Sie sind auf Seite 1von 6

Hindi-B 10th Solved Sample Paper 2019-2020 www.rava.org.

in

à{VXe© àíZ nÌ 8 (2019-20)


{hÝXr - ~ (H$moS>-85)
H$jm- 10

{ZYm©[aV g‘¶- 3 K§Q>o A{YH$V‘ A§H$ - 80


gm‘mݶ {ZX}e…-
1. Bg àíZ-nÌ ‘| Mma I§S> h¢- H$, I, J Am¡a K&
2. g^r I§S>m| Ho$ àíZm| Ho$ CÎma XoZm A{Zdm¶© h¡&
3. ¶Wmg§^d à˶oH$ I§S> Ho$ àíZm| Ho$ CÎma H«$‘ go {b{IE&
4. EH$ A§H$ Ho$ àíZm| H$m CÎma bJ^J 15-20 eãXm| ‘| {b{IE&
5. Xmo A§H$m| Ho$ àíZm| H$m CÎma bJ^J 30-40 eãXm| ‘| {b{IE&
6. VrZ A§H$m| Ho$ àíZm| H$m CÎma bJ^J 60-70 eãXm| ‘| {b{IE&

IÊS>-H$ (An{R>V A§e) 10 H$mo Ama§^ {H$¶m, Cgo g’$bVm {‘bZo ‘| Xoa Zht bJVr& ha
N>moQ>o-go-N>moQ>o H$m¶© H$s g’$bVm Ho$ nrN>o ¶hr ‘yb-‘§Ì h¡&
1. {ZåZ{b{IV JÚm§e H$mo ܶmZnyd©H$ n‹T>H$a nyN>o JE àíZm| H$‘© V^r àYmZ hmoVm h¡ Am¡a loîR> ~ZVm h¡, O~ dh ‘Z Ho$
Ho$ CÎma {b{IE& 10 Ûmam g§Mm{bV hmoVm h¡ Am¡a O~ H$‘© ‘Z Ho$ Ûmam g§Mm{bV
‘Zwî¶ OrdZ H$‘©-àYmZ h¡& ‘Zwî¶ H$mo {ZîH$m‘ ^md go hmoZo bJVm h¡ V~ dh {d{dY àH$ma H$s {g{Õ¶m| Ho$ Ûma
g’$bVm-Ag’$bVm H$s qMVm {H$E {~Zm AnZo H$V©ì¶ H$m ImobZo bJVm h¡ naÝVw h‘| ¶h Zht gmoMZm Mm{hE {H$ h‘
nmbZ H$aZm h¡& Amem ¶m {Zamem Ho$ MH«$ ‘| ’±$go {~Zm Cgo Omo H$a aho h¢, CgH$m ³¶m n[aUm‘ hmoJm& h‘| Vmo ~g AnZm
{Za§Va H$V©ì¶aV ahZm h¡& {H$gr ^r H$V©ì¶ H$s nyU©Vm na H$‘© H$aVo OmZm h¡, ’$b H$s BÀN>m Zht aIZr Mm{hE& AJa
g’$bVm AWdm Ag’$bVm àmá hmoVr h¡& Ag’$b ì¶p³V h‘ ¶h gmoMVo ah|Jo {H$ BgH$m ³¶m n[aUm‘ {ZH$boJm, Vmo
{Zame hmo OmVm h¡ {H$ÝVw ‘Zr{f¶m| Zo Ag’$bVm H$mo ^r h‘ AnZo AmnH$mo CÝZV Am¡a àJ{Verb Zht ~Zm nmE±Jo& H$‘©
g’$bVm H$s Hw§$Or H$hm h¡& Ag’$b ì¶p³V AZw^d H$s g§n{Îm H$mo AnZr nyOm H$s Vah {Za§Va H$aVo Mbmo Am¡a CgH$m ³¶m
A{O©V H$aVm h¡ Omo CgHo$ ^mdr OrdZ H$m {Z‘m©U H$aVr h¡& n[aUm‘ hmoZm h¡, ¶h ‘V gmoMmo& ì¶p³V AnZo H$‘m] go hr
OrdZ ‘| AZoH$ ~ma Eogm hmoVm h¡ {H$ h‘ {Og CX²Xoí¶ H$s ‘hmZ ~ZVo h¢& H$‘© Ho$ Ûmam hr ‘Zwî¶ H$s nhMmZ hmoVr h¡&
àm{á Ho$ {bE n[al‘ H$aVo h¢ dh nyam Zht hmoVm& Eogo Adga 1. ‘Zwî¶ Ho$ H$V©ì¶-nmbZ ‘| H¡$gm ^md hmoZm Mm{hE? 2
na gmam n[al‘ ì¶W hmo J¶m-gm bJVm h¡ Am¡a h‘ {Zame CÎma … ‘Zwî¶ H$mo AnZo H$V©ì¶-nmbZ ‘| {ZîH$m‘ ^md aIZm
hmoH$a MwnMmn ~¡R> OmVo h¢& CX²Xoí¶ H$s ny{V© Ho$ {bE Xmo~mam Mm{hE& Cgo Amem ¶m {Zamem Ho$ MH«$ ‘| Zht ’±$gZm Mm{hE
à¶ËZ Zht H$aVo& Eogo ì¶p³V H$m OrdZ Yrao-Yrao ~moP ~Z VWm {Za§Va H$V©ì¶aV ahZm Mm{hE ³¶m|{H$ ‘Zwî¶ OrdZ
OmVm h¡& {Zamem H$m A§YH$ma Z Ho$db CgH$s H$‘©-ep³V, H$‘©-àYmZ h¡&
~pëH$ CgHo$ g‘ñV OrdZ H$mo hr T>H$ boVm h¡& {Zamem H$s 2. H¡$go ì¶p³V H$m OrdZ ~moP ~Z OmVm h¡? 2
JhZVm Ho$ H$maU bmoJ H$^r-H$^r AmË‘h˶m VH$ H$a ~¡R>Vo CÎma … OrdZ ‘| H$moB© Eogo Adga AmVo h¢ O~ h‘ {H$gr
h¢& ‘Zwî¶ OrdZ YmaU H$aHo$ H$‘©-nW go H$^r {dM{bV CX²Xoí¶ H$s àm{á Ho$ {bE n[al‘ H$aVo h¢, bo{H$Z dh nyam
Zht hmoZm Mm{hE& {d¿Z-~mYmAm| H$s g’$bVm-Ag’$bVm Zht hmoVm& Eogo Adga na gmar ‘ohZV na nmZr {’$a J¶m-
H$s VWm hm{Z-bm^ H$s qMVm {H$E {~Zm H$V©ì¶ Ho$ ‘mJ© na gm bJVm h¡ Am¡a h‘ {Zame hmoH$a ~¡R> OmVo h¢& CX²Xoí¶ H$s
MbVo ahZo ‘| Omo AmZ§X Ed§ CËgmh h¡, Cg‘| hr OrdZ H$s ny{V© Ho$ {bE nwZ… à¶mg Zht H$aVo& Eogo ì¶p³V H$m OrdZ
gmW©H$Vm h¡& Yrao-Yrao ~moP ~Z OmVm h¡&
3. OrdZ H$s gmW©H$Vm {H$g na {Z^©a H$aVr h¡? 2
H$‘© na Vwåhmam A{YH$ma h¡, ’$b na Zht& Ho$db ’$b
CÎma … {d¿Z-~mYmAm| H$s, g’$bVm-Ag’$bVm H$s VWm
Ho$ {bE H$‘© H$aZo dmbo ‘V ~Zmo Am¡a AH$‘© Ho$ à{V ^r
hm{Z-bm^ H$s qMVm {H$E {~Zm ‘Zwî¶ H$mo H$V©ì¶ ‘mJ© na
Amg³V ‘V hmo OmAmo& lrH¥$îU Zo JrVm Ho$ Ûmam ¶h CnXoe
MbVo ahZo ‘| Omo AmZ§X Ed§ CËgmh h¡, Cgr ‘| hr OrdZ H$s
XoH$a ‘Zwî¶ Om{V H$mo H$‘© H$aVo ahZo Ho$ {bE ào[aV {H$¶m
h¡& {OgZo ‘Z go, bJZ go Am¡a nyU© ^mdZm go {H$gr H$m¶©
https://wa.me/918905629969
To Get 20 Solved Paper Free PDF by whatsapp add +91 89056 29969 in your class Group Page 1
Hindi-B 10th Solved Sample Paper 2019-2020 www.cbse.online

