You are on page 1of 39

Akta Bekalan Elektrik 1990

Berkuatkuasa 1hb. September 1990 Menggantikan Akta Bekalan Elektrik 1940 dan Akta Jemaah Pemeriksa Elektrik 1983 Diluluskan oleh Parlimen (Dewan Rakyat dan Dewan Negara dan ditandatangani oleh DYMM Yang Dipertuan Agong) Terdapat 12 Bahagian dan 56 Seksyen
3/9/2013 KISB-ITD 1

Bahagian I Permulaan (Tajuk Ringkas)


1. (1)Akta Bekalan Elektrik 1990 ini hendaklah mula berkuatkuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Menteri melalui pemberitahuan dalam Warta 1. (2)Akta ini hendaklah terpakai di seluruh Malaysia kecuali Negeri Sarawak (Menteri boleh menggantung penguatkuasaan dimana-mana negeri)
3/9/2013 KISB-ITD 2

Bahagian I Permulaan (Tafsiran)


1. Bahaya bahaya kepada kesihatan atau nyawa atau anggota badan atau harta, pepasangan akibat renjatan, terbakar dan kecederaan 2. Hidup atau Bertenaga voltan ujud diantara konduktor atau konduktor dengan bumi 3. Keselamatan Awam penghindaran bahaya kepada individu atau harta persendirian 4. Mati tidak hidup atau bertenaga
3/9/2013 KISB-ITD 3

Tafsiran
5. Orang diberi kuasa orang yang dilantik oleh pihak pengurusan atau pemilik sesuatu pemasangan 6. Orang kompeten orang yang memegang suatu perakuan kekompetenan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah mengikut sekatan-sekatan yang dinyatakan 7. Voltan amat tinggi melebihi 3,000 volt
3/9/2013 KISB-ITD 4

Tafsiran
8. Voltan tinggi melebihi 600 volt tetapi tidak melebihi 3,000 volt 9. Voltan Rendah melebihi voltan amat rendah tetapi tidak melebihi 1,000 volt AC atau 1500 volt DC diantara konduktor dan 600 volt AC atau 900 volt DC diantara konduktor dengan bumi 10. Voltan Amat Rendah Tidak melebihi 50 Volt AC atau 120 volt DC samada diantara konduktor atau antara konduktor dengan

3/9/2013

KISB-ITD

Bahagian II - Perjawatan
3(1) Menteri hendaklah melantik Ketua Pengarah JBE & Gas, Timbalan KP, Pengarah, Timbalan Pengarah dan Penolong Pengarah

3/9/2013

KISB-ITD

Bahagian III Fungsi, Tugas & Kuasa Ketua Pengarah


a. Mengeluarkan lesen b. Mengawalselia, menentukan standad prestasi, standad kemudahan, perkhidmatan dan penguatkuasaan c. Mengalakkan persaingan, memastikan pembekalan optimum pada harga yang munasabah
3/9/2013 KISB-ITD 7

Bahagian III Fungsi, Tugas & Kuasa Ketua Pengarah


d. Memajukan kepentingan pengguna (harga dan syarat bekalan, keberterusan bekalan, kualiti bekalan) e. Tuntutan munasabah dipenuhi f. Pemegang lesen dapat membiayai perjalanan aktiviti g. Menggalakkan dan mengiatkan penjanakuasaan tenaga
3/9/2013 KISB-ITD 8

Bahagian III Fungsi, Tugas & Kuasa Ketua Pengarah


h. Cara pemeriksaan elektrik dan lat tempoh i. Mencipta jenis alatan j. Menyiasat kemalangan elektrik k. Hal-hal pendaftaran l. Menetapkan standad dan spesifikasi m. Apa-apa aktiviti berfaedah
3/9/2013 KISB-ITD 9

8. Halangan Suatu Kesalahan


a. b. c. d. e. f. Tidak membenarkan akses Menyerang Menghalang Melengah Enggan memberi maklumat Memberi maklumat palsu
KISB-ITD 10

3/9/2013

Bahagian IV Pepasangan Berlesen dan Berdaftar


9(1) Perlukan lesen untuk: a. Mengguna, mengerjakan, mengendalikan apa-apa pepasangan b. Membekalkan tenaga kepada orang lain 9(2) Menteri meluluskan lesen 9(3) Tempoh lesen 21 tahun atau yang diluluskan oleh Ketua Pengarah
3/9/2013 KISB-ITD 11

Bahagian IV Pepasangan Berlesen dan Berdaftar


9(5) Lesen menyatakan: a. Kawasan bekalan b. Voltan dan variasi yang dibenarkan c. Caj maksima kena bayar d. Apa-apa perkara lain

3/9/2013

KISB-ITD

12

Bahagian IV Pepasangan Berlesen dan Berdaftar


17(1) Pemegang lesen boleh mengurangkan bekalan tenaga 18(2) Lesen boleh digantung atau dibatalkan jika:
a. Melanggar syarat lesen b. Engkar bayar yang kena bayar c. Berhenti beroperasi
3/9/2013 KISB-ITD 13

