Sie sind auf Seite 1von 267

^ SebottcntrorfT

UtfuiVbUcht* o-uofcerfttUueitbet;
Ttationalfozialiftilcbeft Bcwcguntj-
$ttfrolft>on ©e&ottettfrovff / 23et>ot ftitltt faro
lMiinbUd)e& au$ bet ftru^eit bet
nattonalfogtaliff tftf>en 33ett>e$un$ t>on

9toMf t>on ©eBottenbotff

1. ^uftage

1933

©etrtttla^evtag ©raffing** & Co., 5Rtin<^en 2 2125


%Ue Rctyte votbetyaiten. Sopyvigfot by £>ettfula«Serlag ©rafftnge* & Co., 3!ttin$?n 2 3129
Printed in Germany

2>n»cf t v f>eufula" p ^>ettff<i^e tfunff* un& 2Jet?Iag#J>nt<fe*ei ©vafffnger&So., OTunctjen 2 5T39


SduOolf ©on ee&otten&otff, ©vun&er t>et Settle ©efeUfdjaft Ott>en fur ©etttfdn? 2ttt
Died 23nn> iff gewibmef hem ®M$tntt bet ftefren $lj«fe*£enfe,

Me im £nifpolb*$nmnaftnm geopfetf nmtben; bem ^nbenfen bet

$fjnfe*£enfe unb bet SMifgliebet bed $ampf&nnbed, bie ttm bet? 23e*

ftetitn^ SMnd^nd widen aid Singefjotige bet gteifotpd ifjr £e&en


liegen ttnb all ton SStifat&eifetn in bet fa^weten 3eif bet 33ot&eteifnng

bet (EtlMmng*

©d nmfagf bie 3eil »on ben Befcljeibenen Slnfangen bet national*

fogialiftifdjen 2$ewegnng inmitten bed SPeltftiegd (id gnm Sfofftefen


bed p^tetd Sibolf #itlet. ©edfjal* (taaj biefed 23n# ben Sifel:

„23et>ot #iflet f am".

3e§f (ann enblia) gefagf n>etben r voa& &id§et niajf gefaaj wetben

bntffe, nm niajf ben #ag to& „<g»ffemd" anf bk SPeaJ&eteifet jn

lenfen. (Ed &tana>f nnn nittjl meljt vetljeljlt wetben, bag jene fte&en

$ljnle"£enfe nicfjf aid (Seifeln flatten, nein r bag fie gemotbet nmtben,

weil fie Slntifemifen nwten. <5ie flatten ftlt bad ^afenftenj, fie

ftelen 3nba gum Opfet, fie nmtben gemotbef, weil man bie Slnfalje

bet nafionalen %ttybun$ mnidjrfen wollte*

#enfe iff M etftilll, wad fene ©iefcen nnb bie ganje Sfjnle et*

felmf, woftft fie mif Ijeigem ^etjen nnb fjatfem ©inne aefampff
fjafcen, wofttt fie gnm <5fetfcen fceteif waten unt> geffotfcn finb*

29it etf ennen ba^ SSetbienfc bie & toge nnb bie #taf* Slbolf #itletd.
@t Ijaf gefajaffen, wa$ ton etfftefcfen,* wit fammelfen, et ftftjtfe and3iet
Slid wir *or fnnfeetyn nnb metyr Saljren anftngen, *om $)enffrt>
turn nnb igo^ialidmnd ju fpredjen, wnrben wir wtlafyt. filler war ed,

ber bem 3>enffa>en Me ©inljeil btcfet fceiben S^egriffe eintjammerte.

3&enn wit *>on fteinijeif bed 23lnfed fpta<^en r wnrben wir t>er*

Ijofjnf. filler war ed, bet biefen (Sebanfen in Sttillionen benffdjer

SWenfajen le&enbig madtfe.

^etttt wir *om alfen $>entfajen 9$ea)f franmfen, town fpratfjen,

bag bad 9Somifa)e bnra) bad ©enffaje erfeijf werben miiffe, ftiegen

wit anf ^eeftanbnidlofiajeeif. ©iefer ©ebanfe iff bnrn> filler enblia)

2lllgemeinanf bed benffdjen Golfed geworben. Sl&er nnfere ^It^elt war


t>nmaU nia>f t>erge&lia), fie wat t>U Sfndfaaf, fie fajmiebefe t>U 39err>

jenge, mif benett fitter arfcifen tonnfe nnb nan) feiner 2Mfimmnng
ar&eifen mnfjfe.

©ie^ 25na) jeigf anf, wad war, e^e bet giiljrer in bie SJewegnng

(am* ©d jeigf bie Snellen, bie bann jn bent <5frome snfammenfloffen,

bet ailed Unbenffaje Itfnwegftfjwemmen mngfe.

§tjnfe"£enfe waren ed jn t>^mn


r fillet jnerff (am unb Settle*

£enfe waren ed r bie fid) mif fillet jnerff wr&anben!

$)ie 9Mtffnng bed (ommenben giiljterd fceffanb anger ber Sljnle

feller, au^ fam in ber Sfynle @efel(fd)aff non t^m 23wber #arl
$arrer gegrtfnbefen ^>enlfa>en 2ir&eifert>erein nnt> ber t>on #and
$eorg ©raffinger geleifefen ^Dentfaj^ogialiffifajen IParfei, beren

Organ ber SMndjener, fnafcr ber 33olttfd)e SBeofradjfer war* 3ind

biefen brei Snellen fajnf filler t>k Stafionalfogialiffifttje ©enffdje

Strfceiferparfei.

2$ir griifien nnferen gWjrer Slbolf filler mif <5ieg*#eil!

3nm 9. 2loi>em&er 1933 2)er 33erfaffer*


®tt>en?hlatt
2l(d etfte ©fofjettgett M twafynbtn 3>eufftfjt<mb

frclett am 30. Stytil 1919 tro ^min^enetr £mfj>oUM

gtjnroafmm folgenbe £ljttte*£eitfe unfer ben Jlugdn

Mf^wtffifdjer Etotbm

4Mfo @tafm twtt 39effoq>, ^efvefattn ber Settle

@uff<u> gratij $l<ma Ptitts von Sfymn imb $a£t$

Jratt^ $arl 8*etfjm uon SeMdKrt, £>fatle«fttattf

g wbttdj S&illielm ftmfytt t>on <5ctb% ^trnffmalet


SJnfott ^aumettlattg, <£ffen&aljtt*:0&etfef refat

Salter Stattfjatt*, 23«&!jauet


S8H&: Rtify&tansUv 2t&olf ^fttrr «<*<& OHgfnaljHdmung von JJtofeffor tfatl 23auer;

2HH>: 9tut>olf t>on ©ebotf en&orff na<$ SSto&eW t>on ©ft&^a«er $amt£ PJoeM, 3Run$ett.

23«J> Rudolf £efj an& 23i(& St. $an£ fttanf t>on pf>0to«$offmann, 3Mn<f>en.
SDibmung 7
©ebenfbtatt . 9

I. 3(ftgemeine potitifdje 33etradjtungen 15

II. Quetten ber 33etoegung 31

III. ©ermanenorben unb Sfjute ©efettfcftaft 35


IV. Settle ©efeUfc&aft unb SHundjener 23eobad)ter bi3 tux

Solution 1918 43
V. 2$ute ©efettfcfyxft, Scmtpfbunb unb ^inge ber 3$ute . 61

VI. !potttf j$e* mxt en unb SSerben ber S^ute big au (gfSner*
Sobe 75
VII. Die 3$ule in ber Beit ber ^ate^errftyaft 85
VIII. £>er &ampfbunb ber Sfyule unb t)k ©egenret>otution

©on 1919 105


IX. ginmarfd) be£ greiforp^ Qbertanb in ^undjen ... 125
X. D>ie Opfer^eit ber ZfyuU — OTorb an ben SJjule^euten 135
XI. ^ie S^tle ©efeUfc^aft nac^ bem ©eifetmorb . . . 163
XII. 'Die ©runbungen au3 ber Sljule ©efettjtyaft .... 171
XIII. SDerbegang be3 335lfff#en 23eobad)ter3 191
XIV £Me £ljute toafyrenb ber ^btoefenfjeit be3 ©runber^ unb
iljre SSHeberemeuerung 197
23itberteil 201
TSerfonen* unO (SadjeeraeitfrniS 221
©t*. %an& $r<mf, 33<*»<?t. etaaWminiftev t>ev Jufffj tm& &et%8 font miff<** t>ev 3ttfHj
-

"
'"'-.

'...

.^Sii
x
**
1

;!'

f. -m^wty^m-m^m-w^ >*M^MM£$^ _. - -, „ „

Stfrolf fitter, Sanger ft** ©eutfc&en SJoIFe*, gu^rer &er natlonalfojf alfftf fd&en Vewegtma
Ktt&olf JjJefj, &UUvevtvetet t>e& %uf>vev& mit au&itbenbtv ©ewalt in &e* 2t.e.2>.3t.p.
*

I.

%tt$tmtine potittfti)* 23etradjtttngm

$tan faun ben SSMffrieg fcef lagen, nnt> feme golgen, ben 3nfam*
men&rnaj bed erffen $)enffa)ett 9teia)ed nnb bad 3)afein bed gtoeifen

$>enfftt)en 9teta>£ fiebaneen; man fann SStifleib mif tern benffa)en

$*otfe Ijafcen, M bfefe enffef$lirt)en 3*ifen bnra)maa)en mngfe; efnd

iff fia>ee: oijne bfefe Stofgeif toffee $>enffa)lanb nte einig getooeben.

giir bad 23olfdfnro war bee oerlorene $rieg, toae M gtoeife &eta)v

toae bte SHigtotrffajaff bed <5»fferod bttta>attd noftoenbig.

2)te ©tdgetf fa)nf ben SJrter, t>tn toetfjen, toeifen SHenfajen bed

Storbend, bee bee 3$elf bte &nlfnr fceingen foWfe. <5etn SSMjejetajen,

bad fiegenbe (gonnenrab ftnben totr ifterall anfgepflangf, toofjin ee

feinen gtofi fe^fe. Seicijf oergafi ee fein 33olfdwm, oeelernfe off ana)

feme SRnfferforaa)*, after fetne &nlfnr $af ber toanbernbe 5irter

$inferlaffen, wnn ana) oft bnra) 2lieberraffige fo enfffettf, t>a% fie

lanm noa> erfennftar Iff*

£)te Slofgetf bt^ tfeteged, bte fajtoere 3eii naajljer, fajnf ben S>enf
fa>en! SPtebee erlje&f fid) bad (Sonnengeta>en r
t>a^ ^afenfreng an^
ber 33ergangenJ>etf; M nraUe $ei(dgeia)en ber 2trier iff gnro SStofje*

getajen M nenen 3)entfa)lanbd geworben! Sinn nrirb ber £)enffa)e

nimmer oergeffen, t>a% jeber 23olfdgenoffe 2$fof oon fetnero 25lnfe

iff f bag alle 3)enffa>n 23rilber nnb (Sajtoeffeen finb f tim grofie,

Ijetltge gamttte!

15
<£d etlje&f firt) bk Stage, watum biefe enffefjlidjen 3eifen etfl

fommen mugfen, nmtum nirtjf frt)on ftiiljet t^ad 3iel etteidjf worsen
iff, ba botfj tyunbetfe unb faufenbe beuffdjet 3Rannet an biefem 3fel
gear^effel Ijafcen.

$>ie ©tunbil&el bet $>euffttjett mugfen erff fcefiegf, U$wun&n wet*

ben unb biefe ©tunbufrel finb bet 2leib, bad ^mfjottfKtt auf ftembe

©infliiffetungen, bte (gigenfttobelei*

©rtjon cinmal ging cine <5tt)la<f)f t>etloten, weil bie Sllemanen*

fftfjter nttt)( wugfen, bag fie $u Jug an bie ©pifje bed #eild geljotfen.

„$etunfet t>on ben Pfet ben", fajtieen bie @ef olgdleufe nnb die Corner

ftegfen. ~ ®a& iff bet? 2teib unb man mug fia> fjitten, iljn git wetfen,

ailed wtmeiben, wad iljn wetf en fann.

<§>a& ^inljotdjen anf ftembe (Einpffe iff M gweife ©t&ifoel bed

£)euffajen. 2liemald iff t>ot bem $tiege unb wafjtenb M #tieged

wn ftemben ©enetalffafcen efwad meljt gefajmaljf wotben aid bU


allbeufftfje 23ewegung. Slnffaff bag firt) bet £)euffrtje fagfe: wad mein
fteinb frtjmaK mug ftft mitt) guf fein, ffimmfe et in bie ©rtjmaljtttfe

ein. ®tmu fo war ed fcei 23eginn bet #ifletfcewegung.

<&*& £)tiffe a&et iff bie (gigenfctobelei unb banxit bad 2$effte&en,

fidj urn &leinigfeifen gegenfeifig bU £o>fe einsufrtjlagen. „$>euffrt)e

©fteifigfeifen", fagf bet gtangofe, wenn et folajen (Sfteif um^leinig*


feifen &egeidjtten will.

