Sie sind auf Seite 1von 104

ZiriTadi

davaleba

saxmeleTo navigaciis
ganxorcielebisaTvis
gamoiyeneT rukis wakiTxvis
ZiriTadi xerxebi
pirobebi

mocemulia Zalian motivirebuli


studentTa jgufi, furclis saxeli
kojori K-38-90-A koordinatebis
masStabi 1:50 000, da linzuri
kompasi.
standartebi

kompasis saswavlo kursis


warmatebuli Sesruleba
ra aris ruka?

ruka aris dedamiwis zedapiris


Semcirebuli gamosaxuleba
rukebis saxeobebi
topografiuli
foto
fotomozaikuri
erToblivi operaciebis
rukebi
samxedro dasaxlebis
reliefis modelis
specialuri
rukis CarCoSi
mocemuli informacia
furclis dasaxeleba
furclis nomeri
seriis nomeri
masStabi
pirobiTi niSnebi
xazovani masStabi
manZili horizontalebs
Soris
amosacnobi kvadratis
ganmarteba
meridianebis urTierT
debareobis grafiki
rukis CarCoSi mocemuli
informacia

furclis dasaxeleba

furclis nomeri
seriis nomeri
masStabi
pirobiTi niSnebi
xazovani masStabi
manZili horizontalebs Soris
amosacnobi kvadratis
ganmarteba
meridianebis urTierT
debareobis grafiki
rukis CarCoSi mocemuli
informacia

furclis dasaxeleba
furclis nomeri

seriis nomeri
masStabi
pirobiTi niSnebi
xazovani masStabi

manZili horizontalebs
Soris
amosacnobi kvadratis
ganmarteba
meridianebis urTierT
debareobis grafiki
rukis CarCoSi mocemuli
informacia

furclis dasaxeleba
furclis nomeri
seriis nomeri

masStabi
pirobiTi niSnebi
xazovani masStabi

manZili horizontalebs
Soris
amosacnobi kvadratis
ganmarteba
meridianebis urTierT
debareobis grafiki
rukis CarCoSi mocemuli
informacia

furclis dasaxeleba
furclis nomeri
seriis nomeri
masStabi

pirobiTi niSnebi
xazovani masStabi

manZili horizontalebs
Soris
amosacnobi kvadratis
ganmarteba
meridianebis urTierT
debareobis grafiki
rukis CarCoSi mocemuli
informacia

furclis dasaxeleba
furclis nomeri
seriis nomeri
masStabi
pirobiTi niSnebi

xazovani masStabi

manZili horizontalebs
Soris
amosacnobi kvadratis
ganmarteba
meridianebis urTierT
mdebareobis grafiki
rukis CarCoSi mocemuli
informacia

furclis dasaxeleba
furclis nomeri
seriis nomeri
masStabi
pirobiTi niSnebi
xazovani masStabi

manZili horizontalebs
Soris
amosacnobi kvadratis
ganmarteba
meridianebis urTierT
mdebareobis grafiki
rukis CarCoSi mocemuli
informacia

furclis dasaxeleba
furclis nomeri
seriis nomeri
masStabi
pirobiTi niSnebi
xazovani masStabi
manZili horizontalebs
Soris

amosacnobi kvadratis
ganmarteba
meridianebis urTierT
mdebareobis grafiki
rukis CarCoSi mocemuli
informacia

furclis dasaxeleba
furclis nomeri
seriis nomeri
masStabi
pirobiTi niSnebi
xazovani masStabi

manZili horizontalebs
Soris
amosacnobi
kvadratis
ganmarteba

meridianebis urTierT
rukis CarCoSi mocemuli
informacia

furclis dasaxeleba
furclis nomeri
seriis nomeri
masStabi
pirobiTi niSnebi
xazovani masStabi
manZili horizontalebs
Soris
amosacnobi kvadratis
ganmarteba
meridianebis urTierT
mdebareobis grafiki
Savi

lurji

mwvane

wiTeli

mowiTalo-yavisferi

yavisferi

sxva
Savi aRniSnavs
adamianis mier
Senaqmnels,
rogorebic arian
Senoba
nagebobebi, gzebi
da ase Semdeg.
aRniSnavs
lurji wyals,rogoric arian
tbebi, Waobebi,
mdinareebi da arxebs.
aRniSnavs mwvane
safars rogoric aris tye,
venaxisa da xexilis
mwvane baRebs.
aRniSnavs istoriul
nangrevebs,
dasaxlebul raionebs,
mTavar gzebs,
wiTeli sazRvrebs Zvel
rukebze.
Serwymuli wiTeli da
yavisferi ferebi
aRniSnaven reliefs,
horizontalebs da
simaRleebs.

