You are on page 1of 22

ZAHAJUJEME BEZPLATN TELEVIZN VYSLN

Pro a 60% domcnost bhem pechodu na DVB-T2


MARTIN GEBAUER | GENERLN EDITEL A MSTOPEDSEDA PEDSTAVENSTVA

1. BEZNA 2017 | PRAHA

ESK RADIOKOMUNIKACE 2
MTY A REALITA TELEVIZNHO VYSLN (1/2)
Jak doba sledovn, tak vyuvn pozemnho TV vysln dlouhodob rostou

Sledovn TV bude Vznam pozemnho


MTUS propadat vlivem rstu vyslan bude postupn
Internetu klesat

Doba sledovn TV: Vyuvn pozemnho


REALITA 1/2017 4:20 / den TV vyslan dlouhodob
1/2016 4:17 / den roste
1/2012 4:02 / den
RST O 18 MINUT
Zdroj: ATO/Nielsen 2017, ATS, 15+ Zdroj: ATO/Nielsen 2017, Typ pjm (DVB-T, SAT, CAB, IPTV)

ESK RADIOKOMUNIKACE 3
MTY A REALITA TELEVIZNHO VYSLN (2/2)
DTT je vysoce inovativn platforma s plnou kapacitou st v R

Pozemn vysln je
Sta DVB-T2, na DVB-T2
MTUS zastaral a DVB-T2 bude
nen nutn pechzet
mt hor pokryt

DTT je vysoce inovativn Destrukce bezplatn


REALITA platformou v R i EU platformy, kompletn
Pokryt DVB-T2 bude zpoplatnn TV pjmu
stejn jako dnes
vynikajc a zven cen Pay TV

ESK RADIOKOMUNIKACE 4
SLEDOVANOST POZEMNHO TELEVIZNHO VYSLN SE ZVYUJE
Penetrace distribunch platforem na vech TV pijmach v domcnostech R

80%
DTT Platforma
70%
DTT 58.5%
*1 (DVB-T) Celoplon pokryt
60%

50% Jedin bezplatn


platforma
40%

30% Inovativn sluby


SAT 26.1%
20% Krizov komunikace
10% CATV & IPTV 24.6%

0%
ATV

Zdroj: ATO - Nielsen Admosphere 2017


*1 Zmna metodiky v oblasti men analogovho vysln

ESK RADIOKOMUNIKACE 5
OHROEN DOMCNOSTI
Pechod na DVB-T2 je vynucenou nutnost, jinak by o TV pjem pilo a 60% eskch domcnost

MUX 1 (T/CRA) MUX 2 (CRA)

Ohroeno 43.1% obyvatel Ohroeno 52.3% obyvatel

Ohroeno 76.4% obyvatel Ohroeno 5.7% obyvatel

MUX 3 (CRA) MUX 4


(DB)

oblasti pokrvan signlem v psmu 700 MHz

ESK RADIOKOMUNIKACE 6
EU UVOLN TV PSMO 700 MHZ PRO ROZVOJ 5G V ROCE 2020
Pechodov DVB-T2 je podmnkou pro uvolnn psma 700 MHz pro 5G a zachovn TV vysln

ESK RADIOKOMUNIKACE 7
EU UVOLN TV PSMO 700 MHZ PRO ROZVOJ 5G V ROCE 2020
Pechodov DVB-T2 je podmnkou pro uvolnn psma 700 MHz pro 5G a zachovn TV vysln

ESK RADIOKOMUNIKACE 8
HARMONOGRAM PECHODU
Pechodov st zajist dostupnost TV pjmu v dob vypnut stvajcch st

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2030

Pokryt celoplonch
DVB-T st
pechodovch st na rovni
DVB-T2 st
Vstavba dnench DVB-T st
pechodovch Pechodov st DVB-T2
st DVB-T2
Reln doba soubhu ~2 roky
Dnes
Technologie DVB-T2/HEVC
TV psmo 470 790 MHz TV psmo 470 694 MHz

Soubnho vysln DVB-T st a novch pechodovch st DVB-T2 m sociln charakter:


Divci budou moci pirozen obmovat TV pijmae a tm vrazn snit finann dopad na sv
domcnosti v dob vypnut DVB-T st

ESK RADIOKOMUNIKACE 9
TI PILE PECHODU
CRA jsou ldrem pechodu na novou generaci TV vysln

1. Pechod na DVB-T2 sttu umon:


Rozvoj digitln ekonomiky a novch mobilnch st 5G
Pinese vznamn prostedky do sttnho rozpotu

