Sie sind auf Seite 1von 142

��#ࡱ#�################>###��

#################�###########����####����####z###{###|
###}###~######�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###��������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
���������������z#�a###�#k#��W7�{�y3�T�(###################
###�###�###########���#####�###�###�#######�###�###�###############################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
####################################################################�#jg####�#(###�
###�###�###�#######
#####################�#�###/#�#
###0#�###########�#######�#D###A#r#i#a#l###########################################
##################�#D###A#r#i#a#l#
#B#l#a#c#k##############################################"
#�#D###W#i#n#g#d#i#n#g#s###################################################0#�#D###
T#i#m#e#s# #N#e#w#
#R#o#m#a#n#######################################@#�#D###G#a#r#a#m#o#n#d###########
##########################################P#�#D###V#e#r#d#a#n#a####################
##################################"`#�#D###T#a#h#o#m#a#############################
###########################"##�#####�#@#######�#
#######.#########�#
######### ###@#�#n#####��?###"
##d####�##d#########@#########���#####��##��############ #
#########@#@#########`#`#########�#�#####_#�#HM####�###########�#L7####�#####c#a#r#
b#r#a#k#e#.#w#a#v###�#####.#W#A#V# #�#####1#0#�#####1#0#2###�#�6##RIFF�6##WAVEfmt
#########+###+######data�6##�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������~~~~~~~~~~~~}}}}}}}{{}}}}}~~~~���������������������������~~~}
{{{{{{{{{}}}{{{}~}}
{}}~}}}}}~~�~~�������������������������������������������������}}}
{yxvvuusqqppnnlnnppqsssuvvuvvxxxy{{{{}~~~���������~}}
{{{{{~���������������������������������������~�~~�~}
{xxyuvxy~~}}y~���������������~~�}}
{�~~}y}xxuxuvvvvx{yy}yyy}~�~~���~~yy}�������������������������xvvy�}sps{{qiksuqgiqs
qnlqusnpsx{{{{����������������������������������{yy{yxqquupnglpqpnpqsusu}}xxyy��{{{
~���}}����������������xxyxvqpqvunnqussssssqquusvx{~��������������������������������
����~{{}
{usqkipniggkpvspsvuy{xxyy{yxy}~yx{��{y}}~~{uvvvxunkqunlnpquxvy��}}�����������������
��������������������������������������}vvvspnklkiilpquuvxyy{yuuqppnnquvxxuvvx}�����
����~{~}}}}���������������{xxvpknpppuuqsslinqsusssxxyx{����������������������������
��������{vqppkilngablvupq{��~���������{y���������}}vyuuqlkknpnkilllklpqplnsyy{}~}��
�������������������������������~~��}xuuqqnqplfffffliklsxxxxx~��~������~~~��~�������
��������{uquupigkppu{}~�����������~���������������������������~}~}}
{y{���������~vuvqqssv~������}
{~}xsspifdddfkpsv{~}xuuusuuuusvxvvxy}����������������������������������������������
����~~yuqifdddbaabfa^_abadfflkklsxvx~~�~��}����������������������������������������
���������}
{yyvuvvvyyvvx{xyslgbgb_d_bilqy~~}��������{sv~}����������������{x~~}vqqux{yxx~���~}~
���~�������������������������������������y���}qx��}sxx}yussx{{vxvupgdfkd__^ZZaa_aaZ
Z\W_bgbbgillns{��������������������������������������{����}�������������������y~yga
bi\TTOPGGJKH=CC;CMJ>@HO^^_nqv��������������������������������������������~{{vvysnkl
qnfgpvniv{ulnspspgfnvqgilxyupquyysllpnklqvspsyyv{}~��������������������������������
������~xx�~xx���������������uq}��qgkpxskkpqlillniggglibb_bfipppuy~~}���������������
�������������������~{xsv{xvy{}}��~{~�}yxvvpkilpnigdgkgd__gkkkfdfinnllkpnsvusy~�����
����������������������������������~y}�������������~{}upkklklklnqslllnnkkkidadiib\_d
fiiiinvuxxyxx~���������������������������������������������{xxupipnfifdggfaffgiplii
iffafddglgknpv������������������������������������~~unkpvysx~}��~�~~}{y}
{nglsupnsv{{{{{{{~~yx{yxqquvyxuqqy}upqnvvx~}yyvvspxypqs{���������������������������
�������yi\^^YWPJKKMTY\^Z^ipssxqpuuusuppu{������������������up~��x~�����u�����������
����Ǧ�������qx}s^HCUP=..33+"#!
01+)18>JOT_nsu������������������¾�=�������������������������}vlf_UTWRJGJMTWRORY\UUY
W^a^^bilkfadluqnusv������������������������������������������{{xpifksld_fg\RRYbdWT^
inliabgkgffdkibiqvqsx}����������������������������������������~qnxsd\lvnYTagaYPUa^W
MMRMKKPTRUW\_Yaknnls~��xv��������������������������������������y}�}pilppkbdbZUZ^ZWU
YZ^_a\^bdknlllqyyy}��������������������������������������vvvqifadZY\UZURUTRYU\\UTW_
d_\abipsx}��}������������������������������������������{v}}xpsxqukbgl_bgnigqqnnkflv
g_d_dkdZUgyndaluliianxunpx���������˹����ǵ�Ǿ�����������qqd_UOKC90=;03>CCJRUZYUP__UTg
idpx{vx}{~}��xnu�����������u����������������Ҹ��1�����xdRRJ9,&!###

####
####'>;=Tlvx����������������ý�����������½�������������yppsxgUWWYMB=BRYTC66EJKKMMRWa
a\\bgldZdqx{vv����������������������0������{��nZ^lkWKHKJCB813==9CHC>BUYPRfnkq������
���������������»����3���������{vxy{l\dnliffbgfWMMR\\Y\\^TR\dbZdqplv�}
{ny��ssy}~~}������������������������{~��vquyvvuqusligZPRYUKHPWYY\abkilsux~���������
������������9���������xpuupnxqqnnnpnqkdaYWWPKKORYWZ\^^ikny�������������������������
����������ua\nxupv��~vy�~}���xgiqpkddffkiinnk_fnnq^Znyibqsvy�������������;��Ŷ������
�xnlvpfTKO^_WY\W\^^\\\ZW\^RP^b\WYadbbd_bi��gdk}�~^v���������������������ȶ�����xffu_
E835,######
###'+!
$9MRWdxyx~��������������������Խ�����������~����sx��{xnggdWPPPH@GJHKRMGMWfaKRi~xbd{�
�~ln��������¹��������¹�������}~{lbpqdRKOMC86335056BJGEG^pxux~���~���������������Ŷ��
�����������}~~yps}yv~~}xu{upgbdb_\Z^ZY^bdpuu~������xss�������������������������~�}x
xv}~}vupkgaWTY_YMMZddY\gsxsu~��}
{��������������������������~xy}xqqpvxsslpslinlafffnifpx}}~�������������������������
��qdikbZUZYa_\inffsvssllpi_\iaMKYkpgTY�~bas�����������������ö��Ž��»�����pn{udWOR_bJ
;COYYPMMKC@MKEG;BPROU\_by}px������������������������ʾ���������n\YOB60,$##########!.
8EPZdy��������������������ʾ��������������y~��{xuqlZOOCCORMG9=JKGJKMask^^daap}������
�����������������}x{��yqy}qdWKEYRJY_TJPWRPWYafdb^anlgu~�������������������������
}��yv{x{pln_R_iliaggafffgfblqllns{vpiv���������������������������������ui_^bg_Ublfb
_ipkki_bfpnggip~���������������������������}xnillf\YUJJKMPU_ag_^gu~����������������
������������������~lfu{lTRlxiUECOYE>GGHKEMMZbZds}�����{��������������Ǿ����������ugp
yssifvsdddf__^^ZREMYTJGC_kPMi�{kks�{\y������������������Ҿ�������}ugUEEH>'#$')"'55,1
=HHHKM\kx~������������������������������������}y�~skia\adUM\YYgZEM_iaKJk���~�������
��.���������y{�}gZZaaZR\b_ZZaafpkZbkgddY\nvvu~�vnx���y�����������������~����~~ndgkk
nkpnklxskfkvpgfggUYssgiks��}�������x����~v��������������������y{~vy�~~}npuyqlnsy}sk
np}
{qx}��������������~vy~xpuxvqkqpgbbgngggkpqx{����������������������������~{��yupqqka
d\TROUUMPRT_fZOYdspin������������������������������y~��lWWs�bMGYqkWPTUWYZTHR\\HEWfn
YRu�xg{����������������������°�����qupaWMG8+6$"+'0356BH@CMUMUp���������������������
�����������q{xy}vxu~�~silZEGOYUTYOdx{}x~�������������������y~����vvxq\TfdZZ\nuigkpn
nqvyyuux������������{v{���uv��}}upx��~sdp��{xv������vnyyvqik}vbs��xip��ubv����~ysy�
�~{{uv�����u����q}���u��������xuux{y}������������x{up{��~vpqspkkllnssgW^bgqpqvu{���
����������������������������~~yniys^JGbqaP56^iH@Y^x�x~���������������������������~�
�xiuuiakqxsdgnuviTYbquiWUfZYqu^Yfafyv\i������������ä����Ů��ͳ�������usbldTEGE55@RUWY
WTf��u}����������������������qad���ik��pdYdq_dy�nfnuqpk\gns��~���������������������
{��sknvya\nnfg_akd^\ik_p{}}}y��������½��������ydfs~{nUTp�pbYYgnlkqpiluqvqxysy���xpv
y����{y����sl}���{~���v��y������������silk_glgsuiu�����������������������{plpngkpnq
plpkbYTbiuqs}�����������������������������ys}�xs{qsnklYPOfsZWdlxvi{�{�����}����{���
��������}un~{s�lv~qysnu}}gZ}��~kqn~�{pn����qf_Zpxvvfv��������������������~����~��sY
_qiRPZ\da\\\Pp���}�������������������{uu��}pq���}�}��p��u^aqsuniy��~vs}i{��~q{y~�{�
�����������~}��}nknplld_Y^gb^Zdqv}��~}�����{����}
{����}y~���~yx��xnqkq~xx��~��y{y���xv��~y~��qlxqlg_ax{snki{��{������}x�����x�}sy}
{ylgy}}
{}���������������������~��xss_lpgbZbiuulpsp}�������������������������}y��~svyganuyp
\^pvsigu~�sv�yv���������������{����~~vplq�ubqvu}pdnqs~��~�uv�q^p�����{�~ilqy�������
����������������ub^fvsd\\\b_PHOTHYpsl^f��������������������������{�sbnvv}}ifdaaiiWb
qsqlku{{qx{{��v���������������������}vy��{vuqdknvupqx��ux~~~����������������������{
}��{qpux{vsuqqssvu{ux�yx{{vx�}
{}}y��y}��{}������������������{vxvxsvuqqkinnkkisyvv}���������������������yvxxsnnspn
qsxvuux}~}}���������������������~}~�~xx{}~xnnquxvppssu{}y~�~xux}�}yx}~}~��yxy~yyxps
vxxuqs{��������������������~��������������������}yyvyvkiffgfgiiikkfilkfkpy}}y{�����
��������������������yuuvqlgiiggkklqpqsvxysv������������������{{xpgkqsqv����vvvsspqx
x{��������uuy���������{sssp}��������gZ_dp{us}����upk^RKd}sgv�������k\^ny~�}������qd
bix�~������fPCMfs�����uslbp��ii�8�\M{���ykYa���}d��&vTa��}^g~�����lGb��a;>Unl������
��kKO^{����������kP^�;�akv����\9H���fOTl���qE;C=\��{G^���g{�bGZ�¬nPi������kPT��qUs�
�#���{aTUl{������¸��W>Ka���MT�����x>G;K���g80Tp��xB)Ku��yqdPZ����x����Ǖ���ugl��p���
§�Tl�lE09O^u������qlfG3K^Ug}���Ǹ��sPWlZCRgv��ö���}^PW\Ubp�����3��sWWYC>Kas��������~
W=EEq��ff��ࡱ����
�bn_q �THb ��g_����M_q�xT61Hfvp���”R���fC6U�{i^����~����xJKk_@CZl}���
�ù��Z^�}RBRfy������ç�is�Z@Jf���}x��ծqx���iCYu�P6Jl��g9Ux�uiq��bJ3HgaWk�������¹���la
ids�y����ǹ���vdB)!
