Sie sind auf Seite 1von 3

Seinn Na Nóg Concert 2018 Ennis Cathedral:

1: Siobháin Ní Dhuibhir 2: South Winds


DD AA A BC AG E DD D // CBAG BCD’ AAA
A D’E’D’ C D’C B AG B C A C BAG EDE GG ://
A D’E’D’ C D’C BAG BC A D’ G’ G’ G’ G’F’E’D’D’D’D
DD AA A BC A G ED D D// C BAG BCD’ AAA
D’ G’G’G’G’F’E’D’D’D’D
C BAG AC F GG //
3: Ar Éireann Ni N-éosfainn Cé Hí 4: Clare My Heart My Home SONG
GA BD DEG AB D’ C# BAF EDB,B,C,# D EF AB B
GAB D D EG BA D’C# BAF EDBB C#D FE DD ://
GAB D DE C AB AA AFA D’C#B AA AB D’E’
AG ED DE GGG // D’C# BAF ED B,B,C#D FE DD //
BCD’ BAG BD’ E’
G’E’D’ BAG AB A
GAB DD E C AB
AG ED DE GGG //
5: Chill Chais 6: The Buttlerfly DANCE SLIP JIG
BAG ED G AB E’D’ BEGEF BEGEFED BEGEF BD’D’BAGF
BAG ABB AG A ://
BAG ED G AB E’ D’ B D’E’F’G’ B D’G’E’D’BA BD’E’F’G’
BAG AB A G // A’B’A’G’E’D’ BA://
BCD’ BCD’ E’F’G’F’E’ BBAGA BBAB D’BA BBAGA BCD’ G’E’D’
G’E’D’ BAG AB A BA :// B E G E F E
BAG EDG AB E’ D’
BAG AB A GG //
7: You Raise me Up Edel Vaughan 8:Percussion Piece Sean Nós DANCE
new song Ladies Cup of Tea (Reel)
9: The Homecoming (C natural) 10: Thugamar Féin an Samhradh Linn
DDEF G AGF G AGF GA BC D’ DD EG A AA B G A
BG D EG D CB GG AB A D GAB C BA BAG E
DDEF G AGF G AGF GA BC D’ C D’ CB GA D G
BG D EG D CB AA G :// ED CBC AG ED://

G’F’D’ G D’E’D’ C B B C D’E’D’


G’F’D’ G D’E’D’ CBBC D’ E’F’G’ F’
D’ F’G’ E’D’ B E’D’ BBCD’ D G
DDE G D C B AA G ://

1|Page
11: Adult Musicians REELS DANCE 12: Sally Gardens (C sharp)
SET DANCE DE F EDE FA B A D’ A B AF E D
D://
A D’C A B D’ C B A FA B AF AB D’E’ D’
DE F ED E FA B A D’ A B AF E D D//
13: A Mhuire Mhathair (C Natural) Song 14: Chris Droneys (C Natural)
D BAGB DGFE GAB G EGE D GABD’ B AA
EAGFA DEFG // GABG EGED D’B DEGABGG ://
GABCC EGCB D’B GA BG ED D’BGA BAA
GGABAA FEFG D’B GA BGED D’B DEGA B GG ://
15: Mick Carrs Barn Dance: (C Natural) 16: Alleluia (C Sharp) Song
Barefield School Leading Arr Elvie Miller

BC D’E’D’C BGBC D’E D’CB G’ AB FA BB BAFF


CD’CB AFAB CBCA D’ BC F A BB BAF GFE DD //
D’E’D’C BGBC D’E’ D’CB G’ F’G’ F AAAA BBB F AAAA BBB
E’C G’E’ D’BCA /(1ST) G B G BC // A BBBB BAAG AA
/(2 ) G B G GFE //
ND
F AAAA BB C C
D GB D’C#D’E’ E’D’CB C AF D FA CBCE’ D’D’D’D’ D’D’E’ D’
D’CBA B GE D GB D’C#D’E’ E’D’C(N)B C AF E’E’E’E’ F’F’F’ E’ E’ D’ //
DFAB CABA /(1) G B G GFE //
/(2) G B G BC //
17: ADULT MUSICIANS REELS DANCE
BRUSH DANCE
18: Seamaus Cooleys Hole in Hedge G Seamas Cooleys in D
BAB G E DED DEG F’E’F’ D’F’ ABA ABD’
ABA AGE ABA AGA E’F’E’ E’D’B E’F’E’ E’D’E’
BAB GE DED DEG F’E’F’ D’B ABA ABD’
ABA AGE GG :// E’F’E’ E’D’B D’D ://
BAB D’B BAB D’B F’E’F A’F’ F’E’F’ A’ F’
ABA AGE ABA AGA E’F’E’ E’D’B E’F’E’ E’D’E’’
BAB D’B BAB D’ B F’E’F’ A’F F’E’F’ A’ F’
ABA AGE GG: // E’F’E’ E’D’B D’ D’ ://
19: Inisheer 20: END Go Lassie Go SONG
D BBABD’ BBAB D’ DEF FED B D FA BBB A FA
EEBAB DD BAG FA BBA F ED EF GFED BD
BB ABD’ BB ABD’ D BA B D D D://
GG BAGF G :// FA BBB AFA FA BB AF ED
ABD’ E’E’ F’E’D’ B B EF GFE DBD DB A B DDD ://
A B D’ E’ F’ E’ D’B D’ E’E’
B D’ E’E’F’E’D’ BB ABD’
DD BAGF GG ://.

2|Page
3|Page