Sie sind auf Seite 1von 165

��#ࡱ#�################>###��

#####################################����################v###�###t###��������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������#q`
###�#�###############�####bjbjqPqP##################

###8####:###:##��######&#######################��##########��##########��##########
########�#####� ######� ##� ######� ######� ######� ######�
##############� ######pf######pf######pf##8###�f##l####i##�###� ######?
�##r###
k######"k######>k######>k######>k######>k######>k######>k######2�######4�######4�##
####4�######4�######4�######4�##$###��##h####�##�###X�##�###################�

######>k######################>k######>k######>k######>k######X�##############�
######�
######>k##############>k######�######�D######�D######�D######>k##��##�
######>k######�

######>k######2�##############�D###################################################
###>k######2�##############�D######�D##�###n�##�###� ######�

##############################################################*�######>k#######k##
####p#�Q\�#########pf#######3######R�##6###########n�##�####�##0###?
�######��##�###��######0>##4###��##l###*�##########################################
####################################��##############�

######*�##D###>k######>k######�D######>k######>k###################################
###>k######>k######>k######X�######X�######################################dA##"###
################################>k######>k######>k######?
�######>k######>k######>k######>k##############� ######� ######�
##�\##pf######� ######� ######� ######pf######� ######�
######� ######� ######� ######� ######� ######�
######� ######����######
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
##################################################################################
EMBED MSPhotoEd.3 ###i�vwb bxwZ 2012-15 MYc�RvZ��x evsjv�`k miKvi evwYR� g��Yvjq
evsjv�`k mwPevjqXvKv|i�vwb bxwZ 2012-15i�vwb bxwZ 2012-15c֯�vebvwek�vqb I gy�
evwY�R�i d�j evRvi A_�bxwZ �gweKv�k wek� evwYR� e�e��vq c�wZwbqZ e�vcK cwieZ�b I
cwiea�b n��Q| `��Z cwieZ�bkxj I c�wZ�hvwMZvg~jK wek� evwYR� e�e��vq wU�K _vKvi Rb�
evsjv�`�ki A_��bwZK Kg�Kv ‫ۇ‬K MwZkxj I ewngy�Lx K�i �Zvjv evwYR� bxwZi gyL� D��k�|
Kg����� bvix-cyi��li �elg� Kwg�q G�b gwnjv�`i evwYR� c�mviK Kg�Kv�� AwaKZi m�� Kivi
cևqvRb| Gi d�j Avgv�`i A_�bxwZi eywbqv` `�p n�e Ges Zv cwieZ�bkxj wek� evwY�R�i
P�v�j� �gvKv�ejvq Drcv`K I i�vwbKviK�`i c�wZ�hvwMZvi AwaKZi kw� I mvg_�� AR��b
mnvqZv Ki�e Ges �`�ki A_��bwZK Db�q�b BwZevPK f~wgKv ivL�e| G Ae��vi cwi�c�w��Z
miKvi evwYR� c�mv�i mnvq�Ki f~wgKv cvjb Ki�Q| wek� evwYR� ms��v (Wwe�DwUI) c�wZ�vi
ci �_�K wek� evwYR� e�e��vq wewfb� wbq�gi gva��g cwiPvwjZ n��Q| wek� evwYR� e�e��vq
evsjv�`�ki �^v_� we�ePbvq �i�L miKvi Wwe�DwUI�i wbqg Kvbyb I eva�evaKZv �g�b evwYR�
bxwZ AvaywbKvqb I mnwRKi�Y cևqvRbxq c`��c wb�q Avm�Q|wek�vq�bi d�j evwYR�
D`vwiKi�Yi �c��vc�U Av��t�e�`wkK evwYR� Zxe� Ges �gewa��z c�wZ�hvwMZvi m��yLxb
n��Q| eZ�gvb c�wZ�hvwMZvg~jK wek� evwYR� e�e��vq evsjv�`�ki i�vwb c�e�w‫ׇ‬K mymsnZ I
�UKmB ivLvi cvkvcvwk AviI m�c�mviY Ges mvgwM�K A_��bwZK Kg�Kv ‫ۇ‬K MwZkwj I
ewng~�LxKi�Yi D�χk� i�vwb bxwZ 2012-15 c�Yqb Kiv n�q�Q| evsjv�`k Wwe�DwUI Gi
c�wZ�vZv m`m� �`k| �^��vb�Z �`k wn�m�e wek� evwYR� ms��vi myweavMy�jv Kv�R jvwM�q
wek� evRv�i evsjv�`�ki i�vwb cY�mg~�ni mnR I Kvh�Ki cևekvwaKvi AR�b AZ���
�i�Z�c~Y�| GRb� i�vwb bxwZ 2012-15 c�YqbKv�j bvbvwea w`K wb�`�kbv A��f~�� Kiv
n�q�Q|eZ�gvb miKv�ii M�nxZ �i�cK�-2021 Gi Ab�Zg D��k� n�j 2021 mv�ji g�a� Av_�
mvgvwRK Db�q�bi gva��g evsjv�`�k�K gva�g Av�qi A_�bxwZ�Z i�cv��wiZ Kiv| RvZxq Av�qi
D�P nvi c�e�w�i Rb� i�vwb evwY�R�i m��mviY Acwinvh�| eZ�gvb i�vwb bxwZ�Z G welqwUi
Dci mwe�kl �i�Z� Av�ivc Kiv n�q�Q| i�vwb mymsnZKiY I weKv�ki Rb� Drcv`bkxjZv e�w�
QvovI c�Y�i �YMZ gvb Db�qb I Kgc�v�q��i wewfb� kZ� c�wZcvj�b me�vZ�K cևP�v �bqv
n��Q| Zv�Qvov wek�vq�bi Kvi�Y wek� A_�bxwZi MwZ c�K�wZ Avgv�`i i�vwb evRvi�K
c�fvweZ Ki�Q| ZvB wek� A_�bxwZ I Av��R�vwZK evwY�R�i MwZ c�K�wZi Dci gwbUi Ae�vnZ
ivLv n�e| GKB mv�_ Av��R�vwZK evwY�R�i ixwZ-bxwZ m��K� i�vwbKviK�`i `�Zv Av�iv
e�w�i Rb� c�qvm �bqv n�e|i�vwb evwYR� e�w�i Ab�Zg Dcvq n�jv gvbm��Z c�Y�i Drcv`b|
�`kxq wk�vq�bi Rb� wk�bxwZ�Z bvbvg~Lx c`��c �bqv n�q�Q hv �`�ki i�vwb c�Y�i Drcv`b
e�w‫ׇ‬Z mnvqK n�e| we�k�i evRv�i cvU I Pvgov wk��i e�gyLxKiYK�Z c�Y�i e�vcK Pvwn`v
i�q�Q| GRb� cvU I Pvgov wk��i m�gZv e�w�, c�hyw�MZ Db�qb, evRvi myweav m�w�i Rb�
wb�`�kbv �`qv n�q�Q| ZvQvov nvjKv cևK�kj wk�, K�wl I K�wlRvZ cY�, Jla, Kw��DUvi
mdUIq�vi BZ�vw` m��vebvgq i�vwb Lv�Zi Db�q�bI cևqvRbxq D�`�vM �bqv n�q�Q| �z`� I
gvSvwi (GmGgB) wk��i Db�q�bi gva��g gwnjv�`i evwYwR�K Kg�Kv�� AwaKZi m�� Kivi
gva��g bvix-cyi�l Avq-�elg� n�vmKiY Ges �`�ki A_��bwZK ewbqv` my`�p I gReyZ Ki�Z
eZ�gvb i�vwb bxwZ mnvqK f~wgKv cvjb Ki�e|i�vwbi eZ�gvb c�e�w� a�i ivL�Z n�j �`kR
i�vwbgyLx wk� c�wZ�v�bi Drcv`b �gZv evov�Z n�e, KviLvbvi Drcv`b cwi�ek I Kgc�v�q�
welq��jv c�wZcvj�bi Dci AwaKZi �i�Z� w`�Z n�e, c�Y�i �YMZ gv�bi Db�qb Ki�Z n�e Ges
m�e�vcwi, cY� I Zvi evRvi e�gyLxKi�Yi me�vZ�K cևP�v �Rvi`vi Ki�Z n�e| G mKj D��k�
ev��evqb ZLbB m��e hLb Avgv�`i m��v Rbkw��K Kv�R jvwM�q Gi Zzjbvg~jK myweav�K
c�wZ�hvwMZvg~jK myweavq i�cv��i Kiv m��e n�e| G ���� k�g-wbf�i i�vwb wk� ��vc�b
Drmvn c�`vb, k�wg�Ki `�Zv e�w�i Rb� e�vcK c�wk�Y Kg�m~Px M�nY, i�vwb e�gyLxKi�Yi
cևYv`bv c�`vb, �^� my�` i�vwb FY c�`vb, AeKvVv�gvMZ Db�qb, c�vr I AM�-ms�hvM wk�
M�o �Zvjvq DrmvwnZKiY, BDwUwjwU mvwf��mi Db�qb, i�vwb c�Y�i gvb wbq���Yi Rb�
AZ�vaywbK my�hvM-myweavm��b� cix�vMvi ��vcb, wewfb� cY�wfw�K wk� GjvKv ev K�v�vi
M�o �Zvjv, i�vwb c�Y�i KuvPvgvj mnRjf�KiY, evRvi I c�hyw� m��K� Drcv`K�`i nvjbvMv`
Z_� wbqwgZfv�e mieivnKiY, P�M�vg I gsjv e�`�ii mvgwM�K Db�qb I cY� Lvjvm c�wZ AviI
mnRxKi�Yi D�`�vM �bqv n�e| evwYR� D`vwiKi�Yi G hy�M c�wZ�hvwMZvq wU�K _vK�Z n�j
Wwe�DwUI�i Pzw�mg~�ni eva�evaKZv Abyhvqx evwYR� bxwZ AvaywbKvqb I mnwRKi�Yi
cևqvRbxq c`��c eZ�gvb evwYR� bxwZ�Z ��vb �c�q�Q|i�vwb bxwZ 2012-15 G �`kxq
i�vwbgyLx wk��i m�gZv e�w�i gva��g i�vwb Lv�Zi mvgwM�K Db�qb Z_v i�vwbgyLx wk��i
Drcv`bkxjZv e�w� I i�vwb c�mv�ii Dci �i�Z� �`qv n�q�Q| i�vwb c�Y�i wbiwewPQb�
mieivn e�w�i j�� mieivn ms�v�� evav��jv cwinvi Ges i�vwbKvi�`i m�PZbZv I m�gZv
e�w�i wbwg� B�Zvg�a� 5wU weR�bm cևgvkb KvDw�j cvewjK c�vB�fU cvU�bvikx�c cwiPvwjZ
n��Q| G��jvi cwiwa ch�vq��g Av�iv evov�bv n�e| wek� g�`vi �cֶvc�U �hLv�b A�bK �`�ki
i�vwb K�g�Q �mLv�b 2008-09, 2009-10, 2010-11 Ges 2011-12 A_�eQ�i evsjv�`�ki i�vwb
Avq h_v��g 10.31%, 4.11%, 41.49% I 5.93% �e�o�Q| i�vwb c�e�w�i G aviv Ae�vnZ ivL�Z
�`�ki c�avb c�avb wk� I ewYK mwgwZ, �P�^vi, M�elYv ms��v, mswk�� miKvwi wefvM I
ms��v mg�^�q MwVZ Kbmvj�UwUf KwgwUi mycvwi�ki wfwˇZ i�vwb bxwZ 2012-15 �`�ki
i�vwb�K Dˇiv�i e�w�i gva��g �`�ki mvwe�K A_�bxwZ�K MwZ c�`vb Ki�e Ges Kg�ms��vb
m�w� I `vwi`� wbim�b AM�Yx f~wgKv cvjb Ki�e|
m~Px##�wgK bs#Aa�vq#welq#c��v##1#c�_g Aa�vq
#wk�ivbvg, j��, Kjv-�K�kj, cևqvM I cwiwa#1-3##2#w�Zxq Aa�vq#i�vwbi mvaviY weavbvejx
#4-8##3#Z�Zxq Aa�vq#i�vwb e�gyLxKiY c`��c#9-11##4#PZz_� Aa�vq#i�vwbi mvaviY my�hvM-
myweav#12-18##5#c�g Aa�vq#i�vwbi cY�wfw�K myweavw`#19-25##6#l� Aa�vq#�mev i�vwb#26
##7#m�g Aa�vq#i�vwb Db�q�bi wewea c`��cmg~n#27##8#cwiwk�-1#i�vwb wbwl� cY� ZvwjKv
#28##9#cwiwk�-2# kZ�mv�c�� i�vwb c�Y�i ZvwjKv#29##
c�_g Aa�vqwk�ivbvg, j��, Kjv-�K�kj, cևqvM I cwiwawk�ivbvg G bxwZ i�vwb bxwZ 2012-
15 bv�g AwfwnZ n�e|1.1 i�vwb bxwZi j�� (Objectives)1.1.1 wek� evwYR� ms��v I
wek�vq�bi cևqvR�bi mv�_ msMwZ �i�L i�vwb e�e��v�K (trade regime) hy�Mvc�hvMx I
D`vixKiY Kiv;k�g (we�kl K�i gwnjv k�g) wbf�i i�vwb cY� Drcv`�b DrmvwnZKiY;1.1.3
i�vwb cY� Drcv`�b �`kx we�`kx Drm n�Z KuvPvgvj c�vw� mnRjf� Kiv;1.1.4
Drcv`bkxjZv e�w� I c�Y�i e�gyLxKiY;1.1.5 c�Y�i gvb Db�qb, Db�Z, jvMmB I
cwi�ek ev�e c�hyw�i e�envi DrmvwnZKiY, D�Pg~�j�i cY� Drcv`b I wWRvB�bi DrKl�
mvab Kiv;1.1.6 B-Kgvm� I B-Mf�b�� e�envi K�i `�Zv I MwZkxjZv e�w�;1.1.7 i�vwb
c�Y�i evRvi m�c�mvi�Yi Rb� bZzb �K�kj Aej�^b, Kw��DUvi c�hyw�i m ‫ب‬envi, B-Kgvm�mn
mKj AvaywbK c�hyw� e�env�i DrmvwnZ Kiv;1.1.8 i�vwb�hvM� cY� Drcv`�b DrmvwnZ Kivi
Rb� cևqvRbxq AeKvVv�gv Ges ���we�k�l e�vKIqvW� I diIqvW� wjs�KR M�o Zzj�Z
mvnvh� Kiv;1.1.9 bZzb bZzb i�vwbKviK m�w� I eZ�gvb i�vwbKviK�`i�K me��Zvfv�e
mnvqZv c�`vb Kiv; 1.1.10 Dchy� c�wk��Yi gva��g Av��R�vwZK evwYR� cwiPvjbvi Rb�
`� Rbkw� M�o Zzj�Z mvnvh� Kiv; Ges1.1.11 cwieZ�bkxj Av��R�vwZK evwYR�
ixwZbxwZ m��K� ewYK mwgwZ, e�emvqx msMVb, e�emvqx I mswk�� e�w�eM��K mg�K
aviYv c�`vb Kiv BZ�vw`|1.2 ev��evqb �K�kj (Implementation Strategy)i�vbx
Db�qb ey��iv�i (Bwcwe) c�vwZ�vwbK `�Zv I Kg��gZv e�w�, Kv�gm& KZ��c�, mgy`� I ��j
e�`i KZ��c�, grm� Awa`�i, weGmwUAvB, Pv �evW�mn wewfb� e�emvqx msMV�bi K�vcvwmwU
wew�s G mnvqZv c�`vb Kiv; B�KvbwgK wW�c�v�gwm �Rvi`vi K�i we�`�k Aew��Z evsjv�`k
wgkbmg~n�K AvaywbKvqb I hy�Mvc�hvMx Kiv;i�vwb m��vebvgq c�Y�i Drcv`b I i�vwb
DrmvwnZ Kivi Rb� miKvix I �emiKvix Lv�Zi �h�_ D�`�v�M �cY�wfw�K weR�bm cևgvkb
KvDw�j� MVb Kvh��g �Rvi`vi I m���mviY Kiv;we�`�k c�Y�i Pvwn`v ms�v&�� gv�K�U
B��Uwj�R� m��wK�Z Z_�, c�wZ�hvwMZvg~jK g~j�, evRvi m�c�mviY, D�PZi g~j� c�vw�
c�f�wZ ���� Drcv`bKvix I i�vwbKviK�`i�K mnvqZv c�`vb Kiv;A�Uv�gkb I B-Mf�b��
c�eZ��bi gva��g i�vwb mn�hvMx c�wZ�vbmg~�ni Kg�`�Zv e�w‫ׇ‬Z Ges �^�QZv I Revew`wnZv
wbw�ZKi�Y mn�hvwMZv c�`vb Kiv;#Cost of doing business Kwg�q i�vwb cY�mg~n�K AwaKZi
c�wZ�hvMx Kiv, Drcv`b e�w�, evRvi m�c�mviY Ges jxW UvBg Kwg�q Avbvi j��� B-Kgvm�mn
mKj AvaywbK c�hyw�i m�e�v�P e�env�ii gva��g mvgwM�K evwYR� e�e��v�K hy�Mvc�hvMx I
AvaywbKxKi�Y mnvqZv c�`vb Kiv;i�vwb e�gyLxKi�Y i�vwb evRvi I c�hyw� m��K�
i�vwbKviK�`i�K nvjbvMv` Z_� mieivn Kiv;Drcv`bkxjZv e�w�i D�χk� k�wgK, Kg�Pvix I
e�e��vcbvi mv�_ mswk��`i Rb� wewfb� ai�Yi c�wk��Yi e�e��v Kiv Ges Av�iv LvZwfw�K
c�wk�Y Bbw�wUDU M�o �Zvjv; �U�wWs nvDm I i�vwb nvDmmn wewea c�vwZ�vwbK myweav e�w�i
gva��g i�vwb Db�q�b Drmvn c�`vb Kiv;cևhvR� ���� c�Y�i gvb wbw�Z Kivi Rb�
Av��R�vwZKfv�e �^xK�Z mvwU�wd�Kkb e�e��v c�wZ�vq mn�hvwMZv c�`vb Kiv;c�Y�i wWRvBb
Db�q�b cY�wfw�K wWRvBb �m�Uvi ��vc�b DrmvwnZ Kiv;Drcv`�b AvaywbK c�hyw� e�envi Ki�Z
Drcv`bKvix�K mn�hvwMZv c�`vb Kiv;i�vwb evwY�R� D�j�L�hvM� mvdj� AR�bKvix �`kmg~�ni
Kg�c�wZi ms�M i�vwbKviK�`i cwiwPwZ e�w‫ׇ‬Z mnvqZv c�`vb Kiv; A�c�vK�Z wbg� my` nv�i
i�vwb FY c�`vbmn i�vwbKviK�`i�K wewfb� Avw_�K I ivR�^ cևYv`bv (Incentive) c�`vb
Kiv;i�vwb�Z jxW UvBg Kwg�q Avbvi Rb� e�`i e�e��vcbvi Db�qb, AeKvVv�gv Db�qb, cY�
Lvjvm c�wZ mnRxKiY I �hvMv�hvM e�e��vi Db�qb Kiv; 1.2.16 cY� cwiwPwZ (Product
Branding) I e�gyLxKiY (Diversification)-Gi Rb� bZzb bZzb evRvi A��^lb D�`�v�Mi
AvIZvq wewfb� �`�k evsjv�`kx c�Y�i GKK �gjv Av�qvRb I Av��R�vwZK �gjvq �hvM`v�bi
���� i�vwbKviK�`i mnvqZv c�`vb Ges we�`�k evwYR� c�wZwbwa`j �c�iY Kiv;1.2.17
we�`�k evsjv�`kx c�Y�i I �mev Lv�Zi evRvi m���mvi�Yi Rb� hy�iv�mn Ab�vb� Db�Z
I Db�qbkxj �`�k ��gy� evRvi myweav cvIqvi ���� cևqvRbxq mKj D�`�vM M�nY Kiv;
1.2.18 `w�Y Gwkqv I ga�c�vP�mn Gwkqv I Avwd�Kvi wewfb� �`�k cY� I �mev Lv�Z
i�vwb e�w‫ׇ‬Z we�kl D�`�vM �bqv;1.2.19 bZzb bZzb cY� Drcv`b, cY� e�gyLxKiY, AwaK
cY� i�vwb BZ�vw` Kg�Kv��i Rb� wewfb� Lv�Z c�wZ eQi �k�� i�vwbKviK�`i�K
wmAvBwc gh�v`v I RvZxq i�vwb U�wd c�`vb Kiv; 1.2.20 �i�vwb ms�v�� RvZxq KwgwU�
KZ��K c�wZ eQi wbqwgZfv�e GK ev GKvwaKevi �`�ki i�vwb cwiw��wZ ch�v�jvPbv Kiv
Ges wewfb� wel�q cևqvRbxq w`K-wb�`�kbv c�`vb Kiv; 1.2.21 �i�vwb ms�v�� RvZxq
KwgwU� Gi wm�v�� ev��evq�bi Rb� MwVZ Uv�� �dvm� KZ��K wbqwgZfv�e wm�v��
ev��evqb AM�MwZ gwbUwis I g~j�vqb Kiv; Ges1.2.22 fvBm-�Pqvig�vb, i�vbx Db�qb
ey��iv-Gi mfvcwZ�Z� GdwewmwmAvBmn �emiKvix Lv�Zi c�wZwbwa mg�^�q MwVZ i�vwb
gwbUwis KwgwU KZ��K i�vwbi wewfb� mgm�v wPw�ZKiY I Zv mgvav�bi Dcvq m��K� mycvwik
�Zix Kiv|1.3 cևqvM I cwiwa1.3.1

