Sie sind auf Seite 1von 28

Anitlicher Asizeiger

fiir d a s G e n e ra lg o u v e rn e m e n t
dziennik u rz ę d o w y dla g e n e ra ln e g o g u b e rn a to rs tw a

^ n itlic h o B e k a n n tm a c h u n g e n s in d b e i d e r R e g ie r u n g d e s G e n e ra lg o u v e rn e -
U rz ą d o w e o b w ie s z c z a n ia d o r ę c z a ć n a l e ż y w £ r z e c h e g z e m p l a r z a c h R z ą d o w i Gmm
n e r a ln e g o G u b e r n a to r s tw a (U rz ę d o w i d la U s£ a w o d a w s£ w a ), K ra k a u 20, R e g ie ru n g * -
(A m t fu r G e s e £ z c e b u n g ), K ra k a u 2 0 , R e g ie r u n g s g e b a u d e , in d re if a c h e r A u s -
g e b a u d e . — P u b l i c z n e O g t O S Z O I l i a p rz e s y ła ć n a le ż y d o S z e fa b a s o w e g o R z ą d u
V ^ O g u n g e i n z u r e i c h e n , Ó ffe n tllcH e A n z e ig e n s i n d b e i m P r e s s e c h e f d e r R e s i e r u n g
G e n e ra ln e g o G u b e rn a £ o rs £ w a (R e d a k c jiJ D z ie n n ik a U r z ę d o w e g o ), K rak a u 2 0 , D o m P ra s y ,
G e n e r a l 8 o u v e m e m e n t s ( S c h r i£ £ l e i£ u n g d e s A m £ l i c h e n A n z e i g e r s ) , K r a k a u 2 0 , H a u s
A u s s e n r i n g 1 7 , n a p a p i e r z e z a p i s a n y m p o j e d n e j s £ r o n i e , z £ l u m a c z e n i e m ; g o £o«
P re sse , A u s s e n r in g 17. a u f e in s e i£ ig b e s c h r ie b e n e m P a p ie r m i £ U b e r *
w « d o d r u k u o g ło s z e n ia Z w y z n a c z o n y m te rm in e m m u s z ą n a d e jść n a j p ó ź n i e j
*e t ^ u n o d r u c k r e i f e l n z u s e n d e n ; b e f r i s £ e £ « A n z e i g e n m O ssen s p S £ e s £ e n •
n a 7 d n i p r z e d t e r m i n e m u k a z a n i a s ię .
7 T a g e v o r d e m E rs c h e in u n g s £ e rm in e in g e g a n g e n s e in .

1942 Krakau, 29. Mai / 29 maja 1942 Hr. 41

r r E R S O N A L N A C H R I C H T E N

K ra ft E rm ac h tig u n g dureh den G oneralgouverneur h a t sein en b ish e rig e n D ie n stg e se h aften im A m t des D is trik ts
^ er Staatsisekretar der R egierung berufen: K ra k a u , A b te ilu n g W irtsc h a ft,

Oen R e g ie ru n g s ra t den
D r. F lo ria n L o r z
D r. F rie d ric h I I e r i li g
m it W irk u n g vom 1. A p ril 1942 zum R e fe re n te n fiir Pres.se
m it W irk u ng vom 1. A p ril 1942 a is L ei te r d e r U n te r-
u n d P ro p a g a n d a d e r H a u p ta b te ilu n g E r n a h r u n g und.
®hteilung So zi a 1v ers ie h e r u n g d er A b te ilu n g A rb e it im
L a n d w irts c h a ft d er R eg ieru u g ,
Am! des D is trik ts G alizien,

den A ssesso r den R e g ie ru n g s ra t

H a n s -J och en H o e p f f n e r D r. H a n s M a n z a n o

m it W irk u n g v o m 1. M arz 1942 ale L e ite r d e r U n te ra b - m it W irk u n g vom 11. M ai 1942 ais R e fe re n te n zum S te ll-
bo lu n g G ew erbliehe W irts c h a ft im A n it des D is trik ts v e rtre te r des S ta a ts s e k re la rs d e r R e g ie ru u g u n te r A b­
ralizien, A b te ilu n g W irts c h a ft, u n te r A b b e ru fu n g v o n b e ru fu n g von sein e n b ish e rig e n D ie h stg e seh aften im A m t
*Hner b ish e rig e n D ie n stste llu n g ale R e fe re n t in d e r Re- des D is trik ts K ra k a u ,
S ierung, H a u p ta b te iln n g W irts c h a ft,
den F o rs tm e is te r
den Angee tell ten T h eo d o r N ii s s 1 e i m
E d w in K u n t z m it W irk u n g vom 15. M ai 1942 zum L e ite r des F o rs t-
a u t W irk u n g vom 1. M arz 1942 znm L e ite r d er U n ter- au fsic h te a m te s L u b lin u n te r A b b e ru fu n g v o n sein er bis­
® teilu n g T re u h a in d v e rw altu n g d er A b te ilu n g W irts c h a ft h e rig e n D ie n stste llu n g a is R e fe re n t im A m t des D is trik ts
Un -^.nit des D is trik ts G alizien u n te r A b b e ru fu n g von L u b lin , A b te ilu n g F o rsten ,

O ffen tlich e A nzeigen P u b liczn e o g ło s z e n ia


L S tr a f s a c h e n 4 . O łftl. Z u ste llu n g e n L S p ra w y k a r n e 4 . P u b lic z n a d o r y w a n ia
^ * r * ł« ig e r u n g e n 5 . H a n d e ls s a c h e it 2 . L icy tacje 5 . S p ra w y h a n d lo w e
3- A u tg e b a te 6 . V e rs e h ie d e n e s 3. W y w o ła n ia 4. R ó in a

^ ‘iteilung d e r S ch riftleitung Zaw iadom ienie R edakcji


l(j|^H’ N u m m er 29 des A m tlic h e n A n zeig ers vom 20. A p ril N u m er 29 D zien n ik a U rzędow ego z d n ia 20 k w ie tn ia 1942
ii' n e? thftlt I h r if o r d n u n g e n fiir- v ersc h ie d e n e G ew erbe zaw iera o rd y n a c je ta ry fo w ą d la ró żn y ch rzem io sł w o k r ę ­
Fol o- * S ^ r * k t G a l i z i e n . D ie A u slie f e ru n g dieser g u G a l i c j i . W y sy łk ę tego n a k ła d u u sk u teczn io n o ty l­
di© g.?,e^ ° l g’t e n u r n ach G alizien. E in e A u slie fe ru n g an
ko do G alicji. In n i o d b io rcy D zien n ik a U rzędow ego n u ­
oicht! 611 ^ IVK''u‘r dos A m tlic h e n A n zeig ers e rfo lg t
m e ru tego nie o trz y m a ją .
934 Ani tli eh er Amzeiger, J a h rg a n g 1942, Nr. 41 vom 29. Mai 1942

3. A u f g e b o t e 3. W y w o ł a n i a
Distrikt Krakau Okręg Krakau
Krakau [1505] Krakau f15053
Das B u rggericht in K rak au Sąd Grodzki w K rak au
den 5. Mai 1942; Akt. I. 3 Nc 1165/42 dnia 5 m aja 1942; Sygn. I 3 Nc. 1165/42
A uf A n tra g der S taatlichen A grarbauk, Hauptzweig- Na wniosek Państw ow ego B anku Rolnego, Oddział
stelle in K rakau, w ird ein A ufgebotsverfahren zwecks Y K rakau, zarządza sio postępowanie, celem umorzenia
K ra ftlo serk laru n g der in V erlust geratenen Wechsel, aus- dwóch weksli, które m iały zaginąć, w ystaw ionych i żyro-
gestellt und g irie rt durch Tow arzystw o Zaliczkowe in w anych przez .Towarzystw o Zaliczkowe w Chrzanowie,
Chrzanów, eingetragene Genossenschaft m it unbeschrank- Spółdz. zarejestr. z nieogr. odp. akceptow anych przez B a n k
ter H aftung. akzeptiert durch die Akzeptbank A. G. in W ar- A kceptacyjny S. A. w W arschau, a to
schau, und zw ar:
Nr. 62335 iiber Zl. 18128, fallig am 10. III. 1940 und Nr. 62335 na zł. 18128, płatny 10. III. 1940 i
Nr. 62336 iiber Zl. 15 808, fallig am 10. III. 1940. Nr. 62336 na zł. 15 808, płatny 10. III. 1940 r.
Die E igen turner dieser W echsel werden aufgefordert, in i wzywa sio posiadaczy weksli, aby weksle te do dni 60
60 Tagen, gerechnet ab 5. Mai 1942, sich zu melden und die- licząc od dnia 5 m aja 1942 przedłożyli Sądowi. W przeciw­
se W echsel dem G ericht vorzulegen, w idrigenfalls werden nym razie po upływ ie tego term inu, uznałby Sąd weksle
diese als k raftlo s und bedeutungslos erk lart. • za um orzone i bez znaczenia.
W. Dudek, B u rg rich ter W. Dudek, Sędzia Grodzki

Distrikt Warschau Okręg Warschau


Radzymin [1573] Radzymin [1573]
Bekanntmachung Obwieszczenie
Das H ypothekenam t in Radzym in gibt bekannt, dass das U rząd Hipoteczny w R adzym inie obwieszcza, że otw arte
N achlassverfahren nach dem verstorbencn Adam Jóźwik,
E igentum er der Siedlung Nr. 26 im Dorfe Sulejów, Ge- zostało postępowanie spadkowe po zm arłym A dam ie Jćź-dŚji
meiinde Jadów , K reis W arschau - Land, eroffnet wurde. wiku, w łaścicielu kolonii we wsi Sulejów N r. 26, gminy'--
Hyp. Reg. Nr. 984. Jadów , pow iatu warszawskiego. Nrep. hip. 984.
Der Schlussterm in des N aohlassverfahrens w urde auf 1 erm in zam knięcia postępowania spadkowego wyzna­
den 30. Novem ber 1942 iin der K anzlei des Hypothekenam - czony został na dzień 30 listopada 1942 roku w kancelarii
tes in Radzym in anberaum t. urzędu Hipotecznego w Radzyminie.
Warscha. [1507] W arschau [1507]
Bekanntmachung Obwieszczenie
Dor R] c h t erk omm i-ssa r der Konkursanasse der Veirsiche- Sędzia K om isarz Upadłości Tow arzystw a Ubezpieczeń
ruiRg^-Geselkschaft „E uropa“ A.-G. in Liquidation gibt dean „Europa" Sp. Akc. w likw idacji, na mocy ark 208 P raw a
feyndiiikus, dem Konkurs-sehuldner und den G laubigern auf
Grund de« A rt. 208 des K onkurs reehfcs bekannt, dass der Upadłościowego, zaw iadam ia syndyka, upadłego i wierzy­
erste yerteiiungoplan des Verm o gen 6 der K onkursm asse cieli, że sporządzony został pierw szy plan podziału fun­
au fg estellt ist, Der P la n liegt im S ek re ta riat der Kom- duszów m asy upadłości, który przeglądać możina w sekre­
ku rsab teiiu n g beim B ezirksgericht in W arschau (ul. Mio­ tariacie Sekcji Upadłościowej Sądu Okręgowego w W®"
dowa la, Zim mer 224), Sache Nr. II. U. 12/37 zur E insicht schau (Miodowa 15, pokój 224), Nr. spraw y II. U. 12/37
V!?K uiid es konnen binnen zwei Wochen nach der Ver- i w ciągu dwóch tygodni od obwieszczenia w D z i e n n i k u
o llan tlich u n g im A m tlichan A nzeiger fu r das Geueralgou- Urzędowym dla Generalnego G ubernatorstw a wnieść mo­
vernem ent E inspriiehe gegen den P la n erhoben werden.
żna zarzuty przeciwko planowi.
D er R iehtorkom m issar Sędzia-Kom isarz
iioriryk Gorazdowski, R ichter am B ezirksgericht H enryk Gorazdowski, Sędzia okręgowy .
Warschau [1501] Warschau [1501]
1. Bekanntmachung 1. Ogłoszenie
, h ierin it bekanntgegeben, dass lau t Beschluss N iniejszym podaje się do wiadomości, że uchw ałą spól-
x>ł ^ 61i ^ v o m ll. Mai 1940 die L iquidation der F irm a nikow z d. Ii-m a ja 1940 roku o tw artą została likw idacja
A■ £7- 1 - nh , ei'6ffnet wurde. Gleichzeitig werden lirm y „P łudy“ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością*
die G laubiger der obengenannten F irm a aufgefordert, in Jednocześnie wzywa się wierzycieli pom ienionej firm y,
dem in A rt. 268 des Handelsgesetzbuches vorgesehenen aby w term inie, w art, 268 Kodeksu Handlowego oznaczo­
Z-eitraum ihre A nspruche zu H anden des L iquidators tin ter nym, zgłosili swoje w ierzytelności na rące lik w id ato ra pod
nachlolgender A dresse zu m elden: adresem :
W arschau, N ow ogrodzkastr. 6 W. 3. W arschau, ul. Nowogrodzka 6 m. 3.
W acław Rembertowicz, L iquidator W acław Rembertowicz, L ikw idator
Warschau D431] Warschau [1431]
Nr. V. Co. 448/42 Nr. V. Co. 448/42
Bekanntmachung Ogłoszenie
Die V. Z ivilabteilung des Bezirksger.ichts W arschau gibt W ydział V Cywilny Sądu Okręgowego w W arschau
bekannt, dass am 1. Mai 1942 der A n tra g der A leksandra ogłasza, że w dniu 1 m aja 1942 r. wpłynęło do Sądu poda*
M orstin w ohnhaft m W arschau, K ujaw skastr. Nr. 3, beim 11>e A leksandry M orstin, zamieszkałej w W arschau przy
U ericht eiugegangen 1st, sie in den Besitz des Nachlasaes N ujaw skiej N r. 3, o wprow adzenie jej w posiadani®
lh res am 14. O ktober 1938 in W arschau verstorbenen Ehe- spadku po mężu J a n ie A ndrzeju W ładysław ie M arii Mor­
m anns Jam Andrzej W ładysław M aria M orstin, Sohn des stin, synu W ładysław a i P elagii M., zm arłym w dtniu 14-g®
.W ładysław und der P elag ia M.; einzuweisen. października 1938 r. w W arschau.
Intoigedessen werden die E rben des J a n Andrzej W ła­ W zywa się przeto spadkobierców J a n a A ndrzeja W ła­
dysław M a n a M orstin aufgefordert, innerhalb ein es Mo- dysław a M arii M orstina, aby w ciągu m iesiąca, licząc °d
E rschem en der dritten B ekanntm achung, ihre dnia ukazania się 3-go ogłoszenia, zgłosili swe praw a dK>
E rb seh attsan sp ruche nach dem V erstorbenen anzumelden. spadku po zm arłym.
Z. Cymermam, i V. des Leiters der Geschaftsstelle Z. Cymermam, w/z. Kierownika Sekretariatu
D zien n ik U rzędow y rocznik 1942, N r. 41 z d n ia 29 m a ja 1942 935

Warschau [1500] W arschau fl500]


Nr. V. Co. 1111/41 N r. V. Co. 1111/41
Bekanntm achung O głoszenie
Die V. Z iv ila b te ilu n g des B e z irk sg e ric h ts in W a rsc h a u W y d ział V C y w iln y S ą d u O kręgow ego w W a rsc h a u ogła-
8-ibt b ek an n t, dass das G erich t in d er S itz u n g am 29. A p ril sza, że n a w niosek J a n in y A ndrejew , żarn. w W a rsc h a u
*942 a u f A n tr a g d er J a n in a A n d rejew , w o h n h a ft in W a r­ p rzy ul. C zern iak o w sk iej N r. 141, S ąd n a posiedzeniu w d n iu
schau, C zern iak o w sk astr. 141, beschlossen h a t, das Y er- 29 k w ie tn ia 1942 r. p o sta n o w ił w drożyć postęp o w an ie w ce­
ta h re n zweeks T o d e se rk la ru n g des A le k sa n d e r A n d rejew lu u z n a n ia A le k sa n d ra A n d re je w a za zm arłego.
einzuleiten. A le k sa n d e r A n d rejew , syn S im o n a i N adziei z Ł abodzi-
A lek san d er A n d rejew , Sohn des Sim on A. u n d der N a ­ nych, u ro d zo n y w d n iu 1 listo p a d a 1891 ro k u w M oskwie,
dzieja geb. Ł abodzina, g eb o ren am 1. N ovem ber 1891 in Mo- o sta tn io zam ieszk ały w W a rsc h a u p rz y ul. G rzybow skiej
skau, zu letzt w o h n h a ft in W a rsc h a u in d er G rzy b ow skastr. N r. 69, w sty czn iu 1931 ro k u w y jech ał za g ra n ic e i d o ty ch ­
Nr. 09, ist im J a n u a r 1931 in s A u sla n d g e re is t u n d b ish e r czas nie pow rócił.
n ich t zu riick g ek eh rt.
D er Y ersch o llen e w ird a u fg e fo rd e rt, sp a te ste n s in n e rh a lb W zyw a si© zaginionego, aby n a jp ó źn ie j w ciąg u sześciu
v on sechs M onaten (vom B rse h e in e n d ieser B e k a n n tm a ­ m iesięcy, licząc od d n ia w y d ru k o w a n ia niniejszego ogło­
chung an g erech n et) sich im G erich t zu m elden, an d eren - szenia, zgłosił sie do S ądu, gdyż po u p ły w ie tego te rm in u
ta lls er n a c h A b la u f d ieser F r i s t fiir to t e r k la r t w ird. n a s tą p i u zn an ie go za zm arłego.
Alle, die irg en d w elch e N a c h ric h te n iib er das L eben oder W zyw a sie rów nież w szystkich, k tó rz y p o sia d a ją ja k ie ­
den Tod des Y ersch o llen en h aben, w erden eb en falls a u fg e ­ kolw iek w iadom ości o życiu i śm ierci zaginionego, a b y
fordert, iib e r die ih n e n b e k a n n te n T a tsa c h e n das G ericht o z n an y ch sobie fa k ta c h , zaw iad o m ili S ąd w pow yższym
d inertialb d e r oben an g eg eb en en F r i s t zu b e n a c h rich tig en . term in ie.
J . B ra l, S e k re ta r J . B ral, S e k re ta rz

Distrikt Radom Okręg Radom


Tomaschow-Maz, [1077] Tomaschow-M az, [1077]
Die L iq u id a to re n J u liu s R o sen b erg , w o h n h a ft in T om a- L ik w id a to rz y J u liu s z R osenberg, zam ieszk ały w T om a­
schow Maz., A lte n s ta d te rs tra s s e 4, W ła d y sła w R ózga, szowie Maz., A lte n s ta d te rs tra s s e 4, R ózga W ład y sław , za­
^ 'o h n h a ft im T om aschow -M az., H in d e n b u rg a lle e 20, T h eodor m ie szk a ły w T om aszow ie Maz., H in d e n b u rg a lle 20, D yko
B yku, w o h n h a ft in Tom aschow -M az., W ilan o w erstrasise 65, Teodor, zam ieszk ały w T om aszow ie Maz., W ila n o w e rstr. 65,
d er G esellseh aft m it b e s e h ra n k te r H a ftu n g u n te r dem Na- S p ółki z ogr. odp. pod nazw ą T om aszow ska S p ó łk a B u­
dieu T o m asch o w er B a u g e se llsc h a ft in T om aschow -M az., d o w la n a w T om aszow ie Maz., z a w ia d a m ia ją o o tw arc iu
Seben die E ró ffn u n g d e r L iq u id a tio n d ieser G esellsch aft lik w id a c ji tejże spółki i w zy w a ją w ierzy cieli do zg łasza­
oekainnt u n d fo rd e m die G la u b ig e r z u r A nm eldum g I h r e r
f. o rd eru n g en b in n e n d rei M o n ate n ach d e r Y ero ffen t- n ia sw ych w ierzy teln o ści w c ią g u trzech m iesięcy od d a ty
o ch u n g auf. ogłoszenia.

4. O ffentliche Zustellungen 4. Publiczne pow iadom ienia


Distrikt W arschau Okręg Warschau
W arschau [1452] W arschau [14521
i G eistlich e G erich t des O rth o d o x en K o n sisto riu m s S ąd D uchow ny K o n sy sto rz a P raw o sła w n e g o w W a r­
p ” a.rschau, S ig ism u n d str. 13, la d e t h ie r m it folgende sch au , ul. Z y g m u n to w sk a 13, n in iejsz y m w zyw a n a stę p u ­
ersoinen, d ereń A u fe n th a lt um bekannt ist, zurn E rseh ei- jąc e’ osoby, k tó ry c h m iejsce p o b y tu je s t niezińane, do star
i v r r u 01' m G eistlich eu G e ric h t a m 24. J u n i 1942, u m w ierna si© w S ądzie D uchow nym w d n iu 24 czerw ca 1942
U h r m o rg en s, v o r: ro k u o godz. 11-tej ra n o celem p rz e słu c h a n ia:
1) Zofię z S tobachów P elcer, ja k o pozw aną w sp raw ie
jP Z ofia P elcer, geb. S to b ach , a is B e k la g te in d er E he- z pozw u i-ej mQŻa T adeu sza Peloeira o rozwi^zaaiiB związku,
•aenłun g ssach e a u f G ra n d eiinas A n tra g e s ih re s E h em an - m ałżeńskiego z pow odu niezgodności c h a ra k te ró w i fa k ­
W 8, la d e u s z P e lc e r, w egen C h a ra k te rd iffe re n z e u u n d ta t-
ehheh en E h e z e rfa lls s e it 1937, tycznego u s ta n ia m ałż eń stw a od 1937 roku,
2) Iz y d o ra B ojan o w sk ieg o , ja k o pozw anego w sp ra w ie
dn B o jan o w sk i, a is B e k la g tc n in d er E heschei- z pozw u jego żony K ry s ty n y M a rii z F iszeró w Bon ano w-
J -n g s s a c h e a u f G ru n d ein es A n tra g e s s e in e r E h e fra u sk iej o ro zw iązan ie zw iązku m ałżeńskiego z pow odu n ie­
1.;Y.!/n a 'M a ria B o jan o w sk i, geb. Fisizer, w egen C h arak - zgodności c h a ra k te ró w i fak ty czn eg o u s ta n ia m ałż eń stw a
Cutlerenzon u n d ta ts a c h lic h e n E h e z e rfa lls s e it 1939 u n d od 1939 ro k u , i
der p f a r 'la S zy m ań sk i, geb. S iegieńczuk, a is B e k la g te in 3) M a rię z Siegieńozuków S zy m ańską, ja k o pozw aną
B h e sch eid u n g ssach e a u f G ru n d eines A n tra g e s ih re s w sp ra w ie z pozw u je j m ęża T ad eu sza S zym ań sk ieg o
m a ?n es T ad eu sz S z y m a ń sk i w egen O h a ra k te rd iffe re n - o ro zw iązan ie zw iązku m ałżeńskiego z pow odu niezgodno­
Und ta ts a c h lic h e n E h e z e rfalls. ści c h a ra k te ró w i faktycznego u s ta n ia m ałżeństw a.
oben ®e^ord© n u n d P e rso n e n , denen d er A u fe n th a lt der W sz y stk ie u rz ę d y i osoby, k tó ry m m iejsce p o b y tu wzy­
(o • '^ ^ a n in te n P e rs o n e n b e k a n n t ist, w erd en geb et en, dem w an y ch osób je s t znane, proszone s ą o p o d anie S ądow i
1 wichen G erich t d ereń A n sc h rifte n m itzu teilen . D uchow nem u ic h adresów .

Distrikt Radom Okręg Radom


Ra«ł°m [146&] Radom [1466]
n O ffentliche Zustellung Doręczenie publiczne
N a u fm a n n A lfred P e t e r , w o h n h a ft in R adom , K upiec A lfre d P e t e r, zam ieszk ały w R adom iu, Sien­
P -T t^ w a c z a s tra is s e . 18/7, — P ro z e ssb e v o llm a c h tig te r: kiew icza 18/7, — pełnom ocnik procesow y: ad w o k at H einz
E b f:f .San^ a lt H einz S ch m itz in R adom , k la g t g egen die S chm itz w R ad o m iu , sk a rż y przeciw ko m ałżonce S ophie
© u t . ! u U S o p h ie P e t e r , geb. B a rtn ic k a u n b e k a n n te n A uf- P e t e r , z dom u B a rtn ic k ie j, nieznanego m ie jsc a p o b y tu ,
7. I n r i n J c®en E h e sc h e id u n g m it dem A n tra g e , die am o rozw ód, z w nioskiem o ro zw iązan ie w m y śl § 55 U sta w y
Ebn™ j Seschlosseine E h e d e r P a rte ie n gem ass § 55 des M ałżeńskiej m ałże ń stw a z aw arte g o m iędzy s tro n a m i dn ia
7 lip ca 1921.
Zu eSe--zes ? u scheiden.
Bek-1'i JY ^odlichen V e rh a u d lu n g des R eeh tsistreits w ird die W zyw a się pozw aną do sta w ie n ia się n a ro zp raw ę u s tn ą
15 Tnf; i nY,0 r d as D eu tsch e G e ric h t in R ad o m a u f den w pow yższym sporze p ra w n y m d n ia 15 lip c a 1942, o godz.
' 94-, v o rm itta g s 9 U h r, g elad en . 9 p rzed p o łu d n ie m przed S ąd em N iem ieckim w R adom iu,
Wadom, d en 14. M ai 1942 R adom , d n ia 14 m a ja 1942
D as D eu tsch e G ericht S ą d N iem iecki
m A m tlic h e r A nzciger, J a h r g a n g 1942, N r. 41 vom 29. M ai 1942

Distrikt Galizien OójiacTb rajiHrauHa Okręg Galizien


Lemberg r147()i Lemberg
R. 21/41 [1470]
R. 21/41
O ffentliche Zusfallung Doręczenie publiczne
In S ach en d e r F r a u A d elh eid A gnes K a t z geb. K o tzu r W sp raw ie m ałżo n k i A d elaid A gnes K a t z , z dom u
m D rohobycz, D is tr ik t G alizien, S c h k o ln a stra sse 7, K la- K o tz u r w D rohobyczu, d y s try k t G alizien, ul. S zkolna 7,
?oericn ’^ ^ . ,ll,l re P E h e m a n n S im on K a t z , geb. ani pow ódki przeciw ko je j m ałżonkow i S im onow i K a t z o w i,
18..:8. 1904, A ie n ta rie r, zu letzt w o h n h a ft gew esen hi D ro­ urodzonem u 18. 8. 1904, n ie ą ry jeżykow i, o sta tn io zam ieszka­
hobycz, je tz t u n b e k a n n te n A n fe n th a lts, B ek lag ten , \v-gen łem u w D rohobyczu, obecnie nieznanego m ie jsc a pobytu,
E h esch eid u n g , h a t die K la g e rin folgenden A p tra g beiin pozw anem u, o rozw ód, pow ódka p o sta w iła przed S ądem
b o n d e rg e ric h t L em b erg a is D eutschen G erich t g e ste llt: S p e cja ln y m w L em b erg n a stę p u ją c y w niosek:
1) Die am 5. N o vem ber 1932 im R a th a n s zu K a tto w itz
geschlo ssen e E h e w ird gesehieden. 1) M ałżeństw o z a w a rte d n ia 5 listo p a d a 1932 w ra tu sz u
2) D er B e k la g te h a t die K o ste n des R e c h tsstre its zu w K a tto w itz uniew ażnić.
tra g e n . 2) P o zw an y m a ponieść k o szta sp o ru p raw nego.
Zllr m b n d lich en V e rh a n d lu n g w u rd e b estim m t T erm in u stn e j ro z p raw y zo sta ł w yznaczony n a ś r o d ę
a u f M i t t w o c h d e n 15. J n 1 i 1942 v o r r a . 8,45 U h r v o r 15 1 i P c a 1942, o g o d z . 8,45 p r z e d p o ł u d n i e m przed
dem S o n d e rg e n c h t in L em berg, U n iv e rsita tsg e b a u d e , M ar- Sądem S p e cjaln y m w L em berg, U n iv e rsita tsg e b a u d e , M ar-
sehallstrasćTe 1, Z im m er N r. 2. sc h a lłs tra s s e 1, pokój N r. 2.
biesem T e rm in w ird d er B e k la g te h ie rm it geladen. N in ie jszy m w zyw a się pozw anego do sta w ie n ia się w ty m
O ilen tlich e Z u ste llu n g w u rd e m it B esch lu ss des S o nder- term in ie. D oręczenie publiczne zo stało zarządzone p o sta ­
g e n c h ts L em b erg vom 4. M ai 1942 a n g eo rd n et. now ieniem S ą d u S p ecjaln eg o w L em b erg z d n ia 4 m a ja 1942.
L em berg, am 4. M a i-1942 L em berg, d n ia 4 m a ja 1942
G e sc h a ftsste lle des S o n d e rg e ric h ts K a n c e la ria S ąd u S pecjalnego

5. H a n d e ls s a d ie n 5. S p raw y h a n d lo w e
Distrikt Krakau Okręg Krakau
Krakau [1418] Krakau [1418]
H andel s r egi s t er D eutsches G erich t K ra k a u
R e je s tr h a n d lo w y S ąd u N iem ieckiego w K ra k a li
den 7. M ai 1942 d n ia 7 m a ja 1942
H. R. A. 13. H. R. A. 13.
V eranderung Zmiana
D e u t s c h e U n i f o r m i e r u n g s s t a 11 e V e r ­ D e u t s c h e U n i f o r m i e r u n g s s t a 11 e V e r-
ka u 1 s s t e 11e de r R e i c h a ze ugmeis ter ei
K a r 1 M a r e t Die F ir m a is t g e a n d e rt in : D eutsche k a uf s s t e l ł e d e r R e i c h s z eugmeisterei
L m t w m i e T O ^ t a t t e V erkaufs^fcelle d er R eichszeugm ei- K a rl M arek & Co. O ffene IIam delsgesellschaft. P a n i R o sa
sterei, K a rl M arek & Co. O tfen e H a n d e lsg a seltech a ft. F r a u K anczler, W ien, p rz y s tą p iła do p rze d się b io rstw a ja k o oso­
K osa K an czler, W len, is t in da,s G esch aft ais p e rsó n lieh biście odpow iedzialna spółniczka. S półka rozpoczęła sw oje
h a tte n d e G ase llsc h a fte rin ein g e tre te n . D ie G esellseh aft h a t
am 29. J u l i 1941 begomnen. Z u r V e rtre tu n g d er G eselschaft czynności dn ia 29 lip ca 1941. K a żd y z kiero w n ik ó w je s t
u J-p,e r D cse lsc h a fte r f u r sdch a lle in b e re c h tig t. D er Ge- u p ra w n io n y do zastęp o w an ia p rz e d się b io rstw a sam d la
ischal tszw eig b esteh t in d e r H e rs te llu n g je g lic h e r A r t von siebie. Cel p rze d sięb io rstw a polega n a w y k o n y w an iu w szel­
M ass a r beat f u r H e rre n , D am en -K leid er u n d U niform em so­ kiego ro d z a ju p ra c na m ia rę d la panów , p a ń i daieci oraz
w ie des G ross- u n d K le in h a n d e łs m it d iesen E rz eu g n issen u n iform ów , ja k rów nież h a n d e l h u rto w y i d etaliczn y ty m i'
n.iorm-S'tueken u n d Z u b eh o r a ll e r A r t sowi© H erreu]m o­ w yrobam i, m u n d u ra m i i p rzy n ależn ościam i w szelkiego ro ­
derny a ren.
d zaju oraz p rze d m io tam i m ody m ęskiej.
Krakau
[1416] Krakau ri4i6i
H a n d e ls re g is te r D eu tsch es G erich t K r a k a u ^
K ra k a u , den 7. M ai 1942 R e je s tr h a n d lo w y S ą d u N iem ieckiego w K ra k a u
K ra k a u , d n ia 7. m a ja 1942
H. R. B. 68.
H. R. B. 68.
S t r a s s e n v e r k e h r s - G e s e l l s c h a f t m i t b e-
S t r a s s e n v e r k e h r s - G e s e l l s c h a f t m it be-
hei-in d ^ -e £ H a f t u n g. D er S itz d e r G eseltsch aft s c h r a n k t e r H a f t u n g. S ied zib a S p ó łk i z n a jd u je
b e u n d e t sich m K ra k a u . G eg en stan d des U n te rn eh m e n s is t: się w K ra k a u . P rz e d m io te m p rz e d się b io rstw a je s t:
U die U b ern ah m e, D u rc h fiih ru n g , V e rm ittlu n g un d Ab-
re c h n u n g von B e fó rd e ru n g s le is tu n g e n m it K r a ftfa h r- 1) p rzy jm o w a n ie, p rzep ro w ad zan ie, p o średniczenie i ro z ­
zęugen u n d a n d e re n S tra s s e j- n ^ k e h r s in itte ln in n e rh a lb des ra c h u n k i w y k p n ań tra n s p o rtó w sam o ch o d am i ciężarowym
m i i in n y m i śro d k a m i k o m u n ik a c ji drogow ej w obrębie
G e n e ra lg o u v e rn e m e n ts u n d im g re n z iib e rsc h re ite n d e n V e r­ G en eialn eg o G u b e rn a to rstw a oraz w k o m u n ik a c ji p rz e ­
kracza.! ącej g ra n ic e tegoż,
de2* P - L e 1iitw irk u n § li <ń d e r r e g e lu n g u n d D u rc h fiih ru n g 2) w sp ó łd ziałan ie p rz y re g u lo w a n iu i p rz ep ro w a d za n iu
™ U ,e "- *“ * * > * ™ i < * « » d e o b sad y sam ochodow ej d ro g ą z a k ła d a n ia p u n k tó w p rz e ła ­
dunkow ych,
J die B e tre u u n g d er F a h rz e u g h a lte r u n d d e r F a h re r, de-
3) z a o p a try w a n ie w ła śc icieli sam ochodów i szoferów ,
g/ ee ftui ihwit, 1°vXieiy ?i8'ilt,i eiSi
e rm itte o d uern ga b?ng e V0Ii
re e h ndeer
t wG esellseh aft durch-
erden, k tó ry c h p ra c e tra n s p o rto w e zo sta ły p rzeprow adzone, za-
4) die E r ric h tu n g , U n te rh a ltu n g u n d F ó rd e ru n g von E in - posredniczone lu b rozliczone przez spółkę,
. D z a k ła d an ie^ u trz y m y w a n ie i p o p ie ra n ie u rz ą d z e ń -s łu ­
lu n n o T r n ‘Akie h* ( b e rn a ll]? e; D u rc h fiih ru n g , V e rm itt- żących do p rzejęcia, p o śred n ictw a lu b ro z ra c h u n k u p ra c
ler Hei -e A b re c h n u n g von B e fó rd e ru n g s le istu n g e n oder
% dfe d6r E a h ^ e iig h a lte r o d er F a h r e r dienen, tra n sp o rto w y c h lu b do z a o p a trz en ia w łaścicieli sam ocho­
o) die S ic h e ru n g d er B e fó rd e ru n g sle istu n g e n g egen V er- dów albo szoferów ,
”wie A“ ™'' VerSEuS- 5) zabezpieczenie p rą c tra n sp o rto w y c h przed szkodam i
i s tra ta m i, n. p. d ro g ą p rze p ro w a d zen ia ubezpieczeń oraz
die m it dem G esell- u iszczan ie p re m ij ubezpieczeniow ych itp.,
steh en ! m itte lb a r o d er u n m itte ib a r in V e rb in d u n g 6) w y k o n y w a n ie w szelkich czynności p o śred n io lu b bez­
pośrednio związanych z celem p rze d się b io rstw a .
D ziennik U rzędow y rocznik 1942, N r. 41 z d n ia 29 m a ja 1942 937

Die G esellschaft is t b e re e h tig t, z u r E r fiillu n g d ieser A uf- S p ó łk a je s t u p ra w n io n a do z a k ła d a n ia filij, składów


Saben, F ilia lie n , N ie d e rla ssu n g e n u n d A u ssen śtellen im i oddziałów zew nętrznych, służących do w y k o n a n ia po­
breneralgouvernem ent zu e rric h te n u n d die im G eneral- w yższych zadań, oraz do p rze jm o w an ia filij, składów i od­
Souvernem ent ta tig e n F ilia lie n , N ie d e rla ssu n g e n un d działów zew n ętrzn y ch in n y c h p rzed sięb io rstw o podobnym
A ussenstellen a n d e re r U n te rn e h m e n m it g leich en oder lu b id en ty czn y m celu.
atm liehen G eschaftszw ecken zu iibernelim en.
. Das S ta m m k a p ita l b e tra g t 200 000 Z loty. G e se h a ftsfiih rer K a p ita ł zakład o w y w ynosi 200 000 złotych. K iero w n ik em
18t H ein ric h H in te rb e rg , K ra k a u . G esellsch aft m it be- je s t H e in ric h H in te rb e rg , K ra k a u . S p ó łk a z o g rau iczo n ą
- g ^ t a k t e r H a ftu n g . D er G e se llsc h a ftsv e rtra g is t am odpow iedzalnością. U m ow a spółki zo sta ła z a w a rta dnia
is. A p ril 1942 e rric h te t. D ie G esellsch aft w ird, w enn m eh rere 18 k w ie tn ia 1942, P rz ed staw icie lstw o spółki sp ra w u ją w ra-
G esehaftsfiih rer b e ste llt sind, d u rch zwei G e se h a ftsfiih rer zie p rz y ję c ia k ilk u k ierow ników dw aj k iero w n icy w spól­
Sem einsam oder d u rc h ein en G e se h a ftsfiih re r gem einsam nie lu b je d e n z kiero w n ik ó w w raz z p ro k u ren tem .
,:>iit einem P ro k u ris te n v e rtre te n .
..A is n ic h t e in g e tra g e n w ird noch b e k a n n tg e m a c k t: D ie P o za w pisem po d aje się jeszcze do w iadom ości, że p u ­
p iten tlic h e n B e k a n n tm a c h u n g e n d er G esellsch aft erfolgen bliczne ogłoszenia spółki będą m ia ły m iejsce w D zienniku
lm ..A m tlichen A n zeig er ftir das G e n e ra lg o u v e rn em en t“ U rzędow ym dla G eneralnego G u b e rn a to rstw a i w K ra k a u e r
und i n der K ra k a u e r, W a rs c h a u e r u n d L em b erg er Zeitung. Z eitung, W a rs c h a u e r Z eitu n g i L em b erg er Z eitung.

