumi front is szmotteven kor ltozta az oszmn hadvezets magyaror szgi mozgstert. Az 1530-as vek kzepre teht ki derlt: Szlejmn birodalma szmra egy csapsra Magyarorszg teljes elfoglalsa tl nehz feladat. Mindezek miatt az osz mnok ezt kveten megfordtottk a Habs burg-szkvros megszerzsnek s Ma gyarorszg bekebelezsnek menetet. Mg Mohcs utn kt alkalommal is Becsen t prbltak a Magyar Kirlvsag birtokba jutni, ekkor gy dntttek, clravezetbb, ha az t Buda elfoglalsn t. fokozatosan vezet el az osztrk fvros ala. A magvar szkvros bevtelre vgl mgis egv konk-

Bcs ostroma, 1529. Rzmetszet

Aranyalma (trkl kizil elma)


Az oszmn-trkk hdt ideolgij ban a vrs vagy aranyalma a vilg uralom, a folyama tos s sikeres hd ts szimbluma volt. Ezt a 15. sz zadban eredetileg Konstantinpolyra, majd annak meg szllsa (1453) utn mindig az ppen aktulis katonai clpontokra (fknt uralkodi szkhe lyekre) vonatkoz tattk. A Magyar Kirlysg esetben az aranyalma 1526-ig Buda, majd utna a ma gyar uralkod j re zidencija, a Habs burg Monarchia fvrosa. Bcs lett.

Buda elfoglalsa, 1541. Trk miniatura

rlysgot felszmolta, Jnos Zsigmondot Erdly szandzskbgjv" tette, mikzben a Temeskz a temesi ispn Petrovics Pter nek, a Tiszntl tbbi rsze pedig hasonl m d o n a vradi pspknek, Gyrgy bart nak jutott. Ez oszmn rtelmezsben azt jelentette, hogy ezutn Jnos kirly egykori kzp- s kelet-magyarorszgi terletei mr az Oszmn Birodalom rszei voltak. Noha ezek valjban csak virtulis rszei lettek a vilghatalomnak, Szlejmn mgis nagyot szortott a vazallussg gyepljn. A m o n d o t t tartomnyokrt ugyanis a ki rlyfi s hvei vente tzezer forintnyi adt voltak ktelesek Isztambulban befizetni. A szultn Buda elfoglalsval magyaror szgi uralma alapjait rakta le. Mivel a k vetkez esztendben a Nmet-rmai Bi rodalombl s az osztrk tartomnyokbl rkez kzel flszzezres hadernek a vr visszavtele nem sikerlt, a kortrsak sz mra is vilgoss vlt, a hdtk tart san rendezkedhetnek be Magyarorszgon. Az 1541-ben az orszgba mg csak beke ld hdoltsg azutn a nagy cl, a Habs burg szkvros irnyban a kvetkez esz tendkben tovbb bvlt. 1543-ban maga a szultni fsereg terjeszkedett nyugat fel Sikls, Pcs, Szkesfehrvr s Esztergom megszllsval, amit 1545-ig a tekintlyes szm megszll csapatok minden irny ban tovbb nveltek: szakon s keleten Visegrd, Ngrd s Hatvan, a dunntli vgeken pedig Simontornya, Ozora s Ta msi elfoglalsval. gy Budt sikerlt igen szilrd vdgyrvel krlvenni, ami az oszmn hatalom stabilizlst jelentette. Szent Istvn birodalma ezzel vgleg hrom rszre szakadt: a trk hdoltsgra, az egy re fogy Magyar Kirlysgra (s nem kirlyi Magyarorszgra) s az ekkor mg bizony talan sors hrom virtulis szandzskra. A megregulzott vazallus perifrira helyezsvel s az els trk tartomny, a budai vilajet megalaptsval Szlejmn j stratgijnak kezdett nyitotta meg. A kvetkez negyedszzadot joggal ne vezzk a vrhbork korszaknak, hiszen

Dob Istvn kpmsa sremlknek fedlapjn, 1572

rt esemny ksztette a szultnt: I. Ferdi n n d hadainak 1540 szi ksrlete a j liusban elhunyt Jnos kirly szkhelye, Buda bevtelre. Ezzel ugyanis k a kt kirly kztt 1538-ban kttt s Ferdi n n d n a k kedvez vradi bkeszerzds hatrozatainak kvntak fegyverrel rvnyt szerezni. A magyar fvroson t Bcsbe Budnak a trkk szerencsenapjn (au gusztus 29.), Grdonyi Gza Egri csillagok jbl is jl ismert, csellel trtnt bevtele nemcsak a Magyar Kirlysg kzps te rleteinek tarts megszllst s ezzel az orszg vgleges hrom rszre daraboldst hozta, de vget vetett Szapolyai Jnos trk vazallus kirlysgnak is. A szultn nmi habozs utn gy dn ttt, magyar szllscsinlja" szerepe lejrt, csecsem gyermeke, Jnos Zsig mond pedig a jvben csupn jtk szer" lesz a Habsburgokkal szembeni politikjban. A vazallus magyar ki

a trk vrvvsok 1566-ig csaknem t retlenl folytatdtak. Rvid felllegzst pusztn azok az idszakok jelentettek, amikor a Porta ismt keleten knyszerlt hadakozsra (1547: jemeni konfliktus, 1548-1550: jabb perzsa h b o r ) . Azaz ismt a birodalom keleti terletn kijul vlsgok segtettek Magyarorszg helyze tn. A szultn 1547-ben Drinpolyban r adsul t vre szl bkessgre lpett V. Kroly csszrral. Bcs elleni terveirl persze nem m o n d o t t le, mgis be kellett ismernie, hogy n e m kpes Magyarorszg gyors s teljes elfoglalsra. Ferdinnd ki rly ugyanakkor szintn knytelen volt belenyugodni az orszg felosztsba, st a birtokban lv magyar terletek nyu godt" birtoklsrt mg vi 30 000 forint nyi ad fizetsbe is. A tisztessges ajn dkra" keresztelt adt utdai egszen 1606-ig fizettk a Portnak. 1547 utn mg le sem telt az tesztendnyi bke, amikor Szokollu Mehmed rumliai beglerbg ismt Magyarorszg ellen vonult. Az jabb oszmn expedcit a k lnleges hintapolitikt folytat Frter Gyrgy s I. Ferdinnd megegyezse vl totta ki, mely Jnos Zsigmond trk va zallus terleteinek a kirlysgi orszgrsz szel val egyestsre irnyult. A szultn ugyanis nem hagyta, hogy renitens hb rese veszlybe sodorja addigi hdtsait. A beglerbg 1551 szeptemberben meg szllta Becse, Becskerek s Csand vrait, st a kvetkez esztendben elesett Lgos, Karnsebes, Temesvr, Lippa s Szolnok is. A korbbi nvleges temeskzi trk tar tomny az oszmnok msodik magyaror szgi vilajetje lett. S noha Eger vdi 1552 szn a magyarsgnak hossz idre mun cit adtak vitzsgbl, a fels-magyaror szgi vgek kulcsnak megtartsa valj ban kevss gyengtette az oszmn seregek pozciit. Mg az Eger elleni tmads eltt, 1552 nyarn ugyanis Ali budai pa sa Veszprm s Vrpalota elfoglalsval a Dunntlon tovbb terjeszkedett, st szakon Drgely, Szcsny, Hollk, Bu

jk, Sg s Gyarmat vrait is a szultn birodalmhoz csatolta, mikzben a D r v a Szva kzi Szlavnia egy rsze is oszmn fennhatsg al kerlt. E foglalsok alapve ten hozzjrultak ahhoz, hogy az eredeti leg megszllsra tlt Erdly szerencsre elkerlte a birodalomba val betagolst. A temeskzi hdts ugyanakkor lnye gben eldnttte Erdly vgleges trk va zalluss vlst, hiszen a Kirlyhgn tli terleteket az oszmnok onnan knny szerrel ellenrizhettk. Az orszg kzps terletn pedig mr ltrejtt a vrakkal k rlvett trk hdoltsg. Augusztus 9-n radsul a palsti csatban ( H o n t megye) Ali pasa az ellene vonul keresztny csapa tokat is sztverte, tovbb nvelve az osz mnok nylt csatkban aratott gyzelmei nek szmt.

Egervra

Hdoltsg
A trk terjeszkeds jogtalansgt s trvnytelensgt vall kora beli magyar felfogs az oszmn-trkk ltal tnylegesen megszllt s a magyar vrak mgtt fekv, m a trkknek is adz magyar terleteket egyarnt a hdoltsg fogalmval rta le. Trtnetrsunk ugyanakkor tbbnyire a trk vrak ltal kzrefogott s ltaluk ellenrztt terleteket nevezi hdoltsgnak, a trkknek is adz magyar terletsvot pedig hdoltsgi peremvidkknt" emlegeti.

1552-tl - a szultni ferk jabb kele ti lektttsge ellenre (1553-1555: per zsa hbor, 1556: Lbia meghdtsa, 1565: Mlta sikertelen ostroma) - a helyi trk csapatok jabb vrhborkkal ara szoltak tovbb nagy cljuk megvalst sa rdekben. 1554 szn Tojgun budai pasa Flek vrt szllta meg, ahol az Osz m n Birodalom legszakibb magyar szan dzskkzpontjt hvtk letre. Egy esz tendvel ksbb a Dl-Dunntlon mr Zrnyi Mikls, a szigetvri hs kpmsa. Rzmetszet, 17. szzad kzepe Kaposvr s Babcsa vrait is megkapa rintotta, ezzel Szigetvrt hozva szoronga tott helyzetbe. Szerny vigaszt pusztn az jelentett, hogy 1556-ban Ali budai past sikerlt az ostromlott Sziget all elvon ni, st 1526 ta els zben az osztrk magyar csapatok - Ndasdy Tams ndor s Sforza Pallavicini fhadbiztos vezet se alatt - a Somogy megyei Rinya foly Szigetvrostroma,1566. Mathias Zndt rzkarca mellett veresget mrtek a budai pasa se regre.

A vrhbork korszakt vgl az 1566. vi szultni hadjrat zrta. Szlejmn sziget vri tborban sszessgben sikeres hd tknt hunyta le szemt. Gyula s a Zrnyi Mikls ltal utols csepp vrig oltalmazott Szigetvr meghdtsval Magyarorszg te rletnek mr 40 szzalka tnyleges birto kban volt; mghozz azok a legfontosabb kzponti terletek, amelyek a tovbbiakban bzisul szolglhattak az oszmn hadvezets jabb, Bcs elleni prblkozsaihoz. A II. Sze lim szultn s II. Miksa csszr kztt 1568ban kttt drinpolyi-isztambuli bke mg is tarts megllst jelentett a magyarorszgi terletszerzs tjn. Az oszmnok jabb ke leti s tengeri hbori (1570: Tunisz elfogla lsa, 1570-1571: Ciprus meghdtsa, 1571: lepanti veresg, 1578-1590: perzsa hbo r, 1585: Azerbajdzsn megszllsa) idejn kzel negyedszzadig bke, pontosabban zajos portykkal teli hbors bkevek" kszntttek a kt nagyhatalom hatrra.

Trk berendezkeds Magyarorszgon A bksebb idszak az o s z m n o k szmra lehetsget knlt arra, hogy megszervez zk magyarorszgi berendezkedsket. Eredeti cljaikkal ellenttben ez is fele msra sikerlt. Br a magyarorszgi t r k t a r t o m n y o k ktsgtelenl az iszlm el retolt bstyi voltak, mgsem vltak olyan rszeiv a birodalomnak, m i n t a balkni vagy az anatliai vilajetek. Ezt a klnle ges helyzetet kivlan jellemzik Balassi J n o s 1555. vi szavai: A trk orszgunk egyes rszeit ugyan elfoglalta, csak hta mgtt hagyta, ta. Hiszen sajt hivatalait, de inkbb mint meghdtot sajt trvnyeit

behozni nem brta, s knytelen eltrni, hogy azok a rszek a maguk szervezetben ma radjanak, s hogy a maguk stattumaival l jenek. " Ez a helyzet a hdoltsgi terletek szaki rszn msfl vszzad alatt keveset vltozott. A Balknon bevlt, mr tarts beren dezkeds mdszereibl az oszmnok a h doltsgban csak keveset tudtak a tnyleges gyakorlatba tltetni. A katonai megszlls persze megvalsult, hiszen a birodalom fegyveres erejnek egy jelents rsze llan d jelleggel a magyar vgeken llomso zott. A l6. szzad msodik felben pusztn a budai s a temesvri vilajet katonasga m i n i m u m 25 000 fnyi (18 000 vrvd zsoldos, valamint 7000 javadalombirtokos szphi) volt. Figyelemre mlt, hogy az ez zel szemben hzd kirlysgi vgvrvo nalban ugyanekkor csak" 17 000 katona teljestett szolglatot. A katonai megszlls sorn az oszm nok az Adriai-tengertl a temesvri v gekig fokozatosan hoztk ltre sajt vr rendszerket. Ennek szmos feladata volt. Buda vdelme s a dunai hadit biztostsa mellett kulcsvrai egyrszt tmad bzisul szolgltak az jabb nyugati terletszerz sekhez; msrszt a kipl katonai-polgri kzigazgats kzpontjai lettek, melyekbl a krnyez terleteket ellenrizni, igazgat ni s adztatni tudtk. Ez a trk vrvonal sszesen mintegy 100-130 erssgbl llt. A tbbrteg vrlncolat pillrt nhny komolyabb erd (Buda, Pest, Esztergom, Szkesfehrvr s Temesvr) alkotta, me lyekben 1000-2000 fnyi katona szolglt. E kulcsvrak mellett a hatrt 400-600 ka tonval tovbbi nagyobb vrak (Szigetvr, Flek, Hatvan, Jen, Lippa) oltalmaztk. A vrrendszer harmadik szintjt a 100-300 katonval megerstett kisebb vghzak, vgl a negyedik vonalat a palnkerdts, rszben jonnan emelt prknyok al kottk. A vilajeteket (msknt beglerbgsgeket), illetve az ezeket alkot szandzskokat a trkk nagyobb vraik kr szerveztk. Az 1541-ben ltrejtt budai s az 1552-ben alaptott temesvri mellett a szzadvgen tovbbi ngy tartomnyt hoztak ltre. Eb bl hrom azrt a Dunntlon szletett, hogy azt katonkkal mg jobban megrak hassk, s gy kszt hessk el a tovb bi nyugati elre nyomulst. 1594-ben hvtk letre a gyri s a ppai beglerbgsget, melyek azonban csak e v rak visszavtelig (1597-1598) lltak fenn. Trk rkszlet Az oszmn-trk kzigazgats a 16. szzad msodik felben

A Rudas frd feljtott trk medencje

Az 1596-ban kialaktott egri s az 1600-ban megszervezett kanizsai tartomnyt viszont egszen a 17. szzad vgig megtartottk.

Az utbbitl dlre jelents terleten fe kdt a boszniai beglerbgsg, melyet 1580ban alaptottak.

Szphi. Miniatura, 16. szzadeleje

Malkocs bg dzsmija Siklson

A vilajetek s a szandzskok vezeti (a beglerbgek s a szandzskbgek) egy szerre voltak a katonai, a kz- s a pnz gyigazgats irnyti, valamint a kzrend rei. Parancsnoksguk al tartoztak a szol glati birtokkal (tmr-birtok) fizetett lo vas szphik s azok birtokaik jvedelme alapjn killtott fegyveres ksri is. Kato nai funkciik mellett rigorzusan besze dettk az adkat, koordinltk a birtok igazgatst, ellenriztk a jogszolgltatst. Gazdasgi szempontbl gyeltek az adk megfelel beszolgltatsra, melyeket a n pessg gondos szmbavtele s a termelsi felttelek alapjn hatroztak meg. Nyilvn val elemi rdekk volt, hogy a megszllt terletek termelkpessgt megrizzk, hiszen ez biztosthatta berendezkedsk jvedelmezhetsgt. Nem llja meg teht a helyt az a vlekeds, miszerint az oszm nok Magyarorszgon rablgazdlkodst folytattak volna. St, a defterdrok irny totta adztatsi rendszerk tbb szem pontbl a kirlysgi viszonyokhoz igazo

dott, mkdst tekintve pedig igen hat kony volt. A katonai megszlls ellenre a terle tenknt meglehetsen sokszn hdolt sg magyar lakossga mindennapjaiban kevesebb vltozst rzkelt, m i n t Szerbia laki a trk bekebelezst kveten. Mivel az oszmnok nem tudtk Magyarorsz got teljesen meghdtani, berendezked sk utn a politikai vezet rteget n e m sz molhattk fel. A magyar nemessg ugyanis a kirlysgban menedkre tallt, s azt re-

A trk Temesvr. 1596. Rzmetszet

Beglerbg
A trk sz a bgek bgjt" jelenti. A beglerbgek az Oszmn Birodalom legnagyobb kzigazgatsi egysgei, a vilajetek len ll fmltsgok voltak, akik a tartomnyok haderejt s hivatalnoki ka rt is vezettk. Magyarorszgon beglerbg llott a budai, a temesvri, a rvid let gyri s ppai, az egri. a kanizsai, a varadi es az rsekj vri vilajetek ln. ltalban pasa rangot is viseltek, ezrt beszlnk budai, temesvri, boszniai stb. pasrl.

Kdi. Miniatura, 17. szzad

is. Ezzel magyarzhat, hogy noha kato nai megfontolsokbl indokolt lett volna, a hdoltsg terletn a felperzselt fld tak tikjt szinte sohasem alkalmaztk. Vgl a hdoltsgi birtokok megtartsa azrt is elnys volt, mert gy a korbbi magyar intzmnyek tovbb mkdhettek a trk terleteken. Jllehet az elfoglalt vr megyk igazgatsi kzpontjaikat egy-egy kirlyi vgvrba tettk t, szolgabrik s es kdtjeik rvn ezutn is ellttk egykori te rleteiken feladataikat. A meneklt vrme gyk kzl elssorban PestPilisSolt s Heves-Kls-Szolnok tevkenysge volt je lents, a dunntli vrmegyk viszont alig tudtk a hdoltsgban rvnyesteni befo lysukat. A Bcsben szkel magyar uralko dk ennek jelentsgt felismerve a Ko ronra szllt hdoltsgi birtokokat nagy szmban adomnyoztk olyan vgvri tisz teknek, akik azutn gzervel jrtak-keltek, intzkedtek az ellensges terleteken. A hdoltsgban nem sznt meg teljesen a katolikus egyhz szervezete sem. A ps pki cmeket folyamatosan betltttk, ami jl jelezte, hogy a vilgi fldesurakhoz hasonlan az egyhz is ignyt tartott egykori birtokaira. De a protestantizmus klnfle irnyzatainak gykeret verse s egyhzszervezetk megteremtse sem je lentett mst, mint hogy a trkk a polgri berendezkeds terletn veresget szen vedtek. E tren a kdik rvn lett volna le hetsgktrnyersre. k ugyanis brsgi krzeteikben elltott igazsgszolgltatsi funkciik mellett az llami kzigazgats helyi mindenesei lettek volna. Magyaror szgon viszont a tmegek mindennapi le tre jval kevesebb befolyst gyakorol tak, mint a Balknon. A komoly mlttal rendelkez vrosi nkormnyzatoknak s a meneklt vrmegyk hdoltsgi appar tusnak csak rszben voltak vetlytrsaik. Az elbbiek (pldul az alfldi mezvro sok) radsul kemnyen harcoltak - ha kellett krelmekkel, de akr megvesztege tssel is - nigazgatsuk megmaradsrt. S mivel a megszll katonasggal betele-

mlte, hogy a trkk uralma csak ideigle nes lesz. Ennek rdekben igyekezett min den kapcsolatt megtartani a hdoltsg peremterleteivel, elssorban ottani bir tokaival, melyeket tovbbra is sajtjnak tekintett, s ahol birtokjogt megrizte, alattvalitl az adt behajtotta. Ehhez ha sonlan ugyanakkor a trkk is felosz tottk" s adztattk a kirlysg ha tr menti rszeit. Ennek ksznheten a szembenll felek vrlncolatnak szles vidke ketts adztats s birtokls al ke rlt, melyet kondommumnak (ketts ura lomnak) neveznk. E terletek emellett alapvet szerepet tltttek be a nagyobb kirlyi vgvrak (1566-ig Szigetvr s Gyu la, utna fknt Eger) lelemelltsban

Kdi
Muszlim br", az oszmn-trk helyi kzigazgats kulcsfigurja, aki igazsgszolgltatsi s kzjegyzi feladatain tl az adztats, a pnzgyi s katonai ellenrzs terletn is fontos feladatot jtszott. Magyarorszgon a kdik ltalban csak az itteni muszlim npessg, illetve muszlimok s keresztnyek kzs gyeiben tlkeztek. A ma gyar npessg felett tbbsgben tovbbra is a korbbi bri fru mok (falusi br, riszk, vrosi brsg) brskodtak.

Gzi Kszim pasa dzsmija Pcsett

pl polgri lakossg llekszma n e m volt igazn jelents, az vszzados gykerekkel rendelkez magyar trsadalmat ez a rteg sztverni egyltaln n e m , de mg meg gyengteni is csak rszlegesen tudta. Magyarorszg teht az oszmnok sz mra mindvgig az iszlm ers nyugati v dgtja maradt, ahol a valdi htkznapi polgri berendezkeds kiptsnek ideje szinte sohasem jtt el. Kivtelt pusztn n hny nagyobb katonai c e n t r u m (Buda, Temesvr, Pcs), valamint azok a dli te rletek jelentettek, melyek vgleg elvesz tettk magyar lakossgukat. A hdoltsg talapzata (a Szermsg, a Temeskz s a Duna-Tisza kze dli fele) j, fknt szerb, vlach s bosnyk lakossgnak pol gri lete viszont a 16. szzad msodik fe

lben mr alig klnbztt a Balknon msutt megfigyelhettl. A trk hdts teht a Balknt valamelyest feltolta Ma gyarorszgra. Erre szemlletes bizonyt kul szolgl, hogy ezeken a terlete ken a magyar katolikus egyhz szinte teljesen elvesztette po zciit. Helyt az 1570-es vektl a Szentszk Balkn rl indtott apostoli vizitcii (elssorban bos nyk ferencesek, valamint raguzai bencsek, feren cesek s d o m o n k o s o k ) , majd a 17. szzad mso dik vtizedtl a jezsuita misszik vettk t, s rtek el jelentsebb sikereket. Trk fajansztl Pcsrl

Rgs magyar t Bcsbe: a Habsburgok s a magyar rendek


Elszalasztott lehetsg vagy knyszerhelyzet? 26 Az Eurpban marads ra 31

A monarchia vdbstyja s meghatroz jvedelemforrsa 33

Elszalasztott lehetsg vagy knyszerhelyzet?

ikzben az oszmnok f clja a 16-17. szzadban vgig Bcs elfoglalsa maradt, a magyar rendek kevsb vgytak az osztrk fvros ba. 1526 utn mgis a korszak egyik leg fbb krdse volt, hogy j uralkodjuk, Habsburg Ferdinnd magyar s cseh ki rly, valamint 1556-tl egyttal nmet rmai csszr bcsi udvarban, amelyet - s ez a leglnyegesebb - az orszg hatrain kvl tartott, miknt tudjk rvnyesteni rdekeiket. Msknt fogalmazva: a fogyat koz terlet Magyar Kirlysg milyen formban vlik rszv az ppen szlet ben lv kzp-eurpai Habsburg Monar chinak, a klnfle orszgokbl s tarto mnyokbl sszell j llamkonglomer tumnak. Az j uralkod s a magyar politikai elit szmra egyarnt rendkvl szokatlan hely zetben a megfelel kapcsolatok kiptse eltt risi nehzsgek emelkedtek. Hang-

slyozni szksges azonban, hogy Ferdi nnd teljesen legitim krlmnyek kztt, azaz nem az emltett 1515. vi hzassgi szerzds rvn lett Magyarorszg uralko dja. Kirlly a magyar rendek szabad aka ratukbl vlasztottk (1526. december 16., Pozsony), majd koronztk meg (1527. no vember 3., Szkesfehrvr). Mivel ez ha sonl m d o n trtnt 1526. november ele jn Szapolyai Jnos esetben is, ettl kezdve - trtnelmnkben pratlan m d o n - k zel msfl vtizeden t kt trvnyes ural kodja volt az orszgnak. A msodikknt trnra kerlt Ferdinndnak viszont n e m volt ms vlasztsa, minthogy fegyverrel szerezze meg a kzben a t r k k szvet sgesv vl Jnos kirlytl orszgt. Ez pusztt polgrhbort eredmnyezett. Br Ferdinnd - mg btyja, V. Kroly csszr rnykban is - sokkal nagyobb katonai-anyagi erforrsokkal rendelkezett, mint magyarorszgi vetlytrsa, s az utb bi nmagban n e m lett volna komoly ellen fele, a vilghdt Szlejmn ltal tmoga tott Szapolyaival szemben mr csak korl tozott lehetsgei voltak. Kroly csszr mediterrneumi lektttsge miatt vente csupn" egy-kt ezer spanyol zsoldossal tudta segteni, hiszen - szak-Afrika s az itliai Habsburg terletek utn - neki Toledbl a magyarorszgi frontvonal csak harmadik hadszntrnek szmtott. Buda eleste eltt ugyanakkor mg a kzeli osztrk rendek sem ismertk fel a trk veszly tnyleges voltt, mikzben kemnyen pr bltak ellenllni uralkodjuk elmaradhatat lan kzpontost trekvseinek. Ferdinnd - lland hadserege s utnptlsi alakula tai nem lvn - komolyabb hadert mgis

I. Ferdinnd kirly arckpe. Olajfestmny

csak rjuk tmaszkodva llthatott ki. A hely zetet 1525-ben tovbb neheztette egy egsz

A budai kirlyi palota ltkpe nyugatrl, 1541

Ausztrira kiterjed nagy parasztfelkels, valamint a reformci gyors terjedse is. Az j magyar uralkod katonai mozgs tert mindezek alapveten korltoztk. Ki rlly kiltst kveten mgis knyszer helyzetbe kerlt: vagy fegyverrel fog hozz j orszga megszerzshez s berendezs hez, vagy esetleg lemond rla, s az osztrk hatrokon rendezkedik be az oszmnokkal szemben; br ez utbbi valsznleg fel sem merlhetett. Osztrk tartomnyai s a bir tokban lv magyar terletek vdelme r dekben gy Magyar Kirlysgbl prblt meg minl nagyobb terletet biztostani, majd ott j hatrvdelmet kipteni. Ehhez a hadszntrr vlt orszgban azonban a felttelek egyltaln nem voltak adottak. Politikai tmogatottsga kezdet ben csekly volt, mg ha tborhoz gyor san csatlakoztak is a legjelentsebb magyar politikusok, mint Bthory Istvn ndor, Szalahzy Tams kancellr, T h u r z Elek orszgbr, majd ksbb Vrday Pl eszter gomi rsek s Ndasdy Tams. Bcsi veze tse viszont nem rendelkezett sem elegend magyarorszgi helyismerettel, sem a tr kk szoksait ismer diplomatkkal, st egy j vdelmi rendszer kiptsre alkal mas appartussal sem. Cljai megvalst snak az orszg termszetfldrajzi adotts

gai sem kedveztek, mivel az alfldi sk ter leteken nem lehetett vrrendszert ltrehoz ni. Mindezek ismeretben a Ferdinndot mulasztsok sorval elmarasztal vlem nyek elhamarkodott megllaptsoknak tnnek, hiszen jval kedvezbb felttelek kztt mg Hunyadi Mtysnak is hossz idbe telt a 15. szzad msodik felben egy hatkony hatrvdelem megszervezse.

Ndasdy Tams (1498-1562)


A 16. szzad kzepnek legnagyobb formtum magyar politikusa s legbkezbb fri mecnsa (meghalt: 1562. jnius 2-n, Egervron). Kisnemesi csaldbl szrmazott. Itliban, Bolognban s Rmban tanult, majd II. Lajos kirly (1516-1526) titkraknt szolglt. E tiszt bl emelkedett tehetsgnek, kivl diplomciai rzknek s remek hzassgnak ksznheten a legmagasabb magyar rendi mlts gokba, s tett szert risi birtokokra: felesgvel, Kanizsay Orsoly val egytt a kanizsai, srvri s kapuvri uradalmakat is megkapta. Elbb trnokmester (1536-1542) s horvt-szlavn bn (1537-1542), azutn dunntli fkapitny (1542-1546, illetve 1548-1552) s or szgbr (1542-1554), majd 1554-tl hallig Magyarorszg els embere, azaz ndora volt. Rvid ideig ugyan Szapolyai Jnos kirly prtjn is szolglt, m 1535-tl hallig I. Ferdinnd legbefolyso sabb hveinek egyike volt. Azon kevs magyar politikus kz tarto zott, akinek mg Bcsben is adtak a szavra. Mindemellett nagy prtfogja volt a reformcinak s a knyvnyomtatsnak is. A magyar erazmistk legnagyobb tmogati kz tartozott.

A magyar orszggyls 1547. vi 16. trvnycikke a vgvrak szmra szksges klfldi segtsgrl
Hogy azok a vrak s erssgek, amelyek le nem bontandk, s rsg nlkl vannak, a szksghez kpest megersthetek s fnntarthatok legyenek, mindenesetre szksg van a Szent Csszri s Kirlyi Felsgek, meg a birodalmi fejedelmek pnzbeli s katonai seglyre [...], mert mindezekre a magyar hadiad egy magban semmi szn alatt nem lesz elgsges."
Magyar trvnytr. 1526-1608. vi trvnyczikkek. Magyarz jegyz. MrkusDezs. Bp.. 1899. 199. old. (Kolosvn Sndor s vri Kelemen fordtsa)

pai tartomnyainak segtsgvel lehetsges - miknt ezt 1539 nyarn Ndasdy Tams horvt-szlavn bn tallan megfogal mazta: Ha Szentsges Felsgtek valahon nan ms orszgaibl nem gondoskodik ezen orszgrl, akkor bizonyosan bekvetkezik, hogy ezen orszg elvesztse miatt Szentsges Felsgtek ms orszgai is elvesznek." A magyar politikai elit lland segly krelmei ellenre az orszg irnyts ban betlttt, alapvet szerepbl rtheten semmirl sem kvnt lemondani. Az egyre komolyabb katonai-anyagi tmogatst nyj t szomszdos osztrk tartomnyok veze ti viszont - seglyeik fejben - beleszlst kvntak a sajt vdelmket is garantl csapatok magyarorszgi irnytsba. Mind ez nvekv hatskri konfliktusokhoz ve zetett a Magyarorszgra rkez idegen csapatok fhadparancsnokai (Oberstfeldhauptmann) s a magyar rendek legfbb ve zeti, elbb a n d o r (palatnus, 1526-1530: Bthory Istvn), majd a tvollv Ferdi n n d o t helyettest j tisztsgvisel, a hely tart (locumtenens; 1532-1542: T h u r z Elek, 1542-1549: Vrday Pl) kztt. Hasonl problmk jelentkeztek az p pen modernizls alatt ll pnz- s kl gyek terletn is. Ferdinnd trnra kerl svel s az osztrk, cseh s magyar terletek kzs kormnyzsval, valamint az osz mn veszly fokozdsval ezek mr n e m magyar(orszgi), h a n e m az j Habsburg llam legfontosabb kzs vagy - miknt a korban fogalmaztak - vegyes gyeiv (negotia mixta) vltak. A kialakult rdgi krbl" a magyar rendek szmra n e m volt igazi kit. Hiba szorgalmaztk, hogy Ferdinnd lakjon Magyarorszgon, hiszen ennek a trk elrenyomuls miatt sem mifle realitsa nem volt. De eredmnyte lenl srgettk azt is, hogy mltztassk felsge a magyar dolgokban s gyekben magyar tanccsal lni", hiszen szntiszta magyar gyek - a belpolitikt s az igazsg szolgltatst leszmtva - mr nem ltez tek. Mindazonltal ez mgsem volt a rgi ban egyedi jelensg. Az 1102-tl fennll

Thurz Elek pnclos alakja lcsei sremlknek kzps rszn

Hasonlan n e m illethetk a kirlysgi furak s rendek olyan eltl jelzkkel (megalkuv, tunya stb.), mint amilyenek kel ket gyakran jellemzik. k nem a vg zetes, Sztambulba vezet, hanem a Bcsbe viv, rgs t mellett dntttek - mg ha ez szmukra az orszg irnytsban igen komoly lemondsokkal is jrt. Egyre tb ben ismertk fel ugyanis, hogy megmara dsuk csakis Ferdinnd kirly kzp-eur

magyar-horvt kzs llamban sem ltez tek nll horvt gyek, miknt Ferdinnd trnra kerlsvel hasonl problmkkal kellett szembeslnie a cseh, de mg az oszt rk fnemeseknek is. Legkedvezbb hely zetben mgis az utbbiak voltak, hiszen Ferdinnd udvara a tartomnyokbl szszekovcsold monarchiban 1526 utn is Bcsben maradt. Ez a klnleges szituci a magyar ren deket trtnelmk egyik legnagyobb kih vsa el lltotta. Jllehet hasonl plda al kalmilag mr a kzpkorban is elfordult, Ferdinnd 1528 tavaszn Magyarorszgrl tvoztval az nll magyar kirlyi udvar megsznt. Br trtnetrsunkban mg elevenen l az a nzet, miszerint a Habsburg uralkodknak Bcsben az egsz 16-17. sz zadban maradt nll magyar udvartart suk, ez nem tbb, mint a 19. szzadi ro mantikus trtnelemszemllet napjainkig l, m forrsokkal al nem tmasztott il lzija. A Habsburg Monarchia s Magyar Ki rlysg kzs kormnyzsnak ksznhe ten a magyar kirly udvara ugyanis egye slt az osztrk tartomnyok s a cseh kirly, st 1556 utn egyttal a csszr Bcsben szkel udvarval, azaz egy kzs Habs burg-udvar alakult ki. Valjban nagyon hasonl helyzet jtt ltre, mint a kzpkor ban a Magyar s a Horvt Kirlysg unij ban, melyben kln horvt kirlyi udvar nem, csak egyetlen kzs udvar ltezett. A knyszer udvarvlts s az ottani lass integrci a magyar politikai elit szmra viszont sszessgben a Mohcs utni t meneti vtizedekben tekintlyes pozci vesztssel jrt. A megksett bcsi magyar beilleszkeds htterben azonban egyltaln nem vala mifle konok makacssg vagy klnle ges magyar virtus, hanem a korszak prat lan nehzsgei lltak. A magyar nemessg gyors s sikeres udvari beilleszkedst az oszmnok s a Szapolyai elleni lland harcok nagyon megneheztettk, hiszen ezek kzepette birtokaik komoly veszlybe

Magyar furak a kirly eltt. Fametszet, J536

kerltek, gy szvesebben maradtak vdel mkre odahaza. A magyar fnemesek csu pn szerny kapcsolatokkal rendelkeztek Ferdinnd bcsi udvarnak vezetivel. De az idegen mili, a tbbsgben ide gen szrmazs (osztrk, nmet, spanyol, nmetalfldi) udvarnokokkal teli udvar tarts, valamint a kommunikcis, nyelvi nehzsgek, az eltr udvari szoksok mellett a magyarok alkalmazkodst ne heztette a Habsburgokkal kttt, emltett rksdsi szerzdsek (1463,1491,1506) miatt elevenen l nmetellenessg is. Emellett a rezidenciv kipl Bcsben az let egyre drgbb vlt, mikzben Szapolyai s a trkk miatt a magyarok kal szemben megfigyelhet volt egyfajta,

Olh Mikls magyar udvari kancellr levele Pernyi Gborhoz a bcsi Habsburg-udvarbeli szolglat elnyeirl, 1550. jlius 16., Kln
Hogy a fejedelmek udvara a nemes ifjaknak milyen hasznos, nem kell magyarznunk; ott ugyanis j erklcsket sajttanak el s igen sok hasznos dolognak az ismerett szvjk magukba a szabad lel kek. Ha otthon nevelik ket, mivel nem ltnak, nem hallanak, nem tapasztalnak mst, mint otthonit, azon tl nem tudnak semmit. Ezrt igen hasznos lenne, ha Nagysgod a fejedelem [I. Ferdinnd] udvarba jnne egy bizonyos idre. Vannak itt mr ms elkel ifjak Magyarorszgrl, kikkel el lehet zni az unalmat, ha netaln elfogn lelkt. Ezeknek, mint ltjuk, az udvari trsalgs sok tekintetben hasznos. [...]"
Eckhardt Sndor: Az ismeretlen Balassi Blint. Bp.. 1943. 53. old. (Eckhardt Sndor fordtsa)

Plffy Mikls (1552-1600)


A 1 6 . szzad vgi Magyarorszg egyik legnagyobb formtum s be folys magyar politikusa s hadvezre (meghalt: 1600. prilis 23-n, Vrskn). Elismertsgt elssorban annak ksznhette, hogy egy rszt a Habsburg-udvarban nevelkedett, msrszt felesge a kor egyik legjelentsebb bankrcsaldjbl szrmaz Fugger Mria volt. Pozsony megyei kznemesi csald sarjaknt emelkedett fel pratlan gyorsasggal az orszg bri, majd legbefolysosabb s leggazda gabb mltsgai kz. Elbb magyar kirlyi fkamars (1581 -1600), majd komromi (1584-1589), rsekjvri (1589-1600), vgl eszter gomi fkapitny (1595-1600) volt. 1593-1594 teln a Ngrd megyei trk vrak ltala vezetett visszafoglalsa a tizent ves hbor (1591-1606) egyik legnagyobb keresztny sikere volt. Eurpai hrne vet Gyr visszavtele hozott szmra, amelyet 1598. mrcius 29-n Adolf von Schwarzenberg grffal rajtatsszern hajtottak vgre. Az egyetlen olyan magyar fnemes volt a 16-17. szzadban, akit az als-ausztriai s a cseh rendek is llampolgrukk" fogadtak.