Bahagian IV Pepasangan Berlesen dan Berdaftar


21(1) Pepasangan perlu didaftar, Perakuan pendaftaran perlu diperolehi 22(1) Membina, memperbesarkan, mengubahpinda hendaklah memberi notis kepada pengarah untuk kelulusan

3/9/2013

KISB-ITD

14

Bahagian V Kawalan Kompeten


23(1) Pepasangan hanya boleh dikerjakan atau dikendalikan oleh orang kompeten atau orang dibawah kawalan orang kompeten 23(2) Kesalahan denda RM 10,000.00 dan selebihnya RM 1,000.00 sehari

3/9/2013

KISB-ITD

15

Bahagian VI Pembekalan Oleh Pemegang Lesen


24(2) Orang yang meminta bekalan menyatakan: a. Premis b. Bila bekalan dikehendaki c. Kuasa maksimum d. Tempoh minima bekalan diperlukan
3/9/2013 KISB-ITD 16

Bahagian VI Pembekalan Oleh Pemegang Lesen


25. Kekecualian memberi bekalan a. Telah menerima bekalan dari pemegang lesen yang lain b. Dilarang memberi bekalan oleh hal keadaan diluar kawalannya c. Melanggar peraturan akta d. Tidak munasabah mengikut hal keadaan
3/9/2013 KISB-ITD 17

Bahagian VI Pembekalan Oleh Pemegang Lesen


26(1) Kuasa menentukan tarif
Menteri meluluskan tarif secara bertulis

3/9/2013

KISB-ITD

18

Bahagian VI Pembekalan Oleh Pemegang Lesen


26(2) Pemegang lesen merangka cara-cara dan prinsip bagaimana tarif dibuat dan harga yang hendak dikenakan. Publisiti yang mencukupi untuk: a. Suatu caj tetap b. Caj kesediaan bekalan c. Caj sewa meter
3/9/2013 KISB-ITD 19

Bahagian VII Pemberitahuan Kemalangan atau Kebakaran


33. Kemalangan serius hendaklah dilaporkan oleh PEMUNYA, PEMEGANG LESEN atau PIHAK BERKUASA BEKALAN dan PIHAK PENGURUSANNYA

3/9/2013

Lapor segera kepada Pengarah JBE kawasan Sedikit kelewatan dengan laporan bertulis Pengarah datang menyiasat dan buat laporan Tiada pengubahpindaan boleh dilakukan kecuali kerja penyelamatan nyawa/harta benda
KISB-ITD 20

Bahagian VIII Siasatan dan Timbangtara


Perselisihan pendapat rujuk kepada Ketua Pengarah Ketua Pengarah atau Pengerusi mempunyai kuasa mengendalikan siasatan Keputusan melalui satu lembaga timbangtara Setiap pihak bertelagah berhak melantik seorang pengapit untuk bersidang dengan penimbangtara

3/9/2013

KISB-ITD

21

Bahagian IX Kesalahan dan Penalti


37(1) Mengganggu, melaraskan, mengilang, mengimpot, menjual sehingga menyebabkan bahaya kepada nyawa atau anggota badan manusia atau menyebabkan bahaya kepada nyawa atau anggota badan manusia atau menyebabkan kerosakan kepada mana-mana kelengkapan atau harta lain. Denda tidak melebihi RM 100,000.00 atau penjara tidak melebihi 5 tahun
3/9/2013 KISB-ITD 22

Bahagian IX Kesalahan dan Penalti


37(2) GOPOH atau CUAI mengakibatkan kecederaan/kerosakan
Denda RM 50,000.00 atau penjara TIGA tahun atau kedua-duanya

3/9/2013

KISB-ITD

23

Bahagian IX Kesalahan dan Penalti


37(3) Apa-apa cara dengan curang: a. Mengambil tenaga b. Mengunahabis tenaga c. Mengguna tenaga d. Mengubahpinda meter e. Menghalang meter Denda tidak melebihi RM 100,000.00 atau penjara 3 tahun
3/9/2013 KISB-ITD 24

Bahagian IX Kesalahan dan Penalti


37(9) Memadamkan, merosakkan apa-apa lampu awam, merosakkan atau mencacatkan apa-apa tiang atau pendakap atau menompangkan suatu lampu awam
Denda tidak melebihi RM5,000.00 atau 2 tahun penjara
3/9/2013 KISB-ITD 25

Bahagian IX Kesalahan dan Penalti


37(10) Melekatkan apa-apa bil iklan, bil, notis, apa-apa kertas pada tiang atau pendakap atau bangunan atau kelengkapan lain atau kepungannya yang berkaitan pepasangan awam Denda tidak melabihi RM1,000.00