K ^akau [1422] Krakau [1422]


H a n d e lsre g iste r D eutsches G erich t K ra k a u R e je str h a n d lo w y S ąd u N iem ieckiego w K ra k a u
Krakau, den 7. M ai 1942 K ra k a u , d n ia 7 m a ja 1942
D. R. B. 58 II. R. B. 58
Loschung Likwidacja
\ a c. u m O i l C o m p a n y A k t i e n g e s e l l - Vacum Oil C om pan y Aktiengesell-
8 c h a f t. s c h a f t.
* Die Zweigniederlassuing der F ir m a in K r a k a u is t von F ilia sp ó łk i w K ra k a u została w drodze urzędow ej z li­
nits wegem g elosckt. kw idow ana.

Krakau [14191 Krakau [1419]


H a n d e lsre g iste r D eutsches G erich t K ra k a u R e je str h an d lo w y S ą d u N iem ieckiego w K ra k a u
K rak au , den 7. M ai 1942 K ra k a u , d n ia 7 m a ja 1942
D. R. B. 69. H . R. B. 69.
N eueiniragung Nowy wpis
Ds t e u r o p a i s c h e V e r l a g s a n s t a l t G e s e ll- O s t e u r o p a i s c h e V e r l a g s a n s t a l t Gesell­
o.° h a f t m i t b e s c h r a n k t e r H a f t u n g . D er s c h a f t m i t b e s c h r a n k t e r H a f t u n g. S ie­
der G esellsch aft b efin d et sieh in K ra k a u . G eg enstand dziba spółki z n a jd u je Się w K ra k a u . P rz e d m io t przed się­
\ U nternehinens: b io rstw a :
a) die H e rs te llu n g u n d d er V e rtric b von D ru ck erzeu g n is- a) p ro d u k c ja i sprzedaż a rty k u łó w d ru k a rs k ic h i szkol­
Z Und L e h rm itte ln a lle r A rt, n ych w szelkiego ro d zaju ,
o) der W e ite rv e rk a u f von v e rla g sfre m d e n D ruckerzeug- b) dalsza sprzedaż w szelkiego ro d z a ju a rty k u łó w d ru ­
issen u n d L e h rm itte ln a lle r A rt d u rc h ein „B ar- u n d k a rsk ic h i szkolnych in n y ch w ydaw nictw ', za p o śre d n ic­
gp'° SS80rtim e n t“, d u rch R eise- u nd V ersa n d b u c h h an d lu n - tw em „B ar- un d G ro sso rtim e n t11 przez k się g a rn ie podróż­
tn •1,1’ durch eig en e S o rtim e n tsb u c h h a n d lu n g e n u h d L ehr- ne i w ysyłkow e, przez w łaspe k się g a rn ie so rty m en to w e
111 De han d lu n g en , i sk lep y a rty k u łó w szkolnych,
all »e ó n tg e ltlie h e A u sle ih u n g von D ru ck erzeu g n issen c) p ła tn e w ypożyczanie w szelkiego ro d z a ju a rty k u łó w
in v e rla g se ig e n e r und v e rla g s fre m d e r P ro d u k tio n e n d ru k a rs k ic h p ro d u k c ji w łasnego w y d aw n ictw a oraz in n y ch
>.... V_en S o rtim e n tsb u c h h a n d lu n g e n an g esch lo ssen en Leih- w ydaw nictw w w ypożyczalniach połączonych z k s ię g a r­
ouchereien. n iam i so rty m en to w y m i.
a h n r ? eseD schaft k a n n zu diesem Zwecke g le ic h a rtig e oder S półka je s t u p ra w n io n a do k o o p to w a n ia w powryższych
betp-p D n te rn e h m u n g e n e rw erb en u n d sich an solchen celach podobnych lu b id en tycznych przedsiębiorstw ' oraz
S o rt' ®*e k a n n Z w eig n ied erlassu n g en e rrie h te n und do uczestniczenia w nich. Może ońa zak ład a ć filie oraz
Ve D nieu tsb u c h h a n d lu n g e u , die m it e in e r L eih b iich erei o tw ierać i-„utrzym yw ać k się g a rn ie so rty m e n to w e połączo­
sehim ie n sind, e ró ffn e n u n d u n te rh a lte n , sow ie alle Ge- ne z w yp o ży czaln iam i książek, oraz o rg anizow ać w szelkie
a ite betreiben, die den G esellsch aftszw eck fó rd ern . p rzed sięb io rstw a służące pow yższym celom spółki.
ist \r ,*am in k a p ita l b e tra g t 40 000 Z loty. G e se h a ftsfiih rer K a p ita ł zakład o w y w ynosi 40 000 złotych. K iero w n ik iem
f l l e nla ^ sle ite r H einz S tro zy k , K ra k a u . je s t z a rzą d za ją cy w ydaw nictw em H einz S to rzy k , K ra k a u .
Vpi,+bel‘Schaft m it b e sc h riin k te r H a ftu n g . D er G esellschafts-
Wiril r st am 16- A p ril 1942 e rric h te t. D ie G esellschaft S p ó łk a z o g ran ic zo n ą odpow iedzialnością. U m ow a spółki
re c utisgiiltig d u rch ein en G e se h a ftsfiih re r, oder w enn zo stała zaw m rta d n ia 16 k w ie tn ia 1942. P rz e d sta w ic ie lstw a
Sa ere b estellt sind, d u rc h zwei G e sc h a ftsfiih re r gem ein- spółki będzie praw m ie sprawowr!tł k ie ro w n ik lu b w razie
ristpi7e r^tretem D ie G esellsch aft k a n n au ch d u rc h P ro k u - p rz y jęc ia k ilk u kierow m ików , dwmch kiero w n ik ó w w spól­
d iP tt * K in z e lp ro k u ra o d er m it G e sa m tp ro k u ra , wobei nie. Z astępow ać sp ółkę m oże tak że p ro k u re n t obdzielony
W rist* te rs c h rifte n eines G e sc h a ftsfiih re rs u n d eines P ro - p ro k u rą w y łączn ą lu b zbiorow ą, p rz y czym w y m ag a się
t|.(1t,,.:en ° d e r zw eier P r o k u ris te n e rfo rd e rlic h sind, v e r- podpisu jed n eg o z kierow m ików i jed n eg o z p rokurentów '
eten w erden. lub dw óch p ro k u re n tó w .
. i

Krynica [1437] K rynica [1437]


G p^ D rund des B esch lu sses d e r Gon e ra 1v ers am in b in g der P im eH H H M 3 a r a j ib H H X 3 6 o p iB K O O iiep aT H B H „ n p o r p e c c “ , k o o ii.
15 MaSe^ a f t ..P ro g re ss1*, m . b. H . in B ad K ry n ic a , vom 3 B ią n . y ą ij ia M H b K p i n n m i , 3 ąns .15. óep e3H 5i 1942., 3 M in e n o f lo -
d ert .W . . w u rd e d as S ta tu t d er G en o ssen sch aft gean- T e n e p im H iii C T aryr K ooneparnB H Ha hobhO C T aryT , npa nowy
wobei die E in z a h lu n g s fris t v e rla n g e rt w urde.
n p o a o B łK e H o p e n e n e g i. Bnaar Ha y ą b i.
W rm t ]s‘amri:[eilh a n g d a m it g ib t die G en o esenschaft be- y 3B H 3i<y 3 T »M , K o o n e p a T H B a s a H B jis e , m o B ona roT osa 3a-
derp, ‘. , ! s s *e b e re it ist, a lle G la u b ig e r zu befriedigon,
bestoi o rderu n g c n a m T ag e d er letzten B e k a n u tm a c h u n g CnOKOITH BCl’x B ip H T eJ liB , HKHX n p e T e il C i l iCHVB ST H M yTb B ani
Ker , ' f n w er.dein, o d er die z u r S ic h e ru n g noch n ich t fa lli- ocTaHHbpro orojsouieHHH, a 6 o 3 jioschth ą o c y ą o B o r o A en o3iiT y
CericTif17 sD D tig e r F o rd e ru n g e o b e n o tig te ó B e tra g e bei cyM y n o T p ió n y Ha 3 a 6 e 3 n e u e H n a n p ereH ciH n en aarn H X hh cn ip -
drei \ i,.zu k in te rle g e n . Die G la u b ig e r die sich n ic h t bionen hhx. B yąeM o y B a a ia iH , m o B ip n r e a i, suci BnpoąoBBC 3 MicaniB
me] den lu ,^u naf'k diesem T a g e bei dm- G enosaenschaft Bin a n a scT aH H boro oro o o m eH H a He 3 r o jio c a r b e a ą o ic o o n e p a -
v °rś tand a ^* m i d e r besehl«®seoen A n d e ru n g can-
THBH, n oroą> K yioT b ca Ha ąso 3M iny c ia T y T y .
A m tlicher Anzeiger, Ja h rg a n g 1942, Nr. 41 vom 29. M ai 1942

Distrikt Warschau Okręg Warschau


W arschau
CHEM ISC HE INDUSTRIE- UND HA N D ELS-W ER K E LUDWIG S P I E S S & SOHN A. G. WARSCHAU [1504]
B iia n z flir d as J a h r 1941
Aktiva Zloty P a s is i v a Zloty
I. Amlagevermogen I. E igenkapital
Grundstiioke A nlagekapital . . . .
in W arschau . , , 7 500 000,—
1107 414,— R eservekapital . . . . 1170 000,—
in Tairchomin 2198 629,— S onder-Reservdkajpital
in Rybienko-Gaj 2 200 000,—
56 213,10 II. A m ortisationskapital
in W aw er-A nin . 6 058,51 baldo vom V o rjah re . .
in K alisch Nr. 1453 . . . . 11 897,08 3 036 402,72
A bgeschrieben im Be-
in Gartensta-dt „O stoja Pęcicka" 10 000,— ric h tsja h re . .
Fabrikgebaude 5 125,60
Zugeschrieben im B erichts-
in T a r c h o m i n ......................... 1220 680,27 j a h r e ............................... 276 849,— 271723,40 3 308126,12
in T archom in im B au . . ! ! 239 261,15
II I. V erpflichtungen
W irtsch af tsgebaude G laubiger
in W a rnsrtcw,h. a u ^ ............................... 284 599,32 B a n k a k z e ip te ............................... 300 000,—
in 1TI 'oarchom in 299476,41 O bH fation der „Tow. Kred. Prz'em
in K alisch Nr. 1453 3 000,— 755 584,70
W ohngebaude B anken K ontokorrent 217 755,-
in W a r s c h a u ......................... 2 778 483,01 B anken fiir Diingem ittel-W echsei
in Tarchom in 335 486,93 au s H erauisgabeanspriichen . 412 758,03
M aschinen und A pparate L ieferanten . . . . . . 2 332 597,27
im W arschau . . . . A bnehm er 435 796,82 4 454 491,82
318 672,30
in T archom in • 1586 394,18 R eserve fiir S teuern . . . , 679 899,67
B etriebs- und Ges c h af ts a us s ta t tumg A kzeptationsbank . . . . 2 504 847,—
in W a r s c h a u ......................... 621855,54 D iverse Komten . . . . ! 348 210,45
in T archom in 21762,48 PaiSiSivpoisten zur R echnungsabgren
P a te n ts . . z u n g ............................... 55154,43
165 000,— 11264 901,28 N ichtabgehobene Dividend'e ,
II. U m laufsverm ogen 215 018,37
Kas'scn best and und Bainkguthaben 247 634,39 Gewinmisaldo vom J a h re 1940 36143,65
W ertpapiere G e w i n n ......................... 649 682,88
158 887,40
F ord eru n g en im Inkasso 391 726,40
A ktien und B eteiligungen 51694,—
R ohstoffe und Hilfsstoff©
a) R ostoffe . .
1245 377,06
H ilfs- und Treibstoffe 137 093,07
Jtlalbfabrikate . . . . 422 714,41
F e rtig fa b rik a te und W aren 3 961 863,18
W aren unterw egs
o ch u ld n er 70012,66
A bnehm er 2 291 348,72
L ieferanten . 653 652,70
F o rderungen bei G utbesitzeru
a; lo rd e ru n g e n aus V ertrag en
M T ł der A kzeptationsbank . 1563 324,36
Dj A kzeptationsbank fiir Einzah-
, Inngen au f Akzepte 324 145,73
e> Akzepte der A kzeptationsbank
« ? Poirtefeuille . . . . 304 491,—
dj 1 ocrderungen aus Herau&gabe-
amspruchen ................................ 22 307,04 .11846 272,12
A ktivposten zu r R echnungsabgren-
* * * * * • • • 10 400.99
A usserbilanzposten 23 121 574,39
A usiserbi Ianzpos ten 23121 574,3#
Verschiedene fiir diekontierto W echsel . 112 628,40 V erbindlichkeit d er Giros 112 628,40
Verlust- und Gewinnrechnung fur das Jahr 1941
Zloty K r edit Z loty
403 750,—
1563231,96 B ru tto erlo s a u d er Fabrikatiom u n d a u s dem
Ve-rkauf suinkoeten . 1 360 851,99 V erkauf ................................
6 487 286,38
Handelunigisunk Oisten . 1463 285,14 E in b rin g u n g abgeschiriebaner F orderung en
K reditkostan 10 911,29
173 684,82 Kurearferage
IS ; : 930 895,86
53043,18
tt ,. j ' , ' •
.Verschiedene E rtra g e . . . . . . . .
9 328,67
114146 21
9

£ S d e n lfc! k0?t61! d6r m C ' he' •’ 271815,02


41 845,—
y kerw aren Abn*hmf™ A pothe
556 260,75
‘V m ittel an A bnehm ern V0(n Dunge-
360 863,07
y L e b £ s d a u ™ 'titi'°11! 11 ™ n ’k " ZOT
11842,— 7191368,79
A bschrei bungen
Reingewinm . 276 849,—
649682,88
r , . . . . . 8117 900,67
«ii/3uu,e# 8117 900 6
J a h r 1941 fa '/ h i , * a T ^ fiir M ^ H e rro n A itio n a r e d av o n , d a ss d ie D iv id e n d . f o r d a .
F irm a fa W arschao, ^ ^ M“ 1942
Dziennik Urzędowy rocznik 1942, Nr. 41 z dnia 29 m aja 1942 939

Warschau [1594]
PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE ZAKŁADY CHEMICZNE LUDWIK SPIESS I SYN S. A. WARSCHAU
Bilans za 1941 rek
Stan czynny Złotych Stan bierny Złotych
M ajątek stały I. K ap itały własne
Place K ap itał zakładowy . . . 7 500 000,—
yr W arszaw ie . . . . . . 1107 414,— K ap itał z a p a s o w y ......................... 1170 000,—
w T archom inie . . . . . . 2198 629,— K ap itał specjalny rezerwowy . 2 200 000,—
w R ybienko-G aju . 56 231,10 II. K a p itał am ortyzacyjny
w W awrze-Aninie . 6 058,51 Saldo z roku ubiegłego 3 036 402,72
w Nr. 1453 w K aliszu . . . . 11 897,08 Odpisano w r. sprawozd. 5125,60
w „M iasto-Ogród“ Os! oj a Pecioka 10 000,— Dopisano w r. spraw ozd. 276 849,— 271 723,40 3 308 126,12
Budynki fabryczne III. Zobowiązania
W T a r c h o m i n ie ......................... 1220 680,27
w T archom inie w budowie 239 261,15 W ierzyciele
Budynki gospodarcze A kcepty bankowe 300 000,-
w W a r s z a w i e ......................... 284 599,32 Obligacje Tow. K redyt. Przemy
w Tarchom inie . 299 476,41 słu P o l s k i e g o ......................... 755 584,70
w K aliszu Nr. 1453 3 000,— B anki z rachunków bieżących 217 755,—
B anki z weksli nawoe. w rewind 412 758,03
B udynki m ieszkalne Dostawcy . . . . . . 2 332 597,27
w W a r sza w i e ......................... 2 778 483.01 O d b io r c y ..................................... 435 796,82 4 454 491,82
y>T T a r c h o m i n ie ......................... 335 486,93
Masizyny i a p a ra ty Rezerwa na podatki skarbow e . 679 899,67
B ank A kceptacyjny . 2 504 847,—
w W arszaw ie . . . . . 318 672,30 Różne rachunki 348 210,45
w T a r c h o m in ie ......................... 1586 394,18 Sum y przechodnie 55 154,43
Inw entarz zakładow y i biurow y Nie podniesiona dywidenda 215 018,37
w W arszaw ie . . . . . 621 855,54 Pozostałość zysku z 1940 roku 36 143,65
T a r c h o m i n ie ......................... 21 762,48 Czysty zysk 649 682,88
P aten ty • ...................................... 165 000,— 11264901,28
II. M ajątek p łynny
Gotówka w kasie i w. bankach . 247 634,39
p ap iery procentow e . . . . 158 887,40
"r ależności w inkasie 391 726,40
o i udziały w innych przedsiąb 51694,—
ourowce i m ateriały pomocnicze
h) s u r o w c e ............................... 1245 377,96
b) pomocnicze i pędne 137 093,07
P ó łfab ry k aty . . 422 714,41
Gotowe wyroby i tow ary . 3 961863,18
le w a ry w drodze . . . . . 70012,66
Płużnicy
o d b i o r c y ...................................... 2 291 348,72
dostaw cy . . . . 653 652,70
Należności rolnicze
a) z układów konw ersyjnych na
| . -Gai‘k A kceptacyjny . . . 1563 324,36
R ank A kceptacyjny z tytułu
Wpłat na akcepty . 324 145,73
) akcepty B anku Akceptacyjne-
r. £ ° w p o r t f e l u ......................... 304 491.—
) należności w .postępowaniu
rew ind................................ . . 22 307,04 11846 272,12
kum y przechodnie . . . . 10 400,99
23121 574,39 23121 574,39
Pozabilansowe Sum y pozabilansowe
°zm za dyskonto wekslowe 112 628,40 Obłigo z ty tu łu żyr 112 628,40
Rachunek Strat I Zysków za 1941 rok
B ob e t Złotych Kredy t Złotych
Koszty
I \o = + “ad m in
Ujm u jistracji
s t r a c j l ogólnej
O g ó ln e j . . 403 750,-
403 IM,— Zysk b ru tto na produkcji i handlu 7 990 168,71
oszty f a b r y k a c ji ............................... 1563 231,% Odzyskane należności . . . . 12 901,97
Koszty sprzedaży 1 360 851,99 Różnice k u r s o w e ......................... 683,78
f t ^ t y handlow e 1463 285,14 114146,21
Inne wpływ y . . . . . .
P a Uł T • k r°dytÓw 173 684,82
Sw laukl państw ow e i kom unalne 930 895,86
^wmdczema socjalne 53 043,18
n r / ^ ani.(? kuchen i herbaciarni dla
p ra c o w n ik ó w ...................................... 271815,02
St.rnK, n a cele ogólno-spoleczne 41845,—
Strat na ^b to rc ach . aptecznych . 556 260.75
a na odbiorcach nawozowych 360 863,07
' i acychnasienWeSt SZybk° zużywa~ 7 191 368,79
11842,-
A m o rty z a c ja . . . . ” 276 849,—
Zysk netto . 649 682,88
8117 900,67 8117900,67
Jed n o cześn ie Zarząd zaw iadam ia pp. Akcjonariuszów , że dyw idenda za rok 1941 w wysokości 6#/o, t. j. po Zł, 6,—
za k ażdą ak cją, p ła tn a je st przez K asą Spółki w W arszaw ie, przy ulicy D a u i ł o w icz owsk i ej 16, poczynając od dnia
* n iaja 1942 roku, wzam ian za kupon N r. 17.
Amtlicher Anzeiger, Jtdkrgang 1942, Nr. 41 vom 29. Mai 1942

Warschau
SCHLOSS- UND BAUBESCHLAGEFABRIK GEBRODER LUBERT, AKT1ENGESELLSCHAFT [1509]
IN WARSCHAU, ZLOTASTRASSE 34
Bilanz per 31 Dezember 1941
A k t dv a Zlo ty P a ss i va
I r a m o b i l i e n ...................................... Zloty
571713,97 A k t i e n k a p i t a l .................................................... 500 000,—
Maschinen und technische Einrichtungen E inzahlungem der A k tio n a re fiir E rh o h u n g des
Lebendes und totes In vent ar . 114 911,39 A k t i e n k a p u ł a l s .........................
K asse und Banken . . . . . . 250 500,—
17 678,56 Reserve-Kapital . . . . . . . . 154 929,71
Beteiligungen und Wertpapiere . 2 030,—- R eserv e fiir Sternem . . .
Rohstoffe, Halb- und Fertigfabrikate 10198,45
562 352,45 Amortisatioms-Kapital . . 369 360,85
Schuldner ............................................ 233 661,74 Banken .........................
K a u t i o n e n .............................................. 102 253,—
3 417,— Glaubiger ......................... 558 075,72
Anges te] Item-V orsjch us-so . . . ! 8 427,50 Anleihein .......................................! ! ! !
Abgrenzungsposten ......................... 89 877,89
22 528,97 A b g ren z u n g sp o sten 17 790,82
Gowirin im Beriehtsjahre * ’ 57 234,29
2109 720,73 2109 720,73
Ausserbillamzsummen ......................... 288 441,16 Aus s erbi 11ari zsummen 288 441,16
Verlust- und Gewinnrechnung fiir das Jahr 1941
V erluste Zloty Geffinne Zloty
Verwaltungs- und V erkau f sunk os ten 239 281,54 Brutto-Gewinn am Waren verkau f . . . .
I abrikatiomskosten ............................... 1480 661,80
969 781,91 Erlos aus dem Verkauf von Vermogenswerten 21000 ,—
Finanzkosten ............................... 45 617,83 Eingange von abgeschriebenen Forderungem .
S t e u e r n ...........................................! ! ! 6117,41
52 906,78 Verschiedene E r t r a g e ..................................... . 3 318,05
Verlust auf Masch inen u. Einrichtungen 7 303,20
Verlust an S e h u l d n e r n ......................... 16 537,09
Amortisation ......................... ...... 122 434,62
Ge win rx im B e r i c h t s j a h r e .......................... 57 234,29
1 511 097,26 1 511 097,26
Warschau
[1509]
FABRYKA OKUĆ BUDOWLANYCH BRACIA LUBERT, L7ÓŁKA AKCYJNA W WARSCHAU, ZŁOTA 34
Bilans na 31 grudnia 1941 r.
Aktywa Złotych Pasywa
N ie r u c h o m o ś c i...................................... Złotych
. 571713,97 K apitał a k c y j n y .............................................. 500 000,—‘
Maszyny i urządzenia techniczne , ii? W płaty akcjonariusze w na powiększenie kapi
Inwentarz żywy i martwy . . . 114 911,39 talu akcyjnego . ......................................
Kasa i b a n k i ...................................... 250 000,—
17 678,56 K a p ita ł z a p a s o w y ................................................ 154 929,71
Udziały i papiery wartościowe 2 030,— R ezerw a n a p o d a t k i .........................................
Surowce, półfabrykaty i wyroby gotowe 10198,45
D ł u ż n i c y ............................................ 562 352,45 Kapitał amortyzacyjny . . . . 369 360,85
K a u c j e ............................... . 233 661,74 Banki . . . . . ! i | i | | 102 253,—
Zaliczki p r a c o w n ik ó w ......................... 3 417,— W i e r z y c i e l e ..................................' ! ! ! 558 075,72
8 427,50 Pożyczki ................................. 89 877,89
Sumy p rzech o d n i© ............................... 22 528,97 Sumy p r z e c h o d n ie .....................................j j 17 790,82
Zysk za rok sprawozdawczy . . . . . 57 234,29
2 109 720,73 2109 720,73
Sumy pozabilansowe . . . . 288 441,16 Sumy pozabilansowe . . . . . . . 288 441,16
Rachunek strat i zysków za 1941 r.
Straty Złotych Zyski Złotych
K oszty administracji i sprzedaży 239 281,54 Zysk brutto na sprzedaży wyrębów
K oszty f a b r y k a c j i ......................... 1480 661,80
969 781,91 Zysk na sprzedaży objektów majątkowych 21 000,—
Koszty f i n a n s o w e ......................... 45 617,83 Wpływy z odpisanych należności
P o d a t k i ............................................ 6 117,41
52 906,78 Rożne dochody 3 318,05
Strata na obiektach majątkowych 7 303,20
Strata na dłużnikach . . . . 16 537,09
Amortyzacja ............................... 122434,62
Zysk roku sprawozdawczego . 57 234,29
1 511097,26 1 511 097,26
0ru.lld de,s Art. 398 des Handełs-Gesetzbuches gibt Na zasadzie art. 398 Kodeksu Handlowego, Zarząd Spół­
S h J w v f r r dt r fir m a Sehloss- und BaubeschliLge- ki pod firmą Fabryka Okuć Budowlanych Bracia Lubert
f Akt. Ges. in Warschau, Zlotastr. 34, S. A. w Warschau, ul. Złota 34 ogłasza następujące uchwa­
tolgende Beschlusse bekannt, die in der Generalversamm-
i As*ery f 10na re am 30. April 1942 gefasst worden sind ły, nlepodlegające wpisowi do Rejestru Handlowego, które
zapadły na W alnym Zgromadzeniu Akcjonariuszów w
£en dws Ha,ndelsregister nioht unterlie- dniu 30 kwietnia 1942 roku.
d fe '-R ila n ,^ ^ deisT7 6rwaI’tun» s- und A ufsichtsrates,
dat T ^ io iiWle .i Veri’lst- und Gewinnrechnung fiir Przyjęto. do_ wiadomości sprawozdanie Zarządu, Rady
das Jahr 1941 wurden zur Kenntnis genommen, ferner fet Toii '0rC7Z7 ’ ^Gans oraz rachunek strat i zysków za rok
Vnń ^ aaen P t r Gescllschaft Entlastung erteilt worden. 19411 udzielono władzom Spółki absolutorium. Z osiągnię­
fum R o J r l f erzielten Gewinn wurden beistimmt tego zysku w r. 1941 przeznaczono: rezerwa na podatki
ftir'soJ;«le Steue:rn ~ eul Betrag von Zł. 40 000,-, w sumie zł. 40 000,—, cele społeczne w sumie zł. 3 000, kapi­
’t i — «ln Betrag von Zł. 3 000,—, fiir Re­ tał zapasowy Spółki w; sumie zł. 14 234,29. Do Rady Nadzor­
l i e f 2 ^ Z , d n n 6^ f ^ ~ ein Betrag von czej wybrano następujące osoby: Joamne-Wand© Lubert,
I tl s U n . Aufsichtsrat wurden folgende Persc Aleksandr© Lubert, Mari© Lubert, Janusza Luberta, An­
)ert, A le k s a n d ra L u b ert,
Ludrzej F ry d ry c h e w iez , Hali-
E drzeja Frydrychewicza i Halin© Wróblewską. Budżet na
•ma Wróblewska A? drz,e;i Frydrychewicz,
71 I K m f P TpTiziech Jhlag
lag fiir das Jahr 1942 fet fe t auf„ , rok 1942 uchwalono w kwiO|c ie zl. 1665100,—, wynaigroclzenio
und -P- 6 Vergiitung fiir den Vomtand Vorstamd Zarządu i Rady Nadzorczej uwzigledniono w budżecie.
V n W .f i a w - a?n Aorą.nseli]ag enthalten. Der Upoważniono Zarząd do korzystania z kredytów oraz ob­
belastm' nrW*7 erma.e^Ggt, Kred ite aufzunehmen und zu ciążania i sprzedaży nieruchom ości. Uchwały zapadły je­
stimmiV fU ve ei1, B ie Beschlifese wurden ein- dnomyślnie.
etim m ig gefasst. Der Vorstamd
Zarząd
Dziennik Urzędowy rocznik 1942, Nr. 41 % dnia 29 m aja 1942 941

Warschau [1511]
A K T IE N G E SE L L SC H A F T FOR E IS E N B A H N - UND B A U A R B E IT E N „TOR" IN W ARSC H AU
B ilanz per 31. Dezember 1941.
Akt iva Zloty P assiva Zloty
Bmgenschaft . . . . . . . . ■ • 25 965,50 Aktienkaipital ............................. 200 000,— •
Maschinen und Mobil len . . . . . . . 236 871,42 A m o rtisa tiio n sE a p ita l......................................... 166 963,75
K a s s e n b e s ta a d ......................................................... 20230,40 Akzepte 30 580,-
B a n k e n ........................................................................ 33 902,71 Kautionan in B ar 1750,-
Wer ti| kapie ro 1 005,50 Venschiedeue:
A bnehm er . « • • • • • • • • • 83 980,39
Zweifelhafte Abnehmer . . . . . . • 63 075,11 Lief eran ten 12 576,43
Verse higieno 4 790,98 Abnehmer 46 371,48
Kautienen J . , . . . « . • > • 57 339,50 Sonstige 74 078,70
Abgrenzungsposten ......................................... 230,— Abgrenaungsposten 3 515,25
Verluis te in friiberen Jah ren . . . . . 40 704,72 Gewinn 32 260,62
568 096,23 568 096,23
Garantien 44 630,— Garantien 44 630,—
612 726,23 612726,23
V erlust- und Gewinnrechnung fiir das Jah r 1941
Kerluste Zloty Gewinn Zloty
Arbedtsunkosten . . . . . . . . . 1635 020,61 Fiir aiusgefiihnte Arbeiten 2 090 918,98
B r u t t o g e w i n n ..................................................... 455 898,37
2090 918,98 2 090 918,98
Allgameine Verwaltungsunkosten . . . . 190 769,79 Bruttogewinn 455 898,37
Kredituuikostan . 12 692,93 Sonstige Eingange 9 575,91
^ t e u e r n ................................................................. 76 237,95
Amortisationsabsehreibńngen . . . . . 153 512,99
Gewinn im Jah.ro 1941 ......................................... 32 260,62
465 474,28 465 474,28
W ar^hau [1511]
TOWARZYSTWO ROBÓT KOLEJOWYCH I BUDOW LANYCH „TOR“ S. A. W W A R SC H A U
B ilan s na dzień 31 grudnia 1941 r.
Aktywa złotych Pasywa złotych
N ie r u c h o m o ś ć ..................................................... 25 965,50 K apitał akcyjny ..................... 200 000,—
Ruchomości ............................. 236 871,42 K apitał a m o r t y z a c y j n y ...................................... 166963,75
& a s y ....................................................................... 20 230,40 A k cep ty 30 580,—
ganki ................................................................. 33 902,71 Kaucje w gotówce 1750,—
roipjgry w a r t o ś c i o w e .............................................. 1005,50 Różni:
O d b io rc y 83 980,39
ttb jo rc y wątpliwi . 63 075,11 dostawcy 12 576,43
R o ż n i ........................ 4 790,98 odbiorcy 46 371,48
Naucje 57 339,50 pozostali 74 078,70
Umy przechodnie 230,— Sumy przechodnie 3 515,25
traty z lat ubiegłych 40 704,72 Zysk w roku 1941 32 260,62
568 096,23 568 096,23
Gwaraneje 44 630,— Gwarancje 44 630,—
612 726,23 612726,23
Rachunek stnat i zysków za rak 1941
S traty złotych Zyski złotych
Koszty, robót . . . . . . . . . . J.
1635
two 020,61 W ykonane roboty . . . . . . . . . 2 090 918,98
^y»k b r u t t o ............................................. 455 898,37
2 090 918,98 2 090918,98
adm inistracji o g ó l n e j ......... 190 769,79 Zysk brutto 455 898,37
Koszty k r e d y t ó w ................................. 12 692,93 Inine wpływy 9 575,91
a atki państwowe i komunalne . . . . 76 237,95
Amortyzacja ..................................................... 153 512,99
^yisk w roku 1941 32 260,62
465 474,28 465 474,28

Warschau S C H U H V E R K A U F „LEO“ DER FIRM A D IS T R IB U T iA G. M, B. H. BROMBERG [1510]


