You are on page 1of 20

Cng ngh x l vt liu

X l b mt l mt khu quan trng trong qu trnh sn xut hu ht !"t #$ng b%ng k&m lo'&( )*+ thu !o bn ht ,a !&- x l. b mt k&m lo'& / th0 123 hon th&-n th4o h kh nhau( 5/ / th0 123 & th&-n ! 1 bn 6n m7n ho bo m7n8 / th0 / mt b m6t / t9nh x: t 8 ho / th0 123 lm t6ng !; 1<= ,a b mt((( >&-n na+ trong nh m+. x9 ngh&-= 1ang rt h: trng t?& m@u mA Bng nh2 ht l23ng ,a sn =hCm sau kh& g&a Dng( Et trong nhFng =h2Gng =h= x l b mt 1ang 123 x #$ng rng #A& 1/ l HGn )Inh J&-n( >u ht nh khoa h trKn th g&?& 1u Dng nh"n r%ngL h&m / mt Dng nghh&-n 1'& no 123 =ht m&nh ! 12a !o s #$ng =h$ !$ sn xut. tha+ th ho Dng ngh- B m ho ht l23ng ao. !Ma h' g& thnh sn =hCm nh2ng h& =h9 1u t2 l: ban 1u l'& nh2 Dng ngh- B N 1/ l HGn )Inh J&-n(

I. T VN
1. Th no l sn tnh in? HGn tInh 1&-n 7n 123 g& l sGn khD ! t9nh ht =h, O #'ng bt ,a n/ ! kh& s #$ng n/ sP 123 t9 h mt 1&-n t9 h QRS kh& 1& qua mt th&t bT 123 g& l s:ng sGn tInh 1&-n. 1Ung thV& !"t sGn Bng sP 123 t9 h mt 1&-n t9 h QWS 10 t'o ra h&-u Xng bm #9nh g&Fa bt sGn ! !"t sGn( HGn )Inh J&-n l Dng ngh- khDng nhFng ho ta nhFng 2u 1&0m ! k&nh t m 7n 1= Xng 123 ! !n 1 mD& tr2Vng ho h&-n t'& ! t2Gng la& ! t9nh ht khDng / ht #ung mD& ,a n/( Yo 1/ ! !n 1 D nh&Zm mD& tr2Vng trong khDng kh9 ! trong n2? hon ton khDng / nh2 O sGn n2? . 2. Lch s hnh thnh. 5gu+Kn l =h, sGn b%ng h3= ht hFu G Qorgan& [ol+m4rS #'ng bt 123 g&a nh&-t ! =h, lKn b mt k&m lo'& 123 ngh&Kn Xu ! 12a !o = #$ng th t'& \hu ]u bO& nh khoa h )&n sI Yr( ^r_&n `4mm4r !o 1u th"= n&Kn abcd. nh2ng mA& 1n khong n6m abef th qu& trnh HGn )Inh J&-n Q^l4 trostat& [o_#4r H=ra+S m?& thnh Dng ! 123 th2Gng m'& h/a rU& 123 s #$ng rng rA& ho 1n ng+ na+( gua nh&u th"= n&Kn 123 1/ng g/=. & t&n bO& nh khoa h ! nh sn xut ! h h b&n bt sGn 1A g&:= ho Dng ngh- HGn )Inh J&-n ng+ ng hon hhnh ! ht l23ng ! m@u mA tit hGn (

I. T VN
Y2?& 1+ l =hn t/m tjt qua nh&u th"= n&Kn ,a HGn )Inh J&-n Bng nh2 nh h2Ong rng rA& ,a n/L abee N abkl min lo'& h/a h khO& 1&0mW ^=ox+. >+br&#. [ol+ur4than4. ! )`n\ W 123 g&?& th&-u trKn thT tr2Vng( Et !& lo'& E4lam&n4 ! o r+l& !@n h2a thnh Dng( Ju th"= n&Kn abkd HGn )Inh J&-n =ht tr&0n nhanh ! 123 s #$ng rng rA& O \hu ]u( Ju th"= n&Kn abpd [ht tr&0n nhanh ! 123 s #$ng rng rA& O mj Eq ! 5h"t( `&Fa th"= n&Kn abpd [ht tr&0n nhanh ! 123 s #$ng rng rA& O r&Zn JDng Qthm s$ JTa )h& mnh Y2GngS( abpc N abbl 5hFng lo'& bt sGn m?& 123 g&?& th&-u trKn thT tr2Vng( \/ 1, lo'& o r+l& ! htn h3= ,a nhFng lo'& bt sGn 123 tung ra(

