Sie sind auf Seite 1von 40

+black1magenta+

LEC}IA 7 ñ PARTEA ~NT¬I

S\ `ncepem lec]ia cu setul de cuvinte noi. Repeta]i cu voce tare [i urm\ri]i cu aten]ie sensul lor:

der Bus

> [ de: r bus ]

ñ

autobuzul

das Geld

> [ das gelt ]

ñ

banii

die

Haltestelle

> [ di: Halt\[tel\ ]

ñ

sta]ia

der

Markt

> [ de: r markt] ñ

pia]a

das Museum

> [das muze:Um] ñ

muzeul

der Sohn

> [ de: r zo:n ]

ñ

fiul

der Stadtplan

> [ de: r [tatpla:n ]

ñ planul ora[ului, harta

die

Straflenbahn

> [ di: [tra:s\nba:n ]

ñ tramvaiul

das

Taxi

> [ das taksi ]

ñ

taxiul

die

Tochter

> [ di: toHt\ r ]

ñ

fiica

die

rum‰nische

> [ di: rumE:ni[\

ñ

ambasada rom‚n\

Botschaft

bo:t[aft ]

mein Mann

> [ mÊn man] ñ so]ul meu

Acum s\ repet\m aceste cuvinte `mpreun\ cu articolul nehot\r‚t sau cu pronumele posesiv:

ein Taxi

> [ Ên taksi ]

ñ

un taxi

eine Straflenbahn

> [ Ên\ [tra:s\nba:n ]

ñ un tramvai

ein Bus

> [ Ên bus ]

ñ

un autobuz

eine Haltestelle

> [ Ên\ Halt\[tel\ ] ñ

o sta]ie

mein Sohn

> [ mÊn zo:n ]

ñ

fiul meu

meine Tochter

> [mÊn\ toHt\ r ] ñ

fiica mea

mein Mann

> [ mÊn man] ñ

so]ul meu

ein

Stadtplan

> [ Ên [tatpla:n ]

ñ un plan al ora[ului

ein

Markt

> [ Ên markt ]

ñ

o pia]\

mein Geld

> [ mÊn gelt ]

ñ

banii mei

ein Museum

> [ Ên muze:Um] ñ

un muzeu

eine rum‰nische

> [Ên\ rumE:ni[\

ñ o ambasad\ rom‚n\

Botschaft

bo:t[aft ]

S\ exers\m cuvintele noi `n propozi]ii simple. Citi]i cu voce tare propozi]iile urm\toare; re]ine]i traducerea `n limba rom‚n\:

Hier ist eine Haltestelle.

> [ hi: r ist Ên\ Halt\[tel\ ]

ñ Aici este o sta]ie.

1

+black1magenta+

+black2magenta+

Dort steht ein Bus.

> [ dort [te:t Ên bus ]

ñ

Acolo este un autobuz.

Ich nehme eine Straflenbahn.

> [ ihH ne:m\ Ên\ [tra:s\nba:n ]

ñ

Iau un tramvai.

Dort steht ein Museum.

> [ dort [te:t Ên muze:Um ]

ñ

Acolo este un muzeu.

Ich nehme ein Taxi.

> [ ih ne:m\ Ên taksi ]

ñ

Iau un taxi.

Hier ist der Markt.

> [ hi: r ist de: r markt ]

ñ

Aici este pia]a.

Ich habe eine Tochter.

> [ ih Ha:b\ Ên\ toHt\ r ]

ñ

Am o fiic\.

Dort ist mein Sohn.

> [ dort ist mÊn zo:n ]

ñ

Acolo este fiul meu.

Hier ist die rum‰nische Botschaft.

> [ hi: r ist di: rumE:ni[\ bo:t[aft ]

ñ

Aici este ambasada rom‚n\.

Mein

Mann und

> [ mÊn man unt

ñ

So]ul meu [i

deine

Frau.

dÊn\ frau]

so]ia ta.

meu [i deine Frau. d Ê n\ frau ] so]ia ta. Das ist mein Stadtplan. Hast

Das ist mein Stadtplan.

Hast du Geld?

> [ das ist mÊn [tatpla:n ]

> [ Hast du gelt ]

ñ Acesta este planul meu al ora[ului.

ñ Ai bani?

Completa]i propozi]iile `n limba german\ cu cuvintele corespunz\toare. Folosi]i filtrul ro[u:

Iau tramvaiul.

ñ

Ich nehme >die

> [ ih ne:m\ di:

 

Straflenbahn.

[tra:s\nba:n ]

El nu merge cu taxiul.

ñ

Er nimmt kein >Taxi.

> [ e: r nimt kÊn taksi ]

Ei sunt so]ul [i fiul meu.

ñ

Das sind >mein Mann und mein >Sohn.

> [ das zint mÊn man unt mÊn zo:n ]

Unde este planul Berlinului?

Autobuzul nu merge spre pia]\.

Sta]ia este (o g\si]i) vis-‡-vis.

ñ Wo ist der >Stadtplan von Berlin?

ñ

Der Bus f‰hrt nicht >zum Markt.

ñ >Die Haltestelle haben Sie dort dr¸ben.

> [ vo: ist de: r [tatpla:n fon berli:n ]

> [ de: r bus fE:rt niht ]um markt]

> [ di: Halt\[tel\ Ha:b\n zi:

dort drU:b\n]

Fiica mea are mul]i bani.

ñ

Meine >Tochter hat viel >Geld.

> [ mÊn\ toHt\ r Hat fi:l gelt ]

~n apropiere este un muzeu.

ñ

In der N‰he ist >ein Museum.

> [ in de: r nE:\ ist Ên muze:Um]

Acolo este ambasada rom‚n\.

ñ Dort ist >die rum‰nische Botschaft.

