Sie sind auf Seite 1von 27

LEJAR AM

2011 Dis Akaun Modal RM 2011 218320 Jan 218320 Feb 1 Baki RM b/b 217600 720 218320 b/b 218320

31 Baki

h/b

1 Baki Lengkapan

2011 Jan

1 Baki

b/b

Akaun Kenderaan RM 2011 40000 Jan 31 Baki 40000 40000 Akaun Lengkapan RM 2011 15000 Jan 31 Baki 720 15720 15720 Akaun Premis RM 2011 135000 Jan 135000 135000 Akaun Stok RM 2011 56500 Jan 56500 56500

h/b

RM 40000 40000

Feb

1 Baki

b/b

2011 Jan

1 Baki Modal 1 Baki

b/b

h/b

RM 15720 15720

Feb 2011 Jan

b/b

1 Baki

b/b

31 Baki

RM h/b 135000 135000

Feb 2011 Jan

1 Baki

b/b

1 Baki

b/b

31 Baki

h/b

RM 56500 56500

Feb

1 Baki

b/b

2011 Jan

5 Belian Tunai 1 Bank b/b

Jan 2011 Jan

Akaun Ambilan RM 2011 910 Jan 800 1710 1710

31 Baki

h/b

RM 1710 1710

Akaun Diskaun Diberi RM 2011 3


Restoran Aneka Rasa

RM h/b 1055

310 Jan 195 550 1055 1055

31 Baki

Pelangi 20 Resort Bhd Hotel Seri 24 kota


Feb 1 Baki b/b

1055

2011 Jan 31 Baki h/b

Akaun Diskaun diterima RM 2011 Din Jati's Sdn 556 Jan 7 Bhd b/b 20 Lim Furniture Sdn Bhd 556 Feb 1 Baki b/b

RM 325 231 556 556 RM 12000 12000 12000 RM 2850 2850 2850 RM 910 30670

2011 Jan

31 Baki

Akaun Susut Nilai Terkumpul Kenderaan RM 2011 h/b 12000 Jan 1 Baki 12000 Feb 1 Baki

b/b

b/b

2011 Jan

31 Baki

Akaun Susut Nilai Terkumpul Lengkapan RM 2011 h/b 2850 Jan 1 Baki 2850 Feb 1 Baki

b/b

b/b

2011 Jan

3 Bank 8 Bank Pelbagai 31 Pemiutang 1 Baki b/b

Akaun Belian RM 2011 2100 Jan 4400 25080 31580 30670

5 Ambilan 31 Baki

b/b

31580

Feb

2011 Jan

31 Baki

h/b

Akaun Jualan RM 2011 58100 Jan

5 Bank 19 Tunai 22 Bank 25 Bank 31 Pelbagai Penghutang 1 Baki b/b

58100 Feb 2011 Jan 31 Baki h/b Akaun Pulangan Belian RM 2011 4900 Jan 4900 Feb 2011 Jan 1 Baki b/b Akaun Pulangan Jualan RM 2011 5700 Jan 31 Baki 5700 5700 Pelbagai 31 Pemiutang

RM 3000 1800 5200 3800 44300 58100 58100 RM 4900 4900 4900 RM 5700 5700

31 Pelbagai Penghutang

h/b

Feb

1 Baki

b/b

2011 Jan

31 Baki

Akaun Peruntukan Hutang Ragu RM 2011 h/b 370 Jan 1 Baki 370 2012 Feb 1 Baki Akaun Kadar Bayaran RM 2011 560 Jan 1 Baki 31 Baki 560 b/b 280 Akaun Deposit Sewa RM 2011 2400 Jan 1 Baki 2400 Feb 1 Baki

b/b

RM 370 370 370 RM 280 280 560

b/b

2011 Jan

12 Bank

b/b h/b

Feb 2011 Jan

1 Baki

31 Baki

h/b

b/b

RM 2400 2400 2400

b/b

2011 Jan

31 Bank Baki

h/b

Akaun Pinjaman RM 2011 400 Jan 24200 24600 Feb

1 Baki

b/b

RM 24600 24600

1 Baki

b/b

24200

2011 Jan

31 Baki

h/b

Akaun Sewa Diterima RM 2011 300 Jan 1 Bank 300 Feb 1 Baki b/b

RM 300 300 300 RM 500 500 b/b 500 RM 600 600

2011 Jan

31 Baki

h/b

Akaun Komisen Diterima RM 2011 500 Jan 1 Tunai 500 Feb Akaun Insurans RM 2011 600 Jan 600 600 1 Baki

