You are on page 1of 39

KABANATA III

METODOLOHIYA
O PAMAMARAAN
Dr. GRACE P. OÑATE
METODOLOHIYA/PARAAN
 DESINYO
 Instrumento
Pakikipanayan
Obserbasyon
Istadistika na tritment ng Datos
A. Frequency Count
B. Percentage technigue
C. Weighted Mean
D. Chi-square
METODOLOHIYA O PAMAMARAAN
Naglalaman ang kabanatang
ito ng mga pamamaraan na
gagamitin sa pagkuha ng
mga datos, instrumentasyon
at pagsusuri sa piniling
paksa sa suliraning
pananaliksik.
DESINYO NG PAG AARAL
Sinusulat ng mananaliksik
ang ginamit na pamaraan
tulad ng kung ang pag-
aaral ay palarawan,
pangkasaysayan o
eksperimento. Dito
ipinaliliwanag kung bakit
ang pamaraang iyon ang
ginamit.
Mga Halimbawa
 Ginamit ng mananaliksik ang pamamaraang
paglalarawan. Ang mga mananaliksik ay
nagsuri sa iba’t ibang silid-aklatan gaya ng sa
Pamantasan ng Partido College Maed,
library at Ateneo de Naga, Mababang
Paaralan ng Tigaon Mini-Library, gayundin sa
National Bookstore , Shoppers Mall at iba
pang aklat na makapagbibigay kaugnay na
kaligiran at kasanayan sa pagbasa.
Gumamit din ang mananaliksik ng ibat ibang
website sa Internet upang makakuha pa ng
ibang datos na higit na kailangan sa pag-
aaral na ito.
Mga respondents
 Seksyon KASARIAN
 lalake Babae Respondents %
 CHARITY 14 23 37 100
 PEACE 15 23 38 100
 WISDOM 16 21 36 100
 AQUARIUS 16 20 36 100
 LIBRA 15 20 35 100
 LEO 16 19 35 100
 DIAMOND 17 17 34 100
 RUBY 16 19 38 100
 VENUS 20 24 44 100
 EARTH 20 23 43 100
 KABUUAN 165 209 374 100
Descriptive-analitik
Talahanayan 1.1
Ang Prekwensi at
Pagbabahagi ng Bahagdan
ng mga
Tagasagot Batay sa Kanilang
Edad
 EDAD Prekwensi (f) Bahagdan(%)
 11 37 77.08
 12 - 13 11 22.92
 Kabuuan 48 100
Descriptibong Paglalarawan
 Halimbawang Paglalarawan ng naging
resulta
 Ipinapakita sa talahanayan 1.1 ang
prekwensi at pagbabahagi ng bahagdan
ng mga tagasagot batay sa kanilang
edad. Ang edad ng mga respondenteng
mag-aaral ay naangkop sa hangganan
na 11-13 na taon. Ang 11 taon ay
nakalikom ng 37 o 77.08 na bahagdan na
siyang pinakamataas at 12-13 taon ay
nakalikom ng 11 o 22.92 na bahagdan.
Respondents
 Sa pag-aaral na ito, ang mga mag-aaral
na nasa Ikalawang Baitang sa
Mababang Paaralan ng Tinawagan,
Tigaon, Camarines Sur,Taung panuruan
2018-2019 ang napili ng mananaliksik na
maging sentro sa pagsusuring ito.
Mayroong dalawang seksyon sa
Ikalawang Baitang. Ang mga guro sa
dalawang seksyon ay pumili ng
walumpu’t dalawang (82) mag-aaral na
binubuo ng apatnaput walong babae
at tatlungput apat na lalaki.
Ano ang ginamit na METODOLOHIYA O
PAMAMARAAN
Gamit na pamaraan sa
pagkalap ng mga datos o
materyales sa pananaliksik
ang internet, interbyu,
library at iba pa, kaugnay
sa mga respondente.
Instrumento ng Pag-aaral
Sa pamamagitan ng tseklist o
listahan ng mga gawain, ang
mga mananaliksik ay
nagkaroon ng gabay upang
malaman ang mga dapat ng
gawin at unahin sa paunang
paglilikom ng datos at iba
pang impormasyon
METODOLOHIYA O PAMAMARAAN
Istrumento ng Pag-aaral
Una na rito ay ang paglikha ng
palatanungan o questionnaire para
sa mga mag-aaral na magiging
tagasagot sa pagsusuring
nabanggit. Gumawa rin ng
balangkas para sa listahan ng mga
kamalian sa gagawing pagsasanay
sa pasalitang pagbasa na
naglalaman ng mga sumusunod:
Istrumento ng Pag-aaral
1. Pag-uulit ng mga
salita
2. Pagdaragdag ng