2

> [ dort ist di: rumE:ni[\ bo:t[aft ]

+black2magenta+

+black3magenta+

S\ recapitul\m cuvintele introduse `n cadrul lec]iei. Folosi]i filtrul ro[u: + black 3 magenta + so]ul meu sta]ia fiica mea pia]a banii ambasada rom‚n\ > mein

so]ul meu

sta]ia

fiica mea

pia]a

banii

ambasada rom‚n\

>

mein Mann

fiul meu

> mein Sohn

> die Haltestelle

planul ora[ului

> der Stadtplan

> meine Tochter

taxiul

> das Taxi

> der Markt

tramvaiul

> die

Straflenbahn

>

das Geld

muzeul

> das Museum

> die

rum‰nische

autobuzul

> der Bus

Botschaft

Acum, `ncerca]i s\ traduce]i `n limba german\ propozi]iile urm\toare. Citi]i-le cu voce tare: die rum‰nische autobuzul > der Bus Botschaft Tat\l meu are mul]i bani. > Mein Vater hat

Tat\l meu are mul]i bani.

> Mein Vater hat viel Geld.

Unde este autobuzul de Ia[i?

Sta]ia este acolo, vis-‡-vis.

Tramvaiul merge spre pia]\?

Am deja un b\iat [i o fat\.

So]ul meu nu are planul Berlinului.

> Wo steht der Bus nach Ia[i?

> Die Haltestelle ist dort dr¸ben.

> F‰hrt die Straflenbahn zum Markt?

> Ich habe schon einen Sohn und eine Tochter.

> Mein Mann hat den Stadtplan von Berlin nicht.

El ia un taxi [i merge `n ora[.

Unde este aici un muzeu (`n aceast\ zon\)?

Acolo este ambasada rom‚n\?

> Er nimmt ein Taxi und f‰hrt in die Stadt.

> Wo ist hier ein Museum?

> Ist dort die rum‰nische Botschaft?

Re]ine]i folosirea urm\toarelor propozi]ii: hier ein Museum? > Ist dort die rum‰nische Botschaft? Ñzuî [ ]u ] ñ Ñlaî, Ñspreî

Ñzuî [ ]u ] ñ Ñlaî, Ñspreî

Ñanî [ an ] ñ Ñpeî, Ñl‚ng\î, Ñ`nî,

(zu + dem = zum; zu + der = zur)

(an + dem = am)

Der Bus f‰hrt zum Rathaus.

Das Rathaus steht am Markt.

Die Straflenbahn f‰hrt zur Schule.

> [ de: r bus fE:rt ]um ra:tHaus]

> [ das ra:tHaus [te:t am markt]

> [ di: [tra:s\nba:n fE:rt ]ur [u:l\]

ñ Autobuzul merge spre prim\rie.

ñ Prim\ria este l‚ng\ pia]\.

ñ Tramvaiul merge spre [coal\.

Der Bus steht an der Kirche.

> [ de: r bus [te:t an de: r kirh\]

ñ

Autobuzul este l‚ng\ biseric\.

Fahren Sie zum Kino?

> [ fa:r\n zi: ]um ki:no ]

ñ

Merge]i la cinema?

Ein Mann steht an der Haltestelle.

> [ Ên man [te:t an de: r Halt\[tel\ ]

ñ Un b\rbat st\ `n sta]ie.

3

+black3magenta+

+black4magenta+

Das Hotel liegt am Bahnhof.

> [ das Hotel li:kt am ba:nho:f ]

ñ

Hotelul se afl\ l‚ng\ gar\.

Herr Kurz geht zur Botschaft.

> [ Her kur] ge:t ]ur bo:t[aft ]

ñ Domnul Kurz merge la ambasad\.

S\ recapitul\m construc]iile prepozi]ionale din exerci]iul anterior:

zum Rathaus

> [ ]um ra:tHaus]

ñ

la prim\rie (spre)

zum Kino

> [ ]um ki:no ]

ñ

la cinema (spre)

zur

Schule

> [ ]ur [u:l\]

ñ la [coal\ (spre)

zur

Botschaft

> [ ]ur bo:t[aft ]

ñ

la ambasad\ (spre)

am Markt

> [ am markt]

ñ la pia]\

am Bahnhof

> [ am ba:nho:f ]

ñ

la gar\

an der Kirche

> [ an de: r kirh\ ]

ñ

la biseric\

an der Haltestelle

> [ an de: r Halt\[tel\ ]

ñ `n sta]ie

6 (31)
6 (31)

1. Prepozi]ia Ñzuî ñ Ñlaî cere cazul dativ. Articolul hot\r‚t are um\toarele forme la cazul dativ: pentru substantivele masculine [i neutre Ñdemî, iar pentru substantivele feminine Ñderî. Articolul nehot\r‚t are urm\toarele forme: pentru substantivele masculine [i neutre ñ Ñeinemî, iar pentru substantivele feminine ñ Ñeinerî. ~n locul construc]iei Ñzu dem (Kino)î se folose[te forma Ñzum (Kino)î, iar `n loc de Ñzu der (Kirche)î forma Ñzur (Kirche)î.

2. Prepozi]ia Ñanî ñ Ñla, l‚ng\î, Ñ`nî, c‚nd r\spunde la `ntrebarea Ñunde este?î ñ Ñwo?î; cere cazul dativ. {i aici folosim `n loc de Ñan demî ñ Ñamî; de exemplu, ìan dem (Bahnhof)î ñ Ñam (Bahnhof)î.

de exemplu, ìan dem (Bahnhof)î ñ Ñam (Bahnhof)î. ~n urm\torul exeric]iu, completa]i propozi]iile `n limba

~n urm\torul exeric]iu, completa]i propozi]iile `n limba german\ cu prepozi]iile corespunz\toare:

Taxiul merge la prim\rie.