2011 Jan Feb

10 Tunai 1 Baki b/b

31 Baki

h/b

2011 Jan Feb 2011 Jan Feb 2011 Jan Feb

11 Bank 1 Baki b/b

Akaun Alatan Pejabat RM 2011 2800 Jan 31 Baki 2800 2800 Akaun Angkutan Masuk RM 2011 450 Jan 31 Baki 450

h/b

RM 2800 2800

15 Tunai 1 Baki b/b

h/b

RM 450 450

450 Akaun Gaji RM 2011 1000 Jan 1000 RM 1000 1000

31 Bank 1 Baki b/b

31 Baki

h/b

1000

2011 Jan Feb 2011 Jan Feb

18 Bank 1 Baki b/b

Akaun Promosi RM 2011 500 Jan 500 500

31 Baki

h/b

RM 500 500

20 Bank 1 Baki b/b

Akaun Alat Tulis RM 2011 650 Jan 31 Baki 650 650 Akaun Pengiklanan RM 2011 300 Jan 31 Baki 300 b/b 300 Akaun Belanja Am RM 2011 500 Jan 31 Baki 500 b/b 500 Akaun Derma RM 2011 100 Jan 100 b/b 100 Akaun Upah RM 2011 1040 Jan 1040 b/b 1040

h/b

RM 650 650

2011 Jan Feb 2011 Jan Feb 2011 Jan Feb 2011 Jan Feb 2011 Jan Feb

22 Tunai 1 Baki

h/b

RM 300 300

24 Bank 1 Baki

h/b

RM 500 500

28 Tunai 1 Baki

31 Baki

h/b

RM 100 100

31 Bank 1 Baki

31 Baki

h/b

RM 1040 1040

31 Bank 1 Baki

Akaun Faedah atas pinjaman RM 2011 120 Jan 31 Baki 120 b/b 120

h/b

RM 120 120

AKAUN KAWALAN

2011 Jan

1 Baki 31 Jualan

Feb

1 Baki

Akaun Kawalan Penghutang RM 2011 b/b 19900 Jan 31 Diskaun Diberi 44300 Bank Pulangan Jualan Baki h/b 64200 17500

RM 1055 39945 5700 17500 64200

2011 Jan

Akaun Kawalan Pemiutang 2011 1 Diskaun Diterima 556 Jan 1 Baki Pulangan Belian 4900 Balian Bank 49794 Baki h/b 6330 61580 Feb 1 Baki