Z w eigstelle W arschau I, W arschau. M arschallstr. 137
Jahresbiianz per 31. Dezember 1941
A kt i y a Zloty P a ss iya Zloty
^arenb" flnc^ Geschaftsełnr ichtung 8 257,50 Grundkapital ................................................... 99 244,95
100158,61 G la u b ig e r................................................................. 10 835,42
f e s e u n d B a n k .* .* .* .* .* .* 61821,85
Yl6K rante,n 44 270,10 Gewinn bis 1941 . . 60 388,30
01^ riegsf orderungen: Bauik 18 655,— Gewimm im Betriebsjahre ............................. 62 694,39
233 163,06 233163,06
^ V erlust- und Gewinnrechnung
^■urluete Zloty Gewinn Zloty
Tni1? i1u^sunkos ten . . . . . . . . 121762,51 Verkaufserlos brutto 195226,30
Gow^a:ti-°IIlen ......................................... 62 694,3910769,40
mu iIn Betriebsjahre
195 226,30 195 226,30
942 A m tlio h e r A pzeiger, .T ahrgang 1942, N r. 41 vom 29. M ai 1942

W arschau S C H U H V E R K A U F „LEQ“ DER FIRM A D IS T R IB U T E G. M. B. H. BROMBERG


[1510]
Oddział W arschau I, W arschau, M arschallstr. 137
B ilans roczny na dzień 31 grudnia 1941 r.
Aktywa Złotych Pasywa Z łotych
Urządzenie w arsztatów i sklepu . 8 257,50
T o w a r y .......................... ...... K a p itał zakładow y . . . . 99 244.95
100 158,61 " W i e r z y c i e l e .........................
K asa i b a n k ............................... 61 821,85 10 835,42
D o s t a w c y ........................................ 44 270,10 Zysk do roku 1941 . . . . 60 388,30
W ierzytelności przedw ojenne: bank 18 655,— Zysk w roku adm inistracyjnym _62694,39
233 163,06
233163,06
Rachunek Strat i Zysków
Straty Złotych Zyski
K oszta sprzedaży Z łotych
............................................ . 121 762,51 ■Zysk ze sprzedaży b rutto
In stalac
i doje1941 r, 10 769,40 195 226,30
Zysk _6 2 694,39
195 226,30 135 226,30

W arschau r -r n rl
B ekanntm achung 1 J W arschau . [1306]
Obwieszczenie
. D er V o rs ta n d d er H an d e lsg a rtm e rei C. U lrich g eg riin d e t
Zarząd. S p ó łk i A k c y jn e j „Z ak ład y O grodnicze C. U lr ic h ,
G™ ie n ^ O b U ? r W al'f ci,l a u > te ilt den In h a b e rn der zaloz. 1805 r. w W arszaw ie, S. A.“ z aw ia d a m ia pp. p o sia­
1 1 f v ! f T le ilv I 0 m i / lll,:e , 1934 m it, d a ss ara daczy 6°/o-weg pożyczki o b lig ac y jn ej z 1934 r., że przed no­
> , 2 ?.or dem N o ta r S ta n is ła w M ałaehow ski-
ta riu sze m S ta n isła w e m M ałaehow skim -Ł em pickim , aktem
420 I f i e k O b 1 Unde N r-.7 9 0 fo h re n d e N u m m ern d e r n o ta ria ln y m N r. 790 z d n ia .31 m a rc a 1942 r. w y lo s o w a n i
z a h liiiir a t T ? e! o o a ' ie £ y, N finnw ert zu r A us- n a stę p u ją c e n u m e ry 420 sztu k po zł. 100 n o m in a ln ej w a m
iof.1 1 P °dlega.iących w y k u p ien iu w d n iu 1 czerw ca
1942 r. ,a m ianow icie N r..:
2120 , 2132, 2141, 21o0, 2151, 2172, 2196, 2201, 2206, 2208, 2209,
ijf iS m m m m s t ® •s t * »
2215, 2249, 2255, 2265, 2286, 2293, 2298, 2299, 2314, 2325, 2334,
353, 357, 378, 390, 398 413 415 $ 0 423 435 447 4 ‘9 f y f fc !’
2341, 2347, 2,349, 23o9, 2372, 2384, 2388, 2392, 2409, 2421 244.9,
nn* ^ 533’ 567; 582,’ g 588,’ 597,’ 599’ 609 619*
2450, 2451, 2459, 2461, 2482, 2487, 2496, 2498, 2525, 2541, 2567,
714- ~ >V too’- I - ' 640. 041, 659, 662, 663, 667, 669, 698 699 703’
2594, 2597, 2601, oS S ' 2615,, 2620, 2622, 2632, 2635, 2642,
2655, 2664, 2691, 2722, 2740, 2747. 2760, 2762, 2799, 2801, 2802,
S ’Ś M B g : g ^ ™ m 886’ I g ’ U l 1 2808, 2809, 2864, 2890, 2896, 2898, 2900. 2904, 2912, 2935 2956,
1038 1040 105?’ l & 96/ ń f S ^ n P ’ fn -o 892’ 993’ li)03> “ 26. 1032,’ 2957, 2969, 2981 , 2984, 2996, 3010, 3023, 3028, 3030, 3032.’ 3061,
1119 1194 T m -!• ??08, 107d, 10/9, 1091, 1098, 1115. 1118, 3062, 3065, 3075, 3081, 3089, 3097, 3099, 3107, 3108, 3109 3126,
poi: ig ml: Ig g g g S m g*
3135, 3138, 3143, 3146, 3157, 3159, 3169, 3181, 3194, 3273, 3282,
3283, 3286, 3304, 3307, 3328, 3341, 3349, 3350, 3374, 3392, 3446,
S S : ® m 71 3 : : S S : 3459, 3464, 3470, ;U73. 3475, 3483, 3491, 3501, 3511, 3522, 3528,
2529, 3546, 3566,
0^ 0’ 3597’ 3<i0S- 3612, 3622, 3628, 3643,
3655, 3659, 3662, 3663, 3671, 3681, 3701, 3703, 3707, 3719, 3742,
3745, 3746, 3751,
3907, 3924, 3926, 'aA 00 ’ ,7~!3’ 38l7> 3841> S842- 3872, 3888. 3892,
3928, 3935, 3955. 3967. 3985, 3991, 3999, 4003,
4007, 4008, 4039, 4047, 40t>0, 4060, 4069, 4073, 4095. 4104. 4109,
4.137, 4141, 4146, 4152, 41o4, 4155, 4160, 4166, 4188.

Distrikt Radom
Petrikau Okręg Radom
B ekanntm achung L14o3] P etn k a u [u53]
Ogłoszenie
D o naszego R e je s tru h an d lo w eg o oddział R. pod N r. 1
z o sta ła dzis w c ią g n ię ta sp ó łk a z o g ran iczo n ą odpow iedzial-
,1 'i, *»? fl/ ' ną ,,IdmaiS-zowea1 T u ch w aren erze u g u n g , Ge"
Ł-SSetaS “?deU
»nd *" Si,Z“ se łlsc h a ft n u t b e sc h ra n k te r H a ftu n g “ z siedzibą w T om a­
szow ie Maz.
e i " n t <!S » h , ' " iTO r,ra® is * “ “ ■ M l J « t- U m ow a spółki z o sta ła z a w a rta d n ia 19 sie rp n ia 1941.
P rz ed m io tem p rz e d się b io rstw a je s t p ro d u k c ja i sprze­
daż m a te ria łó w k a m g a rn o w y c h i ® ztraichgarnow ych.
U as S ta m m k a p ita l b etra.gt 360 000 Zł K a p ita ł zak ład o w y w ynosi 360.000,— złotych.
M ^ ie ro w jiik ie n i je s t kupiec R ic h a rd T re u tz z Tom aszow a
T S S h o w S S r i8t d w K a u fm a - B i l a r d T re u tz ans
R ^ ° ld-0Wi - S ad o c h o w i, O ttonow i R iefow i, MaxoWi
Liedke u n d W d l l f w 0011’ 0 t t ° R ief’ Max B athelt, R ichard R ath e lto w i, R ich ard o w i L ied k e i A dolfow i H ungeroW i
udzielono p ro k u rą zbiorow ą w ten sposób, że są oni up0'
is t ^“ h ° W -M aZ-’
dw Shw spó!nie.raWOWan!a Przedstawicielstwa w ólki V°
S ^ S eS aftHęh ZUr Vertretnn« d- GosXhVaU
P o za w pisem p o d aje się jeszcze do w iadom ości co »a '
A is n ic h t e in g e tra g e n w ird b e k a n n tg e m a ch t: stę p u je :
pom ieszczenia sp ó łk i z n a jd u ją się w T om aszow ie MaZ-
A le x a n d e r M u lle rs!rasse 23.
i» ? " “ i s ® ? s s r & K . d" r f* » P u b lik a c je ogłoszeń sp ó łk i b ęd ą m ia ły m ie jsc e w D zie°'
n ik u U rzędow ym , K ra k a u .
P e t.rik a u , den 14. M ai 1942
P e trik a u , dn ia 14 m a ja 1942
D as D eu tsch e G e rieh t S ą d N iem iecki
D ziennik U rzędowy rocznik 1942, N r. 41 z dnia 29 m aja 1942 943

Tomaschow-Maz. [1348]
TOMASCHOWER T E P PIC H -, LAUFER- UND KOKOSW A R E N F A B R IK A LEX ANDER MULLER A.-G.
TOMASCHOW-MAZ., ROLANDSTR. 2
Bilanz per 31. Dezember 1941
Aktiv a Zloty P a ssiv a Zloty
I m m o b ilie n ............................... 1194229,97 A ktienkapital . .................................................. 3 000 000,—
Maschinen ....................................................... • 1449 497,69 R eservekapitalien ............................................ 108 855,39
Utensilien und Verkehrsm ....................................... 15 640,95 A m o rtis a tio n s fo n d s .................................................. 1 940 305,62
Bargeld und Bankguthaben . . . . . . 456196,55 S te u e r s c h u ld .............................................................. 21723,40
Materialien und W aren . ............................... 1400 089,34 V e rp flic h tu n g e n ........................................................ 232 281,11
Norderungen . 992192,07 Gewinn im J a h re 1941 ............................................ 204 681,05
5 507 846,57 5 507 846,57
Verlust- und Gewinnrechnung
^ e r ln s t Zloty Gewinn Zloty
N abrikationsunkosten ............................................ 451106,78 F abrikations-tlberschuss . . . . . . 1210004,66
A dm inistrationsunkosten ........................................ 208926,88 A ndere Gewinne ..................................... 38 861,64
Handłungsunkosten . . . . . . . . . 128 624,98
Steuern .............................................................................. 134541,72
B o zialversicherun g en ........................................... 34 643,08
A m ortisation ....................................................... . 86 341,81
G ewinn ........................................................... 204681,05
1 248 866,30 1 248 866,30
Obige B ilanz w urde von der V ollversam m lung der A k tio n are am 25. A p ril 1942 bestatigt. Die V ollversam m lung
genehm igte ebenfalls eine V erteilung von D ividende in Hohe von 6%.

Tomaschow-Maz. [1348]
TOMASZOWSKA FABRYKA DYWANÓW, CHODNIKÓW I WYROBÓW KOKOSOWYCH
A LEK SAN DER MULLER, SPÓŁKA AKCYJNA, TOMASZÓW MAZ., UL. ROLANDA 2
Bilans na 31 grudnia 1941
Stan czynny Złotych Stan bierny Złotych
Nieruchomości . .................................................. 1194 229,97 K a p itał a k c y j n y ........................................................ 3 000 000,—
Maszyny ............................................ 1449 497,69 K a p itał zapasow y ............................................ 108 855,39
Ruchomości i środki lokomocji . . . . . 15 640,95 Fundusz a m o r t y z a c y j n y ...................................... 1940 305,62
Gotówka w kasie i b a n k a c h ................................ 456 196,55 P o d atk i z a l e g ł e ........................................... 21723,40
Materiały i t o w a r y .................................................. 1400 089,34 Zobowiązania ................................ 232 281,11
Należności ............................... ...... 992192,07 Zysk za 1941 ................................................................. 204 681,05
5 507 846,57 5 507 846£7
Rachunek s tra t i zysków
l ż y c i e Złotych Zyski Złotych
Koszty f a b r y k a c j i .................................. . 451106,78 Zysk n a f a b r y k a c j i .................................................. 1210 004,66
K oszty ad m in istracji ......................... . 208 926,88 Inne zyski . 38 861,64
K oszty h a n d l o w e ...................................... . 128 624,98
podatki .............................. . 134 541,72
Voezpieczalnia społeczna . . . . 34 643,08
A m o rty zacja......................................................... 86 341,81
Zysk za 1941 ........................................................ . 204 681,05
1 248 866,30 1 248 866,30
B ilans został potw ierdzony przez .Walne Zgrom adzenie A kcjonariuszy w dniu 25 kw ietnia 1942 r. D yw idendy po sta­
nowiono wypłacić 6%.

D. Distrikt Lublin Okręg Lublin


Biała Podlaska Ł14G5] Biała P odlaska [1466]
Richtigstellung Sprostowanie
-NjBn>,Amtliehen A nzeiger fiir das Gen er alg ou ver n ero e n t “ W „Dzienniku Urzędowym dla Generalnego G uberna­
tt i VOm 28- IN . 1942 m nss der deutsche T ext a n s ta tt to rstw a" Nr. 32 z 28. IV . 1942 r. t e k s t niem iecki zam iast
Ą ^n d els- und Landw irtsohaftsbezirksgenosse.nschaft m it „H andels- und L and w ii t s cha f ts bez i rks gen otssensc ha i t m it
^ te d h a f tu in g in Sławatycze*', f oł gen derma* son lauiten: A n teilh aftu n g in Sławatycze** powinien brzmieć: „Land-
’A iandw irtechaftliche Beizirbshaiideisgenoissensehaft m it w irtschaftliche B ezirkshandełsgenossensehaft m it Anteil-
ntenlbaftung in Sławatycze". h a ftu n g in Sławatycze". _ .
M. Jasiń sk i, RegisterrLoli ter M. Jasiń sk i, Sędzia R ejestrow y

Nrubieschow [1255] Hrubieschow [1255]


T. ! bekannt, daes die General versa mml u ng des P o d aję do wiadomości, że dnia 11 czerwca 1942 o godz. 10
iTr,1'i.N1r ^ h a f 1 1ichon S yndikatcs A.-G. in L iquidation m w pomieszczeniach biurow ych likw idatora w H rubieszo­
Tn tti1€i8^ ^ 0w . W eh rm achtsstraese 12, am 11. J u n i 1942, um wie, W ehrm achtestrasse 12, odbędzie się g e n e r a l n e zebra­
j Tri den B iiroraum en des L iquidators in H rubie- nie S y n d y k atu Rolniczego S. A. w likw idacji w H ru b ie­
m>riOW’ chrm ach te str asse 12, m it nachfolgender Tages- szowie, W ehrmachtisstrasise 12, z następującym porządkiem
n v D- f e ta ttf in den w ird: dziennym :
; L ro ffn u n g der Sitzumg, 1) otw arcie posiedzenia, .
Verlesung un d A nnahm e des P ro tok oils der letztea 2) odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego ze­
oner al vers am m lung, b ra n ia generalnego,
944 A m t l i c h e r A n z e ig e r , J a h r g a n g 1942, N r . 41 v o m 29. M a i 1942

3) P r u f u n g u n d G e n e h m ig u n g d e s B e r ic h t s , d e r B ila m z e n
u n d d e r V e r lu s t- u n d G e w in n re c h n u n g ;: 3) s p r a w d z e n i e i z a tw ie r d z e n ie s p r a w o z d a n i a , b il a n s ó w
a ) f i i r d ą s J a h r 1941, i ra c h u n k u s tr a t i zysków :
a) z a r o k 1941,
b) d e r L iq u i d a ti o m e - E r o f f n u n g s b i la n z ,
4) B e s c h l u s s f a s s u n g li b e r d ie G e w in n v e r te ilu n f c b e z w . •- b) o t w a r c i a b il a n s u l i k w i d a c y jn e g o ,
V e rlu is td e c k u iig 1, 4) u c h w a ła o p o d z ia le z y s k ó w w z g lę d n ie p o k r y c i u s t r a t ,
5) E n t l a e t u n g d e r V e r w a l tu n g s - O r g a n e , 5) z w o ln ie n ie o r g a n ó w Z a r z ą d u ,
6) B e s e h l u s s f a s s u n g ii b e r V e r a u s s e r u n g d e r L ie g e n -
s e h a f te n , 6) s f o r m u ł o w a n i e p o s t a n o w i e n ia o s p r z e d a ż y n ie r u c h o ­
m o ś c i, i
7) V o r s e h l a g e uind A n f r a g e n .
7) w n io s k i i z a p y t a n i a .
E r n s t W e n k , L iq u id a to r
E r n s t W en k , lik w id a to r
L u b lin [1472]
L u b ,in [1472]
t <3 Ge-,1i? ? s ? n JS(3haft s r ef f is t e r de»s B e z i r k s g e r i c h t s in
IjU b lin o p . ll o b i s t a m 2. N o v e m b e r 1940 fo lg e n d e is e in - D o R e j e s t r u S p ó łd z i e ln i S ą d u O k r ę g o w e g o w L u b l i n i e
g e tra g e n w o rd e n : S p . 1156 w c ią g n ię to 2 li s t o p a d a 1940 r. n a s t ę p u j ą c y w p is :
K a s s e d e r A n g e s t e l l t e n d e s B e z i r k s v e r b a n d e s d e r la n d - K a s a P r z e z o r n o ś c i P r a c o w n i k ó w O k r ę g o w e g o Z w ią z k u
w i H s e h a f t h e h e n .G e n o s s e u s c h a f te n i n L u b li n _ G e n o s s e n - S p ó łd z i e ln i R o ln ic z y c h i Z a r o b k o w o - G o s p o d a r c z y c h w Ł u ­
s c h a f t m it A n te ilh a ftu u g . p a n ie , S p ó łd z i e ln i a z o d p o w ie d z ia ln o ś c i ą u d z ia ł a m i .
s t S s s o d(N r G in 0iS S en S eh aft l s t d ie S t a d t L u b l i n ’ Z a m ° j'sfea- S ie d z i b ą s p ó łd z ie ln i j e s t m . L u b li n , u l i c a Z a m o j s k a H r . 1.
D ie M itg lie d e ir h a f t e n f i i r d ie V © n > f lic h tu n ° e n d e r C z ło n k o w ie o d p o w ia d a ją z a z o b o w ią z a n ia s p ó łd z ie ln i z a ­
G e n o s s e n s c h a f t m i t d e n g e iz e ic h n e te n A n te ile m . & d e k la r o w a n y m i u d z ia ł a m i .
G e g e n s ta n d d e s U n te rn e h m e iL s i s t : a) d ie A n n a b m e v o n P r z e d m io t e m p r z e d s i ę b i o r s t w a j e s t : a ) p r z y j m o w a n i e
E m l a g e n v o n d e n M i tg l ie d e r n , b) d ie E r t e i l u n g v o n A n w k ła d ó w o d c z ło n k ó w , b ) u d z ie l a n ie c z ło n k o m p o ż y c z e k ,
S S ie fe r 1“ B f d a r/ s f a He d ie E r t e i l u n g c) w r a z i e k o n ie c z n e j p o tr z e b y p r z y c h o d z e n i e z p o m o c ą
m a t e r i a l n ą s w y m c z ło n k o m lu b ic h r o d z in o m p r z e z u d z ie ­
d it F a ' " il ie n d u r c h la n ie zap o m o g .

- *»* “ » - U dział w ynosi 10 zł. i pow inien być w płacony p rzy


sk ła d a n iu d e k la ra c ji p rz y stą p ie n ia do Spółdzielni.
i V ° r s t .?lll(l r b H d eiU R o m a n P ie e h a t z e k , Z o f ia D o ­
b r z a ń s k a u n d M a r i a n D u s z y ń s k i. Z a r z ą d s t a n o w i ą : R o m a n P ie e h a t z e k , Z o f ia D o b r z a ń s k a
hi n 7 e r ? e r G e n o s s e n s e h a f t i s t n i e h t b e s c h r a n k t. i M a r i a n D u s z y ń s k i.
bj D ie B e k a n in tm a e h u n g e n e r f o l g e n in d e n Z e i t s c h r i f t e n a ) Czais t r w a n i a S p ó łd z i e ln i n ie j e s t o g r a n ic z o n y .
* » D s-ló szem ia b q d ą u m ie s z c z a n e w c z a s o p i s m a c h : P o ­
c) Al-s R e c h n u n g s j a h r g i l t d a s K a l e n d e r j a h r . r a d n i k S p ó łd z i e ln i „ C z a s o p is m o S p ó łd z i e ln i R o ln ic z y c h " .
m en dt. " t f z t si<\h a u 's d r e i M i tg l ie d e r n z u s a m - c) R o k ie m o b ra c h u n k o w y m je s t ro k k a le n d a r z o w y .
m e n . W e c h se l S c h e o k s u n d a n d e re V e rp flic h tu n g e n d e r
Gemoiss e n s c h a f t u n t e r s c h r e i b e n u m te r d e m S te m p e l d e r d) Z a r z ą d s k ł a d a s ię z tr z e c h c z ło n k ó w . W e k s le , c z e k i
G e n o sse n so h a ft m in d e s te n s zw ei V o rs ta n d s m itg lie d e r i i n n e z o b o w ią z a n ia S p ó łd z i e ln i p o d p i s u j ą p o d p ie c z ą tk ą
V e rtr e te r V o r s i t z e n d e r d e s V o h s ta n d e s o d e r s e in S p ó łd z i e ln i p r z y n a j m n i e j d w a j c z ło n k o w ie Z a r z ą d u w ty m
p r z e w o d n ic z ą c y Z a r z ą d u lu b je g o z a s tę p c a .
G e n o s . s S n L h i f S g e a S t z ne s e r f ° l f f t ^ ^ V 'o r 's c h 'r i f t e n d e s
UistlwyL okWS^ółdzieteitSh?WadM Zff°dni0 Z przepi5ami
L u b ,in [1492] L u b lin [1492]
L n b l i n a8S ^ e u l f a fte T ^ is \ T -d e s B e z i r k s g e r i c h t s in
tra g e n w $ d e n f ° 3m ^ M " 1941 ^ e n d e s e in g e - S i ? i 4 w e^ S;tr i q S p Ó -dzl o i i i S ą d ” O k r ę g o w e g o w L u b l i n i e
t ? • ,, 13 m a j a _1941 r . w c ią g n ię to n a s t ę p u j ą c y w p is :
A llg e m e in e L a n d w i r t s o h a f t l i e h e A n - u n d V erkaufs 7 h v tu ni 0^ 0 , , .0,rt0 lłlJc ? a S p ó łd z i e ln i a d la z a k u p u i
g e n o s s e n s c h a ft ,,J e d n is t“ m it A n te ilh a f tu n g in Z in k v h If l“, ° w ! U d z ia ła m i, w Z in k a c h . W je z y -
S t a l " c i S f c o n e r f lt^ Sn im : , ”J e d l ]l s [ Z a h a l n a C lillib o ro b ś k a K o -
Z in k a c h z,a ui>u 1 z'b u tu z w i d p o w i d a l n i s t i u u d i ł a m y

ZiD ,ky' W 0 l“ w »- c z y i ^ t o S c h S k ^ 1 Z“ y’ erai“ Wol“ W*—


eeSi»h"ttel!iuMlSn f” die Ta*"“ l«w» mS* 1 o d l K )w ia d a .ią
w a n y m i u d z ia ł a m i .
za z o b o w ią z a n i a z a d e k la ro ­
G e g e n s ta n d d e s T J n te r n e h m e n s i s t : 1) D e r H a n d e l m i t P r z e d m io t e m p rz e d s ię b io rs tw a je s t: 1) p r o w a d z e n ie
L e b e n s m d t e l m n u t W a r e n e r s t e n B e d a r f s u.nd G e g e n s ta n - n a m a lu t o w a r a m i s p o ż y w c z y m i, t o w a r a m i p ie r w s z e j p o ­
2) D e r 8 A n t T f I*” ,u la n d w ir ts c h a ftlie h e n G e b ra u e h s, tr z e b y i p r z e d m i o t a m i d o m o w e g o o r a z r o l n e g o g o s p o d a r ­
n i s f e v im V i i , la S d - u n d . f o r s t w i r t s c h a f t l i c h e r E r z e u g - s tw a , 2) p r o w a d z e n ie z a k u p u p r o d u k t ó w g o s p o d a r s t w a
n i s s e v o n V ie b , B o r s t e n v i e h u n d G e f liig e l n i c b t a iw
r o l n e g o i la s o w e g o n ie w y ł ą c z a j ą c b y d ła , n ie r o g a c i z n y
I s o w o h l g e g e n B a r z a h l u n g a fs a u c h g e g e n
i u r o b i u j a k z a g o to w k e t a k i w z a m ia n z a t o w a r y l u b
K S o n a r n3 ) ^ T nA ° 1 e ^ im !W ef e d e s V e r k a u f s a ls d r o g ą s p r z e d a ż y k o m is o w e j, 3) w y p o ż y c z a n ie c z ło n k o m
b it S m ± d a s A u s l e i h e n l a n d w i r t s c h a f t l i c h e r G e-
a X itu n t aai1 d ie M i t g l i e d e r s o w ie d ie V e r - f w i m a s z y n , j a k r ó w n ie ż p r o w a d z e n ie
w i r t s c h a f t l i c h e r G ^ d « , f w i n e n e r R o h s t o f f e u n d la n d - p i z e r o b k i w y d o b y ty c h z z ie m i s u r o w c ó w i p r o d u k t ó w g o ­
n ; T r , v r n . B u , l k t 2 b e z e ie h m e te r E r z e u g n i s s e s p o d a r s t w a w ie js k ie g o w y m ie n i o n y c h w p. 2.
D e r A n t e d b e t r a g t : 10 Z l. u n d i s t b e im E i n t r i t t im j , E dZi a i W yD0Si 1 0 , z\-> P ł a t n y p r z y p r z y s t ą p i e n i u w c a ­
g a n z e n z a h l b a r o d e r im L a u f e e in e s J a h r e s i n g le i c h e n ło ś c i lu b w c i ą g u j e d n e g o r o k u w r ó w n y c h r a t a c h m ie ­
S S e\ VT T a g e .d e r A n u a h m e a ls ^ t g l i e d a n s ię c z n y c h lic z ą c o d d n ia p r z y j ę c i a n a c z ło n k a . U d z i a ł y
L i t i g m i t flB P aTTe r( g ez.e ie b n e t e A n t e i l e m iis s e n g le io h - z a d e k l a r o w a n e p o z m e j p o w in n y b y ć w p ła c o n e je d n o c z e ­
z e i t i g m i t d e r U n t e r z e i c h n u n g d e r E r k l a r u n g o d e r im
ś n ie z p o d p is a n ie m d e k l a r a c j i lu b w c i ą g u j e d n e g o r o k u
w r ó w n y c h r a t a c h m ie s ię c z n y c h , lic z ą c o d d n i a p o d p i s a ­
n i a d e k l a r a c j i d o d a tk o w e j.
Z a r z ą il s t a n o w i ą : J ó z e f D e m e d iu k , I w a n J a c k o w s k y j ,
wkvf ” anfur b : 'Józef Deniediuk, Iw an Jackow -
P y ly p iS W ojczuk. V e rtreter: Iw an W ojezuk, Iw an p iu k Z a s tę p c y : I w a n W o jo z u k , Iw a-n P y ł y -

b! n ' e § aiuer 1st ni°b bescbrankt. a ) C zas tr w a n ia n ie je s t o g ra n ic z o n y .


fiir H r n^ aeh,U n M erfolgen im A m tlichen An- b ^ ® |f^o szf u i a b ą d ą u m ie s z c z a n e w D z ie n n ik u U r z ę d o ­
«T A1 -D Ł D eneralgouvernem ent. w y m d la G e n e r a ln e g o G u b e r n a t o r s t w a .
C> A J® - K e c h n u n g s ja h r g i l t d a s K a l e n d e r j a h r .
c) R o k ie m o b r a c h u n k o w y m j e s t r o k k a le n d a r z o w y .
D ziennik U rzędow y rocznik 1942, N r. 41 z d n ia 29 m a ja 1942 945

d) D er a u s d rei M itg lie d e rn u n d zw ei Y e rtre te rn d) Z arząd s k ła d a ją c y sie z tm ech członków i dw u za­


bestehende V o rs ta n d v e rw a lte t die G en o ssen sch ait un- stępców zarzą d za bezpośrednio S p ó łd zieln ią i z a stę p u ję ją
m itte lb a r u n d v e r t r i t t s ie n a c b au sse n hm . D er \ o r - n a zew nątrz. Z arząd p o d p isu je za Spółdzielnie w ten
sta n d zeieh n et fiir die G en o ssen sch aft m d e r Wense, dass sposób, że pod firm ą S półdzielni dw u członków Zairządu
u n te r der F irm a d er G en o ssen sch aft zw ei \ o rsta n d s- sk ła d a sw o je podpisy.
m itg lie d e r u n te rsc h re ib e n . ^, e) N abycie, sprzedaż i zam ian a nieruchom ości, ja k rów ­
e) D er K a u f, d e r V e rk a u f u n d d e r Tauisch ein es G rund- nież w szelkiego ro d z a ju now e budow le d la spółdzielni,
stiick s, sow ie N e u b a u te n a lle r A r t fiir die G enossen- w y m a g a ją decyzji R a d y N adzorczej.
s c h a ft bed iirfen d er E n ts e h e id u n g des A u-fsichtsrates. f-g) L ik w id a cje przep ro w ad za sie zgodnie z p rzepisam i
f-g) D ie L iq u id a tio n e rfo lg t n aeh den V onschriftein des
G anossense h a l tsg ese tizes. u sta w y o S półdzielniach.

Lublin [1497] Lublin [1497]


In das G en o ssen sch aftsreg iister des B e z irk sg e rie h ts in Do R e je s tru S półdzielni S ą d u O kręgow ego w L u b lin ie
L u b lin Sp. 1196 1st am 17. F e b r u a r 1941 F o lg en d es eim getra- Sp. 1196 w ciąg n ięto 17 lu tego 1941 r. w pis:
gem w o rden : . S półd zieln ia Spożyw ców „O brona" w K ra sn e m z odpo­
Koaisuin-G en os senscha f t „O brona ‘ in K ra s n e m it A n- w iedzialnością u d ziałam i.
te ilh a ftu n g . _ . , S iedzibą spółd zieln i je s t K rasn e, g m in y Paw łów , po w.
S itz d e r G en o ssen sch aft is t K ra sn e , G em einde P aw łó w , chełm skiego. . . .
C złonkow ie od p o w iad ają za zobow iązania spółdzielni
K re is Cholm .
D ie M itg lied er h a fte n f iir die V e rp flic h tu n g e ii der Ge- zad e k laro w an y m i udziałam i.
nossenisehaft m it den g ezeiehneten A nte i len. P rze d m io te m p rz ed sięb io rstw a je s t prow adzenie w szel­
G agenstan d des U n te rn e h m e n s is t d ie F iih ru n g v o n w irt- kiego ro d z a ju zakładów gospodarczych, k u pno hurtowe*
ec h a ftłic h e n U n te rn e h m e n a lle r A rt, d e r G ro ssein k au f, die p rz e ra b ian ie oraz w y tw arz an ie a rty k u łó w spożycia i p rzed ­
V e ra rb e itu n g u n d E rz e u g u n g v o n V e rb ra u e h s a rtik e ln un d m iotów u ż y tk u dom owego i gospodarczego i odsprzedaw a­
v o n G eg en stan d en dee h a u slic h e n u n d w irtsc h a ftlic h e n nie je detalicznie sw oim członkom , p rzy jm o w an ie w kładów
G ebrauchs. d e r K le in v e rk a u f d iaser a n se in e M itg lied er oszczędnościow ych od członków .
u n d die A n n a h m e y o n S p a re in la g e n v o n den M itg liedern. U d ział w ynosi 25 złotych p ła tn y p rzy zap isa n iu sie <ło
D er A n te il b a tr a g t 25 Z loty. H ie rv o n sin d 10 Z lo ty beini S półdzielni 10 zło ty ch , p o zo stała su m a pow inna być w p ła­
E i n t r i t t in die G en ossenschaft, d e r R e s tb e tra g im L au fe cona w c ią g u n a jd a le j trzech m iesięcy po 5 złotych w r a ­
yo n 3 M om aten zu 5 Z lo ty m o n a tlie h z a h lb a r. tach m iesięcznych.
D en V o rs ta n d b ild en : S ig ism u n d M arzęda, J o h a n n Bo- Z arząd sta n o w ią : Z y g m u n t M arzeda, J a n B ożem ski
żemsfci u n d A d am B ażan. i A d am B ażan.
a) D ie D a u e r d er G en o ssen sch aft is t n ie h t b e se h ra n k t.
b) D ie B e k a n n tm a c h u n g e n e rfo lg e n in d e r Z e itsc h rift a) Czas trw a n ia nie je s t ograniczony.
„Społem ". b) O głoszenia bedą um ieszczane w czasopiśm ie' „S po­
c) A ls R e c h n u n g s ja h r g ilt d a s K a le n d e rja b r. łem".
d) D e r V o rs ta n d s e tz t sic h a u s d rei M itg lie d e rn zuisam- c) R okiem ob rach u n k o w y m je s t ro k k alendarzow y.
m en u n d is t d as le ite n d e u n d ausfixhrende O rg a n d er Ge­ d) Z arząd sk ła d a się z trzech c z ł o n k ó w i je s t org an em
n o ssen sch aft. D ie W i 11e n se rk la ru n g e n im N am en der Ge- kierow niczym i w ykonaw czym S półdzielni. O św iadczenia
nossem schaft e rfo lg e n d u rc h zw ei M itg lied er des V o rsta a - woli w im ie n iu sp ó łd zieln i s k ła d a ją i za _spółdzielnie pod
des, w elche fiir die G en o ssen sch aft u n te r dem F irm en - stem p lem firm y p o d p isu ją łącznie dw aj członkow ie za-
stem p el zeichnen.
e) D ie d u rc h d en V o rsta n d im N am en d e r G anossen- T?% Z aw ieran e przez Z arząd w im ien iu sp ółdzielni ko n ­
e e h a ft abgesehlosisenen K an f-, P fa n d - o d a r M ie tv e rtra g e tr a k ty w sp ra w a c h k u p n a, z astaw u lu b n a j m u n ie ru c h o ­
v o n G ru n d stiick an b ed iirfen d e r G eneh m ig u n g d u rc h den m ości w y m a g a ją zatw ierdzenia przez R a d e N adzorczą.
A u fsic h ts ra t. f)-g) L ik w id acje przep ro w ad za sie zgodnie z p rz ep isa m i
f)-g) D ie L iq u id a tio n e rfo lg t n ach den G asetzen iiber
die G enossenschaften. u sta w y o spółdzielniach.

