Sie sind auf Seite 1von 20

SA RBMjA wM :BB

SA RBMjA wM :BB

Gilles Deleuze, Flix Guattari,

Kafka: Toward a Minor Literature,


trans. Dana Polan, University of Minnesota Press, 1986.

nBU u ,pj r
]oT

BM nQB{

/ 1995 1925 ,r ,pj


/BM nQB{ ]oT ; nBU u( ,pj r ; S*A RBMjA wM :B(B/1391 ,B ,AoU
/| 216

Deleuze, Gilles

Kafka: Toward a
Guattari, Flix

AoU
13 9 2

:wB{ow
:nCkkQ A
:oz RB~hz
:oB; RB~hz
978-964-209-157-7
:MB{
Minor Literature
:A A
:S{AjjB
/ov?U k@ / 19241883 ,uTAo( ,B(B:CD
/ 1992193 ,u( ,nBU
:jq(A wB{
/]oT , 1341 ,nQB{ ,BM
:jq(A wB{
PT 2632 . 8 IA j 9 1391
:o- kMjn
833 . 912
:j kMjn
2651353 : wB{JBT- nB{

nAqwBPw

(BQ) nAp nB pA tBPw BM

 Bi Bnkd BC pA Aj o ji oM
Sj kTomQ An ]oU A yAo Sep
,kkBwn SB M |~i A nj An SLAo
nB o^Bi M B oz oTd v pA q
A oz NBa AoM B{k B
/oz7M An Bzo Swj ozU ,JBT
BM nQB{

SA RBMjA wM :BB


nBU u( ,pj r
BM nQB{
Bi BDnkd
1392 qBQ
hv 1
jB\w ve
kPw
(AoA
oM
nAkPw

Bkv
]oT
nBTwAo
A NBa
rAoU
o ok
aY oe
(AoT
k] NBa
(Bd T NBa

978 964 29 157 7 MB{


/SwA [?d o{B AoM \@e

4 keA ,1176 nB{ ,kPw Bw nM n ,J@A BMBi ,AoU


66 95 18 8 :nBn j ?U
www.nashremahi.com

KB Swo

11 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / wnB ]oT k;
33 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / (w M Ajn ) BBoYFU
57 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / vA ]oT k;
69 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / BM ATd /A ~

R ,u T{AoA ow
,k{i ow

79 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / qC( OjA /j ~

k{Ae ,BT]A BWX :T{m jAq pA


91 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ?Sva SA RBMjA /w ~

] SwBw BMp
19 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / BM Aq]A /nBa ~

k{Ae BU BBTwAj BK{ BQ B;{B BB


{B BBka BBn
131 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / nBkBnj /\Q ~

jkd oA oTv oA ,RnB\ :Bd oM B ,B


149 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Bow kAp /z{ ~

Ni K , Rnk v

S{AjjB

165 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / BoB~UA/T= ~

o wB{BLp k /Ako Bp
179 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / BRk{,Bow ,BKB/Tz ~

C vA]oU pAnBU u pjr oYASA RBMjA wM :BB


j BTTiA ;SwA k{ jAj WLKU q vAo T BM TLA kAjooM wnB M
:kAk{ o l kA]oT pA BS{BQ nj ,BxqZ ioM T
Gilles Deleuze, Flix Guattari, Kafka. Pour une littrature mineure,
Les ditions de Minuit, Paris, 1975.

vpP- RB?T B{ ,BKB* B(B- nBYC nj nB C j


AoJAjC BBn
193 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ?Sva Bka/ ~

ATd BM , nAq

Gilles Deleuze, Flix Guattari, Kafka: Toward a Minor Literature,


trans. Dana Polan, University of Minnesota Press, 1986.

nB{ S{U o lBM )op wnB B]oU pAHUk JBT B;


Apn BS{AjjB B; H /kAk{ TooM (nBQ nj d7
:kAk{ qB] ]oU BC T pA GoX Av M B
/1384 ,B oz ,jAke oZA ,BB BU BBTwAj ,BB uTAo /1
[ BBTwAj ]
[ Bd ] /1387 ,B oz ,jAke oZA , Bd ,BB uTAo /2
[ o~ ] /1388 ,B oz ,jAke oZA ,o~ ,BB uTAo /3
/139 ,B oz ,jAke oZA ,(oYAj&' )BoA ,BB uTAo /4
[ BoA ]
RAnBzTA ,jAqM poAo ,(a BTwAj ka )kj {qQ ,BB uTAo /5
[kj {qQ ] /1387 ,pnAi
/1387 ,pnAi RAnBzTA ,jAqM poAo ,nkQ M B ,BB uTAo /6
[ nkQ M B ]
[ B ] /1382 ,BjB{ oz ,jB] xBw ,B M BB ,BB uTAo /7
/1386 ,pnAi RAnBzTA ,jAqM poAo ,BB BM T' ,xB BTw /8
[ T' ]

25 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / BS{AjjB
215 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / BB Swo

wnB]oT k?

yAqA kp M SwA TK z o /komQBAk] pA kp o


oM SwA TL o /SwA Tv ,SwA o kp < wC> /kp Bo
SwAi /SwA kp SwAi B Rnk SwAi /kp UBLYA Bo
/k{BvAAo /BvA pA Tn oUAo SwAi /SwA oz TwAi ,kp
,nTwjBMp k pA /T{m rw pA k{BvAAo /Sv BvAoMA BvAAo
/kAp An kp ji o
/k{Bn SwA wC nj ao ,uAkBvAoU ,B
SwA TB~ nj o k{
A AoM /j{ W;d o nj k{ /k{ jM

oz A Bo Jm Ak] ,pU oz A Bo BM


B M An ,BM ,B ,BU ,jovA ,kA , ,Tvw kp k
/k dU
kp o pA ApPwA k; M kAUBe M jovA ,kA
o oM o{ jB{ ,uoM /kAB7A BSBe BA /kB B
Wi nqM o _ /SwApo jB{ A W;dU o o /kAqA kp
k{BM nqM kAU nqM o _ /o A j] tBwA oM o j{
Te Aki ;T7M ki M ykAi B A o ,k{BM A o
BA /BB nBYC kAi nj B Mo\U SwA a /nAAj Aki / oTv
BB /SwA jovA BB k{ TwQ BU B AoM L oM BjA a
Aki BLj M ^Q ]Sv] nj BM nBB BB /SwA AUB BU

13

12

wnB ]oT k

wnB ]oT k

/oj qa A /j{ kLU ww M no jL /S{Ak TA


An jBp BjC /kp njC njA M Bd nj /B /S{Aj BQ B A

cKw BA /k Bj ji We pA kATM BU jqn jBp Bz; /kM


BQ SzQM Ajoow /SwA oj qa oBB BA /SwA 
/SwAk] oYA ji pA B /SwA nB nj oj B z /oB BvA
BB nBYC kjM W7T T A nj M;AoM Aov7 M;A Aov7
wBw Rnk ohvU J;A /SwA M;A y AoM p o kB
A nj,SwA AJ;A B o A/B] jB~TABT]ABM jo n op
 Bd A pA kAM;ABB nBYCBA /knAk J;A M KMn BB nBYC Rn
pA jB pA ,B pA Bzqn oBz BC /kq o Ki owoU BC
BB nBYC /SwA a SM nBYC Ba /SwA a ` nBYC Ba /kjAjnAo
o /jo xAnAmqn AT SwA qa ZnBi /ZnBi BM kQ nj kAnBYC
rw o /SA Bo o /BMpM /BM o /TiB{B
Shw S7w RBK Bo TwQ ,Bo A ,Bo A /oa
{ jj Bkj tBwA oM S7w RBK /kjnnj An o ,B]
,Bwjoi BvnqM ,Bw ,jo p ,BSv] ,BT]A RB;Lt /kATo
A\ /kTv q Rnk oMAkU oBM UBK ;k7w Bw ,BjAs
nTwj B]A ,z jq o M> :k }hz An o qn
no /kARBK A pA q o Ki ov\U A njBB nBYC /< j
n pA nm BM M ,wwBM k{S k;U W ot pA ,j{ ww
/k{ A /oj AK M K pA nL q o Ni
keA j qTw KoU 
oj /T{m po pA /T{AjA kkzU M An BTwC

