Sie sind auf Seite 1von 9

InformatieVMBOTLbovenbouw Inleiding

20122013

In het onderstaande document hebben we een aantal dingen op een rijtje gezet waarvan we weten dat die vaak gevraagd worden. Aangezien wij als bovenbouw leerlingen krijgen van 4 verschillende onderbouwlocaties die in jaar 3, maar ook in jaar 4 kunnen instromen is het logisch dat er veel vragen zijn. Er hangt ook veel vanaf omdat er keuzes moeten worden gemaakt voor vakken en vervolgopleidingen. In de voorlichtingen wordt hier uitgebreid aandacht aan besteed. Toch is het prettig om relevante informatie op een rustig moment nog eens na te kunnen lezen. Daarvoor is dit dokument bedoeld. Voor de specifiekere vragen betreffende de doorstroom van uw zoon/dochter kunt u altijd terecht bij uw mentor of de teamleider van de onderbouwlocatie. Met vriendelijke groet, Diana Blanksma Teamleider VMBO TL3 & TL4

InformatieVMBOTLbovenbouw

20122013

VMBO-BOVENBOUW
stromingen
Er zijn 2 stromingen in de VMBO-bovenbouw: n gericht op de doorstroom naar het MBO (Mtl) en n gericht op de doorstroom naar de HAVO (Htl). Voor beide stromingen geldt dat de leerlingen bij elkaar in de klas zitten en dezelfde stof volgen. Ze krijgen ook beiden een VMBO-TL diploma. Verschil is de focus op vervolgopleiding en het aantal eindexamenvakken. Voor Mtl geldt dat alle leerlingen een speciaal programma volgen waarin ze MBO instellingen bezoeken/lessen volgen en zich voorbereiden op de keuze voor de vervolgstudie (LOEKS). Voor de Htl geldt een toelatingseis in jaar 3 en jaar 4 (zie instroom). Je doet in 8 vakken examen en volgt de extra HAVO-lessen, samen met het advies van de docentenvergadering word je dan toegelaten tot de HAVO van het Zernike College.

Figuur 1: Richtingen en stromingen in de bovenbouw van de VMBO theoretische leerweg

richtingen
Er zijn 2 richtingen in de VMBO-bovenbouw: Regulier en Kunst & Media. Regulier is gericht op alle sectoren in het MBO en HAVO. De leerlingen doen examen in 7 theorievakken (Mtl) of 8 theorievakken (Htl) Kunst & Media is vooral gericht op MBO Kunst Theater en Muziek (KTM) en HAVO profiel Cultuur&Maatschappij en Economie&Maatschappij. De vakken nask 1 en nask2 worden niet gegeven bij Kunst & Media, in plaats daarvan zijn tekenen en Grafimedia/ Audiovisuele Vorming verplicht en wordt er gekozen uit muziek of drama als keuzevak. Biologie wordt wel gegeven in de Mtl stroom van Kunst & Media, maar niet in de Htl stroom. Daar is een tweede moderne vreemde taal (mvt) verplicht voor de doorstroom

InformatieVMBOTLbovenbouw

20122013

naar de HAVO. De leerlingen die de richting Kunst en Media volgen doen examen in 6 theorievakken en krijgen op basis daarvan hun VMBO-TL diploma. Het praktijkvak (Grafimedia) wordt als extra vak in een verklaring toegevoegd aan het diploma.

Verplichte vakken in jaar 3


Er zijn een aantal vakken verplicht voor alle richtingen en stromen: Nederlands (ne), Engels (en), wiskunde (wi), economie (ec), aardrijkskunde/geschiedenis (ak/gs, combivak), maatschappijleer 1 (ma1), lichamelijke opvoeding (lo) en Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV). De andere verplichte en keuzevakken staan in figuur 2.