Lublin [1481] Lublin [1481]


Do R e je stru S półdzielni S ąd u O kręgow ego w L u b lin ie
I n das G e n o sse n sc h a ftsre g iste r des B e z irk sg e rie h ts in Sp. 988 w ciąg n ięto 14 m a ja 1941 p rzy firm ie : S p ó łd zieln ia
L u b lin N r. 988 is t am 14. M ai 1941 bei d er F irm a : S półdziel­ Spożyw ców „Jedność" w W yty czn ie z o dp o w i edzia inose i ą
n ia Spożyw ców „Jed n ość" in W y ty czn e m it A n te ilh a ftu n g
folgendes e in g e tra g e n w orden: udziałam i, w pis:
„ Je d n ist" G eno ssen sch aft m it A n te ilh a ftu n g in W y ty cz­ J e d n is t" S półdzielnia z odpow iedzialnością u d ziała m i
ne, in u k ra in is c h e r S p ra c h e „ J e d n ist" K o o p e ra ty w a z wid- w "W vtycznem , w jeż y k u u k ra iń sk im „Jed n ist* K o o p eraty ­
p o w id a ln o stiu u d iła m y w W ytycznem . wa z w id p o w id a ln istiu u d iła m y w W ytycznem .
S itz d e r G en o ssen sch aft is t W ytyczno, Gem. W ola w ere- S iedzibą sp ó łdzielni je s t W ytyczno, gm . W o la W ereez-
szczyńska, K re is Cholm . . czyńska, pow. Chełm . . . ...
D ie M itg lie d e r h a fte n die V e rp flic h tu n g e n m it gezeich- C złonkow ie o d p o w iad ają za zobow iązania zad ek laro w a­
n eten A n teilen . nym i u działam i. . , , . , i.,
G eg en stan d des U n teriieh m en s ist: H a n d e l m it Lebens- P rze d m io te m p rz ed sięb io rstw a je s t: prow adzenie h an d lu
m itte ln , B e d a rfs a rtik e ln sow ie G eg en stan d en des ]ia u s " to w aram i spożyw czym i, to w a ra m i pierw szej potrzeby, ja k
lic h en u n d la n d w irts c h a ftlic h e n G ebrauchs, A n k a u t und rów nież przed m io tam i g o sp o d a rstw a dom ow ego i rolnego,
L ie fe ru n g lan d - u n d fo rs tw irts c h a ftlic h e r E rzeu g m sse, prow adzenie sk u p u i d o staw y p ro d u k tó w g o sp o d arstw a
V ieh u n d G efliigeł sow ohl g eg en B a rz a h lu n g a is a u ch gegen rolnego i lasow ego, zw ierząt dom ow ych, d ro b iu i to ta k
E in ta u s c h von W a re n o d er im W ege des V e rk a u fs a is K-om- za gotów kę, ja k d ro g ą tow arow ej w y m ia n y albo d ro g ą
m issio n a r V e rle ih e n von M asch in en u n d la n d w irtsc n a tt- kom isow ej sp rzedaży, w ypożyczanie członkom n a yt
lie h en G e ra te n an die M itg lie d e r, F iih ru n g e ig e n e r U n ter­ i narzędzi gospodarczych, prow adzenie w łasn y ch p rzed się­
n eh m en zw ecks V e ra rb e itu n g v on R o h sto ffe n u n d tiaiD- b io rstw dla celów p rz eró b k i surow ców i p ó łp ro d u k tó w n a
fe rtig w a re n zu F e rtig w a re n . . . ,. gotow e w y ro b y . ,
D er A n te il b e tr a g t 25 Z lo ty u n d is t beim E m t r i t t m die U dział w y n o si 25 z ło ty c h ,.p ła tn y p rz y p rz y stą p ie n iu do
G e n o ssen sch aft z a h ib a r. S półdzielni. W w y jątk o w y ch w y p ad k ach Z arząd S p ó ł­
I n A u sn a h m e fa lie n k a n n d e r V o rs ta n d d er G enossen­ dzielni może rozłożyć p ła tn o ść u d z ia łu n a 3 - o ró w n y ch
s c h a ft die Z a h lu n g des A n te ils in 3—5 g leich en R a te n ge; r a t z tym , że p ierw sza r a ta m oże byc w p łaco n a p rz y zło­
s ta tte n jedoch m it d er M assgabe, dass die e rste K ate bei żeniu pisem nej d e k la ra c ji p rz y stą p ie n ia , a re sz ta u d ziału
A b g ab e d e r s c h riftlic h e n B e itr itts e r k la r u n g u n d d e r re st- w ró w n y c h ra ta c h n ajp ó ź n iej do jednego ro k u od czasu
lich e A n teil in g leich en R a te n sp a te ste n s b in n en em em p rzy jęc ia w poczet członków . U działy, k tó re z o sta ły ^ d e ­
J a h r e n ach d e r A n n ah m e a is M itg łied e m g e z a h lt w erden k la ro w a n e później, w in n y być w płacone w całości najp ó ź­
soli. S p iite r g ezeichnete A n te ile eollon im g an zen e p a te ste n s n iej do jednego ro k u ód czasu p o d p isa n ia do d atk o w ej de­
b in n e n einem J a h r e n a c h U n te rz e ic h n u n g e in e r zusatz-
k la ra c ji.
lic h en D e c la ra tio n e in g e z a h lt w erden.
946 A m tlic h e r A n zeig er, J a h r g a n g 1942, N r. 41 vom 29. M ai 1942

D en V o rs ta n d b ild en : J e r e m ij S z a fra n , W łodzim ierz P y - Z arząd s ta n o w ią : S z a fra n J e re m ij, P y ły p c z u k W łodi-


ły p czu k , P a w io P ełeszu k . m ierz, P ełe sz u k P a w io .
D ie D a u e r is t n ic h t besch riin k t. B e k a n n tm a c h u n g e n er- Czas trw a n ia nie je s t ogran iczo n y . O głoszenia b(;dą
fo lg en im A m tlic h e n A n z e ig e r fiir das G e n eralg o u v ern e- um ieszczane w D zienniku U rzędow ym d la G eneralnego
m en t. A is R e c h n u n g s ja h r g ilt das K a le n d e rja h r. D e r V o r­
s ta n d se tz t sich a u s d re i stiin d ig en M itg lie d e rn zu sam m en G u b e rn a to rstw a . R okiem o b ra ch u n k o w y m je s t ro k k a le n ­
u n d k a n n im B e d a rfs fa lle d u rc h w e ite re zwei V e rtre te r darzow y. Z a rzą d sk ła d a sde z 3 członków sta ły c h , a n a
e rg a n z t w erden. D e r V o rsta n d is t das le iten d e O rg an der w ypadek p o trzeb y m oże być d o pełniony dw om a z a stę p ­
G e n o ssen sch aft u n d u n te rz e ic h n e t fiir dieselbe in d er W eise, cam i. Z arzą d je s t o rg a n em kiero w n iczy m S półdzielni
d ass u n te r d e r F ir m a d e r G en o ssen sch aft m in d e sten s zwei i p o d p isu je za S półdzielnie przez złożenie pod firm ą Spól-
V o rsta n d s m itg lie d e r u n te rsc h re ib e n . D er K a u f bzw. V er- dzelni n a jm n ie j 2 podpisów . N abycie w zględnie pozbycie
k a u f von L ie g e n sc h a fte n u n d d e r a u f d ieselben sich be- nieru ch o m o ści i p ra w n a nieru ch o m o ściach oraz decyzja
fciehenden R ech te sow ie d ie E n ts e h e id u n g iib er die^ N ot- o konieczności i w a ru n k a c h u zy sk a n ia k re d y tu d la S p ó ł­
w e n d ig k e it u n d B e d in g u n g e n d er E rla n g u n g von K re d it
fiir die G en o ssen sch aft b e d iirfe n d er E n tse h e id u n g des dzielni w y m a g a ją decyzji R ad v N adzorczej. L ik w id a cje
A u fs ic h ts ra te s . D ie L iq u id a tio n e rfo lg t n ach dem Geiros- przep ro w ad za sie zgodnie z przep isam i u sta w y o S pół­
sen sch aftsg esetz. dzielniach.

Lublin [1488] Lublin [1488]


I n d as G e n o sse n sc h a ftsre g iste r des Bezi rksgeorichts in Do R e je stru S p ó łd zieln i S ą d u O kręgow ego w L u b lin i«
L u b lin Sp. 1416 is t am 12. M ai 1941 fo lg en d es e in g e tra g e n Sp. 1416 w ciąg n ięto 12 m a ja 1941 r. w pis: S p ó łd zieln ia S p o ­
w o rd e n : K om suim -Genosisenschaft „Z goda" in Lu,bo w ierz, żyw ców „Zgoda" z odpow iedzialnością u d ziałam i w kol.
m it A n te ilh a ftu n g . S itz d e r G e n o ssen sch aft is t die K o lo n ie L ubow ierz. S iedzibą spółdzielni je s t k o lo n ia L ubow ierz,
L ubow ierz, G em em de H a ń sk , Kreiis C holm . D ie M itg lied e r g m in a H a ń sk , p o w iat C hełm ski. C złonkow ie o d p o w ia d a ją
b a l ten fiir die V e rp flic h tu n g e n d e r G en o ssen sch a ft m it za zo bow iązania sp ó łd zieln i za d e k laro w an y m i u d z iała m i.
d en gezeich n eten A n teilen .
G eg en stan d des U nternebm enis is t d ie F u h rn n g von P rz ed m io te m p rz e d się b io rstw a je s t pro w ad zen ie w szel­
w irts c b a ftlic h e n T Jnternehm en a lle r A rt, d er Grosisein- kieg o ro d z a ju zakładów g o spodarczy ch, kupno h u rto w e,
k a u f, die V erarb eitu m g u n d E rz e u g u n g v o n V erb ra u e h e- p rz e ra b ia n ie oraz w y tw a rz a n ie a rty k u łó w spożycia i
a r tik e ln uind von G eg en stan d en des h a u slic h e n u n d w irt- p rzedm iotów u ż y tk u dom ow ego oraz gospodarczego i o d y
s c h a ftlic h e n G ebrau ch s, d e r K le in v e rk a u f d iese r a n seine sp rz e d a w a n ie je detaliczn ie sw oim członkom , przyjm ow ać
M itg lie d e r u n d die A n n a b m e voin S p a re in la g e n von den nie w kładów oszczędnościow ych od członków .
M itg lie d e rn . U d ział w y n o si 25 złotych, p ła tn y p rzy p rz y stą p ie n iu do
D er A n te il b e tr a g t 25 Z loty. H ie rv o n sind 15 Z lo ty beim sp ó łd zieln i 15 zł. i p o zo stała su m a p o w in n a być sp łac o n a
E i n t r i t t in die G en o ssen sch aft, d e r R e s tb e tra g im L a u fe w c ią g u 5 la t po 2 zł.
y o u 5 J a h r e n zu 2 Z lo ty z a h lb a r.
D en V o rs ta n d b ild en J o h a n n G an ezaruk, W ła d y sła w Z arząd sta n o w ią : J a n G an ezaruk, W ła d y sła w T chórz i
T ch ó rz u n d V ik to r S tro ń sk i. W ik to r S tro ń sk i.
a) D ie D a u e r d e r G e n o sse n sc b a ftt is t n ich b e sc h ra n k t. a) Czas trw a n ia nie je s t ograniczony.
b) D ie B e k a n n tm a c h u n g e n e rfo lg e n im A m tlich en An- b) O głoszenia będą um ieszczane w D zienniku U rzędo­
z e ig e r fiir d a s G en era lg o u v e rn e m e n t. w ym d la G eneralnego G u b e rn a to rstw a .
c) A is R ech in u n g sjah r g ilt das K a łe n d e rja h r.
d) D er V o rs ta n d setzt sich a u s d rei M itg lied e rn zuisam- c) R okiem o b rac h u n k o w y m je s t ro k kalen d arzo w y .
m en u n d is t d as le ite n d e u n d a u sfiih re n d e O rg a n d er Ge- d) Z arzą d sk ła d a sie z trzech członków i je s t org an em
n o sse n sc h a ft. D ie W ille n s e rk la ru n g e n im N arnen d er Ge­ kiero w n iczy m i w ykonaw czym sp ółdzielni. O św iadczenia
n o s s e n s c h a ft e rfo lg e n d u rc h zw ei M itg lie d e r des V or- w oli w im ie n iu spółd zieln i s k ła d a ją i za spółdzielnie pod
fetandee, w elche f u r die G en o ssen sch aft u n te r dem F irm e n - ste m p lem firm y p o d p isu ją łącznie dw aj członkow ie z a rz ą ­
etem p el zeichnen. du.
e) D ie d u rc h den V o rs ta n d im N am en der Geinossen- e) Z aw ie ra n e przez zarząd w im ie n iu sp ó łd zieln i k o n ­
S o h aft abgesch lo ssen en K a u f-, P fa n d - o d er M ieitvetrage tr a k ty w sp ra w a c h k u p n a, z a sta w u lub n a jm u n ie ru ch o ­
y o n G ru n d stiic k e n b ed iirfen d er G en eh m ig u n g d u rc h den
A u fs ic h ts ra t, m ości w y m a g a ją z a tw ierd zen ia przez R ad e N adzorczą.
f)—g) D ie L iq u id a tio n e rfo lg t n ach den Gesetizen iiber f)—g) L ik w id a c je p rze p ro w ad za sie zgodnie z p rz e p isa ­
die G en o ssen seh aften . m i u sta w y o S półdzielniach.

Lublin [1486] Lublin [i486]


I n d as G en o ssen sch aftsreg iister des B e z irk sg e ric h ts in D o R e je s tru S półdzielni S ą d u O kręgow ego w L u b lin ie
L u b lin Sp. 751 is t am 16. M ai 1941 bei d e r F irm a : Komsum- Sp. 751 w ciąg n ięto 16 m a ja 1941 r. p rz y firm ie : S p ó łd z ie ln ia
G enossem schaft in H a ń s k m it A n te ilh a ftu n g folgendes e in ­ S pożyw cza w H a ń s k u z odpow iedzialnością u d zia łam i
g e tra g e n w ord en : w pis:
„D o b ro b u t", G e n o sse n sc h a ft m it A n te ilh a ftu n g in H ań sk ,
in u k ra in is e h e r S p ra c h e : „D o b ro b u t“, K o o p e ra ty w a z w id- „D o b ro b u t" S p ó łd zieln ia z odpow iedzialnością u d z ia ła m i
p o w id a ln istiu udiiłam y w H a ń sk u . w H ań sk u w je ż y k u u k ra iń s k im „D o b ro b u t" K o o p e ra ty w a
S itz d e r G e n o ssen sch aft is t: H a ń sk , G em einde H a ń sk , z w id p o w id a ln istiu u d iła m y w H a ń sk u .
K re is Cholm . S iedzibą spółdziielnii je s t H ań sk , gm . H ań sk , pow. C hełm .
D ie M itg lie d e r h a fte n f u r die V e rp flic h tu n g e n m it den C złonkow ie o d p o w ia d a ją za zobow iązania z a d e k la ro w a ­
gezeich n eten A n teilen . n y m i u d ziałam i.
G eg en stan d des U n te rn e h m e n s is t: d e r H a n d e l m it Lebenis-
m it tein, m it W a re n e rs te n B e d a rfs, sow ie G eg en stan d en P rz e d m io te m p rz e d się b io rstw a je s t: p ro w ad zen ie h a n d lu
des h a u slic h e n u n d la n d w irts c h a ftlic h e n G ebrauchs, d e r to w a ra m i spożyw czym i, to w a ra m i pierw szej p o trz e b y ja k
A n k a u f u n d die L ie fe ru n g lan d - u n d f o rs tw irts c h a ftlic h e r rów nież p rze d m io tam i g o sp o d a rstw a dom ow ego i rolnego,
E rz e u g n isse , von V ieh u n d G efliigel so w o h l g egen B a rz a h - p ro w ad zen ie sk u p u i d o sta w y p ro d u k tó w goispdarstw a r o l­
lu n g a is geg en E in ta u s c h von W a re n o d er im W ege des nego i lasow ego, zw ierząt dom ow ych, d ro b iu i to ta k za
V e rk a u fs a is K o m isśio n a r, d as V e rle ih e n la n d w irtsc h a ft- gotów kę, ja k d ro g ą to w a ro w e j w y m ia n y albo d ro g ą k o m i­
lic h e r G e ra te u n d M a sch in en a n die M itg lied er, die F iih - sow ej sprzedaży, w ypożyczanie członkom n aszy m i n a rz ę ­
ru n 'g e ig e n e r U n te rn e h m e n zw ecks V e ra rb e itu n g von R oh- dzi g o sp odarczych, p ro w ad zen ie w łasn y ch p rz e d się b io rstw
sto ffe n u n d H a lb fe rtig w a re n zu F e rtig w a re n . d la celów p rz e ró b k i su ro w có w i p ó łp ro d u k tó w n a gotow e
D e r A n te il b e tr a g t 10 Zl. u n d is t beim E in tr itt in die w y ro b y .
G en o sse n sc h a ft z a h lb a r. In A u s n a h m fa lle n k a n n d e r V or-
istand d e r G e n o ssen sch aft die Z a h lu n g des A n te ils in 3—5 U dział w y n o si 10 zł. p ła tn y p rzy p rz y stą p ie n iu do S p ó ł­
g leich en R a te n n iit d er M a ssg a b e g e s ta tte n , dass die e rs te dzielni. W w y ją tk o w y c h w y p ad k ac h Z arząd S p ó łdzielni
R a te bed d e r N ie d e rle g u n g d e r sc h riftlic h e n E r k la r u n g m oże rozłożyć p ła tn o ść u d ziału n a 3—5 ró w n y ch r a t z tym ,
iib e r den B e itr itt g e z a b lt w erd en k a n n und d e r R e st des że p ierw sza r a ta m oże być w p łaco n a p rz y złożeniu p isem ­
A n te ils in g leich en R a te n im L a u fe eines J a h r e s nach d er nej d e k la ra c ji p rz y stą p ie n ia , a re sz ta u d z ia łu w ró w n y ch
A n n a h m e a ls M itg lied , D ie A nteile, w elche s p a te r gezeich- ra ta c h n ajp ó ź n ie j do jed n eg o ro k u od czasu p rz y ję c ia
D ziennik U rzędow y rocznik 1942, N r, 41 z d n ia 29 m a ja 1942 947

n e t w u rd an , m iissen im g an zen spateB-tens im L au fe eines w poczet członków . U działy, k tó re z o sta ły za d e k la ro w an e


J a h r e s n ach d e r U n te rz e ic h n u n g d e r zu satzlich en E rk la - później, w in n y być w płacone w cało ści n a jp ó źn iej do ro k u
l u n g b e z a h lt w erden. od c zb asu p o d p isa n ia dodatkow ej d e k la rac ji.
D en Y orstaind bil den: Stefain Saw czuk, F ilip M ełaniuk, Z arząd sta n o w ią : Saw czuk S tefan , M ełan iu k F ilip , B o ­
[W asyl B o ro w śk y j. V e rtre te r: E u h e n M a te ju k , P a n a s B o­ ro w śk y j W asy l, zastępcy: M ateju k E u h en , B o ro w śk y j
ro w śk y j.
D ie D a u e r is t n ic h t b e sc h ra n k t. D ie B ek an n tm achungeai P a n a s.
e rfo lg e n im A m tlieheai A n zeig er fiir d as G en eralg o u v er- Czas trw a n ia n ie je s t ogran iczo n y . O głoszenia bedą
n em ent. A is R e c h u n n g s ja h r g ilt d as K a le n d e rja b r. D er um ieszczane w D zienniku U rzędow ym d la G eneralnego
V o rs ta n d se tz t sicb a u s dred sta n d ig e n M itg lie d ern zu: G u b e rn a to rstw a . R okiem o b rach u n k o w y m je s t ro k k a le n ­
sam m en u n d k a n n im B e d a rfsfa lle d u rc h w e itere zwei darzow y. Z arząd sk ła d a sie z trzech członków stały ch , a n a
V e r tre te r e rg a n z t w erden. D er V o rs ta n d is t d as leiten d e w y padek p o trze b y może być dopełniony dalszym i dw om a
O rg a n d e r G en o ssen sch aft u n d u n te rz e ic h n e t fiir die Ge­ zastępcam i. Z arząd je s t org an em kierow niczym S półdzielni
n o sse n sc h a ft in d e r W eise, d a ss u n te r d er F ir m a d er Ge­ i p o d p isu je za Spółdzielnie przez złożenie pod firm ą S p ó ł­
n o sse n sc h a ft m in d e ste n s zw ei V o rs ta n d s m itg lie d e r u n te r- dzielni n a jm n ie j dw u podpisów . N ab y cie w zględnie pozby­
schreib en . D e r K a u f bezw. V e rk a u f voin G ru n dstiicken
u n d v o n R ech ten a u f G ru n d stiick en sow ie d ie E n tsc h ei- cie nieru ch o m o ści i p ra w n a nieru ch o m o ściach oraz decy­
d u n g iib er die N o tw e n d ig k e it u n d die B ed in g u n g en d er zja o konieczności i w a ru n k a c h u z y sk a n ia k re d y tu d la
E rla n g u n g v on K re d it fiir die G en o ssen sch aft bediirfen S półdzielni w y m a g a ją decyzji R a d y N adzorczej. L ik w id a ­
d e r E n ts c h e id u n g des A ufsichtsirates. D ie L iq u id a tio n er- cje p rzep ro w ad za sie zgodnie z p rzep isam i u sta w y o S pół­
fo lg t nach dem G enossenschaftsgesetz. dzielni ach.

Lublin [1490] Lublin [1490]


I n das G e n o sse n sc h a ftsre g iste r des B e z irk sg e ric h ts in Do R e je s tru S półdzielni S ąd u O kręgow ego w L u b lin ie
L u b lin N r. Sp. 1319 is t arn 23. A p ril 1941 F o lg en des einge- Sp. 1319 w ciągnięto 23 k w ie tn ia 1941 n a stę p u ją c y w pis:
tra g e n w orden: „ P ra c ia " O gólnorolm icza S półd zieln ia d la zak u p u i zbytu
A llg em ein e L a n d w irts c h a ftlic h e A n- u n d V e rk a u f sgenos- z o d pow iedzialnością u d z iała m i w P rz y m ia rk a c h , w jeży k u
se n sc h a ft „ P ra c ia “ m it A n te ilh a ftu n g in P rz y m ia rk i^ in u k ra iń s k im „ P ra c ia " Z a h a ln a C h lib o ro b śk a K o o p e ra ty w a
u k ra in is c h e r S p ra c h e : „ P ra c ia " Ż a h a ln a C h lib o ro bśka K oo­ dla zak u p u i zibutu z w id p o w id aln istiu u d iła m y w P rz y ­
p e ra ty w a d la zak u p u i z b u tu z w id p o w id a ln istu i u d iła m y m ia rk a c h .
w P rz y m ia rk a c h . S iedzibą S półdzielni je s t P rz y m ia rk i, g m in a W o la W e­
Sitz d er G en o ssen sch aft is t P rz y m ia rk i, G em einde W ola reszczyńska, pow. Chełm .
W ereszczy ń sk a, K re is Cholm . C złonkow ie o d p o w ia d ają za zobow iązania z a d e k la ro w a ­
D ie M itg lie d e r h a fte n fiir die V e rp flic h tu n g e n m it den ny m i u d ziałam i.
g ezeieh n eten A n teilen . P rze d m io te m p rz ed się b io rstw a je s t: 1) prow adzenie h a n ­
G egen stan d des U n te rn e h m e n s is t: 1) D er H a n d e l m it Le-
b en sm itteln , m it W a re n era te n B e d a rfs u n d G egenstanden dlu to w a ra m i spożyw czym i, to w a ra m i pierw szej p o trz e b y
des h a u slic h e n u n d la n d w irts c h a ftlic h e n G ebrauchs, 2) D er i p rz ed m io ta m i dom ow ego oraz ro ln eg o g o sp o d arstw a,
A n k a u f lan d - u n d fo rs tw irts c h a ftlic h e r E rz e u g n isse von 2) p ro w adzenie zakupu p ro d u k tó w g o sp o d a rstw a ro lnego
V ieh, B o rste n v ie h u n d G efliigel n ic h t ausgenom m en, so- i lawowego, nie w y łączając bydła, n iero g ac izn y i d robiu,
Wohl geg en B a rz a h lu n g ais au ch geg en E in ta u s c h von W a ­ ja k za gotów kę, ta k i w zam ian za to w a ry lu b d ro g ą sprze­
re n oder im W ege des V e rk a u fs ais K o m m issio n ar, 3) D as daży kom isow ej, 3) w ypożyczanie członkom narzędzi ro l­
Y e rle ih e n la n d w irts c h a ftlic h e r G erate u n d M aschinen an niczych i m aszyn, ja k rów nież pro w ad zen ie p rze ró b k i w y­
die M itg lie d e r sow ie die V e ra rb e itu n g au s d er E rd e ge- do b y ty ch z ziem i surow ców i p ro d u k tó w g o sp o d a rstw a
W onnener R o h sto ffe u n d la n d w irts c h a flic h e r in P u n k t 2 w iejskiego w ym ienionych w p. 2.
b ezeieh n eter E rzeu g n isse. U dział w ynosi 25 zł. p ła tn y przy p rz y stą p ie n iu w całości
D er A n te il b e tr a g t 25 Z lo ty u n d is t b eim E i n tr itt im lu b w c ią g u jed nego ro k u w ró w n y ch ra ta c h m iesięcznych
g an zen z a h lb a r oder im L a u fe eines J a h r e s in gleichen licząc od d n ia p rz y ję cia n a członka. U d ziały za d e k la ro ­
M o n a tsra te n vom T ag e d er A n n a h m e ais M itg lied gerech- w ane później p o w inny być w płacone jednocześnie z po d p i­
n et. S p a te r gezeich n ete A n te ile m iissen g le ic h z e itig m it der saniem d e k la ra c ji lub w ciąg u jednego ro k u w ró w n y ch
U n te rz e ic h n u n g d er E r k la r u n g oder im L a u fe eines J a h r e s ra ta c h m iesięcznych, licząc od dn ia p o d p isan ia d e k la ra c ji
in gleich en M o n a tsra te n vom T ag e d er U n te rz e ic h n u n g dodatkow ej.
d e r zu satzlich en E r k la r u n g an g erech n et, b e z a h lt w erden. Z arząd sta n o w ią : K u lh a w iu k Z enow ij, H ry s iu k W łodzi­
D en V o rsta n d b ilden : Z enow ij K u lh a w iu k , W ła d im ir m ierz, M ikołajewyciz S e rh ij, zastępcy: M aśluch S tefan ,
H ry siu k , S e rh ij M ikołajew yez, V e rtre te r: S te fa n M aśluch, K alic h H erasy m .
H e ra sy m K alich . a ) . Oza.s trw a n ia nie je s t ograniczony.
a) D ie D a u e r is t n ic h t b e sc h ra n k t.
b) D ie B e k u n n tm a c łra n g en e rfo lg e n im A m tlich en A nzei­ b) O głoszenia bedą um ieszczane w D zienniku U rzędo­
g e r fiir das G e n eralg o u v ern em en t. w ym d la G eneralnego G u b e rn a to rstw a.
c) A is R e c h n u n g s ja h r g ilt das K a le n d e rja h r. c) R okiem ob rach u n k o w y m je s t ro k kalen d arzo w y .
d) D er au s d re i M itg lie d e rn u n d zwei Y e rtre te rn beste- d) Z a rz ąd sk ła d a ją c y sie z 3 członków i 2 zastępców za­
h ende V o rsta n d v e rw a lte t die G en o ssen sch aft u n m itte lb a r rząd za bezpośrednio S p ó łd zieln ią i z astę p u ję j ą n a ze­
u n d v e r t r i t t sie n ach au ssen hin. D er V o rsta n d zeichnet w n ątrz. Z arząd p o d p isu je za Spółdzielnie w ten sposób, ze
J u r die G en o ssen sch aft in d e r W eise, dass u n te r der F irn ia pod firm ą S półdzielni 2 członków Z arząd u sk ła d a sw oje
der G en o ssen sch aft zw ei V o rsta n d s m itg lie d e r u n te rsc h re i- podpisy.
ben.
e) D e r K a u f, d er V e rk a u f u n d d er T a u sc h eines G rund- e) N abycie, sprzedaż i z am ian a nieruchom ości, pak ró w ­
stiicks sow ie N e u b a u te n a lle r A r t fiir die G enossenschaft nież w szelkiego ro d z a ju now e budow le d la spółdzielni w y­
bediirfen d er E n ts c h e id u n g des A u fsic h tsra te s. m a g a ją decyzji R a d y N adzorczej.
f) — g) D ie L iq u id a tio n e rfo lg t n a c h den V o rsc h rifte n f-g) L ik w id a c je p rzep ro w ad za sie zgodnie z p rze p isam i
des Genossenschaftsgesetzes. u sta w y o S półdzielniach.

L ublin [1478] L u b li n [1178]


