Sie sind auf Seite 1von 5

Pressemitteilung

Warschau, 20.05.2021

Konjunkturumfrage 2021: Einschätzung der wirtschaftlichen Lage und


Erwartungen der Investoren in Polen

Ausländische Investoren erwarten in diesem Jahr einen wirtschaftlichen Aufschwung


in Polen, sowohl für die Gesamtwirtschaft als auch für ihre eigenen Unternehmen.
Gleichzeitig ist die Zufriedenheit mit den Faktoren, die das Geschäftsklima
bestimmen, gestiegen - das geht aus der jüngsten Konjunkturumfrage der Deutsch-
Polnischen Industrie- und Handelskammer (AHK Polen) hervor, die unter den
Mitgliedsunternehmen und den in den Kammern des internationalen IGCC-
Netzwerks zusammengeschlossenen Unternehmen durchgeführt wurde.

Bei der Präsentation der Ergebnisse der Umfrage erinnerte Dr. Lars Gutheil,
Geschäftsführer der AHK Polen daran, dass die globale Coronavirus-Pandemie im
Jahr 2020 beispiellose Verluste für die globale und polnische Wirtschaft verursacht
hat. "Im Frühjahr dieses Jahres stieg die Hoffnung, dass die Pandemie eingedämmt
werden könnte, so dass der Optimismus in der Wirtschaft in den letzten Monaten
ebenfalls zugenommen hat. Es besteht eine gute Chance, dass wir einen großen Teil
der Verluste des letzten Jahres wieder aufholen können." – sagte Gutheil. Laut der
Umfrage planen deutlich mehr Unternehmen, die Beschäftigung und die Investitionen
zu erhöhen, als diese zu reduzieren.
Unter den Faktoren, die die Attraktivität einer Geschäftstätigkeit in Polen
beeinflussen, wurde die Mitgliedschaft in der Europäischen Union am höchsten
bewertet (93,3% der positiven Meinungen). Polen punktet mit der Qualifikation seiner
Mitarbeiter, die in der Umfrage den zweiten Platz belegte, während die Qualität und
Verfügbarkeit lokaler Lieferanten den dritten Platz belegte. Nach Meinung der
Befragten wurden der Kampf gegen Korruption und Kriminalität, die Flexibilität der
Arbeitsgesetze und die Arbeitskosten niedriger bewertet. Die niedrigsten
Bewertungen wurden für die Vorhersehbarkeit der Wirtschaftspolitik und die
politische und soziale Stabilität des Landes abgegeben (66,0% der negativen
Aussagen).

Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie

Die Studie analysierte auch separat die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-
Pandemie. 39,9% der befragten Unternehmer gaben zu, dass sie bereits wieder
Verkaufsergebnisse wie "vor dem Coronavirus" erzielt haben. Es ist jedoch
unwahrscheinlich, dass fast 30 % das Vorkrisenniveau vor 2022 oder sogar noch
später erreichen werden. Eine langfristige Folge der Krise könnte die Umgestaltung
der globalen Lieferketten sein. 60 % der befragten Unternehmen erwägen keine
Verlagerung der eigenen Standorte, und fast 1/3 hat keine Pläne, bestehende
Lieferanten zu wechseln oder zu ergänzen.
Mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen sieht in den Energie- und
Rohstoffpreisen die größte Bedrohung für die Entwicklung ihres Geschäfts im
nächsten Jahr.

Investitionsattraktivität des Wirtschaftsstandorts Polen


Polen liegt an der Spitze der attraktivsten Investitionsstandorte in der Region, knapp
hinter Estland und der Tschechischen Republik (Platz 3 von 20 Destinationen), wobei
die Unterschiede zwischen den Ergebnissen der einzelnen Länder minimal waren.
Eine Chance für Polen ist die Verkürzung der Lieferketten von Asien zurück nach
Europa.
Eine überwältigende Mehrheit der befragten Unternehmen - 96% - wählt nach wie
vor Polen als Investitionsziel - der höchste Prozentsatz, den die Kammer in ihrer
bisherigen Untersuchung verzeichnet hat.