3>et $>euffrt3e fieljf nie anf ba^ gemeinfame 3iel, et fieljf nut auf
ben 2&eg! ©t oetlangf, bag jebet ben 2$eg geljf, ben et fut ben tirt>

figen, ftft ben alteinfeligmadjenben Ijalf; et wtgigf, bag alle 3$ege


an bad 3iel fasten muffen, wenn biefed 3iel nut fo Ijort) geffetff iff,

bag ed ailed umfagf.

$)et ©euffrtje fctaudjf einen Jiiljtet, bet tl>n jwingf! $>et iljn

16
gwittgf, feinen 33litf nnt aitf bad 3iel ttttb nia}f atif ton 2#eg jn
tinjfen. $>et fttym tmtfi bte 3Rart)f Ijafcen, um snringen gtt fonnen!

3>iefe 3ftaa)f fann bntri) jmeietlei etlangf metben. <5ie fann bent

S^u^tet bnta> 33etet&nng gegekn wotben fein, alfo t>on an gen Ijet,

ffe fann iljm t>om 93olfe and fteiet 2$aljl gegefcen wotben fein,

alfo oon innen l^etand* SK^ad von anfien Ijet fommf, fann an$ won
anfien oetanbetf, gemobelf, get&tonjen wetben. SS^ad fta) fiatmonifrt)

*on innen Ijetand enfwitfelfe, wad watb, witb fcleifcen! ©ad etffe Ift

efnmd oom 2£efen bed $tafetialidmnd, et will won angen nritfen,

et mng ed, benn bet ©(off fann fa nirtjf fet&et fdjaffcm <£t Iff bad
3$et$an$lia)e, and bem bet nnwtgangtiaje $eiff, bad @n>ige, 2tened
fcilbef. Det SJtafetialidmnd will and ben 23etfjalfniffen fytan$ gnfe

SHenfrtjen madjen. SSMe falffl) biefet <Safj Iff, geigf nnd bte letjfe 3et(

t>ot bem Ktiege.

3lort) nte ajng ed etnent 23olfe woljl fceffet aid t)amal$ bem benf*

fajen. Unlet #aifet S£il|>elm II. galf ©enfftfjlanb efwad in bet SEMf.
©eine ^(agge weljfe anf alien Sweeten, fein #anbel Wnltfe, feine 3n*
bnfftie wat ofjnegleidjen. f)et 2ftfceifet fanb teiajlidje nnb gnffce*

$aljlfe Sftfceif, pafjfe ed iljm nidjf an einem Otfe, fo madtfe et (Sdjlnfi

nnb amg wo anbetd Ijin. ©a jebet ^itfceifet pflic^tbctvuftf wat nnb


feine Sltfceif fonnfe, fanb et (alb wiebet nene lo^nenbe Slt&eif. ©d
witb fceljannfef, bag bamald t>U £ofjne niebtig gewefen ftnb. Qad iff

nnwal)t, fie waten ton t>amnU niebtigen £efcendmiffelpteifen nnb


SRiefen, ben niebtigen ©fenetn nnb Sl&gafcen enffptedjenb. 2tie wie*

bet finb fo gtoge 2$eftage in ton ©patfaffen, ton $onfnmoeteinen,

ton @ewetffa>affen, ton Jtatfeifaffen angefammelf wotben wie to*

maid nnb wenn alle biefe Bid l>enfe andgeljalfen Ija&en, ttann iff ed

nnt fenen 33otftiead$eifen gngnfa)teiBen in tontn r


t>U gefnnbe ^afid

2 25e«or $itlev tarn 17


gefegf morben Iff. @elb mar immer t>a nnb f fir jeben 3me<f 3« $a(eti r

ed Ijaffe Jeber @elb. ©te Sttogltdjletf, @elb jtt webtenen, jog mteber

bte maferiallfftfaje £efcendanffaffnng nnb ©enfaef grog, ©te 2ln*


fceumg bed (gfoffed naljm nfrerljanb. ©er Slrfcetfer forgfe ftie fta)

feller, ftemerfe fta) nltljf urn feitten @enoffen. <£d mar genug, merot

er enter @emerffa)aff ^ngeljorfe, felne 33etfrage fcejaljlfe, ba& Parfet*


hlatt lad nnb ffreiffe, menn ed bte ©emerrTajaf* moUfe; fonff le&fe er,

mle e t moUfe. 3tt fret SJe&elf f el&ff ga( er few 23effed Ijer, bad war

feme JJfKtfjf nnb ©dmlbtgfetf, rtnt>erd farotfe er ed nlajf. 2U>er tm

23iirger, tm 23eamfen tm ©taafe fewer mar


r er ge(el)ef morben ben
Selnb git fetyen.

©er 23ftrger, liberal, tm fceffen galle naftonallweral gefinnf, lefcfe

gang few etgened £e(en. ©er Slr&elfer mat ft)m ntajf gerabe bet

getnb, tm ®egenfetl, a&er er mar Ifjm nnangeneljm, metl er bte Jetnb*

fa)«ff fptlrfe ttttb well bad feme fttu)e ffo'rfe. SlUed, mad fljn in blefee

9tul>e, In btefem 2$eljagen fforfe, mar geelgnef ben ©emtnn etngn*

fdjranfen, a&er ©elb gemtnnen mollfe er nnb fonnfe er. ©er SJr&etfer

mar lljm gleta)giltttg r ben 33eamfen Ijagfe er.

f>ad ©efwlf ber 23eamfen mar fletn; bamal^ gtng man von bem
(gfanbnnnffe and, bag bad flelne ©efjalt bnra) bte SJnmarff#aff anf

Penfton andgegltdjen merbe. ©er ©eamfe mu%te fid) emrldjfen. <£r

fonnfe nle^f mtmtadjen, menn ber burger feterfe; fo fajlofi fta) bte

33eamfenfa)aft aft nnb fctlbefe etne 5Saffe ftie fin).

2£ar bad ble £age bed 93olfed Im Slttgememen, fo fam nnn nnfee
&alfer 2&itt>lm II. em 23efonbered Jjmjn. ©er gnnelpnenbe Witty*

ffanb ber Unfernefpner, ber @efa)affdlenfe oeeanlagfe btefe gn nenen

tfaptfalmoefftftonen. ©d fam Im 23tirgeefnm etne Piaffe anf r bte

mnrjeUod Im 53o(fdfnm r bnra> erfjotyen Prnnf btefe ^nrjeUoftgfetf

18
Mtgeffen mafyn wollle. Det Slbel, bie 23eamlenf«)afif wolllen fcei

biefem }3tnnf milfnn nnb nmtben bntd) bk ^offjalmng ftatfet 2#il*

Ijelmd II. gegttmngett milmfnn. ©o feljfe cm Janlnidptoseg t>on o&en

ettt r bem em ^(ctdf)ct t>on itttten enffptaa).

Die ©egenfafje bet #onfeffion fpiellen urn bte 3a1)tijnnbetln>enbe

feme gtoge 9$olle in ^De«(f^lattt». 3ebe bet fatten #onfeffionen l>alle

genng gn Inn urn ben 23eftanb gn waljten* 2ln ©oil jn gtanfcn, gall
aid twetle&l, gal! aid ttftfflanbig. 2£et nidjl and bet; $itn> andltal,

ffonb ifjt inbiffetenl gegenii&et. Det Slt&eilet anf bet etnen <Seile mil
§oljn nnb ©poll, bet 2#iffenfo)afHet anf bee anbetn mil ben SPaffen

bee 0e(eljtfamfeil stiffen bie ^itdje an. (£d mat bit 3eil, wo 23na>
need Sltafl nnb <5loff, wo #aetfeld SKMltalfel, bie 23ftel bed Sttale*

tialidmnd in $nnbetflanfenben t>on £?emplaten t>etfeteilel wntben.


Dad wat bk 3eil r in bet bad 3nbenmm bie ©lellnng etofcetle,

bU ed (id oot fntget 3eil inne Ijalle. Die (Blellnng, nm bie ed fell

3aWnnbetlen in ja^et 33et&iffenl>eil gefampfl $afte.

(£d wat afcet ein gto&et la(lifa>t Seljlet bed 3nbenlnmd fia> fo*

well ootgnwagen, benn jeljl wntbe man anfmetffam. Wrt nut von
wenigen geleljtl nnb (ei)anplel wotben wat, fcegann in ba^ 93olf gn
btingen, bad {a tein gefulildmagig f«)on immet anlifemitifa) einge*

flelll wat.

3Rommfen, bet boa) gewig nirt)l aid Slnlifemil angefptoa>en wetben

fann, Ijalle gefagl, ba% ba& 3nbentnm ein getmenl bet 3etflotnng
fei. Die $elcltffe*9lomane bet fiefcjiget 3aljte wntben lefcenbig; wad
bet eine bet 33etfaffet, jenet fcewanbetle &oftal ©djneibet oon bet
^ten^eilnng gefajtie&en nnb wedljalfc et *etla$l wntbe, gewann

$at&e, $otm nnb ©effall. Wan lefe bie gtanbiofe ©jene im JJtaget
3nbenftiebIjof nan), obet bie ©efa)irt)le bt^ gtanlfntlet 93anfietd.

19
3K<m lad mil ©rffannen ba& 23efennfntd $>r. Salter ftafljenand

in ber SKMener 2lenen ^men Preffe, In bent er bte $af$e and bent <5a<f
Keg: „f)reif)nnberf Scanner, oon betiett jeber jeben Utmt, letfen bU
(Sefdjttfe bed $onftnenfd nnb watjlen firt) f^te 2laa3folger and ifjrer

Wmgc^ttng" (25. De^entier 1909).


$>te anftfemtftfaje 23en>egutig ber lefjfen 3aljre bt$ 3afjrljnnberfd

ttwip ttttb wnrbe marfjftger nnb madjftger. 5lnftfemtftdmnd Ijaf ed

3« alien 3eifen gegefcen, benn ber Ttame ftegetajnef nidjfd wetter aid

ben Slngrtff ober 3lbweljrfampf gegen erne frembe 9laffe, ein frembed
33otf. Slnftfemifidmnd iff fo all wte bte jtibtfaje ftaffe noerljanpf.

£)rutf wtrb immer ©egenbrntf ergengen. 2&na)d ber $)mcf bed


3nbenfnmd, fo voutf)$ antf) ber nafionale SStfberffanb bed SSMrfdoolfed

nnb eined &a&$ mnfife ed gn etner ©rnlofton fommen. 2$*ar bad

2&irfdoolf nod) ffarf genng, fo mngfen bte 3nben gefjen, tm anbern


S^alle gtng bad SSHrfdooW gngrnnbe. Slnaj bann 30a, 3nba wetter nnb

fo iff bte 2t$enbe oom ewtgen 3nben fcegrnnbef. Der Slndgwg ber

3nben m$ $g»pfen, ben wir aid 23eif»iel ber 5«*fw0* ©offed in


bet <Ba>uU letnen ronftten, iff in 25*aljtljeit erne foln>e ^crttetonng.

@eftt)itt)tlia) iff ber Wnfyus ber Prober 3drael: bte 33erfreUmng ber

$t)f fod, biefed 33ebninenffammed, ber in %»pfen etngef alien war nnb
tjnnberf 3aljre gei>errfn)f Ijaffe. Unb wir lefen mif ©nffefjen in ber

23t&el, 2. 2Rofe, 5 r 33erd 21, wie ber 3nbengoff feine #inber gum

©ie&ffaljl oerleifefe, bamif fte nidjf leer androgen, Slgnpfen war fo

anf einige 3eif feine 3nben lodgeworben, £»rnd, ber fttr geletffefe

Dienffe ben 3nben ba^ gelofcfe £anb gnritcfge&en wol(fe r wnrbe fte

ntdtf lod; fie (lieoen an ben 2&affew 23afc»lond nnb frteoen tljren

(5a)a<¥>er weifer. 2Tnr wenige fanfenb SWann folgfen (Efra nan) 3ern*

falem nnb (anfen bie ©fabf anf. £d iff niajf waljr, wad wir in ber

20
23l&el letnen mnfifen, t>a% ble gefangenen 3nben an ben SStoffetn

33a(>»(ond fagen nnb welnfen; ed glng l^nett gnf bott, fie fatten foldje

SHaojt, bag fie 30000 Sltlet a&fdjlailjfett fonnlen nnb nort) Ijenle bied

(gteignid bntdj em geft feletn. Daroald, aid <£fta nadj Setnfalem

^ntMf am, urn 300 t>. £!)t., fcegann jenet nngeljenete 33eftng, an bem
bad £l>tlftettfnm noa) ijenfe fvanfl: ble 23l&el nmtbe tntfnwtfd tebl*

gletf, ble ®eftt)lea)fdteglffet natf) emeu 3aljlenmt)ftlf anfgeffellf nnb


atlffljed, In 23ao>lon gewonnened Stiffen In ble 23l&el anfgenommen.
Daroald enfffanb bad Ijefctalfdje ©djtlfNnm and ftnnen, ble von
SHnfena ben „oftlltt)«n" 23oWetn gefctaajt nmtben.
3mmet Iff bet 3nbe $efa>affdmann, alfo #anblet gewefen; mil
nnb anf t>en 3ngen 2lle$ anbetd bed @togen gelangfe bet 3nbe ttfetalf

tyln nnb wit ftnben Ifjn nm 200 v. £f)t. fajon anf alien $anbeldpla<jen

M SRItfelmeetd, namentlla) In 9$om.