In das G en o sseu seh aftsreg iister des B e z irk sg e ric h ts in Do R e je s tru S półdzielni S ąd u O kręgow ego w L u b lin ie
L u b lin N r. 1048 is t am 28. M ai 1941 bei d e r F irm a : Kon.su- Sp. 1048 w ciąg n ięto 28 m a ja 1941 p rz y firm ie : S p ó łd z ieln ia
inente,n-Geuoisisensohaft „S o lid a rn o ść " im K ro p iw k i, m it Spożyw ców „S o lid arn o ść" w K ro p iw k ac h z odpow iedzial­
A n te ilh a ftu n g fo lg en d es e in g e tra g e n w ord en : nością u d ziałam i, w pis:
„Soli da ru i s t“ G en o ssen sch aft m it A n te ilh a ftu n g in K ro- „ S ó lid a rn ist" S półd zieln ia z o d pow iedzialnością u d z ia ­
Piw ki, in u k ra in is c h e r S p ra c h e „ S ó lid a rn ist" K o o p eraty w a łam i w K ro p iw k ach w jeż y k u u k ra iń s k im „ S ó lid a rn ist1*
z w jdpow idalniistiu u d iła m y w K ro p iw k ach . K o o p e ra ty w a z w id p o w id aln istiu u d iła m y w K ro p iw k a ch .
k itz der G enossennehaft is t K ro p iw k i, Gem. W ołosko- S iedzibą sp ó łd zieln i je s t K ro p iw k i, gm . W ołoskow ola,
Wola, K r. C holm . . , pow. Chełm .
D ie M itg lie d e r h a fte n fiir die V e rp flic h tu n g e n m it den C złonkow ie o d p o w iad ają za zo bow iązania za d e k la ro w a ­
gezeichnetem Anteilen. n y m i u d zia łam i.
A m tlie h e r A n z e ig e r, J a h r g a n g 1942, N r. 41 v o m 29. M a i l942
948
P r z e d m io te m p r z e d s ię b io r s tw a je s t: p ro w a d z e n ie h a n d lu
G e g e n s ta n d des U n te rn o h m e n s is t: H a n d e l m it L e b e n s- to w a r a m i sp o ż y w c z y m i, to w a r a m i p ie rw s z e j p o trz e b y , ja k
m ittelm , B e d a r f s a r tik e łn s o w ie G e g e n s ta n d e n des ró w n ie ż p r z e d m io ta m i g o s p o d a r s tw a d o m o w eg o i ro ln e g o ,
lic h e n u n d la n d w ir ts c h a f tlic h e n G e b ra u c h s , A n k a u f u n a p ro w a d z e n ie s k u p u i d o s ta w y p r o d u k tó w g o s p o d a r s tw a
L ie f e r u n g la n d - u n d f o r s t w i r ts c h a tlic h e r Erze-ugrus-se, ro ln e g o i la so w eg o , z w ie r z ą t d o m o w y ch , d r o b iu i to ta k
V ie h u n d G e fliig e l so w o h l g e g e n B a r z a h lu n g a ls a u c b ge- za g o tó w k o , j a k d r o g ą to w a ro w e j w y m ia n y a lb o d r o g ą
g e n E in ta u s c h v o n W a r e n o d e r im W e g e d es V u ik a u f e a is k o m is o w e j s p rz e d a ż y , w y p o ż y c z a n ie c z ło n k o m m a s z y n i n a ­
K o nim isisiom ar, Verleih-em v o n M a s c h in e n u n d l a n d w u t rz ę d z i g o s p o d a rc z y c h , p ro w a d z e n ie w ła s n y c h p r z e d s ię ­
S h a S r G e r a te n a n d ie M itg lie d e r, F u h r u n g : m g e n e r
b io r s tw d la ce ló w p r z e ró b k i s u ro w c ó w i p ó łp r o d u k tó w n a
U n te m e h m e n zwecfcs V e r a r b e itu n g v o n R o h s to lte n u n a
g o to w e w y ro b y .
W beiiu A M in *» U d z ia ł w y n o s i 25 z ło ty c h p ła tn y p r z y p r z y s tą p ie n iu do
S p ó łd z ie ln i. - . . . .
S 8 ? A S l S m * S l M i * 6 m e d e r V o is ta n d d e r W w y ją tk o w y c h w y p a d k a c h Z a r z ą d S p ó łd z ie ln i m o że
s c h a l't d ie Z a h lu n g d e s A n te ils in 3—5 g le ic h e n K a to n ro z ło ż y ć p ła tn o ś ć u d z ia łu n a 3—5 ró w n y ch ^ r a t z ty m , ze
g e s ta l te n je d o e h m it d e r M a ssg a b e , d a e s d ie e r s te R a te p ie rw s z a r a t a m o że b y ć w p ła c o n a p rz y zło ż e n iu p ise m n e j
b e i A b g a b e d e r s e h r if tlic h e n B e i t r i t t s e r k l a r u n g u n d d e d e k la r a c ji p r z y s tą p ie n ia , a r e s z ta u d z ia łu w r ó w n y c h r a ­
r e s tlie h e A n te il in g le ic h e n R atem -sp ąte ste n s b in n e m e in e m ta c h n a jp ó ź n ie j do je d n e g o r o k u od c z a s u p r z y ję c ia w po
‘J a h r e n a c h d e r A n n a h m e a is M itg lie d e in g e z a h lt w e r c e n
so li S p a te r g e z e ic h n e te A n te ile s o lle n im g a n z e n s p a te s - c z e t cz ło n k ó w . U d z ia ły , k tó r e z o s ta ły z a d e k la r o w a n e p oz-
t e n s binnein e in e m J a h r e n a c h U n te r z e ic h n u n g e in e r n ie j, w ińm y b y ć w p ła c o n e w c a ło ś c i n a jp ó ź n ie j do r o k u
s a tz lic h e n D e k la r a tio n e in g e z a h lt w ercten. R n m llk od c z a s u p o d p is a n ia d o d a tk o w e j d e k la r a c ji.
D en V o r s ta n d b ild e n : G r z e g o r z B o ż y k , M ic h a ł B o m u k , Z a rz ą d s ta n o w ią : B o ż y k G rz eg o rz, B o r s u k M ie h a ł,
S te f a n S lc ry ń s k y j, V e r tr e te r : U la s M isijc-zuk, J a n P i a S k r y ń s k y j S te f a n , z a s tę p c y M isó jczu k U la s , P r a d y s z c z u k
Jan. . .
d D te ZD a u e r is t n ic h t b e s c h r a n k t. B e k a n n tm a c h u m g e n e r ­ C zas tr w a n ia n ie j e s t o g ra n ic z o n y . O g ło sz e n ia b ęd ą
f o lg e n im A m tlic h e n A n z e ig e r f u r d a s G e n e ra lg o u c e rn e - u m ie sz c z a n e w D z ie n n ik u U rz ę d o w y m d la G e n e ra ln e g o G u ­
m e n t A is R e c h riu n g & ja h r grilt dais K a le in d e rj a h r . D e r \ o r-
b e r n a to r s tw a . R o k ie m o b r a c h u n k o w y m j e s t r o k k a le n d a ­
M « **«< % « M ite lM e rn — ,m «
u n d k a n n im B e d a r f s f a lle d u rc h w e ite re zw ei V e r tr e te r rzo w y . Z a rz ą d s k ła d a s ię z trz e c h c z ło n k ó w s ta ły c h a n a
e r g iin z t w e rd e n . D e r V o r s ta n d ust d a s le ite n d e O rg a n d e r w y p a d e k p o trz e b y m o ż e b y ć d o p e łn io n y d a ls z y m i d w o m a f
G e n o s s e n s c h a ft u n d u n te r z e ic h n e t f u r d re se lb e t « z a stę p c a m i- Z a rz ą d je s t o r g a n e m k ie ro w n ic z y m S p ó łd z ie ln i
W e ise , d a s s u n te r d e r F i r m a d e r G en o s-se n sch a ft m m d e s i p o d p is u je z a s p ó łd z ie ln ie p rze z złozem ie p o d f ir m ą S p ó ł­
te n s zw ei V o r s ta n d s m itg lie d e r u n te r s e b r e ib e n D e r K g d z ie ln i n a jm n ie j d w u p o d p isó w . N a b y c ie w z g lę d n ie p o z b y ­
b zw . V e r k a u f v o n L ie g e n s c h a f te n u n d d e r a u t d ie s e l t>m c ie n ie ru c h o m o ś c i i p r a w n a n ie ru c h o m o ś c ia c h o r a z d e ­
e ic h b e z ie h e n d e n R e c h te so w ie die B n te c h e id u n g u b e r d ie c y z ja o k o n ie c z n o śc i i w a r u n k a c h u z y s k a n ia k r e d y tu d la
N o tw e n d ig k e it u n d B e d in g u n g e n d e r E r l a n g u n g v o n K re - S p ó łd z ie ln i, w y m a g a ją d e c y z ji R a d y N a d z o rc z e j. L ik w i­
d i t f iir d ie G e n o s s e n s c h a ft b e d iirfe n d e r E n ts c h e id u n g d es d a c ję p rz e p ro w a d z a s ię z g o d n ie z p rz e p is a m i u s ta w y
A u f s ic h ts r a te s . D ie L iq u id a tio n e r f o lg t n a c h d em Geimfe- o S p ó łd z ie ln ia c h .
gem scha f tsg e se tz .
Lublin [1493]
Lublin • u • J ? 493] D o R e je s tr u S p ó łd z ie ln i S ą d u O k rę g o w e g o w L u b lin ie
I n d a s G e n o s-se n sc h a ftsre g iste r d es B e z irk s g e rio h ts m S p. 1176 w c ią g n ię to 10 lu te g o 1941 r . w p is:
L u b lin S p. H 76 i s t a m 10. F e b r u a r 1941 f-olgeudes e in g e tr a - S p ó łd z ie ln ia S p o ży w có w „ S r e d n io - Ł a n k a “ w Ś re d n im
^ K o n s u r n - G e n o s s e n s c h a f t „ Ś re d n i o -Ł a n k a" in Ś re d n i Ł a n Ł a n ie z o d p o w ie d z ia ln o ś c ią u d z ia ła m i.
m i t A n te ilh a f tu n g . . . _ , . _ r S ie d z ib ą s p ó łd z ie ln i je s t k o l. Ś re d n i Ł a n , g m in y B u k o ­
S itz d e r G e n o s s e n s c h a ft is t die K o lo n ie S re d m -Ł a n , Ge- w a, pow . c h e łm s k ie g o . . . .
m e in d e B u k o w a , K r e is G holm . r C z ło n k o w ie o d p o w ia d a ją , za z o b o w ią z a n ia s p ó łd z ie ln i
D ie M itg lie d e r h a f te n f u r d ie V e r p f lic h tu n g e n d e r Ge- z a d e k la r o w a n y m i u d z ia ła m i.
n o sse m sc h a ft m it d e n g e z e ic h n e te n A n te ile n . _ P r z e d m io te m p r z e d s ię b io rs tw a j e s t p r o w w t a e * 1 -
G eg en s ta n d des U n te r n o h m e n s i s t d ie F u h r u n g v o n w r - k ie g o r o d z a ju z a k ła d ó w g o s p o d a rc z y c h , k u p n o h u r to w e ,
s c h a f tlic h e n U n te m e h m e n a l te r A r t, d e r G ro s s e in k a u f, d ie p r z e r a b ia n ie o ra z w y tw a r z a n ie a r ty k u łó w sp o ż y c ia ^
V e r a r b e i tu n g u n d E r z e u g u n g v o n V e r b r a u c h s a r t i k e l i i u n d m io tó w u ż y tk u d o m o w eg o i g o sp o d a rc z e g o i o . P . «
v o n G e g e n s ta n d e n d es h a u s lic h e u u n d w ir ts c h a f t lic h e n n ie je d e ta lic z n ie -sw oim c z ło n k o m , p r z y jm o w a n ie w k ła d ó w
G e b ra u c h s , d e r K le in v e r k a u f d ie s e r a n senne M i tg l le d e r o sizozędnościow ych od cz ło n k ó w .
u n d die A n n a h m e v o n S p a r e in la g e n v o n d e n M itg U e d e rn .
D e r A n te il b e t r a g t 25 Z lo ty . H ie r v o n s in d 5 Z lo ty b e im U d z ia ł w y n o si 25 z ło ty c h p ła tn y p rz y
s p ó łd z ie ln i 5 zł. p o z o s ta ła s u m a p o w in n a b j c ™ ^ o n a
E i n t r i t t in d ie G e n o s s e n s c h a ft, d e r R e s tb e tr a g im L a u t w c ią g u n a j d a le j p ię c iu l a t po 4 zł. w r a t a c h ro c z n y c .
y o m s p iite s te n s fiin f J a h r e n in J a h r e s r a t e n zu 4 /-lo ty
Z a rz ą d s ta n o w ią : A le k s a n d e r K a lin o w s k i, J o z e f G aj
^ D e r f V o r s ta n d b ild e n A le k s a n d e r K a lin o w s k i, J o s e f G aj i B o le s ła w D y c z k o w sk i.
u n d B o le s ła w D y c a k o w s k i. . . , a) C zas t r w a n i a n ie j e s t o g ra n ic z o n y .
a) D ie D a u e r d e r G e n o s s e n s c h a ft i s t n ic h t b e s c h r a n k t. b) O g ło sz e n ia b ę d ą u m ie sz c z a n e w c z a s o p iś m ie „ s p o ­
b) D ie B e k a n n tm a e h u n g e n e r f o lg e n m d e r Z e i ts c i iim
łem ".
c) R o k ie m o b r a c h u n k o w y m j e s t r o k k a le n d a rz o w y .
” Sd )° D e r V o r s ta n d s e tz t s ic h a u s d r e i M itg lie d e r n z u s a m -
m e n u n d i s t d a s le ite n d e u n d a u s fiih re n d e O rg a n d e r d) Z a rz ą d s k ła d a s ię z tr z e c h c z ło n k ó w .i ^ t a r g a n e m
n o s s e n s c h a ft. D ie W ille n s e r k la r u n g ę n im N a m e n d e r G e- k ie ro w n ic z y m i w y k o n a w c z y m S p ó łd z ie ln i. O św ia d c z ę
n o sse m sc h a ft e r f o lg e n d u r c h zw ei M itg lie d e r d es ' o r e t a n w o li w im te n iu S p ó łd zie ln i s k ł a d a j ą i za. sp ó łd z ie ln ię p o d
d e s w e lc h e f iir d ie G e n o s s e n s c h a ft u n te r d em b ir m e n s te m p le m f ir m y p o d p is u ją łą c z n ie d w a j c z ło n k o w ie
rzą d u
S,T K ' e d “ r d « V o n s ta n d im K a m e n d e r G e n o ^ n - e) Z a w ie ra n e p rz e z Z a rz ą d w im ie n iu s p ó łd z ie ln i k o n ­
e c h a ft a bgeischl o sseinen K a u f-, P f a n d - e d e r M ie lv e r tr a g ^ t r a k t y w s p r a w a c h k u p n a , z a s ta w u lu b n a jm u m eru<
v o n G ru n d s tiic k e n b e d iirfe rt d e r G e n e h m ig u n g d u r c h d e. m o śc i w y m a g a ją z a tw ie rd z e n ia p rz e z R a d ę N a d z o rc ą.
f)-g ) L ik w id a c ję p r z e p ro w a d a a się z g o d n ie z p r z e p is a m
A f k g t D h ^ Ł if lu id a tio n e r f o lg t n a c h d e n G ese tz en u b e r u s ta w y o sip ó ld zielu iaeli.
d ie G en o s-se n seh a ften .
. ublin t14911
LuIbni.™
d a s G e n o s s e in s c h a fts re g is te r des
, J 149«
B e z i r k s g e n c h ts m
L t ui ; „ i c
D o R e je s tr u S p ó łd z ie ln i S ą d u O k rę g o w e g o w L u b lm
S p . 1317 w c ią g n ię to 23 k w ie tn ia 1941 r. w p is . , j
L u b lin S p. 1317 i# t im 23. A p r il 1941 fo lg e n d e s e rn g e - H r o m a d a " O g ó ln o -ro ln icz a S p ó łd z ie ln ia d la z a k u i
tr a g e n w o r d e n : , , z b y tu z o d p o w ie d z ia ln o ś c ią u d z ia ła m i w L e jm e , w J ^
A llg e m e in e L a n d v r r t s e h a f t l i c h e A n - uind \ e r k a u ts - k u u k r a iń s k i m : „ H r o m a d a " Z a h a lu a C h lib o ro b s k a K o
g e n o -sse n sc h a ft „ H r o m a d a " m it A n te i lh a f tu n g in L e j >
Dziennik Urzędowy rocznik 1942, Nr. 41 z dnia 29 m aja 1942 949

Ln u k rain isch er S prache: „H rom ada" Z ahalna Chlibo- operatyw a dla zakupu i zbutu z w idpow idalnistiu udiłam y
ro b śk a K ooperatyw a dla zakupu i zbutu z widpowidal- w Lejnie.
nisitiu udiłam y w Lejnie. Siedzibą Spółdzielni je st Lejno, gm ina W ola Weresz-
Sitz der Gen os s ensch af t ist: Lejno, Gameinde W ola We- czyńska, pow iat Chełm.
resizczyńska, K reis Cholm.
Die M itglieder b aften fiir die Verpflichtum gen m it den Członkowie odpow iadają za zobowiązania zadeklaro­
gezeichneten A nteilen. wanym i udziałam i.
G egenstand des U ntem ehm ens ist: 1) D er H andel m it Przedm iotem przedsiębiorstw a jest: 1) prowadzenie
Lebensm itteln, m it W aren ersten B edarfs umd Gegenstiin- handlu tow aram i spożywczymi, tow aram i pierwszej po­
den des hauslichen und 1and w i r t sc h a f 11ich en Gebrauohs, trzeby i przedm iotam i domowego oraz rolnego gospodar­
2) Der A nkauf land- und fo rstw irtsch aftlich er Erzoug- stwa, 2) prow adzenie zakupu produktów gospodarstw a
nisse von Vieth, B orstenvieh u n d Gefliigel n icb t aus- rolnego i lasowego nie w yłączając bydła, nierogacizny
genommen, sowohl gegen B arzahlung ais aueh gegen i drobiu ja k za gotówkę tak i wzamian za tow ary lub
E in tau sch von W aren oder im W ege des V erkaufs ais drogą .sprzedaży komisowej, 3) wypożyczanie członkom
K om m isionar, 3) das A usleihen landw irhschaftlieher Ge-
ra te uind M asehinen an die M itglieder sowie die Ve.r- narzędzi rolniczych i maszyn, ja k również prowadzenie
arb eitu n g aus der E rde gew onnener E ohstoffe und land- przeróbki wydobytych z ziemi surowców i produktów go­
w irtsch aftlich er in P u n k t 2 bezeichneter Erzeugnisse. spodarstw a w iejskiego w ym ienionych w p. 2.
Der A nteil b etrag t: 10 Zl. und ist beinn E in tritt im Udział wynosi 10 zł. p łatn y przy przystąpieniu w ca­
ganzen zahlbar oder im Laufe eines Ja h re s im gleichen łości lub w ciągu jednego roku w równych ra ta ch m ie­
M onatsraten, vom Tage der A nnahm e ais M itglied an sięcznych licząc od dnia przyjęcia na członka. U działy
gereehnet. S p ater gezeichnete A nteile rn ii s sen gleich- zadeklarow ane później powinny być wpłacone jednocze­
zeitig m it der U nterzeichnung der E rk la ru n g oder im śnie z podpisaniem deklaracji lub w ciągu jednego ro k u
L aufe eines J a h re s in gleichen M onatsraten, vom Tage w rów nych ra ta ch miesięcznych, licząc od dnia podpisa­
der U nterzeichnung der zuisatzlichen E rk laru n g an gereeh- nia deklaracji dodatkowej.
wet, beząhlt werden.
Den •V orstand bil den: P eter Deptak, Jo h an n D m ytruk, Zarząd stanow ią: P io tr Deptak, J a n D m ytruk, M ikołaj
N ikolaus Demczuk. V ertreter: Jo sy p Jakubiez, W asyl Demozuk. Zastępcy: Josyp Jakubiez, W asyl Prażm ow śkyj.
P raż m o y śk y j. a) Czas. trw an ia nie jest ograniczony’.
a) Die ^Dauer ist nich beschrankt. b) Ogłoszenia będą umieszczane w Dzienniku Urzędo­
b) Die_ jyekanntm achungeu erfolgeu im A m tlichen An- wym dla Generalnego G ubernatorstw a.
zeiger fu r das Generalgouvernemeint.
<•) Ais R ech n u n g sjahr g ilt das K alenderjahr. c) Rokiem obrachunkow ym je st rok kalendarzowy.
d) D er aus drei M itgliedern und zwei V ertretern d) Zarząd składający się z trzech członków i dwu za­
bestehende V orstand verw altet die Genossenschaft un- stępców zarządza bezpośrednio Spółdzielnią i zastępuje ją
m ittełb ar und v e rtritt sie nach aussen hin. Der V or­ na zewnątrz. Zarząd podpisuje za Spółdzielnię w ten
stan d zeichnet fiir die Genossenschaft in der Weise, dass sposob, że pod firm ą Spółdzielni dwu członków Zarządu
u n ter der F irm a der Genossenschaft zwei V orstaads- .składa swoje podpisy.
mi Iglieder uuterschreiben.
e) D er K auf, der V erkauf umd der Tarnsch eines Grund- e) Nabycie, sprzedaż i zam iana nieruchom ości, ja k rów ­
stiicks, sowie N eubauten aller A rt fiir die Gemossen- nież wszelkiego rodzaju nowe budowle dla spółdzielni,
®ehaft bediirfen der E ntscheidung des A ufsichtsrates. w ym agają decyzji R ady Nadzorczej.
n f-g) Die L iquidation erfolgt nach den Vonsehriftem des f-g) Likw idację przeprowadza się zgodnie z przepisam i
Genossense h af tsges e tze s. ustaw y o Spółdzielniach.

Lublin [1476 ] Lublin ,1476]


T In das Genoeiserischaftsregieter des BezirkiSgerichts in Do R ejestru Spółdzielni Sądu Okręgowego w Lublinie
Lublin Nr. 906 ist ani 20. Mad 1941 bei der F irm a: Kon.su- Sp. 906 wciągnięto 20 m aja 1941 r. przy firm ie Spółdzielnia
nienten-Genoissenschaft „Jedność" in Busówno m it Anteil- Spożywców „Jedność" w Busównem z odpowiedzialnością
haftu n g folgendes eingetragen worden: udziałami, następujący wpi.s:
„Jednist" Konsum genossensch a ft m it A nteilhaftung in „Jednist" Spożywcza Spółdzielnia z odpowiedzialnością
Busówmo, im u k rain iseher S prache „Jednist" Spożywcza udziałam i w Busównem w języku ukraińskim „Jednist"
K ooperatyw a z w idpow idalnistiu udiłam y. Spożywcza K ooperatyw a Z w idpow idalnistiu udiłam y.
der Genoisseinschaft ist Busówno, Gem. Olch owiec, Siedzibą spółdzielni je st Busówno, gm. Olchowiec pow.
K reis Cholm. Chełm.
Die M itglieder haftem fu r die Verpflichtungem m it dem
gezeichneten A nteilen. - Członkowie odpow iadają za zobowiązania zadeklarow a­
Gegenstand des U nternehm ens ist: H andel m it Lebens- nymi udziałami.
jgitteln, B ed arfsartik eln sowie Gegeustanden des hiius- Przedm iotem przedsiębiorstw a jest: prowadzenie handlu
e>ęhen und 1aindw irtschaftlichen Gebrauebs, Amkauf und tow aram i spożywczymi, tow aram i pierw szej potrzeby, ja k
u eleru n g land- und fo rstw irtseh atlich er Erzeugnisse, również przedm iotam i gospodarstw a domowego i rolnego,
eh und Gefliigel sowohl gegen B arzahlung ais auch ge- prowadzenie skupu i doetawy produktów gospodarstw a
g tn E intausch vom W aren oder im W age des Verkaufis ais rolnego i lasowego, zw ierząt domowych, drobiu i to tak
^ ? , r n issio n ar, V erleiben von M asehinen umd landw irt- za gotówkę, ja k drogą tow arow ej w ym iany albo drogą
IT ^ItL ehen G eraten an die M itglieder, F iihrung eigemer komisowej sprzedaży, wypożyczanie członkom m aszyn i n a ­
..''jw n e h m a i zwecks V erarbeitung von Ro-hstoffen und rzędzi gospodarczych, prowadzenie własnych przedsię­
‘itniertigw aren zu F ertigw aren. biorstw dla celów przeróbki surowców i półproduktów na
Der A nteil b e tra g t 20 Zloty und is t beim E in tritt in die gotowe wyroby.
Genossenschaft zahlbar. Udział wynosi 20 złotych; p łatn y przy przystąpieniu do
*n A usnahm efallen k an n der V orstand der Geńossen- Spółdzielni.
chaft die Z ahlung des Amteils in 3—5 gleichen R aten W w yjątkow ych w ypadkach Zarząd Spółdzielni może
hc A ^ n jedoch m it der Massgabe, dass die erste R ate rozłożyć płatność udziału n a 3—5 rów nych ra t z tym , że
r# tr v 6 der scbriftlichem B eitrittse rk laru n g und der pierwsza ra ta może być w płacona przy złożeniu pisem nej
1 li A nteil in gleichen R aten spatestens binnen einem deklaracji przystąpienia, a reszta udziału w rów nych r a ­
sol i q n.tK'h der A nnahm e ais M itglied eingezahlt werden tach najpóźniej do jednego roku od cza.su przyjęcia w po­
ten v'Il^I'er gezeichnete An teile sol len im ganzen spates- czet członków. Udziały, które zostały zadeklarow ane póź­
eat r iin n e n eimem J a h re nach U nterzeichnung einer zu- niej, w inny być wpłacone w całości najpóźniej do roku
*tichen D eklaration eingezahlt werden. od eza.su podpisania dodatkowej deklaracji.
T 'h, ^ o rstand bildem: Fedor Jusiuk, M aksym Saadura,
an Tymoszczuk, V ertreter: Paw io Oleszczuk, Leontij Zarząd stanow ią: Ju siu k Fedir, S zadura M aksym, Ty-
tepani.uk. mo.szoz.uk Ja n , zastępcy: — Oleszczuk Paw ło, S tepaniuk
Leontij.
fol e D auer I®'! nicht beschrankt, Bekamntmachumgem er-
w im A m tlichen A nzeiger fiir das G eneralgouverne- Cz.as trw an ia nie je st ograniczony. Ogłoszenia będą
Nls R echnungisjahr g ilt das K alenderjahr. D er Vor* umieszczane w Dzienniku Urzędowym dla Generalnego Gu­
nu setzt sich aus d rei sthndigen M itgliedern zusammen bernatorstw a, Rokiem obrachunkow ym je s t rok kalenda-
950 A m tlic h e r A naeig er, J a h r g a n g 1942, N r. 41 voin 29. M ai 1942

un d k a n n im B e d a rfs fa lle d u rc h w e ite re zwei V e rtre te r rzow y. Z arząd s k ła d a sip, z trzech członków s ta ły c h a n a
e rg a n z t w erden. D er V o rs ta n d iist d as le iten d e O rg a n der w y padek p o trz e b y m oże być dopełniony d alszym i dw om a
G en o sse n se h a ft u n d u n te rz e ic h n e t f iir diesełbe in d er zastępcam i. Z arząd je s t o rg a n e m k ierow niczym S półdzielni
iWeiee, d ass u n te r d e r F ir m a d e r G enoesenscha f t m indes- i p o d p isu je za spółdzielnie przez złożenie pod firm ą Spół-
te n s zwei V o rs ta n ds m itg lie d e r u n te rso h reib e n . D er K a n i dzielni n a jm n ie j dw u podpisów . N ab y cie w zględnie pozby­
bzw. V e rk a u f von L ie g e n ę c h afte n u n d d er a u f dieselben cie nieruchom ości i p ra w n a nieru ch o m o ściach oraz de­
eieh beziehenden R e c h te sów ie die E n ts e h e id u n g iiber die cy zja o konieczności i w a ru n k a c h u z y sk a n ia k re d y tu d la
N o tw e n d ig k e it u n d B ediingungen d er E r la n g u n g voin K re-
d it t u r die G enossensch a f t b ed iirfen d e r E n tse h e id u n g des S półdzielni, w y m a g a ją decy zji R a d y N adzorczej. L ik w i­
A u fsic h tsra te s. D ie L iq u id a tio n e rfo lg t n aeh dem Genois- d ację p rzep ro w ad za się zgodnie z p rzep isa m i ustawy]
sen sch a f tsg ese t®. o Spółdzielniach.

Lublin [1494] Lublin [1494]


I n das G e n o sse n se h a ftsre g iste r des B e z irk sg e rie h ts in D o R e je s tru S półdzielni S ą d u O kręgow ego w L u blinie
L u b lin Sp. 1179 is t am 12. F e b r u a r 1941 fo lgendes e in g e tra - Sp. 1179 w ciąg n ięto 12 lu teg o 1941 roku, n a stę p u ją c y w p ist
g e n w ord en : S półd zieln ia Spożyw ców „O brona" w Ja ślib o w ie z odpo­
K onsum -G enosseinsehaft „O b ro n a" in Ja ślik ó w , Gem ein- w ied zialn o ścią ud ziałam i. -
d e K ra s n y s ta w , Kreiis K ra sn y s ta w . S iedzibą sp ó łd zieln i je s t Ja ślik ó w , g m in y K rasnystaw *
D ie M itg lied er h a fte n fiir die V e rp flic h tu n g e n d e r Ge- pow. k ra sn y sta w sk ie g o . .
nossem schaft m it den geaeicb n eten A nteilen. C złonkow ie o d p o w ia d ają za zobow iązania spółdzielni
G eg en stan d des U n te rn e h m e n s is t die F iih ru n g v o n w irt- z ad e k laro w an y m i u d ziałam i.
s c h a ftlic h e n U n te rn e h m e n a lte r A rt, d e r G ro sse in k au f, die P rz ed m io te m p rze d się b io rstw a je s t pro w ad zen ie wszel­
V e ra rb e itu n g umd E rz e u g u n g v on V e rb ra u c b sa rtik e ln u n d kiego ro d z a ju zakładów gospodarczych, k u pno hurtow e*
v o n G egenistanden des hauslichein u n d w irtsc h a ftlie h e n p rz e ra b ian ie oraz w y tw a rz a n ie a rty k u łó w spożycia i przed­
G ebrau ch s, d e r K leu iv e n k a u f dieser a n sein e M itg lied e r m iotów u ż y tk u dom ow ego i gospodarczego i odsprzedaw a­
u n d d ie A u n a h ra e von S p a re in la g e n v on den M itg lied ern . n ie je d etalicznie sw oim członkom , p rzy jm o w an ie wkładów,
D en A n te il b e tr a g t 25 Z loty. H iervom skid 10 Z loty beim oszczędnościow ych od członków .
E i n t r i t t in die G em ossensehaft, d e r R e stb e ra g im L a u fe U dział w y n o si 25 złotych p ła tn y p rz y z a p isa n iu się do
.von fiin f Jahrein in g leich en R a te n zu 3 Z loty zah lb a r. sp ó łd zieln i 10 złotych, p o zo stała su m a p o w in n a być wpł*%*
D en V o rs ta n d b ild en : E d u a r d F o lm e rt, Aletksy R a p a eona w c ią g u 5 la t w ró w n y ch ra ta c h po 3 złote.
u n d J o s e f B o ja rsk i. Z arząd sta n o w ią : E d w a rd F o lm e rt, A leksy R a p a i J o ­
a) D ie D a u e r d er G en o ssen seh aft is t n ic h t b e sc h ra n k t. zef B o ja rsk i.
b) D ie B e k a u n tm a c h u n g e n e rfo lg e n in d e r Z e itse h rift a) Czas trw a n ia n ie je s t ograniczony.
„Spoiłem". b) O głoszenia będą um ieszczane w czasopiśm ie „Spo­
e) A ls R e e h n u n g s ja h r g i l t d as K a le n d e rja h r. łem ".
d) D er V o rs ta n d se tz t si ell au s d re i M itg lie d e rn zusam - c) R okiem o b rach u n k o w y m je s t ro k k a len d arzo w y .
m en u n d is t d as leiten d e u n d a u sfiih re u d e O rg an der Ge- d) Z arzą d s k ła d a się z trzech członków i je s t o rganepi
n o ssen sch aft. D ie W ille n s e rk la rn n g e n im N am en der Ge- k ierow niczym i w ykonaw czym S półdzielni. O św iadczenia
nossemischaft e rfo lg e n d u rc h zw ei M itg lie d er des V o rsta n -
des, w elche fiir die G en o ssen seh aft u i.te r dem F irm e n - w oli w im ie n iu spółdzielni s k ła d a ją i za spółdzielnię pod
stem p el zeichn en . stem plem firm y p o d p isu ją łączn ie d w aj członkow ie za­
e) D ie d u rc h d en V o rs ta n d im N am en d er Genoissen- rządu.
s c h a ft abgaschlostsenen K au f-, P fa n d - o d e r M ie tv e rtra g e e ) Z a w ieran e przez Z arząd w im ie n iu sp ółdzielni ko n ­
v o n G ru n d stiick en b ed iirfen d e r G en eh m igung d u rc h den tr a k ty w sp ra w a c h k u p n a, z astaw u lu b n a jm u n i e r u c h o ­
A ufisdchtsrat. m ości w y m a g a ją zatw ierd zen ia przez R a d ę N adzorczą.
f)-g) D ie L iq u id a tio n e rfo lg t n aeh den G esetzen iib er f)-g) L ik w id ac ję p rzep ro w ad za się zgodnie z przep isam i
die G enossen seh aften . u sta w y o spółdzielniach.

Lublin [1499] Lublin [1499]


I n d as G e n o sse n sc h a ftsre g iste r des B e z irk sg e ric h ts in L u ­ Do R e je s tru S p ó łd zieln i S ą d u O kręgow ego w L u b lin ie
b lin Sp. 1198 is t am 17. F e b r u a r 1941 F o lg en d es e in g e tra g e n Sp. 1198 w ciąg n ięto 17 lu teg o 1941 r. w pis:
.worden: S pó łd zieln ia Spożyw ców „R ó w n ian k i-W ierzb iea" w Rów
K o n su m g e n o sse n sc h a ft „R ó w n ian k i-W ierzb iea" in R ów ­ n ia n k a c h z odpow iedzialnością u d ziałam i.
n ia n k i m it A n te ilh a ftu n g . S ied zib a sp ó łd zieln i je s t w ieś R ó w n ian k i, g m in y Rudnik*
S itz d e r G eno ssen seh aft ist das D o rf R ó w n ian k i, G em ein- pow . k ra sn y sta w sk ie g o .
de R u d n ik , K re is K ra sn y sta w .
D ie M itg lie d e r h a fte n fiir die Y e rp flie h tu n g e n d e r Ge- C złonkow ie o d p o w ia d a ją za zobo w iązan ia spółdzielni za­
n o sse n sc h a ft m it den g ezeich n eten A n te ile n . d e k la ro w a n y m i u d ziałam i.
G eg en stan d des U n te rn e h m e n s is t die F iih ru n g von w irt- P rze d m io tem p rz e d się b io rstw a je s t pro w ad zen ie w szel­
sc h a ftlic h e n U n te rn e h m e n a lle r A rt, d e r G ro ssein k au f, die kiego ro d z a ju zak ład ó w g o sp odarczych, k u p n o _ h u rtow e,
V e ra rb e itu n g u n d E rz e u g u n g v o n V e rb ra u c h s a rtik e ln u n d p rz e ra b ia n ie oraz w y tw a rz a n ie a rty k u łó w spożycia i przed­
von G eg en stan d en des h a u slic h e n u n d w irtsc h a ftlic h e n Ge­ m iotów u ż y tk u dom ow ego i gospodarczego i odsprzedaw a­
b ra u c h s, d er K le in v e rk a u f d ieser a n seine M itg lie d e r u n d n ie je d eta lic zn ie sw oim członkom , p rz y jm o w a n ie w kia
die A n n a h m e v on S p a re in la g e n v o n den M itg lied ern . dów oszczędnościow ych od członków .
D er A n te il b e tr a g t 25 Z loty. H ie rv o n sin d 10 Z lo ty beim U d ział w y n o si 25 złotych, p ła tn y p rz y p rz y stą p ie n iu do
E i n t r i t t in die G enossensehaft, d er R e s tb e tra g sp a te ste n s S p ó łd zieln i 10 zł., p o zo stała su m a p o w in n a być w płacona
im L a u fe von 3 M o n aten zah lb a r. n a jp ó ź n ie j w c ią g u 3 m iesięcy.
D en V o rsta n d b ild en P a u l K u c h a rc z y k , J o h a n n Ciosek Z arzą d sta n o w ią : P a w e ł K u c h arcz y k , J a n C iosek i d aI1
u n d J o h a n n S osiń sk i.
S o siń sk i.
a) D ie D a u e r is t n ic h t b e sc h ra n k t. a) Czas trw a n ia nie je s t og ran iczo n y . tl
e) A ls R e e h n u n g s ja h r g ilt d as K a le n d e rja h r.
d) D er V o rs ta n d s e tz t eieh a u s 3 M itg lie d e rn zu sam m en b) O głoszenia b ęd ą um ieszczane w czasopiśm ie „Społem -
u n d is t d as le ite n d e u n d a u sfiih re n d e O rg a n d e r G enossen- c) R o k ie m o b ra ch u n k o w y m je s t ro k k alen d arzo w y .
sc h a ft. D ie W ille n s e rk la ru n g e n im N am en d e r G enossen­ d) Z arząd sk ła d a się z 3 członków i je s t o rg a n em kieroW
s e h a ft e rfo lg e n d u rc h zw ei M itg lie d e r des V o rstan d es, w el­ n iczym i w ykon aw czy m S półdzielni. ^O św iadczenia W
che fiir die G en o ssen seh aft u n te r dem F irm e n ste m p e l w im ie n iu sp ó łd zieln i s k ła d a ją i za spółdzielnię pod ste.
zeichnen. plem firm y p o d p isu ją łączn ie d w a j członkow ie zarza
e) D ie d u rc h den V o rs ta n d im N am en d er G en o ssen seh aft
ab g esch lo ssen en K au f-, P fa n d - o d er M ie tv e rtra g e von e) Z aw ie ran e przez Z arz ąd w im ien iu sp ó łdzielni
G ru n d stiic k e n b ed iirfen d e r G en e h m ig u n g d u rc h den A uf- tr a k ty w sp ra w a c h k u p n a , z a sta w u lu b n a jm u n ieruc
s ic h ts ra t. m o ści w y m a g a ją z atw ie rd z en ia przez R a d ę N adzorczą.
f) — g) D ie L iq u id a tio n e rfo lg t n a c h den G esetzen iib e r f) — g) L ik w id a c ję p rz e p ro w a d z a się zgodnie z przepi
d ie G en o ssen sch aften . m i u sta w y o sp ó łdzielniach.
D ziennik U rzędow y rocznik 3942, N r, 41 z d n ia 29 m a ja 1942 951

Lublin [1484] Lublin ll484]


In das G e n o sse n sc h a ftsre g iste r des B e z irk sg e rie h ts in Do R e je s tru S półdzielni Sc.ilu O kręgow ego w L u b lin ie
L u b lin N r. 854 is t am 27. M ai 1941 bei d e r F irm a : K onsum en- Sp. 854 w ciąg n ięto 27. m a ja 1941 p rzy firm ie : S pó łd zieln ia
ten -G en o ssen sch aft „Zgoda" in S ielec m it A n te ilb a ftu n g Spożyw ców „Zgoda" w Sielcu z odpow iedzialnością u d zia­
F olg en d es e in g e tra g e n w órden: łam i, n a stę p u ją c y w pis:
„Zhoda" G en o ssen sch aft fiir den a llg em ein en A n- un d „Zhoda" S p ó łd zieln ia dlii ogólnego sk u p u i zb y tu z od­
V e rk a u f m it A n te ilh a ftu n g in Sieełc, in u k ra in is c h e r S pra- pow iedzialnością u d ziałam i W S ielcu w jęz y k u u k ra iń sk im
che „Zhoda" K o o p e ra ty w a d la zah aln o h o z a k u p u i zbutu „Zhoda" K o o p era ty w a dla zah a ln o h o zak u p u i z b u tu
z w id p o w id aln o stu i u d iła m y w Sielcu. z w id p o w id aln istiu u d iła m y w Sielcu.
S itz d er G enossenschaft is t Sielec, Gem. R ak o lu p y . K reis
Cholm. S ied zib ą spółdzielni je s t Sielec, gm . R a k o lu p y pow.
D ie M itg lie d e r h a f ten fiir die V e rp flic h tu n g e n m it ge- Chełm .
zeichnetem A n teilen . C złonkow ie o d p o w iad ają za zobow iązania zad ek laro w a­
G eg en stan d des U ńtern eh m en S ist: H a n d e l m it Lebens- n y m i u d ziałam i.
m itte ln , B e d a rfs a rtik e ln sow ie G eg en stan d en des hiius- P rz ed m io tem p rz ed się b io rstw a je s t: prow adzenie h a n d lu
lich en u n d la n d w irts c h a ftlie h e n G ebrauchs, A n k a u f un d to w a ra m i spożyw czym i, to w aram i: pierw szej potrzeby, ja k
L ie fe ru n g lan d - und fo rs tw irtsc h a ftlic h e r E rzeu g n isse, rów nież p rzedm iotam i g o sp o d a rstw a dom ow ego i rolnego,
V ieh u n d G efliigel sow ohl gegen B ą rz a h lu n g ais a u ch gegen prow adzenie sk u p u i do staw y pro d u k tó w g o sp o d a rstw a
E in ta u sc h v on W a re n oder im W ege des Y e rk a u fs ais Kom - rolnego i lasow ego, zw ierząt dom ow ych, d robiu i to ta k
m issio n a r. V e rle ih e n von M asehm en u n d la n d w irtsc h a ft- za gotów kę, ja k d ro g ą to w aro w ej w y m ian y albo d ro g ą
lieh en G e ra te n an die M itg lied er, F u h r u n g e ig e n er U nter- kom isow ej sprzedaży, w ypożyczanie członkom m aszyn
n ehm en zw ecks V e ra rb e itu n g von R o h sto ffen un d H alb- i narzędzi gospodarczych, prow adzenie w łasn y ch przed się­
fe rtig w a re n zu F e rtig w a re n . b io rstw dla celów przeró b k i surow ców i pó łp ro d u k tó w na
D er A n te il b e tra g t 25 Z lo ty u n d is t beim E i n t r itt in die gotow e w yroby.
G enossen sch aft zah lb ą r.
In A u sn a h m ę fa lle n k a n n d er V o rsta n d d er Genossen- U dział w ynosi 25 złotych, p ła tn y p rzy p rz y stą p ie n iu do
se h a ft die Z a h lu n g des A n te ils in 3—5 g leich en B a te n ge- S półdzielni. W w y jątk o w y ch w y p adkach Z arząd S pół­
s ta tte n jedoch m it d er M assgabe, d ass die e rste B a te bei dzielni może rozłożyć płatn o ść u d ziału n a 3—5 ró w n y c h
Ą bgabe d er sc h riftlic h e n B e itr itts e r k la r u n g u n d der rest- r a t z tym , że pierw sza r a ta m oże być w p łacona p rzy zło­
lieh e A n te il in g leich en R a te n sp a te ste n s b in n en einein żeniu pisem nej d e k la ra c ji p rz y stąp ie n ia, a re sz ta u d ziału
J a h r e n ach d er A n n ah m e ais M itg lied ein g e z a h lt w erden w ró w n y ch ra ta c h najp ó źn iej do jednego ro k u od czasu
soli. S p ą te r gezeichnete A n te ile s o lle n im ganzen sp a te ste n s p rzy jęcia w, poczet członków . U działy, k tó re z o sta ły zade­
b in n e n einem J a h r e n ach U n te rz e ic h n u n g ein er zusatz- k la ro w a n e później, w inny być w płacone w całości n a jp ó ź­
liclien D e k la ra tio n e in g e z a h lt w erden. niej do jednego ro k u od cza.su pod p isan ia dodatkow ej de­
D en V o rsta n d b ilden : M y k oła H a ra s y m iu k , A n tin K o­ k la ra c ji.
w alczuk, Sem en H ruszko, V e rtre te r: D em jan M edwid, M y-
k o ła W o jtiu k . Z arząd sta n o w ią : M ykoła H a ra sy m iu k , A n tin K o w a l­
D ie D a u e r is t n ic h t b escliran k t. B e k a n n tm a c h u n g e n er- czuk, Sem en H ruszko, zastępcy: D em jan M edwid, M ykoła
folgen im A m tlic h e n A n zeig er fiir d as G en eralgouverne- W o jtiu k .
m ent. A is R e e h u u n g s ja h r g ilt das K a le n d e rja h r. D er V o r­ Czas trw a n ia nie je s t ograniczony. O głoszenia będą
sta n d se tz t sich au s d rei stiin d ig en M itg lie d e rn zusam m en um ieszczane w D zienniku U rzędow ym d la G eneralnego
u n d k a n n im B e d a rfsfa lle d u reh w eitere zwei V e rtre te r G u b ern ato rstw a. R okiem ob rach u n k o w y m joist ro k k a le n ­
e rg a n z t w erden. D e r V o rsta n d is t das leiten d e O rgan der darzow y. Z arząd sk ła d a się z 3 członków sta ły c h , a n a
G enossen sch aft u n d u n te rz e ie h n e t f u r dieselbe in der W eisc, w ypadek p o trzeby może być d o p e łn im y dw om a zastęp ­
oass u n te r d e r F irm a d er G enossenschaft m in d esten s zwei cam i. Z arząd je s t organem kierow niczym S półdzielni
V o rsta u d sm itg lie d e r u n te rsc h re ib e n . D er K a u f bzw. V er­ i p o d p isu je za Spółdzielnię przez złożenie pod firm ą Spół-
k a u f von L ie g e n sc h a ften u n d d er a n f dieselben sich be- dizelni n ajm n ie j 2 podpisów . N abycie w zględnie pozbycia
ziehenden R echte sowie die E n tsc h e id u n g iib er die Not- nieruchom ości i p raw r a nieru ch o m o ściach oraz decyzja
W endigkeit u n d B e d in g u n g en d er E rla n g u n g von K re d it o koneezimości i w a ru n k ac h u z y sk an ia k re d y tu dla S p ó ł­
fu r die G en o ssen sch aft b ed iirfen d er E n tsc h e id u n g des dzielni w y m a g a ją decyzji R a d y Nadrzorcaej. L ik w id ację
A u fsic h tsra te s. D ie L iq u id a tio n e rfo lg t n ach dom Genos- p rzeprow adza się zgodnie z przepisam i nastaw y o S p ó ł­
sensch aftsg esetz dzielniach.