gmW©H$Vm {Z^©a H$aVr h¡& ¶{X h‘ g§e¶-a{hV hmoH$a AnZm 5. {ZåZ{b{IV dm³¶m| H$mo ewÕ H$aHo$ {b{IE& 1 # 4 = 4
H$V©ì¶ H$aVo ah|Jo Vmo h‘mam OrdZ gmW©H$ ‘mZm OmEJm& 1. h‘| n[al‘ nyU© n‹T>Zm Mm{hE&
4. H$‘© na Vwåhmam A{YH$ma h¡, ’$b na Zht& Bg‘| lrH¥$îU Zo CÎma … h‘| n[al‘ go n‹T>Zm Mm{hE&
³¶m ~Vm¶m h¡? 2 2. h‘H$mo, Vw‘H$mo Am¡a í¶m‘ H$mo Adí¶ OmZm h¡&
CÎma … H$‘© na Vwåhmam A{YH$ma h¡, ’$b na Zht, Bg‘| CÎma … ‘¢, Vw‘ Am¡a í¶m‘ AmE±Jo&
lrH¥$îU Zo ¶h ~Vm¶m h¡ {H$ h‘| Ho$db ’$b àmpßV Ho$ {bE 3. am‘, bú‘U Am¡a grVm dZ H$mo JB©&
H$m¶© Zht H$aZm Mm{hE Am¡a AH$‘© Ho$ à{V Amg³V ^r Zht CÎma … am‘, bú‘U Am¡a grVm dZ H$mo JE&
hmoZm Mm{hE& Bg‘| CÝhm|Zo ‘Zwî¶ H$mo H$m¶© H$aZo Ho$ {bE ào[aV 4. ~JrMo H$s ’y$b| gwJ§{YV h¡&
{H$¶m h¡& ’$b àm{á na h‘mam H$moB© A{YH$ma Zht h¡& AV… h‘| CÎma … ~JrMo ‘| gwJ§{YV ’y$b h¢&
Ho$db H$‘© na AnZm ܶmZ Ho$pÝÐV H$aZm Mm{hE& 6. C{MV ‘whmdam| go [a³V ñWmZ H$s ny{V© H$s{OE&
5. n[aUm‘ H$s BÀN>m ³¶m| Zht aIZr Mm{hE? 1
1#4 = 4
CÎma … n[aUm‘ H$s BÀN>m CÝZ{V Am¡a àJ{Verb hmoZo ‘|
1. h‘mar goZm Zo Xþí‘Zm| H$m .......... {X¶m&
ê$H$mdQ> n¡Xm H$aVr h¡, Bg{bE CgH$s BÀN>m Zht aIZr
CÎma … ‘w±h Vmo‹S> Odm~ (‘w±h Vmo‹S> Odm~ XoZm)&
Mm{hE&
2. {‘R>mB© XoIH$a CgHo$ ‘w±h ‘| ..........&
6. JÚm§e H$m C{MV erf©H$ {b{IE?
CÎma … nmZr Am J¶m (‘w±h ‘| nmZr AmZm)&
CÎma … H$‘© H$aVo ahmo, ’$b H$s BÀN>m ‘V H$amo&
3. narjm ‘| àW‘ AmZo Ho$ {bE Xrjm Zo AmH$me .......... {X¶m&
IÊS>-I (ì¶mdhm[aH$ ì¶mH$aU) 16 CÎma … nmVmb EH$ H$a (AmH$me-nmVmb EH$ H$aZm)&
4. amOoe go nÌ {bIdmZo H$s H$h aho hmo, CgHo$ {bE Vmo H$mbm
2. nX {H$go H$hVo h¢? 1 .......... h¡&
CÎma … ì¶mH$aÊm Ho$ {Z¶‘m| go ~±Yo dm³¶ ‘| à¶w³V eãX H$mo CÎma … Aja ^¡§g ~am~a (H$mbm Aja ^¢g ~am~a)&
nX H$hVo h¢&
IÊS>-J 28
3. {ZåZ{b{IV dm³¶m| H$mo {ZX}emZwgma ~X{bE&
1#3 = 3 (nmR²>¶ nwñVH$ Ed§ nyaH$ nmR²>¶ nwñVH$)
1. eara go H$‘Omoa ì¶p³V Ho$ {bE ¶h à{V¶mo{JVm Zht h¡&
({‘l dm³¶ ‘|) 7. {ZåZ{b{IV àíZm| ‘| go {H$Ýht VrZ Ho$ CÎma 30-40
CÎma … Omo ì¶p³V eara go H$‘Omoa h¡, CgHo$ {bE ¶h eãXm| ‘| {b{IE& 2#3 = 6
à{V¶mo{JVm Zht h¡& 1. {JÝZr H$m gmoZm àg§J Ho$ AmYma na {b[IE H$s AmXe©dmXr
2. ~mbH$ amo-amoH$a Mwn hmo J¶m& (g§¶w³V dm³¶ ‘|) bmoJm| Zo g‘mO Ho$ {bE ³¶m {H$¶m h¡?
CÎma … ~mbH$ amoVm ahm Am¡a {’$a Mwn hmo J¶m& CÎma … AmXe©dmXr bmoJm| Zo g‘mO H$mo emídV ‘yë¶ àXmZ
3. Á¶m| hr dh nh±þMm, dfm© hmoZo bJr (gab dm³¶ ‘|) {H$E h¢& Eogo bmoJ ewÕ gmoZo Ho$ g‘mZ hmoVo h¢ {Og‘| H$moB©
CÎma … CgHo$ nh±þMVo hr dfm© hmoZo bJr& {‘bmdQ> Zht hmoVr& ¶o bmoJ AnZo OrdZ ‘| AmXe© Am¡a ‘yë¶m|
4. H$mo AnZmVo h¢ Am¡a g‘mO Ho$ {bE àoaUm H$m H$m¶© H$aVo h¢&
1. {ZåZ{b{IV g‘ñV nXm| H$m {dJ«h H$s{OE VWm g‘mg H$m g‘mO AmXe©dmXr bmoJmo H$m G$Ur h¡&
Zm‘ {b{IE- 1#2 = 2 2. àH¥${V ‘| Ag§VwbZ H$m ³¶m n[aUm‘ hþAm? A~ H$hm± Xÿgam|
ObYmam, n§MmZZ Ho$ XþI go XþIr hmoZo dmbo, nmR> Ho$ AmYma na {b{IE&
CÎma … ObYmam- Ob H$s Ymam (VËnwê$f g‘mg) CÎma … àH¥${V ‘| AmE Ag§VwbZ H$m ¶h n[aUm‘ hþAm {H$
n§MmZZ- nm±M h¢ AmZZ {OgHo$ AWm©V² {ed (~hþ~«r{h g‘§Xa nrN>o gaH$Zm ewê$ hmo J¶m& no‹S> H$Q>Zo ewê$ hmo JE& n{-
g‘mg) j¶m| Zo ~pñV¶m| go ^mJZm ewê$ H$a {X¶m& Á¶mXm J‘u, ~od³V
2. {ZåZ{b{IV {dJ«hm| Ho$ g‘ñV nX ~ZmH$a g‘mg H$m Zm‘ H$s ~agmV|, ObObo, g¡bmd, Vy’$mZ Am¡a {ZV ZE amoJ hmoZo
{b{IE& 1#2 = 2 ewê$ hmo JE& àXÿfU H$m IVam ^r ~‹T>Zo bJm h¡&
^yI go ‘am hþAm, amV hr amV ‘| 3. H$maVyg nmR> ‘| H$m¡Z dfm] go {H$gH$m nrN>m H$a ahr h¡?
CÎma … ^yI go ‘am hþAm- ^wI‘am (VËnwê$f g‘mg) CgH$m CX²Xoí¶ ³¶m h¡?
amV hr amV ‘|- amVm|amV (A춶r^md g‘mg) CÎma … A§J«oO dfm] go dOra Abr H$m nrN>m H$a aho Wo ³¶m|{H$
dh EH$ {Z^uH$ {gnmhr Am¡a A§J«oOm| H$m H$Q²>Q>a Xþí‘Z Wm&
CgZo H$B© ~ma A§J«oOm| Ho$ {Ibm’$ {dÐmoh ^r {H$¶o Wo&
Download 20 Solved Sample Papers Free PDF from www.cbse.online or www.rava.org.in Page 2
Hindi-B 10th Solved Sample Paper 2019-2020 www.rava.org.in

