You are on page 1of 27

JAK JSME PŘIPRAVENI NA PŘECHOD NA DVB-T2

ZAHÁJENÍ VYPÍNÁNÍ DVB-T SÍTĚ ČT JIŽ ZA 217 DNŮ

VÍT VÁŽAN | GENERÁLNÍ ŘEDITEL


MARCEL PROCHÁZKA | ŘEDITEL REGULACE

24. DUBNA 2019 | PRAHA


AGENDA

Vít Vážan
Trh televizního vysílání
Povědomí domácností o přechodu na DVB-T2
Jaký je aktuální stav přechodu
Mýty a realita

Marcel Procházka
Klíčové termíny přechodu
TV programy v přechodových a finálních sítích
DVB-T2
Porovnání nákladů domácností na přechod na DVB-
T2
Jak naladit DVB-T2

3
~60% DOMÁCNOSTÍ VYU ŽÍVÁ DIGITÁLNÍ POZEM NÍ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
IPTV postupně roste z nízkých hodnot, satelit je na sestupné křivce*
TV Platform penetration
80.00%

70.00%

60.00% ATV

50.00% DTT

40.00% CATV +
IPTV
30.00% SAT
20.00% IPTV
10.00% CATV
0.00%
Q 2 Q 3 Q 1 Q 2 Q 3 Q 1 Q 2 Q 3 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 1Q 3Q 3Q Q 4 1Q 2Q 3Q
08 08 09 09 09 10 10 10 11 11 11 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 17 17 18 18 18

Jediná Inovativní
Celoplošné Zdrojová data: Nielsen
bezplatná služby H bbTV a Admosphere
pokrytí * Zpráva ČTÚ o vývoji trhu
platform a OTT elektronických komunikací
2018
4
DOBA SLEDOVÁNÍ TV JE VYSOKÁ, PODÍL ŽIVÉHO VYSÍLÁNÍ JE ~95%
TOP 50 titulů nejsledovanějších TV programů je šířeno v pozemním TV vysílání

R ok D enní doba TV stanice Počet titulů


sledování TV v top 50
20 18 3:23 Č T1 23
20 17 3:25 Č T Sport 8
20 16 3:24 N ova 14
20 15 3:20 Prim a 5
20 14 3:24

Zdroj: Měsíční zpráva o sledovanosti 12/2018, Nielsen


Admosphere
5
PR OPOJU
Téměř JEM TV
všechny E SVĚ T TELEVIZE
stanice poskytují A
OTTINTER
službyNETU
prostřednictvím pozemního vysílání
a Internetu

6
83% R ESPONDENTŮ SLYŠELO O PŘECHODU NA DVB-T2
Respondenti však mají jen stručné a základní informace

Zdroj: Znalost DVB-T2, březen 2019, Nielsen


Admosphere
7
43% R ESPONDENTŮ JE JIŽ VYBAVENO DVB-T2 PŘIJÍM AČEM
46% respondentů předpokládá možnost sledování vysílání v HD kvalitě

Zdroj: Znalost DVB-T2, březen 2019, Nielsen


Admosphere
8
JEN 2% R ESPONDENTŮ PŘEDPOKLÁDÁ ZM ĚNU TV PŘÍJM U
19% respondentů již sleduje DVB-T2 vysílání

Zdroj: Znalost DVB-T2, březen 2019, Nielsen


Admosphere
9
63% DOM ÁCNOSTÍ NEZNÁ TER M ÍN PŘECHODU NA DVB-T2
Velmi chybí státní informační kampaň

Kdy dojde k přechodu na D VB-


T2?

Zdroj: Znalost DVB-T2, březen 2019, Nielsen


Admosphere
10
AKTU
Během ÁLNÍ
celéhoSTAV PŘECHODU
přechodu bude zajištěno vysílání prostřednictvím přechodových DVB-
T2 sítí

ČT a CRA již vybudovaly celoplošné přechodové DVB-T2 sítě s pokrytím


99,9 %

CRA certifikovaly již více než 2 000 televizorů a Set Top Boxů

CRA proškolily více než 100 anténářských servisních firem

CRA informovaly více než 50 000 společenství vlastníků

11
MÝTY A REALI TA O PŘECHODU NA DVB- T2
Snaha v y s t r aš i t di v ák a, ž e z t r at í mož nos t s l edov at poz emní t el ev i z ní v y s í l ání