B] pA z SwA w k{jnA M ,j qTw ,Sv


jo BA /kM{CoM An keA j jMMj ,ZnBi pA ,kC oj
B nj oj Ki joBLj M /Sv L BK M kk] K
/S7 hw J] pA kBM BA/kp Toe JoM o{ pA /SwAk{K;U Ni
BAoU /An xAq oo Ni /An xq o Ni /jnAj An xji J] uo
/kpBU BAoU oM AkTMA /kwn An pA BpBC /kA] nj BB

a M BjA A bot pA yQ nBYC A kAi nj T Te /SwA


oM An k[ ov7U C pBM ,AhM ki BM An BB TB Swj AMo\U
B M S{AjA An B /jBTA B oM jovA w Bw pBM /SvM B
k{An /jM B k{SAk BB A /nAmM jo j yAi
nAjAq Be ueM /BB]n B7w pow nj k{kzkMM
AoM S T{Ak pA yB k{ Tv]oM BB nj `C /ykAo
~U nj xAAUB pA ,nBM pA ,nkQ enM pA ,nAjA nj RnBwA pA ,T{
BB kj C Be /kjM Tv]oM BA /jM BToe A pA ZAjpA AoM
xnBYC B nj Te /jnAj ]U ji Anj BT]AwBw BjAkin M
[46 :1391 ,fBL A ] /< SB kM onB ;Lt> B M SB AU eot
yj /jnAj k BSvBww BM /jnAj BtBU BSv{nBC BM Aj
BA /kAhM A kvM pA An yUAotBi n jzM pn kAi
JBve M T{Am BM Swj /jo K\U oUyM BA /kAi An
ow oiC k a kAj ArnMjoi kv BAjoow
tBwA oM An BC kAi An xnBYC T Te a /j{ k vU
BAo] M;A BT]A nBYC /kAi Bp Nv kMv;U B
Bkv TvAj B /oj w pA BAojo M;AoM nBYC w pA
RoQ BB nBMnj TvBww SvBn RBMjA S{nj qn Aov7
BeoM BB /TomQ An B{kMv;U An B{nBT7 pBM BA ,k
j] UBo7 M;A nBYC nj /S{Aj WU M;AoM RBMjA SeBw M
B] /SwA kM v{B /SwA kM nAjBow /SwA onB ;Lt /S{Aj
RBo7 ,RBo7 A /k Ao An BvA BM JBLwA nAjBow
ji jL kM /jM nBYC A nBMnj nAj yAi ov7U uAkBvAoU
oYA uQ /jp T{ M Swj BoyQ jAjnAo | BM kv
BTwAj X By Bd uQ njBQ A /jM oj qa BpBM A
xn HL o;U BA kjM WT BjnA o M Aov7 Bkv /Bn B
o kTB An M;A oB BB nBYC nj o /jM MBz B{k;
,jM n `C /kTB An BvA vM BU BM RoM C nj oj

15

14

wnB ]oT k

wnB ]oT k

BM jBM Bv o pA M / o S M kjw o pA oj
M /Sv S;i JBMnA oj BvA / o BvA ~d A M SLt
AA B B{A kp BM jq kQ nj SwA v oUyM
TwQ SwA Ae kp BnBTw v SwA v /SwA Tv
An BTvQ /ykM M An Tinj /k roA{B M An AkA{B
/SwA B B{B AjB] BL A /xk; nj An k{ni /yBj M

nBYC /kpBU BC oM BpBCBA/kTvBBMBC knCoM jB o BB


Bjo o J] o /k v\ ,An B Ni A ,An J] ABB
BnUAoPA M /knAm ow SzQ An Bpo BC /Aoa /SwA SA
,nkQ nUAoPA ,Bk Bqn nUAoPA ,uAkBvAoU ,B nUAoPA /kpBU
j ` /k j /k oM ji pA An OjA BC /OjA nUAoPA
{Toe AnMow Brw M kLU An B Ak TiA k[ Rnk
A /kBM U /qM nBvA S oM kBM U /nBB U /d U :SwA jo
k{BM ABAn poA BBo a /SwB jojB; BBo kBM U
,q o nnj /Bzz BBo a (< MBB7{ BU ,xBM Ba a > )
 T M kwn /k{< A>M /k{rwM Th oopA
An qwA kAi BAn /qwA S /< > M AT oj
M yT{AjA ,yTiAkABQ pA ,yjo TiA qwA Bnj /k Bnj
nj An ji pA ,BMBi M Tn pA yjo ,BAn QBB n kzpAnj
BBUA nj ToB;7i B]M jApC A nj kzu7 pA ,kj BTv
/Aki _ AB ,oj BAki nA] nj Sw pA /ABAn n nBU
o BM W kQ nj /jM SLt nj ,jM SLt BM ;njB _ ,nkQ _
pA Tn oUAoB /SLt BvABj pAL S M SzpBM /kp {
BA Lt S nj BvA jM T7 oUyQ wn /jM Lt BvA /C
B] pA o pA /j{ {B SLt pA BB /j{ BB jnAk
{BM v VnA jnAk BA /SwA S Lt /kU pA ;jqioM
Tot pA Sv A BA /SwA TM A / An yo pnC
k{BM Arw /oM k{BM nj /TLt oj Tot pA k{BM BvA
/; k{BM oB /jpBM k{BM jM / k{BM T /AsMA
SwA kAo Sv `C /nBkBnj cKw /SwA cKw n oM qa
oM ji ,oM nj SBe A nj /k kU oj nj An 
[Deleuze, 2004: 52] /SwA ( homo natura)Lt BvA A /jnAk B ji
S B kU { M SLt nj BvA Lt o] SLt BvA o]
/k{ A M BvA kp
nj ntB Swnj /k{

B~ bot B] RBMjA /SwA SLAo A Bo pA RBMjA


/Sv ~h{ Bv BMkMjB~ ,BMBM BB B~ ,|ppMM
jo Bv ,SwA jo v RBMjA ,BB ] pA ,SA Bkv jq
SwA OjA Ba pA Bn q o RBMjA BB jq RBMjA /kv ~h{
k pA SwA oXT Bo joBn ;ji A BUnBwA pA
/SwA BvA nj BvAoM n o RBMjA /o BT]A Bqn
W ot pA ykzjB;AM yjo qBB , nAmqn TiBwoM BvA
jo A BA /SwA jB ,jAjnAo ,B W ot pA ,Jqe ,wnk ,Bv ,jABi
/kj]B BA A jo A /kTv poA A] kCnjjB;AM BjU
k ` nBMnj pj `C /knAj WU T7 oA SeBw M BC /kj;7
oy A Bo M kAhwBQBB ` nBYC /k kBB nBMnj
kFU /SwA nC BC gwBQ /k kp M Jm Ak] pU
nj BA ,kAkB p Bo /komQBAk] kC Bo pA BC /SwA
M ,kj }hzU An Bo A BU BC /kTv BzkC pnC
BM kj }hzU kM nj oM A An BK{ Bo kAU
knAk B [BB ] ` nBYC /k nB B{oMAoM nj SB; nj AnB B{nBYC
[22: 139 ,pj ] /Bo pA T BM SLv nj o
 ]nBi /So o nj ZnBi BM SLv nj kBM An BB nBYC uQ
M;A Bo v{B vBTwA ,nAjBow ,kC BK{ Bo
A Ski nj BAn /kC C pA J] Bjo , AM Brw ,oa
nB /Swo w A Ski nj Tj 7v /SwA BK{ o w

17

16

wnB ]oT k

wnB ]oT k

,B kB /SwA qo kB qn /SwA qn o /SwA qn pBQ /kAqn


,kzkA BTwj ,BT oA ,Aki ,oiC ,kU o~ ,B o ,A
/jnAm nB An BA qn /SwA L A pA ko ,o ,nvoQ ,jBTwA
oXT BkkQ SBe qn [Deleuze, Guattari, 1987: 6] /SwA N-1 qn
k{ C pA ,ao B A A ,yhMRke zkA A ,qo A SwA
/Azn o7U ;Tinj o7U BM RB7T o7U /SwA qn o7U A /SwA
,kA iB{ ,kCoM SwA jB A ;jo k{n |Bi nj Sv AAj
/SwA kU j B C ,Aj C /SwB]B A CBA ;To BQ ,k{ oTw
pA Tinj o7U /kp n L pA An SB /k }hz L pA An BBLUnA
Bpe nj /poABU UA pA /SwA jM Be MoM zkA oM pBMoj
/SwA N+ 1 Tinj o7U /BAn ,wB{BMp ,wB{An ,7v ] pA
BA An Aki FT /k BA An BT oA Tv /SwA BA z 1 A
BA An OjA BAn
/k BA An kv Bkp MjA k;T /k

Ao\Q BM /jpBvM Bka kAi a uB /k BA An nkQ ,k


oM { BM /KwA nBvA BM /kM LwA BM /k B oM M C pA 
Bka A pA q] ji a uB /kC jo nBMw KwA
jo
pA BAn /SwA N B A /SwA oXT oA A /SwA B7UA LoU A /SwA
/k ov7U An C /kBLva N A M An 1 /kwn An pA ko /kwn An
nkQ o BAi uB /SwA nB nj oj qa /SwA jpBM N A k
An oXT oA A Rke SwA qa C /SwA nkQ B oTd KwA /SwA
 ,BAn BU /SwA TiA pA toU /SwA nkQ /SwA OjA q a A /jpBw
,w { /oj w JBT ,w B] /SwA nBA Mj MoM o7U 
ko /SwAojBpBM /ojwsMA,w rw /ojw 
:o7 M kj ;U An BA /o LA ,o BU ka ;kM o JAi
A k ko /kM \] ka AhTwA nAk; JAi /nkQ
k AkQ ;U ,Bip ,BfAnw /SwA yp o BAi A
tBveA qa /kTv zB] /kTv jpBM Bo BA /TiA :qa M
ko qa BU ;Bo B o ,{ o nAj SwA A 