mga salita sa loob ng
pangungusap
3. Pagkakaltas ng mga
titik sa mga salita
 4.Maling Pagbigkas ng mga salita
sa angkop na tunog
 5. Hindi Pagpansin sa mga bantas
sa loob ng pangungusap
 6. pagsasanay sa pagbabaybay at
wastong bigkas
 7. Paggamit ng mga salita sa
angkop na pakikipagtastasan
METODOLOHIYA O PAMAMARAAN
Ito ay sinusundan ng target na
populasyon at ang sampling.
Ang target na populasyon ay
dapat ilahad nang malinaw.
Ang instrumentong ginamit sa
pagkuha ng mga datos ay ang
sumusunod na dapat bigyan ng
pokus sa presentasyon.
METODOLOHIYA O PAMAMARAAN
Instrumento ng Pag-aaral
Ang mga tiyak na hakbang sa
pagbabalideyt ng instrumento
ay dapat na ilahad, ang mga
instrumentong nakahanda na
ay dapat talakayin ayon sa mga
isinasagawang pagsubok sa
baliditi at relayabiliti.
METODOLOHIYA O PAMAMARAAN
Makatutulong din kung isasama
ang paraan ng pag-administer
ng pagsusulat.
DISENYONG ISTATISTIKAL
ang pagsusumang ginamit sa
mga datos na nakuha. Ang
dahilan sa pagpili ng istatistika
ay dapat banggitin sa bahaging
ito.
survey questionnaire at test
questions
 Gagamitin ang survey questionnaire at
test questions para makuha at masuri ang
mga datos na nagpapakita ng kahinaan
at kalakasan na kailangan sa pag-aaral.
Hihingi ng pahintulot sa punong guro ng
Mababang Paaralan ng Tinawagan,
Tigaon, Camarines Sur, para
makapamudmod ng mga nasabing
survey questionnaires
Pagkuha ng permiso
Ipapadaan din ito sa opisina
ng Punong Guro ng nasabing
paaralan sa kaniyang
pahintulot na
makapagsagawa ng nasabing
pag-aaral at gamitin ang mga
respondent na mga guro.
Gabay na paraan
Ang pag-aaral na ito ay
gagamit ng isang gabay sa
panayam sa pangangalap ng
datos upang maging madali
ang pagsasagawa nang hindi
lubos na makaabala sa mga
gurong abala sa pagtuturo
Personal na pakikipag-
ugnayan sa kinauukulan
Personal na kakapanayamin
ang punong guro at mga guro.
Ang nilalaman at pormulasyon
at ang datos mula sa mga guro
na kung saan doon
makakakuha ang mga resulta
ng kanilang eksamin.
Paraan ng Pagsasagawa
 Gumugul ang may-akda ng
kanyang oras sa pagbabasa
ng iba’t ibang aklat, jornals,
tesis, at maging mga artikulo
sa internet upang makakuha
ng sapat na datos para sa
pag-aaral na ito.
Paano Ang pagsasagawa
Gumugul ang may-akda ng
kanyang oras sa pagbabasa
ng iba’t ibang aklat, jornals,
tesis, at maging mga artikulo sa
internet upang makakuha ng
sapat na datos para sa pag-
aaral na ito.
 Naglalaan ng oras sa malawakang
pananaliksik ang may-akda mula sa
iba’t ibang pag-aaral at literatura
sa mga aklatan at internet upang
matukoy ang pinakabagong
kaalaman at teknolohiyang may
kaugnayan sa pagtuturo ng
pasalitang pagbasa gamit ang
Wikang Filipino na gamit din ang
iba’t ibang kompetensi.
Istatistikang Gagamitin
Ang mananaliksik ay
gagamitin ang mga
sumusunod na palarawang
istadistika sa pag-aaral na
ito upang masagot ang
mga tanong sa pag-aaral:
Frequency count
 Pagbilang (Frequency Count). Ginamit sa
pagtally ng bilang ng mag-aaral sa
ikalawang baitang sa sumusunod na
aspek: kasarian, gulang, katayuang
ekonomiko, edukasyon ng magulang at
bilang ng magkakapatid; batay sa
angking kasanayan , masteri performans
at sa antas ng kaalaman at kasanayan,
kaugnay sa pagkatuto ng pasalitang
pagbasa gamit ang Wikang Filipino.
Halimbawa