Figuur 2: Verplichte en keuzevakken voor de richtingen en stromingen in VMBO TL3 Belangrijk is dat er rekening wordt gehouden met de vervolgkeuze in het MBO of de HAVO. De vakken die daarvoor verplicht zijn staan in tabel 1. Voor horeca geldt sinds aug 2012 dat ze Duits ook verplicht stellen. Tabel1: Verplichte vakken bij de sectoren MBO en profielen HAVO In het MBO zijn naast Techniek Wiskunde Natuurkunde (nask1) Nederlands en Engels Economie Economie Wisk of Fa/Du/Sp de volgende vakken verplicht: Zorg/Welzijn Landbouw Biologie Wiskunde Wi/Ak/Gs/Ma2 Bio of Natuurkunde

In de HAVO zijn naast Nederlands en Engels de volgende vakken verplicht of gewenst* Cultuur & Economie & Natuur & Natuur & Maatschappij Maatschappij Gezondheid Techniek Fa/Du/Sp Wiskunde Wiskunde Wiskunde Geschiedenis Economie Biologie Natuurkunde (nask1) Aardrijkskunde* Geschiedenis* Scheikunde (nask2) Scheikunde (nask2) Economie* Fa/Du/Sp* Natuurkunde (nask1)* Biologie*

InformatieVMBOTLbovenbouw

20122013

In oktober/november is er een algemene voorlichtingsavond op de van Schendelstraat (locatie bovenbouw VMBO) voor ouders van leerlingen uit jaar 2 die naar VMBO TL3 gaan. Op deze avond worden de keuzes en waar allemaal rekening mee moet worden gehouden verteld. In april zijn er per onderbouwlocatie nog aparte voorlichtingsavonden waarin de keuze en de keuzekaarten nog een keer aan de orde komen. Daarna wordt de keuzekaart ingevuld en ingeleverd bij de mentor. Een voorbeeld van een keuzekaart ziet u in figuur 3.

Figuur 3: Keuzekaart voor leerlingen jaar 2

InformatieVMBOTLbovenbouw

20122013

Verplichte vakken in jaar 4

Figuur 4: Keuzekaart voor leerlingen regulier die in jaar 3 zitten en naar jaar 4 gaan In jaar 4 zijn Nederlands en Engels verplicht. Verder kunnen er afhankelijk van de gekozen richting of stroming nog 5 of 6 vakken bij worden gekozen. Belangrijk is om daarbij rekening te houden met de sector (verplicht voor examen VMBO) of eventuele doorstroom naar HAVO (profielen Havo). Voor de sectorkeuze naar het MBO is van belang om te weten welke vakken daarbij, naast Nederlands en Engels, per sector verplicht zijn. Belangrijk is dat leerlingen die horeca kiezen verplicht Duits moeten hebben gehad. Een Overzicht van de verplichte vakken bij sectoren MBO en profielen Havo is te vinden in Tabel 1.

Voor de keuze van de vakken krijgen de leerlingen een keuzekaart. Een voorbeeld hiervan staat in figuur 4 voor de reguliere leerlingen en in figuur 5 voor leerlingen die de richting Kunst en Media kiezen. Voorlichting over de keuzes wordt gegeven in ouderavonden in september en januari. Leerlingen krijgen de keuzekaart van de mentoren en leveren deze begin mei in.

InformatieVMBOTLbovenbouw

20122013

figuur 5: Keuzekaart voor leerlingen Kunst & Media voor jaar 4.

Instroom vanuit jaar 2


Instroom in 3Mtl of 3Htl is mogelijk vanuit 2 KB met een gerichte bevordering, vanuit 2TL met een bevordering en vanuit 2H of 2A met een gerichte bevordering. De cijfers van KB, HAVO of ATH worden omgerekend naar TL-niveau en daarna getoetst aan de overgangsnorm van de onderbouw. De rapportvergadering van de onderbouw heeft de eindbeslissing. Voor Htl geldt daarbij dat de leerling gemiddeld een 7,0 moet staan voor de volgende vakken: ne + en + du/fr/sp + wi + nask + bi + ec

Instroom vanuit jaar 3


Instroom in 4Mtl of 4Htl is mogelijk vanuit 3Mtl , 3Htl, 3H en 3A. Voor instroom in 4Mtl geldt dat ze moeten hebben voldaan aan de overgangsregeling (zie examenreglement). Voor doorstroom naar 4Htl geldt dat de leerlingen een 7.0 gemiddeld moeten staan op de 8 vakken die ze gekozen hebben om examen in te doen. Voor instroom vanuit 3H of 3A worden cijfers uit jaar 3 omgerekend naar TL-niveau en getoetst aan deze norm. De rapportvergadering heeft de eindbeslissing. Voor leerlingen uit 3H en 3A worden de cijfers uit jaar 3 omgerekend naar TL-niveau en deze tellen mee voor het eindexamen. Dit geldt ook voor leerlingen die met de Kerst instromen vanuit 3H of 3A naar 3TL.