Mýt y Real i t a

Souk r omé st ani c e budou vy s í l at Řada souk r omýc h TV st ani c bude


j en v SD kv al i t ě vy s í l at v HD

Po dok ončení přec hodu bez pl at ný


HD vysí l ání soukr omých st ani c
HD obs ah ve f i nál ní c h DVB- T2
bude pl ac ené
sí t í c h CRA
St ej ný počet vy s í l ačů, vyšší
Zhor šení pok r y t í DVB- T2 pok r y t í
v por ov nání s DVB- T z dův odu vy uži t í ni žší ch kmi t očt ů
a nověj ší c h TV při j ímačů
12
Ji ž j s ou známy všec hny t ec hni c k é as pek t y přec hodu na
DVB- T2

13
PLÁNOVANÝ ZÁKLADNÍ ČASOVÝ HARMONOGRAM PŘECHODU
Po cel ou dobu přechodu bude z ajišt ěn TV signál pr ost řednict ví m přechodových sí t í ,
kt er é z aniknou až v době spušt ění finál ní ch DVB-T2 sí t í

Přechodov á DVB- T2 sí ť ČT
20. 2. 2020
Březen 2018 27. 11. 2019 31. 5. 2020
Dokončení
Kompl et ní Zaháj ení Dokončení
zapí nání
přec hodov á vy pí nání * DVB- vy pí nání * DVB-
f i nál ní DVB-
DVB- T2 sí ť ČT T sí t ě ČT T sí t ě ČT
T2 sí t ě ČT

Pr osi nec 2018 8. 1. 2020 29. 6. 2020 30. 6. 2020


9. 1. 2018
Kompl et ní Zaháj ení Dokončení Dokončení
Zaháj ení
přechodová vypí nání * vypí nání * zapí nání
zapí nání DVB-
DVB- T2 sí ť DVB- T sí t í DVB- T sí t í DVB- T2 sí t í
T2 sí t í CRA
CRA CRA CRA CRA

Přechodov á DVB- T2 sí ť CRA


*Vypínání ve 23 hod. 59 min.

14
DVB-T2 POKRYJE MINIMÁLNĚ STEJNÝ POČET DOMÁCNOSTÍ JAKO DVB-T
Vel ké jednofr ekvenční DVB-T2 sí t ě z ajist í st ejné pokr yt í jako st ávají cí DVB-T sí t ě i
po uvol nění pásma 700 MHz ve pr ospěch mobil ní ho int er net u „5G“

• 26 v y s í l ačů + • 26 v y s í l ačů + • 24 v y s í l ačů +


dok r ý v ače dok r ý v ače dok r ý v ače
ČT MUX1 CRA MUX2 CDG MUX3
DVB-T • Pok r y t í >99% DVB-T • Pok r y t í >99% DVB-T • Pok r y t í 98,7%

• 26 v y s í l ačů + • 26 v y s í l ačů + • 26 v y s í l ačů +


dok r ý v ače dok r ý v ače dok r ý v ače
ČT MUX11 CRA MUX12 CRA MUX12
DVB-T2 • Pok r y t í >99% DVB-T2 • Pok r y t í >99% DVB-T2 • Pok r y t í >99%

• 26 v y s í l ačů + • 26 v y s í l ačů + • 26 v y s í l ačů +


dok r ý v ače dok r ý v ače dok r ý v ače
ČT MUX21 CRA MUX21 CDG MUX23
DVB-T2 • Pok r y t í >99% DVB-T2 • Pok r y t í >99% DVB-T2 • Pok r y t í >99%

15
Stávající síť 1 Finální síť 21
O BSAH D VB-T2 SÍTĚ ČT M UX 21 (D V B -T) (D V B -T2)

# N Á ZEV STA N IC E # N Á ZEV STA N IC E R O ZLIŠEN Í


(dnes SD rozlišení) O B R A ZU
 DVB- T2 s í ť ČT 21 j i ž v y s í l á na (FullH D )
f i nál ní c h k mi t očt ec h 1 Č T1 1 Č T1 1920 x 10 80 p
(mimo Česk ých Bu děj ovi c , Vi mp er k u, 2 Č T2 2 Č T2 1920 x 10 80 p
Úst í nad Labem a Ch omut ov a, kde bude
pr ov edena změna kmi t očt ů v r oc e 2020) 3 Č T 24 3 Č T 24 1920 x 10 80 p