Wirtschaftliche Lage und Erwartungen


Auf den ersten Blick gibt es wenig Überraschungen: Nach der wirtschaftlichen
Abschwächung im Jahr 2020 erwarten die meisten Unternehmen in Polen in diesem
Jahr einen Aufschwung, sowohl für die Gesamtwirtschaft als auch mehr noch für ihr
eigenes Unternehmen. Mehr als 4 von 5 befragten Unternehmen prognostizieren
einen Anstieg des Umsatzes oder die Beibehaltung des Umsatzes auf gleichem
Niveau. Der Zustand der polnischen Wirtschaft wird von 68,8% der befragten
Unternehmen positiv bewertet. Allerdings wurde ein entscheidender Rückgang des
Prozentsatzes der positiven Meinungen im Vergleich zum Vorjahr festgestellt.

Beschäftigungswachstum und Mangel an qualifiziertem Personal


In über 1/3 der befragten Unternehmen wird ein Anstieg der Mitarbeiterzahl erwartet.
Nach Meinung der befragten Unternehmer wirkt sich der Personalmangel vor allem
auf das Wachstum der Arbeitskosten aus und verursacht Störungen in der laufenden
Produktion.
Die Verfügbarkeit von Fachkräften hat sich im Vergleich zu den Vorjahren
verbessert, doch mit der erwarteten wirtschaftlichen Erholung könnte der Mangel an
Arbeitskräften in diesem Jahr wieder zunehmen.

Wirtschaftspolitik
Zu den wichtigsten Faktoren, die die Attraktivität von Geschäften in Polen
beeinflussen, gehört die Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Mehr als die
Hälfte der Befragten unterstützen den Beitritt Polens zur EURO-Zone.
Die Korruptions- und Verbrechensbekämpfung, die Flexibilität der Arbeitsgesetze, die
Arbeitskosten sowie die Berechenbarkeit der Wirtschaftspolitik und die politische und
soziale Stabilität des Landes, das Steuersystem und die Steuerbelastung wurden
niedrig bewertet.
Über die Umfrage:
Die Deutsch-Polnische Industrie- und Handelskammer führte vom 15. März bis 16.
April eine Umfrage unter den Mitgliedsunternehmen der Kammern und den
internationalen Kammern, die dem IGCC angeschlossen sind, in einem Online-
Format durch. Insgesamt nahmen 241 Manager an der Umfrage teil.
Bei der Konjunkturumfrage geht es vor allem um die Einschätzung der
wirtschaftlichen Lage und Perspektiven sowie um die Beurteilung der
Standortqualität bei den Mitgliedsunternehmen. Die Ergebnisse wurden auf einer
virtuellen Pressekonferenz am 20. Mai 2021 vorgestellt.

----------------------------------------------------

Warszawa, dn. 20.05.2021r.

Ankieta koniunktury 2021: Ocena sytuacji gospodarczej i oczekiwania


inwestorów w Polsce.

Zagraniczni inwestorzy spodziewają się w tym roku ożywienia gospodarczego w


Polsce, zarówno dla całej gospodarki, jak i ich własnych przedsiębiorstw.
Jednocześnie wzrosło zadowolenie z czynników determinujących warunki
prowadzenia działalności gospodarczej - tak wynika z najnowszej ankiety koniunktury
Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska), przeprowadzonej
wśród firm członkowskich oraz firm zrzeszonych w izbach międzynarodowych sieci
IGCC.

Przedstawiając wyniki badania, Dyrektor AHK Polska dr Lars Gutheil przypomniał, że


światowa pandemia koronawirusa w 2020 r. spowodowała bezprecedensowe straty
dla gospodarki światowej i polskiej. „Wiosną tego roku wzrosły nadzieje na
opanowanie pandemii więc optymizm w gospodarce również wzrósł w ostatnich
miesiącach. Jest duża szansa, że uda nam się odzyskać dużą część
ubiegłorocznych strat" - powiedział Gutheil. Jak wynika z badania, znacznie więcej
firm planuje zwiększenie zatrudnienia i nakładów inwestycyjnych niż ich redukcję.
Wśród czynników oddziaływujących na atrakcyjność prowadzenia biznesu w Polsce
najwyżej oceniono członkostwo w Unii Europejskiej ( 93,3% ocen pozytywnych).
Polska punktuje wysoko ocenionymi kwalifikacjami pracowników, które znalazły się
na drugim miejscu badania zaś na trzecim jakość i dostępność lokalnych dostawców.
W opinii respondentów słabiej wypadło zwalczanie korupcji i przestępczości,
elastyczność prawa pracy, koszty pracy. Najniżej respondenci ocenili
przewidywalność polityki gospodarczej oraz stabilność polityczną i społeczną kraju
(66,0% wypowiedzi negatywnych).
Skutki pandemii koronawirusa

