You are on page 1of 14

ENION

A E IZ BURNUMA

By: An ela Jordan

Burnum


Kompleksan arheolo ki lokalitet bogate povijesti, u blizini Ivo evaca kod Kistanja Osnutak vojnog logora zbog povoljnog geostrate kog polo aja nakon kona nog osvajanja Ilirika (1. st. pr. Kr. 1. st. po. Kr.) Nakon odlaska vojnih postrojbi, na tom mjestu nastaje civilno naselje, koje traje do gotskogotskobizantskih ratova

Istra ivanja


Istra ivanja vr ena 1913. i 1979., a kasnije od 2003. Arheolo ka kampanja usredoto ena na rimski amfiteatar, zapadno od vojnog logora

Enionove


a e

Ulomci triju staklenih a a na eni u arheolo kom sloju nastalom zbog nasipavanja krapastog terena radi pripreme za gradnju amfiteatra Dobile ime po majstoru (Enion epoisen) (Enion epoisen)

a a no. 1


Staklena u dnu kanelirana a a u kaste boje sa sa uvanim dijelom teksta: upamti!) Uzorak palmete Tip ve ih a a Harden A1 i-ii (na ena i u iNaroni)

Menthe ho agorazon! (Neka se kupac agorazon!


 

a a no. 2


Pet ulomaka kanelirane a e kobaltnoplave boje sa dijelom natpisa: Enion epoisen! (napravio Enion) i motivima vinove loze, te njenih listova i plodova Manja varijanta Enion a a tipa Harden A2 i-iv

a a no. 3
 

 

etiri ulomka u kastog stakla Ispod kosog oboda friz sa na dnu su avaju im vertikalnim kanelirama, sa streli astim motivom Mo da tip Harden A2 iv Zbog nesa uvanog natpisa nije siguran autor: Enion ili njegov nasljednik Aristeas

etrdesetak Enion posuda (amfore, amforisci, vr evi, kantarosi globularne i cilindri ne a e), ra irene cijelim Rimskim Carstvom  Luksuzni i iznimno rijetki artefakti (vlasnik visoki vojni du nosnik)  a e vjerojatno izra ene u feni kom Sidonu (dana nja Sayda) u prvoj etvrtini I. st.  Premje tanje radionice na zapad (Akvileja), trgovina kalupima, imitiranje stila??