&3WZYu������~}bJ95EgZWv������Ź��qdvbGBKi}�����.�����kK@RM}vn����ŗ{�����uJY�qG9K\
{��������qgT8##9TRMdy��������~pgZGEUZk�����Ծ������uB1B@asWPl����������\=GRig\n�����
�.��ZJpuTERk}�����˸�nYs�g@3Ca�yy���"bu��sP9CHs�v{��ʶ�n���vJ{q{�R>;p��Ks��Ŧv9Y��l_Hu
���GR��vKYOJl�����plvn��l_dv��ˍWp�ȩlC\���xv�u^d����}�����qBHOidKJi}���'�\ulgig���~{
��ȳpCu�n\~}���BW��uC.C�k;=Z���������sG8O��sn�����"{xu}pOdbORfly�������fYYaZ356J_l��
����û��lMb��WTdux����Ⱦ—��_�iROHRi}���Ƚ��~\���dC^�i^Y_Ui�#u���dz�d_qu;66^�~k\_y����~T
GGkd=)9Tg�ž����Խ�uEp��gOTp�˅Z~��ÙWb��Z6'1J��ff��0����fJ9Jb{������������}b;=gpunn��
����ű��_g}kKP^x�����͵�ulxiZJ;KT��p{��ňx���qC>;~�Y5JJ��~�gu���J+i��g>HC��T@av� ԅ {���
¬ss���kPUq������ʾ����a@6=BZix���Ÿ�{��~d85KaGK^v��x�������sPEg�yPZv�������ж���iO059G
ZZp~�������ylaM+#$>Uk}���Ťs�����iPalads������Ŭ��f8CKWaB;Mf��n������q��fE3=EYbp�����
#��~��dBETqg_s���ň~y�����f\p�}as�����������{lR;;TTMZl����������lM'#.ZYBHT}���������
�yY@W\u����v������϶��fBOYYJ\}\��Wnu�����}_��_E8Jbu}���Ů�����RPygOf�KKgy�����ȱ�gU\b�
p^���y�������qB58KGMby��������vP;MWn�Yn���ǜ����U=Ba��aPb���pY���lO!)d�}=Mf��������n
HGY����f��ϧY{�.�vM9��\E\l��������{Wni��YaPa��\}���,���xM$MiEy�uy�g����ȳ��qdH6Gq�bu}
���xU���q96T�E.R����bf���{Y}��Zq\u�~p�������aqv_CCUnfaTi}��������T9HxTgg{��Ȟ\d����s
l�nU����{Md��x�g�ÏOW��x_{���iuikRk}������gOWYW������qs���3q��^=8Ei��Mp��s>a����nU9,
6Z��k��±^^v�����sxnRKfy��¦���lMi��{d\U@0Jb��u����bJq���vkx������8�����b@@OWZW}�s{q�
��~����\H{��yUdpWMix������MPOg����iJsK>Zn�������_}yklYabZv����>��s_ZYH\i_k{��������
~nP6=U}�}{���l�����~�dGG_y������xb�õ�u~�M=Yn{�����py����qZaY66G\
{�}��������qiaM>Rk{�����NJUg��}vfW@.3C^fs����lkg���fGu�WfUlx��˙�ͱ�����sUa_;>Pn����d�
�sg����}lYWORCayv��v���,��}dOK>Rafq��©ld�����vaREKdp~���Ⱦ����_ygRKH__dx���8��ld{vn�
qgUEg���Y���laagYJn�u��\9OTCf����y����f~���fdf{������»���n_RW_Z6EEJ_p}��;����xkG=;�
�ff������š���pB+B}�saZs����Ÿ����_5Pl�ifRdy���������l6=�yJKWky���˻����qU8UpPWf{����¹
���xfO3+@Tbqv��������xlaJ15Rnd_{�ö���ǹ����^OTubxyy�����ʳ��~l\C6Kp��qu����\����vnW.3
l�kZbv~��������ydC5T��}Yp�����.���qP3@Z�x^p���q����}siG&.E^}p}��«����~pMRl{GWs�����٦
��� �
\Yq�f^Zfs��������xJ'G��M_W�ql�������{\36q~�iTi������ʻ���fH1B\��p\~�����ù���g@,;
T��gPl{��������xkM,Gi\Y{ax���qq���qfa\T^Yiv�������kWaUl���ua��������gyuk��f����~��u
lUKp�������{Z�����niYKby������������qHRKJg�ux�����fdaUUWb~~��yyp������yqiYKPdu����ö
���di_^^b_U_s���������nO@EUk��u}��������~kM39;GWiu���������vdHUTYalp�����ȹ����lHGd�
�^\dx~��������kE&B}�fRMkx���������kM9Ep�gk���ý�����}pdYB8P~lf���Щ������pdWG05O{�ab�
��#a�����ngM,B�sa^u���Ȼ�xy���~ZHP~kMTn~����ëv���v_9)dfasuf��u�еq����yRE_���nx������
���qdP8Eq�gf{���������{gOHWYTkx��������q_����Wkgdxsi������s��Znpfanl���{{qk��Ukifk{
g^�}x��q���n��b�����i\u����~����nHn�{l\q���u}u}�xP@y�~vi��u�����xsg���qq���vk���uY@
HKdu�Ǿ����}KOk���}_��������\TWguaYUn�������sOH{���gffds{���¤vxpf�������vZ\������{ng
bPHd����qv�xv��d_xukWp{������susdU\�����_RR��qp����dKOf��Êi{��i�����Y9O�}�u{v��}f{�
�����pW@@\ly�)���nvxupx~n��@6Rs���Uu��������gdUWa{�v����}v�uO~��\akg_l���DZ����g�g1
Ex}��KOq�#x����uM@a��kx\q���aa~����lPYf�U\v}�y��~}������qakMPq���{d_W��p}~��iYks�g\
����y{��������}��6@��s>>b���qG_l�qunTk���p^����kay��aqql�u�����������vf^Tisvd����qn
~���x����iskZHk���^vx�}~����vbqlWq����q~_~����q��dqqaGa��ivn_�������RY^b=W��iUp����
����iR_\MYx���������������yqgx��xv��u��ff�����uJBP��ng��~Z�����~^8=\
{{l~��âuqqlkx��fqqqlbq��#gx�uu~��~Zinfgdl����vl��{suvvsy�P>;b�s\y������a}���ZZb��b^
q�����������Rd���yKBv�{~�}���x{�GM{��kq����Zuf^���TGEk��ki~����xn���fsMa�vU\y����ZM
{��pal�Ï_pd������x��~qUU���dbf�}~~��y��{udMs���~dx{}}du��}��y��xsbPfq}��}n��gx����k
��ln��RJR�{iRk}�$nBa{��vYpWn��ubk���_^y���pk{}
{�����i��{qdv���y{vfY���WR~k}�U5Z�nsxp�������}��u��dapx{~~}���qg����fy��xKTx���k~��
��uRa��nPOgu��������JO�dbnx}�iWpu��������qZ_fu^�����~�}i����}sgki_p��yks�����lxuqpk
��xaa���s����^\sxud_����x~��vW�������~_i{�~pgx���q�����\JZf��\Pq����xRb��qunWk��i�y
k�nvs�ug���W_vks���n�����}
{pklppa}�qWf�����~ukGYfkdp��������p���fUk��^\p��nx���q@;x�dYvunnd\��pq��xsfU{����
��qn���dssqy��vZp������������vy���ybkkpkgau����{v}�xlbMCT_gppq�����~���}\Un��fYi{��
~�����}bZsnZW������xiu������kdy�����{~fJasu�kJZbn��d~��"������qYkif�i��{�����\K^u�x
ubTk~���p\kklPJa���ba���x��af{~~��sv��)�����Uv�{ZWis{pl������u���~bCJ_nnvfl���fdv{}
����gM^�}u}���}x�{~}u��yWHE}����xd��������~ZEMg�}����x���������k>B}nqupg���������sM
n�MRkskn�������}��s_R9=OZ_\u�����s����gKJnsanf������������iJYdgT\Wk���v�����~p^^lu~
������������qkU>BP\gniv�������vn�l^PEYddi���������d_g~vp}��x���������~ZRfvpsu~�us��
������vRk�TP^isuiv��˩y�y��~qgWEZba_u��#�����qfdibTEPgu�����Ȱ�}n�qZCBWgv����Ͷ�nka��
vYKT^y�u��ȫ�fPp�����{ki�g�ql��q�{���i�y���^OUUfv���{����sTTdaUdq����������k^KRTn~��
���}l�sTfxsYp{������Y_����{^EUWUi{������uvg���}d^Yd��in��������{n_KP^iRav��������
�~udRZibi}���������sifaUHZn���������ba�~kTPnp��y������~_x\y�ORviYs������x^Yf��ygZf}
��������nx�}pgZP_q~�������nx�lda\KHWgx��������knibfdbuy����������dO~�~iZi~���n����k
Zs�{vqYan���{�����������}pdROf��k��������xk~�nPZu���yn���l}�y}�v_aRYl��yix���q^p���
yU_���gYi���y^n���qaf}���_Y���{WYg���^\~���U^p���gg����aUs���sYl���^Zq���{fl��}a^p�
��{fx���^Zn���i\y���\Rax��y_y���yPTk���ln����aTp���{s����nZu�vax���������v_dy����sy
���kgx����y~��ub\bs��up~���{niu��yln����piq����n}���sb_n{��qs����y������s������unvy
}xp{���{~��~ldiky��~y����}kfn���qq����ynp�����u{���lbgy���{s���}kgv���xp}��}llpqx��
�{����lfgq{�yux�����yx{{qpu{���vnv}skuy�����~��vp{~������vsqnv~�������vvssqv~������
y{unqyx{����ss}}plv}��������pluy~����yy}xllv}�������}xsss{��������vnqy��������yuux{
yy{�����������ysy}�����~}}yy~��������{vsqqsx�������~xxy����~����xqqx�}xy���}uppy���
~����xsv���{uv}��{y{����}y}~��~~��~��{y~���������~yxy}~}}~���~���������{{~��{{����~
{xy}~�����~{vvy~������}xy{{}~}����}yxxy~��������yvy~��������}{y{{yy}�����~~~}
{}���~~�~{yx{��������~yy{}��~����}{{{~�������~{{}��~{}���~~�����~~~~~~}}
{{~��~~����~~����}}}~~}{}�������~}
{}~�~~���~}~~~}~����~~~~{yy}~������~~~}~~��������~}~~�����~~�~}}}~��~~���������~}}~
��~}}}~��~~����~}~��~}~���~~��~~~~~~~~~~����~~�~~���������~~���~}~~���~����~}~���~~
~�~~~~~���~~~~}}~~~���������~~~�����~~~~}}}~��������~~~��������~~~~~����~~~~~~~��~~
�����~��~~~~��~~~��~~~~~��������~~~~��~������~~~~��������~~~����������~~~~~~~~~~~��
~~~~~~�~~~���
~����~~~~��������~~������~~~~~~~~~~~~~����~~~�~~~~~~~~~~~~~���~~~~��~~~~~~~~~~~~~~�
~~~~�~~~~��~~~~~~����~~���~~~������������������������������������������������������
����##�#�#####�#####c#a#m#e#r#a#.#w#a#v###�#####.#W#A#V#
#�#####2#0#�#####1#0#5###�#�###RIFF�###WAVEfmt
#########+###+######datah###������������������������������|��||��|��|��|�����|
�||||||�|�||�||���|�||��||��||�||��||��||�||��|������||||����||x|�x�||�|�x�|����tx|
�|���||�xx|�||�xx|���|����|�||���x|x|||||�����|������x�|xx|�t|�|��||
�c�gx�k�����xx�t|�x���|��t�|tt�x�x��o��x|���|xxto�||���x��t���||�t|�x�||t||
o�x����k�x��x|x�o|�|�|�tt��t|��o��x||�o��t|��|x�x|xot�||�����|x��|x�||xt��|x���x��|
���x��x���|��t|�|x��tx�����������x|��x||t|��|����|||��|��x|�t|��|��|���|t�txx|
x��t��|��x���|��o�x��|�o||x��||��t|��o��x��xo��t��|t�|o|��x���xx|�||�|x��|x||t��||
����|||��|��||�|x��|�|�x�x������t�xt�|x�x�x������|��x�x|x�x|�����|��t||xx��t���|
�����x��||�|x��tx��x����xx|||�|���|t�|����|xx|�|���|�t|x�����x|�xx|���xox�||||xxox|
����x�|||xx�x��xt��|x�|x�xt�||���|��|�|�xo��k�k�gW�t�o��|�tk�|�|��t�_���|
��kx�o��t�|�x|o�|x����|�|���|x����x|x||�xo��|�x|��xx�|��x�|�xtx���|�����ot�xx|
�xx��||�|tx||�|�||����|x�xox�o�|t�||k�����tx��x��x�|xtt����t��o|t�|�k|�|�|��x|����|
�|�ox��o�����������||�t���xo���to�|���x|�x�x|�|x���kk��|t|�|||��x��x��|�t|x����xto|
�x���|kt|������|�|����|xtt|||||||x�x�x��|���t�tx�t��xx||�|��c|k�|||x�t��x����xtxx�|
�x|x||�����|x�|����||���|��||x|�|��|��|�������x��x��o�|g�|��x|��|��x��|�|��|xt|�|
����||����|�||||����||�x||�|�|�|����|��x|�||�|||x|�x|�|��x||||�||�xxx|
����o��[�oo���BtWt™F�_��g�����tBW|����gJ�c��t�tF�tog����o�tx�g���oo|xo�|�x��|
�������|�|ox��|x���xx|���xx���x||�x|�|||��|�||x�|x�x|�x|||�||�����x�|x�|x||��x�|
x���||x��||��|�|xx��||�|��|t��k�t��_|�o|t�k�_x�N�ƀ#)J ‫ۀ‬gt�g��Sk��
��FB�%|�#��|>g�c��:Α�tS�x�)k[�[>xk_��xx�������[[�cSco�[�o����ok��c�_�ooƀk�x��|So||
gx���xg�|t��c|t�o[���|�k�c��t|tot�k�g��������o|ooo�o��|���|ktt����|tx�t���xk�|||�||
���|x�x��|����x���x����|txt�||��|t|���������||||x|��|���||xx|������||�����������|||
���||�||x|���|�����|�|����|�x||t�x|�|||�|�|��|��x|��txtxx�||��������||�|x||xxxt|
�������|||��|t|||x�x|�|����|||����|xx|�x�����|��|�||x��||||����|������|�xox|��|o|
�g��c||tok��|��|t��to�t�xx�|t�|x��������|xx�||o��|���x���||�|x|txx|��������|x|�|
xxxxx|�|����|��|||xxx|x���|��|||||��|�����|x�|�||||��||��|�|||�||���������||��|||
��|��||�|tx���|x�|����|������txt����||�xx�������|x|x����x�������xxxx�x����|���|��|
��|��|xx��xx��x|���||���x��|�|||||x|||to���xx���x��xg�|o��x�|ot���t���|c�|��x|
��o��x|���tt��||��||�|���|��||�xtt|�||��|��||���|������|||||���������|||��������||