ñ Das Taxi f‰hrt >zum Rathaus.

Eu stau `n sta]ie.

ñ

Ich stehe >an der Halstestelle.

Prim\ria este l‚ng\ pia]\.

ñ Das Rathaus steht >am Markt.

Sunt acas\.

ñ Ich bin >zu Hause.

El st\ la tabl\.

ñ Er steht >an der Tafel.

Tu te duci la gar\.

ñ Du f‰hrst >zum Bahnhof.

A[ vrea s\ m\ duc la banc\.

ñ

Ich mˆchte >zur Bank gehen.

Autobuzul merge spre prim\rie?

ñ

F‰hrt der Bus >zum Rathaus?

Este un muzeu l‚ng\ pia]\?

ñ Gibt es >am Markt ein Museum?

4

+black4magenta+

+ black 5 magenta + S\ `nv\]\m c‚teva cuvinte noi. Aten]ie la pronun]ie: `nainte (de)

+black5magenta+

S\ `nv\]\m c‚teva cuvinte noi. Aten]ie la pronun]ie:

`nainte (de)

din p\cate

ori

(de multe ori nu se poate traduce `n limba rom‚n\, neav‚nd sens lexical)

ñ

vorher

ñ leider

ñ mal

>

[fo:rH\ r ]

> [lÊd\ r ]

> [ma:l]

departe

ñ

weit

> [ vÊt]

`ncolo, `ntr-acolo

ñ

dahin

> [daHin]

cel mai bine

ñ

am besten

> [ am best\n]

tot, chiar, destul de

ñ ganz

> [ gan]]

Acum, s\ introducem aceste cuvinte `n propozi]ii scurte. Citi]i-le cu voce tare [i ave]i grij\ la pronun]ie:

Ich komme, aber vorher gehe ich nach Haus.

Kannst du das mal bringen?

> [ ih kom\ a:b\ r fo:rh\ r ge:\ ih na:H Haus ]

> [ kanst du: das mal brin g \n ]

ñ Vin, `ns\ mai `nt‚i m\ duc acas\.

ñ Po]i (ai putea) s\ aduci [i asta?

Zum Bahnhof ist es weit.

> [ ]um ba:nHo:f ist es vÊt ]

ñ

P‚n\ la gar\ e departe.

F‰hrt kein Bus dahin?

> [ fE:rt kÊn bus daHin ]

ñ

Nu merge nici un autobuz `ncolo?

Am besten nehmen Sie die

> [ am best\n ne:m\n zi:

ñ

Cel mai bine lua]i

Straflenbahn.

di: [tra:s\nba:n ]

tramvaiul.

Die Haltestelle ist ganz in der N‰he.

Er kommt leider nicht.

> [ di: Halt\[tel\ ist gan] in de: r ne:\ ]

> [ e: r komt lÊd\ r niht ]

ñ Sta]ia este chiar `n apropiere (foarte aproape).

ñ Din p\cate, el nu vine.

Bei vin? Da, `ns\ mai `nainte a[ vrea s\ m\n‚nc ceva.`n apropiere (foarte aproape). ñ Din p\cate, el nu vine. Traduce]i urm\toarele propozi]ii din limba rom‚n\

Traduce]i urm\toarele propozi]ii din limba rom‚n\ `n limba german\:

> Trinkst du Wein? Ja, aber vorher mˆchte ich etwas essen.

> [ trinkst du vÊn ia: a:b\ r forH\ r mOht\ ih etvas es\n]

Sora mea vine imediat.

> Meine Schwester kommt gleich.

> [ mÊn\ [vest\ r komt glÊh ]

Ai bani? Din p\cate n-am bani.

>

Hast du Geld? Leider habe ich kein Geld.

> [ Hast du gelt lÊd\ r Ha:b\ ih kÊn gelt ]

Po]i s\ te duci o dat\ la Berlin.

>

Du kannst mal nach Berlin fahren.

> [ du kanst ma:l naH berli:n fa:r\n ]

P‚n\ la gar\ este departe?

Da, dar un tramvai merge `ntr-acolo.

Cel mai bine lua]i un taxi.

> Ist es zum Bahnhof weit?

> Ja, aber eine Straflenbahn f‰hrt dahin.

> Nehmen Sie am besten ein Taxi!

5

> [ ist es ]um ba:nHo:f vÊt ]

> [ ia a:b\ r Ên\ [tra:s\nba:n fE:rt daHin ]

> [ ne:m\n zi: am best\n Ên taksi ]

+black5magenta+

+black6magenta+

Urmeaz\ c‚teva verbe noi. Citi]i-le cu voce tare [i clar: zeigen > [ ] Ê g\n ]

zeigen

> []Êg\n]

ñ

a ar\ta

er zeigt

> [ e: r ]Êgt ]

ñ el arat\

fragen

> [fra:g\n]

ñ a `ntreba

er fragt

> [ e: r fra:kt]

ñ el `ntreab\

sagen

> [ za:g\n ]

ñ a spune

er sagt

> [ e: r za:kt ]

ñ el spune

wissen

> [ vis\n ]

ñ

a [ti

er weifl

> [ e: r vÊs ]

ñ

el [tie

ich weifl

> [ ih vÊs ]

ñ eu [tiu

abheben

> [ apHe:b\n ]

ñ a ridica

Ultimul verb, Ñabhebenî, apare `n expresia:

ÑGeld von der Bank abhebenî ñ Ña ridica bani de la banc\î

S\ folosim aceste verbe `n propozi]ii. Citi]i-le [i urm\ri]i cu aten]ie sensul lor:

Ich will Geld von der Bank abheben.

> [ ih vil gelt fon de: r bank apHe:b\n ]

ñ

Vreau s\ ridic bani de la banc\.

Das wissen wir nicht.

