Sie sind auf Seite 1von 7

Глаголи

Правилни/неправилни глаголи во германскиот јазик


Помошен глагол „Sein“(мак. = сум)

Еднина Множина
1. Ich bin (јас сум) 1. wir sind (ние сме)
2. Du bist (ти си) 2. ihr seid (вие сте)
3. er/sie / es ist (тој/таа/тоа е) 3. sie sind (тие се)

Помошен глагол „haben“ (мак. = има)

Еднина Множина
1. ich habe 1. wir haben
2. du hast 2. ihr habt
3. er/sie/es hat 3. Sie haben
Наставки за конјугација на глаголите во германскиот јазик во сегашно време:

Еднина Множина
1. Ich ___ е 1. wir ___ en
2. Du ___ st 2. ihr ___ t
3. Er/Sie/es ___t 3. sie ___ en

Пример:
machen (прави)
1. Ich mache 1. wir machen
2. Du machst 2. ihr macht
3. Er/sie/es macht 3. sie machen

Kommen - доаѓа
1. Ich komme 1. wir kommen
2. Du kommst 2. ihr kommt
3. er/sie/es kommt 3. sie kommen
Неправилни глаголи

Во германскиот јазик постојат и т.н неправилни глаголи, кои подлежат на вокална промена во
второ и во трето лице еднина. (вокалот „е“ преминува во „и“ (E/I - Wechsel))

Пример: lesen (чита)


1. Ich lese 1. wir lesen
2. Du liest 2. ihr lest
3. Er/sie/es liest 3. sie lesen

Sprechen (зборува)
1. Ich spreche 1. wir sprechen
2. Du sprichst 2. ihr sprecht
3. er/sie/es spricht 3. sie sprechen
Кај некои глаголи пак доаѓа до умлаут на вокалот во второ и трето лице
еднина.

Пример:
Schlafen (спие)
1. Ich schlafe 1. wir schlafen
2. Du schläfst 2. ihr schlaft
3. er/sie/es schläft 3. sie schlafen

Fahren (вози)
1. Ich fahre 1. wir fahren
2. Du fährst 2. ihr fahrt
3. Er/sie/es fährt 3. sie fahren
Глаголи со разделив префикс
Многу германски глаголи имаат разделив префикс, најчесто со прилошка
функција. Во потврдна реченица префиксот се дели од глаголот и се употребува
на крајот од реченицата.

Пример со „aufstehen“ (станува):


Ich stehe auf.
Ich stehe früh auf.
Jeden Tag stehe ich um 7Uhr auf.
Во прашална реченица со прашално зборче (W-Fragen) глаголот го задржува второто
место во реченицата, а префиксот повторно се јавува на последно место.

Пример: Wann stehst du auf?

Во прашална реченица без прашално зборче односно прашања на кои одговорот е да


или не (Ja/Nein-Fragen) , глаголот ја зазема првата позиција во реченицата, а префиксот
се јавува на последно место.

Пример: Stehst du morgen früh auf?

Други глаголи со разделив префикс: einkaufen, anrufen, frensehen, aufräumen,


ankommen, mitkommen...

Das könnte Ihnen auch gefallen