4. H¡$go bmoJm| H$mo {Ja{JQ> H$s g§km Xr OmVr h¡? CÎma … J«rî‘ G$Vw H$s àM§S> J‘u h¡& O§Jb Ho$ g^r OmZda
CÎma … Bg H$hmZr ‘| boIH$ Zo ‘w»¶ ê$n go ¶h Xem©Zm Mmhm J‘u Ho$ H$maU ~ohmb h¢& hmbm±{H$ do Amng ‘| eÌwVm aIVo h¢
h¡ {H$ {Og àH$ma {Ja{JQ> eÌw go ñd¶§ H$mo ~MmZo Ho$ {bE naÝVw Amngr eÌwVm ^ybH$a J‘u H$s ^rfUVm go ~MZo Ho$
AnZo Amgnmg Ho$ n[adoe Ho$ AZwgma a§J ~Xb boVm h¡& Cgr {bE do EH$ hr ñWmZ na {dlm‘ H$a aho h¢&
àH$ma H$B© ì¶p³V ^r AnZo ñdmW© Ho$ {bE n[apñW{V¶m| Ho$ 2. H${d JwßV Or Zo ^m½¶hrZ {H$Ýh| ~Vm¶m h¡ Am¡a ³¶m|? ‘Zwî¶Vm
AZwgma AnZr ~mV, ì¶dhma, ÑpîQ>H$moU, {dMma H$mo ~Xb H${dVm Ho$ g§X^© ‘| CÎma X|&
boVo h¢& Eogo bmoJm| H$mo {Ja{JQ> H$s g§km Xr OmVr h¡& CÎma … H${d ‘¡{WbreaU Jwá Zo CZ bmoJm| H$mo ^m½¶hrZ H$hm
8. Owbyg Ho$ bmb ~mOma AmZo na bmoJm| H$s ³¶m Xem hþB©? h¡ {OZH$m ‘Z AYra h¡& Omo ¶h OmZVo hþE ^r ~oM¡Z ahVo h¢
CgH$m bm^ H«$m§{VH$m[a¶m| H$mo {H$g àH$ma {‘bm? 80- {H$ B©ída h‘mao gmW h¢, do gM‘wM ^m½¶hrZ h¢& ^m½¶hrZ Vmo
Ho$db dhr hmo gH$Vo h¢ {OgH$m H$moB© ghmam ¶m Adbå~ Z hmo&
100 eãXm| ‘| ~VmB¶o& 5
3. dfm© Ho$ g‘¶ emb Ho$ d¥j ^¶^rV hmoH$a YaVr ‘| ³¶m| Y±g
CÎma … Owbyg Ho$ bmb ~mOma AmZo na AZoH$ pñ̶m| H$mo
JE {XIVo h¢?
{JaâVma H$a {b¶m J¶m& d¥Obmb Jmo¶ZH$m H$mo ^r EH$ A§J«oO
CÎma … O~ YaVr na AmH$me Qy>Q> n‹S>m V~ Mmam| Amoa Y§wY N>m
Kw‹S>gdma Zo bmR>r ‘mar, {’$a nH$‹S>H$a Xÿa bo OmH$a N>mo‹S>
JB©& Cg Yw§Y‘¶ dmVmdaU ‘| g~ Hw$N> AÑí¶ hmo J¶m& Eogo
{X¶m& dh pñ̶m| Ho$ Owbyg ‘| em{‘b hmo J¶m& [’$a dh Xmo
dmVmdaU ‘| emb Ho$ d¥j ^r AÑí¶ hmo JE Am¡a Eogm àVrV
gm¡ AmX{‘¶m| H$m Owbyg ~ZmH$a bmb~mOma J¶m& dhm± Cgo
hmoZo bJm ‘mZmo do YaVr ‘| Y±g JE hm|&
{JaâVma H$a {b¶m J¶m& ‘Xmbgm H$mo ^r nH$‹S> {b¶m J¶m&
4. {damgV ‘| {‘br MrOm| H$s ~‹S>r g±^mb ³¶m| hmoVr h¡? ñnîQ>
CgH$mo WmZo ‘| bo OmH$a ‘mam ^r J¶m& Hw$b {‘bmH$a 105
H$s{OE&
pñ̶m± nH$‹S>r JBª& ~mX ‘| amV H$mo Zm¡ ~Oo g~H$mo N>mo‹S> {X¶m
CÎma … {damgV ‘| {‘br MrOm| H$s g±^mb Bg{bE H$s OmVr
J¶m& H$bH$Îmm ‘| BVZr pñ̶m| H$mo EH$ gmW H$^r {JaâVma
h¡ ³¶m|{H$ do h‘mao nyd©Om| d ~rVo g‘¶ H$s XoZ hmoVr h§¡& CZ
Zht {H$¶m J¶m& H$m’$s bmoJ Km¶b hþE& BZ ¶mVZmnyU© KQ>Z-
MrOm| go h‘| àmMrZ B{Vhmg H$s OmZH$mar àmá hmoVr h¡& ¶o
mAm| Ho$ ~mdOyX H«$m§{VH$m[a¶m| ‘| ~hþV CËgmh Wm ³¶m|{H$ do
h‘mao nyd©Om| H$s Yamoha h¡ Am¡a BZH$s ajm H$m ^ma h‘ na
AnZo CX²Xoí¶ ‘| g’$b hmo JE Wo& bmoJm| ‘| ñdV§ÌVm àm{á H$s