> [ das vis\n vi: r niht ]

ñ

Nu [tim asta.

Ich zeige mein Heft.

> [ ih ]Êg\ mÊn Heft ]

ñ

Eu ar\t caietul meu.

Er fragt die Tochter.

> [ e: r fra:kt di: toHt\ r ]

ñ

El o `ntreab\ pe fiic\.

Er sagt: ÑGuten Appetit!î

> [ e: r za:kt gu:t\n apeti:t ]

ñ El spune: ÑPoft\ bun\!î

El vrea s\ ridice bani de la banc\.za:kt g u :t\n apet i :t ] ñ El spune: ÑPoft\ bun\!î S\ mai exers\m

S\ mai exers\m verbele noi din aceast\ lec]ie `ntr-un exerci]iu. Completa]i urm\toarele propozi]ii:

ñ

Er will Geld von der Bank >abheben.

> [ e: r vil gelt fon de: r bank apHe:b\n ]

Dumneavoastr\ [ti]i unde este Eva?

ñ >Wissen Sie, wo Eva ist?

> [ vis\n zi: vo: Efa ist ]

Din p\cate nu [tiu.

~]i ar\t planul ora[ului.

~l `ntreb pe fratele meu.

~]i spun: ÑLa revedere!î

ñ

>Ich weifl es leider nicht.

ñ Ich zeige dir den Stadtplan.

ñ >Ich frage meinen Bruder.

ñ >Ich sage dir: ÑAuf Wiedersehen!î

> [ ih vÊs es lÊd\ r niht ]

> [ ih ]Êg\ di: r de:n [tatpla:n ]

> [ ih fra:g\ mÊn\n bru:d\ r ]

> [ Ih za:g\ di: r auf vi:d\rze:\n ]

6

+black6magenta+

+black7magenta+

Cu siguran]\ a]i re]inut deja verbele noi. Citi]i cu voce tare [i clar: + black 7 magenta + noi [tim > wir wissen > [ vi: r v i

noi [tim

>

wir wissen

> [ vi: r vis\n ]

eu ar\t

el `ntreab\

>

>

ich zeige

er fragt

> [ ih ]Êg\]

> [ e: r fra:kt]

noi spunem

>

wir sagen

> [ vi: r za:g\n ]

a ridica

> abheben

> [ apHe:b\n]

~n continuare, re]ine]i `n ce context sunt folosite prepozi]iile Ñaufî ñ Ñpe, laî [i Ñnebenî ñ Ñl‚ng\î `n propozi]iile de mai jos. Ave]i grij\ la pronun]ie:z a :g\n ] a ridica > abheben > [ a pHe:b\n ] Er ist auf

Er ist auf dem Bahnhof.

Das Hotel ist neben der Schule.

Das Heft liegt auf dem Buch.

Die Botschaft ist neben dem Museum.

Ich gehe auf der Strafle.

> [ e: r ist auf dem ba:nHo:f ]

> [ das Hotel ist ne:b\n de: r [u:l\]

> [ das Heft li:kt auf dem bu:H ]

> [ di: bo:t[aft ist ne:b\n dem muze:Um]

> [ ih ge:\ auf de: r [tra:s\ ]

ñ El este la gar\.

ñ Hotelul este l‚ng\ [coal\.

ñ Caietul este pe carte.

ñ Ambasada este l‚ng\ nuzeu.

ñ Merg pe strad\.

S\ recapitul\m construc]iile prepozi]ionale din propozi]iile anterioare:

pe

strad\

ñ

auf der Strafle

> [ auf de: r [tra:s\]

la gar\

ñ

auf dem Bahnhof

> [ auf dem ba:nHo:f ]

l‚ng\

[coal\

ñ

neben der Schule

> [ ne:b\n de: r [u:l\ ]

l‚ng\

muzeu

ñ neben

dem Museum

> [ ne:b\n de:m muze:Um ]

~n exemplele prezentate `n cadrul acestei lec]ii, prepozi]iile Ñaufî [i Ñnebenî r\spund la `ntrebarea Ñundeî. ~n aceste situa]ii ele cer cazul dativ; de exemplu:neben dem Museum > [ n e: b\n de:m muz e :Um ] auf der Strafle

auf der Strafle ñ pe strad\ neben dem Bahnhof ñ l‚ng\ gar\

Restaurantul este l‚ng\ biseric\.der Strafle ñ pe strad\ neben dem Bahnhof ñ l‚ng\ gar\ Profesorul st\ l‚ng\ elev. Completa]i

Profesorul st\ l‚ng\ elev.

Completa]i urm\toarele propozi]ii cu prepozi]iile corespunz\toare:

ñ

Das Restaurant liegt >neben der Kirche.

ñ

Der Lehrer steht >neben dem Sch¸ler.

Suntem la gar\.

Banca se afl\ l‚ng\ hotelul ÑInterna]ionalî.

ñ Wir sind >auf dem Bahnhof.

ñ Die Bank ist >neben dem Hotel ÑInterna]ionalî.

7

+black7magenta+

+black8magenta+

Muzeul este l‚ng\ pia]\.

ñ

Das Museum ist >am Markt.

V\ ar\t pe hart\.

ñ

Ich zeige es Ihnen >auf dem Stadtplan.

Merg pe strad\.

ñ Ich gehe >auf der Strafle.

S\ `nv\]\m un nou pronume: Ñwelcherî ñ Ñcareî, Ñceî. Citi]i cu voce tare [i fi]i aten]i la pronun]ie:Merg pe strad\. ñ Ich gehe > auf der Strafle. care (masculin) ñ welcher > [

care (masculin)

ñ

welcher

> [ velh\ r ]

care (feminin)

ñ welche

> [ velh\]

care (neutru)

ñ welches

> [ velh\s]

Urm\ri]i cu aten]ie folosirea acestui pronume `n urm\toarele propozi]ii:

Welcher Tag ist heute?