���x���||�|x�|������t��x�xx�|x�x|�||���x���|��|x||�||||||||��x|�|�|�||x|�x���|�|
xx|||��|||�||��x���||��||�||��||��|�||����||||||x|�������||�||�����||��||��||��|
��|||��|��||��x|���|��|||������|x|����������||��||�||�|�|||��|���x|��x|�|x��xx��|
x��||�||��||�||x|||��x���|||xx���|�||tx�|����|||ot�����|o|�x|���|�xt|�|x��tt�|��|
���||||�|��||�������||||���|��|x������x|��|��||��xx��tx��x��||��||��||�|x��|��||
��tx��x|�xx��xx��x��|t��xx��t|�|t��|x��|��|xx||||��||�x��x��|x��xx|�||��x���x��x|
�xt��x|��t��||��||���x�||||||�|������|���|x�||���|�||���x��|x��t|�xx��xt��x|��x��|
x|�xx��|��|��||�||��xx�xx��||��x��xx��t|�xx��|x��tx�|t��|x���x��t��|x|�x�|t���x��x|
�����|x|�||��x��x|��|��x|��x�|||��|���|��||�|x|��x��|��||��t���|��t��xx��|
���x��t��|t|�tx��x��|t��||��x��xx��|�|x��|x��||�xx��|t�|x��|��|x��|��|x|�x|�|x|
��t��||��tx�tt�x�|�t|���|�x��t�||x��|���||�|xx�xx�|x���t��tx�|t��|t��xx��|��|�|x��|
t�|x|��|��|�||x��||�|x|�||��x|�|t��xt��o|��x������|��x||tx��x|�|���|��xx|xx|�x|
�����|��xox|tt�||x�|x���|�|x|�tt�|||�||�x|��x�||��x|x��|�|x|��t��t|�|t��ot��||
��x��|t�|x�|||||�����|x|����||||x������x|�|t��||��xx��|��|x�|xo��|��|t��������tx|�|
x||��||������x�|x||x||�|x�x�������t|�ox|�xt��xx��|�||�tx�x||�|t��t������||x|||
�o��||��t|��t�|x���t��xx��x�||��|x�xo������|�|xt|�����x�|����x�tk����k�k��o�t�|x|
t�|��|||��x|���||���|��|x||����|���x��x|�|x�|x�||x���||��|ttxx�x��|��N�kt�g�|
���go�cx�o����|�o��|tt��g��t��|xx��x��xt�|t�|��|���x|�|�x|tx��x�|�x�|��|����x��x|�|
����|��xt��|��||�x|x||��|��||�|�|t���t������||�|||��t�|x|�|���|��||x��t|�t|����x��|
x|�t��x|�|t|�|��x|�|ox�|t��tx��t|�xt��ot�|g|�xt��|��|�||��|x�xx|��|����|��|�|
�xt���x�����x���|�|t��|t��|��x|�������x��x����|||�|||||�x������|��||��t|���||��xt|
�|��|t��x�|������|��x|t�tt�tx�t|��x|�|||��t��|x|xo��|�|t��x|��|�tx�x��x||�x|�|���|
��t|�||�|x��||��|���x�x����x��t�t|�||�|x�t�|��x|����|x���x���x���xxx|��tt|�o����|
�g�����x��t��||��tg���|tx�����x||tk����k�Fo���k���x�_to�c�|t�o�t|��|cxx���oo�|
xxt�x��oo�����|�k���x�|xktx|���|��ot��|�txx��|x|�|���|x���|txxkt�|��xt�����xx�t|
�xt��k�t����t�|t�|���xxxx�xx���x|xk���|��|�t�����||x|||�|���x��|x��t�to��t��|
�x��oto���|o��xx����tox�x|��|�x��xx�|t��|x|tx����x|�x��||xxt��|��o|��|�|
��kx������x��x|��|�x�|x||�|��t|�����|�|�����x||�|��xx�������kx�����tt�x�x�x��x�k|
����|xtox����|xx�|����xtt|���|t|t��x��x|��t||�x||x|��xt�c��# ߌ#Ƒc�t_�_|��S�W�o|
�No�t�t[�_t|go��k�x|�t����kxgt�t���tc�ok����k�xx���x�xgc|�||�|x�x�������t���|����||
x��|��x|xtx�xx�|�����|�||�tt|��|���x�||�||x|�|x||��|���|��||��|||�x��|||x�x|||�|x|
�|||������||�||�||��x||||||����||�|�||�|||�����|��||��xx|||�|�������|�||||����||
���||���|�||����||�����|||�|||�����||||�������||�||����|x||��||�||x|||�����||
xx||||||||x||��|||||||����||�||||||��||||||�||||�||�������||x|���||||x|||���|��|||
�����||�||||�����||||��|||�����������|||||��|||�|������������||||�|�����||���|�||
��|��|�||||��������|||||||||�|||�||�����||||x||������|||xx|||�|�|||x�||||�����|
�����||||||||��|���|||||����|�||||�������||xx||�������|��||�||������������|�����|||
��|���|���|���|�||||||��������|||||��|���||�||�|||||||�����|��|||||||�|||||||
����||||||||����||||||������|�||||||���|��|||�|||�|����������||||||||���������|��||
������������|||||||���������||||�������|�||||||||��������|||||||||�|��||||�||
�����||�####�######��######�@####�##g###f###f#######
##############################(###
#######
########### ####################### ###################[###
###\#######]#######^###)###_#######`#######a#######b#######c#######d###
###e#######f###############################!###############
%#######'#######)#######+#######-
#######/#######1#######3#######5#######7#######9#######;#######=#######?
#######A#######C#######E#######G#######I#######K#######M#######O#######Q#######S###
####U#######W#######Y###############################
#######"#######$#######&#######(#######*#######,#######.#######0#######2#######4###
####6#######8#######:#######<#######>#######@#######B#######D#######F#######H######
#J#######L#######N#######P#######R#######T#######V#######X#######Z#################
#####################################################

##################################�,###r##�$#####�#k#��W7�{�y3�T�#i##############
#�##�0###�#####�#####��####�#####�#####��####�##############�####���#@##�##########
##���#�#####�#�#####�#################
##�######�####################�######�####################�######�#################
###�######�####################�######�####################�######�#####
##############�######�#####
##############�######�################# ##�######�#####
###########"##�######�#####
###########$##�######�#################&##�######�#################(##�######�#####
############�##�######�#################�##�######�#################�##�######�####
#############�##�######�#################�##�######�#################�##�######�###
##############�##�######�#################�##�######�#################�##�######�##
###############�##�######�#################�##�######�#################�##�######�#
H###################����#ʚ;�#��#ʚ;########<#####�#4###d###d###d###d####��W\�*#��*##
###‫؟‬
*#�*###########�W##�#g#####�##########�#4###F###d###F###d###��*#h�*#####�*#�*#####�
������##*#p#�#########p###p#�#########@#####�#i#####�#)#####�#####_#_#_#P#P#T#1#2##
#�# #####%########�#0#####�#####_#_#_#P#P#T#1#0###�#############�###�##?#�#
#####�########O#�#
#####�#####
#####�#�#####�###########################�###########################�#############
##############�###########################�##### #####################�#####!
#####################�#####"#####################�###########################�#####
$#####################�#####
%#####################�#####&#####################�#####'#####################�####
#(#####################�#####)#####################�#####*#####################�###
##+#####################�#####,########### #########�#####-
#####################�#####.#####################�#####/#####################�#####
0###########
#########�#####1########### #########�#####2###########!#########�#####3###########
#########�#####4###########"#########�#####5#####################�#####6###########
##########�#####7#####################�#####8#####################�#####9##########
###########�#####:#####################�#####;###################/#�#�#####�#####<#
####################�#####=#####################�#####>#####################�#####?
#####################�#####@#####################�#####A#####################�#####
B#####################�#####C#####################�#####D#####################�####
#E########### #########�#####F###########
#########�#####G#####################�#####H###########
#########�#####I###########
#########�#####J#####################�#####K#####################�#####L###########
##########�#####M#####################�#####N#####################�#####O##########
###########�#####P#####################�#####Q#####################�#####R#########
############�#####S#####################�#####T#####################�#####U########
#############�#####V#####################�#####W#####################�#####X#######
##############�#####Y#####################�#####Z#####################�#####[######
###############(#�###PK##########!#V�#��###�#######[Content_Types].xml
�##(�##############################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
#####################|��N�0#��H���+�#8 �����#�(#�8�Ī���V���EB�p�ֻ3�iV�wb��l
��V�##L�l##�y�� �Ё�##9!�u{y��L I#u�F���^k2#z ##���c��eN`�0����[mb`
\��!��#�s,�#��H�ё##��9�����#���}�~�T�#U���6�UP�l¼�;�{-�dۡx��/�#�f�t�ΓCR�����}ov��|
i@��T�#�;���\/E�_###��##PK##########!#��
K�###&#######_rels/.rels
�##(�##############################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
#####################���
�0#���#�nS=�H�^D��#�t�i#�U�ۛc#���a��)��hěB#�U��r#d�k#�)����#Dd�
#gI�D#�r�*�d�S(�"QlT�3�Q�4bb'��օ#9��I��#�]��e�3�\0ťQ#.�#D=�����v�tr�5��##��a�ƓI+D��#
V0;f�[�e!#��/###��##PK##########!#��###�#######tableStyles.xml
�I#�0#@Ὁwh�}-CQ$#� +w�#*�!�@h�#��e��/�?J��X�d4#��##�5 ‫ݤ‬##�{�c@�q�qi�`�
#y�ߥ<qOys�#W�Цh�p#�ssB�mG��=�Y���fQ�m�
�[�{ӕ$��#��#ԉ��7�� ��'��iH#\z4�qT�չ��*,~@�?###��##PK##-#########!
#V�#��###�#####################[Content_Types].xmlPK##-#########!#��
K�###&#################0###_rels/.relsPK##-#########!
#��###�#####################tableStyles.xmlPK##########�###�#######�#######�#]�####
�############ ##############*#`#�# ###���#####��#3ff#���#���#��##3ff#`#�#
###���#####ff�#72�#��##��#3f�#���#`#�# ###���#####___#�###���#�WW#�-##|��#`#�#
###���#####�3##U###�##�3##�3##ff�#`#�# ###���#####��##�###f�##�##�3##f#�#`#�#
#######���#ff3#�3##��##��##�f##CK##`#�# ###S ##���#vi�#���#�3##�f##��##�3##`#�#
###L#L#���#ff�#���##��#�3f#��###f�#`#�# #####Q#���#VV�#��#3��##��#��###Y�#`#�#
###.]\#���#��#���##��#���#��#B��###�#>#####��?###"
##d####�##d#########@#########���#####��##��!#########�#�#####��?
