You are on page 1of 36

PERAKAUNAN PENDAPATAN NEGARA

12/7/06

daripada carta aliran pusingan ekonomi: output (GDP) yang dikeluarkan firma dibeli (pendapatan) oleh unit-unit ekonomi lain (perbelanjaan)
GDP mengukur jumlah pengeluaran, pendapatan dan perbelanjaan pengukuran aktiviti ekonomi: berdasarkan sistem perakaunan pendapatan negara, i.e. set peraturan & definisi yang digunakan bagi mengukur aktiviti ekonomi pada masa tertentu

12/7/06

12/7/06

beberapa cara/kaedah pengukuran:


[1]kaedah pendapatan (arrow warna biru) mengukur pendapatan yang diterima oleh semua faktor pengeluaran [2]kaedah perbelanjaan (arrow warna merah) mengukur perbelanjaan agregat terhadap barangan & perkhidmatan yang dikeluarkan dalam ekonomi

[3]kaedah keluaran mengukur nilai barangan & perkhidmatan yang dikeluarkan oleh semua sektor dalam ekonomi
12/7/06 4

semua kaedah memberikan ukuran yang sama bagi jumlah aktiviti ekonomi
dua ukuran jumlah pengeluaran ekonomi: - Keluaran Dalam Negara Kasar (Gross Domestic Product) - Keluaran Negara Kasar (Gross National Product)

12/7/06

Keluaran Dalam Negara Kasar (GDP)

mengukur jumlah nilai pasaran semua barangan akhir dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh sesebuah negara pada tempoh masa tertentu dikira pada harga semasa/pasaran mengambil kira aktiviti pengeluaran yang dijalankan dalam negara tersebut oleh penduduk tempatan (warga domestik) dan penduduk negara lain (warga asing)

tanpa mengira siapa yang memiliki faktor pengeluaran

12/7/06

Penjelasan definisi:
[i] pengeluaran semasa HANYA barangan dan perkhidmatan yang dikeluarkan pada tahun semasa diambil kira tidak mengambil kira urusniaga pasaran bagi barangan & perkhidmatan yang telah dikeluarkan pada tahun-tahun sebelumnya eg: eg:

12/7/06

[ii] barangan akhir dan perkhidmatan


hanya pengeluaran barangan akhir & perkhidmatan diambil kira

nilai barang perantaraan (intermediate goods) tidak diambil kira


i.e. barang yang digunakan dalam proses pengeluaran barang & perkhidmatan lain pengecualian: barang modal dan pelaburan inventori

perlu dimasukkan dalam pengiraan GDP, kenapa?

12/7/06

[1] barang modal kilang, mesin, etc


hanya sebahagian sahaja daripada nilainya yang digunakan dalam proses pengeluaran, i.e. susutnilai (depreciation) =>

[2] pelaburan inventori: i.e. perubahan bersih dalam inventori barangan akhir yang sedia untuk dijual

12/7/06

[iii] nilai pasaran


mengambilkira barangan akhir dan perkhidmatan yang dinilai berdasarkan harga pasaran/semasa

output yang tidak dijual dipasaran tidak diambil kira


12/7/06

10

contoh pengiraan GDP:


year Barang X Harga (RM) Kuantiti Barang Y Harga (RM) Kuantiti Barang Z Harga (RM) Kuantiti

2005
2006 2007

0.45
0.48 0.50

475
510 500

1,100
1,050 1,000

70
85 100

7.00
8.00 9.00

380
390 400

GDP nominal bagi setiap tahun: GDP nominal 2005: =


GDP nominal 2006: =
12/7/06 11

GDP nominal 2007: =


daripada tahun 2005 hingga 2007, GDP nominal telah meningkat sebanyak:

12/7/06

12

Keluaran Negara Kasar (GNP)

mengukur jumlah nilai pasaran semua barangan dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh penduduk sebuah negara dalam tempoh masa tertentu

mengambil kira semua aktiviti pengeluaran yang dilakukan oleh penduduk negara tersebut (warga domestik) sahaja => di dalam dan luar negara

12/7/06

13

Perbezaan antara GDP dan GNP


dibezakan oleh urusniaga antarabangsa, GNP mengambil kira pendapatan daripada faktor domestik yang bekerja/syarikat beroperasi di luar negara GDP mengambil kira pendapatan faktor milik warga asing yang beroperasi di dalam negara ambil nilai bersih :- pendapatan faktor bersih luar negara = [bayaran pendapatan faktor dari luar negara] [bayaran pendapatan faktor ke luar negara] GDP = GNP pendapatan faktor bersih luar negara 12/7/06