wfb�###############################################################################
###################################################################################
###################################################################################
i#�#c# #D#w#j##"w#L#Z# #b#v# #n#! j# #i#�#v#w#b# #b#x#w#Z# #2#0#1#2#-#1#5#
#e#v#s#j#v#! `#k# #n#! Z# #m#K#j# #a#i#! Y#i# #c#Y#�# #I# # m#e#v# #
#i#�#v#w#b#i# # �#! �# #c#�#! h#v#R#�# #n#! e#;##1#.#3#.#2# #e#v#s#j#v#!
`#k# # M#! R#! U# #c#�#K#v#! k#i# #w#`#b# #n#! Z# #i#�#v#w#b# #b#x#w#Z# #2#0#1#2#-
#1#5# #G#i# # g#q#v#`# #3#0# #R#y#b#,# # #2#0#1#5# #c#h#�#a## #e#j#e#r# #_#v#K#!
e#|# #Z#! e# #c#i#e#Z#�#x# #i#�#v#w#b# #b#x#w#Z# #R#v#i#x# #b#v# #n#I#q#v#
#c#h#�#a## #G#B# #i#�#v#w#b# #b#x#w#Z# # #K#v#h#�#Ki _vK�e; i�vwb c�w�qvRvZKiY
GjvKv Qvov evsjv�`�ki Ab�vb� mKj GjvKvq GB bxwZ cևhvR� n�e;U�v�/U�vwid ms�v�� �Kvb
wel�q RvZxq ev�RU I RvZxq ivR�^ �evW� �NvwlZ �Kvb wm�v�� i�vwb bxwZi Dci c�vavb�
cv�e; G bxwZ�Z hvnv wKQy _vKzK bv �Kb, Ab� �Kvb miKvix Av�`�k i�vwb ms�v�� mywbw`��
�Kvb wm�v�� Rvix Kiv n�j Zv hw` G i�vwb bxwZi �Kvb weav�bi mwnZ AmsMwZc~Y� nq, Z�e
D� miKvix Av�`k i�vwb bxwZi Dci c�vavb� cv�e; GesmiKvi eQ�i A��Zt GKevi GB bxwZ
ch�v�jvPbv Ki�e Ges cևqvR�b Bnvi �h �Kvb cwieZ�b, cwiea�b I ms�kvab Ki�Z cvi�e|
w�Zxq Aa�vqi�vwbi mvaviY weavbvejx2.0 cY� i�vwb�Z c�wZcvjbxq wewa-weavbt-
evsjv�`k n�Z cY� i�vwbi ���� GB bxwZ�Z ewY�Z A_ev GZ`&welqK Ab� �Kvb AvB�b
ewY�Z kZ�vejx, evsjv�`k e�vsK KZ��K mg�q mg�q RvixK�Z �e�`wkK gy`�v wewbgq ms�v��
wewa-weavb I wbqgvejx cvjb Ges Dnv�`i AvIZvq wba�vwiZ `wjjvw` `vwLj Ki�Z n�e|2.1
cY� i�vwb wbq��Y- G bxwZi Aax�b c�Y�i i�vwb wbg�i�cfv�e wbqw��Z n�e, h_vt-
2.1.1 i�vwb wbwl� cY�- wfb�i�c Dwj�wLZ bv n�j, G bxwZ�Z Dwj�wLZ i�vwb wbwl� cY�
mvgM�x i�vwb Kiv hv�e bv| i�vwb wbwl� c�Y�i ZvwjKv cwiwk�-1 G c�`� n�q�Q| kZ�
mv�c�� i�vwb- �h mKj cY� KwZcq kZ� cvjb mv�c�� i�vwb�hvM� �m mKj cY� D� weavb cvjb
mv�c�� i�vwb Kiv hv�e| kZ� mv�c�� i�vwb�hvM� c�Y�i ZvwjKv cwiwk�-2 G �`Lv�bv n�jv|
2.2 i�vwb�hvM� cY�- wfb�i�c Dwj�wLZ bv n�j, cwiwk�-1 G Dwj�wLZ i�vwb wbwl� cY�
Ges cwiwk�-2 G �h mKj cY� KwZcq weavb cvjb mv�c�� i�vwbi K_v ejv n�q�Q �m mKj cY�
e�ZxZ Ab�vb� cY� Aev�a i�vwb�hvM� n�e|2.2.1 G bxwZ�Z ewY�Z wewa-weavb wbg�ewY�Z
���� cևhvR� n�e bvt2.2.1.1 we�`kMvgx RvnvR, hvb A_ev wegv�bi fv�vi (Store), h��cvwZ
(equipment) A_ev �gwk�bi h��vsk Ges i�bkvjvi Ask wnmv�e �NvwlZ cY� A_ev bvweK A_ev
D� RvnvR, hvb A_ev wegv�bi �z I hv�x�`i ms�M enbK�Z e�v�MR;2.2.1.2 wb�g�v� kZ�vw`
cvjb mv�c�� bgybv (sample) i�vwb- (A) wbwl� ZvwjKv ewnf~�Z mKj cY�; (Av) GdIwe
(free on board) g~�j�i wfwˇZ c�wZ i�vwbKviK KZ��K evwl�K me�vwaK
7,000/- gvwK�b Wjv�ii cY� (Jla e�ZxZ); (B) bgybv wnmv�e webv g~�j� �c�wiZ cY�,
Z�e kZ� _v�K �h,Jl�ai ���� t (1) i�vwb Gjwm (Letter of Credit) ev FYc�
e�wZ�i�K eQ�i m�e�v�P 60,000 gvwK�b Wjvi, A_ev (2) c�wZ
Gjwm ev FYc��i wecix�Z �gvU Gjwm/ FYc� g~�j�i 10% ev m�e�v�P 10,000
gvwK�b Wjv�ii Jla �hwU Kg n�e| (3) cևqvR�b evsjv�`k e�vsK �Km Uz �Km
cix�v K�i G mxgv e�w� Ki�Z cvi�e; (C) 100% i�vwbgyLx �cvkvK wk� KZ��K evwl�K
m�e�v�P 10,000/- gvwK�b Wjvi g~�j�i �Zix �cvlv�Ki bgybv; (D)
RvZxq ivR�^ �ev�W�i Aaxb Kv�gm e� Kwgkbv�iU n�Z e� jvB�m� c�v� e��W nxiv
c�w�qvKviK c�wZ�vb A_ev g~mK (f�vU) Kwgkbv�iU n�Z Drcv`K wnmv�e g~mK wbew�Z
nxiv/nxiv LwPZ �^Y�vjsKvi c�w�qvKviK c�wZ�vb we�`�k Abyw�Z Av��R�vwZK evwYR� �gjvq
AskM�nY A_ev i�vwb evRvi Db�qbK�� c�`k�bxi wbwg� evwl�K 50,000(c�vk nvRvi) gvwK�b
Wjvi g~�j�i KvU I cwjkW nxiv Ges nxiv LwPZ �^Y�vjsKvi bgybv wn�m�e �c�iY Ki�Z cvi�e
Ges c�`k�bx �k�l Zv �`�k �dir Avb�Z n�e| Z�e c�`k�bx �k�l-Zv we�q Kiv n�j wew�Z A_�
�ea e�vswKs P�v�b�j �`�k c�Z�vevmb Ki�Z n�e| c�Z�vevwmZ A�_�i cwigvY bgybv wnmv�e
�c�wiZ g~�j�i Kg n�Z cvi�e bv; (E) cևgvkbvj �g�Uwiq�v�ji (e�wkqvi, �cv�vi,
wjd&�jU, e�vbvi BZ�vw`) ���� �h �Kvb g~j� ev IRb; (F) 1,000/-
gvwK�b Wjvi ev mgcwigvY UvKvi Dcnvi mvgM�x ev wMd&U cv�m�j; (G) evsjv��`�ki evB�i
�gYKvix e�w�i �ea (Bonafide) e�v�MR; Ges (H) miKvi KZ��K �vY mvgM�x wnmv�e i�vwb
cY� |2.2.2 �bgybv� ev m�v��j ej�Z evwYwR�K g~j�nxb mn�R mbv��hvM� mxwgZ cwigvY
cY��K eySv�e; Ges�wMd&U cv�m�j� ej�Z WvK�hv�M A_ev Kzwiqvi mvwf��m �c�wiZ �Kvb
Dcnvi mvgM�x�K eySv�e|2.3 i�vwb wbq��Y wkw_j Kivi �gZv- Dchy� KviY �`wL�q miKvi
cwiwk�-1 G ewY�Z �Kvb wbwl� cY� i�vwbi AbygwZ c�`vb Ki�Z cvi�e| Bnv Qvov miKvi
we�kl we�ePbvq �Kvb cY� i�vwb, i�vwb-Kvg-Avg`vwb A_ev cybti�vwbi AbygwZc�
(authorization) Rvix Ki�Z cvi�e| 2.4 A�U�v�cv I cybti�vwbt 2.4.1 �A�U�v�cv
evwYR�� A_� Gi�c evwYR� �h ���� Avg`vwbK�Z �Kvb c�Y�i �YMZgvb, cwigvY, AvK�wZmn
�Kvb c�Kvi cwieZ�b e�wZ�i�K cY� g~j� Ab~�b 5% Gi AwaK g~�j� Z�Zxq �Kvb �`�k i�vwb
Kiv nq, hv e�`i mxgvbvi evwn�i Avbv hv�e bv, Z�e Ab� �Kvb e�`�ii gva��g i�vwbi
D�χk� evwYR� g��Yvj�qi Aby�gv`b��g GK e�`i n�Z Ab� e�`�i cY� cwienb Kiv �h�Z cv�i|
2.4.2 A�U�v�cv evwY�R�i j��� Avg`vwbt Avg`vwb I i�vwb c�avb wbq���Ki `�i n�Z
c�`� Import permit on returnable basis Gi gva��g ��Zv KZ��K cև`q e�vK-Uz-e�vK
FYc��i wecix�Z A�U�v�cv evwY�R�i wbwg� cY� Avg`vwb Kiv hv�e Ges D�i�c A�U�v�cv
Avg`vwbi ���� c�Y�i �NvlYvq A�U�v�cv ev mvgwqK Avg`vwb (Temporary
Import#############################################################################
###################################################################################
#############################################################)# #K#_#v#w#U# #D#!
j##"L# #_#v#K#! Z# #n#! e#|#####2#.#4#.#3# #A#v#g#`#v#w#b# #I# #i#�#v#w#b#
#e#: `#i# #G#K#B# #n#! j# #A#v#g#`#v#w#b#K#&
Z# #c#Y#�# #e#: `#! i#i# #e#v#w#n#! i# # b#q#v# #h#v#! e# #b#v#|###2#.#4#.#4#
#A#v#g#`#v#w#b# #I# #i#�#v#w#b# #e#: `#i# #w#f#b#S# #n#! j# #w#W#D#w#U#
#W#�#-#e#�#v#! K#i# #A#v#I#Z#v#q# #�#�#K#i# #c#w#i#! k#v#a# #A#_#e#v# #
#1#0#0#%# #e#�#v#s#K# #M#�#v#i#v#w#: U#i# #w#e#c#i#x#! Z# #�#�# #K#Z#�## c#!
�#i# #A#b#y#! g#v#`#b#�#! g# #i#�#v#w#b# #e#: `#! i# #�## v#b#v#a#�i c~e�K
wba�vwiZ mgqmxgvi g�a� cY� i�vwb Ki�Z n�e|2.4.5 A�U�v�cv�i AvIZvq �Avg`vwb
g~j�� ej�Z evsjv�`�ki e�`�i Avg`vwbK�Z c�Y�i �NvwlZ wmGdAvi (Cost and Freight)
g~j��K eySv�e|2.4.6 �cybti�vwb� A_� ��vbxqfv�e cybtc�w�qvKi�Yi gva��g c�Y�i
�YMZ gvb ev AvK�wZi �h �Kvb GKwUi A_ev Df�qi cwieZ�bc~e�K Avg`vwbK�Z c�Y�i g~�j�i
mwnZ b~�bZg 10% g~j� ms�hvRbc~e�K wba�vwiZ mg�qi g�a� cY� i�vwb Kiv�K eySv�e|2.4.7
G���� Avg`vwb g~j� ej�Z cybti�vwbi Rb� evsjv�`�ki e�`�i Avg`vwbK�Z c�Y�i
wmGdAvi g~j��K eySv�e|2.4.8 �Z#i#x# # c#v#k#v#K# #i#�#v#w#b#i# #c#i# #�##
w#U#c#~#Y#�# #n#I#q#v#q# #Z#v# # d#i#Z# #A#v#m#! j# #e#: `#i# #n#! Z# #L#v#j#v#m#
#I# #c#y#b#t#i#�#v#w#b#i# # �#! �# #t# ## #(#1#)# #e#! �#W#
#I#q#�#v#i#n#v#D#! m#i# # �#! �# # h# #m#K#j# #�#Z#i#x# # c#v#k#v#K# #i#�#v#w#b#
#K#i#v# #n#! q#! Q# #Z#v# #�## w#U#h#y#�# #n#I#q#v#q# #A#_#e#v# #A#b#�# # K#v#b#
#K#v#i#! Y# #D#n#v# # d#i#Z# #A#v#m#v#i# # c#�#w#�#! Z# #e#: `#i# #n#! Z#
#L#v#j#v#m# #I# #c#y#b#t#i#�#v#w#b#i# # �#! �# #m#s#w#k##"�# #w#j#! q#b#
#e#�#v#s#K# #I# #�#�# #K#Z#�## c#! �#i# #A#b#v#c#w#�#i# #w#f#w#�#! Z#
#A#v#g#`#v#w#b# #I# #i#�#v#w#b# #c#�#a#v#b# #w#b#q#a#�#K# #(#w#m#w#m#A#v#B#G#�#B#)#
#K#Z#�## K# #Z#v# #L#v#j#v#m# #I# #c#y#b#t#i#�#v#w#b#i# #R#b#�# #Q#v#o#c#�#
#c#�#`#v#b# #K#i#v# #n#! e#|# ## #(#2#)# #e#! �#W# #I#q#�#v#i#n#v#D#m# #j#v#B#!
m#�# #w#e#n#x#b# #A#_#e#v# #�## v#b#x#q# #K#u#v#P#v#g#v#j# #e#�#e#n#v#i#c#~#e#�#K#
#i#�#v#w#b#K#& Z# #�## w#U#h#y#�# #�#Z#i#x# # c#v#k#v#K# # d#i#Z# #A#v#m#! j#
#m#s#w#k##"�# #c#�#w#Z#�#v#b#m#g#~#n# #1# #(GK) eQ�ii g�a� cybti�vwb Kiv
A�xKvibvgvi wfwˇZ c�avb Avg`vwb I i�vwb wbq���Ki Qvoc� M�nYc~e�K i�vwbK�Z cY� �diZ
Avbv hv�e| Z�e, A�xKvibvgv Abyhvqx cY� cybti�vwb Ki�Z e�_� n�j c�PwjZ g~mK AvBb
Abyhvqx ��vbxq ch�v�q g~mK c�`vb mv�c�� g~mK-11 Abyhvqx M�nxZ �iqv�Zi mgcwigvY g~mK
cwi�kva mv�c�� (�aygv� ��vbxq Kvc�oi ����) ��vbxq evRv�i wew� Kiv hv�e|2.4.9 ΓwUhy�
Kvco �diZ c�`v�bi ���� t (1) �h mKj �zwUhy� Kvco mieivnKvix/i�vwbKviK KZ��K
�diZ wb�Z AvM�nx Ges evsjv�`k n�Z �Kvb �e�`wkK gy`�v �c�iY Kiv nqwb �m# #m#K#j# #
�#! �# #m#s#w#k##"�# #w#j#! q#b# #e#�#v#s#K# #I# #�#�# #K#Z#�## c#! �#i#
#A#b#v#c#w#�#i# #w#f#w#�#! Z# #A#v#g#`#v#w#b# #I# #i#�#v#w#b# #c#�#a#v#b#
#w#b#q#a#�#K# #(#w#m#w#m#A#v#B#G#�#B#)# #c#y#b#t#i#�#v#w#b#i# #R#b#�# #Q#v#o#c#�#
#c#�#`#v#b# #K#i#! e#b#|# ## #(#2#)# # h# #m#K#j# #�## w#U#h#y#�# #K#v#c#o#
#m#i#e#i#v#n#K#v#i#x#/#i#�#v#w#b#K#v#i#K# # d#i#Z# #w#b#! Z# #A#v#M#�#n#x# #G#e#s#
#B#! Z#v#g#! a#�# #e#v#s#j#v#! `#k# #n#! Z# #�#e#! `#w#k#K# #g#y#`#�#v#q# #g#~#j#�#
#c#w#i#! k#v#a# #K#i#v# #n#! q# #_#v#K#! j# #B#u#y#e#r#-#S#e#l#l#e#r# #G#i#
#w#�#c#v#w#�#K# #m#�#�#w#Z#! Z# #I#n#v#e#n#t#o#r#y# #c#�#�## ! Z#i# #w#f#w#�#! Z#
#�## w#U#h#y#&#�# #K#v#c#! o#i# #c#w#i#g#v#Y# #w#b#w#`#�#�# #K#i#Z#t# #Z#r#e#v#e#`#
#�#e#! `#w#k#K# #g#y#`#�#v# #T#T# #A#_#e#v# #A#t# #S#i#g#h#t# #L#C# #G#i#
#g#v#a#�#! g# #c#w#i#! k#v#a# #A#_#e#v# #m#g#c#w#i#g#v#Y# #c#Y#�# #c#�#w#Z#�##
v#c#! b#i# #c#i# #m#s#w#k##"�# #w#j#! q#b# #e#�#v#s#K# #I# #�#�# #K#Z#�## c#! �#i#
#A#b#v#c#w#�#i# #w#f#w#�#! Z# #A#v#g#`#v#w#b# #I# #i#�#v#w#b# #c#�#a#v#b#
#w#b#q#a#�#K# #(#w#m#w#m#A#v#B#G#�#B#)# #�## w#U#h#y#�# #K#v#c#o#
#c#y#b#t#i#�#v#w#b#i# #Q#v#o#c#�# #c#�#`#v#b# #K#i#! e#b#|####w#f#b#S#i#�#c#
#D#w#j##"w#L#Z# #b#v# #n#! j# #w#e#! `#k#x# # �#Z#v# #K#Z#�## K# #c#�#w#Z#w#�#Z#
#F#Y#c#! �#i# #(#G#j#w#m#)# #w#e#c#i#x#! Z# #i#�#v#w#b# #K#i#v# #h#v#! e#|#
#2#.#5#.#1# #F#Y#c#�# #(#G#j#w#m#)# #Q#v#o#v# #i#�#v#w#b# #m#y#! h#v#M# #t# #T#T#
#G#i# #w#e#c#i#x#! Z# #B#G#�#w#c# #d#i#g# #I# #w#k#w#c#s# #w#e#j# #`#v#w#L#j#
#m#v#! c#! �# #i#�#v#w#b# #F#Y#c� e�wZ�i�K �q Pzw�, �q Av�`k, we�q Pzw�i AvIZvq
AwM�g gyj� cwi�kva Ges bM` �q Pzw�i wfwˇZ i�vwb Kiv hv�e|�evBwqs KȪv�� ej�Z �Kvb
cY� i�vwbi D�χk� i�vwbKviK I Avg`vwbKvi�Ki g�a� �^v�wiZ Pzw��K eySv�e|2.6 cybt
Avg`vwbi Rb� mvgwqK i�vwb t2.6.1 (1) �gwkbvix, BKz�Bc�g�U ev wmwj�vi �givgZ, wi-
wdwjs ev �gBb�UBb�v� BZ�vw`i Rb� we�`�k �c�i�Yi ���� �� KZ��c��i wbKU c�Y�i
mgg~�j�i e�vsK M�vivw�U c�`vb Ki�Z n�e| G���� Avg`vwb I i�vwb c�avb wbq���Ki
(wmwmAvBG�B) wbKU n�Z i�vwb-Kvg-Avg`vwb cviwgU M�nY Ki�Z n�e| #(#2#)#
#D#c#h#y#�#�# #w#e#a#v#b#e#j#x# #w#k#�# #c#�#w#Z#�#v#! b#i# # �#! �# #c#�#!
h#v#R#�# #n#! e# #G#e#s# #D#�#i#�#c# #c#�#! h#v#R#�#Z#v#i# # �#! �# # c#v#l#K#
#(#S#p#o#n#s#o#)# #K#Z#�## c#! �#i# #m#y#c#v#w#i#! k#i# #w#f#w#�#! Z# #m#s#w#k##"�#
#w#k#�# #c#�#w#Z#�#v#b# #K#Z#�## K# #A#�#x#K#v#i#b#v#g#v# #`#v#w#L#j# #K#i#! Z#
#n#! e#|## #(#3#)# #w#e#`#y#�#r# #D#r#c#v#`#! b# #m#�#g# #U#v#i#e#v#B#b#
#(#w#M#q#v#i#e#�#m#n# #e#v# #Q#v#o#v#)# #e#v# #m#g#R#v#Z#x#q# # g#w#k#b#v#i#x#i# #
�#! �# #U#v#i#e#v#B#b# #D#r#c#v#`#b#K#v#i#x# #A#_#e#v# #I#f#v#i#n#j#K#v#i#x#
#(#O#v#e#r#h#a#u#l#i#n#g#)# #c#�#w#Z#�#v#! b#i# #m#v#! _# #m#�#�#v#w#`#Z#
#P#z#w#�#c#! �# #k#Z#�#/#F#Y#c#�# # g#v#Z#v#! e#K# #U#v#i#e#v#B#b#
#(#w#M#q#v#i#e#�#m#n# #e#v# #Q#v#o#v#)# #I# #A#b#�#v#b#�# #m#s#w#k##"�#
#h#a#�#c#v#w#Z# #I# #h#a#�#v#s#k# #A#v#g#`#v#w#b# #K#! i# #Z#v# #c#�#w#Z#�## v#c#b#
#(#R#e#p#l#a#c#e#m#e#n#t#)# #c#~#e#�#K# # g#q#v#`# #D#�#x#Y#�# #U#v#i#e#v#B#b#
#(#w#M#q#v#i#e#�#m#n# #e#v# #Q#v#o#v#)# #m#i#e#i#v#n#K#v#i#x# #c#�#w#Z#�#v#! b#i
AbyK~�j i�vwb Kivi Rb� Avg`vwb I i�vwb c�avb wbq���Ki (wmwmAvBG�B) wbKU n�Z i�vwb-
Kvg-Avg`vwb cviwgU M�nY Ki�Z n�e| G���� IfvinjKvix (Overhauling) c�wZ�v�bi mv�_
Pzw� �gvZv�eK FYc� c�wZ�vi gva��g mvwf�m PvR�/c�wZ��vcb e�q cwi�kva Kiv hv�e|2.6.2
Avg`vwbK�Z cY� �givgZ, c�wZ��vcb A_ev �aygv� cybtfwZ�i (refilling) D�χk�
wmwj�vi I AvBGmI U�vsK mvgwqKfv�e i�vwb Kiv hv�e| Z�e kZ� _v�K �h, G����
cևqvRbxq Kvh�vw` m��v`�bi ci cY� Avg`vwb Kiv n�e g�g� i�vwbKv�j Kv�gm& KZ��c��i
wbKU B��gwbwU e� (indemnity bond) c�`vb Ki�Z n�e;2.6.3 we�q Pzw� Abyhvqx
i�vwbK�Z c�Y� ΓwU cvIqv �M�j evsjv�`kx i�vwbKviK�K D� c�Y�i c�wZ��vcK cY� i�vwbi
AbygwZ �`qv n�e| Z�e i�vwbKviK�K wb�g�v� `wjj Kv�gm& KZ��c��i wbKU Rgv w`�Z n�e t
we�q Pzw�i Kwc; ��Zvi wbKU n�Z ΓwUhy� c�Y�i weeiYm�^wjZ c�; GesKv�gm& AvB�bi AvIZvq
c~iYxq Ab� �Kvb kZ�|2.6.4 Kv�gm& KZ��c� A_ev Ab� �Kvb �gZvc�v� KZ��c� KZ��K
RvixK�Z carnete de passage A_ev Kv�gm& KZ��c��i wbKU `vwLjK�Z Dchy� B��gwbwU e��i
wecix�Z cybt Avg`vwbi k�Z� �Kvb e�w� we�`k �g�Yi D�χk� hvbevnb ms�M wb�Z cvi�eb|
2.6.5 d�v��UW Kv�M�v (frustrated cargo) cybti�vwb - Kv�gm& G�v� 1969 Gi wewa-weavb
c�wZcvjb mv�c�� d�v��UW Kv�M�v cybti�vwb Kiv hv�e|2.6.6 wbg�vY, cևK�kj I
�e`y�wZK �Kv��vbx Pzw� Abymv�i Kvh� m��v`�bi wbwg� �gwkbvix I mvR-mi�vgvw` wb�g�v�
kZ�mv�c�� mvgwqKfv�e i�vwb-Kvg-Avg`vwb Ki�Z cvi�et Kv�gm& KZ��c��i wbKU mswk�� Pzw�
I GIqv�W�i Kwc `vwLj Ki�Z n�e; GesKvR �k�l �gwkbvix �dir Avb�e g�g� cևqvRbxq
B��gwbwU e� c�`vb Ki�Z n�e|2.7 c�vK-RvnvRxKiY eva�evaKZv- Ab�wea kZ� bv _vK�j
cY� i�vwbi ���� c�vK-RvnvRxKiY mb`c� M�nY eva�Zvg~jK b�n|2.8 gvb wbq��Y mb`c�-
�h mKj cY� i�vwbi ���� gvb wbq��Y mb`c� M�nY eva�Zvg~jK, �m mKj cY� i�vwbKv�j
h�_vchy� KZ��c� KZ��K Bmy�K�Z gvb wbq��Y mb`c� Kv�gm& KZ��c��i wbKU `vwLj Ki�Z n�e|
Z�Zxq Aa�vqi�vwb e�gyLxKiY c`��c3.1 cY� I �mevLvZ wfw�K weR�bm cևgvkb KvDw�j
MVb t3.1.1 evwYR� g��Yvj�qi D�`�v�M i�vwb e�gyLxKiY, c�Y�i gvb Db�qb I wbw�ZKiY,
Dchy� c�hyw� AvniY,
Kgc################################################################################
##"v#! q#�# #c#�#w#Z#c#v#j#b#,# #c#Y#�# #w#e#c#Y#b# #B#Z#�#v#w#`# #w#e#l#! q#
#m#i#K#v#i#x# #I# # e#m#i#K#v#i#x# #L#v#! Z#i# # h#`#_# #D#! `#�#v#! M# #
K#v#�#�#v#b#x# #G#�#v#�# #1#9#9#4#-#G#i# #A#v#I#Z#v#q# #K#! q#K#w#U# #L#v#Z#
#(#c#Y#�# #I# # m#e#v#)# #w#f#w#�#K# #w#e#R#! b#m# #c#�#! g#v#k#b# #K#v#D#w#�#j#
#M#V#b# #K#i#v# #n#! q#! Q#|# #G# #K#v#D#w#�#j#�#! j#v#i# #K#g#�#K#v#�# #
R#v#i#`#v#i# #I# #m#y#m#s#n#Z# #K#i#v# #Q#v#o#v#I# #A#v#! i#v# #K#v#D#w#�#j# #M#V#!
b# #D#r#m#v#w#n#Z# #K#i#v#i# #w#e#l#! q# i�vwb bxwZ 2012-15 G cևqvRbxq D�`�vM �bqv
n�e| cY� I �mev LvZwfw�K Db�qb Z�ivw�^Z Kivi Rb� cևqvR�b Db�qb mn�hvwM�`i mv�_
�h�_fv�e wewfb� Db�qb c�K� nv�Z �bqv n�e| evwYR� g��Yvj�qi ewY�Z D�`�vM i�vwb Db�qb
ey��iv�i i�vwb Db�qb I i�vwb c�mvi Kg�Kv��i cwic~iK wn�m�e we�ewPZ n�e|3.2 cY� I
�mev LvZmg~�ni �k�Yxweb�vm3.2.1 Drcv`b I mieivn ��i, i�vwb ���� m��vebvgq
Ae`vb, Av��R�vwZK evRv�ii Pvwn`v m�e�vcwi �`�ki Av_�-mvgvwRK Db�q�b Ae`vb ivLvi
�gZv we�ePbvq G�b KwZcq cY��K �m�ev��P AM�vwaKvi LvZ� Ges Ab� KwZcq cY��K �we�kl
Db�qbg~jK LvZ� wn�m�e wPw�Z Kiv n�e| miKvi KZ��K mgq mgq G ZvwjKvi cwieZ�b Ges G
mKj c�Y�i i�vwb�K DrmvwnZ Kivi j��� we�kl myweav c�`vb Kiv hv�e|3.3 m�e�v�P
AM�vwaKvi c�v� LvZ3.3.1 m�e�v�P AM�vwaKvi c�v� LvZ ej�Z �m mKj LvZ�K eySv�e �hLv�b
i�vwbi we�kl m��vebv i�q�Q A_P wewea Kvi�Y G m��vebv�K �Zgb Kv�R jvMv�bv hvqwb, Z�e
cևqvRbxq mn�hvwMZv w`�j AwaKZi mvdj� AR�b Kiv m��e| h_vt (1) G�M�v-�c�vWv�m I
G�M�v-cևmwms cY�; (2)
c###################################################################"v#w#�#K#
#c#Y#�#;## # #(#3#)# #R#y#Z#v# #I# #P#v#g#o#v#R#v#Z# #c#Y#�#;## #
#(#4#)# #d#v#g#�#v#w#m#D#w#U#! K#j#m#&# #c#Y#�#;## # #(#5#)#
#m#d#&#U#I#q#�#v#i# #I# #A#v#B#w#m#w#U# #c#Y#�#;## # #(#6#)# #! n#v#g# #
U#�#U#v#B#j#;## # #(#7#)# #m#g#y#`#�#M#v#g#x# #R#v#n#v#R# #w#b#g#�#v#Y#
#w#k#�#;## # #(#8#)# #d#v#w#b#�#P#v#i#;# ## # #(#9#)# # U#w#i#
#U#v#I#! q#j#;# #G#e#s# ## # #(#1#0#)# #c#h#�#U#b# #w#k#�#|####3#.#4# #m#!
e#�#v## P# #A#M#�#v#w#a#K#v#i#c#�#v#�# #L#v#Z#m#g#~#n#! K# #c#�#! `#q# #m#y#! hvM-
myweav3.4.1 AM�vwaKvi wfwˇZ n�vmK�Z my` nv�i c�K� FY c�`vb Kiv;3.4.2 AvqKi �iqvZ
c�`vb Kiv;3.4.3 we`y�r, cvwb, M�vm BZ�vw` BDwUwjwU mvwf��mi ���� we�kl �iqvZmn
Wwe�DwUI�i GwMևg�U Ab GwM�KvjPvi Ges GwMևg�U Ab mvewmwWR G� KvD�Uvi �fBwjs �gRvim&-
Gi mv�_ msMwZc~Y� m��ve� Avw_�K myweav ev fZz�Kx c�`vb Kiv;3.4.4 mnR k�Z� I n�vmK�Z
my` nv�i i�vwb FY c�`vb Kiv;3.4.5 �iqvZx nv�i wegv�b cwien�Yi my�hvM c�`vb Kiv;
3.4.6 �� c�Z�c�Y/e� myweav c�`vb Kiv;3.4.7 Drcv`b e�q ms�KvP�bi D�χk�
AeKvVv�gvMZ Db�qbmn mnvqK wk� ��vc�b myweav c�`vb Kiv;3.4.8 c�Y�i gv�bvb�qb I
wbq���Yi j��� c�vwZ�vwbK I KvwiMix myweav m�c�mviY Kiv;3.4.9 cY� Drcv`�b I
evRviRvZKi�Y mnvqZv c�`vb Kiv;3.4.10 ewntwe��k� evRvi A��^l�Y mnvqZv c�`vb
Kiv; Ges3.4.11 we�`kx wewb�qvM AvK�� Kivi ���� cևqvRbxq D�`�vM M�nY Kiv BZ�vw`|
3.5 we�kl Db�qbg~jK LvZ t3.5.1 �h mKj c�Y�i i�vwb m��vebv i�q�Q A_P cY���jvi
Drcv`b, mieivn Ges i�vwb wfw� mymsnZ bq �m mKj c�Y�i i�vwb wfw� my`�pKi�Yi j���
we�kl Db�qbg~jK Lv�Zi A��fy�� Kiv n�e| wbg�wjwLZ cY�mg~n�K we�kl Db�qbg~jK LvZ
wnmv�e A��f�y� Kiv n�et (1) jvBU Bw�wbqvwis cY� (A�Uv-cvU�m I evBmvB�Kjmn) ;
(2) B�jKwU�K I B�jK&U�wbKm cY�; (3) cvURvZ cY�; (4) ZvuZ
e��; (5) wmivwgK cY�; (6) wngvwqZ grm�; (7) wc�w�Us G� c�v�KwRs;
(8) ivevi; (9) Agm�Y nxiv I Ry�qjvwi; Ges (10)
Km�gwUK&m G� Uq�jwU�R|3.6 we�kl Db�qbg~jK LvZ�K cև`q my�hvM-myweavt3.6.1
AM�vwaKvi wfwˇZ A�c�vK�Z n�vmK�Z nvi my�` c�K� FY c�`vb Kiv;3.6.2 mnR
k�Z� I A�c�vK�Z n�vmK�Z nvi my�` i�vwb FY c�`v�bi wel�q we�ePbv Kiv;3.6.3
Wwe�DwUI�i GwMևg�U Ab GwM�KvjPvi Ges GwMևg�U Ab mvewmwWR G� KvD�Uvi �fBwjs
�gRvim&-Gi mv�_ msMwZc~Y� fZz�Kx c�`vb Kiv;3.6.4 �iqvZx nv�i wegv�b cY�
cwien�Yi my�hvM c�`vb Kiv;3.6.5 �� c�Z�c�Y/e� myweav c�`vb Kiv;3.6.6 Drcv`b
e�q ms�KvP�bi j��� mnvqK wk� ��vc�bi myweavmn we`y�r, M�vm I �Uwj�dvb ms�hvM c�vw
߇Z AM�vwaKvi c�`vb Kiv;3.6.7 c�Y�i gv�bvb�q�bi Rb� KvwiMix myweav m�c�mviY Kiv;
3.6.8 c�Y�i evRviRvZKi�Y mnvqZv c�`vb Kiv;3.6.9 ewntwe��k� evRvi A��^l�Y myweav
c�`vb Kiv; 3.6.10 we`y�r, cvwb, M�vm BZ�vw` BDwUwjwU mvwf��mi ���� m��ve� Avw_�K
myweav c�`vb Kiv; Ges3.6.11 we�`kx wewb�qvM (GdwWAvB) AvK�� Kivi ���� cևqvRbxq
D�`�vM M�nY Kiv BZ�vw`|3.7 cY� e�gyLxKi�Yi j��� Av��tLvZ c�K�t 3.7.1 cY�
e�gyLxKi�Yi j��� Av��tLvZ c�K� M�nY Kiv n�e| D� c�K��i AvIZvq i�vwb g~j�
c�wZ�hvwMZvg~jK ch�v�q ivLvi j��� e� e�e��v, wWDwU-W�-e�vK, mvewmwW BZ�vw` welq
ch�v�jvPbv K�i �`Lv n�e| Abyi�cfv�e GB c�K��i AvIZvq cY� Db�qb I evRvi m�c�mviY,
evwYR� mn�hvwMZv Ges i�vwb evwY�R�i AeKvVv�gvMZ c�wZe�KZv cix�v K�i h_vh_ e�e��v
M#�#n#Y# #K#i#v# #n#! e#|# #i#�#v#w#b# #e#v#w#Y#R#�# #m#�#c#�#m#v#i#! Y#i# #j#!
�#�# #D#b#S#Z# #c#�#h#y#w#�# #M#�#n#! Y# #c#�#K#�# # b#q#v# #n#! e#;##3#.#7#.#2#
#c#Y#�# #e#�#g#y#L#x#K#i#! Y#i# #j#! �#�# #3#w#U# #c#Y#�# #h#_#v#t#-#
#U#�#�#v#w#f#w#j#s# #e#�#v#M#&#m# #(#T#r#a#v#e#l#l#i#n#g# #B#a#g#s# #)#,# #U#q#
#G#e#s# # # n#v#g# #G#�#v#c##"v#! q#�# #c#Y#�# #i#�#v#w#b#i# #D#b#S#q#b#
#K#v#h#�#�#g# # R#v#i#`#v#i#K#i#Y#|####
#P#Z#z#_#�# # #A#a#�#v#q# ###i#�#v#w#b#i# #m#v#a#v#i#Y# #m#y#! h#v#M#-# #m#y#w#eav
i�vwb �_�K AwR�Z �e�`wkK gy`�vi e�envit4.1.1 i�vwbKviK i�vwb Av�qi GKwU wbw`��
cwigvY A_� Zv�`i wi�Ubkb �KvUvq �e�`wkK gy`�v GKvD��U Rgv ivL�Z cv�ib, hvi cwigvY
mg�q mg�q evsjv�`k e�vsK wba�viY Ki�e| we`�gvb �e�`wkK gy`�v �jb�`b e�e��vq
i�vwbKviK c�wZ�vb wi�Ubkb �KvUv wnmv�ei w��wZ �viv c�K�Z e�emvwqK e�q (Bonafide
business expenses ) (�hgb e�emvwqK �gb, i�vwb �gjv I �mwgbv�i Ask M�nY, we�`�k Awdm
��vcb I cwiPvjb, Drcv`b DcKiYvw`/g~jabx h��cvwZ Avg`vwb c�f�wZ wbe�vn Ki�Z cvi�e| G
QvovI i�vwb evwYR� m�c�mvi�Yi wbwg� Avek�K e�q wn�m�e we�`k�� wecYb c�wZwbwai
cvwik�wgK wKsev we�`kx G�R��Ui Kwgkb wi�Ubkb �KvUv wnmv�ei w��wZ �viv wbe�vn Kiv
hv�e|4.2 i�vwb Db�qb Znwejt Bwcwe�Z GKwU i�vwb Db�qb Znwej (BwcGd) _vK�e|
G Znwej �_�K wb�g�v� my�hvM-myweav �`qv n�e t4.2.1 cY� Drcv`�bi Rb� n�vmK�Z
my�` I mnR k�Z� �f�vi-K�vwcUvj c�`vb;4.2.2 c�Y�i Db�qb I e�gyLxKi�Yi ����
we�`kx KvwiMix civgk� Ges �mev I c�hyw� M�n�Y mnvqZv c�`vb;4.2.3 we�`�k wecYb wgkb
�c�iY I Av��R�vwZK �gjvq AskM�n�Y mnvqZv c�`vb;4.2.4 m��ve� ���� we�`�k we�q I
c�`k�bx �K�`� ��vcb Ges Iq�vinvDwRs myweav m�w�Z mnvqZv c�`vb;4.2.5 KvwiMix `�Zv
I wecYb ���� DrKl� AR��bi D�χk� we�`�k cY� Db�qb I evRviRvZKiY wel�q c�wk�Y
Kg�m~Px�Z AskM�n�Y mnvqZv c�`vb; Ges4.2.6 cY� I �mevmn evRvi Db�qb I m�c�mvi�Yi
mswk�� Ab�vb� Kvh���g mnvqZv c�`vb|4.3 Ab�vb� Avw_�K myweavt4.3.1
i�vwbKviK�`i bM` mnvqZvi cwie�Z� we`y�r, cvwb, M�vm BZ�vw` mvwf�m Lv�Z Ki
�iqvZ I mvewmwW ev fZz�Kx �`qv hvq wKbv Zv cix�v K�i �`Lv n�e;4.3.2 mKj
i�vwbgyLx wk��i ���� AM�vwaKviwfwˇZ wbiew�Qb�fv�e we`y�r, M�vm I cvwb mieivn wbw�Z
Kivi Rb� cևqvRbxq �f�Z AeKvVv�gv wbgv��Yi D�`�vM �bqv n�e;B�vw�qvj e�env�ii ����
we`y�r, cvwb I M�vm PvR� �h�w�K ch�v�q wba�vi�Yi D�`�vM �bqv n�e;WTO Gi weavb Gi
mv�_ msMwZ �i�L i�vwb m��vebvgqx (emerging) LvZ A_�vr �h me LvZ eZ�gv�b cY�
Drcv`�b m�g Ges Av��R�vwZK evRv�iI Zv�`i Pvwn`v m�w� n�q�Q �m me LvZ -G bM` mnvqZv
c�`vb we�ePbv Kiv n�e| 4.4 i�vwbi A_� ms��vbt 4.4.1 i�vwb m�c�mvi�Yi
j��� i�vwb Db�qb Znwej (Export Promotion Fund- EPF ev Export Development Fund-
EDF ) �_�K cևqvRbxq Avw_�K mnvqZv c�`vb Kiv n�e;4.4.2 �Zix �cvkvK QvovI Ab�vb�
i�vwb c�Y�i ���� e�vK-Uz e�vK FYc� �Lvjvi myweav �`qvi D�`�vM �bqv n�e; Ges4.4.3
i�vwb Db�q�bi �^v�_� K�vwcUvj �gwkbvixR I KvuPvgvj Avg`vwbi ���� n�vmK�Z my`
I mnR k�Z� FY c�`vb Kiv n�e|4.5 i�vwb FYt 4.5.1 c�Z�vnvi A�hvM� FYc�
(irrevocable letter of credit) A_ev wbw�Z Pzw�i (confirmed contract) Aax�b
i�vwbKviKMY hv�Z FYc� A_ev Pzw��Z ewY�Z A�_�i kZKiv 90 fvM FY �c�Z cv�i, G welqwU
evwYwR�K e�vsK�wj AM�vwaKvi wfwˇZ we�ePbv K�i �`L�e;4.5.2 i�vwb ms�v�� Kvh��g
`��Z m��v`b Ges e�vswKs Lv�Z �^�QZv Avbq�bi Rb� AbjvBb e�e��v c�Yqb Kiv n�e;4.5.3
i�vwb Lv�Z �^vfvweK FY c�evn Ae�vnZ ivLvi Rb� evsjv�`k e�vsK cևqvRbxq c`��c
M�nY Ki�e;4.5.4 c~e�eZ�x eQ�ii i�vwb Av�qi mvd�j�i wfwˇZ I e�vsK-M�vnK m��K�i Dci
wbf�i K�i e�vsK KZ��K i�vwbKvi�Ki K�vk ��wWUmxgv wba�viY Kiv n�e;4.5.5
c�Z�vnvi A�hvM� FYc��i Aax�b mvBU-�c�g��Ui wfwˇZ hw` cY� i�vwb Kiv nq, �m
���� i�vwbKviK�K cևqvRbxq i�vwb `wjjc� Rgv �`qvi k�Z� evwYwR�K e�vsK IfviwWD my`
avh� Ki�e bv;4.5.6 i�vwb Lv�Zi Db�q�bi Rb� cևqvRbxq A_� ms��v�bi Rb� evsjv�`k
e�vsK GKwU �G��cvU� ��wWU �mj� Pvjy Ki�Z cv�i| GKBfv�e evwYwR�K e�vsK��jv i�vwbi
A_� ms��v�bi Rb� �we�kl ��wWU BDwbU� ��vcb Ki�e; 4.5.7 GKwU D�P �gZvm��b�
�i�vwb FY gwbUwis KwgwU� _vK�e Ges KwgwU i�vwb F�Yi Pvwn`vi cwigvY wba�viY, FY
c�evn ch�v�jvPbv I gwbUi Ki�e| evsjv�`k e�vs�Ki �bZ��Z� GB �FY gwbUwis KwgwU�i
Kvh��g cwiPvwjZ n�e; 4.5.8 e�vsKmg~�ni mvwf�m PvR� �h�w�K ch�v�q wba�vi�Yi
cևqvRbxq D�`�vM �bqv n�e;4.5.9 ivwkqvmn Ab�vb� wmAvBGm �`kmg~n, gvqvbgvi Ges
fvi�Zi D�i c~e�v‡ji ivR���jvi mv�_ evwYwR�K m��K� c�mv�ii cևqvR�b e�vswKs myweav
��vcb/�Rvi`viKi�Yi D�`�vM �bqv n�e; 4.5.10 �G��cvU� ��wWU M�vivw�U ��xg
(ECGS)� Gi Abyi�c dv� MVb K�i Zvi AvIZvq �wZM֯� i�vwb c�wZ�vb�K Avw_�K �wZc~iY
c�`v�bi D�`�vM �bqv n�e|Aby�gvw`Z wWjvi g~j FYc��i Aax�b ��vbxq KuvPvgvj
mieivnKvix�`i AbyK~�j Af���ixY e�vK-Uz e�vK Gjwm Lyj�Z cvi�e; Gesi�vwb ����
e�vsKmg~�ni my�`i nvi, Gjwm Kwgkb, wewea mvwf�m PvR�, e�vsK M�vivw�U Kwgkb BZ�vw`
evsjv�`k e�vsK Gi wb�`�kbv �gvZv�eK me�wb�� ch�v�q ivLv n�e| 4.6 �iqvZx exgv
wc�wgqvg t4.6.1 Ac�PwjZ Lv�Z i�vwbgyLx wk�� we�kl �iqvZx nv�i AwM� I �b�-exgv
wc�wgqvg �`qvi e�e��v _vK�e| G e�e��vq i�vwbKviK RvnvRxKi�Yi ci wc�wgqvg cwi�kv�a
�iqvZ �c�Z cv�i|4.7 Ac�PwjZ wk�RvZ cY� i�vwb�Z Drmvne��K myweav c�`vbt
4.7.1 Ac�PwjZ I bZzb cY� i�vwbi ���� Drmvne��K myweav �`qv n�e Ges G ���� g~j�
ms�hvR�bi nvi Kgc�� kZKiv 40 fvM n�Z n�e;4.7.2 i�vwbgyLx wk�� we�kl �iqvZx
nv�i AwM� I �b� exgvi wc�wgqvg wba�viY Kiv n�e|4.8 i�vwb wk��i ���� e�
myweavt4.8.1 Avg`vwb-wbf�i i�vwb wk��i Rb� e��W Iq�vinvDm myweav �`qvi welq
RvZxq ivR�^ �evW� we�ePbv K�i �`L�e| c�avbZt i�vwbgyLx wk� wn�m�e we�ewPZ mKj wk��i
���� e��W Iq�vinvDm myweav m���mviY Kiv hvq wKbv Zv cix�v K�i �`Lv n�e| KwZcq
kZ�vw`i AvIZvq �U�wWs nvDm I G��cvU� nvDm�KI evowZ e��W myweav c�`vb Kiv hvq wKbv
Zv cix�v K�i �`Lv n�e;4.9 AwaK g~j� c�vw�i j��� c�Y�i e�v� �bBg-Gi c�Pjb
DrmvwnZ Kiv n�e|4.10 �� e� A_ev wWDwU-W� e�vK Gi cwie�Z� i�vwbgyLx �`kxq e��LvZ
I �cvkvK wk��i AbyK��j weK� myweav c�`vbt 4.10.1 miKvi �� e� A_ev wWDwU-W�
e�vK-Gi cwie�Z� i�vwbgyLx �`kxq e��LvZ I �cvkvK wk��i AbyK��j weK� myweav wn�m�e
mvewmwW (bM` mnvqZv) w`�Z cv�i| mnvqZvi nvi miKvi KZ��K wba�vwiZ n�e| G myweav
Ab�vb� Lv�ZI m���mviY Kiv �h�Z cv�i|4.11 i�vwb mnvqK mvwf��mi Ici f�vU
c�Z�c�Y mnRxKiYt 4.11.1 i�vwb mnvqK mvwf�m �hgb, wm G� Gd �mev, �Uwj�dvb, �U�j�,
d�v�, we`y�r, exgv- wc�wgqvg, wkwcs G�R�U Kwgkb/we�ji Ici cwi�kvwaZ f�vU
c###############################�#Z#�#c#�#Y# #K#i#v#i# #m#n#R# #c#a## v# #D#"!
�#v#e#b# #K#i#v# #n#! e#|##4#.#1#2# # #i#�#v#w#b#g#y#L#x# #w#k#! �#i# #R#b#�#
#m#v#a#v#i#Y# #m#y#! h#v#M#-#m#y#w#e#a#v#t# ##4#.#1#2#.#1# #D#r#c#v#w#`#Z# #c#!
Y#�#i# #b#~#�#b#Z#g# #8#0#%# #i#�#v#w#b#K#v#i#x# #w#k#�# #c#�#w#Z#�#v#b#
#i#�#v#w#b#g#y#L#x# #w#k#�# #c#�#w#Z#�#v#b# #w#n#! m#! e# #M#Y#�# #n#! e# #G#e#s#
#G#�#! j#v# #e#�#v#s#K#-#F#Y#m#n# #A#b#�#v#b#�# #A#v#w#_#�#K# #m#y#w#e#a#v#
#c#v#I#q#v#i# # h#v#M#�# #w#n#! m#! e# #w#e#! e#w#P#Z# #n#! e#;# # ##4#.#12.2
Drcvw`Z c�Y�i b~�bZg 80% i�vwbKvwi wk� c�wZ�vb�K Aewk� 20% c�Y�i �� I Ki wbi�cY
c�wZ mnRxKi�Yi c`��c M�nY Kiv n�e;4.12.3 AwaKZi Compliant nIqvi Rb� i�vwbKviK�`i�K
mnvqZv c�`vb Kiv n�e;4.12.4 Effluent Treatment Plant (ETP) ��vc�bi Rb� mnvqZv
c�`vb Kiv n�e;4.12.5 c�avbZ: i�vwbgyLx wk��i Rb� g~jabx h��cvwZi 10% LyPiv
h��vsk c�wZ 2 eQi A��i ��gy� Avg`vwbi my�hvM �`qv n�e; Ges4.12.6 i�vwbgyLx
wk�� we`y�r, M�vmmn BDwUwjwU mvwf�mmg~n AM�vwaKvi I Ri�ix wfwˇZ ms�hvMmn �mev
c�`v�bi Rb� mswk###########"�# #K#Z#& �#c#�#m#g#~#n# #c#�#! q#v#R#b#x#q# #D#!
`#�#v#M# #M#�#n#Y# #K#i#! e#|##4#.#1#3# #A#v#K#v#k#c#! _# #d#j#g#~#j# #I#
#k#v#K#-#m#w#�#m#n# #w#e#! k#l# #m#y#w#e#a#v#c#�#v#�# #c#Y#�# #i#�#v#w#b#i# # �#!
�# #n#�#v#m#K#& Z# #n#v#! i# #w#e#g#v#b# #f#v#o#v#i# #m#y#w#e#a#v# #c#�#`#v#b#t#
#4#.#1#3#.#1# # #d#j#g#~#j# #I# #k#v#K#-#m#w#�#,# #A#b#�#v#! g#: U#v#j#
#c#�#v#: U# #c#�#f## w#Z# #c#Y#�# #i#�#v#w#b#i# # �#! �# #w#e#g#v#b# #f#v#o#v#i#
#m#y#w#e#a#v# # # `#q#v#i# #w#e#l#q# #w#e#g#v#b# #e#v#s#j#v#! `#k# GqvijvB�
we�ePbv Ki�e|4.14 i�vwbi ���� we�`kx Gqvi-jvBb&m-Gi Kv�M�v mvwf�m myweav
m�c�mvi�Yi Rb� iq�vjwU c�Z�vnvit 4.14.1 kvK-mw� cwien�Yi iq�vjwU M�nY Kiv nq bv|
GKB ai�Yi myweav djg~jmn we�kl myweav c�v� c�Y�i ���� envj ivLvi D�`�vM �bqv n�e;
Ges4.14.2 we�`kx Gqvi jvBb&m-Gi Kv�M�v mvwf��m ���m e�w� Ges hyw�m�Z fvovq djg~j,
kvK-mw� BZ�vw` enb Kivi Rb� cևqvRbxq D�`�vM �bqv n�e|4.15 i�vwbgyLx �QvU I
gvSvix Lvgvi�K �f�vi K�vwcUvj myweav c�`vbt 4.15.1 i�vwbi D�χk� kvKmw�, djg~j,
ZvRv dyj, AwK�W c�f�wZ Drcv`b I i�vwbi j��� Drmvn c�`vbK�� b~�bZg 5 (cuvP) GKi
ch��� K�wl Lvgvi�K �f�vi K�vwcUvj myweav �`qv n�e;c�Y�i `��Z cuPb�iv�a K�j�PBb
(cool chain) ��vcb�K DrmvwnZ Kiv n�e| G ���� widvi f�vb I widvi Kb�UBbvi Avg`vwb�K
DrmvwnZ Kiv n�e; Gesi�vwbgyLx wk�� i�vwb e�w�i j��� GmGgB ��wWU M�vivw�U w��g
e�e��v Pvjy Kivi D�`�vM �bqv n�e| 4.16 M�elYv Ges Db�qbt4.16.1 i�vwb
c�wZ�vb KZ��K M�elYv I Db�q�bi Rb� h��cvwZ I mi�v�gi Avg`vwb Kigy� ivLvi welqwU
RvZxq ivR�^ �evW� cix�v K�i �`L�e| i�vbx Db�qb ey��iv�i mycvwik��g M�elYv
c�wZ�vbmg~n G myweav �fv�Mi �hvM� we�ewPZ n�Z cv�i|4.17 mve-KȪvw�s wfw�K
i�vwb�Z Drmvn I myweavt 4.17.1 c�K�Z Kvh�v�`k jv�fi c~�e� �hvMv�hvM, c�wZwbwa
�c�iY, we�`k �gY, �U�vi WKz�g�U �q BZ�vw`i Rb� �Kvb c�wZ�vb m�ev��P evwl�K 15,000
gvt Wjvi ch��� e�q Ki�Z cvi�e| Gi AwZwi� �e�`wkK gy`�v cևqvRb n�j evsjv�`k
e�vs�Ki Aby�gv`b cևqvRb n�e;4.17.2 we�`�k Awdm ��vcb I Kg�Pvix wb�qv�Mi
AbygwZ c�`vb; Ges4.17.3 mvaviY exgv KZ��K c�K� we�klG`i AbyK��j e�w�MZ
cևdkbvj M�vivw�U/exgv c�`vb Kiv n�e|4.18 gvw�cj-Gw�U� wfmv c�`vbt
4.18.1 we�`kx wewb�qvMKvix I evsjv�`kx c�Y�i Avg`vwbKviK�K gvw�cj-Gw�U� wfmv
c�`vb Kiv n�e| G���� cևqvR�b evwYR� g��Yvjq we�`k�� evsjv�`k wgk�bi evwYwR�K
Kg�KZ�vMY�K Ges ciiv� g��Yvjq/`~Zvev�m mycvwik �c�iY Ki�Z cvi�e|4.19
�e�`wkK evwYR� welqK c�wk�Yt 4.19.1 �e�`wkK evwYR� welqK c�wk�Y �`qvi Rb�
evsjv�`k d�ib �U�W Bbw�wUDU ��vcb Kiv n�q�Q| Gi gva��g wewfb� e�emv ms�v�� we�klZt
Wwe�DwUI wel�q ch�v� msL�K IqvK�kc I �mwgbvi Av�qvR�bi e�e��v �bqv n�e|4.20
we�`�k Av��R�vwZK evwYR� �gjv I GKK c�`k�bx Av�qvRb Ges Ab�vb� evRvi Db�qb
Kg�m~Px�Z AskM�nYt4.20.1 wewfb� �`�k Aby��q Av��R�vwZK evwYR� �gjv, GKK �`kxq
c�`k�bx I Ab�vb� evRvi Db�qb Kg�m~Px�Z Ges we�`�k miKvix I �emiKvix ms��vi mg�^�q
GKK evwYR� �gjv Av�qvR�b Drmvne��K myweav �`qv n�e|4.21 i�vwb welqK c�wk�Y
�Rvi`vit 4.21.1 i�vwb evwY�R�i wewa-weavb m��K� i�vwbKviK�K AewnZ Kivi j��� i�vbx
Db�qb ey��iv �`�ki wewfb� ��v�b c�wk�Y, �mwgbvi I Kg�kvjvi Av�qvRb Ki�e|4.22
��vqx �gjv Kg�c� I wek� evwYR� �K�`� wbg�vYt 4.22.1 i�vwb evwYR� m�c�mvi�Yi
Rb� XvKv I PU�M�v�g ��vqx �gjv Kg�c�� I wek� evwYR� �K�`� ��vc�bi D�`�vM M�nY Kiv
n�q�Q|
G D�`�vM Z�ivw�^Z Kiv n�e; Ges4.22.2 evRvi Abym�vb I wecYb `�Zv e�w�i gva��g
i�vwb evwYR� m�c�mviY I mymsnZ Kivi Rb� wek� evwYR� �K�`� �_�K mKj mnvqZv �`qv n�e|
4.23 we�`kx ��Zv�`i mgvMg I Zv�`i wbKU i�vwb c�Y�i cwiwPwZ evov�bvmn ��Zv I
we��Zvi g�a� ms�hvM ��vc�bi Rb� �`�k Av��R�vwZK gv�bi mvaviY Ges cY�wfw�K �gjvi
Av�qvRb Kiv n�e|4.24 cY� RvnvRxKiYt 4.24.1 cY� RvnvRxKiY/cwienY e�e��v
mnR Kivi e�e��v �bqv n�e| �KD wegvb PvU�vi Ki�Z PvB�j miKv�ii c� �_�K cևqvRbxq
mn�hvwMZv �`qv n�e; Ges Avg`vwb I i�vwb cY� Lvjv�mi ���� ��vqb m��wK�Z �mevmg~n
`��ZZi Kivi wbwg� Iqvb�c e�e��vmn A�Uv�gkb I AvaywbK c�hyw�i m�e�v�P e�envi
Av�iv e�w� Kiv n�e |4.25 mivmwi wegvb-eywKs e�e��vt 4.25.1 �`�ki
D�iv‡ji UvUKv kvK-mw� I Ab�vb� cuPbkxj cY� hv�Z mn�R M��e����j �cu�Qv�bv hvq Ges
c�Y�i �YMZgvb A�zb� _v�K Zvi myweav�_� ivRkvnx I �mq`cyi wegvb e�`i �_�K H mKj
c�Y�i mivmwi eywKs myweav Ae�vnZ _vK�e|4.26 AwaK nv�i �`kxq KuvPvgvj e�env�i
Drmvn c�`vbt 4.26.1 K���vwRU wbU/ �nvwmqvix e�� I �cvkvK c֯�ZKvix BDwbU��jv�K
AwaK nv�i �`kxq KuvPvgvj e�env�i Drmvn c�`vb Kiv n�e|4.27 g�v�bR�g�U Bbdi�gkb
wm��g (GgAvBGm) ��vcbt 4.27.1 i�vwbKviKMY hv�Z mn�R cևqvRbxq Z_� �c�Z cv�ib �mRb�
i�vwb Db�qb ey��ivi �U�W Bbdi�gkb �m�Uvi (wUAvBwm) �K AviI �Rvi`vi I AvaywbKxKiY
Kiv n�e|4.28 c֔Qb� i�vwb-myweavt 4.28.1 c֔Qb� i�vwbKviK c�Z�� i�vwbKvi�Ki
b�vq wWDwU W�-e�vKmn i�vwbi mKj my�hvM-myweav cv�e| i�vwb cY� Drcv`�bi Rb� e�e�Z
��vbxq KuvPvgvj Ges �e�`wkK wewb�qv�M ��vwcZ wk�/ c�K�� e�e�Z ��vbxq `�e� I
KuvPvgvj �c֔Qb� i�vwb� e�j we�ewPZ n�e; Ges4.28.2 �U�vi e�wZ�i�K ��Zvi wbKU
mivmwi �e�`wkK gy`�vq we�q�K �c֔Qb� i�vwb� MY� K�i cևqvRbxq my�hvM e�w�i e�e��v �bqv
n�e|4.29 weweat 4.29.1 XvKvq GKwU �U�W d�vwmwj�Ukb �m�Uvi ��vc�bi e�e��v
�bqv n�e;4.29.2 we�`�k we�kl ai�Yi Iq�vi nvDm ��vcbmn �U�wWs nvDm, G��cvU� nvDm,
evwYR� �K�`� ��vcb DrmvwnZ Kiv n�e;4.29.3 i�vwbi ���� evwYR� we�iva wb��w�K��
i�vbx Db�qb ey��iv�i m�gZv I `�Zv e�w�i D�`�vM �bqv n�e;4.29.4 cY� I �mev
LvZwfw�K Db�qb Bbw�wUDU /KvDw�j ��vc�b c`��c �bqv n�e;4.29.5 evsjv�`k e�vs�Ki
c~e�vbygwZ e�wZ�i�K i�vwbKviK KZ��K we�`�k G�R�x wb�qvM Kivi e�e��v �bqv n�e;4.29.6
Wwe�DwUI-Gi bxwZgvjvq �^��vb�Z �`k��jv�K c�`� myweav wPw�ZKiY Ges Zv mswk��
mKj�K AewnZ Kivi e�e��v �bqv n�e;4.29.7 i�vwbKviK c�wZ�vb�K �YMZgvb AR��bi Rb�
AvBGmI 9000 Ges cwi�ekMZ wewa-wb�la ms�v�� AvBGmI 14000 AR��b Drmvn c�`vb Kiv n�e;
4.29.8 Avg`vwb I i�vwb ms�v�� Gjwm di�g wek� evwYR� ms��v Abym�Z nvi�gvbvBRW
�KvW e�env�ii j��� i�vwb c�Y�i c~Y�v� eY�bv m�^wjZ �KvW c�Yqb Kiv n�e; 4.29.9
Avw_�K I ivR�^ my�hvM-myweav�wj wbw`�� mgq A��i ch�v�jvPbv Kiv n�e Ges
cևqvRbgZ e�e��v M�nY Kiv n�e; Ges 4.29.10 G�M�v �c�vWv�m I G�M�v-cևmwms cY�mg~�ni
i�vwbi j��� Af���ixY cwien�bi ���� �b�-c_, �ijc_ I moK c�_ we�kl cwien�bi e�e��v
Kiv n�e|4.29.11 evwYR� g��Yvj�qi Zˡveav�b I D�`�v�M I Ab�vb�
mswk###############################################################################
########################"�# #m#K#j# #m#i#K#v#w#i#/# e#m#i#K#v#w#i# #c#�#w#Z#�#v#!
b#i# #m#n#! h#v#w#M#Z#v#q# #G#e#s# #R#v#Z#x#q# # U#�#W# # c#v#U#�#v#! j#i#
#A#v#I#Z#v#q# #G#K#w#U# #W#v#U#v#e#�#v#s#K# #c#�#w#Z#�#v# #I# #c#w#i#P#v#j#b#v#
#K#i#v# #n#! e#|# #G#B# #W#v#U#v#e#�#v#s#K# #i#�#v#w#b#K#v#i#K#,#
#A#v#g#`#v#w#b#K#v#i#K#,# #e#�#v#s#K# #I# #A#v#w#_#�#K# #c#�#w#Z#�#v#b#m#g#~#n#,#
#G#b#,#w#e#,#A#v#i# #G#e#s# #A#b#�#v#b#�# #m#i#K#v#i#x#-#! e#m#i#K#v#i#x# # �#K#!
n#v#�#v#i#! `#i#! K# #Z#_#�# #c#�#`#v#! b#i# #g#v#a#�#! g# #m#n#vqZv Ki�e| GB
WvUve�vs�K wbg�wjwLZ welqmg~�ni Dci Z_�-Dcv� _vK�e tcY�wfw�K g~j�gvb Ges cwigvYmn
i�vwb Dcv� ;i�vwb g~j� Ges LvZIqvix i�vwb Avq ;�`kwfw�K cY� Avg`vwbi cwigvY I e�q;
�`kwfw�K wewfb� c�Y�i (�h��jv evsjv�`k Drcv`b I i�vwb K�i _v�K) Drcv`�bi Dcv�;
Avg`vwb I i�vwb g~j� m~PK ;wewfb� �`�ki �i�Z�c~Y� I c�fvekvjx wecYbKvix�`i ZvwjKv;
cY�wfw�K Pvwn`v I mieiv�ni cv_�K�;LvZIqvix wewb�qvM I A_�vq�bi Dcv�;wewfb� �`�ki
��nvi myweav (GSP, PC, APTA,SAFTA BZ�vw`);i�jm& Ae AwiwRb Gi kZ�mg~n;m�vwbUvwi I
dvB�Uvm�vwbUvwii kZ�mg~n;Ab�vb�|
c�g Aa�vqi�vwbi cY�wfw�K myweavw`5.1 �Zix �cvkvK wk�t5.1.1 e�`i
e�e��vcbvi Db�qb, cY� Lvjvm c�wZ mnRxKiY, we`y�r mgm�vi mgvavb BZ�vw` Kg�Kv��i
gva��g �Zix �cvkvK i�vwbi �jxW UvBg� Kwg�q Avbvi c`��c M�nY Kiv n�e;5.1.2
Dchy� AeKvVv�gvMZ I BDwUwjwU myweavmn GKvwaK Dchy� ��v�b ԆcvkvK cj�x�
��vc�bi D�`�vM �bqv n�e;5.1.3 �cvlvK wk� cj�x�Z eR�� cvwb �kvab c��v�U
(waste water treatment plant) ��vc�bi c`��c M�nY Kiv n�e;5.1.4 �Zix
�cvlvK KviLvbvi Kg� cwi�ek Db�qb, `yN�UbvRwbZ SzuwK n�vmKiY Ges KviLvbv ch�v�q
Kgc�v�q� kZ� c�wZcvj�b mn�hvwMZv c�`vb Kiv n�e| ZvQvov mKj ��K�nv�vi�`i mv�_
wb�q GKwU mgw�^Z I �h�w�K Kgc�v�q� bxwZgvjv �Zixi D�`�vM �bqv n�e;5.1.5
�cvlvK wk�� Kg�iZ k�wgK I Kg�Pvix�`i Drcv`bkxjZv e�w� I cY� e�gyLxKi�Yi Rb�
wewfb� �gqvw` c�wk��Yi D�`�vM �bqv n�e;5.1.6 k�wgK I Kg�Pvix�`i `�Zv
e�w�, cY� evRvi Z_� I c�hyw� m��K� D�`�v�v�`i Z_� mieiv�ni gva��g cY�
e�gyLxKi�Yi Dci �i�Z� �`qv n�e;5.1.7 �Zix �cvlv�Ki evRvi m���mviY I
mymsnZKi�Yi Rb� we�`�k wecYb wgkb �c�iY, we�`�k GKK �`kxq e�� I �Zix �cvlvK �gjvi
Av�qvRb, �`�k I we�`�k Av��R�vwZK �gjvi Av�qvRb I Ask M�n�Yi e�e��v Kiv n�e;
5.1.8 e�vKIqvW� I diIqvW� wjs�KR wk� ��vc�b DrmvwnZ Kiv n�e; Ges5.1.9
mswk�� c�wZ�vb KZ��K Avg`vwbK�Z KuvPvgv�ji Rb� ��i mgcwigvY e�vsK-M�vivw�U
c�`vb mv�c�� c�vK�wZK I K�w�g Dj (artificial wool) �viv e� jvB�m�wenxb
c�wZ�vb�K e�ewnf~�Z GjvKvq nv�Z �evbv �mv�qUvi i�vwbi D�χk� Drcv`�bi my�hvM
�`qv n�e|5.1.10 �`�k Zzjv mieivn wbwe�N� I wbw�Z ivLvi j��� miKvwi I �emiKvwi
m`m��`i mg�^�q GKwU civgk�K cwil` MVb Kiv n�e|5.1.11 evwYR� g��Yvjq KZ��K
wewfb� Db�qb mn�hvMx c�wZ�vb c�`� i�vwb Db�qb ms�v�� Avw_�K I KvwiMwi mn�hvwMZv
mgw�^Z Kivi D�`�vM �bqv n�e|5.1.12 �`�ki mKj �Zix �cvkvK KviLvbvi Rb� wewfb� �`�ki
Ges wewfb� ai�Yi ��Zv�`i Pvwn`v mg�^q K�i b~�bZgfv�e cvjb�hvM� GKwU Standard
Unified Code of Compliance c�Yq�bi j��� miKvi D�`�vM M�nY Ki�e|5.2 wngvwqZ grm�
I grm� cY� wk� t5.2.1 c�vK�wZK fvimvg� eRvq �i�L wPswo Drcv`b e�w�i Rb�
wPswo Pvl�K DrmvwnZ Kiv n�e;5.2.2 wngvwqZ Lv`� Lv�Z g~j�-ms�hvwRZ cY�
Drcv`b, c�w�qvKiY I i�vwbi j��� �f�vi- K�vwcUvj c�`vb Kiv n�e;5.2.3
wPswo/wPswoRvZ c�Y�i �YMZ gvb eRvq ivLvi �^v�_� miKvix I �emiKvix Askx`vwi�Z�
�mxj Ae �KvqvwjwU AM�vbvB�Rkb� ev mgch�v�qi c�wZ�vb ��vc�bi D�`�vM �bqv n�e;5.2.4
c�Y�i Db�Zgvb Ges GmwcGm (sanitary and phyto-sanitary) mswk�� gvb
wbw�ZKi�Yi Rb� miKvix I �emiKvix ev �h�_ D�`�v�M gvb m��b� accredited �Uw�s
j�ve�iUix c�wZ�vi D�`�vM M�nY Kiv n�e;5.2.5 wPswoi gv�bvb�qb I �ivM
c�wZKv�ii Rb� M�elYv I c�wZKvig~jK e�e��v M�nYmn �emiKvix ch�v�q j�ve�iUix
��vc�bi AbygwZ c�`vb Kiv n�e; 5.2.6 wngvwqZ Lv�`�i gvb wbq��Y e�e��v �Rvi`vi
Kivi j��� Acwinvh� gvb wbq��Y h��cvwZ Avg`vwb DrmvwnZ Kiv n�e| grm� Awa`�i I
wewmGmAvBAvi Zv�`i accredited �Uw�s j�ve�iUix Db�q�bi e�e��v M�nY Ki�e;5.2.7
n�vwPs �_�K grm� Drcv`b, c�w�qvKiY I c�v�KwRs-Gi mKj ch�v�q GKwU we�kl
Z`viwK e�e��v ev �U��me�vwjwU wm��g M�o �Zvjv n�e hv�Z K�i `~wlZ
(contaminated) wngvwqZ Lv`� i�vwbi AvksKv Kwg�q Avbv �h�Z cv�i; 5.2.8
wngvwqZ Lv�`�i evRvi m���mviY I mymsnZKi�Yi Rb� we�`�k wecYb wgkb �c�iY,
we�`�k GKK �`kxq �gjvi Av�qvRb, �`�k I we�`�k Av��R�vwZK �gjvi Av�qvRb I Ask
M�n�Yi e�e��v Kiv n�e; 5.2.9 evsjv�`k �d�v�Rb dzWm G��cvU�vm�
G�mvwm�qkb (weGdGdBG) KZ��K �Zix �wfkb-2015� ev��evq�b m��ve� mKj D�`�vM �bqv
n�e;i�vwb�hvM� wPswoi gvb wbq���Yi Rb� GKwU gwbUwis �mj MVb Kiv n�e; wngvwqZ grm� I
grm� cY� e�gyLxKi�Y mnvqZv �`qv n�e; Ges 5.2.12 Avg`vwbK�Z wdk-wdW e�env�ii
Dc�hvMx wK bv Ges Zv�Z �Kvb `~wlZ ev wbwl� Dcv`vb ev mvem�U� Av�Q wKbv, Zv cY�
Pvjvb Lvjv�mi c~�e� �� KZ��c� KZ��K wbw�Z n�Z n�e| wbwl� Dcv`v�bi nvjbvMv`
ZvwjKv grm� Awa`�i A_ev grm� I c�m��` g��Yvjq mgq mg�q �� KZ��c��i wbKU �c�iY
Ki�e|5.3 euvk -�eZ I bvwi�K�ji �Qveov �viv c֯�Z n��wk�t 5.3.1 XvKvmn
Ab�vb� ��v�b Kvi�cj�x ��vc�bi c`��c M�nY Kiv n�e;5.3.2 n��wk�RvZ c�Y�i
KuvPvgvj mnRjf� Kivi Rb� euvk, �eZ I Kv�Vi evwYwR�K Drcv`b DrmvwnZ Kiv n�e;
5.3.3 evuk, �eZ, KPzixcvbv, bvwi�K�ji �Qveov BZ�vw` �viv �Zix g~j� ms�hvwRZ
cY� i�vwb�K DrmvwnZ Kiv n�e; 5.3.4 n��wk�RvZ c�Y�i Drcv`�b bZzbZ� I
�ewP�Zv Avbq�bi Rb� wWRvBb ev b�v Db�q�b mnvqZv c�`vb Kiv n�e| GKwU bK&kv �K�`�
��vc�bi D�`�vM wewmK wb�Z cv�i|5.3.5 n��wk�RvZ c�Y�i evRvi m���mviY I
mymsnZKi�Yi Rb� we�`�k wecYb wgkb �c�iY, we�`�k GKK �`kxq �gjvi Av�qvRb, �`�k I
we�`�k Av��R�vwZK �gjvi Av�qvRb I Ask M�n�Yi e�e��v Kiv n�e; Ges 5.3.6
n��wk�RvZ c�Y�i DrKl� mva�bi Rb� evsjv�vdU cևqvRbxq e�e��v M�nY Ki�e|5.4
Pv wk�t 5.4.1 Pv evMv�bi AvIZvaxb Abvevw` Rwg Pv�li AvIZvq Avbvi
D�`�vM �bqv n�e;5.4.2 i�M� Pv evMvb��jvi cybe�vm�bi e�e��v M�nY Kiv n�e;
5.4.3 g~j� c�wZ�hvMx Kivi j��� Pv evMvb��jvi g�a� M�vm ms�hv�Mi c`��c M�nY
Kiv n�e;5.4.4 �h mKj Pv evMv�bi BRviv Kvh��g GLbI m��vw`Z nqwb, Zv `��Z
m��v`�b mvwe�K mn�hvwMZv �`qv n�e;5.4.5 Av��R�vwZK evRv�i wU�K _vKvi
j��� Pv�qi �YMZgvb Db�qb I Pv�qi Drcv`bkxjZv e�w�i Rb� Pv KviLvbv AvaywbKxKi�Yi
Rb� mnR k�Z� FY c�`v�b e�vsK�K DrmvwnZ Kiv n�e; 5.4.6 `vwi`� we�gvP�bi
Rb� �z`�vKvi Lvgv�i Pv Drcv`bKvix�`i FY myweavmn Ab�vb� myweav �`qv n�e;5.4.7
c�v�KU-Pv i�vwb�K Drmvn c�`v�bi j��� Avg`vwbK�Z �gvoK mvgM�xi Rb� GdIwe
g~�j�i Ici wewa �gvZv�eK wWDwU-W�-e�vK myweav/e� myweav c�`vb Kiv n�e| G
QvovI e�vsK M�vivw�Ui gva��g I webv �� �gvoK mvgM�x Avg`vwbi my�hvM �`qv n�e;
5.4.8 we�`�k Pv�qi evRvi m���mviY I mymsnZKi�Yi Rb� we�`�k wecYb wgkb �c�iY,
we�`�k Av��R�vwZK �gjvq Ask M�n�Yi e�e��v Kiv n�e; Ges5.4.9 we�`�k
evsjv�`kx Pv evRviRvZKi�Y e��v� �bBg c�wZ�vi welqwU cix�v K�i �`Lv n�e| G wel�q
c�wZw�Z �e�w�s I wWw�weDwUs ms��vi mv�_ �hvMv�hvM Kiv n�e|[[5.5 cvU wk�t 5.5.1
cvURvZ c�Y�i Db�qb I e�gyLxKi�Yi j��� M�elYv Kvh��g �Rvi`vi I cvUKj
weGgAviB I Ab�vb� e�e��v M�n�Yi gva��g cvU wk��i Drcv`bkxjZv e�w�i Rb�
mgw�^Z �c��vb Ae G�vKkb� M�nY Kiv n�e;5.5.2 wewfb� �`�k cvU I cvURvZ
cY� i�vwbi c�wZe�KZvmg~n wPw�Z K�i Zv `~ixKi�Yi c`��c �bqv n�e;we�`�k Aew��Z
evsjv�`k wgkbmg~�ni gva��g cv�Ui cwi�ek mnvqK �Yv�Y Zz�j a�i cv�Ui e�envi
Rbwc�q Kivi D�`�vM M�nY Kiv n�e;5.5.4 evRvi m�w��i j��� D�`�v�v�K
Av��R�vwZK �gjv I c�`k�bx�Z �hvM`v�b mnvqZv �`qv n�e; Ges5.5.5 cvURvZ
c�Y�i �ewP� Avbvi j��� wWRvBb �W�fjc�g�U �m�Uvi ��vc�b miKvix mnvqZv c�`vb Kiv
n�e|5.6 Pvgov wk�t 5.6.1 i�M� Pvgov wk� KviLvbv��jv�K cwjwm mv�cv�U�i
gva��g FY cybtZdwkwjKiY myweav c�`vb Kiv n�e;5.6.2 Drcv`bkxjZv e�w� I cY� Db�qb
Kvh��g M�n�Yi gva��g Av��R�vwZK evRv�i Pvgov I PvgovRvZ c�Y�i c�wZ�hvwMZv
(competition) Kivi kw� e�w�i gva��g i�vwb c�mv�ii D�`�vM �bqv n�e;5.6.3
Avg`vwb weK� Pvgov c�w�qvKi�Yi Rb� cևqvRbxq �KwgK�vj �Zix wk�, RyZvi wewfb�
K���v�b�U I Pvgov wk��i wewfb� DcKiY (accessories) �`kxqfv�e Drcv`�b DrmvwnZ Kiv
n�e| G���� we�`kx wewb�qvM ev �h�_ wewb�qvM DrmvwnZ Kiv n�e;5.6.4 c�i kixi
�_�K Pvgov Lvjvm c�wZ, wc�Rvi�fkb, cwienY, msi�Y BZ�vw`i wel�q wewfb� c�PviYv I
m�PZbZv e�w�i D�`�vM �bqv n�e hv�Z K�i Pvgov AvniY, msi�Y I c�w�qvKiY ch�v�qi �q�wZ
Kwg�q Avbv hvq| G���� c�_Kfv�e KmvB I Pvgov e�emvqx�`i Rb� c�wk�Y �Kvm� I Kg�kvjvi
Av�qvRb Ae�vnZ _vK�e;5.6.5 �j`vi �m�i weR�bm cևgvkb KvDw݇ji gva��g G wk��i
mvgwM�K Db�q�b wewfb� c`��c �bqv n�e hv�Z wk� D�`�v�v I i�vwbKviKMY mswk�� _vK�eb;
5.6.6 PvgovRvZ cY� I RyZv wk�� �e�`wkK wewb�qvM I R�q�U �f�vi Bb�f�g�U�K DrmvwnZ
Kiv n�e;5.6.7 100% i�vwbgyLx Pvgov wk��i Rb� we`�gvb e� myweav AwaKZi mnR I
mg�qvc�hvMx Kivi D�`�vM M�nY Kiv n�e;5.6.8 we`�gvb �� I Ki c�Z�c�Y c�wZ mnR
Kiv n�e;5.6.9 PvgovRvZ c�Y�i Db�qb I e�gyLxKi�Yi j��� M�elYv Kvh��g �Rvi`vi I
i�M� Pvgov wk�� weGgAviB I Ab�vb� e�e��v M�n�Yi gva��g Pvgov wk��i Drcv`bkxjZv
e�w�i Rb� mgw�^Z �c��vb Ae G�vKkb� M�nY Kiv n�e;5.6.10 evRvi m�w��i j���
D�`�v�v�K Av��R�vwZK �gjv I c�`k�bx�Z �hvM`v�b mnvqZv �`qv n�e; 5.6.11 �`�ki c�avb
c�avb kn�i �c�i wefv�Mi mnvqZv wb�q ��Uvi nvDm c�wZ�vi D�`�vM �bqv n�e;5.6.12
mvfv�i wbg�vYvaxb Pvgov wk� cj�x�Z wk� BDwbU ��vbv���i m��ve� mKj mn�hvwMZv
c�`vb Kiv n�e;5.6.13 mvfvi�� Pvgov wk� cj�x�Z �K�`�xqfv�e I�q� g�v�bR�g�U c��v�U
��vc�bi D�`�vM �bqv n�e Ges K�xb �UK�bvjwR ��vc�b DrmvwnZ Kiv n�e;5.6.14 Pvgov
I PvgovRvZ c�Y�i �YMZgvb wbw�Z Kivi Rb� Db�Z imvqbvMvi ��vcbmn mvw�f�m �m�Uvi
��vc�bi D�`�vM ev��evqb Kiv n�e; 5.6.15 Pvgov wk��i e�e��vcbv msKU D�i�Yi D�χk�
D�`�v�v�`i Rb� �`�k-we�`�k c�wk��Yi e�e��v Kiv n�e; 5.6.16 KvuPv Pvgov mnRjf� Kivi
Rb� �`�k Mevw` c� cvjb Ges jxb& wmR�b (lean season) KvuPv Pvgov Avg`vwb DrmvwnZ Kiv
n�e; 5.6.17 Pvgov wk�� wbg� nvihy� bvB�U�v�Rb I �mvwWqvg �K�v�iU e�envi DrmvwnZ Kiv
n�e;5.6.18 U�vbvix gvwjK I G�R�U�`i ga�Kvi e�emvwqK m��K� Db�q�b mnvqZv Kiv n�e
hv�Z K�i U�vbvix gvwjK�`i �mjm& �b�Mvwk�qkb I gv�K�wUs K�vcvwmwU e�w� cvq; 5.6.19
nvRvixevM �_�K mvfvi U�vbvix cj�x�Z wk� BDwbU ��vbv���i U�vbvix gvwjK�`i �v�
�j`vi �_�K wdwbkW& �j`vi Drcv`b cwiK�bv �Zix�Z mnvqZv Kiv n�e; 5.6.20 RyZv I
PvgovRvZ c�Y�i �ewP� Avbvi j��� wWRvBb �W�fjc�g�U �m�UviwU�K Av�iv MwZkxj Kivi
D�`�vM �bqv n�e;5.6.21 i�vwbgyLx PvgovRvZ c�Y�i Db�qb I DrKl� mva�bi j��� wWRvBb I
d�vkb Bbw�wUDU ��vcbmn �j`vi �UK�bvjwR K�jR�K hy�Mvc�hvMx Kivi c`��c M�nY Kiv n�e;
5.6.22 RyZvmn PvgovRvZ cY� Drcv`�b e�e�Z cևqvRbxq LyPiv h��vsk Drcv`�bi Rb�
e�vKIqvW�/diIqvW�-wjs�KR wk� ��vc�b cևqvRbxq c`��c M�nY Kiv n�e; Ges5.6.23 Pvgov
wk��i Rb� �KwgK�vj I Ab�vb� DcKiY c�vw� mnR I wbw�Z Ki�Z cևqvRbxq e�e��v M�nY Kiv
n�e|5.7 g�r wk�t5.7.1 �`�ki wewfb� ��v�b HwZn�evnx g�r wk� Drcv`b Ges
Drcv`�b Drmvn c�`v�bi e�e��v Kiv n�e;5.7.2 g�r wk� Drcv`�b bZzbZ� I �ewP�gqZv
Avbvq�bi j��� wWRvBb I bKkv c�Yq�b mnvqZv c�`vb Ges G wel�q wewm�Ki bKkv �K�`�
Db�q�bi e�e��v M�nY Kiv n�e; Ges5.7.3 g�r wk� Db�q�bi Rb� Pvi�Kjv Bbw�wUDU Gi
AvIZvq g�r wk�x�`i we�kl c�wk��Yi e�e��v M�nY Kiv n�e |5.8 Ab�vb� LvZt5.8.1
i�vwb�hvM� kvK-mw� Drcv`�bi Rb� KȪv� dvwg�s�K DrmvwnZ Kiv n�e;5.8.2 kvK-
mw� I djg~j Drcv`�bi Rb� D�`�vMx i�vwbKvi�Ki AbyK��j c�vc�Zv mv�c�� miKvix LvmRwg
eiv� �`qv Ges i�vwb cj�x MV�b DrmvwnZ Kiv n�e;5.8.3 kvK-mw�, dzj I dwj�qR Ges
djg~j i�vwbi Rb� cևqvRbxq AvaywbK I
we�vbm��Z c�v�KwRs mvgM�x Drcv`b�K DrmvwnZ Kiv n�e;5.8.4 Avjy Pvl, Drcv`b I
i�vwb�Z Drmvn c�`vb Kiv n�e;5.8.5 kvK-mw�, dzj I dwj�qR Ges djg~j Drcv`K I
i�vwbKviK�`i Rb� c�wk��Yi e�e��v Ae�vnZ _vK�e;5.8.6 K�wlwfw�K cY� i�vwbi ���� mKj
c�Kvi ms�gYgy� cY� i�vwbi Rb� D�`�vM �bqv n�e| G���� K�wl m�c�mviY Awa`�i g~j
D�`�vMx f~wgKv cvjb Ki�e;5.8.7 nhiZ kvn&Rvjvj Av���RvwZK wegvb e�`�ii cv�k
Central Warehouse Ges Cool Chain System ��vc�bi D�`�vM �bqv n�e;5.8.8 Z_�
�hvMv�hvM e�e��vi Db�q�bi j��� �`�k AvBwmwU�i me�vwaK e�envi wbw�Z Kiv n�e;5.8.9
AvBwU Lv�Zi i�vwb m�c�mvi�Yi Rb� c�evmx evsjv�`kx�`i ms�M �hvMv�hvM
�Rvi`viKivmn we�`�k wecYb �K�`� �Lvjvi m��ve�Zv hvPvB K�i �`Lv n�e;5.8.10
md&UIq�vi Drcv`b I i�vwbi Rb� �`�k GKwU �AvBwU wf�jR� ��vc�bi D�`�vM �Rvi`vi
Kiv n�e;5.8.11 b�vkbvj AvBwU e�vK-�evb-Gi mv�_ mve-�gwib dvBevi AcwUK K�vej
ms�hvM, nvB ��xW WvUv U�v�wgkb jvBb mnRjf� Kiv Ges Av�wjKfv�e AvBwU Lv�Zi wfw�
my`�p Kivi j��� cևqvRbxq e�e��v M�nY Kiv n�e;5.8.12 AvBwmwU weR�bm cևgvkb KvDw݇ji
gva��g AvBwmwU Lv�Zi Db�q�bi Rb� my�hvM-myweav e�w�i e�e��v �bqv n�e;5.8.13 AvBwU
Lv�Zi i�vwb c�mv�i Rb� Country Branding Gi j��� Bwcwe I we�`�k Aew��Z evsjv�`�ki
wgkbmg~�ni gva��g cևqvRbxq D�`�vM M�nY Kiv n�e;5.8.14 Jla wk��i KuvPvgvj Avg`vwbi
���� cvmeyK c�wZ/wfb�Zi c�wZ Pvjy Kiv hvq wKbv Zv cix�v K�i �`Lv n�e;5.8.15 Jla
Lv�Zi i�vwb m��ve�Zv we�ePbvq G�b XvKv I P�M�v�g Active Pharmaceutical Ingredient
cvK� I Common Lab c�wZ�v Kivi D�`�vM �bqv n�e;5.8.16 nvjKv cևK�kj (jvBU
Bw�wbqvwis) wk��i Db�q�bi Rb� XvKvi A`~�i �jvBU Bw�wbqvwis K�v�vi wf�jR� M�o �Zvjv
n�e;5.8.17 nvjKv cևK�kj Lv�Zi Db�q�bi Rb� GKwU AZ�vaywbK j�ve�iUix I Kgb
d�vwmwjwUR �m�Uvi M�o �Zvjv n�e; 5.8.18 K�wl I K�wlRvZ c�Y�i gv�bvb�qb I gvb
wbq���Yi Rb� GKwU �G�M�v-c�Wv�m& weR�bm cևgvkb KvDw�j� MVb Kiv n�e;5.8.19 �flR
Dw####"!�#`#,# #J#l#a# #I# #m#v#g#M#�#x# #D#r#c#v#`#b# #G#e#s# #i#�#v#w#b#! Z#
#D#r#m#v#n# #c#�#`#v#b# #K#i#v# #n#! e#|# #G#j#! �#�# # #c#�#! q#v#R#b#x#q#
#G#w#�#! W#! U#W# #m#v#w#U#�#w#d#! K#k#b# #j#�#v#e#! i#U#i#x# #�## v#c#! b#i# #D#!
`#�#v#M# # b#q#v# #n#! e#;##! f#l#R# #m#v#g#M#�#x# #L#v#! Z#i# #m#v#g#w#M#�#K#
#D#b#S#q#! b#i# #R#b#�# #n#v#i#e#v#j# #c#�#W#v#�# # W#! f#j#c#! g#: U#
#K#v#D#w#�#j# #M#V#b# #K#i#v# # #n#! e#;##5#.#8#.#2#1# # #R#v#n#v#R#
#w#b#g#�#v#Y# #w#k#! �# #e#�#v#s#K# #M#�#v#i#v#w#: U# #K#wgkbmn Ab�vb� mvwf�m PvR�
evsjv�`k e�vsK Gi wb�`�kbv �gvZv�eK me�wb�� ch�v�q ivLv n�e;5.8.22 c�vw�K c�Y�i
cix�v I mb` c�`v�bi Rb� Dchy� j�ve�iUix ��vc�bi D�`�vM �bqv n�e; 5.8.23 ��Y� I
�i��c�i Aj�vi i�vwb c�mv�ii j��� Aj�vi mvgM�xi KuvPvgvj Avg`vwb�K DrmvwnZ Kiv n�e;
5.8.24 Avg`vwbK�Z Agm�Y nxiv c�w�qvKi�Yi ci i�vwb�K DrmvwnZ Kivi j��� G wel�q
RvixK�Z c��vcb GmAviI bs- 18-AvBb/2006 ZvwiL- 7 �de��qvix, 2006 Bs Abyhvqx wk�
D�`�v�v I i�vwbKviK�K cևqvRbxq mn�hvwMZv c�`vb Kiv n�e; Ges5.8.25 �Ljbv I
Bwg�Uk�bi Mnbv Drcv`b Ges i�vwb�Z Drmvn I mnvqZv c�`vb Kiv n�e|
l� Aa�vq�mev i�vwb6.0 �mev LvZ ej�Z mvaviYZ: Wwe�D wU I (WTO) Gi General
Agreement on Trade in Services (GATS) Gi Aaxb wba�vwiZ �mev mg~n eySv�e, h_vt-
1. Z_� I �hvMv�hvM c�hyw�wfw�K Kvh��g;2. Kb�vKkb weR�bm;3. �^v��� �mev ms�v��
�hgb, nvmcvZvj, wK�wbK I bvwm�s �mev;4. �nv�Uj I ch�Ub ms�v�� �mev;5.
Kbmvw�s mvwf��mm;6. j�ve�iUix �Uw�s;7. d�UvM�vwd Kvh��g;8.
�UwjKwgDwb�Kkbm&;9. cwienY I �hvMv�hvM;10. Iq�vinvDm I Kb�UBbvi mvwf�m;
11. e�vswKs Kvh��g;12. wjM�vj I cևdkbvj mvwf�m;13. wk�v �mev BZ�vw`;14. wmwKDwiwU
mvwf�m;15. wc�wkc�g�U Bb���Kkb (wcGmAvB); Ges16. AvDU�mvwms|i�vbx Db�qb ey��iv �mev
Lv�Z i�vwb e�w�i Rb� wewfb� `�i ms��vi mv�_ mg�^qc~e�K GKwU mgw�^Z c��vb Ae
G�vKkb c�Yqb K�i cևqvRbxq c`��c M�nY Ki�e;6.2 i�vbx Db�qb ey��iv cY� Lv�Zi
cvkvcvwk �mev Lv�Zi i�vwb cwimsL�vb �ZixiI D�`�vM M�nY Ki�e; �mev Lv�Z i�vwb
Db�q�bi
Rb#####################################(###;###<###G###e###t###�###�###�###�###�###
�###�###�###�###�###9 ##Z ##� ##� ##� ##� ##0###1###X###y###�####
##W
##X
##�������������zi[i[i[i[i[i[i[#####h�#B#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###
#h�m�##h�#B#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h�#B#CJ$#OJ##QJ##aJ$####h�#B#CJ$#OJ##QJ##aJ$##
#h�#B#5#�aJ(###h�#B#CJ##OJ##QJ#####h�#B#5#�CJ##OJ##QJ##aJ####h�#B#5#�CJ #OJ##QJ##aJ
###h�#B#CJ #OJ##QJ##aJ ####h�#B#CJ4#OJ##QJ##aJ4####h�#B#CJH#OJ##QJ##aJ4####j�r�I
###h�#B#U##V####h�#B####j#####h�#B#U####h�#B#OJ##QJ################################
### ###!###"#######$###%###&###'###(###;###<###=###>###?
###@###A###B###C###D###E###F###�############�############�############�############
�############�############�############�############�############�############�####
########�############�############�############�############�############�#########
###�############�############�############�############�############�############�#
###########�############�############�############�###############################$
#a$#gd�#B#######|##�
##��###############################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
####F###G###e###t###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�##
#�###�###�###�###�###�###�###�###�############�############�############�##########
##�############�############�############�############�############�############�##
##########�############�############�############�############�############�#######
#####�############�############�############�############�############�############
�############�############�############�################################$#a$#gd�#B#
#####$#a$#gd�#B###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�
###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�############�############�#########
###�############�############�############�############�############�############�#
###########�############�############�############�############�############�######
######�############�############�############�############�############�###########
#�############�############�############�############�#####################gd�#B###
###$#a$#gd�#B######$#a$#gd�#B###�###�###�###f
##�###�###F###G###�###X###Y###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�
############�############�############�############�############�############�#####
#######�############�############�############�############�############�##########
##�############�############�############�############�############�############�##
##########�############�############�##########################$#a$#gd�#B######$##�
###��##��#]�##a$#gd�#B#
###$#7$#8$#H$#a$#gd�#B######$##��##��#a$#gd�#B#####gd�#B###X
##�
##�
##�##�
##P###V###w###�###�###�#######1###M###m###�###�###�#######�###�###�###�###"#######E
###F###G###�###�###�###�###�### ###
%###E###b###�###�###�###i###y###+###,###W###Z###m###�#######&###O###�###�###�###�##
#�###�###�###�###�###3###4###W###X###Y###f###�###�###�###��������������������������
����������������������������������������#### #h�#�##h�#B#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###
#hq""##h�#B#CJ
#OJ##QJ##^J##aJ
## #hq""##h�#B#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h�#B#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###
#h�m�##h�#B#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##D�###�###�###�###�###�###########2###^###_###�###�#
##}###~###�###�###�###�###�###�###�###########�###�###�###�###�###�###�###�###�###�
###�###�###�###��������������������ĸ�՟ՐՉ�Չ�|pd##################h4#\#CJ #OJ##QJ##aJ
####h�#B#CJ #OJ##QJ##aJ ####h�#B####h�#B#5#�\#�aJ###
#h�#B#5#�\#�###h�/�##h�#B#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�*q##h�#B#5#�CJ##aJ####h�#B#5#�CJ,#OJ
##QJ##aJ,###h�#B#CJ(#OJ##QJ##aJ#####h�#B#OJ##QJ##\#�##h�#B#OJ##QJ#####h�#B#CJ##OJ##
QJ##aJ#####h�#B#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###
#h�m�##h�#B#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##$�###�###�############### ###
#######################
###�############�############�############�############�############t############�#
###########�############�############�############�############�############�######
##############a##kd�}###$##$#If#####�l##4##�##########################�#####�###�##
################�0###�#######�#######�#######�#######�#######�#####�#�##�####�####�
####�#�####�#�####�#�####�4�###
#l#a�#l#f4#
###$##$#If####a$#gd�
�#
###$##$#If####a$#gd�
�# ###$#If####gd�
�######$#a$#gd�#B## ###
%###&###'###)###*###5###6###_###c###�############�############X############�#######
#####�############O############O############O############�#############
###$#If####gd�
�##�##kdW~###$##$#If#####�l##4##�##########################�\####8#�
l#�###8###################T###################�###################p################
##�0###�#######�#######�#######�#######�#######�#####�#�##�####�####�####�###�###�#
##�#�####�###�###�###�#�####�###�###�###�#�####�###�###�###�4�###
#l#a�#l#f4#
###$##$#If####a$#gd�
�##

