Sie sind auf Seite 1von 47

FUNKCIONALNA HRANA S PROBIOTICIMA, PREBIOTICIMA, SIMBIOTICIMA

Istorijat

PRO BIOS gr. ZA IVOT


Henry Tissier (1906): bifidobakterije u tretmanu dijareje

Elie Metchnikoff (1907): Lactobacillus bulgaricus (L. delbruckii subsp. bulgaricus)


Minoru Shirota (1930): L. acidophilis Shirota (L. casei Shirota) od 1935. u komercijalnoj upotrebi 1950-te: uspostavljanje ravnotee crijevne flore nakon primjene antibiotika i preventivno djelovanje (dijareja, konstipacija, dispepsija, kolitis, dermatitis)

Istorijat
Lilly i Stillwell (1965.): probiotici = supstance koje
produciraju mikroorganizmi i koje pospjeuju rast drugih mikroorganizama

Parker

(1974.): probiotici = organizmi i supstance koje potpomau odravanje ravnotee crijevne mikroflore.
Fuller (1989): probiotici = ivi mikroorganizmi koji imaju pozitivan uinak na ivotinje poboljavajui ravnoteu crijevne flore

Definicija
ivi mikroorganizmi koji, primijenjeni u adekvatnim koliinama imaju pozitivne efekte na zdravlje domaina.
FAO/WHO (2001) Expert Consultation

Lactobacillus

Bifidobacterium

Porijeklo probiotika

Brzi razvitak nakon raanja.

Faktori inicijalne kolonizacije :


mikroflora majke, tip poroda,

okoli kod poroda


rijetko genetski faktori.

Izvori probiotika nakon dojenake dobi: sirova hrana, fermentirani proizvodi (jogurt, sir), suplementi

Crijevna mikroflora

Promjena crijevne mikroflore u zavisnosti od dobi

Mikroflora GIT
Usta 107-108

eludac 0-103 Tanko crijevo Duodenum <103 Jejunum <103-105 Ileum <105-107

Debelo crijevo 1010-1012

Feces 1010-1012

Sadraj mikroorganizama (cfu/ mL ili cfu/g sadraja)

Intestinalna mikroekologija
GI sokovi

Intestinalna mikroflora

Crijevni epitel

Hrana

Efekti disbalansa crijevne mikroflore


Lo nutricioni status neovisno o prehrani

Smanjena efikasnost lijekova (per os primjena) Fizioloka disfunkcionalnost

Ubrzano starenje
Karcinom Oslabljen imunoloki odgovor organizma Podlonost infekcijama Fizika nelagoda

Mikroorganizmi s probiotikim djelovanjem


Lactobacillus Bifidobacterium
Ostali LAB Ostali

L. acidophilus
L. casei L. johnsonii L. reuteri L. rhamnosus L. amylovorus

B. animalis
B. breve B. infantis B. longum B. adolescentis B. lactis

Enterococcus faecium
Enterococcus faecalis Lactococcus lactis Leuconostoc mesenteroides Sporolactobacillus inulinus Streptococcus termophilus

B. cereus var. toyoi


E. coli Nissle Propionibacterium freudenreichii Saccharomyces boulardii Saccharomyces cerevisiae

L. plantarum
L. delbruckii subsp. bulgaricus L. Paracasei L. Gasseri

B. bifidus

L. Gallinarum
L. Crispatus

Kompleksne probiotike formulacije


Efekat ovisan o soju probiotika Najefikasnija kombinacija cijele porodice Lactobacillaceae Individualna razlika crijevne flore Vea slinost sa prirodnom mikroflorom

Sinergijsko djelovanje razliitim mehanizmima


Primjer: VSL #3 (8 razliitih mikroorganizama: 3 Bifidobacterium, 1 Streptococcus, 4 Lactobacillus)

Postulirani mehanizmi djelovanja


Slobodne masne kiseline Organske kiseine Neutralizacija -galaktozidazna aktivnost karcinogena iz hrane

Oligosaharidi

Probiotici

Imunostimulacija

Asimilacija holesterola Kratkolanane masne kiseline

Antioksidativno djelovanje

Kompeticija sa Bioaktivni peptidi Bakteriocini patogenim bakterijama

1) inhibicija prijanjanja patogena na epitel


2) produkcija antimikrobnih agenasa 3) indukcija proizvodnje mucina 4) jaanje mukozne barijere 5) imunomodulacija putem antigen-prezentirajuih stanica (makrofagi, dendritske stanice) 6) indukcija produkcije proinflamatornih citokina

7) porast proliferacije B limfocita (putem indukcije Th2 citokina)


8) indukcija stvaranja antitijela (sIgA)