Lublin [1487] Lublin f1487]


In das G e n o sse n sc h a ftsre g iste r des B e z irk sg e ric h ts in Do R e je s tru H andlow ego S ąd u O kręgow ego w L u b lin ie
L u b lin N r. 1053 is t am 15. M ai bei d e r F irm a : K onsum genos- Sp. 1053 w ciąg n ięto 15 m a ja 1941 p rz y firm ie : S p ó łd zieln ia
se n sc h a ft „Z goda" iii Ż m udź m it A n te ilh a ftu n g folgendes Spożyw ców „Zgoda" w Żm udzi z odpow iedzialnością u d zia­
e in g e tra g e n w orden: łam i, w pis:
„Zhoda" A llg em ein e L a n d w irts c h a ftlic h e G enossenschaft „Zhoda" O gólnorolnicza S p ó łd zieln ia d la zak u p u i zb y tu
}ur den A n- u n d V e rk a u f m it A n te ilh a ftu n g in Żmudź,
Ul u k ra in is c h e r S p ra e h e : „Z hoda" Z a h a ln a (Jhliborobśka z odpow iedzialnością u d ziałam i w Żm udzi, w języ k u u k ra iń ­
K o o p era ty w a d la za k u p u i z b u tu z w id p o w id aln o stiu ud ila- skim „Z hoda" z a h a ln a c h lib o ro śk a k o o p era ty w a dla zak u ­
® y .w Żm udzi, pu i z b u tu z w id p o w id aln istu u d iła m y w Żmudzi.
o itz d er G en o ssen sch aft is t Żm udź, Gem. Żm udź, K reis S iedzibą spółdzielni je s t Żmudź, gm . Żmudź, pow. Chełm .
Cholm . C złonkow ie o d p o w iad ają za zobow iązania z a d ek la ro w a­
D ie M itg lie d e r h a fte n fiir die V e rp lic h tu n g e n m it ge- nym i u d ziałam i.
zeiehneten A n teilen .
G egen stan d des U n te rn e h m e n s ist: H a n d e l m it Lebens- P rzedm iotem p rz ed się b io rstw a je s t prow ad zenie h a n d lu
u iitte ln , B e d a rfsg e g e n sta n d e n sow ie G egenstanden des to w a ra m i spożyw czym i, to w a ra m i pierw szej p o trze b y i
n an s lichen u n d la n d w irts c h a ftlie h e n G ebrauchs, A n k au f p rzed m io tam i dom ow ego oraz ro lnego g o sp o d a rstw a, p ro ­
i?.no- und fo rs tw irts c h a ftlic h e r E rz e u g n isse ein schliesslich w adzenie zak u p u p ro d u k tó w g o sp o d a rstw a ro lnego i kaso­
_ nd- u n d B o rste n v ie h sow ie G efliigel sow ohl gegen B ar- wego nie w y łąc za jąc bydła, n iero g acizn y i d ro b iu ja k za
f f ' u /'g w ie g egen E in ta u s c h von W a re n o d er im W eSe gotów kę ta k i w zam ian za ta w a ry lu b d ro g ą spi*zedaży ko­
ues y e rk a u fs ais K o m m issio n ar, V erleih en von M asehineu m isow ej, w ypożyczanie członkom narzędzi rolniczych i m a­
uncl la n d w irts c h a ftlie h e n G eraten an M itg lied er sowie V er- szyn, ja k rów nież prow adzenie p rz eró b k i w yd o b y ty ch
u rb e itu n g von B o d enschatzen u n d den im P . 2 g en an n te n z ziem i su ro w c ó w i p ro d u k tó w g o sp o d a rstw a w iejskiego
u u d w irtsc b a ftlic h e n E rzeu g n issen . w ym ienionych w punkcie 2-
Her A n te il b e tra g t 25 Zl. u n d ist beim E i n t r i t t im g a n ­
zen oder b in n en einem J a h r e n ach d er A u fn ah m e als Mit- U dział w y n o si 25 złotych, p ła tn y p rz y p rz y stą p ie n iu w
eUed m g leich en M o n a tsra te n z a h lb a r. S p a te r gezeichnete całości lu b w ciąg u jednego ro k u w ró w n y ch r a ta c h m ie­
u te ile sollen g le ic h z e itig m it d er U n te rz e ic h n u n g der E r- sięcznych, licząc od d n ia p rz y ję cia n a członka. U d ziały za­
u ru n g o d er b in n en einem J a h r e n ach U n te rz e ich n u n g d e k la ro w a n e później p o w im y być w płacone jednocześnie
• n e r zu satzlich en E r k la r u n g in g leich en M o n a tsra ten ein- z pod p isan iem d e k la ra c ji lu b w ciąg u jednego ro k u w ró w ­
g e z a h ltw e rd o n . nych ra ta c h m ie się c z n y c ł, licząc od d n ia p o d p isan ia d e k la ­
JJen Vo rs ta n d bilden: M ychailo M edwid, A n to n i Suczyk, ra c ji d o d atkow ej.
952 A m tlic h e r A nzeiger, J a h r g a n g 1942, N r. 41 vom 29. M ai 1942

M edw id Chom a, Y e rtre te r: A le k sij K ra lu k , K o rn e lij B ry - Z a rzą d sta n o w ią : M y ch ajło M edw id, A n to n i Suczyk, M ed­
w id C hom a, zastęp cy : A lek sij K ra lu k , K o rn e li] B ry ciu k .
C1 D i’e D a u e r is t n ić h t b e sc h ra n k t. B e k a n n tm a c h u n g e n erfol- Czas trw a n ia nie je s t o graniczony. O głoszenia bedą u-
g e n im A m tlic h e n A n z e ig e r f u r das G en eralg o u v ern em en t. m ieszczane w D zienniku U rzędow ym dla G eneralnego Gu­
A is R e c h n u n g sja h r g ilt das K a le n d e rja h r. D er a u s d re i b e rn a to rstw a . R o kiem o b rach p n k o w y m je s t ro k k a le n d a ­
M itg lie d e rn u ń d zw ei V e rtre te rn b esteh en d e V o rsta n d ver- rzow y. Z arząd sk ła d a ją c y sie z trzech członków i dw óch za­
w a lte t u n m itte lb a r die G en o ssen sch aft u n d v e r tr itt dieselbe stępców zarząd za bezpośrednio sp ó łd zieln ią i z a stę p u ję ją
n a c h au ssen hin. D e r V o rs ta n d u n te rz e ic h n e t f u r die Genos- n a zew nątrz. Z arząd p o d p isu je za spółdzielnie w te n sposób,
se n sc h a ft in d er W eise, d ass u n te r d e r F ir m a der G enossen- że pod firm ą spółdzielni dw óch członków za rz ą d u sk ła d a
se b a ft zwei V o rsta n d sm itg lie d e r n n te rsc h re ib e n . D er K a u i, sw oje podpisy. N abycie, sprzedaż i z a m ia n a n ieru ch o m o ­
V e rk a u f u n d T au scb v on L ie g e n sc h a ften sow ie N e u b a u ten ści, ja k rów nież w szelkiego ro d z a ju now e budow le dla spół­
a lle r A r t f u r die G eno ssen scb aft b e d u rfe n d er E n tsc h e id u n g dzielni w y m a g a ją decyzji R a d y N adzorczej. L ik w id a cje
des A u fsic h tsra te s. D ie L iq u id a tio n e rfo lg t 'nach dem Ge- p rzep ro w ad za sie zgodnie z p rze p isam i u sta w y o spółdziel­
n o ssen sch aftsg esetz. niach.

Lublin • * [1479] Lublin [1479]


I n d as G e n o sse n sc b a ftsre g iste r des B e z irk sg e ric b tś in Do R e je stru S półdzielni S ą d u O kręgow ego w L u b lin ie
L u b lin N r. 894 is t am 19. J u l i 1941 bei d e r F irm a : K onsu- Sp. 894 w ciąg n ięto 19 lip ca 1941 p rzy firm ie S p ó łd zieln ia
m e n te n g e n o sse n se b a ft „Jed n o ść" in Żdżanne m it A n teil- Spożyw ców „Jed n o ść" w Ż dżannem z odpow iedzialnością
h a f tu n g folgendes e in g e tra g e n w orden: „ ., ud ziałam i, n a stę p u ją c y w pis:
„ Je d n ist" G en o ssen scb aft f u r den K a u f- u n d V e rk a u f m it „ Je d n ist" S pó łd zieln ia d la zak u p u i zb y tu z odpow ie­
A n te ilb a ftu n g in Żdżanne in u k ra in is c k e r S p ra ch e „Jed - d zialn o ścią u d ziałam i w Ż dżannem w je ży k u u k ra iń s k im
n is t" K o o p e ra ty w a d la zak u p u i z b u tu z w id p o w id aln istiu „ Je d n ist" K o o p e ra ty w a d la zak u p u i z b y tu z w idpow idal­
u d iła m y w Żdżannem . . n is tiu u d iła m y w Żdżannem .
S itz d er G en o ssen scb aft is t Ż dżanne, Gem. S ie n n ica R ó­ S iedzibą S półdzielni je s t Ż dżanne, gm . S ien n ica R óżana,
żan a, K re is K ra s n y s ta w . pow. K ra sn y sta w .
D ie M itg lie d e r b a fte n fiir die V e rp flic h tu n g e n m it den
gezeich n eten A n teilen . C złonkow ie o d p o w iad ają za zobow iązania za d ek laro w a­
G eg en stan d des U n te rn e h m e u s is t: 1) H a n d e l m it n y m i u d ziałam i.
L e b e n sm itte ln , B ed arfsg eg o n s tan den sow ie G aganetanden P rze d m io tem p rze d sięb io rstw a je s t: 1) prow adzenie h a n , ’
des hauslichem u n d 1an d w i r tsch a f 11ich en G ebrauchs, 2) A n- dlu to w a ra m i spożyw czym i, to w a ra m i pierw szej p o trze b y
k a u f lan d - urid fo rs tw irts e h a ftlic h e r E rz e u g n isse ein- i p rz ed m io ta m i dom ow ego oraz ro ln eg o g o sp o d arstw a,
echliesislich Riind- u n d B e rs ten v ieh so w ie G efliigel so- 2 ) prow adzenie zak u p u p ro d u k tó w g o sp o d a rstw a ro lnego
w ohl g egen B a rz a b lu n g ais auch gegen E in ta u sc h von W a­ i lasow ego, nie w y łą cza jąc bydła, n iero g acizn y i drobiu,
re n o d er im W ege des V e rk a u fs a i s K o m m issio n ar. 3) D as ja k za gotów kę, ta k i w zam ian za to w a ry lub d ro g ą sprze­
V e rle ih e n von M asch in en und la n d w irtsc h a ftlic h e n G eraten daży kom isow ej, 3) w ypożyczanie członkom narzędzi ro l­
a n d ie M itg lie d e r sow ie die V e ra rb e itu n g von Bodem- niczych i m aszyn, ja k rów nież prow adzenie p rze ró b k i w y­
s e h a tz e n u n d den im P . 2 g e n a n n ten la n d w irtsc h a ftlic h e n do b y ty ch z ziem i surow ców i p ro d u k tó w g o sp o d a rstw a
E rz e u g n isse n . w iejskiego w y m ienionych w p. 2 .
D e r A n te il b e tr a g t 15 Z loty ist beirn E i n tr itt im ganzen U dział w ynosi 15 zł. p ła tn y p rzy p rz y stą p ie n iu w całości
o d er b in n e n einem J a h r e n ach d er A u fn a h m e als M itg lied lu b w c ią g u jed n eg o ro k u w ró w n y ch ra ta c h m iesięcznycn
in g leich en M o n a tsra te n z a h lb a r. S p a te r gezeichnete An- licząc od d n ia p rz y ję c ia n a członka. U d ziały za d e k la ro ­
te ile sollen g le ic h z e itig m it d er U n te rz e ic h n u n g der E rk la - w ane później p o w inny być w płacone jednocześnie z p o dpi­
r u n g o d er b in n en einem J a h r e n a c h U n te rz e ic h n u n g ein er san iem d e k la ra c ji lub w c ią g u jednego ro k u w ró w nycn
zu sa tz lic h e n E r k la r u n g in g leich en M o n a tsra te n einge- ra ta c h m iesięcznych, licząc od dnia p o d p isan ia d e k la rac j
z a h lt w erden. dodatkow ej.
D en V o rsta n d b ild en : S em en iu k K ły m , W eppa Osyp, Ly- Z arząd stan o w ią: K ły m Sem eniuk, O syp W eppa, S e m e n
tw y n Sem en, V e rtre te r: Ł aw ro K n iażu k , M ieczysław Da- Ł y tw y n , zastępcy: K n ia ż u k Ł aw ro, D aw y d iu k M ieczysław .
w y d iu k .
D ie D a u e r is t n ic h t b e sc h ra n k t. B e k a n n tm a c h u n g e n er- Ozas trw a n ia nie je s t o g raniczony. O głoszenia będą
fo lg en im A m tlich en A n zeig er f u r das G e n e ra lg o u v e rn e­ um ieszczane v, D zienniku U rzędow ym d la G eneralnego
m en t. A ls R ech n u n g s.iah r g ilt 1 das K alen d er.iah r. D 'r aus G u b e rn a to rstw a . R okiem o b ra ch u n k o w y m je s t ro k kalen-
d re i M itg lie d e rn u n d zw ei V e rtre te rn b estehende V o rsta n d darzow y. Z arząd sk ła d a ją c y się z trzech członków i dw u
v e rw a lte t u n m itte lb a r die G en o ssen scb aft u n d v e r tr itt die­ zastępców za rz ąd za bezpośrednio S p ó łd zieln ią i z a s t ę p u ! -
selbe n ach au ssen h in . D er V o rs ta n d u n te rz e ic h n et fiir die ją n a zew nątrz. Z arząd p o d p isu je za S półdzielnię w tea
G en o ssen sch aft in d er W eise, dass u n te r der F irm a ^ d er sposób, że pod firm ą S półdzielni dw u członków Z arząd
G en o ssen sch aft zwei V o rs ta n d s m itg lie d e r u n tersc h re ib e n . sk ła d a sw o je podpisy. N abycie, sp rzed aż i z am ia n a n ie ru ­
D e r K a u f, V e rk a u f u n d T au sch von L ie g e n sch a ften sow ie chom ości, ja k rów nież w szelkiego ro d z a ju now e budow l
v o n N e u b a u te n a lle r A r t fiir die G eno ssenschaft b ed u rfen d la spółdzielni w y m a g a ją decyzji R a d y N adzorcze]. ‘
d e r E n ts c h e id u n g des A u fsic h ts ra te s . D ie L iq u id a tio n e r­ k w id a cję p rzep ro w ad za się zgodnie z przep isam i ustaw y
fo lg t n ach dem G enossenschaftsgesetz. o S półdzielniach.

Lublin [1477] Lublin [1477]


I n d as G en ossensch a f ts re g i s t e c des B e z irk sg e ric h ts in Do R e je stru S półdzielni S ą d u O kręgow ego w Lub h n ie
L u b lin N r. 733 is t am 28. M ai 1941 bei d e r F irm a : Kon.su- Sp. 733 w ciąg n ięto 28 m a ja 1941 r. p rzy firm ie : S półdziel­
menten-Geinoissenischaft „ P ro g re s " in Uhnim m it A u te ilh a f- n ia Spożyw ców „ P ro g re s" w U b n in ie z odpow iedzialnością
tu n g fo lg en d es e in g e tra g e n w o rd en : u d ziałam i, wpiis:
„ P ro h re s " G en o ssen sch aft m it A n te ilh a ftu n g in U h n in , „P ro h re s" S pó łd zieln ia z odpow iedzialnością u d z n a ł a u
in u k ra k tis c h e r S p ra c h e „ P ro h re s" K o o p e ra ty w a % w idpo­ w U b n in ie, w ję zy k u u k ra iń sk im „ P ro h re s" K o o p e r a t y w
w id a ln is tiu u d iła m y w U b n in ie. z w id p o w id aln istiu u d iła m i w U hninie.
S itz d e r G e n o ssen sch aft is t U h n in , Gem. D ębow a K ło d a S iedzibą sp ó łd zieln i je s t U h n in . gm . D ębow a K ło d a, po w
K r. R adzyń. , C złonkow ie o d p o w ia d ają za zo b ow iązania zad ek laro w a
D ie M itg lie d e r h a fte n fiir die V e rp flic h tu n g e n mat den
gezeichnetein A n teilen . n y m i u d ziałam i. . , n.
G agem stand des U n te rn e h m e u s is t: H a n d el m it L ebens- P rze d m io te m p rze d się b io rstw a je s t: pro w ad zen ie n a n u '
m itte ln , B e d a rfs a rtik e ln so w ie G egenistauden des h a u s ­ to w a ra m i spożyw czym i, to w a ra m i pierw szej p otrzeby, J
lich en u n d la n d w irts c h a ftlic h e n G eb rau ch s, Anikauf u n d ró w n ież p rze d m io tam i g o sp o d a rstw a dom ow ego i r o » b
L ie fe ru n g lan d - u n d fo rs tw irts c h a tlic h e r E rze u g n isse , pro w ad zen ie sk u p u i d o staw y p ro d u k tó w gospodarz .
V ie h uind G efliigel sow ohl gegen B & rzahlung a ls auch ge­ ro ln eg o i las o w eg 9 , zw ierząt dom ow ych, _d ro b iu 1 to _
g e n E in ta u s c h von W a re n odeT im W ege des V e rk a u fs a ls za gotów kę, ja k d ro g ą tow aro w ej w y m ia n y albo -_
Kommi'Sisiouar, V erleih en von M asch in en u n d la n d w ir t­ kom isow ej sprzedaży, w ypożyczanie członkom m aszy n 1
sc h a ftlic h e n G e ra te n a n die M itg lied er, F iih ru n g e ig en e r rzędzi gospodarczych, pro w ad zen ie w ła sn y ch p rz k
U n te m e h m e n zw eeks V e ra rb e itu n g v o n R o h sto ffe n u n d b io rstw dla celów p rz e ró b k i su ro w có w i półp ro d u k tó w
H a lb fe rtig w a rem zu F e rtig w a re n . g o to w e w yroby.
Dziennik Urzędowy rocznik 1942, Nr. 41 z dnia 29 m aja 1942

Der A nteil b etra g t 25 Zloty und ist beirn E in tritt in die TTdział wynosi 25 złotych p łatn y przy przystąpieniu do
Genossenschaft zahlbar. Spółdzielni.
In A ui s t i ahm e f a 1len kanin der V oretand der Genossen-
ecn,a,ft die Z ahlung des A nteils in 3—5 gleichen R aten W w yjątkow ych w ypadkach Zarząd Spółdzielni może
gestatten jedoeh m it der M assgabe, dass die erste R ate rozłożyć płatność udziału na 3—5 równych ra t z tym, że
bei Ahgabe der schriftlichem B eitrittiserklarung und der pierwsza ra ta może być w płacona przy złożeniu pisem nej
testliehe A nteil in gleichen R aten spatestens binnem einem deklaracji przystąpienia, a reszta udziału w rów nych r a ­
«ahre nach der A nnakm e ais M itglied eingezahlt werden tach najpóźniej do jednego roku od cza.su przyjęcia w po­
®°H. S p ater gezeichnet© A nteile sollen im ganzen spates- czet c.zlonków. Udziały, które zostały zadeklarow ane póź­
binnem einem J a h re nach U nterzeichnung einer zu- niej, winny być wpłacone w całości najpóźniej do roku
t? ieheri D eklaration eingezahlt werden. od czasu podpisania dodatkowej deklaracji.
Ren V orstand biłden: W asyl M atejuk, M ykoła Koszmeła,
ykola Budko, V e rtreter: W łodzim ierz- Łebejko, Adam Zarząd stanow ią: M atejuk W asyl, Koszmeła Mykoła,
^bm cizuk. Budko Mykoła, zastępcy: Łebejko Włodzimierz, Klimezuk
Die D auer ist nicht beschrankt. Bekainntmaehumgem er- Adam.
ratgen im Am tlichen Anzeiger fiir das Gemeralgouverne- Czas trw an ia nie jest ograniczony. Ogłoszenia bc;dą
nient. Ais R echnungsjahr g ilt das Kaieinderjahr. D er Vor- umieszczane w Dzienniku Urzędowym dla Generalnego Gu­
■rand setzt sich aus drei standigeo M itgliedern znsammem bernatorstw a. Rokiem obrachunkow ym jest rok kalenda­
and kann im B edarfsfalle durch w eitere zwei V e rtreter
iganzt werden. Der V orstand ist das leitende O rgan der rzowy. Zarząd składa sie z trzech członków stałych a na
w noseenschaft und unterzeichnet fiir diesel be in der wypadek potrzeby inoże być dopełniony dalszym i dwoma
+pkIlSe' dass u n ter der F irm a der Gemossenschaft mindes- zastępcam i. Zarząd jest organem kierowniczym Spółdzielni
ns zwei V orstandsm itglieder unterschreiben. Der K auf i podpisuje za spółdzielnie przez złożenie pod firm ą Spół­
V erkauf von Liegensckaften und der auf dieselben dzielni najm niej dwu podpisów. Nabycie względnie pozby­
j®h beiziehenden Rechte sowie die Entscheidung iiber die cie nieruchom ości _i praw na nieruchom ościach oraz de­
a j?y^etHiigkeit und B edingungen der E rlan g u n g vom K re- cyzja o konieczności i w arunkach uzyskania kredytu dla
t tu r die G enossenschaft bediirfen der Entecheidung des Spółdzielni, w ym agają decyzji R ady Nadzorczej. L ikw i­
dtsichtsrates. Die L iquidation erfołgt nach dem Gcmos- dację przeprow adza się zgodnie z przepisam i ustaw y
bcujscha.f ts ges e tz. o Spółdzielniach.

v “ nlln [1480] L u b lin [148o]


T , ,i \ das Oenosisensehaftsregister des B ezirksgerichts in Do R ejestru Spółdzielni Sądu Okręgowego w L ublinie
mp !ln ^ r' ist ani 13. Mai 1941 boi der F irm a: Konsu- Sp. 1067 wciągnięto 13 m aja 1941 r. przy firm ie: Spółdziel­
An? ufG enossenschal’t „Samopomoc4* in Haliezamy m it nia Spożywców „Samopomoc** w Haliczamach z odpowie­
nteilhafturig folgendes eingetragen worden: dzialnością udziałam i, wpis:
k ”jj.am opomicz‘‘ Genossemschaft fiir den A nkauf und Veir- „Samopomicz** Spółdzielnia dla zakupu i zbytu z odpo-
Snrn un it A n teilh aftu n g in Halicizany, in ukrainischer wiedzialnoścdą udziałam i w Hallezanach, w języku u k ra iń ­
z w :a ' »Samopomicz“ K ooperatyw a dla zakupu i zibutu
" rapow idalnistiu udiłam y. skim „Samopomicz** K ooperatyw a dla zakupu i zbutu
z w idpow idalnistiu udiłam y.
(I'holm^er ^ e,nosseuschaft ist Haliczamy, Gem. Żmudź, Kr. Siedzibą spółdzielni są Haliczany, gm. Żmudź, pow iat
Chełm.
{^-ttgliedcr haftem fiir die V erpflichtungcn m it den
g ^ ic h n e tc n Anteilen. Członkowie odpow iadają za zobowiązania zadeklarow a­
nym i udziałami.
raittS enS4and de,s U ni er,ne^meillS isD H andel m it Lebems- Przedm iotem przedsiębiorstw a jest: prowadzenie handlu
liclip B ed arfsartik eln sowie Gegenstanden des haus-
Liefpr U lamdwirtsehaftlichem Gebrąuchis, A nkauf und tow aram i spożywczymi, tow aram i pierwszej potrzeby, ja k
Vi6jj n'f land- und forstw irtschatiicher Erzeugnisse, również przedm iotam i gospodarstw a domowego i rolnego,
gen < Gefliigel sowohl gegen B arzahlung ais auch ge- prowadzenie skupu i dostaw y produktów gospodarstw a
Korn n1{lt-a.nsch von W aren oder im Wege des V erkaufs ais rolnego i lasowego, zw ierząt domowych, drobiu i to ta k
8<1’1aft]1'Sv,10<rldr’ V erleihen von M asehinen und landw irt- za gotówkę, ja k drogą towarowej w ym iany albo. drogą
1 (n4 1Ci, Geraten an die M itglieder, F iihrung eigener komisowej sprzedaży, wypożyczanie członkom m aszyn i n a ­
H c t i b f o e m e n zwec'ks V erarbeitung von R ohstoffen und rzędzi gospodarczych, prowadzenie w łasnych przedsię­
ertigw aren zu FeTtigwaren. biorstw dla celów przeróbki surowców i półproduktów na
dip p* A nteil betrtigt 25 Zloty und is t beim E in tritt in gotowe wyroby.
j trenoe-senschaft zahlbar. Udział wynosi 25 złotych p łatn y przy przystąpieniu do
80b a f łlal1lne fii 11en kann der Vomstand der Gemcrssem- Spółdzielni.
gestaH .Z a h l u n g des An te i Is in 3—5 gleichen R aten
hel i ten j edoch m it der Massgabe, dass die erste R ate W w yjątkow ych w ypadkach Zarząd Spółdzielni może
r e * tli< .K e her schriftlichem B e itrittse rk laru n g und der rozłożyć płatność udziału na 3—5 rów nych ra t z tym, że
Jah re A nteil in gleichen R aten spates tens binnem einem pierwsza ra ta może być w płacona przy złożeniu pisem nej
sou. o®.t1tui der A nnahm e ais M itglied eingezahlt werden deklaracji przystąpienia, a reszta udziału w rów nych r a ­
t©nś b n f gęzedchnete A nteile sollen im ganzen spates- tach najpóźniej do jednego roku od czasu przyjęcia w po­
8atz]if.jrneik einem J a h r e nach Unterzeichnuing einer zu- czet członków. Udziały, k tó re zostały zadeklarow ane póź­
nen D eklaration eingezahlt werden. niej, winny być w płacone w całości najpóźniej do roku
*iu k nRV° r's ta n d . Di lflen: Iw an W oroncew, D m ytro W la- od czasu podpisania dodatkow ej deklaracji.
Die r f nys Sydir, V e rtreter: Tom a Denys, Iw an H rusza, Zarząd stanow ią: Iw an W oroncew, D m ytro W łasiuk,
lolgen •aUer l|St.n ich t beschrankt. Bekanntm achumgen er- Denys Sydir, zastępca: Toma Denys, Iw an H rusza.
ttient a?1 A m tlichen A nzeiger fiir das Generalgouverne- Czas trw an ia nie je st ograniczony. Ogłoszenia będą
8tand * + H echnungsjahr g ilt das K alenderjahr. D er Vor- umieszczane w D zienniku Urzędowym dla Generalnego Gu­
Uri(i i,D .sich aus drei standigen M itgliedern zusammen bernatorstw a. Rokiem obrachunkow ym je st rok kalenda­
erg-: .,Tln lm B edarfsfalle durch w eitere zwei V ertreter rzowy. Zarząd składa się z trzech członków stałych a n a
werden. D er V o rstand iist das leitende O rgan der
!Veie,p ,niSeh aft und unterzeichnet fiir dieselbe iin der wypadek potrzeby może być dopełniony dalszym i dwoma
7 xx ■sfr Uini,e‘i' der F irm a der Genosisenschaft mimdes-
zastępcami. Zarząd je st organem kierow niczym Spółdzielni
hzw. v 6li orsian d sm itg lied er unterschreiben. Der K auf i podpisuje za spółdzielnię przez złożenie pod firm ą Spół­
sich bo»-r ^v f v o n Diegenschaften uind der auf dieselben dzielni najm niej dwu podpisów. Nabycie względnie pozby­
^htw euił ?nden B-echte sowie die E ntscheidung iiber die cie nieruchomością i praw n a nieruchom ościach oraz de­
J it fiir p un<I B edingungen der E rlan g u n g von K re- cyzja o konieczności i w arunkach uzyskania kred y tu dla
Aufsiobi € Genosisenschaft bediirfen der E ntscheidung des Spółdzielni, w ym agają decyzji R ady Nadzorczej. L ikw i­
^ ^ s c h a ft eS' ^ l u i d a t i o n erfo lg t nach dem Genois- dację przeprow adza się zgodni0, z przepisam i u staw y
o Spółdzielniach.
964 A m tlic h e r A nzeiger, J a h rg a n g 1942, N r. 41 vom 29. M ai 1942

Lublin [148o] Lublin [I486]


I n d as G e n o s e enseh a fts re g is te r des B e z irk sg e ric h ts in Do R e je stru S półdzielni S ą d u O kręgow ego w L u b lin ie
L u b lin Sp. 1163 is t am 21. D ezem ber 1940 folgendes em- Sp. 1163 w ciągnięto 21 g ru d n ia 1940 n a stę p u ją c y w pis:
tra g e n w o rd e n : 1. W p i s
1. E i n t r a g u n g
Spółdzielcza C e n tra la Z akupów A p tek arz y z odpow ie­
Genocs s en-scti a f II i eh o E in k a u fs z e n tra le d er A p o th e k e r m it dzialn o ścią u d z iałam i w W arszaw ie.
A n te ilh a ftu n g in W a rsc h a u .
W a rsc h a u , D tugastras.se 16. W a rsc h a u , ul. D łu g a 16.
H a ftu n g m it den gezeiehneten A nteilen. O dpow iedzialność z ad ek laro w an y m i u działam i.
D er A n k au f von A p o th e k e n a rtik e ln und V e rk a u f dersel- N ab y w an ie a rty k u łó w w chodzących w zak res h an d lu
bęn a-u M itg lied er. V e rtra g e im R ah m oń der sa tz u n g s- ap te k a rsk ie g o i srpzedaż ich sw ym członkom . Jo n o w y
m assig en T a tig k e it d e r G en o ssen sch aft k a n n d e r V o rsta n d w chodzące w zakres sta tu to w e j d ziałaln o ści Spółdzielni
n u r m it den M itg lied ern der G enoesen schaft abschliessen. może Z arząd zaw ierać ty lk o z członkam i spółdzielni.
100 Z loty, z a h lb a r e in in a lig beim B e itritt. 100 złotych p łatn y ch jed n o razo w o p rz y p rz y stą p ien iu .
b) „A rbę i tegemeimsch at't“.
d) d rei V ortstandm itglieder. b) „ S p ó ln o ta P ra c y ".
W ille n se rk la ru n g e n im N am eu d er G enossenschaft ge- d) 3-ch członków Z arządu.
b en ab u n d Zeiehnum gen fiir die G en o ssen sch aft e rfo lg en O św iadczenia w oli w im ien iu S p ó łd zieln i s k ła d a ją i
d u rc h zwei V o rstan d ism itg lied er u n te r dem S tem pel d er spółdzielnie p o d p isu ją dw aj członkow ie Z arządu pod pie­
F irm a . c z ą tk ą firm y .
f) Zum V o rs ta n d g e h ó ren zwei V e rtre te r. f) Do sk ła d u Z arz ąd u w chodzi dw u zastępców .
2. E i n t r a g u n g 2. W p i s
D en V o rs ta n d bil den je tz t: A ntoni O ssow ski, J a n Gess- Z arząd obecnie sta n o w ią : A n to n i O ssow ski, J a n G e s s n e r ,
n er, A le k sa n d e r H u b n er. V e rtre te r: K azim ierz W aszk ie­ A le k san d e r H u b n er. Z astępcy: K azim ierz W aszkiew icz.
wicz, Iz y d o r N asiero w sk i.
Iz y d o r N asierow ski,
3. E i n t r a g u n g 3. W p i s
E in e F ili ale ist in L u b lin , N a ru to w ie z a stra ss e N r. 13, O tw a rto O ddział w L u b lin ie p rzy u licy N aru to w icz a p
e ro ffn e t w orden. Do p ro w adzenia O ddziału z o stali u sta n o w ien i pełn o m a
Z u r F iiliru n g d er F ilia le sind folgende B ev o llm ac h tig te
b e s te llt w o rd en : Jó z e f W ędkowsfci, W ito ld Ł obarzew ski, nicy w osobach: Jó z e fa W ędkow skiego, W ito ld a Łoba-
K o n s ta n ty S k o w ro ń sk i, M a ria n S ik o rsk i, W acław S zeliga rzew skiego, K o n sta n te g o S kow rońskiego, M a ria n a S ik o r­
u n d W ito ld W ęgli risk i. W ille n se rk la ru n g e n im N am en der skiego, W acław a Szeligi i W ito ld a W ęglińskiego. O św iad­
F ilia le geben ab und Z eicb n u n g en fiir die F ilia le e rfo lg en czenia woli w im ien iu O ddziału s k ła d a ją i za O ddział pod­
d u rch zwei d er oben beizeicbneten B ev o llm ach tig ten . p is u ją dw aj z w yżej w ym ienionych pełnom ocników .

