Sie sind auf Seite 1von 9

| 

 
|
   ||  ||

 !
"# $%&  %  #% '## (

) * || |    *


+ * +,,- .
  *, /,012&.
)32.
Pokretanje WINDOWSA-a 7
‡ Windows 7 je najnovija verzija operativnog sistema
iz porodice Windovs.

‡ Operativni sistem Windovs 7 automatski se pokreće


prilikom uključivanja računara.

‡ Pozadina ekrana se zove Desktop što znači radna


površina i na njoj su smještene ikone.

‡ Na dnu ekrana je traka sa zadaćama na


kojoj vidimo aktivne programe.
Izbornik Start omogućuje
obavljanje sljedećih
uobičajenih aktivnosti:
pokretanje programa
otvaranje često korištenih
mapa
traženje datoteka, mapa i
programa
podešavanje postavki računala
pomoć vezana uz Windows
operacijski sustav
isključivanje računala
odjavu sa sustava Windows ili
prelazak na neki drugi
korisnički račun

Izbornik Start
Alatna traka i pregled preko
ekrana
‡ Alatna traka pri dnu ekrana koristi se za pokretanje programa
i prebacivanje s jednog programa na drugi kada su otvoreni.

‡ U sistemu WINDOWS 7 na alatnu traku se može pričvrstiti bili


koji program i ikone na alatnoj traci se mogu jednostavno
prerasporediti klikanjem i povlačenjem.

‡ Ako se pređe pokazivačem miša preko ikona pojavit će se


minijature svakog prozora ili datoteke koja se otvara pomoću
tog programa.
Gumbe na programskoj traci
možete pomicati povlačenjem, i
tako mijenjati redoslijed, zavisno
o želji.

madani izgled otvorenih prozora na novoj programskoj


traci Područje obavijesti
programske trake
Iskočni popis
‡ U sistemu WINDOWS 7 posvećena je pažnja brzom pristupu
datotekama.

‡ ma pronalaženje datoteka koje su nedavno korištene desnim


tasterom miša kliknete na ikonu na alatnoj traci.

‡ Neki programi, kao što je WINDOWS Media Player, mogu


unaprijed napuniti svoje skočne popise uobičajenim
zadatcima, npr. bit će prikazane mogućnosti reprodukcije sve
muzike ili nastavka reprodukcije zadnjeg popisa.
Desnim gumbom miša kliknite gumb na
programskoj traci da bi se prikazao
iskočni popis.

Prikvačivanje stavke na iskočni popis


na izborniku Start
2adna površina
‡ U sistemu Windows 7 je pojednostavljen rad s prozorima na
radnoj površini. Otvaranje, zatvaranje, promjena veličine i
raspoređivanje prozora izvode se više intuitivno.

‡ U sistemu Windows 7 jednostavnije je izvođenje radnji koje se


često obavljaju, npr. jednostavnije je usporediti dva prozora
pomoću značajke za poravnanje, itd.
' ALA NA PAŽNJI !