BM k{S OjA M ow joi M B T{AjA OjA xnoQ BC


nj Be nj /Sv SvBTwA ,Sv{B B pA Ako nj /SwA
/SwA pnBL A o RBMjA /Sv qwA ,oa B pA Ako
BzBKwA> Te kAj An BzBMp v Aoa pnBL
M rw AnAj jo BA /OjA ,B ,Aj nUAoPA BM < knAhT{
Soe NMAn BM N; B nB ow B]A nj /kA [hecceity] Tw /kjAkin
B B ,{M HTLv B {M oB M ,TvC Sow ,w
nB nj Arw B]A /kAkCnj Soe M BB o] JAjo nj SwA UAnl
,Rk{ ,Bo pA Aq ,A ,~ ,pn ,SBw /Sv
BM kBL kTv TAjo AnAj BA ,k{ KoU RB7T BRk{
[Q ye a > /So B{BLT{A To{ rw B qa SAjo
B{TTsMw njBqa SAjo [Deleuze, Parnet, 1987: 92] < /jM o~
owAow nj jBM nj ,BB RAnB{A nj /SwA B{Tw nj ;Sv
[Q nj /kp Z oB BBTwAj nj Bo nj ,jp ojBM BkM
kAo ~d rw /Sv ToKB rw Tw /Bn ye o~
/Tv rw oj T SwB Mo\U Tw /SwA jB;A pBwrw
oa /Tv BT]A y; B oa y; KB KeB oj
Toe U BM T> :BMp BM SwA SLv nj SwB j] ] oU~h{
uvAo BRn < /wn o M jovA nk;a > < / B M ,p
nBz BC /kA\{ /kjnj /kjB o /knAk oa BC /kATw M
;SwA jj {B ~d oa /k o\7 An rw kABo
/A U /SwA Sj Rnk AqTA {B ,Rnk BTwj Ski nj {B
/Tv Jo ,Tv v]j ,{BL BA ;Bw ,k7w ,jo ,p /C
/SBBLUnA ,SBB] /SwA k{ U S7B ,SwA }hz ST
Ah nAo q o Ni n qo / ,o /Ni K;
An Sinj /jo joi An jj {B /jo d An oa kBM BA q o AoM /So
/uM qn /ykM qn /xBM qn /k{ o /k{ qn /jnCnj zn pA
Ban /SwA qn /kAqn pj nBYC /kAqnBB nBYC /qn /qn

19

18

wnB ]oT k

wnB ]oT k

tKi AnAj BSinj /BTwj nj BjU BjU nj BTwj /k l7


,k{ ,k{Ae /nAj Tinj qn B; /kAqn
BB nBYC nj /SwA n joTv qTv Ako ,k{BvAoM
B k{w qwA B{B pA An kAnBQ UAonM {B ATM Sv
o jo /kTv jo ,k BM jo BnAq /jo Ak] k{ww
jnAj T BoA nj pAkAyUC /kp Toe xji KB] pA jnAj k
jnAj a pA kAj /j{ ZnBi Ni pA nBL k AkiB M An yTB{
o~ B o ,o~ nj /SwA Tz {B pA q] A a /kp Toe
Toe o~ KB] pA knAj WU o~ M BBTwn , /Sv BTwn
qBU oM nj B j{ jo o kBL /nt Bd nj /kp
,kASv q SwAoXT nARB7T AAB Sv o AqBU /S{Am
d nj kAoB Bkjfoa B{B AnAj ,k l7 nj
STwj> :SwA nAq k knC j] M An Bka kTA nB M
BT]A {B pA v BB AoM /( oj ] o B )< nAj
omQBAk] k kU TAonBQ B{B To{ kB A M
rw /BM ] Bka A [Deleuze, Guattari, 1987: 36] /SwA
`C /Sv nB nj kqM Toe xji KB] pA B Cji ;Tv kzkA
,{BM T{Aj o A B /k ohvU An B SwA Bo N; Sv
a 7M C AoM /SwBo A SBij Be ,BBToe ,Bji
oz Bo /kAjnCnj ji ohvU M An U Bo Ak AkM kBM ,
\U d ?yhMBn Bo B Jow Bo ?oz A Bo B
j pA BBka /Bka B M SwA < B] > S7 jzM o A ,Bo A yB
Bka /BM K oj SwATd K /kAk{ TiBw K
Bz y A ok M BkM ThC ,Bn{ ,BA ,BkM {B
BBdTwA ,BnAq BA /BM ] Bka oj Tot pA kj
Tv ] kB{ B j nd nj uQ /BkM M Mo Bv]oM
B M Tv ] kB{ oj w pA ,nBMj oo B ,o M TK
,Tz {B w pA BB nBYC nj /k B] pA An Bka q oo

BA /An o kM An w ko /< z o k > :SwA A j{


T{mpopA /SwA Sow /SwA Rk{ o /Sv jMo X k{o
/vM An < gv> Ai /SwA ApRke pA Tnnj k{o /SwA
y;U / oTMA An < gv> k Tinj o7U ,AhM An < gv> Ai
; BA qa Bo oXU M ,a uB oXU
M ,no oXU
M ;kM

/pAkM Aj M An A /j{ q oo B no nAm /TiA ,nkQ ,OjA k;


Aj M nBMj kBL BA /k Ak xAB] ,xAjABi AoM An ji xnAjA
N; B /TotA oXT TotC 1 M kBL /{ nBTo jj BTwj
,omQS ,omQRke ,n ,omQv;U ,joTv BoXT /nAj oXT
B CjiB ,kL nAj BoXT w pA B CyQ B B C ,omQBpBw
k{ v;U o A kAk{ zU Aq]A pA oj w pA joz
/k{ oj BoXT jnA kT7M B BzM o A ,k oZU BzTB
pA LA B jU M T kj nt HL o;U TB tBA An RB7U A
,SwA nqM T jU ;T{Am o oj Tot pA \U Twj Tot
Twj BA BA /jnAj BpBw /jnAj w LUAovw ;SwA omQv;U
nAo nA] nj /knAk KUAovw /koZT /kAk AoQ /knB{|kA
X Twj BJo X jU /k Soe q oo ov nj /ko
PjAAUAhM o A/<BJoBBZ{> B MBB pABTwAj njBBZ{
Bz ` /njB BBZ{ knkQ BJo M AU /xAAhM
An qBQ M C /Akk An q oo C Rn A nj /SwA TiA
v /k{ ] yUC nj /ko nAo nB nj Twj BA /Akk
/SwA nB nj Twj
j o /SwA BMBM BC SzQ /Sv BC SzQ oj

A BM /SwA qwA S A S /j{ B]MB] BA /qo nj B


/SwBo B nj o X /j{ e Twj nj /SwBU Twj nj A Be
B 7 /SwA y; A SwA nB B L nj o A /jnAj ~hz B] jU nj jo
B 0B c3w nAq nj jU Twj /k{BM B]C SwA BT]A jonB
nAj BoXT N; B uQ /SA RBMjA wM :BB nj kAS oX A SA
nj /k Bka nj /kpBvM Bka kAU BM BA /uM

21

20

wnB ]oT k

wnB ]oT k

nj BAk~ B7 A n~U A BM k oC B7 SwA ;Tv


pj /pBw o /k WLK 7 BM An Ak~ kAi knAj oM
 BM AzkA /Tj zkA k BpBM zkA M nBU
WjBLKA kj BtAB M ,SwAtB vQ o B ,ji e
nj nBU pj [Massumi, 1996: 4] /SwA kCSwjM Ak~ 7 M
 kj nAo An oa zkA ,BpBM zkA Tj 7v MB;
An (Ak~ 7 ,keA rw ) BpBM o w M kMv;U
/kwB{ po jnAm An BBwn tB B]M oa zkA/jomQ
/kj Bz x ji nj An RB7U ,jnAj o a y BM x kj Bz C B]M
nAmB rw oM { ku Ho k oC B7
MB; nj oa zkA /k{ o oU kjkQ o BM M ,kTv
kk] jB (U = = )J ,oA=oA BBpBM jB
;U B M An Bka C B]M (/// + Z + J + oA ///)jnAm
BB B oYA A nj AoMBM /k dU xABka nj An B] ,kj
no;yQpA BT{ pA A\ A M RBMjA M An AoM
/An SA wo o oU
,BB pA RB7T AnA w B o oU w M SA RBMjA wM :BB nj
;TiB{ Be M BU Sv C BB A /nMn SA ,RBMjA
An yT ,SwA kC nBTo enM nkQ Ba nj jovA joj BB
,kp M An yBjqB ,k oU AonB cAw M nAjA nj
 ATiB{ Be M BU BB A /SwA oM oM TB\i AUB
kAjAj Bz B M An C Bnz nj SAk jB B{nz nj BvAo
nj BB jpBvM jo w A Swj joM uB BB q
Ao A bo{ xnBYC SwA BT oA uAkBvAoU ,Aki ]Sv]
pj BB ,BB A SwA nk Bj RoM nj ]Sv] bo{
,kj Bz B M BM A njB ,JBT A njBC BB /Sv nBU
, AnjBB ,{B BB A /SwA \Q ko AjB{ BB
AoM BB ,SwA T{ Jq {B A /SwA B{Ci BB