wiTel-
yavisferi
zogjer gamoiyeneba
sxva ferebic
specifikuri infomraciis
aRsaniSnavad. am
ferebs miuTiTeben
rukis CarCoze
mocemul
informaciasTan erTad.
sxva
manZili zRvis donidan
zeviT an qveviT.
dedamiwis zedapiris
uswormasworobebis
erToblioba.
horizontalebi aris
xazebi romlebic zRvis
donidan erT
simaRleze mdebare
wertilebs aerTeben.
ZiriTadi
4

Sualeduri E
naxevarhorizonta
li
• mTa
• Rartafi
• unagira
• qedi
• qvabuli
mT
a
Rartafi
unagir
a
qedi
qvabuli
• xevi
• ganStoeb
a
• klde
xevi
ganStoe
ba
klde
• Txrili
• miwayrili
Txrili da
miwayrili
praqtikuli
savarjiSo
1)0677 mTa 1)9773 xevi 1)0661
miwayrili
2)1162 Rartafi 2)0366 ganStoeba 2)0670
Txrili
3)0961 unagira 3)1174 klde
4)0263 qedi
5)9975 qvabuli
- geografiuli koordinatebi

-universaluri polaruli stereografikuli


proeqcia (U PS )

-ganivi gadamkveTi merkatoris universaluri


proeqcia (U TM )
grinviCis
geografiuli ganedi meridiani
aris gradusuli
manZili ekvatoridan
mocemul
wertilamde

geografiuli grZedi
aris gradusuli
manzili grinviCis
meridianidan
mocemul
geografiuli ganedi
aris gradusuli
manZili ekvatoridan
mocemul
wertilamde

geografiuli grZedi
aris gradusuli
manzili grinviCis
meridianidan
mocemul
faravs dedamiwis
polarul midamoebs.
Crdilo polusis
mimdebare teritoria
gayofilia Suaze da
aRniSnulia Y da Z
asoebiT.
samxreT polusis
mimdebare teretoria
gayofilia Suaze da
aRniSnulia A da B
UP

RIGHT
UP

RIG HT
GTA 5-2-12

1:50,000
GTA 5-2-12

1:100,000
GTA 5-2-12

1:25,000
1:250,000
GTA 5-2-12

nuli-nuli
wertili
meaTased
ebi
kuTxeebi
sakoordinato
RerZi
daitaneT wertili rukaze
nabiji 1: gamoicaniT romel kvadratSi
mdebareobs wertili.
badis
kvadrati
: PU
5786

zevi
T

marjvni
nabiji 3: gadaacureT sakoordinato sibrtye saZiebel
werilTan erT xazze gasworebamde.
badis
kvadrati:
PU 5786

6-
cifriani
koordina
ti:
PU
576866
nabiji 2: moaTavseT koordinatis badis nuli-nuli
wertili kvadratis qveda marcxena kuTxeSi.

badis
kvadrati:

PU 5786
nabiji 4: gamoiTvaleT manZili 100m danayofiani
niSnulebis mixedviT ufro metad zusti badis
koordinatisaTvis.
badis
kvadrati:
PU 5786
6-cifriani
koordinati:
PU 576866

8-cifriani
koordinati:
PU 5761 8664

10-cifriani
koordinati
PU 5761086646
ra sizustiT aCveneben 4,6,8
da 10 niSna koordinatebi
• 4 niSna koordinati-1000 m.
• 6 niSna koordinati-100 m.
• 8 niSna koordinati-10 m.
• 10 niSna koordinati-1
Ppraqtikuli savarjiSo
gamoyaviT Semdgomi saxesxvaobebi ruqaze
da gamoiangariSeT calcake maTTvis 6-cifriani
koordinati TiToeulisaTvis

• simaRlis niSnuli 871,0-is 0266


badis kvadratSi.
• Aadgilis simaglis aRmniSveli
731,6-is 0576 badis kvadratSi.
• gzajvaredini 0670.-Si
Ppraqtikuli varjiSi
1. simaRlis niSnuli 871,0-is 0266
badis kvadratSi.
024664
2. Aadgilis simaglis aRmniSveli
731,6-is 0576 badis kvadratSi.
054764
3. gzajvaredini 0670.-Si
068701
Ppraqtikuli savarjiSo
gamoyaviT Semdgomi saxesxvaobebi ruqaze
da gamoiangariSeT calcake maTTvis 8-cifriani
koordinati TiToeulisaTvis