###l###F#######d#####�###@#########���#####��##��########�####" ##�#####�# #######
#######�#@####### #######�#`####### #########�##### #�#n#####��?###"
##d####�##d#########@#########���#####��##��
########### # #########@#@#########`#`#########�#�#####@#�#n#####��?###"
##d####�##d#########@#########���#####��##��############ #
#########@#@#########`#`#########�#�#####P#�#R######## ############### ##
### ######## ##
###@######## ##
###`######## ##
###�#####`#�#
###############p#�#>###############################################################
##�#�#>#####################################################################
###PK##########!#�����###�#######[Content_Types].xml|��N�0#��H���+��r@#
%���r(#0r&��7y ‫&{}ܪ‬i�*T8�f����;��L6�V�T-###{#�V~n^�{)�@��ŀ�< �uw}�l#
I�v�VN��#��L�TL#�3��p�G��|H�‫(`�ﴉ‬U�oȮy�#����=��J2:���88�Z
)9k��R�#�/Ju"(�\fh��nX��# s�o�iࡱɶG�#���g#�ࡱ�q�#�s ��J�ࡱ
 ��8
�`#�
� '*e$��#ީ3��/z���###��##PK##########!#��*�###8#######_rels/.rels���
�0#D�#�n�z#����Ѓ#�#X�m#l����o�##��0of��5O�I��w
��#AN{c ‫�ݠ‬v=m� 8�38yG
���6�U}� S#�h#�Lq�`L)#�d=Ҍ\�@.;��3�,� #�;#$�e���##):� v�#q}������j:z�ɥ##�'k 茜
(f,Ɓ�##��X����A6�\�m>###��##PK##########!#��_$�###�###!
###drs/slideMasters/slideMaster1.xml��n�0#��'�#"�N
## #��Nh#�@�ծMp �q��tЫ=�#mO�c�!�b-L��#�O����wl:W��#�$�Aĺ��\C#a^4#�6`\###��#�‫ؤ‬
4b��������#��-#C���#�#�m�ES!�v�ʽ) 1�#ńA�#%!#�5�T� �
]��j�j�j�#�t����##�#y�0�v�#�#�>�#1�z�#�-N#�nT�[���##%� {#
‫�ܦ‬Ԍ# ���# 8 Qd$ �v# ��# & �Տ# � �uy��#_#x�xĪn�
‫ש‬n�^��z�tL�opi��E�z��^#�x#P��K��&���B�Z�Z�#3�2&>�`(?�?*TȚ�M�F#�i��7
<��N�J=��#;���;�t�#�#7#{3dā�}##t �a#Û�#!�B�|������K.�#�#0I$
��.��\$
ͥͥQrɹH#�KSr Ԫ�
qr�EvÁu#����h#�hJNN�e�vI)�K#�����c6KL9&�Fcj#0��떘 rL��j��#�G�x�e�iVK#
�#쳋*�#/�K����K#s4#w�C��=#��$#�U��|�RZ'�*n��}#�+~##Y##�3Y#eR�˶� Qʤ�Z+!-:�
���h�#�*#f���Z����9/��q^V9�y��u`t#�ѵ‫܆‬#xk��=#�_�m�#���##��ϯ�[#e��y�#_|
^�S�iCn���r_#�O�V�S�##����k��W��*�Yo�����湜 g�g��
��Z�Q6���#�J#6�q�#���ߝkX�V�#�o�)[K�aK�Vd ߝ�X-�T�Y�?#��#Q��簤�m�ٝc�]�y#��‫_ق‬em�<-
nGbJ�U�#�9HS`��P,OE#�<
�W�##�U���P�#���{�m�dg##߱ �d#�.�P���
��p)Ȟ#s�A�h*��w!�# Ҁ8#�<�9�#n� #+?�‫�ڳ‬X>�g#���&�*]�X>{���}��#�;C0�v�.#�#�WIj#�a��c
ࡱ]W�QƠ=f
t֏T.�#�c�����v��V�Y�Ky\��>��###��##PK##-#########!
#�����###�#####################[Content_Types].xmlPK##-#########!
#��*�###8#################,###_rels/.relsPK##-#########!#��_$�###�###!
#################drs/slideMasters/slideMaster1.xmlPK##########�###+#######
#�######��######�#### ### ######�######�(##### �######################
�###############�######
�#########
##�##�f######�#�#���#�#####�#####�#####�#####�#####�###########?#####?
#####��####�#####R#e#c#t#a#n#g#l#e# #3######�####P#�#�# ####�######�###########�W##
�T#####�###########�# ###Click to edit Master title style##�#####!#######�#
###!############�F#####
�#########
##�##�`######�#�# ��#�#####�#####�#####�#####�###########?#####?
#####��####�#####R#e#c#t#a#n#g#l#e# #4######�####�#�#�#�####�######�###########�W##
�#####�###########�#R###Click to edit Master text stylesSecond levelThird level
Fourth levelFifth level##�#####!##########
##########
#######�#
###S############�#
####
�#########
##�##�`######�#�##�#�#####�#####�#####�#####�###########?#####?
#####��####�#####R#e#c#t#a#n#g#l#e# #5#####"�# ##��# ##PK##########!
#���###�#######[Content_Types].xml���J�0#���#�*m�##i�#�G#]#`H�m�6 �Xw��t?.�
#g��#�W�i#3E��)�.+#�7��
>�O�##N�
�1#�‫ˋ��ޑ‬z�#�"�#+#R
�R�#hB.} �/��#�<�^#�#�I�Tխ��%r�HK#4uK#~�I<n��@#id###�ҥ#C#�ƔI������Pf�^Ã|�1@�
‫ڰ‬
‫�\ڰ‬##}/�i�5$^1�g�2�4�%##(kʿS###�uVS�F~_|'�s��ࡱ�H���
ࡱ l{ �. �?�|###��##PK##########!
#1�_a�###�#######_rels/.rels���j�0
�ࡱ�ѽ
�q �C#�No�^K#ࡱ
[ILc�X&mࡱ�0XFo;�#�>���0���x�#�M#��e��`��|X}�����đ
�I`ࡱ��N4a�G2�$�R�##KI�Z�#)�4�(�M�9`�c#tB{A�m�:�f@�`��3��n#�|O��#��,‫�ܗ‬r���
ࡱ�j��x��R0#T
�,�0����@���##}W�B�L��Ǭ#5v####��##PK##########!#
�G#�###�#######drs/shapexml.xml�V�n�6#|/� �Zh- ‫ٲ‬e#�,|
�#p##�b�i���P�Jї��wHʱ�#E#�KB����#�9���Trr`�.�H��S�#&R�#�!
��/�GjMEF�#,�X�}����ո�#6�z\%�N�j���鎕��$+&0�KUR�O�Щ#���T 㠒 w�A0 蔴#�
B�æZ+3Jo#kE�,��A#{D�#�# #‫ޱ‬
8#}�Ӭs[(p�d�X7`�#�)z#�W8��_#��8S�v8�M���#�Ym~ƹ##�U#��R�~��2�#�##(�=�8�E���#�#������
#t|�Uy-##G�9���#J#�O�7��nl�cv�$5�~#�#)VD�#�-b#�#�T��2y5(b#%�B&-
QzX��hz9�#'���Z##����6�#�#ʅ��9H#��-Jd�#����ӽ*#�Q0Z
#�ȏ���##�?Y�"ࡱ�
��7�����&#a4�#Y�D[�0�W�E�d-s�)�e#w�HY��"�r#�k#�(y��p#�5#6�#(�-OSx�+�W+;���[#aް
�Q0���`#��2��8#�A8��#A4���ࡱV�`�$}�#9&ި���k�_���#jt\#�)‹2�(FWatl�e!2{ 4-
�#��0��Wb��#q�#�q���Qo#���r�Of�`#/����M~#�ξ���Ű)9#��{���#�
S��##�
#w�#_B�#�K��G���#��쨱쨱쨱� j���l#�m��;#.�dj�]������O�M9�֧�

�-��z]��x�@�#‫ݝ‬T�#9*��Q����y��&�1Fa#�X���
��m{F�˙D�@:*RDM<t#7�i|#��eE�Jl��,4\��‫�ޟ‬SU5��A�VZu�76��Z��
&#��F?��^)��u�il��3�#S�h����λ 9�#‫ދ‬##���t����k] #�
�2�#(
’ ���#�;;�#$#:##�#x#�h#�=�n��f#�J��m��#zbo���.��##���# n#j��U�N�����)p��+�, ��,#�_f'
���v�ֺfv��7 ߟ�#m���#4^>n��klj�^e�.i.U��Pt"[SEM.#�eQ�?Ћ##�DŽ�m��G6�d 봶ࡱ�'p�yk��#�
�Ǝ<�Ȕy��� IM�5#M�'a ‫�ޘ‬xf��O#:�o6sk%en�u�g�Q�r��Z�{m8#�#���{�
�_�F�����^#�L�i
t#UP#B;�jf����hk�/��#5�@�i�f"��:��nK���w6;�ࡱ7�###��##PK##########!#��L

�###�#######drs/downrev.xmlD�MK�@#E�ax�#i'Vh��i)Ҫ`�~#��yM��7afl�ࡱ ��
�B �{9 �3[�#gr����
~�� .���T�#փ ##�56�IE<,��W33�xG�}(E���PA#B�I 鋊
�m�cw��`�ѕR;�"�4r�$ci���PaKO##_�o�`�L���‫��]�{ݦ‬X#�����M�|
ԫ���
##�#����a�O��_0 V #�����j�C#�)�~�6����###��##PK##-#########!
#���###�#####################[Content_Types].xmlPK##-#########!
#1�_a�###�#################.###_rels/.relsPK##-#########!#
�G#�###�#################)###drs/shapexml.xmlPK##-#########!#��L

�###�#################�###drs/downrev.xmlPK##########�############�####�#�#�#�####�
######�###########�W##�R#####�###########�#############
#################�#
###############�#
###�###�#�#�######�#
####
�#########
##�##�`###ࡱ###�#�# ��#�#####�#####�#####�#####�###########?#####?
#####��####�#####R#e#c#t#a#n#g#l#e# #6#####"�# ##��# ##PK##########!
#���###�#######[Content_Types].xml���J�0#���#�*m�##i�#�G#]#`H�m�6 �Xw��t?.�
#g��#�W�i#3E��)�.+#�7��
>�O�##N�
�1#�‫ˋ��ޑ‬z�#�"�#+#R
�R�#hB.} �/��#�<�^#�#�I�Tխ��%r�HK#4uK#~�I<n��@#id###�ҥ#C#�ƔI������Pf�^Ã|�1@�
‫ڰ‬
‫�\ڰ‬##}/�i�5$^1�g�2�4�%##(kʿS###�uVS�F~_|'�s��ࡱ�H���
ࡱ l{ �. �?�|###��##PK##########!
#1�_a�###�#######_rels/.rels���j�0
�ࡱ�ѽ
�q �C#�No�^K#ࡱ
[ILc�X&mࡱ�0XFo;�#�>���0���x�#�M#��e��`��|X}�����đ
�I`ࡱ��N4a�G2�$�R�##KI�Z�#)�4�(�M�9`�c#tB{A�m�:�f@�`��3��n#�|O��#��,‫�ܗ‬r���
ࡱ�j��x��R0#T
�,�0����@���##}W�B�L��Ǭ#5v####��##PK##########!#
�Ʊ�###�#######drs/shapexml.xml�V�n�6#}/�ࡱ #�Z(�l�"c����#n`�Y�3-Q1#�T)�vR��w��m
%##E�ypHq8<g�s��>##�홮홮홮�� o#�1����DŽ|}X�#�U�ʌ
%YB�YE>��˧r\�#l�ոL�Θr��T�#��Q%���+]P#S��)5��4��A��t�`�)(��#\��\k#�w��x���h0��%-
��{�#�G|#�4vn###+�>U#�ࡱ�d�#�+# �T_4P �L5��il��:�#�*�
�v,�#V P#K���s (s�!Z/ ��0��옐^��‫�ك‬#�
h{�ß*��6
�A��\#��A?*�=<���#��sB#QЋ�}DD��h�#
���?@�#,��#�c!;$hY��|a�jT#:J��tZ�t��
#�r##'Ւ#qm#,G!�us#�
ic��@#�_������ₜ֚'�8�#��(��`�G�|�O���#,�a
�f
‫�_�� ޛ‬B#�w<˘l#=�~(���ZU*77�*:p�x�:M)AA�i��&��#�CHV#�LhoO#\�4#!p��ʲ�#��#pE߰
�Q0��r0#��2���0#�A#O�A#��|�ՊKvJ��Yy����n�^��g��P�ゃ x�# �Z�?W��.#��K`(#n‫܊‬#�ࡱ?