BM Ako ,M An BjAj{B ,o~ {B ,|ow {B ,T {B


A pA B kAk{ S7a M BkM BkAo BK Bkjfoa
oM o;w pA kAi ow ,o~ nj)k |i An ji k{S7a
BBdTwA BM B /M An BM B BBz B oj w pA ;(kqM
 SwA v /yB ,k njB o BeA ,yBA ,xABv]oM
pAkAyUC M KMn pAkAyUC nBT7 ;k BpBM An B{B B
A
nBT7 A /SwA SBL{ o~ pA nB jnAj An xji { nBT7 A /jnAk
nBT7 , M vU nBT7
/SwA Mo kM A M Tz M

vB; B KoU BM An L] j `C ,oj nd nj /Bj ,BUA ,BjA ,WdM


q oo pA UB]nj ,k WnqU oj nj An z `C ,k
nj \ M kzhMRBLY nBMj oo Bjo SwA
 k woU An Aq oo B q o Ni j onB /B / d
An vU nBMj oo H BA ,jjnnj An Bka
/oM wAonM ,Wz ,BTwn kp M ,j M vU ;k woU
joL d Bka
,oUjoTv dKw nj [Deleuze, Guattari, 1987: 88]

B BZoM nj BzB\ ;BzB\ BM SwA Aoa nBn


BL \ pA BU kAkz ji jo oM nB~e kAjo Sw nUAoPA
,7v nj /Sv o o nj zB\ oa /kBM BA nj joBMBM
A oM SwA TL A7v /SwA zB\ 7v Tj 7v
/7 S ,Bv
M WT o MB; nj nBU pj ,SA RBMjA wM :BB nj
SwA x , x /B A/SwA oA=oA A;kAjBTvA 7v 
M AU An BB nBYC kj Bz k w BC /U Tv
/y
Bov7U ,Lw wB{RBA oM TL Bov7U /jAj ;U ov7U _
SwA A BB nBYC pABC ;U /L A pA Lw Bov7U ,XU
pA MoM 7v BC o pA / qBT zkA o7U M B{jon pA
T{Aj q] w zkA A /SwA jM BpBM zkA oM TL kM M UA
RAlMB Bv keA C rw /oM B] B Ak~ 7 ,rw :SwA

23

22

wnB ]oT k

wnB ]oT k

ew kk] Bo BU SwA k{ BA M ,SwA ]nBi B


/j{ Wi kk]
` pAkA M BvA A M BB k nBU pj
K Unk ,T{ {B ,kv B; nj BA /joM [n UnC
An p o A BM RBLUB L pA BU kv B v M A /SwA BK{
kj Bz nBU pj /jnC Swj M ji RMBU BUA nj T{ AoM
L ,SwA k{ AnA xnkQ BM BB KMAn pA BU ko ov7U TioM
Jow An ovQ RBBA BjAkTwA SwA oB Rnk nkQ A oM
An oUnqM BT]AwBw Bo ne ,nkQ uQ nj BB ,SwA jo
kj AnA BB pA BC ov7U /SwBC nAqnB B q] nkQ kM
BB ,qn BB M ,}hzU B C ,T KeB BB
BUA nj oM knAj Bo /SwA wBw BT]A Bo B o `
pA Tot pA nAjBow ,wAonM ,v{B :kBw Swj kv
 jBw o A uQ /Tv{nBC TvBww M;A Bo oj Tot
Bo /SwBo A B joL BjnC BB nBYC\ M AU
yhMBn Bo ,nAjBow ,UAonM ,Tv{B kjB;
BM A ao A /SwA |Bi yhMBn Bo pA BB ov7U BA /M;A
An ByL] A Be BA ,jnAj k TvBww Tv{nBC ByL]
jApC ,kC BLj M A BBo BB `C /kAj kk] jB;A q] qa
oM Bo Swj ,nkQ Swj B] /SwA nnj An /SwA Bn ,Sv
rw M BB nj X A SwA A nnj An /kwo C M ,kM nj
BB BU BBTwAj nj An /jnAmM qBU hw rw hw
k{Ae X k{oj W ot pA k{ BBo B]C /j{
jABi WX pA BU j{ oze no ,< gv> nj /kMB Swj nnj A M
BA /kj ] yBUA Bi B nj A /joMnj nAjA wAonM nAkTA WX
oAi W ot pA o e M A /k xnBTo nBMj PjA jB;A BBU
nj BU A nnj BA /jo jABi otBiM k jo j{ MA
 Tv zow kB{ B]A nj /kMB W;dU SwBB BBn

oUoM JBM nj B M AB; nj pj /SwA jo v C B A onj 


S M kp kBwn T{ Tk> :k BoAC RBMjA
TK BjA o A nB A B\A BM /< SwA ~h{oM Rnk
/T{ ji M k{BM TK An k o ,k jn An o M
T{ To AoM kp T{ M Swj jC o A [Deleuze, Parnet, 1987: 50]
xA~h{ kp nj /k{BM T{Aj o AM SwA kv /Sv
/nqM Sw M /Sw M SwA TK A T{ nj BA /k{BM k{ jC
A ,BMp S A ,M o A ,kv k{ A / oCjB{ Tw
L Se
/(charm) Se jnAm An ywA pj jpBw An qa ,p

S{mow B M kp /SwA T{ L Lw
 ntB /SwA kp
/SwA now Sw ]T Te /Se T{Aj kp /Sv
kp B Se BM /Svp Bo BM KoU kQ jB\A BA Se
Se Tk o A /Tv nj oMAoMB SB; S]B\ BM / kFU An
Tk A M kwn AoM /SwA T{ Tk ,SwA Sw kp
nj Se kj B\A T{ nj An nB B Lw /k jB7TwA Lw pA
Lw /jo ji T{Aj S /ji BMp nj S jB\A Lw /kp
/AoQM ke BU C kBwn ,C nj iA ,BMp T{AjA S M
ji BMp nj kBM B /T{AmB]oM AhTwA N; C pA /BMp jon Sh
M T7hw Lw /kM ji BMp M TA joMnB kBM /{BM BMpj
BMp nj BBn B ,koA X T7hw /]nBi X ji BMp
T{ ]nBi BMp M nqM RBMjA> :k SwoQ /ji BMp q]
HLBM j SLv l o~U BeoM B B ] o M /j{
M B SwnjB B]oU nqM RBMjA njBA /SwA SwnjB ]oU
BMp M nqM RBMjA [Deleuze, Parnet, 1987: 5] < /j{ Ti BLp
boK k{ v B]A nj /SwA Lw o oU A /j{ T{ ]nBi
T ,k{ nqM T )kp Toe T oX A kC pA z jo /SwA
,jo-k@U /SwA T*A k{
v ,Se nj ,Lw njBA /(jo- AkQ Rnk*
,jnAj BMp S v B Ae B ,p ,Aj ,`M AjA jnCnj

25

24

wnB ]oT k

wnB ]oT k

kLU An a pAn A /SwA vAo nBvM Akv BUBM rnr /SwA


/BM nj za ,BQ nj zz ,nj nj njB BM ,jo RBMjA o] M
Bo X Bv An SA RBMjA BA [Deleuze, Parnet, 1987: 46-47]
oB B kAo]qT RBwA ,vTwA RoMAn ,jnB tBU
un /^A /j ,o B]o ,|o ] ,o o SM Bw
BM KMAn ,y] ,nL ,k{ ,S q Bz qa ,BA nj /kv
A M ,B oAC RBMjA /k Wi kk] p BC /SwA ZnBi
wM Tn ;k BAoZ] Ki tBwA oM ,SA RBMjA pA A
pA kBM qa A M po tBveA ,JoM nj A o{ oz ,JoM
/k oM o nj An jnB tBU [Deleuze, Parnet, 1987: 37] /S{m C
Bue pA B\ BC /kTv Brw B BjC A BS~h{
AjBA AoTeA B]A nj /oZT Bue pA M ,TvM /kATBRk{
SwA jo nBTo }h{ nj An xji A KLw A M /jnAj j] jo M
Aoj xji A - o^Bi A M M ,j{ TiB{pBM }h{ A M
C pA keA uB{ k ;U < keA BuB{> nBvM Rn M An
nj B\ A ,BTvM A /rw kM jo /j{ TiBw KoU C B A
SwA - BvB{kM ;k- S-oe vB{kM B uB{ pA ^ii ^
B] A AoM An B S{ow jnB /k{ T T M B o M
X Bo B pA ,Bue pA Ko BTvM A ,jAoA /jo o nj Mo\U
[Deleuze, Parnet, 1987: 40] /kqo o* pA qo nj ii ,pAoQ pA ii
nBTwoQ BwC oMAoM nj BU nj T kn{ jo pA nj M Bn Bo |A

,B{BSeAq ,ozM BB RAA> pA B AqTA SBe nj kTvA


,jnB ] < /knAk j] nBA /jo nAo B{B{iB B{i
< AoTiA nB> Be k Mo\U An q oo pA TBe A [14 :138
wBveA ,jn yQ SwA nAw Ajo oM }h{ A tBveA /SwA
nA{j p M kCpBM ABL{ SeBw ow a pA uQ> nAkBQ kp SwA
qaB kLB pA{BM yL] a pAB C jo nBM ATM nA{j SwA
pj o M ,q oo A AoM [1 /| ,B ] < /k{BM kAoU ozM