hmoVm h¡& Yamoha h‘| h‘mar g§ñH¥${V d B{Vhmg go Omo‹S>Vr h¡&
^mdZm ~bdVr hmoVr Om ahr Wr&
¶o h‘| h‘mao nyd©Om|, na§namAm|, CnbpãY¶m| Am{X go n[aM¶
AWdm H$amVr h¡& BÝht Ho$ ‘mܶ‘ go h‘ AnZr nwamZr nr{‹T>¶m| go
~‹S>o ^mB© H$s ñd^mdJV {deofVmAm| H$m CëboI 80-100 Ow‹S>o ahVo h¢& h‘ CÝh| Bg{bE ^r g±^mbH$a aIVo h¢ Vm{H$
eãXm| ‘| H$s{OE& h‘mao ~ÀMm| Ho$ ^{dî¶ {Z‘m©U H$m AmYma ‘O~yV ~Z gHo$&
CÎma … ~‹S>o ^mB© Aܶ¶Zerb h¢& do ha g‘¶ {H$Vm~m| ‘| ImoE 10.H$a Mbo h‘ {’$Xm, JrV H$m Ho$ÝÐr¶ ^md ³¶m h¡? 80-
ahVo h¢& ~‹S>o ^mB© n[al‘r h¢& do n[al‘ H$mo g’$bVm H$s 100 eãXm| ‘| {b{IE& 5
Hw§$Or ‘mZVo h¢& do AZwemgZ{චh¢& do ì¶W© hr g‘¶ ~~m©X CÎma … àñVwV H${dVm Ho$ ‘mܶ‘ go H${d ¶h g§Xoe XoZm MmhVo
Zht H$aVo& do {gÕmÝVdmXr h¢ Am¡a OrdZ ‘| ‘w»¶ {gÕmÝVm| h¢ {H$ Xoe H$s ajm H$aZm h‘mam g~go ~‹S>m Y‘© Am¡a H$V©ì¶
H$mo ‘hËd XoVo h¢& do AmË‘{Z¶§ÌU H$aZm OmZVo h¢ VWm ñd¶§ h¡& h‘mao ‘Z ‘| AnZo Xoe Ho$ {bE ¶h ^mdZm hmoZr Mm{hE {H$
H$mo {Z¶§ÌU ‘| aIH$a N>moQ>o ^mB© Ho$ {bE AmXe©dmXr ~ZZo ‘| Xoe H$m ‘mZ aIZo Ho$ {bE ¶{X h‘| AnZm {ga ^r H$Q>dmZm
¶H$sZ H$aVo h¢& do g‘PVo h¢ {H$ CZHo$ Ûmam {H$E JE à˶oH$ n‹S>o Vmo nrN>o Zht hQ>Zm Mm{hE& {H$gr ^r amdU ê$nr eÌw Ho$
H$m¶© H$m Aga CZHo$ N>moQ>o ^mB© na n‹S>oJm& do EH$ AÀN>o H$X‘ Xoím ‘| Zht n‹S>Zo Mm{hE& h‘‘| BVZm AmË‘~b hmoZm
CnXoeH$ h¢& do OmZVo h¢ {H$ N>moQ>o ^mB© H$mo H¡$go g‘Pm¶m Om Mm{hE {H$ Xþí‘Z H$s Mmb H$m ‘w±hVmo‹S> Odm~ Xo gH|$& Xoe H$s
gH$Vm h¢ Bg àH$ma h‘ H$h gH$Vo h¢ {H$ ~‹S>o ^mB© ‘| AZoH$ n{dÌVm H$s Amoa CR>Zo dmbo hmW H$mo Vmo‹S> XoZm Mm{hE& ¶h
JwU {dÚ‘mZ h¢& do ~‹S>o ^mB© H$s nXdr àmá H$aZo Ho$ g^r Xoe h‘mam h¡ h‘ g^r H$mo {‘bH$a BgH$s ajm H$aZr Mm{hE&
JwU aIVo h¢&
AWdm
9. {ZåZ{b{IV àíZm| ‘| go {H$Ýht VrZ Ho$ CÎma 30-40
AmË‘ÌmU H${dVm Ho$ AmYma na 80-100 eãXm| ‘| ~VmBE
eãXmo§ ‘| {b{IE& 2#3 = 6
{H$ ‘Zwî¶ H$mo B©ída Ho$ gmW-gmW {H$g na {dídmg H$aZm
1. Amng ‘| eÌwVm H$m ^md aIZo dmbo Ord ^r O§Jb ‘| EH$ hr
Mm{hE Am¡a ³¶m|?
ñWmZ na {dlm‘ ³¶m| H$aVo h¢? {~hmarH¥$V Xmoho Ho$ AmYma
CÎma … AmË‘ÌmU H${dVm ‘| ‘Zwî¶ H$mo B©ída Ho$ gmW-gmW
na ~VmBE&
AnZo nm¡ê$f ~b, AmË‘ep³V Am¡a g^r àH$ma Ho$ ^¶ go
Nw>Q>H$mam XoZo dmbo ‘Zmo~b na {dídmg H$aZm Mm{hE& BgH$m
https://wa.me/918905629969
To Get 20 Solved Paper Free PDF by whatsapp add +91 89056 29969 in your class Group Page 3
Hindi-B 10th Solved Sample Paper 2019-2020 www.cbse.online