> [ velh\ r ta:k ist Hút\ ]

Welche Straflenbahn f‰hrt

zum Bahnhof? ]um ba:nHo:f ]

> [ velh\ [tra:s\nba:n fE:rt

ñ Ce zi este azi?

ñ Care tramvai merge spre gar\?

Welches Hotel steht dort?

> [ velh\s Hotel [te:t dort ]

ñ

Care hotel se afl\ acolo?

Zu welcher Bank gehst du?

> [ ]u velh\ r bank ge:st du ]

ñ

La care banc\ mergi?

Welches Taxi nimmst du?

> [ velh\s taksi nimst du ]

ñ Ce taxi iei?

du? > [ v e lh\s t a ksi nimst du ] ñ Ce taxi iei?

Dup\ pronumele interogativ Ñwelcher, welche, welchesî, substantivul se folose[te f\r\ articol, de exemplu:

Welche Schule steht dort? ñ Care [coal\ se afl\ acolo? Acest pronume se declin\ la fel ca articolul hot\r‚t, de exemplu:

welcher Mann? (der), welche Frau? (die), welches Kind? (das), welche Zigaretten? (die).

Completa]i propozi]iile `n limba german\ cu forma corespunz\toare a pronumelui Ñwelcher, welche, welchesî. Citi]i cu voce tare:Frau? (die), welches Kind? (das), welche Zigaretten? (die). Ce zi este azi? La care banc\ mergi

Ce zi este azi?

La care banc\ mergi tu?

ñ

>Welcher Tag ist heute?

ñ Zu >welcher Bank gehst du?

> [ velh\ r ta:k ist Hút\ ]

> [ ]u velh\ r bank ge:st du ]

Care hotel se afl\ acolo?

ñ

>Welches Hotel steht dort?

> [ velh\s Hotel [te:t dort ]

Ce taxi iei?

ñ

>Welches Taxi nimmst du?

> [ velh\s taksi nimst du ]

Ce ]ig\ri ai?

ñ

>Welche Zigaretten hast du?

> [ velh\ ]igaret\n Hast du ]

Care tramvai merge

ñ

>Welche Straflenhahn f‰hrt

> [ velh\

[tra:s\nba:n fE:rt

spre gar\?

zum Bahnhof?

]um ba:nHo:f ]

8

+black8magenta+

+black9magenta+

~n continuare, vom introduce c‚teva forme de acuzativ [i dativ ale pronumelui personal: mir > [ mi: r ] ñ mie

mir

>

[mi: r ]

ñ mie

ihr

>

[i: r ]

ñ ei (pers. a III-a fem., sg., D)

ihm

>

[i:m]

ñ lui

ihn

> [ i:n]

ñ pe el

es

> [es]

ñ pe acesta (neutru)

Iat\ c‚teva exemple. Citi]i clar [i cu voce tare:

Ich kann es Ihnen hier zeigen.

> [ ih ka:n es i:n\n Hi: r ]Êg\n]

ñ

Vi-l (V-o) pot ar\ta aici.

Wir kˆnnen ihn fragen.

> [ vi: r kOn\n i:n fra:g\n ]

ñ

~l putem `ntreba.

Kˆnnen Sie es mir sagen?

> [ kOn\n zi: es mi: r za:g\n ]

ñ ~mi pute]i spune?

Ich sage es ihr.

> [ ih za:g\ es i: r ]

ñ

~i spun ei.

Ich fahre mit ihm.

> [ ih fa:r\ mit i:m ]

ñ

Eu merg cu el (`ntr-un mijloc de transport).

Fragen sie das Kind? Ja, ich frage es.

> [ fra:g\n zi: das kint ia ih fra:g\ es ]

ñ ~ntreba]i copilul? Da, `l `ntreb.

S\ repet\m cele `nv\]ate anterior. Completa]i urm\toarele propozi]ii `n limba german\ cu forma corespunz\toare a pronumelui personal. Folosi]i filtrul ro[u:i a ih fr a :g\ es ] ñ ~ntreba]i copilul? Da, `l `ntreb. Ar\ta]i-mi planul

Ar\ta]i-mi planul ora[ului, v\ rog!

Am vrea s\-i aducem ceva.

ñ

Zeigen Sie >mir bitte den Stadtplan!

ñ Wir mˆchten >ihm etwas bringen.

Nu vrem s\-i ar\t\m ei caietul.

ñ

Wir wollen >ihr das Heft nicht zeigen.

Unde este Eva? A[ vrea s\-i ar\t ora[ul.

ñ

Wo ist Eva? Ich mˆchte >ihr die Stadt zeigen.

Unde este copilul t\u? Vreau s\-l `ntreb ceva.

ñ

Wo ist dein Kind? Ich will >es mal etwas fragen.

Fiul t\u este acas\? Vreau s\-l vizitez.

ñ Ist dein Sohn zu Hause? Ich will >ihn besuchen.

~mi pute]i spune unde este muzeul?

ñ

Kˆnnen Sie >mir sagen, wo das Museum ist?

Nu este departe de aici.

ñ

>Es ist nicht weit von hier.

Eva este aici? Nu [tiu.

ñ Ist Eva da? Ich weifl >es nicht.

Wollen wir heute in die Stadt gehen?aici? Nu [tiu. ñ Ist Eva da? Ich weifl > es nicht. S\ repet\m cuvintele noi

S\ repet\m cuvintele noi din aceast\ lec]ie. Citi]i clar [i cu voce tare propozi]iile `n limba german\:

>

Mergem azi `n ora[?

Gern.

> Cu pl\cere.

9

+black9magenta+

+black10magenta+

Aber vorher mˆchte ich noch zur Bank gehen.