c###d###f###r###�###�###�###d############X############O############O############O##
##########X################################################################
###$#If####gd�
�#
###$##$#If####a$#gd�
�##�##kd.###$##$#If#####�l##4##�##########################�\####8#�
l#�###8###################T###################�###################p################
##�0###�#######�#######�#######�#######�#######�#####�#�##�####�####�####�###�###�#
##�#�####�###�###�###�#�####�###�###�###�#�####�###�###�###�4�###
#l#a�#l#f4###�###�###�###�###�###�###�###d############X############O############F##
##########F############X##############################################
###$#If####gd�
�# ###$#If####gd�
�#
###$##$#If####a$#gd�
�##�##kd#�###$##$#If#####�l##4##�##########################�\####8#�
l#�###8###################T###################�###################p################
##�0###�#######�#######�#######�#######�#######�#####�#�##�####�####�####�###�###�#
##�#�####�###�###�###�#�####�###�###�###�#�####�###�###�###�4�###
#l#a�#l#f4###�###�###�###�###�###�###�###d############X############O############F##
##########F############X##############################################
###$#If####gd�
�# ###$#If####gd�
�#
###$##$#If####a$#gd�
�##�##kd‫܀‬###$##$#If#####�l##4##�##########################�\####8#�
l#�###8###################T###################�###################p################
##�0###�#######�#######�#######�#######�#######�#####�#�##�####�####�####�###�###�#
##�#�####�###�###�###�#�####�###�###�###�#�####�###�###�###�4�###
#l#a�#l#f4###�###�###�###�###�###########d############X############L############C##
##########C############X######################################## ###$#If####gd�
�#
###$##$#If####a$#gd�
�#
###$##$#If####a$#gd�
�##�##kd��###$##$#If#####�l##4##�##########################�\####8#�
l#�###8###################T###################�###################p################
##�0###�#######�#######�#######�#######�#######�#####�#�##�####�####�####�###�###�#
##�#�####�###�###�###�#�####�###�###�###�#�####�###�###�###�4�###
#l#a�#l#f4###############'###2###5###6###d############X############O############O##
##########X############X###########################################################
##### ###$#If####gd�
�#
###$##$#If####a$#gd�
�##�##kd��###$##$#If#####�l##4##�##########################�\####8#�
l#�###8###################T###################�###################p################
##�0###�#######�#######�#######�#######�#######�#####�#�##�####�####�####�###�###�#
##�#�####�###�###�###�#�####�###�###�###�#�####�###�###�###�4�###
#l#a�#l#f4###6###7###9###C###D###b###e###d############X############O############O##
##########O############X###########################################################
##### ###$#If####gd�
�#
###$##$#If####a$#gd�
�##�##kda�###$##$#If#####�l##4##�##########################�\####8#�
l#�###8###################T###################�###################p################
##�0###�#######�#######�#######�#######�#######�#####�#�##�####�####�####�###�###�#
##�#�####�###�###�###�#�####�###�###�###�#�####�###�###�###�4�###
#l#a�#l#f4###e###f###h###q###�###�###�###d############X############O############O##
##########C############O########################################
###$##$#If####a$#gd�s�# ###$#If####gd�
�#
###$##$#If####a$#gd�
�##�##kd8�###$##$#If#####�l##4##�##########################�\####8#�
l#�###8###################T###################�###################p################
##�0###�#######�#######�#######�#######�#######�#####�#�##�####�####�####�###�###�#
##�#�####�###�###�###�#�####�###�###�###�#�####�###�###�###�4�###
#l#a�#l#f4###�###�###�###�###�###�###�###d############X############O############O##
##########C############O########################################
###$##$#If####a$#gd�s�# ###$#If####gd�
�#
###$##$#If####a$#gd�
�##�##kd#�###$##$#If#####�l##4##�##########################�\####8#�
l#�###8###################T###################�###################p################
##�0###�#######�#######�#######�#######�#######�#####�#�##�####�####�####�###�###�#
##�#�####�###�###�###�#�####�###�###�###�#�####�###�###�###�4�###
#l#a�#l#f4###�###�###�###�###�###�###�###�###�###d############_############_#######
#####_############_############S############I############I##################
###$#�###�#� ##a$######$#
�######a$#gd�#B#####gd�#B##�##kd�###$##$#If#####�l##4##�##########################�
\####8#�
l#�###8###################T###################�###################p################
##�0###�#######�#######�#######�#######�#######�#####�#�##�####�####�####�###�###�#
##�#�####�###�###�###�#�####�###�###�###�#�####�###�###�###�4�###
#l#a�#l#f4###�###�###�###�###########+###,###/###0###<###@###A###K###L###M###S###�#
##�####### ###I###������������
| p�h�YH###################################
#hS{�##h�&�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h�
T##h##.#CJ##OJ##QJ##aJ#####h4#\#CJ##aJ#####h##.#CJ##OJ##QJ##aJ#####h4#\#CJ##\#�^J##
aJ####h4#\#5#�CJ##OJ##QJ##aJ##"#h�@�##h4#\#5#�CJ##OJ##QJ##\#�aJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ
##aJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ##\#�aJ####h�

e#CJ##OJ##QJ##\#�aJ####h4#\#5#�CJ##OJ##QJ##\#�aJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ#####h4#\#5#�CJ
$#OJ##QJ##aJ$###hL#�#5#�CJ$#OJ##QJ##aJ$###�###�#######,###M###�#######J###t###�###�
############�############�############�############�############w############j#####
#######Z############Z########################################$#
�###�#�#�x##�x#a$#gd�T###�###�#@7$#8$#H$#gd�T#####$#
&##F##�##�##�###�x##�x#a$#gd+Kj######$#�###�#�#��##�|�#�x##�x#^��#`�|�a$#gd�T#####
�###�#@#�8##���#�x##�x#^�8#`���gd�T######$#�###�#@#�8##�0�#�x##�x#^�8#`�0�a$#gd�
T#####$#
&##F##�##�##�###��##�|�#�x##�x#^��#`�|�a$#gd+Kj####�###�#�
###��##�0�#�x##�x#^��#`�0�# I###J###P###t###z###�###�###�###�#### ### ###
### ##+ ##1 ##v ##w ##� ##� ###!###!##4!##:!##�!##�!##�!##�!##�!##�!##�!##�!
###"##9"##:"##r"##u"##v"##w"##x"##|"##����������ࡱࡱࡱࡱࡱࡱࡱࡱࡱࡱࡱࡱࡱࡱࡱࡱࡱࡱࡱࡱ� �r##########
#####################hL#�#5#�CJ##OJ##QJ##aJ####h�
T#5#�CJ##\#�aJ#####h�\##5#�CJ##\#�aJ#####h�@�##h4#\#5#�CJ##\#�aJ#####h�@�##h4#\#5#�
CJ##OJ##QJ##aJ####h�`Q#CJ##OJ##QJ##aJ#####hL#�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�1^#CJ##OJ##QJ##
aJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ##aJ#####h##.#CJ##OJ##QJ##aJ### #h�
T##h�&�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##'�###+ ##� ##4!##�!##�!##r"##�"##e###�###d$###%##�
%##�&##�&##{'##�'##�############�############�############�############�###########
#�############�############�############�############�############�############�###
#########�############�############�############�##################$#
&##F##�##�##�###��##�|�#�x##�x#^��#`�|�a$#gd+Kj######$#
�###�###��##�0�#�x##�x#^��#`�0�a$#gd�T######$#�###�#�#�x##�x#a$#gd�T######$#
�###�#�#�x##�x#a$#gd�T######$#�###�#@#�x##�x#a$#gd�T######$#�###�###�x##�x#a$#gd�
T###|"##�"##�"##�"##�"##�"##�"##�"##e###s### $##!$##@$##c$##d$##$##�$##�$###%##
%##S%##T%##�%##�%##�
%###&###&###&###'##"'##<'##���Ķ������y�m��y�a���Y���M���##h�\##CJ##OJ##QJ##aJ#####h
4#\#CJ##aJ#####h�1^#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�HA#CJ##OJ##QJ##aJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ##]#�
aJ####h�*>#CJ##OJ##QJ##aJ#####h#=(#CJ##OJ##QJ##aJ#####hL#�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h4#\#
CJ##OJ##QJ##aJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h�HA##h4#\#5#�CJ##OJ##QJ##^J##aJ####
h�HA##h4#\#5#�CJ##aJ####h�HA##h4#\#5#�CJ##OJ##QJ##aJ####h4#\#5#�CJ##OJ##QJ##aJ####<
'##='##D'##d'##�'###(##'(##8)##<)##A)##I)##J)##W)##Z)##�)##�)##�)##�)##�)##�)##�)##
&*##:*##J*##N*##R*##Y*##h*##m*##v*##������������������z�i�zX�######################
##### #h#83##h#rl#CJ##OJ##QJ##^J##aJ### #h#83##h�
T#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h#83##h�#�#CJ##aJ###
#h#83##h�#�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h�@�##h�>�#CJ##aJ#####h�@�##h�\##CJ##OJ##QJ##aJ#
####h�@�##h4#\#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�@�##h�>�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ##]#
�aJ####hL#�#CJ##OJ##QJ##]#�aJ####h4#\#CJ##OJ##QJ##aJ#####hL#�#CJ##OJ##QJ##aJ###�'##
E(##�(##�(##8)##�)##&*##,+##-+##.+##/+##�+##B,##�,##�-
###.##�.##�############�############�############�############�############�#######
#####�############�############�############�############�############�############
�############�############�############�###########################################
########################$#�###�###�x##�x#a$#gd#�######$#
�###�###�x##�x#a$#gd�#�######$#�###�###�x##�x#a$#gd�9v#####$#
�###�##7$#8$#H$#a$#gd,U�#####$#
&##F##�##�##�###��##�|�#�x##�x#^��#`�|
�a$#gd+Kj###v*##w*##�*##�*##�*##�*##�*##�*##�*###+##!+##++##,+##-+##.+##/
+##6+##M+##Y+##Z+##�+##�+##�+##��������ᣕ�wk_RE_9_##h�###CJ##OJ##QJ##aJ#####h�\##CJ#
#OJ##QJ##]#�aJ####h4#\#CJ##OJ##QJ##]#�aJ####h4#\#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�9v#CJ##OJ##QJ
##aJ###
#h�####h�###CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h�####h�###OJ##QJ##^J#####h�###CJ##OJ##QJ##^J##a
J#####h4#\#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####hL#�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###
#h#83##h�@�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ### #h#83##h�9v#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###
#h#83##h�#�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h#83#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###�+##�+##�+##�+##�+##�+
##�+##�+##�+##
,###,##
,##!,##',##(,##B,##I,##�,##�,##�,##�,##�,##�,##�,##�,##�,##�,##�,##�,##�,###-###-
###-##5-##6-##7-##
� �-##�-##�-##�-##�-##�������������������
�������
m| m�################h
��
#�##h#�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h4#\#6#�>*#CJ##OJ##QJ##]#�aJ####h
#�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h4#\#5#�CJ##OJ##QJ##aJ####hR)3#CJ##OJ##QJ##]#�aJ####h4#\#6#�C
J##OJ##QJ##]#�aJ#####h#=(#CJ##OJ##QJ##aJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�#�#CJ##OJ##Q
J##aJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ##]#�aJ####hL#�#CJ##OJ##QJ##]#�aJ###(�-##�-##�-##�-##�-
###.##&.##9.##:.##;.##V.##m.##n.##�.##�.##�.##�.##�.##�.##�.##�.###/###/###/###0##z
0##�0##�0##�0##����������ö�����諠�
�n]On]################hN$##CJ##OJ##QJ##^J##aJ###
#h�@�##h�#�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ### #h�@�##h
#�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###"#h�}�##h4#\#5#�CJ##OJ##QJ##\#�aJ#####h�####h4#\#CJ##OJ##QJ
##aJ#####huxC#5#�CJ##OJ##QJ####h4#\#5#�CJ##OJ##QJ####h
#�#CJ##OJ##QJ##]#�aJ####h4#\#CJ##OJ##QJ##]#�aJ####hR)3#CJ##OJ##QJ##aJ#####h
#�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�^�#CJ##OJ##QJ##aJ###�.###/##�0##
2##
2##]2##�2##�3###4###4###4###4###4##�############�############�############�########
####�############s############s############s############i############i############i
############i##############
###$#�###�#� ##a$######$#
&##F##�
#�####�####��##�|�#�x##�x#^��#`�|�a$#gd+Kj######$#
&##F##�
#�####�##@#��##�|�#�x##�x#^��#`�|�a$#gd+Kj######$#
�#######��##�0�#�x##�x#^��#`�0�a$#gd�#�#####$#�###�#�7$#8$#H$#a$#gduxC#####$#
�###�#@7$#8$#H$#a$#gd�@�######$#�###�###��##�0�#�x##�x#^��#`�0�a$#gduxC##
�0##�0##�0##�0##�0##�1##�1##�1##�1## 2##
2###2##
2##]2##b2##o2##�2##�2##�2##�2###3##<3##�3##�3##�3##�3###4###4##���ò�� w �mc�c�m�m�W�m
ࡱ ࡱ
�K#############h4#\#CJ #OJ##QJ##aJ
####h4#\#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�)##CJ##OJ##QJ#####h
#�#CJ##OJ##QJ#####h�#�##h4#\#CJ##OJ##QJ##aJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ###&#h�#�##h�#�#5#�C
J##OJ##QJ##\#�^J##aJ#####h,F>#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###
#h�@�##h�#�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###
#h�@�##h4#\#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h�@�##h4#\#CJ##OJ##QJ###
#h�@�##h�#�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h�###CJ##OJ##QJ##^J##aJ####4###4##64##;4##\4##]4
##_4##K5##`5##c5##�5##�5##�5##�5##�5##�5##�5##�5##�5##�5##76##H6##X6##w6##�6##�6##�
6##�6##�6##�6##�6##Z7##y7##�7##�7##���˼˸ˮ ‫ˇڤڔ‬ˮ�}‫�ڇڮ‬s�h]ˇ ‫�ڮ‬W
#h#L5#aJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ##\#�##h4#\#5#�CJ##OJ##QJ####h#=(#CJ##OJ##QJ#####huxC#C
J##OJ##QJ#####h4#\#5#�CJ##OJ##QJ##\#�###huxC##huxC#5#�CJ##OJ##QJ##\#�###h�BM#CJ##OJ
##QJ#####h#L5#CJ##OJ##QJ#####h4#\####h#L5#5#�CJ##OJ##QJ##\#�aJ#####h4#\#5#�CJ##OJ##
QJ##\#�aJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ#####h4#\#5#�CJ$#OJ##QJ##aJ$###huxC##h#L5#CJ##OJ##QJ##
aJ##"#4##74##_4##K5##�5##76##�6##�7##�7##�8##�############�############�###########
#�############�############�############�############w############_################
##################################$#�###�#@#��##�|�#�x##�x#^��#`�|�a$#gdv\##
##�###�###�x##�x#gd�Do######$#�###�#@#��##�|�#�x##�x#^��#`�|�a$#gd�Do#####$#
&##F##�##�##�###��##�|�#�x##�x#^��#`�|�a$#gd+Kj######$#
�###�###�x##�x#a$#gduxC######$#�###�#�#�x##�x#a$#gduxC##
###��##�###�##^��#gduxC######$#�###�#�#dh###a$#gduxC##
###$##dh###a$#gd�R�## �7##�7##�7##�7###8##!8##*8##48##58##\8##{8##|
8##�8##�8##�8##�8##�8##�8##�8##�8###9###9###9##
%9##59##C9##G9##H9##_9##���������������쳢쳢쳢����
�r�aM�##########&#h�#�##hHc�#5#�CJ##OJ##QJ##\#�^J##aJ###
#hm#�##hHc�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ### #h�#�##hHc�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###
#hz#�##hHc�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####hm#�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###
#h�#�##hHc�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h�#�##hHc�#CJ##OJ##QJ##aJ#####hm#�#CJ##OJ##QJ###
##h#=(#CJ##OJ##QJ#####hv\#CJ##OJ##QJ###
#hv\#CJ###
#h4#\#CJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ#####h4#\##
#h4#\#aJ###�8##�8###9##�9##�9##6:##�:##�:##[;##\;##^;##�=###>##�############�######
######�############�############�############�############�############�###########
#�############�########################o##############################$#
�###�##7$#8$#H$#a$#gd�Do#####$#�###�#�#��##�`�7$#8$#H$#^��#`�`�a$#gd##�#####$#
�###�#�7$#8$#H$#a$#gd�1^#
###$#7$#8$#H$#a$#gdv\#
###$#7$#8$#H$#a$#gd�#�#####$#�###�#�7$#8$#H$#a$#gd�Do#####$#�###�#@7$#8$#H$#a$#gdv\
#####$#�###�#@7$#8$#H$#a$#gd�Do######$#�###�###�x##�x#a$#gd�Do##
_9##`9##a9##b9##j9##p9##�9##�9##�9##�9##�9##�9##�9##�9###:###:###:##$:##+:##7:##8:#
#o:##s:##v:##x:##y:##�:##�:##�:##�:##�:##�:##�:##�:##�:##(;##1;##<;##=;##D;##F;##Z;
##[;##���ű��ţţŘţֱ�ţűţ���ţ��Ŋű�����|
####################################hHc�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h�~�#CJ##OJ##QJ##^J
##aJ#####h�#�##hHc�#CJ##aJ#####h0?
##CJ##OJ##QJ##^J##aJ###&#h�#�##hHc�#5#�CJ##OJ##QJ##\#�^J##aJ###
#h�#�##hHc�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####hv\
#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####hm#�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h�#�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##*[;##\
;##];##_;##c;##d;##�;##�;##�;##�;##�;##�;##�;## <##?
<##f<##h<##�<##�<##�<##�<##�<##�<##�<###=###=##E=##F=##Z=##_=##}=##~=##�=##�=##�=##
�=##�=##�=###>###>###>###>###>## >##!>##V>##W>##e>##f>##j>##k>##�>##���´´���
´´¦�•��•��•´•��´•´���´•��´�#############h�`Q#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###
#h�#�##h�#�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h�1^#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h�~�#CJ##OJ##QJ##^J#
#aJ###
#h�#�##hHc�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h##�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h�#�#CJ##OJ##QJ##^J#
#aJ### #h�gv##h�~�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##3#>##e>##�>##�>##5?##�?
##@##�@##�A##2D##4D##�############�############�############�############�#######
#####�############~############�############f############Y##################
�###�#�7$#8$#H$#gd�Do######$#�###�###��##�|�#�x##�x#^��#`�|�a$#gd�H�###
�###�#�7$#8$#H$#gd�Do######$#�###�###��##�|�#�x##�x#^��#`�|�a$#gd�Do#####$#
&##F##�##�##�###��##�|�#�x##�x#^��#`�|�a$#gd+Kj######$#
�###�#@#�x##�x#a$#gd�Do#####$#�###�##7$#8$#H$#a$#gd�Do#####$#
�###�#�7$#8$#H$#a$#gd�Do#####$#�###�#�7$#8$#H$#a$#gd�Do##
�>##�>##�>##�>##�>##�>##�>##�>##�>##�>##�>##�>##0?##1?##5?##6?##I?##W?##�?##�?##�?
##^@##k@##@##�@##�@##������� 䭣���
�r�c�]�M�###########################h�@�##h4#\#5#�CJ##OJ##QJ##\#�#
#h4#\#CJ#####h4#\#5#�CJ##OJ##QJ##\#�aJ#####h�@�##h4!
�#CJ##OJ##QJ#####h�@�##h4#\#CJ##OJ##QJ#####h�@�##h�b�#CJ##OJ##QJ#####h�O�#CJ##OJ##Q
J#####h�Do#CJ##OJ##QJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ#####h�~�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###
#h�#�##h�#�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h�#�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###
#h�#�##hHc�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h�#�##hHc�#CJ##aJ###�@##�@##�@##�@##�@##�@###A##
%A##�A##�A##�A##�A##�A###B###B###B##���ij����sbQ=,=#########
#h,U�#5#�CJ##OJ##QJ##\#�^J##aJ###&#hI#�##h�###5#�CJ##OJ##QJ##\#�^J##aJ###
#h�@�##h�Do#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###
#h�@�##h�###CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h�@�##h�(�#CJ##OJ##QJ###
#h�@�##h�(�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ### #h�@�##h�8�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###
#h�@�##h�8�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###
#h�@�##h�~�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h�8�##h4#\#5#�CJ##OJ##QJ##\#�###h�@�##h4#\#CJ##O
J##QJ#####h�(�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###
#h�(�#5#�CJ##OJ##QJ##\#�^J##aJ####B###B###B##BB##dB###C###D##0D##2D##4D##8D##�D##�D
##�D###E##�E###F###F###F## F##
F##5F##��ʿʿʮ��~m~�~_~Q~@~###################
#h�###h�1^#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h�`Q#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h�)##CJ##OJ##QJ##^J
##aJ### #h�###h�(�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###
#h�###h�(�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h�O�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###
#h�###hCB�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###
#h�###hCB�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h�###h�###CJ##aJ###
#h�###h�###CJ##OJ##QJ##^J##aJ###
#h�###h�~�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###&#hI#�##h�~�#5#�CJ##OJ##QJ##\#�^J##aJ###4D##6D##8
D##�D##�D##5F##�F##�G##�G##�H###K##�############�############�############�########
####�############�############�############�############�############i#############
#######################################$#�###�#�#��##�|�7$#8$#H$#^��#`�|
�a$#gd�Do#####$#�###�#�#��##�|�7$#8$#H$#^��#`�|�a$#gd�Do####�###�###��##�|
�7$#8$#H$#^��#`�|�gd,U�#####$#�###�#@#��##�|�7$#8$#H$#^��#`�|�a$#gd�Do#####$#
�###�#�7$#8$#H$#a$#gd�Do#####$#�###�##7$#8$#H$#a$#gd�Do#
###$#7$#8$#H$#a$#gd�(�###�###�#�7$#8$#H$#gd�Do##
5F##�F##�F##�F##�F##�F##gG##hG##�G##�G##�G##HH##�H##�H##�H###K###K##^M##_M##eM##�M#
#�M##�������ӱ����p�p�_N:N#######&#hI#�##h53i#5#�CJ##OJ##QJ##\#�^J##aJ###
#h�@�##h53i#CJ##OJ##QJ##^J##aJ### #hCB�##h:#]#CJ
#OJ##QJ##^J##aJ
## #h�@�##h:#]#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h�O�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###
#h�@�##h�*(#CJ##OJ##QJ##^J##aJ### #h�@�##h0u�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###
#h�###hi#g#CJ##OJ##QJ##^J##aJ### #h�###h:#]#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###
#h�###ho#�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h�###h�6�#CJ##aJ###
#h�###h�6�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ####K##^M##_M##�M###O##�R##�R##�R##BS##lT##mT##�####
########�############�############�############�############�############�#########
###�############j############a################################
##7$#8$#H$#gd�Q�#####$#�###�#@#��##�|�7$#8$#H$#^��#`�|�a$#gd�Do######$#
&##F##�##�##�#�#��##�|�7$#8$#H$#^��#`�|�a$#gd+Kj#
###$#7$#8$#H$#a$#gd�"�#####$#�###�###��##�|�7$#8$#H$#^��#`�|�a$#gd,U�#####$#
�###�##7$#8$#H$#a$#gd�Do#####$##��##�0�7$#8$#H$#^��#`�0�a$#gd0u�#####$#
�###�###��##�|�7$#8$#H$#^��#`�|�a$#gd�Do##
�M##�M##�M##�M###P##0P##VP##jP##�P##�P###Q## Q##
R##"R##�R##�R##�R##�R##�R###S##BS##�S##�S##�S##kT##�������������ӷ���s�bWIb#########
###############h�@�##h�#�#6#�CJ##]#�aJ#####h�@�##h�#�#CJ##aJ###
#h�@�##h�#�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ### #h�@�##h�Q�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###
#h�@�##h�"�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ### #h�@�##h:#]#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###
#h�@�##h�O�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h�#}#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h�@�##h53i#6#�CJ##]#
�aJ###
#h�@�##h53i#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h�b�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h,U�#CJ##OJ##QJ##^J#
#aJ###kT##lT##mT##�T##�T##�T##�T##
U##
U##8U##9U##U##�U###V###V##�V##�V##�V##.W##VW##XW##:X##PX##dY##zY##9Z##XZ##�Z##�Z#
#�Z##���������u�g���u�g�g�V�g�####################### #h�@�##hM
)#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h�@�##h�j@#6#�CJ##]#�aJ###
#h�@�##h�Do#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h,U�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###
#h�@�##h�j@#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h�@�##hl �#CJ##OJ##QJ### #hl �##hl
�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ### #h�j@#5#�CJ##OJ##QJ##\#�^J##aJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ###
#hjl###h�(�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###
#h�@�##h�#�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###mT##�T##�T##�T###V##VW##�Z##u[###\##�############�
############�############�############�############�############m############U#####
##########################################$#�###�###��##�|�#�x##�x#^��#`�|
�a$#gd�Do######$#�###�#�#��##�|�#�x##�x#^��#`�|�a$#gd�Do#####$#�###�#@#��##�|
�7$#8$#H$#^��#`�|�a$#gd�#&#####$#�###�#�#��##�|�7$#8$#H$#^��#`�|�a$#gdI#�#####$#
�###�#�#��##�|�7$#8$#H$#^��#`�|�a$#gd�Do# ##7$#8$#H$#gd�j@###
�###�#@7$#8$#H$#gd�Do#####$#
&##F##�##�##�###��##�|�#�x##�x#^��#`�|�a$#gd+Kj###�Z##�Z##�Z##�Z##0[##:
[##u[##v[##�[##�[##�[###\###\##�\##8]##9]##>]##y]##�]##�]##�]##�]##�]##�]###^###^##
#^##$^##,^##>^##?^##K^##d^##�^##�^##�^##>_##�_##�_##�_##�_##;`##K`##����������役��
�գ�����}գ}�s 役�
�}�}##################h�#v#CJ##OJ##QJ#####h4#\#5#�CJ##OJ##QJ##aJ####h�#v#5#�CJ##OJ
##QJ##aJ####h4#\#CJ##OJ##QJ##^J#####h4#\#CJ##OJ##QJ##^J#####h�]j#CJ##OJ##QJ#####h4#
\####hl �####h�d�#CJ##OJ##QJ#####h�Do#CJ##OJ##QJ###
#h4#\#CJ#####hl �#CJ##OJ##QJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ###
#h�@�##h4#\#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##*#\##�\##�\###]##8]##9]###^##�^##>_##�_##�_##�#####
#######�############�############�############�############�############�##########
##�############e############e############################################$#
&##F##�##8##�###��##�###�x##�x#^��#`�##a$#gd+Kj#####�###�#@#��##�|�^��#`�|
�gddW�######$#�###�#�#��##�|�#�x##�x#^��#`�|�a$#gddW�######$#�###�#�#��##�|
�#�x##�x#^��#`�|�a$#gddW�######$##��##�x##�x#^��#a$#gd�]j#####$#
&##F##�##8##�###��##�###�x##�x#^��#`�##a$#gd+Kj#####�###�#�#��##�|�^��#`�|�gddW�##
�_##7`##�`##�`##�`###a###a###a###a##La###e##=e##�f##�############�############�####
########�############�############�############�############�############�#########
###�############�############z#####################################################
$#�###�#�#��##�|�#�x##�x#^��#`�|�a$#gd##�#####$#�###�#�#��##�|�7$#8$#H$#^��#`�|
�a$#gd�#v#####gddW�#####gd�WQ######$#a$######$#a$######$##��##�0�#�x##�x#^��#`�0�a$
######$#�###�#�#��##�|�#�x##�x#^��#`�|�a$#gddW�######$#�###�#@#��##�|
�#�x##�x#^��#`�|�a$#gddW�##
K`##O`##i`##�`##�`##�`##�`###a###a###a###a###a###a###a##
a##&a##>a##Ia##Ka##La##Ra##�������ɾ����o_PD##################################h4
#\#CJ##OJ##QJ##aJ#####h*#H#5#�CJ##OJ##QJ##\#�aJ#####h4#\#5#�CJ##OJ##QJ##\#�]#�aJ###
#h�WQ#5#�CJ##OJ##QJ##\#�]#�aJ####h4#\#5#�CJ##OJ##QJ##\#�aJ#####hCB�##h4#\#5#�CJ##OJ
##QJ##aJ##
#hdW�##hdW�####h4#\#5#�CJ #\#�aJ ####h�WQ##h4#\#5#�CJ #\#�aJ ####hE@z#5#�CJ #\#�aJ
####hdW�##h�WQ#CJ##aJ#####h4#\####h4#\#CJ*#aJ*####h4#\#CJ*#OJ##QJ##aJ*####h4#\#CJ##
OJ##QJ#####hJcR#CJ##OJ##QJ###Ra##ia##�a##'d##jd##�d##�d##�d##�d###e###e###e###e##
e##'e##=e##Se##Ue##Xe##xe##�e##�e###f###f##�f##��������￯� � ~�rfrZrNrBr##########h#
#�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h#9s#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�)##CJ##OJ##QJ##aJ#####h�b�#CJ##OJ##
QJ##aJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ##aJ#####h4#\#5#�CJ##OJ##QJ##\#�]#�aJ####h4#\#5#�CJ##OJ##
QJ##\#�aJ###"#hCB�##h4#\#5#�CJ##OJ##QJ##\#�aJ#####hCB�##h4#\#5#�CJ##OJ##QJ##aJ##
#h�###hBh�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###
#h�###h#rl#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h�#v#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###
#h�###hBh�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###�f##�f##�f##�f##�g##�g##�g##�i##�i##�i###j##gj##h
j##�j##�j##�j##�j##�j##=k##>k##ok##tk##�k##�k##�k##�k##&l##'l##vl##wl##�l##�l##�l##
�l##�l##�l##�l###m##��������
�vj��#########################hg#�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h4
#\#CJ##OJ##QJ##]#�aJ####h�b�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h##�#CJ##OJ##QJ##aJ#####hCB�#CJ##OJ
##QJ##\#�aJ##
#h�@�##h/<_#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###&#h/<_##h/<_#5#�CJ##OJ##QJ##\#�^J##aJ#####h4#\#CJ#
#OJ##QJ##aJ#####h4#\#5#�CJ##OJ##QJ##\#�aJ#####hCB�##h4#\#5#�CJ##OJ##QJ##aJ####h4#\#
CJ##aJ##
%�f##�f##�g##�g###h##Lh##�h##�h##�h##,i##Ni##~i##�i##�i##�i###j##Fj##�############�
############�############�############�############�############�############�#####
#######�############�############�############�############�############�##########
##�############�###################################################################
##$#�###�#�#��##�|�#�x##�x#^��#`�|�a$#gddW�# ##7$#8$#H$#gd/<_#
###��#7$#8$#H$#^��#gd/<_######$#�###�###��##�|�#�x##�x#^��#`�|�a$#gddW�#####
�###�#�#��##�|�#�x##�x#^��#`�|
�gddW�###Fj##cj##9k##ok##�k##�k##"l##rl##�l##�l##$m##�############�############�###
#########�############�############�############o############�############�########
####W#################$#�###�#�#��##�|�#�x##�x#^��#`�|�a$#gdCB�######$#
�###�###��##�|�#�x##�x#^��#`�|�a$#gd##�######$#�###�#�#��##�|�#�x##�x#^��#`�|
�a$#gd##�######$#�###�#�#��##�|�#�x##�x#^��#`�|�a$#gduD�######$#�###�#@#��##�|
�#�x##�x#^��#`�|�a$#gd##�######$#�###�#�#��##�|�#�x##�x#^��#`�|�a$#gd##�######$#
�###�#@#��##�|�#�x##�x#^��#`�|�a$#gddW�##
#m##$m##%m##(m##)m##<m##=m##>m##?
m##�m##�m###n###n##*n##,n##an##kn##�n##�n##�n##�n##�n##�n##�n##���Ǹ��Dz������|
�kZkI�Z########################### #h�@�##hj)�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###
#hnP\##h�t�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###
#h�@�##h�t�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h##�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###
#h�@�##h�t�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ### #h�t�#5#�CJ##OJ##QJ##\#�^J##aJ###
#hia#aJ###
#h4#\#aJ#####h4#\#5#�CJ##OJ##QJ##\#�aJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ##aJ###"#hCB�##h4#\#5#�CJ
##OJ##QJ##\#�aJ#####h�gv##hCB�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�WQ#CJ##OJ##QJ##aJ###$m##%m##?
m##*n##an##�n##�n##�n##�n##�n##�n##�n###o##4o##5o##6o##7o##fo##�############�######
######�############�############�############�############�############�###########
#�############�############�############�############�############�############�###
#########�############�###############################�###�#@#��##�|
�#�x##�x#^��#`�|�gdiM�# ##7$#8$#H$#gd##�# ##7$#8$#H$#gd�t�#####�###�#@#��##�|
�^��#`�|�gdiM�#####�###�#@#��##�|�#�x##�x#^��#`�|�gduD�######$#�###�#�#��##�|
�#�x##�x#^��#`�|
�a$#gdCB�###�n##�n##�n##�n##�n##�n###o###o###o###o##&o##2o##3o##4o##6o##7o##do##eo#
#fo##lo##��ͼ��������~o`QBQ6###########h4#\#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�WQ#5#�CJ##OJ##QJ##\
#�aJ#####h4#\#5#�CJ##OJ##QJ##\#�aJ#####h#H�#5#�CJ##OJ##QJ##\#�aJ#####h�###5#�CJ##OJ
##QJ##\#�aJ###
#h�@�##h�t�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h�#R#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h##�#CJ##OJ##QJ##^J#
#aJ### #h�@�##h�t�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ### #h�@�##hj)�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###
#h�@�##h�t�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ### #hnP\##h�t�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###
#hnP\##h##�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###lo##}o##�o##�o##�o##�o##�o##�o##�o##�o##�o##�o###p
###p## q##)q###r###r##Mr##mr##�r##�r##�r##���ࡱࡱࡱࡱ|
���
m�a�U�a�a�H;######h4#\#5#�CJ##OJ##QJ##aJ####hi
a#5#�CJ##OJ##QJ##aJ####h#H�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�b�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�@�##h4#\#C
J##OJ##QJ##aJ### #h�@�##h#hl#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h�@�##h#hl#CJ##OJ##QJ##aJ###
#h�Vh##h4#\#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ##aJ###
#h�R�##h�Vh#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###&#h�R�##h�Vh#5#�CJ##OJ##QJ##\#�^J##aJ###
#h�R�##h�Vh#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###
#h�R�##h�Vh#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###fo##�o##�o##xp##�p##�p##Mq##�q##�q##�q##�#########
###�############�############�############�############�############�############w#
###########_##################################################$#�###�#�#��##�|
�#�x##�x#^��#`�|�a$#gdiM�######$#�###�#�#��##�|�#�x##�x#^��#`�|�a$#gdiM�######$#
�###�#@#��##�|�#�x##�x#^��#`�|�a$#gdiM�######$#�###�#�a$#gd##�#####�###�#�#��##�|
�#�x##�x#^��#`�|�gdiM�#####�###�###��##�|�#�x##�x#^��#`�|�gdiM�#####�###�#�#��##�|
�#�x##�x#^��#`�|�gdiM�###�###�#�7$#8$#H$#gdiM�## �q##?
r##�r##�r##�t##�u##�u##�u##�u##�u###v##�############�############�############�####
########�############�############x############v############q############l#########
##################################################$#a$#####gd�#�##########$##��##�0
�#�x##�x#^��#`�0�a$# ##7$#8$#H$#gd�X######$#�###�#@7$#8$#H$#a$#gd#]5######$#
�###�#�#��##�|�#�x##�x#^��#`�|�a$#gdiM�#####�###�#�#��##�|�#�x##�x#^��#`�|
�gdiM�######$#�###�#@#��##�|�#�x##�x#^��#`�|�a$#gdiM�######$#�###�###��##�|
�#�x##�x#^��#`�|�a$#gdiM�##
�r##�r##�r##�r##�r##Vt##�t##�t##�t###u##,u##.u##4u##<u##@u##Bu##Du##~u##�u##�u##�u#
#�u##�u##������‫���ٵ‬}�o^}^�PHD9##hCB�##h�#�#CJ##aJ#####h4#\####h�X##CJ##aJ#####h�X##
CJ##OJ##QJ##^J##aJ###
#h�@�##h�WQ#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h#RP#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h�,f#CJ##OJ##QJ##^J#
#aJ#####h�@�##h�X##6#�CJ##]#�aJ#####h�@�##h�X##CJ##aJ###
#h�@�##h�X##CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h�X##CJ##OJ##QJ##aJ#####h�WQ#CJ##OJ##QJ##aJ#####
hi
a#CJ##OJ##QJ##aJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ##aJ#####h4#\#5#�CJ##OJ##QJ##aJ####h�WQ#5#�CJ##
OJ##QJ##aJ####�u###v##*v##+v##2v###w##3w##9w##Tw##�w##�w###x##>x##�x##�x##�x##�x##�
x##�x##�x##�x##�y##�y###z###z##Rz##���ȷ�����������~r�f�Z�N�########################
#####h�)##CJ##OJ##QJ##aJ#####h�#�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�^##CJ##OJ##QJ##aJ#####h�@�#C
J##OJ##QJ##aJ#####h�#�#CJ##OJ##QJ##aJ###
#h�@�##h�###CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h�@�##h�###6#�CJ##]#�aJ#####h�a�#CJ##OJ##QJ##^J#
#aJ###
#h�@�##h�###CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�#�#5#�CJ##OJ##QJ##aJ##
##h4#\#5#�CJ##OJ##QJ##aJ##"#h�#�##h4#\#5#�CJ #OJ##QJ##\#�aJ
###v##,v##�x###y##Iy##�y##�y##Rz##�z##'{##B{##�############�############�##########
##�############�############s############�############�############s############^##
############################�###�#@#��##�0�#��##�x#^��#`�0�gd�"5######$#
�###�#�#��##�|�#�x##�x#^��#`�|�a$#gd�"5######$#�###�#@#��##�|�#�x##�x#^��#`�|
�a$#gd�"5######$#�###�###��##�|�#�x##�x#^��#`�|�a$#gd�"5######$#
�###�#�#��##�x#a$#gd�"5#####$#�###�#@#��##�|�7$#8$#H$#^��#`�|�a$#gd�"5#####$#
&##F##�##h##�###��##�|�#�x##�x#^��#`�|�a$#gd+Kj##
Rz##oz##�z##�z##�z###{##'{##*{##+{##,{##@{##A{##B{##�{##�{##�{##�{##�{##�{##k|##�|
##�|##�|##�|##�|##�|###}###}###}##7}##H}##g}##�}##�}##������ο�����������艁
�u�m���u�^#####################hm#*##h�#t#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�n�#CJ##aJ#####h�n�#
CJ##OJ##QJ##aJ#####h4#\#CJ##aJ#####h�#t#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�)##CJ##OJ##QJ##aJ#####
h#43#5#�CJ##OJ##QJ##\#�aJ#####h�"5#5#�CJ##OJ##QJ##\#�aJ#####h4#\#5#�CJ##OJ##QJ##\#�
aJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ##\#�aJ####h4#\#CJ##OJ##QJ##]#�aJ####h4#\#CJ##OJ##QJ##aJ#####
hia#CJ##OJ##QJ##aJ##!B{##�{##k|##�|##�|
##�}##�}##A~##�~#####�############�############�############�############�#######
#####�########################g############O##################$#�###�#�#��##�|
�#�x##�x#^��#`�|�a$#gd�########$#�###�#@#��##�|�#�x##�x#^��#`�|�a$#gd�#######$#
�###�#�7$#8$#H$#a$#gd#rl######$#
�###�#�#��##�0�#��##�x#^��#`�0�a$#gd�########$##�x##�x#a$#gd�#t#####$#
&##F##�##�##�###��##�|�#�x##�x#^��#`�|�a$#gd+Kj######$#�###�#�#��##�|
�#�x##�x#^��#`�|�a$#gd�"5######$#�###�#@#��##�|�#�x##�x#^��#`�|�a$#gd�"5##