b/b

36500 25080

b/b

61580 6330

LEJAR PELARASAN Kesilapan Prinsip

2011 Jan

31 Bank Upah 1 Baki

Feb 2011 Jan

Akaun Gaji RM 2011 1000 Jan 1040 2040 b/b 2040 Akaun Upah RM 2011 1040 Jan 1040

31 Baki

h/b

RM 2040 2040

31 Bank

31 Gaji

RM 1040 1040

KETINGGALAN CATATAN

2011 Jan

20 Bank Bank 1 Baki

Feb

Akaun Alat Tulis RM 2011 650 Dis 31 Baki 200 850 b/b 850

h/b

RM 850 850

2011 Jan

31 Gaji terakru

Akaun Gaji RM 2011 200 Jan 200 200

31 Baki

h/b

RM 200 200

Feb

1 Baki

b/b

2011 Jan

31 Baki

h/b

Akaun Gaji Terakru RM 2011 200 Jan 31 Gaji 200 Feb 1 Baki b/b

RM 200 200 200

2011 Jan Faedah atas pinjaman 31 terakru

Akaun Faedah atas Pinjaman RM 2011 50 Jan 50 50 31 Baki h/b

RM 50 50

Feb

1 Baki

b/b

2011 Jan 31 Baki h/b

Akaun Faedah atas Pinjaman Terakru RM 2011 RM Faedah atas 50 Jan 31 pinjaman 50 50 Feb 1 Baki b/b Akaun Iklan Terdahulu RM 2011 100 Jan 31 Baki 100 100 Akaun Pengiklanan RM 2011 Insurans 100 Jan 31 terdahulu 100 Feb 1 Baki b/b 50 50 RM 100 100

2011 Jan

31 Insurans

h/b

Feb 2011 Jan

1 Baki

b/b

RM 100 100 100

31 Baki

h/b

2011 Jan 31 Baki h/b

Akaun Komisen diterima RM 2011 Insurans 100 Jan 31 terdahulu 100 Feb 1 Baki b/b

RM 100 100 100

2011 Jan 31 Baki h/b

Akaun Komisen diterima terakru RM 2011 Insurans 100 Jan 31 terdahulu 100 Feb 1 Baki b/b Akaun Belanja susut nilai lengkapan RM 2011

RM 100 100 100 RM 1287 1287

2011 Jan Susut nilai 31 terkumpul

1287 Jan 1287 1287

31 Baki

h/b

Feb

1 Baki

b/b

2011 Jan 31 Baki h/b

Akaun Susut nilai terkumpul lengkapan RM 2011 RM Belanja susut 4137 Jan 31 nilai 4137 4137 Feb 1 Baki b/b Akaun Belanja susut nilai kenderaan RM 2011 4137 4137 RM 8000 8000

2011 Jan Susut nilai 31 terkumpul

8000 Jan 8000 8000

31 Baki

h/b

Feb

1 Baki

b/b

2011 Jan 31 Baki h/b

Akaun Susut nilai terkumpul kenderaan RM 2011 RM Belanja susut 20000 Jan 31 nilai 20000 20000 Feb 1 Baki b/b 20000 20000

SYARIKAT FYY FIANA KHAN IMBANGAN DUGA PADA 31 DISEMBER 2011 IMBANGAN DUGA PELARASAN TERSELARAS DEBIT KREDIT DEBIT KREDIT DEBIT KREDIT Tunai 450 450 Bank 18181 200 17981 Modal 218320 218320 Kenderaan 40000 40000 Lengkapan 15720 15720 Premis 135000 135000 Stok 56500 56500 Ambilan 1710 1710 Diskaun Diberi 1055 1055 Diskaun diterima 556 556 Susut Nilai Terkumpul Kenderaan 12000 8000 20000 Susut Nilai Terkumpul 2850 1287 4137 Lengkapan Belian 30670 30670 Jualan 58100 58100 Pulangan Belian 4900 4900 Pulangan Jualan 5700 5700 Penghutang 17500 17500 Pemiutang 6330 6330 Peruntukan Hutang Ragu 370 505 875 Kadar Bayaran 280 280 Deposit Sewa 2400 2400 Pinjaman 24200 24200 Sewa Diterima 300 300 Komisen Diterima 500 400 900 Insurans 600 600 Alatan Pejabat 2800 2800 Angkutan Masuk 450 450 Gaji 1000 200 1040 2240 Promosi 500 500 Alat Tulis 650 200 850 Pengiklanan 300 200 100 Belanja Am 500 500 Derma 100 100 Upah 1040 1040 0 Faedah Atas Pinjaman 120 50 170 330826 330826 Susut Nilai Kenderaan Susut Nilai Lengkapan 8000 1287 8000 1287

Gaji terakru Faedah Atas Pinjaman terakru Iklan terdahulu Komisen Diterima terakru Belanja hutang ragu