Plffy Mikls arckpe, 1600 krl. Rzmetszet

nem is csekly bizalmatlansg, amit rt hetetlen" nyelvnk s keleties ltzkd si szoksaink tovbb fokozhattak. Vgl a fontosabb udvari tisztsgeket gyorsan megszerz osztrk s nmet nemessg egy ltaln nem volt rdekelt a kedvez poz cik tengedsben, m maga Ferdinnd kirly sem lpett 1528 s 1542 kztt egyetlen alkalommal sem a Magyar Ki rlysg terletre! A magyar politikai elit tagjai mindezek kvetkeztben nem voltak, de valjban nem is lehettek kpesek az 1526 utni v tizedekben a bcsi udvarban hatkony be illeszkedsre. I. Ferdinnd s utdai kzs (bcsi, majd 1583-tl prgai) udvarban a megkapaszkods teht nagyon nehz s kltsges vllalkozs volt. Ennek a befekte tsnek az igazi elnyeit kezdetben csak ke vesen ismertk fel. Akik azonban jelent sgt felmrtk, s kpesek voltak lni vele, miknt a 16. szzadban elssorban a Ba lassi, a Bthory, a Batthyny, a Drasko vics, az Erddy, a H o m o n n a i Drugeth, a Mrey, a Nyry, a Pernyi, a Plffy, a Rvay, a Thurz s a Zrnyi csaldok tagjai, k a bcsi befektetst" ksbb kivlan kamatoztattk. Az udvari neveltets, az is

meretsgekbl szrmaz elnyk, illetve a kapcsolatpts alapjaiban hatrozhatta meg egy fiatal fnemes karrierjt. Csak nem minden, az udvarban szolglt fne mesi ifj vagy gyermeke elbb-utbb fon tosabb magyarorszgi tisztsghez (magyar kirlyi fmltsg, fkapitnysg vagy ma gyar tancsossg) jutott. St egyesek - mint pldul az udvarban nevelkedett Plffy Mikls vagy Thurz Gyrgy - egykori bcsi kapcsolataikat kihasznlva akr a legmaga sabb magyar katonai s politikai mlts gokat is elnyerhettk, s megalapozhat tk vagy megersthettk csaldjuk helyt a magyar fnemessg legfels rtegben. Mindez sszessgben azt jelentette, hogy az udvari integrci kezdetektl fogva egyik legjobb lehetsge volt a magyar nemessg magyarorszgi karrierjnek. A csszri ud var Prgba kltzse (1583) a hatalmas fldrajzi tvolsgok miatt ugyanakkor to vbb neheztette a beilleszkedst, gy a ma gyar fnemesek (pldul a Dob, Dczy, Forgch, Liszthy, Peth, Rvay, Thurz famlik) a szzadvgen stratgit vltot tak, s inkbb a Bcsben szkel Ern, majd Mtys fhercegek udvarba kldtk fiaikat.

Az Eurpban marads ra

Az 1530-as vektl a Magyar Kirlysg I. Ferdinnd k z p o n t o s t s m o dernizcis" programjban sok kal elkelbb helyet kapott, m i n t a cseh vagy a stjer terletek: m i n d katonai, m i n d gazdasgi s z e m p o n t b l geten fontos, de az oszmn elretrs miatt mindvgig ve szlyes orszg m a r a d t . M i n d e n n e k a szzad msodik felre igen k o m o l y eredmnyei lettek, n o h a ezek alapjaiban vltoztattk meg az orszg irnytsnak rendszert, s a magyar rendek szempontjbl - a k zs udvarhoz hasonlan - ugyancsak kny szer lemondsokkal jrtak. Ferdinnd s utdai jelents kzpontos t reformjai (elssorban az adott szkhe lyen rendszeresen lsez, j kzponti szak hivatalok fellltsa) ellenre - az oszmn megszllssal ellenttben - a Magyar Kirly sg esetben Habsburg-elnyomsrl nem beszlhetnk! Magyarorszg a Habsburg Monarchihoz trtn szoros kapcsold

sval az 1526 utni fl vszzadban ugyan elvesztette korbbi kzp-eurpai kzp hatalmi szerept, ms t nyugati s szaki terletei szmra n e m ltezett. Az oszmn hdts f csapsvonalban fekv Magyar Kirlysg megvdelmezsnek s a magyar sg keresztny kultrkrben val megma radsnak egyetlen relis lehetsge a Habs b u r g Monarchiba val integrci volt, noha ez ppen a legfbb llamigazgatsi te rleteken (a had-, a kl- s a pnzgyek tern) korltozott szuverenitst eredm nyezett. A legfontosabb magyarorszgi kr dsekrl egszen 1848-ig a Ferdinnd ltal fellltott j kormnyszervekben (Titkos Tancs, Haditancs, kamark) dntttek, amelyeknek viszont magyar tagjai csak ki vtelesen voltak - mint pldul a remek ud vari s osztrk-cseh csaldi kapcsolatokkal rendelkez Thurz Ferenc, aki 1556-tl n hny ven t az Udvari Kamara elnke, azaz a monarchia pnzgyminisztere" volt. I. Ferdinnd tallrja, 1554

A Magyar Kirlysg dualisztikus igazgatsa a 16-17. szzadban

Mindez teht azt eredmnyezte, hogy pldnak okrt az Udvari Hadita ncs 1556. vi megalaptstl kezdve a 16-17. szzadban nll magyar hadgyrl vagy nll nemzeti had seregrl - a nemesi felkelst lesz mtva - teljesen indokolatlan be szlni. Az irodalomban gyakran felbukkan ilyen elkpzelsek akr a klt s hadvezr Zrnyi Mikls kapcsn - trtnelmiet lenek, hiszen egy olyan or szgnak, amelynek kz ponti hadgyi krdseit a klfldi uralkodi udvarbl idegen ftisztek ha troztk meg, nll hadgye s hadserege nem lehetett. Magyar huszrsisak, 16. szzad Jllehet a neves vgvri fkapitny, Forgch Simon 1588-ban jogosan srelmezte, hogy contra rerum series [a dolgok rendje ellen] vagyon az, hogy valamely orszg ms idegenek tancsval tartassk meg", a Ma gyar Kirlysg llami szuverenitsa ennek ellenre mgsem krdjelezdtt meg. St, noha ezt elssorban rzelmi okok bl elfeledjk, helyzete a szuverenits kr-

dsben az osztrk rks tartomnyokkal vagy a Cseh Kirlysggal sszehasonlts ban sokkal kedvezbb volt! Minden ellen ttes elkpzelssel szemben kijelenthet: a bcsi politikai vezets a 16. szzadban nem kvnta Magyarorszgot az osztrk rks tartomnyok kz knyszerteni, s a szmra idegen magyar intzmnyeket osztrk mintra talaktani, de erre a ma gyar rendek ereje, s az orszg hely-, nyelvs jogismeretben val hinyossgai miatt nem is lett volna semmi eslye. St a Habs burg-llamkonglomertumban a Magyar Kirlysgban volt a legersebb rendisg! Az emltett negatvumok ellenre a Ma gyar Kirlysg a Habsburg Monarchi hozval csatlakozssal Kzp-Eurpa leg ersebb katonai szvetsgnek s a rgi pnzgyigazgatsi rendszernek is elke l, szerves rszv vlt. Ez a hbors lla potok kzepette risi eredmny volt, hi szen az orszg teljes trk megszllsa csakis ily m d o n volt elkerlhet. Mg te ht Magyarorszg elltta a keresztnysg vdbstyja" szerept, addig ezrt a m o narchia tartomnyai is hatalmas ldozatot hoztak. Ndasdy Tams 1539. vi - a 28. ol dalon - idzett lltsa ugyanis megfelelt a valsgnak. Magyarorszg az 1570-es vekre kipl hatrvdelmi rendszer kltsgeit (a vgvri katonasgnak zsoldjt, a hadianyag-ellts, az itliai hadiptszek vezette vrerdts, a hadiflotta, a hrszerzs s a katonai admi nisztrci kiadsait) nerejbl teht csak kis rszben, mg legkedvezbb esetben is csupn mintegy 25-35 szzalkban tudta fedezni. A Magyar Kirlysg teht alapve ten rszorult Kzp-Eurpa tartomnyai nak rendszeres ves pnzgyi seglyeire, mikzben sajt vdelme rdekben a Habs burg Monarchia is dnt mrtkben volt rutalva Magyarorszgra. A jelents hazai hinyt teht hossz vtizedeken t rendsze res vi tmogatsokkal elssorban Karintia, Krajna, Stjerorszg, Als-Ausztria, Morva orszg s a Nmet-rmai Birodalom rend jeinek trk seglyeibl s adibl fedeztk.

Trk segly (nmetl Trkenhilfe)


A Nmet-rmai Birodalom, az osztrk rks tartomnyok, Cseh- s Morvaorszg, valamint Szilzia rendjei ltal a 16-17. szzadban a t rkellenes magyarorszgi hatrvdelem fenntartsra fizetett segly. Miutn Magyarorszg vdelmezte orszgaikat az oszmnok ellen, ezekkel a rendszeresen megajnlott seglyekkel vllaltak szerepet annak megoltalmazsban. Az rks tartomnyok vente rendsze res trk adi mellett a nmet birodalmi trk segly emelkedett ki, amelynek alapegysge az gynevezett rmai hnap (Rmermonat) volt. Az elnevezs a csszrok korbbi rmai koronzsval llt sz szefggsben, akiket itliai tjukra a rendek ltal fizetett 4000 lovas s 20 000 gyalogos ksrte el. Ezek havi zsoldja 128 000 rajnai forint volt. A birodalmi gylseken a rendek a trk veszly nagysgtl fggen vekre elre ennek az sszegnek mintegy 20-80-szorost ajnlottk meg. Noha az ad sohasem folyt be teljessggel, e seg lyek risi segtsget jelentettek a vgvri katonasg fizetsnek biz tostsban s a vdelmi rendszer fenntartsban, klnsen a 16. szzadban. sszessgben meghatroz rszk volt abban, hogy Magyarorszg sohasem kerlt teljessggel trk megszlls al.

A monarchia vdbstyja s meghatroz jvedelemforrsa

agyarorszg 16. szzadbeli meg hatroz fontossgra utal egy msik fontos arnyszm is. N o

nai forintra rgtak. Ez azt jelentette, hogy a 16. szzad msodik felben sszessg ben a Habsburgok magyar frontorszga adta a m o n a r c h i a jvedelmeinek megk zeltleg 30 szzalkt. N o h a az adzs megmaradt rendi keretekben, az tfog pnzgy-igazgatsi reformoknak (kamark, vmrendszer tszervezse, szmviteli-szm adsi rendszer bevezetse) nagy jelents gk volt. Hasonlan komoly e r e d m n y t h o z o t t a magyarorszgi hadgy tszervezse. Az 1570-es vekre Magyarorszgon E u r p a egyik leghosszabb s legjobban m k d hatrvdelmi rendszere plt ki. Ez a H a ditancs s a vele nehzsgek rn is, de egyttmkd magyar rendek kzs sike-

ha 1566-ra kzpkori terletnek 40 sz zalkt az o s z m n o k szlltk meg, keleti cscskben pedig a vazallus Erdlyi Feje delemsg jtt ltre, megfogyatkozott ter lete ellenre a Habsburg Monarchia eg szn bell is tetemes anyagi s gazdasgi ert kpviselt. A h b o r k sjtotta ter leteirl befoly bevtelek nlklzhetet lenek voltak nemcsak a trkellenes v delem, de az egsz m o n a r c h i a pnzgyi rendszere szempontjbl is. Az jabb vizs glatok ismeretben ezek m r az 1550-es vek els feltl vtizedeken t krlbell 750 000 ( m a x i m u m 800 000-850 000) raj

A Magyar Kirlysg hatrvdelmi rendszere 1590 krl

rsekjvr ltkpe a vrral. Rzkarc, 1595 krl

re volt. St az utbbiak nlklzhetetlen szerept s erejt jelzi, hogy a Hofburgnak azt is el kellett fogadnia, hogy a rendek ke zben a hatrvdelem igazgatsnak egy kisebb s kevsb jelents rsze, nevezetesen az gynevezett kerleti fkapitnysgok intzmnye mindvgig megmaradhasson. Ennek ksznheten a magyarorszgi ha trvdelem - az gynevezett kormnyzati (rendi) dualizmus jellegnek megfelelve ktarcv vlt. A hatrvdelem pillreit, az sszesen mintegy 100-120 vgvr egyes vezeteit (a vgvidkeket) igazgat vg vidki fkapitnysgok (az Adriai-ten gertl az erdlyi hatrig 1: a legkorbban kialakult Bihcs, majd Krolyvros kz p o n t horvt-tengermellki, 2: a Vrasd kzpont szlavniai vagy msknt vend,

Erdvros
Olyan modern, ltalban olasz tpus flesbstykkal megerstett erdtmny, amelyben nagyszm katonasg s polgri lakossg l egytt, a polgrsg megmarad kivltsgai dacra a katonasgot vezet fkapitny igazgatsa vagy legalbbis ellenrzse alatt. A 1 6 - 1 7 . szzadi magyarorszgi trkellenes hadszntren elssorban Krolyvros, Gyr, rsekjvr s Szatmr tartozott e kategriba. Ezek kzl Krolyvros s rsekjvr az 1580-as vekre teljesen jonnan, modern hatszg alaprajz erdknt plt fel.

3: a kanizsai, 4: a gyri, 5: az j erdvros, rsekjvr kr szervezett bnyavidki, vgl 6: a Kassa k z p o n t fels-magyar orszgi) alkottk, amelyeket az Udvari Haditancs (ill. 1578-tl az els kettt a grazi Bels-ausztriai Haditancs) ir nytott. Velk azonos terleten lteztek a hatrvdelem kiegszt elemei, a vr megyk hadgyt s a nemesi felkelst ve zet kerleti generaltusok ( 1 : a h o r v t szlavn, 2: a dunntli, 3: a Pozsonytl G m r megyig terjed, gynevezett du nninneni s 4: a fels-magyarorszgi), amelyek a rendek irnytsa alatt lltak, s ezrt ezek tisztt csakis magyar fne mesek tlthettk be. A Habsburg Monarchihoz val csatla kozs s a sikeres kzpontosts kvetkez tben a magyar rendek szerepkre teht az 1526 eltti kzponti igazgatsi szintrl alacsonyabbra, a katonai s a pnzgy igazgats helyi szintjre szorult, de ott tovbbra is igen meghatroz s nlklz hetetlen maradt. Mg Magyarorszg az idegen seglyekre volt rutalva, Bcs egy rtelmen rszorult a trkellenes har cokban edzett, a vgekhez kzel nagybir tokokkal s komoly befolyssal rendelkez magyar s horvt fnemesek lland tan csaira. Ezek az aulikus furak s fpapok voltak radsul a bcsi udvar kzpontos t trekvseinek korltozi, a magyar bel-

politika s igazsgszolgltats teljes k r irnyti, az orszggylseken pedig a ren di ellenlls vezeti, sszessgben teht a Szent Istvn-i llam H a b s b u r g M o n a r chia-beli klnleges szuverenitsnak leg fbb rei". Az udvarral val egyttmkds s szembenlls, azaz a lojalits s a hazafisg teht sszeegyeztethet volt, n o h a trt netrsunk ezt tbbnyire feloldhatatlan el lenttknt mutatja be. A lnyeg az egyen sly megtallsa volt, melynek ltrejtt ben az egymssal szembenll, k l nb z magyar fri csoportok vagy udvari lob bik trekvsei gyakran meghatrozbb szerepet jtszottak, m i n t az orszgos vagy birodalmi rdekek. Vgl a magyar politi kai elit erejnek jelentsgre utal az is, hogy az orszggylsek szerepe meghat roz maradt, de a nagyurak megriz tk pozciikat a vrmegyk letben is. A Habsburg M o n a r c h i b a n gy egyrtel-

A magyar orszggyls 1536. vi 49. trvnycikke az orszg j igazgatsi szkhelyrl


Az orszg igazgatsnak szkhelye pedig (addig, amg az orszg Isten segtsgvel vissza nem foglaltatik) Pozsony legyen."
Magyar trvnytr. 1526-1608. vi trvnyczikkek. Magyarz jegyz. MrkusDezs. Bp, 1899.35. old. (Kolosvri Sndor s vri Kelemen fordtsa)

m e n a Magyar Kirlysg rendelkezett a legersebb rendisggel s befolysos p o litikai elittel. St elssorban a kirlysgi nemessgnek volt r d e m e a magyarlakta hdoltsg szaki terletnek mintegy M a gyarorszg rszeknt t r t n megtartsa is. Emellett pedig - m i k n t errl m g sz lesz - a magyar nyelv s i r o d a l o m , vala mint a protestantizmus t m o g a t s b a n s a katolicizmus megjtsban is risi r demeik voltak.

Pozsony, a kirlysg belpolitikai fvrosa". Sznezett rzkarc, 1588

Szapolyai Jnos kirlysga s az Erdlyi Fejedelemsg


A Sztambulba vezet t: Jnos kirly s fia llama 38 Igen szk svnyen: az Erdlyi Fejedelemsg 44

A Sztambulba vezet t: Jnos kirly s fia llama

19-20.

szzadi magyar trtnetrs Szapolyai Jnos kirlysgt ugyan tbbsgben a kzpkori magyar llam folytatsnak vagy gymond nem zeti kirlysgnak" tekintette, az jabb ku tatsok ezt a megllaptst szmotteven rnyaltk. Ma mr tudjuk, hogy a korban nemzeti kirlysgok" egyltaln nem, csupn dinasztikus llamok lteztek, J nos kirly nll magyar llama pedig m r az id tjt megbukott, amikor Ferdi n n d osztrk fherceg fejre kerlt a Szent Korona. Br 1526. november 11-ei koro nzsa utn Szapolyai egy h n a p alatt szinte korltlan hatalomra tett szert, Fer d i n n d december kzepi megvlaszts val nyilvnvalv vlt szmra: megegye zs rvn vagy fegyveres ton, de a nla mg korltozott helyzete ellenre is ersebb kirlytrsval kell az orszgrt meg kzdenie. Maga az elbbi lehetsgben remnykedett. Szapolyai tja a trkhz Jnos kirly majd minden tren illzikat kergetett. Abban bzott, hogy a francikkal val itliai harcok s az osztrk tarto mnyok bels problmi megakadlyoz zk rivlist, hogy sereggel vonuljon ellene Magyarorszgra. Emellett azt remlte, si kerl kirlysgt Eurpa-szerte elismer tetnie, nemzetkzi szvetsgeket ktnie, majd megersdve m i n d Ferdinnddal, m i n d a szultnnal bkessgre lpnie. Hely zete azonban 1527 tavasztl rohamosan romlott. A Ferdinnddal val bks meg egyezs - a mindkt kirllyal rokon lengyel uralkod, III. Zsigmond kzvettsvel 1527 jniusban Olmtzben n e m jrt eredmnnyel. Ferdinndnak ugyanis nem

res visszaszortsa. m a nemzetkzi el fogadtats sem jrt sikerrel. Jnos kirlyt a Habsburg-dinasztia ellensgei, elssor ban a magt legkeresztnyibbnek titull I. Ferenc francia kirly ugyanarra a sorsra sznta, mint Szlejmn szultn: felhasz nlhat eszkzknt a nagy eurpai riv lissal, a Habsburgokkal szemben. A len gyel uralkod viszont igyekezett semleges maradni rokonai viszlyban, mikzben VIII. Henrik angol kirlytl, de a bajor v lasztfejedelemtl sem rkezett semmifle segtsg; br ez utbbiaknak nem is na gyon volt realitsa. Szapolyai gy nem zetkzileg elszigeteldtt, magyar tbora egyre fogyott, Ferdinnd jliustl elre nyomul csapatai pedig fokozatosan szor tottk vissza, st szeptember 27-n Tokaj mellett d n t veresget mrtek seregre. Orszglst 1527 szn gy csaknem teljes sszeomls fenyegette. Az vtizedek ta uralkodi ambcik vezrelte Szapolyaiban mindezek ellenre sem merlt fel a t r n r l val lemonds le hetsge. Br n e m tudjuk, hogy ez esetben miknt alakult volna orszga sorsa, szorult helyzetben kiutat keres dntse kataszt roflis kvetkezmnyekkel jrt. Mg ellen fele kirlly koronzsa eltt, oktber 18-n tnak indtotta seglykr kvett (a lengyel Hieronim Laskit) a Portra. Ez zel elfogadta a szultn szvetsgajnlatt s a trk orientci mellett dnttt. A v gl 1528. februr 28-n megkttt isztam buli szerzds azt jelentette, hogy a ma gyar uralkod a szultn vazallusv vlt, noha a fggsi viszony ekkor mg eg szen laza volt. Hamarosan viszont kide rlt, hogy Jnos kirly vgzetes tra lpett. A szultni szvetsgbl" ugyanis mr so hasem volt visszat az ltala vgyott fg-

Szapolyai Jnos Szlejmn szultn eltt. Trk miniatura rszlete

volt ms vlasztsa, mint ellenfele fegyve

getlen Magyar Kirlysg, de az egysges Magyarorszg fel sem. Szlejmn poli tikai elkpzelseiben hossz tvon n e m szerepelt egy nll magyarorszgi fejede lemsg. pusztn hdtsai bevett koreo grfija szerint keresett magyar t m o g a t t , m a g n a k olyan akivel megoszthatja

Szapolyai Jnos kpmsa. Rzmetszet a NdasdyMausoleumb/, 7664

Ferdinnd erejt, s aki hadseregt t m o gatja az u t b b i ellen vezetett hadjratok sorn. Jnos kirly ezzel nkntelenl is az oszmnok magyarorszgi szllscsinljnak" szerepkrbe lpett. Dntse hossz tvon is tragikus volt Magyarorszg politikai fejldse szempontjbl. nyitott. 1526-ig A Sztambulba vezet ttal Jnos kirly j irnyvonalat ugyanis a magyar politikusok hatrozottan elutastottak b r m i n e m egyttmkdst a trkkkel. Szapolyai illzikkal teli sz vetsgkeressvel ez az egysges trkellenessg megsznt. St t kvetve egyre tbben voltak, akik - rszben nmetellenessgtl ftve, rszben szintn, rszben magnrdekbl - gy vltk, a trk fg gsg vllalsa jelenti a remlt kiutat; noha a balkni llamok pldjn lthattk, hogy az oszmn nagyhatalom rnykban a Du na menti hadfelvonulsi t vidkn a leg cseklyebb esly sincs az nll llamisgra. gy ltalban gyorsan csaldniuk kellett, hiszen tbbnyire h a m a r kiderlt, hogy az esemnyek legfbb irnytja, a szultni hadvezets csak ideig-rig szmol a t r k s " magyarokkal. Szapolyai az isztambuli egyezsg hrt mr nem Magyarorszgon, hanem nknt vllalt lengyelorszgi szmzetsben (Tarnwban) lte meg. Ferdinnd jabb hadj rata kisprte t az orszgbl. A Hans Katzianer fhadparancsnok vezette sereg 1528. mrcius 8-n Szina mellett (Abaj megye) ismt a Habsburg uralkod szmra hozott gyzelmet. Jnos kirly mjusban vgleg meneklni knyszerlt, s csak akkor trhe tett vissza, amikor mr mind Bcsben, mind Budn mindenki tudta, Szlejmn jabb nagy hadjratra indul a Habsburgok ellen. 1529 augusztusban Szapolyai nem is ksleJnos kirly kormnyzata Szorult helyzete ellenre Szapolyai folytatta orszga 1526 vgn megkezdett kormny zatnak kiptst. Ez a bksebb 1530-as vek kzepre komolyabb eredmnyekkel jrt. A Mohcs eltti hagyomnyokat k vetve Jnos kirly megszervezte udvartart st, amelyet ez id tjt rszben Vradon, rszben Budn tartott. Az 1526 eltti kt vtized rendi kzdelmeiben felemelkedett kznemesi rtegre, szp szm familiris ra s nhny tekintlyes, de valjban sajt rdekeiket szem eltt tart nagyrra t maszkodva pedig, a kzpkori struktrt folytatva, mind az llam- s kzigazgatst, m i n d az igazsgszolgltatst sikerlt kip tenie. Hatalma a hbors viszonyok miatt kedett mielbb a szultn el sietni. A m o hcsi csatamezn hdolt szvetsges nek". A nagyr hlja nem is m a r a d t el. J nos kirly szeptember kzepn visszakapta a Ferdinndtl elfoglalt Budt, ahol - br gyakran elfeledik - vazallusa hsgnek biz tostsra nhny ezer fnyi trk katona sgot hagyott. Az idegen megszll csapa tokkal Szapolyai nll magyar kirlysga vgleg illziv vlt.

azonban igen kzpontostott volt, azaz a centralizci szksgessgt Szapolyai is felismerte. Kirlyi tancsa elvileg ugyan ltezett, valjban elvesztette a Jagellk alatti jelentsgt. Komo lyabb ellenllstl orszggylsein sem kellett tartania, hiszen azok rsztvevi majdnem mind neki ksznhettk fel emelkedsket. Emiatt Jnos kirly prat Szapolyai Jnos pecstje, 1537 lanul ers hatalommal brt, melyet majd az erdlyi fejedelmek is rkltek. Egyedl dnttt minden fontosabb krdsben, s pusztn kancellrjt, Werbczy Istvnt vonta be az llamgyek intzsbe. A pnz gyeket kevss korszerstette, azokat to vbbra is fknt kincstarti (Tornallyai Ja kab, majd Frter Gyrgy) s rszben budai udvarbri irnytottk. A tbbi fmltsgot s fontosabb tisztsget nagyrszt nemrg felemelkedett hvei kaptk. Kor mnygpezete teht - gy szerkezett s szemlyzett, mint mkdst tekintve sszessgben egyenes, m leegyszerstett folytatsa volt a korszerstsre szorul Jagell-korinak. Egyedl diplomcija je lentett kivtelt, tbb nyelven beszl, gyak ran humanista mveltsg, br fknt ide gen tagjaival (Hieronim -Laski, Tranquillus Andronicus s Giovanni Statileo). A tlsgosan ers kirlyi hatalomnak azonban volt egy risi htultje. Ha az uralkodt valakinek sikerlt kzben tarta nia", gyakorlatilag egsz orszgnak irnyi-

tst tvehette. Az 1530 utni kt vtized ezt tkletesen igazolta. Ez ugyanis elbb a Szlejmn szultn ltal Jnos kirly nya kra ltetett, gtlstalan velencei kalandor nak, Lodovico Grittinek, majd utbb az gyes hintapolitikt folytat s mg a Por tt is megtveszteni kpes Frter (eredetileg Utyesenovics) Gyrgynek sikerlt. Mg az elbbi 1530-tl 1534. vi medgyesi meg gyilkolsig Szapolyai, az utbbi Jnos kirly fia, a csecsem Jnos Zsigmond kincstartja (1534-1551) s kormnyzja (1541-1551), azaz a keleti" magyar llam gazdasg- s belpolitikjnak szinte korlt lan hatalm irnytja volt. Frter Gyrgy nek ugyanakkor az 1530-as vek kzeptl msfl vtizeden t elvlhetetlen szerepe volt abban, hogy az 1539 elejn a lengyel ki rly lenyt (Izabellt) oltr el vezet J nos kirly, majd fia orszga nem semmislt meg. St, br eredetileg sem Szlejmn szultn, sem Ferdinnd, de mg Gyrgy ba rt sem akart a Kirlyhgn tl j orszgot teremteni, vgl mindannyian alapvet szerepet jtszottak abban, hogy Szapolyai trk szvetsges kirlysgbl megszlet hetett az oszmnok klnleges vazalluslla ma, az Erdlyi Fejedelemsg. Gyrgy bart kormnyzsa sok tekin tetben hasonltott Grittihez. Mg azon ban a velencei kalandor sajt szakllra mesterkedett, Frter Gyrgyt ennl sok kal nemesebb clok vezreltk. A vazallus kirlysg pnzgyeit rendbe hozta, az ural kodi hatalmat megerstette, majd a szul tni hadak gyakori tvolltben megtette a kezd lpseket a Habsburgokkal trt n kiegyezs fel. Gritti pldjt ismerve viszont tudatban volt annak, hogy min den meggondolatlan lpssel az oszmnok nak szolgltatja ki orszgt. Ezzel magya rzhat, hogy szinte mr kvethetetlen diplomciai fortlysorozattal igyekezett megvalstani orszgegyest trekvseit. Ennek els fontos llomsa az 1538. feb rur 24-n kttt titkos vradi bkeszer zds volt. Ebben a kt uralkod kvetei megegyeztek, hogy Szapolyai s Ferdinnd

Partium
Az Erdlyhez tartoz, a 16-17. szzadban vltoz terlet magyar orszgi Rszek (latinul partes Hungariae), fknt tiszntli megyk (elssorban Mramaros, Kzp-Szolnok, Kraszna, Bihar s Zarnd). E Rszeknek (innen az elnevezs: Partium) az erdlyi fejedelmek az 1570. vi speyeri szerzdstl kezdve hivatalosan is uralkodik voltak (latinul princeps Transilvaniae Partiumque regni Hungri dominus). Fontos ugyanakkor hangslyozni, hogy a ks kzp korban e terletek egyltaln nem ktdtek az erdlyi vajdasghoz, azaz Erdlyhez val knyszer csatlakozsuk elssorban az oszmn hdts kvetkezmnye volt.

megtartjk a k e z k n lv terleteket, va lamint klcsnsen segtik egymst a t rk ellen. Jnos kirly halla u t n viszont - mg ha figyermeke szletne is - or Sza szgrsze a H a b s b u r g - h z r a szll.

b e n Frter Gyrgy jabb egyestsi ksrle tekkel prblkozott. Buda t r k megszllsa ellenre m i n d a kirlysgi s az erdlyi nemessg, m i n d a H a b s b u r g politikai vezets, m i n d Gyrgy bart mg m i n d i g bzott az egysges M a gyar Kirlysg, azaz a Szent Istvn-i llam helyrelltsban. gy ltszott, a magyar fvros eleste okozta sokkhats jra egye sti az erket. Errl t a n s k o d o t t az 1541. december 29-n Gyalu vrban (Kolozs megye) kttt egyezsg, amelyben a vradi szerzdst jtottk meg. Izabella kirlyn megfogadta, hogy fia orszgrszt s a n la lv Szent Koront a szepessgi bir tokokrt Ferdinndnak adja. Az u t b b i hadainak Buda alatti, 1542. szeptemberi kudarcra azonban Frter Gyrgy ismt visszavonult fjt". Erre az erdlyi rendek az v vgi tordai ditn rvnytelentettk a gyalui egyezmnyt, s Jnos Z s i g m o n d vlasztott magyar kirlyt uralkodjuknak ismertk el. A gyanakv Portra pedig hsgk jelkpeknt - 1543 kzepn tz ezer forintnyi adt kldtek. Ez jl m u t a t t a ,

polyai r k s n e k a Fels-Magyarorsz gon kialaktand szepesi hercegsg jrt volna cserbe. Magyar Kirlysgbl vazallus fejedelemsg A bkeszerzdsbl a z o n b a n s e m m i sem valsult meg, hiszen Jnos kirly 1540. j liusi halla u t n m a g a Gyrgy bart llt el a megllapods megvalststl. Az idt mg n e m ltta elrkezettnek az orszg egyestsre. Visszalpse felgyorstotta az esemnyek m e n e t t . F e r d i n n d kt si kertelen hadjratban prblkozott Buda bevtelvel, melyet az 1541. vi b n t e t hadjratban a janicsrok vgl egyetlen gylvs nlkl szlltak meg. Szlejmn ezttal m g Frter Gyrgy eszn is tljrt. N e m vletlenl tartotta az esemnyt maga a kincstart is lete egyik legnagyobb hi bjnak: tvedtem, az oka." A szultn Buda megszerzst kveten felszmolta Szapolyai kirlysgt s h r o m virtulis szandzskbgsgre osztotta fel te rlett. Ez ugyan arrl tanskodott, hogy hossz tvon n e m szn nllsgot e r giknak, dntsvel alapvet lpst tett a majdani fejedelemsg kialaktshoz. A Partium fejldse ugyanis ettl kezdve egyre szorosabban sszefondott a Kirly hgn tli terletekvel. A tiszntli vr megyk vezeti ugyanis hamar felismer tk, hogy Gyrgy bart szandzskjbl" a Habsburg-uralkodval egyre nehezebben tarthatjk meg kapcsolataikat. Az 1544. vi tordai orszggyls ennek a folyamatnak meghatroz llomsa volt: a vrmegyk kvetei ezen kijelentettk, elfogadjk Jnos Zsigmond uralmt s ezentl az erdlyi rendek gylsein vesznek rszt. Mindekz n idig cselekedeteimben nem hacsak nem Budnak trk kzre

adsban, de annak sem n voltam egyedl

A csecsem Jnos Zsigmond Szlejmn szultn eltt. Trk miniatura

Izabella kirlyn alakja sremlknek fedlapjn a gyulafehrvri szkesegyhzban

val a teljes elfoglalstl mentette meg Jnos Zsigmond orszgt. A szultni hadvezets ugyanis legalbb annyira viszolygott egy keleti" magyar llam ltrejtttl, mint Habsburg ellenfele. Az egyests krdse a Porta habozsa miatt ezrt tovbbra is n a p i r e n d e n marad hatott, hiszen Ferdinnd trvnyes ma gyar kirlyknt de jure egsz Magyarorszg urnak tekintette magt. Az jabb ksrlet lehetsge vgl az 1547. vi o s z m n Habsburg bkt s V. Kroly csszrnak a schmalkaldeni szvetsg felett aratott mhlbergi gyzelmt (1547. prilis 24.) kveten jtt el. Frter Gyrgy jra pr blkozott. A D u n a vidkn m r berendezkett trkk miatt a z o n b a n vatosnak kellett lennie. A titkos egyeztetsek Ferdi nnd kveteivel teht tovbb folytatdtak, de kzben a b u d a i past is igyekezett meg gyzni hsgrl. Az e r e d m n y az 1549. szeptemberi nyrbtori szerzds lett. Ez k i m o n d t a , hogy Jnos Z s i g m o n d s any ja - 100 000 forint krptls, valamint Oppeln s Ratibor szilziai hercegsgek fe jben - l e m o n d orszgrl. Gyrgy bart bmulatos, m veszlyes hogy az orszgegyest trekvsek ellenre a keleti terletek trk fggsge szoro sabb vlt. Mindezek dacra valszn, hogy a kormnyz 1542 vgi plforduls diplomciai sakkjtszmja gy tovbb tar tott. Izabella kirlyn ellenllsa, majd a szerzds ltala t r t n t isztambuli berulsa azonban veszedelmes helyzetbe sodor-