/jq oM M An wBw BT]A UAonM BBka nB pBw kAi


/SwA Soe nj oj AK M AK pA TwQ jomQ An jB;A
BMp RBMjA /SwA RB7T TnBT oLU BM RBMjA pA nBU pj oLU
/SwA wBw C LU M RBMjA SwA wBw AkkQ BMp /jo nB M An
/Sv oM nj qa jAjBz nAqMA /Sv SA BpBM nAqMA BMp
jAjnTwj joe ,BMp BjonB pA B BMp /Sv tBLUnA w
kA BMp joMnB M B B /SwA e B BMp
/SwA
M AoMBM /k{BL e ;Tv Rn M T Te , MA An RAnTwj
/k oo AnB /SwA e MMA ,B]nA BMp
,nBU pj oLU
B kA BM SwA nB jnAkBTwA BMp BMp
A /k nj q o Ni pA AnB
jot TAodA A M An BMp B BdA RAoZU jnAj nB ow BSMBY
A nBU pjTLA/Sv S oX ARBMjABMpH BMp A/k
RBMjA oUoM JBM nj B; nj pj BA /kj Bz B M S oX A RBMjA pA
S oX A RBMjA pA A nt M An vAo RBMjA ,BoAC
a> BpAn ,~h{ Bv onj /jnAj ]U BA M UBMjA /kAj
/k U C M SwA qa BLj /SwA Bzn Ao TwQ /SwA < oX
vAo RBMjA nj> /SwA BB BMBM BLj B] jjooM j M HAj
B C pA ov7U { knAj a BpAn z B7 BS~h{
qa o M An B ,jnBM B jB M An oj qa z kBM qa ,jo
,nB o{ OjA jB M BA TA OjA oX a pAn jB M B /jpAkBM oj
T nqM pAn /nqM pAn BM yk{ nj ,yk{tvdB nj ,xq o nj
oj SwA A {BM T{Ak joBQ AoM qa oj U SwA
kLTv ;kAp n nBM j ov7U B /< k |nj An U kAU v
/yz
/kioa BMBM BB jo oM TwQ SwA a pAn z Aj
M nBA  nBTn nt / jCpAn An ji TwQ B
 nt M a pAn /Ak{ nBMw pAn pA nk;a LM B M
7 ,B /U /SwA nBqoQ TiA joj uwnB M ;U MB
KwB BjB{ A ,yz B NBQ SBp M BnBw nAqoM AoM 

27

26

wnB ]oT k

wnB ]oT k

BL nj BnBTn A ToyQ SA /k{k AoQ k{nlnl


SA/SwA S oX A/SwA n /SwATiB{ /SwAnqM ,SwAoa `C
ov7U /SwB ,SwA Aj /SwA rw qa C o jo UU k AoQ
TwQ ov7U /jnAj WU S oX A M ov7U /ov7U o Mo\U SA /SwA
RBMjA ,o;Tv BMp ,o;Tv SA /SwB ,nkQ ,OjA]Sv] nj
kwn BMBM pA Tvp An BMBM SA /jo jBQ ,Tv{nj An o;Tv
/o;Tv BRnk B{ kLTv BM jBTAnj SA /Thn o An nAj
/SwA TA B] pA A BnBToQ pA jp o o~U
AB] ,kC n{ ,B;n pA zT AB] B Tv BvA n
jMBvA q] oj kU _ kM ,S ,jABi ,SB kM
TiBw oj nAqMABM B oA pA SwA o~U H A /( homo tantum)
B oA/SwA k{ ThCHL o;U C sBM L o~U BsBA ,SwAk{
Swnj /jo miA B] Uo]B pA An yo jM M;A |nAkU nj
pA An yo kjM M;A |nAkU nj zM Btn ntB
joL pA { j pA ;< B] owAow BnBToQ> pA ,So B] BnBToQ
vUB AoQ nj S{Aj ow j jp o Aoj AoMBM /UB;Lt
kBM An vUB AoQ /vBww wn { nj oj k{ oB B oA
 BBvA ;So o nj BvA , B] jB\A AoM {U A M
nj An ji jM AnkQ bn \] MoM 7v /k Wi An ji
jM jo W;d B Rn M BwB{ rw nj S Rn M B]
nAo An ji < qBT nBLU> jL MoM 7v A MB; nj BC
bot M SwA TK , ,woA B oA vBTAkBvAoU ?jM jAj
SwA oAq\A\ /SwA kAo AB] /B] A RB~i
 BU S{Am nB kBM An yUBK Sv pBQ ,B] A /
o SwA oAq\A\ M /SwA k{ n~U yQ pA  ;j{ TiBw
Bw Aq\ KMAn /SwA Aoj BM KMAn nj BA jnAj An xji xpnA C q]
/ww Ki |odT B; Byz pA zT oAq\A\ /nB]
n7A tBL /SwA RAo; Tw M /Sv \] B] A nj S;;e

B kM nj k k; An A ao M Bi /k{BM < Bi > kBM Bo


JBhTA ?Sva SBi A Bz /B] o;Tv BRnk M Bi /jnAj

JBhTA ?Sva JBeA AkiB B /k{ ji Tk


JBhTA /Tk
C tBwA oM AoB B pA oQ B]M ,k7w ,jM
BK{ o~ ,JBhTA A nj /nB{ ninj pAkA M kA kB B
T Tk JBhTA A /SwA T7 BUB BM xAKMAn yTBi ,JBeA
[Deleuze, Parnet, 1987: 42] /SwA k{ pA kAo nj ji jojnA
pA Aki kAjooM n Aki pA BvA /SwA Bj Toe qCSBi Soe
fn BvA q oo ,SwA q o pA Ki Boa pA Ajon nj /BvA
A ow AU xAt BAjoow BM An nB o{ OjA
/kj
/SwA B Bw
jrAoU B ` T7 M OjA BA /kj Bj Ajon

Bnj ,kAjooM n Aki pA BvA kAjooM n BvA pA Aki


tB;U WT k /SwA u BTwAj ,SwAMB BTwAj A /SwAWT k A
FT jo B ,ok B ,JC p B Ak] Ni /SwA q o Ki
wBe WT k /t |oU ,Wz |oU ,BBnj pA nL Ni ,xAjABi
|nj Rn M An C vA RBMjA SwA Bn Tvh M jrAoU
,Nv B M Bi /SwA Bn A S~h{ Bi /Bn BM A M ,jo
BAnAj SB k jB{ /jB{ BM A A RB7U SwA A /o;Tv M
/kk] bot k B /}hz o T{Aj B /SwA k{SLXU
,kjB{ MBt yz /SwA joL k{ pA M BA ,SwA kC pA oQ jB{
ji B BvBn SwA jB{ pA oQ vAo Bn> /SwA Bi o
Mo\U BA
[Deleuze, Parnet, 1987: 41] < /knAk WT k BM AKMAn BC /kjB{
kAo SA /kTv 7BM j] BSA M SA
S |oU /SwA RB7U SA
/SwA oj Be nj TwQ s /SwA

/Sv nqM o MB; nj nBC a o B M SA /SwA


/SwA B o] SA /k{BM Ak vU ] Sv |Bi wA SA
,k{a ,k{ q] SA /SwA nk~ /SwA /Sv wA SA
/k{ SA /k{d ,k{TiB{B ,k{kkQB ,k{oaM

29

28

wnB ]oT k

wnB ]oT k

nj jnAk j] nqM jAkTwA RBMjA A nj a /k xBi An Aoj SwA


omQBSB; BnB B]A nj /jnAk j] Bk; AoM B] \T
nj /k pBM ji AoM BQB] BC pA k;U BM BB kv jnAk j]
oUyM SA RBMjA gnBU ,knAj LM C oM nqM BjAkTwA UBMjA
RBMjA nj BA /jo An nBYC ji B] Bkv oYFU /RBMjA ji BU kMB
jo { RBMjA gnBU ,jnAk j] nqM jAkTwA a SA
yTBe /kwB{ An RBMjA A BC /k{ RBMjA ji ]T jo
/kj;7 jo M SwA TK RBMjA A /k{ yAk k
M B BT{A ,jnAj j] A `C a /jo BzAkMA kBM jo
a BBT{A ke pA kj B\ B{Aj SwA xpnA B
nj `C> /jnAj ] B] nj j{ ;U RBMjA BAqwB /kn oUAo
j] M BM nj An no Aka pop ,jnm BQ nj nqM RBMjA
jnBTwj B]C nj `C /kTA B7UA B{n B nj B]A nj ,jnC
B kp o v pA oU qa B]A nj ,j{ K] An Anm
[Kafka, 2002, 322] < /Sv