©elnern (Elnflng Iff ed snjnfrt)tel^en r bag botf elne 3>emof tatle anf*

tarn, ble fo teajt naa) felnem @eftt)tna<f wat. 2to<f> elnmal gelang ed

bem gtofien ©nlla t>a^ tomlfaje 53olf jn teffen, a&et bet Unfetgang

toat nldtf meljt anfaujalfen. Det 9teldMnm, bet In ftom snfaromen*


fftomle, ble melen 33olfet fcetelfefen ben 9*affemlf&)mafa3 t>ot; vqIU
enfat nmtbe et bnta> bad Cljtlffenmm, bad fa leljtle: jebet ©efanffe

fel 23tnbet. 3nt 3elf bet SSolfettnanbetnng, aid ble jnngen ©et* 8

manen M motfrt>e 9t6mlfa)e ^elrt) ftntjten, wat ganj (Btibentona


djtlfflla),

35ie fdjwet ed wat ble (Betmanen jnnt <£tjtlftentnm $x Jfctlngen,

t>a^ leljten ble &ampfe elned Ijalfcen 3af)tljnnbetfd. SHngie boa) bet
Stanfenfalfet $atl noa> tanfenbe von ©adjfen motben r urn ble tftet*

le&enben §n nfcetgengen, wle menfajenftennblltt) M £l>tiffenmm fel,

€tff bann gelang ed ©etmanen $um fcljtlffenmm jn fctlngen, aid flaj

21
bit &ita> germ<mif$en €>itttn nnb ©e&tanojen anpagfe nnb get*

manifaje gefle In a)tifflia> nmbenfefe.

3n bet 3etf, in bet bet 3dlam anf (am, ftnben wit 3nbenwtf olgnn*
gen M btn Slta&etn nnb int $otan Ijanbeln gange Sttftfptifte »on bet
33etn>etflia)feil bet $inbet 3dtaeld.
$tif ben SHonajen, bet (eginnenben ©labfefcilbnng in $)enffdjlanb

fanben fiaj ana; t>it 3nben ti% (alb fafien fie in btn (Btabttn M
SRljerod nnb btangen t>on Ijiet and gegen Often t>ot.

3m gangen SRiffelalfet finben n>it 3nbent>etfolgnngen, ahtt ba

3>euffrf}lanb in triele lltint nnb gtofie <5faaten setftel, fonnfe erne

folate 93etfolgnng nie gtoged Slndmag annefjmen? bet 3nbe bn$tt

firtj, btt btt <5fntm t>ottftet war nnb fcegann bann efcenfo mwet*
fftjamf fein Slndbenfefnffem weilet gn fceftei&en. <3ajn($ fanb 3nba

fcefonbetd fcei bet &itaje. SPenn ana) bit $itfl)e bent Slntifemittdmnd

bed $tiifelalletd tin a)ttfflitfjed 3Ranfela)en nrngntjangen tfetffanb,

itn ©tnnbe iff fie immet bet <Sa)nt$ nnb bet <&a)i(b 3nbad gewefen,
weil 3nba ©inflng anf bte lUttfje Ijatte. @efanffe 3nben Unn*
ttn bit pajffen <&ttlltn in btt &itn)t etfpalfen, fa meljt aid e in JJapfl

iff getanffet 3nbe gewefen.


^>ad mntbe anbetd, aid in% Stotben bet Ptofeffanfidmnd ©faafd*

(ita)e nmtbe. £ntf>et n»at fel&et ein flatlet Stniifemif, et wat ed a&et
nnt pom teligiofen (Btanbpnnltt and. Urn an$ anf bit Ptofeffanfen

(ginflng gn genrinnen, etfanb ba§ ^nbtntnnx bit S'teimantetei. £>te

alfe Jteitnantetei wat e^emald 3#aljtetro eined @efjeimniffed, ba^

in btn ftanfjibUtn bt& SRitfelalfetd, bit bit gofifajen 3)ome hmttn,


$e\e\)tt vombt. (Bint Unmenge attfa^ed SPetdlnm finbtn wit in btn

Seljten btt Slldjimiften nnb ftofenfrenget, bit fin) btn 33anpffen

angefajloffen fatten, wiebet. $tif bem ?liebetgang bet gotifa)en 23an*

22
rnnft oeefrfjnmnben an«) bie ^au^itUen nnb aeifajed SPeidfnm &lte&

©eljeimnid toenigee 2}en>af)eee. 5IB bee bmfttgjafjHge 9teliajondf eieg

311 £nbe toae, aU ftd> JJeofeffonfen nnb &aflplif en be* te^fen (Sotted*

eefenntnid wegen nid>f melje gegenfeifig foffa)tn$en, da mat t>U 3eif

fitr 3nba gefommen ben ^eeimaneeeoeben nen eeffefjen jn laffen.

^lan geiinbefe gegen £nt>e M 17. 3af)eljnnbeefd Me eeffen £ogen,

die fid> 1717 In 2)oef $n einee ©eofiloge gnfammenftfjloffen. $>*&

©eljetmmd bet alten fimmaumti mat jn lefjren, bag jebee Sttenfcfj

an fta) feller ae&etfen miiffe, urn gnf gn toeeben, bann ffealjle ee

bad @nfe nad> anften Ijin tote eine (Sonne. 3ebee fottfe etne folate

(Sonne toeeben. 3)amt, fo lefjefe nealfed aeifdjed SPeidfnnt, wenn


bee eingelne, bee ?Jnljeee ooUfommen Iff, bann wetben au$ von flptt

and bte 23etfjaftntffe bee ttmwelf tjottfomroen weeben. Die muc feet*

maneeeifaje £e$ee beetle bte <5aa>e nm r fie fagfe: ©rff fdjaffen tote

gnfe S3eep(fniffe, bann wetben ana) bte Sttenfajen gnf toeeben. ©n<*

fpeedjenb ben beet ©raben bee 3&eeftnaneeeei, fieljeling, (Sefelle nnb


SJleiftee, nmeben beet ®tat>t bee $eeimaneeeei g(eta>en ?tamend ge*
fnjaffen; bte (gnm&oltf wae etn 2)eanajfnm, bad and bent alien Seffo*

menfe tntUfynt nmebe. Die Stefceif In t>tn £ogen toae fnm&olifa) bee

23an an bent $empe( 3tond. 2taa) nnb naaj fcflbefen fid) and bent
lefjfen, bent beitten ©tabe, Jjoljeee ©eabe nnb gegen 1780 wae bad
(gttffem bee #oa)geabroaneeeei andge&ilbef. 3ntmee a&ee nween bte

3nben bte 3Haft>e in ben £ogen. Die bummen Denffajen Itegen fin)

bnea) bad ®efa>a$ bee S&eU&enbeefajaft, bee ©leidfteif nnb $eeu)ett


einlnWen. £effingd Tlafyan bee 2£eife iff anf feeimaneeeifajen Sen*
bengen anf gefcauf. $eiebei<f> bee (Seofje, in eine frannfd)tt>eigifaje £oge

anfgenommen, gennbefe, al$ ee #6nig wmt>t f bU @eof$loge ftonal


SJoef in Peengen. 3n ^ean(eeia) nmebe bie fteoolnfion bnert) bit

23
I

£ogtn vot&tttiftf. 7la$ 2l&fajlu§ btt 33tfttiung$ftitgt ^affe bte

$ttimautttti lit btt gan^tn SPtlf Juf$ gefa^f. tftet bit gttimaurttti

tm ©tgtnfafj jut atifrfjtn S&tlfanfajauung aj&f tin Sltftftl 2Juf*

fdjlug, btt In bttt „9tantn" Sit. 7 vom 21. 3tt(l 1918 enftytftett iff

unb in btm fiilj (St&offtnbotff mil tintm Slngtiff audeinanbetftfjft,

btt in btt ^unajen^ugd&utgtt ^tnbjtifttng" unb tm „23a»eti*

fajtn $utitt" von £ogtnfttft and anf ifjn ttfolgft (ogl. ®. 41).

„39a3 and (gttmaniftfjt £ogtn) von btt gttimautttti tttnn( r iff

nnfttt SPtlfanfdjauung. 2$it fctftaajftn bit 29tlf ~* bit ttmwelf ~


aid tin JJtobnf M SRenfrfjett. ©it gtetmauttt fagtn, btt SJttnfa) iff

bad Ptobnf f btt 23ttljalfniffe.

39it ftnntn ftint infttnafionale 23ttibetfa)aff, fonbetn nnt vol*

fifa)t Melange, wit ftnntn nidjf t>U ^titbttfajaff btt SHtnfdjtn, fon*

bttn nut bit 23lufdl>ttibttfrfjaff.

39it wolltn ftti ftin f a&tt mdjf in bet gttiljtif M ^ttbtntntn*

ftt)tn, fonbttn in btt ^tei^eif btt Pfltdjf.

39it Ijafftn t>a& ©djlaajvotf von btt $ltia)ljtif. £)tt £ampf iff

btt 23aftt alltt <&m& f ©Itiajljtif iff bet Sob.

29it wolltn It&en, lang unb glutflid) lelieu. ttnfete Slnfteljf von

bet ®lei*)ljetf iff bie ©leitffttif bet pflttfjf. 2Wt wollen jeben tin*

jelnen von und fo futfjfig wie mo'glidj madjett, bamtf et bit Pfltdjf
uidjf aU £affr fonbttn aid cm <StM von fta) fel&tt empftnbef. ®ann
wttbtn wit aua3 t>m &ampf 6effcf>cn r btt fommtn witb, fomnttn

mu%, btn $ampf swiftfjtn Sltitt unt> 3ubtn. ©in ttfannftt gtinb iff

ftin fieinb mtljt, wit wolltn unfttnt 23olft bk Sfttgtn offntn, wo fttn

geinb ffeljf, bet und UWmpft b\& gut SSetniajfung.


3$it vttntintn t>k £eljten bet gttimauttttt, bag t>k 33etljalfmffe

24
ben SHenfojen ftlben; bad iff cine £eljte, Me bet SKattidmnd anfge*
nommen Ijaf nnb mif bet et ben £enfen ftt)meia)elf, betm wenn ed fo

Iff, bann Iff bet $tenfttj, bet ftnljtet fret t>on jebet S^etanfwotfnng.

<5oWje maferialiffifcfje 3lnftt)annng fii^tf jum ^3etfaU.


2$lt Ijafcen a&et anrt) Im 23tanrt)fnm nirt)fd mlf bet Jteimantetet

gemeinfam. $tif fTnget 23otandftttjf §<*< matt botf ailed attf bad ©efefj
$tofed a&geffellf. r ^>ad <5rt)n>etf ttt bet elttett f bett tjolgetnen %am*
met in bet attbettt #anb' foil bet gteimantet urn Sempel Blond
fatten.

3$it fnfjten bad elfettte ©tfjwetf ttttb ben eifetnen $ammet nnb
^anen am benffajen #algabom.
SSMt molten nitt)f meljt Slmbof;, fonbetn $ammet fein. SKPIt fcefen

nla)f : ,@i&, bag einig fel ble ©tbe, t>a% bad menfdjltrtje ©efttjledjf elne

33tnbetftffe metbe', meil mit miffen, bag bled nnmoglia) iff, <5anb in
ble 3lngen bet 3)nmmen, ble nie alle metben.

SSDit at&eifen fitt nnfet 23olfdfnm nnb miffen, t>a% wit fttt ben

gotffajtiff bet Etenfdjljeif ©lei meljt fnn r aid alle £ogen ^t 2$elf.

2#it miffen au^ bet ®eftt>itt)fe, t>a% bet Sftiet anfbanf, bet 3nbe afcet

getffotf.

^a^ 2&efen bet 3nben iff ffatt nnb nnmanbel&at, t>U 3nben I onnen
nidjf and iljtet #anf Ijetand, oon feljet Ija&en fie ble 2&itfdt>offet, ble

iljnen wtftanfen, andgefogen, hH ble 3$itfdoolfet and bet ©efrftfrtjfe

oetftfjmanben* Slntt) ble gtoiroantetei iff ffatt nnb nnmanbelfcat, jebet

gteimantet mitb (effafigen mnffen, t>a% fie fitt) bem SPefen nnb bet

©ftnffnt nan) nirtjf manbeln batf. <5ie mitb baljet efcnfalld »et*

fajminben, benn nnt t>a^ bUibt, toad fia) otganifaj enfmitfelf, wait UhU
SSKt finb feine ©emottafen, wit leljnen Demoftafie bntajand afc.