200 50 200 400 505 200 400 505 341268

200 50

341268

SYARIKAT FYY FIANA KHAN Penyata Pendapatan bagi bulan berakhir 31 Januari 2011 RM Jualan Tolak: Pulangan jualan Diskaun Diberi Jualan Bersih Tolak: Kos Jualan Stok awal Belian Tolak: Pulangan belian Diskaun Diterima Belian Bersih Angkutan Masuk Kos Belian kos Barang untuk dijual Tolak: Stok Akhir Kos Jualan Untung Kasar 30670 4900 556 25214 450 25664 82164 46800 35364 15981 56500 RM RM 58100 5700 1055 51345

Tambah: Hasil Deposit Sewa Sewa Diterima Komisen Diterima 2400 300 900 19581

Tolak: Belanja Peruntukan Hutang Ragu Kadar Bayaran 505 280

Belanja susut nilai kenderaan Belanja susut nilai lengkapan Insurans Promosi Alat tulis Pengiklanan Belanja Am Derma Faedah Atas Pinjaman Gaji

8000 1287 600 500 850 100 500 100 170 2240

Untung Bersih

4449

SYARIKAT FYY FIANA KHAN


Kunci Kira-kira Pada 31 Januari 2011 RM RM Aset Bukan Semasa Premis 135000 Alatan Pejabat 2800 Kenderaan 40000 (tolak) Susut nilai terkumpul 20000 20000 Lengkapan 15720 (tolak) Susut nilai terkumpul 4137 11538 RM

169383 Aset Semasa Tunai Bank Penghutang (tolak) peruntukan hutang ragu Stok Iklan terdahulu Komisen diterima terakru Liabiliti Semasa Pemiutang Gaji Terakru Faedah Atas Pinjaman Terakru Modal Kerja 450 17981 17500 875 16625 46800 200 400 82456

6330 200 50

6580 75876 245259

Ekuiti Pemilik Modal (tambah)Untung Bersih (tolak)Ambilan Liabiliti Bukan Semasa Pinjaman

218320 4449 222769 1710 221059 24200 245259

LEJAR BELIAN

2011 Jan

5 Baki 2 Jualan

b/b

Restoran Aneka Rasa RM 2011 1300 Jan 3 Bank 6200 Diskaun Diberi 7500 Pelangi Resort Bhd RM 2011 6400 Jan 19 Pulangan Jualan 7800 20 Bank 3900 Diskaun Diberi 31 Baki 18100 6500

RM 7190 310 7500

2011 Jan

1 Baki 18 Jualan 25 Jualan

b/b

b/b

RM 1300 10105 195 6500 18100

Feb

1 Bank

b/b

2011 Jan

1 20 23 28

Baki Jualan Jualan Jualan

Hotel Seri Kota RM 2011 b/b 12200 Jan 10 Bank 6600 24 Bank 8800 Diskaun Diberi 11000 Pulangan Jualan 31 Baki 38600 b/b 11000

b/b

RM 12200 10450 550 4400 11000 38600

Feb

1 Bank

LEJAR JUALAN

2011 Jan

5 Bank Diskaun Diterima

Din Jati's Sdn Bhd RM 2011 8975 Jan 1 Baki 325 5 Belian 9300

b/b

RM 2800 6500 9300

2011 Jan 14 Pulangan Belian Bank Baki

h/b

Siva Enterprise RM 2011 1820 Jan 1 Baki 17930 12 Belian 4550 24300 Feb 1 Baki

b/b

RM 15200 9100 24300

b/b

4550

2011 Jan 29 Pulangan Belian 7 Bank 20 Bank Diskaun Diterima 31 Baki

Lim Furniture Sdn Bhd RM 2011 3080 Jan 1 Baki 18500 13 Belian 4389 28 Belian 231 b/b 1780 27980 Feb 1 Baki

b/b

RM 18500 7700 1780

27980 b/b 1780

TAFSIRAN NISBAH 1. Pengiraan nisbah semasa = Aset Semasa Liabiliti Semasa = 82456 6580 = 12.5:1 Tafsiran : Bagi setiap RM1 liabiliti semasa,perniagaan mempunyai aset semasa RM12.50 untuk menjelaskannya. 2. Pengiraan Pulangan Atas Modal Untung = Bersih x 100 Modal Awal = 4449 X 100 218320 = 2% Tafsiran : Bagi setiap RM1 yang dilaburkan,untung bersih sebanyak 2 sen diperoleh. 3. Pengiraan Tempoh Kutipan Hutang = Penghutang X 100 Jualan kredit = 17500 x 100 58100 = 30 hari Tafsiran : Perniagaan mengambil masa 30 hari untuk mengutip hutang pelanggannya. Tempoh Kutipan Hutang Pulangan atas modal nisbah semasa

