Sie sind auf Seite 1von 3

Động từ tách:

-Động từ tách bao gồm tiền tố và động từ


chính được kết hợp với nhau để tạo ra nghĩa
ms
-Trong câu trần thuật thì đtu đứng ở vtri số 2
còn tiền tố đứng ở cuối câu
-Nếu trong câu có đtkt thì đtu tách nằm ở cuối
câu và nguyên thể
- 1 số tiền tố luôn luôn là đtu tách: ab, an, auf,
aus, ein, mit, nach, zu,.....
- 1 số tiền tố k thể tách: ge, ent, be, er, ver, zer,
emp, hinter, miss,....
- zB: ein/kaufen
Ich kaufe im Supermarkt ein
S + đtu chính + Tân ngữ + tiền tố
Ich kann im Supermarkt einkaufen
S+ đtkt + Tân ngữ + đtu tách
Ich will um 10 Uhr morgens aufstehen
Ich /einen Salat/möchten/ einkaufen
Ich möchte einen Salat einkaufen
Sie (sg)/ einen Freund/ können/ einladen
Sie kann einen Freund mit seinem Hund
einladen
Sx câu và chia đtu cho phù hợp
1. Ich/ mitbringen/ Kuchen/ Obst/ und.
Ich bringe Kuchen und Obst mit
2. Sie (Sg)/ mitkommen/ einen Freund/
zusammen
Sie kommt einen Freund zusammen mit
3. Er/ wollen/ seine Oma/ besuchen/ im
Sommer.
Er will im Sommer seine Oma besuchen
4. Das Essen/ mitbringen/ Thảo und Hà
Das Essen bringt Thảo und Hà mit
5. Er/ müssen/ am Montag/ arbeiten
Er muss am Montag arbeiten
6. Ihr/ um 10 Uhr/ auf-stehen
Ihr steht um 10 Uhr auf
7. Wir/ möchten/ am Sonntag/ um 18
Uhr/ anfangen/
Wir möchten am Sonntag um 18 Uhr
anfangen
8. Der Hund/ wollen/ Ball/ mitbringen.
Der Hund will Ball mitbringen

Das könnte Ihnen auch gefallen