©emoftafie iff jttbifrt), alle SReoolnfion bet ©emottafie iff fiibiftt). ,$>ie

25
fteoofofion iff bet @fetn 3nba', fast ®ta§ aid Etoffo in feme* ©e*
fcfjiOjfe M Snbenfnmd.
SPit ftnb ^Ittflofrafen, wit woden jeben fta) feined 33olf dfnntd &e*

wnfifen 3>enffa)en gu cittern ^(ittg madjen, bann ftnb wit gleidff. <5o

netffefjen wit it tt fete ©leidftetf.

S£it ttettttett ©bling jeben ©etmanen, bet ftdj fetttet JJflidjf &e*

wnfif iff, nxit bent (Sajwetf ttttb bent jammer (a% jn feitt.

Wit pffegen fetttett #nmanifafdbnfel, wit pfjen t>a$ ©ajwadje,


wo ed feittet Tlatut naaj fajwaaj iff, wit teia)en a&et nia)f S>fe eitte

3Dange bent §in, bet un$ attf Me anbete frfjfag, wit ftfjlagen jntittf

ttnb fe§en ttnfetn gan^en ©folj batein, ftaffig sutit^nfajlagen, fo jn

fajlagen, bag bet ©egnet am Robert &lei&f. £)ad wat $a an<§ bie

SReimtng unfeted $etlanbed: et wat gefommen, to^ <§a)wetf ;n

(tingen,

29it fcefamnfen &td anfd 23fof ben ®eiff, bet fidj in bent Sfoftnfe

bet Sttailanbet £oge fctetf madjf, ben ©eift bed SWammonidtmtd, bet

batauf afc^ielf, detail bie WepuMil einjntidtfen, weil et botf ^ettf#en

f ann. ©d iff wa$t, baft biefet @effl ein non Sfjton unb Sflfaten fteied

3eifaftet fajaffen wttb, a&et ed iff niajf wafjt, baft biefed 3eitattet t)a&

&XM bet 33olfet fcebenfen witb? new, wo bk Piaffe Ijettfajf, ba

fjettfajf 3nba nnb feine Sntannei witb fntdjf&at fein.

3Rifglieb einet ^teimantetloge tann naa> bet ©afutna, jebet fteie

ttnb nn&efdjolfene SRann wetben, in 2Dai)tljeif tnnfi man ana) wofjl*

fyabenb fein, tonn bit 23eiftage waten Ijort); bet 23unb bet Jteintantet
nmfagte Unfetneljmet, $anflenfe, ©elefjtfe, 33eamfe nnb 2ttilifatd.

Dad genttgfe 3nba, nm bie 23otfet Bid nnt bU 3Hiffe bed netgangenen

3ai>tf>nnbetfd leifen gn f onnen. Urn biefe 3etf fcegannen fitfj gwei nene

26
®tanto Ijeraudjufrlftalllfteren: ber <5tanb tot fleinen nnb mlffteren

fttamttn nnb 2tngeffel(fen ttni) det <5tanb bet gaftrtfarftettet.

S'llr ble etffe &ruppe, ble SSurgerlttfjen, fattb matt fHjnell eitt

SBIflel, fte lenfen gn fonnen. ^Katt ftfjuf elnen ftefonberen Orben fiir

ben @(<tn^ elnen Orben, bet fto) an bte freimanrerlfrfjen @eftrau(f)e

anteljnte, ben Obb gellon>*Orben. $)le £ogen bedfelften waren meljr

auf Unferfltitjuna. bet $tlfaUeber eingeffellf, aid bfe SRaurerlogen.

Urn after ana) bfe Srelmanrerel frafflger am £eltsngel gn tjaften,

nmrbe tot Orben 23ne 23rlff gefajaffen. 23ne 23rlff Ijelflt <5oljne

bed GHauftend. SHttglleber burffen nut 3uben feln ttnb werben; after

33ne 2$ttff*33tftbet mugfen In alien £ogen ©nropad fetn unb nmrben

rafdjeff fteforberf, fo baft faft alle £etter bet etngelnen £ogen, ble

„2Belffer t>om ©tuljr' guglela) tm 23ne 23rlff waren nnb von borf Itjre

3nformatlonen ftegogem Slnf blefe 2$*elfe war bte JJrelmaurerel, bte

nott) International burn) em 3nftlfuf In @enf geleltet wurbe, nnr ton

23efel>len bed 33ne 33rlff unferworfen. ^ad nun ben trierlen <5fanb,

ton <5tanb bet Slrftelfer anftelanaj, fo fonnfe man blefe nldjl In ble

£ogen ftrlngen, after man etfanb f«t fte ble Internationale ©oslal*

bemoftatle. (£d Iff fajon often gefagf worben, t>a% gretmanrerel nnb
(Soglatbemofrafte benfelften Prtngtplen anftingen, ble Umteftrungen

arlfdjer £etjrfa$e waren.

3n ton germanlfrtjen £anbern nnb tm Often (guropad lagen ble

33erljattnlffe wefenfllo) anberd, aU in granttettt) nnb In (gnglanb. 3n


blefen ftelben £anbern Ijaffe man fa)on etne ffarfe 3)emofrafle nnb
elne alterblngd national etngeftellte (Soglalbemofratle. %ua) ble 3n*
buffrtallfterung blefer ftelben £anber war welter forfgefa)riften. 3n
£>euffa)lanb Ijerrfajfe ftld <£nto bed oergangeiten 3aftrftunbertd Immet
nott) eln palrlarajallfajed 23erl>alfmd swifajen Slrftelfneftmer nnb

27
Slrfceifgefcer. $>iefed mngte jerftorf toerfeen. 3)te Slr&eitnefimer tonr*

ben fenra) fete Organifaforen feet: tSogialfeemofratie, fete ferei 3nfein:

Sttarr, (Engeld nnfe £affalle fcear&eifef; fete Slr&eifge&er oerftelen feem

$apitalidmnd. 3toetf ttttfe 3iel feed &ampfed toar fete 33erljetutng feet

eingelnen &1affen gegeneinanfeer. ©emag feem feenffajen £ljarafter

tonrfee fete fogialfeemofratifa)* $>offrin fiir feett feentfdjen Slrfceiter aid

3&eltoerl>ritfeemng anfgegogen. „JJroletarier alter £anfeer oereinigt

(£na)" r mar fead (Bajlagworf* 3tt Jranfreia) Iff fete ©ogialfeemofratie

tm 5lttf an$ attf fete 23ereinignn0 feer lateintfajen 9taffen einaeffellt ge*

toefen, fpafer tonrfee feet ftauptteil national, feer little ^Ittgel font*

mtimfftfc^; feet &ommnneanfftanfe oon 1871 toar tin 23etfpiel feafnr.

3n (gnglanfe l>at fete tBogialfeemotratie fettte ^olle gefpietf ttttfe too

fie ed tat, toar fie unmet national* #tet fam ed fa anfy mrt)( fo feljr

fearanf an; feie £eitnng feer CBefajaffe rnfjte in jttfeiftfjen $anfeen, ed

gall alfo nut feie Waty gn fitfjew, niajt fie jn ero&ern, wie in £)entfa>
lanfe. #ier tonrfeen fearer alle £raffc etngefefjt. #ier tonrfee mil alien

2Jtifleln gearfceitef, feenn feie ©efaljr feed 3nfammenfa)lnffed feer feenl*

fajen ©tamme jn einem feentfajen ©taate mar gefafjrlia), Stamens


ltd) Preugen war feer fteinfe feed 3nfeentnmd, man rief ed aid real*

tionar and. £)er „prenfiif#e 3nnfer" tonrfee $un\ (Sajlagtoorf, 'Man


friefc einen $eit gtoifajm feen Slfeel nnfe feen &onig; feen Slfeel getoann

nxan r natfjfeem man tljn mtnierf Ijatte, fenra) 33erfippnn$ mil 3nfeen r

feem $6'nige fajmeidjelfe man; enfeiia) fraf man anf einen fo fcetoea^

lirfjen (Eljarafter toie £aifer SPilljelm II. nnfe (onnfe ifyn fenraj immer
enger ge^ogene $reife fttr fia> getoimten.

(£inen gtoeifen $eil friefc 3nfea gtoifajen feen Slr&eitneljmer nnfe

Slr&eitge&er. <£inerfeifd traf feer Internationale &aptfa(Bmtt3 in 2W*


fion nnfe oertoanfeelte feie prioaten Unterneljmen in Slriiengefell*

28
fojaften. 2ttm oeeloe tot Unfeeneljmee bad 3nlereffe an felnen £cufen r

ee mat fa nttt)f melje tot 33eft§er bed SPeefed, ee Jjatte ed fa nldtf

melje noltoenblg, feme £eufe fajonenb gu fcefjanbeln, fie bwutt) eel«>

llajen £oljn unb gufe 23ef>anblung gu fallen, Im ®egenfell, fe melje

aud Ignen Ijeeaudgepeefil touebe, beflo geogee bee ©etolnn. 23elbe

flanben fta; Im $ampfe gegenttftee.

(Enbe bet neungigee 3al)re r eftoa urn 23eglnn unfeeed 3al)eljunberfd

ttmebe ble Oegantfallon tot (Setoeeffajaflen oollenbel; jebee Sle&elfee

mat gegwungen, ftrt) fewer ©etoeeffajaff anguftyllefien, wee aid £elje*

ling etnfraf, mufife In ble 2lefcetler*3ugenb.

®enau tote ble <§oglalbemofeafen ed maajfen, fo Ijanbellen ble

5laff)oUf en, too f I e ble SRadjl fatten. 23on bee SPIege fttd gum $eafce

(eltefen ttttb gangelfen ton beuffajen ftaffjottfen bfe ©elfflldjen ttttb

beeinflufifen fettt polluted Dettfett.

23ldmar<f Ijatfe ble ©efalje eefrmnf, ee oerfudjfe fcelbe 9$lajfungen

gu ftetampfen; ee tnu%U fajelleen, toetl ee ttfdjf bte gemeinfame Quelle


to^ 3enfeumd ttttb bee iSogialbemofrafle eefamtfe: bte 3uben. 3>afi

ee bled nltfjl eefamtfe, Ijaffe ee fetttem #of juben SHaemtlllan $aeben


gu oerbanfen.

©o feljen wir, bag tot 23eglmt to^ 3afjeljunbeetd alle beutfajen

JJaefelen ttttfee jublfajem ©Influfi ttttb unlet ftibtfajet £eltung flanben.

Sim #ofe Ijeeef elite n fie gerabegu, SSMlljelm mat fo a&ljanglg ge*

tooeben, bag ee Tallin, ^af^enatt f geteblanbee^ttlb gu fetnen $af*


gefceen gematf)! Ijatle unb toemt ee bte (Bflmmung fetned Golfed ee*

tunben tooltfe, bann glng ee In 33eelln In t>a^ t leine £ebertoaeengefcljafl

ttttfee ben£lnben oon$at$enffeln unb f eagle felnen geleeuen&a$i, toad


tooljl bad 33olf benfe. $af$l mat tot eluglge 23ueger 1>eutfa;lanbd, bee
<5e. 2Hajeffat gum ©elmefdtage eln ©efeljenf ti&eeeeldjen buefle.

29
3tt ben letjfen 3af)ten M 19. 3af>tfmnbe*f$ toaten e£ jtoel banner,
die ben 3nben enfgegenftaten; fcetbe nmrben t>tffamtcrt nnb mugfen
afrvefen. SUjltoatbf, ber 9$ef for bet ©enffHjen, tote fyn 8)te 3nbenpreffe

f)6f)ntfd) nannfe, nwrbe eitted entefjrenben 23er&redjen$ bcfd)tiU)tgf

unb nwrbe fo etlebtaj; @raf Ptffler, bet efnen 9?abauanttfemt(tdmud

gejttjaffen tyatfe, nwrbe fitr nxfyt gure^mtnggfaljig erflarf. (Sdjwerer

war e$ ffljon, ben #ofprebtger <5fo<fer fcetfetfe gn fctingen, er Ijatte

etne ppftfton, winter tfjm ffanb etne @emetnfa)af?, bte £fjtiffUa>

©ogtalen. (Stotfer nwrbe von ber prenfjffajen fteajemng fallen ge*

(affen nnb mnfjte gefjen.

30
II.

Urn bie 3afjtfjnnbetta>enbe ttat em $tann auf, t»e« 3nba nt#(


(efeifigen fonnfe, well et nnaftljanajg wat; aid man tljtt eltt**

fpeirrfe r mat ed fa>n jn fpaf, fcte ©efangnidfftafe war niojf meljt

btffamietenb, im <$egenfet(, man aajfefe Sljeobot §ttffa>£eip3ia, nm


fo pfjet. Stiffrt) gafc erne 2ttonafdfrt)tiff, ben „#ammet" Ijetand,

t>U £efet fcilbefen erne ®tmeinte, ben $ammetfcnnb. ©t roar bet

etffe, tier bte Stage wiffenfdjafWia) anfgtiff nnb feme 2$ttrt)et fcilben

nott) Ijenfe bte flaffifaje 23fiajetei bet anfifemififajen 23ett>e$nng.

