Sie sind auf Seite 1von 6

∂¡√Δ∏Δ∞ 4Ë - 4.

EINHEIT

∫·Ï‹ fiÚÂÍË! Guten Appetit!

ÛÎfiÚ‰Ô ÎÚÂÌ̇‰È ·Ù¿Ù· ·ÁÁÔ‡ÚÈ

ÏÂÌfiÓÈ Ì·Ó¿Ó· ·ÎÙÈÓ›‰ÈÔ ÚÔ‰¿ÎÈÓÔ

ÙÔÌ¿Ù· ·¯Ï¿‰È ‚ÂÚ‡ÎÔÎÔ Î·ÚÔ‡˙È

Ì‹ÏÔ ÂfiÓÈ ÔÚÙÔοÏÈ ÛٷʇÏÈ·

35
36
∂ÏÏËÓÈ΋ ¯ˆÚÈ¿ÙÈÎË Û·Ï¿Ù· / Griechischer Bauernsalat
Elliniki choriatiki salata
Wie bereitet man einen griechischen Bauernsalat zu

ÀÏÈο Zutaten
3 ÓÙÔÌ¿Ù˜ 3 Tomaten
1 ·ÁÁÔ‡ÚÈ 1 Gurke
ó ÈÂÚÈ¿ ó Paprikaschote
ó ÎÚÂÌ̇‰È ó Zwiebel
150 ÁÚ. Ù˘Ú› ʤٷ 150 gr. Feta-Käse
ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô Olivenöl
͇‰È Essig
·Ï¿ÙÈ Salz
Ú›Á·ÓË Origano

∫fi‚Ô˘Ì ÙȘ ÙÔÌ¿Ù˜ Û ʤÙ˜.

∫fi‚Ô˘ÌÂ
ÙÔ ·ÁÁÔ‡-
ÚÈ ÛÂ
ʤÙ˜.

∫fi‚Ô˘Ì ÙËÓ ÈÂÚÈ¿ Û ∫fi‚Ô˘Ì ÙÔ ÎÚÂÌ̇‰È


ÌÈÎÚ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·. Û ʤÙ˜.

37
ƒ›¯ÓÔ˘Ì ϛÁÔ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô.

ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô

¶ÚÔÛı¤ÙÔ˘ÌÂ Î·È Ï›ÁÔ Í‡‰È.

ƒ›¯ÓÔ˘Ì ϛÁË Ú›Á·ÓË.

ƒ›¯ÓÔ˘Ì ·Ï¿ÙÈ.

38
¶ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ÙÔ Ù˘Ú› ∞ӷηÙ‡ԢÌ fiÏ· Ù· ˘ÏÈο...
ʤٷ Û ÎÔÌÌ¿ÙÈ·.

...Î·È Ë Û·Ï¿Ù· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË. ∫·Ï‹ Û·˜ fiÚÂÍË!

TIP: Der FETA - Käse wird aus Schafsmilch hergestellt. Viele ausländische
Käsefabriken heutzutage imitieren den griechischen FETA und stellen ihn aus
Kuhmilch her. Dieser aber schmeckt nicht so gut wie das Original.

39
™Ô˘‚Ï¿ÎÈ - Souwlaki
¯ÔÈÚÈÓfi ÎÚ¤·˜ - Schweinefleisch
1. ∫fi‚Ô˘Ì ÙÔ ¯ÔÈÚÈÓfi ÎÚ¤·˜ Û Ͽ‰È - Öl
ÌÈÎÚ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·. ÏÂÌfiÓÈ - Zitrone
ÌÈÎÚ¤˜ ÛÔ‡‚Ϙ - Spießchen
ÎfiÎÎÈÓÔ ÎÚ·Û› - Rotwein

2. μ¿˙Ô˘Ì ٷ ÎÔÌÌ¿-
ÙÈ· Û ÌÈ· ÏÂοÓË ÌÂ
Ï¿‰È(*).

3. ΔËÓ ¿ÏÏË Ì¤Ú· ÂÚÓ¿Ì ÙÔ


ÎÚ¤·˜ Û ÌÈÎÚ¤˜ ÛÔ‡‚Ϙ.

4. Δ· ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌ·


Ó· Ù· „‹ÛÔ˘ÌÂ.

5. Δ· ÛÂÚ‚›ÚÔ˘Ì Ì ÏÂÌfiÓÈ.
¶›ÓÔ˘Ì ÎfiÎÎÈÓÔ ÎÚ·Û›.

(*) TIP : Damit das Fleisch zarter wird,


legen wir die Spießchen am Vorabend in
Öl ein. (Bild 2 ) Wir grillen sie am
nächsten Tag.

40