Sie sind auf Seite 1von 6

KOSTI GORNJEG UDA

 Rameni pojas
- clavicula
- scapula

 Ruka
- humerus
- radius
- ulna
- ossa carpi (8 kostiju)
- ossa metacarpi (5
kostiju)
- ossa digitorum manus
(14 kostiju)
CLAVICULA
 Parna kost, u obliku
izduženog slova S
 Nalazi se ispod kože,
na granici između
prednje strane vrata i
grudnog koša
 Pruža se od drške
grudne kosti
horizontalno upolje do
lopatičnog natplećka
(acromion)
 Medijalna krivina
ispupčena napred,
lateralna nazad
 Delovi klavikule:
- telo (corpus)

- unutrašnji okrajak
(extremitas sternalis)

- spoljašnji okrajak
(extremitas acromialis)
 Na okrajcima se
nalaze zglobne
površine:

- facies articularis
sternalis (sedlastog
izgleda)

- facies articularis
acromialis (ovalna)
 Na donjoj strani
unutrašnjeg
okrajka:
- impressio lig.
costoclaviculare
(pripaja se lig.
costoclaviculare)

 Na donjoj strani
spoljašnjeg okrajka:
- linea trapezoidea (lig.
trapezoideum)
- tuberculum
conoideum (lig.
cnoideum)
 Lig. trapezoideum i lig.
cnoideum su kraci lig.
coracoclaviculare
 Telo (corpus) je blago
spljošteno
* ima dve strane: gornju,
glatku, potkožnu (facies
superior) i donju (facies
inferior) na kojoj se u žlebu
(sulcus subclavius) pripaja m.
subclavius
* ima dve ivice:
prednju (margo anterior)
pripoji:
m. pectoralis major,
m. deltoideus
zadnju (margo posterior)
pripoji:
m. sternocleidomastoideus,
m. trapezius

Das könnte Ihnen auch gefallen