Frter Gyrgy meggyilkolsa. Rzkarc

ta a kormnyzt. A kvethetetlen politikai jtszma egyre inkbb Szlejmn terhre volt, ezrt 1550 augusztusban arra szl totta fel az erdlyi rendeket, hogy fejt vegytek vagy elevenen a kirly fia kezbe adjtok, hogy ilyen latorrt az orszg el ne vesszen." N o h a a szultni parancsot teljes teni igyekvknek a k o r m n y z sikerrel llt ellen, mgis buksra volt tlve. Miutn ktkulacsos jtszmjt Bcsben sem rtettk meg, 1551. december 17-nek jszakjn az Erdly megszllsra igyekv Gianbattista Castaldo generlis katoni gyilkoltk meg. Az orszgegyestst viszont a kirlyi csa patok sem t u d t k megvalstani, n o h a Izabellt s fit 1552 elejn sikerlt Ma gyarorszg elhagysra s a Szent Korona visszaadsra b r n i u k . Az esemnyek vg s menett ugyanis ezttal is a szultni ha dak szabtk meg. 1551-1552. vi hadjra tukban e l d n t t t k a keleti magyar terle tek sorst, hiszen a Temeskz s Szolnok megszllsval Erdly s a Partium fld rajzilag vgleg elszakadt a maradk kirly sgtl s az o s z m n o k ltal knnyen ellen rizhet t a r t o m n n y vlt. A kirlyi h a d a k erdlyi kudarcbl ta nulva a szultni hadvezets radsul felis merte, hogy a Habsburgok magyarorszgi erit sokkal j o b b a n megoszthatja, ha Er dly megszllstl eltekint, s azt tovbb ra is megtartja vazallusnak. Izabella s J nos Zsigmond 1556. oktberi visszatrtt kveten gy szlethetett meg az eredeti leg senki ltal sem akart" magyar orszg rszbl a trk vazallus Erdlyi Fejedelem sg avagy - ahogy az oszmnok neveztk Szlejmn szultn mve". Azt azonban senki sem gondolhatta, hogy Frter Gyrgy orszgegyestsi terve csak vszzadokkal ksbb, 1867-ben vlhat valra. De a sors klns igazsgtalansga volt az is, hogy a kemny eszkzkkel, m nemes clo krt kzd Gyrgy bartot a nagyhatal mak vgl ugyangy iktattk ki Magyaror szg trtnetbl, miknt tbb, kirlyi hatalomra njelltknt vgy, gtlstalan n a g y u r a t . gy jrt pldnak okrt a sajt fit a szultnnl tszknt felldoz, a bir tokszerzsi s hatalomvgytl megszllott Pernyi Pter, vagy a Grdonyi ltal tve sen nagyra rtkelt kalandor fr, T r k Blint. Mg az 1542. szi kirlyi hadj rat alatt a budai pasval kapcso latot tart Pernyit I. Ferdi nnd, Trkt Buda bev telekor Szlejmn juttatta rk rabsgra. A Porta 1550-es vek beli dntsei teht hossz tvra megszabtk Szent Istvn birodalma keleti tar tomnynak, az erdlyi vaj dasgnak a sorst. A Szent Ko rona visszaadsval, a vazallussg ersdsvel, majd a kirlyi cm elvesz tsvel radsul a Szapolyai Jnos l tal mg tovbbrktett Magyar Ki rlysg jogfolytonossga is vgleg a mlt lett. Erdly ettl kezdve jo gilag s llamisgt tekintve mr nem volt az egykori magyar llam rkse, mg ha az igazgats s a kultra terletn szerencsre sok mindent hagyomnyozott is o n n a n sikerrel tovbb.

Jnos Zsigmond arckpe. Niccolo Nelli rzmetszete

Castaldo erdlyi hadjratnak emlkrme

Igen szk svnyen: az Erdlyi Fejedelemsg


A korbban mindenron egyestend tartomny az 1556 utni kt vtizedben a megmarad szoros kultur lis-vallsi kapcsolatok ellenre politikai katonai szempontbl a Magyar Kirlysg ellensgv is vlt. A kt, tbbsgben ma gyarok lakta llam politikai rdekei ekkor tl knyszersgbl hossz idre alapve ten eltrtek. Ez annak ismeretben persze, hogy az egyik a Habsburg Monarchia fon tos rsze, a msik pedig az Oszmn Biroda lom ppen a Habsburgokkal szemben lt rehozott vazallusa lett, teljessggel rthet. Radsul a fejedelemsg a kt nagyhatalom perifrijra szorult, gyakran azok egyms elleni kzdelmnek jtkszerv vlt, gy uralkodi risi nehzsgek kztt, mond hatnnk igen szk svnyen knyszerltek politizlsra - miknt ezt 1585-ben Gyulay Pl fejedelmi tancsos tallan megfogal mazta: Erdly trk s nmet kzt vagyon. Ennek egyike igen hatalmas, a msik igen praktiks nemzetsg. gy viselni az ember nek magt ezekhez, hogy egyik miatt se vall jon krt, nem kicsiny okossg." A praktiks nemzetsg", azaz a ma gyar trnt betlt Habsburgok elviekben ugyan sohasem m o n d t a k le a kirlysg s a fejedelemsg egyestsrl, vele szem ben egyttal vdelemre knyszerltek. Er dly megtartsa ugyanis - mint ez az 1550-es vekben kiderlt - katonailag megoldhatatlan volt, gy a csszrvros ban idlegesen knytelenek voltak flre tenni az illzikkal teli elkpzelseket. A monarchia anyagi-katonai erforrsait inkbb az oszmnok elleni kirlysgi ha trvdelmi rendszer (lsd 33. old.) kipt sre kellett fordtani - miknt erre a bcsi hadvezets figyelmt a magyar politikai elit egyik vezetje, az Erdly szomszds gban lak nagyr, Bthory Andrs mr 1555-ben felhvta. Felismerte, hogy ennek elmaradsa esetn mr sohasem lesz lehe tsg a kirlysg s a fejedelemsg tovbb ra is vgyott egyestsre, a trk vazallus Erdly sorsa ugyanis elssorban nem a ma gyar uralkodk, h a n e m a Porta dntsei tl fgg. Egyestend orszgrszbl ellensg A kvetkez vtizedekben Erdly j helyet kapott a bcsi udvar politikjban. A t rk szvetsges ellensgg vlst kivlan jelezte, hogy a kirlysg szakkeleti terle tein az 1550-es vek vgtl hasonl vg vrvonal plt ki, mint az oszmnokkal szemben. Ez Szatmr 1565. vi elfoglalst kveten a fels-magyarorszgi generaltuson bell - az eurpai hr hadvezr s hadtuds, Lazarus von Schwend generlis vezetsvel - a tiszntli fkapitnyi kr zet megszletst hozta. Ennek vrai mr nem a keresztnysg rk ellensgei", ha nem a velk vazallust viszonyban ll feje delmek hadainak feltartztatsra voltak

Hans Rueber kassai fkapitny jelentse az Udvari Haditancshoz a Fels-Magyarorszgot a hdoltsg, Erdly s Lengyelorszg irnybl fenyeget veszlyrl. 1576. november 18., Bcs
Mivel jelenleg Fels-Magyarorszg egyrszt a trkk s az erd lyiek fell - akik ez ideig velnk szemben nem kevesebb ellensges kedst tanstottak, mint a trkk -, msrszt Lengyelorszg fell, mintegy hromszgben, teljesen krbe van vve, s mivel magn az orszgrszen is szmos nehzsggel kell szembenzni, igen szk sges, hogy irt megfelel szm katonasgot tartsanak."
Plffy Gza: A fels-magyarorszgi fkapitnysg s Erdly Bthory Istvn uralkodsa idein (1571-1586/ (A Bthory-kutats egy feldolgozatlan krdskrrl). Medlaevalla Transilvanica 1. (1997) 1-2. sz. 119. old. (Plffy Gza fordtsa)

Az Erdlyi Fejedelemsg kialakulsa, 1541-1571

Jnos Zsigmond dnrja, 1551 hivatottak. De rgtn hozzteend: a ki rlysggal szemben Jnos Zsigmond is ki ptette sajt vrlncolatt, st hamarosan hatrvmok sorakoztak a knyszersgbl nll utakra tlt s llamjogilag kln vlt kt magyar orszgrsz kztt. Ezrt brzolta a szzad msodik feltl szmos nyomtatott trkp a vazallus fejedelems get m r kln llamknt. Mindezen az 1570. vi speyeri egyez mny sem vltoztatott. Hiba egyeztek meg ugyanis a nmet birodalmi vrosban Jnos Zsigmond s Miksa kirly kvetei ar rl, hogy az elbbi halla utn az ltala mr fejedelemknt (princeps Transilvciniae Partiumque regni Hungri) kormnyzott Er dly s a Rszek a Habsburgokra szllnak. Az ifj uralkod halla utn, 1571. mjus 25-n a rendek somlyi Bthory Istvnt vlasztottk fejedelmkk, akinek hama rosan az igen szk svnyrl is sikerlt ki trnie. Br a bcsi hadvezets 1571 s 1575 kztt Bekes Gspr tmogatsval fegyveres ton is megprblkozott B thory gyengtsvel, st lettelvel, Bekes 1575. jlius 8-n Kerelszentplnl (Kkll megye) elszenvedett veresge az utols prblkozsoknak is vget vetett. Bthory hatalma a rivlist t m o g a t mintegy negyven szemly kivgeztetsvel meg szilrdult - jllehet adjt III. M u r d szultn a korbbi tzezer forintrl ti zentezerre emelte. A Porta h a m a rosan Bthory lengyel kirlysgba is beleegyezett, klnsen, hogy azt a fejedelem Habsburg Ern fher ceggel szemben nyerte el. St, Isztam bul szmra kivlan jtt, hogy fld

Bthory Istvn lengyel kirly. Olajfestmny 1583

gok komoly anyagi s katonai erforrsait kttte le. 1576-ban pldul a kassai fka pitnysg 13 vrban szolgl mintegy 6100 fnyi katonasg zsoldjnak sszege a Magyar Kirlysg ves bevteleinek k rlbell 70 szzalkra rgott. Szlejmn szmtsa teht bevlt: a fejedelemsg n ll" plyra lltsval a magyarsg erit sikerlt megosztania, Erdlyt pedig a Habs burgok elleni kzdelmben kijtszania. B thory erdlyi-lengyel uralkodsa radsul mg a magyar fnemessg nhny tagjt is megingsra ksztette, akik az orszg szak keleti rszeiben abban az illziban kezd tek hinni, hogy Erdlybl vagy Lengyelor szgbl kiindulva egy kelet-magyarorszgi (akr trk vazallus) kirlysg ltrehoz sval lehetsges a kt magyar orszgrsz egyestse. Az oszmnok ltal kijellt igen szk svnyrl azonban csak idlegesen le hetett letrni. A hatalmas nemzetsg", az oszmnok Bthory lengyel kirlysgt ms irny le ktttsgeik miatt n e m elleneztk. St, a lengyel prtfogssal megersdtt erd lyi llamot mg inkbb kijtszhat adunak tartottk Bcs irnyban val hdtsaik elsegtshez - miknt maguk hangoztat tk: Bthory vajda tartozik a lengyelek s az erdlyiek seglyvel a trkknek abban segtsgkre lenni, hogy Magyarorszg ma radk rszt elfoglalhassk". Ennek a clnak - a fejedelemsg lakinak szerencsire a lazbb vazallusi sttus is megfelelt. Ez azt jelentette, hogy nll klpolitikt a feje delmek csak szultni jvhagyssal folytat hattak, a belpolitika irnytsban viszont teljesen szabad kezk volt. Hsgk fej ben adt fizettek a Portnak, melynek szszege az els alkalommal (1543) beszolgl ttott tzezer forintrl a szzad vgre hszezerre nvekedett, ami sszessgben - a szmos ktelez ajndkkal egytt nem csekly megterhelst jelentett az or szgnak, hiszen ves bevtelei mintegy tz szzalkt tehette ki. A fejedelmet ugyan elvileg a rendek vlasztottk, de csak akkor nyerte el trnjt, ha a szultn kinevez n-

kzi-tengeri s perzsiai hadakozsa idejn az erdlyiek, majd a lengyel gondoskods sal erre kapott fejedelemsg a Habsbur-

Bthory Istvn erdlyi fejedelem orszga vilgbirodalmak kztti helyzetrl, 1575. augusztus 6., Kolozsvr
Megfontolvn, hogy ezt a fldkereksg kt legnagyobb uralkodja kztt, vagyis azok sarkpontjban elhelyeztetett, az emberi ertl s tmogatstl teljesen magra hagyott tartomnyt msknt megrizni s kormnyozni nem lehet, csakis a mindkt csszrtl neknk adott kedvezsbl, ezrt minden idben hivatalom szerint teljes ermmel arra fordtottam igyekezetemet, s a tartomny jvedelmeit s lehet sgeit, hogy az egyik csszr fel engedelmessggel, a msik fel pedig ajndkokkal s magunk alvetsvel kedvezzek, hogy a tarto mny a kls ellensgtl minden veszly esetn nyugalomban, teljes egszben megriztessk [...]."
Bthory Istvn erdlyi fejedelem s lengyel kirly levelezse. I. kt. 7556-1575. Hazai s klfldi levltrakban gyjt., kzrebocs. Veress Endre. Kolozsvr, 1944. 344-345. old. (latinul) s goston Gbor-Oborni Terz: A tizenhetedik szzad trtnete. Bp., 2000. 38. old. (magyarul, Obornl Terz fordtsa)

neplyes szerzdslevelt s bot) is megkapta.

(ahdnme) s a

z e n t ves h b o r zavaros idszakaiban lehetett egy a P o r t a ltal is t m o g a t o t t t r n k v e t e l (pldul 1603-ban Szkely Mzes) esetn k o m o l y a b b ellenlbasa. St, a fejedelem azt is m e g t e h e t t e , hogy elkobozza az aka ratnak ellenszeglk birtokait, vagy vgezzen legfbb tancsosaival. B t h o r y Z s i g m o n d pldul 1592-ben gy tett Gyulay Pl tancsossal, a kvetkez esztendben Glffy Jnos fudvarmester rel, majd 1594 kora szn szinte a teljes ellenzki tborral. Az ekkor kivgzett Kovacsczy Farkas kancellr utda, Jsika Istvn ngy esztend mlva h a s o n l a n vrpadon vgezte. Ilyen esemnyek a Ma gyar Kirlysgban ekkor elkpzelhetet lenek voltak. M i n d e z elssorban a feje delemsg klnleges berendezkedsnek volt a kvetkezmnye. Erdly berendezkedsnek jellegzetessgei Jnos Zsigmond s legbefolysosabb tan csosai a keleti" magyar llam kormnyza tnak kialaktsakor 1556 utn kt rkKvetfogad terem a krakki Wawelban Bthory Istvn pecstje

trk beiktatsi jelvnyeket (aranyos zszl Br m i n d e z e k ktttsget jelentettek, Erdly vazallussga mgis az egyik legked vezbb kapcsolat volt a P o r t a s hbresei viszonyban. A szomszdos kt r o m n vajdasgban, Havasalfldn s Mold vban a klgyek mellett a belgyek is a szultni u d v a r a k a r a t n a k megfelelen alakultak, a vajdkat a P o r t a jellte ki, adik jval t e t e m e s e b b e k voltak az erd lyieknl, s valjban Isztambul hsellt sa s a D u n a v o n a l n a k biztostsa volt fel adatuk. Erdly belpolitikai s m i n d e n n a p i letben u g y a n a k k o r a vazallussg szeren csre kevs n y o m o t hagyott: p u s z t n a ke letrl rkez sznyegek, takark, hmzett prnk s dszes fegyverek rvn gyakorolt a kzmvessgre s a mvszetekre kln leges hatst. A fejedelmi politizls lehetsgei Mg az nll klpolitika tern a fejedel mek lehetsgei b e h a t r o l t a k voltak, a bel politikban m r - m r korltlan h a t a l m u k volt. A r e n d e k - kirlysgi trsaikkal ellen ttben - szerny ert kpviseltek. A feje delmek hatalmval csak h b o r s idkben s vagy az o s z m n o k , vagy a Habsburgok tmogatsval szllhatott szembe egy-egy trnkvetel nagyr. Gazdasgi erejket az erdlyi viszonylatban tekintlyes l lami" u r a d a l m a k (pldul Szamosjvr, Somly, Vrad, Dva, Gyulafehrvr, K vr), valamint p a r t i u m i , st n e m ritkn kirlysgi nagybirtokaik garantltk, hi szen az erdlyi uralkodk egy rsze (Jnos Zsigmond, Bocskai, a Rkcziak) o n n a n szrmazott. Mindezek kivl lehetsget teremtet tek a fejedelmek szmra, hogy csaknem teljes fhatalommal brjanak. Ennek k sznheten egy-kt befolysosabb tan csossal maguk d n t t t e k majd m i n d e n fontos krdsben, a bel-, a pnz- s a had gyekben egyarnt. Az uralkodi hata lomnak ezrt a 16. szzadban pusztn a ti

sgre" tmaszkodhattak. Rszben ptettek Szapolyai kirlysgnak ersen kzponto stott hatalmi struktrjra, rszben pedig a ks kzpkori erdlyi vajdasg igazgat sra. Mivel j kzponti kormnyszervek ltrehozsra n e m kerlt sor, a fejedelem sg igazgatsa s mkdse jellegzetes vo nsaiban kzpkorias maradt, annak is a vajdasg sajtossgaihoz illesztett vlto zatval. Jnos kirly udvarbl pusztn a kancellr s a kincstart posztja, valamint a gyenge uralkodi tancs maradt meg. A tbbi rendi fmltsg (ndor, orszg br, szemlynk, trnokmester) viszont Erdlyben nem ltezett, ezek a kirlysggal val jogfolytonossg elvesztsvel nem mkdhettek. Br az uralkodi propagan da a fejedelemsget gyakran a kzpkori magyar llam legitim rksnek prblta bemutatni (mg arra is apelllva, hogy Er dlyt a Habsburg-uralkodk is a Magyar Korona orszgaihoz tartozandnak tekin tettk), ez mg az nll" llamisg, a ren geteg tmenektett ks kzpkori hagyo mny s a magyar kultra jelents fejldse ellenre sem volt tbb illzinl. Az alap vet vltozst jl sszegezte a neves francia utaz, Pierre Lescalopier 1574-ben: Min

denki az orszg eredeti nyelvn, magyarul beszl - ugyanis Erdly korbban Magyaror szg tartomnya volt." A Magyar Kirlysgtl elvlt fejedelem sg legfontosabb irnyt s vgrehajt szer ve a kancellria lett, amelyet az 1560-as vekre Izabella kirlyn tancsosa, Csky Mihly szervezett meg. Alapnak nem az 1526 eltti erdlyi vajdk kancellrijt, ha nem Jnos kirlyt tekintette, amely viszont fleg a kzpkori kirlyi kancellria sajtos sgait vitte tovbb. gy lett a kormnyszerv a teljes llami kzigazgats lettemnyese. Kt szekcija kzl a nagyobb kancellria a Porta beleegyezsvel a klgyi krdseket irnytotta, valamint utastsaival a belgye ket intzte; mikzben a kisebb kancellria elssorban igazsgszolgltatsi krdsekben volt illetkes, a fejedelmi tbla tleteit fog lalta rsba. N o h a a pnz- s hadgyigaz gatsban tovbblt vagy megszletett mg nhny tisztsg (kincstart, fadszed, tizedfrendtor, illetve mezei hadak gene rlisa, udvari fkapitny), ezek a kancell rinak a pnz- s hadgyek terletn is meghatroz szerept mgsem korltoztk, hiszen betltik ltalban vagy rokonsg ban, vagy familirisi viszonyban lltak az

Oklevl Jnos Zsigmond vlasztott magyar kirly (electus rex) s Csky Mihly kancellr alrsval, 1562

Az Erdlyi Fejedelemsg kincstri bevtelei a 16. szzad vgn

uralkodval, st gyakran tancsnak is tag jai v o l t a k . gy e posztok szintn a kzponti hatalmat erstettk. A kirlysggal ellenttben az orszg gyls sem jelentett komoly korltoz ert a fejedelmek szmra. Ez - orszggylsi funkcikat (adkivets, trvnyhozs stb.) felvve - nem Jnos kirly magyar orszg gylsbl, hanem az erdlyi vajdasg tar tomnyi gylsbl alakult ki; miknt a 16. szzad msodik felre hasonlan szletett meg a horvt-szlavn sabor is a ks k zpkori szlavniai tartomnyi gylsekbl. Az erdlyi dita ugyan vente tbb alka lommal is lsezhetett, a fejedelem hatal mt csak a legritkbb esetben korltozta. Frendi tbla ugyanis nem ltezett, azaz nem volt olyan politikai s gazdasgi hata lommal rendelkez vilgi s egyhzi nagy

birtokos rteg, amely meggtolhatta volna a fejedelmek trekvseit, k emellett gye sen hasznlhattk ki a rendi kpviselettel rendelkez hrom npcsoport (nacio), az 1437. vi kpolnai unitl Erdly rend jeit alkot magyarok, szkelyek s szszok egymssal gyakran ellenkez rdekeit. An nak ismeretben viszont, hogy a r o m n vajdasgokban rendisg sem ltezett, a vazallusi viszony kzepette az erdlyi rendi llam megszervezse komoly eredmny volt. A rendisghez hasonlan a 16. szzadban Erdly gazdasgi s trsadalmi berendezke dse is kezdetlegesebb maradt. A Mohcs eltti rksgen nehz volt vltoztatni, hi szen a vajdasg - gazdag termszeti adotts gai ellenre is - a Szent Istvn-i llam egyik legfejletlenebb tartomnya volt. Az nll" llamisg a nagyhatalmak szortsban ezen

keveset javthatott. Ilyen pozitv idszak volt Bthory Istvn uralkodsa. Ekkor a b ksebb viszonyok kzepette Erdly egyrszt - a kolozsvri, vradi, szebeni s brassi ke reskedk rvn - jelentsebben bekapcso ldott a Magyarorszgon fellendlt vagy az Oszmn Birodalom fel irnyul tvolsgi kereskedelembe, msrszt a gazdag nemes fm(Abrud-, Offen-, Krs-, Nagyb nya s Zalatna) s slelhelyei (Ds, Torda, Kolozs, Szk, Vzakna) jjlesztsvel jve delmeit szmotteven A gyulafehrvri fejedelmi palota bejrata tudta gyaraptani (krlbell 220 000 forint vente). A rendisg gyengesge s a gazdasg nehzsgei n e m csekly mrtkben az em

ltett h r o m ncira (magyar, szkely s szsz) n pl trsadalom sajtossgaival, s ppen vgbeme lltak sszefggsben. megosztottsgval talakulsval

A magyar nemessgen bell a nagybirto kos rteg hinya mindvgig komoly prob lmt jelentett, mikzben a katonskod suk fejben klnfle kivltsgokkal br szkelyek tmegei a 16. szzadban elkese redett harcot folytattak privilgiumaik (elssorban admentessgk) megtart srt. A fejedelmi hadak ltal levert felke lseik tbbszr (1562, 1595-1596) k o m o lyabb belpolitikai vlsgba sodortk az orszgot, st a tizent ves hbor alatt 1599. n o v e m b e r elejn egyenesen k v geztek a pusztn fl vig u r a l k o d B thory Andrs fejedelemmel. Helyzetket 1601 legvgn Bthory Z s i g m o n d rendez te, amikor jra biztostotta a kzszkelyek si szabadsgt s visszalltotta szki n kormnyzatukat. Az elszakads elnyei s htrnyai Erdly knyszer nllsgnak - trk vazallussga s elmaradottabb fejldse el lenre - szmottev pozitvumai is voltak. Persze n e m az a gyakran emlegetett, m a 16. szzad vonatkozsban trtnelmiet len megllapts, miszerint a fejedelem sg jelentette a nemzeti kirlysg" vagy a magyar nemzeti llam" tovbbvitelt, hiszen egyrszt nemzetllamok ebben az idben E u r p b a n sehol sem lteztek, msrszt n e m a fejedelemsg, hanem a Ma gyar Kirlysg volt a Szent Istvn-i llam legitim jogutdja. A legfbb eredmny nek e terletek magyar kultrjnak meg maradsa, st szmottev tovbbfejldse tekinthet, amelynek a knyszer elsza kads s bezrtsg sok szempontbl ked vezett. Br e fejldsi tendencik nagy rsze a kirlysgban is n y o m o n kvethet, az utbbi terleten az uralkodi udvar Bcs be kerlsvel a magyar kultra, nyelv s irodalom tmogatst nagyrszt a magyar orszgi fnemesi udvarok, a nagyszombati

pozsonyi

fpapi

irodalmi-mvszeti

trsasgok vettk t. Erdlyben ugyanak kor ezt a feladatot tovbb folytathatta a fe jedelmi udvar, uralkodstl amely Jnos Bthory Zsigmond kor Zsigmond

Az erdlyi szsz egyhzak evanglikus reformcija latin nyelven, 1547

mnyzsig orszgosan is jelents szerepet tlttt be a magyar kultra s irodalom t mogatsban. St Szapolyai fia - ks re nesznsz udvara kiptse mellett - ki t n t a protestantizmus tmogatsval is. Ez alapvet szerepet jtszott abban, hogy a kirlysghoz hasonlan - a 16. szzadban Erdly is vallst" vltott, st itt a radik lisabb ramlatok is prtfogsra talltak. Az ltalnos elkpzelsekkel ellenttben az 1568. vi tordai orszggyls hatrozatval kapcsolatban viszont mg n e m beszlhe tnk ngy szabad valls (katolikus, evang likus, reformtus s unitrius) intzm nyeslsrl s elfogadsrl, pusztn az evanglium szabad prdiklsrl. Ezek ugyanis erre az idre mg n e m rendelkez tek lezrt dogmatika m e n t n megszer vezett egyhzi intzmnyrendszerrel. Az 1595. prilisi gyulafehrvri ditn ugyan akkor m r egyenknt felsorolva, valban bevett vallsnak neveztk ket: vgeztk orszgul, hogy az recepta religik, tudniillik catholica sive romana, lutherana, calvinis tica et ariana libere [rtsd: a katolikus vagy rmai, az evanglikus, a reformtus s az unitrius szabadon] mindentt megtartas sanak." Persze erre is joggal lehet bszke a magyar egyhztrtnelem. A vitathatatlan pozitv jelensgek elle nre az o s z m n o k ltal kijellt nllso ds Erdly egsz fejldsre hossz tvon szmos kros kvetkezmnnyel, vgs so ron csaknem kittalan knyszerplyra kerlssel jrt. Mr a korabeli magyarsg is nehezen t u d t a elfogadni, hogy orszga egy tekintlyes terlet tartomnya klnvltan li lett, illetve tbb ksrlet el lenre sem tudjk vgrehajtani az hajtott orszgegyestst. Az anyaorszgtl" val elszakads kvetkeztben radsul a m r korbban is fejletlenebb orszgrsz beren dezkedse felems m d o n , nagyrszt k zpkorias szinten alakulhatott tovbb. Br a 16. szzadban a hatalmas s a prak tiks nemzetsg" kztti szk svnyen elssorban Bthory Istvn gyesen politi zlt, jelentsen tgtva mg klpolitikai mozgstert is, mindez alapjaiban keve set vltoztatott azon, hogy a Kirly hgn tli terletek lemaradsa az 1526 utni vszzadban gazdasgi, trsadalmi s igazgatsi s z e m p o n t bl tovbb ntt a Magyar Ki rlysgtl. Mindezeket akkor is rgztennk szksges, ha tudjuk, hogy a keleti magyar terletek sz mra a kt nagyhatalom szorts ban ms t sajnos n e m ltezett. Jog gal m o n d t a u t b b Pzmny Pter: tkozott ember volna, ki titeket [ti. az erdlyieket] arra ksztetne, hogy trktl elszakadjatok, ellene rugoldozzatok, mg Isten az keresztny sgen mskppen nem knyrl; mert ti laktok." azoknak torkokban

Protestns lelksz szolglat kzben. Vzfestmny egy 17. szzadi viseletkdexbl

Mohcs utni trsadalmunk s gazdasgunk tkeressei


A kirlysg sokszn trsadalma 54 Kzp-Eurpa lskamrja 65

A kirlysg sokszn trsadalma

Az 1526 utni fl vszzad gykeres vl tozsai a magyar trsadalom min d e n rtegt komoly nehzsgek el lltottk. A ketts kirlyvlaszts, a tr kk berendezkedse s az llandsult h b o r s viszonyok szmottev hatst gyako roltak a trsadalom mindennapjaira. Az j krlmnyekhez val alkalmazkodkpes sgtl ezrt nagyon sok fggtt. A magyar trsadalmat a 16. szzad vgig azonban hallatlan megjulsi er s tllsi kpes sg jellemezte. A nehzsgek kztt jra meg jra talpra llt", mgnem a szzadvg hossz trk hborja a tragikus romls tjra n e m lltotta. De addig is lezajlott b e n n e tbb markns vltozs: a nemessg trtnelme egyik legnagyobb (ki)vndor lst lte t, mikzben mg soksznbb vlt, az arisztokrcia jelentsen talakult, st idkzben mg egy j trsadalmi cso p o r t is szletett. A kznemessg tarkasga A magyar trsadalom legmeghatrozbb rtege Mohcs utn tovbbra is az orszg belpolitikai lett irnyt nemessg ma radt. St, a korabeli rtelmezs szerint csak a nemesek s a szabad kirlyi vrosok pol grai tartoztak az orszglakk, m o d e r n ki fejezssel lve a teljes jog llampolgrok" kz. A nemessg a lakossg krlbell 2,5-3 szzalkt alkotta: ltszma a sz zad kzepn a kirlysgban megkzeltette a 10 000 ft, Szlavnival s Erdllyel egytt pedig a 16 000 ft is elrhette. Csaldtag jaikkal egytt az egykori kzpkori kirly sg terletn a nemesek szmt teht mint egy 80 000-100 000 fre becslhetjk, ami Lovas s gyalogos vitz a szentgyrgyvlgyi Bakcs csald cmern, 1532 a krlbell 3,3 millis npessgszmhoz viszonytva mg eurpai sszehasonlts ban is igen tekintlyes arny volt. A szzad

utols negyedtl radsul a nemests egy re gyakoribb, nhny vtizeddel ksbb pedig tmegess vlt. Ezt a folyamatot ne mesi inflcinak" nevezzk. A Bcsben, majd Prgban szkel magyar uralkodk szolglatuknak ksznheten ugyanis egyre tbb vgvri katont vagy kalmrkodsban meggazdagodott vrosi polgrt vettek fel a nemessg soraiba. m ez id tjt mr arra is volt plda, hogy valaki pnzrt vsroljon nemeslevelet. A magyar nemessg fokozatos ltszm nvekedse s az orszg irnytsban meg rztt alapvet szerepe ellenre a 16. sz zadban trtnelme egyik legvlsgosabb idszakt lte t. Az oszmnok ltal meg szllt terletekrl ugyanis az 1540-es vek tl meneklni knyszerlt, s csupn annak hatrhoz kzeli terletein, valamint egy-egy nagyobb mezvrosban vagy egytelkes ne mesek lakta hdoltsgi nemesi kzsgben maradt meg npesebb szmban. A hdolt sg belsbb rszeibl azonban sszessge

ben nagy tmegekben knyszerlt tragi kus krlmnyek kztti meneklsre vagy a kirlysgba, vagy Erdlybe. Jelentsebb ki vndorls zajlott pldul Buda 1541. vi el este utn a tle dlre fekv terletekrl az orszg szaki, Szigetvr s Gyula 1566. vi eleste idejn Baranya s Somogy, illetve a Tisza-Maros vidki megykbl az orszg nyugati s szaki vidkeire, de horvt s szlavn nemesek m r az 1540-es vekben tmegesen vndoroltak a Dunntlra, st mg osztrk terletekre is. szakon ugyan akkor Abaj s N g r d megyt szlltk meg nagy szmban hdoltsgbl rkezett, fld jket vesztett kisnemesek. A magyar s hor vt nemessg 16. szzad kzepi exodusa" mg kzp-eurpai mrtkben is egyedl llnak nevezhet. Mgis klns trsadal mi nszervezdsrl tanskodott, hogy a ki teleplt nemessg a kirlysgbl vagy a Partiumbl birtokjogt igyekezett megtartani egykori hdoltsgi birtokain is. A hdoltsgi nemesek knyszer kivn dorlsa s a nemesi inflci" miatt sszes sgben a nemessg legszegnyebb rtege gyarapodott leginkbb. Sopron megyben pldul ez a rteg a szzad kzeprl annak vgre ngy-tszrsre sokasodott. A ne messg legnpesebb csoportjt alkot, k zp- s kisbirtokkal (1-100 porta) rendel kez kznemessg legfbb jellemzje gy a soksznsg maradt. A Werbczy Istvn Hrmasknyvben megfogalmazott sarka latos kivltsgok (az 1. rsz 9. cme) rtel mben ugyan elvileg minden nemes egy s ugyanazon nemessggel" (una eademque nobilitas) brt, a kznemessg rtegei jelen tsen elklnltek. Elssorban vagyonuk nagysgtl, a vrmegyei igazgatsban be tlttt szerepktl, a nagybirtokosokkal val kapcsolataiktl s rokonsguktl fg gtt, melyik csoportban foglalnak helyet. A kznemessg tekintlyes szmbl csak mintegy 2500-3000 volt a birtokos nemes, a tbbiek a szegnyek kategrijba tartoztak. Az elbbiek ln a tbb faluval (50-100 porta) rendelkez jmd kzp birtokos nemesek (bene possessionati) ll

