Sie sind auf Seite 1von 41

Awareness

Raising Campaign
on GAD Concepts
and Legal
Mandates
September 22, 2016
Prayer for Transformation
(GAD Advocates' Prayer)
Lord, make us effective channels for transformation
Where there is discrimination, let us all assert for
equity;
Where there is subordination, let us all appeal for
equality;
Where there is marginalization,
let us all move for empowerment;
Where there is violence, let us all work for peace;
And where there is work overload,
let us hasten to lighten the yoke.
Oh Lord, grant us that we may never
fail to practice gender fairness
in our homes, in the workplace and in the community.
Let respect, participation, recognition and appreciation
be the dominant values of all women and men.
Magna Carta of
Women
R.A. 9710
FRANCIS G. BALAZON
Ina Asawa

BABA
Kapatid
E Lola

Anak
BABA
E
pagbabago at
ikabubuti ng lipunan
x
BABA
E
Diskriminasyon
Ang Magna Carta of Women

Hulyo 8, 2008
Convention on the Elimination
of All Forms of
Discrimination Against Women
O CEDAW
RESPONSIBILIDAD NG
PAMAHALAAN
primary duty bearer
proteksyunan ang kababaihan
sa lahat ng uri ng
diskriminasyon at ipagtanggol
ang kanilang mga karapatan
RESPONSIBILIDAD NG
PAMAHALAAN
maglalatag ang Pamahalaan ng
mga nararapat at mabisang
paraan
paglikha at pagpapatupad ng
mga batas, patakaran at
programa
RESPONSIBILIDAD NG
PAMAHALAAN
mag marepaso o maalis ang mga
batas, patakaran, programa, at
polisiya na nagpapalala sa
diskriminasyon laban sa
kababaihan
RESPONSIBILIDAD NG

X
PAMAHALAAN
SINO ANG SAKLAW NG MAGNA
CARTA?
Matatanda
Batang
Babae May

Marginalized
BABA Kapansanan

Women
E babae sa
ibat-ibang larangan
Women in Especially
Difficult Circumstances
SINO ANG MARGINALIZED
WOMEN -Small Farmers and Rural Workers
- Fisherfolk
- Urban Poor
- Workers in the Formal Economy
- Workers in the Informal Economy
- Migrant Workers
- Indigenous Peoples
- Moro
- Children
- Senior Citizens
- Persons with Disabilities
- Solo Parents
Women in Especially Difficult
Circumstances
biktima ng pang-aabuso at
karahasan at armadong sigalot
mga biktima ng prostitusyon,
illegal recruitment
human trafficking at
mga babaeng nakakulong.
ANU-ANO ANG
KARAPATAN NG
KABABAIHAN AT ANG
RESPONSIBILIDAD
NG PAMAHALAAN
UKOL SA BAWAT ISA
NITO?
Panlipuna Pang-
MAGNA n ekonomiya

CARTA
Pulitikal Kultural
OF
WOMEN Sibil
MAGNA Pang-aabuso at
karahasan
Kaligtasan sa
panahon ng Pantay na
representasyon
kalamidad
CARTA
OF Partisipasyon sa
pulitika at
Pantay na
pagturing sa
Pantay na
pagkakataong
magkamit ng

WOMEN
pamamahal batas
edukasyon

Komprehensibon
g serbisyong
pangkalusugan
Proteksyon Laban sa Pang-
aabuso at Karahasan
Pananakot

Pambubugbog

Panggagahas
a

Prostitusyon

Human
Trafficking
Kaligtasan sa Panahon ng
Kalamidad, Krisis, atbp.
Pantay na Representasyon at
Partisipasyon sa Pulitika at
Pamamahala
Pantay na Pagturing ng Batas
Pantay na Pagkakataong
Magkamit ng Edukasyon
Mabigyan ng
Komprehensibong Serbisyong
Pangkalusugan
Pantay na Karapatan sa mga
Usapin ng Pag-aasawa at
Pagpapamilya
ANO ANG MGA
NATATANGING
KARAPATAN AT
PANGANGAILANGAN NG
MARGINALIZED WOMEN
AT ANO ANG SAGUTIN
NG PAMAHALAAN SA
KARAPATAN AT PANGANGAILANGAN NG
MARGINALIZED WOMEN

KABABAIHANG
MORO AT
KATUTUBO
KARAPATAN AT PANGANGAILANGAN NG
MARGINALIZED WOMEN

BATANG BABAE
(may edad 18
pababa)
KARAPATAN AT PANGANGAILANGAN NG
MARGINALIZED WOMEN

SENIOR CITIZEN
(may edad 60 pataas)
KARAPATAN AT PANGANGAILANGAN NG
MARGINALIZED WOMEN

KABABAIHANG
MIGRANTE
KARAPATAN AT PANGANGAILANGAN NG
MARGINALIZED WOMEN

WOMEN IN ESPECIALLY
DIFFICULT
CIRCUMSTANCES
Mga Batayang
Pangangailangan ng
Marginalized Women
Sapat na Pagkain
Disenteng Pamamahay
Disenteng Trabaho
Proteksyong Sosyal
KABABAIHAN SA
IBAT IBANG
LARANGAN
Mga Babaeng Atleta
Mga Babaeng Pulis at Sundalo
KABABAIHAN SA PROSESONG
PANGKAPAYAPAAN
MGA MEKANISMO SA
PAGPAPATUPAD NG MAGNA
CARTA OF WOMEN

gender mainstreaming

Gender and Development