H$maU ¶h h¡ {H$ {dnXmE± à˶oH$ ‘Zwî¶ Ho$ OrdZ ‘| AmVr 3. B§Q>aZoQ> H$m OrdZ ‘| Cn¶moJ
h¢, CZgo H$moB© ~Mm Zht h¡ naÝVw {OgHo$ nmg BZ {dnXmAm| * B§Q>aZoQ> ³¶m h¡? * bm^-g‘¶ H$s ~MV, {ejm ‘|
H$m gm‘Zm H$aZo H$m nwê$fmW© h¡ dhr XþI H$mo ^r O¶ H$aZo ghm¶H$ * Cn¶moJ Ho$ gwPmd&
H$s pñW{V ‘| hmoVm h¡& {Og ì¶p³V Ho$ ^rVa AmË‘~b h¡ CÎma …
dhr OrdZ-g§J«m‘ ‘| {dO¶r ~ZH$a C^a gH$Vm h¡& ‘Zmo~b 1. AmO H$s ¶wdm nr‹T>r&
go ¶w³V ‘Zwî¶ hr XþI Ho$ {XZm| ‘| AnZo AmË‘{dídmg H$mo
AmO H$s ¶wdm nr‹T>r AnZo ^{dî¶ Ho$ gwZhao gnZo XoIVr
~ZmE aI gH$Vm h¡& gm‘϶©dmZ Am¡a gmhgr ‘Zwî¶ dh h¡
h¡ Am¡a Cgo nyam H$aZo H$m AWH$ à¶mg ^r H$aVr h¡& dh
Omo ~‹S>r-go-~‹S>r hm{Z H$mo ^r B©ída Ho$ ApñVËd na g§e¶
^m¡{VH$Vm H$s A§Yr Xm¡‹S> ‘| npíM‘r g§ñH¥${V Ho$ AZwH$aU na
{H$E {~Zm ghZ H$a gHo$& Bg{bE ‘Zwî¶ H$mo na‘ gÎmm na
CVmê$ h¡ Am¡a Bg H«$‘ ‘| ^maVr¶ g§ñH¥${V go Xÿa hmoVr Mbr
{dídmg aIZo Ho$ gmW-gmW AmpË‘H$ ep³V Ed§ nm¡ê$f ~b
Om ahr h¡& CgHo$ A§Xa ‘hËdmH$m§jm Ho$ na bJo hþE h¢ Bg{bE
na ^r ^amogm aIZm Mm{hE&
Cgo VoO J{V go C‹S>Zo H$m em¡H$ h¡& ¶h nr‹T>r Ama§^ ‘| hr
11. AnZo bú¶ H$m {ZYm©aU H$a boVr h¡& AnZo {ZYm©[aV bú¶
1. hoS>‘mñQ>a gmh~ Zo nr.Q>r. gmh~ H$mo ³¶m| ‘wAÎmb H$a {X¶m? Ho$ à{V dh nyar Vah g‘{n©V h¡& BgH$m à‘mU h¡ {d{^ÝZ
60-70 eãXm| ‘| ~VmB¶o& 3 joÌm| ‘| ¶wdmAm| Ûmam hm{gb H$s JB© CnbpãY¶m±& AmO H$m
CÎma … nr.Q>r. ‘mñQ>a àrV‘M§X Mm¡Wr loUr Ho$ b‹S>H$m| H$mo ¶wdm A§V[aj {dkmZ, B§Or{Z¶[a¨J, H$å߶yQ>a, gm°âQ>do¶a,
’$magr n‹T>mVo Wo& EH$ {XZ CÝhm|Zo {dÚm{W©¶m| H$mo EH$ eãX gyMZm VH$ZrH$, {M{H$Ëgm {dkmZ, emoYH$m¶©, {dnUZ AWm©V²
ê$n ¶mX H$aZo H$mo H$hm naÝVw Ho$db Xmo VrZ hr b‹S>Ho$ Wo ‘mH}$qQ>J, ImÚ àg§ñH$aU B˶m{X {d{^ÝZ joÌm| ‘| g’$bVm
{OÝh| AmYm ¶m Hw$N> A{YH$ ¶mX hmo nm¶m& Xÿgao {XZ O~ Ho$ ZE-ZE Am¶m‘ ñWm{nV H$a aho h¢& CgH$s g’$bVm ‘|
CÝhm|Zo gwZZm ewê$ {H$¶m V~ EH$ ^r b‹S>H$m Zht gwZm nm¶m& gaH$ma H$s Zr{V¶m| VWm d¡pídH$ ì¶dñWm H$m ^r ¶moJXmZ
Bg na ‘mñQ>a Or H$mo Jwñgm Am J¶m& CÝhm|Zo g^r b‹S>H$m| h¢ Bg àH$ma AR>mahdt eVmãXr H$m ~y‹T>m ^maV B³H$sgdt
H$mo ‘wJm© ~Zm {X¶m& Bg gOm Ho$ H$maU H$B© b‹S>Ho$ {Ja n‹S>o& eVmãXr ‘| EH$ ~ma nwZ… Hw$N> H$a JwOaZo H$s {hå‘V Ho$ gmW
V^r hoS>‘mñQ>a e‘m© Or AMmZH$ dhm± Am JE& ¶h Ñí¶ do OdmZr Ho$ Omoe go AmoVàmoV hmoH$a hþ§H$ma ^a ahm h¡&
ghZ Zht H$a nmE& ‘mÌ Mm¡Wr H$jm Ho$ N>mÌm| H$mo Bg àH$ma
2. ‘mZd H$s gwajm … àH¥${V H$s ajm