4 Č T :D / Č T A rt 4 Č T :D / Č T A rt 1920 x 10 80 p

 Všec hny pr ogr amy ČT j s ou v DVB- T2 5 Č T Sport 5 Č T Sport 1920 x 10 80 p

v y s í l ány v e v y ni k aj í c í Ful l HD R1 Č Ro Radiožurnál R1 Č Ro Radiožurnál

k v al i t ě R2 Č Ro 2 - D vojka R2 Č Ro 2 - D vojka
R3 Č Ro 3 - V ltava R3 Č Ro 3 - V ltava
R4 Č Ro - Radio W ave R4 Č Ro - Radio W ave
 Di v ác i budou moc i s l edov at R5 Č Ro Plus R5 Č Ro Plus
pr os t ředni c t v í m DVB- T2 hok ej ov é MS R6 Č Ro Jazz R6 Č Ro Jazz
na Sl ov ens k u v e špi čk ové k v al i t ě R7 Č Ro D -dur R7 Č Ro D -dur
R8 Č Ro - Junior R8 Č Ro - Junior

Obsah j ednot l i vý ch vy s í l ac í ch sí t í může být předmět em


budouc í c h změn
Obsah mul t i pl exu ČT j e ses t av ován výhr adně Českou t el evi z í

16
PŘEC HO D O VÁ A FINÁLNÍ DVB-T2 SÍŤ 22 ZAJISTÍ DO STU PN O ST TV SIG N ÁLU BĚHEM CELÉHO
PŘEC HO D U, NÁSLED N Ě V NÍ BU D O U VYSÍLAT TV PR O G R AM Y PRIM Y A ÓČKA

Stávající síť 2 Přechodová síť 12 Finální síť 22 (D V B -T2)


(D V B -T) Finální síť 22 (D V B -T2) od 8.1.20 20 do 30 .6.20 20 od 1.7.20 20

# N Á ZEV STA N IC E # N Á ZEV STA N IC E R O ZLIŠEN Í # N Á ZEV STA N IC E R O ZLIŠEN Í N Á ZEV STA N IC E R O ZLIŠEN Í
O B R A ZU O B R A ZU O B R A ZU

1 B arrandov 1 B arrandov 960 x 540 p 10 Prim a Fam ily 960 x 540 p 1 Ó čko 960 x 540 p

2 N ova 2 B arrandov K ino 960 x 540 p 11 Prim a C ool 960 x 540 p 2 Ó čko Star 960 x 540 p

3 N ova C inem a 3 B arrandov Plus 960 x 540 p 12 Prim a Love 960 x 540 p 3 Prim a 1 440 x 1 0 80 p

4 Prim a 4 B arrandov Fam ily 960 x 540 p 13 Prim a ZO O M 960 x 540 p 4 Prim a C ool 1 440 x 1 0 80 p

5 Prim a C ool 5 N oe TV 960 x 540 p 14 Prim a M ax 960 x 540 p 5 Prim a Zoom 1 440 x 1 0 80 p

6 N ova 960 x 540 p 15 Prim a K rim i 960 x 540 p 6 Prim a M A X 1 440 x 1 0 80 p

7 N ova C inem a 960 x 540 p 16 Seznam .cz TV 960 x 540 p 7 Prim a K rim i 1 440 x 1 0 80 p

8 Ó čko 960 x 540 p 17 Šlágr TV 960 x 540 p 8 Prim a Love 1 440 x 1 0 80 p

9 Ó čko G old 960 x 540 p 18 Šlágr 2 TV 960 x 540 p R 1 R adio Proglas

R 1 R adio Proglas

Obsah j ednot l i v ýc h vy sí l ac í c h sí t í může být předmět em


budouc í c h změn

17
VE FIN ÁLN ÍD VB-T2 SÍŤ 23 BUD O U O D LED N A 2020 VYSÍLAT TV PR O G R AM Y
BAR R AN D O VA, N O VY, SEZN AM U A ŠLÁG R U
Stávající síť 3 Přechodová síť 12 Finální síť 23 (D V B -T2)
(D V B -T) Finální síť 22 (D V B -T2) od 8.1.20 20 do 30 .6.20 20 od 9.1.20 20

# N Á ZEV STA N IC E # N Á ZEV STA N IC E R O ZLIŠEN Í # N Á ZEV STA N IC E R O ZLIŠEN Í N Á ZEV STA N IC E R O ZLIŠEN Í
O B R A ZU O B R A ZU O B R A ZU