>

Dar mai `nt‚i a[ vrea s\ m\ duc la banc\.

Zu welcher Bank gehst du?

>

La care banc\ mergi?

Zu der Bank in der Schulstrafle, gleich neben dem Hotel ìInternationalî.

>

La banca din Strada {colii, chiar l‚ng\ hotelul ìInterna]ionalî.

Wo ist das Museum?

Das weifl ich leider auch nicht.

Dort steht ein Mann, wir kˆnnen ihn mal fragen.

Kˆnnen Sie uns sagen, wo das Museum ist?

Das Museum ist am Markt, nicht weit vom Rathaus.

> Unde este muzeul?

>

Din p\cate nici eu nu [tiu.

> Acolo este un b\rbat, `l putem `ntreba.

> Ne pute]i spune unde este muzeul?

> Muzeul este l‚ng\ pia]\, nu departe de prim\rie.

Ich kann es Ihnen hier auf dem Stadtplan zeigen.

>

Vi-l pot ar\ta aici, pe hart\.

Wollen Sie mit Ihrem Wagen fahren?

>

Vre]i s\ merge]i cu ma[ina dumneavoastr\?

F‰hrt kein Bus dahin?

>

Nu merge nici un autobuz acolo?

Nein. Nehmen Sie am besten die Straflenbahn!

>

Nu. Cel mai bine lua]i tramvaiul!

Straflenbahn! > Nu. Cel mai bine lua]i tramvaiul! Wo ist die Haltestelle? Die ist hier ganz

Wo ist die Haltestelle?

Die ist hier ganz in der N‰he.

Dort ist auch die rum‰nische Botschaft.

> Unde este sta]ia?

>

Este chiar aici `n apropiere.

> Acolo este [i ambasada rom‚n\.

Ultimul exerci]iu din aceast\ parte a lec]iei cuprinde toat\ materia `nv\]at\ p‚n\ acum. Traduce]i din limba rom‚n\ `n limba german\. Dac\ ave]i `nc\ neclarit\]i, reveni]i asupra materiei parcurse:

Autobuzul merge la prim\rie.

>

Der Bus f‰hrt zum Rathaus.

Merge]i la cinema? (cu un vehicul)

>

Fahren Sie zum Kino?

Domnul Kurz merge la ambasad\.

>

Herr Kurz geht zur Botschaft.

Stau `n sta]ie.

> Ich stehe an der Haltestelle.

Prim\ria este l‚ng\ pia]\.

>

Das Rathaus steht am Markt.

Vin, `ns\ mai `nt‚i m\ duc acas\.

>

Ich komme, aber vorher gehe ich nach Hause.

Este departe p‚n\ la gar\?

>

Ist es weit zum Bahnhof?

Din p\cate nu am bani.

>

Leider habe ich kein Geld.

Pot s\ m\ duc (o dat\ p‚n\) la Berlin (cu un vehicul)?

>

Kann ich mal nach Berlin fahren?

Un tramvai merge `ntr-acolo.

> Eine Straflenbahn f‰hrt dahin.

10

+black10magenta+

+black11magenta+

Vreau s\ ridic bani de la banc\.

>

Ich will Geld von der Bank abheben.

~]i ar\t planul ora[ului.

>

Ich zeige dir den Stadtplan.

Merg pe strad\.

> Ich gehe auf der Strafle.

Profesorul st\ l‚ng\ elev.

>

Der Lehrer steht neben dem Sch¸ler.

La ce banc\ te duci?

>

Zu welcher Bank gehst du?

~mi pute]i spune unde este

muzeul?

>

Kˆnnen Sie mir sagen, wo das Museum ist?

Nu este departe de aici.

>

Es ist nicht weit von hier.

Vre]i s\ merge]i cu ma[ina dumneavoastr\?

Unde este sta]ia?

Este chiar aici, `n apropiere.

~n Kiel nu este nici o ambasad\ rom‚n\.

> Wollen Sie mit Ihrem Wagen fahren?

> Wo ist die Haltestelle?

>

Die ist hier ganz in der N‰he.

> In Kiel gibt es keine rum‰nische Botschaft.

11

+black11magenta+

+black12magenta+

LEC}IA 7 - PARTEA A DOUA

~ncepem partea a doua a lec]iei cu setul de cuvinte noi. Citi]i cu voce tare:

die

Ecke

> [ di: ek\ ]

ñ col]ul

der Name

> [ de: r na:m\]

ñ

numele

der Vorname

> [ de: r fo:rna:m\]

ñ

prenumele

der August

> [ de: r august ]

ñ

august

das Gep‰ck

> [ das g\pEk ]

ñ

bagajul

der Koffer

> [ de: r kof\ r ]

ñ

valiza

die Koffer

> [ di: kof\ r ]

ñ

valizele

die

Reise

> [ di: rÊz\]

ñ

c\l\toria

der

Zollbeamte

> [ di: ]olbeamt\ ]

ñ

vame[ul

der Onkel

> [ de: r onk\l ]

ñ

unchiul

die

Tante

> [ di: tant\ ]

ñ

m\tu[a

der Pafl

> [ de: r pas]

ñ pa[aportul

÷sterreich

> [Ost\rÊh]

ñ Austria

Repeta]i `nc\ odat\ cuvintele `n alt\ ordine, ave]i grij\ la pronun]ie:

der August

> [ de: r august ]

ñ

august

die

Ecke

> [ di: ek\ ]

ñ col]ul

das Gep‰ck

> [ das g\pEk ]

ñ

bagajul

der Koffer

> [ de: r kof\ r ]

ñ

valiza

die Koffer

> [ di: kof\ r ]

ñ

valizele

der Onkel

> [ de: r onk\l ]

ñ

unchiul

die

Reise

> [ di: rÊz\]