H$s gOm XoZm Am¡a CZHo$ {bE AghZr¶ Wm& Bgr H$maU
‘mZd Am¡a àH¥${V H$m Ama§^ go hr ~hþV K{ZîR> g§~§Y ahm h¡&
hoS>‘mñQ>a Zo àrV‘M§X H$mo ‘wAÎmb H$a {X¶m&
ewÕ hdm, nmZr, bH$‹S>r, ’$b, O‹S>r ~yQ>r, ’y$b nÎmo B˶m{X
2. ¶{X AmnHo$ Amgnmg h[aha H$mH$m O¡gr hmbV ‘| H$moB© hmo Vmo
dh àH¥${V go hr àmá H$aVm ahm h¡& CgZo àH¥${V H$m ‘hËd
Amn {H$g àH$ma ‘XX H$a|J&o 60-70 eãXm| ‘| ~VmB¶o& 3
g‘Pm Am¡a CgHo$ g§ajU Ho$ {bE dh gX¡d à¶ËZerb ahm
CÎma … ¶{X h‘mao Amgnmg h[aha H$mH$m O¡gr hmbV ‘| H$moB©
bo{H$Z ‘mZd H$s AmYw{ZH$ gä¶Vm àH¥${V H$mo ZîQ> H$aZo ‘|
hmoJm, V~ h‘ CgH$s ¶Wmg§^d ghm¶Vm H$a|Jo& h‘ CgHo$ ahZo
bJr hþB© h¡& dV©‘mZ Cn^mo³VmdmXr g§ñH¥${V Zo {dJV Xmo gm¡
VWm ImZo-nrZo H$s C{MV ì¶dñWm H$a|Jo& CgH$s V~r¶V Ho$
dfm] ‘| hr hOmam| dfm] go g§a{jV àH¥${V H$mo {dH¥$V H$a {X¶m
~mao ‘| nyN>VmN> H$a|Jo Am¡a Amdí¶H$VmZwgma {M{H$ËgH$s¶
h¡& n¶m©daU àXÿfU, ½bmo~b dm{‘ªJ, Obg§H$Q>, ~m‹T>, gyIm,
ghm¶Vm nh±þMmZo H$m à¶mg H$a|Jo& h‘ Cggo ~mVMrV H$a|Jo,
^yñIbZ B˶m{X àH¥${V Ho$ gmW AZmdí¶H$ N>o‹S>N>m‹S> Ho$ hr
{Oggo dh AnZo AmnH$mo AHo$bm ‘hgyg Z H$ao& h‘ Cgo
Xþîn[aUm‘ àVrV hmo aho h¢& AV… àH¥${V H$m g§ajU ~hþV
AnZo Ka ‘| hmoZo dmbo H$m¶©H«$‘m| ‘| gpå‘{bV H$a|Jo& Cgo Bg
Amdí¶H$ h¡& h‘| àH¥${V Am¡a {dH$mg Ho$ ‘ܶ g§VwbZ ~ZmH$a
~mV H$m Ahgmg H$admE±Jo {H$ h‘ CgHo$ AnZo h¢&
aIZm Mm{hE& {dH$mg H$m Eogm ‘m°S>b {dH${gV H$aZm Mm{hE
IÊS>-K (boIZ) 26 {Oggo àH¥${V H$mo ZwH$gmZ Z nh±þMVm hmo& gmW hr àH¥${V Ho$
{OZ-{OZ ê$nm| H$mo h‘Zo ZîQ>-^«îQ> H$a {X¶m h¡, Cgo dmng
12.{ZåZ{b{IV ‘| go {H$gr EH$ {df¶ na 80-100 eãXm| nwamZr Xem ‘| bmZo H$m à¶mg H$aZm Mm{hE&
‘| AZwÀN>oX {b{IE& 6 3. B§Q>aZoQ> H$m OrdZ ‘| Cn¶moJ
1. AmO H$s ¶wdm nr‹T>r B§Q>aZoQ> AmYw{ZH$ ¶wJ H$m ~hþàM{bV Ed§ ‘hËdnyU© CnH$aU
* ^m¡{VH$Vm H$s Amoa AmH$f©U * ^maVr¶ g§ñH¥${V Ho$ à{V h¡& Bg J{Verb ‘mܶ‘ H$mo gyMZmAm| H$m AWmh g‘wÐ H$hm
KQ>Vr AmñWm * Hw$N> H$a JwOaZo H$s {hå‘V& Om gH$Vm h¡& ¶h AZoH$ H$å߶yQ>am| H$m EH$ Eogm Omb h¡
2. ‘mZd H$s gwajm … àH¥${V H$s ajm {OgH$s ghm¶Vm go ‘Zwî¶ H$s nh±þM Xþ{Z¶m Ho$ {H$gr ^r H$moZo
* ‘mZd-àH¥${V nwamVZ g§~§Y * àH¥${V H$m g§ajU * XmoZm| VH$ hmo gH$Vr h¡& BgHo$ ‘mܶ‘ go Xþ{Z¶m ^a H$s H$moB© ^r
H$m g§VwbZ&
Download 20 Solved Sample Papers Free PDF from www.cbse.online or www.rava.org.in Page 4
Hindi-B 10th Solved Sample Paper 2019-2020 www.rava.org.in

