Sie sind auf Seite 1von 21

rod Vibrio

preko 70 vrsta
Patogene vrste

• Najveći medicinski značaj imaju:

- V. cholerae
- V. parahaemolyticus
- V. vulnificus
Opšte osobine roda

Gram-negativni zakrivljeni bacili


jedna polarna flagela
fakultativno anaerobni
dobro rastu u alkalnoj sredini, slabo u kiseloj

Najznačajnija vrsta:
Vibrio cholerae
Vibrio cholerae
V. cholerae - virulencija

• Adherencija- pili
• Pokretljivost
• Sinteza egzotoksina (kolera
enterotoksin)
Kolera enterotoksin (CTX)

kolera enterotoksin
(najvažniji faktori virulencije)
AB toksin (A- aktivni dio, B- vezivni dio)
Dovodi do izbacivanja elektrolita iz crijevnih epitelnih ćelija koji za sobom
vuku vodu i dovode do dijarealnog sindroma
Kolera
čovek je glavni domaćin
transmisija: feko-oralno
kontaminirana voda i hrana
kratkotrajno kliconoštvo
preživljava u školjkama i planktonu
Kolera
• Nastaje unosom kontaminirane hrane ili vode
• Infektivna doza: 106-1011 bakterija (pH želudačnog soka, žučne soli .....)
• Adherencija i adaptacija na uslove – inkubacioni period (nekoliko sati do 5
dana, prosečno: 1 do 3 dana)
• V.cholerae ostaje pričvršćen na enterocitima – ne prodire u dubinu tkiva
• Razmnožava se i sintetiše toksine
• Gubitak tečnosti može dostići i 20 litara na dan
• Dolazi do dehidratacije, hipovolemijskog šoka i metaboličke acidoze
• Podrhtavanja mišića, bubrežna insuficijencija, edem pluća, srčana aritmija i
paralitični ileus
• Nema povišenja temperature i groznice, kao ni leukocita u stolici
Kolera
• Obično blaga ili asimptomatska
- 75% asimptomatska
- 20% blaga forma
- 5% teška forma
• Kod neliječenih pacijenata do smrti dolazi za 12 sati
• Kod najtežih oblika do smrti može doći već za 2 do
3 sata
Dete sa tipičnim znacima teške
dehidracije: usahle oči, letargičan
izgled, slab turgor kože
Vibrio cholerae
- bakteriološka dijagnostika -
• uzorci: stolica, hrana, voda
• transportni medijum
• Selektivna podloga TCBS
(tiosulfat-citrat-žuč-saharoza)
• alkalni peptonski bujon (hrana, kliconoše)
• identifikacija: biohemijske osobine
potvrda identifikacije: aglutinacija
Vibrio cholerae - terapija

• Nadoknada tečnosti
• Simptomatska terapija
• Antibiotici tek na trećem mestu
Vibrio cholerae
- prevencija i kontrola -
dezinfekcija vode
kontrola ispravnosti vode i hrane
mrtva vakcina (zaštita oko 6 meseci)

Das könnte Ihnen auch gefallen