Stt(fa) Ijatfe bad ©IM, bad SRotgentof bet nenen 3eif, bad 2$aa>

fen bet ©ewegnna. gn etlefcen, etff t>ot titrgettt nmtbe et Ipipefagf

afcfcemfen; tampfenb ^ld jnleftf, ffatfc et In ben <5ielen.

©egen bfe 3nfetnafionale madtfe #ngenfcetg Jtonf, bet mtf Sttflls^

taf £la% ton 2JUbe«ffa)en 33etfcanb gttmbefe. £eibet gelangfe bfe

feljt gnf geletfefe SRonafdfajtiff niajf In ble %anto bet Slt&eifet, fie

fcltefc In ben ofceten 23otfdfrt)irt)fen ffetfen. 3Det aUbeuffrfje wat t>ot,

roaljtenb nnb nafy torn 2$elfftiege bet am meiffen geljagfe nnb am


ftt)tt»etffen vetlenmbefe 23olfdfeil. Slllbenffdjet n>at gleiajfcebenfenb mlf

3nnfet.

£>«d jefjige 3aljtl>nnbetf faty am Slnfange btel Ofietteiajet In bet

gtonf gegen t>a^ 3nbenrom. $)et etffe nwt ©ntbo t>on £iff. £iffd

2$itajet itfcet atlogetmanlfa>d 2&eidfnm, mnn fie auti) in ifjtet $i»*

31
ffff efttmd s« vocit cjefjcn, ft it J) nod) fjettfc ctnc rocttooUc Oucltc ttnb

folttctt ntdjf tretgeffett roerbett. Pf)ttipp iSfattff, bcfanttf bttrd) fern

33ttd) it&ct btc CHttttctir>attfer f faftfc bte ^fofjanget! £tf<3 sum @tttbo
t)ott Stftfumbe gufammeit. ©utbo oott £tft ffat& fttrj nadj bem $ttege
ttt 23erlw.

£)et jwetfe nm* £a«3 wtt £te&ettfel$, bet; nodj fyutt xm Stfjem*

(anbe UhU &t bxafiic ctnc ^roftfjittettretfje fjerauS, bte et Offara, die

£*ittf>et bet 23fottbett, ttamtfe. £te&ettfel# Ijatte and bctt ©djriffett

ber gitfywattt den Urfejf be# 2teuen SeffamenfeS fjetguffeUett t>er*

fuc^f, feme 33u$er wutden fccfdjlagnafyitt tmb tjetmrfjfci.

^>et bttfte war 23atott SSMHgen&etg, bet 23etfaffet be! ©emtgoffja,

bet (SemtaUtatwen mtb be$ <5emff«tfd>net, ben PfjUtpp ©fattff fjet*

32
mtdgaft* 3« biefen brei igfanbarbwerfen wieS er ton jtibifajen ©!«*

fajlaa. tm benffrtjen SJbel, In tfnnff nnb SPiffenfajaft natfj. 33aro«

SSHttgen&erg 309 Im 3afjre 1920 ton ^reifob i>er ©djmart) *or, feme

gran nnb Soajfer ttt $anben eine$ jtfbifajen $*anfier$ jn wiffen, da*

Ijer wirb e$ fjenfe nnmoglirt) fein, feme 23n«>r, bie von 3nba fci#

anf erne ((erne %n%cfy\ anfgefanff tootDcn finb, ttett git wrlegen.

®3 iff fern 3nfatt, bag e$ gerabe £fferrei#er waren, bie bamaB


In bie 33refrt> fprangen, fie fatten t>U 33er$nbnng £fferreidj$ am
eigenen £ei&e fennen gelernt, fie fafjen bad fommenbe Unwell eljer,

a(£ bet fteidjgbenffaje, bem e$ bamald nod> jn gnf gmg.

Unier ben SPiffenfajafWern, bte far bfe Sfofflarnng im benffrtjen

(Sinne tampffen, feien SKMlfer, Etna), JJenfa &mnnL <5ie Keferfen

bie 3#affen, bte bajn bienfen r bte £egenben jn jerfforen, bte Per bte

#erfttnf* aUer &n(fnr and bem Offen wxbttUtt mutton, <5ie wiefen
naaj, bag atte $nlfnr von Storben tarn nnb rotr t>om Sitter ffammfe.

2in$ bem #ammer&nnbe mar ber <Sa>fj* nnb §wpnnb ijertwr*

gegangen, ber ftefonberd ben 3nben anf gefojaffliajem @eMe(e tnU

gegenfraf* 2te&en biefen ©mppen nnb SSer&anben fceffonben tint


ttngafjl (leinerer 33ereine, fo in SHagbe&nra, eine anfifemififaje £oge,

in Berlin ein herein gnr 23erampfnna, ber tXhttfyhUfyUit bed


3nbenfnmd nnb anbere meljr.

3ln$ alien biefen frnffattifierfe fid) 1912 ber ©ermanenorben fjer*

and, beffen erffe Sat e$ war, bk »otfif#en 33er&anbe im ^lai 1914


gn einer Pfingfttagnna. in Sfjale (#ars) ^nfammen jn fcringen. £)te

SJftwiffen im ©ermanenorben fcilbefen t>U erffe anfifemififaje £oge,

einen ©efjeimfcnnb, ber Utouft aU ®tfyimhunt> torn jnbtf#en ©e*


fjeim&nnbe enfgegenfrefen follfe. S>ie 9$ia)rtiniett, bte anggear&eifei

nmrben, maren t>U folgenben:

3 33et>ot #Wer fam 33


1. SRifglieb M @etmanenotbend fonttle nnt ein Denffdjet wetben,
bet feme 33lnft einljeif (IS ind btiffe ©lieb nadjweifen I onnfe. ©abntrt)

follfe wtljtnbett wetben, bag Sl&f ommlinge do« 3nben (3nbf%n nnb
3ftblinge) in ben Of ton einbt angen. getnet follfen, t>a in ben gtennb*

fajaffdgtab bed Otbend ana> gtanen anfgenommen nmt ben, fnt bte

biefel&e 23ebingnng galf, bte 23erannffa>aften tein&lnftget ©enffdjet

Stoetfd (gljean&afjnnng gefotbetf wetben.

2. $efonbetet 2$etf follfe anf bte JJtonaganba bet ftaffenfotnbe


gelegf toetben; ed follfen bte @tfafjtnngen, bte man tm Stet* nnb

Pflanjenteidje gemadjf Ijaffe, anf ben Utenfdjen angetoenbet unb ed


follfe gegeigf toetben, wte bte ©tnnbntfadje allet #tanfljeif, ailed

(glenbd In bet 9taff enoet roanfajnng liege.

3. 5)ie Pttngipien bet 2lllbenff«>n follfen anf bie ganje getmanifaje

ftaffe andgebetynf toetben; ed folUe ein 3nfammenfajlnf$ allet Collet

getmanifajen minted angefcaljnf wetben*

4. $)et &ampf gegen ailed Unbenffa>, t>U SSeftimpfnng bed 3nfet*

nafionalen, M 3nbenfnmd tm f)enffajen, f ollie mil allet ©net gie »ot *


toatfd geftie&en toetben.

£)ie £eifnng M Otbend fcefanb ftrt) in 23etlin. Otbendptooinsen

wntben geftfjaffen nnb ed gelang feljt ffljnell in alien fcebenfenben

<Sf3bfen gng jn faffen. Slid bet tftieg and&tart), galjlfe bet Otben
meljtete fanfenb SRifgliebet nnb Pet Ijnnbetf £ogen. S)et 33otffanb

fefjfe fta) and t>cn £eifetn bet eingelnen @tnppen gnfaromen* Start)

anfien ftaf bet Otben nnt bnta> ptyiliw ©fanff (@toprt)fetfelbe)

nnb poljl (Sttagbebntg) in (Etfrtjeimtng.

34
III.

&0tmamt%0tt>m unt> Settle ©efettfdfjaft

Slid be* 8tU$ audhtatf), etlfen 95 wn fyuntott SHffgltebeen 311

ben SStoffen, Die £ogen gotten %u at&etfen anf ; bet 23et&anb n>a* aud^

etnanbeegerfffen, bte SBttglfebe* tn alle SJMnbe jeefleenf. 3)et 3wetf

bed £>tben$, (Efntgfeff git fajaffen, fdjten ait$ emtd)f gn fefn, me wa*
©enffajlanb etntgee aU in jenen §agen M ^ttegdandftnttp 1914.
2$aljtenb bte ©enfftfjen t>on f^onet 3nfttnff leanmfen unt> fampffen,

atfcetfefe 3nba. £)e* etffe <§<f>lag war, bag e$ bte 23egetfletnng Be*
nnljfe nnb bte 9?egtetnng t>eeanlag(e, ben fogenannfen 2$nrgf*teben

gu t>ettfnnben. $)amtf nnlerfcanb man jebe Slrfceff, febe 23efannf*

mad)un<5 nnb jebe Propaganda bee Slllbenffajen unb offnefe (0 bte

Stir file bte ^ropagan&a 3nba£.


Sangfam fallen bte Wannet, bte ntajf gn ben 3#affen etlen fonnfen,
well fte gn alt obet and etnem anbern ©ntnbe frtegdnnfanglta; nmeen,

etn, bag fte fceftogen waten. £)te <5ogtalbemofrafte, bte tn t>m etffen

Sagen, oon ben benffajen Jttymn geletfct, ftaj tn 3^et§ nnb ©Iteb ge*

flelff Ijatte, war tmebe* in )ttbtfa>e 2U>fjangtgfctf gefommen; 9taf$enau


wat 39ttffd>aff$btftafot gewoeben, tn alien ^ttegdgefellfdjaffen fafien

Sutton, tmmee nene ©teome offline* 3nben fanten n&er bte polntfdje

©ren^e nan) Denffrfjlanb nnb maa)(en fta) anfafffg.

SSHe etn Janal nrieffe bte SBenfeeef bee SRattofen tm 3al>«e 1917 f
bte von t>en @ett>etffa)aften angegeftelf worben war. <5te gefgte ben

35
geittbett, too fie t>k JJtooagattba efttgttfegett fatten ttttb bet 3#mf
totttbe otomof htfQl$U Datttt font bet £>oldjffofc fetter $tttttitiottd*

atfceifetffteif oom 3attttat 1918 (f. 23ilbetfeil ©. 210)? je# fcmttfe

bet S'einbbunb attfafmett, jefjf toufife et, t>a% tote fdjott oft ttt bet

€*ef«)ttt)fe, totebet bet £>euff«je torn £)ettffrfjett ttt bett RMen ftel.

^Inffafl t>U SJttfwfjtet fofott att bte SPattb gtt ffellett, oettttfeilte matt fie

3« roentgen Sttonafen ©efangttid, batttt lieft matt fie totebet lod. 33et*

taf toat fftafftei, totttbe ttoa> fcefofjnf. Sfot 20. Offo&et 1918 fajtiefc

bet „23ottoatfd": „£>ettffrt>lattb fott, bad iff ttttfet feffet ^x\U f feitte

&neg$f(aggc fttt immet ffteidjen, ofjtte fie em leafed SHal fiegteiti)

Jjeimge&tacfjf gu fjafcen." SS^ad fctattdjf ed meljt tm SWgemettten, bett

ttttge^etttett 33oWd&efttta, naajsttweifett, bett bie fa)toatg"tof"golbette

3ttfetttafiottale attdgefomten ttttb fottfeqttenf burrfjgefiifjrt tyatte. @attj

Dettffajlanb f>at ttt bett (efjfen 14 Sa^tett batatt geftanft. Damald


a&et btttffc ttitljf baoott gefptorfjen toetben, matt btttffe tticfjfd fagen,

betttt batttt fjiefi ed, matt fotedje gegen ba$ 33olt $to$bem totttbe

gegett (gttbe bed &tieged, oom 3af>te 1917 att, enetajfaj gegett bie

3tt(ettta(iotta(e geatfceitef.

Urn gtt geigett r toie jttbifaje ^Irfteif langfam bad ootgefefjfe 3ie( et*

teitf)ie, fei Ijiet ettt Shtffalj bed „33eo&adjfetd" toiebetgege&ett, bet

fjettfe ttort) 3ttfeteffe ettegett witb:

3ut)if <^e SJIHrtfdjaft in 33ctgien.