gyMZm ¶m OmZH$mar jU ^a ‘| àmá H$s Om gH$Vr h¡& ¶h godm ‘|,


AmO H$s gyMZm àm¡Úmo{JH$s H$m AmYma ñV§^ h¡ {OgHo$ AZoH$ g§nmXH$ ‘hmoX¶,
bm^ h¢& Bggo ì¶p³V H$s ^mJ Xm¡‹S> Am¡a g‘¶ H$s ~MV X¡{ZH$ Á¶mo{V,
hmoVr h¡& kmZ Am¡a {ejm Ho$ joÌ ‘| BgHo$ H«$m§{VH$mar Cn¶moJ ‘hmË‘m Jm§Yr amoS>,
h¢& B§Q>aZoQ> go kmZ-{dkmZ, Iob, H$bm, g§JrV, nwñVH|$ ZB© {Xëbr&
Am{X Ho$ ~mao ‘| g^r OmZH$m[a¶m± àmá hmo OmVr h¢, {OgH$m {df¶ … ~mOma ‘| nmR²>¶nwñVH$m| H$s AZwnbãYVm H$s g‘ñ¶m&
{dÚmWu à˶j bm^ CR>m gH$Vo h¢& ~g BgHo$ Cn¶moJ ‘| ‘hmoX¶,
Wmo‹S>r gmdYmZr ~aVZo H$s Amdí¶H$Vm h¡& Hw$N> bmoJ {XZ- AmnHo$ gå‘m{ZV X¡{ZH$ nÌ Ho$ ‘mܶ‘ go ‘¢ ~mOma ‘|
amV B§Q>aZoQ> ‘| hr bJo ahVo h¢ Am¡a AnZo Aݶ Oê$ar H$m¶m] nmR²>¶nwñVH$m| H$s AZwnbãYVm H$s {XZ ~ {XZ ~‹T>Vr g‘ñ¶m
H$s {Vbm§O{b Xo XoVo h¢& B§Q>aZoQ> Ho$ ‘mܶ‘ go Hw$N> bmoJ H$s Amoa g~H$m ܶmZ AmH¥$îQ> H$aZm MmhVm h±ÿ& ‘mݶda EH$
AmnH$mo ãb¡H$‘ob H$a gH$Vo h¢& AV… BgH$m à¶moJ gmdYmZr Amoa h‘ N>mÌm| na ¶h X~md ahVm h¡ {H$ h‘| narjm ‘| AnZm
go H$aZm Mm{hE& gd©loîR> àXe©Z H$aZm h¡ Xÿgar Amoa ~mOma ‘| nmR²>¶nwñVH|$
13.AnZo {dÚmb¶ ‘| nrZo Ho$ nmZr H$s g‘w{MV ì¶dñWm H$m’$s Xoa go CnbãY hmoVr h¢& BVZo ‘| h‘mam H$s‘Vr g‘¶
hoVw àYmZmMm¶© H$mo EH$ àmW©Zm nÌ 80-100 eãXm| ‘| ~oH$ma OmVm h¡& gr.~r.Eg.B©. Ho$ g§~§{YV A{YH$m[a¶m| go
{b{IE& 5 h‘mar ¶h àmW©Zm h¡ {H$ Bg ~moS>© go {OVZo ^r {dÚmb¶ g§~Õ
CÎma … h¢ CZHo$ N>mÌm| H$s g§»¶m Ho$ {hgm~ go Hw$N> A{YH$ nwñVH|$
godm ‘|, do g‘¶ na N>ndmE± Vm{H$ N>mÌ Am¡a CZHo$ A{^^mdH$ XmoZm|
àYmZmMm¶© ‘hmoX¶, hr naoemZ Z hm|& gmW hr C{MV ‘yë¶ H$s nwñVH|$ g‘¶ na
ñdm‘r X¶mZÝX ‘m°S>b ñHy$b, nmH$a N>mÌ AnZm A‘yë¶ g‘¶ ZîQ> Z H$a|, ~{ëH$ narjm
XþJm©nwam& H$s V¡¶mar R>rH$ àH$a go H$a gH|$&
{XZm§H$ … 29 {gVå~a, 2019 YݶdmX&
{df¶ … {dÚmb¶ ‘| nrZo Ho$ nmZr H$s g‘w{MV ì¶dñWm hoVw ^dXr¶
àmW©Zm& ^ydZ e‘m©
‘hmoX¶, nVm- Á¶mo{V~m ’y$bo ‘mJ©&
{XZm§H$ … 16 ‘mM©, 2019
Bg àmW©Zm-nÌ Ho$ ‘mܶ‘ go ‘¢ AmnH$m ܶmZ {dÚmb¶
‘| nrZo Ho$ nmZr H$s g‘w{MV ì¶dñWm Z hmoZo Ho$ H$maU 14.Amn Bg df© Xehao Ho$ Adga na {dÚmb¶ Ho$ àm§JU
{dÚm{W©¶m| H$mo hmoZo dmbr H${R>ZmB¶m| H$s Amoa AmH${f©V H$aZm ‘| ‘obo H$m A¶moOZ H$aZm MmhVo h¢& Bgr go g§~§{YV
MmhVm h±ÿ& h‘mao {dÚmb¶ ‘| {dÚm{W©¶m| H$s g§»¶m Ho$ AZwnmV gyMZm 40-50 eãXm| ‘| {dÚmb¶ Ho$ gyMZm nQ²>Q> Ho$ {bE
‘| Zbm| H$s g§»¶m ~hþV H$‘ h¡ {OgHo$ H$maU Zbm| na ha {b{IE& 5
g‘¶ nmZr nrZo dmbo N>mÌm| H$m O‘KQ> bJm ahVm h¡& Bggo CÎma …
N>mÌm| H$mo H$m’$s Agw{dYm hmoVr h¡ VWm CZH$m H$m’$s g‘¶ amOH$s¶ à{V^m {dH$mg {dÚmb¶, ^monmb
^r ZîQ> hmoVm h¡&
Amem h¡ {H$ Amn Bg g‘ñ¶m H$mo Xÿa H$aZo Ho$ {bE erK« gyMZm
H$X‘ CR>mE±Jo& Bggo N>mÌm| H$mo ~hþV gw{dYm {‘boJr& {XZm§H$ … 25 {gVå~a, 2019
gYݶdmX& {df¶ … ‘obo H$m Am¶moOZ&
AmnH$m AmkmH$mar {eî¶, g^r N>mÌ N>mÌmAm| H$mo gy{MV {H$¶m OmVm h¡ {H$ Xehao Ho$
{dZmoX qgh Adga na Bg df© {dÚmb¶ Ho$ àm§JU ‘| ‘obo H$m Am¶moOZ
H$jm … Xgdt g {H$¶m Om ahm h¡& Xmo {Xdgr¶ ‘obm {XZm§H$ 02.10.2017 go
AZwH«$‘m§H$- 16 04.10.2017 VH$ àmV… 11…00 ~Oo go gm¶§ 8…00 ~Oo
VH$ MboJm& Bg‘| ^mJ boZo Ho$ {bE Amn g^r Am‘§{ÌV h¢&
AWdm
n‹T>mB© H$m gÌ àma§^ hmo MwH$m h¡ {H$ÝVw ~mOma ‘| nmR²>¶nwñVH|$ hñVmja
CnbãY Zht h¢& Bg g‘ñ¶m H$mo CR>mVo hþE {H$gr X¡{ZH$ nÌ {ddoH$ ñdm‘r
Ho$ g§nmXH$ H$mo 80-100 eãXm| ‘| EH$ nÌ {b{IE& gm§ñH¥${VH$ g{Md
CÎma …
AWdm
https://wa.me/918905629969
To Get 20 Solved Paper Free PDF by whatsapp add +91 89056 29969 in your class Group Page 5
Hindi-B 10th Solved Sample Paper 2019-2020 www.cbse.online