I. T VN

3. Phn loi. \Dng ngh- sGn tInh 1&-n Q^l4 tro Htat& [o_4r \oat&ng )4 hnolog+S l Dng ngh- h&-n 1'& 123 =ht m&nh bO& )H( ^r_&n `4mm4r !o 1u th"= n&Kn abcd( gua nh&u & t&n bO& nh khoa h . nh sn xut h t'o ! th&t bT ! bt sGn 1A g&:= ho Dng ngh- sGn tInh 1&-n ng+ ng hon hhnh ! ht l23ng ! m@u mA tit hGn(

I. T VN
\/ u lo'& Dng ngh- sGn tInh 1&-nL W\Dng ngh- sGn tInh 1&-n khD QsGn btSL vng #$ng 10 sGn sn =hCm b%ng k&m lo'&L sjt thw=. nhDm. &nox((( W\Dng ngh- sGn tInh 1&-n 2?t Qs #$ng #ung mD&SL vng #$ng 10 sGn sn =hCm b%ng k&m lo'&. nhxa gt.((( y ng dng. >&-n na+ Dng ngh- sGn tInh 1&-n 123 Xng #$ng rng rA& trong rt nh&u ngnh Dng ngh&-= nh2L Dng ngh&-= hng h&. Dng ngh&-= hng khDng. Dng ngh&-= h t'o x4 hG& ! x4 gjn m+.z 1n lInh !x nh2 sGn trang tr9. x+ #xng Dng ngh&-=. x+ #xng #n #$ng. z 4. u nh!"c #i$% a. V kinh t: W bb{ sGn 123 s #$ng tr&-t 10 Qbt sGn #2 trong qu trnh =hun sGn 123 thu hU& 10 s #$ng l'&S( W |hDng n sGn l/t W sm s' h #Z #ng nhFng khu !x bT nh h2Ong kh& =hun sGn ha+ #o =hun sGn khDng 1't +Ku u( W )&t k&-m thV& g&an hon thnh sn =hCm(

I. T VN

b. V c tnh s dng: W gu+ trnh sGn / th0 123 thx h&-n tx 1ng h/a #Z #ng Q#*ng h- thing =hun sGn b%ng s:ng tx 1ngS( W YZ #ng !- s&nh kh& bt sGn bm lKn ng2V& thx h&-n thao t ho th&t bT kh m khDng n #*ng bt X lo'& #ung mD& no nh2 1i& !?& sGn n2? ( c. V cht lngL W )u}& th thnh =hCm lu #& W J b/ng ao W |hDng bT 6n m7n bO& h/a ht ho bT nh h2Ong ,a t nhn h/a h ha+ thV& t&t( W Eu sj =hong =h: ! / 1 h9nh x aoz r 7n rt nh&u l3& 1&0m kh nFa m h9nh ng2V& s #$ng trong qu trnh Xng #$ng Dng ngh- sGn tInh 1&-n sP nh"n th+(

II. P&'N T() &I*+

,. -h.i ni/% 01t s2n t3nh #i/n

II. P&'N T() &I*+

mt sGn tInh 1&-n l ngu+Kn l&-u #*ng trong Dng ngh- sGn tInh 1&-n. bao gUm l thnh =hn h9nh l nhxa. bt mu ! ht =h$ g&a( [hn lo'& mt sGn tInh 1&-nL mt sGn tInh 1&-n h&-n na+ gUm df lo'& =h} b&nL m/ng Q`lossS. EV QEattS. \t Q)4xtur4S. nh6n Q~r&nkl4S s #$ng ho ha& 1&u k&-n trong nh ! ngo& trV&( J&u k&-n bo qunL 5h2 1A n/& O trKn. 1&u k&-n 10 bo qun bt sGn tInh 1&-n rt an ton ! khDng s3 h+ n} #o n/ l #'ng bt khD khDng hXa #ung mD& ! khDng tin nh&u h& =h9. hh n 1= Xng 1+ 1, 1&u k&-n sau l h:ng ta / th0 bo qun bt sGn an ton ! h&-u qu nhtL W J0 nG& khD ro. thong mt W 5h&-t 1 bo qun #2?& ll d\ Qrt =h* h3= !?& thV& t&t ! kh9 h"u ,a r&-t 5amS W \hh nKn ht lKn ao ti& 1a l c l?=(

