You are on page 1of 39

ÂøçÁõ® PÀÁõ› ¥h®

ÁÈPõmk® P»[PøÃ ÂÍUP®


Á¸÷Áõ® E¸©õÓ Á¸÷Áõ®
v¸¨£¼ A¸Ò ö£Ö÷Áõ®
1.A¸Òu¸® CøÓÁÛß
©Ú® Sθ®
£»® u¸® EÓÄPÒ vÚ® ©»¸®
£s£mh ©Ú[PÎÀ £øP AȲ®
£s£õi ÁõÌ÷Áõ® Põ»ö©À»õ®
ÂøçÁõ® PÀÁõ› ¥h®
ÁÈPõmk® P»[PøÃ ÂÍUP®
Á¸÷Áõ® E¸©õÓ Á¸÷Áõ®
v¸¨£¼ A¸Ò ö£Ö÷Áõ®
2.ÁõUQÛÀ A}vPÒ {ø» Sø»²®
¸¢vÛÀ EÓÄPÒ _P® ÂøͲ®
ö£õ¸ÎÀ»õ Áõ̾® A¸ÒÁȲ®
CøÓÁÛÀ ©QÌ÷Áõ® Põ»ö©À»õ®
ÂøçÁõ® PÀÁõ› ¥h®
ÁÈPõmk® P»[PøÃ ÂÍUP®
Á¸÷Áõ® E¸©õÓ Á¸÷Áõ®
v¸¨£¼ A¸Ò ö£Ö÷Áõ®
First Reading

A reading from the Book of Joel


(2:12-18)
* }÷¯ {âuî C÷¯_÷Á
Gß ÁõÌÂÀ }÷¯ {âuî
A®ø©¯¨£ß E¢uß Aß÷£ {âuî
©õÖ® E»QÀ ©õÓõ Eß EÓ÷Á {âuî
C®ø© ÁõÌÂÀ ©Öø© C¸¨£x {âuî
|õß ©õsh¤ß¦® EßÛÀ E°º¨£x {âuî
{âuî, {âuî, }÷¯ {âuî
1. uõ°ß Aߦ ÷\´US C[÷P {âuî
uõ²® u¢øu²® G©US }÷¯ {âuî
÷u²® ÁõÌÂÀ |®¤UøP }÷¯ {âuî
|õß \õ²®÷£õx Põ¨£x }÷¯ {âuî
{âuî, {âuî, }÷¯ {âuî
2. ö\ÀÁ[PÒ öPõn¸® CߣzvÀ
CÀø» {âuî £u²® ¦PÊ® u¸Áx
CÀø» {âuî {ø» ÁõÌÄ GßÖ®
{á©õÚ }÷¯ {âuî ----- Auß
Âø»¯õP GøÚ } EßÛÀ
Cøn¨£õ´ {âuî
{âuî, {âuî, }÷¯ {âuî
A®ø©¯¨£ß E¢uß Aß÷£ {âuî
©õÖ® E»QÀ ©õÓõ Eß EÓ÷Á {âuî
C®ø© ÁõÌÂÀ ©Öø© C¸¨£x {âuî
|õß ©õsh¤ß¦® EßÛÀ E°º¨£x {âuî
{âuî, {âuî, }÷¯ {âuî
Second Reading