Familiris
Jelentsebb nagybirtokos furak famlijhoz, azaz csaldjhoz tar toznak tekintett kznemesek, akik pnzrt s termszetbeni juttat sokrt (ruha, gabona, bor, fegyver) vllaltak klnfle (katonai, igaz gatsi, uradalmi) szolglatot. Mivel Magyarorszgon a hbri fggs nem alakult ki, a nemessget a familiarits rendszere kttte ssze. A nagybirtokosnl szolgl kznemesnek is lehetett ugyanis kisebb famlija, azaz mg kisebb vagyon nemesekbl ll szolglrtege. A trkk magyarorszgi berendezkedsvel a familirisok katonai szolglata kerlt eltrbe. k voltak a fldesr magnhadseregnek tisztjei. A familirisi kapcsolat ekknt sokak szmra lehetsget teremtett a felemelkedsre.

tak (nhny szz f), akik familirisknt gyakran egy-egy nagybirtokos szolglatba szegdtek. Mivel Magyarorszgon a hbri lnc nem alakult ki, a familiarits rendsze rnek mr a kzpkorban k o m o l y jelent sge volt. A kzp- s kisbirtokosok egy r sze egy-egy r famlijhoz (csaldjhoz) tartozott (innen ered az elnevezs), p o n t o sabban a vele kttt szerzds rtelm ben szolglta urt. A m d o s a b b nemesek a nagyurak udvari familirisai, klnfle mltsgaikban helyetteseik, valamint ka tonai, gazdasgi s igazgatsi feladatokat ellt tisztsgviseli (vrnagy, udvarbr stb.) vagy magnkatonasguk tisztjei vol tak. Egy-egy arisztokratnak sok szz szol glja volt, de Olh Mikls s Verancsics Antal esztergomi rsekek is mintegy szz szz familirist tartottak. Mivel egy-egy tehetsebb kzpbirtokosnak is lehetett nhny szolglja, a rendszer lpcszetes hlzatt tereblyesedett. A familiarits in tzmnye a nagybirtokosok politikai-kato nai befolyst gy egy-egy orszgrszben tetemesen nvelte. A vrmegyk vezet rtegt, fontosabb tisztsgviselit s or szggylsi kveteit - akik az alstbln foglaltak helyet - rszben ez a mdosabb kzpbirtokossg adta. A birtokos nemessg tlnyom rszt (b 90 szzalkt) ugyanakkor a kisbirto kossg alkotta. Ezen bell is az a rteg volt a legnpesebb, amelynek birtoknagysga Werbczy Istvn Hrmasknyvnek magyar nyelv kolozsvri kiadsa, 1571

Armlis (litterae armales)


Cmeres nemeslevl, amelyet az uralkodk adomnyoztak hveiknek. Armlis nemeseknek azokat az igen szegny kisnemeseket neveztk, akik fldbirtokkal nem, pusztn nemesi adomnylevllel, azaz armlissal vagy npiesen kutyabrrel rendelkeztek. A kutyabr valjban kecske-, brny- vagy borjbrbl ksztett hrtya, azaz pergamen volt. A cmeres nemessget adomnyoz oklevlen (mskppen cmereslevlen) ltalban az adomnyozott cmert is lefestettk, mg pedig Magyarorszgon az oklevl szvegnek ln. A cmereslevelek festett dszt a megadomnyozott fizette, gy ezek a sokszor rendkvl ignyesen kidolgozott miniatrk a megrendel zlst is tkrzik.

mg a 10 portt sem rte el. Egy rszk szintn fldesri vrakban s uradalmak ban vllalt familirisi szolglatot. Ennek s hzassgi kapcsolataiknak ksznheten mg a csekly birtokkal rendelkezk is tlt hettek be vrmegyei tisztsgeket (szolgab r, eskdt, jegyz, orszggylsi kvet). Azaz a kora jkorban mr nem felttlenl a birtok nagysgtl, hanem a familirisi s rokoni kapcsolatrendszertl vagy akr az iskolzottsgtl fggtt, ki milyen szerep hez jutott vrmegyje politikai letben, gy fordulhatott el, hogy a 16. szzad vge fel mr a legszegnyebb vagy birtokkal egyltaln nem rendelkez csaldok tagjai

is vrmegyei szolgabrk vagy tanulm nyaiknak ksznheten gyvdek lettek. A kznemessg e legals rtegt az egytelkes nemesek s az gynevezett kurialistk, valamint az armalistk alkottk. Ez a tbb ezer fs csoport gyakran ugyan olyan letsznvonalon tengette lett, mint a jobbgyok, amelyektl ket csupn ne mesi telkk vagy nemesi joglls lakh zuk (krijuk), illetve armlisuk s az ezzel jr kivltsgok klnbztettk meg - no ha sokszor mg ht szilvafjuk" sem volt. E nemesek gyakran kln kzsgekben (nemesi falvakban) ltek, pldul Zala, Vas, Sopron s Pozsony, szakon pedig Borsod, Abaj, Zempln, Szabolcs, Szatmr, Ung s Bereg megykben, de mg a hdoltsgban is. Felemelkedsre ugyan akkor nekik is volt lehetsgk, br cse klyebb mrtkben, m i n t kzpbirtokos trsaiknak. A szegnysgbl kivezet leg fontosabb utat szmukra is vagy a vgvri katonskods knlta (a tehetsgesebbek akr egy-egy vr kapitnyi posztjra is el juthattak), vagy egy-egy nagybirtokos mel lett annak seregben vagy uradalmnak irnytsban val szolglat. Vgl e kor ban az elmenetel egyik j tja az rtelmi sgi-hivatali plya lett. A Sopron megyei

Olh Mikls (1493-1568)


Havasalfldi szrmazs magyarorszgi humanista, fpap s politikus (meghalt: 1568. janur 16-n, Pozsonyban). Elbb II. Ulszl kirly (1490-1516) aprdja, majd II. Lajos (1516-1526) titkra volt, mikzben papi plyra lpett. A mohcsi csatavesztst kveten elksrte az zvegy Mria kirlynt Nmet alfldre, ahol kapcsolatba kerlt Eurpa legnevesebb humanistival, kztk Erasmusszal. Itt jelentsebb irodalmi tevkenysget is folytatott. 1542. vi hazatrte utn I. Ferdinnd legbizalmasabb magyar hveinek egyike, a korszak egyik legbefolysosabb politikusa s legbkezbb mecnsa lett. Elbb alkancellr (1543-1545) s zgrbi pspk (1543-1548), majd kancellr (1545-1553) s egri pspk (1548-1553), vgl esztergomi rsek (1553-1568) s kirlyi hely tart (1562-1568) volt. E tisztsgeiben alapvet szerepet jtszott a szinte telje sen sztzillt katolikus egyhz intzmnyrendszernek jjszervezsben. Olh Mikls kpmsa. Rzmetszet, 1740 krl Bcsi s pozsonyi udvara a humanizmus s a mvszetek egyik legfonto sabb kzpontja volt.

Ndasdy Tams kpmsa. Olajfestmny, 16. szazad vge

Ndasdy Tamsn, Kanizsay Orsolya kpmsa. Olajfestmny, 16. szzad vge kisbirtokos Czirky Mzes pldul egysze r vrmegyei szolgabrbl emelkedett fel kt vtized alatt - elssorban kivl gyv di, majd tlmesteri munkjnak kszn heten - az orszg egyik fbri tisztbe, a szemlynksgbe. A politizl nagybirtokossg A nemessg legmeghatrozbb n y o m rsze ugyanis az 1570-es vekre vagy kicserldtt, vagy vesztett korbbi szerepbl. Az 1526 utni kt vtizedben a Plczyak sorsra mg ngy jelentsebb csald (a Kanizsay, az Ernuszt, a SzentgyrgyiBazini s a Korltkvy) jutott, mikzben a Jagell-kor leghatalmasabb nagyura, Sza polyai Jnos is eltnt a legnagyobb bir tokokkal rendelkezk kzl. Az 1560-as vekre azutn a Bebek, az Orszgh, a Losonczy s a Drgffy famlia is figon rkre srba szllt. A kihalt csaldok helyre vi szont tstnt jak (a Ndasdyak, a Serdyek, az idegen Salmok, a Nyryak, a Choronok, illetve Szlavniban a Draskovicsok, az Erddyek s a Zrnyiek) lptek. k valamenynyien Ferdinnd kirlynak ksznhettk felemelkedsket, midn hzassgaiknak, tehetsgknek, kapcsolataiknak, katonai szolglatuknak vagy akr erszakossguk nak ksznheten a kirlysg vdettebb te rletein birtokokat szereztek. Ndasdy Tams egykori kirlyi titkr 1535-ben a szzad els felnek legkivlbb

rtegt

a 300-nl t b b jobbgyportval rendelke z vilgi s egyhzi nagybirtokosok (k rlbell 30 csald), illetve a nagy- s k zpbirtok hatrn ll, 100-300 portn gazdlkod nemesek (mintegy 40 csald) alkottk. Br a mohcsi csatban az or szg vezet rtege risi vrvesztesget szenvedett (hiszen egy tucatnyi br s ht fpap esett el), abban csupn egy ne ves famlia (a Plczy) halt ki. A trsada lom legfels rtege a csaldok szmt te kintve a 16. szzadban vltozatlan maradt (mintegy 50-70 famlia). A fnemessget valjban az 1526 utni korszakvlts for mlta t szmottev mrtkben. A sz zadfordul arisztokrata csaldjainak tl

hzassgval alapozta meg vagyont: a fi sts rvn rklsre kpes Kanizsay Or solya eljegyzsvel hatalmas uradalmak (a kanizsai, kapuvri, srvri, lkai) birto kba jutott, mghozz a vdett Dunnt lon. Az vszzad msodik felnek legna gyobb hats prvlasztsa viszont Plffy Mikls hzassga volt, aki 1583-ban a ne ves nmet bankrcsaldbl szrmaz Fugger Mrit vette el, s szilrdtotta meg ez zel nmet birodalmi s bcsi udvarbeli kapcsolati tkjt. Ndasdy s Plffy vsz zadokra leraktk csaldjuk anyagi alapjait, de a politika s a hadvezets terletn is utat mutattak utdaiknak. Az egri hs Do b Istvn vagy Forgch Simon ugyanakkor elssorban az j hatrvdelmi rendszer irnytsban val kiemelked szolglata miatt emelkedett tovbb, mikzben Rvay Ferenc s Mrey Mihly a hivatali-rtelmi sgi plynak ksznhettk, hogy egyszer hivatalnokokbl az orszg fbri (szemlynkk, majd ndori helytartk) lehettek. A rgi jelents csaldok kzl viszont a Pernyiek, a Bnffyak, a Bthoryak, a Batthynyak, a Thurzk, a Homonnai Drugethek s a horvt terleten birtokos Frangepnok meg tudtk rizni pozciikat, elssorban a trk tmadsoktl vdettebb helyen fekv birtokaik s orszgos fmltsgaik

rvn. De k sem maradtak ki a magvasza kadt csaldok birtokain val osztozkodsbl. A szzad els felben felemelked csal dok kzl nem mindegyiknek sikerlt az orszg elitjben val megkapaszkods. N hny kevsb elkel csald (pldul a Ma cedniai s a Tarnczy) jelentsge csak egy, a Choron, a Dob, a Mgochy vagy a Serdy virgzsa klnbz okokbl (f knt gyors kihalsuk miatt) pusztn kt ge nerciig tartott. Az Erddyek, a Draskovicsok, a Ndasdyak s a Nyryak viszont vszzadokra megalapoztk hatalmukat. Melljk a Mohcs utni harmadik gene rciban ismt j csaldok (az Alaghy, az Illshzy, az Istvnffy, a Plffy, a Rkczi s a Thkly) nttek fel, rszben ismt a ki halt famlik birtokainak elnyersvel. Ek kor azonban olyan nagy birtokszerzsekre, mint az 1526-ot kvet vtizedekben, mr kevsb, fknt hzassg rvn volt lehet sg. Hosszabb tvon trtnelmnkben kzlk az Illshzy, a Rkczi, a Plffy s a Thkly jutott igazn jelents szerephez. A magyar fnemessgen a Habsburg Monarchihoz val csatlakozs s fknt a kzs magyar-osztrk hadgy is alapvet nyomot hagyott. Mg a magyar arisztokra tknak a kzs Habsburg-udvarban kellett j kapcsolatokat kiptenik, addig Ma gyarorszgon megjelent egy idegen szrma zs nemesi rteg, amely eleinte fknt ka tonai szolglata fejben s hzassgai rvn jutott birtokokhoz. Egy rszk magyar ne messget (indigenatus) is kapott, klnsen a monarchia egsznek vezetsben ez id ben meghatroz szerepet jtsz als-auszt riai nemesek kzl: 1542-ben pldul Erasmus Teufel lovaskapitny, 1563-ban Eck Graf zu Salm und Neuburg gyri fka pitny s testvrei (Niklas s Julius), vagy ugyanekkor Leonhard von Harrach s 1583-ban Adam von Dietrichstein bcsi fudvarmesterek, 1572-ben pedig a kassai ge nerlis, Hans Rueber, hogy csak nhny meghatrozbb pldt emltsnk. A cseh

Plffy Mikls aranyserlege, 1600 krl

Thurz Gyrgy megjtott cmere, 1607

Jir Pruskovsky (1563) s Ladislav Popel z Lobkovic (1572) ugyanakkor az szaknyu-

gati hatr m e n t n kiptett kapcsolataik r vn nyitotta meg a n e m Ausztribl rkezk sort. Ekkor azonban mg idlegesen is csak kevesen vertek tartsan gykeret s sze reztek komolyabb birtokokat a Habsburg Monarchia elitje szmra a trk hbork miatt veszlyesnek t n Magyarorszgon. Ezzel p r h u z a m o s a n magyar fnemesek is szerezhettek idegenben llampolgrs got". A m r ismert nehzsgek miatt azon ban ez valamivel kisebb szmban trtnt, mint az idegenek magyarorszgi trnye rse. Eddigi ismereteink szerint az als ausztriai rendek legfels rtegbe (a Herrenstandba) a l . szzadban heten kerltek be: T h u r z Bernt (1550), Forgch Simon (1568) s Dczy Andrs (1593) elssorban osztrk rokonsgnak, a bcsi hzzal br

lllshzy Istvn (1541-1609)


A 1 6 - 1 7 . szzad forduljnak egyik legjelentsebb s legbefolyso sabb magyar politikusa (meghalt: 1609. mjus 5-n, Bcsben). 1587 s 1608 kztt kirlyi udvarmester, majd 1608-tl hallig az 1562-tl betltetlen ndori tisztsg viselje (egyttal az els protestns palat nus). Kisnemesi csaldbl, Pozsony vrmegye alispnsgbl emel kedett az orszg legtekintlyesebb bri kz. Felemelkedsben katonai s kincstri szolglata mellett hzassga s udvari kapcso latai jtszottak meghatroz szerepet. Szolglatairt jelents birtok adomnyokban rszeslt. Ezeket azonban 1601-1603-ban udvari s magyar ellenfelei felsgsrtsi perben kvntk elvenni tle, hogy ezzel is enyhtsk a kincstr kimerltsgt, lllshzy az elfogats ell Lengyelorszgba meneklt, majd 1605 nyartl Bocskai Istvn moz galmnak oldalra llt. S noha a fejedelem egyik legmeghatrozbb tancsadja lett, kezdetektl fogva a mielbbi bke legfbb szorgal mazja volt. Bocskai trgyaldelegcijnak vezetjeknt a bcsi bkt vgl oly mdon hozta ltre, hogy azzal mind a magyar rendek, mind az udvar elgedett lehettek. Humanista gondolkods, a mv szeteket s az irodalmat tmogat fr volt, aki a tizent ves hbo rrl (1591-1606) magyar nyelv naplt vezetett, emellett pedig tbb kisebb latin nyelv munkt is rt.

Peth Jnos (1563) trkellenes szolgla tnak s msodik felesgnek, az osztrk Elisabeth von Sinzendorfnak ksznhe ten, mikzben Majlth Istvn erdlyi vaj da fit, Gbort (1567) s a sokat emlegetett Plffy Miklst (1589) elssorban udvari szolglata, vgl Liszthy III. Jnost s Ist vnt (1599) rokonuk, Liszthy Jnos magyar kancellr eredmnyes bcsi tevkenysge s ugyancsak idegen rokonsga juttatta az osztrk nemessg soraiba. Egyszerre osztrk s cseh nemessggel viszont a szzadban csupn egyetlen magyar fnemes, az ud varban nevelkedett remek katona, Plffy Mikls rendelkezett. A magyar fnemessg mg jelents t alakulsa s az idegenek megjelense elle nre sem hgult fel. A b flszz arisztokrata csald s nhny gazdag egyhzf birtokol ta az sszes adz porta mintegy 45-50 sz zalkt. Emiatt tovbbra is a fnemesek s a fpapok hatroztk meg az orszg belpo litikai letnek irnytst. k tltttk be az orszgos fmltsgokat, k ltek ,i Ma

Hans Rueber von Pchsendorf(megh. 1584) fels-magyarorszgi fkapitny kassai sremlknek ffigurja

A srvri Ndasdyvrkastly. Rzkarc, 16. szzad

gyar Tancsban s a legfbb brsgok el nki tisztben. Emellett k alkottk az or szggyls felshzt, ahov az uralkod tl szemlyes meghvt kaptak. Vraiknak, nagybirtokaiknak s magnhadseregeik pedig egyes orszg nek ksznheten

volna. Mivel pedig kpesek voltak alkal mazkodni a magyar gazdasg kedvez vl tozsaihoz is, egyszerre voltak a politikai s gazdasgi hatalom irnyti, m egyttal a magyar kultra s a mvszetek legfbb tmogati is. A vgvri katonasg A nemessgben bekvetkez vltozsok el lenre az 1526 utni magyar trsadalom trtnet egyik legklnlegesebb fejlem nye a kirlyi vghzakban szolgl vgvri katonasg kialakulsa volt. Az j trsadal mi rteg ugyanis 16. szzad kzepi meg szletst kveten csupn tmenetileg, msfl vszzadon t ltezett, de addig ki vltsgainak (fldesri joghatsg al nem tartozs, admentessg, nll igazsg szolgltats, kocsma- s mszrszktarts joga, szabad vallsgyakorlat) ksznhe ten a trsadalomban a nemessg s a job bgysg kztt gynevezett kztes rteget alkotott, az elbbihez llva jval kzelebb. A vgvri katonskods gy sokak szmra ugrdeszkaknt" szolglt, hogy a fegyver forgats rvn emelkedhessenek ki az al vetettek rtegbl a kivltsgoltak kz.

rszekben olyan tekintlyes hatalommal Vgvri katonk. Rszlet Esztergom ltkprl. Sznezett rzmetszet, 1597-1598 rendelkeztek (pldul a Zrnyiek a Mura kzben vagy a Ndasdyak s Batthynyak a D u n n t l o n ) , hogy azt sok osztrk, cseh vagy nmet arisztokrata megirigyelhette

Mivel a vgvriak szma a 16. szzadban mintegy 18 0 0 0 - 2 2 000 (csaldtagjaikkal egytt m i n t e g y 100 000) fre r g o t t , a ko rabeli forrsokban vitzl n p k n t ( r e n d k n t ) " is emlegetett t r s a d a l m i c s o p o r t a Magyar Kirlysg lakossgnak m i n t e g y t szzalkt alkotta. Ltrejtte a trsada lom m i n d e n rtegre, a f- s k z n e m e s sgre ppgy, m i n t a jobbgysgra, de m g a vrosi polgrsgra is hatssal volt. A t l n y o m r s z t magyar, kisebb rsz b e n horvt, szerb s n e m u t o l s s o r b a n nmet vgvri h a d i n p nll trsadalmi rtegg vlsban - tbbsgben magyar e t n i k u m a mellett - szrmazs szerinti ta gozdsa jtszott alapvet szerepet. T m e geit jobbgyok s fldjket vesztett kisnemesek alkottk, alacsonyabb r a n g tiszti kart (vajdk, h a d n a g y o k , vrnagyok stb.) kisnemesek, a m a g a s a b b posztokat (vrka pitnyok s helyetteseik) viszont ltalban k z p b i r t o k o s o k lttk el, vgl a fkapi tnysgokat m a g y a r s idegen fnemesek tltttk be. A nemessggel val kevereds jelentsen elsegtette, hogy a trsadalom l e g m e g h a t r o z b b rtege - bizonyos ellen lls u t n - t u d o m s u l vette az j trsadal mi csoport klnleges, kivltsgolt sttust. Br a vgvriak nll hadiszablyzatnak orszggylsi trvnycikkel t r t n meg erstst sikerlt megakadlyoznia, ez k l n a lovas huszrok s k l n a gyalogos hajdk szmra - mgis megszletett. Ki dolgozsukban az a Lazarus v o n Schwendi fels-magyarorszgi fkapitny jtszott meghatroz szerepet, aki a magyarorszgi pldt kvetve a n m e t lovassg s gyalog sg ltalnos hadiszablyzatt is elksztet te, majd azt az 1570. vi speyeri b i r o d a l m i gylsen a nmet r e n d e k trvnybe is ik tattk. Kollektv jogainak k s z n h e t e n azutn a vitzl n p " tudatilag is fokoza tosan egysgesedett, gy a magyar trsada lom nll s m e g h a t r o z rtegv vlt.

I. Miksa csszr, Lazarus von Schwendi fkapitny s Thury Gyrgy lovas kpe. Fametszet, 1561-1571

Flek vra

Polgrok s parasztok A l6. szzadi magyar trsadalom legkisebb kivltsgolt rtegt a szabad kirlyi s b nyavrosok polgrai alkottk, sszltsz m u k a 16. szzad msodik felben mintegy b 50 000 f lehetett, n o h a a trk hdolt sgbl m e n e k l k rvn jelents utnpt lst kaptak. Az oszmn hdts miatt Pest s Buda ers s tekintlyes nmet polgr sga nagyrszt Bcsbe s Pozsonyba me neklt, mikzben nagyobb csoportok r keztek Nagyszombatba, Kassra, Vradra, de m g Kolozsvrra is. A hdoltsg ter letnek egykori meghatroz vrosi kz pontjai a szzad folyamn fokozatosan elvesztettk jelentsgket s magyar-n m e t lakossgukat. A vrosi polgrsg szmra komoly ki hvst jelentett a falaik kz telepl ne messg is. A frontvonaltl tvolabb fek v hivatali-egyhzi kzpontokba (pldul Pozsonyba s Nagyszombatba) elssor b a n furak s tisztsgviselk, a hatrvde l e m b e n is szerepet jtsz szabad kirlyi (Kassa) s mezvrosokba (Gyr, Kom r o m ) viszont fknt katonskod n e m e sek kltztek be. Az utbbi vrosokba ko

molyabb helyrsg is kerlt, ami szintn hatott a polgrsg fejldsre s letmdj ra. A nemessg s a katonasg korltozta a polgrok korbbi pozciit, hiszen adt n e m fizetett, ami gyakran komoly ellent tekhez vezetett. A vros nyjtotta kedvez gazdasgi lehetsgeket viszont mindkt trsadalmi csoport igyekezett kihasznlni, azaz a kereskedelem hasznbl k is rsze sedni kvntak. A nemesek szernyebb va gyon rtege hzassgok tjn h a m a r o s a n keveredni kezdett a polgrsg elitjvel, mi kzben Kassn az idegen gyalogosok a n met polgrcsaldokkal kerltek rokonsgba. A vrosokba beteleplt nemessg letmd ja gy egyre inkbb m i n t a lett a polgrsg vezet rtege szmra - m i k n t Magyari Istvn rta: Az polgri rend az nemes lt zetre, az nemessg az urakra, az urak az fejedelmekre znek ugyanannyira, hogy majd alig tehess immr vlasztst kzttk." A vrosi elit tagjainak egyik legfbb clja ezt kveten hossz idn t a fld- s armlisszerzs lett. Br ez a k o r b a n Eurpaszerte megfigyelhet jelensg volt, sszes sgben mgis szmottev hatst gyakorolt a magyar polgri fejldsre.

Gyr erdvrosnak ltkpe, az eltrben nemesek, vrosi polgrok s vgvri katonk. Rzkarc, 1597-1598

F o n t o s megjegyezni, hogy vrostrtne t n k ltalban - jogi s z e m p o n t b l csopor tostva a teleplseket - p u s z t n a peres gyeiket a t r n o k m e s t e r s a szemlynk szkeire fellebbez trnoki, illetve szemlynki vrosok (a szzad m s o d i k felben: Pozsony, Nagyszombat, S o p r o n , Kassa, Eperjes, Brtfa, Szakolca, Trencsn; illetve Lcse s Kisszeben) lakit tekinti valdi" vrosi polgroknak. E n n e k ellenre kor szakunkban n h n y jelentsebb fldesri mezvros is k o m o l y kivltsgokkal (vms adfizetsi mentessgek, rumegllt jog, b o r k i m r s i privilgium) rendelke zett. Ezeknek k s z n h e t e n - gazdasgi szerept s vrosi feladatkrt tekintve m e g h a t r o z b b helyet foglalt el az orszg gazdasgi letben s vroshlzatban, m i n t egy-egy kevsb fejld szabad kir lyi vagy hanyatl bnyavros. St e mez vrosok laki vagyonukat s letsznvo nalukat tekintve is gyakorta megelztk a valdi" polgrokat. Ebbl a szempont bl a Rba-parti erdvros, Gyr, valamint a marhatenysztsben s az llatkereske delemben jelesked cvisvros, Debrecen szolgl kivl pldaknt. A frontvonal kz vetlen kzelsge ellenre e kivltsgolt mezvrosok m g gyaraptani is tudtk privilgiumaikat, s gy megtettk az els lpseket a t r k k kiverse utn elnyert szabad kirlyi vrosi rang megszerzshez. A magyar nemessg viszonylag tekint lyes szma ellenre az orszg trsadalm nak legszlesebb rtegt a kivltsgok kal n e m rendelkez jobbgysg alkotta. Br a Dzsa Gyrgy vezette parasztfelkels (1514) u t n k i m o n d o t t rghz ktskre a szzad folyamn az orszg egyes terle tein trtntek ksrletek, ez szinte sehol sem valsult meg. St a trk hbork, a vgvri katonasg emberignye, valamint a nagybirtokosok majorsgaik nvelsre irnyul trekvsei s ltalban a hdolt sg hatrnak bizonytalan volta elsegtet te a jobbgyok kltzst. Uraihoz hason lan persze ez a rteg sem volt egysges. Ahol a fldesr hatalma ersebb volt, ott a nagybirtokokon gazdlkod jobbgyok szmtalan adval s robottal tartoztak. A hdoltsgi s azon kvli mezvrosok nak - mg emltend - parasztpolgrai vagy egyes gazdagparasztok viszont egye nesen tehetsnek szmtottak. A m a r h a tenysztsben s -kereskedelemben val rszvtelknek ksznheten mdosabb csoportjuk (a tzsrgazdk) ltalban m a gasabb sznvonalon lt, m i n t pldul a ne mesi falvakban lak egytelkes nemesek. De mg a kevsb tehetsebb, pusztn l lattenysztsbl lk is gyakran tartot tak napszmosokat s cseldeket. Anyagi gyarapodsuk lakhelyk nkormnyza taiban is fontos szerephez juttatta ket. Hasonlan kedvezett a jobbgyok gyara podsnak a szltermesztsben val rsz vtel, s nemcsak a nagyobb, h a n e m a kisebb s rosszabbul vagy gyengbb minsgben t e r m borvidkeken is. A napszmosokat foglalkoztat szlsgazdknak mg k ln nkormnyzatuk is volt: gynevezett hegykzsgekbe tmrltek, vente tbb alkalommal hegygylseket tartottak, ahol maguk vlasztottk szlhegyk els em-

Lakner Kristf soproni polgrmester arckpe, 1602

Renesznsz polgrhzak Szepesszombaton

brt, a hegymestert s a munkjt segt 6-12 eskdtet. A hegykzsgek lett sza blyoz hegytrvnyeket is ugyanitt hoz tk meg. A rendkvli soksznsg a magyar tr Fedeles kupa Prock Mihly Selmecbnyi camerarius mellkpvel, 16. szzad vge sadalom legszegnyebbnek tartott rtegre, a zsellrekre (inquilinus) is igaz volt. Sz m u k a kzpkor vghez kpest a 16. sz zadban fknt a hdoltsg peremterletein gyarapodott tovbb, gy szz jobbgyra or szgos tlagban mr mintegy 25-30 zsellr jutott. Jllehet nagy hnya duk szerny sznvonalon tengette lett, egy rszk mg jobbgy telek hinyban sem sz mtott szegnynek. Azok ugyanis, akik brelt lege lkn, irtsfldeken vagy szlhegyeken bekapcso ldtak az llattenyszts be s a szltermesztsbe, gyakran mdosabbak vol tak, mint a telkes jobb gyok. A legszegnyebbeknek viszont mg hzuk sem volt ket neveztk haztlan zsell

reknek -, gy ltalban a gazdagparasztok mellett laktak, s azok napszmosaiknt dolgoztak. A legnagyobb ldozatot a 16. szzadban mgis a trsadalom legnpesebb s legsze gnyebb rtegnek kellett elszenvednie. Az ellensges betrsek fknt ket sj tottk, soraikban szedte legtbb ldozatt a szultni vagy a kirlyi csapatok puszttsa, illetve a seregekkel gyakran egytt jr gyjtogats, hnsg s jrvny. A jobb gyokra vrt a vgvrak erdtseinek in gyenmunkjukkal trtn megerstse is, ami a robottal egytt llataik erejt is gyak ran flemsztette, eszkzeiket pedig tnk retette. Mindekzben a rendszeress vl llami hadiad s fldesuraik kilencede mellett az egyhznak mg tizeddel is tartoz tak. De a teleplshlzat pusztulsa is ket rintette legslyosabban. Elszegnyedsk mindezek kvetkeztben tovbb tartott. Ennek ellenre hossz ideig pratlan regenerldsi kpessgrl tettek tanbizony sgot, hiszen egy-egy pusztt portya utn visszatrtek felgetett s kirabolt falvaikba, s jrakezdtk a termelmunkt.

Kzp-Eurpa lskamrja

Az 1526 u t n i szultni hadjratok, majd a v r h b o r k s az lland t r k magyar portyk mrhetetlen pusz ttst hoztak Magyarorszgra. A termel erket s anyagi javakat hatalmas krok rtk, az orszg h r o m rszre szakadsa pedig azzal fenyegetett, hogy gazdasga ha nyatlsnak indul. Az elkvetkez vtizedek azonban ppen ennek ellenkezjt hoztk. A politikai szttagoltsg s a hborskods dacra a gazdasgi let komoly fejldsen ment keresztl. A klpolitikai viszonyok kal ellenttben az eurpai gazdasg kora jkori talakulsa kedvez lehetsgeket knlt a gyarapodsra. Ezekkel m i n d h r o m orszgrsz laki lni tudtak. A magyar gazdasg szempontjbl leg fontosabb osztrk, nmet, itliai, cseh s lengyel terletek lakossgszma - az ltal nos eurpai t r e n d n e k megfelelen - a 16. szzadban 20-25 szzalkkal nvekedett. Klnsen a nmet birodalmi vrosok la kinak szma gyarapodott, de a rezidenci v s csszrvross vl Bcs, valamint a nvekv hadseregek is egyre tbb lel met ignyeltek. A mezgazdasgi termkek irnti kereslet gyorsan nvelte az rakat, gy a kialakult agrrkonjunktra Magyar- s Lengyelorszg szmra risi lehetsget teremtett. Az elbbi esetben radsul ked vez volt, hogy nyugati s szaki terletei a Habsburg Monarchihoz csatlakoztak. Hamar kiderlt ugyanis, hogy a monarchia nemcsak katonai szempontbl, hanem gaz dasgilag is ersen r van utalva a ma gyar terletekre. A 16. szzad msodik felre gy Magyarorszg nemcsak vdbstyjv, hanem lskamrjv is vlt a kzp-eur pai nagyhatalomnak. A korbbi feltevsek kel ellenttben ez nem az orszg Habsburg gyarmatostst", hanem a magyar gazdasg meghatroz eurpai szerepvllalst hozta. A kzs uralkodi kzpont egyik ne gyede (a Stubentor s a Rotenturmstrasse kztti terlet) ugyanis mr a kzpkor tl fogva a nmet s itliai kereskedhzak lerakatainak kzpontja volt, ahol a magyar kereskedk ezentl mg szorosabb kapcso latokat pthettek ki. Az 1563. vi bcsi

Sarival arat frfi az Adorjn csald cmern, 1587

Magyar paraszt s parasztasszony. Fametszet, 1600

Mezgazdasgi terletek, legelsz csorda. Rszlet Esztergom ltkprl. Rzkarc

szllshely-nyilvntarts

szerint

egy-egy

ltst. Mg az elbbi h r o m legfontosabb tmegrujval (marha, gabona, prm) s egyb exportcikkeivel (fa, hamuzsr, ken der) a Prgtl szakra fekv cseh-nmet terleteket ltta el, addig Magyaror szg az ettl dlre h z d nmet, osztrk s szak-itliai tartomnyokba szlltott. Legfbb kiviteli cikkeink a marha, a juh s a l, valamint a br, a faggy s a mz vol tak. Ezek kzl is kiemelkedett a szarvas marha, amelybl a szzad msodik felben az osztrk-nmet terletekre vente mint egy 100 000, Itliba pedig 40 000 marht hajtottak ki, de juhbl is tbb tzezret ad uk el nyugaton. Joggal rhatta Olh Mikls ksbbi esztergomi rsek 1536-ban, hogy nlunk annyi a marhacsorda, kecske- s juhnyj, akkora a bsg mindenfle vadban, hogy nemcsak Magyarorszg rzi ennek el nyt, de a vele szomszdos tartomnyok is r szeslnek belle. A msrszt Ausztrit, marhk egyrszt Itli Morvaorszgot, Bajor nak Velence krnykrc es teljes terlett, orszgot, a Svb hercegsget s Nmetor szg npeit egsz szltben a Rajnig elltjk lelemmel" Ennek ksznheten Magyarorszg vlt a korabeli Eurpa egyik legna gyobb hs- s borexportrv. Amennyi ben a marhaexport akadozott, Bcsben s a nmet terleteken slyos elltsi zavarok mutatkoztak.

magyar keresked a legnevesebb bcsi, nrnbergi, augsburgi, regenshurgi s itliai kalmrok hzainak szomszdsgban ren delkezett lland szllssal. A nyugati piacoknak elssorban l llatra, gabonra s mezgazdasgi nyers anyagokra volt ignyk. Ennek ksznhe ten a 16. szzad msodik felre Lengyel- s Magyarorszg felosztotta" egyms kztt a cseh, nmet, osztrk s itliai terletek el

Marht terel psztor. Csesznek ltkpnek rszlete. Rzkarc Birckenstein GeometriaknyvbI. 1686

A kontinens gazdasgi vrkeringsben A legfontosabb kereskedelmi utak a k zpkori rendszert kvettk. szaknyugati irnyban Szilziba, a cseh-morva terle tekre, de N r n b e r g fel is Auspitzon, Bcs s a dlnmet vrosok tbbsge fel pedig a Duna mentn, Pozsonyon vagy Magyar vron t vezetett az t. Mg azonban a k s kzpkorban az utbbiak kzl mg az szakabbra fekv volt a jelentsebb, az 1540-es vektl a T a t a - G y r - v r Bcs tvonal vlt egyre meghatrozbb. A dlnyugati kereskedelem szempontj bl a szzad hatvanas veiig a Velence s Itlia fel vezet kanizsai-lgrdi tvo nal volt a legfontosabb. Ez a Murakz ben fekv nedelici harmincadhely utn h rom irnyban futott tovbb. A legszakibb Pettaun s Laibachon keresztl rt Ve lencbe; a kzps Zgrbon t vezetett

Fiumbe, illetve Triesztbe; vgl a legd libb szintn a mai horvt fvroson, majd Modruson keresztl vitt ki a tengerparti Zenggig. A kirlysg szaki terleteirl ke reskedink Kassn t fuvaroztk ruikat Krakk irnyba. Az Oszmn Birodalom fel vezet Duna menti eszk-belgrdi s szeged-temesvri utak kzl az elbbi je lentsge a levantei rukkal val kereske ds miatt nvekedett. Ezeken a 16. szzad ban fknt raguzai, rc s zsid kalmrok szlltottk ruikat. A nemzetkzi keres kedelembl nem hinyoztak az erdlyi s a partiumi kalmrok sem, a Porta alkal mi tilalmai ellenre ugyanis Kolozsvrrl Nagyszebenen s Brassn t ruik eljutot tak Havasalfldre, Besztercn keresztl Moldvba, Vradon s Debrecenen t pe dig Lengyelorszgba s az osztrk-nmet terletekre is. Magyarorszg klkereskedelme a 16. szzad msodik felben

Nrnbergi zsebnapra a bajcsavri rgszeti satsokbl, 1573

A tvolsgi kereskedelemben a marha mellett az ltalban jl szllthat s ezrt exportlhat magyar bornak volt mg ki emelked szerepe. Ennek termelsben komolyabb vltozs kvetkezett be a ks kzpkorhoz kpest. 1526 eltt Magyaror szg legjobb bort a Szva s a Duna kztt fekv Szermsgben ksztettk. Szlej mn szultn hadainak tbbszri pusztt felvonulsa miatt azonban a szermsgi borvidk szerept elbb a somogyi baranyai-tolnai rgi, majd a 16. sz zad msodik feltl egyre inkbb Tokaj-Hegyalja vette t. A szzadv gen gy mr szmottev mennyisg bor dcgtt ki" a Krakk fel halad keres kedk szekerein, st egy vszzad mlva a tokaji borfajtk mr Eurpa-szerte ko moly hrnvnek rvendtek. Gabont ugyan akkor elssorban a Csallkzbl tudtak a Dunn osztrk terletekre szlltani. Vgl tekintlyes maradt a Garam vid ki bnykbl kitermelt nyersrz exportja is, amelyet az 1530-as vekig az 1495-ben alaptott Thurz-Fugger cg irnytott. A Besztercebnya krnykn bnyszott.