14

Nilai ditambah
iaitu pendapatan yang diwujudkan pada setiap peringkat pengeluaran jumlah nilai pendapatan (nilai ditambah) menyamai nilai barangan akhir & perkhidmatan

hanya mengambil kira jumlah nilai ditambah yang terlibat dalam setiap peringkat pengeluaran kaedah keluaran

12/7/06

15

contoh:
Tahap Pengeluaran Firma A - petani Firma B pengilang kain Firma C syarikat pengeluar kemeja Firma D pemborong kemeja Firma E pekedai Jumlah /Nilai ditambah Nilai jualan barangan (RM) 0 120 180 220 270 350 1140 Nilai ditambah (RM) (120 0) = 120 (180 120) = 60 (220 180) = 40 (270 220) = 50 (350 270) = 80 350

12/7/06

16

Konsep-konsep Lain
[1] Pendapatan Negara (NI) jumlah semua pendapatan yang diterima oleh faktor pengeluaran (tanah sewa, buruh upah & gaji, modal bunga bersih) daripada pengeluaran barangan dan perkhidmatan

kaedah pendapatan
nilai NI boleh diperolehi secara langsung atau daripada GNP - rujuk jadual

12/7/06

17

Keluaran Negara Kasar (GNP) Susutnilai Keluaran Negara Bersih Cukai tak langsung Pendapatan Negara (NI)

Jika tiada caj di atas/caj lain, maka GNP = NI


12/7/06

18

[2] pendapatan persendirian (PI)


jumlah pendapatan yang diterima oleh individu daripada semua sumber

termasuk bayaran pindahan


[3] pendapatan bolehguna (DPI) pendapatan yang boleh dibelanjakan selepas ditolak cukai pendapatan

12/7/06

19

bagaimana hendak menghitung PI daripada NI? tolakkan semua pendapatan yang tidak diterima oleh individu, dan, tambahkan pendapatan yang diterima oleh individu daripada sumber2 lain selain daripada pengeluaran semasa
lihat jadual - hubungan antara NI, PI dan DPI

12/7/06

20

+ + + -

Pendapatan Negara (NI) Cukai keuntungan syarikat Keuntungan tak agih Valuation adjustment (pelarasan penilaian) Caruman KWSP Bayaran pindahan Bunga atas pinjaman kerajaan Bunga atas pinjaman pengguna Pendapatan Persendirian (PI) Cukai pendapatan

Pendapatan Boleh guna (DPI)

12/7/06

21

Kaedah Pengiraan GDP


3

cara: - kaedah perbelanjaan - kaedah keluaran - kaedah pendapatan

perspektif

berbeza tetapi akan memberikan nilai ukuran GDP yang sama

Jumlah perbelanjaan = jumlah pendapatan terhadap output daripada pengeluaran output

= jumla keluara

12/7/06

22

Kaedah Perbelanjaan
mengukur GDP dari segi jumlah perbelanjaan ke atas barangan & perkhidmatan yang dikeluarkan oleh ekonomi diperoleh dengan menjumlahkan semua perbelanjaan yang dilakukan oleh unit-unit ekonomi: isirumah penggunaan (C) firma - pelaburan (I) kerajaan perbelanjaan (G) sektor asing (NX = X M)

Y C I G NX
12/7/06 23

Penggunaan (C)
perbelanjaan isirumah ke atas barang & perkhidmatan

terbahagi kepada 3 kategori: barangan tahan lama eg: barangan tidak tahan lama eg: perkhidmatan eg: Pelaburan (I) pelaburan kasar (sebelum ditolak susut nilai) terbahagi kepada: (i) pelaburan tetap (fixed investment) - mendapatkan modal baru spt kilang & 12/7/06 peralatan

24

(ii)pelaburan residential
(ii)pelaburan inventori peningkatan jumlah inventori firma Perbelanjaan Kerajaan (G) pembelian barang & perkhidmatan tidak termasuk bayaran pindahan, bayaran bunga kerajaan Eksport bersih (NX)

perbezaan antara eksport dan import (X M)

12/7/06

25

PENGIRAAN GDP MENGIKUT CARA PERBELANJAAN


+ + + Perbelanjaan Isirumah Pelaburan Kasar Perbelanjaan Kerajaan Eksport Bersih (C) (I) (G) (NX)

KELUARAN DALAM NEGARA KASAR (harga pasaran) +/- Pendapatan faktor bersih ke luar negeri (+) penerimaan (-) pembayaran

KELUARAN NEGARA KASAR (harga pasaran) + Cukai Tak Langsung Subsidi

KELUARAN NEGARA KASAR (harga faktor) susutnilai

KELUARAN NEGARA BERSIH (harga faktor) / PENDAPATAN NEGARA


12/7/06 26

Kaedah Keluaran
mengira

nilai barang dan perkhidmatan mengikut punca kegiatan ekonomi/sektor pengeluaran, yang dikira berdasarkan nilai ditambah diperoleh dengan menjumlahkan semua nilai pengeluaran oleh setiap sektor ekonomi: - sektor utama - sektor kedua/industri - sektor ketiga/perkhidmatan

