You are on page 1of 8

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO MÔN HỌC


ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRONG DẠY HỌC TOÁN

Giảng viên hướng dẫn: TS. Vũ Như Thư Hương


Nhóm sinh viên thực hiện: IT4M.K42.S6.N1
CÁC BÀI HỌC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

I. DỰNG CÁC ĐƯỜNG CƠ BẢN TRONG TAM GIÁC. 1


II. DẠY HỌC BẤT ĐẲNG THỨC CÔ – SI. 2
III. DẠY HỌC PHÉP BIẾN HÌNH. 3
IV. DẠY HỌC HÀM SỐ. 4
V. DẠY HỌC XÁC SUẤT – THỐNG KÊ. 5
VI. DẠY HỌC ĐƯỜNG ELIP, ĐƯỜNG PARABOL 6
Mời cô bấm vào các số để đến bài dạy và các icon để liên kết đến
file bài tập
I. DỰNG CÁC ĐƯỜNG CƠ BẢN
TRONG TAM GIÁC
II. DẠY HỌC BẤT ĐẲNG THỨC CÔ – SI

1. Dạy học bất đẳng thức theo con đường hình học

2. Dạy học bất đẳng thức theo con đường đại số


III. DẠY HỌC PHÉP BIẾN HÌNH
1. Dạy học phép biến hình.
1

2. Dạy học định nghĩa phép tịnh tiến (cửa sổ).


2

3. Mở rộng phép biến hình bằng nghệ thuật lát gạch.


3
IV. DẠY HỌC HÀM SỐ

1. Dạy học sự biến thiên của hàm số. 1

2. Dạy học hàm số chẵn. 2

3. Dạy học hàm số lẻ. 3


V. DẠY HỌC XÁC SUẤT – THỐNG KÊ

1. Mô phỏng phép thử gieo súc sắc.

2. Dạy học thống kê.


VI. DẠY HỌC ĐƯỜNG ELIP, ĐƯỜNG
PARABOL

1. Dựng điểm 𝑀 thỏa 𝑀𝐹1 + 𝑀𝐹2 1

2
2. Dạy học đường Elip.

3. Dạy học đường Parabol.