You are on page 1of 51

6

7
SK JAYA GADING
KAMPUNG SERI DAMAI
KUANTAN, PAHANG
BAHASA INGGERIS 2B 5B 6E ,
PSV 3D
SITI HAFIZA BINTI
SHAMSUDDIN

KANDUNGAN
MAKLUMAT DIRI GURU
VISI & MISI SEKOLAH
VISI & MISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA
2013 2025
MAKLUMAT TENTANG KBSR & KSSR
SURAT AKU JANJI
TATASUSILA PROFESION PERGURUAN MALAYSIA
KALENDAR TAHUN 2017
TAKWIM SEKOLAH PENGGAL PERSEKOLAHAN DAN HARI
KELEPASAN AM NEGERI PAHANG
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
FOKUS PENGURUSAN PENDIDIKAN
KOMPONEN STANDARD GURU MALAYSIA
PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
PEKELILING PERKHIDMATAN / IKHTISAS
JADUAL WAKTU
SASARAN KERJA TAHUNAN
PANDUAN DAN SKOR
JADUAL PENCERAPAN
RANCANGAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN HARIAN
LEMBARAN MARKAH MURID
REKOD MESYUARAT / TAKLIMAT / SEMINAR / KURSUS
REKOD PENGHARGAAN
CATATAN

MAKLUMAT
DIRI GURU

MAKLUMAT DIRI GURU


1. Nama : Siti Hafiza binti Shamsuddin
2. Alamat Rumah :
3. Jantina : Perempuan

4. Agama : Islam

5. Tarikh Lahir : 5 Januari 1985

6. Tempat Lahir : Kelantan

7. No. Kad Pengenalan :

8. No. Passport : _____________

9. No. Surat Beranak :

10. No. Kerakyatan : ___________

11. No. Rujukan SPP : ___________

12. No. Rujukan JPN : ___________

13. No. Cukai Pendapatan :


___________

14. Tarikh Kenaikan Gaji : Julai

15. No. KWSP : _________________

16. Kelulusan Ikhtisas : B.Ed TESL

17. Kelulusan Akademik : B.Ed TESL

18. Opsyen : Bahasa Inggeris

19. Nama Waris Terdekat :

20. Alamat :

21. Telefon (P) :

22. Telefon (R / H.P) :


Mata Pelajaran Diajar / Kelas

Mata Pelajaran

Kelas

Bahasa Inggeris

2 Bijak

Bahasa Inggeris

6 Efektif

Mata Pelajaran
Bahasa Inggeris

Kelas
5 Bijak

PSV

3 Dinamik

Pengalaman Mengajar
Sekolah

Tahun

Mata Pelajaran

SK Temalir, K.Krai

2009-2011

B.I, Mate, PJ

SK Ahmad, Pekan

2012

B.I, PJ

SK (LKTP) Lepar Hilir 1, Kuantan

2013-2015

B.I, TMK

SK Jaya Gading, Kuantan

2016 -

B.I

SENARAI TUGAS
Tugas Kurikulum

Tugas HEM

Tugas Kokurikulum
1. Sukan / Permainan :
2. Kelab / Persatuan :
3. Pakaian Beruniform :
4. Rumah Sukan :

Tugas tugas Lain

VISI & MISI

VISI
PENDIDIKAN
BERKUALITI
INSAN TERDIDIK
NEGARA
SEJAHTERA

MISI

MELESTARIKAN SISTEM
PENDIDIKAN YANG
BERKUALITI UNTUK
MEMBANGUNKAN POTENSI
INDIVIDU BAGI MEMENUHI
ASPIRASI NEGARA

PELAN
PEMBANGUNAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA 20132025

MAKLUMAT
TENTANG
KBSR &
KSSR

SURAT
AKU JANJI

SURAT AKU JANJI


Saya,

No. Kad Pengenalan : _____________________

beralamat di ____________________________________________________________________________
dengan sesungguhnya berjanji bahawa saya akan mematuhi peruntukan Peraturan Peraturan Pegawai Awam
(Kelakuan dan Tatatertib) 1993, Perintah-Perintah Am, pekeliling dan surat pekeliling serta apa-apa peraturan
dan arahan lain yang dikeluarkan dan dikuatkuasakan oleh Kerajaan dari semasa ke semasa sepanjang
tempoh perkhidmatan saya dengan Kerajaan. Maka dengan itu saya berjanji, sebagaimana yang dikehendaki di
bawah peraturan 4 Peraturan- Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan dan Tatatertib) 1993 bahawa saya :
i.

akan sentiasa taat kepada Yang di-Pertuan Agong, negara dan kerajaan;

ii.

akan sentiasa melaksanakan tugas dengan cermat, bersungguh-sungguh, cekap, jujur, amanah dan
bertanggungjawab;

iii.

tidak akan membelakangkan tugas awam demi kepentingan peribadi saya;

iv.

Tidak akan berkelakuan dengan cara yang mungkin menyebabkan kepentingan peribadi saya bercanggah
dengan tugas awam saya;

v.