K; A M kwn AoM BA /SwA pjU /SwA ;j B] M ,Sv


,B7{B pA AB] M An ji B] BU B
BwB{ rw SwA p

M jBTA /knAm An jBTA SiB{


B]M kkM oAq\A\ AnjAoM

 BjLU /k] qa j vUB AoQ /BvA Bj


;j{ BBQM jBTA k JBLwA jnAm BvA oMAoM nj An BvA
pA BA /Aioi nqM Wz nj BB] dA A M {B] oA
 nj k{Jl pA kLva BjLU M oj T kB a BB] A
Ak M TBSwj /SwA B{< SBA> kB `C ?k nAjji
wM T /kp Bnj M ,kTA An M jC j{ Be T N; 
Bnj o7w pB /j{ nBPvn /k _M ,jn nBTwn pA nB kp
/kwB{pBM BzAk pA An BC k jnioM oj AjnBnjBM /j{
RBMjA w k oU An kk] Aoj un SwA A
/BQnA dv BAioi ]nBTwn iA MB; nj SwA B oA
oM B] njAoM joBM /SwA nkQM Bj joBM BLj ,Aoj A
ii jo-BLj nkQ Bo~U jo-Ao /nkQ - B] BAo
nBMnj `C /njAoM jo o ,j{ oAi p o C nj 
A] nBMnj BB ,k B oA RBMjA B oA RiA B]
BS{AjjB nj BB [Deleuze, 1998: 89] /k SA RBMjA a
RBMjA M jAqA B M ]U BM A - k 1911 oLBwj 25 nj xAApn
A M a oB RBMjA M SLv xji Bkj {n nj j oB
/SwA B C jo\v ,l jAjBU RBMjA oYFU SwA kwn \T
BU jnAm oUyM oYFU RBMjA W ot pA S RAotBi SLY A o M
nB An B oB SwA A k RBMjA A nB /nBgnBU
MjA BjAkn A /j{ A] v nj A BBnC nAkM WBM jnC
AnkQ M BjBU M k ;U wBw Aoj TAkA qM An
 XdM jpAjoQ BBKi nBMnj WdM M RBMjA A /jpAjoQ AovQ
kAU RBMjA A /SwA jzhM yhMBn BA k{BM |Bjnj SwA
Akv kB /SwA Bzinj BjAkTwA kB a k jB\A BoYFU a

SkMA Bp pA oUW 7 ` BLj M B k nAoU RB'U nj pj


oA 7v SwA gnBU 7v 7v /jM BMB C jo oz
C BL oM ji Bp BM k{nBn > :SwA BMB 7v M ,kMA
oUBM Bw pA pj SwA UnBL A < /kC kAi Bp AoM jo
A ,jo oz An ( Erewhon)nA A BLj M B k k ;
B k pj /TB oZU k{B]MB] B B\_ M ;oUBM pA Bn
AL] BjLU k{BM k{ zU ~h{oM jAoA pA k;T B] M
B oRoiC MBT An nAoU RB'U JBT tBwA A oM /k{BM T{Aj joBzQ
AnSA RBMjA wM :BB jn nj AU An e /kAj vPBQC
[Deleuze, 2001, 1] /S{Aj
a kC jn nj SwA BM T] pA ,SA RBMjA wM :BB
Be q JBT A /kTv A jo /jo a AkMA /jo

31

30

wnB ]oT k

wnB ]oT k

 kA /k oj An BMp kA ,RB 7U ,BMp d /jqn


M BQ M BU ow pA An C /jnAjA S M An BMp A /kARnk NMAn yhMBdTwA
/SwA wBw z A y ,BMp BM xnBTn j M /jnCnj xpo
y X /j{ jq BMp kBzRwM BTwC M Te B z
y X jBB]oM AhTwA SwQ C pA BMp jon Sh B /SM
/kp nB A M Swj SA RBMjA BTwAj BS~h{ ji B /BB
Te An jC UnBL nBA ,o]o] ,o7 /kAR BLj oUyM BC
nj LUnBM BonB TBe X /kBzM Aj Bz oQ keow M kAU
/< j c]oU> :k AkQ A RnBL oMAoM
T k{BM ao ,wo BMp Tv{nj BM T{ ,S BM T{
/k{qa ,k{v /k{Bz BM ;k{}h{oM ;SwA k{oj
T SBe A /o oU Toe BM j{ o{ o Toe BM TBe
k pA SwB Bn k BvAB C TB /k{BvAB /SwA BvA pA Bn
AnBM ,SwA jo dUB M nkQ ,OjA An\nAn UB jB{B
A /tB{S /SwA tB{TPw kv /jB B] M BQ A BM 
/An nqM jB{ /k W;d An nqM Sw BU k] An nBM BBz

Bnj SA RBMjA oUoM oM kFU BM SwA Aoj oRoiC


A] k; BM ,nkQ pA OjA pA ,rw pA ,jB;A pA q o Bn ;RBMjA A
BjC BT]A kC AoM ap SA RBMjA /Rnk NMAn k; oB
, oAi , njAoM , p ` BA nB nj BjC /SwA kk]
M kLva o oU Toe k pA Bn /oAi ,njAoM ,p ` M
nj SA RBMjA /nkQM B] /BT /Bjo\ /BJq pA TB] /o
T{ B SA RBMjA kv ;SwA AB] a ]Sv]
oB BBka A /j{ yBUA nj oM An BK{ Bo BTwj yiBzi
M;A Bo n w pA /n BA jBM BBka /k woU An
jB;A M AoM BK{ Bo n w pA kk] B] zU AoM
yBUA nj oM TA kv o SwA Ak A /Bka B jnCnj
AoM nBM }hzU RBMjAB]A nj / a ,k{BM BB a /j{
zU A q\U /SwA BK{ Bo n BB }hzU /Bnj q\U
AB] /SwA BoA Bn nj BA Lt oUBU pA RiA B]
k B An B  Rnk NMAn kM /WU n _M BJq pA
zT A] /{ SvBTwA ,Sv{B ,RAonM Ako
oBw BB nBYC /BJBeA ,BLUnBM ,B/B ,BAqAp ,BkM pA
BC /kk] BvA ;B~iM kABvA ]Sv] nj SA Bkv
Brw /k{BM poA Brw nCjB;A ] pA nB kAjC BAi
AiBAi SA RBMjA Bkv Aoj /kAkCnj OjA jB;A M 
NMAn /k nAoU An kA kTv o SA Bkv /SwA oUnBzM
M /kv Bo7w /kv otBi oUyM B7 /kzhM dU An Rnk
BC /kMBpBM An B{TnSwjpA B U BU kpAjoQ < oX a BpAn>
M yAnC BC AoM jB;A A /kMB An nkQ SB nj k nkQ AoM
njAoM B] /knkQM B] BLj M SA Bkv BA /jnC nBM
jAj BLUnA nAooM AoM Xi Aw Ho BMp kAj BC /RiA
BqBUBM BMp nj/ oB j nTwjB ,BMp nj /Sv Xi UBtA
M An nBTiBw A SA kv /{ B{C BRB7U B}hzU

MB
1.

Deleuze, Gilles and Guattari, Flix (1987), A Thousand Plateaus,


University of Minnesota Press.

2.

Deleuze, Gilles and Parnet, Claire (1987), Dialogues, Colombia


University Press, New York.

3.

Deleuze, Gilles (1998), Essays Critical and Clinical, Verso, UK.

4.

Deleuze, Gilles (2001), Difference and Repetition, Continuum,


London and New York.

5.

Deleuze, Gilles (2004), Desert Islands, Cambridge, Mass. and


London, England.

32

wnB ]oT k

BBoYFU

6.

w M Ajn

Kafka, Franz (2002), Tagebcher, Hrsg. v. Hans-Gerd Koch,


Michael Mller, Malcolm Pasley, Fischer Taschenbuch Verlag.

7.

Massumi, Brian (1996), A

Users Guide

to

Capitalism and

Schizophrenia, The MIT Press, Cambridge, London.