II. P&'N T() &I*+


2. 4u5 t6nh s2n t3nh #i/n >- thing th&t bT Xng #$ng Dng ngh- sGn tInh 1&-nL X l b mtL mao gUm f b0 h/a htL m0 hXa ho ht tC+ #u m m0 hXa ax9t tC+ gh swt m0 hXa ho ht 1Tnh hnh b mt m0 hXa ho ht =hit =ht ho b mt r l b0 n2? #*ng 10 x l b mt !"t l&-u 123 sGn tr2? kh& 12a !o =hun sGn. nh%m m$ 19 h t'o h&-u qu bm #9nh th"t ao ho bt sGn( )h&t bT =hun sGnL gUm s:ng sGn ! b 1&u kh&0n H:ng sGnL / u lo'&L W H:ng sGn m ta+ W H:ng sGn tx 1ng m 1&u kh&0nL gUm W s7 s+ W muUng =hun sGn W )h&t bT thu hU& W E+ r+ bt(

II. P&'N T() &I*+

II. P&'N T() &I*+

3. 75 chu58n thi9t 0 s2n t3nh #i/n :n; 01t. )h&t bT h9nh l s:ng =hun ! b 1&u kh&0n tx 1ng . th&t bT kh nh2 buUng =hun sGn ! thu hU& bt sGn8 buUng h= b%ng t&a hUng ngo'& tu+n Q h 1 h= 1&u hhnh nh&-t 1 ! 1Tnh g&V tx 1ng tjt mOS ( E+ nwn kh9 .m+ t h Cm kh9 nwn (( \ bUn hXa h/a ht 10 x l b mt tr2? kh& sGn 123 h t'o b%ng !"t l&-u om=os&t4( HG 1U qu& trnh Dng ngh- sGn tInh 1&-nL W X l b mtL r"t sGn =h& 123 x l b mt tr2? kh& sGn qua b2? sauL )C+ #u. a n2? h+ trn. )C+ gh . a n2? h+ trn. JTnh hnh. [hos=hat kPm . a n2? ( WX l b mt. h=. =hun sGn ! s+ thnh =hCm( W >=L >= khD !"t sGn sau kh& x l b mt( W [hun sGnL = #$ng h&-u Xng tInh trong qu trnh =hun sGn / b 1&u kh&0n trKn s:ng. / th0 1&u hhnh l23ng bt =hun ra ho 1&u hhnh h 1 =hun sGn th4o hnh #ng !"t sGn.

II. P&'N T() &I*+

II. P&'N T() &I*+

W H+L r"t sGn sau kh& sGn 123 12a !o buUng s+( )*+ th4o h,ng lo'& thDng si kq thu"t ,a bt sGn m 1t h 1 s+ tx 1ng th9 h h3= Qnh&-t 1 s+ acd d\ N udd d\. thV& g&an s+ ad W ac =h:tS(

My phun s n

II. P&'N T() &I*+

My phun t! "ng

II. P&'N T() &I*+

#hun s n W\ui& *ng l khu k&0m tra. 1/ng g/& thnh =hCm(

II. P&'N T() &I*+

s$n ph%& sau khi phun Yo trong qu& trnh x l b mt tit. qu& trnh =hos=hat kPm bm hj lKn b mt k&m lo'&. nKn sn =hCm sau kh& sGn tInh 1&-n / kh n6ng hing 6n m7n ao #2?& t 1ng ,a mD& tr2Vng( Eu sj ,a sn =hCm sGn tInh 1&-n rt 1a #'ng ! =hong =h: nh2 sGn b/ng ha+ nhm sn. !n b:a ha+ nhB b' ((( r !"+. sn =hCm sGn tInh 1&-n / th0 1= Xng ho nhu u trong nh&u lInh !x / 1 bn ! thCm mq ao. 1 b&-t l 1i& !?& mt hng #n #$ng. trang tr9 n& tht. th&t bT #$ng $ trong ngnh g&o #$ . + t. x+ #xng. 1&-n lx .(