�}##�}##�}##�}##�}##�}##�}##�}##�}##�}##�}##�}##�}##�}###~##*~##1~##7~##8~##@~##A~#
#�����ඥ��{�m��\�N�@##########################h�aV#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h#rl#CJ#
#OJ##QJ##^J##aJ### #h�@�##h�###CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h�
�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h#rl#6#�CJ##]#�aJ#####h�@�##h�aV#6#�CJ##]#�aJ###
#h�@�##h�aV#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###
#h�@�##h#43#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ##aJ#####h#43#5#�CJ##OJ##QJ##\#�a
J#####h�###5#�CJ##OJ##QJ##\#�aJ#####h4#\#5#�CJ##OJ##QJ##\#�aJ#####hCB�##h4#\#5#�CJ#
#OJ##QJ##aJ####A~##T~##v~##�~###########$##,##-
##/##K##g##{##�###�##/�##:�##g�##~�##�###�##6�##������������{o�b�QC##########
############h�R�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###
#h�###heMQ#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ##]#�aJ####h>6##CJ##OJ##QJ##aJ##
###hi
a#CJ##OJ##QJ##aJ#####h4#\#CJ##aJ#####h#43#5#�CJ##OJ##QJ##\#�aJ#####h4#\#5#�CJ##OJ##
QJ##\#�aJ#####h�###5#�CJ##OJ##QJ##\#�aJ#####hCB�##h4#\#5#�CJ##OJ##QJ##aJ####h�gv##h
4#\#CJ##OJ##QJ##\#�aJ####h{(�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�#�#CJ##O
J##QJ##aJ#########/###�##��##�##o�##
�##�##��##��##��##��###�##�############�############�############�############�####
########�############�############�############w############�############�#########
###�############�##############################$#�###�###��##�|�#�x##�x#^��#`�|
�a$#gd�Ox###�###�#�7$#8$#H$#gd�########$#�###�#�#��##�|�#�x##�x#^��#`�|
�a$#gd�########$#�###�###��##�|�#�x##�x#^��#`�|�a$#gd�########$#�###�#@#��##�|
�#�x##�x#^��#`�|�a$#gd�#######�###�###��##�0�^��#`�0�gd�####
###��##�0�^��#`�0�#
6�##7�##n�##o�##��####m�##n�##Ă##ł##��##��##��##��##��##��##��##��##��##��##��##ƃ
##ǃ##���ĸĬĠĔĔćx�l`�O>########## #h�R�##h�ez#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###
#h�@�##h�ez#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####hm#*#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�###CJ##OJ##QJ##aJ#####
h4#\#6#�CJ##OJ##QJ##]#�aJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ##]#�aJ####h�Ox#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�#
6#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�z
#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�#s#CJ##OJ##QJ##aJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ##aJ#####heMQ#CJ##OJ##QJ
##^J##aJ### #h�###heMQ#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###
#h�###h�@�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###ǃ##�##�###�###�###�##-�##5�##9�##Y�##��## ׄ##
‫ۄ‬##�###�###�##?
�##@�##k�##��##��##��##��Ϳ�����
� {m_{_{N�B�8#####hRU�#CJ##OJ##QJ#####h/E�#CJ##OJ##QJ
##aJ###
#h�gv##h4#\#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h�###CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h�@�##hFe�#6#�CJ##]#
�aJ###
#h�@�##hFe�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h�@�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ##]#�aJ##
##h4#\#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�ez#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h�@�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###
#h�@�##h�ez#CJ##OJ##QJ##^J##aJ### #h�@�##h�ez#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###
#h�R�##h�ez#CJ##OJ##QJ##^J##aJ####�##��##@�##��##N�##j�###�##I�##Ç###�##�##########
##�############�############�############�############�############s############c##
##########S##########################$#�###�#�#�x##�x#a$#gd�#######$#
�###�#@7$#8$#H$#a$#gd�########$#�###�###��##�0�#�x##�x#^��#`�0�a$#gd�########$#
�###�#�#��##�|�#�x##�x#^��#`�|�a$#gd�########$#
�###�#@#��##�0�#�x##�x#^��#`�0�a$#gd�#######$#
&##F #�##�##�###��##�|�#�x##�x#^��#`�|�a$#gd+Kj#####$#
�###�#�7$#8$#H$#a$#gd�gv######$#�###�###��##�|�#�x##�x#^��#`�|�a$#gd�####