InformatieVMBOTLbovenbouw

20122013

Leerlingen die instromen in 4Mtl of 4Htl missen een aantal vakken uit jaar 3. Hiervoor is een herstelprogramma: Arbeidsorinterende stage. De maatschappelijke stage uit jaar 3 havo of atheneum wordt meegeteld als de arbeidsorinterende stage. Hiervoor is het verplicht het verslag met beoordeling in te leveren. Dit vak moet voldoende of goed worden beoordeeld om het examen te mogen maken. CKV (cultureel en kunstzinnige vorming). Dit vak wordt in het keuzeuur ingehaald in het eerste gedeelte van jaar 4. De leerling zal dan geen andere vakken in het keuzeuur kunnen volgen. CKV moet met een voldoende worden afgesloten. MA1 (maatschappijleer 1). Dit vak wordt in jaar 3 afgesloten (en is dus niet gelijk aan maatschappijleer 2 wat in jaar 4 kan worden gekozen). Het cijfer dat op dit vak wordt behaald telt mee bij het eindexamen. Dit vak wordt op twee manieren aangeboden: al in jaar 3 van de onderbouw als bekend is dat de leerling naar 4TL gaat en wordt dan met een toets afgesloten eind juli, of als vakantietaak en wordt dan met een toets afgesloten in de eerste week van het schooljaar. Aangezien MA 1 meetelt voor het eindexamen is er in oktober nog gelegenheid tot herkansen voor dit vak. De data voor deze toetsen en herkansingen zijn bekend bij de teamleiders van de betreffende onderbouw. De toetsen en herkansingen worden afgenomen aan de van Iddekingeweg. BI (biologie) of EC (economie). Deze vakken zijn niet altijd verplicht in jaar 3 van de onderbouw. Indien de leerling dit vak wel wil kiezen zal hij dit vak moeten inhalen. Dit kan op dezelfde manier als bij maatschappijleer: alvast in jaar 3 of als vakantietaak. Ook voor deze vakken is er een herkansingsmogelijkheid en zijn de betreffende teamleiders op de hoogte van de data.

Uitstroom vanuit jaar 4 naar de HAVO van het Zernike College


Voor plaatsing in havo van het Zernike College gelden een aantal voorwaarden. De leerling heeft de Htl stroom gevolgd en in 8 vakken examen gedaan en is geslaagd met 8 vakken. De leerling heeft de HAVO-keuzeuren gevolgd en de rapportvergadering geeft een positief oordeel. Voor plaatsing vanuit het Zernike College naar de HAVO van het VAVO geldt dat er uitzonderlijke redenen moeten zijn waarom het onderwijs niet op het Zernike College gevolgd kan worden. Daarnaast moet de leerling uiteraard voldoen aan de bovenstaande voorwaarden (8 vakken, havo-keuzeuren en positief advies). De toelatingseisen voor havo-afdelingen van andere scholen verschillen per school.

Stage, werkweek en excursies


In jaar 3 gaan de leerlingen 2 keer op een arbeidsorinterende stage (maart en juni). De stage en het bijbehorende verslag moet met een voldoende zijn beoordeeld en is voorwaarde voor het slagen van de leerling (zie examenregelement). In jaar 4 gaan de leerlingen in september op een werkweek naar het buitenland. De afgelopen 2 jaar is gekozen voor Bratislava in Slowakije. Deze excursie is verplicht voor alle leerlingen. Voor het vak CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming) zijn er elk jaar verplichte excursies. Het reisdoel varieert per jaar.

Examen algemeen
Alle wetten en regels omtrent het examen staan in het examenreglement dat is te downloaden van de website (www.noorderpoort.nl of www.zernike.nl). We werken met 5 periodes, drie periodes in jaar 3 en twee periodes in jaar 4. Per periode komt er een rapport. Er is een toetsrooster waarin bepaalde toetsen op een vast moment in de

InformatieVMBOTLbovenbouw

20122013

periode aan alle leerlingen tegelijk worden afgenomen. Daarnaast zijn er ook toetsweken. Het jaarschema (vanaf 2012-2013) en toetsrooster staan op internet (www.noorderpoort.nl of www.zernike.nl). De data voor alle examens en herexamens staan op www.examenblad.nl. Hier is ook alle andere info te vinden over examens, regelingen, uitzonderingen etc. Leerlingen maken veel gebruik van deze site omdat alle examens met uitwerkingen en normeringen van de afgelopen jaren hier ook te downloaden zijn. Deze examens worden veel gebruikt als oefenexamens.