£Me @efd)id)te bet politifdjen 3tf>tei(ung be3 beutfefyen ©encraU
gom>evnement3 23e(gien ift cm Haffifdjev 33en>ei3 fur bag, tpa3 ge~
fdjiefyt, fobalb in eine 33eriDaltung nur ein 3ube gerat.
"Die £enfev 23e(gien3 (foweit fie nidjt bireft bem Dberfommanbo
unterftanben) toaren t)k mitttarifefyen ©eneralgoM>erneure: gtet^ett
von ber (^ottj, bann t>on tiffing unt) fdjlieftlid) t>on 'ftalUnfyaufen. ^iU
Sfbteimngen unterftanben biefen:

36
1. ^te 3it>iUeitung ((EreUeng von ©anbt). (Spater tourbe btcfe
^Ibteilung in bie @ruppent>ertoaltung fur ^lanbern in 33ruffet unb
in t)ie fur Die 2£aUonei in SRamur getrennt.

2. £>ie politifcfye 3lbteilung mit ber Preffeaentrate, ber stamen*


feftion, bem potitifd)en £>ienft.

3. £>ie neuen ^inifterien, t)ic 23elgien oertoalteten.

(Bcfyon greiljerr t>on tier ©0U3 oerfufjr t)ie &arre. ?tid)t genug, bafe
er ein £>ufjenb frangofifdjer 3eitungen i\x\ie% er emannte gum Sljef
ber }3otitifdjen ^Ibteitung Den 33aron von ber Sanfen^arfenifs, ber
mit ber $errin t>ort (Mnt^er^tjof, ber 3ubin Senate griebentfyal,
Sodjter be£ &arl 3Subolf griebentljal unb ber £ea S^ofenberg in
©armftabt oerljeiratet toar. 3uQ\eid) mit biefem 23aron erfdjien ber
(Socager Sriet)ent^at, ber ficb nur 23aron t>on gatfentjaufen nennen
lieft. £)enn ein t>on galfenbaufen fjeiratete 1887 tie 3itbin (^t^bet^

Sriebent^at unb nannte fid) nebft &inbem „t>on ^atfenfyaufensgrie*


bengal". Sriebentfyat tr>ar 2eutnant getoorben, er §at fidj aber toaljs

renb be$ gangen &riege3 nid)t einen ^ugenblid an ber Sront aufs
gefyalten, er fyat mit tern bauernb von fym heeinflnfoten ^Ranne feiner
(Sdjtoefter, 23aron von ber £anfen, £ifd) unb SDoljnung t>ertoanbt*
fcfyaftfid) geteilt.

£anfen unb griebentljal fctyen a(3 Setter ber Preffegentrate ten


Sttitbefitjer ber ^ranffurter 3eitung / ben 3uben £)r. jur* (Simon ein.

£egation3rat &empf btieb gtoar offigieUer ^orfit^enber, bodj tie ®e*


fdjafte fufyrte (Simon. %U tie 1)eutfdje Sage^eitung feinerjeit tie#
^erljattnig (Simon toitrbe gefyen. (£r toar aber nur
fritifierte, Ijieft e$,

ad)t Sage oerreift, bann fam er %\xxM unb trat gur biplomatifdjen Ho*
teilung von ber £anfen3 uber. (Simon toar baburd) nur nodj einfluj^
reidjer getoorben. 3)urdj griebentljal unb Sanfen fam femer ber

3ube Ulrid) ^aufdjer, ber fogialiftifdje ^itarbeiter tee ^arg, att


^3ertrauen^mann in tie biplomatifdje ^Ibteilung. (£r serfage fofort
eine 23rofdjure liber 23etgien.

£)ie 3enfur fur belgifdje 3eitungen tourbe bem 3uben Dr. (Sb=
ftein ubertragen, ber e3 oerftanb, jebe (^rtoa^nung ffanbalofer ^23or*
gauge gu unterbruden. Tlehen ^bftein tx»urbe ber 3ube (Sa^ott^ofer

37
gefteltt, ber frit^ere ftorrefponbent be3 Parifer ^S^ * ©^ff^n ^rau,
naturlid) ebenfatl3 3ixt>in unb in ^Bruffel tooljnljaft, toar franjofifc^e
©pionin. ©ie fafe fo an tier Quelle.
2Wen biefem Paare tx>irfte etne anbere 3ubin, grau Qirbftabt, beren
Wann an ber grout tatig toar, aU 23eamtin ber Preffe^entrale, xv>ie
ja uberl)aupt faft alte Unterbeamten unbeutfdjen &reifen entnommen
toaren.

grau Qirbftabt lieft fid) mit bem arifd)en greiljerrn t>on © . . . em,
tarn in anbere Umftanbe. ©ie muftte baljer fort oon 33ruffel. 23aron
© . . . fam an t)ie grout, too er bait) fiet. (©am. 2. &ap. 11, 15) 3uba
radjt jet>e Qlntaftung feiner grauen, toafyrenb e3 felber fid) ungeftraft
an beutfd)en grauen unt) ^abcfyen vergeben fann.
gur t)ie belgifdje Propaganda tourt)e ber 3ube £)r. O&oalbt an-
geftellt. (Er toar juerft in ^luttoerpen, t)ort befam er ©treit mit feinem
militarifdjen ^orgefetjten, unt) tourbe bait) barauf nad) ^3rtiffel oer=
fetjt. £>er ^anffudjtige" arifcfye Officer fam an t)ie grout unt) ftel

bait) t)arauf. (2. ©am. 11,15).


£>r. O3toalbt3 Satigfeit beftant) t)arin, t)en beutfdjfreunblicben
Xiamen ©teine in ben 2Deg ju legen, feine recite ipanb toar etne

jubifcfye ©tenotppiftin ^3lod).


%U ba$ ^otffburo, ber offaielle Ttacfyridjtenbtenft, eine giliale
in 23ruffel einrid)tete, erl)ielt biefe ©telle ber 3ube 3uliu3 <dcvU
fyeimer von ber ^offifdjen 3eitung. Setter beg 20olffburo3 in 3lnt-
toerpen unb sugleid) £eiter ber Politifdjen ^(btettung bort toar ber
burd) £anfen ernannte 3ube ©d)iff.
%l$ juriftifdjer ©eneralreferent tourbe burcb 23aron £anfen ber
3ube £>r. ©cfyauer au$ granffurt importiert. ©a^auer toar fritter
in $ari3 al$ ^Intoalt tatig. grau ©d)auer, toieber eine franjoftfc^c
3ubin toar in ber ^lamenabteilung, trotjbem fie fein 2Dort £)eutfclj
oerftanb. ^lan fann fid) oorftellen, toie nutjlid) fie toar.

3um 33ertrauen3mann fur &empf beftimmtc man t)m J3rooifion3-


reifenben SRofenbaum, ber fritter fur ^lobe^eitungen gereift toar.
C^ofenbaum er^ielt ba# 33latt „33rureltoig", ba$ bie beutfdjen 23e=

^orben gegrunbet fatten umfonft, er, ber jtt jener 3eit feinen feller

38
bcfeffen fyatte, tourbe oon beutfdjen ^egierungSgelbern in t>ier 3atjren
em mefyrfadjer "^Mtionar.
2anten berief toeiter ben 3uben Qauenftein, ber fdjon tm grufjjafyr
1914 at3 ©paUpitj 3toifdjen 23apern unb Preufcen fid) in franjofifcfyen
^Menften betatigt ^atte, er er^telt bie Seitung ^elfrieb".
3n |et)em beutfaVn ^3itro 23elgien$ toimmelte e£ t>on 3uben, atte

Sippfraulein3, alle Unterbeamten toaren 3uben.


*33on ben Oberbeamten feien nodj ertoatjnt: 'Dr. ^arfu^ Subnet,
ber in tier 33tamenabteilung neben £)r. O&oalbt faft. £>er 23ruffeler
3ube ^Drieffen, ber jubifc^e SRittmeifter ^efjren^.

'Die gan^e Qirtappe im 23uro ber Politifcfyen ^ibteiwng erljielt natur*


lidj ba$ (Eiferne &reu3, ba3 aucft fonft oon £)ebraern triel getragen
toirb. 33on ^ebraem, t)ie nie im (Bcfyutjengraben toaren.

3ubenfyelfer toaren ber fivefyevv oon (Btrempel, ber al3 Oberregie*


runggrat tatig toar unt) bann ipauptmann tourbe. $eute ift er ^ajor
unt) ^ty'utant be3 ©eneralgouoemeur^, beg Sperm ©on galfenijaufen.
<Der %rftanb t)er Pafeentrale ift ber fitter t>on "Sttarr, ber fdjon
son toeitem aU edjter 3ube gu erfennen ift. ¥Ravf fyat ein Palate in
23ab $omburg oor t)er $olje unt) Ijat fcfyon be£ ofteren t)en &aifer sum
5

grufyftucr betoirten fonnen. (Er ift ein toid)ttge$ @lieb in ber jubifcfyen
&ette, bte ben &aifer umgibt unt) bie fein ^erberben fein toirb.

Sfadjt&mtoalt (Stocfp ift getaufter 3ube unb Ijat fid) at£ 3nt>e in
ber belgifdjen S^ertoaltung betoafyrt.
Prioatfefretar be3 £)errn oon ©anbt unt) feine£ TtadjfolgerS
<5d)aible, biefe beiben finb airier, toar unt) ift ber 3ube ^empner,
ber ©oljn be£ befannten jtibifcfyen 3Intoalte£ unb greifinnfutjrer^
£emoner in Berlin.

£>urd) t)ie jubifdje ftamariUa in alien ftreifen tourben t)ie Wafc


nafymen be3 trefflicfyen Sperm von tiffing lafym getegt unb t>ie ^inge
fe^r gum ©a^aben 3)eutfd)(anb3 ©ersogert. (2$ wav tiffing einfadj
unmoglia^ burc^jugreifen. tiffing ftarb, feljr jur greube bev 3uben,
rec^tjeitig unb fein Tlac^folgev tourbe ber £err von gatfen^aufen, ber
feinen jiibifcfyen Seibarjt gurftenberg mitbraa^te. (E3 roar unmogli^
o^ne gurftenberg hei gatfen^aufen t?orjufommen.

39
£>aS iff biefetbe ZaM, bie 23aUin, Stotfanau, gtfeblanbetsgulb,

Moppet, 3uled (Simon, ©oftfdjmifct t>erfotgen, fie bilt)en einen Dftng


urn t)ie Pevfon bed £aiferd unb biefer fyort nxxx ba$, toad t)ie iperren
tpollm,

(So wie ed $let an cittern 23eifpiel tm 2£effen gefdplbetf wotben


iff, wat ed tm Often, VUm etinnete ftdfj mtt an ben (gcfjanbftieben

$ttfj(mannd; et iff mif bet; gtieblanbet^gnlb oetljeitafef. $tt(jtotann

Ijaf aid 23eanfftaajet $>enffrtjlanbd t>tn ^tieben mif ftnmanien ge*

frtjloffen, bafcei bie benffajen 3nfeteffen fo weif Ijinfet t>U jftbifajen ge*

ffe((f r bag et nnd 23nlgatien afctoenbig matfjfe nnb ba& (mlgatifdje

53oW gegen S)enffrt)lanb auffctaajfe, bad nodj toafjtenb bed Sieged


bntrtjand beufftfjftennblirt) mat.

3m Slotben fafien c&cnfaUd an fjctaottagenben (Sfellen 3nben nnb

von bet Sittfei foil ganj geftfjwiegen toetben, fjiet fag 3nba in feinent

©lemenf, benn bie 3un<jftttfen, t>U £>frt>aoib r 3alaaf ufw. toaten

ja efcenfaUd 3nben*£>onme (©ewenbefe nennf fie bet Sittfe).

%\U biefe Saffatfjen fttfjtfen t>a%% t>a% ftrt) bie Planner, bie in bet

#eimaf jnttttf&leifcen mngfen, 3wfammenfrt)loffen nnb ben ©etmanen*

otben toiebet anfle&en fiefjen. 3n bet 2K*eifntart)fdfaaMtg. 1917 fomt*


fen t>k nenen SRanme eingetoeifif toetben.