Mehanizam djelovanja probiotika (1)


a) Mikrobioloki

mehanizam (blokiranje djelovanja patogenih bakterija) Luenje antibakterijskih supstanci (bakteriocini, organske kiselinebakterijski zid, enzimska aktivnost; nespecifian efekat) Kompetitivna inhibicija patogena i toksina (kompetitivna vezivanje za receptore ili kompeticija za nutrijente soj specifian efekat)
npr. LGG 1010- 1011 CFU/dan rezultira porastom broja koliforma, laktobacila i bifidobakterija, uz smanjenje broja Clostridium spp; efekat znaajno slabiji sa L. rhamnosus DR20

Mehanizam djelovanja probiotika (2)


b) Imunoloki mehanizam

pojaan uroeni imunitet (selektivna aktivacija B limfocita na proizvodnju sIgA)

modulacija patogen-induciranog imunog odgovora (stimulacija dendritskih stanica na produkciju antiinflamatornih citokina - IL-10, IL-12; supresija produkcije proinflamatornih citokina TNF-, IL-6, INF-)
poticanje imunog odgovora protiv infekcije (produkcija Th1 citokina IL-4, IL-12, IL-18, IFN-) imunomodulacija putem probiotike DNA (smanjenje produkcije IL8, TNF-, IFN-; odgoena aktivacija faktora transkripcije - NF-B) Aktivacija TLR sistema (bez poticanja imunoloke kaskade!)

Mehanizam djelovanja probiotika (3)


c) Regulacija funkcije crijevnog epitela

poticanje oporavka crijevne barijere (uski spojevi, mucin)


produkcija citoprotektivnih materija (heat shock proteini, defenzini)

prevencija citokin-inducirane apoptoze (stimulacijom PI3K puta i inhibicijom p38/MAPK)

Kljuni kriteriji selekcije probiotika

Humanog porijekla, ne-patogeni, netoksini, nealergeni Otpornost na djelovanje kiselina i ui (viabilni ?) Koloniziraju crijevo (uglavnom privremeno) Postojanost u tehnolokim procesima i uvanju (tokom roka trajanja) Dokazi pozitivnog djelovanja na zdravlje

Ostali kriteriji selekcije


Genska tipizacija (identifikacija soja) Reim doziranja i duina primjene Geni rezistencije na antibiotike u klinikoj primjeni

Problemi kod dokazivanja efikasnosti

Kvalitativne i kvantitativne promjene na nivou crijevne mikroflore (in situ?) Diferenciranje probiotskih od endogenih sojeva (molekularna tehnologija) Inter-individualne razlike crijevne mikroflore u ljudi

Preporuke za kliniku primjenu probiotika

Floch MH, et al. J Clin Gastroenterol 2008;42:S104-8

Tretman dijareje (1)

Akutna dijareja izazvana rotavirusima: terapijski: LGG, L. reuteri, L. acidophilus ili S. boulardii u dozi 1010 CFU 1-2x na dan tokom prvih 5 dana preventivno: LGG, L. reuteri, S. boulardii po uputi ljekara (min. 107 CFU/dan)

Antibioticima izazvana dijareja


Saccharomyces boulardii , Lactobacillus acidophilus + L. bulgaricus, L. rhamnosus GG i Enterococcus faecium SF68

Tretman dijareje (2)

IBD/IBS

Mijeani probiotici VSL#3 (3 x 1011 CFU L. bulgaricus, L. casei, L. plantarum, L. acidophilus, Bifidobacterium longum, B. breve, B. infantis, i S. thermophilus) sami ili kao adjuvantna terapija
Bifidobacterium fermentirano mlijeko

Prevencija dijareje u djejim kolektivima Mijeani probiotici (B. lactis Bb12 i Lactobacillus reuteri (ATCC 55730) 1 x 107 CFU/g mlijene formule)

Tretman dijareje (3)

Tretman dijareje (4)

Tretman atopijske bolestiLGG u prenatalnoj prevenciji (109 CFU/dan 2-4 mjeseca prije poroda majci, prvih 6 mjeseci majci i djetetu) B. bifidum, B. lactis i L. lactis (majci i djetetu prvih 12 mjeseci) LGG i B. lactisBB12 ublaava simptome atopijskog dermatitisa u djece alergine na kravlje mlijeko

L rhamnosus GG i LC705, B. breve Bb99, P. freudenreichii (4 sedmice prije poroda majci, prvih 6 mjeseci majci i djetetu GOS)

Intolerancija laktoze

Neke Lactobacillus sp. (npr. Lactobacillus bulgaricus) i Streptococcus thermophilus proizvode laktazu

Dojenake kolike
L.