#�e?#F��?#�{~�[#�t���Y8#
#��t�&�#{g�J��`ؔ�
#'�#v�]v�2�#���]#ҌkP����Q�#=&E���|�f��Q���##���l#��#���8\�m���v�#(
�#(*��I�9NU��#��u��7h�@w��#�#�B��P�#��##�F#F##��#+�@���m�Ⱥ�)(###�)xM�9g#f�Ѫ(�Y�M��!
rAQ}8~��l��#�;e�k�Ȭ���ra@'�2#�
#�ʐX_{#bgke�ѕ��'��+��u-S#�㐱�#v`�
�s�#Α�z#h#�
����ze�
�{;�#�ࡱ.A###��E#`>��#P��¢6ξM0W�L�m��
�#<{d�#���_`B�ZU���8�
�J#ࡱm1e�[�Sˆ��In��eࡱnk�懣ࡱm�y9#�@�<���_#S[(+;tI�!�o�0(:�����˧���#z#p#��0� ࡱ‫ݸ‬
7�Ͳ�u���uB$#�#NN@#���#���)>L�#��1�#�O##������#�.@7���V*��03�(�r��Z�{m8#��#�d�#�^�&p
5v�fl��}+�4#t###B;�+f����h��B�f�Vo#Ҫ��K�].�#������w###��##PK##########!
#�r#��###�#######drs/downrev.xmlD�]k�@#E�#��e�����#���HѶP#~#��#�`v6�nM��]��>#w8��3�
���e##�##qnuŅ�l�����#Ycm�#\��|ֻ�b�m�[��B!"�}�
�#�TJ��d�#lC#��u#C<]!��6�M-�I2�#+�%6�RR~�}##�W�1?ޭ‫�ۏ‬#��aUo#J���3�@]�ࡱ�|�� _�z�
[���8�?�]���[� [ �)�#### ��##PK##-#########!
� #m
#���###�#####################[Content_Types].xmlPK##-#########!
#1�_a�###�#################.###_rels/.relsPK##-#########!#
�Ʊ�###�#################)###drs/shapexml.xmlPK##-#########!
#�r#��###�#####################drs/downrev.xmlPK##########�###
########�####�#@#`#�####�######�######### #�W##�R#####�###########�#############
#################�#
###############�#
###�###�#�#�######�
####
�#########
##�##�`###ࡱ###�#�#0��#�#####�#####�#####�#####�###########?#####?
#####��####�#####R#e#c#t#a#n#g#l#e# #7#####"�o ##��i ##PK##########!
#���###�#######[Content_Types].xml���J�0#���#�*m�##i�#�G#]#`H�m�6 �Xw��t?.�
#g��#�W�i#3E��)�.+#�7��
>�O�##N�
�1#�‫ˋ��ޑ‬z�#�"�#+#R
�R�#hB.} �/��#�<�^#�#�I�Tխ��%r�HK#4uK#~�I<n��@#id###�ҥ#C#�ƔI������Pf�^Ã|�1@�
‫ڰ‬
‫�\ڰ‬##}/�i�5$^1�g�2�4�%##(kʿS###�uVS�F~_|'�s��ࡱ�H���
ࡱ l{ �. �?�|###��##PK##########!
#1�_a�###�#######_rels/.rels���j�0
�ࡱ�ѽ
�q �C#�No�^K#ࡱ
[ILc�X&mࡱ�0XFo;�#�>���0���x�#�M#��e��`��|X}�����đ
�I`ࡱ��N4a�G2�$�R�##KI�Z�#)�4�(�M�9`�c#tB{A�m�:�f@�`��3��n#�|O��#��,‫�ܗ‬r���
ࡱ�j��x��R0#T
�,�0����@���##}W�B�L��Ǭ#5v####��##PK##########!
#�L#D�###########drs/shapexml.xml�V�n�8#}_i�!
��*CB##4�###�VU�h�M�l#;�8�v4���v(�[�Vm�O�#Nb_�s���i_q��"!ᇀ xLd2/�MB�^/�#�#MEN�#,!�!
��ࡱ ��
�c=ij# �E3�#պ�� zM�e#m>Ț |+���ƣ��Պ5Lh��Q�{� #�*Z
r�P�n]_*3�.�.�W� 鏆�x�V��e#qÙ#�^7�-�1��mӁ��#L��#
����@%Ğ2�b76UJࡱ�y�}{#�#�#T���z�#ʆ�#m#�##�WK�f���>!Q��-A�#�##��#�##m��"t�/T�VF&�,
#�#G�Q# ��#GA�#��N�^{#&�� @N��aF4���#vH��Z5�3�oF�@ QȨeJ�V�v[#�0� �,9ࡱ�#�##o
s#�ra�+
�#�(��w#eq!��*#�}#�#��(�p�G�|
�O�i�#�a<����t#�0Y#�ɶ�s&NE#�ࡱ �RUfJ6�#2Y �p�ʌ�jBM�a�Q���� g Yc`)W�#�8�Y#/p
%�df�)#{#!�3Va?
f�#�b?ZF#ࡱ###?#dz�0���|�ժ#쐤‫�׳‬v ##�#{l���ࡱ@�N�#���J�)�C #�Y��##MK��'J#�/
+1]#�8:#�q<8�E��F�ԟ��p#/f�l�,�#{f#���bؔ#
�<�#���|��)�x#/�K#/�#_��#��L�#���J�]o��� j���ln� =#w:#�=���vT
��
�L�rn��3��#�#��{]#{}�@�#‫ݭ‬T#��)�#�#�g��_#:�8�"#��#�ZA�����h�T�D
###�&D#��Ɠ�hY�T�ĺ��D��X��#Uu�#�/�U�Nxf�n����`��F��=��#
%���xh:�I�#]�����Lࡱ E#�lE#�#��#WXa�g�#ե��@#�#�e�#(
ࡱ� ��
#�+;#�#pD#�'4#�n�@i3��J��##)�Ԟ�m�Y��Gt��
%��$�Pk��2��*�G��q>�1c��#ɰ��uZX�<�y2��i���{�A�v��8\����#���MmЫ��%C3#F'#���{0##�|
��Q���h:#��#��l#�`�i8��@et��#j��dX)�嶭�J��>#�8�KB����ʞ#o��d## ࡱ‫ۄ‬
4�UU��S�\�#�n�2�[w�1#�M4����Sy��~��&a#��}�TR#v�T:�"��+w
p7#��{���#�fEmW�#�5#�#�#d�*h#tSUR#7�R�0{L�bFO��V �Qw�˚g#���1�mK�g5�Zy�j�瞩
#�/J�#�D~I#5n��C���#Uwn��zr�#�#���###��##PK##########!
#u#�#�###�#######drs/downrev.xmlD��N#1#E�&�C�L�#�#p�#bDId#H��c��L��N��
ࡱo�B�7��‫ܜ‬ɬ��8�#�c#��
#q�t�F��}�#�##Yc�#�)�lzy1�\��7t�F##�C�
�#�\�P�d1�]C����#c��H�Mp[�A��Ŋ�C�=�T|m����#��nV��Λ���~Q��J]_u�G#���?
>,?:s�W���Z�`<#=�8��#��#
����l�)��####��##PK##-#########!
#���###�#####################[Content_Types].xmlPK##-#########!
#1�_a�###�#################.###_rels/.relsPK##-#########!
#�L#D�#####################)###drs/shapexml.xmlPK##-#########!
#u#�#�###�#################U###drs/downrev.xmlPK##########�###^########�####�#�#�#�
####�######�###########�W##�h#####�###########�#####*###�#############
#################�###########�#
###############�#
###�###�#�#�######�#######�x##### �####j###�### ###�#####
�############C##�*#########ࡱ###�#��####�#####G#r#o#u#p#
#1#5#####"�####ࡱ########�####�#j# #�####�####"#
�#########
#####�x###ࡱ###�#�#��
�#####�#####�#####G#R ##�#####�#####�#####�#�o##�###########?#####?
#####��####�#####A#u#t#o#S#h#a#p#e# #2######�####j###�### ###�#####
�V#####�###########�#############
###########C#########�#
###############�#
###�###�#�#�######�###B#
�#### ####
Ԕ##�###########?#####?
##�##�V###ࡱ ###�#�#####ࡱ #####�#####�#####�#ࡱ
#####��####�#####L#i#n#e# #8######�####�###5###�###5######�<#####
�#########
##c##�$###�#####�#####�#####�####### ###?#######�#
###���#####��#3ff#���#���#��##3ff###�#8#####�#0#####�#####_#_#_#P#P#T#1#0###�#######
�.####��#0[#�####)###PK##########!#��#��###########[Content_Types].xml���N�0#E�H��-
J��@#%�ǎǢ|�ș$#�‫�ز‬U��L�TB� #l,�3�;�r�##�Ø��J��B+$�#G]��7O
‫٭‬V��##<a�#��(7��I��R�{�pgL�=��r#����8#�5v&��#�uQ�#뉑 8��C��#��#X=���$ࡱ�?
6N�JC#��#���F�#B.ʹ'�.�+���Y�T�#��^e5�5�� �#�#ð
�‫�^ݎ‬N�#`�?�#��ࡱ[ࡱ###��##PK##########!
�_�g #-�;�����Yl�6|����������
#�֧��###6#######_rels/.rels���j�0
�ࡱ��
�}Q �#%v/ ��C/�}#�(h"#�#��O�#
�#����=������ #��#��C?�h�v=�ࡱ ��ࡱࡱɅ
%#[xp��{۵_�Pѣ<�1#�H�0�##��O�R�Bd��#�JE�4b$ࡱ ��q_�#��#�6L��#R�7`������0�O�ࡱ �,�E#n7�Liࡱ
b��/�S���e��#���###��##PK##########!#ky�#�###�#######theme/theme/themeManager.xml
�M
� #@�}�w��7c�(Eb�ˮ��#C�#AǠҟ����7��#՛KY,�#�e�.���|,�#��H#�,l��#��x#ɴ�#�I�sQ}#Ր���� ֵ
+�!�,�^�$j=�GW���)�E�+&
#8�###��##PK##########!##M��
###>######theme/theme/theme1.xml�[m�۸#�^��A����ն#q#�l�
�E � 닻 Aqv�E�I��33#�oࡱz^��礪��#��#C ‫�*"ג‬X���#û���+b��E2ֿ&��ӻ���-
�A���LK���,���lr�ࡱ ���
{h�d�h��~`c=m����}#A7�ߔ���w˲Z�##��}\�/0�:��
cp�fY�k#[ðq�d ‫���ۼ‬qg9
^45vDy5�Q#�X3�<~2���V� ���,#�#}��wo�‫ك‬
țC��>�N#�O��x�=�O;##��!]##�k�###E�����0�#���#�������#
}g|�`�
o|P"�M�^�Y��7�#�#�3KY##q��!�#L��BODi�#O#Ԟ##��
%Y���G�##�@���#˲h����/��SY�@�#9k�Bk�n�0#0P��X�Mr#=!#�!a���+��`ze�uV��ࡱw��L; ‫ވ‬ӵ�迖
�,J��e����k����պպ8�N�#�7i��I�)t�Э*F�Ѫ��=k�y�6 &#�U-�^�4�#�‫�ڦ‬ѱqR#uÁ�#r!Ԭ�y���s;
�{E.BNd�#/��#~�d&_�I�����4�#���e��!k��J#,_c��#8P\�VG,Ob�;�uR-
8�l_EEu��D�#�>ԑIJ��B�#l 爎 F��^�uf�p���%J�N 眘 Nj�{�$��
g#�y�#g^h_ƺ�Z��El3֗‫�ހ‬٠��b�k,_A 䎚���Y0��w��$c`}#ę��?
`X�#��n��N�i�+a#y�3��[.��Z
pK�#��G`
?l# GU��r�DMWٝ#�#ࡱ#���6I5O�/�"�V##�#M#�#��#�#�(mz�:g�#�$J8#�7)#�#!
*����T�5�Sgy��ѵ#s��B��#+]3�����$)#;FD�gWLC���j�#��&&����|#X�#�#õ#�>�_
%��ࡱ �9>#�g ���*�xԤU�|#�D�wf0S�.>�#�,���z×�H>'�#��#�v]K��ɛ#7@t��>##-V��t��6�r
�v���
L�~�##)�v�$-5��ߧ����e#_��,G�#&�#O�O.��P�=�#ǖ+##Z<�#:‫ۄ‬hÚT�?#��*�w��c�#|�#[A#
�#��'##:Hࡱ�ĉwrc¡�hEv�R���*i�N#�{�ƕ�D�#
�M���#,^S�Bࡱ�y�IQ�f�!