3/9/2013

KISB-ITD

26

Bahagian IX Kesalahan dan Penalti


37(11) Dengan sengaja atau cuai: a. Menyebabkan pembaziran tenaga yang dilencongkan dari alirannya b. Memecahkan, menumbangkan, menjatuhkan atau merosakkan apaapa talian bekalan, tiang, pancang atau kelengkapannya Denda tidak melebihi RM50,000 atau penjara 3 tahun
3/9/2013 KISB-ITD 27

Bahagian IX Kesalahan dan Penalti


37(12) Mengusahakan apa-apa kerja atau aktiviti berhampiran apa-apa pepasangan elektrik yang berkemungkinan mengganggu pepasangan tersebut atau menyebabkan bahaya kepada mana-mana orang atau harta Denda tidak melebihi RM5,000.00 atau penjara 2 tahun
3/9/2013 KISB-ITD 28

Bahagian IX Kesalahan dan Penalti


37(13) Tidak boleh memasang apa-apa pendawaian atau tambahan kepada pendawaian sedia ada tanpa mendapat kelulusan bertulis daripada pihak berkuasa bekalan atau pemegang lesen Denda tidak melebihi RM10,000.00 atau penjara 2 tahun
3/9/2013 KISB-ITD 29

Bahagian IX Kesalahan dan Penalti


37(14) Merosakkan apa-apa meter atau apaapa alat untuk merekodkan keluaran atau pengunahabisan tenaga Denda tidak melebihi RM5,000.00 atau penjara 2 tahun

3/9/2013

KISB-ITD

30

38(1) Pemotongan Bekalan


Pemotongan bekalan boleh dibuat jika: a. Mengganggu, melaraskan, mengilang, mengimpot, menjual sehingga menyebabkan bahaya kepada nyawa atau anggota badan atau menyebabkan kerosakan kepada mana-mana kelengkapan atau harta benda lain
3/9/2013 KISB-ITD 31

38(1) Pemotongan Bekalan


b. Dengan curang mengambil tenaga, menggunahabis tenaga, mengguna tenaga, mengubahpinda meter, menghalang meter c. Merosakkan apa-apa meter atau apa-apa alat untuk merekodkan keluaran atau penggunahabisan tenaga

3/9/2013

KISB-ITD

32

40. Orang-orang Yang Boleh Didakwa Kerana Melakukan Kesalahan


a. Orang yang memasang mana-mana bahagian atau sambungan b. Orang yang mengalih mana-mana bahagian atau sambungan c. Orang yang mengganggu mana-mana bahagian atau sambungan d. Pengguna yang menggunakan meter e. Orang yang mempunyai kawalan keatas pepasangan terlibat f. Penduduk premis yang padanya meter atau alat itu dipasang
3/9/2013 KISB-ITD 33

Bahagian X - Am
49(1) Prosidur dalam hal kecacatan berbahaya pada sesuatu pepasangan atau bahagiannya Jika Pengarah mendapati pepasangan atau bahagiannya berkemungkinan menyebabkan bahaya, dia boleh melalui notis bertulis:
a. Menghendaki kecacatan itu dibaiki dalam apaapa tempoh yang dinyatakan dalam notis

3/9/2013

KISB-ITD

34

Bahagian X - Am
b. Jika kecacatan itu mungkin menyebabkan bahaya hampir benar berlaku, Pengarah boleh dengan serta merta menggantung pengendalian dan penggunaan pepasangan itu. Jika perlu melakkan (sealed) pepasangan itu atau bahagiannya sehingga kecacatan itu dibaiki. Pepasangan tidak boleh digunakan selagi notis penggantungan itu belum dibatalkan dan lak itu tidak dialihkan oleh Pengarah
3/9/2013 KISB-ITD 35

Bahagian X - Am
49(2) Pemegang Lesen, Pihak Pengurusan dan Orang Yang Menjaga apabila menyedari apa-apa kecacatan yang mungkin menyebabkan bahaya hendaklah dengan serta merta memperbaiki atau menghapuskannya

3/9/2013

KISB-ITD

36

Bahagian X - Am
50(1) Dilarang mengambil kanak-kanak dibawah umur 16 tahun berkerja Denda RM5,000.00 jika sabit kesalahan

3/9/2013

KISB-ITD

37

Bahagian XI Kuasa Untuk Membuat Peraturan-Peraturan


Menteri boleh membuat peraturanperaturan yang difikirkan perlu

3/9/2013

KISB-ITD

38

Bahagian XII - Pelbagai


54. Pengecualian Menteri boleh melalui pemberitahuan dalam warta mengecualikan mana-mana peruntukan Akta atau mana-mana peraturan yang dibuat 56(10) Pemansuhan Akta Sebelum ini Akta Elektrik 1949 dan Akta Jemaah Pemeriksa Elektrik 1983 adalah dengan ini dimansuhkan
3/9/2013 KISB-ITD 39