GDP

contoh

jadual GDP Malaysia

12/7/06

27

Jadual 2.4: Pengiraan GDP mengikut kaedah Keluaran + + + + + + + + + + + Pertanian, perhutanan dan perikanan Perlombongan dan kuari Petroleum Perkilangan Pembinaan Elektrik, gas dan air Pengangkutan, penyimpanan dan perhubungan Perdagangan borong dan runcit, hotel dan restoren Kewangan, insurans, harta tanah dan perkhidmatan perniagaan Perkhidmatan Kerajaan Perkhidmatan-perkhidmatan lain Bayaran perkhidmatan bank yang dikenakan Cukai Import

KELUARAN DALAM NEGARA KASAR (harga pasaran) + / - Pendapatan bersih luar negeri KELUARAN NEGARA KASAR (harga pasar) + Subsidi Cukai Tak Langsung susutnilai
12/7/06 28

KELUARAN NEGARA KASAR (harga faktor) KELUARAN NEGARA BERSIH (harga faktor)

Kaedah Pendapatan

diperolehi dengan menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh faktor pengeluaran (buruh, tanah, modal, usahawan) dalam pengeluaran barangan dan perkhidmatan

ukuran yang diperolehi: pendapatan negara (keluaran negara bersih)


bentuk2 pendapatan:

upah & gaji sewa bunga bersih ( = bunga kasar - bunga atas pinjaman pengguna - bunga atas pinjaman kerajaan)
12/7/06 29

keuntungan syarikat (dividen, keuntungan tak agih, cukai keuntungan syarikat)


pendapatan perusahaan persendirian

12/7/06

30

PENGIRAAN PENDAPATAN NEGARA


+ + + Gaji dan Upah Sewa Bunga bersih [ = Bunga Kasar bunga atas pinjaman pengguna - bunga atas pinjaman kerajaan ] Keuntungan syarikat Dividen Keuntungan tak diagih Cukai pendapatan syarikat Pendapatan Perusahaan Persendirian

Pendapatan Negara/ Keluaran Negara Bersih (Harga Faktor)


+ + Susutnilai Cukai Tak Langsung Subsidi Keluaran Negara Kasar (harga faktor)

Keluaran Negara Kasar (harga pasaran) +/- Pendapatan Bersih Luar Negara Keluaran Dalam Negara Kasar (harga pasaran)
12/7/06 31

GDP Nominal Vs GDP Benar


[1] GDP Nominal mengukur jumlah barang & perkhidmatan yang dikeluarkan pada harga semasa (pasaran), i.e. mengambil kira pengaruh perubahan harga

perubahan dalam jumlah (volume) barangan dan perkhidmatan


bukan merupakan ukuran terbaik kepada pertumbuhan ekonomi

12/7/06

32

[2] GDP Benar


diukur berdasarkan harga tetap, pada tahun asas tertentu

mengukur perubahan dalam jumlah (volume) output sahaja


alternatif kepada ukuran GDP benar - chain weighted real GDP menggunakan harga purata pada tahun tertentu dan harga pada tahun sebelumnya

12/7/06

33

Pendeflator GDP

nisbah antara GDP nominal dan GDP benar memberikan ukuran paras harga umum (indeks harga) bagi barangan dan perkhidmatan yang termasuk dalam GDP, i.e. pendeflator GDP (implicit GDP deflator)

GDP no min al GDP deflator GDP benar GDP benar GDP no min al GDP deflator

12/7/06

34

Indeks Harga
[1]Indeks harga pengguna (CPI )
mengukur harga runcit (retail) kepada bakul pasaran barangan & perkhidmatan yang dibeli oleh isirumah mengukur perubahan peratus kos pembelian mengikut masa bagi bakul tetap barangan dan perkhidmatan yang mewakili corak perbelanjaan keseluruhan isi rumah di Malaysia pada sesuatu tempoh masa yang ditetapkan dikira berdasarkan standard dan prosedur yang diterima pakai di peringkat antarabangsa

12/7/06

35

[2]Indeks harga pengeluar (PPI)


mengukur harga borong kepada sejumlah item (raw materials, semifinished goods)

dibentuk untuk mengukur perubahan harga komoditi yang dikenakan oleh pengeluar tempatan dan yang dibayar oleh pengimport bagi mengimport barangan ke Malaysia
terdiri daripada kedua-dua indeks harga pengeluar tempatan dan import

12/7/06

36