]K��!�PP[#(#�@�S^>��@��'���C�-��&#6&l‫�۔‬䞗�#ߖ˥ࡱL.ࡱpp#Þ#-ࡱN#ࡱ#ࡱIࡱࡱJࡱࡱࡱࡱ$
%}�}#�B���e���#=#�Y ;�6#ࡱA$�#L���#��81p‫�;��۝‬M�\�Byy �y>:ʼn��=T 嶈
I*i��Y#ӆx�#P;�щ��#bK#�#[Dٰ,ࡱ %H���m�A_#���P���m���?��5��=�##]�αg��d##w~`##�#�!
f��#L�!��8)f��ղ�e:#�u#Ue].�7Q��#��hA=�4x=�#B��U�9���l‫(>׳‬RZ�#E�����ѽ�b
%�.��#�V0��#�x#I� �РY#Jpы2�
x�R �ʴ���� A�Mƿ��#��,`'��L#�;�Т�o#�7�v#�āaVD0*�
�#4# N���b���#ׂ����;�6"_i`ࡱ�s�1#�D#�ࡱGK�q6p���5����#�[��=�###��#�|��p#䠚
d��#�o�Yd�Z"TF��bR=Q#�->m�#�F�`�h�:��:�:?l����#!�7 ‫�ب‬#�NT�#~#l�
ֻ #�#�#_‫_ڇ‬j�4>�螶�l]~#t�#r�B$��os(A��0�
|G1�^lG�ƅM�{�/y#�3f�N�]la/��L�Yl���&0
��q��#}�T�#8ࡱSK 쿸 G�r‫�ٷ�ؚ‬g##% E#����u#� �4�K#�#%&qRZ$�#� ��#�8<Z�e���#R#��K���
퉫퉫퉫�53#Ӕk-/D#�u#B�U�8��[#�#!�H�
��[#�#�<#I#�##G��#ȣ*#�#j#"EU;1�F��v�*s)��P:�I��ʩ��ĕ�5#aI����X�c##�a��
-8��tqea��}Ђsw�#��r ‫���د‬B#�ǖ=��qd�#{\�#�'��#�3�J"�$�^#��5yh
��8d#E�Ct#�,��Ţ�ʫ�P#‫ږ‬/m#D��?vC#�1��#�f#C!#�����#��#�##����eff����P0��?
����P�+#���7#<�s&#1�4�#^��?��jx �p��
u����#��@A���5u�3�~�‫\�ڏ‬##��u��P���xqgÙz#�#/���#��#���55%�y�
���I�#^�߀s^/�k��#�#�G/�K�L��J��^�x^g�#�x���p4#�j����ȷ�{���
%�p{#/J`���8^�W�K#Re_T#O�ca ‫�ع‬x&�`������#�={��e2�<#�[�5�b#�0ox9���I����mữpÚ#�d,�R|
##x���#���ŧ�2>#!#���|ϟ�?���8=�#%?
�8$��# ��#�#�`�R��/��LL�#�
/�F�ߧ�?��i�O�}��s֡" #r��ࡱ��
�# �� #�‫"�����ݻ‬u
'ϐ��=xQjRg�K��8�B���#q���2�#0��_#/a#�R����&�#�#���K�#��EIVox9#_F 'W '�/#h ‫�{ڑ‬+�#�#�#��I
��"z ^,ߟȫ#���x��?�#<�ࡱq�
����_��/�v��#^���;�#w�#F�V��#sfࡱ_��#�ΤM���#�Ɗ����_.�'�##�I�#x�bEYYࡱo|���|a|1
�#ɟ$��r#/&�?'�&�`��q]#0���9�#�\��]#`.�?�
&�b�?4�##�D#�I��� �c���>ࡱ%��E#�Ē��.S��/###��##PK##########!#
ѐ��#######'###theme/theme/_rels/themeManager.xml.rels��M
�0#��w#ooӺ#�&݈Э�#��56?$Q��
�,#.�a��i����#c2�1h�##:�q��m��@R#N��;d�`��o7�#g�K(M&$R(.1�r#'J��ЊT�8��V�"��AȻ�H�u}�
�#|�$�b#{�##�P����8#�g/##]�QAs ‫م‬#(����#��L#�[����###��##PK##-#########!
#��#��#########################[Content_Types].xmlPK##-#########!
#�֧��###6#################0###_rels/.relsPK##-#########!
#ky�#�###�#####################theme/theme/themeManager.xmlPK##-#########!##M��
###>################�###theme/theme/theme1.xmlPK##-#########!#
ѐ��#######'#############�
##theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK##########]###�#########:###<?xml
version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<a:clrMap xmlns:a="http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/main" bg1="lt1"
tx1="dk1" bg2="lt2" tx2="dk2" accent1="accent1" accent2="accent2" accent3="accent3"
accent4="accent4" accent5="accent5" accent6="accent6" hlink="hlink"
folHlink="folHlink"/>�###�###PK##########!#M����###�#######[Content_Types].xml|
��N�0
E�H�C�-j�a�#j;##+#,�#�#���Kq:��=ig�#�,?�ϵ���Y��D&�oD�#z#��C��wO�-
g��k��c�g$��./��#�XQ{j�s���Ԉ#H���t�#䒦 AFP#0����#����s��#�k#���f�x(壓��8�?
#.��C��(�ũ�{�R�#�(�##M��b�˳���7�{-
�IF#{��_�##R'�dK�#�0�#�F�����F�#jr�'"&�#�#�#�@_�����'###��##PK##########!
#p�8ܾ###8#######_rels/.rels���
�0#D�#�n�z#���� x#�%6�‫���(� ٶ‬т�q#��L ‫�ݾ‬Q�(��NAU� �io��#�o��##'t#G�H�L
m�^�W#1�##6��#�
���AJ�#Mȅ#���8a�2�2�~`Or[�;#�#�,��l#ij�@�搛��}�YMG��#��B�h]p�ϔ�#{J
L�oc!�"�#��r��###��##PK##########!#�`�‫ש‬###�###!
###drs/slideLayouts/slideLayout1.xml�U�n�0#�#�?#�'��J#�#‫�ڴ‬%#�vzg):#B�#ɨ��wHI#�$�
‫ܢ‬#I$wgwgv��Ŷ��#֕Z�iz:�D(��R=������#%�3�3���ӝp�b����dN��l��<#�r#���{�%�ㅨ
�;�F(�m�����>$�e��]�d8#L����������lJ.�j�T �##+
$���#�q#��f�p���/S�;�jA�_�^��*_o)���IJ#���dN#���#�
%g�D{#��Zl}4sfm�##��n��,m���y@kQh�#�fq�`�����Cb�vc�Ōe`�l�#"��#N,C#�7��y�#wo����#�I#
##�Bࡱ�T�aW�#)龼
Ƈ#�Z�GG�FA��N~[w���#�#���#=(Ѷ�r�D�Wc#i�]���ࡱO�t2#�����h4##p��#ǃp##���#�5#�#��6��~��
.0�#o##�fN##�#'�I�W~'E\�5��$<`,Y#4�N�W#��_J�0�m>~q)K�H�&"/=�a�#K"##K@�
�Go��B�Kfُ#��*�##yw��##���8z�c 覥 d\#Z�He#*� t��#E1#�}+�#‫ٮ‬
6�T�#;���g�SX�#���+�B#����Ѝ�QQ<����#zk%��oJ�Z�#�Q�#��Ei�Q��
‫�����~ו‬X�r�&:��G�X���#�g�3��H{��]#+�m�~�[#�c#X�>�#��]�###��##PK##-#########!
#M����###�#####################[Content_Types].xmlPK##-#########!
#p�8ܾ###8#################.###_rels/.relsPK##-#########!#�`�‫ש‬###�###!
#################drs/slideLayouts/slideLayout1.xmlPK##########�###�#####�###�###PK#
#########!#M����###�#######[Content_Types].xml|��N�0
E�H�C�-j�a�#j;##+#,�#�#���Kq:��=ig�#�,?�ϵ���Y��D&�oD�#z#��C��wO�-
g��k��c�g$��./��#�XQ{j�s���Ԉ#H���t�#䒦 AFP#0����#����s��#�k#���f�x(壓��8�?
#.��C��(�ũ�{�R�#�(�##M��b�˳���7�{-
�IF#{��_�##R'�dK�#�0�#�F�����F�#jr�'"&�#�#�#�@_�����'###��##PK##########!
#p�8ܾ###8#######_rels/.rels���
�0#D�#�n�z#���� x#�%6�‫���(� ٶ‬т�q#��L ‫�ݾ‬Q�(��NAU� �io��#�o��##'t#G�H�L
m�^�W#1�##6��#�
���AJ�#Mȅ#���8a�2�2�~`Or[�;#�#�,��l#ij�@�搛��}�YMG��#��B�h]p�ϔ�#{J
L�oc!�"�#��r��###��##PK##########!#�@#�i###�###!
###drs/slideLayouts/slideLayout1.xml�UMo#!#�W�ࡱ@‫�ܓ‬GUU+6�‫��ۑ‬ê�ާ,��l�ࡱ�#�&J�J�# ���c
‫ޛ‬#�\m;�z 郲 f��O�8�F�F��?��O>q#"���5r�w2���w#W#����>E#
#j��6FWWU#��(�Z'���w#��7U��#�;]]��}�:R�#��#ࡱ �^+!�X��I##���"�#�raDs��9/#`����ࡱ-���-
g���X9�3P#K�0C##V*j� #�#c%H����l#��K�#L�ͻ�[��}�/<SMB#Px5l
f���
���fD�z���lB5Ta�)G�vi�#�#���(^VE{��V�_�XW�#���P��#Fࡱ ҹ#�#QΟY#S��#��##��~�'��#,qN�e
ؕ h#�i#+n?�f����7/R�C\Ɲ�Y#�M5�1@~M�¥9yX�»8
%#1�;f�
‫�ג‬#�xq6�J<�h�lTd�#��,#�~#�#�D$g���Y���o�#?�q2�##ĴH�w!/G!
_�#[h#���A(#�C�$#g�+4A�v��Dь�9F�t�#ER
:E�Oࡱ���^?#��HE��#^�h���0#�I#Q#K),�Z�^�#�sF��_��#�~Y#=X�k��c{p�#��W��w���#��4 �‫ݭ‬
2���}�#�5A������
�/& c|�f�###��##PK##-#########!
#M����###�#####################[Content_Types].xmlPK##-#########!
#p�8ܾ###8#################.###_rels/.relsPK##-#########!#�@#�i###�###!
#################drs/slideLayouts/slideLayout1.xmlPK##########�###�#####�###�###PK#
#########!#M����###�#######[Content_Types].xml|��N�0
E�H�C�-j�a�#j;##+#,�#�#���Kq:��=ig�#�,?�ϵ���Y��D&�oD�#z#��C��wO�-
g��k��c�g$��./��#�XQ{j�s���Ԉ#H���t�#䒦 AFP#0����#����s��#�k#���f�x(壓��8�?
#.��C��(�ũ�{�R�#�(�##M��b�˳���7�{-
�IF#{��_�##R'�dK�#�0�#�F�����F�#jr�'"&�#�#�#�@_�����'###��##PK##########!
#p�8ܾ###8#######_rels/.rels���
�0#D�#�n�z#���� x#�%6�‫���(� ٶ‬т�q#��L ‫�ݾ‬Q�(��NAU� �io��#�o��##'t#G�H�L
m�^�W#1�##6��#�
���AJ�#Mȅ#���8a�2�2�~`Or[�;#�#�,��l#ij�@�搛��}�YMG��#��B�h]p�ϔ�#{J
L�oc!�"�#��r��###��##PK##########!#��?m#######!
###drs/slideLayouts/slideLayout1.xml�X]o�6#}#��@�u�#�;F���m��#��>�##i�(��\'�~�R�
%e��y~q$���~�{���#�d{�MV�e#�|#0��"���2�{3#��\�\#J,�'a�w7?��\##��SQY#
e#|#�֖���D�ȹ�(��^R�[��A��7`�r0���#r��#‫�ק‬/�$��/ET�B�#D#�-
�7iV�#�<#���#Ɲ�d�JX[f��#0'��X#�#X#md�#ϱ��"[i~e6e��$=��)�Z#�V��t�)��#��߯5�b��#��ox1�
��K�##_##�ࡱ�#x�#�##�D�8�#�`YT/F�j�~zE6Jࡱ}Ez�\#��"�em�?
�#6�l3+##�Vբ#GWE�h�*`'�_�#��#0���˔��#���M�F�8�6�#=#ή��9�#���Ȳ�#^����1##�f2��FswI��K
j�ra##��\��_##���n�Dp�!�`\>�~$B�#�H>c�</#$9��5�#�#�>#��#�#?