1 B arandov K ino 1 B arrandov 960 x 540 p 10 Prim a Fam ily 960 x 540 p 1 B arrandov 1 440 x 10 80 p

2 B arrandov Plus 2 B arrandov K ino 960 x 540 p 11 Prim a C ool 960 x 540 p 2 B arrandov K ino 960 x 540 p

3 Ó čko 3 B arrandov Plus 960 x 540 p 12 Prim a Love 960 x 540 p 3 B arrandov Plus 960 x 540 p

4 Ó čko G old 4 B arrandov Fam ily 960 x 540 p 13 Prim a ZO O M 960 x 540 p 4 N ova 960 x 540 p

5 Prim a Love 5 N oe TV 960 x 540 p 14 Prim a M ax 960 x 540 p 5 N ova C inem a 960 x 540 p

6 Prim a Zoom 6 N ova 960 x 540 p 15 Prim a K rim i 960 x 540 p 6 Seznam .cz TV 1 440 x 10 80 p

7 Prim a M A X 7 N ova C inem a 960 x 540 p 16 Seznam .cz TV 960 x 540 p 7 Šlágr TV 960 x 540 p

8 Prim a K rim i 8 Ó čko 960 x 540 p 17 Šlágr TV 960 x 540 p 8 Šlágr 2 TV 960 x 540 p

9 Seznam .cz TV 9 Ó čko G old 960 x 540 p 18 Šlágr 2 TV 960 x 540 p

10 Šlágr TV R 1 R adio Proglas

Obsah j ednot l i v ýc h vy sí l ac í c h sí t í může být předmět em


budouc í c h změn

18
V D VB-T2 VYSÍLÁM E V PR O G ESSIVE R EŽIM U, KTER Ý PŘISTEJN ÉM
R O ZLIŠEN ÍZAJIŠŤUJE VYŠŠÍKVALITU O BR AZU N EŽ IN TER LAC ED
O statní distribuční platformy obvykle využívají prokládané řádkování
I nt er l ac ed (pr ok l ádané Pr ogr es s i v e (nepr ok l ádané
řádk ov ání ) řádk ov ání )

Zdr oj : ht t ps://vi deo. i bm. c om/bl og/st r eami ng- vi deo- t i ps/i nt er l aced- vi deo- dei nt er l aci ng- f or -
st r eami ng/

19
OBSAH JEDNOTLIVÝCH
V přechodových T2 sí t í ch SÍTÍ BĚHEM
l z e nal PŘECHODU
adit všechny pr ogr NA
amyDVB-T2
vysí l ají cí v DVB-T
cel opl ošných sí t í ch
Sí ť ČT Přechodov á T2 sí ť ČT
(MUX11)
Sí ť CRA
Přechodov á T2 sí ť CRA
(MUX12)
DVB- T (MUX1) Post upné vy pí nání DVB- T po DVB- T2 (MUX21)
r egi onec h
Sí ť ČT

27. 11. 2019 1. 6. 2020

DVB- T (MUX2) Post upné vy pí nání a přec hod po DVB- T2 (MUX22)


r egi onec h
Sí ť CRA

8. 1. 2020 23. 6. 2020

DVB- T (MUX3) Post upné vy pí nání a přec hod po DVB- T2 (MUX23)


r egi onec h
Sí ť CDG

8. 1. 2020 29. 6. 2020


Obsah j ednot l i v ýc h vy sí l ac í c h sí t í může být předmět em
budouc í c h změn

20
JChybí
AK NALADI
st át ní T PŘECHODOVÉ
infor A ktFIerNÁLNÍ
mační kampaň, DVB-
ou by měl o zT2
ajist VYSÍ LÁNÍ
it Minist er st vo pr ůmysl u a
obchodu

1. Mít televizní přijímač s podporou DVB- T2 / HEVC (H. 265)


i . V pří padě st áří TV a STB do dv ou - t ří l et j e vy s ok á pr av děpodobnos t kompat i bi l i t y
s DVB- T2
(~43% domácnos t í j i ž má DVB- T2 při j ímač)
i i . CRA ov ěřuj í kompat i bi l i t u TV a STB - na t r hu ví c e než 2 000 cer t i f i k ov aný c h model ů
i i i . Sez nam při j ímačů na www.dvbt2overeno.cz

2. Použít stávající přijímací TV anténu


i . I ndi v i duál ní pří j em pr os t ředni c t v ím st áv aj í c í TV ant ény
i i . Spol ečné a kanál ov é TV ant ény – obv y k l e nut ný zás ah
ant énářs k é f i rmy – dopl nění komponent