Olh Mikls ksbbi esztergomi rsek lersa Magyarorszg bortermelsrl, 1536


Borbl oly sok van, hogy Magyarorszg csaknem minden vidke (kiv ve azokat a sk vidkeket, melyek a Tiszn innen s tl Vrad fel van nak, illetve Bcs vidkt s nhny ms helyet) terem nemes borokat, deset s savanyksat, a kett kztit, erst, knnyt, mrskelten ha tt, de fehret jval tbbet, mint vrset. A srt a borbsg miatt csak az orszg kis rszn ismerik. [...] Megesik tbbszr, hogy a kedvez idjrs s a j vszak akkora mennyisg bort ad, hogy alig lehet a bor trolshoz szksges hordkat tallni, hanem ms hzi hasznlatra kszlt ednyeket kell a bor felfogsra felhasznlni, s res ednyrt ms, borral teli ednnyel kell fizetni. Ezt n Baranya megyben, mikor Pcsett voltam, sajt szememmel lttam. A borok kzl a tbbinl el szr is az jobb s nemesebb, melyet a Szermsgben, majd amelyet Somogy, Baranya, Pozsony, Sopron, Eger, Borsod, Abaj, Veszprm, Zala megykben, vgl Erdlyben s Szlavniban termelnek."
Olh Mikls: Hungria. Athila. Szerk. Kulcsr Pter. Bp.. 2000. 46-47. old. (Nmeth Bla fordtsa)

ezstben gazdag rz dlen eljutott Velen cig, szakon Gdanskig, nyugaton pedig az utbbi vrosbl tengeri ton a nmetalfl di Antwerpenig is. Br az egyre mlyebb s ezrt elvizesed, nehezen szellztethet aknk kitermelse egyre kltsgesebb volt, a rztermels a legfontosabb gazdasgi ga zatok egyike maradt. A hadiipar s a pnz vers szmra nlklzhetetlen, de egyt tal Eurpa ezsttermelsnek is jelents rszt biztost magyar bnyszat jvedel mezsgt mutatja, hogy a rzbnykat a szzad msodik felben olyan elismert nagyvllalkozk breltk, mint 1569-ig az augsburgi Manlichok, majd a Palerek, Weissek, Wagnerek s Herbstek konzor ciuma, vgl a Paler-Castell rdekcsoport, 1602-tl pedig a Palerek s id. Lazarus Henckel, aki a tizent ves hbor egyik meghatroz finanszrozja volt. A klfldrl behozott ruk sszettele a l . szzadban alig vltozott. Tovbbra is risi mennyisgben textilflk sokasga (poszt, vszon, selyem stb.), valamint k lnfle ipar- s luxuscikkek (ksek, sarlk, ntlak, szerszmok, nrnbergi aprfm ruk, svegek, velencei vegtrgyak, rk, illetve narancs, fge, citrom) s fszerek (sfrny, bors, gymbr) rkeztek az or szgba. Ezek eljutottak a fri udvarokba, a vrosok polgri otthonaiba s a vgvri katonasg laksaiba egyarnt - miknt ezt az jabb rgszeti feltrsok is bizonytjk. Mindez sszessgben azt jelentette, hogy Mohcs utn a gazdasgi kapcsolatok fejl dst mg a kedveztlenn vlt politikai-ka tonai viszonyok sem tudtk meggtolni. A virgz kereskedelemnek ksznheten a 16. szzadban Magyarorszg megosztott sga ellenre is meghatroz rsze maradt Eurpa gazdasgi vrkeringsnek. Sztdaraboldott orszg szoros gazdasgi kapcsolatok A hrom rszre szakadt Szent Istvn-i l lam tbb-kevsb meg tudta rizni gaz dasgi egysgt is. Ennek a kedvez hely zetnek a kialakulsban - br furcsnak

t n h e t - a h b o r s viszonyok is szerepet jtszottak. A veszlyes kzllapotok miatt a nmet s az itliai k a l m r o k (a kzpkori gyakorlattl eltren) m r n e m mersz kedtek a hadszntrr vlt Magyarorszg terletre. gy m e g n t t magyar zletfeleik szerepe, akik m i n t genseik, faktoraik s beszlltik tevkenykedtek. A bcsi had vezetshez hasonlan teht a klfldi keres kedk is r voltak szorulva a magyarokra, mikzben e kapcsolatok az u t b b ia k na k komoly segtsget jelentettek, hiszen vl lalkozsaikat tekintlyesebb tkvel br klfldi zlettrsaik ruhitelekkel tmogat tk. Az idegen s a magyar kalmrok ltal kzsen irnytott tvolsgi kereskedelem s a magyarorszgi bnyszat teht a gaz dasg hzgazatai voltak. Az orszg l l a m i " bevteleinek ezrt adtk tbb m i n t 60 szzalkt a harmincad- s bnyajve delmek; pedig a korabeli forrsok telis-te le v a n n a k m a r h a - s fegyvercsempszetre utal adatokkal. A h r o m rszre daraboldott Magyar orszg egyes terleteinek laki - fggetle nl attl, hogy ellensges viszonyban lltak egymssal - h a m a r felismertk, hogy a gaz dasgi kapcsolatok fenntartsa mindanynyiuk szmra igen elnys. A trk h doltsgban tenysztett marhra s juhra a Habsburg Monarchiban get szksg volt, m oda csakis a kirlysgon keresztl juthatott el. De igaz volt ez az Oszmn Bi rodalombl rkez gynevezett trk rukra" (gyapj- s pamutszvetek, finom vsznak, sznyegek, vnkosok, brkszt mnyek) is, amelyek irnt nyugaton szin tn ntt a kereslet. Az eurpai ipar- s lu xuscikkekre viszont gy a kirlysg laki, mint a trkk, de az erdlyi fejedelmek alattvali is ignyt tartottak. Azaz a szem benll feleknek a kereskedelmi kapcsola tok fenntartsa alapvet rdekk volt, hiszen megszaktsuk slyos anyagi veszte sgeket okozott volna. Ezt a helyzetet jl pldzza 1589-bl a kakati (prknyi) vsrok kijellsnek esete. Az esztend tavaszn Szokolovics

Rszletek az 1545. vi magyarorszgi harmincadnaplbl


1545. februr 27-n Dek Pl vrrl az vri harmincadon kivitt 6 tehnbrt s 21 juhbrt. Ezek utn fizetett 40 dnrt. [...] 1545. mjus 23-n az vri harmincadon Mikls Balzs Slyrl kivitt 80 krt. Ezek utn fizetett 19 forint 80 dnrt. [....] 1545. prilis 1-jn a pozsonyi harmincadon Benedikt Schtz beho zott 24 vg karasia posztt, 1 bla hossz szl nrnbergi posztt, 1 bla werdi posztt, 1 bla iglaui posztt, 1 bla butzbachi posztt. 18250 darab kst, 1500 sveget, 95 forint rtkben szatcsrut, 500 kendt, 4 lda narancsot, 4 lgelynyi malvziai bort, 3 mzsa mandult, 2 mzsa berzsenyi [festkanyag] s 1000 kaszt. Mindezek utn fizetett 62 forint vmot."
Magyar Orszgos Levltr, Budapest; Magyar Kamara Archvuma, E 554, Vrosi s kamarai iratok Fol. Lat. 923. 1545. vi harmincadnapl tol. 66, tol. 171. s tol. 73. (Plffy Gza fordtsa)

Merni esztergomi szandzskbg ellenfel hez, a komromi vgvr fkapitnyhoz, Plffy Miklshoz az albbi krssel for dult, hogy biztosthassa a jl jvedelmez vsrok tovbbi fenntartst: Mi azt gon doltuk, hogy a fldnek pletre jobb lszen, hogy itt Kakaton minden hten vsr legyen s ismt fsokadalmak is legyenek, kire min denfell bzvst jhessenek s mehessenek, s amibl pnzt teremthetnek, mindenket ruljanak s vegyenek. Tinagysgtok gon dolja el, a sokadalmak mely alkalmatos napokon legyenek esztend ltal, s a heti vsrok is mely na pkon legyenek. Ezt Ti nagysgtok elgondolvn s mineknk megr vn, m mi azt elfo gadjuk a mi hitnkre, tisztessgnkre, embersgnkre, hogy az sokadalmakra s az vsrokra ide Ka katra mind hdolt s hdolatlanok bzvst j hetnek s mheinek, sen kitl semmi hntsok nem lszen, sem tjukban, sem az v-

Trk cssze, 16. szzad

srhelyen, akr Lvbl, jvrbl, Ko mrombl, Nagyszombatbl, Pozsony bl, Bcsbl, Prgbl, akrhonnt jjje nek, semmit ne fljenek, hanem bzvst jhetnek s mehetnek minden marhjuk kal, s ruljanak, vegyenek, az mint soka dalmakban szoktak." Szakly Ferenc az 1568. vi drinpolyi bkt kvet nyugalmasabb negyed szzadot joggal nevezi a magyarorszgi vllalkozs kora jkori virgkornak. A nagy nyeresggel jr lllat-te nysztsbe s -kereskedelembe ugyanis a trsadalom szles rtegei kapcsoldtak be. E vllalkoz csoport derkhadt a h doltsgban s peremn fekv mezvro sok gynevezett parasztpolgr-laki alkot tk. Szegnyebb rtegk a tenysztsben,

mdosabb csoportjuk magban a keres kedsben vllalt fontos szerepet. A sze rencsvel jr tzsrek egyre nagyobb vagyonra tettek szert, a legtehetsebbek pedig a kirlysg vagy a fejedelemsg v rosaiba (Nagyszombat, Kassa, illetve V rad, Kolozsvr, Debrecen) kltztek ki, ahol hamar meghatroz pozcikhoz ju tottak. Az 1560-as vek elejn pldul az egyik legismertebb kereskedkompnia a deb receni Szab Mt vllalkozsa volt, aki mr mintegy 50 000 magyar forintot meg halad kszpnzzel s ruval rendelkezett. Ez az sszeg az Erdlyi Fejedelemsg egy esztendnyi trk adjnak tbbszrse, a kirlysg ves bevteleinek pedig mint egy 6 szzalka volt. A ksbbi vtizedek bl Thkly Imre se (Sebestyn) emel kedett ki. egyszer alfldi tzsrbl lett - kiterjedt hdoltsgi kapcsolatainak k sznheten - az orszg egyik legm d o s a b b , vente szintn tbb tzezer forintos marhavsrlsi ak cikat s iparcikk-, st olykor til tott fegyverszlltsokat lebonyolt vllalkozja, majd nyert 1593-ban bri cmet. Ezzel a magyar nemessg legfels rtegbe, az arisztokrciba emel kedett. Br egyes rgebbi trtnetrk a fne meseket a gazdasgi vllalkozsoktl idegenkedk kz soroltk, egy elfogulatlan osztrk kortrs (Wolfgang Puchheim) 1550. vi kijelentse eloszlatja ez irny ktelyeinket: A magyar urak kereskedst znek, kereskedket is fogadnak maguk mell legnyeknek, s marhval, posztval, lommal, rzzel s mindenfle ms dologgal kereskednek." A magyar arisztokratk (pl dul a Ndasdyak, Pernyiek, Zrnyiek, Thurzk, Dobk, Forgchok, H o m o n n a i Drugethek, Erddyeks Mgochyak) a ked vez lehetsgeket felismerve, mind a t volsgi, mind az orszgon belli kereske delemben tekintlyes rszt vllaltak. De ez

Trk kors, 7560-7565

Trk kaftn, 16. szzad, Isztambul

igaz volt a magyar s idegen f- s vrkapi tnyokra is.

A vroshlzat fejldsnek jellegzetessgei Az orszg h r o m rszre szakadsa s a ke reskedelem szerepnek megersdse vros hlzatunk fejldsn is alapvet n y o m o t hagyott. A kzpkor vgn Magyarorsz gon (Erdllyel egytt) 30 kirlyi vros s 150 jelentsebb fldesri vros vagy vrosi fel adatkrt ellt mezvros volt. Ezekben lt az orszg ssznpessgnek krlbell 8 sz zalka, a m i a nmetorszgi 10-15 szzalk hoz kpest m r akkor is lemaradst jelen tett. Ez a 16. szzadban tovbb nvekedett. A kzpkori ht regionlis kzpont (Buda s Pest, Pozsony s alkzpontja Sopron, K r m c b n y a , Kassa, V r a d , Szeged s Pcs) kzl h r o m (Buda, Pcs s Szeged) t r k f e n n h a t s g al kerlt, Vrad pedig az Erdlyi Fejedelemsg kulcsvra lett. Emiatt a vroshlzat szerkezete talakult. A l e g n a g y o b b vesztesget Buda kiesse okozta. A m a g y a r fvros gazdasgi szere pt a H a b s b u r g M o n a r c h i b a n a mso dik m a g y a r fvros" Bcs, az O s z m n Bi-

Fels-magyarorszgi vrosszvetsg
Kassa s az szakkelet-magyarorszgi rgi szabad kirlyi vrosai (Lcse, Brtfa, Eperjes, Kisszeben, majd a 17. szzad msodik feltl Ksmrk) a 15. szzad kzepe ta vrosszvetsget alkottak, amely nek segtsgvel kpviseltk kzs rdekeiket.

r o d a l o m b a n pedig Belgrd vette igen hoszsz i d r e t. A fldrajzi s z e m p o n t b l pe riferikusabb Pozsonyra s Kassra pedig a korbbinl jval n a g y o b b feladatok h rultak. Ezeket a kirlysg j belpoliti kai fvrosa" s Fels-Magyarorszg k z pontja azonban jl ellttk. M i n d k e t t j k fejldsnek kedvezett, hogy politikai s pnzgyi k z p o n t o k k vltak, polgraik pedig bekapcsoldtak a virgz keres kedelembe. St az gynevezett fels-ma gyarorszgi vrosszvetsg szmra m g a npes kassai helyrsg s a vgvrak el ltsa is k o m o l y zletet knlt. M i n d e z e k kvetkeztben Kassa a k o r b b i n l jelen

A brtfai vroshza

Az Orbn-torony Kassn

szabad kirlyi, valamint a G a r a m menti bnyavrosok (Krmc-, Beszterce-, Selmec-, j-, Baka-, Libet- s Blabnya) is tovbb haladtak a vrosiasods tjn. Ez m e g m u t a t k o z o t t pldul j egszsggyi, kztisztasgi s tzrendszeti intzked seikben. Mikzben a trk fennhatsg al ke rlt szabad kirlyi vrosok vesztettek jelen tsgkbl, a klnleges katonai s gazda sgi helyzetnek ksznheten ms vrosok szerepe felrtkeldtt. E szempontbl ki emelend Nagyszombat szabad kirlyi v ros s Gyr kivltsgolt kptalani mezv ros pldja. Elbbi fejldst elsegtette, hogy Esztergom 1543. vi elestvel az rse kek itt telepedtek le. Mivel a szzad mso dik felben k tltttk be a helytartk tisztt, ezrt a vros Pozsony u t n a kirly sgi belpolitikai let msodik kzpontja lett. Magyar polgrsga pedig gyorsan rea glt a marhakereskedelem nyjtotta lehe tsgekre. Gyr h a s o n l a n a korszak legjvedel m e z b b gazatnak k s z n h e t t e gyarapo dst. A kptalani m e z v r o s Buda eleste u t n Bcs elretolt bstyja lett, ezrt az

A gyri vdmvek egy megmaradt rsze. Lgi felvtel

tsebb, orszgos szerepkrhz jutott. Sop ron s Lcse viszont valamelyest vesztet tek egykori jelentsgkbl, m a tbbi

1560-as vekre m o d e r n erdvross p tettk ki. Ez azt jelentette, hogy hatalmas vdmvekkel erstettk meg, utcahl zatt szablyoss formltk s b ezerfs (magyar s n m e t ) katonasggal lttk el. A katonai clok messze megelztk a pol grsg rdekeit, gy a fkapitny szmos terleten korltozta a polgrok szabads gt s gazdasgi tevkenysgt. Ezen in tzkedsek ellenre a frontvonal kzelsge komoly elnyket hozott a vros laki nak. Egyrszt a katonasg elltsa piacot teremtett a vrosi kereskedk s mes teremberek szmra; msrszt a gyri kal mrok is kihasznltk, hogy a legfonto sabb marhahajt-t vrosuk mellett haladt el. A tvolsgi kereskedelembe kzvet tknt aktvan bekapcsoldtak, ami ko moly gyarapodst hozott szmukra. Ennek ksznheten megriztk, st bvtettk kivltsgaikat. Gyr gy nemcsak a hatr-

Wathay Ferenc kltemnye a 16. szzad gazdasgi lehetsgeirl


Sok szp gazdagsgval ez fld rakva vala, Rajta sok szp vras s roppant falu vala, Ezt sok szp vnember s polgr lakja vala, Ifj npe ers medve mdra vala. [...] Vge-szle az sok baromnak nem vala, Szegny ember kztk, ha szz barma vala, Nhny orszgokat hssal tartanak vala, Nlok az baromnak mr bocsi nem vala."

erdlyi mezvros (pldul Nagyenyed) is erre kapott. A magyar gazdasg sajtos 16. sz zadi lehetsgei a lemaradsban lv ches ipar fejldsnek ke vsb kedveztek. A kereskedsbl szrmaz hasznot a vrosi polg rok nem ipari vllalkozsokba, hanem fknt szlbirtok- s fldvsrlsra fordtottk; hi szen az utbbi segthette el fel emelkedsket a nemessg sorai ba. A vrosi ipar ezrt tovbbra is megmaradt a ches keretek kztt. De a nyugatrl beznl olcs ipar cikkek a kzmvesipar fejldsnek is akadlyt kpeztk. Iparunk lemaradsa sszessgben gy tovbb ntt a nyugat eurpaihoz kpest. Jelentsebb eredm nyeket egyedl a szabipar rt el, m i u t n cheik szma az olcs nyugati textliknak ksznheten szaporodott. Ezen kvl csupn az tvsipar emelkedett ki, kl nsen az svnykincsekkel br Erdlyben. Mesterei a vagyonosabb magyar s szsz polgrok kzl verbuvldtak, mikzben a felvevpiacot az rtkesebb trgyaknl a fejedelmek s a magyar nemessg, ht kznapibb termkeiknl viszont a trsada lom szinte minden rtege jelentette. A had jrsokkal teli szzadban ugyanis az emberek szvesebben fektettk be pnzket knynyen elrejthet s menekthet vagyontr gyakba. Hiba lenne persze a 16. szzad gazdas grl a trk hdts miatt l ersen ne gatv kpet egyenesen mesebelien gyny rre festeni. A kor embere a hborkkal jr tetemes puszttsok ellenre sem lt azonban vilgvge hangulatban. St fel ismerve kornak gazdasgi lehetsgeit, azokat a lehet legnagyobb mrtkben igyekezett kiaknzni - fggetlenl attl, hogy tekintlyes kirlysgi nagybirtokos knt, idegen vgvri fkapitnyknt, az er dlyi fejedelem alattvaljaknt, szabad kir lyi vrosi polgrknt vagy trk hdoltsgi cvisknt kereste boldogulst.

vdelem egyik alappillrv, h a n e m a ma gyar gazdasgi let m e g h a t r o z sznter v is vlt. A hdoltsgi m e z v r o s o k egy rsze szmra h a s o n l felemelkedst hozott az 1541 u t n i idszak. Br vitathatatlanul az o s z m n o k alattvali voltak, a m a r h a , j u h s l tenysztsben, valamint az llatok nyugatra hajtsban elvlhetetlen szere p k volt. A h r o m v r o s " (Nagykrs, Cegld, Kecskemt) mellett olyan m e zvrosok (pldul Klmncsehi, Mez tr, N a g y m a r o s , Rckeve, Tolna, Simnd, Nyrbtor) j u t o t t a k gazdasgilag fontos szerephez, amelyek egykori jelentsgrl ma m r alig t u d u n k . Mg az elbbi h r o m vros parasztpolgr-laki teleplseik ha trban brelt pusztkon foglalkoztak a marhatenysztssel, az utbbiak a kz vett kereskedelemben vllaltak megha troz szerepet. Mivel m i n d az llattarts, m i n d a hajts n h n y szzas csordkban t r t n t , ez t b b tzezer parasztgazdasgot tett az ellltsban s a forgalmazs ban rdekeltt, majd biztostott szmuk ra anyagi gyarapodst. A h r o m or szgrsz hatrn fekv Debrecen tzsrei hasonlan hasznltk ki a vros melletti risi legelket. A kalmrkodsbl ugyan akkor tbb hdoltsgon kvli (Kom r o m , Ppa, Nyrbtor, Srospatak), st

Ikerserleg fele Nagyszebenbl, 1600 krl

Hon-, hit- s nyelvkeresk: etnikai, vallsi s kulturlis vltozsok


Demogrfiai s etnikai vltozsok 76 Katolikusbl protestns orszg 82 A magyar nyelv els virgkora 90 Gyarapod iskolk s rtelmisg 97

Demogrfiai s etnikai vltozsok

ivel Magyarorszgon az els tfo g npszmllst II. Jzsef ural kodsa alatt tartottk, a 16. sz

lt. Az 1598. vi hzsszers szerint itt k rlbell 1,8 milli ember lakott. A kirly sggal nagyjbl azonos terlet hdolt sgban a npsrsg jval kisebb, csak mintegy 7 f/km 2 volt, gy az itteni lakossg szma 900 000 fre tehet. Vgl Erdly lakossga a Partiummal egytt krlbell 800 000 ft szmllt (13 f/km 2 ), akiknek tbbsge magyar s r o m n (sszesen mint egy 550 000 f), illetve szkely (150 000 f) s szsz (100 000 f) volt. A lakossg tl nyom rsze orszgos szinten 20-25 hz bl ll aprfalvakban lt. A hdoltsgban krlbell 140 llek lakott egy tlagos fa luban - ezek egymstl nagy tvolsgban fekdtek -, mg a s r b b e n benpeslt kirlysgban egy-egy faluban mintegy 150-170 f lt. A magyarorszgi npsr sg ugyanakkor messze elmaradt az itliai 50-120, a nmetalfldi 40, de mg a szom szdos ausztriai 18 f/km 2 -es rtktl is. Az egy vszzad alatt felttelezett 6-10 szzalkos nvekeds azonban csak ltszla gos eredmny volt. A korabeli Eurpban ez idben ugyanis orszgszerte igen jelents (15-80 szzalkos) gyarapodst regisztrl hatunk. A demogrfiai robbans KzpEurpt sem kerlte el, hiszen Ausztriban s Csehorszgban mintegy 20, Lengyelor szgban pedig 36 szzalkkal emelkedett a lakossgltszm, mikzben a Nmet-r mai Csszrsg npessge mintegy hrom negyedvel gyarapodott. A npessgrobba ns persze Magyarorszgon is jelentkezett, miknt ezt a hadjrsoktl vdett terle ten fekv rohonc-szalonaki (Vas megye) Batthyny-uradalmakban kossgnvekedsnek megfigyelhetjk. szmolva A szomszdos osztrk s cseh terletek la arnyval a 3,3 millinyi npessgnek a 17. szzad elejn ppen 4 millira kellett volna gyarapodnia.

zadi lakossgltszmot - elssorban a fenn maradt magyar s trk adsszersok,

valamint a jobbgyok szolgltatsait szm ba vev urbriumok segtsgvel - csupn becslni tudjuk. Ezzel magyarzhat, hogy az elmlt vszzadban a kzpkor vgi Ma gyar Kirlysg ssznpessgrl eltr sz mtsok lttak napvilgot: a 2,3 millitl egszen a 4,5 milliig. Az jabb kutatsok szerint ezt mintegy 3,3 millira, a 17. sz zad elejn pedig 3,5-3,7 millira tehetjk. Mindez azt jelenti, hogy a korbbi vle mnyek tbbsgvel szemben a trk meg szlls els vszzadban sszessgben nem cskkent, hanem szernyen nveke dett a lakossgszm. Az orszg npessgnek alakulsa Az orszg hrom rszre szakadsa utn Trkk keresztny foglyokat knoznak. Nmet rplap, 16. szzad els fele a mintegy 3,5 millinyi sszlakossg na gyobb rsze a legsrbben (15 f/km 2 ) be teleplt, megmarad Magyar Kirlysgban

A felgetett Trkszentmikls ltkpe. Sznezett rzkarc, 1617

Istvnffy Mikls beszmolja trtnetri munkjban a Szatmr vid kn llomsoz nmet katona sg vrhas jrvnyrl, 1565 sze
M i n d e z azt jelenti, hogy a mintegy 300 000-500 000 fs abszolt npessg cskkens volt az orszg hadszntrr v lsnak egyik legslyosabb kvetkezm nye. Az egy vszzad alatt bekvetkez szaporulat nagy rszt az lland hbo rskods s kros velejri (gyjtoga ts, hnsgek s jrvnyok) csapoltk le. Azonban e folyamaton bell klnbsget kell t e n n n k a v r h b o r k (1552-1566) s a h b o r s bkevek" (1568-1591) nyugalmasabb idszakai, illetve a legna gyobb szultni hadjratok (1521-1543) s a szzadvg msfl vtizednyi hossz ha dakozsa (1591-1606) kztt. Az ltal nos vlekedssel ellenttben az oszmnok berendezkedse ugyanis n e m jrt m i n d e ntt olyan katasztroflis pusztulssal, mint azt trtnetrsunk korbban vlte. A te leplshlzat a vrhbork idejn mg nem szenvedett visszafordthatatlan kro kat, gy laki sem tltettek megsemmis lsre vagy meneklsre. De a frontvonal szles svjnak lakossga mg a trk-ma gyar portykat is sokig tvszelte, a feldlt hzakat jjptette, fldjeit ismt mvel ni kezdte. Klnsen a t e m p l o m o s helyek megtart ereje volt a hatrvidken jelen ts. A 16. szzad vgig a magyar trsada lom egszen hihetetlen ellenll s alkal mazkodkpessgrl, valamint jjledsi errl tett tanbizonysgot. A valdi csa pst - mint ltni fogjuk - a tizent ves hbor hozta meg, amely valban megti zedelte Magyarorszg lakossgt. Mind a nagy hadjratok puszttsai s a velk jr jrvnyok, mind a bkevek" betrsei leginkbb a magyar lakossgban tettek krt. A nagy seregek s a portyk lta lban a folyk, patakok s a fontosabb tvo nalak mentn haladtak elre, melyek vid kt a Krpt-medencebeli megtelepedstl kezdve elssorban magyarok laktk. A tbb szzezres abszolt npessgcskkensbl teht a skvidken l magyarsg rszesedett leginkbb, mikzben a vdettebb hegyvid ki terletek romn, szlovk s ruszin lakos sga kisebb vesztesgekkel vszelte t a had jrsokat. Mindez azt eredmnyezte, hogy Magyarorszg etnikai viszonyai a 16. sz zadban a magyarsg szempontjbl kedve ztlenl kezdtek megvltozni, Az Svendy [Lazarus von Schwendi fkapi tny] npben a n met vitzeknek na gyobb rsze vrhas ban s ms kzbe tegsgekben az szi gymlcsknek nagy tele miatt, melyek a Szamos vize mellett felette nagy bsge sen teremnek, min dennap veszne,rsz szerint pedig elertle nedsek miatt az hadbli tisztekben val eljrsra haszon talanokk ttetni lt szatnk."
Istvnffy Mikls magyarok dolgairl irt histn/a Tltyai Pl XVII. szzadi fordts ban. 2. kt Sajt al rend. Benits Pter. Bp.. 2003. 388. old.