8*9��Po�lP~����#��aone#=2[0#g�}��
͜͜�P �Ќ Э ��A
#���T#�#�#�##7�:�)#ߏ�t��k�#�#2�#�K�#e#�F��M��#�i8��&�Q[#��Ð2���#QZ�J��#�Ms����Z#L�
��2�#�c�‫��ۺ‬d6ċ���;��o#阀�#���#�~��x�#-�#‫ەڔ‬ 6�%�v{��u
b2�Ǣ��M�K�#�~e�#�Q�źNb#y-�s�W��L�`Ez$�]u#�wN�d�#����k����ʡ�r#�#��
�8#�@<ި�s�=#�*�v#�#��[�p4#�#NS�J�#H(#p�#��x�#$##8m#AdP�, �#�:�����#&#�#������� �|
H(#�#8���
��<�f�c�##�Dr~vy��x��G#gH�-�m��M�i[K#�R#�ۤP�#7D##
%���M)x#�κR#ʩ._I�Lf�2ZG��9Q##ӦWG�H^�ROi2##���#�������]u+��‫�&ݐ‬Rk�{pԍ�p��U�磆��V#��
‫ٮ‬G'`�e�#6�Ĉ��l���<�識 ��k#`�C廚����)�N�N�z��,/����Z#�S�3Z,U��#c�ࡱ G 觊�{
‫أ‬Ю�����K#�Ⱒ1Uf��w�J#�#ͼno��"q��~��Wѯ*�2)=?�#S�,�E###�[o�C��#���H##��+�Jm#@䋊
`�K���ࡱ ��
�#i ���� ��ȼ؈�����M#�f#����##Ft#��f�;k#���@"�)���
�L����;=l\�7�[3ɽ:#NF����;c��
#bS#�}�L��i��W4SR@}+<�������)1�O�����.�#�i#�#
‫�ݴ‬w�f�û@/��]��������(ǥ���,D#���Y��]�ʰ���#}�;���#/?�.��#���
‫װ‬T�)AK#mE#������###��##PK##-#########!
#M����###�#####################[Content_Types].xmlPK##-#########!
#p�8ܾ###8#################.###_rels/.relsPK##-#########!#��?m#######!
#################drs/slideLayouts/slideLayout1.xmlPK##########�###�#####�#######PK#
#########!#M����###�#######[Content_Types].xml|��N�0
E�H�C�-j�a�#j;##+#,�#�#���Kq:��=ig�#�,?�ϵ���Y��D&�oD�#z#��C��wO�-
g��k��c�g$��./��#�XQ{j�s���Ԉ#H���t�#䒦 AFP#0����#����s��#�k#���f�x(壓��8�?
#.��C��(�ũ�{�R�#�(�##M��b�˳���7�{-
�IF#{��_�##R'�dK�#�0�#�F�����F�#jr�'"&�#�#�#�@_�����'###��##PK##########!
#p�8ܾ###8#######_rels/.rels���
�0#D�#�n�z#���� x#�%6�‫���(� ٶ‬т�q#��L ‫�ݾ‬Q�(��NAU� �io��#�o��##'t#G�H�L
m�^�W#1�##6��#�
���AJ�#Mȅ#���8a�2�2�~`Or[�;#�#�,��l#ij�@�搛��}�YMG��#��B�h]p�ϔ�#{J
L�oc!�"�#��r��###��##PK##########!#�(��###�##!
###drs/slideLayouts/slideLayout1.xml�W�r�8#������-�?@<��,�4 ‫�ݛ‬#�#�-boe�#+#��{$
[#�4��#{c�|
t��O���#�l���R�=�a�#.�2������~�Z3�2QJ>���n#ࡱ����Z��l_>i##Y�l�eZW�hT'#/X�ijM�
��W=�Rž��##ࡱ<��
�K�7/��‫�� ࡱ�<�ݯ‬ �SenH##L ˫:ࡱ ‫ڱ‬UC�*�k���]���ÿ�G,Lm�@�#<OV"%�#XX�R��|�uF��2vXL]�#�#-
���jU�+��n{�H�#���#�#Z��+#�����1�x�Q��ň#��=$no���b��$i#���$�|
#�dࡱ�@��#`���y�x�;�sg�k� =x�@#�
‫ޖ‬ɷ � � # ~# � # � # 3># � *#M � jq � C## � � m L � � � H � � # � e � � O � q ԋ I 0 # � # #x � D � ҉ � " � = n � � X �
,ӽ��#~mFX,j��{���~+(� L<�}#2��o�`��o��##��=��.#��b8�#�
f����_W�B/#g�o#ы�ȓoD����&�X��"6X�UXf 2���{‫�ص‬g�#���M�Y�7#��Q�6)�u�#�n��#��#)��ߖ�<E
Ѻ�#�� �F&��#N�<��#Ѥ<�E#E�#�.�n7��"q.�L#��#ʶ&
#�~[��U1;�:#�� lx�u#`�#XSm####��#�#����:#��sX##vv#�#�^��6�S=��#
�fycO#!�-Uwz��#�<��W�½��W<)eJ#�r1����#��,W��mC\��|
R#yC�#Ma^B�oN�c��V5#���M����##���WM036 �######�##g#i'��#{��#o��,�4�h#D����9 ߙi�
䊎'o#8R0uk�#�Lq�1�ƴ��;�#m6�4�vt���#�k��`#���ӞF�|W44o%��:���і�#S:#Jx��:��?3R?
��#_O�[>4���|ߟ��MC;�.����-�!#����=�w|�h�|�?�#:‫�&۝‬#���.
�Gࡱ�>���ֶ
��p�[‫ڥ‬
_Jf�#�
1T��k�###��##PK##-#########!#M����###�#####################[Content_Types].xmlPK##-
#########!#p�8ܾ###8#################.###_rels/.relsPK##-#########!#�(��###�##!
#################drs/slideLayouts/slideLayout1.xmlPK##########�###0#####p###u###PK#
#########!#M����###�#######[Content_Types].xml|��N�0
E�H�C�-j�a�#j;##+#,�#�#���Kq:��=ig�#�,?�ϵ���Y��D&�oD�#z#��C��wO�-
g��k��c�g$��./��#�XQ{j�s���Ԉ#H���t�#䒦 AFP#0����#����s��#�k#���f�x(壓��8�?
#.��C��(�ũ�{�R�#�(�##M��b�˳���7�{-
�IF#{��_�##R'�dK�#�0�#�F�����F�#jr�'"&�#�#�#�@_�����'###��##PK##########!
#p�8ܾ###8#######_rels/.rels���
�0#D�#�n�z#���� x#�%6�‫���(� ٶ‬т�q#��L ‫�ݾ‬Q�(��NAU� �io��#�o��##'t#G�H�L
m�^�W#1�##6��#�
���AJ�#Mȅ#���8a�2�2�~`Or[�;#�#�,��l#ij�@�搛��}�YMG��#��B�h]p�ϔ�#{J
L�oc!�"�#��r��###��##PK##########!#���aB###p###!
###drs/slideLayouts/slideLayout1.xml�R�N�0#�#�#���-
#��&�x^�Vj��q�#��vC��l�##�#k=�#�x�\uF�Vah���b6�LY����s��{���,D�
%hgU�{#�X�,��#zw��<l� �u�>#"�Z##3 略�ʡ�H[‫܋‬#ዼ�#���0�X>��#���F�#'#F�x4A�!R��n|
���9n#U ����R�=���`?9K4l X�˭.�#C�]b
`�;Tj�l�~�7��o�#YS#�Q��x0���#�
�O��� �*4�#2z#��&�#+� S]d�#�_T��#\Y?
�`��#���R��XT#�S�#_o[�##�9*�O���#3�_��1��###��##PK##-#########!
#M����###�#####################[Content_Types].xmlPK##-#########!
#p�8ܾ###8#################.###_rels/.relsPK##-#########!#���aB###p###!
#################drs/slideLayouts/slideLayout1.xmlPK##########�###�#####`#######PK#
#########!#M����###�#######[Content_Types].xml|��N�0
E�H�C�-j�a�#j;##+#,�#�#���Kq:��=ig�#�,?�ϵ���Y��D&�oD�#z#��C��wO�-
g��k��c�g$��./��#�XQ{j�s���Ԉ#H���t�#䒦 AFP#0����#����s��#�k#���f�x(壓��8�?
#.��C��(�ũ�{�R�#�(�##M��b�˳���7�{-
�IF#{��_�##R'�dK�#�0�#�F�����F�#jr�'"&�#�#�#�@_�����'###��##PK##########!
#p�8ܾ###8#######_rels/.rels���
�0#D�#�n�z#���� x#�%6�‫���(� ٶ‬т�q#��L ‫�ݾ‬Q�(��NAU� �io��#�o��##'t#G�H�L
m�^�W#1�##6��#�
���AJ�#Mȅ#���8a�2�2�~`Or[�;#�#�,��l#ij�@�搛��}�YMG��#��B�h]p�ϔ�#{J
L�oc!�"�#��r��###��##PK##########!#�R#��###�###!
###drs/slideLayouts/slideLayout1.xml�S�n�0#�#�?#�'�s(
�R�8m/Il��#l��%�" r�Jࡱ�%%
%m�C.|,g�;���z��1���R�/WR�ծn����#_��#�#�,�r�(��ϟ6^ES���I0��
J�#yU#Q7�A�t#-��\�x#�E#�7sw��Z��##�V���#��tj5�:�‫��ܡ‬$�#��c����ir�%��Y-
�dpg�(E����kY�z}0���q�P"��I�ǀ�V��#���CNx��A�u"�#e1#���
�E�&�0�#N��6��#1���lL#'�����5���;X�|{#],#p#/�&U����\-
r&#�/�&(p��OQX�:��I�~�#��9��F�e�#�##>���,#n\=&�x�AP&ҁF��#.##����#H}�����}���
p���Q�5�~#�#�-�{��A�.�_##v��qfJ��##�|Ü�⛹�B^&#�4�#/S#�#0�#��u���[�9���n�B#���?
###��##PK##-#########!#M����###�#####################[Content_Types].xmlPK##-
#########!#p�8ܾ###8#################.###_rels/.relsPK##-#########!#�R#��###�###!
#################drs/slideLayouts/slideLayout1.xmlPK##########�###0#####P###�###PK#
#########!#M����###�#######[Content_Types].xml|��N�0
E�H�C�-j�a�#j;##+#,�#�#���Kq:��=ig�#�,?�ϵ���Y��D&�oD�#z#��C��wO�-
g��k��c�g$��./��#�XQ{j�s���Ԉ#H���t�#䒦 AFP#0����#����s��#�k#���f�x(壓��8�?
#.��C��(�ũ�{�R�#�(�##M��b�˳���7�{-
�IF#{��_�##R'�dK�#�0�#�F�����F�#jr�'"&�#�#�#�@_�����'###��##PK##########!
#p�8ܾ###8#######_rels/.rels���
�0#D�#�n�z#���� x#�%6�‫���(� ٶ‬т�q#��L ‫�ݾ‬Q�(��NAU� �io��#�o��##'t#G�H�L
m�^�W#1�##6��#�
���AJ�#Mȅ#���8a�2�2�~`Or[�;#�#�,��l#ij�@�搛��}�YMG��#��B�h]p�ϔ�#{J
L�oc!�"�#��r��###��##PK##########!#ࡱ ࡱ
### �###!

###drs/slideLayouts/slideLayout1.xml�X]��6#}��`�}#�#�h`��n_fgF��#��L�M��1
���‫ޛ‬###�LZ���#����~�#_|�iW�l+t�)9s܏C� #�$�/3�����a��2Ṓb��E�|
����]#Uyr��jc#p�*�3'5��#�*NEk��##ޭ�.����e�h�
�E>����t���|�^g��YśBHS�h�s#�WiVV����VjQ#�>5��K�ּ��n�#�ࡱw#��##��#�y�$/��B#
%�Y�$��ʕ##1r�.�哦 #�'Ͳ# ��Πy���##
#g�_,#�vk]��x#�`��#I��'L��##�#���8}����_.�#v#��(们
=z�g�Ye&#�=xUC9L�W�I#~��{��֒��H_�� =R5��
%���+��5�#�`4�}E��&��#Oc#z�t��12�#�C�X"X�f.#��I%{��3|SFx�Wfi�9�#���m�H��:g��@
‫چ‬C�x#>�#삜 c� ���#
�0�\p(�&�f�ȳ�#3��$3�#����Px+4#M6d8Q
�<q�H#��5X#���#����#�����X�*O�##�#[�&�Wj1�#�#lR�#ze�#�#��OS#
��#�ja��t2&��d�q#�
d 蹦 lg�I6+�����d#ʁC�"�#�G���*?g�#�^{�n��#=�=�‫�ݷ‬XqӞ�"#.#f�G֩#�#]X��-
+R5�Q��'.#Q'ZB��#�#�Q�6�B��/-r5��#��`##�/-r5��#�$�Ii��"WC##i��{�.�#�#�i�v<��!