3. Na DVB- T2 přijímači stačí aktivovat automatické ladění


i . Tel ev i z ní st ani c e vy s í l ané pr os t ředni c t v ím DVB- T2
maj í v EPG vedl e náz v u st ani c e pří z nak | T2
i i . Pokud se DVB- T2 si gnál nenal adí , kont ak t ov at ant énářs k ou
f i rmu – sez nam pr ošk ol ený c h f i r em na www.dvbt2overeno.cz 21
POROVNÁNÍ NÁKLADŮ DOM ÁCNOSTÍ NA PŘECHOD

Zdroj: www.slylink.cz (březen 2019) Zdroj: https://antexplus.cz (březen 2019)

22
VÝHODY NOVÉ GENERACE TV VYSÍLÁNÍ DVB-T2
Poz emní TV vysí l ání z ůst ává jedinou bez pl at nou t el eviz ní pl at for mou pr o české
domácnost i

Snadný a ek onomi ck y v ý hodný přec hod z DVB- T na nov ou gener aci


DVB- T2

Bez pl at ný TV pří j em bez nek al ý ch obc hodní ch at ak ů

Ši r ok á nabí dk a nej s l edov aněj ší ch TV pr ogr amů

Pří s t up do TV ar c hi v ů, VoD a i nt er akt i v ní s l užby

Cel opl ošné pok r y t í a v y s ok á s t abi l i t a TV pří j mu

23
DĚKUJEM E ZA POZORNOST
MÁME PŘI PRAVEN DETAI LNÍ PLÁN PŘECHODU
V ypnutí Z apnutí V ypnutí* V ypnutí Z apnutí V ypnutí V ypnutí Z apnutí
V ysílač
M UX 1 M U X 21 M U X 11 M UX 2 M U X 22 M U X 12 M UX 3 M U X 23
Praha - Žižkov 27.11.20 19 8.1.20 20 9.1.20 20 8.1.20 20 8.1.20 20 9.1.20 20
Praha - C ukrák 27.11.20 19 15.1.20 20 16.1.20 20 15.1.20 20 15.1.20 20 16.1.20 20
M ezivrata - V otice 7.1.20 20 22.1.20 20 23.1.20 20 22.1.20 20 22.1.20 20 23.1.20 20
Č eské B udějovice - K leť 19.3.20 20 20 .2.20 20 19.2.20 20 13.2.20 20 20 .2.20 20 19.2.20 20 19.2.20 20 20 .2.20 20
V im perk - M ařský vrch 19.3.20 20 20 .2.20 20 19.2.20 20 13.2.20 20 20 .2.20 20 19.2.20 20 19.2.20 20 20 .2.20 20
Plzeň - K rašov 4.2.20 20 2.3.20 20 10 .3.20 20 9.3.20 20 1.4.20 20 2.4.20 20
Sušice - Svatobor 26.2.20 20 30 .3.20 20 31.3.20 20 30 .3.20 20 5.4.20 20 6.4.20 20
D om ažlice - V ranívrh 4.2.20 20 2.3.20 20 3.3.20 20 2.3.20 20 5.4.20 20 8.4.20 20
C heb - Zelená hora 12.2.20 20 16.3.20 20 17.3.20 20 16.3.20 20 - -
Jáchym ov - K línovec 12.2.20 20 16.3.20 20 17.3.20 20 16.3.20 20 - -
Ú stín.L.- B uková hora 30 .1.20 20 7.2.20 20 6.2.20 20 23.3.20 20 24.3.20 20 23.3.20 20 20 .4.20 20 21.4.20 20
C hom utov - Jedlák 30 .1.20 20 7.2.20 20 6.2.20 20 23.3.20 20 24.3.20 20 23.3.20 20 20 .4.20 20 22.4.20 20
Liberec - Ještěd 26.2.20 20 30 .3.20 20 31.3.20 20 30 .3.20 20 26.4.20 20 27.4.20 20
Trutnov - Č erná hora 7.1.20 20 12.2.20 20 13.2.20 20 12.2.20 20 28.4.20 20 29.4.20 20
Pardubice - K rásné 30 .4.20 20 25.5.20 20 26.5.20 20 25.5.20 20 25.5.20 20 26.5.20 20
Jihlava - Javořice 30 .4.20 20 25.5.20 20 26.5.20 20 25.5.20 20 25.5.20 20 26.5.20 20
B rno - K ojál 31.3.20 20 4.5.20 20 5.5.20 20 4.5.20 20 4.5.20 20 5.5.20 20
B rno - H ády 31.3.20 20 6.5.20 20 7.5.20 20 6.5.20 20 6.5.20 20 7.5.20 20
B rno - B arvičova 31.3.20 20 11.5.20 20 12.5.20 20 11.5.20 20 11..5.20 20 12.5.20 20
M ikulov - D ěvín 31.3.20 20 18.5.20 20 19.5.20 20 18.5.20 20 4.5.20 20 19.5.20 20
Jesení- Praděd 30 .4.20 20 1.6.20 20 2.6.20 20 1.6.20 20 4.6.20 20 5.6.20 20
O strava - H ošťálkovice 30 .4.20 20 1.6.20 20 2.6.20 20 1.6.20 20 8.6.20 20 9.6.20 20
O strava - H ladnov 30 .4.20 20 1.6.20 20 2.6.20 20 1.6.20 20 8.6.20 20 9.6.20 20
Frýdek-M ístek - Lysá h. 30 .4.20 20 1.6.20 20 2.6.20 20 1.6.20 20 8.6.20 20 16.6.20 20
Zlín - Tlustá hora 31.5.20 20 23.6.20 20 24.6.20 20 23.6.20 20 23.6.20 20 24.6.20 20
V al.K lobouky - Ploštiny 31.5.20 20 23.6.20 20 24.6.20 20 23.6.20 20 29.6.20 0 30 .6.20 20