• simaRlis niSnuli 827.0-is, 0665


badis kvadratSi.
• Amonastris aRmniSvneli ,
0359badis kvadratSi.
• maRali Zabvis xazebsa da gzis
gadakveTa 0167-Si.
Ppraqtikuli varjiSi
1. simaRlis niSnuli 827.0-is, 0665
badis kvadratSi.
06426563
2. Amonastris aRmniSvneli ,
0359badis kvadratSi.
03945968
3. maRali Zabvis xazebsa da gzis
gadakveTa 0167-Si.
01456793
azimuti aris
horizontaluri kuTxe
romelic izomeba Crdilo
mimarTulebidan saaTis
isris moZraobis
mimarTulebiT
mocemul
mimarTulebamde
GN

geografiuli magnituri RerZuli


meridianis meridianis meridianis
Crdilo Crdilo Crdilo
mimarTuleba mimartuleba mimartuleba
GN
AaRmosavluri
WESTERLY
badis-
G-M ANGLE
magnituri
kuTxe direqciuli kuTxis
magnitur azimutSi
gadayvanisas saWiroa
direqciul kuTxes
magnituri azimutis daumatoT mimarTulebis
gadayvanisas direqciul Sesworeba
kuTxeSi saWiroa magnitur
azimuts gamovakloT badis azimutis
mimarTulebis Sesworeba gadayvanisas
magniturSi vaklebT
badis azimutis mimartulebis
gadayvanisas Sesworebas
magniturSi vumatebT
mimarTulebis Sesworebas
azimutis
gadayvana...
saqarTveloSi rukidan
kompasze gadatanisas
unda:
gamovakloT 5
kompasidan rukaze
gadatanisas
daumateT 5
327 ° b
- 5° ade
322 °

322°
magnituri

SP
ukuazimuti aris azimutis
sapirispiro mimarTuleba
gamoTvlili mocemul
azimuts damatebuli an
gamoklebuli 180 gradusi.
Tu azimuti aris 180 Tu azimuti aris 180
gradusze naklebi, gradusi an meti,
davumatoT 180 gamovakloT 180
gradusi gradusi.

32° azimuti 305° azimuti


+180° -180°
212 ° 125 °
Ppraqtikuli savarjiSo
gamoTvaleT magnituri azimuti
Semdegi mocemulobiT
1. simaRlis niSnuli badis kvadratSi MM
8900 rkinigzisa da gzis gadakveTis
mimarT MM8803-Si.

2. adgilis niSnuli MM 8900 simaRlis niSnulis


mimarT 766 badis kvadrati ML 9096- Si.
Ppraqtikuli savarjiSo
gamoTvaleT magnituri azimuti
Semdegi mocemulobiT
1. simaRlis niSnuli badis kvadratSi MM
8900 rkinigzisa da gzis gadakveTis
mimarT MM8803-Si.
343.5 magnituri gradusi
2. adgilis niSnuli MM 8900 simaRlis niSnulis
mimarT 766 badis kvadrati ML 9096- Si.
151 madnituri gradusi
ZiriTadi
damatebiTi
SP
SP
SP

2290 metri
SP

SP
SP
SP
SP

SP
SP SP
SP

SP
SP
SP

SP
SP

3150
metri
Ppraqtikuli savarjiSo
1. gamoTvaleT 0065-Si myofi 919,0 da
0063-Si myofi 962,3-m simaRleebs
Soris sworxazovani distancia.
2. gamoTvaleT zigzagiseburi distancia
gzis dasawyisidan 13688 dan 121687
gzis dasasrulamde.
Ppraqtikuli savarjiSo
1. gamoTvaleT 0065-Si myofi 919,0
da 0063-Si myofi 962,3-m
simaRleebs Soris sworxazovani
distancia.
1525 metri

2. gamoTvaleT zigzagiseburi
distancia gzis dasawyisidan
13688 dan 121687 gzis
dasasrulamde.
2220 metri
ZiriTadi linza
korpusi
safari
naTebadi
samizne
wertilebi

samizne
mavTuli
mokle
dafiqsirebuli
naTebadi xazi
indeqsis xazi

naTebadi
budis rgoli magnituri isari
samizne linza
Riobi

THUMB LOOP
SekiTxvebi ?