#�M�&H�p#�u#���+#
# \u�pP��V�*�BI#�z"d�#�
�;��Zb�0�`I#�lj=_.#T�$#'��Ș?#�P#��c$C�D�9���TS�#0�b�V��A�#��JD#KJr�#�
‫ں‬ocqW#�##X[�W�##X[�W�##X[vW�##X[KW�##‫@غ‬NԟD ���������# - ���؊�B h K ����
" V2a � ~�f�;
S]��
{s�wV��j�M��������";��hw6���:�����V7�uw�#�džkh;#��hS#�Y���h 聹�l_��� (߭W�9�^
��[�6s�c�6��v�W�֨����2���R�]�ࡱRv��0��ࡱ_�r���<�
խ_�+����yl��~�.��K_#��0]���#/#��B …84S#zT�#8�3#�#�#�J}�####��##PK##-#########!
#M����###�#####################[Content_Types].xmlPK##-#########!
#p�8ܾ###8#################.###_rels/.relsPK##-#########!#ࡱࡱ###�###!

#################drs/slideLayouts/slideLayout1.xmlPK##########�###�#####@###S###PK#
#########!#M����###�#######[Content_Types].xml|��N�0
E�H�C�-j�a�#j;##+#,�#�#���Kq:��=ig�#�,?�ϵ���Y��D&�oD�#z#��C��wO�-
g��k��c�g$��./��#�XQ{j�s���Ԉ#H���t�#䒦 AFP#0����#����s��#�k#���f�x(壓��8�?
#.��C��(�ũ�{�R�#�(�##M��b�˳���7�{-
�IF#{��_�##R'�dK�#�0�#�F�����F�#jr�'"&�#�#�#�@_�����'###��##PK##########!
#p�8ܾ###8#######_rels/.rels���
�0#D�#�n�z#���� x#�%6�‫���(� ٶ‬т�q#��L ‫�ݾ‬Q�(��NAU� �io��#�o��##'t#G�H�L
m�^�W#1�##6��#�
���AJ�#Mȅ#���8a�2�2�~`Or[�;#�#�,��l#ij�@�搛��}�YMG��#��B�h]p�ϔ�#{J
L�oc!�"�#��r��###��##PK##########!#?��M ###q##!
###drs/slideLayouts/slideLayout1.xml�WMs�0#�w��A�{b�#�#d���%i�B~�b�‫؍‬,y$Ł��>�#!
�)0�3��,�}�}�]ɣ�U�IɔΤ##��V@��e���qp��<##D#*#ʥ`�`�tp1��iTD�'Wt-#
#��###�1E#�:NYN�,�;�T95xT�a��#�s#vZ�~��L#��:�^.�Y���1g�T$�qj�N�B{��#�B1#g��
%�.#�y�7w�#�p��L;� �x�#"h��œ$S)
h�+],#c#$�滛#3�,~�3E��2ԖAX��a�Q#�A�c~�h�Z�|2�#� �q�[�_#ш�
����y6No#�q�##�#��fQ�uQE�:��#g�#�H{#U#�0���&B"N#~#^��d6fK_����Rո����54ub��#��m�w�w�
�#‫�ܦ‬Y����#Y��)g#Y_�g&S��#�H’k�Sĸ���#A#�#)�HfTџ;�6>#ae8�=İ��m!
4����3'#9�#���������
�^�:�ȌӘ��'p��>Y�oT#��##���{�V��,#�Q�U���[gv��� �#
0#�M�^�;�W��t��f��kҸkvm^���(aK+��3�Pn#0�4`{�X##�‫[����ۀ‬#
{���#>x#�g�##lࡱ#�#�#��z#��}X##�|#�#XM�r�#� �#
��ygu�
rť_TWUA�K��=���,�"!���#@��#�E���‫ٻ‬U�#�‫|ץ‬T&=��‫�ޱ�ٲ‬#��?�k���5�
�Sࡱ##y\��5�ࡱࡱ��ՙ���
�z ��ܽ����ch������5-nJ�!���5q�
�a�k�#�Gcs##j ��T9�P��#��k�ࡱࡱ
|���#��#��?�&ࡱ###��##PK##-#########!
#M����###�#####################[Content_Types].xmlPK##-#########!
#p�8ܾ###8#################.###_rels/.relsPK##-#########!#?��M ###q##!
#################drs/slideLayouts/slideLayout1.xmlPK##########�###t#####0###f###PK#
#########!#M����###�#######[Content_Types].xml|��N�0
E�H�C�-j�a�#j;##+#,�#�#���Kq:��=ig�#�,?�ϵ���Y��D&�oD�#z#��C��wO�-
g��k��c�g$��./��#�XQ{j�s���Ԉ#H���t�#䒦 AFP#0����#����s��#�k#���f�x(壓��8�?
#.��C��(�ũ�{�R�#�(�##M��b�˳���7�{-
�IF#{��_�##R'�dK�#�0�#�F�����F�#jr�'"&�#�#�#�@_�����'###��##PK##########!
#p�8ܾ###8#######_rels/.rels���
�0#D�#�n�z#���� x#�%6�‫���(� ٶ‬т�q#��L ‫�ݾ‬Q�(��NAU� �io��#�o��##'t#G�H�L
m�^�W#1�##6��#�
���AJ�#Mȅ#���8a�2�2�~`Or[�;#�#�,��l#ij�@�搛��}�YMG��#��B�h]p�ϔ�#{J
L�oc!�"�#��r��###��##PK##########!##�xS3#### ##!
###drs/slideLayouts/slideLayout1.xml���n�0#��W�w�r ߒ�C *T���ۢ�>�q
Du��vY ‫�� �ࡱ�ا‬
C J�#0��7�!w��B��46/�8�nÀI-�,ࡱq�2�~3
�u\g\�Z��������*�*{���10�M�8X;W���#kYp{[VR�4 ‫ٲ‬#w�iV���?`#�#��S�\#���D�\.s!
��⭐��###w�߮� �ʶ��#Ze�#�k���v#��R�<#�#4#\E�#���ʘ�#.fR�qF���#)INo~�jVM�Wz�L
�3�4�A�yЈ�#b8tީ�Z#O�KSL�x�l��8@�v�
%�ʭc��#�[�~>#+���HwZ#�`o#��#'nÙ�NI#�E9T#K�j�.#'�_�'�6-�b&|
�fu�#�#���G+o}N[G�H�#u}:z�p0
�%%I���KF����8L��HK��#]�n��v��#�Q9�źD�:�ੲ n�v
u�y�"xĸZa�#����\�ƕ�;#`#6#��##\��l��r�#�l�"%�#Dq�G�o^f���=(�a���M#T.^�+��r�~q�a>��^�
Ht�mx���#N�#��*<�ed���'�*�q��z#��{SŅ\�
��b
#����N��###�t�8W5D<
# ��#���ӆ�a4L���CvIC,j 湆(�y�#��
���T���#֩��M�#}E�#�"Y#c�#��'#C>.�E�c#A#^��#E#�Ky�c#A#^�#�IDb�9H��C�Di��#�0#R#W#��###
`##��U@�4��#����$d�4��#H�ˋr#$J#####��ʢ#��r"<���B���ˊ&��*{��>ZH~.�Y#��o#e~��y�}�+#�ÿ
���A�#у#1 ‫?��ڗ‬###��##PK##-#########!
#M����###�#####################[Content_Types].xmlPK##-#########!
#p�8ܾ###8#################.###_rels/.relsPK##-#########!##�xS3#### ##!
#################drs/slideLayouts/slideLayout1.xmlPK##########�###�#####
###�###PK##########!#M����###�#######[Content_Types].xml|��N�0
E�H�C�-j�a�#j;##+#,�#�#���Kq:��=ig�#�,?�ϵ���Y��D&�oD�#z#��C��wO�-
g��k��c�g$��./��#�XQ{j�s���Ԉ#H���t�#䒦 AFP#0����#����s��#�k#���f�x(壓��8�?
#.��C��(�ũ�{�R�#�(�##M��b�˳���7�{-
�IF#{��_�##R'�dK�#�0�#�F�����F�#jr�'"&�#�#�#�@_�����'###��##PK##########!
#p�8ܾ###8#######_rels/.rels���
�0#D�#�n�z#���� x#�%6�‫���(� ٶ‬т�q#��L ‫�ݾ‬Q�(��NAU� �io��#�o��##'t#G�H�L
m�^�W#1�##6��#�
���AJ�#Mȅ#���8a�2�2�~`Or[�;#�#�,��l#ij�@�搛��}�YMG��#��B�h]p�ϔ�#{J
L�oc!�"�#��r��###��##PK##########!#�;V�O###�###!
###drs/slideLayouts/slideLayout1.xml���n�0#E�#�##�l�(
�v��M7y#��##rl��H��U��;�$#I]�F�у���{8����Z�#}P����r�##a�2�#ࡱ\�\|�,D0#�58�-
#~=��a�ʠ�-�v##i�PŒW1��(����pi##�H�~[H#�I���d4�\Ԡ
���)�v�Q#�Y����Nģ�H�J�0��SԜ�@29�uI�u��>��,#�^�|
N��JKf�����##�a#k")���#1���w+��9�Yz�d���y�ࡱࡱࡱࡱ0z(
��� ‫ޤ‬o#%(�#_ϧP#
��qZ�6]) J�G&�A�2*��#���~$�#&�
#��r����v&��#���##J���90c�g���#�� �<'yW��|Ld��c�1�#b�a��W+�d��y#J#�*�#3#*#J#�#�
‫א‬##���#��#�@��Ë�V�E�P��� D�,#C ‫ۀ‬$�D'���h�#<�|���AI3S�C���!�7ȫ#d�Ml�A`e��"&�ê$5�@�?
#�#`��#t�$��6##�#w#3J�
Sf#g,�
��=��A}�|&}��R�t�g��ࡱ����ࡱ:W^m� �� Irvo�#��>zL�d>
ࡱ�#���#��#�E#r�#H;�B_B���c��###��##PK##-#########!
#M����###�#####################[Content_Types].xmlPK##-#########!
#p�8ܾ###8#################.###_rels/.relsPK##-#########!#�;V�O###�###!
#################drs/slideLayouts/slideLayout1.xmlPK##########�###�################
# #�#####d#e#f#a#u#l#t###�#G�####�############ ##############*#`#�#
###���#####���#####���#33�##��#��##`#�# ###���#####���#####��S#��f#�3##�f##`#�#
###���#####���#####��#��#33�#�g�#`#�# ###���#####���#####���#��##f�##�##`#�#
###���#####www#####���#3��#�PP#��##`#�# ####��#���##ZX#���##db#mo�##��##�##`#�#
###�###���#\###�ғ#�3##�y`#���#Ӣ##`#�# #####�#���##3f#��#3f�##�##f�#��##`#�#
#######���#3f�#���##3�#F�K#f�#��##`#�# ###hk]#���#www#���#���#���#��f#��ܹ#`#�#
###ff�#���#>>\#���#`Y{#ff�#��#���#`#�# ###R>&#���#- ##�#�{p#�_/#3##���###�#>#####��?
###" ##d####�##d#########@#########���#####��##��,#########�#|#####��?###"
##d####�##d#####�###@#########���#####��##�� #######�#### �# #######�###"
�#@#######�#### �#`#######�###�###�##### #�#n#####��?###"
##d####�##d#########@#########���#####��##��
########### # #########@#@#########`#`#########�#�#####@#�#n#####��?###"
##d####�##d#########@#########���#####��##��############ #
#########@#@#########`#`#########�#�#####P#�#R######## ############### ######
######## ######@######## ######`######## ######�#####`#�#
###############p#�#>###############################################################
##�#�#>#####################################################################�###PK#
#########!#�����###�#######[Content_Types].xml|��N�0#��H���+��r@#%���r(#0r&��7y ‫}ܪ‬
{&i�*T8�f����;��L6�V�T-###{#�V~n^�{)�@��ŀ�< �uw}�l# I�v�VN��#��L�TL#�3��p�G��|H�
‫(`�ﴉ‬U�oȮy�#����=��J2:���88�Z )9k��R�#�/Ju"(�\fh��nX��#
s�o�iࡱɶG�#���g#�ࡱ�q�#�s ��J�ࡱ
��8
�`#�
� '*e$��#ީ3��/z���###��##PK##########!#��*�###8#######_rels/.rels���
�0#D�#�n�z#