Lublin [1498j Lublin [1498]


I n das G enasisenschaftsrcgL ster des B ez irk sg eric h ts in Do R e je s tru S półdzielni S ą d u O kręgow ego w L u b lin 10
L u b lin Sp. 1201 is t am 17. F e b r u a r 1941 F o lg e n d es e in g e tra - Sp. 1201 w ciągnięto 17 lu tego 1941 r. w pis:
g e n w orden: Spółdrzielnia Spożyw ców „Zgoda" w O rłow ie M urow a'
K onsum -G enostsenschaft „Zgoda" in O rłów M u row any nym z odpow iedzialnością u działam i.
m it A n te ilh a ftu n g . S iedzibą spółdzielni je s t O rłów M urow any, g m in y Izbica
S itz d e r G enossem schaft ist O rłów M urow any, G em einde p o w ia tu k r asn y st a we k iego.
Izb ica. K re łs K ra s n y s ta w .
D ie M itg lied er h a fte n fu r die V erp flich tu n g en d e r Ge- C złonkow ie o d p o w iad ają za zobow iązania spółdzielń*
n o sse n sc h a ft m it den gezeiehneten A nteilen. z a d ek la ro w an y m i u działam i.
G egenstand des U n te rn e h m e n s ist die F iih ru n g von w irt- P rzed m io tem p rzed sięb io rstw a je s t prow adzenie wszeł"
sc h a ftlic h e n U n tern eh m en a lle r A rt, d e r Gro.ssein.kauf, die kiego ro d z a ju zakładów gospodarczych, k u pno _h u r t ó w <
V e ra rb e itu n g und E rz e u g u n g von V e rb ra u e h sa rtik e ln und p rz e ra b ia n ie oraz w y tw a rza n ie a rty k u łó w spożycia i przed­
von G egen slan d en dra h a u slic h e n u nd w irtschaftlicheai m iotów u ż y tk u dom ow ego i gospodarczego i odsprzedaw a-
G ebrau ch s. d e r K le in v e rk a u f d ieser an seine M itg lied er ie je detaliczn ie sw oim członkom , p rzy jm o w a n ie w k ła d a ­
nie
u n d die A n n ah m e von S p a re in la g e n v o n den M itgliedern. oszczędnościow ych od członków .
D er A n te il b e tra g t 25 Z lo ty u nd ist beim E in tr itt in die U dział w ynosi 25 złotych p ła tn y p rzy p rz y stą p ie n iu **°
G encissenechaft z a h lb a r. S półdzielni. ,
D en V o rsta n d b ild en : M ichael K a lita , A nton Ja k u b c z a k Z arząd sta n o w ią : M ichał K a lita , A n to n i J a k u beza
umd A le k sa n d e r P ru sa e z y k . i A lek san d e r P ru sa e z y k .
a) Die D a u e r d er G en o ssen sch aft ist n ie b t b esch ra n k t.
b) D ie B e k a n n tm a c h u n g e n erfo lg en in der Z e itsc h rift a) Czas trw a n ia nie je s t ograniczony.
„Społem ". b) O głoszenia będą um ieszczane w czasopiśm ie ,.Sp°'
e) A is R e e h n u n g sja h r g ilt d as K a le n d e rja h r. tern".
d) D er V o rsta n d setzt sich a i m d rei M itg lied ern zusam - c) R okiem o b rach u n k o w y m je s t ro k kalen d arzo w y .
m en und ist d as leiten d e u n d au.sfuhremde O rg an d er Ge- d) Z arząd sk ła d a się z trzech członków i je s t o rg a " 0}^
n o ssen sch aft. D ie W illen serk laru in g en im N am en d e r Ge- kierow niczym i w ykonaw czym S półdzielni, p św ia d cz en ^
n o sse n se h a ft erfo lg en d u rc h zwei M itg lied e r des V o rsta n - woli w im ien iu spółdzielni s k ła d a ją i za spółdzielnię P*
dea, w elche fiir die G en o ssen sch aft u n te r dem F irm en - stem p lem firm y p o d p isu ją łącznie dw aj c z ł o n k o w i e
stem p el Zyeichnen. rządu.
e) Die d u rch den V o rsta n d im N am en der G enossen­
s c h a ft abgeschlosisonen Ivauf-, P fa n d - o d er M ie tv e rtra g e e) Z aw ieran e przez Z arząd w im ieniu spółdzielni k 01’^
von G ru n d stiick en b ed iirfen der G en eh m igung d u rc h den tr a k ty w s p ra w a c h k u p n a, z a sta w u lu b najm u nieruc
A u fsic h tsra t. m ości w y m a g a ją zatw ierd zen ia przez R adę N adzorczą-
f)-g) D ie L iq u id a tio n e rfo lg t n ach den G esetzen iiber f)-g) L ik w id a cję p rzep ro w ad za się zgodnie z przepi*8
die G enossen sch aften . u sta w y o spółdzielniach.
[1489]
Lublin [14891 Lublin
I n das G e n o sse n e c h a ftsre g lsfe r das B e z irk sg e ric h ts in Do R e je s tru S p ó łd zieln i S ąd u O kręgow ego w Lutdi®*
L u b lin Sp. 1331 is t am 30. A p ril 1941 fo lgendes e in g e tra g e n Sp. 1331 w ciąg n ięto 30 k w ie tn ia 1941 w p.s: Sixw-y" . j
w ord en : K o n su m -G en o ssen seh aft „ N ad ija", A llgem eine S p ó łd zieln ia „N a d ija" S pó łd zieln ia d la ogólnego zakup
An- u n d V erk au fsg en p s-sen ech aft m it A n te ilh a ftu n g in zb y tu z o d pow iedzialnością u d z iałam i w W ygnance^ j r 0 o-
W y g n a n k a , in u k ra in is e h e r S p ra c h e : Spożyw cza K oope­ zyku u k ra iń sk im Spożyw cza K o o p e ra ty w a „ N ad ija
ra ty w a „ N a d ija " K o o p e ra ty w a d la z a h aln o h o zak u p u i p e ra ty w a dla -/ .'-aim -ho zak u p u i z b u tu z w idpow iu
zb u tu z w id p o w id a ln istiu u d iła m y w W ygnance. s tiu u d iła m y w W ygnance.
D ziennik U rzędow y rocznik lit 12, N r. 41 z d n ia 29 m a ja 1942 955

S itz der G en o ssen sch aft is t W y g n a n k a , G em einde W o j­ Siedzibą sp ółdzielni je s t W ygnanjka gm . W ojsławic©
sław ice, K re is Cholm. paw. Chełm .
Die M iitglieder h a fte n fiir die Veppflichtumgem m it den Członkow ie o d p o w ia d ają za zobow iązania za d e k la ro w a­
gezeichneten A nteilen. nym i u d ziałam i.
G egenstand des U n tern eh m en s is t d e r H an d el m it Le-
bem sm itteln, m it W a re n e rste n B e d a rfs sow ie Gegeinstan- P rzed m io tem p rz ed sięb io rstw a je s t: prow adzenie h a n d lu
den des h a u slic h e n u n d la n d w irts c h a ftlic h e n G ebrauchs, der to w a ra m i spożyw czym i, to w a ram i pierw szej potrzeby, ja k
A n k au f u n d die L ie fe ru n g lan d - u n d fo rs tw irts c h a ftlie h e r rów nież przedm iotam i g o sp o d a rstw a dom owego i rolnego,
Erzeugnisse, v on V ieh u n d G efliigel sow ohł g eg en B a r- prow adzenie sk u p u i dostaw y p ro d u k tó w g o sp o d a rstw a
za h lu n g a is au ch geg en E in ta u s c h v on W a re n o d e r im dom ow ego i rolnego, prowadzeni© sk u p u i do staw y p ro ­
W ege des V e rk a u fs a is K o m m issio n ar, d as V erleih en duktów g o sp o d a rstw a rolnego i lasow ego, zw ierząt dom o­
lan d w irtse h a f tlich e r G erate u n d M aschinen an die M it- wych, d ro b iu i to ta k za gotów kę, ja k d ro g ą tow arow ej
glieder, die F iih ru n g e ig e n e r U n te rn e h m e n zw ecks V er- w ym iany albo d ro g ą kom isow ej sprzedaży, wypożyczani©
a rb e itu n g von R o h sto ffe n u n d H a lb fe rtig w a re n zU Feirtig- członkom m aszyn i narzędzi gospodarczych, prow adzenie
Waren. w łasnych p rzed sięb io rstw dla celów przeró b k i surow ców
D er A n te il b e tra g t 10 Zl. u n d is t beim E in tr itt in die i pó łp ro d u k tó w na gotow e w yroby.
G enoissenschaft zaM bar. I n A usm ahm efallen k a n n d er U dział w ynosi 10 zł. p ła tn y p rz y p rz y stą p ie n iu do S p ó ł­
V o rsta n d d er G en o ssen sch aft die Z a b lu n g des A n te ils in
**—5 glech en R a te n m it der M assgabe g e sta łte n , d ass die dzielni. W w y jątk o w y ch w y p ad k ach Z arząd S półdzielni
®rste R a te bei d e r A b g ab e d er s c h riftlic h e n E r k la ru n g może rozłożyć p łatn o ść u d ziału n a 3—5 ró w nych r a t z tym ,
uber den B e itr itt geza hi t w erden k a n n u n d d e r R est des ż© pierw sza r a t a m oże być w płacona przy złożeniu pisem ­
A n teils in gleich en R a te n im L a u fe ein es J a h re e vom nej d e k la ra c ji p rz y stąp ie n ia, a re sz ta u d ziału w rów nych
óeiitpunkt der A n n ah m e ais M itglied. D ie A nteile, w elche ra ta c h n a jp ó źn iej do jednego ro k u od czasu p rzy jęcia w
p p a ter g ezeich n et w urden, m iissen im g an zen sp a te ste n s poczet _członków . U działy, k tó re z o stały zad ek laro w an e
Jm L au fe eines J.ahres vom Z e itp u n k t d er U n terzeieh n u n g później, w in n y być w płacone w całości n ajp ó ź n iej do ro k u
der zu satzlich en E r k la r u n g beizahlt w erden.
D er V o rs ta n d lild e n : M aksym M oroz, S erg iu sz Chwe- od czasu p o d p isan ia dodatkow ej d ek larac ji.
ru k , D em ian Caoch. V e rtre te r: S y d ir Koistećikyj, M arko Z arząd sta n o w ią : M aksym M oroz, S erg iu sz C hw eruk,
fcmyik. D em ian Czoch. Z astępcy: S y d ir K o stećk y j, M arko Sm yk.
D ie D a u e r i:st n ic h t b e sc h ra n k t. D ie B akannitm achungen Czas trw a n ia nie je s t ograniczony. O głoszenia będą u-
rio lg e n im A m tlich en A n zeig er fiir das G eneralgouver- mieszczan© w D zienniku U rzędow ym dla G eneralnego Gu­
uenieat. A is R e c h n u u g s ja h r g ilt das K aleniderja.hr. D er
V o rsta n d se tz t sic h m is (i rei sta n d ig e n M itg lie d e rn zusam - b e rn a to rstw a . R okiem ob rach u n k o w y m je s t ro k k a le n d a ­
joen u n d k a n n im B e d a rfsfa lle d u rc h 'W eitere zwei V er- rzow y. Z arząd sk ła d a sie z trzech członków stały ch , a n a
tre te r erg a n z f w erden. D er V o rsta n d is t das leiien d e O r­ w ypadek p o trz eb y m oże być dopełniony dalszy m i dw om a
k a n der G en o ssen sch aft u n d u n te rz e ic h n e t fiir die Genos- zastępcam i. Z arząd je s t o rganem kierow niczym Sipółdzaed-
eeo sc b a ft in d e r -Weise, d ass u n te r d er F irm a d e r Genos- ni i podpiispje za spółdzielnie przez złożenie pod firm ą
^enschaft m in d esten s zwei V drsitandsm iitglieder u n te r- S półdzielni n a jm n ie j 2 podpisów . N abycie, w zględnie p o ­
sonreiben. D er Ka.uf u n d V e rk a u f von Grundistiicfcen un d ,
Von R ech ten a u f G ru n d stiick en sow ie die E n tsc h e id u n g zbycie nieruchom ości i p ra w n a n ieruchom ościach oraz de­
do er die N o tw e n d ig k e it u n d die Bediugum gen d er E rla n - cy zja o konieczności i w aru n k a ch u z y sk an ia k re d y tu dla
gu ng von K re d it fiir die G en o ssen sch aft bed iirfen d er Enit- Spółdzielni w y m a g a ją decyzji R a d y N adzorczoj. L ik w id a­
scneidung des A ufsichŁ srates. D ie L iq u id a tio n erfo lg t cjo przeprow adza sie zgodnie z p rzepisam i u sta w y o Spół-
dach dem G enossenschaftegesetz. dziełniąeh.

L u *»lin [1482] L u b lin [1482]


T -^as G e n o sse n sc h a ftsre g iste r des B e z irk sg e ric h ts in Do R e je s tru S półdzielni S ąd u O kręgow ego w L u blinie
" d b liu N r. 915 is t am 27. M ai 1941 bei d er F irm a : K onsu- Sp. 915 w ciągnięto 28 m a ja 1941 p rzy firm ie : Spółdzielnia
m en ten g en o ssen sch aft „S praw iedliw ość" in T urow iec m it Spożywców „S praw iedliw ość" w T u row cu z odpow iedzial­
A u te ilh a ftu n g folgendes e in g e tra g e n w orden: nością udziałam i, n a stę p u ją c y w pis:
j-.A o n sum g en o ssen sch aft „P ro b u d ż e n n ia " G enossenschaft Spożyw cza Spółdzielnia „P ro b u d żen n ia" S półd zielnia dla
i j den alig e m e in e n A n k a u f u n d V e rk a u f m it A nteil- ogólnego zak u p u i zb y tu z odpow iedzialnością u d ziałam i
a itu n g in T urow iec, in u k ra in is c h e r S p rach e: Spożywcza w T urow cu, w jeży k u u k ra iń sk im Spożyw cza K o o p e ra ty ­
. A?°Pera ty w a „P ro b u d żen n ia" K o o p e ra ty w a dla zahalnoho w a „ P ro b u d żen n ia" K o o p e raty w a d la z ah a ln ah o zak u p u
OKupu i z b u tu z w id p o w id aln o stiu u d iłam y . i zb u tu z w id p o w id aln istiu u diłam y.
Tj.mtz d e r G en o ssen sch aft is t T urow iec, Gem. W ojsław ice, Siedzibą spółdzielni je s t T urow iec, gm . W ojsław ice, po w.
A reis Cholm .
Chełm.
v,Jrle Ąlitglieder haften die V erpflichtungen m it gezeicb-
pen A nteilen. Członkow ie o d p o w iad ają za zobow iązania za d ek laro w a­
n -ł^BOnstand des U n te rn e h m e n s is t: H a n d e l m it Lebens- nym i u działam i.
lieb ’ D e d a rfs a rtik e ln sow ie G egen stan d en des haus- P rzed m io tem p rzed sięb io rstw a je st: prow adzenie h a n d lu
t • ~ f n u n d la n d w irts c h a ftlic h e n G ebrauchs, A n k a u f und to w aram i spożyw czym i, to w a ra m i pierw szej potrzeby, ja k
Y i ]eru o g lan d - u n d fo rs tw irts c h a ftlic h e r E rzeu gnisse, rów nież p rzed m io tam i g o sp o d arstw a dom ow ego i rolnego,
E in ? E efliig el sow ohl g egen B a rz a h lu n g ais au ch gegen prow adzenie sk u p u i d o staw y p ro d u k tó w g o sp o d a rstw a
n tą u sch von W a re n c d e r im W ege des V e rk a u fs ais Kom - rolnego i lasow ego, zw ierząt dom ow ych, dro b iu i to ta k
U i Sl°n d r, V e rle ih e n v o n M aschinen u n d la n d w irtsc h a ft- za gotów ką, ja k d ro g ą to w aro w ej w y m ian y albo d ro g ą
n i en G era te n a n die M itg lied er, F iih ru n g eig en er U n ter- kom isow ej sprzedaży, w ypożyczanie członkom m aszyn
fp/!?1611 zw ecks V e ra rb e itu n g von R o h sto ffen u n d H alb- i narzędzi gospodarczych, p ro w adzenie w łasnych przedsię­
^ ig w a r e n zu F e rtig w a re n . bio rstw dla celów przeró b k i surow ców i pó łp ro d u k tó w na
( i.„ e r A n te il b e tr a g t 25 Z lo ty u n d is t beim E i n t r i t t in die gotow e w yroby.
nossen sch aft z a h lb a r. U dział w y n o si 25 złotych, p ła tn y p rzy p rz y stą p ie n iu do
Spi1p „ A u sn a h m e fa llen k a n n d e r V o rs ta n d d er Genossen- Spółdzielni. W w y jątk o w y ch w y p ad k ach Z arząd S p ó ł­
s ta tt • ^ o b lu n g des A n te ils in 3—5 gleich en R a te n ge- dzielni może rozłożyć p łatn o ść u d ziału n a 3—5 ró w n y ch
Abo- v1 •,e(^ocb m it d er M assgabe, dass die e rste R a te bei r a t z tym , że p ierw sza r a ta m oże być w p łacona p rzy ł o ­
lich a ^ e!' s? b riftlic h e n B e itritts e r k la r u n g u n d d er rest- żeniu p isem nej d e k la ra c ji p rz y stą p ie n ia , a re sz ta u d z iału
J a b ^ A n te il in g leich en R a te n sp a te ste n s b in n en einem w ró w nych ra ta c h n a jp ó źn iej do jednego ro k u od czasu
Sell <S3 onch d er A n n a h m e ais M itg lied e in g e z a h lt w erden p rz y jęcia w poczet członków . U działy, k tó re zo stały zade­
bin ń Piit 6r kozeichnet© A n te ile sollen im ganzen sp a te ste n s k laro w an e później, w in n y być w p łacone w c ało ści n a jp ó ź ­
lin}. e n ®11n em J a h r e n ach U n te rz e ie h n u n g ein er zusatz- niej do jednego ro k u od czasu p o d p isa n ia do d atk o w ej de­
DoJ? J ^ A la r a tio n e in g e z a h lt w erden. k la ra c ji.
'Poin< i o r®la n d b ild e n : F e d ir Czoch, S e rh ij K orol, Leonti.i
Din ri°’ v e r tr e te r : Lew M ałaszczuk, H a ra s y m Czoch. Z arząd sta n o w ią : Caoch F e d ir, K o ro l S e rh ij, Tołoczko
fojp.' -1-;a u e r is t n ic h t b e sc h ra n k t. B e k a n n tm a c h u n g e n er- L eontij, zastęp cy : M ałaszczuk Lew, Czoch H a ra sy m .
m p n ln a1? 1 A m tlic h e n A n zeig er fiir das G eneralg o u verne- Czas trwania nie jest ograniczony. Ogłoszenia będą
• Ais Reehnungsjabr gilt das Kalenderjahr. Der Vor- umieszczane w Dzienniku Urzędowym dla Generalnego
956 A m tlic h e r A n z e ig tr, J a h r g a n g 1942, N r. 41 vom 29. M ai 1942

s ta n d se tz t sich a u s d rei sta n d ig o n M itg lie d ern zusam m en G u b e rn a to rstw a . R okiem o b rach u n k o w y m ja s t ro k k a le n ­
u n d k a n n im B e d a rfs fa lle d u rc h w c ite re zwei V e rtre te r darzow y. Z arząd sk ła d a się z 3 członków sta ły c h , a n a
e rg a n z t w erdnn. D e r V o rsta n d is t das leiten d e O rg an d er w ypadek p o trze b y może b y ć d o p ełniony dw om a zastęp­
G en o ssen seh aft u n d u n te rz e ic h n e t fiir dieselbe in d e r W eise, cam i Z arząd je s t o rg an e m kierow niczym S półdzielni
dass u n te r d er F ir m a d er G en o ssen seh aft m in d esten s zwei i p o d p isu je za Spółdzielnie przez złożenie pod firm ą Spół-
V o rsta n d s in itg lie d e r u n te rsc h re ib e n . D er K a u f bzw. V er- dzelni n a jm n ie j 2 podpisów . N abycie w zględnie pozbycie
k a u f von L ie g e n sc h a ften u n d d er a u f dieselben sich be- n ieruchom ości i p ra w na nieru ch o m o ściach oraz decyzja
ziehenden R echte sowie die E n ts c h e id u n g iiber die N ot-
w e n d ig k e it. u nd B e d in g u n g en d er E rla n g u n g von K re d it 0 konieczności i w a ru n k a c h u z y sk a n ia k re d y tu d la S p ó ł­
fiir die G eno ssen seh aft b ed iirfen d er E n tsc h e id u n g des dzielni w y m a g a ją decyzji R a d y N adzorczej. L ik w id acje
A u fsic h ts ra te s . D ie L iq u id a tio n e rfo lg t n ach dem Genos- przep ro w ad za się zgodnie z przep isam i u sta w y o S pół­
sen sch aftsg esetz dzielniach.

Lublin [1475] Lublin [1475]


I n dats G cA oesenschaftsregieter des B e z irk sg e ric h ts in Do R e je s tru S półdzielni S ąd u O kręgow ego w L u b lin ie
L u b lin N r. 731 is t am 15 J u li 1941 bei d er F irm a : L and- Sp. 731, w ciąg n ięto 15 lipca 1941 p rzy firm ie: S półdzielnia
w irts c h a ftlie h e K o n su m g e n osrsen s e h a f t „D obrobyt" in W y ­ R olniczo-Spożyw cza „D obrobyt" w W y halew ie z odpow ie­
h alew m it A n te ilh a ftu n g folgendos e in g e tra g e n w orden: d zialnością u d ziałam i, n a stę p u ją c y w pis:
„D o b ro b u t“ G en o ssen seh aft m it A n te ilh a ftu n g in W y- „D obrobut" S półdzielnia z odpow iedzialnością u d ziałam i
h alew , in u k ra in is c h e r S p ra c h e „D o b ro b u t" K o o p eraty w a w W yhalew ie, w ją ę z y k u u k ra iń s k im „D obrobut" K oope­
z w id p o w id a ln istliu u d ila m y w W yhalew ie. ra ty w a z w id p o w id aln istiu u d iła m y w W yhalew ie.
Sifcz d e r G o n ossenschaft ist W yhalew , Gem. K rzyw o- S iedzibą sp ó łdzielni je s t W yhalew , gm . K rzy w©w i©raba,
•wierzba. K r. Chełm. pow. Chełm .
D ie M itg lie d e r h a fte n fiir die V e rp flic h tu n g en m it ge-
zeich-neten A nteilen. C złonkow ie o d p o w ia d ają za zobow iązania za d ek la ro w a­
G eg en stan d des U n teru ch m en s ist: H a n d e l m it L ebens- n y m i u działam i.
m itte ln , B e d a rfs a rtik e ln sow ie G egenstanden des hiius- P rze d m io tem p rz ed się b io rstw a je s t: prow adzenie h a n d lu
liche.n umd 1a n d w irtsc h a ftlie h o n G ebrauchs, A n k a u f un d to w a ra m i spożyw czym i, to w ara m i pierw szej potrzeby, ja k
L ie fe ru n g lan d - und f o r s t w ir t s©h a 11i<•,h e r E rzeu g n isse, rów nież p rzed m io tam i g o sp o d a rstw a dom ow ego i rolnego,
V ieh umd G efliigel sow ohl gegen B a rz a h lu n g ais auch ge- p row adzenie sk u p u i d o staw y p ro d u k tó w g o sp o d a rstw a
g en E in ta u s e h von W a re n oder im W ege des V e rk a u fs a is ro lnego i lasow ego, zw ierząt dom ow ych, d ro b iu i to ta k
K om m issiom ar, V erleih en von M aschinen und la n d w irt- za gotów kę, ja k d ro g ą tow arow ej w y m ian y albo d ro g ą
sc h a ftlic h e n G eraten am die M itg lied er, F u h ru n g eigemer kom isow ej sprzedaży, w ypożyczanie członkom m aszyn i n a ­
U n te rn e h m e u zwecks V e ra rb e itu n g von R o h sto ffen un d rzędzi gospodarczych, prow adzenie w łasn y ch przedsię-
H a lb fe rtig w a re n zu F e rtig w a re n . b io rstw dla celów p rz eró b k i surow ców i p ó łp ro d u k tó w n a
D er An te i 1 b e tra g t 5 Z lo ty u nd ist beim E in tr ltt in di© gotow e w yroby.
Cenossen& chaft z a h lb a r. U dział w ynosi 5 złotych, p ła tn y p rz y stą p ie n iu do S pół­
I n Auismalimefallen k a n n d er V o rsta n d d er G enesseu- dzielni.
e c h a ft di© Z a h lu n g des A n teils in 3—5 gleichen R aten W w y ją tk o w y ch w y p ad k ach Z arząd S półdzielni może
g e s ta tte n je d o c h ' m it dc-r M assgabe, d ass die e rste R ate rozłożyć p łatn o ść u d ziału n a 3—5 rów nych r a t z ty m , żo
bei A bgabe d e r s c h riftlic h e n B e itritte e rk liiru n g und der p ierw sza r a ta może być w p łacona przy złożeniu pisem nej
reetlich© A n te il in g leichen R a te n s p a te ste n s binnem einem d e k la ra c ji p rz y stą p ie n ia , a re sz ta u d ziału w ró w nych r a ­
J a h r e n ech d e r A n n ah m e ais M itglied e in g e z a h lt werdcm ta c h n ajp ó źn iej do jednego, ro k u od czasu p rzy ję cia w po­
soli. S p iite r gezeieh n ete A n teile sollen im ganzen spiites- czet członków . U działy, k tó re zo sta ły zad ek laro w an e póź­
te n s binnem einem J a h r e naeh U nterzeichnuuig e in e r zu- n iej, w inny być w płacone w całości n ajp ó źn iej do ro k u
sa tz lie h e n D e k la ra tio n e in g e z a h lt w erden. od czasu p o d p isan ia do d atk o w ej d ek la ra c ji.
D en V o rsta n d bilden: J a n K ałyszczuk, J a n C h y ty n o u iu k ,
J a n W aw ry szeżu k , V e rtre te r: J a n R ybczy ński], J a n H u ­ Z arząd sta n o w ią : K aly saczu k J a n , C h y ty n o n iu k J a n ,
tę w ycz. W aw ryszczuk J a n , zastępcy: R ybczyriskyj J a n , H utew yoz
D ie D a u e r ist n lc h t b e s e n ra u .,.. u u»im im achum gem er- J an.
fo lg en im A m tlich en A n zeig er f u r das G en eralg o u v ern e- Czas trw a n ia nie j e s t ograniczony. O głoszenia będą
m en t. A is R e c h n u n g s ja h r g ilt J a s K a le n d e rja h r. D er V o r­ um ieszczane w ,D zienniku U rzędow ym dla G eneralnego Gu­
s ta n d se tz t sich a u s drei s t a n d i g o n M itg lied ern zusam m e.i b e rn a to rstw a . R okiem o b rach u n k o w y m je s t rok k a le n d a ­
u n d k a n n im B e d a rfsfa lle d u rch w eitere zwei V e rtre te r rzow y. Z arząd sk ład a sic z trzech członków s ta ły c h a na
e rg a n z t w erden. D er V onstand ist das leitende O rg an d er w ypadek p o trzeby może być dopełniony dalszym i dw om a
G en o ssen seh aft u n d u n te rz e ic h n et fiir dieselbe in der zastępcam i. Z arząd je s t org an em kierow niczym S półdzielni
W eise, d a ss u n te r d e r F irm a d er G en o ssen seh aft m in d e s­ 1 p o d p isu je za spółdzielnię przez złożenie pod firm ą S p ó ł­
te n s zwei V o rs ta n d s in itg lie d e r u n te rsc h re ib e n . D er K a u f dzielni n a jm n ie j dw u podpisów . N abycie w zględnie pozby­
bzw. V erlcauf von L ie g e n sc h a ften u n d d e r au f dieselben cie n ieruchom ości i p raw n a nieru ch o m o ściach oraa* de­
sich beziohenden R ech te sow ie die E n tsc h e id u n g iib e r die
N o tw e n d ig k e it u n d B e d in g u n g en d er E rla n g u n g von K re ­ cy zja o konieczności i w a ru n k a c h u z y sk a n ia k re d y tu dla
d it fiir die G enow senscbaft bed iirfen d e r E n tsc h e id u n g des S półdzielni, w y m a g a ją decyzji R a d y N adzorczej. L ik w i­
A u fs ic h ts ra te s . D ie L iq u id a tio n e rfo lg t n ach dem G anos- d ację przep ro w ad za się zgodnie z p rzep isam i u sta w y
se n sc h a f tsgesetz. 0 S półdzielni ach.

Lublin [1473] Lublin [1473]


I n das G e n o sse n sc h a ftsre g iste r des B e z irk sg e ric h ts in Do R e je s tru S p ó łd zieln i S ąd u O kręgow ego w L u b lin ie
L u b lin Sp. 835 is t am 24. M ai 1941 bei d e r F irm a K onsum - Sp. 835 w ciągnięto 24 m a ja 1941 p rzy firm ie : S p ó łd zieln ia
G en o ssen sch aft „ U h e rk a " in S ajczy ce m it A n te ilh a ftu n g Spożyw ców „ U h erk a" w S ajczy cach z odpow iedzialni’
fo lg en d es e in g e tra g e n w orden: ud ziałam i, n a stę p u ją c y w pis:
„ U h e rk a " A llg em ein e la n d w irts c h a ftlic h e A u- u n d V er- „U h erk a" O gółnorolnicza S półdzielnia dla zak u p u i zoy-
k au fs-G e n o sse n sc h a ft m it A n te ilh a ftu n g in Sa.jczyee, in t u z odpow iedzialnością u d z ia ła m i w S ajczycach, w języ k u
u k ra in is c h e r S p ra c h e : „ U h e rk a " Z a h a ln a C h lib o ro b śk a u k ra iń s k im : „ U h erk a" Z ah a ln a c h lib o ro b śk a k o o p e ra ty w a
K o o p e ra ty w a d la z a k u p u i z b u tu z w id p o w id aln istu i u d ila ­ d la zak u p u i zb u tu z w id p o w id a ln istiu u d ilam y w fea.i-
m y w S ajczycach. czycach.
S itz d e r G en o ssen seh aft is t Sajczyce, G em einde S taw , S iedzibą S półdzielni je s t Sajczyce, gm . S taw , po w*
K re is Cholm . Chełm . .
D ie M itg lie d e r h a fte n fiir die V e rp ilic h tu n g e n m it den C złonkow ie o d p o w iad ają za zobo w iązan ia z ad e k laro w a ­
gezeich n eten A n teilen . n y m i u d ziałam i. _ . ,
G eg e n sta n d des U n te rn e h m e n s is t: 1) D er H a n d el m it Le- P rz ed m io te m p rze d sięb io rstw a je s t: 1) prow adzenie n a
b e n sm itte ln , m it W a re n e rs te n B e d a rfs u n d G egenstanden d łu to w a ra m i spożyw czym i, to w a ra m i p ierw szej potrzeoy
des h a u slic h e n u n d la n d w irts c h a ftlic h s i G eb rau ch s, 2) D er 1 p rzed m io tam i dom ow ego oraz ro ln eg o g o s p o d a r s t w a *
A n k a u f la n d - u n d f o rs tw irts c h a ftlic h e r E rz e u g n isse von 2) p ro w ad zen ie za k u p u p ro d u k tó w g o sp o d a rstw a r o l n e g o
Dziennik Urzędowy rocznik 1942, Nr. 41 z dnia 29 m aja 1942 957

Vieh, B orstenvieh und Gefliigel nicht ausgenommen, so- i lasowego; nie w yłączając bydła, nierogacizny i drobiu,
^ o h l gegen B arzahlung ais auch gegen E intausch von W a­ jak za gotówkę, tak i wzam ian za tow ary lub drogą sprze­
ren oder im W ege des V erkaufs ais Kom m issionar, 3) Das daży komisowej, 3) wypożyczanie członkom narzędzi ro l­
>Y.erleihen lan d w irtschaftlicher Gerate und M aschinen an niczych i m aszyn, ja k również prowadzenie przeróbki w y­
die M itglieder sowie die V erarbeitung aus der E rde ge- dobytych z ziemi surowców i produktów gospodarstw a
Wonnener B ohstoffe und landw irtsehaflicher in P u n k t 2 wiejskiego wym ienionych w p. 2.
oezeiehneter Erzeugnisse. Udział wynosi 20 zł. p łatn y przy przystąpieniu w całości
Der A nteil b etra g t 20 Zloty und ist beim E in tritt im lub w ciągu jednego roku w równych ratach miesięcznych
ganzen zahlbar oder im L aufe eines J a h re s in gleichen licząc od dnia przyjęcia na członka. U działy zadeklaro­
M onatsraten (vom Tage der A nnabm e ais M itglied gerech- wane później pow inny być wpłacone jednocześnie z podpi­
aet). S p ater gezeicknete A nteile miissen gleichzeitig m it der saniem deklaracji lub w ciągu jednego roku w równych
.Unterzeichnung der E rk laru n g oder im L aufe eines Jah res ratach miesięcznych, licząc od dnia podpisania deklaracji
ja gleichen M onatsraten (vrm Tage der U nterzeichnung der dodatkowej.
2usatzlichen E rk la ru n g an gerechnet), bezahlt werden. Zarząd stanow ią: B ejda Włodzimierz, Skubij A leksan­
Den V orstand bilden: W łodzimierz Bejda, A leksander der, Skuhij A rkadiusz, zastępca: B ejda Meorodij, B ura-
Skubij, A rkadiusz Skubij. V ertreter: M eordij Bejda, Ale­ ozufc A leksander.
ksander Buraczuk.
a) Die D auer ist nicht beschrankt. a) Czas trw an ia nie jest ograniczony.
o) Die B ekanntm achungen erfolgen im A m tlichen Anzei- b) Ogłoszenia będą umieszczane w Dzienniku Urzędo­
ger fu r das Generalgouvernem ent. wym dla Generalnego G ubernatorstw a.
c) Ais B echuungsjahr g ilt das Kalend.erjahr. c) Bokiem obrachunkow ym jest rok kalendarzowy.
, d) Der aus drei M itgliedern und zwei V ertretern beste-
hende Y orstand verw altet die Genossenschaft un m ittelb ar d) Zarząd składający się z trzech członków i dwu za­
Und v e rtritt sie nach aussen hin. D er V orstand zeichnet stępców zarządza bezpośrednio Spółdzielnią i zastępuje ją
ru r die Genossenschaft in der Weise, dass u n ter der F irm a na zewnątrz. Zarząd podpisuje za Spółdzielnię w ten spo­
der Genossenschaft zwei Y orstandsm itglieder unterschrei- sób, _że pod firm ą Spółdzielni 2 członków' Zarządu składa
ben. swoje podpisy.
e) Der K auf, der Y erkauf und der Tausch eines Grund- e) Nabycie sprzedaż i zam iana nieruchomości, ja k rów ­
stucks sowie N eubauten aller A rt fiir die Genossenschaft nież wszelkiego rodzaju nowe budowle dla spółdzielni wy­
( bediirfen der Entscheidung des A ufsichtsrates. m agają decyzji B ady Nadzorczej.
r) — g) Die L iquidation erfolgt nach den Y orschriften f-g) Likw idację przeprowadza się zgodnie z przepisam i
js Genossenschaftsgesetzes. ustaw y o Spółdzielniach.

