You are on page 1of 15

(Influenza)

m 
m 
O 6ng trangkaso ay
impeksiyon sa
sistema ng
paghinga dulot ng
influenza virus
O Kadalasan
tumatagal ng 1 o 2
linggo
m 
O ×adaling kumalat ang virus sa
pamamagitan ng basang patak kapag
ang taong apektado ay umuubo,
bumabahin o nagsasalita
O Pumapasok ang virus sa bibig o ilong ng
ating katawan
6   

O Pag-ubo
O Lagnat
O Panlalamig
6   

O Pananakit ng katawan at ulo


O Pananakit ng lalamunan
6   

   


   
   
  

O ×ga sanggol o bata


O ×ga matatanda
O ×ga buntis
O ×ga taong may mahinang
resistensiya
O ×ga taong may diabetes, asthma,
sakit sa puso o baga
O
  

O ×agpabakuna kada taon.


O Ugaliing maghugas ng kamay.
  

O Kumain ng masustansiyang pagkain lalo


na ang mga gulay at prutas.
O ×ag-ehersisyo.
  

O makpan ang bibig at ilong


o magsuot ng takip sa
mukha kapag
bumabahing, umuubo, o
sumisinga.
O Iwasan ang mataong
lugar tuwing tag-ulan o
panahon ng trangkaso
  

O ×agpahinga at uminom ng
maraming tubig
O ×aaring uminom ng mga
anti-viral na gamot
O Kumunsulta sa doktor
kapag hindi pa umaayos
ang kundisyon pagkalipas
ng 5-7 araw
×araming Salamat!!!
× 
O 1. 6nong sistema ng katawan ang may
impeksyon kapag may trangkaso?
O 2. Kadalasan gaano katagal ang trangkaso?
O 3. Sa anong pamamaraan madaling kumalat
ang influenza virus galing sa taong meron
nito?
O 4. Saan pumapasok sa ating katawan ang flu
virus?
O 5. 6no ang ilang halimbawa ng sintomas ng
trangkaso?
O G. Sino ang madalas magkaroon ng
trangkaso?
O 7. 6no ang ilang halimbawa upang
maiwasan ang trangkaso?
O 8. 6no ang paunang lunas sa trangkaso?
O 9. 6nong gamot ang iniinom kapag may
trangkaso upang masugpo ang virus?
O 10. Gaano katagal ang trangkaso bago
kumonsulta sa doktor?