Sie sind auf Seite 1von 7

Anggota :

Aprilia Lintang Utami


Fiyan Triway Asiska
Imaniyah Al-Ghifariyah
Talitha Agustin Damayanti
Musik Tong-Tong

Tong-tong asalla pakakas bhu-tabbhuân sè è
kaangghuy tong-sèttong orèng sè è ghâbây ghuna
masènnèng ka abèkna dhibi’ è bâkto è tèngnga
saghârâ, lapangan, alas otabâ è sabâ. Tong-tong
jhughân è angghuy ghâbây pakakas komunikasi
kaangghuy ngumummaghi hal sè sèfaddhâ
pabhâjâ. Ė bâkto samangkèn, pèrrèng ampon
bânnyak è ghuna’aghi ghâbây amain orkès otabâ
ansambèl, panika sè èkamain sarèng pakakas
tabbhuèn laènèpon.
Alat Musik Tong-Tong

Kaghuna’an Musik
Tong-Tong

Cèmmacèmma kaghuna’an sarèng pèrananna dâ’
masyarakat, khususèpon èngghi ka’dhinto sè kapèng
sèttong ghâbây mèdia hiburan, jughân sè kaduâ’
sosialisasi sè bisa ngibâ sèn pèssèn dâ’ masyarakat.
Panika aghându’ artè dâ’ masyarakat, madèpa’
pèssèn moral sarèng pèndidikan jughân pèssèn ka
aghâma’an sè kabânnya’an masyarakaddhâ aghâma
Islam.
Konsep dâlâm aghâbây
Alat Musik Tongtong

Syarat dâlâm aghâbây tong-tong panèka bahan èpon , bahan pèrrèng
panika aropa’aghi pèrrèng mètorot sèfat bân macèm èpon pèrrèng.
Macèmma pèrrèng sè lèrreès è ghâbây bahan panika pèrrèng sè
kokoh jughân loros , salaèn ngangghuy pèrrèng masyarakat Sumènèp
jughân ngangghuy kaju khusus ghâbây gântè dâri pèrrèng. Salaèn
panèka pèrrèng kasèbbhut nyarè sè tahan è angghuy abit. Salaèn
ghâpanèka pèrrèng sè èpèlè panèka pèrrèng sè bisa è bisa è patèl (di
pahat) saèngghâ sabâkto è patèl (è lobèngi) pèrrèng ta’ lèkkas bèllè
(pecah) otabâ potong. Pèrrèng sè lèrrès dâri persyaratan panèka
pèrrèng bèddhung bân pèrrèng kaju, salaèn ghânèka pèrrèng kodhu
kèrrèng bân omorra ampon tua namong ta’ alpo’, sakabhi’ènna
panèka bisa ngasèllagghi kualitas se bidâ.
Bhidhâna Alat Musik Tong-
Tong Sumenep sarèng laènna

 Instrumèn tong-tong sè bâdâ è Sumènèp andi’ kalaènan
sarèng instrumèn sè bâdâ è Situbondo. Tong-tong
Situbondo andi’ kalaènan èngghi panèka ruang
rèsonator (lobâng è pèrrèng) bâdâ duwâ’, namong sè
bâdâ è Madurâ khusussa Sumènèp pèrak bâdâ sèttong
ruang rèsonator.
 Alat ghâbây nabbhu (kol-tokol) panèka andi’ okoran
katèbbâlân korang lèbbi 2,5 cm sarèng lanjhâng korang
lèbbi 30 cm, kaghâbây dâri kaju otabâ pèrrèng sè è
lapèsè karèt otabâ ban.