ñ c\l\toria

die

Tante

> [ di: tant\ ]

ñ

m\tu[a

der Vorname

> [ de: r fo:rna:m\]

ñ

prenumele

der Zollbeamte

> [ di: ]olbeamt\ ]

ñ

vame[ul

der Name

> [ de: r na:m\]

ñ

numele

der Pafl

> [ de: r pas]

ñ

pa[aportul

÷sterreich

> [Ost\rÊh]

ñ Austria

12

+black12magenta+

+black13magenta+

S\ folosim cuvintele noi `n propozi]ii. Citi]i-le cu voce tare [i urm\ri]i cu aten]ie pronun]ia:

Die Botschaft ist an der

Ecke Schubert-Heinestrafle. [u:bert HÊn\[tra:s\]

> [ di: bo:t[aft ist an de: r ek\ ]

ñ Ambasada este la `ntret\ierea str\zilor Schubert [i Heine.

Mein Vorname ist Jan.

> [ mÊn fo:rna:m\ ist ia:n]

ñ

Prenumele meu este Jan.

Ich will im August nach

> [ ih vil im august naH

ñ

~n august vreau s\ merg (plec)

÷sterreich fahren. Ost\rÊh fa:r\n]

`n Austria.

Der Zollbeamte fragt ihn:

> [ de: r ]o1beamt\ fra:gt i:n]

ñ Vame[ul `l `ntreab\:

Haben Sie einen Koffer?

> [ Ha:b\n zi: Ên\n kof\ r ]

ñ

Ave]i o valiz\?

Ich besuche meinen Onkel

> [ ih bezu:H\ mÊn\n

ñ ~i vizitez pe unchiul (meu)

und

meine Tante.

onk\l unt mÊn\ tant\]

[i pe m\tu[a mea.

Die Reise nach Kiel ist schˆn.

> [ di: rÊz\ naH ki:l ist [O:n]

ñ

Drumul spre Kiel este frumos.

Ich habe viel Gep‰ck.

> [ ih Ha:b\ fi:l g\pEk]

ñ

Am multe bagaje.

Wie ist Ihr Name?

> [ vi: ist i: r na:m\]

ñ

Cum v\ cheam\?

Bitte Ihren Pafl!

> [ bit\ i:r\n pas]

ñ Pa[aportul dumneavoastr\, v\ rog!

Substantivele îGeldî [i îGep‰ckî sunt nenum\rabile. Ele se folosesc de regul\ la singular, de exemplu:b i t\ i: r\n pas ] ñ Pa[aportul dumneavoastr\, v\ rog! viel Geld ñ mul]i

viel Geld ñ mul]i bani,

viel Gep‰ck ñ multe bagaje.

Azi plec `n Austria.viel Geld ñ mul]i bani, viel Gep‰ck ñ multe bagaje. Completa]i spa]iile libere din urm\toarele propozi]ii

Completa]i spa]iile libere din urm\toarele propozi]ii `n limba german\. Folosi]i filtrul ro[u:

ñ Heute fahre ich nach > ÷sterreich.

Numele meu este Kurz.

ñ

Mein > Name ist Kurz.

{i care este prenumele dumneavoastr\?

Acesta este

bagajul dumneavoastr\?

ñ Und wie ist Ihr > Vorname?

ñ Ist das Ihr > Gep‰ck?

Da, am o valiz\ [i o geant\.

ñ

Ja, ich habe einen > Koffer und eine Tasche.

~n august plec la m\tu[a mea.

ñ

Im > August fahre ich zu meiner > Tante.

N-am pa[aport.

ñ Ich habe keinen > Pafl.

Unchiul meu nu locuie[te departe.

ñ

Mein > Onkel wohnt nicht weit.

P‚n\ la el drumul este frumos.

ñ

Zu ihm ist die > Reise schˆn.

Vame[ul `l `ntreab\ pe domnul Kurz care `i este prenumele.

ñ Der > Zollbeamte fragt Herrn Kurz nach seinem Vornamen.

13

+black13magenta+

+black14magenta+

Acum, `ncerca]i s\ traduce]i cuvintele noi ale lec]iei din limba rom‚n\ `n limba german\:

Acum, `ncerca]i s\ traduce]i cuvintele noi ale lec]iei din limba rom‚n\ `n limba german\:

prenumele dumneavoastr\

> Ihr Vorname

numele dumneavoastr\

> Ihr Name

 

pe col]

> an der Ecke

bagajul

dumneavoastr\

> Ihr Gep‰ck

pa[aportul meu

> mein Pafl

m\tu[a mea

> meine Tante

august

> der August

unchiul meu

> mein Onkel

valizele dumneavoastr\

> Ihre Koffer

vame[ul

> der Zollbeamte

o

c\l\torie `n Austria

> eine Reise nach ÷sterreich

 
S\ `nv\]\m c‚teva verbe. Urm\ri]i cu aten]ie sensul [i pronun]ia lor:  

S\ `nv\]\m c‚teva verbe. Urm\ri]i cu aten]ie sensul [i pronun]ia lor:

 

a

crede

ñ glauben

> [ glaub\n]

 

el crede

ñ er glaubt

 

> [ e: r glaupt]

a

apar]ine

ñ

gehˆren

> [geHO:r\n]

apar]ine

ñ es gehˆrt

 

> [es geHO:rt]

a

merge pe jos

ñ

zu Fufl gehen

> [ ]u fu:s ge:\n]

trebuie

ñ

m¸ssen

> [mUs\n]

eu trebuie

ñ ich muss

 

> [ih mus ]

el trebuie

ñ er muss

> [e: r mus]

noi trebuie

ñ wir m¸ssen

> [vi: r mUs\n]

a

v\mui

ñ

verzollen

> [f\r]ol\n]

c\ci, `ntruc‚t, deoarece, `n sf‚r[it (de multe ori chiar nu se traduce)

ñ denn

 

> [den]

S\ exers\m cuvintele noi `n propozi]ii. Re]ine]i traducerea lor. Citi]i propozi]iile cu voce tare:

Das Gep‰ck gehˆrt mir.

