Sie sind auf Seite 1von 11

PROJEK

Tema:Plani I nje biznesi

Klasa:X-A

Lenda:Matematike

Punoi:Elton Tocilla

Pranoi:Ermira Skifteri
DETYRA 1-VENDODHJA

Si fillim duhet te bejme nje liste te kushteve qe duhet te plotesoje vendodhja e


restorantit.Na duhet te vizatojme gjithashtu nje harte ne shkalle
a) Cila eshte shkalla e hartes?
Shkalla e hartes eshte 1:100 m= 1:0.1 km0
b) Vizatoni nje kopje te sakte te hartes dhe ngjyrosni ngjyrat qe plotesojne te tria
kushtet
Vendosem per nje vend qe eshte e kursin 315° nga T dhe 014° nga A.
c) Ne kopjen tuaj te hartes,shenojeni kete vend me R
KUSHTET PER VENDODHJEN E RESTORANTIT

1. Jo me shume se 500 m larg stacionit te trenit.


2. Te pakten 200 m larg cdo restoranti konkurrent.
3. Jo me shume se 150 m larg rruges kryesore
DETYRA 2:LOGOJA E
RESTORANTIT

Diagrami tregon permasat e perdorura per nje logo qe do te perdoret


ne kartevizat e restorantit.
a) Gjeni syprinen e logos
Po te perdorni nje flete reklame A5,logoja zmadhohet me factor
2,5.
b) Gjeni syprinen e logos se zmadhuar.
c) Nje kuti boje me ngjyra printon 4000 karteviza.Sa fleta reklama
A5 shpresoni qe te printoni me nje kuti boje me ngjyra?
A)SYPRINA E LOGOS
S =1/2 b × l=1/2 2,8 cm × 0,5 cm=1,12cm/2=1,17 cm 2
S =b×l=0,3cm×3,5 cm=1,05 cm2
S =1/2(B+b) × l=1/2 (1,5 cm+0,3 cm) × 1,3 cm=1,8 cm×1,3 cm/2=2,34 cm/2=0,56
cm2
S =r2 × π × a/360°
=(1,5 cm)2 × π × 140 °/360°=2,25 cm2 × π ×70°/180°
=157,5 cm2 × π/180°=0,875 π
=0,875 × 3,14
=2,7475 cm2
A)SYPRINA E LOGOS

Syprina totale e logos=syprinen e tekendeshit+syprinen e


drejtekendeshit+syprinen e trapezit+syprinen e sektorit qarkor.
Keshtu qe:
Syprina totale e logos=1,17 cm2 + 1,05 cm2 + 0,56 cm2 + 2,7475 cm2
=5.5275cm2
B)GJENI SYPRINEN E LOGOS SE
ZMADHUAR

Po te perdorni nje flete reklame A5,logoja zmadhohet me faktor 2,5.


0,5 cm × 2,5=1.25 cm
2,8 cm × 2,5=7 cm
1,5 cm × 2,5=3 cm
3,5 cm × 2,5=8.75 cm2
0,3 cm × 2,5=0.75 cm2
1,3 cm × 2,5=3.25 cm2
1,5 cm × 2,5=3.75 cm2
B)GJENI SYPRINEN E LOGOS SE
ZMADHUAR

S =1/2 b × l=7 cm × 1.25 cm=8.75 cm2


S = b × l=8.75 cm × 0.75=6.5625 cm2
S = 1/2(B+b) × l=1/2 (3.75 cm+0.75 cm) × 3.25 cm=4.5 cm × 3.25 cm/2=14.625
cm/2=7.3125 cm2
S =r2 × π × a/360°=(3.75)2 × π × 140°/360°
=14.0625 × π ×70°/180°=984.375× π/180°
=5.46874 × π=5.46874 × 3.14
=17.171875 cm2
B)GJENI SYPRINEN E LOGOS SE
ZMADHUAR

Syprina totale e logos=syprinen e tekendeshit+syprinen e


drejtekendeshit+syprinen e trapezit+syprinen e sektorit qarkor.
Keshtu qe:
Syprina totale e logos=8.75 cm2+6.5625 cm2+7.3125 cm2+17.171875 cm2
=39.796875 cm2
C-NJE KUTI BOJE ME NGJYRA PRINTON 4000
KARTEVIZA.SA FLETA REKLAMA A5 SHPRESONI QE TE
PRINTONI ME NJE KUTI BOJE ME NGJYRA?

Nga I gjithe totali pjestojme syprinen e zmadhuar per te gjetur rezultatin.


4000 : 39.79=100.52
Sipas rezultateve te arritura,ne shpresojme te printojme 100 fleta reklame A5.

Das könnte Ihnen auch gefallen