L u b lin [1474] L u b lin [1474]


T In das G enossenschaftsregister des B ezirksgerichts in Do B ejestru Spółdzielni Sądu Okręgowego w Lublinie
Lublin Nr. 831 is t am 13. Mai 1941 bei der F irm a: Konsu- Sp. 831, wciągnięto 13 m aja 1941 przy firm ie: Spółdzielnia
ruenten-Genossenschaft „Zgoda“ in Siedliszcze m it Anteil- Spożywców „Zgoda“ w Siedliszczu z odpowiedzialnością ,
h aitn n g folgendes eingetragen worden: udziałami, następujący wpis:
^N onsum genossenschaft „Zhoda“ m it A nteilhaftung in Spożywcza Spółdzielnia „Zhoda“ z odpowiedzialnością
Siedliszcze. in uk rain ischer Sprache Spożywcza Koopera- udziałam i w Siedliszczu, w języku ukraińskim Spożywcza
y^ a >»Zhoda“ z widpowidalnostiu udiłam y w Siedliszczu. K ooperatyw a „Zhoda“ z w idnow idalnistiu udiłam y w Sie­
, k r t z der G enossenschaft ist Siedliszcze, Gem. Sobibór, Krs. dliszczu.
fhdawa. Siedzibą spółdzielni jest Siedliszcze, gm. Sobibór, pow.
Die M itglieder h aften die V erpflichtungen m it gezeich- Włodawa.
nelen Anteilen. Członkowie odpow iadają za zobowiązania zadeklarować
Legenstand des U nternehm ens ist: H andel m it Lebens- nyrni udziałami.
■uitteln, B ed arfsartik eln sowie Gegenstanden des haus-
iphen und landw irtschaftlichen Gebrauchs, A nkauf und Przedm iotem przedsiębiorstw a jest: prow adzenie handlu
ineteru n g land- und forstw irtsehaftlicher Erzeugnisse, tow aram i spożywczymi, tow aram i pierwszej potrzeby, ja k
J* ieh nU(i Gefliigel sowohl gegen B arzahlung ais auch gegen również przedm iotam i gospodarstw a domowego i rolnego,
runtauseh von W aren oder im W ege des V erkaufs ais Kom- prowadzenie skupu i dostaw y produktów gospodarstw a
[Ussionar. V erleihen von M aschinen und landw irtschaft- rolnego i la so w eg o, zw ierząt domowych, drobiu i to tale
enen Gera ten an die M itglieder, F iihrung eigener U nter- za gotówkę, ja k drogą towarowej w ym iany albo drogą
uien zwecks V erarbeitung von B ohstoffen und H alb- komisowej sprzedaży, wypożyczanie członkom m aszyn
ertrgw aren zu F ertigw aren. i narzędzi gospodarczych, prowadzenie Własnych przedsię­
P rJer A nteil b etra g t 10 Zloty und ist beim E in tritt in die biorstw dla celów przeróbki surowców i półproduktów n a
enossenschaft zahlbar. gotowe wyroby.
{u A usnahm efallen kann der V orstand der Genossen- Udział wynosi 10 złotych, płatny przy przystąpieniu do
KtiiH die Z ahlung des A nteils in 3—5 gleichen B aten ge- Spółdzielni. W w yjątkow ych w ypadkach Zarząd Spół­
A i'l l11 i e(Ioch m it der Massgabe, dass die erste B ate bei dzielni może rozłożyć płatność udziału na 3—5 równych,
lich a deT scbriftlichen B eitrittse rk laru n g und der rest- ra t z tym , że pierw sza ra tą może być w płacona przy zło­
j r A nteil in gleichen B aten spiitestens binnen einem żeniu pisem nej deklaracji przystąpienia, a reszta udziału
sali cs uach der A nnahm e ais M itglied eingezahlt werden w równych ratach najpóźniej do _jednego roku od czasu
S p ater gezeichnete A nteile sollen im ganzen spates tens przyjęcia w poczet członków. Udziały, k tóre zostały zade­
u Ynen einem J a h re nach U nterzeichnung einer zusatz- klarow ane później, w inny być wpłacone w całości najpóź­
uen D eklaration eingezahlt werden. niej do jednego roku od czasu podpisania dodatkowej de­
rv en V orstand bilden: W iktor H arasym iuk, M ikołaj Hy- klaracji.
TVf^ • >Adam Sosoniuk, V ertreter: Lew B ortyniuk, Michał Zarząd stanow ią: H arasym iuk W iktor, H yryczuk Miko­
*«oinuk. łaj, Sosoniuk Adam, zastępcy: B ortyniuk Lew, M oniuk
f0i.je D auer ist nicht beschrankt. B ekanntm achungen er- Michał.
a 1] 11 A m tlichen A nzeiger fiir das Generalgouverne-
Ais B eeh n u n g sjahr g ilt das K alenderjahr. D er Vor- Czas trw an ia nie jest ograniczony. Ogłoszenia będą
Unrl i Set z t .sich aus drei standigen M itgliedern zusammen umieszczane w Dzienniku Urzędowym dla Generalnego
f ! r Lann im B ed arfsfalle durch w eitere zwei V ertreter G ubernatorstw a, Bokiem obrachunkow ym je st rok k alen­
Ge., wcrden. D er V orstand ist das leitende O rgan der darzowy. Zarząd składa się z 3 członków stałych, a na
osseu sch aft und unterzeichnet fiir dieselbe in der Weise, wypadek potrzeby może być dopełniony dwoma zastęp­
Vcn-cA1 ?r d.er F irm a der Genossenschaft m indestens zwei cami. Zarząd je st organem kierow niczym Spółdzielni
k a,lf A dsm itgłieder unterschreiben. D er K auf bzw. Ver- i podpisuje za Spółdzielnię przez złożenie pod firm ą Spół-
zieho Vi°n Liegenschaften und der auf dieselben sich be- dizelni najm niej 2 podpisów. N abycie względnie pozbycie
Wen;[-l(Y'n- Iluubte sowie die E ntscheidung iiber die Not- nieruchom ości i praw na nieruchom ościach oraz decyzja
fiir a - un<I B edingungen der E rlan g u n g von K redit o koneczności i w arunkach uzyskania k red y tu dla Spół­
A n fV u G e n o sse n sc h a ft bediirfen der Entscheidung des dzielni w ym agają decyzji B ady Nadzorczej, Likw idację
przeprow adza się zgodnie z przepisam i uetaw y o Spół­
sensch f te a ^eS 6 liq u id a tio n erfolgt nach dem Genos- dzielniach.
958 A m tlie h e r A nzeiger, J a h r g a n g 1942, N r. 41 vom 29. M ai 1942

Lublin [1495] Lublin [1495]


I n das G enO'Sisenschaftsregister dee B e z irk sg e ric h ts in Do R e je s tru S p ó łd zieln i S ą d u O kręgow ego w L u b lin ie
L u b lin Sp. 1189 ist am 14. F e b r u a r 1941 F o lgendes e iu g e tra - Sp. 1189 w ciąg n ięto 14 lu teg o 1941 roku, n a stę p u ją c y w pis:
gen vvorden: . S pó łd zieln ia Spożyw ców „N asz S klep" w S tężycy z od-
K oinsum -G enossenschaft „N asz S klep" in S tężyca n u t p o w iedzialnością u działam i.
A n te ilh a ftu n g . S iedzibą sp ó łd zieln i je s t S tężyca, g m in y Ł opiennik, pow.
S itz d e r G enoeisenschaft is t Stężyca, Gem e in de Ł o p ien ­ k rasm ystaw skiego.
niki K re is K ra sn y sta w . C złonkow ie o d p o w iad a ją za zobow iązania sp ółdzielni
D ie M itg lied er h a fte n fiir die V e rp flic h tu n g e n der Ge-
nos.seinsehaft m it den gezeichm etea A nteilen. z a d e k laro w an y m i u d ziałam i.
G egenstam d des U n te r# e h m c n s is t die F iih ru n g von w irt- P rze d m io tem p rze d się b io rstw a je s t p ro w adzenie w szel­
s c h a ftlic h e n D nto rn o h m en a Her A rt, d er G ro& selnkauf, die kiego ro d z a ju zakładów gospodarczych, kupno h u rto w e ,
V e ra rb e itu n g rund E rz e u g u ilg v on V e rb ra u c b s a rtik e ln u n d p rz e ra b ia n ie oraz w y tw arz an ie a rty k u łó w spożycia i przed­
v o n G egeuistanden des h a u slic h e n u n d w irtsc h a fttic h e n m iotów u ż y tk u dom ow ego i gospodarczego i o d sprzedaw a­
C eb rau ch s, d er K ie in v e rk a u f d ieser an seine M itg lied e r nie je detalicznie sw o im członkom , p rz y jm o w a n ie w kładów
u n d die A n n ab m e vom S pareinlagem v on den M itg lied ern . oszczędnościow ych od członków .
D er Antedi b e tr a g t 20 Z loty. H iervom sind 5 Z loty beim U dział w ynosi 20 złotych p ła tn y p rz y z ap isa n iu się do
E i n t r i t t in die G en o ssen seh aft u n d d er R e stb e ra g im L a u fe S półdzielni 5 złotych, p o z o sta ła sum a pow inna być w p ła­
vom spatestents fiin f J a h r e n in J a h r e s r a te n zu |5 Z loty cona w c ią g u n a jd a le j pięciu la t po 3 zł. w ra ta c h rocz­
z a h lb a r nych.
Den V o rs ta n d b ild en : W ła d im ir B a ra n , M ichael P o ro ­ Z arząd sta n o w ią : W łodzim ierz B a ra n , M ichał P o ro siło
siło u n d Jo se f S zad u ra. t i Jó zef S z ad u ra.
a) D ie Darner d er G enosisensehaft is t n ic h t b e sch ran k t.
b) D ie B ekainntm achungen e rfo lg e n in der Z e itsc h rift a) Czas trw a n ia nie je s t ograniczony.
„Społem ". b) O głoszenia będą um ieszczane w czasopiśm ie „Spo­
c) ALs R .eeh n u n g sjah r g ilt das K a le n d e rja lir. łem".
d) D er V o rs ta n d .setzt sich a u s d rei M itg lied ern zuisam- c) R okiem o b rach u n k o w y m je s t ro k k alendarzow y.,
rnen u n d is t dais leite-nde u n d ausfiihrem de O rg an der Ge- d) Z arząd s k ła d a się z trzech członków i je s t org an em
n o ssen sch aft, D ie W ille n se rk la ru n g e n im N am en der Ge- k ierow niczym i w ykonaw czym S półdzielni. O św iadczenia
nossenisehaft e rfo lg e n d u rch zwei M itg lied er des V o rsta n - w oli w im ien iu sp ó łd zieln i s k ła d a ją i za spółdzielnię p o < fy
des, w elche fiir die Geinoisisensehaft u n te r dem F irrnen- stem p lem firm y p o d p isu ją łączn ie dw aj członkow ie za
stem p el zeichnen. rządu. "
e) D ie d u rc h den V o rs ta n d im N am en d er _Genossem- e) Z aw ieran e przez Z arząd w im ieniu spółdzielni ko n ­
sc-liaft abgeschlossem en K au f-, Pfam d- oder M ie tv e rtra g e tr a k ty w sp ra w a c h k u p n a, z astaw u lu,b n a jm u n ieru ch o ­
vom G ru n d stiick en bed iirfen d er G eneh m igung d u rc h dem m ości w y m a g a ją zatw ierd zen ia przez R ad ę .Nadzorczą.
Aufisichtisrat.
f)-g) D ie L iq u id a tio n e rfo lg t n ach den Gesetizem liber f)-g) L ik w id ac ję p rzep ro w ad za się zgodnie z przep isam i
d ie G en ossensehaften. u sta w y o spółdzielniach.

Lublin [1483] Lublin [1483]


I n das G e n o sse n sc h a ftsre g iste r des B e z irk sg e ric h ts in Do R e je s tru S półdzielni S ąd u O kręgow ego w L u b lin io
L u b lin N r. 907 is t am 16. M ai 1941 bei d er F irm a : K onsu- Sp. 907, w ciąg n ięto 16 m a ja 1941 p rz y firm ie : S półd zieln ia
m en ten -G en o ssen sch aft „Jed n o ść" in P lisk ó w m it A n teil- Spożyw ców „Jedność" w P lisk o w ie z odpow iedzialnością
h a f tu n g folgendes e in g e tra g e n w orden: u działam i, n a stę p u ją c y w pis:
„ J e d n ist" A llg en iein e L a n d w irts c h a ftlic h e G enossen- „ Je d n ist" O gólnorolnieea S p ó łd zieln ia d la zak u p u i zbytu
s c h a ft fiir den A n- u n d V e rk a u f m it A n te ilh a ftu n g in P l i ­ z odpow iedzialnością u d z iała m i w P lisk o w ie, w j ę z y k u
sków, in u k ra in is c h e r S p ra c h e : „ Je d n ist" Z ah a ln a Chlibp- u k ra ń s k im „ Je d n ist" Z a h a ln a c h tib o ro b śk a K o o p e ra ty w a
ro b śk a K o o p e ra ty w a d la zak u p u i z b u tu z w id p o d aln o stiu d la zak u p u i zb u tu z w id p o w id aln istiu u d iła m y w P u c ­
u d iła m y w P lisk o w ie. kowie.
S itz d er G eno śsen sch aft ist P lisk ó w , Gem. R ak o łu p y , K rs. S iedzibą sp ó łd zieln i je s t P lisk ó w , gm . R ak o łu p y , pow.
Cholm .
D ie M itg lie d e r h a fte n fiir die V e rp flic h tu n g e n m it ge- Chełm . ..
zeich n eten A nteilen. C złonkow ie o d p o w iad a ją za zobow iązania z a d e k la r o w a li;
G eg en stan d des U n te rn e h m e n s ist: H a n d el m it Lebens- n y m i u d ziałam i.
m itte ln , B e d a rfs a rtik e ln sow ie G eg en standen des haus- P rz ed m io tem p rzed się b io rstw a je s t: prow adzenie h a n d lu
lich en u n d la n d w irts c h a ftlic h e n G ebrauehs, A n k a u f u n d to w a ra m i spożyw czym i, to w a ra m i pierw szej potrzeby, ja k
L ie fe ru n g lan d - und fo rs tw irts c h a ftlic h e r E rzeu g n isse, rów nież p rze d m io tam i g o sp o d a rstw a dom ow ego i rolnego,
V ieh u n d G efliigel sow ohl gegen B a rz a h lu n g ais auch gegen prow adzenie sk u p u i d o staw y p ro d u k tó w g o sp o d a rstw a
E in ta u s c h von W a re n oder im W ege des V e rk a u fs ais Korn- ro lnego i lasow ego, zw ierzą t dom ow ych, d ro b iu i to taK
m issio n a r, V e rle ih e n vou M asch in en u n d la n d w irts c h a ft­ za gotów kę, ja k d ro g ą tow aro w ej w y m ian y alb o d ro g ą
lich en G e ra te n an die M itg lie d e iv F iih ru n g eigener ITnter- kom isow ej sprzedaży, w ypożyczanie członkom m aszyn
n eh m en zwecks V e ra rb e itu n g von R o h sto ffe n u n d H alb- i n arzędzi gospodarczych, pro w ad zen ie w łasn y ch przedsię­
fe rtig w a re n zu F e rtig w a re n . b io rstw dla celów p rzeró b k i su ro w có w i p ó łp ro d u k tó w na
D er A n te il b e tr a g t 25 Z loty u n d is t beim E in tr itt in die gotow e w yroby.
G en o ssen sch aft zah lb a r. U d ział w ynosi 25 złotych, p ła tn y p rzy p rz y stą p ie n iu «°
I n A u sn a h m e fa lie n k a n n dor V o rsta n d der G enossen­ S półdzielni. W w y ją tk o w y ch w y p ad k ach Z arząd S pół­
s c h a ft die Z a h lu n g des A n te ils in 3—5 g leich en R a te n ge- dzielni może rozłożyć p ła tn o ść u d ziału n a 3—5 ró w nycn
s ta tte n jed o ch m it d er M assgabe, dass die e rste R a te bei r a t z tym , że p ierw sza r a ta m oże być w p łaco n a przy zło­
A b g ab e d er sc h riftlic h e n B e itr itts e r k la r u n g u n d d e r rest-
lich e A n te il in g leich en R a te n sp iitestens b in n en einem żeniu pisem nej d e k la ra c ji p rz y stą p ie n ia , a re sz ta u d ziału
J a h r e n a c h d er A n n a h m e als M itg lied ein g e z a h lt w erden w ró w n y c h r a ta c h n ajp ó ź n iej do jednego ro k u od c z a s u
so il. S p a te r geizeiehnete A n te ile sollen im gamzen sp ato stc n s p rz y ję c ia w poczet członków U działy, k tó re z o sta ły zad®'
b in n en einem J a h r e n a c h U n te rz e ic h n u n g e in er zusatz- k la ro w a n e później, w in n y być w płacone w cało ści najp ó ź­
lich en D e k la ra tio n e in g e z a h lt w erden. niej do jednego ro k u od czasu p o d p isa n ia do d atk o w ej de­
D en V o rs ta n d b ild e n : M y k o łaj M aleć, W a sy l Cchw edo- k la ra c ji. t .
n iu k , A le k sa n d e r J e d n o ra t, V e rtre te r: T em ofij M azurke- Z a rz ąd sta n o w ią : M aleć M y k o łaj, C hw edoniuk
w ycz u n d Iw a n J e d n o r a t (S o h n des L ew ko), J e d n o ra t A lek san d er, zastęp cy : M azurkew ycz Teino UJ
D ie D a u e r is t n ic h t b e sc h ra n k t. B e k a n n tm a e h u n g e n e r­
fo lg en im A m tlic h e n A nzeigeb fiir das G en e ralg o u v ern e- i J e d n o r a t Iw a n s y n L ew ka.
m en t. A ls R e c h n u n g s ja h r g ilt das K a le n d e rja lir. D e r V o r­ Czas trw a n ia nie je s t ogran iczo n y . O głoszenia bę^U
s ta n d se tz t sich au s d rei sta n d ig e n M itg lie d e rn zusam m en u m ieszczane w D zienniku U rzędow ym dla G eneral o 0®.
u n d k a n n im B e d a rfs fa lle d u rc h w e ite re zwei V e rtr e te r G u b e rn a to rstw a . R okiem obrachunkow ym - jest. ro k kale*
e rg a n z t w erden. D e r V o rs ta n d is t das l©ttende O rg an d er darzow y. Z arząd sk ła d a się z 3 członków sta ły c h , a
G en o ssen sch aft u n d u n te rz e ic h n e t fiir dieselbe in der W eise, w y padek p o trze b y może być d o p ełn io n y dw om a zastę.
Dziennik Urzędowy rocznik 1942, Nr. 41 z dnia 29 m aja 1942 959

dass u n ter der F irm a der Genossenschaft m indestens zwei carni. Zarząd jest organem kierow niczym Spółdzielni
V orstandsm itglieder unterschreiben. D er K auf bzw. Ver~ i podpisuje za Spółdzielnie przez złożenie pod firm ą Spół-
kauf yon Liegenschaften und der au f dieselben sicb be- dzelm najm niej 2 podpisów. Nabycie względnie pozbycie
ziehenden Rechte sowie die E ntscheidung iiber die Not- nieruchom ości i praw na nieruchom ościach oraz decyzja
wendigkeit und B edingungen der E rlangung von K redit o konecizinosci i w arunkach uzyskania kredytu dla Spół­
fu r die Genossenschaft bediirfen der E ntscheidung des dzielni w ym agają decyzji R ady Nadzorczej. Likwidacją
A ufsichtsrates. Die Liquidation erfolgt nach dem Genós- przeprowadza sią zgodnie z przepisam i ustaw y o Spół­
senschaftsgesetz. dzielniach.

Lublin [1496] Lublin lim


In das G enossenschaftsregister des B ezirksgeriohts in c- Do re je stru Spółdzielni Sądu Okręgowego w Lublinie
■Gublin Sp. 1180 ist am 13. F eb ru a r 1941 folgeudes eingetra- Sp. 1180 w ciagm ąto 13 lutego 1941 r. wpis:
gen worden:
Konsum -Genossensehaft „Przyszłość" in Paiwłów m it Spółdzielnia Spożywców „Przyszłość" w Pawłowie z od­
A nteilhatfung. powiedział tiością udziałami.
Sitz der Genossenschaft iist Pawłów, Gemeinde Pawłów, Siedzibą Spółdzielni jest Pawłów, gm iny Pawłów, po w.
K reis Chołm. chełmskiego.
Die M itglieder haftem fiir die V erpflichtungen der Ge­ Członkowie odpow iadają aa zobowiązania Spółdzielni
nossenschaft m it den gezeichneten Anteilen. zadek i arow a ny mi udziałami.
Gegenstand des Unternehmems ist die F iih ru n g von w irt.
schaftlichen U nternehm en aller A rt, der Grosseinkauf, die Przedm iotem przedsiębiorstw a jest prowadzenie wszel­
V erarb eitu n g und E rzeugung von V erbrauehsartikeln und kiego rodzaju zakładów gospodarczych kupno hurtowe,
p0,> Geg-enstanden des hausliiehen und w irtschaftliehen przerabianie oraz w ytw arzanie artykułów spożycia i przed­
Gebrauchs, der K leinverkauf dieser an seine lytngłioderh miotów użytku domowego i gospodarczego i odsprzeda­
Und dię A nnahm e von Spareinlagen von den M itgłiederh. wanie je detalicznie swoim członkom, przyjm owanie w kła­
H er A nteil b etrag t 25 Złoty. H iervon sind 15 Zloty beim dów szczednośćiowych od członków.
r-m tritt in die ^Genossenschaft, der R estbetrag im Laufe Udział wynosi 25 złotych, płatny przy zapisaniu sie do
von spatestens 5 Ja h re n in Ja h re sra te u zu 2 Zloty zahlbar Społdznelni 15 złotych, pozostała suma powinna być wpła­
-Don V orstand bi kleń: H ieronim Sławiński, W acław cona w ciągu najdalej piec i u la t po 2 zł' w ratach rocznych.
numer und P au l Haraszczenko.
m rve -Rauer deir Genossenschaft ist nicht beschrankt. Zarząd stanow ią: H ieronim Sławiński, W acław Somm er
Die B ekanntm achungen erfołgen in der Zeitschrift i Paw eł Haraszczenko.
••opołem . a) Czas trw an ia nie jest. ograniczony.
^S D echnungsjahr gilt das K alenderjahr. b) Ogłoszenia będą umieszczane w czasopiśmie „Społem".
, W P e r V orstand setzt sioh aus 3 M ilgliedern zusammen
seb i? SS® leitende und ausfiihrende O rgan der Genossen- c) Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
Die W iłlenserklarungen im Namen der Genossen- d) Zarząd składa sie z 3 członków i je st organem kierow ­
w e l i $?f°lgen durch zwei M itglieder des Vorstandes, niczym i wykonawczym Spółdzielni. Oświadczenia woli
^ieh n eii ^ <^enosse,DSL'k aft u n ter dem Firm enstem pel w im ieniu spółdzielni składają i za spółdzielnie pod stem ­
plem firm y podpisują łącznie dwaj członkowie zarządu.
set? durch den V orstand im Namen der Genossen-
vi r< a '1s'eseblofSsenen Kauf-, Pfand- oder M ietvertrage e) Zaw ierane przez Zarząd w im ieniu spółdzielni kon­
a i. Lrundstiiekan bediirfen der Genehmigung durch den trak ty w spraw ach kupna, zastawu lub najm u nierucho­
Aufsuihtsrat. mości w ym agają zatw ierdzenia przez Rade Nadzorczą.
AiJ rT ■‘D Die L iquidation erfolgt nach den Gesetzen iiber f) — g) Likw idacje przeprowadza sie zgodnie z przepi­
Ule Genossenschaften. sami ustaw y o spółdzielniach.

6. Y ersdiiedenes 6. R ó ż n e
w Distrikt Warschau Okręg Warschau
®rschau [1515] Warschau [1515]
geapou m*r gestohlenen Diemstausweis Nr. 72 R, aus- Unieważniam skradziony m i dowód służbowy Nr. 72 R,
ertiK an? 2' 3. 1942 durch die Postisparkaisse in W arschau wystawiony dnia 2. 3. 1942 przez Pocztowa K ase Oszczęd­
lare ich fiir ungiiltig. ności w W arschau.
Kazim ierz Dużyński, W arschau. Jasm agasse Nr. 9 Kazim ierz Dużyński, W arschau, Ja sn a 9

W arschau [1514] Warschau [1514]


tig t^ >, Y e^
o ren e Ausweis des R yszard Gardecki, beschaf- N iniejszym uniew ażnia sie zgubioną legitym acje R y­
iu W iK ereinigung der C hristlichen Schuhm acher szarda Gardeckiego, zatrudnionego w Zjednoczeniu Szew­
au’ b estatig t vom R evisionsverband der Genos- ców t hr 7,eś c ij a ń s k icl) w W arschau, potwierdzoną przez
Wo„ uen lm OG., w ird fiir ungiiltig erklart. Związek R ew izyjny Stow arzyszeń w GG.
lWaischau, den 19. M ai 1942 W arschau, dnia 19 m aja 1942
R yszard Gardecki R yszard Gardecki

Distrikt Radom Okręg Radom


^adom [1556] Radom [1556]
n. Bekanntmachung Ogłoszenie
dom6 M arz 1942 durch den S tadthauptm ann in Ra- Niniejszym uniew ażnia sią zagubioną k a rtę rozpoznaw­
s i i t o f j nj N am en A leksander C z e r n i a k ans Radom czą Nr. 10675, w ystaw ioną przez S tadthauptm an n a w R a­
lu j ■ , Keam karte Nr. 10675 ist abhanden gekommen domiu w dniu 3 m arca 1942 r., a opiew ającą n a nazwisko
w ird h ierm it fiir ungiiltig erklart. C z e r n i a k A leksander, zamieszkałego w Radomiu.
D er S tadthauptm ann in Radom S ta ro sta m iejski m. Radom
Polizeidirek tor D yrektor P olicji
960 A rn tlic h e r A nzeiger, J a h r g a n g 1942, N r. 41 vom 29. M ai 1942

Radom [1539] Radom 115391


Bekanntm achung Ogłoszenie
D ie am 9. I I . 1942 d u rc h den S ta d th a u p tm a n n im R adom N in ie jszy m u n ie w a ż n ia się z ag u b io n ą k a rtą ro zpoznaw ­
a u f den N am en E v a N ow icka, a u s R ad o m a u sg e ste llte czą N r. 07754, w y sta w io n ą przez S ta d th a u p tm a n n a w R a d o ­
K e n n k a rte N r. 07754 is t a b h a n d e n g ek o m m en u n d w ird m iu w d n iu 9. II. 1942 r., a o p iew ają cą n a nazw isko E w a N o­
h ie rm it fiir u n g iiltig e rk la rt. w icka, za m ieszk ała w R adom iu.
D ed S ta d th a u p tm a n n in R adom S ta ro s ta m ie jsk i w R a d o m
P o liz e id ire k to r D y re k to r P o lic ji

Tomaschow-Maz. [1460] Tomaschow-Maz. [1460]


H ie d u rc h w ird d as R e v isio n sb u c h des D am pfkesscls N in iejszy m u n iew aż n ia sią książk ą re w iz y jn ą k o tła p a ro ­
N r. 22591 fiir u n g iiltig e r k la r t, da es v e rlo re n g ęg angen ist. w ego N r. 22591, poniew aż k sią g a ta zag inąła.
D ie S ta d t v e r w a 11u n g T om aschow -M az. Z arzą d M iejsk i m ia s ta T om aschow -M az.

Distrikt Galizien OÓJiacTb FajiHHHHa Okręg Galizien


[1445] Sambor [1445]
Sam bor
D as B u rg g e ric h t im S a m b o r S ąd G rodzki w S am b o rze
den 30. A p ril 1942, P . 37/42 d n ia 30 k w ie tn ia 1942, P . 37/42
Beschluss Edykt
Antom umd K a th a r in e Sech, le tz te n s w o h n lia ft in K ow e- A n to n i K a th a rin e Sech, o sta tn io zam ieszk ali w K ow e-
jiiee śinid ab w es end uind ih r je tz ig e r A u fe n th a lts o rt is t nieach s ą nieobecni a m iejsc e ich p o b y tu je s t nieznane.
umbekanmt. A is K u r a to r z u r V e rtre tu n g ih r er I n te re s e m J a k o k u ra to rk ą do za stę p o w an ia ich in te resó w aż do zgło­
b is sic h d ie O bengenaninten m eld en w ird A m ela Sfech, szen ia sią w yżej w ym ien io n y ch pow ołano A nielą Sech,
T o o h ter des A n to n S. a u s K o w en ice b estellt. có rk ą A n to n a S ech a z K ow enic.

4§oeben e rsc h ie n :

des Instituts fiir D eutsche O starbeii Krakau


A us dem I n lia lt:
Dr. Wilhelm Coblitz, K rakau : D as I n s titu t fiir D eu tsch e O sta rb e it
Dr. K u rt O. Rabl, Den H aag: V e rfa ssu n g sg e sc h ic h tlich e u n d sta a ts re c h tlic h e G rund-
la g e n des d e u tsc h m itte le u ro p a isc h e n G ro ssra u m e s
Dr. Friedrich Korkisch, Berlin: D ie p riv a tre c h tlic h e S te llu n g d er D eu tschen im
G e n e ra lg o u v e rn e m en t
Dr. Manfred Laubert, Berlin: D ie p re u ssisc h e P o le n p p litik
Dr. Josef Sommerfeld, K ra k au : Die O s t ju d e n fra g e a i s P ro b le m der p re u ssisc h e n V er-
w a ltu n g im 18. u n d 19. J a h r h u u d e r t
Prof. Dr. W erner Radig, K rak au: In d o g e rm a n e n u n d G erm an en im W e ic h selrau m
Dr. Helmut Meinhold, K rakau: D ie v e rk e h rsp o jitisc h e B ed eu tu n g d e r W eichsel
Dr. Hans Graul, K rakau : D as W eichselgebiet, eine m itte le u ro p a isc h e Ł a n d sc h a ft
Prof. Dr. Fritz Christiansen-Weniger, P uław y: D ie L a n d w irts c h a ft des W eichsel-
ra u m e s, ih r Z u sta n d v o r dem K rie g e u n d ih re E n tw ic k lu n g sm o g lic h k e ite n
U m fa n g : 273 S eiten, H a lb leiu en , 20 Z loty

BURGVERLAG KRAKAU GmbH.


Verlctg d es Instituts fiir Deutsche Ostarbeit Krakau — A n n a g a sse 5
Zu beziehen d u rc h den B u c h h a n d e l oder d ire k t d u rc h den Y e rla g

des G enerr.lgouvem eraer.t 3 (Amt fiir G esetzgebung), K rakau 20, R egierungsgebaude, Ruf
V e r a n tw o r t l i c h : Fiir die A m tlichen B ekanntm achungen: R egierung

Fiir * dte* e.A u s fe 'g u ń g ^ d e ^ "fnhaltV ^dler A m tlichen B ekanntm achungen is t d e r deutsche T ex t maBgebend.
O d p o w i e d z i a l n y : za U rzędow e O bw ieszczenia: Rząd G eneralnego G u bernatorstw a), K rakau 20, R egierungsgebaude- telefon 154 6 0 ; f ^ Z e U u n ^ v e rta g
n ia : Szef Prasow y Rządu G eneralnego G u b ern ato rstw a, K rakau 20, Dom P rasy, A uBenring 17, telefon 152 10. - D>nulc, ia a k l a d w y d a ,n i e . ZeU ungsver _g
K rak au -W arsch au Spółka z ogr. odp, K rakau, P o ststra sse 1, telefon 135 60. U k a z u j e s i ą dwa razy w yg ., heznnśrpdnio z w ydaw nictw a 1150
C e n y p r e n u m e r a t y : k w artaln ie przez pocztę 10.— złotych plus o p lata pocztow a za doręczenie, k w a rta ln ie pod opaską bezpośrednio z w ydaw nictw a ,
złotych łącznie z kosztam i przesyłki, cena pojedynczego num eru - . 5 0 złotych. _ P o c z t o w e k o n t o “ e k o w e W arsch au Nr. 1037. - C e . y o g :s z e n .
d w uszpaltow y w iersz m ilim etrow y, szerokość 92 mm. — ,40 złotych. O becnie w ażny je st cennik N r. 1, — S k r ó t . Dz. Uiz. D la i n t e r p r e t a c j i
U rzędow ych O bw ieszczeń m iarodajny je s t te k s t niem iecki.

Bewerten