Dlszlv bevndorlk tmegei Magyarorszgon A szzad legmarknsabb etnikai talakul st a szerbsg igen szmottev magyaror szgi trnyerse jelentette. Br a szerbek (msknt rcok) az Al-Duna s a Szva mentn mr a ks kzpkor vgn is ko moly (200 000 fs) kisebbsgnek szmtot tak, az 1526 utni vtizedekben a trk betrsek s a szultni hadjratok ltal el puszttott Duna vidki s temeskzi te rleteket nagy tmegekben szlltk meg. Megtelepedsknek kedvezett, hogy e r gikban a szzad kzepig a teleplshl zatban, emberben 70-90 s anyagi javakban kzeli mrhetetlen, szzalkhoz

kirlyi flotta katoni, a fokozatosan elma gyarosod, de ortodoxnak megmarad rc naszdosok. Br a szerbek beteleplse az elpusztult dlvidki terletek jjledse s gazdasgi talpra llsa szempontjbl meghatroz volt, ezen orszgrszek etnikai viszonyai visszafordthatatlan mrtkben kezdtek t alakulni. Az 1526 eltt csaknem sznma gyar lakossg Temesvr pldul 1552 Utn kt vtized alatt teljesen elszerbesedett. Egy 1577-ben Antwerpenben meg jelent trkpen a Temeskzre mr rkerlt a rcok (Rasci) felirat. A Szermsg ugyan akkor mr egy 1564-ben kszlt velencei mappn Rcorszgknt (Rascia) szerepelt. De a szzad msodik felben mr a Du nntlon is npesebb szerbsg lt, elssor ban Baranya s Tolna, kisebb rszben So mogy s Fejr megykben. Velk egytt az szak-Balknrl jelents szmban rkez tek a tbb dlszlv npcsoport kevere dsbl ltrejtt llattenyszt etnikum, a vlachok kpviseli is, akiket a korabeli magyar forrsok olhoknak neveztek. (k nem keverendk a szintn olhoknak h vott romnokkal.) A D u n a vidki ortodox dlszlvok szma oly jelents volt, hogy 1585-ben a Szekszrd melletti Grbcon lelki letk gondozsra m r monostor is

pusztuls ment vgbe. De tarts gykeret versket elsegtette az is, hogy fegyver forgatshoz rt csoportjaik Csemi Jovn 1527. vi felkelse sorn, a kt magyar ki rly kzdelmben felmorzsoldtak, mara dkaik pedig tbbsgben az oszmnok ol dalra knyszerltek. Csak egy-egy kisebb csoportjuk maradt Radic Bosic, illetve az Rc frfi. Vzfestmny egy 17. szzadi viseletkdexbl utols szerb despota, az 1537. vi trk ellenes eszki hadjratban elesett Pavle Bakic (magyarosan Bakics Pl) vezetsvel Szapolyai Jnos, illetve I. Ferdinnd szol glatban. Az utbbiak soraibl kerltek ki a Komromban s Gyrben szolgl dunai

Naszdos flotta. Komrom ltkpnek rszlete. Sznezett rzkarc, 1597-1598

lteslt. A magyar lakossgtl eltr vall suk s szoksrendszerk viszont szinte tel jesen gtat szabott beolvadsuknak. M i n d ezek sszessgben kivlan jeleztk, hogy a legdlibb magyarorszgi terletek etnikai viszonyai alapjaiban kezdtek megvltozni. Mg a szerbek felhasznlsa a trkelle nes hatrvdelemben M o h c s u t n n e m jrt szmottev eredmnnyel, Szent Istvn birodalmnak volt egy olyan rgija, ahol a meneklt dlszlv lakossg n e m vlt a kt magyar kirly 1526 u t n i kzdelmnek l dozatv. A d a l m t tengerparton s a vele szomszdos horvt terleteken az gy nevezett uszkokok (jelentse menekltek), a Drva-Szva kzi Szlavniban pedig a vlachok m s csoportjainak leteleptse s zsoldba fogadsa szp eredmnyeket hozott. Br trtnetrsunk e kt npcsoportrl gyakran megfeledkezik, a magyar vgvri katonasghoz hasonlan nekik is fontos szerep j u t o t t az o s z m n o k elleni vdeke zsben, m g ha a mellkhadszntrnek te kinthet horvt-szlavn terleteken is. Ezen orszgrszen a magyar llam 1526. vi buksa u t n szaknyugati irnyba ha talmas npvndorls indult meg. A tr kk szoksait ismer s kardforgatshoz rt szak-balkni menekltek tmegei r keztek az ez idben a Drvtl dlre kny szeren egybeolvad horvt-szlavn ter letekre. Fegyveres alkalmazsuk anyagi, katonai s politikai megfontolsokbl egy arnt igen ajnlatos volt, amivel a bcsi hadvezets az 1530-as vektl elssorban Krajna, Karintia s Stjerorszg vdelme rdekben sikerrel lt. A Bosznibl s Hercegovinbl rkez uszkokokat hama rosan vagy leteleptettk, vagy vgvri szol glatba fogadtk. Az elbbire a Kulpa fels folysnak szaki partjn fekv Sichelberg, Novo Mesto, Mttling s Tschernembel (ma mind Szlovniban tallhat, egykor Krajna dli rsze volt) krnykn tbb hul lmban kerlt sor. 1535-ben az uszkokok katonai szolglatuk fejben kln kivlt sglevlben nyertk el szabadsgaikat (elbb hsz esztendre, majd rks admentes sget kaptak). Az elkvetkez vtizedek ben a szomszdos terleteken jabb m e neklt csaldok kaptk meg a privilgiu mokat. A szzad kzepre gy jtt ltre a sichelbergi kerlet, melynek ln egy a katonai s a civil letet egyarnt ir nyt kapitny llt. a horvt generlisok alrendeltsgbe tartozott, gy krzete a 16. szzad msodik feltl a krolyvrosi fkapitnysg klnleges rsze lett. Az uszkokok nagyobb csoportjainak letelept sre fldhiny miatt per sze nem volt lehetsg, k e t ezrt rszben a hor vt fkapitnysg vrainak (fleg Zengg, Karlobag, Szlunj, Cetin s Ogulin) katonasgba, rszben az adriai tengeri flotta hajira fogadtk fel. Akiknek itt sem jutott hely, azok vagy tovbb vndo roltak Krajnba s Stjerorszgba, vagy az oszmnok szolglatba lltak, vagy az Ad riai-tengeren kalzkodsra adtk fejket. Ebbl a szzad vgre komoly politikai boA grbci monostor Festett fakereszt a rckevei ortodox ikonosztzrl

ban ez mg viszonylag kevs problmt okozott, hiszen ezen orszgrsz lakossg nak jelents rsze elmeneklt vagy elpusz tult. Katonskodsuk fejben a szlavn f kapitnysg terletn a vlachok is fldet s klnfle kivltsgokat kaptak. A fonto sabb utak s tkelk mentn teljestett r szolglatuk jl egsztette ki a vgvrak nmet s dlszlv katonasgnak tevkeny sgt. Katonai szerepk ellenre eljogaik srtettk az orszgrsz megmaradt horvt s magyar nemeseinek rdekeit, mely prob lmk mg privilgiumaik ltalnos rende zsvel (1630) sem olddtak meg. Az uszkokok s a vlachok Horvtor szgban s Szlavniban val megtelepe Ogulin vra dst egy msik nagy vndormozgalom nyodalmak tmadtak, hiszen az uszkokok a trk brkk mellett a velencei glykat sem kmltk. A szzadfordulra Bcs s Velence kztt emiatt az ellenttek patta nsig feszltek. A Szlavniban elrenyomul vlachokkal szerencssebben jrt a Habsburg-had vezets. Hasonlan privilgiumok fejben t r t n leteleptsk jelentette az egyetlen megoldst, hogy ne vndoroljanak tovbb Zengg vra Krajnba s Stjerorszgba. A 16. szzad tette lehetv. A Drvtl dlre fekv te rletek horvt lakossga a Mohcs eltti s utni vtizedek aktv trk portyi s a vgvri katonk fosztogatsai miatt az 1530-1540-es vekben nagy tmegekben adta fejt meneklsre. Mivel - miknt Batthyny Ferenc b n felesge fogalma zott - minden bokorban flni lehetett az ellensgtl", aki csak tehette, elkltztt az egyre nyugatabbra told trk front vonal kzvetlen kzelbl. A legelszr megfut horvt s magyar nemessget az 1532. vi szultni hadjrat okozta hatal mas puszttsok utn a jobbgysg tme gei kvettk. Jllehet a kivndorls eleinte nkntes volt, h a m a r o s a n komoly s nha erszakos teleptsi akcik is kezddtek. A horvt-szlavn terleteken s Magyar orszgon egyarnt birtokos fnemesek (a Batthynyak, Ndasdyak, Erddyek, Keglevicsek s Zrnyiek) ugyanis felismer tk, hogy m i u t n dlvidki uradalmaik pusztulst nem akadlyozhatjk meg, ezek lakossgt rdemes a Drvtl szakra fekv nyugat-magyarorszgi uradalmaik ba tteleptenik. Mivel az utbbiakban bven volt mg mveletlen s irtsra al kalmas terlet, a menekl horvt jobb gyok befogadsa nem jelentett nagy prob lmt, st komoly gazdasgi rdek volt. Az ttelepts sorn ugyanakkor nagy fi-

gyeimet fordtottak a m v e l t e b b rteg (pa pok, rstudk) s a m e s t e r e m b e r e k k i m e nektsre. Az 1530-1540-es vek nagy h u l l m a i utn, az U n a - p a r t i Kosztajnica v r n a k elestt (1556) k v e t e n jabb jelents h o r vt tmegek keltek t r a Magyar- s Stjer orszgba, akiknek helyt rszben vlachok npestettk be. A szzad m s o d i k felig gy sszessgben t b b tzezer horvt-szla vn n e m e s s jobbgy hagyta el si lak helyt. E n n e k k s z n h e t e n a M u r a k z t l egszen M o r v a m e z i g a Magyar Kirlysg, illetve az osztrk s m o r v a t a r t o m n y o k hatrn egy viszonylag szles, horvtok l tal (is) lakott sv alakult ki. Klnsen szp szmban telepedtek le krabtok" emelkedsre csak a magyar nyelv ismeret ben volt lehetsg. sszessgben Magyarorszg etnikai kpe a 16. szzadban teht nagyot vlto zott. A hbork kvetkeztben fogyatkoz magyarsg a honkeres dlszlv (szerb, vlach, uszkok s horvt) lakossggal szem ben megindult a kisebbsgbe kerls hoszBr a szerbekkel ellenttben a horvtok katolikusok voltak, tmegesen k sem ol vadtak be a N y u g a t - D u n n t l magyars gba. Ez fknt azzal volt magyarzhat, hogy meghatrozott idre szl kivlts gok (admentessg s klnfle engedm nyek) fejben ltalban nll teleplse ket, irtsfalvakat hoztak ltre, vagy egy-egy elpusztult falu terletn vertek gykeret. A K r m e n d melletti Ndaljbl ekkor lett Magyar- s Horvtndalja, mikzben Ro honc mezvrosa magyar, nmet s horvt vrosrszre oszlott. Nyelvk s azonossg tudatuk szvs megrzsnek ksznhet, hogy a horvtok szma az osztrk-magyar hatr mentn m i n d a mai napig tekin tlyesnek nevezhet. A 20. szzad elejn ltrejtt osztrk tartomny, Burgenland lakossgnak krlbell tz szzalkt al kotjk. Pusztn a vezet horvt nemesi csaldok magyarosodtak el, nekik ugyanis a magyar nagybirtokosok udvaraiban, ura dalmaiban vagy magnhadseregeiben a fel Lovas trkk. Vizfestntny, 1568 sz tjn. Mindez Magyarorszg hossz tv fejldse szempontjbl tragikus kvetkezmnyekkel jrt, a 17. szzadban e negatv tendencia ugyanis tovbb folyta tdott. Menekl parasztok. Vgles ltkpe. Rzkarc Birckenstein Geometriaknyvbl, 1686 Nmetjvr, K r m e n d , R o h o n c , Szalonak, Kismarton, S o p r o n , Bcs s Pozsony vid kn, fknt az emltett fri csaldok ura dalmaiban. S z m u k az 1570-es vek elejre m r annyira m e g s z a p o r o d o t t , hogy az al s-ausztriai r e n d e k ekkor tovbbi bevn dorlsuk titkos megtiltst krtk az ural kodtl.

Katolikusbl protestns orszg

Luther Mrton arckpe. Lucas Cranach olajfestmnye

agyarorszg trtnetben a 16. szzad nemcsak politikai, gazda sgi s etnikai szempontbl ho zott vszzadokra hat vltozsokat. Az Eurpban lezajl risi vallsi tren dezds alapvet kvetkezmnyekkel jrt a felekezeti viszonyok terletn is. Az 1517b e n Wittenbergben Luther Mrton fell psvel elindul protestantizmus a Mo hcs utni b fl vszzadban a hrom rszre szakadt orszg minden terletn el spr gyzelmet aratott. Magyarorszg katolikusbl tbbsgben protestns or szg lett. Noha a lakossg az oszmn meg szlls ellenre csaknem teljessggel ke resztny maradt, a szzad vgn mr tbb m i n t a fele reformtus, negyede evangli kus, a tbbi pedig antitrinitrius, katolikus s ortodox volt - sszessgben teht a la kossg mintegy 80-90 szzalka vlt a pro testantizmus kvetjv. Az j hit irnt ugyan nagy tmegek mutattak hallatlan nyitottsgot, a hitkeress korntsem volt egyszer folyamat.

Br elgg ltalnos az a nzet, miszerint a vallsi tvltozsban" - legalbbis a h doltsg terletn - a trkk enged kenysgnek risi szerepe volt, ez kevss felel meg a valsgnak. A szomszdos Al s-Ausztriban a szzad msodik felben a protestnsok a lakossg kzel hasonl arnyt (75-80 szzalk) tettk ki, de mg a vallshbork dlta Nmet-rmai Cs szrsg katolikusainak is mintegy fele a pro testantizmus valamelyik irnyzatra trt t. Ez azt bizonytja, hogy Kzp-Eurpa laki ban majd mindentt megvolt a fogkony sg az j hit irnt, fggetlenl attl, mely l lamban ltek. Vitathatatlan ugyanakkor, hogy az oszmnok a megszllt terleteken ritkn lltottak akadlyokat a reformci terjedse el, rendesen adz alattvalikkal vallsi krdsekben ugyanis ltalban k zmbsek - nem pedig trelmesek - voltak. A protestantizmus gyors elterjedst valjban a katolikus egyhz kzpkor vgi vlsga, a megreformlsra irnyul t rekvsek, valamint a lakossgnak az j hit

Hordozhat hzioltr Kassrl, 16. szzadeleje

vlasztsa

irnti

ignye"

segtette

el.

Mg nagyobb tragdit jelentett, hogy az egyhzi struktrk als szinten is m e g r o p p a n t a k . A pol grhborban a gazdag egyhzi (pspki, kptalani s kolosto ri) birtokokra gyakran szinte rcsaptak" a krnyk nemesei, egyes orszgrszeken visszafor ugyan dthatatlan krokat okozva. A vg vrvonal kialakulsval akkor az uralkodk a megma radt jelentsebb egyhzi java dalmakat a vdelmi rendszer elltsra rendeltk. Az esz tergomi rseki szket pldul fknt emiatt nem tltttk be 1573 s 1596 kztt. A t rk elrenyomuls kvetkez tben ugyanakkor az 1540-1560-as vek ben az orszg kzepn azok a kolostorok s plbnik is elpusztultak, amelyek ad dig tvszeltk a szultni hadjratok vti zedeit. A veszprmi egyhzmegye mintegy 100 kzpkori kolostora pldul mind egy szlig eltnt, mikzben 600 plbnijbl pusztn nhny tucat maradt meg a sz zad vgre. Erre az idre orszgosan csu pn a ferencesek (pldul Jszbernyben, Szegeden, Gyngysn s az erdlyi Csk somlyn) s a horvt-szlavn terleteken a plosok, valamint a Pozsonyba s Nagy szombatba meneklt apcarendek tud tk megrizni vagy tmenteni nhny ko lostorukat. A trkk a katolikus egyhz pozciinak hdtsuk rvn trtn meg gyengtsvel teht nkntelenl is else gtettk a reformci 16. szzadi magyar orszgi diadalt. A protestantizmus klnfle irnyzatai nagyjbl eurpai elterjedsknek megfe lelen vertek gykeret Magyarorszgon is. A folyton megjul, majd radikalizld tanok megismerse lland kapcsolatot ignyelt a reformci legfontosabb kz pontjai (Luther Wittenbergje s ms nmet vrosok) s a trk torkban" hnyd Magyarorszg kztt. Az lland sszekt tetst a nmet egyetemeken egyre nagyobb Fedeles kupa a kszegi evanglikus egyhzkzsg tulajdonbl, 16. szzad

A fldrajzi felfedezsek kitgtottk a vilg hatrait, a renesznsz megrendtette a k zpkori e m b e r vilgkpt, mikzben Eur pa-szerte n t t az rdeklds a vallsossg irnt. A meglehetsen konzervatv katoli kus egyhz nehezen t u d o t t ezekhez az ig nyekhez igazodni. A papsg egy rsznek visszalseivel s mveletlensgvel szem ben radsul fokozdott az elgedetlensg, mg a fpapok tbbnyire politizltak, s magas orszgos mltsgokat tltttek be. A hvek megfelel lelki gondozsra s az egyhz bels megjulsra teht nagy szksg volt. Az erre irnyul, alulrl in dul reformksrletek (a szerzetesrendek tszervezse, laikus vallsos trsulatok lt rehozsa, az j ignyeket kielgt vallsos irodalom terjesztse) kezdetben csak sze rny eredmnyeket hoztak. A katolikus egyhzat talaktani (latinul reformare) k vn reformci ekzben komoly trt nyert, gy a katolicizmus megjul trek vsei csak a tridenti (trienti, trenti) zsinat (1545-1563) eredmnyeit kveten vl hattak valdi egyhzi reformprogramm. A kt kirly kztti s a trkellenes ha dakozs paradox m d o n mgis elsegtette a reformci terjedst. A katolikus egyhz ezekben a kzdelmekben hatalmas krokat szenvedett: Mohcsnl az orszg 12 psp kbl ht (kztk a kt rsek) maradt hol tan a csatatren, a kt kirly ltal kinevezet teket a ppk csak vonakodva erstettk meg, a polgrhbor alatt az egyhzfk alig tudtak egyhzmegyjk vallsos gyei vel foglalkozni, mikzben az oszmnok elrenyomulsval ezek egy jelents r sze idegen megszlls al kerlt. 1541-ben a kalocsai, 1543-ban az esztergomi rsek s a pcsi, majd 1544-ben a vci pspk szk helye trk vr lett, de 1552-ben erre a sorsra jutott Csand s Veszprm is. A csandi, majd 1560 utn a vradi s a gyulafehrvri pspksg hossz idre megsznt, ennek ellenre a magyar kir lyok a hdoltsgi s erdlyi pspki sz kekre tovbbra is neveztek ki fpapokat.

szmban tanul magyarorszgi s erdlyi dikok, valamint az egyre nagyobb menynyisg, m r nyomtatott, j vallsi iroda lom biztostotta. Mindezeknek ksznhe ten a h r o m rszre szakadt orszg kpes volt m e g m a r a d n i Eurpa szellemi vrke ringsben. Ez m i n d rvid, mind hossz tvon igen fontos eredmny volt. Eurpa szellemi vrkeringsben A lutheri reformci tanait elszr 1521b e n a b u d a i fiskola nhny tanra fogad ta el. Kezdeti terjedst a Wittenbergbe jr dikok mellett a budai nmet pol grsg s az uralkodi udvartarts n h n y tagjnak fogkonysga segtette. H a m a r o s a n a nyugat-magyarorszgi, a szepessgi s az erdlyi vrosok nmet polgrai is megismerkedtek az j feleke zettel, amelynek hitvallst m r Philipp Biblikus rem, 1537 M e l a n c h t h o n fogalmazta meg. Mivel ezt 1530-ban az augsburgi birodalmi gylsen fogadtk el, a vros nevbl szrmazott a lutheri egyhz rgi elnevezse: gostai hitvalls evanglikus egyhz. A Krpt medencben azonban mg hossz idnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a felekezet ki formldott tanrendszerrel (dogmatikval) s kialakult egyhzi struktrval rendel kezzen. Ebben az irnyban az erdlyi sz szok krben az els lpseket a brassi lelksz s trkpmetsz, Johannes H o n t e rus, a fels-magyarorszgi nmet polg rok kztt pedig a Wittenbergben tanult brtfai rektor, Leonhard Stckel tette meg. Az utbbi szerkesztette meg 1546-ban a ma gyarorszgi reformci els hitvallst, amellyel az t szabad kirlyi vros (Kassa, Lcse, Brtfa, Eperjes s Kisszeben) vde kezett I. Ferdinnd eltt az eretneksg vd jval szemben. A lutheri reformci hamarosan ma gyarlakta terletekre is tterjedt. Els nagy terjeszti kzl Dvai Br Mtys, Ozorai I m r e s Glszcsi Andrs emelkedtek ki. Melius Juhsz Pter: Magyar prdikcik. Debrecen, 1563 Munkjukat a vrhbork korszakban, majd az 1568-ban beksznt bkessg" idejn jabb generci folytatta. Elssor

ban Szkhrosi Horvt Andrs tllyai prdi ktor, Sztrai Mihly hdoltsgi reform tor s Huszr Gl prdiktor-vndornyom dsz rdeme volt, hogy az gostai egyhz orszgszerte gykeret vert. Irodalmi m veikkel (gylekezeti nekek, zsoltrok, hit vitz drmk, verses histrik) s trt munkjukkal k juttattk el Melanchthon eszmit a magyar falvakba, mezvrosok ba s nhny nagy tekintly fr (Pernyi Pter, Thurz Elek, Ndasdy Tams, Petrovics Pter stb.) birtokra. A reformci befogadsnak b fl v szzada alatt azonban az egyes tantsok igen kplkenyek voltak. A klnbz fele kezetek kiformldsa, majd trsadalmi s intzmnyi szint kiteljesedse (az gyne vezett konfesszionalizci) idejn a hvek eleinte ignyeiknek megfelelen vlogattak a klnfle irnyzatok elemeibl: gyakran trtek t egy rgebbi tantsrl az jabbra, vagy fogadtk el m i n d az egyik, m i n d a m sik bizonyos elemeit. A szzad vgig ezrt valdi soksznsg jellemezte az utkor l tal egysgesnek tartott ramlatokat is. Ezt a helyzetet kivlan jelzi a szzad kzeptl tartott hitvitk s zsinatok sokasga, me lyek sorn az egyes irnyzatok fokozatosan tisztultak le. Ennek eredmnyeknt kezd-

dtt meg hitvallsok szerkesztse s egy hzszervezetek alapjainak leraksa. A fels-magyarorszgi t vros hitvall st 1559-ben a szintn n m e t lakossg, Garam m e n t i ht bnyavros, majd a 14 szepessgi vros hitvallsa kvette. Idkz ben megindult az egyhzszervezet kiptse is. 1545-ben Bthory A n n a tmogatsval a Szatmr megyei E r d d n megtartottk az els p r o t e s t n s zsinatot. Egy vtized sem telt el e z u t n , s m r ltrejtt az els evanglikus egyhzkerlet is: 1553-ban az erdlyi szsz Berethalmon. A Dunn tlon u g y a n a k k o r c s u p n 1595-ben szle tett m e g a S o p r o n - V a s megyei, a D u n t l szakra pedig csak 1610-ben Zsolnn a d u n n i n n e n i egyhzkerlet, fleg a szlo vk nyelv evanglikusok szmra. M i n d ez fknt azzal llt sszefggsben, hogy a 16. szzad vgre n e m a lutheri, h a n e m az Ulrich Zwingli, majd Klvin, vgl leg inkbb a H e i n r i c h Bullinger s Thodore de Bze tantsait kvet helvt irny re formci vlt Magyarorszgon a legmeg h a t r o z b b p r o t e s t n s felekezett. A r e f o r m t u s irnyzat 1550-es vek hellyel mg maga alaptotta meg az erd lyi reformtus egyhzkerletet, Jnos Zsigmond fejedelem olasz udvari orvosa (Giorgio Blandrata) n y o m n h a m a r o s a n mr a Szenthromsg-tagadk mozgalmt vezette. Vgl: az evanglikushoz hasonlan a dunntli reformtus egyhzkerlet is ksn (1595) s annak eredmnyeknt jtt ltre, hogy az orszg nyugati felben l lu thernusok s klvinistk vgleg szaktot tak egymssal. A reformci egyhzz szervezdtt Johannes Honterus szobra Brassban legradiklisabb ga az antitrinitriusok irnyzata lett. k nevknek megfelelen nem fogadtk el Jzus isteni mivoltt, s tagadtk a Szenthromsgot. Egyh zuk (az unitrius) csak a 16. szzad v gre lttt szilrd szervezeti kereteket. A fejedelemsgben a zsenilis sznok s flelmetes hitvitz Dvid Ferencnek k sznheten Kolozsvr lakossgnak tetemes rsze h a m a r csatlakozott az j tantshoz, a szzad nyolcvanas veire pedig Erdly magyar lakossgnak m r mintegy fele antitrinitrius nzeteket vallott. St a ko lozsvri unitrius kollgium az 1560-as vektl hossz ideig menedket nyjtott a vallsi nzeteik miatt mg a protestns orszgokban is ldztt radiklisabb szabadgondolkodknak. Erdly els nyomtatott trkpe Honterus mhelybl

tl k e z d d gyors terjedsben tiszntli munkjval s erszakos kprombols val az egykori gyulafehrvri k a n o n o k , K l m n c s e h i Snta M r t o n , majd a me zvrosi polgrsg, a parasztsg s a vg vri katonasg tmegeire hatni kpes Szegedi Kis Istvn s tantvnya, Melius Juhsz Pter szereztek elvlhetetlen rde meket. Az elbbi Gyultl Baranyig a t rk hdoltsgot prdiklta be", de sz m o t t e v ri munkssga mellett alapvet szerepe volt az als-dunamellki egyhz kerlet ltrehozsban is. Melius Debre cen lelkszeknt a keleti terleteken szi lrdtotta meg az irnyzatot, s hvta letre 1557-ben a tiszntli egyhzkerletet, majd dolgozta ki a debreceni hitvallst (1562). Tanait m i n d a katolikusokkal, mind a lu thernusokkal szemben ersen vdelmez te, st 1565-tl a radikalizld Dvid Fe renccel is kemny hitvitkra knyszerlt. Noha az utbbi 1564-ben Nagyenyed szk

A magyarorszgi reformci sokszn sgvel kiemelkedett az eurpai fejlds bl. Mivel egyik felekezet sem tudott ab szolt tlslyba kerlni, olyan protes tns nemzeti egyhz nem alakulhatott ki, mint pldul Skciban vagy a skandinv orszgokban. A klnfle irnyzatok egyszerre jrtk t a trsada lom rtegeit, s ugyanazon terleteken egyidejleg ptettk ki egyhzszervezet ket. A mg katolikusnak szletett Dvid Szenthromsg-rem ellapja, 1544 Ferenc plyja kivlan jelkpezte a hazai protestantizmus 16. szzadi kplkenys gt: 1557-ben mg az erdlyi evangliku sok pspke volt, az 1564. vi vradi zsi naton e mltsgra mr a reformtusok vlasztottk, Felekezeti s kulturlis viszonyoka 16. szzad vgn 1576-ban ugyanakkor mr a Szenthromsg-tagadk pspke lett. De ezt kveten is kpes volt tovbb sodrd ni", i m m r o n Krisztus imdsnak taga

dsa fel, amirt letvel fizetett. A dvai brtnben halt meg 1579 novemberben. A 16-17. szzad forduljra az egyes irnyzatok vgl letisztultak. A legnpe sebb reformtus egyhz hvei elssorban a magyar nemessgbl, a mezvrosi pol grsgbl, a parasztsgbl s a vgvri ka tonasgbl toborzdtak, fknt a hrom rszre szakadt orszg kzps s keleti terletein. Az evanglikusok a kirlysg peremvidkeire szorultak, fknt nhny dunntli s szak-magyarorszgi fne mes birtokra, de a nmet vrosi polg rok, a szlovk parasztok s a nmet vgv riak is ezen irnyzat kveti voltak. Az utbbiak hitnek erstst segtette, hogy a hatrvdelmet irnyt osztrk elit tbb tagja (pldul Dvid Ungnad, a Hadita ncs elnke, vagy Andreas Teufel gyri, Andreas Kielman k o m r o m i s Hans Rue-

ber kassai fkapitny) politikai-katonai kapcsolatait is gyakran m e g m o z g a t t a az egyhzszervezet, az iskolztats s a knyv kiads tmogatsa rdekben - a m i a ma g r p r o t e s t a n t i z m u s egyetemessgnek is szp bizonytka. Az antitrinitriusok ugyanakkor elssorban Erdlyben rtek el sikereket, o t t viszont m e g h a t r o z ert kpviseltek. M i n d e z e k ellenre a katoli kus egyhz sem sznt meg, n o h a pusztn n h n y nagyvrosban (Pozsony, Nagy s z o m b a t ) s egy-egy mindvgig katolikus n e m e s b i r t o k n , valamint a Szkelyfl d n m a r a d t tlslyban. A Drvtl dlre a h o r v t o k k r b e n a reformci n e m h a t o t t jelentsebben, d n t tbbsgk katolikus m a r a d t . A hdoltsgban meg s z a p o r o d o t t szerbek az ipeki (peci) pt rirka fennhatsga alatt szintn meg riztk ( o r t o d o x ) vallsukat, miknt az Erdlyben g y a r a p o d r o m n o k is. A katolikus egyhz megjulsnak els csri N o h a a n m e t t r t n e l e m h e z hasonlan a 16. szzad vallsi s z e m p o n t b l Magyar orszgon is a reformci vszzada" volt, ifj. Forgch Ferenc plyja m r jelezte, hogy a katolicizmus megjulsa is elkez d d t t : elssorban a tridenti zsinaton el fogadott reformok (egyhzfegyelem meg erstse, lelkipsztori m u n k a eltrbe helyezse, papkpzs fellendtse stb.) s az 1540-ben Loyolai Szent Ignc alaptot ta jezsuita rend segtsgvel. Ugyanezt m u tatta, hogy az els rekatolizcikra - hang slyozand - m r jval Pzmny Pter tevkenysge eltt sor kerlt. Az els konvertitk (1582-ben maga Pzmny vagy 1586-ban Balassi Blint) u t n a szzadfor duln oly neves szemlyisgek trtek t, m i n t a ksbbi n d o r , Esterhzy Mikls vagy a fels-magyarorszgi nagyr, H o monnai Drugeth Gyrgy. A reformcihoz hasonlan a katolikus megjuls kezdet ben bks volt, s csupn a szzadfordul nagy hborja alatt vltott erszakos fel lpsre.

Felekezeti soksznsg: a Forgch csald


A vallsi megosztottsg a 16. szzadban mg egyes csaldokon bell is megfigyelhet volt. A protestantizmust kvet Forgch Zsig mond fiainak egyike pldul az orszg egyik legismertebb vgvri f tisztje, az aulikus, de protestns Simon volt, aki neves prdiktorokat (Huszr Gl s Bornemisza Pter) tmogatott. Az utbbiak igazi pat rnusa mgsem , hanem ccse (Imre) lett, aki Eurpa tbb jeles humanistjval (Hug Blotius, Dudith Andrs) val levelezse rvn meghatroz tagja volt a kontinens szellemi vrkeringsnek. Ferenc testvrk viszont a 16. szzadi magyar katolicizmus egyik legismer tebb alakja lett. Miutn Olh Mikls esztergomi rsek hatsra kato lizlt, a kzpkori humanistk hagyomnyait kvetve Padovban tanult, majd jelents egyhzi karriert futott be. 1565 nyarn a bcsi Szent Istvn-dmban tartotta I. Ferdinnd halotti misjt. Ksbb Erdlybe tvozott, s a katolikus Bthory Istvn fejedelem kancellrja lett. De Simon fiai, Mihly s Ferenc is megtartottk a csald vallsi megosztottsgnak hagyomnyt. Az elbbi a strassburgi, majd a wittenbergi egyetemen tanult, s volt az eddig ismert els magyar, akinek levelre a ks humanizmus taln legismertebb alakja, a leideni egyetem neves professzora, Justus Lipsius vlaszolt. Ifjabb Ferenc viszont - nvrokon nagybtyjt kvetve 1584-ben katolizlt, majd elbb veszprmi, ksbb nyitrai pspk, vgl esztergomi rsek lett, s a 17. szzad elejn volt a militns, majd bks katolikus reform vezralakja.

A napjainkra elavul hagyomnyos v lekedssel ellenttben a katolicizmus meg julsa korntsem csupn a reformcira adott vlasz, azaz ellenreformci" volt. A kzpkor vgi, alulrl indul reformk srletek utn a ppasg vezetsvel intz mnyes keretek kztt megindult egy fe llrl vezrelt reformmozgalom is. A kt jelensg a tridenti zsinatot kveten vlt fokozatosan egyms kiegsztjv. Ez tet te lehetv, hogy a katolikus egyhz meg tallta a kiutat trtnelme egyik legslyo sabb v l s g b l . gy volt ez Magyarorszgon is, ahol azonban az jtsok megvalsulsa eltt az egyhz emltett tetemes vesztes gei miatt risi nehzsgek emelkedtek. Egyedl az jelentett elnyt, hogy a kirly sg fontosabb vilgi mltsgait (helytart, kancellr, Magyar Kamara elnke) ezek ben az vtizedekben fpapok adtk.

A katolikus jjleds blcsje az eszter g o m i rseksg j szkhelye, Nagyszombat vrosa lett. A reformmozgalom a korszak legkivlbb fpap-politikusa, Olh Mikls (lsd 56. old.) vezetsvel m r a tridenti zsinattal egyidejleg megindult. Ez eurpai szempontbl is figyelemre mlt. A huma nista rsek nemcsak a vilgi elittel szemben volt kpes ersteni egyhza pozciit (pl dul azzal, hogy az els pozsonyi koronz Szerzetes. Jost Amman fametszete son, 1563-ban egyedl tette Miksa kirly fejre a Szent Koront), hanem megkezdte a sztzillt katolikus intzmnyrendszer j jszervezst s a hvek megfelel lelki gon dozsnak elksztst. Az utbbi rdek ben 1554-ben egyestette a nagyszombati vrosi s kptalani iskolt, majd egyhzme gyei szeminriumot (1558) alaptott. Emel lett 1559 s 1562 kztt fegyhzmegyje plbniin egyhzltogatst vgeztetett, 1560 s 1566 kztt pedig t zsinaton ho zott trvnyeket a hinyossgok orvosls ra. 156l-re szkhelyn a jezsuitkat is sike rlt leteleptenie, akikre a megreformlt nagyszombati iskola vezetst bzta.

Br c ksrlet - fleg anyagi okokbl csak tmeneti eredmnnyel jrt, az 1567ben tvoz pterek kt vtized mlva j ra megjelentek Magyarorszgon. 1586-tl Draskovics Gyrgy kalocsai rsek egy j kollgium alaptsban segtette ket, amely vgl a T u r c megyei Znivraljn nylt meg 1591-ben, a h o n n a n Gyr vissza foglalsa utn (1598) a kedvezbb fekvs Vgsellyre kltzt!. A rendhz itt a h bors viszonyok ellenre egszen Bocskai Istvn csapatainak pusztt bevonulsig (1605) m k d t t . Noha az jabb jezsuita ksrlet is csupn helyi jelentsg volt, a rend ksbbi szereplse szempontjbl mgis meghatrozv vlt. Ekkor ugyanis a jezsuitk megkezdtk a magyar viszo nyok megismerst. St Znivraljn s Sellyn tbb ksbbi neves kpviseljk (Dobokay Sndor, Forr Gyrgy, a biblia fordt Sznt Arator Istvn, valamint ma ga P z m n y is) dolgozott vagy kezdte meg plyafutst. A kt kis kollgium gy lett a kirlysgi katolikus megjuls blcsje. Az engedelmessgkrl s szvssguk rl ismert pterek a szzad msodik fel ben az eurpai p r o t e s t a n t i z m u s legkele tibb fellegvrban, Erdlyben is gykeret vertek. A fejedelmi hatalom erejt jl mu tatta, hogy az antitrinitrius Jnos Zsig m o n d uralma utn a katolikus Bthory Ist vn 1579-ben az egykori kolozsmonostori bencs aptsgban kpes volt a jezsuitk le teleptsre. k politikai okokbl s a nagy tvolsg miatt n e m az osztrk provinci bl, h a n e m Lengyelorszgbl rkeztek. Te vkenysgk h a m a r gretes eredmnyeket hozott. 1581 -ben m r betelepedhettek Ko lozsvrra, az egykori ferences kolostorba, majd Gyulafehrvron is ltrehoztk rend hzukat, mikzben egy kisebb misszijuk m k d t t Vradon is. Kolozsvri iskol juk az vtized kzepn mr npszerbb volt az unitrius kollgiumnl. A kezdeti sikerek azonban a fejedelemsgben is ha m a r vget rtek. 1586-ban elbb pestis ra gadta el a 45 rendtag tbb mint felt, majd Bthory fejedelem halla nyitott j korsza-

Miseruha, 16. szzad

kot t r t n e t k b e n . 1588-ban a protestns r e n d e k n e k sikerlt elrnik, hogy a fiatal Bthory Z s i g m o n d alrja a jezsuitk kitil tsrl rendelkez t r v n y t . g y tvozniuk kellett, az ellenzk felszmolsa u t n vi szont az ltaluk nevelt fejedelem 1595-ben biztostotta visszatrsket. Ekkor ismt M o n o s t o r o n , Kolozsvron s Gyulafehr v r o n telepedtek le, ahol a hossz trk h b o r nehzsgei dacra egszen 1607. vi jbli kitiltsukig m a r a d t a k . A megjul katolicizmus helyzete a h doltsgban alakult legsajtosabban, hiszen az egyhzat a legnagyobb krok ezen az or szgrszen rtk. Br az egykori pspki tisztsgeket a magyar kirlyok tovbbra is betltttk, valjban csak ott lehetett k o m o l y a b b szerepk, ahol a ferences ko lostorok (Jszbernyben, Szegeden s Gyn gysn) m e g m a r a d t a k . Ms vidken (pl dul Baranyban) gynevezett licencitusok tartottk meg a falvak egy rsznek katoli kus hitt. A betelepl o r t o d o x szerbek s vlachok, valamint a reformtus magyarok kztt a katolikus szigetek megmarads ban - fknt a Duna menti s a dlvidki terleteken - d n t szerepet jtszottak a levantei kereskedelmet irnyt raguzai s bosnyk kalmrok. A b e n n k rejl lehe tsgeket a Szentszk is felismerte, s 1572-

b e n a Balkn szaki feln megkezdte miszsziszervez tevkenysgt, amelynek els fzisa 1607-ig tartott. Ebben az idszakban a Ppasg gynevezett apostoli vizittorok kldsvel trkpezte fel a hdoltsg ez idben nagyobbrszt m r dlszlvok lak ta dl-magyarorszgi vidkeinek vallsi vi szonyait. Erre azrt volt szksg, m e r t ezekre a terletekre a kirlysgi p s p k k hatskre m r n e m terjedt ki. A Balknon s Dl-Magyarorszgon az els mr egysges szempontok alapjn vg rehajtott vizitcikat XIII. Gergely ppasga (1572-1585) idejn folytattk. A kvetkez vtizedekben e felmrsek eredmnyeire (katolikus kzssgek felfedezse, az risi paphiny felismerse stb.) ptve kezddhe tett meg a missziszervezs. A hdoltsg d li rsze a balkni szervezmunka legsza kibb rszt jelentette, vagyis azt a terletet, ahov a missziszervezknek mg el kellett jutniuk. Ebben az idben a hdolt Dl-Ma gyarorszgon fknt bosnyk ferencesek, raguzai bencsek, ferencesek s d o m o n k o sok, de mr nhny jezsuita is m k d t t ppai felhatalmazssal. Az 1570-es vektl a szzad vgig azonban valjban csak te repfelmrs zajlott. Az igazi missziszerve zs majd csak 1612 utn a jezsuitk szerve zett bekapcsoldsval indult meg.