3n biefet SPeifjnartjfdfagnng nmtbe fcefrtjloffen t>k JJtopaganba t>ot*

wfitfd gtt ftei&en. (Se&offenbotff etflatfe t>k f


Wl$tn\tiMn ©tbend*
2tatt>titt)fen' (f . 23ilbetfei( @. 205) fitr t>U ©etoeifjfen, t>U ,ftnnen'

(f. 3$ilbetfeil ©.201) ftit ben gtennbfrtjaffdgtab ^n fmangieten unt> gn


leifen. 3§m ftel bie Otbendptooinj 23a»etn g«. $)iefe 2£aljl nmtbe
wirtjfig, benn babntrt) nmtbe 3$anetn bie SPiege bet fogial^nafionalen

23en>egnng. £)ie kiben fnblitfjen benffa>n (gfamme, bie 2$ajnt>aten

nnb t>U <§(fjn>a(en, finb l>en>cglirt)et, ftrt) leirt)fet anfa>(ief$enb, gefel*

40
Itget aid bie Stotbbenfjojen. <5ie finb ntdjl fo ftiliffc), nirt)f fo einjel*

gangetifft). "Die #etten, bte In Sttlllel* nnb ?totbbenffft)tanb die

SltBeil Beaannen, fatten ed frtjwetet; roaljtenb im <5iiben fitf) (alb

eine gtoge ftefolgfrfjaff Bilbefe, nma)d Im 2lotben bet Otben langfam*


<§eBoffenbotff fjafte bie Slnfrtjtiff einiget #etten etljalfen, bie ftrfj

aitf Slngeigen gemelbef ^aUett, biefe Befndjfe et gnetft. ©eljt amtftig

flit lljtt toat ed, bag et in 3Mna>n einen 23tnbet bed ©etmanen*
otbend ftaf, Waller ?lanl)and, bet Bet JJtofeffot SK*a<fetle aid ©djttlet

atBeifete. $>ie Beiben famen gtt bem (Enffrfrlng, geftennt 31* matf$ieten
nnb oeteinf gn fajlagen* 2tanfyand follfe ble 3ngenb fammeltt nnb
©eBotfenbotff toollfe aud ton alfeten ^etren bad 9tft<fgtat bet 23e*

wegnng Bilben. £)ie etflen 3Ritgliebet bed 3ttf eld toaten btei#etten:

3)t. (Seotg ©aubatj, bet firt) bem Stolen $teng ant 33etfnanng
geffellf Ijatte nnb <&»nbihtd bed ^ogelfajnijoeteind 23a»etnd wat;
(Sajnltaf 9tol)mebet r bet 33otft§enbe M $>enffa)en ©djnfoeteind nnb
Soljanned feting, bet flrt) einen Xiamen Im ^ammetBttnbe gema^f
Ijatte, et nwt bet SSetBteifet bet £e$ten Sttntfjd, Penfad ttnb 2$Hfetd.

39ie em ittd Staffer getootfenet ©fein Immet toeiiete $teife gieljf,

fo gltebetten fta) biefem etflen $teife Balb weilete an$ man fonnle

batan benfen, In bet 3tt>eigfltaf$e elne 2$oI)nnng jn mielen nnb bott

93etfammlnngen aBjnljallen. ©eBollenbotff felBet Begog mil felnet

$tan nnb ©tenetfrfjaff nn #and in &at> 2liBling.

Urn bie 2ltf bet Ptonaganba gn ^eigen, fei Ijiet milgeleill, t>a%

(BeBollenbotff in oetfajiebenen 23laltetn Slnjeigen etlieg, in btmn


jnt §eilnaljme an einet ootf ifdjen £oge etngelaben nmtbe. 3>iefe Sin*

geigen nwten ana) bet ©nmb M 3ttfammenfloged getoefen, bet anf

©eite 24 etnwljnl nmtbe. <£\n gteimantet etflatle xn bet $tnna>en*


SlngdBntget SlBenbjeilnng, bag ed fin; l)iet nnt nm elne 2&infello$e

41
Jjanfcdn Unm f
benn ^relmautettogen pf(egten nidjf brntf) offence
SPetfcnna, attf^tifrefett.

Dent ftdj $telbenben nmtbe ba^ fm 23llbetfell <5.202 wiebet*

gege&ene 3#et&e&laff 1 jugefanbf, in bent tuts auf ble SRaffenftage

33ejtig genommen war. ©3 nmtbe batauf Ijlngewlefen, bag gut Pro*


paajerurt^ blefet ©ebanfen eltt Otben notoenbia, fit, cm ©eljelm&unb,

tmb t>a% wet blefem @ef>elnwunbe ^ellvefett wolte, juetff butaj cm


fcetttegenbed Setoff cm 'BiutUUnntnU afcjulegen fja&e. ©lefeS laufefe:

„Unfetgela)nefer vctft^ctt tta^ fceffem Stiffen unb ©eunffen, bag In

felnen unb felnet gtau Slbetn fern jitblffljed obet f at&tged 23luf fllege

tmb bag ftdj unfet ben 33otfaf)teu an^ feme 3lna,eptlgen bet fat*

fclgen ftaffen fcefmben."

#a«e bet tfanbtbat blefed gHtttiefemtfttf* audgefuUf, fo etfjlelf et

29et&e&latt 2 mlf bent ^afenfteng tmb bent SKtoban&tlbe (f. 2$Ubet*

fell <§5. 203). ®t ntugfe etnen gtage&ogen audfuUen ttnb fern 23t(b

elnfenbeu. Diefed 23tlb nmtbe auf tafflfaje ftelnljelf unferfudjf, e$

ttmtben ^arfifotfajungen angeffeUf nnb wenn ble 33ebmgun$en et*

filfU ttwrett, nmtbe bet ftanbibat eingelaben in bet 33erfammhmg git

etftfjelnen. ^lat^ elttet gennffen JJttffungdjelf nmtbe et In t>en gtennb*

fajaffdgtab aufgenommeu. 3)le 2Selfje blefed ©tabed fceffanb In elnet

feletlldjen 33etpflldjfungr In bet bet 2luf mnetymenbe bent SHelffet

afcfoluie Steue fajworen ntugfe. (Ed nmtbe ble 9lutffefjt bed vetltvfen

3(wt$ jnm beuffnjen ^algabont fnm&ollfn) batgeftellf. 3n biefenetften

©tab fonnfen mfy Jtauen unb Sttabdjen aufgenommen wetben.

42
IV.

Settle ©efettfcljaft unt> 3Rtht$ettev 33eo6ad)ter hi$ gut

Evolution 1918

(£d war ©efcoffenborff fcalb flar, tag er in bet; fleinen 2$*ofjnnng

In ber BtDet.cjfttaftc feme grogen (grfolge Ijafcen tonne. (£d (of fia) @e*
legenljeif, bie ^aitme bed (Bportfln&d In be« 33ier Saljredgeifen, bie

Plafj ftfr 300 £enfe &ofen, git miefen. #ier frmnfen 3$erfamm(nngen

afcgeljalfett nnO weifere $reife fitr bte ©ebanfen bed @ermanenorbend


gewonnen werben. £ffenflirt)e 23erfammlnngen afcjnljalfen, war ba*
maid nnmogliaj* <5ie waren bed 23nrgfriebend wegett oer&olen wor*
ben r ober, wenn fie geffaffet worben waren, fo ^affe man fie oljne

3weifel mebergefcrullf . ©d war bte 3etf, wo bie 3ngenbliaj*n, bte naa)*

l>er bie 3tet>olntion maa)fen, eingegogen wnrben, wo bit 23erljefjnng

ber eingelnen 5Uaffen gegeneinanber anfd $oa>fte ftieg; t>U 3ei( r wo


©rg&erger, ©a)eibemann andfafen, wad am 9. 2tooem&er 1918 retfen
foltfe, wo Um Stttlifar meljr wagfe gegen ©ogialbemortafie nnb Ben* 1

(mm energifaj anfgnfreten. SSMlte man etwad erreiajen, fo mngfen


erff bie ©ebanten in einem grofjeren $reife S&nrgel faffen, bad 5l<fer*

lanb mugfe erff fceftellf werben. $)a bura) bad geforodjene 3£or( niajt

gewirff werben fonn(e f follte ed bnra) bad gebwtffe erfeljt werben.

(Sine nene 3eimng fonnfe nia)f gegrtmbet werben, ba ber Papier*

mangel fcereitd feljr grog war unt> t>U ftegiewng nene 3eifnngen nia)f

erlanfre* $)a Got fin) £$elegent)eif, eine fcefleljenbe 3eiwng, ben fcff

43
2. 3amtat 1887 erfdjemenben „$ttmdjener 23eo&a<l>fee" (f. 23tlberfetl

<S. 206) gw erwer&en. Jeans (£l)er, ber ^erandgefcer M 33eo&aa>fer,

em Client t>on ftedjldannwlf $)r. (Ban&atj, war geffoe&en. 23on ber

39twte grans £ljer ematb (Sefcoffenborff bad 23eelagdrett>f fiir

5000 3Rarr\ ^>ad 33la« l>affe feme ^iaonnenfett r ed twtrbe tro

(Strafjenljanbel verftrfe^en. Slid Gftgenlitmerfn bed „2tttma)enee 2$eofc*

aajferd, 23erla«, granj (£l>er Stadjf., SMmdjen", nmrbe £rl. £a«je


23fer&anmee, erne ©dfjweffer bed ©ermanenotbend etngefragen. $rl.

33ter(aumer enfffammf emer but.qc«iattt)tfd)c« 33auernfamtlte, emer


fetter gamflten, bte androgen, ttm bett bura) bte Snrtentrfege t>ee*

wttfleten Often wteber aufouhautn. Slid ©cljfffHettee bed 23eo&aa3terd


geta)nefe iSe&oftenboeff. 3>er 23eo&aa)fer nmrbe aid ©pottbtaff attf*

gegogen (f . 33tlberfefl ©• 207), bamtt er m bte #anbe bet 3ngenb


(ante. Stoa) ettt anbered Ifefj btefe Slnfmatfnma, fcefonberd ^iiitfttg er*

fdjemen. $)er 3nbe Ijaf mtr batm em 3ntereffe am ©port, wetm er


efwad em&rmgf. $)te Subett wtirben alfo bett 23eo&aa>fer nfajf faufett

ttttb ana) ma)l (ef en p betttt fte tyaf fen fa fern 3ntereffe am ©port an ftrt).

©In <5porfMaff fonnfe alfo nn&eatt)tetee feme JJropaganba fret&en.

29te rttfjftg bfefe flatfnlatton war, setgte foater bte jtibtfa>e 2$nf
gerabe it&er ^n SRebaftene etned „<5porU>latted", wte (Se&oltenboeff

fmmee genannf nmrbe. 3mroer tmeber Urn bted gum Dnrajftwo), em


Setdjen, wte feljr fta) 3«ba argerfe, t>a% ed bfefed <&pottblatt aid fo

nnwtajftg efngefajaljf l)affe.

2lnd ben erften Stnmmern bed SlUmdjenee 23eo&art)terd feten etmge

Slrftfel (Se&otfenborffd nnebergege&en:

ipalte £)ein 23(ut vein.


3n t>ev ^itte £>e3 wrgangenen 3aljrf)tmfc)ert3 fdjrieb bev encjlifdje

OTinifter ^M^vaeU^eacon^ftett) in fetnem SRomcme ^nbpmton":

44
„^>it SRaffenfrage ift ber (Sd)(uffel jur 2Deltgefd)id)te, unb nur be&*
Ijalb ift bie ©efcfyidjte tjaufig fo fonfu3, toeil fie t>on 2mten gefdjrieben
tourbe, t>ie t»te SRaffenfrage nid)t fannten unb ebenfotoenig fc>ie baju ge=
fyorenben ^Ilomente/

33eacon3ftetb fyat SRed)t mit feiner ^emerfung, er mufete eg ja aud)


tptffen, benn er toar 3ube. ^an btitfe nur auf bit 'iBebeutung fyin,

t>ie ber SDettfrieg na^ feinem SDefen unb nacfy feinem Urfprung ge=
funben fyat unb man mufe ifym 5Sed)t geben. 23egteiterfdjeinungen,
<3ortDanbe toerben meift <d# bit ©runburfadjen liefer 20e(ttragobie
angefefyen. £)en (5d)luffet Ijaben fc>ie meiften 23eurteiler nodj nidjt ge*
funbm. (Er ttegt audj Ijier in ber 3faffenfrage.

(Bigenttid) tiegen im &ampfe jtoet ^ertreter t>on entgegengefetjten


^Dettanfdjauungen, entgegengefetjten S^affen. (£inerfeit$ t)ie germa*
nifdje, fdjopferifcfye unb anbererfeit^ bie parafitarifdje, groftfapitaU*

ftifd)e SSaffe.

^an tx>irb eintoenben, ba& £»ie Q:ng(anber unb ^Imerifaner bod)


audj germanifdjen Urfprung^ finb. "Da^ ftimmt, aber eg fommt barauf
nidjt an, eg ift mafegebmb, toer t)iefc Golfer beljerrfdjt, toer fie leitet,

toer fie fufyrt. '©er f)eimtid)e <perrfd)er unfever ©egner ift ^toeifelgfrei

t)a$ internationate ©rofefapital, t)a$ nad^ ber $£ettfjerrfdjaft ftrcbt.

'Die ^ertreter biefeg © roftf apitaU finb bie auggefprodjenen geinbe


unfever 93olf$tum$. <$$ finb t)k 3uben.