��##M�##N�##Q�##R�##S�##g�##h�##i�##j�###�###�###�##G�##H�##I�##O�##‡##Ç##��� ���
ࡱࡱࡱz
˼˭
�h�VD2########h�###h�o&#CJ##OJ##QJ##\#�^J##aJ####h�###h�o&#CJ##OJ##QJ##\#�^J##aJ
####h�@�##h�o&#CJ##OJ##QJ##\#�^J##aJ##"#hCB�##h!
#�#5#�CJ##OJ##QJ##\#�aJ###"#hCB�##h�###5#�CJ##OJ##QJ##\#�aJ###"#hCB�##h4#\#5#�CJ##O
J##QJ##\#�aJ#####hb#�#5#�CJ##OJ##QJ##\#�aJ#####hX9�#5#�CJ##OJ##QJ##\#�aJ#####h�###5
#�CJ##OJ##QJ##\#�aJ#####h4#\#5#�CJ##OJ##QJ##\#�aJ#####hCB�##h4#\#5#�CJ##OJ##QJ##aJ#
###h4#\#CJ##OJ##QJ##aJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ###Ç##ȇ##ɇ##ʇ ###�###�###�###�###�###�##6�
##7�##8�###�##

�##g�##x�##��##��##��##��##�����²���s��g�[O�=##################"#hCB�##h�###5#�CJ##
OJ##QJ##\#�aJ#####h�@�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h/E�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�#G#CJ##OJ##QJ##
aJ#####h�F##5#�CJ##OJ##QJ##\#�aJ#####h4#\#5#�CJ##OJ##QJ##\#�aJ#####h�###5#�CJ##OJ##
QJ##\#�aJ###"#hCB�##h4#\#5#�CJ##OJ##QJ##\#�aJ#####hCB�##h4#\#5#�CJ##OJ##QJ##aJ####h
�+�##h4#\#CJ##OJ##QJ##\#�aJ####h4#\#CJ##OJ##QJ#####h�###CJ##OJ##QJ##aJ#####h4#\#CJ#
#OJ##QJ##aJ#####h�o&#CJ##OJ##QJ##aJ####�###�##8�##��### ##8#�
###�###�## �##!
�##W�##J�##��##�############�############�############�############�############�##
##########################################################�############k#####
##################$#�###�###��##�0�^��#`�0�a$#gd�########$#
�###�###��##�0�#�x##�x#^��#`�0�a$#gd�########$#�###�#�#��##�|�#�x##�x#^��#`�|
�a$#gdCB�#####�###�#�#��##�0�#�x##�x#^��#`�0�gd�########$#�###�#@#��##�|
�#�x##�x#^��#`�|�a$#gd�#######�###�###��##�0�#�x##�x#^��#`�0�gd�####
###��##�0�#�x##�x#^��#`�0�#
### ##4#�
��##��### ##6�##7�##8�###�###�##!�##
%�##&�##'�##T�##U�##W�##��##Nj##H�##J�##���3���yl_�P�A��5�y####h�R�#CJ##OJ##QJ##aJ##
###h�F##5#�CJ##OJ##QJ##\#�aJ#####h�###5#�CJ##OJ##QJ##\#�aJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ##\#�
aJ####hM$|
#CJ##OJ##QJ##\#�aJ####h�F###h4#\#CJ##OJ##QJ##aJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ##aJ#####h4#\#5#
�CJ##OJ##QJ##\#�aJ#####h�@�##h4#\#CJ##OJ##QJ##\#�aJ####hCB�#5#�CJ##OJ##QJ##aJ####hC
B�##h4#\#5#�CJ##OJ##QJ##aJ##"#hCB�##h4#\#5#�CJ##OJ##QJ##\#�aJ#####hCB�##hCB�#CJ##OJ
##QJ##aJ#####hCB�##h4#\#CJ##OJ##QJ##aJ###J�##R�##T�##V�##��##��##��##�###�###�##N�#
#O�##w�##x�##y�##��##��##��##��#####N##�����㹨���
�xj^RF>F�######################h4#\#CJ##aJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�Gh#CJ##OJ
##QJ##aJ#####h�~�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�~�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####hP@
#CJ##OJ##QJ##^J##aJ### #hP@
##h�~�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ### #hMtV##h�Gh#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###
#hMtV##h�~�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�F##5#�CJ##OJ##QJ##\#�a
J#####h�###5#�CJ##OJ##QJ##\#�aJ#####h4#\#5#�CJ##OJ##QJ##\#�aJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ##
\#�aJ####��##�##y�##N##
�##��##T�##$�###�##w�##�############�############�############�############�#######
#####�############{############r############Z######################################
##$#�###�###��##�0�#�x##�x#^��#`�0�a$#gd�Gh#####�###�#�gd�Gh######$#�###�###��##�|
�^��#`�|�a$#gd�Gh#####$#�###�#�7$#8$#H$#a$#gd�Gh######$#
�###�###�x##�x#a$#gd�Gh######$#�###�#�#�x##�x#a$#gd�Gh######$#
�###�#@#�x##�x#a$#gd�Gh#####$#�###�#�#��##�|�7$#8$#H$#^��#`�|�a$#gd��######$#
�###�#@#��##�|�#�x##�x#^��#`�|�a$#gd�#### N##ǎ## Ȏ##Ɏ## �## �##
�###�###�###�##<�##]�##_�##`�##�##��##��##��##��##ȏ## ؏##T�##^�##��##��##
�##"�##$�##2�##4�##�����������������~qdqW�QK#
#h�Gh#aJ###
#h4#\#aJ#####h�F##5#�CJ##OJ##QJ##aJ####h�d�#5#�CJ##OJ##QJ##aJ####h4#\#5#�CJ##OJ##QJ
##aJ##"#hCB�##h4#\#5#�CJ##OJ##QJ##\#�aJ### #hMtV##h�Gh#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###
#hMtV##h�~�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h�l�#CJ##OJ##QJ#####h�F##CJ##OJ##QJ#####h/E�#CJ#
#OJ##QJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ##aJ###
#h4#\#CJ#####h�Gh#CJ##OJ##QJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ#####h�~�#CJ##OJ##QJ###4�##J�##L�###
##Α###�###�###�###�##t�##u�##v�##��##��##��##��##Ɠ##Ǔ##!
�##A�##o�##x�##��##��##��##��##�##�##�###�##�������ķ����К��ЎЂ�zl��`�V##############
###########h4#\#CJ##OJ##QJ#####h�d�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####
h4#\#CJ##aJ#####h�#G#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�X.#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�d�##h4#\#5#�CJ##O
J##QJ##aJ####h�F##5#�CJ##OJ##QJ##aJ####h4#\#5#�CJ##OJ##QJ##aJ####h�Gh#CJ##OJ##QJ##a
J#####h4#\#CJ##OJ##QJ##aJ###"#hP@
##h4#\#5#�CJ##OJ##QJ##\#�aJ###
#h�Gh#aJ###
#h�d�#aJ###
#h4#\#aJ###w�##�##��##ɓ##o�##�##R�##j�##E�##v�##l�##��##
�##�############�############�############�############�############�############�#
###########�############�############�############�############r###################
##################$#�###�#�#��##�0�#�x##�x#^��#`�0�a$#gd�Gh######$#
�###�###��##�0�#�x##�x#^��#`�0�a$#gd�Gh#####$#
&##F
#�##�##�###��##�|�#�x##�x#^��#`�|�a$#gd+Kj######$#�###8#�#��##�|�#�x##�x#^��#`�|
�a$#gd�Gh######$#�###�#@#��##�0�#�x##�x#^��#`�0�a$#gd�Gh######$##��##�|
�#�x##�x#^��#`�|�a$##
#�###�##N�##R�##V�##W�##X�##h�##i�##��## ‫ݕ‬##J�##K�##s�##t�##}�##~�##Ж##і##�##�##��#
##�###�###�## �###�##$�##s�##t�##��##��##֗##�##�##�##
�###�##�����µ���µ������x�œ������l���`#####h4#\#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�H�#CJ##OJ##QJ##
aJ#####h#x�#CJ##OJ##QJ##aJ#####hF#�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�*�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h/E�
#CJ##OJ##QJ##aJ#####h
=+#5#�CJ##OJ##QJ##aJ####h4#\#5#�CJ##OJ##QJ##aJ####h�Gh#CJ##OJ##QJ##aJ###"#hP@
##h4#\#5#�CJ##OJ##QJ##\#�aJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ##aJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ#####h/E�#CJ
##OJ##QJ##%
�###�##+�###�##,�##�##Y�###�##>�##ћ###�##��##
�##�############�############�############�############�############�############�#
###########�############�############�############�############l###################
######$#�###�###��##�|�#�x##�x#^��#`�|�a$#gd�I5######$#�###�###��##�|
�#�x##�x#^��#`�|�a$######$#�###�#�#��##�0�#�x##�x#^��#`�0�a$#gd�Gh#####
�###�###��##�0�^��#`�0�gd�Gh######$##��##�|�#�x##�x#^��#`�|�a$#gd�Gh######$#
�###�###��##�0�#�x##�x#^��#`�0�a$#gd�Gh######$##��##�0�#�x##�x#^��#`�0�a$##
#�###�###�###�###�###�###�###�##(�##)�##+�##/�##H�##j�##��##��###�##
�##
������sgs[s��O���ssC##h#x�#CJ##OJ##QJ##aJ##
�###�##)�##*�##+�##,�##0�##��##��##���
###h�Gh#CJ##OJ##QJ##aJ#####h/E�#CJ##OJ##QJ##aJ#####hE#�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h4#\#CJ#
#OJ##QJ##aJ#####h/a##CJ##OJ##QJ##aJ#####h
=+#5#�CJ##OJ##QJ##aJ####hG2}#5#�CJ##OJ##QJ##aJ####h0%�#5#�CJ##OJ##QJ##aJ####h4#\#5#
�CJ##OJ##QJ##aJ####h�Gh#5#�CJ##OJ##QJ##aJ####hCB�##h4#\#5#�CJ##OJ##QJ##aJ##"#hCB�##
h/a##5#�CJ##OJ##QJ##\#�aJ###"#hCB�##h4#\#5#�CJ##OJ##QJ##\#�aJ###��##��##�##�##�##�#
#��###�##?�##@�##W�##X�##Y�##]�##w�###�###�## �##!�##;�##<�##=�##>�##B�##ћ##՛## ֛##
‫כ‬##�##����ʽ�������~���ʽq����_�M##########"#h0%�##h4#\#5#�CJ##OJ##QJ##]#�aJ###"#hCB�
##h4#\#5#�CJ##OJ##QJ##\#�aJ#####hj#R#5#�CJ##OJ##QJ##aJ####h�>@#CJ##OJ##QJ##aJ#####h
/a##CJ##OJ##QJ##aJ#####h
=+#5#�CJ##OJ##QJ##aJ####h�Gh#5#�CJ##OJ##QJ##aJ####h�>@#5#�CJ##OJ##QJ##aJ####h4#\#5#
�CJ##OJ##QJ##aJ####h�Gh#CJ##OJ##QJ##aJ###"#hCB�##h/a##5#�CJ##OJ##QJ##\#�aJ#####h4#\
#CJ##OJ##QJ##aJ#####h/E�#CJ##OJ##QJ##aJ###�##�###�###�###�###�##
�##D�##I�##K�##��##��###�## �##$�##
%�##��##��### ##ѝ##ҝ#####
### ӝ�##�##�##�##�##�������
����
��uhu�V�J�����###########h�Gh#CJ##
OJ##QJ##aJ###"#hP@
##h/a##5#�CJ##OJ##QJ##\#�aJ#####h/E�#CJ##OJ##QJ##\#�aJ####hCB�##h4#\#CJ##OJ##QJ##\#
�aJ####hCB�##h4#\#5#�CJ##OJ##QJ##aJ##"#hCB�##h/a##5#�CJ##OJ##QJ##\#�aJ#####h�I5#CJ#
#OJ##QJ##aJ#####h�&_#CJ##OJ##QJ##]#�aJ####h/a##CJ##OJ##QJ##aJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ##
aJ#####hj#R#5#�CJ##OJ##QJ##aJ####h4#\#5#�CJ##OJ##QJ##aJ####h4#\#CJ##OJ##QJ##]#�aJ##
## �###
###�
##o�##
�##/�###�##9�##��##�##�############�############�############�############�########
################k############W############k#################################$##� �
##�|�7$#8$#H$#^��#`�|�a$#gd�gv######$##��##�|�#�x##�x#^��#`�|�a$#gd�Gh######$#
�###�###��##�|�#�x##�x#^��#`�|�a$#gdCB�#####
�###�###��##�0�#�x##�x#^��#`�0�gd�Gh#####$#
&##F##�###�###�x##�x#a$#gd/a#######$#�###�###�x##�x#a$#gd/a#######$#
�###�###��##�0�#�x##�x#^��#`�0�a$#gd�Gh######$#�###�###��##�|�#�x##�x#^��#`�|
�a$#gd�I5## �##�##1�##2�##j�##n�##o�##p�##��##��##��##��##��###�###�##
�##�###�###�###�##,�##-�##.�##/�##3�##U�##u�##~�##�###�##