W badaniu osobno przeanalizowano również ekonomiczne konsekwencje pandemii


koronawirusa. 39,9% badanych przedsiębiorców przyznało, że już ponownie
osiągnęło wyniki sprzedaży takie jak „sprzed koronawirusa”. Jednak niemal 30% z
nich prawdopodobnie nie osiągnie poziomu sprzed kryzysu aż do 2022 roku lub
nawet później. Długofalową konsekwencją kryzysu może być transformacja
globalnych łańcuchów dostaw. 60% firm biorących udział w badaniu nie rozważa
przeniesienia któregoś z własnych obiektów, a niemal 1/3 nie planuje zmieniać lub
uzupełniać istniejących dostawców.
Ponad połowa badanych widzi największe zagrożenie dla rozwoju firmy, w ciągu
najbliższego roku, w cenach energii i surowców.

Atrakcyjność inwestycyjna Polski jako lokalizacji dla biznesu


Polska znalazła się w czołówce najbardziej atrakcyjnych lokalizacji dla inwestycji w
regionie, zaraz za Estonią i Czechami (3. miejsce na 20 kierunków), choć różnice
między wynikami poszczególnych krajów były minimalne.
Szansą dla Polski jest skrócenie łańcuchów dostaw z Azji z powrotem do Europy.
Przeważająca większość ankietowanych firm - 96% - nadal wybiera Polskę jako
miejsce inwestycji - jest to najwyższy odsetek odnotowany przez Izbę w
dotychczasowych badaniach.

Sytuacja gospodarcza i oczekiwania


Na pierwszy rzut oka, niewiele niespodzianek: po spowolnieniu gospodarczym w
2020 r. większość firm w Polsce spodziewa się w tym roku ponownego ożywienia
gospodarczego, zarówno dla całej gospodarki, jak i tym bardziej dla własnej firmy. W
ponad 4 na 5 badanych przedsiębiorstw prognozuje się wzrost obrotów lub
utrzymanie obrotów na tym samym poziomie. Stan gospodarki w Polsce ocenia
pozytywnie 68,8% badanych przedsiębiorstw. Odnotowano jednak zdecydowany
spadek odsetka ocen pozytywnych w stosunku do roku poprzedniego.

Wzrost zatrudnienia i niedobór wykwalifikowanych pracowników


W ponad 1/3 badanych firm spodziewany jest wzrost liczby zatrudnionych
pracowników. W opinii ankietowanych przedsiębiorców, deficyt kadr wpływa w
szczególności na wzrost kosztów pracy oraz powoduje zakłócenia bieżącej produkcji.
Dostępność wykwalifikowanych pracowników poprawiła się w porównaniu z
poprzednimi latami jednakże wraz z oczekiwanym ożywieniem gospodarczym,
niedobór pracowników może w tym roku ponownie wzrosnąć.

Polityka gospodarcza
Wśród najistotniejszych czynników wpływających na atrakcyjność prowadzenia
biznesu w Polsce pojawiło się członkostwo w Unii Europejskiej. Ponad połowa
badanych popiera przystąpienie Polski do strefy EURO.
Nisko oceniono zwalczanie korupcji i przestępczości, elastyczność prawa pracy,
koszty pracy a także przewidywalność polityki gospodarczej oraz stabilność
polityczna i społeczna kraju, systemu podatkowego oraz obciążenia podatkowego.

O ankiecie:
Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa przeprowadziła ankietę wśród firm
członkowskich Izb, oraz izb międzynarodowych zrzeszonych w IGCC w formie online
w dniach od 15 marca do 16 kwietnia. W badaniu wzięło udział 241 menedżerów.
Ankieta koniunkturalna bada przede wszystkim ocenę sytuacji gospodarczej i
perspektyw gospodarczych, oraz ocenę jakości lokalizacji wśród firm członkowskich.
Wyniki zaprezentowano 20 maja 2021r. na wirtualnej konferencji prasowej.