*B@{ jAp C BM kQ nj jqioM d { pA T{


BB] j] jMB pA - nj - { ;SwA jo( nj BB
pBlC TwQ - SwA BM T{ /jo { jo( ji
kAh qo /S(B kAh Swj BB] M B_ rw :SwA
*BM BM xji M SLv /kj B] T- nj An ji SvAU
z nA pA 2j]A BL pA od z kB
kkQB [Bd pA n AkA ,SwA o nAkA z ,SwA jBp B SwA TwQ B BM - o] ;zo* TiB{nBLU "o] "
/k- ji C
pA An C kAU qo Michel de Certeau, LEcriture de lhistoire (Paris: Gallimard, 1975), p. 327.

nBMnj An BM oTA pA T 3B{kn zj \ ,1934 oLBwj nj


AoM An j> :MBM C nj An tB RB A AU jo ozT BB
Lt Rn M nBYC A ov7U /jnAj j]BB nBYC AT k7
Bov7U ABAn Bov7U /BC LtAo ov7U oj
1974 nj (1) < /kq]B BB nBYC wBwA RB k pA Bv M UBA
,kjo BB nBMnj MBT T{ M o{ nBU u pj r T
Rn j M jC :kTo o nj MBz A An ji Soe pBMC K;
kj nAo BTvj nj An A B :kB AUB BB nBYC A T nj
/AoM BzAj nj nBTwABvQv RBMjA jBTwA , Rda
2. ontological

3. Jdische Rundschau

Bensmaa /1

/ oz ,hBz jB ]oU ,'v ` ,(139 )r ,pj /8


/wnBQ JBT ,T kd ]oU ,BB uTAo ,(1391 )t ,fBL A /9
,v AoMA ]oU ,kn{ jo pA nj M ,(1381 )uBU ,jnB /1
/ oz o

35

34

BB$oYFU

BB$oYFU

a M kAi B pA BM LM AhM An BM T knAmM Svh


An B kAi ?Sva k A `C o] :zkM BB nBMnj qa
a BM SwA nAo ?AhM B ov7U Ho Mo\U An qaa jnAjA
BM wnoM knC jB M ?{ NLUo !jp M T{ {B
SwA k{ en AodM nBaj UQ :j{ pBMC wBw SBe BM
|nAk pA LA /k{ BA kBM Tj jBwA BA ,Sv toTwj nj AoMBM
knB BA ;kAkBnj LUnB AknB ;k{ BA H ow SwA p Sv
|nAk /SwA k{ nAjoLi pA A{ B M kwn An pA ABQj
A M An AnA ,jnAm UQ JAi BUA M BQ jovi BM ,jo An
Swj ,kqM Q CM UQ /k BA An BC k xnAjA kj
M ,kj A M A{ An nAk ,kwn o M ntA
LUnB AknB T :SwA jBTA B7UA a k{ ]T /kBA
o BQ kMBnj jpS7{ ,ko Swj M An Am |nAk B\Aow
B AoM A{ M BM /A{ :SwA kz BA oUyM B n
:kj AjA ,jnAj SA nBvM

nj y{ BM B BMBM BB BSAn M A jAjNMn 1joPjA BM


,wBw jBMA LKAkMB UBABpB M Ajojkd
nj Bi B; kzhM jnAj j] xnBYC owAow nj rkA iA
pj jon BM jon M A Ao A /C M RBMjA gnBU
/SwA ]U ninj o M nBU
jn j o nj Tj pA ,Ai SjBM An BwnoM A pA Ako T
rkA
wBw 2jAjoTwA An C AU `C pA JBT]A AoM j{ To

3 nBU pj `C Aj M jBTA pA JBT]A kB{ B kAi BB


4jj {B Aj M jBTA ;{ jpS7{ ,xkB 3Shw
j o nj B /oM Bo ,n\nAn ,Bu] ,BT]A RB;Lt pA Ko
5KjA M BB kLU pA JBT]A AoM Bv y{ nnjn An ji jn
R; k kFU An TB M pB oM j o /MB oj nqM
k WLK B nBYC A BM An kk] BAn Te MjA 7v
BSAo pA nBvM knBM oM TvMM pA An BB nBYC BkAi
/kAjnC xj] M ov7U

A jB kB ,SwA B(B- nBYC n; pA yQ kw j M pMo - BTwAj A


/SwA B(B- nBYC B kB nBYC A nj BQ B /kwn oq M nBYC
B(B- B] ,nBU oU v( n B\BUA Bj ,jBwA RAnAjA Bj
owoiC jo w An qa - JB-n nj BQ A{ /kpBw An
(p. 112) /SwB(B- /B- B ,kB Bi yTwj

C ~hz SwA {n pBMC pA BB nBYC pA BM "yAi "


 kMBM Bow kAi SwA A nBU pj oYA `
Soe BM An xnBYC B ,k 1 "nAjB" An BB "hU " kAU kAk
 Unk ,nkQ B]
,SwAki B o~ :k ov7U TiB{ M TiB{B pA

Bn B] ,SwA TiA ,SwA JAoKA ww


:SB Swj C M AU

1. "qualified"

M jn o A tBwAoM /SwA BAn xn tBwA OjA k( nBMnj ko o ; Oedipal /1


BpBa SwA J0 Tvh3 njB ;j{ Ak] njB pA 7j33 SwA T8 SozMB kp
BU 7j3 /SwA BpB hwBQ njB 3 SwA U A nBaj 7j3 BA /k3 n An xATvp
BT]A Rnk8 kB AM3 SwA nkQ A /j{ nMnTiA kkUBM 3kAAn A T8
nkQ B BT]A Rnk8 BM k3 7oU An njB kBM 7j3 /jnAj Dnj 7j3 pA An njB B8 B M
n~U B /SwA Ak( BMSLvnj JoI wBwSwZA PjA nBTiBwA nBU pj o pA /j{ S
B /Ajo3 7oU An k{sMA a Ak{ tB B nkQ o8 B8 B] jnA 3 3
oMBiM a TvPjA BrwB /j{ n~U TnSwjpA sMA zB]B Aj AM oA SwA PjA
:/7 /n /Aj RApB\ ninj An ji B B {B]B8
Claire Colebrook, Understanding Deleuze, Allen & Unwin, Australia, 2002, p. xxvii.
2. recuperation

3. hard segment

M qa Svh oU nj /kj nAo8 qn oU MB( nj An jj oU nBU pj ; binary /4


j qa C /jnAj keA Azn A }hz nBLU qa o /j{ dU zn ,A
oU /SwA JBT3zn B]/SwA B]jpBMJBT3 ;B] JBT3 / "j{ BUj "/SwA C ]
,SBe j o nj /ysQ nj {n SwA jMpA A{ qn oU /kwB{zn A qn
Z( ,\ Z( /SwA n-1 qn oU /k] An KBI B oj /k nB3 An A oU
A
,ko ,jBTwA ,nkQ ,OjA ,BTAkBvAoU ,Aki kA zn ,A oU
A
/jnAj
SA
Bka
Z(
,S]

/jnAm nB3 An rw ,B8


5. litterateur

37

36

BB$oYFU

BB$oYFU

Bz k{ , nj :k SMBY kj Bz An A k{ So o nj


 Sv A A k yBBz cKw nj nBYC A kj
TiAkA nB- M qa o pA oU M ,Sv A BU B ,- ov?U An BC {M
,SwA yU~d M TBSwj AoM {B ,Mo\U {B MBXM C
pA LA B T{ {B ,{B A TLA /SwA a q nj Ba
BwA pA Ko kAk{ TiBw B1Bka pA SwA T{ B{B

kAi BM SwA A oUoo T BA /oM SwA C Bgv


k NLUo AjBM To{ yQ pA n BMB;UBM nBTiBw M AnBB nBYC
!< SwA y B x pA n ,BnB BToe A pA kM> C nj pA
w pA BB kAi /GkMA /kAj kBM nooM An nB A BM
BBSwBw M BC TA oM SwA TL nBU pjw pA BM
> SwBw A ,S7 kAi ~7UM nBU pj B` BA :kj
/< Lw SwA hU
BKwA ,BnBTwj ,BB ,BQ pA LA oU B BM
B ,XU ,Lw ov7U M qo ,kAjo oQ An BB T B
 kAkM "utA " v pA An BB A M A :j{ wT AnKwA
B k gnBU Ba Bj An A TwA ,jnAj ji SzQ oM An p o
A M nKwA M wU ,nKwA M joMBQ /kAj BB Te B oB
:k jn BtB An C [BM SwBB pA ov7U ] ,kA oiC