�##������Ƽ����������r�f�Z�N�####h�yg#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�.,#CJ##OJ##QJ##aJ#####
h[Z�#CJ##OJ##QJ##aJ#####hj#R#5#�CJ##OJ##QJ##aJ####h4#\#5#�CJ##OJ##QJ##aJ##"#hP@
##h[Z�#5#�CJ##OJ##QJ##\#�aJ#####h
%bV#CJ##OJ##QJ#####h�Gh#CJ##OJ##QJ#####h�.,#CJ##OJ##QJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ#####h/a#
#CJ##OJ##QJ#####h##�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�Gh#CJ##OJ##QJ##aJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ##aJ
#####hjzi#CJ##OJ##QJ##aJ### �##
�##6�##7�##8�##9�##=�##@�##��##��##��##��##��## ߠ##�##�##�##�##�###�##'�##w�##x�##|
�##}�##��##����������|����kZkI���#################
#hCB�##h4#\#CJ##OJ##QJ##^J##aJ### #hCB�##h##�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###
#hCB�##h�SU#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####hCB�#5#�CJ##OJ##QJ##aJ##"#hP@
##h[Z�#5#�CJ##OJ##QJ##\#�aJ### #hCB�##hCB�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###
#h�gv##h##1#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###
#h�R�##h##1#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h[Z�#CJ##OJ##QJ##aJ#####hj#R#5#�CJ##OJ##QJ##aJ##
##h4#\#5#�CJ##OJ##QJ##aJ####h4#\#CJ##OJ##QJ##aJ###�##x�##��##��###�###�###�##W�##ã#
#(�##r�##
‫ ؤؤ ؤ‬##M�##Υ##c�##�############�############�############�############�#######
#####�############�############�############�############y############�############
�############�############�################$##��##�|�7$#8$#H$#^��#`�|
�a$#gdCB�######$#�###�###��##�|�#�x##�x#^��#`�|�a$######$##��##�|�#�x##�x#^��#`�|
�a$#gd�Gh######$#�###�###��##�|�#�x##�x#^��#`�|�a$##
###$##��##�|�^��#`�|�a$######$##��##�|�#dh###^��#`�|�a$#gd�Gh#####$##��##�|
�7$#8$#H$#^��#`�|�a$#gd�Gh###��##��##��##��##��##��###�###�###�##
�###�###�###�###�###�##W�##[�##ã##ǣ##ˣ##ԣ####0�.##�,##�)##�&##�###�###�###�##‫ף‬
�##�����
ͻ��������������
����sdU##################hG2}##h�Q�#CJ##OJ##QJ##aJ#####hG2}##h4#\#CJ##
OJ##QJ##aJ#####hG2}##h[Z�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�yg#CJ##OJ##QJ##]#�aJ####h4#\#CJ##OJ#
#QJ##]#�aJ####h�UT#CJ##OJ##QJ##]#�aJ##"#hP@
##h[Z�#5#�CJ##OJ##QJ##\#�aJ###"#hCB�##hCB�#5#�CJ##OJ##QJ##\#�aJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ
##aJ#####h[Z�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h4#\#5#�CJ##OJ##QJ##aJ####h##�#5#�CJ##OJ##QJ##aJ##
##0�##D�##G�##I�##q�##r�##v�## ‫ܤ‬##ࡱ##M�##Q�##��##��##Υ##ҥ##�##c�##g�##x�##��##զ## ٦##
��###�##&�##M�##N�##`�##d�##g�##h�##����4���������������������ufW##################
####h�1^##h�Gh#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�1^##h$#�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�1^##h[Z�#CJ##OJ##
QJ##aJ#####h�3�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h/E�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�UT#CJ##OJ##QJ##aJ#####
h4#\#CJ##OJ##QJ##aJ#####h[Z�#CJ##OJ##QJ##aJ###
#hG2}##h4#\#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####hG2}##hl#�#CJ##OJ##QJ##aJ#####hG2}##h�Gh#CJ##OJ#
#QJ##aJ### #hG2}##hl#�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###c�##զ##`�##C�##n�##��##��###�##!
�##Y�##|�##��##ࡱ##�###�##!
�##,�##�############�############�############�############�############�##########
##�############�############�############�############�############�############�##
##########�############�############�########################
&##F##�##�##T###�T#7$#8$#H$#^�T#gd+Kj#####
&##F##�##�##T#�#��##�L�7$#8$#H$#^��#`�L�gd+Kj#####$##��##�|�7$#8$#H$#^��#`�|
�a$#gd�_@######$#�###�###��##�|�#�x##�x#^��#`�|�a$#gd�3�######$#�###�###��##�|
�#�x##�x#^��#`�|�a$###h�###�###�##�###�##C�##��##��##��##Ū##�##�###�###�##
%�##'�##P�##Q�##��##��##��##Ϋ##ի##֫##�##�###�###�###�###�## �##!�##����N������
�����~�p������_�Q_#####h�Nd#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###
#hCB�##h$#�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####hCB�##h$#�#6#�CJ##]#�aJ###
#hCB�##hCB�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h�1^#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###
#hCB�##h[Z�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h�_@#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###
#hCB�##h$#�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ### #h�R�##h�1^#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###
#h�R�##h##�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ### #h�R�##h$#�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###!�##,�##-
�##E�##F�##I�##K�##L�##[�##\�##]�##c�##d�##��##��##��##��##Ӭ#### Ԭ#�###�##>�##?
�##L�##M�##l�##m�##��##��##��##��##��## ‫��������ڠڠڔڔڈڠڠڈڠڠ ڠڠ‬##�,## ‫ح‬
##ࡱ|�tfX
‫�ڠڠ‬####h#V�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h4#\#CJ##aJ#####h#
$#CJ##OJ##QJ##aJ#####h5C�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�,U#CJ##OJ##QJ##aJ#####h#V�#CJ##OJ##Q
J##aJ#####hzcR#5#�CJ##OJ##QJ##\#�aJ#####h#V�#5#�CJ##OJ##QJ##\#�aJ#####hP@
##h4#\#5#�CJ##OJ##QJ##aJ####h4#\#CJ##OJ##QJ##aJ#####h4#\#5#�CJ##OJ##QJ##\#�aJ###
#hzcR##hzcR####h4#\#",�##-
�##F�##]�##��##f�##ѭ##��##:�##o##��##�############�############�############�######
######�############�############�############�############h############�###########
########################################$#
�###�#�#��##�0�#�x##�x#^��#`�0�a$#gd�Q{######$#
�###�#@#��##�0�#�x##�x#^��#`�0�a$#gd#V�######$#
�###�#�#��##�0�#�x##�x#^��#`�0�a$#gd#V�######$#
�###�#�#��##�0�#�x##�x#^��#`�0�a$#gd5C�######$#
�###�#�#��##�0�#�x##�x#^��#`�0�a$#gd5C�#####
�###�#�#��##�0�#�x##�x#^��#`�0�gd#V�######$#a$#####gdzcR##
,�##-�##1�##z�##{�##��##Į##Ů###�###�##
%�##@�##A�##V�##��##��##��##��##��##��##ǯ##ȯ###�###�##5�##U�##\�##]�##��##��##Ѱ##Ұ#
##�###�##A�##P�##R�##W�##f�##g�##q�##��##��##��##��##��##ű##�������������ܸ�������
� ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱࡱࡱ

���� ������
ࡱ ��ܸ‫|���ܕ��ܕ‬
################h\s�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h#V�#CJ##OJ##QJ##]#�aJ####h4#\#CJ##OJ##QJ##
]#�aJ####h4#\#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h4#\#CJ##aJ#####h�Q{#CJ##OJ##QJ##aJ#####h#V�#C
J##OJ##QJ##aJ#####h+cV#CJ##OJ##QJ##aJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ##aJ#####h#
$#CJ##OJ##QJ##aJ#####h_y�#CJ##OJ##QJ##aJ##.��##˰##��##5�##6�##r##��##��##��###�##�#
###########�############�############�############�############�############�######
######y############a######################################################$#
�###�#@#��##�0�#�x##�x#^��#`�0�a$#gdZ$�###�###�##7$#8$#H$#gdZ$�######$#a$#####$#
�###�#@7$#8$#H$#a$#gd5C�#####$#�###�#�7$#8$#H$#a$#gd�1^#
###$#7$#8$#H$#a$#gd#D�#####$#�###�#@#��##�0�7$#8$#H$#^��#`�0�a$#gd�1^######$#
�###�#@#��##�0�#�x##�x#^��#`�0�a$#gd#V�######$#
�###�###��##�0�#�x##�x#^��#`�0�a$#gd#V�## ű##Ʊ##DZ##߱##�###�##
�###�##5�##6�##=�##>�##Y�##[�##]�##^�##~�##��##��##Ȳ##ɲ##Ҳ###�##
�###�###�##>�##G�##O�##b�##c�##��##���ɸ��ɧ��‫����ږ‬w����w�w�i^i^�##################
#############h#s##6#�CJ##]#�aJ#####hP@
##h#D�#6#�CJ##]#�aJ#####h#s##CJ##OJ##QJ##^J##aJ### #hP@
##h#V�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ### #hP@
##h#D�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ### #hP@
##h�Gh#CJ##OJ##QJ##^J##aJ### #hP@
##h�Gh#CJ##OJ##QJ##^J##aJ### #hP@
##h\s�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h�1^#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h#V�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h
�Gh#CJ##OJ##QJ##aJ###��##��##��##��##��##��##��##��##��##��##��##��##��###�###�##,�
##L�##R�##S�##q�##r�##4##t##Ŵ##ƴ##���ó��|
�nbVbVbJbJbVb>bJ##h#z�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�y�#CJ##OJ##QJ##aJ#####hZ$�#CJ##OJ##QJ##
aJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ##aJ#####h4#�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###&#h4#�##h4#�#5#�CJ##OJ##QJ
##\#�^J##aJ###&#h4#�##h4#�#5#�CJ##OJ##QJ##\#�^J##aJ#####h4#\#5#�CJ##OJ##QJ##\#�aJ##
###hP@
##h4#\#5#�CJ##OJ##QJ##aJ####h4#\#CJ##OJ##QJ##\#�aJ## #hP@
##h#D�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ### #hP@
##h#D�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h5C�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ####�##k�###�### ##V�###�##�##��
###�##e�##��##�############�############�############�############�############�###
#########�############~############j############j##################################
####################$#
&##F##�##�##�###�x##�x#a$#gd+Kj######$#
�###�#@#��##�0�#�x##�x#^��#`�0�a$#gd#r:######$#
�###�#�#��##�0�#�x##�x#^��#`�0�a$#gd#r:######$#
�###�#�#��##�0�#�x##�x#^��#`�0�a$#gdZ$�#####�###�#@gdZ$�######$#
�###�###��##�0�#�x##�x#^��#`�0�a$#gdZ$�######$#
�###�#�#��##�0�#�x##�x#^��#`�0�a$#gdZ$�##
ƴ ## � ## � ## � ### � ### � ##/ � ##J � ##K � ##L � ##Q � ##S � ##W � ##X � ## � � # # � � # # � � # # � � # ## ## ҵ ## ӵ###
#V�##\�##]�##��##��##�##�##�##������Ⱥ���}t��nhnhn���\��}###########################
#####h�!�#CJ##OJ##QJ##aJ###
#hZ$�#aJ###
#h4#\#aJ#####hZ$�#CJ##]#�aJ####h4#\#CJ##]#�aJ####hZ$�#CJ##OJ##QJ##]#�aJ####h4#\#CJ#
#OJ##QJ##]#�aJ####h+cV#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�y�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h4#\#CJ##OJ##
QJ##^J##aJ#####h4#\#CJ##aJ#####hZ$�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�y�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h5C�
#CJ##OJ##QJ##aJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ##aJ###�##�##�##�##$�##
%�##l�##m�##��##��##��##��##��##��##��##�##�##�##@�##A�##S�##s�##��##��##��##��##�#
#�###�##e�##��##��##��##��##�##�###�##/�##�����������幫��������
�y�l_���y###h#z�#CJ##OJ##QJ##]#�aJ####h4#\#CJ##OJ##QJ##]#�aJ####h+cV#CJ##OJ##QJ##a
J#####h�#�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h#r:#CJ##OJ##QJ##aJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h
4#\#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h4#\#CJ##aJ#####h5C�#CJ##OJ##QJ##aJ#####hZ$�#CJ##OJ##QJ#
#aJ#####h�!�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ##aJ#####h4#\#6#�CJ##OJ##QJ##]#�aJ##
%/�##6�##7�##}�##~�##��##��##��##��##��##��##��##ú##�##�##�##�##�##�###�###�##/�##0
�##3�##t�##u�##|�##}�##��##��##�##�###�###�###�##
�##E�##�������ͽ�����������������u������i]�####h�`Q#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�
_#CJ##OJ##QJ##aJ#####ho#�#CJ##OJ##QJ##aJ#####hdN##5#�CJ##OJ##QJ##\#�aJ#####h+cV#5#�
CJ##OJ##QJ##\#�aJ#####h#r:#5#�CJ##OJ##QJ##\#�aJ#####h4#\#5#�CJ##OJ##QJ##\#�aJ#####h
P@
##h4#\#5#�CJ##OJ##QJ##aJ####h�H�##hCB�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h+cV#CJ##OJ##QJ##aJ#####h
#r:#CJ##OJ##QJ##aJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ##aJ##$��##��##�##)�##��##�##��##P�##��##��##
��##�############�############�############�############�############o############�
############�############j############^###############################$#
�###�##a$#gd#r:######$#a$######$#�###�#�#��##�0�#�x##�x#^��#`�0�a$#gd�`Q######$#
�###�###��##�0�#�x##�x#^��#`�0�a$#gd#r:######$#
�###�#�#��##�0�#�x##�x#^��#`�0�a$#gd#r:######$#
�###�#�#��##�0�#�x##�x#^��#`�0�a$#gd#r:######$#
�###�#@#��##�0�#�x##�x#^��#`�0�a$#gd#r:######$#
�###�###��##�0�#�x##�x#^��#`�0�a$#gd�H�##
E�##F�##��##��##��##��## ࡱ##ࡱ###�###�##
%�##&�##V�##W�##Z�##��##��##��##��##��##��##��##��##�##��##/�##0�##8�##9�##��##��##
2##�1##��##�##�## ‫ؾ‬ ##ࡱ�##x�##y�##��##��##�##�##�##���������������o���������������
�}�����q�q�####h�U�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h#g##CJ##OJ##QJ##aJ#####h#z�#CJ##OJ##QJ##aJ#
####hdN##5#�CJ##OJ##QJ##aJ####h4#\#5#�CJ##OJ##QJ##aJ##"#hP@
##h4#\#5#�CJ##OJ##QJ##\#�aJ#####h#r:##h4#\#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�#�#CJ##OJ##QJ##aJ##
###h�
_#CJ##OJ##QJ##aJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ##aJ#####h#r:#CJ##OJ##QJ##aJ##,��##�##2�##��##�
##��##�##��##d�##��##�############�############�############�############�#########
###�############o############W############�##################################$#
�###�#@#��##�0�#�x##�x#^��#`�0�a$#gd�U�######$#
�###�#�#��##�0�#�x##�x#^��#`�0�a$#gd�U�######$#
�###�###��##�0�#�x##�x#^��#`�0�a$#gd�U�######$#
�###�###��##�0�#�x##�x#^��#`�0�a$#gd#r:######$#
�###�#�#��##�0�#�x##�x#^��#`�0�a$#gd#r:######$#
�###�#�#��##�0�#�x##�x#^��#`�0�a$#gd#r:######$#
�###�#@#��##�0�#�x##�x#^��#`�0�a$#gd#r:## �##�##D�##E�##��##��##��##��##,�##-
�##8�##j�##k�##��##��##��###�###�###�###�##
�##
�###�###�###�##Z�##[�##��##��##��##��##��##��###�###�##v�##w�##��##���������������
�x��������l�����`�#####h�]##CJ##OJ##QJ##aJ#####h#z�#CJ##OJ##QJ##aJ#####hdN##5#�C
J##OJ##QJ##\#�aJ#####h4#\#5#�CJ##OJ##QJ##\#�aJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ##\#�aJ####hP@
##h4#\#5#�CJ##OJ##QJ##aJ####h�Q###h4#\#CJ
#OJ##QJ##\#�aJ
###h�Q##CJ
#OJ##QJ##\#�aJ
###h5C�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h#g##CJ##OJ##QJ##aJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�U�#CJ#
#OJ##QJ##aJ##
%��###�###�##��##+�##��###�##f�##w�##��##��##i�##��##�############�############�###
#########�############�############�############�############~############m########
####m############m############m###########################$##��##�|�#�x##�x#^��#`�|
�a$######$#�###�#�#��##�0�^��#`�0�a$#gd�U�######$#
�###�###��##�0�#�x##�x#^��#`�0�a$#gd5C�#####$#
&##F##�##�##�###�x##�x#a$#gd+Kj######$#
�###�#@#��##�0�#�x##�x#^��#`�0�a$#gd�U�######$#
�###�#�#��##�0�#�x##�x#^��#`�0�a$#gd�U�######$#�###�#�a$#gd�U�######$#a$##
��##��##��##��##��## �##
�##O�##P�##f�##i�##j�##k�##t�##u�##w�##�###�###�##F�##Q�###�##
�###�##4�##��##��##��##��###�##/�##<�##\�##��##��##��###�##���������3����|���t�t�|
�|h��|�|
�\�h##h�4E#CJ##OJ##QJ##aJ#####h5C�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h4#\#CJ##aJ#####h�l{#CJ##OJ##
QJ##aJ#####hdN##5#�CJ##OJ##QJ##\#�aJ#####h4#\#5#�CJ##OJ##QJ##\#�aJ#####h�U�#CJ##OJ#
#QJ##\#�aJ####h4#\#CJ##OJ##QJ##\#�aJ####hP@
##h4#\#5#�CJ##OJ##QJ##aJ####h�]##CJ##OJ##QJ##aJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ##aJ#####h'3[#CJ
##OJ##QJ##aJ#####h�U�#CJ##OJ##QJ##aJ##$#�###�##-
�##M�##��##��##��##��##��##��##]�##b�##c�##��##��##��##��###�##
%�##��##��###�##6�##��##��###�###�##
�##"�##N�##m�##n�##p�##��##��##��##��##��##��##��##��##��##@�##D�##H�##���������踩
��������������������t�########"#hP@
##h4#\#5#�CJ##OJ##QJ##\#�aJ#####h#z�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h4#\#CJ##aJ#####h'3[##h'3[#
CJ##OJ##QJ##aJ#####h'3[##h4#\#CJ(#OJ##QJ##aJ(####h�[�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�]##CJ##O
J##QJ##aJ#####hMMB#CJ##OJ##QJ##aJ#####hVV�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ##aJ##
###h'3[#CJ##OJ##QJ##aJ##,��###�##k�##��###�##��##&�##��##��##i�##��##K�##��###�##��
##D�##��##H�##��##@�##�############�############�############�############�########
####�############�############�############�############�############�############�
############�############�############�############�############�############�#####
#######�########################################################
###$##��##�|�^��#`�|�a$######$##��##�|�#�x##�x#^��#`�|�a$#gd�]#######$##��##�|
�#�x##�x#^��#`�|�a$######$##��##�|�#�x##�x#^��#`�|
�a$#gd5C�###H�##I�##P�##Q�##R�##S�##[�##\�##��##��##��##��##��##��##T�##U�##V�##n�#
#|
�##��##��##��##��##��##��##��##��##����˿��������������tbRE��######h�U�#5#�CJ##OJ##
QJ##aJ####hP@
##h4#\#5#�CJ##OJ##QJ##aJ##"#hP@
##h4#\#5#�CJ##OJ##QJ##\#�aJ#####hc#`#5#�CJ##OJ##QJ##\#�aJ#####hVV�#CJ##OJ##QJ##aJ##
###h)0�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h'3[#CJ##OJ##QJ##aJ#####h)KN#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�#�#CJ#
#OJ##QJ##aJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�Q###h4#\#CJ##OJ##QJ##aJ
####hdN##5#�CJ##OJ##QJ##aJ####h4#\#5#�CJ##OJ##QJ##aJ####h�U�#CJ##OJ##QJ##aJ###@�##R
�##S�##��##M�##��##��##��##��##��##��###�##��###�##K�##�############�############�#
###########�############�############�############�############�############�######
######�############{############{############{############{#####################$##
��##�|�#�x##�x#^��#`�|�a$#####$#�#####�##@#��##�0�^��#`�0�a$#gd�U�#####$#
�#####�##�#��##�|�^��#`�|�a$#####$#�#####�####��##�|�^��#`�|�a$#gd)0�######$#
�#######��##�|�^��#`�|�a$######$#�#######��##�0�^��#`�0�a$#####$#
�#####�##�#��##�0�^��#`�0�a$#gd�U�###��##��##c�##��##��###�###�###�##4�##5�##6�##<�
##=�##i�##{�##�##��##��##��##��##��##��###�###�##��##��##����ɻɭɜ�z�l�l��[MA�A�A##
#h�#
#CJ##OJ##QJ##aJ#####h#a8#CJ##OJ##QJ##^J##aJ### #hP@
##h#a8#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####hP@
##h#a8#6#�CJ##]#�aJ### #hP@
##h=#�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ### #hP@
##h#a8#CJ##OJ##QJ##^J##aJ### #hP@
##h=#�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####hP@
#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h�#�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ### #hP@
##h#(.#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h'3[#CJ##OJ##QJ##aJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ##aJ#####h4#\#
5#�CJ##OJ##QJ##aJ####K�##��##5�##6�##��##��###�##��##��##��###�##��###�##��##��##�#
###########�############�############�############�############�############�######
######�############�############�############�############�############�###########
#�#################################$##��##�|�#�x##�x#^��#`�|
�a$#gdMMB######$##��##�|�#�x##�x#^��#`�|�a$#gd�#
# ##7$#8$#H$#gd#(.#####$##��##�|�7$#8$#H$#^��#`�|
�a$#gd=#�#####$##��##�0�7$#8$#H$#^��#`�0�a$#gds#
#####$##��##�|�7$#8$#H$#^��#`�|�a$#gd�#�######$##��##�|�#�x##�x#^��#`�|
�a$###��##��##��##��##��###�##"�##?
�##P�##W�##_�##`�##a�##��##��##��##��##��###�###�###�###�##O�##o�##p�##u�##w�##��##
��##��������ࡱࡱࡱࡱz���n���fXJ�fX######h4#\#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ##^J
##aJ#####h4#\#CJ##aJ#####h'3[#CJ##OJ##QJ##aJ### #hP@
##h�#
#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####hP@
#CJ##OJ##QJ##^J##aJ### #hP@
##h�Gh#CJ##OJ##QJ##^J##aJ### #hP@
##h=#�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h�#c#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####hP@
##h�#
#6#�CJ##]#�aJ### #hP@
##h�#
#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h�#
#CJ##OJ##QJ##aJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ##aJ###��##��##��##��##��##��##��##��##��##��##�
�###�###�##{�##��##��##��##��##��##D�##|
�##��##��###�###�##��##��##��##��##��##��##��##��##���������������ܸ����|
�p��f\R##h�*8#CJ##OJ##QJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ#####h�#
#CJ##OJ##QJ#####h�6�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�Gh#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�BC#CJ##OJ##QJ##aJ
#####h)KN#CJ##OJ##QJ##aJ#####hRl�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�U�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�*8#C
J##OJ##QJ##aJ#####hMMB#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�tV#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�#
#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�I�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ##aJ##
��###�##{�##��###�##��##X�##��###�##��##o�##p�##q�##r�##s�##�############�#########
###�############�############�############�############�############�############�#
###########�############~############~############~############~###################
########$##��##�|�#�x##�x#^��#`�|�a$#gd�Q#######$##��##�|�#�x##�x#^��#`�|
�a$#gd�*8######$#�###�#@#�x##�x#a$#gd�BC#####$#
&##F##�##�##�###�x##�x#a$#gd+Kj######$#�###�#�#�x##�x#a$#gd)KN######$##��##�|
�#�x##�x#^��#`�|�a$######$##��##�|�#�x##�x#^��#`�|
�a$#gdMMB###��###�##)�##5�##6�##W�##X�##^�##_�##`�##b�##p�##q�##��##��##��##��##��#
#��##��###�###�##5�##U�##s�##��##��##��###�##6�##o�##z�##��##��##�����������������
�����ygU#"#h�Q###h#h�#5#�CJ##OJ##QJ##\#�aJ###"#h�Q###h4#\#5#�CJ##OJ##QJ##\#�aJ#####
hN#�#5#�CJ##OJ##QJ##\#�aJ#####h�BC#CJ##OJ##QJ##aJ#####hRl�#CJ##OJ##QJ##aJ#####hB,##
CJ##OJ##QJ##aJ#####h�tV#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�^$#CJ##OJ##QJ#####hB,##CJ##OJ##QJ#####
h�*8#CJ##OJ##QJ#####h�tV#CJ##OJ##QJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�BC#CJ##OJ##QJ####
#h4#\#CJ##OJ##QJ##!s�##t�##u�##v�##w�##x�##y�##z�##��##��###�##>�##?
�##S�##T�##��##��##��##��##��##��##��##�############�############�############�####
########�############�############�############�############�############�#########
###�############�############�############�############�############�############�#
###########�############�############�############�#####################
###�8#7$#8$#H$#^�8#gd�.�####�8#7$#8$#H$#^�8#gd�;�######$#
�###�###�x##�x#a$#gd�U�######$#a$#gd�Q#######$##��##�|�#�x##�x#^��#`�|
�a$#gd�Q####��##��##��##��##��##��##��##��##��##��###�###�###�##<�##=�##>�##?
�##A�##B�##Q�##R�##S�##T�##V�##W�##��##���������纬��������
�yhZI################# #h�
>##h�;�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####hN#�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###
#h#h�##h�;�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ### #h#h�##hP@
#CJ##OJ##QJ##^J##aJ### #h#h�##hP@
#CJ
#OJ##QJ##^J##aJ
## #h#h�##hP@
#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####hN#�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###
#h#h�##h�;�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h�U�#CJ##aJ#####h4#\#CJ##aJ#####h�U�#CJ##OJ##QJ#
#aJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ##aJ#####h4#\#5#�CJ##OJ##QJ##\#�#��##��##��##��##��##��##��#
#��##��##��##��##��##��##��##��##��##��##��##��##��##��##��##��##��##��##��##��##�
�##��##��##
�###�##
�##�###�###�###�##$�##%�##&�##E�##F�##G�##H�##Z�##[�##\�##]�##y�##z�##{�##|
�##��##��##��##��##��##��##
ࡱޮ����
�ޮ
ࡱ� �ޮ
ࡱ�
ࡱ ࡱࡱ �ޮ
ࡱ�
ࡱ ࡱࡱ �ޮ
ࡱ�
ࡱ ࡱࡱ ࡱ�ޮ��ޮ��ޮ��ޮ��
�ޮ
ࡱ ࡱࡱ #########################
# #h�
>##h�;�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ### #h#h�##hP@
#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####hN#�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ### #h#h�##hP@
#CJ##OJ##QJ##^J##aJ### #h#h�##h�;�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ### #h�
>##hP@
#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##9��##��##��##��##
�##�##%�##&�##G�##H�##\�##]�##{�##|
�##��##��##��##��##��##��##��##��##t�##�############�############�############�####
########�############�############�############�############�############�#########
###�############�############�############�############�############�############�#
###########�############�############�############�############�###################
###$#
&##F
#�##h##�###�###���#�x##�x#^�##`���a$#gd+Kj# ##7$#8$#H$#gd�;�#
###�8#7$#8$#H$#^�8#gdP@
#
###�8#7$#8$#H$#^�8#gd�;�###��##��##��##��##��##��##��##��##��##��##2�##3�##A�##G�##
ޮ ��reerrYWKY?
g�##x�##z�##��##��##��##��###�## �##5�##6�##���ࡱ