A reading from the Second Letter of


St. Paul to the Corinthians (5:20–6:2)
Gospel

A reading from the Holy Gospel according


to St Matthew (6:1-6, 16-18)
©Ûu÷Ú } ©snõP
C¸UQßÓõ´ ©sqUSz
v¸®¦Áõ´ ©ÓÁõ÷u GßÖ®
©ÓÁõ÷u ©ÓÁõ÷u ©Ûu÷Ú
1. §Ä® ¦À¾®÷£õÀ
¦Â°À ÁõÌQßÓõ´ & 2
§Ä® Evº¢vk®
¦À¾® E»º¢vk®
©Ûu÷Ú } ©snõP
C¸UQßÓõ´ ©sqUSz
v¸®¦Áõ´ ©ÓÁõ÷u GßÖ®
©ÓÁõ÷u ©ÓÁõ÷u ©Ûu÷Ú
2. ©Ãn® Á¸Áøu ©Ûuß
AÔÁõ÷Úõ & 2
u¸n® CxöÁÚ
CøÓÁß AøǨ£õ÷Úõ
©Ûu÷Ú } ©snõP
C¸UQßÓõ´ ©sqUSz
v¸®¦Áõ´ ©ÓÁõ÷u GßÖ®
©ÓÁõ÷u ©ÓÁõ÷u ©Ûu÷Ú
3. CøÓÁß C÷¯_÷Áõ
CÓ¨ø£U Ph¢uÁº & 2
AÁ›À ÁõÌ£Áß
CÓ¢x® ÁõÌQÓõß
©Ûu÷Ú } ©snõP
C¸UQßÓõ´ ©sqUSz
v¸®¦Áõ´ ©ÓÁõ÷u GßÖ®
©ÓÁõ÷u ©ÓÁõ÷u ©Ûu÷Ú
Blest are you, Lord,
God of all creation,
thanks to your goodness
this bread we offer:
fruit of the earth, work of our hands,
it will become the bread of life.
Blessed be God! Blessed be God!
Blessed be God forever! Amen!
Blessed be God! Blessed be God!
Blessed be God forever! Amen!
Blest are you, Lord, God of all creation,
thanks to your goodness
this wine we offer:
fruit of the earth, work of our hands,
it will become the cup of life.
Blessed be God! Blessed be God!
Blessed be God forever! Amen!
Blessed be God! Blessed be God!
Blessed be God forever! Amen!
G¢uß ö\õ¢u÷© C÷¯_÷Á
G¢uß ö|g]÷» Áõ¸÷©
EßÛÀ ©QÌ¢x ÁõÇ
EßøÚ GÚUSz uõÃõ´
G¢uß ö\õÀ¾® ö\¯¾®
E¢uß EnºøÁ Fmk÷©
1. _ø©PÍõÀ ÁõÌøÁ |õß
öÁÖzvk®÷£õx _P©õ´ ÁõÇ
GÊ¢öußÛÀ Áõ GÚUPõ´ } ÁõÌøÁ
öÁÖø©¯õUQܺ
GßøÚ²® ¤Óº AߤÀ ÁõÇ ö\´SÁõ´
G¢uß ö\õ¢u÷© C÷¯_÷Á
G¢uß ö|g]÷» Áõ¸÷©
EßÛÀ ©QÌ¢x ÁõÇ
EßøÚ GÚUSz uõÃõ´
G¢uß ö\õÀ¾® ö\¯¾®
E¢uß EnºøÁ Fmk÷©
2. ][Põà ÁõÌÂß ]PÃzvÀ C¸¢uõ¾®
Gß ö|g]÷» } CÀø»÷¯À
\›¢÷u ÃÊ® ÁõÌÂß ö\ÀÁ[PÒ
CuøÚ÷¯ Enº¢÷uß |õß
ÁõÇ ÂøÇQ÷Óß
G¢uß ö\õ¢u÷© C÷¯_÷Á
G¢uß ö|g]÷» Áõ¸÷©
EßÛÀ ©QÌ¢x ÁõÇ
EßøÚ GÚUSz uõÃõ´
G¢uß ö\õÀ¾® ö\¯¾®
E¢uß EnºøÁ Fmk÷©
The Saviour is waiting to enter your heart
Why don’t you let Him come in?
There’s nothing in this world
to keep you apart
What is your answer to Him?
Time after time He has waited before
And now He is waiting again
To see if you’re willing to open the door
Oh, how He wants to come in
If you’ll take one step toward the Saviour,
my friend
You’ll find His arms open wide
Receive Him, and all of
your darkness will end
Within your heart He’ll abide
Time after time He has waited before
And now He is waiting again
To see if you’re willing to open the door
Oh, how He wants to come in