Cadangan Jangka Pendek : Berhasrat meningkatkan untung dengan menawarkan pelbagai jenis perabot yang berkualitiuntuk pilihan pengguna . 1. Meningkatkan lagi promosi dalam membantu menyebarkan dan memperluaskan 2. pasaran untuk meningkatkan jualan . Pemberian diskaun diberi kepada pelanggan untuk meningkatkan lagi 3. jualan disamping menggalakkan pelanggan bayar dengan cepat . 4. Menyediakan kemudahan kredit untuk meningkatkan peratus jualan . Jaminan mutu perabot diberi kepada pelanggan serta perkhidmatan 5. pengangkutan diberikan sebagai tarikan untuk meningkatkan jualan . Tawaran istimewa dengan pembelian perabot dengan memberikan baucar percuma untuk pembelian kali kedua bagi mendapat potongan harga . 6. Cadangan Untuk Meningkatkan Prestasi Jangka Panjang Perniagaan: Membuka cawangan perniagaan di daerah atau kawasan lain untuk mengembangkan lagi empayar perniagaan . 1. Menyediakan kemudahan membaiki perabot yang rosak dalam tempoh jaminan atau pada kos yang rendah untuk mengekalkan kesetiaan pelanggan . 2. Mendapatkan modal tambahan supaya perniagaan boleh mengembangkan perniagaannya 3. dengan menghasilkan perabot sendiri selain menjual perabot daripada pembekal .

RUMUSAN
ASAS PERAKAUNAN AKRUAN Untung bersih perniagaan ditentukan berdasarkan belanja bagi sesuatu tempoh dipadankan dengan hasil dalam tempoh yang sama . Contoh , Jualan-Kos Jualan , Belanja Terakru seperti Faedah atas pinjaman . KOS SEJARAH Konsep kos sejarah menyatakan Aset Bukan Semasa direkod pada kos sebenar yang dibayar . Contoh Akaun Lengkapan , Akaun Kenderaan . WANG SEBAGAI UKURAN Semua urusniaga direkodkan dalam nilai RM . Ini selaras dengan konsep wang sebagai ukuran . Contoh : gaji dibayar RM1 200 .

JURNAL AM TARIKH 2011 Jan 31 Gaji Gaji terakru Faedah atas pinjaman Faedah atas pinjaman terakru Pengiklanan Iklan terdahulu Komisen diterima Komisen diterima terakru Belanja susut nilai lengkapan Susut nilai terkumpul lengkapan Belanja susut nilai kenderaan Susut nilai terkumpul kenderaan 50 50 200 200 400 400 1287 4137 8000 20000 BUTIR DT RM 200 200 KT

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ALAM MEGAH 2

TUGASAN PROJEK PRINSIP PERAKAUNAN (3756/3)

NAMA CALON

: NURFIANA BINTI MOHD RAMLI

ANGKA GILIRAN

: BH133A093

NOMBOR KAD PENGENALAN

: 940912-14-6118

GURU PENTAKSIR

: PN. BATHMAVATHI A/P RENGASAMY

ISI KANDUNGAN

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

KANDUNGAN Perakuan Calon Penghargaan Pengenalan Profil perniagaan Catatan dalam lejar Imbangan Duga Senarai pelarasan pada tarikh imbangan Catatan pelarasan dalam jurnal dan lejar Akaun Kawalan Imbangan Duga terlaras Penyata Pendapatan Kunci Kira-kira Pengiraan nisbah:

MUKA SURAT

13

14 15

(a) Keberuntungan (b) Kecairan (c) Kecekapan Cadangan untuk meningkatkan prestasi semasa dan jangka panjang perniagaan Rumusan

LAMPIRAN 1 PERAKUAN CALON TENTANG KETULENAN TUGASAN PROJEK KERTAS 3756/3

Saya memperakui bahawa Tugasan Projek yang dikemukakan untuk memenuhi syarat Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia 2011 bagi matapelajaran Prinsip Perakaunan 3756/3 adalah tulen.