reuteri znaajno bolji od simetikona

Potencijal primjene kod karcinoma

Enzimi (glikozidaza, -glukuronidaza, azoreduktaza, nitroreduktaza) crijevne flore prevode prekarcinogene u aktivne karcinogene Probiotici: smanjuju koncentraciju bakterijskih enzima u fecesu smanjuju resorpciju mutagena koji mogu doprinijeti karcinogenezi. imunostimulacija

L. acidophilus i L. casei suplementi smanjili nivo enzima LGG znaajno reducira dijareju kod hemoterapije (5FU) karcinoma kolona

Potencijalna primjena kod bolesti jetre


Hepatika encefalopatija, NASH:

Smanjena koncentracija amonijaka u portalnom krvotoku (smanjena aktivnost bakterijske ureaze) Snien pH usljed manje apsorpcije amonijaka Smanjena upala i oksidativni stres (zbog smanjenja amonijaka) Manja permeabilnost crijeva Smanjeno preuzimanje drugih toksina S. fecalis + C. butyricum + B. mesenticus + Lactobacillus sp.

Potencijalna primjena kod Helicobacter pylori infekcija


In vitro LAB djeluje kao baktericid za H. pylori Bifidobacteria , L. salivarius, L. johnsoniiLa1 mogu inhibirati rast ili adherenciju H. pylori Mogue bolji efekat antibiotske terapije uz dodatak probiotika

Potencijalna primjena kod hiperholesterolemije


SCFA hidroliza unih kiselina

Potencijalna primjena kod urogenitalnih infekcija

Bakterijski vaginitis: L. rhamnosus GR-1 i L. reuteri RC14 uz metronidazol; L. rhamnosus i L. fermentum

Gljivini vaginitis: L. acidophilus peroralno i intavaginalno


Urinarna infekcija E. coli: L. rhamnosus GR-1 i B-54 (vaginalna kapsula 1x sedmino) + L. rhamnosus GR-1 i RC-14 (oralna kapsula 1x dnevno)

Nain primjene

Nakon obroka (najmanja koncentracija kiseline). Kiselina eluca unitava do 99.9% probiotika uzetih prije jela, a oko 90% probiotika uzetih nakon jela.

Kod istovremene primjene antibiotika razmak od najmanje 3 sata Kontinuirana ili ponovljena primjena

zadravanje u GIT do par sedmica (prolazno), a efekti mogu trajati i nekoliko mjeseci nakon primjene.

Sigurnost primjene probiotika


1)

Rizik od sepse
Adherencija Lactobacillus spp. izolata iz krvi vea u poreenju s izolatima iz humanog fecesa ili prehrambenih proizvoda. Eksperimenti na mievima: humani izolati L. reuterii i LGG uzrokovali uginue odreenog broja neonatalnih atiminih mieva, iako u odraslih jedinki nisu zapaeni neeljeni efekti. Probiotska LGG sepsa u odraslih, uglavnom starijih ljudi, kao i u djece nakon S. boulardi fungemija

Opti zakljuak: rizik minimalan, jednak riziku od infekcije

vlastitom crijevnom florom, uglavnom samo u imunokompromitovanih pacijenata.

2) tetni efekti na metaboliku funkciju GIT


za sada samo teorijski

3) Poremeaj imuniteta ili prenaglaena imunostimulacija


teorijski, rizine grupe novoroenad i trudnice (Lactobacillus spp. suprimiraju Th2 citokine, poveavaju produkciju Th1 citokina) empirijske studije ne potvruju postojanje rizika.

4) Mikrobna rezistencija
mnogi sojevi Lactobacillus spp. prirodno rezistentni na vankomicin (hromozomski geni) vankomicin-rezistentni Enterococcus esto povezani s nozokomijalnim infekcijama

Oznaavanje probiotikog proizvoda

Pored roda i vrste deklarisati soj probiotika (ako je selekcija izvedena na tom nivou)

Tano numeriko izraavanje sadraja probiotika (viabilna koncentracija na isteku roka trajanja proizvoda) Izjava o nutricionistikom efektu
mora biti istinita, da ne zavarava potroaa zasnovana na klinikim studijama

Hrana s probioticima
Proizvod Jogurt Kefir Sirutka Probiotik Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus Streptococcus lactis, Lactobacillus bulgaricus, kvasci Streptococcus sp., Leuconostoc sp.