AmnZo Ka ~ZmZo Ho$ {bE EH$ ^yIÊS> IarXm h¡& Imbr OJh nwÌr … hm± {nVm Or, ‘¢ AmnH$s ~mV go gh‘V h±ÿ naÝVw H$^r
hmoZo Ho$ H$maU bmoJ dhm± Hy$‹S>m H$Mam ’|$H$ XoVo h¢& bmoJm| H$mo ‘wgr~V Ho$ g‘¶ ghm¶Vm Ho$ {bE ‘¢ Amn VH$, nw{bg VH$
gy{MV d gVH©$ H$aZo Ho$ {bE gyMZm nÌ 40-50 eãXm| ‘| ¶m Aݶ {H$gr VH$ AnZr ~mV H¡$go nh±þMmD±$Jr&
{b{IE {Oggo do Hy$‹S>m Z ’|$H$ gH|$& {nVm … ¶h Vmo Vw‘ R>rH$ H$h ahr hmo ~oQ>r& ‘¢ Vwåh| ‘mo~mBb
CÎma … {Xbdm X±ÿJm naÝVw dm¶Xm H$amo {H$ Vw‘ CgH$m JbV BñVo‘mb
gyMZm Zht H$amoJr&
nwÌr … ‘oao AÀN>o {nVmOr! n³H$m dm¶Xm&
gd©gmYmaU H$mo gy{MV {H$¶m OmVm h¡ {H$ ¶h ^yIÊS>
amYoí¶m‘ Jwám, 65 d¡embr EZ³bod, {Xëbr Ho$ Ûmam IarX 16.AmnHo$ eha ‘| D$Zr H$n‹S>m| H$s gob bJr h¡& BgHo$ {bE
{b¶m J¶m h¡& Bg ^yIÊS> na Hy$‹S>m H$Mam ’|$H$Zm g»V ‘Zm 25-50 eãXm| ‘| EH$ {dkmnZ V¡¶ma H$s{OE& 5
h¡& Bg AmXoe H$s Ad‘mZZm H$aZo dmbm| Ho$ {Ibm’$ nw{bg CÎma …
H$m¶©dmhr H$s OmEJr&
gob! gob! gob!
hñVmja gämr àH$ma Ho$ Ja‘ d D$Zr H$n‹S>m|
{dH$mg Jwám H$s ñQ>m°H$ p³b¶a|g gob
^yIÊS> ‘m{bH$ {S>ñH$mC§Q> 50% VH$
15.{dÚmb¶ ‘| hmoZo Om ahr dmX-{ddmX à{V¶mo{JVm ‘| ^mJ Bg gwZhao Adga H$m bmäm CR>mE±
boZo dmbo Xmo à{V^m{J¶m| Ho$ ~rM Ho$ dmVm©bmn H$mo bJ^J ’«¡$e ‘mb, H§$nZr AmCQ>boQ²>g, hOmamo§ hOma {S>OmB§g
50-60 eãXm| ‘| g§dmX e¡br ‘| àñVwV H$s{OE& 5 Amo‘ n¡amS>mB©O, ~r-73, AmOmX ZJa, O¶nwa
CÎma …
{dZmoX … {dZ¶, Vwåh| ‘mby‘ h¡ {dÚmb¶ ‘| AJbo gßVmh AWdm
dmX-{ddmX à{V¶mo{JVm h¡& ³¶m Vw‘ ^mJ Zht bmoJo? Mm¶ {dH«o$Vm hoVw g§wXa {dkmnZ 25-50 eãXm| ‘| V¡¶ma
{dZ¶ … hm± {dZmoX, ‘¢ Adí¶ ^mJ b±yJm Am¡a ‘h±Jr {ejm Ho$ H$s{OE&
{damoY ‘| AnZm ‘V aI±yJm& ‘wPo AÀN>m bJoJm ¶{X Vw‘ ^r CÎma …
Bg‘| ^mJ bmo& EH$ AÀN>o {XZ H$s ewê$AmV&
{dZmoX … Adí¶ {‘Ì, ‘¢ ^r à{V¶mo{JVm ‘| ^mJ b±yJm Am¡a
g‘¶mZwHy$b {ejm Ho$ nX ‘| AnZm ‘V aI±yJm {’$a Mmho dh
‘mohZr Mm¶ H$s MwñH$s Ho$ gmW&&
250 J«m‘
‘h±Jr hr ³¶m| Z hmo&
{dZ¶ … ‘wPo Vwåhmam nj gwZZo H$s CËgwH$Vm ahoJr&
Mm¶ ‘mÌ
50 ê$n¶o ‘|
‘mohZr Mm¶
{dZmoX … ¶h Vwåhmam ~‹T>ßnZ h¡ {‘Ì! d¡go CËgwH$Vm Vmo
h‘ g^r H$mo Z¶m gwZZo H$s ahVr h¡& ‘wPo ^r ahoJr& ‘oar EH$ H$n Mm¶ ñ’y$Vu Xo Om¶o&
ew^H$m‘ZmE± Vwåhmao gmW h¢&
Download unsolved Version of this solved paper from
AWdm www.cbse.online

{nVm Am¡a nwÌr Ho$ ~rM ‘mo~mBb H$s Amdí¶H$Vm na hþB©


~mVMrV H$mo bJ^J 50-60 eãXm| ‘| g§dmX Ho$ ê$n ‘| àñVwV
H$s{OE&
CÎma …
nwÌr … {nVm Or, ‘wPo EH$ ‘mo~mBb {Xbdm Xr{OE&
{nVm … Zht- Zht A^r Vwåh| ‘mo~mBb Zht {‘boJm&
nwÌr … na {nVmOr Amn Vmo OmZVo h¢ {H$ ‘mo~mBb h‘mao {bE
{H$VZm Amdí¶H$ h¡&
{nVm … hm± ‘wPo nVm h¡, na ‘mo~mBb Ho$ H$maU Vwåhmar n‹T>mB©
na {H$VZm Aga n‹S>oJm, ¶h ^r ‘wPo nVm h¡& h‘mao O‘mZo ‘|
h‘ bmoJ n‹T>mB© Ho$ A{V[a³V Am¡a Hw$N> Zht gmoMVo Wo&

Download 20 Solved Sample Papers Free PDF from www.cbse.online or www.rava.org.in Page 6