> [ das g\pEk geHO:rt mi: r ]

ñ

Bagajul `mi apar]ine.

Ich glaube, er kommt nicht.

> [ ih glaub\ e: r komt niht]

ñ

Cred c\ el nu vine.

Ich muss in die Schule gehen.

Wir m¸ssen viel arbeiten.

Sie m¸ssen den Wein verzollen.

Jetzt gehen wir zu Fufl.

Was haben Sie zu verzollen?

> [ ih mus in di: [u:l\ ge:\n]

> [ vi: r mUs\n fi:1 arbÊt\n]

> [ zi: mUs\n den vÊn f\r]ol\n]

> [ ie]t ge:\n vi: r ]u fu:s]

> [ vas Ha:b\n zi: ]u f\r]ol\n]

14

ñ Trebuie s\ merg la [coal\.

ñ Trebuie s\ muncim mult.

ñ Trebuie s\ v\mui]i vinul.

ñ

Acum mergem pe jos.

ñ Ce ave]i de v\muit?

+black14magenta+

+black15magenta+

Trebuie s\ lucrez o or\. ñ+ black 15 magenta + Completa]i spa]iile libere din propozi]iile `n limba german\. Folosi]i filtrul ro[u:

Completa]i spa]iile libere din propozi]iile `n limba german\. Folosi]i filtrul ro[u:

> Ich muss eine Stunde arbeiten.

> [ ih mus Êna [tund\ arbÊt\n]

Valiza v\ apar]ine?

Azi trebuie s\ vorbim cu profesorul.

M\ duc la magazin pe jos.

Credem c\ totu[i ve]i veni.

Cartea `mi apar]ine.

El trebuie s\-mi arate ora[ul.

El

cafeaua.

Dar, cum `i cheam\?

Ce ave]i de v\muit?

trebuie s\ v\muiasc\

ñ > Gehˆrt Ihnen der Koffer?

ñ > Wir m¸ssen heute mit dem Lehrer sprechen.

ñ

Ich > gehe ins Gesch‰ft > zu Fufl.

ñ > Wir glauben, Sie kommen doch.

ñ Das Buch > gehˆrt mir.

ñ > Er muss mir die Stadt zeigen.

ñ Er muss den Kaffee > verzollen.

ñ

ñ Was haben Sie > zu verzollen?

Wie heiflen sie > denn?

> [ geHO:rt i:n\n de: r kof\ r ]

> [ vi: r mUs\n Hút\ mit dem le:r\ r [preh\n]

> [ ih ge:\ ins ge[eft ]u fu:s]

> [ vi: r glaub\n zi: kom\n doH]

> [ das bu:H geHO:rt mi: r ]

> [ e: r mus mi: r di: [tat ]Êg\n]

> [ e: r mus den kafe f\r]ol\n]

> [ vi: HÊs\n zi: den ]

> [ vas Ha:b\n zi: ]u f\r]ol\n ]

Conjugarea verbului îm¸ssenî ñ îa trebuiî este neregulat\. La persoana `nt‚i [i a treia singular, c‚t [i la persoanele `nt‚i [i a treia plural are forme identice:

ich muss ñ eu trebuie wir m¸ssen ñ noi trebuie

La persoana a doua singular, acest verb se conjug\: du musst ñ tu trebuie, iar la persoana a doua plural: ihr m¸sst ñ voi trebuie.

er muss ñ el trebuie sie m¸ssen ñ ei/ele trebuie

er muss ñ el trebuie sie m¸ssen ñ ei/ele trebuie Urmeaz\ un scurt exerci]iu de verificare.

Urmeaz\ un scurt exerci]iu de verificare. Pute]i s\ traduce]i urm\toarele propozi]ii din limba german\ `n limba rom‚n\?er muss ñ el trebuie sie m¸ssen ñ ei/ele trebuie Das Heft gehˆrt ihm. Ich glaube,

Das Heft gehˆrt ihm.

Ich glaube, sie kommt doch.

Wir m¸ssen ihr die Stadt zeigen.

Du musst heute zehn Stunden arbeiten.

Ich muss in die Schule gehen.

Sie muss viel lernen.

Ihr m¸sst nach Hause fahren.

> [ das Heft geHO:rt i:m]

> [ ih glaub\ zi: komt doH]

> [ vi: r mUs\n i: r di: [tat ]Êg\n]

> [ du must Hút\ ]e:n [tund\n arbÊt\n]

> [ ih mus in di: [u:l\ ge:\n]

> [ zi: mus fi:l lern\n]

> [ i: r mUst naH Hauz\ fa:r\n]

15

>

Caietul `i apar]ine (lui).

> Cred c\ ea vine totu[i.

> Trebuie s\-i ar\t\m ora[ul.

> Azi trebuie s\ lucrezi zece ore.

> Trebuie s\ merg la [coal\.

> Ea trebuie s\ `nve]e mult.

> Trebuie s\ merge]i acas\ (cu un vehicul).

+black15magenta+

+ black 16 magenta + Urmez\ din nou un set de cuvinte noi. Pronun]a]i cu

+black16magenta+

Urmez\ din nou un set de cuvinte noi. Pronun]a]i cu voce tare:

einmal

> [Ênma:l]

ñ odat\

eigentlich

> [ Êg\ntlih ]

ñ de fapt

dorthin

> [dortHin]

ñ `ncolo (`ntr-acolo)

wem

> [ve:m]

ñ cui

nichts

> [ nih] ]

ñ nimic

dich