Upang malaman ang


bahagdan o porsyento ng
mga komposisyon sa bawat
baryabol, ang gagamitin
ay ang percentage
technique at weighted
mean.
Percentage technique at
weighted mean.
Pagbabahagdan
(Percentage). Ang bahagdan
ay ginagamit sa lahat ng
baryabol na binanggit upang
malaman ang porsyento o
bahagi ng mga sabjek na
kabilang sa bawat isa.
Paggamit ng Percentage
 Upang malaman ang bahagdan o
porsyento ng mga komposisyon sa bawat
baryabol, ang gagamitin ay ang
percentage technique at weighted
mean.
 Ang pormula ng percentage
technique ay:
Pormula
Pormula
n
P = ----------- x 100
N
Kung saan:
P =
Bahagdan
n =
Respondent
N =
Kabuuang Responden
Samantalang ang weighted
mean ay:
Weighted Mean

TWF
WM = -----
N
WM =
Weighted Mean
TWF =
Total Weighted Frequency
N =
Kabuuang Respondent
chi-square.
 Sapagtukoy ng pagkakaugnay ng
propayl ng mga mag-aaral sa
antas ng kanilang kaalaman at
kasanayan gamit ang pasalitang
pagbasa g apat makrong pakikinig,
pagsasalita, pagbasa at pagsulat
ang istadistikang gagamitin ay ang
chi-square.
CHI-SQUARE pormula ay :
(O – E)2
X2 = ∑ -------------------
Kung saan E
X2= the Chi-Square test
O= the observed frequencies
E= the expected
frequencies
Iskor at Interpretasyon
99 -100= Napakahusay
94 – 98= Sobranghusay
89– 93= pinaka mahusay
82– 88= mahusay
76– 81= katamtaman
75-70= Di-mahusay
Iskor at interpretasyon:
4.20 - 5.00 =Napakataas
3.41 - 4.19 = Mataas
2.61 - 3.40 = Katamtaman
1.81 - 2.60 = Mababa
1.00 – 1.80 =Napakamababa
Fishbowl Technique
Isinagawa naman ang
random sampling prosedyur
sa pamamagitan ng
paggamit ng Fishbowl
Technique. Ang Sloven’s
Formula ay inilalahad sa
ibaba:
Sloven’s Formula
N
n = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1+ N(e)2
Kung saan ang:
n = sampol na bilang
N = bilang ng populasyon
e = palugit ng pagkakamali

Fishbowl Technique
 Ang T-Test ay ginamit sa
pagkumpyut ng pagkakaugnay ng
baryabol sa pagbasa nang tahimik
, pagsalita, pakikinig, pagsulat, at
propayl ng mga mag-aaral sa
Unang Baitang. Ginamit ang T-Test
upang mabatid ang mahalagang
kaugnayan ng mag-aaral sa antas
ng kaalaman at kasanayan sa wika
at panitikan gamit ang mother
tongue.