####hN#�#CJ##OJ##QJ##aJ#####hB,##CJ##OJ##QJ##aJ####U####h4#\#CJ##OJ##QJ##aJ#####hRl
�#CJ##OJ##QJ##\#�aJ####h�U�#CJ##OJ##QJ##\#�aJ####h4#\#CJ##OJ##QJ##\#�aJ##
#hJ*�##h�;�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ### #h�
>##h�;�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h�#�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ### #h�
>##hP@
#CJ##OJ##QJ##^J##aJ### #h�
>##hP@
#CJ##OJ##QJ##^J##aJ### #h�
>##h�;�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ### #h�
>##hP@
#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###t�##��##;�##��##0�##1�##2�##<�##=�##[�##!
�##��##��##�############�############�############�############�############�######
######�############�############�############�############�############i###########
#######$#
&##F##�##w##�###�###���#�x##�x#^�##`���a$#gd+Kj######$#
�###�#�#�###���#�x##�x#^�##`���a$#gdm#�######$#a$#gdCB�#####gd�>�##############$##�
x##�x#a$#####$#
&##F#�##h##�###�x##�x#a$#gd+Kj#####$#
&##F#�##h##�###�###���#�x##�x#^�##`���a$#gd+Kj######$#
�###�#�#�###���#�x##�x#^�##`���a$#gd�U�##
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
##############� we�`k�� evsjv�`k wgkbmg~�ni `�Zv e�w�i D�`�vM �bqv n�e;�mev
Lv�Z i�vwb Db�q�bi Kvh��g mg�^�qi Rb� fvBm �Pqvig�vb, i�vbx Db�qb ey��ivi
�bZ��Z� mswk�� �mev LvZ mg~�ni c�wZwbwa�`i wb�q mev
҇ i��
vwb Db�qb mg�^q KwgwU�
bv�g GKwU KwgwU KvR Ki�e; wewfb� �mev LvZ wfw�K weR�bm cևgvkb KvDw�j MVb Kiv
n�e| m�g Aa�vqi�vwb Db�q�bi wewea c`��cmg~n7.1 �d�BU diIqvwW�s wbq��Y
ms�v�� GmAviI bs 18-AvBb/2008/2174/��, ZvwiL 13-1- 2008 �hv�M RvixK�Z �d�BU
diIqvW�vm�(jvB�mw�s Kvh� cwiPvjbv) wewagvjv, 2008 Abyhvqx �d�BU diIqvW�vm�MY
cwiPvwjZ n�e;7.2 AeKvVv�gvMZ Db�qb mvab, c�vwZ�vwbK mnvqZv wb�ZKi�Y evsjv�`k
e�vsK, Kv�g, PU�M�vg I gsjv mgy`� e�`i AvaywbKxKiY, ��j e�`i KZ��c��i Kvh���g
MwZkxjZv Avbqb Kiv n�e;mKj i�vwbgyLx wk��i ���� AM�vwaKvi wfwˇZ wbiew�Qb�fv�e
we`y�r, M�vm I cvwb mieivn wbw�Z Kivi Rb� Express Line wbg�vYmn cևqvRbxq �f�Z
AeKvVv�gv wbgv��Yi D�`�vM �bqv n�e Ges wk�� (B�vw�q�vj) e�env�ii ���� we`y�r,
cvwb I M�vm PvR� fZz�Kx mnKv�i �h�w�K ch�v�q wba�vi�Yi D�`�vM M�nY Kiv n�e;7.4
gsjv e�`�i K��UBbvi RvnvR Ges K�vwcU�vj �W�wRs-Gi e�e��v Kiv n�e;7.5
K�wl cY� i�vwbi Rb� wegv�b AwZwi� ���m eiv�mn c�_K Kv�M�v wegv�bi e�e��v Ges
wegvb I RvnvR fvov hyw�msMZ nv�i n�vm Kiv n�e;7.6 wegvb evsjv�`k
GqvijvB� KZ��K BD�iv�ci mv�_ wbqwgZ �Cargo Freighter Service� c�eZ��bi D�`�vM �bqv
n�e;7.7 A�jwfw�K i�vwb e�w�i j��� GjvKvi AeKvVv�gvMZ Db�q�bi Dci �i�Z�
�`qv n�e;7.8 cY� cwien�b �ij mvwf�m�K DrmvwnZ Kivi Rb� evsjv�`k �ijI�q
KZ��K AvKl�Yxq I c�wZ�hvwMZvg~jK fvovi nvi wba�vi�Yi m��ve�Zv cix�v K�i �`Lv n�e;
7.9 i�vwb ���� gwnjv D�`�v�v�`i Drmvn c�`v�bi j��� c�wZ eQi gwnjv wmAvBwc wbe�vPb
I �k�� gwnjv D�`�v�v�`i i�vwb U�wd c�`vb Kiv n�e;7.10 i�vwb Db�q�bi Rb�
we�`k�� evsjv�`k wgkbmg~�ni Z_�c�hyw� ���� `�Zv e�w�i D�`�vM �bqv n�e; Ges7.11
cY� wfw�K i�vwb�K DrmvwnZ Kivi Rb� c�wZeQi GKwU cY��K �c�Wv� Ae w`
Bqvi� (Product of the year) �NvlYv Kiv n�e|7.12 g~j� ms�hvRb nvi
�h�w�KxKiYt7.12.1 GKwU �vw�s KwgwU mgq mgq �Zix �cvkvKmn Ab�vb� c�Y�i g~j�
ms�hvRb nvi wba�viY Ki�e;�e�`wkK gy`�vi wewbg�q �K#v#b# #w#e#! `#k#x#
#c#Z#v#K#v#e#v#n#x# #R#v#n#v#R# # g#i#v#g#Z# #e#v#e#`# #c#�#v#�# #�#e#! `#w#k#K#
#g#y#`#�#v# # #e#v#s#j#v#! `#k# #e#�#v#s#! K#i# #g#v#a#�#! g#
#c#�#Z#�#v#e#v#w#m#Z# #n#! q#! Q# #k#! Z#�# #Z#v# # m#e#v# #L#v#! Z# #i#�#v#w#b#
#A#v#q# #w#n#! m#! e# #M#Y#�# #K#i#v# # #n#! e#|####c#w#i#w#k#�#-#1###i#�#v#w#b#
#w#b#w#l#�# #c#Y#�# #Z#v#w#j#K#v# ###8#.#1# #m#q#v#w#e#b# # Z#j#,# #c#v#g#
#A#! q#j#|##8#.#2# #(#K#)# #c#�#v#K#& w#Z#K# #M#�#v#m# #D#"!f#~#Z# # c#!
U#�#v#w#j#q#v#g# #I# # c#�U�vwjqvgRvZ cY� (h_vt b�vc_v, dvi�bm A�qj, jywe�K�v�U
A�qj, weUzwgb, Kb�Wb�mU, GgwUwU I GgGm) e�wZ�i�K mKj �c�U�vwjqvg I �c�U�vwjqvgRvZ
`�e�| Z�e c�WvKkb �kqvwis KȪv�-Gi AvIZvq we�`kx wewb�qvMKvix c�wZ�vb KZ��K Pzw�
�gvZv�eK Zv�`i wnmv�ei �c�U�vwjqvg I GjGbwR i�vwbi ���� GB wb�lav�v cևhvR� n�e bv|
(L) i�vwb wbwl� I kZ� mv�c�� i�vwb�hvM� cY� e�ZxZ e�w�MZ gvjvgv�ji AwZwi�
wn�m�e evsjv�`�k �Zix 200 (`yB kZ) gvwK�b Wjvi g~j�gv�bi cY� �Kvb hv�x we�`�k
hvIqvi mgq G�Kv��vwbW e�v�M�R ms�M wb�Z cvi�eb| GBi��c we�`�k �bqv c�Y�i wecix�Z ��
Ki c�Z�c�Y/ mg�^q, fZ�yKx BZ�vw` my�hvM-myweav c�`vb�hvM� n�e bv|8.3 cvUexR I
kbexR|8.4 Mg|8.5 1973 mv�ji evsjv�`k eb�c�vYx (msi�Y) Aa�v�`�ki (iv�cwZi
Aa�v�`k bs 23, 1973 Ges 1974 mv�j (ms�kvwaZ) c�_g ZvwjKvq ewY�Z c�RvwZ e�ZxZ D�
Aa�v�`�k Dwj�wLZ me iK�gi Rxe�� c�vYx, Gi A�-c�Z�� I eb�c�vYxi Pvgov |8.6
Av�M�qv��, �Mvjvevi�` I mswk�� DcKiY|8.7 �ZRw��q c`v_�|8.8 cyivZvwˡK `yj�f
e��|8.9 gbyl�K�vj, i��i c�vRgv A_ev gbyl� A_ev gbyl� i� �viv Drcvw`Z Ab� �Kvb
mvgM�x| mKj c�Kvi Wvj (c�w�qvRvZ Wvj e�ZxZ)| wP�, wngvwqZ I c�w�qvRvZ
e�ZxZ Ab�vb� wPswo| �cuqvR| nwiYv I PvKvmn Ab�vb� mvgyw`�K c�RvZxi PUD,
Cooked wPswo Qvov 71/90 Count ev Zvi �P�q �QvU AvKv�ii mvgyw`�K wPswo|
�eZ, KvV I Kv�Vi �wo/��~j Kv� L� (GB me �viv c֯�ZK�Z n��wk� mvgM�x e�ZxZ)|
mKj c�RvwZi e�vO (RxweZ A_ev g�Z) I e�v�Oi cv| KuvPv I I�qU-e�y Pvgov|
cwiwk�-2kZ� mv�c�� i�vwb cY� ZvwjKv9.1 BDwiqv dvwU�jvBRvi - Kvd�Kv e�ZxZ Ab�vb�
d�v�ix�wj�Z c֯�ZK�Z BDwiqv dvwU�jvBRvi wk� g��Yvj�qi AbygwZi #w#f#w#�#! Z#
#i#�#v#w#b# #K#i#v# #h#v#! e#|##9#.#2# #w#e#! b#v#`#b#g#~#j#K# #A#b#y#�#v#b#,#
#M#v#b#,# #b#v#U#K#,# #Q#v#q#v#Q#w#e#,# #c#�#v#g#v#Y#�# #w#P#�# #B#Z#�#v#w#`#
#A#w#W#I# #K#�#v#! m#U#,# #w#f#w#W#I# #K#�#v#! m#U#,# #w#m#w#W#,# #w#W#w#f#w#W#
#B#Z#�#v#w#`# #d#! g#�# #Z#_#�# #g#a#�#Y#v#j#! q#i# #A#b#v#c#w#�# #m#v#! c#! �#
#i#�#v#w#b# #K#i#v# #h#v#! e#|##9#.#3# #c#�#v#K#& w#Z#K# #M#�#v#m#
#D#################################################################################
############################6�##:�##;�##R�##��##��##��##��##��##��##��##.�##/�##0�#
#1�##<�##=�##T�##U�##Z�##[�##`�##b�##�##��##��##��###�##���������� 跪覛
�~�n��aTGTG#####hm#�#CJ##OJ##QJ##]#�aJ####h4#\#CJ##OJ##QJ##]#�aJ####hRl�#CJ##OJ##Q
J##]#�aJ####hCB�##h4#\#5#�CJ #OJ##QJ##aJ ###hB,##5#�CJ #OJ##QJ##aJ
###h�>�##h4#\#5#�CJ #OJ##QJ##aJ
###hCB�##h�>�#CJ##aJ#####h4#\####hCB�##h4#\#CJ##OJ##QJ#####h4#\#>*#CJ##OJ##QJ##aJ##
##hm#�#CJ##OJ##QJ##aJ#####hRl�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�U�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h4#\#CJ##
OJ##QJ##aJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ##aJ####�## �##!�##
%�##'�##j�##{�##��##��##��##��###�###�##-
�##:�##\�##]�##��##��##��##��##��##6�##:�##;�##��##��##��##���¶������z�r�z�f��Z�TN
THT#####
#hm#�#aJ###
#h�U�#aJ###
#h4#\#aJ#####h�U�#CJ##OJ##QJ##aJ#####hm#�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h4#\#CJ##aJ#####h�U�#C
J##OJ##QJ##aJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ##aJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ##aJ#####hRl�#CJ##OJ##QJ##
aJ#####hm#�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�U�#5#�CJ##OJ##QJ##\#�aJ###
##h4#\#5#�CJ##OJ##QJ##\#�aJ###"#h4#\#6#�7#�>*#CJ##OJ##QJ##]#�aJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ
##]#�aJ####��##6�##��##&�##t�###�##��##��##i�##��##�############�############�#####
#######�############�############~############n############�############^##########
######################################$#�###�#�#�x##�x#a$#gd�U�######$#
�###�###�x##�x#a$#gd�U�######$#�###�#@#��##�|�#�x##�x#^��#`�|�a$#gd�U�######$#
�###�#�#��##�0�#�x##�x#^��#`�0�a$#gdMMB######$#
�###�#�#��##�0�#�x##�x#^��#`�0�a$#gd�U�######$#
�###�###��##�0�#�x##�x#^��#`�0�a$#gd�U�#####�###�#�gd�U�######$#
�###�#@#��##�0�#�x##�x#^��#`�0�a$#gd�U�## ��##��##��##��##��##��###�###�##
�##*�##+�##G�##g�##x�##y�##��##��##��##��##��##��###�###�###�##:�##��##��##��##��##
��##��##��##��##��##��##��##��##;�##<�##B�##C�##D�##Y�##�����������������������‫��ܐ‬
x��k�������##h4#\#>*#CJ##OJ##QJ##aJ####h�*8#CJ##OJ##QJ##aJ#####hRl�#CJ##OJ##QJ##aJ#
####h4#\#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�*8#CJ##OJ##QJ##aJ#####h,
u#CJ##OJ##QJ##aJ#####hMMB#CJ##OJ##QJ##aJ#####hRl�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�U�#CJ##aJ###
##h4#\#CJ##aJ#####h�U�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ##aJ###
#h4#\#aJ###
#h)0�#aJ##*Y�##i�##m�##��##��##��##��##��##��##��##��##X�##h�##t�##v�##��##��###�##
�##&�##(�##*�##.�##@�##B�##������������x�i�]QB##########h�(�##h4#\#CJ##OJ##QJ##aJ##
###h4#\#CJ*#OJ##QJ##aJ*####h�Q�#CJ*#OJ##QJ##aJ*####h�_�##hsY�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�
_�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�F
#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�_�##h#w�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�_�##hMMB#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�_
�##h4#\#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�U�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�>�#5#�CJ##OJ##QJ##\#�aJ#####h4
#\#5#�CJ##OJ##QJ##\#�aJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ##\#�aJ####h4#\#CJ##OJ##QJ##aJ###��##��#
#*�##,�##.�##@�##B�##r�##t�##��##.�##^�##u�##�############�############�###########
#�############�############�############�############�############�############�###
#########�############{#######################################################$##�x
##�x#a$######$#
�###�###��##�0�#�x##�x#^��#`�0�a$#gdNO�#####$##��##�0�7$#8$#H$#^��#`�0�a$#gd�.�#
##7$#8$#H$#gdNO�######$##��##�0�^��#`�0�a$#gdWq�######$#a$######$#a$#####$#
&##F##�##�##�###�x##�x#a$#gd+Kj######$#�###�#�#��##�0�#�x##�x#^��#`�0�a$#gd�U�##
B�##p�##r�##t�##z�##|�##��##��##��##��##��##��##��##O�##P�##^�##a�##u�##y�##|
�##}�##���ǽ����|
rgr]rPCPC6######h4#\#5#�CJ##OJ##QJ##\#�###h�#�##h4#\#CJ##OJ##QJ#####h�#�##hWq�#CJ##
OJ##QJ#####h)0�#CJ##OJ##QJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ##\#�##h4#\#CJ##OJ##QJ###
#hNO�#5#�CJ##OJ##QJ##\#�^J##aJ### #h�?N##hWq�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h�?
N#CJ##OJ##QJ##^J##aJ### #h�?
N##hNO�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####hNO�#CJ##OJ##QJ#####hWq�#CJ##OJ##QJ#####hNO�#CJ##OJ#
#QJ##^J##aJ###"#hWq�##h,K�#5#�CJ$#OJ##QJ##\#�aJ$####h4#\#5#�CJ$#OJ##QJ##\#�aJ$##u�#
#}�##Q�##�##��##��###�##)�##W�##`�##��##
%�##V�##o�##x�##�############�############�############�############�############�#
###########�############�############�############�############�############�######
######�############}#########################$#
�#######�l##���^�l#`���a$#gd�U�#####$#
&##F###�x##�x#a$#gdCB�#
###$#
&##F###�x##�x#a$#####$#
&##F###�x##�x#a$#gd?+�#####$#
&##F###�x##�x#a$#gd�########$##�x##�x#a$#gd�########$##�x##�x#a$######$##��##�0�#�x
##�x#^��#`�0�a$#gdWq�######$##�x##�x#a$#gdWq�###}�##��##��##��##��##��##
�##P�##Q�##T�##��##��##��##��##��##��##��##��###�###�###�##)�##*�##+�##6�##W�##^�##
_�##`�##a�##g�##��##��##��##�������ĺ����찦찦윒�
�{naXa#########h4#\#CJ##\#�aJ####h4#\#CJ##OJ##QJ##\#�aJ####h�rb#CJ##OJ##QJ##\#�aJ#
###h\7##CJ##OJ##QJ##\#�aJ####h�`�#CJ##OJ##QJ#####h�(�#CJ##OJ##QJ#####h@^-
#CJ##OJ##QJ#####h�#y#CJ##OJ##QJ#####h\7##CJ##OJ##QJ#####h�###CJ##OJ##QJ#####h4#\#OJ
##QJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�Q##CJ##OJ##QJ#####hvp�#CJ##OJ##QJ#####h4#\#CJ##O
J##QJ#####hWq�#CJ##OJ##QJ##!
��##��##��##��##��##��##��##��##��##��##��##��##��##&�##'�##V�##W�##n�##o�##v�##w�#
#x�##y�##��##��##��##��##0�##j�##l�##n�##�����������������}pcX�}�TPT########h)0�#
###h4#\####hCB�#5#�CJ #OJ##QJ####h4#\#5#�CJ #OJ##QJ##aJ####hCB�#5#�CJ
#OJ##QJ##aJ####h4#\#5#�CJ##OJ##QJ####h4#\#CJ0#OJ##QJ##aJ*####h4#\#CJ*#OJ##QJ##aJ*##
##hCB�##h�U�#CJ##OJ##QJ#####h\7##CJ##OJ##QJ#####h4#\#CJ##OJ##QJ#####h�L##CJ##OJ##QJ
##\#�aJ####h4#\#CJ##OJ##QJ##\#�aJ####h\7##CJ##\#�aJ####h4#\#CJ##\#�aJ####h?
+�#CJ##\#�aJ####h�#y#CJ##\#�aJ####x�##y�##��##��##0�##n�##N
##P
##|##�##�##�##�##�##�##�##�##�##�##�
##�############�############�############�############�############�############�##
##########�############�############�############�############�############�#######
#####�############�############�############�############�############�############
##############��#�###&`#$#########
�###�##gdfLO#####$##��##�0�7$#8$#H$#^��#`�0�a$#gd�rE#####�###�#######$#
�###�###��##�0�#�x##�x#^��#`�0�a$######$#
�###�###��##�0�^��#`�0�a$#gd&#�###n�##t�##v�##��###
##&###(###<###L
##N
##P
##|##~##�##�##�##�##�##�##�##�##�##�##�##�##�##�##�##�##�##�##�##�##�##������㿫��
������������|����|q|
��###########################################################hm#�##h�]j#OJ##QJ#####
h�]j##
#h�]j#0J#####j#####h�]j#0J##U####h�
�####j#####h�
�#U####h4#\####hR4�##hfLO#CJ##aJ###&#h+#�##hfLO#5#�CJ##OJ##QJ##\#�^J##aJ###
#h�#�##hfLO#CJ##OJ##QJ##^J##aJ### #h#~�##h�\�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ####U##
#h#~�##hfLO#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#####h�rE####hfLO#OJ##QJ##!"!f#~#Z# # c#!
U#�#v#w#j#q#v#g# #I# # c#! U#�#v#w#j#q#v#g#R#v#Z# #c#Y#�# #(#h#_#v#t#-#
#b#�#v#c#_#v#,# #d#v#i#! b#m# #A#! q#j#,# #w#e#U#z#w#g#b#,# #K#b#! W#b#! m#U#,#
#G#g#w#U#w#U# #I# #G#g#G#m#)# #R#�#v#j#v#b#x# #I# #L#w#b#R# #m#�#�#`# #w#e#f#v#!
M#i# #A#b#v#c#w#�# #m#v#! c#! �# #i#�#v#w#b# #K#i#v# #h#v#! e#|# #Z#! e# # K#v#b#
#c#�#K#v#i# #k#Z#�# #e#�#w#Z#! i#! K# #j#y#w#e#�#! K#w#U#s# #I#! q#j# #i#�#v#w#b#
#K#i#v# #h#v#! e# #G#e#s# #G# # �#! �# #R#�#v#j#v#w#b# #I# #L#w#b#R# #m#�#�#`#
#w#e#f#v#M#! K# #i#�#v#w#b#i# #c#w#i#g#v#b# #w#e#l#q#K# #Z#_#�# #A#e#M#Z# #K#i#! Z#
#n#! e#|###9#.#4# # # # #i#v#m#v#q#w#b#K# #A#�#�# #(#w#b#w#l#�#K#i#Y#)# #A#v#B#b#,#
#2#0#0#6# #G#i# #Z#d#w#m#j# #1#,# #2# #I# #3# #G# #e#w#Y#�#Z# #i#v#m#v#q#w#b#K#
#`#�#e#�#v#w#`# #D#�# #A#v#B#! b#i# #9# #a#v#i#v#i# #w#e#a#v#b# #! g#v#Z#v#! e#K#
#i#�#v#w#b# #w#b#w#l#�# #e#v# #i#�#v#w#b#! h#v#M#�# #n#! e#|# #################
###P#A#G#E# # ########P#A#G#E# # ###### ####
#######################################################�##�##�##�##�##�##�##�
##�############�############�############�############�############�############�##
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
##############################################################�###�##gdfLO##
###�h##�h#]�h#^�h#gd�s�##########�h#]�h#gd�b�######��#�###&`#$#gd<6�###6#&P
#1�h#:p�s�##��. ��A!�##"��##�P#$��#%�###��##��#
��#################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
############################################�}##D#d#######
#############b#5#�#�####################################�0###�#
�#########
#####�
####A####�########�#######�b##�>}####3�#���##\�?
�#�#�##}######D#####�##n#�#}##3�#���##\�?�#�#��PNG
#
###IHDR###~###{#####=��l####sRGB#��#�### pHYs###�###�#�.>�##|
�IDATx^Ž#���u�}�y�I3�F�`�e�e'1C
��8#C�Đ�~#J)�4mn8M��lK�##3�H����a���;�eǽM���'�(�3#�w�#����###��z���ſ_x� 㿔
>��=�'�'~U��J�#�R�P*��:�`7#��b��C^�#��l2#
#^��x�L�,#�3�#����2�##P,��/����#��|6��9��b0�R&g,�l&sQW�#L�r�X�#�FC��w�#~�x�I��
e�A�7��#]�`6��*>���<��.���_�����_~_�����'��oH���#��w#K�BVdj�#L�|I$��gm�d
%�&#S( >�ժI#q��#��N�3[��2y�ʼK�#��R)�g�Yժ�#u#}:��##K#�U_(��#���{2zC�T*�J&��l4�
#Q�"�+����r�ȿ&�o2�#YD���.�b%� �#r�wD#
�/������b|ly5��K %�X,�g6�CLH�O�#�z�Q{#bE��6/�Q.�E#E�S���f3
��yM&�I&��t:���m#e��N�l#d�4M&��m����z��Ϊ�ƒ�=NW"�*#�&�#�.��(#Rդo�X�X]�h�#X#Y
>#嵚�j3�B8��O�#M�����?uU��/��##/��>M�D��B:f��b�av����'�E��&##�py&#��Q�d*#
�ǃ��ࡱ ၱH
��
� H$�I�%#]S������۳ gOcc�����d:U___(�X�U�V�� ‫�{־‬#v#f��Hࡱ ࡱ
� ��
`##6��fg
R���j-����x�ɬC��C��`��yࡱ�'�#�"�*�?\�M��#k{�}#�!###t:P�X"���x<�XT^i����
ߵkG$##@�##�L�f�cj�fSCC#�C,6���r��#6
{##g+�x�#�4#
�r9#`ll���###�9��SSY5{權����j�‫��׃‬#F���[��:���/?H#W�z`�,v[:��n�b 9�‫ى‬o�?)P���?
��(zY �.����bA�PX�#F���L$#ȑ}��FFF�#?~��с�s&����TWW����������-�}��-##�|#����q�"�J"�@
���#������l*#�DN#;ξ�y�����1s���6���>C�l#
�����‫�و‬L�#W�‫�ބ‬hr� z�ˢ��d>U�
%���r�X�8U��v�=.O:�###�w$~��{�;w�����lkk���:l.�##�yWN�Yn�� (��D���t�#> ‫@�����ؼ‬U
%����47/X�����l4a4p)��#`�GFFO�����###�z����N�<����2P��ŕ7��z�0�.�6�'��n�赨��w��9
��_��#z-�*#�)Ym6�#��DXv{.�#�o�����`2��Η/_>}�t��#MD����$.W#l��/#�P#|#��##:#?\
("�#^y ���#O&ĦE��w�6e��|
�i����=#Z�#��7����Q�g{v�c�y��ӯ�r5#�y#t##�#H�d#F#&�;�/z�##a���f-@��k�D^"��##}�D�*d
����\���Ç##ܿ#��<�����s��#��؊d"Q6�,#G��-#uZ#C$�ő|
#_#�ĢѨ#�z��hԛM�D�e�.����.�µo�����n��+V^�J�y=W��a[d�Y� ٬�p4��‫�����ۿ‬b�7w���s�#�l�##
�&��YN�#H��#h ‫ن‬Q%%�dmg�J#�#�#�<�v�C
�l��#7+�A��\##h�#_��e�z�7#�3�%�zDow��i ۶ m[�v#���-Z�#
‫]ۊ‬F#؄x<��#�#�T�F��xf����gb�z���z#/#��b�զeX����q#:z�#�/ŵz\JC�|
�ȱ�s�\rɤ�#��##�Cuuu#�##K�2iYT���O&ӡ���o��f��tvu-[�rJ�#���x#�Q˼�-�QbaD�#�(�%�CK�
D_��Do2H��E֢����o:�#s!�d:��\E###�z#;w�‫ؼ‬q�ɓ'�����g�uw�R�d��Ȧ3� ��c�É|
�l_���ǰ�ė8F�J�m��լ.F#���6�#�:#�x��g�#O#ࡱ �O?�ɻn��cs�ࡱ��C'�#��3��뮻
#�@o_��g**+�����,V#�B6W��fk9_@�ϝ�‫ݳ‬k�m[ǣ�y�#^q�m�-�X�i��k)�p#\6zͻ�!�^���.doʶ��
�o#���C#�����
���
t#�-VEm4r���1"A��=##c/T#*#�#�?��˯�����n���tb�y�x0�.��K#Q�5w���� #‫ڵ‬
_ �
6n
_ _��VW##�####C]�]�v _
` Mu �� 9}zSM#A�/~��^x#�{�L�C��#�#��~���>#"{��7��r�� _ࡱ
_ �#O<�� {#�K
�ҕ�5�p<f��#6G8#!#&�lii�?o���
‫ٺ‬m۞�{�^ӦL��#H��vi9��(�#�C#�lQSD6�#�#*���#�#�/#�#��f#�x:�"�0I�]#