Nagyszombat ltkpe. Rzkarc Birckenstein Geometriaknyvbl, 1686

A magyar nyelv els virgkora

A h b o r k s slyos kvetkezmnyeik a 16. szzadban ugyan jelentsen tformltk Magyarorszg politikai, katonai s etnikai viszonyait, a kt nagy hatalom hatrn a mzsk mgsem hall gattak. St a viszonylagos bkessget s gazdasgi virgzst hoz 1570-1580-as vekben egyenesen a mvelds arany korrl beszlhetnk: anyanyelvnk els virgzst lte, megszlettek irodalmunk els gyngyszemei, a nagyot fejld knyv nyomtats az emberek egyre szlesebb r tegeihezjuttatta el az irodalmat, st minden etnikum nyelvn jelentek meg nyomtatv nyok. Mindekzben sok szz nemes-, pol gr- s parasztgyerek jutott el eurpai egyetemekre, a kirlysg s Erdly egy-egy szellemi kzpontjban pedig eurpai szn vonal humanista tudskrk mkdtek. St az rtelmisgi plya karrierlehetsgg

vlt, ami jl jelezte, hogy az rsbelisg a ks kzpkori nagyon alacsony szintrl jelentset lpett elre. A gazdasghoz ha sonlan persze a magyar kultrtrtnet egyik legnagyobb talakulsnak htter ben is vtizedek fejldse s etnikumtl, felekezettl fggetlenl sok-sok ember szvs igyekezete llt. Br 1844-ig a latin volt a hivatalos nyelv Magyarorszgon, s gy a korban a politi ka, a kzigazgats, a brskods s a tu d o m n y nyelve maradt, ennek ellenre a kzpkor vgtl a magyar nyelv egyre lnkl szerepet tlttt be m i n d az rs belisgben, m i n d a mveldsben. A 16. szzad els feltl a htkznapi levelezs ben fokozatosan meghatrozv vlt, st az Erdlyi Fejedelemsgben az 1550-es vektl m r a trvnyalkots hivatalos nyelve is a magyar lett. Br eleinte, helyes rs n e m lvn, mg sokan dcgsen" hasznltk, nehezen formltk a latinban ismeretlen mellkjeles magn- vagy a kt jegy mssalhangzkat (pldul az '-t, az '-t vagy a gy-l), mgis m i n d e n lert vagy kinyomtatott magyar sornak szerepe volt abban, hogy anyanyelvnk egyre nagyobb jelentsghez jutott. De rgtn hozzteen d : a kzfelfogssal ellenttben ez nem csupn a Luther ltal szorgalmazott anya nyelvi bibliafordtssal llt sszefggsben. A m r korbban megindult folyamaton ugyanakkor a reformci risit lendtett, st - az orszg felekezeti talakulsnak megfelelen - a szzad vgre a magyar nyelv irodalom tlnyom rszt protes tns szerzk adtk. Az alapokat azonban a szzadel szerzetesei s apci tettk le, akik tucatszm fordtottak s msoltak

Nyomda a ks kzpkorban

magyar nyelv kdexeket. ket kvettk a mr zes magyarsggal levelez katolikus

furak s kznemesek, mely folyamatot az 1530-as vektl a korszak humanisti, majd a protestns p r d i k t o r o k s iskolameste rek teljestettk ki. N o h a a k o r b a n m o d e r n rtelemben vett n e m z e t t u d a t r l n e m beszlhetnk - ez csak a 19. szzadra szletett m e g a ma gyar nyelvhez val k t d s egyre szorosab b vlt: m e g k e z d d t t a nyelv t u d a t o s m velse s rendszerezse, st felfedezse is. A h u m a n i s t k ezrt jelentettk meg az els sztrakat s szjegyzkeket, illetve az els magyar nyelvtanokat, m i k z b e n idegen b e n is n t t az rdeklds nyelvnk irnt. A bcsi Magyar Udvari Kancellrin dol goz Pesti G b o r n a k 1538-ban az osztrk fvrosban kiadott hatnyelv tisztrt a szzadvgen Szikszai Fabricius Balzs (1590) s Verancsics Faustus szjegyzkei (1595) kvettk. Az u t b b i etimolgiai sztr mdjra m r felsorolta nyelvnk szlv jvevnyszavait is. A korszak nyelv fejldsnek eredmnyeit 1604-ben ki emelkeden sszegezte Szenei Molnr Al bert N r n b e r g b e n kiadott latin-magyar s magyar-latin sztra, melyben m r a ma gyar nyelv is kiindulsi p o n t volt. A gram matikk kzl ugyanakkor kiemelkedett Sylvester Jnos mg latin nyelven rott la tin-magyar jban ltott nyelvtana, amely 1539-ben Ndasdy T a m s srvr-jszigeti nyomd napvilgot. Utszavban Sylvester valdi p r o g r a m o t adott a magyar nyelv mvelsre: ha hazai nyelvnkkel, e kinccsel - mely eddig ellnk rejtve volt, s most elszr megtalltunk, nem remlem feltrtunk s s napfnyre hoztunk - lni hamarosan szegnyekhi (amint vonakodunk, hajtom) T vlhetetlen rdemeik voltak, mg ha sz mukra a nyelv elssorban eszkzknt szol glt is vallsi cljaik elrshez. A protestan tizmus valdi szellemi pezsgst hozott: kp viseli anyanyelven szltak, a vallsos s szpirodalom magyar nyelv olvasst szorgalmaztk, igy tevkenysgk meghat rozan gazdagtotta a magyar nyelvet s iroPesti Gbor hatnyelv sztra. Bcs, 1538

dsgazdagokk

lesznk."

rekvse gyorsan kvetkre tallt: Dvai B r Mtys 1549-ben m r msodik kiadst meglt, magyar nyelv grammatikja els helyesrsi szablyzatunk" volt, a maros vsrhelyi Baranyai Decsi Jnos protestns trtnetr 1598-ban pedig egy szlsgyj temnnyel gazdagtotta nyelvnket. A tudatosan dolgoz humanistk mellett a nyelvmvelsben a reformtoroknak elSylvester Jnos: Grammatica Hungarolatina. Srvr-jsziget, 1539

Tindi Sebestyn Krnik/a. Kolozsvr, 1554

dalmt. Klnsen a biblia- s zsoltrford tsok szerepe volt szmottev. Az elbbiek kzl a Wittenbergben tanult Krolyi Gs pr Vizsolyi Biblija, az els teljes magyar protestns bibliafordts (lsd mg 96. old.)

Philipp Melanchthon levele Ndasdy Tamshoz, 1537. oktber 7., Lipcse


gy rteslk, hogy Te nagy kltsggel iskolt alaptasz s felsztod az rdekldst a tudomnyok mvelse irnt, amely dolog mbr n magban is nagy dicsretre rdemes, mgis klnsen mostanban, amikora hbor csapsai kvetkeztben a szomszdos orszgokban pusztul a tudomny, sokkal nagyobb elismersre mlt. gy tnik ugyanis, hogy gondolsz az utkorral, hogy noha msutt kivesztek a tu domnyok, a Te buzgalmaddal megrztt csri mgis fennmaradtak, amelyekbl ismt elterjedhet Pannniban az let hasznos tudomnya. Teht e tekintetben mind akaratodat, hogy kivl dologban hajtasz r demet szerezni hazd szolglatban, mind pedig pratlan okossgo dat, mltn megbizonytottad. n pedig ebben j eljelknt gynyrk dm, mert hogy ily krlmnyek kztt gondolsz a tudomnyokkal, azt bizonytod, hogy bzol a bkben s Pannnia jobb jvjben. [...]"
Magyar trtneti szveggyjtemny. 11/1. kt. 1526-1790. Szerk. Slnkovlcs Istvn. Sp 1968. 32. old. (Komjthy Mikls fordtsa)

fejtette ki a legnagyobb hatst. A zsoltr fordtsok kzl Szkely Istvn (Zsoltr knyv, 1548), majd Heltai Gspr (Zsoltr, 1560) mg przai formban kiadott alko tsai, valamint az antitrinitrius Bogti Fazakas Mikls kziratos verses zsoltr knyve emelkedtek ki. Az els teljes zsoltr knyvet 1607-ben szintn Szenei Molnr Albert jelentette meg. De a szp szmmal kzztett prdikcigyjtemnyek s gy lekezeti nekesknyvek hatsa is jelents, mikzben a trkellenes vdelem miatt megersd hazaszeretet is lendtett nyel vnk fejldsn, az esemnyeket ugyanis mr szinte kizrlag magyarul nekeltk meg. A vrhbork kort a legends Tin di Sebestyn Krnikjban (1554), a Szik sz melletti 1588. vi diadalt pedig Tardi Gyrgy foglalta histris nekbe. Mindezeknek ksznheten a l . szzad msodik felben a magyar nyelv els virg kort lte. Br rendszere alapveten nem vltozott, sznesebb s rugalmasabb vlt, szkszlete gyarapodott, ltrejtt a nap jainkig megrztt magzs, mikzben a t rkknek is ksznhettnk egy j hangot (a dzs-t). Mivel pedig a humanistk s a re formtorok, azaz a nyelvfejlesztk egyttal az irodalom mveli is voltak, a szzadvg re a magyar irodalmi nyelv is megszletett. Noha a mvelds legfbb sznterei a budai kirlyi udvar mellett mr Mohcs eltt is elssorban a fpapi-fri kzpontok, illet ve a klnfle kolostorok voltak, a trk hdtssal s az udvar Bcsbe kerlsvel a kirlysgban - az j fvros (Pozsony) s az esztergomi rseksg szkhelye (Nagy szombat) mellett - ennek legfbb kzpont jaiv vgleg a nagyri rezidencik (pldul a Ndasdyak srvri, a Pernyiek srospa taki, a Batthynyak nmetjvri udvara), Erdlyben pedig a fejedelmi udvar vlt. A hdoltsgban a protestns mezvrosi is kolk mkdtek parnyi kulturlis mhe lyekknt", de szmottev volt a msodik magyar fvrosban", Bcsben mkd Ma gyar Udvari Kancellria humanista rtel misgi csoportjnak szerepe is.

Anyanyelv irodalmunk els sikerei


Az 1526 u t n i magyar i r o d a l o m els m veli az gynevezett m a g y a r e r a z m i s t k ( K o m j t i Benedek, Pesti G b o r s Syl vester Jnos) voltak. Nyelvmvel tev kenysgket tgondolt irodalmi k o n c e p ci jegyben valstottk meg, a m i r l jl t a n s k o d n a k Sylvesternek p a t r n u s h o z , N d a s d y T a m s h o z rott szavai: Nhny vvel ezeltt gnyoltak minket a zetek, van hogy amikor sajt nyelvkn aztn a mr az tbbi a nem is ma nem nyel nemzet magyar oroszoknak

A 16. szzad legnagyobb p r o t e s t n s r egynisgei a p r d i k t o r k n t s n y o m d s z knt tevkenyked Heltai G s p r s Bor nemisza Pter voltak. Br az erdlyi szsz csaldbl szrmaz Heltai (eredeti nevn Kaspar H e l t h ) anyanyelve a n m e t volt, oly kivlan m e g t a n u l t magyarul, hogy m u n ki tbbsge m r e nyelven jelent meg. Mveinek sokoldalsga s nyelvnek szel lemes sibl kln humora kln figyelemremlt. (1566) kvl Legismertebb m u n k j n , az Aiszposz m e kszlt Szz fabuln knyvecskt rt A veszedelmes rszegsgnek s (1552),

evangliumuk, nemcsak,

gyaroknak mg nincsen. kivve tek, msban hanem gnyolhatnak minket

Pedig ez egy dolgot hogy ti. keresztny nemze

tobzdsnak

voltrl

mg irigyelhetnek is, miatt, tudjk.

de historikusknt sem volt jelentktelen. 1565-ben - a h u m a n i s t a Z s m b o k y Jnost megelzve - elszr tallta meg, majd adta ki Antonio Bonfini latin t r t n e t i munkjnak Mtys kirlyra v o n a t k o z rszt, amelyet nevezetes trtneti ssze foglalja (Chronica az magyaroknak dol gairl, 1575) elksztshez is felhasznlt. A Siralmas nnkm kezdet bcsvers rl hres Bornemisza Pter letmvt h a sonlan inkbb a przai alkotsok fmjel zik. Eleinte t is Ndasdy T a m s tmogatta, gy mg bcsi dikknt jelentethette m e g

vnk kivlsga utnozni sem a latin

mert azt mg csak Melyik idegen

ne csodlkoznk azon, hogy akad valaki, aki s grg nyelv mintjra nyelven is tud brmifle verset rni?" Sylves ter m i n d e z e k szellemben jelentette meg 1541-ben ura kltsgn jszvetsg-for dtst, b e n n e az els magyar idmrtkes v e r s s e l . g y mltn tarthatjuk t egyszerre a magyar nyelv- s i r o d a l o m t u d o m n y ala ptjnak. Rajta kvl Pesti Gbor szintn tltette magyar nyelvre az jszvetsg egy rszt, 1536-ban megjelent Esopus fa buli c m fordtsa pedig m r valdi iro d a l m i alkots volt. Az erazmistk munkjt a reformto rok s a m e c e n a t r b a n jelesked h u m a nista fpapok folytattk. Ezen egymst t fed csoportok tevkenysge egytt alkotott szerves egszet. Ezt kivlan jelzi, hogy a protestns Bornemisza Pter s Telegdy Mikls pcsi pspk az 1570-1580-as vek forduljn heves teolgiai vitikat m r ma gyar remekmvekben folytattk. Bornemi sza s trsai t b b vtized szvs munkjval megteremtettk a reformci irodalmnak jellegzetes egyhzi mfajait (biblia- s zsol trfordtsok, prdikcigyjtemnyek, gy lekezeti nekek s bibliai histrik), a je les hdoltsgi reformtor, Sztrai Mihly pedig m r sznvonalas hitvitz d r m k a t is rt.

Fametszet Sylvester Jnos j Testamentumbl. Srvr-jsziget, 1541

Balassi Blint arckpe. Olajfestmny, 17. szazad msodik fele

Jlia- s Clia-versek), amelyek sajt szerelemvilgrl adnak rzkletes, napjaink embere llal is trezhet kpet. Hason lan klnleges egyni hang, sszessg ben felekezetek felett ll vallsos kltsze te. Balassi mindezekhez kivlan hasznlt antik mintkat, alkalmazta a neolatin kl tszet fogsait, mikzben mg a versforma megjtsra (Balassi-strfa) s egy j m faj (az udvari d r m a : Szp magyar comocdia, 1588) megteremtsre is kpes volt. A magyar irodalomban nla vlt el vgleg egymstl a dallam s a szveg, br korai verseit mg elltta ntajelzsekkel. De t tr volt a tekintetben is, hogy tudatosan nagyobb egysgekbe (ciklusokba) szerkesz tette kltemnyeit. Mg szerelmes verseivel Balassi a ma gyar nyelv szerelmi lrt t e r e m t e t t e meg, 1558-ban Szophoklsz Elektra cm m vnek magyartott vltozatt, amely az el s magyar renesznsz tragdia. Majd 1573b a n v n d o r n y o m d t alaptott, amely fo lyamatosan tette kzz lvezetes munkit. Legnagyobb hatst kifejtett mve az rd gi ksrtetek (1578) volt, mely rdekfeszt tmjval s lebilincsel stlusval szinte lenygzte olvasit; de tktetes knyv vel (Postilla) kiemelkedett a prdikci rsban is. A 16. szzad vgre a magas sznvonal renesznsz irodalmi nyelvet Bornemisza istenes versei a vallsos kltszet els nagy alakjv tettk - n o h a letben n y o m t a tsban egyetlen k l t e m n y e sem jelent meg. A vgek dicsretrl rott Egy kato nanekben mesterien a r n y o s szerkesz fogalmazta meg. tsben a vgvri katonasg hsi letesz mnyt dai jelleggel risi tehetsgnek k s z n h e t e n siker rel megvalstott i r o d a l m i cljait - azaz hogy egyszerre gynyrkdtesse olvas jt s t u d a t o s a n fejlessze legfltettebb kin cst (anyanyelvt) - komdija els lap jain gy sszegezte: Mennyivel ntlem kesb igkkel lehetett, olyannal csinltam ez komdit [...] n vet ezzel is azrt az magyar nyel meggazdagtani, hog)1 hogy magyar nyel akartam

Heltai Gspr: Chronica az magyaroknak dolgairl. Kolozsvr, 1575

tantvnya, Balassi Blint teremtette meg. A vgvriak szabad lett i m d , de f kapitnynak, gazdlkod nagyrnak vagy politikusnak alkalmatlan Balassinak a m zsk mezejn" hallatlan tehetsg adatott. Verseinek tmira ugyan hatottak kalan dos lete lmnyei (fknt szenvedlyes szerelmei) s kora lnk vallsossga, kl temnyeiben mgsem pusztn ezeket adta vissza, m r n e m eszkzknt hasznlta a nyelvet (pldul vallsi clok elrsre), hanem tudatosan formlta kltszett, s m u t a t t a be egszen m o d e r n m d o n ko rnak rzs- s szoksvilgt. Klnsen figyelemremltak renesznsz szerelmes kltszetnek tiszta versciklusai (Anna-,

megesmrjk mindenek, meglehet."

ven is meg lehetne ez, azmi egyb nyelven Balassi nyolc ifj legnye-Vnt emlege tett klti krnek - melyhez az els ma gyar k l t n , Telegdy Kata is csatlakozott - szerepe volt abban is, hogy a szzad vge fel divatba jttek a szerelmi, nha eroti kus trgy verses trtnetek, a szphist rik is. ltalban fzet formban ponyva n y o m t a t v n y k n t ltlak napvilgot, hogy olvasik szinte ronggy" forgassk ket. Ezek legszebbike Gergei Albert t n d r -

Wathay Ferenc nekesknyve, 1604-1605

mesje

(Histria egy rgirus nev kirlyfi volt, amely

ta meg: a magyar nyelv savanyt fekete kknybl [...] szp pirossggal gynyr Radsul a fejlds kdtet, teljes magyarsg megrt des cse resznyv" vltozott. gymlcst m r a trsadalom egyre szle sebb rtegei lvezhettk. A knyvnyomtats fejldse ugyanis szintn elsegtette, hogy a szzad utols harmada a magyarorszgi kultra aranykora lehessen. Knyvkiads magyarul Gutenberg tallmnya egyszerre jtszott szerepet mind az irodalmi nyelv megte remtsben, m i n d az anyanyelv olvasss rskultra fejldsben. Az jonnan alaptott n y o m d k (elsknt Ndasdy Ta ms 1536-ban fellltott srvri mhelye) mr nemcsak latin s nmet nyelv ktete ket, hanem magyar munkkat is megjelen tettek. Az els magyar nyelv nyomtatott knyv viszont mg ezt megelzen kl fldn ltott napvilgot: Erasmus magyar kvetinek egyike, Komjti Benedek 1533ban a nagyhatalm Pernyi Pter tmoga tsval Krakkban tette kzz Szent Pl le veleinek magyar fordtst. Ezt Buda el estnek esztendejben a Magyarorszgon Komjti Benedek: Szent Pl levelei magyar nyelven. Krakk. 1533

rl s egy tndr szzlenyrl)

a 19. szzadban V r s m a r t y Mihly Cson gor s Tndjnek forrst adta. Mg ht k z n a p i b b stlusban szlettek a kzkl tszet alkotsai (histris, hazafias s rabnekek, verses k r n i k k ) , amelyek fe lekezeti, trsadalmi s mveltsgi szem p o n t o k t l nagyrszt fggetlenl a szle sebb k z n s g szmra egszen kzrthe t nyelven rdtak. Ilosvai Selymes Ptert Toldi Miklsrl rott munkja (Arany J n o s a Toldi rsakor fknt erre tmasz k o d o t t ) , T i n d i t dallamra rott, k n n y e n megjegyezhet s emiatt szjhagyomny tjn is terjed vgvri nekei, W a t h a y Ferencet pedig egy konstantinpolyi fog sgban sszelltott nekesknyve tette u t b b hress. A 16. szzad utols vtizedeire a kzp kor vgnek mg ppen csak formld magyar nyelve tudatos fejlesztsnek, a reformci szolglatba lltsnak s irodalmunk els sikereinek ksznheten - kimvelt irodalmi nyelvv vlt. A sikeres nyelvkeresst" legfrappnsabban taln Balassi tantvnya, Rimay Jnos fogalmaz

A Vizsolyi Biblia elksztse (1590)


Az els teljes, magyar nyelv biblia 1590ben kszlt el. A for dtst Krolyi Gspr - ezrt Krolyi-bib linak is nevezik gnci reformtus lelksz vezetsvel egy kisebb csoport vgezte. A munka az 1570-es vekben kezddhetett, 1586tl egysgestettk a szvegeket, Krolyi lapszli jegyzeteket rt hozzjuk, s a fejeze tek el tartalmi ssze foglalkat ksztett. A nyomdai munkla tokat vgl Vizsoly ban a krnykbeli nagyr, Rkczi Zsig A Vizsolyi Biblia, 1590 mond tmogatsval Mantskovit Blint irnytotta. A 603 nyomdai v terjedelm anyag 700-800 pldnyban trtnt kinyomtatsa mintegy msfl vig tartott.

(Srvron) kszlt els magyar nyelv knyv, Sylvester Jnos emltett jtestam e n t u m a kvette (lsd 93. old.). Az utb bit nyomtat Abdi Benedeknek pedig szp szmmal akadtak nyomdszutdai: Erdly ben s Debrecenben Georg Hoffgreff s Heltai Gspr, a kirlysgban Huszr Gl, Bornemisza Pter, Raphael s Rudolf Hoffhalter, majd a szzadvgen a Vizsolyi Biblia ksztje, Mantskovit Blint s Joannes Manlius. Kzlk tbben (Heltai, Huszr s Bornemisza) a magyar nyelv mveli s a kor jeles regynisgei is voltak, gy be avatkoztak a nyomtatott mvek nyelvbe, tovbb csinostva azt. A patrnusaik vltozsa miatt gyakran vndorlsra knyszerlt nyomdszoknak elvlhetetlen szerepe volt abban, hogy m i n d a Habsburg Monarchihoz tartoz

Magyar Kirlysg, mind a trk vazallus Erdlyi Fejedelemsg laki egyre nagyobb rdekldst mutattak a magyar nyelv, vi lgi tmj irodalom s ltalban az rott nyomtatott magyar sz irnt. A knyv nyomtats a szzad msodik felre emellett mr komolyabb zleti vllalkozsnak is szmtott. Ezt egyrszt jl jelzi a ponyv nak nevezhet, egyre olcsbb s kis form tum npknyvek" (bibliai, trtneti s szerelmi, st nha pajzn histrik) terje dse, msrszt az is, hogy minden etnikum nyelvn s minden trsadalmi rtegszm ra jelentek meg knyvek a Krpt-meden cben. A 16. szzadban kiadott krlbell 900 kiadvny kztt ott talljuk a szepessgi szszok fknt Brtfn megjelent nmet nyomtatvnyait, Werbczy Hrmaskny vnek horvt nyelv kiadst (Nedelic, 1574), st cirill bets egyhzi szlv s ro mn nyelv knyveket is. 1565-ben Debre cenben ugyanakkor megjelent a Hrmas knyv magyar fordtsa is, Kolozsvrott 1578-ban napvilgot ltott az els magyar botanikai knyv, Melius Juhsz Pter Her briuma, st a krajnai szrmazs Manlius az els magyar orvosi nyomtatvnyt, Frankovith Gergely Hasznos s felette szksges knyvt is (1582-1585) kiadta. Ez volt egyttal az els rzmetszetekkel dsztett magyarorszgi knyv. A szzad legszebb magyar knyvnek Bornemisza Pter Detrekn 1584-ben meg jelent egyktetes prdikcis knyvt (Foliopostilla), legnagyobb nyomdszati telje stmnynek pedig az 1590 nyarra elkszlt Vizsolyi Biblit tartjk. Vgl a knyvek irnti rdekldst bizonytotta a knyvkul tra fejldse is: tbb komoly knyvgyjte mny jtt ltre. A humanista fpapok (Dudith Andrs, Olh Mikls, Telegdy Mikls, Nprgyi Demeter) gyjtemnyei mellett elegend pldul a francia szpirodalmat kedvel nagyr, Batthyny Boldizsr vagy Erdlybl Bthory Istvn itliai trtnet rja, Giovanni Michaele Bruto bibliotk jra gondolnunk.

Gyarapod iskolk s rtelmisg

r m i n d e z e k ellenre a parasztsg s a szegnyebb nemessg krben mg vszzadokon t jelents tmegek

zepette is szmos kvetje maradt. St a humanistk nemzetek feletti nagy csa ldja" a protestantizmus trnyersvel to vbb gazdagodott, hiszen kialakult egy, f knt Melanchthon tanainak szellemben gondolkod protestns ga. A protestns humanistk (Szikszai Fabricius Balzs, Gyalui Torda Zsigmond vagy Baranyai Decsi Jnos) a latin nyelv polsa mellett a magyar nyelv irodalom tern is jelent set alkottak. Velk ellenttben a fpapok a korbbi hagyomnyoknak megfelelen munklkodtak a latin s grg kultra ter jesztsn, valamint a h u m a n i z m u s els ma gyarorszgi virgkora, H u n y a d i Mtys uralkodsa rksgnek folytatsn. Br a katolikus megjuls atyja, Olh Mikls rsek elgettette Melanchthon tankny veit, a nha eldurvul felekezeti konfliktu sok ellenre a h u m a n i z m u s vallsok feletti egyetemes szellemi mozgalom m a r a d t . A szzad kzepn Olh Mikls udvara a h u m a n i z m u s fellegvra volt. A Mria ki rlynval Nmetalfldre kerlt egykori ki rlyi titkr a tvoli nyugaton Erasmusszal is megismerkedett, majd hazatrve (1542) egyszerre lett az orszg egyik els politikuMagyar dikcmerek a bolognai egyetem folyosin

n e m rtettek a betvetshez, az olvass s den rtegben n t t az igny. St, a 17. sz zad eleji Magyarorszg m r eljutott arra a fejldsi szintre, hogy akinek nagy szk sge s valdi ignye volt az olvass- s rstudsra, ezt alapszinten m r viszonylag k n n y e n elsajtthatta. Mindezt a refor mcival szpen gyarapod magyar iskola hlzat is alapveten elsegtette (falusi s mezvrosi kisiskolk mellett Debrecen, Srospatak, Ppa, Eperjes, Vrad, Gyula fehrvr, Marosvsrhely, Kolozsvr, Bras s p r o t e s t n s kollgiumai). Ezekbl az u t n egy-egy p a t r n u s segtsgvel a dikok a korabeli E u r p a legkivlbb nmet (Wit tenberg, Strassburg, Heidelberg, Tbingen, Jna stb.), itliai (Padova, Bologna, R m a ) , ausztriai (Bcs, Graz), lengyelor szgi (Krakk) vagy angliai (Oxford, Cam bridge) egyetemeire is eljuthattak - ez volt a peregrinci. A k o n t i n e n s szellemi m helyeiben feltltdtt" dikok azutn el s kzbl hoztk haza az j t u d o m n y o s eredmnyeket, majd gyakran egy-egy nap jainkban m r alig ismert kirlysgi, erdlyi vagy akr hdoltsgi telepls iskoljban adtk t ismereteiket, s mveltk tovbb tudomnyukat. Hogy a 16. szzadban a sztdarabol dott Magyarorszg a kontinens kulturlis vrkeringsnek szerves rsze maradha tott, abban tbb kirlysgi s erdlyi hu manista szellemi mhely is d n t szerepet jtszott. Az Eurpa szellemi vrkeringst that s Magyarorszgon mr a 15. sz zad kzepn jelentkez h u m a n i z m u s n a k a Mohcs utni sorozatos hadjrsok k

az rs elsajttsa irnt a trsadalom min

sa (esztergomi rsek s helytart) s vezet intellektuelje. Az ltala fel nevelt, egyhziakbl s vilgiak bl ll politikusi-hivatalnoki grda" a szzad vgig azutn nemcsak a kirlysg belpoliti kjt s igazsgszolgltatst hatrozta meg, hanem a hu manista kultra mvelse s tmogatsa tern is folytatta mestere tevkenysgt. Az ut doknak volt mit kvetnik: Olh mg Nmetalfldn megrta id zett Hungria cm munkjt, szszelltotta levelesknyvt, de nhny latin s grg verset is paprra vetett. Itt Zsmboky Jnos arckpe. Rzmetszet h o n elssorban mvszet- s irodalompr tolsval tnt ki: bcsi, nagyszombati s pozsonyi paloti a rgisgek s knyvek trhzai, valamint kulturlis centrumok voltak. Olh Mikls esztergomi rsek nagyszombati sremlke Eurpa Nagyszombati iskoljban pedig egyik leghresebb Arisztotelsz

tben sztszrdott egyhzi kincsekbl mi nl tbbet igyekezett megmenteni, st res taurltatni. A valdi Olh-tantvnyok kzl a m velds felvirgoztatsa tern Radczy Ist vn egri pspk s helytart (1573-1586) emelkedett ki. A rgisggyjt humanista fpap a szzad msodik felnek legfonto sabb szellemi mhelyt hozta ltre Po zsonyban: A Mzsk palotjnak kertjnek kertje (hortus a tudo mnyok s az irodalom kzpontja volt. Musarum) kzepn ll hrsfa oltalmban a kor szel lemi elitjnek kpviseli gyakran megfor dultak. Itt olvastk fel egymsnak legjabb verseiket, itt szmoltak be klfldi bar taikkal val levlvltsaikrl vagy jabban vett knyvekrl s mtrgyakrl. Az szszejveteleken gyakran vett rszt a Padovban s Bolognban tanult Istvnffy Mikls, aki u t b b a 16. szzadi magyar trtnelem legalaposabb sszefoglalst ksztette el, s lett az egyre nvekv sz m vilgi h u m a n i s t a rtelmisg egyik ki emelked kpviselje. A kltknt is s z m o n t a r t o t t Istvnffy padovai tantja, Z s m b o k y Jnos ugyan csak a pozsonyi tudskr tagjai kz tartozott. Az eurpai k u l t r t r t n e t b e n Johannes Sambucusknt ismert nagyszom bati szlets h u m a n i s t a a kor egyik neves renesznsz polihisztora (klt, filolgus, orvos s t r t n e t r ) volt. Wittenbergtl Prizson t Padovig t b b m i n t kt vti zeden t folytatta tanulmnyait, majd Bcsben letelepedve udvari trtnetr knt s orvosknt dolgozott. Mivel bcsi hza a nemzetkzi tudsvilg tallkoz helye volt, a magyarorszgi humanistk eurpai ktelkeit tovbb erstette. M u n kssga m i n d az eurpai, m i n d a magyar mveldstrtnet szempontjbl felbe cslhetetlen rtk. Szmos kori grg s latin szerz munkjt adta ki, szp szmmal rt verseket s episztolkat, me lyek Eurpa szellemi kzpontjaiban (Padova, Basel, Antwerpen, Bcs) lttak nap vilgot. 1568-ban adta ki elszr teljes

szakrtje, a flandriai szrmazs Nicasius Ellebodius tantotta a grg nyelvet. Olh Mikls rsek szellemi rksgvel az utdok ml t n gazdlkodtak. A helytart utd (1568-1572), Bornemisza (Abstemius) Pl veszprmi, erdlyi, majd nyitrai pspk viszont mg nem a tantv nyok, h a n e m - az Isztambul ban korvinkat is szerz tuds diplomata egri pspkkel, Verancsics Antallal egytt - az azonos szellemben gondolkod bartok kz tartozott. Olh hoz hasonlan Bornemisza egyszerre volt megbzhat p o litikus, a jezsuitk lelkes t m o gatja, nagy tuds humanis ta, trtnetr s iskolaalapt, de kiemelkedett m- s knyv gyjt tevkenysgvel is. Az orszg klnbz terleteit Ferdinnd kirly megbzsbl bejrva a polgrhbor s a t rk elrenyomuls kvetkez

terjedelemben H u n y a d i Mtys trtnet rja, Antonio Bonfini nevezetes latin m vt, a magyar t r t n e l e m 1496-ig terjed sszefoglaljt. Egy esztendvel ksbb nagy eldje, Janus P a n n o n i u s verseit jelen tette meg, 1566-ban pedig Magyarorszg eddig ismert legkorbbi n y o m t a t o t t tr kpt, Lzr dek mappjt (1528) adta ki jra. Knyv- s kziratgyjtemnye kpez te ksbb a csszri knyvtr alapjt. A P o z s o n y b a n sszegylt rtelmisgiek valdi h u m a n i s t a k r t alkottak. Az iroda l o m , a t u d o m n y o k s a kpzmvszetek irnti kzs rdekldsket a vallsi k lnbsgek sem akadlyoztk. Radczy ps p k kertjben bartsgban megfrt egy mssal a b u z g katolikus Istvnffy, a jog t u d s fpap Mossczy Zakaris, a magyar trvnyek els kiadja (1584), a kltknt is t e r m k e n y pozsonyi orvos, Georg Purkircher vagy a hres nmetalfldi b o t a n i kus, C a r o l u s Clusius, az u t b b i a k mind k e t t e n a p r o t e s t a n t i z m u s lelkes kveti. De felbukkant itt a nmetalfldi term s z e t t u d s s klt, Elias Corvinus, a bcsi u d v a r i k n y v t r t u d s gondozja, H u g Blotius, st a jelenlvk m g az angol kl t s d i p l o m a t a , Sir Philip Sidney ltoga tsait is dvzlhettk. Br a t u d s k r rsztvevi rdekld s k b e n s zlskben a bcsi s prgai Habsburg-udvarhoz lltak kzel, tev kenysgk n e m a politika jegyben, ha n e m a h u m a n i z m u s s a t u d o m n y o k egyetemes szellemisgben zajlott. Ezrt poltak j kapcsolatokat a nmetjvri k l n c nagyrral, Batthyny Boldizsrral (Clusius p a t r n u s v a l ) , de egykori padovai t a n u l m n y a i k ket m g a klnvlt Erdlyi Fejedelemsg ugyanott vgzett s e m i a t t p a d o v s o k n a k " keresztelt gyula fehrvri humanista krnek tagjaival (Kovacsczy Farkas s Berzeviczy M r t o n kancellrokkal, Gyulay Pllal) is sszek tttk. Az u t b b i a k szerepe a kultra patronlsban klnsen Bthory Istvn mintj, kivl uralkodsnak msodik felben, majd B thory Zsigmond itliai olasz mestereket (fknt zenszeket) be fogad renesznsz udvarban volt kiemelt jelentsg. A mvelds szzadvgi vi rgkort ezrt tarthatjuk egyttal a kirly sgi s erdlyi humanizmus filolgus, msodik Nicasius fnykornak is. M i n d e r r l frappnsan ta n s k o d n a k a neves Ellebodius 1570-es vekbeli elismer sza vai: ha Isten bkt ad ennek az orszgnak, akkor nyos ez a legalkalmasabb megvalstsra". hely tudom tervek

