Sie sind auf Seite 1von 9

TRANSISTORET

Shpjego skemen me EMITER te perbashket.

GRAFIKU PER RRYMEN IK E KOLEKTORIT QE ESHTE NE DALJE.

IK = F(UE K)IB
Rryma

e daljes ose e kolektorit eshte e varur nga tensioni I zbatuar ndermjet Emiterit dhe Kolektorit per nje vlere te caktuar te IB ku rryma e bazes eshte nje parameter I pavarur. Per vlera te ndryshme te rrymes se bazes ndikon ne rrymen ne dalje ose kolektor.

IB = F(UE B)UEK

ndryshojme tensioni Emiter Baze dhe mbajme konstant tensionin Emiter Kolektor do te kemi ndryshim te rrymes se bazes. Karakteristikat te hyrjes te transistorit do te quhen vlerat e ndryshme por te fiksuara te tensionit ndermjet Emiterit Kolektorit .
Kur

KARAKTERISTIKAT TIPIKE TE DALJES SE TRANSISTORIT TE TIPIT PNP

NE GRAFIKUN ME SIPER KEMI KARAKTERISTIKAT TIPIKE TE DALJES SE TRANSISTORIT PNP


Ne

kurba tregohe se per tensione te vogla Uek rryma ne kolektor rritet shume shpejt eshte pothuajse konstatne, por per tensione Uek me vlere te madhe rryma Ik rritet shume pak dhe vazhdon ne menyre konstante. Ne kete rast themi se transistori ka kaluar ne regjimin e ngopjes se rrymes se kolektorit.

RD =

Rezistenca

diferenciale e daljes te punimit te transistorit eshte e barabarte me derivatin e tensionit Emiter Kolektor ne perpjestim me derivatin e rrumes ne Kolektor ne varesi te Ib(konstante). Duke bere keto llogaritje do te shohim se rezistenca diferenciale e daljes se trensistoreit eshte disa mijera ohm.

Koeficienti

I perforcimit te rrymes. Duke bere llogeritjet ne karakteristikat tipike te daljes se transistorit gjejme se ky koeficient ka vlere afersisht 40 here ne baze te grafikut te mesiperm.

RH = Ne kete formule shprehet rezistenca diferenciale e hyrjes se transistorit . Po ashtu ne parameter I rendesishem I tensionit eshte hFE = . Ky parameter quhet koeficient I perforcimit te rrymes se vazhdueshme te transistorit. Ky koeficient na ndihmon per te percaktuar nese transistori punon ne regjim ngopje ose jo dhe na tregon se sa duhet te jete rryma minimale e bazes :*

Das könnte Ihnen auch gefallen