Tandatangan Calon :_____________________________

Nama Calon

:NURFIANA BINTI MOHD RAMLI

No Kad Pengenalan : 940912-14-6118

Angka Giliran Calon : BH133A093

Borang perakuan in mestilah disertakan di bahagian hadapan Tugasan Projek

PENGHARGAAN

Saya Nurfiana Binti Mohd Ramli ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada:

Pn Bathmavathi a/p Rengasamy , Guru Prinsip Perakaunan

Rakan- rakan sekelas

Ibu bapa

Dan pihak sekolah

Kerana telah banyak memberi dorongan dan bantuan kepada saya dalam menyempurnakan tugasan projek Folio Prinsip Perakaunan, SPM 3765/3 menepati tempoh yang ditetapkan.

Melalui tugasan ini, saya lebih memahami dan menghayati konsep-konsep perakaunan yang saya pelajari di dalam kelas. Kini, saya lebih yakin untuk menceburi bidang perakaunan sebagai kerjaya saya pada masa hadapan.

BERSAMA MENYEMARAKKAN DUNIA PERAKAUNAN

PENGENALAN PERNIAGAAN

Saya, Nurfiana Binti Mohd Ramli telah meneruskan perniagaan FYY FIANA KHAN pada 1 Januari 2011 dengan modal sebanyak RM 60 000 dimasukkan ke dalam akaun bank. Perniagaan saya adalah perniagaan milikan tunggal yang menjual perabot. Perniagaan ini dibantu ole h seorang pekerja yang dibayar gaji sebanyak RM 1 200 sebulan. Saya memilih untuk menubuhkan perniagaan yang menjual perabot kerana: (i) Kurangnya perniagaan yang menjual keperluan perniagaan runcit di lokasi perniagaan saya. ( ii ) Mempunyai permintaan yang tinggi dalam kalangan penduduk setempat dan ( iii ) Saya amat berminat dalam perniagaan ini memandangkan bidang ini sentiasa mempunyai permintaan yang tinggi. Saya percaya dengan menjalankan perniagaan milikan tunggal yang menjual barangan runcit, saya dapat memperoleh keuntungan yang tinggi serta dapat memenuhi permintaan orang ramai serta memudahkan penduduk setempat. Saya faham dengan melibatkan diri dalam perniagaan yang menjual barangan runcit, saya berdepan dengan risiko- risiko seperti persaingan terutamanya dari gedung-gedung besar seperti Courts Mammoth. Walaubagaimanapun, saya akan menanggung sendiri segala kos dan ker gian. u

PROFIL PERNIAGAAN

i. ii. iii.

Nama Perniagaan Nama Pemillik Lokasi/Alamat

SYARIKAT FYY FIANA KHAN NURFIANA BINTI MOHD RAMLI NO.104 , JALAN WARNA WARNI , TAMAN OVERSIS UNION , 58400 KUALA LUMPUR . MILIKAN TUNGGAL 1 TAHUN 1 JAN 2011-31 JAN 2011 RM 60 000 SEORANG MENERUSKAN PERNIAGAAN CIMB BANK , NO . 6 , JALAN TUN PERAK , 50050 , KUALA LUMPUR . 1209010494

iv. v. vi. vii. viii. ix. x.

Jenis Perniagaan Tempoh Perniagaan Tempoh Rekod Modal Perniagaan Jumlah Pekerja Status Perniagaan Nama dan Alamat Bank

xi.

Nombor Akaun