2. Pechod na DVB-T2 je nutn k zajitn:


Npravy zsahu do trnho prosted vynucenm odebrnm psma
700 MHz znevhodujc pozemn televizn vysln oproti jinm
platformm (SAT, CABLE, IPTV)
Zajiujeme bezplatn televizn pjem pro vce ne 60% domcnost
bhem pechodu na DVB-T2

3. Pro pechod na DVB-T2 je nutn:


Souinnost T a sttnch instituc
Souinnost opertor st

ESK RADIOKOMUNIKACE 10
DNES ZAHAJUJEME
Vysln pechodov DVB-T2 st CRA
MARCEL PROCHZKA | EDITEL REGULACE A STRATEGIE

@MarcelProchazka
1. BEZNA 2017 | PRAHA

ESK RADIOKOMUNIKACE 11
VHODY PECHODOV ST
Pechodov s DVB-T2 bude zajiovat TV pjem v dob vypnn DVB-T

Nejmodernj technologick standardy ve prospch divk Vyslac technologie Kompriman kodek


Ochrana investice divk do novch televiznch pijma

Omezen nutnch zmn na stran divk pro jejich komfort


Pouit stejnch vyslacch lokalit ze kterch vyslaj dnen DVB-T st

Pirozen obmna vtiny televiznch pijma v domcnostech


Soubn vysln novch DVB-T2 st s DVB-T
Certifikace DVB-T2 pijma
Informan kampa

ESK RADIOKOMUNIKACE 12
DNEN POKRYT ST
Dnes spoutme do provozu prvn vyslae pechodov DVB-T2 st CRA

1. bezen 2017
Pokryt obyvatel: 25,9%

Vyslae:
Praha ikov
Praha Cukrk

Model pokryt 1812-3

ESK RADIOKOMUNIKACE 13
PRIMRN S VYSLA BEZ DOKRVA
Divkm zajistme celoplonou dostupnost televiznho signlu pomoc DVB-T2

1. tvrtlet 2018
Pokryt obyvatel: ~98%

Model pokryt 1812-3. Vpoet proveden na zklad pedbnch informac o technickch parametrech st. Zmny vyhrazeny.

ESK RADIOKOMUNIKACE 14
SLUBY PECHODOV ST
Pechodov s poskytne kompletn portfolio slueb EPG, teletext, HbbTV

Linern vysln
prostednictvm DVB-T2

EPG, Teletext, HbbTV

Interaktivn funkce
prostednictvm internetu

Pechodov s DVB-T2 je primrn urena pro zkaznky CRA


Vysln v tto sti je pro nae zkaznky bezplatn

ESK RADIOKOMUNIKACE 15
11 TV PROGRAM V DVB-T2
Dnes budou moci divci v Praze a okol naladit 11 TV program v DVB-T2
Poet televiznch program v pechodov st se bude postupn zvyovat

ESK RADIOKOMUNIKACE 16
JAK NALADIT PECHODOVOU S DVB-T2
Do 2020 budou v provozu stvajc DVB-T st a divci nemus nic mnit

1. Ovit dostupnost DVB-T2 signlu na www.dvbt2overeno.cz

2. Mt televizn pijma s podporou DVB-T2


i.
ii.
Na trhu vce ne 600 certifikovanch model
Seznam pijma na www.dvbt2overeno.cz
+ + D-Book
+ =
3. Pout stvajc pijmac antnu
i. Individuln pjem prostednictvm stvajc TV antny na TV pijmai sta aktivovat automatick ladn
ii. Kanlov antnn systmy a spolen televizn antny nutn zsah odbornka

4. Televizn stanice vyslan prostednictvm DVB-T2 maj v EPG vedle nzvu stanice pznak | T2

ESK RADIOKOMUNIKACE 17
CRA JSOU LDREM PECHODU NA NOVOU GENERACI TV VYSLN
Odejmut 700 MHz a pechod na DVB-T2 je vynucenm zsahem do fungujcho trhu TV vysln

CRA investuj do zajitn pechodu na DVB-T2 pro omezen socilnch dopad na domcnosti

Pechodov DVB-T2 s pro zajitn celoplon dostupnosti televiznho signlu bhem vypnn souasnch st

Certifikace televizor a set-top-box pro zabezpeen dostupnosti kompatibilnch pijma

Webov portl pro zajitn informovanosti domcnost a odborn veejnosti

ESK RADIOKOMUNIKACE 18
DKUJEME ZA POZORNOST!
SPUTN
VYSLN V NOVM STANDARDU

DVB-T2
ESK RADIOKOMUNIKACE 20
ESK RADIOKOMUNIKACE 21
ESK RADIOKOMUNIKACE 22