Tidak akan berkelakuan dengan cara yang boleh menimbulkan syak yang munasabah bahawa saya telah
membiarkan kepentingan peribadi saya beranggah dengan tugas rasmi saya sehingga menjejaskan
kegunaan saya sebagai pegawai awam;

vi.

Tidak akan menggunakan kedudukan saya sebagai pegawai awam bagi faedah diri saya sendiri;

vii.

Tidak akan berkelakuan dengan cara yang boleh memburukkan atau mencemarkan nama perkhidmatan
awam;

viii. Tidak akan membawa atau cuba membawa sebarang bentuk pengaruh atau tekanan luar untuk
menyokong atau memajukan tuntutan saya atau tuntutan pegawai awam lain berhubung dengan
perkhidmatan awam; dan
ix.

Tidak akan ingkar perintah atau berkelakuan dengan cara yang boleh ditafsirkan sebagai ingkar perintah.

Saya sesungguhnya faham bahawa jika saya disabitkan kerana telah melanggar Aku Janji ini, saya boleh
dikenakan tindakan tatatertib mengikut Peraturan- Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)1993

Di hadapan saya ,

(Tandatangan Pegawai)
..
..
(Tarikh)

(Tandatangan Ketua Jabatan)

TATASUSILA
PROFESION
PERGURUAN
MALAYSIA

ASUSILA PROFESION PERGURUAN MALAY

ASUSILA PROFESION PERGURUAN MALAY

KALENDAR
TAHUN
2017

KALENDAR TAHUN 2017

TAKWIM
SEKOLAH

TAKWIM PERSEKOLAHAN
(KUMPULAN B)

FALSAFAH
PENDIDIKAN
KEBANGSAA
N

FALSAFAH PENDIDIKAN
KEBANGSAAN

FOKUS
PENGURUSA
N
PENDIDIKAN

FOKUS PENGURUSAN
PENDIDIKAN
PENGETUA DAN GURU BESAR YANG
BERKESAN
SEKOLAH YANG BERKESAN
GURU YANG PROFESIONAL
KURIKULUM YANG RELEVAN
SISTEM PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN
PEMBINAAN INFRASTRUKTUR SOKONGAN
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
PEMBINAAN INSTITUSI PERANCANGAN DAN
PENYELIDIKAN
PEMBINAAN SISTEM INSTITUSI
PERLAKSANAAN DAN PEMANTAUAN SISTEM
PENTADBIRAN YANG BERKESAN
PEMBANGUNAN STAF YANG KOMPREHENSIF
PEMBINAAN HUBUNGAN LUAR DAN
MASYARAKAT

KOMPONEN
STANDARD
GURU
MALAYSIA

PROSES
PENGAJARAN
DAN
PEMBELAJARAN

PEKELILING
PERKHIDMATAN /
IKHTISAS

SURAT PEKELILING

JADUAL WAKTU

JADUAL WAKTU
(PERIBADI)

JADUAL WAKTU
(KELAS)

SASARAN KERJA
TAHUNAN

PANDUAN DAN
SKOR

JADUAL
PENCERAPAN

JADUAL PENCERAPAN
BIL.

TARIKH

CATATAN
PEGAWAI / GB/ GPK

PENGESAHAN
RUJUKAN

JADUAL PENCERAPAN
BIL.

TARIKH

CATATAN
PEGAWAI / GB/ GPK

PENGESAHAN
RUJUKAN

RANCANGAN
PENGAJARAN &
PEMBELAJARAN
HARIAN

LEMBARAN
MARKAH MURID

REKOD
MESYUARAT /
TAKLIMAT /
SEMINAR /
KURSUS

EKOD MESYUARAT / TAKLIMAT/ SEMINAR / KURSU


(DALAMAN)
BIL.

TARIKH

AKTIVITI

PENGANJUR

EKOD MESYUARAT / TAKLIMAT/ SEMINAR / KURSU


(LUAR)
BIL.

TARIKH

AKTIVITI

PENGANJUR

REKOD
PENGHARGAAN

REKOD PENGHARGAA
BIL.

TARIKH

PERIHAL PENGHARGAAN

PEMBERI

CATATAN

CATATAN

REKOD PENGHANTARAN BRM


TANDATAN
GAN /
CATATAN

MING
GU

TARIKH

1
2
3

06/01
13/01
20/01

27/01

21

16/06

03/02

22

23/06

10/02

23

30/06

24

07/07

25

14/07

7
17/02

8
24/02

9
03/03

10
10/03

11
17/03

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL


1
18/03-26/03
12
31/03

13
07/04

14
14/04

15
21/04

16
28/04

17

05/05

18

12/05

19

19/05

20
26/05

CUTI PERTENGAHAN TAHUN


27/05-11/06

MING
TARIKH
GU

TANDATAN
GAN /
CATATAN

26
21/07

27
28/07

28
04/08

29
11/08

30
18/08

31
25/08

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL


2
26/08-03/09
32

08/09

33

15/09

34

22/09

35

29/09

36

06/10

37

13/10

38

20/10

39

27/10

i-THINK

PENULISAN RPH

MORAL VALUES

EMEN MERENTAS KURIKULU