Sie sind auf Seite 1von 4
POTVRZENI . © zdanitelnych piijmech ze zavislé Einnost srazenych zalohach na dai z téchto prijma a dahovém zvyhodnéni” podle zakona €. 586/1992 Sb., o danich z pfijma, ve znéni pozdéjsich pfedpisé (dale jen “z4kon™) za obdobi_ 2020 HeaEAS Ang. Hana Svendova_ - dn srssz9n6r1 Acres by (nia tale pty) Sudslava 35 eee Poplink win -Feetalnprohteni na zdafovaclobdobm™ 2080