II. P&'N T() &I*+


4.4u. t6nh <hun s2n. gu+ trnh Dng ngh- h- thing sGn tInh 1&-n bt gUm f b2? G bn sauL X l b mt Q[r4Wtr4atm4ntS sm khD QYr+&ngS [hun sGn QH=ra+ [a&nt&ngS H+ Q[a&nt mak&ngS \ b2? h& t&t ,a qu+ trnhL m2? aL X l b mt sn =hCm tr2? kh& sGnL Hn =hCm Qk&m lo'&S tr2? kh& sGn tInh 1&-n =h& 123 x l b mt( )hDng th2Vng sn =hCm 123 sGn tInh 1&-n l k&m lo'&( )a xwt trKn b mt sjtL r&- x l b mt sn =hCm nh%m mang l'& +Ku u sauL Hn =hCm s' h #u m Dng ngh&-= Q#o !&- g&a Dng G kh9S Hn =hCm s' h rh swt( Hn =hCm khDng rh swt trO l'& trong thV& g&an h2a sGn( )'o l?= bao =h, tit ho !&- bm #9nh g&Fa l?= mng sGn ! k&m lo'&( Yo +Ku u trKn m !&- x l b mt k&m lo'& tr2? kh& sGn th2Vng 123 x l th4o =h2Gng =h= nh:ng sn =hCm !o b0 h/a ht( >- thing b0 h/a ht bao gUm b0 sauL m0 hXa h/a ht tC+ #u m( m0 ra n2? m0 hXa ax&t tC+ rh swt. thDng th2Vng l >uHf ho >\l( m0 ra n2? ( m0 hXa h/a ht 1Tnh hnh b mt( m0 hXa h/a ht [hot=hat h/a b mt( m0 ra n2? ( \ b0 n+ 123 x+ ! =h, nhxa \om=os&t4. ha+ lm b%ng thw= khDng rh( r"t sGn 123 1xng trong r lm b%ng l2?& thw= khDng rh. #& hu+0n nhV h- thing balang 1&-n qua b0 th4o thX tx trKn(

II. P&'N T() &I*+


m2? uL H+ khD b mt sn =hCm tr2? kh& sGn Hn =hCm sau kh& x l h/a ht =h& 123 lm khD tr2? kh& sGn. l7 s+ khD sn =hCm / hX n6ng s+ khD hG& n2? 10 nhanh h/ng 12a sn =hCm !o sGn( )hDng th2Vng l7 s+ / #'ng hnh khi&( Hn =hCm 123 tr4o trKn x4 g7ng ! 1C+ !o l7( s7 / nguUn nh&-t h9nh b%ng b= hUng ngo'& tu+n ho murn4r. ngu+Kn l&-u 1it l `as( m2? lL HGn sn =hCm Hn =hCm sau kh& x l h/a ht ! s+ khD 123 12a !o buUng =hun ! thu hU& sGn( Yo 1 t9nh ,a sGn tInh 1&-n bt l #'ng sGn bt. nKn kh n6ng bm #9nh ,a sGn lKn b mt k&m lo'& l nhV lx tInh 1&-n. h9nh ! !"+ m buUng =hun sGn 7n 1/ng mt !a& tr7 quan trng l thu hU& l23ng bt sGn #2. bt sGn thu hU& 123 trn thKm !o bt sGn m?& 10 t& s #$ng( [hn thu hU& n+ l 1 t9nh k&nh t 2u !&-t ,a sGn tInh 1&-n( muUng =hun sGn / u lo'&L so'& a s:ng =hunL H #$ng a s:ng =hun. !"t sGn 123 tr4o. m/ b%ng ta+ !o buUng =hun( so'& u s:ng =hunL r"t sGn #& hu+0n trKn b6ng t& !o buUng =hun. u s:ng =hun O u =h9a 1i& #&-n =hun !o u mt ,a sn =hCm( J0 sGn ! thu hU& bt sGn. ta n / th&t bT =hun sGn tInh 1&-n. ! mt h- thing = kh9 gUm m+ nwn kh9 ! m+ t h Cm(

II. P&'N T() &I*+


m2? fL H+ 1Tnh hnh ! hon tt sn =hCm Hau kh& =hun sGn. sn =hCm 123 12a !o l7 s+( 5h&-t 1 s+L apd d\ N udd d\ trong ad =h:t s7 / nguUn nh&-t h9nh b%ng b= hUng ngo'& tu+n ho murn4r. ngu+Kn l&-u 1it l `as( =.Thu h>i 01t s2n s?u @hi s2n. a. '( th)ng thu h*i: Y*ng b0 l ho bnh h&t t h( +. ,ch s dng l-i +"t thu h*i: J0 / th0 s #$ng bt thu hU& mt h h&-u qu nht ta =h& trn bt thu hU& !?& bt m?& th4o th l- aLa( 5u bt / l@n t'= ht ho 1 t9 h 1&-n +u ta =h& s #$ng m+ r+ bt(

III. -AT L+BN

X l b mt k&m lo'& sau kh& g&a Dng b%ng =h2Gng =h= sGn tInh 1&-n l=h2Gng =h= rt ti& 2u( 5/ lm g&m tht nht mX h& =h9 ho sn =hCm. mang l'& l3& 9 h k&nh t ao( sm t6ng tu}& th sn =hCm. m@u mA ! mu sj Bng 123 & th&-n( ng dng c.a s n +"t t/nh i(n: J0 sGn sn =hCm n 1 bn ao. hTu nh&-t. khDng bT nh h2Ong ,a thG& t&t. / 1 h9nh x ao ! / m@u mA 1<= nh2 ! D tD. tu thu. m+ ba+(