Istvnffy Mikls arckpe. Martino Rota rzmetszete, 1575

Verancsics Antal arckpe Martino Rota rzmetszete. 1571

Hibaval kitkeress: a tizent ves hbor (1591-1606)


Magyarorszg els modern hborja 102 Felkels, rendi bel- s orszgos polgrhbor (1604-1606) A magyar trtnelem sorsfordt msfl vtizede 110

Magyarorszg els m o d e r n hborja

gazdasg s mvelds virgkornak a szzadvgen egy jabb nagy hadakozs vetett vget, amely 1591-tl

nagyobb g o n d o t jelentett a tlmretezett hadsereg fizetse, az ad- s pnzrendszer sszeomlsa, a npessgnvekeds, a ga bonatermels vlsga, de mg a termszeti katasztrfk s a szp szm felkels is. M i n d e k z b e n az llamhatalom minden rtege fokozatosan megvesztegethet vl lalkoz lett. A perzskkal vvott hossz hbor (1578-1590) pedig kimertette a b i r o d a l o m m g jelents erforrsait is. Isztambulban ugyan k o n g o t t az llam kincstr, a szultni hadvezets mgis a h b o r mellett d n t t t . A boszniai s a magyarorszgi trk ala kulatok m r vek ta hesen vrtak a zsk mnnyal kecsegtet expedcikra. St az agresszv Haszan boszniai pasa tmogat sval m i n d e n t megtettek, hogy a hadako zs mielbb s minl nagyobb terletekre terjedjen ki. 1591-ben elbb a kanizsai v gek egyik kulcst (Kiskomromot), 1592ben pedig a horvt fkapitnysg elretolt bstyjt (Bihcsot) vettk be. Ez jl jelez te: innen a bkhez aligha van visszat. A trkk vratlan sziszeki veresge (1593. jnius 22.) azutn a szerjban vgleg az eurpai katonai lobbi" sikert hozta; no ha a sokmillis adssgokat felhalmoz

1606-ig kereken msfl vtizedre lngba

b o r t o t t a a Krpt-medence szinte min d e n rgijt. A tizent ves vagy hossz t r k h b o r Magyarorszg els m o d e r n hadakozsa volt. Az Oszmn s a Habs b u r g nagyhatalom ekkor m r n e m egy-egy hadjratban, h a n e m a hadszntrre vrl vre vezetett, megmozgat hatalmas hadjratok hadigpezeteket sorban mrte

ssze erejt. Br sokadszorra fordult el a t r t n e l e m b e n , hogy egy nagyhatalom h b o r b a n keres kiutat, gyorsan kiderlt, hogy a ksrlet hibavalnak bizonyult. 1591-ben ismt a keleti vilghatalom szabta m e g Magyarorszg sorst. Az osz mnok birodalmuk vlsgbl beleme nekltek a h b o r b a , amely a h o r v t szlavn s a dl-dunntli vgeken indult helyi konfliktusbl 1593-ra orszgos ha dakozss vlt. (A hbor kezdvnek ezrt tartja a kutats egy rsze az 1593-as esztendt.) Br az oszmn llamhatalom teljes ellenrzs alatt tartotta a gazdasgot s a trsadalmat, az jabb s jabb probl m k o n nehezen t u d o t t rr lenni. Egyre

Palota (ma Vrpalota) ltkpe a trk idkben. Rzkarc, 1640 krl

bcsi udvar n e m kvnt hborba bocst kozni. Az oszmn hadvezets a teljes moz gsts mellett dnttt, gy az elkvetkez esztendkben vagy a nagyvezr, vagy maga a szultn vezette a birodalom hadait Ma gyarorszg ellen. Az oszmn stratgia vi szont n e m vltozott: a f cl tovbbra is Bcs elfoglalsa maradt. Ehhez persze nl klzhetetlen volt a Duna menti hadit kzelben fekv vrak bekebelezse. 1593-1594-ben az oszmnok nagy cl juk megvalstshoz Szinn nagyvezr vezetsvel kt hadjratban hatalmasat lptek elre. A mr Szapolyai kapcsn is bevlt stratgijukat alkalmazva elbb

a hdtsuk f csapsvonaltl tvolabb es orszgrszek nagybirtokosait (Ndas dy Ferencet, Bthory Istvn orszgbrt s Dob Ferencet) ajnlatokkal igyekeztek adfizet vazallusnak megnyerni. A meg oszts taktikjval szletett felhvsokra azonban ekkor nem talltak jelentkez ket. Ennek ellenre a tbb tzezres oszmn hadak 1593 oktberben elbb Veszpr met s Palott, 1594 szn pedig - a Habs burg Monarchia nagy riadalmra - Gyrt s vele az egsz szak-Dunntlt elfoglal tk. A csszrvros kzvetlen veszlybe kerlt, hiszen egyedl Komrom maradt keresztny kzen.

A tizent ves hbor, 1591/93-1606

Bthory Zsigmond kpmsa. Sznezett fametszet, 1595

egy kis terlet, m katonkkal telepakolt beglerbgsget, 1595-ben a Bthory Zsig mond erdlyi fejedelem s Rudolf csszr kirly kztt kttt szerzds (janur 28.), majd Esztergom visszavtele (szeptember 3.) nehz helyzetbe hozta ket. A trk va zallus Erdly s ltala a kt romn fejede lemsg (Havasalfld s Moldva) bevonsa a hborba keleten j frontvonalat nyitott (oktber 29.: keresztny gyzelem Gyurgyevnl), Esztergom bevtelvel pedig a trk Gyr kerlt szortott helyzetbe. Az ppen trnra lp III. Mehmed szultnnak gy ko moly erfesztsbe kerlt, hogy 1596-ban Eger elfoglalsa utn a mezkeresztesi csa tban (oktber 26-28.) pusztn szerencs vel aratott, szerny gyzelemmel Erdlyen keresztl biztostsa a Havasalfld s Mold va felett megingott s Isztambul szmra nlklzhetetlen fennhatsgot. A Krptmedence teljes terletre kiterjed hbor Az oszmnok a kvetkez esztendkben mgsem tudtak lni a pratlan lehetsggel. Hiba szerveztek - hdtsi szndkukat jl kifejezve - mind Gyrben, mind Ppn egyelhzdsa viszont azt jelezte, a kt nagyha talom nem br egymssal. A kialakult hbors patthelyzet - Ma gyarorszg szerencstlensgre - azonban

Esztergom ostroma, 1595. Rzkarc

mg tzesztendnyi

hatalmas

puszttst

hozott. Mikzben az oszmnok kptelenek voltak hadseregk ltszmnak s kivl utnptlsuknak ksznhet erflny ket rvnyesteni, addig a csszri-kirlyi hadak a kor legmodernebb tzfegyvereivel felszerelve s nmi harcszati flnyk el lenre sem rhettek el tt sikereket. Hadkiegsztsk s logisztikjuk ugyanis a Habsburg-orszgok rendjei ltal megsza vazott pnzseglyekre, illetve szekerekre s igavon llatokra plt. Ezek biztosts nak lasssga miatt viszont a keresztny seregek gyakran mozgskptelenn vltak, gy az oszmn csapatok tbbszr elbb r tek Drinpolybl Buda al, mint a cssz riak a magyarvri tborba. A szzadfordulra mindkt hatalmat kimert hbor egszt tekintve sszess gben vgl az 1603 ta a perzskkal jra hadba lp oszmnok valamivel tbb si kernek rvendhettek. Az 1596-ban meg szervezett egri vilajet utn 1600-ban Kani zsa elfoglalsval ismt egy j tartomny alapkvt tettk le, 1597-ben ugyanakkor ppai, majd 1598-ban gyri vilajetjkrl e vrak elvesztsvel - le kellett monda niuk. A hdoltsg terlett teht Horvt orszg mellett a Dlnyugat-Dunntlon sikerlt bvtenik, st 1605. oktber ele jn (Bocskai segtsgvel) Esztergomot is visszafoglaltk. Komolyabb terletveszte sg csupn Budtl szakra rte ket. Pl ffy Mikls tli hadjratban, 1593-1594 forduljn visszavette az 1554-ben elesett Fleket s mg tbb kisebb kzeli vghe lyet. A tiszntli vgeken viszont az osz m n o k Lippt, Slymost s Jent vesztet tk el, melyek az erdlyi fejedelmek kezbe kerltek. Mindezek a nyeresgek azon ban n e m voltak sszemrhetk azokkal az risi puszttsokkal, amelyek a Magyar Kirlysg s a fejedelemsg egyestsre in dtott jabb fegyveres ksrlettel Erdly ben egytt jrtak. A trnjrl ngy alkalommal tvoz B thory Zsigmond hatrozatlansgt mind a havasalfldi Vitz Mihly vajda, mind Plffy Mikls felvertje a Habsburg hadvezets - olykor kzsen, olykor egymssal szemben - megprbltk felhasznlni Erdly megszerzsre. A Bcs ltal tmogatott, de ksbb nllsulni vgy Mihly vajda azonban ugyanarra a sorsra jutott, mint a Mohcs utni vtize dek uralkodi trnra vgy njelltjei. 1601 augusztusban Giorgio Basta gener lis lette meg. Az eurpai hr hadvezr kemny kez erdlyi kormnyzsgt (1602-1604) az hnsgek sjtotta, ki merl fejedelemsg laki mgis in kbb reztk pusztt megszllsnak (mint mondtk Basta-jrsnak" mintsem orszgegyestsi ksrlet nek. Br erre a 17. szzad v gig taln ekkor knlkozott a legkedvezbbnek t n alkalom, az oszmnok er flnye s az orszg k zepbe bekeld t rk hdoltsg miatt ennek tarts fenntar tsa mgsem volt tbb illzinl. Giorgio Basta katoninak kegyetlenkedsei 1604-ben. Wilhelm Pter Zimmermann rzkarca, 1606

Felkels, rendi bel- s orszgos polgrhbor (1604-1606)

H
A Bocskai-felkels, 1604-1606

asonlan semmifle realitsa nem volt az orszgegyestsre az 1604 oktberben Bocskai Istvn veze 1604 szeptembertl ugyanis

tsvel kirobbant felkelsnek sem. Bocskai mozgalma eredetileg n e m volt ms, mint egyrszt a fejedelemsg Habsburg-megszllst el utast, trkbart nemesek ksrlete Er dly korbbi vazallusi sttusnak visszal ltsra, msrszt a nagy hbor kzepette zsold nlkl maradt hajdk kiltstalan sgbl kiutat keres lzadsa. A Bethlen Gbor vezette trkprti nemesek egylta

ln nem trekedtek semmifle fggetlen magyar llamra, m erre a hajdk sem vgyhattak, hiszen ez I magyar politikai elit (elssorban az arisztokrcia s a ne messg) komoly tmogatsa nlkl nem volt lehetsges. A mozgalom ugyan novem bertl a fels-magyarorszgi rendek kivlt sgaikrt foly felkelsv is vlt, a Budn tartzkod nagyvezr gyors kzbelpse miatt ugyanekkortl Bocskai mr az osz mnok erdlyi s magyarorszgi vazallusa is volt. A trk beiktatsi jelvnyeket no vember vgn a nagyr nem utastotta visz-

sza, st nhny h n a p mlva maga krt koront a szultntl. Az tmeneti katonai sikerein fellelkesl Bocskai teht - mint egykor Szapolyai - kezdett hinni abban az illziban, hogy trk prtfogssal egyfaj ta nll" magyar llamot hozhat ltre. Br a trk vazallus Bocskait 1605. feb rur 21-n a szkelyek Marosszeredn, majd a hozz csatlakoz fels-magyaror szgi rendek, azaz a Magyar Kirlysg elit jnek egy rsze, prilis 20-n Szerencsen Magyarorszg fejedelmv vlasztottk, november 11-n - a gyakran felbukkan lltsokkal szemben - nem utastotta viszsza a Lala Mehmed nagyvezr ltal szmra hozott trk koront; azt a Rkos-patak mezejn tnylegesen a fejre helyeztk. Ezt csupn Bocskai propagandja mutatta be ekknt, hogy mielbb vget vethessen az ekkor m r tbb mint egy esztendeje foly orszgos polgr- s rendi belhbornak. Mindennek htterben a kor egyik legte hetsgesebb, mr bemutatott (lsd 59. old.) politikusa, Illshzy Istvn lesltsa llt. ugyanis helyesen ismerte fel azt, amit trtnetrsunk ez ideig tbbnyire elhall gatott: a magyar rendisg nagyobb rsze mg komoly srelmei dacra sem (vagy csak ideiglenesen s knyszerbl) tmogat ta a trk vazallus fejedelmet s felkel vezrt. St egy jelents rszk fegyverrel szllt szembe Bocskai tekintlyes szm trk-tatr hadak tmogatta csapataival. Ez hamarosan rendi bel- s orszgos pol grhbort eredmnyezett. Illshzy viszont tisztban volt azzal, hogy mindez a hossz hadakozsban kime rlt orszgot vgs pusztulsba dntheti. St mg a hajdk sikerei kzepette, 1605 j niusban is gy ltta, hogy a Magyar Kirly sg csak a Habsburg Monarchia segtsgvel rheti el megmaradst az oszmnokkal szemben: Nekem fejemben nem fr: ha ma kivnn is az csszr kezt Magyarorszgbl, mint kllene az ttorszgi [vagyis szlav niai], Dunn tl s innen val vghza kat eltartani." Illshzyt pedig nem lehetett a Bcshez val ktdssel vdolni. A hbor

alatt a szinte az llamcsd szl re jutott bcsi udvar sorozatos baklvseinek ugyanis volt az egyik legfbb ldozata. A kincs tr - a magyar politikai elit egy rsznek tmogatsval - ugyan is a hbor kzepette koncep cis s kincstri pereket indtott tbb, rszben udvarh nagybir tokos ellen, hogy a nekik zlog ba adott birtokok visszaszerz svel enyhtsen szorult anyagi helyzetn. A legelhresltebb per 1603-ban Illshzy ellen folyt. fej- s jszgvesztse miatt v gl Lengyelorszgba meneklt. A fisklis perek miatti orsz gos elgedetlensget tetemesen fokozta, hogy a magyar katolikus egyhz vezeti (egyttal a Magyar s a Szepesi Ka mara elnkei) a hbort kihasznlva a cs szri-kirlyi hadak segtsgvel igyekeztek a szzadvgre meggyenglt pozciikon javtani. Ez a protestnss vlt orszgban komoly ellenllst szlt. A legnagyobb fel hborodst 1604 elejn a kassai Szent Er zsbet evanglikus templom elfoglalsa vltotta ki (janur 6.), amit tetzett egy s lyos trvnytelensg. Rudolf kirly az 1604 tavaszn tartott pozsonyi orszggyls ha trozataihoz ugyanis Prgban nknyeBocskai Istvn arckpe. Rzmetszet

Bocskai Istvn trk koronja, 1605

I. Rudolf magyar kirly (II. Rudolf nven nmet rmai csszr) arckpe. Rzmetszet, 1609

cikket nem vonjk vissza, akr fegyverbe is szllhatnak. Bocskai ezrt tallhatott ben nk hamarosan prtfogkra. Az Erdly vazallusi llapotnak visszalltsrt indult mozgalom s a tiszntli hajdfelkels gy vlt a magyar rendek egy rsznek els Habsburg-ellenes fegyveres kzdelmv is. Bocskai s hvei sokrt s tbbcl moz galma viszont nemzeti fggetlensgi kz delem vagy szabadsgharc sohasem lett! A bihari nagyr 1604. novemberi trk va zalluss vlsa, az oszmnok tekintlyes katonai tmogatsa s a kirlysgi rendisg tbbsgnek fegyveres ellenllsa miatt nem is lehetett. A portyz hadviselshez szokott hajdk tarts katonai sikereket a regulris hadvise lsben megedzdtt csszri-kirlyi zsol dosokkal szemben azonban mg a tbb ezer fs trk-tatr tmogats dacra is csak idlegesen rhettek el. Mozgalmuk mgis tbb komoly eredmnyt hozott. Bocskai felismerte trsadalmi problmi kat, ezrt 1605. december 12-n mintegy 10 000, majd 1606-ban jabb 1000 hajdt fknt az gynevezett reg hajdvrosok ban - jelents kivltsgokkal (rks ad mentessg, brskodsi s nkormnyzati privilgiumok) jutalmazott meg, azaz kato nskodsuk fejben kollektv nemessggel teleptette le ket. Br ezzel a trsadalom bl kiszakadtak problmjt csak rszben oldhatta meg, a hajdk kivltsgolsa nagy jelentsg, mintaad trtnelmi lps volt. Bocskai mozgalmnak igazi nyertesei az jra vazalluss vl Erdlyben nyugal mat kvnk mellett - a fggetlensgre nem, csupn a rendi kivltsgok s a valls szabadsg megerstsre vr magyar rendek, klnsen a nagyurak s a kzne mesek voltak. Az lllshzy Istvn s Mtys fherceg gymkodsval, tbb hnapnyi egyeztets utn Rudolf kirly s Bocskai kpviseli kztt 1606. jnius 23-n lt rejtt j kiegyezs, a bcsi bke pozciikat szmotteven megerstette. Biztostotta a szabad vallsgyakorlatot (trlve az 1604.

sen egy kln (22.) trvnycikket fztt, amely megerstette a protestnsok ellen hozott hatrozatokat, s kimondta, hogy a ditkon a valls gye nem trgyalhat. Ez a tbbsgben protestns rendek, el ssorban a kznemessg krben ri si elgedetlensget keltett. 1604 szeptem berben a Zempln megyei Glszcsen sszegylt fels-magyarorszgi rendek ezrt kimondtk, hogy amennyiben a trvny-

A magyar orszggyls 1598. vi 29. trvnycikke a szabad hajdk kiirtsnak mdjrl


A szabad hajdk kiirtsra nzve az elz vek vgzseihez tartjk magukat. 1 . Egyszersmind szigoran elrendelik, hogy ilyeneket ne csak a magyar, hanem a nmet kapitnyok se merszeljenek tartani; akik ellenkezleg cselekszenek, a htlensg bnbe essenek. 2. s ezeket a brmely nv alatt bujdokl hajdkat, ha akrhol fogsgba ejtettk, minden embernek szabadsgban lljon, gy a magyar, mint a nmet terleten, bntetlenl meglnie. 3. A jv hadjratra azonban szabadsgukban lljon, hogy magukat a mezei hadsereg katoni kz flvtessk, s zsoldrt szolglhassanak."
Magyar trvnytr. 1526-1608. vi trvnyczikkek. Magyarz jegyz. Mrkus Dezs. Bp.. 1899. 845. old. (Kolosvri Sndor s vri Kelemen fordtsa)

Bocskai Istvn a hajdi kztt. Wilhelm Peter Zimmermann rzmetszete, 17. szzadeleje

Muskta, 1600 krl vi 22. tc.-et); kimondta, hogy a rendek a kvetkez orszggylsen fl vszzad u t n ismt ndort vlaszthatnak, a legfon tosabb tisztsgeket magyaroknak, mg pedig vilgi nagyuraknak adomnyozzk; garantlta a Szent Korona Prgbl val hazahozatalt stb. Maga Bocskai ugyanak kor - Erdly s a Partium mellett - letre megkapta a kirlysgbl Ugocsa, Bereg s Szatmr megyket is. A fejedelem 1606. december 29-ei halla miatt mindez azon ban csupn nhny hnapig tartott. A szerzds elrta a trkkkel val bkessg megktst is. Erre vgl no vember 11-n a Zsitva foly torkolatban kerl sor. A hsz esztendre szl zsitvatoroki bkessg a kialakult hatrokkal garantlta a bkellapotot, tovbb a h bor alatt az ellensg fogsgba esett ra bok klcsns szabadon bocstst. Rudolf csszrnak ugyanakkor egyszeri 200 000 forintot kellett I. Ahmed szultnnak kldenie, aminek fejben viszont m r n e m volt kteles vi 30 000 forintot ajndk" cmn az osz m n o k n a k fizetni. A szultn ezzel magval egyenrang uralkodnak (csszrnak) ismerte el a kzpeur pai Habsburg Monar chia vezetjt; Erdly viszont - Bocskai s Bethlen Gbor trekvseinek, illetve a nagyhatal mi realitsoknak megfelelen megmaradt a Porta egyik leg szabadabb vazallusnak. Az 1591 ta tart nagy hbo rt lezr bcsi-zsitvatoroki ketts bkem a teljesen kimerlt kt nagyhatalom szmra risi felllegzst hozott.

Csknyfokos, 16. szzad vge

A magyar trtnelem sorsfordt msfl vtizede


Emlkrem Gyr s Tergovistye vissza foglalsra, 1603 krl A bkre leginkbb mgis a Krpt-medence laki vrtak. A msfl vtizeden t tart hadakozs, majd pol grhbor teljesen felbortotta korbbi letket. Az 1590-es vekig ugyanis a t r k magyar portyk ellenre a magyarorszgi trsadalom komoly alkalmazkod- s tllsi kpessggel, st jjledsi er vel rendelkezett. Az vrl vre ismt ld nagy hadjratok idejn, valamint a tatr s a vallon hadak hadszntren va l telelse s a hajdk puszttsa kzepette azonban egy id utn m r n e m volt le A trk Buda s Pest. Sznezett rzkarc, 1617 hetsg jrakezdsre. A tbb tzezer fs seregeket vente megmozgat hadakoz sok egszen ms jelleggel puszttottak, mint a m i n d e n n a p o s betrsek. A Bocskai haj dival egytt a magyar terletek mellett Als-Ausztria s Stjerorszg nyugati r szt is tbbszr felprdl t r k - t a t r se gdcsapatok maguk is elismertk, hogy ilyen dls s puszttsnak, ilyen vitzi hrnvnek s ilyen gazdag zskmnynak, mint ekkor tapasztaltunk, csupn a hd t Szlejmn kora volt a tanja". A soroza tos megrendt csapsokat a legellenllbb lakossg sem heverhette k i . g y volt e z m i n d e n t t E u r p b a n , ahol sokezres ha dak vonultak vgig vagy vekre elhzdott a hadakozs.

A tizent ves h b o r ezrt jelent valdi vzvlasztt m i n d a magyarorszgi tele plshlzat, m i n d a magyar npessg pusztulsa szempontjbl. A szles svban vente jra meg jra elrenyomul hadak puszttsa s a velk jr gyjtogatsok, hnsgek, llatokat s embereket tizedel jrvnyok (pestis, vrhas, tfusz, malria s ezek keverke, az gynevezett morbus Hungariais) ell m r n e m volt menekvs. S ez fggeden volt attl, hogy az oszmn sereg fosztogatsban lenjr bajnokairl (a tat rokrl) vagy a csszri-kirlyi hadak rabl vallon zsoldosairl, esetleg a gyakran mg a trkknl is elvetemltebben kegyetlen ked hajdkrl volt sz. Nhny esztend alatt a hadszntr teljesen kimerlt, gy az u t n m r csak az volt a krds, hny jabb telepls pusztul el a kvetkez hadmve letek sorn. A pusztts nagysgt jl jelzi, hogy az adzs al foghat hzak szma 1598 s 1604 kztt a kirlysg minden terletn 65-75 szzalkkal cskkent, de voltak olyan hdoltsgi megyk, ahol a teleplsek k zel 70 szzalka pusztult el. Mindekzben az orszg D u n a m e n t i hadi tvonalnak vi dke 1593 s 1595 kztt, azaz csupn h r o m esztend alatt, Gyr s Esztergom t rk s keresztny ostromai idejn szinte teljesen elnptelenedett. Esztergom vissza foglalsa (1595) utn ezrt a vr j fkapi tnynak, Plffy Miklsnak fegyveres er vel kellett a hdoltsgbl (pldul Buda krnykrl, de mg Tolna s Baranya me gykbl is) veken t egsz magyar s vlach falvakat tteleptenie, hogy a krnyk ter melst rszben helyrellthassa. Egyes orszgrszek teleplshlzatban, lakossgban s anyagi javaiban sszess gben teht mr olyan hatalmas srlsek keletkeztek, amelyeket vagy sohasem, vagy pusztn vtizedek mltn lehetett volna helyrelltani. A puszttsok radsul ismt a magyar lakossgot rintettk leginkbb, ami sszessgben a szerbek s vlachok jabb hdoltsgi, Erdlyben pedig a rom nok fknt mezsgi trnyerst hozta.

Wathay Ferenc neves klt s vgvri tiszt lersa nletrajzban a tizent ves hbor dunntli puszttsairl, 1605. februr
Gyr [1594-ben] elveszvn, s Ppt is pusztn hagyvn az magya rok s nmetek is, kik benne lvn [...], az n vgi jszgom is mind elpusztulvn Rbakzzel, de gsti mgis az Vg falu megmarad vn, maradtanak meg az kastlyban mgis meg az n ispnom, szolgim, s futott szegnysg, mely fld akkoriban minem szrnysgben volt, s mind az egsz Rbabels fel mind Bcsig, s rmlsben - nincs, azt ki megrhatn."
Wathay Ferenc nekes knyve. (Hasonms kiads.) Sajt al rend. Nagy Lajos. II. kt. Bp., 1976. 145. old.

De a hbor alatt mg a rendkvl jvedel mez tvolsgi kereskedelem is megbnult. A Magyar Kamara 1603-ban gy knytelen volt megllaptani, hogy azok a magyar ke reskedk, akik azeltt sok marht tartot tak, elhagytk lakhelyeiket s a hadjr sok ltal kevsb sjtott Nagyszombatban, Pozsonyban vagy Bcsben telepedtek le. A sorsfordt msfl vtizednyi hadakozs utn a legfbb krds gy az volt, lesz-e a jvben nhny bks vtized a tarts re generldsra.

A mezkeresztesi csata allegrija. Hans von Aachen olajfestmnye

Ajnlott irodalom

Forrskzlsek Adattr XVI-XVIII. szzadi szellemi mozgalmaink trtnethez 1-37. kL Szeged, 1965-2004. Balassi Blint sszes mvei. III. kt. sszelltotta: Eckhardt Sndor, Budapest, 1951-1955. Bthory Istvn emlkezete. Szerkesztette: Nagy Lszl. Budapest, . n. Bethlen Farkas: Erdly trtnete. I-IV. kt. Szerkesztette: Jankovics Jzsef. Jegyzetek: Plffy Gza-Kruppa Tams. Budapest, 2000-2006. Erdly rksge. Erdlyi Emlkrk Erdlyrl. [-VI. kt. 154 l-l 703. Budapest, 1942. Reprint: Budapest, 1993-1994. Erdlyi Orszggylsi Emlkek. Szerkesztette: Szilgyi Sndor. I-XXI. kt. 1540-1699. Budapest, 1875-1898. Humanista trtnetrk. Szerkesztette: Kulcsr Pter. Budapest, 1977. Iratok Bocskai Istvn s kora trtnethez. Szerkesztette: Nagy Lszl. Debrecen, 2005. Istvnffy Mikls magyarok dolgairl rt histrija Tllyai Pl XVII. szzadi fordtsban. 1-3. kt. Sajt al rendezte: Benits Pter. Budapest, 2001-2009. Magyar orszggylsi emlkek trtneti bevezetsekkel. Szerkesztette: Frakni Vilmos-Krolyi rpd. IXII. kt. 1526-1606. Budapest, 1874-1917. Magyar Trtnelmi Emlkek. I.: Okmnytrak. I-XLII. kt. Pest-Budapest, 1857-1915., 1943., 1948., illetve II.: rk. I-XXXVIII. kt. Pest-Budapest, 1857-1906. Magyar trtneti szveggyjtemny. II/l. kt. 1526-1790. Szerkesztette: Sinkovics Istvn. Budapest, 1968. Magyar trvnytr. 1526-1608. trvnyczikkek. Magyarz jegyzetek: Mrkus Dezs. Budapest, 1899. Magyarorszg birtokviszonyai a 16. szzad kzepn. 1-2. kt. Szerkesztette: Maksay Ferenc. Budapest, 1990. Mohcs emlkezete. Szerkesztette: Katona Tams. 3. bvtett kiads. Budapest, 1987. Radvnszky Bla: Magyar csaldlet s hztarts a XVI. s XVII. szzadban. I-III. kt. Budapest, 1879., Reprint: Budapest, 1986. Rgi magyar irodalmi szveggyjtemny. EII. kt. Szerkeszlette: cs Pl s msok. Budapest, 1998-2000. Rgi Magyar Kltk Tra. XVI. szzadbeli magyar kltk mvei. Budapest, 1877-2005. Rgi Magyar Nyomtatvnyok. IIII. kt. 1473-1655. Szerkesztette: Borsa Gedeon s msok. Budapest, 1971-2000. Tindi Sebestyn: Krnika. Sajt al rendezte: Sugr Istvn. Budapest, 1984. Szakirodalmi feldolgozsok goston Gbor: A hdolt Magyarorszg. Budapest, 1992. Barta Gbor: A Sztambulba vezet t (1526-1528). Budapest, 1983. Barta Gbor: Az erdlyi fejedelemsg szletse. 2. kiads. Budapest, 1984. Benda Klmn: Bocskai Istvn. 2. kiads. Budapest, 1993. Ember GySz: Az jkori magyar kzigazgats trtnete Mohcstl a trk kizsig. Budapest, 1946.

Erdly trtnete. I. kt. Fszerkeszt: Kpeczi Bla. 3. kiads. Budapest, 1988. FodorPl: Magyarorszg s a trk hdts. Budapest, 1991. G. Etnyi Nra-Horn Ildik-Szab Pter; Korons fejedelem. Bocskai Istvn s kora. Budapest, 2006. Hegyi Klra: Trk berendezkeds Magyarorszgon. Budapest, 1995. Honi Ildik: Tndrorszg tveszti. Tanulmnyok Erdly trtnelmhez. Budapest, 2005. Horvth Jnos: A reformci jegyben. A Mohcs utni flszzad magyar irodalomtrtnete. 2. kiads. Budapest, 1957. Kenyeres Istvn: Uradalmak s vgvrak. A kamarai birtokok s a trkellenes hatrvdelem a 16. szzadi Magyar Kirlysgban. Budapest, 2008. Madas Edit-Monok Istvn: A knyvkultra Magyarorszgon a kezdetektl 1730-ig. 2. javtott, bvtett kiads. Budapest, 2003. Magyar mveldstrtnet. IIIIV. kt. Fszerkeszt: Domanovszky Sndor. 2. kiads. Szekszrd, 1993. Magyarorszg trtnete 1526-1686. Fszerkeszt: Pach Zsigmond Pl. Szerkesztette: R. Vrkonyi gnes. I. kt. 2. kiads. Budapest, 1987. Nmeth Istvn, H.: Vrospolitika s gazdasgpolitika a 16-17. szzadi Magyarorszgon. (A fels-magyarorszgi vrosszvetsg) 1-2. Budapest, 2004. Oborni Terz: Erdly fejedelmei. Budapest, 2002. Plffy Gza: A csszrvros vdelmben. A gyri fkapitnysg trtnete 1526-1598. Gyr, 1999. Plffy Gza: A tizenhatodik szzad trtnete. Budapest, 2000. Plffy Gza: Gyztes szabadsgharc vagy egy sokfle sikert hoz felkels! A magyar kirlysgi rendek s Bocskai Istvn mozgalma (1604-1608). Budapest, 2009. Pter Katalin: A reformci: knyszer vagy vlaszts? Budapest, 2004. Pter Katalin: Hzassg a rgi Magyarorszgon. 16-17. szzad. Budapest, 2008. Szab Jnos, B.: A mohcsi csata. Budapest, 2006. Szakly Ferenc: A mohcsi csata. 3. kiads. Budapest, 1981. Szakly Ferenc: Virgkor s hanyatls 1440-1711. 2. kiads. Budapest. 2006. Szckf Gyula: Magyar trtnet. III. kt. 2. bvtett kiads. Budapest, 1935. Szultn s csszr birodalmban. Magyarorszg mveldstrtnete 1526-1790. Fszerkeszt: Szentpteri Jzsef. Budapest, 2000. Tth Sndor Lszl: A mezkeresztesi csata s a tizent ves hbor. Szeged, 2000. Trcsnyi Zsolt: Erdly kzponti kormnyzata 1540-1690. Budapest, 1980. Varga J. Jnos: Szervitorok katonai szolglata a XVI-XVII. szzadi dunntli nagybirtokon. Budapest, 1981. Vrkonyi gnes, R.: A Kirlyi Magyarorszg 1541-1686. Rudapest, 1999. Vrkonyi gnes, R.: Hrom vszzad Magyarorszg trtnetben 1526-1790.1. kt. A megosztottsg vszzada 1526-1606. Budapest, 1999. Zovnyi Jen: A magyarorszgi protestantizmus 1565-tl 1600-ig. Budapest, 1977. Reprint: Budapest, 2004.

MAGYARORSZG
T R T N E T E
Fszerkeszt Romsics Ignc
1. strtnet s honfoglals 2. llamalapts 970-1038 3. Vlsg s megersds 1038-1196 4. Nagy uralkodk s kiskirlyok a 13. szzadban 5. Az Anjouk birodalma 1301-1387 6. Luxemburgi Zsigmond uralkodsa 1387-1437 7. A Hunyadiak kora 1437-1490 8. Mohcs fel 1490-1526 9. A hrom rszre szakadt orszg 1526-1606 10. Romls s megjuls 1606-1703 11. A Rkczi-szabadsgharc 1703-1711 12. Megbkls s jjpts 1711-1790 13. A nemzeti breds kora 1790-1848 14. Forradalom s szabadsgharc 1848-1849 15. Polgri talakuls s neoabszolutizmus 1849-1867 16. A dualizmus kora 1867-1914 17. Vilghbor s forradalmak 1914-1919 18. A Horthy-korszak 1920-1941 19. Magyarorszg a msodik vilghborban 2 0 . Demokrcibl a diktatrba 1945-1956 21. Az 1956-os forradalom s szabadsgharc 22. A Kdr-korszak 1956-1989 2 3 . A Harmadik Magyar Kztrsasg 1989-2009 24. Idrendi ttekints

KOSSUTH KIAD www.kossulh.hu