Sie sind auf Seite 1von 39

GRAEVINSKI KAMEN

Upotreba kamena kao graevinskog materijala vezuje se za nastanak


prvih civilizacija, koje su stvarane u dolinama Nila, Tigra, Eufrata, Ganga,
Jangcejanga itd.

Prvi monumentalni objekti od kamena nalaze se na podruju Egipta, a


sagraeni su u doba Starog kraljevstva - za vrijeme vladavine III i IV
dinastije.
talk
P
rema amerikim geohemiarima Clarck-u i Washington-u
litosfera do16 km dubine izgraena od 95% eruptivnih
stijena i 5% stijena. Na povrini je odnos obrnut
.

Stijene se prema mineralokom sastavu dijele na:


monomineralne i
polimineralne

Ovisno o koliinskom udjelu i vanosti minerala koji


izgrauju stijene, minerali mogu biti:
bitni,
sporedni i
akcesorni.
Struktura stijene definirana je stepenom kristaliniteta, te veliinom, oblikom i
meusobnim odnosom minerala, a zavisi od naina postanaka stijene

Tekstura stijene - oznaava nain na koji su minerali zauzeli prostor u stijeni,


zavisno od utjecaja vanjskih faktora, bilo prilikom nastanka stijene ili nakon
toga.
U zavisnosti od uslova formiranja, stijene se dijele u tri osnovne
genetske grupe:
1. Magmatske (eruptivne, vulkanske) stene,
2. Sedimentne (talone) stene i
3. Metamorfne stene.

Magmatske
stijene

Sediment
Metamorfne
stijene
Sedimentne
Magma
stijene
OSNOVNA SVOJSTVA KAMENA I POSTUPCI ISPITIVANJA
Ispitivanja kamena se dijele na:
mineraloka-petrografska,
fizika,
mehanika i
posebna.

Mineraloka-petrografska analiza slui za odreivanje vrste


kamena, njegove teksture i strukture, kao i drugih svojstava koja su
bitna za ocjenu upotrebljivosti kamena. (Makroskopski i
mikroskopski pregled)
Najvanija fizika svojstva kamena su:
zapreminska masa,
specifina masa,
poroznost,
zapreminska masa,
upijanje vode, (pri atmosferskom pritisku i pritisku od 150 bara),
otpornost na dejstvo mraza

Osnovna mehanika svojstva kamena su:


vrstoa na pritisak,
vrstoa na savijanje,
otpornost na udar (ilavost) i
otpornost na habanje.
DOBIJANJE I OBRADA KAMENA

Obrada kamena moe biti vrlo raznovrsna i sastoji se od:


usitnjavanja komada stijena, ili
usitnjavanja komada stijena uz istovremenu posebnu
obradu pojednih povrina.

Kamen se moe obranivati na sledee naine:


tesanjem (grubo doterivanje u priblino paralelopipedan oblik, a
zatim fino dotjerivanje)
rezanjem (vri se razliitim testerama ili beskonanom icom)
glaanjem (koristi se za dobijanje savreno ravnih povrina radi
isticanja boje, strukture i teksture kamena; glaa se samo tvrd
sitnozrn kamen, glaanje se vri pomou razliitih gladilica -
korund, kvarcni pesak, mirgla)
poliranjem (glaanje do dobijanja sjajne povrine
PRIMJENA KAMENA U GRAEVINARSTVU

Danas se kamen koristi za poploavanje dijelova kolovoza,


trotoara, trgova, horizontalnih povrina enetijera, oblaganje
fasada i ukraavanje vertikalnih dijelova enterijera, kao materijal
za nasipanje zastora na eljeznicama, izradu donjih strojeva
puteva tamponskih slojeva temelja i kao agregat za izradu raznih
vrsta betona i maltera.

Osim toga kamen se upotrebljava i kao sirovina za dobijanje


drugih vrsta granevinskog materijala (kre, gips, cement,
magnezitna veziva itd.)

U zavisnosti od oblasti primene, kamen se deli na dvije osnovne


grupe:
Tehniki kamen i
Ukrasni, odnosno arhitektonski kamen
Pod tehnikim kamenom podrazumijeva se kamen koji se
upotrebljava kao konstruktivni materijal u neobraenom ili
obraenom stanju, ili kao agregat u graevinarstvu
(visokogradnja, hidrogradnja, niskogradnja).

Prema stepenu obrade tehniki kamen se moe podijeliti na:


neoblikovan kamen
oblikovan kamen

Pod neoblikovanim kamenom podrazumeva se kamen koji se


dobija razbijanjem vrstih stijena na komade razliitog
nepravilnog oblika i razliite krupnoe.

Pod oblikovanim kamenom podrazumeva se kamen koji se


dobija cepanjem ili seenjem vrstih stena na komade pravilnog
oblika.
UKRASNI KAMEN

Pod ukrasnim kamenom podrazumijeva se kamen koji u


graevinskim konstrukcijama ima dekorativnu i zatitnu ulogu.
Koristi se u u obliku ploa za oblaganje fasada i unutranjih
povrina zidova i za izradu stepenita i podova.

Dijeli se na:
- ukrasni kamen za spoljanju primenu i
- ukrasni kamen za unutranju primenu.

VJETAKI KAMEN

Vjetaki ili liveni kamen se koristi kao materijal za oblaganje


povrina kod kojih se postie imitacija lomljenog kamena. Sama
povrina moe biti glatka, polirana ili reljefna, obojena ili ne
obojena.