You are on page 1of 10

À‡ ‚§¾Å¢

ÀÈó¾Ð À¡ÊÉ¡û

…÷ôÀõ ¸ƒõ
º£Úõ À¢Ç¢Úõ
†ÛÁ¡ý Ò‰Àõ
º¡Á¢ ÁÄ÷ó¾Ð

ƒ¡Ê¢ø †ƒ¢
ƒÄõ þŠÁ¡Â¢ø
ÍÀ¡„¢É¢ ܃¡¨Å
«Æ¸¡ÉÅû Å¡í¸¢É¡ý

ÀòÐ ¸¡ƒ¡ ƒ¡æ÷


º¡¨Ä ¦¸Á¢Ä¡í
Á¡½Å÷¸§Ç!Å⨺¢ø ¿¢øÖí¸û.

§ÀÕóÐô ÀÊ¢ø ¿¢ü¸¡§¾!

¾Â× ¦ºöРŢÇ츢ì ÜÚí¸û.

áĸò¾¢ø ºò¾õ §À¡¼¡§¾!

¾Â× ¦ºöÐ ¯½× ¾¡Õí¸û.


ÌÆ󨾸§Ç!Òò¾¸õ Å¡º¢Ôí¸û.

¿¢¨È Á¢ð¼¡ö¸û º¡ôÀ¢¼¡§¾!

¾Â× ¦ºöÐ ÁÕóÐ ¦¸¡Îí¸û.

¾õÀ¢ ÍÅâø ¸¢Ú측§¾!

¾Â× ¦ºöÐ ¯ñ¨Á §À͸.


Á¢ýº¡Ãò¨¾ Å£½¡ì¸¡§¾.

¿ñÀ¡,±ÉìÌô Òò¾¸õ ¾¡.

¾Â× ¦ºöÐ ¸¾¨Å ã¼×õ.

º¨À¢ø Å⨺¡¸ ¿¢ü¸×õ.

¾Â× ¦ºöÐ âôÀȢ측¾£÷¸û.


ºÃ¢Â¡É ¦º¡ø¨Ä ±Øи.

¦Åû¨Çô ÒÈ¡ Ó𨼠_______.

¸¾¢ÃÅý ¸¢Æ츢ø _____________.

«ì¸¡û â츨Çô ___________.

Á£ÉÅ÷ Á£ý¸¨Çô ____________.

ºí¸£¾¡ Àþõ _______________.


ºÃ¢Â¡É ¦º¡ø¨Ä ±Øи.

µö× Á½¢ ___________________.

«Å÷ «ýÀ¡É ______________.

¾õÀ¢ ÀïÍ Á¢ð¼¡ö __________.

¸½¢¾ô À¡¼õ _______________.

Á¡ðÎ ÅñÊ¢ø _____________.