BA /jnAj nB3ow ojU BpBw nBTiBw jAkn pBM BM 3 SwA Bka ; assemblage /1
Bka /Sv BTvA e0A Bka /kAJlB3 BkM RBe0A S] A 3 S{Aj o nj kBM
/SwBqajnC nB3 nj jAjBpBw ,jo3KUo kAo M /Sv kBpBwB pBwKUo
nAo8 nB3 nj kM 3 ( BQA k RB08 X) Svk{U L8 pA ByhMpA A\ Bka
3 pA RnBL ,BM Bka a /k3 o(d ( BQA k) An k{n~UyQpA nBTiBw BU k{ jAj
,wB{ppe nj /SwA o8 T{Aj k k3 BM An S 3 ka pA K3o SwA
SBe nj BvA knC j] M An |Bi 3 j{ qMA BvpA o M Bka
a nj a k{jMB j] 3A M jnAj TvM jAkn A /kATo nAo8 nB3 jAkn
pA ioM Z( a ,Sv jAkn oM TL B3 TLA /SwA k{ se B]A B Bp ZAo{
oBt A nj Z( Bv A BA /kAT{Aj nAo8 S8 C nj Bp C nj { C nj RBAe
wB{BTwBMnj Bka /k3 BM An Bi BS~i 3 knC j] M o BC /k{
/knAj nBTiA nj 8BUA nM M An 3oTz BTw3 SwA BvBnApA o BM wB{oj
nB3nj 3RBT k{BMBqaSwA oB A /SwA BoB pA A\ BkauQ
op pA wB{BTwBMnBe nj 3 opn kpBw X /knAj BM|Bi A0MAn ko nAo8
BM An qa B{0MAn Bqa pA \ A ///BB\ ,cot ,Bp3 /k{ jnC oM 7 Bi
Z( Bka /knAj UAoYA RB3 HwkpBw An Bka 3 oB BA /An |Bi s ,k3
3 T8 BU Sva Bka M AU B /kj B\A 3 SwA qa C M Sv 3 SwA qa C
3 B0wA,p) k3 JBhTA Zd pA An oB BBka /k3 a Bka M AT
An BkanBU pj /knCjo nB3 ~hzooM MAn BC ( k3 nB3 BC ooM pA Bka
k{ kM jAj BpBw ,k{ TooM kp Bo] pA 3 k3 (U Bs BjLU pA A\
xAkMA SBe A nj Bka /SwA jAj nAo8 nB3 nj An LM oA ~ oA 3 (oM M ;SwA
3 kM An KwA o\Q pA jnAj 3 SwA a3uB Mo\U AipBM kp pj 3 BX /SwA ojT
3 jnAj BTeA KwA A /jkM q{ M An KwA kAn jni p BMBinj KwA /kz3 An wMA
,( knAj BM |Bi A0MAn 3 BqapA A\) kAj Bka An d A nBU pj /joM
BM 3 Bza:SwA C pA zhM 3 SwA Ak{jo Bka pA T nj B UAoYA HwBA
A /oI jpBQSwj ,jniq{ ,w BnBM kz3 ,nBvA ,jMnoj ,SwA k{ TvM kMza
pA yM qa o8 /kAo8 AnAj BBka /k{ oj C nj k3 ow Bka nj RAoYFU
o8 ko KwA /( BTwj , S , Bi) knAj BjA Bz BC /SwA B
A /k{oo8 nBMj kqo o8 pA /k{d TiBw /kTvSMBYzBo8 /SwA
BA Bqa pA BB 3A oM BBka /SwA Bka BM k{d k{TiBw kAo
/kTvq BBzpA B ,knAm BC oM{B BBka B nBU pj 3 kTvBn{
/k3 zMoRAoYA M An BAj 3 SwA Bv]oI ZMAn "B " RB3 BnBT B{Bka oB
kABqa Z( TiB{BTwBMBBka /kB BM ] Bka An L] A nBU pj

omQBtB* A M pBM ,SwA A j] p - niwA Bj Te


niwA BM An nBTwn k -Swj - Aoa ,SwA oUA] B(B- B] pA

Ko BB :SwA A {BM i T pA BU B o A BA /kj


( pA k- FU ; p. 117 ) jni An nBTwn ww
A A AoM /j{ vU nKwA M joMBQ ww M BM ,
BB kM k WnqU BB nBYC M An AnKwA B kBM A kT7M B7UA
pA BM /SwA Tw B] AoM w nKwA X Tnk AoM
1xAA Rn M kBM AnBB nBYC k{ ]T jM BB "BkAi " A
:SwA A kB8 A BB3 nBYC kAi nj 3 jnAj pAoMA An o Bnz nj njC ; literally /1
T oMTL BB3nAkT8A /B{PSwA k{ njBBM pA 3 BMAn qa_ ;3JBve8A An qa>
k BB3 T8 A k( M < /k3 3 kAU nAkLB] coe M coe nAjB Z( /SwA
3 An T8A kAh oA jC BA /k3 ( An kB8 A ,jo3 (U "8A " kBL An o~8 pA kwn BBQ
SU/B3 cp MkBM v33kLv`Mk{T BdpBIC nj 3 T8A MkBM kkMSwj pA jBTvA yn
C nj SwA nAo8 3 BTwn> :kwoQ /B3 , o~pBIC nj 3 joM kjB An S8A A kAUjo /k{BMjp
jnCjB BTeA 3jM8A A /SwA kznBgeA B]C MA BTeA nA pA < ?SwA A {Ajoow
/kwn Bi (TwA M j{ S(U BB3 nBYC pA nBvM nj ,kAj Sw UAnU T pA
Theodor W. Adorno, Prisms, MIT Press, 1997, p. 246.
:/7 /n

39

38

BB$oYFU

BB$oYFU

oZU kM AU (k oj HA An xji ,jn o7w M ,kp


T BM /SwA nB nj T nj jo |nj BBz SB nj jBM
s X ) kj cU An BB BU BBTwAj jB~TA S k{
BB nBYC L] A M o~Th nB{A M ,(xnBYC "BUB " "qCkjoU "
pA An 7 A A BTeA /k boK An 1Swr 7 BM /k B7T A
 jnAj B M nB{A ,qa o pA oU A jq 7 ABA /SwA To S{oM
BM /jo Ak] pA AU oj An 2hw rw hw rw C nj
k tBLTA An T RnBL A SvAU MiM BB kj Bz
[< /Tv MBT > ] "Mon livre et moi ne faisons quun." :kM
pA (RnBM ) [nBrA ] lexeographA M kAi ,oT pA nAqMA jo Ak]
,L{ ,4qn {B A M BC /SwA B 3Bv AM kv
BBQM AMo\U njBSLXU ByAn ,BoU BSoe pA kUnj Ao
BU ,xkB 5AkA kM kM nBU pj kpBw An qa BC /kTv

nBTiBw M An BC AU BBz B
B R~d

(AoM B A) 1 M HTB B ,BTAkBvAoU Aj M ,jj


/SwB o
pA B o nj SvAU (jM B{C ko BAn BM MiM ) BM
T BM /k JBT]A ( pj [RnBL ] ) "BAn nBMSBv Bov7U "
,kj nAo KtBh An nkQ BC nj BB jpAjoQ nz BT M 
pA nkQ BM KMAn nj BB `C B jq kQ kj Bz BM
jnAj j] oj Tot pA wBw B "Bka " k boK Tot
Ba /k U An C SwA jM ovQ nkQ KMAn pA oUAo "pA " pA 
:k
B M Swnj ,jnC B\ M An A B /k- U An RApB\ nkQ
AU jBwM /SwA [ BjAj LUnB nF AoM - {
; p. 113 ) /kTv BB za nj AnkQ B] RAnAjA Bj - kj
( pA k- FU

BA /SwA kAh An B k /B3 M tBMBnBM /kAj RB3 AQoT3 njC An Swr ; gesture /1
B j{ kM B] pA p /kwB{ An 3 kwoQ p pA /B3 /k oj qa yBza
jnAm xAB{ oM ow BA ,j{ Ak] bBv pA kAi Ako /jnAk k `C M 0Mn xAAkpoQ
/< k{BM n] kBM B> Swr :k njC /k3 (e A o3 nj An yBSwj
Adorno, Ibid., p. 248.
:/7 /n
k3 }hz An v3 hw rw
; subject of the statement and subject of enunciation /2
tke ,k(T x pA BBg8 nj A /k3 FUBC pA xAjBTwA oM k3 BM An BnAq 3
yqB] AU An A 3 TBe hw rw AM /j{ oBt ,3 o ,p
(A Thousand Plateaus, p. 130) /3 tBveA /z3 u /p k8 /oM [n /jo3
An U ,nkQ ,un ,wB8 AM BA ( hw rw) 3 7nj An U BvA AM
/( hw rw) 3 d
k& ,RnBM n :/7 /n < Bv kv> nBMnj oUyM RBMA AoM ; scriptor as subscriptor /3
/39 /| ,1368 ,onqMRAnBzTA ,YBI (Ukd ]oU , ov'U
4. rhizome

kM B Bka n /kATo A UnC TC pA An b0A A nBU pj ; body without organs /5


vBnA kM/SwA AkA opA nB AoMBM/SwA yhMRkekBpBwA ok8B 3SwA
A 3 SwA d /kj kQ M An AhB B oB 3 SwA kM AkA kM kM /Sv
M kk] SB C o 3 kpBw kk] BK3oU kwn M ,k3 S3oe C nj oB
/kzhMBka
rw kM kAU jo 3 nMB /SwA vBnA kM kM M nBU pj jq AkA kM kM
dU kM M 3 SwA B pA vBnA /vBnA kM /k{BM AkA kM kAU q kM ,k{BM
3 jo {T8 AkA kMkM /pBwrw jB(A ,kMBA AoMj{ d kM /j{

"tnj " ,

BB nBYC pA T{AjoM a A pA oTo KUoU A M


RBMjA SB M AU An nBYC A /kAkzAn nBYC A SwA A BM
MB; nj nBYC A /kjnj U j xomQ M jo C ,jnCnj
k{pBM B Bq jo Tvv B o MB; nj k SB; bKw
B&n3n kpB N; ,k Mo\U AkMA xoMAoM nj nBYC A B
T{ nj A zioa " kpB M ,SwAkAi kk] { B kk]
T7B /kB BM jM B C Mo\U pA kM jo SwA ( ow ) "C
Mo\U M Swj nBYC ABM ,kAi pA jziB jo )An Bkj oZU A SwAkQ
;k{BM BqaA BC ooMpA 3kTvnBT BBkaMkC oM 7 Bij pA 3
:pA ( M /k3 |Bi B\ M kLU An B\ 3 TiB{BzB
Gilles Deleuze, Key Concepts, Edited by Charles J. Stivale, McGill-Queens University Press,
2005, pp. 78-80.

,t(8 oz,T{ xB\{ kw ]oU ,1 /Z ,BAn gnBU,ko kp :/7 /n a3uBjn nj


/17 /| ,1387
1. phantasm