25
PŘEHLED VYSÍ LACÍ CH KANÁLŮ SOUČASNÝCH DVB- T,
PŘECHODOVÝCH DVB- T2 A FI NÁLNÍ CH DVB- T2 SÍ TÍ
M U X 1 (T) M U X 2 (T) M U X 3 (T) M U X 11 (T2) M U X 12 (T2) M U X 21 (T2) M U X 22 (T2)M U X 23 (T2)
V ysílač
kanál kanál kanál kanál kanál kanál kanál kanál
Praha - Žižkov 53 41 59 26 31 26 40 23 MUX 11 : přec hodov á sí ť
Praha - C ukrák 53 41 59 26 31 26 40 23 ČT
M ezivrata - V otice 53 41 59 26 28 26 40 22 MUX 1, MUX 21: ČT
Č eské B udějovice - K leť 49 39 22 50 27 39 27 22
V im perk - M ařský vrch 49 39 22 50 27 39 27 22 MUX 12: přec hodov á sí ť
Plzeň - K rašov 34 48 52 26 31 26 34 31 CRA
Sušice - Svatobor 49 48 52 26 31 26 34 31 pr o soukr omé TV st ani ce
D om ažlice - V ranívrh 34 48 52 26 31 26 34 31 MUX 2, MUX 22: sí ť CRA
C heb - Zelená hora 36 35 - 26 31 26 38 - pr o souk r omé TV
Jáchym ov - K línovec 36 35 - 39 31 39 38 - st ani c e
Ú stín.L.- B uková hora 33 58 55 50 31 33 38 31 MUX 3, MUX 23: sí ť CDG
C hom utov - Jedlák 33 58 55 50 31 33 38 31 pr o souk r omé TV st ani c e
Liberec - Ještěd 43 52 60 26 31 26 28 31
Trutnov - Č erná hora 40 38 60 26 28 26 28 31 původníD V B -T kanál
Pardubice - K rásné 32 39 34 26 28 26 28 34 přechodový D V B -T2 kanál
Jihlava - Javořice 33 35 30 26 28 26 28 35 nový D V B -T2 kanál
B rno - K ojál 29 40 59 26 28 26 40 33
B rno - H ády 29 40 59 26 28 26 40 33
B rno - B arvičova 29 40 59 26 28 26 40 33
M ikulov - D ěvín 29 40 59 26 28 26 40 33
Jesení- Praděd 36 53 51 26 28 26 28 31
O strava - H ošťálkovice 54 37 48 26 28 26 28 31
O strava - H ladnov 54 37 48 26 28 26 28 31
Frýdek-M ístek - Lysá h. 54 37 48 26 28 26 28 31
Zlín - Tlustá hora 33 49 25 26 22 26 22 33
V al.K lobouky - Ploštiny 33 49 25 26 22 26 22 33

26
KMITOČTY SOUČASNÝCH DVB-T SÍTÍ, PŘECHODOVÝCH DVB-T2 SÍTÍ
A FINÁLNÍCH SÍTÍ DVB-T2

27