Overgangsregelingen en slaag- zakregeling


De overgangsregeling van 3TL naar 4 TL is gelijk aan de slaag- zakregeling van het examen: - voor de gekozen examenvakken n 5 en de rest een 6 of hoger voor de gekozen examenvakken n 4, n ten minste 7 en de rest 6 of hoger voor de gekozen examenvakken twee 5-en, n ten minste 7 en de rest 6 of hoger voor de gekozen examenvakken gemiddeld een 5.5 voor LO een voldoende voor CKV een voldoende voor het sectorwerkstuk (arbeidsorienterende stage) een voldoende Een extra overgangseis van jaar 3 naar jaar 4 is dat men voor de niet gekozen examenvakken gemiddeld een 5.5 moet staan (waarbij lo meetelt) en geen 3 mag zijn gescoord. Een leerling die aan het bovenstaande voldoet mag examen doen in 7 vakken. Wil een leerling doorstromen naar de HAVO, dan zal hij/zij examen moeten doen in 8 vakken. Het bovenstaande geldt dan voor 8 vakken. Daarnaast moet de betreffende leerling een 7,0 gemiddeld staan voor de 8 examenvakken die de leerling wil volgen. Van 4TL naar examen/slagen Hiervoor geldt de slaag- zakregeling van het examen: - n vak een 5 en de rest een 6 of hoger n vak een 4, n vak ten minste 7 en de rest 6 of hoger twee vakken een 5, n vak ten minste 7 en de rest 6 of hoger gemiddeld een 5.5 op het CE voor alle vakken voor LO een voldoende voor CKV een voldoende voor het sectorwerkstuk (= arbeidsorienterende stage) een voldoende of goed LET OP bij de examens in 2013-2014 is er een aangepast examen Nederlands en een rekentoets. Voor beide onderdelen moet minimaal een 5 gescoord zijn. Weging van examenonderdelen Het examen bestaat uit 2 onderdelen : SE (School Examen) en het CE (Centraal examen). Samen vormt dit het CSE (Centraal Schriftelijk Eindexamen). De normering van de verschillende onderdelen is als volgt: SE = gemiddelde cijfer uit jaar 3 (25%) + gemiddelde cijfer uit jaar 4 (75%) CE= cijfer van schriftelijk examen in mei CSE = SE (50%) + CE (50%)

Examenregels m.b.t. dyslexie en dyscalculie


Leerlingen met dyslexie moeten in het bezit zijn van een dyslexieverklaring met onderliggend rapport. Alle leerlingen met dyslexie hebben recht op grootschrift (Arial 12)

InformatieVMBOTLbovenbouw

20122013

en tijdsverlenging (25% van de tijd). In 2013 zullen alle toetsen en examens in Arial 12 zijn geschreven en zal er geen apart grootschrift meer zijn voor leerlingen met dyslexie. Staat er in het onderliggend rapport dat de leerling recht heeft op een daisyspeler of anderszins ondersteuning, dan moet dit zowel in jaar 3 als jaar 4 gebruikt zijn bij de toetsen anders mag het niet op het examen worden gebruikt (conform examenreglement). In het tweede tijdvak is er geen recht op een daisyspeler. Het herexamen zal dan moeten worden voorgelezen. Alle exameneisen gelden overigens
onverkort, dat geldt met name voor de beoordeling van spelling in het schoolexamen en (bij Nederlands alle schooltypen en Engels GL/TL) in het centraal examen.

Leerlingen met dyscalculie mogen bij de toetsen en examens geen gebruik maken van de zogenaamde formulekaart (conform examenreglement).

PTA
PTA staat voor het Programma van Toetsing en Afsluiting. Per vak staat hier aangegeven welke toetsen er worden gegeven, in welke periode ze worden gegeven, wat de weging is van elke toets en of de toets herkansbaar is. In het PTA staat ook de herkansingsregeling (1 toets per periode) en de inhaalregeling. Alle toetsen en practica die in het PTA staan tellen mee voor het examen.