Kisela pavlaka Acidofilno mlijeko


AB kultura LGG jogurt Actimel Activia

Streptococcus sp., Leuconostoc sp. Lactobacillus acidophilus


Lactobacillus sp, Bifidobacterium sp

Lactobacillus rhamnosus GG
Lactobacillus casei DN-114 001 (108/g) + Lactobacillus bulgaricus i Streptococcus thermophillus Bifidobacterium lactis DN-173 010

SenSia

Bifidobacterium bifidum

Probiotiki suplementi (1)


HOWARU restore: Lactobacillus acidophilus NCFM Lactobacillus paracasei Lpc-37 Bifidobacterium lactis Bl-04 Bifidobacterium lactis Bi-07 Bifidobacterium bifidum Bb-02. vie od 20 milijardi ivih bakterija u jednoj kapsuli, u trenutku proizvodnje

Probiotiki suplementi (2)

Lactobacillus acidophilus La-14 Lactobacillus rhamnosus Lr-32 Bifidobacterium lactis Bi-07

vie od 10 milijardi ivih bakterija u jednoj kapsuli, u trenutku proizvodnje

Probiotiki suplementi (3)


Lactobacillus acidophilus Bifidobacterium animalis subsp. Lactis + prebiotike inulin i oligofruktozu

najmanje 2 x 109 ivih liofiliziranih mlijeno kiselih bakterija u kapsuli

Probiotiki suplementi (4)


Lactobacillus rhamnosus GG Bifidobacterium BB-12

Bacillus coagulans prebiotik GOS vitamini B-kompleksa

Kvalitet probiotikih proizvoda na tritu

Samo 2 od 13 britanskih brendova sadravali deklarisanu koliinu CFU probiotika (Hamilton-Miller JM, 1996, BMJ) Nijedan od 10 testiranih brendova nije odgovarao mikrobiolokoj specifikaciji na deklaraciji; tipino 0-10% deklarisane koliine, esto bez ijedne deklarisane vrste (Huff BA, 2004, Can Fam Physician)

Od 25 testiranih proizvoda (19 za optu populaciju, 3 za djecu, 3 jogurta)


8 daje sadraj CFU po porciji (7 odgovara deklarisanom sadraju) 13 daje CFU u vrijeme proizvodnje 8/25 sadri <1% deklarisane ili oekivane koliine (107) probiotika (ConsumerLab.com)

Rezime

Dokazano djelovanje:

Infektivna dijareja AAD prevencija atopijske bolesti

Propisivanje
LGG najbolje ispitan 1010 CFU/dan uvati u friideru Davati u hladnoj hrani/napicima 2% rizik od nadimanja

Snani dokazi za:


CDAC IBS

Budunost:

primjena umjesto antibiotika (odreeni soj za odreena stanja)?

PREBIOTICI

Identificirani 1995 (Gibson i Roberfroid). Neprobavljivi sastojci hrane koji stimuliu rast i/ili aktivnost probiotika

Tipino oligosaharidi

Izvori: majino mlijeko, korijen radia,


praziluk, luk, enjak, paroga, cjelovite itarice, grah, banana

Dodatak probioticima poveava produkciju SCFA u crijevu.

Oligosaharidi u prehrambenim proizvodima


Laktuloza Galakto-oligosaharidi (GOS) Frukto-oligosaharidi (FOS) i inulin Izomalto-oligosaharidi Malto-oligosaharidi Glikozil saharoza i ciklodekstrini Sojini oligosaharidi Laktosaharoza Ksilo-oligosaharidi

Djelovanja probiotika

Selektivna stimulacija rasta mikroorganizama Osjeaj sitosti (kontrola tjelesne teine) FOS i inulin (najbolje istraeni):
Poveana apsorpcija Ca
Kontrola glikemije Smanjenje koncentracije lipida i holesterola u plazmi

Poeljan profil prebiotika


Ne hidrolizira se i ne apsorbuje u gornjim partijama GIT


Selektivan supstrat za jedan ili ogranieni broj korisnih mikroorganizama u GIT Moe mijenjati mikrofloru GIT, selektivno stimulisati rast i/ili aktivnost poeljnih crijevnih bakterija Potpomae apsorpciju odreenih minerala (Ca, Mg) Moe imati poeljne efekte na imunoloki sistem i poveati otpornost na infekcije.

PROBIOTIK

PREBIOTIK

SIMBIOTIK
Bolja odrivost probiotika

Kontrolisano mjesto otputanja probiotika u GIT


Simbiotiko djelovanje u GIT

Glavni zdravstveni efekti simbiotika:


Poboljana odrivost ivih bakterija u hrani, produen rok trajanja Vei broj ingestiranih bakterija koje u viabilnom stanju doseu kolon Stimulacija rasta i implantacije egzogenih i endogenih bakterija u kolonu

Aktivacija metabolizma korisnih bakterija, antagonizam za patogene bakterije


Produkcija antimikrobnih supstanci (bakteriocini , vodikperoksid, organske kiseline itd.) Imunostimulacija Protuupalno, antimutageno, antikarcinogeno djelovanje, produkcija bioaktivnih komponenata (enzimi, peptidi)