(5ie befampfen unfer ^olUtum unb Ijaben eg burd) bie 3a(jr=


fytmberte unter ben t>erfdjiebenen ^agfen unb potmen befampft. 3fjre
groftten 33unbeggenoffen ftnben fie leiber nur gar ju oft unter unferen
f
eigenen ^olfggenoffen fetber. "Der ©ermane ift eine gauftnatur. £)er
btofee 23efu3 fann ifyn nid)t befriebigen. Oft aU „reiner Sor" greift
er nad) €>d)eintoerten tint) (E5d>einbilbern (3beate), bte i\)m von feinen
Sobfeinben aufgefdjtoaty txmrben a\$ fyofyere 3it>itifation, <xU \)o\)eve

^ulturtoerte. Slber biefe &<htinoil1)tv finb nic^t^ a(3 ©ift unt> 53etau=
bung^mittet, um t)m ©ermanen urn fo fidjerer in bit (Sf(at?erei ju
fuljren, t^m t)a# 3oc^ aufju^atfen.
Unfere ^orfa^ren fatten oft ein naturlidjeg (Smpfinben i^ren gein^
ben gegemiber, fie fannten bie S^affenfrage unb ben SPert ber ^3tut^*

45
bvubevfcfyaft, ben 2$evt bev 23lutgveinl)eit. ©ie touftten, baft nuv bem
(Stammeggenoffengu tvauen toav, t)afe nur biefev tveu fein f ornate.

3>v ^ifcfyhng, bev gvembvaffige toav falfcf), voav toelfd).

Setbev ift bev gefunbe 3nftinft auf inelen ©ebieten getvitbt obev gav
enttouvgett toovben. ^abater touvbe enttljvont unb an ©telle unfeveg
33atevgtaubeng tvat ein neuev ©laube unb gtoav in 5°™*™/ &te un=
fevev beutfcfyen unb veligiofen ^egabung nid)t entfpvecfyen. Wan tann
volt unb gang ben 2£evt t>e^ £f)viftentumg anevfennen, t)a# fdjlieftt

abev nid)t aug, baft man ubev Die ^vt, tote eg ben ©evmanen gebvacfyt

touvbe, feljv geteiltev ^einung fein fann. 33efonbevg aber ift tjeute jene

CRidjtung abgutefjnen, gu betampfen, Me unter bev ^agfe tier Reli-


gion, ftitl unb unenttoegt auf bie ©d)toad)ung unfeveg ^otfgtumg Ijin*

avbeitet.

£)od) mtt bev ?Tiebevtoevfung unfevev Religion fyatte eg nid)t fein


23etoenben. Unfev 2£eigtum touvbe t>erfc^uttet r imfer Redjt oevnidjtet,
bmd) vomifdjeg Redjt gebvodjen. 3a, unfeve &yxa<fye madjte man
tact)erlid> unt) fucfyte fie ju t>evnid)ten, man t>evfud)te fie guv ©pvacfye
t)e£ gemeinen ^olfeg fyevabgubvutfen.
^aft bev ^evfall unfeveg 33olfeg hi$ guv twlligen potitifcfyen 33ev=
nid)tung bamit £anb in $anb ging, Uegt auf bev ipanb. ^(bev immev
geigt fid) baS ^olfgtum ftavf genug, t»te $lane bev §eint>e gunicfyte

gu mad)en, 3mmev evftanfcen iljm Wannex unt) Suljvev, bie eg au#


bem 2?iebevgange Ijevaugfuljvten unti eg toav t)ev 2Ditte ©otteg, t)aj3

aud) bev anbeve £eil an biefem ^uftoavtg genefen foltte.

©ang mit 23tinbl?eit muftte bag beutfdje 33olf gefd)lagen fein, toenn
bie fieinbe jetjt u)x 3iel evveidjen follten.

(Ein itjm f vembeg Wenfytyiffibeal bot Dag Sttittel, urn "pavgioal, ben
veinen Soven in §effeln gu fc^tagen. 23egunftigt t>om S^viftentum oev=
bveitete man t)ie £e^ve t)on t)ev @Meid)!)eit t)ev ^lenfc^en. 3igeunev,
iT)ottentotten, ^3otofut)en, ©evmanen feien t>6Uig gteic^toevtig.

Tim f^atte, baft bie gvoge £etjvmeiftevin, bie Tlatm eg anbevg tefyvt,

baft fie tet>rt: biefe ^(ei^eit ift ^ibevfinn! <Sg ift bie gvoftte Siige,
bie jemalg bev ^enfcfyfjeit aufgefc^toa^t touvbe. Ung £>eutfd)en guv
^3evnic^tung. Sg gibt fyoljeve unb niebeve SRaffen! y&tvtet man ben

46
^affenmifdjmaftf), Me $ftf)anbalen ben Slriern, ben (Ebelmenfdjen,
gletci), fo bege^t man ein 33erbrea>n an ber 37tenfrf)f)eit ^Diefc brauc^t

%tyttt, and) fityrenbe golfer ju if)ter £ft)erenttt>icflung.

Unter ben Stiffen ber grbe ift bte germanifdje D^affe fraffc fyvcv

mintage ju biefer gitbterftette berufen. <5oo>eit ba# 3(uge jururffdjaut


in bte ^ergangenfyeit, immer finb bte Stager germantfdjen 33lute3
aud) bte Stager, bte (5d)6pfer einer &ultur getoefen.

SlUerbingS ^af man un3 etnjureben t>erfudjt unb bte 2S3ett glaubt
e3 nod) ^eute, bte Ut^etmat ber Golfer fei ba$ oftafiatifdje $od)tanb
obev ba$ 3toeiftromtanb. %u$ bem Often fei t>d& £tdjt gefommen.
"Die neuere gorfdjung fyat gejetgt, baft biefe 3(nnaf?me falfd) ift,

Tlotbeuropa, 2?orbbeutfd)lanb ift ber (5tammftt$ ber ^utturtrager, t>on


bier ^aben ftcf) t?on urgrauer ^orjeit an bt3 jety (Strorne beutfdjen
33lute3 htfvufyttriD ergoffen, finb ^ellen auf Snellen oon ^enfdjen
au^gesogen, bie bte ^uttur atter 29elt brad)ten.

47
£Me fo fyod) gemfymte griedjifcfye SSultuv ift ein ^ibleger beutfdjen
©eifted. "Die jpetfyiter, t)te (Sumerer unb toie bie Golfer a((e Ijei&en,

finb avifcfyev Jperfunft gewefen.

SUenn fid) gran^ofen unb (Bpanier unb 3taliener mit ifyver &uttur
bruften, bann fotlen fie nidjt t>ergeffen, bafe fie biefe &ultur bem get^
manifd)en23tute oerbanf en. 3e metjv bie23tutreinljeit fd)toanb,je tiinnev
Da^ avifdje 33lut touvbe, urn fo meljr tritt tic fulturelle Unfrudjtbavfett

gu tage. ®ried>enlanb unb S£om fint) nidjt &ur^ (Bittenoevfatl ^u


©umbe gegangen, nidjt toeit bte Sfottgion fdjtoanb; ba^ fint) nuv
Solgeerfdjeimmgen. 9£om unb ©riecfyenlanb gingen fcmrdj t>ie 9toffen*
mifdjung jugrunbe, an ber grenjenlofen 9toffenoermanfdjung.

X)a^ gleidje ©djidfal broljt und audj, forest ber germanifdjen Sfaiffe
einerfeitd oom Q:oangeUum ber ©leidjfjeit after ^Henfdjen, anberer*
feitd t>on ber iperrfdjaft t)e^ international ©roftfapitalidmud, ber
tic Dfoffenoermanfdjung jur ^oraudfetjung fjat.

'Die SDaffe ber ^fcieberrafftgen, ber Zffiantala, ift Dad ©etb. 5Jlit

biefer 20affe fudjt fie bte Sbelraffe gu tjevnic^ten. 'Die ©efaljr ift

bringenb, benn einmal ift ber 3nftinft burdj bad (Eoangetium ber
©leidjfyeit ber SRaffen gefdjtoacfyt, jum anbem ift ber 'SUeltoerr'eljr fo
letdjt, baft nadj bem &riege eine foldje SRaffenoermifdjung feljr be*
gunftigt toirb.

Daf3 unfere ^egiemng vov bem ftriege


<

t»te ©efatjr ntc^t ganj oer*


fannte, seigt ein ©efet}, t)a$ fie cinhvad)tc. (£d foUte tic ^erbmbung
3tt>ifd)en £>eutfd)en unt garbigen t>erboten toerben. 2£er ftimmte gegen
t)a$ ©efetj? £>eutfdjer, Twine fyintc: 3entrum, @o*
id) jeige £>ir
jialbemofraten, £fjriftUd)s(5oaiale unb liberate ftimmten
bagegen.

SRaffenreinijett bctcutct ^otfdgefunbtjeit. 2£enn alte ©tieber bed


Golfed 00m SDert ber 23lutreintjeit burdjbrungen finb, bann ift and)
bit foliate S^age geloft, bann ^at fie u)ve (Scfyarfe t>er(oren, bann
fie^t jeber im ^otfdgenoffen ben ^3ruber, tic (Bdjioefter, bann ftti^t
cincx tenanbem, tann ift bie alte germanifefye Religion, t)a^ ^iffen
unt SDeidtum t?om ^)u aneber ertoac^t.

48
$)a$ war t\w <5praa>e, t>U man in $Ri!intf)tn httfyt noaj niifyt &e*

Ijorf fjaffe, Die erffe Slnffoge bed ^eobatffferS, bie in 5000 £rem*
platen IjeranSfam, mat untergebraajf unt> fpafer ftieg trie Slnf Cage von

Stnmmer gn Plummet. Sleben ben grofieren nmrben bie fleinen &ragen


nia)f oergeffen? e$ nmrbe fajarfe ^rifif geiftf. Slnd) baoon einige
JJroben mif ben ©rflawngem @$ foUfe dm 9Seia)$fag$nad)waljl ffott*
ftnben nnb bie Unabljangigen fatten ben 3nben £idnee anfgeffeltf*

Der 23eoba<ltfer bradtfe folgenbe Slofig;

£in ruffifdjer 3ube aU SReidjStagSfanbibat.


2Die un3 mitgeteiit tourbe, ftettt bie Unabfyangige (Soaialbemo*
frattfdje Jfortei ^ttundjen^ fur bie Ttafyvoafy im SReidj3tag3tt>at)t*

fretfe ^imcfyen II ben (Bdjriftftefter &urt Signer ate &anbibaten auf.


(Eisner toirb |a nidjt getoafytt toerben, aber baft eine }3artei eg fiber*
fyaupt toagen barf, einen ruffifdjen 3uben, ber toegen £anbe&>errat
t>erurtei(t tourbe, aufjuftetten, muftte bem 3lrbeiter bie (5d)amrote in3
®efidjt jagen!

33ier donate fpafer war ©Bner banerifajer $tinifferpraftbenf, er

fatfe bie 9teoolnfion getnaa)f.

3m ©ommer 1918 gingen atteriei ©ernajfe xnx 23olfe nm r


SStiMfj

foUfe oon 33anew naa> Prengen oerfrfpoben werben, ber &onig nmrbe

SHiUibaner genannf nnb e$ nmrbe befanpfef, bag er bet #aupf*

befeiligfe fei (f . 23ilberfe« @.213, Slbbilbnng nnfen). Slnbererfeitf

nmrbe in 3iorbbenffa;lanb befympfef, t>a% oon borf 2Hefjl nnb ®t*


wufe nan) 2$anern nwnbere. 2£er t>U 2iof miferlebfe, wirb begreifen,
welrtje 9$oUe biefer Heine, feU>ftoetffanblia)e 2in$fanf&; von Probnfren

in ber 23ertyefjnng ber eingelnen (Sfamme gegeneinanber fpielfe.

2lnr ber 23eoba«)fer, Sir. 18 oom 5. Of fober 1918, nwgfe e$, bie

29afjrfjeif gn bringen:

4 »et>or hitler t am 49
£eutftetten unb ba3 PreufeensStugbtatt.
2$ir alle fyabm ]a faft gar Uine ^fynung, mit toeldjen ^Kftteln
unfere geinbe arbeiten, urn 3toietrad)t ju faen, um t)en ^ifemut ju
oerftarfen. £3 ift fd)on fo toeit gefommen, bafe man ba# 20ort (5ieg
— nidjt mefyr au$fpred)en barf. Million en oon Slugbtattem fallen
taglidj in unb Winter unferer gront nieber — erne Parteipreffe in
£>eutfdjlanb, t)ie touftte, tx>a# fie toollte, Ijat, burdj feine Sfagierung
geljinbert, t)U ©aat au^geftreut, auf t)ie bet* glugblattregen befrudj*
tenb Ijernieberging; bie Qrrnte Ijaben toir jeftf.

3toietradjt gtoifdjen Ttorb unb (Sub t>erfudjte bag glugblatt ju


ftreuen, bag Ijodjoerraterifdj oom Berliner £ageblatt t>6tlig abge*
brudt tourbe. Wiv fyaben nidjtS getjort, baft bem 23. £. ettoag paffiert

ift — man ijat einfadj t>ie Oljrfeige Ijingenommen.


23ei \\n# ©erfudjt man eg anberg; ung 23apem fa&t man immer
bei ber ^lagenfrage. 1)a toirb geraunt, ba% ber &onig 'SHildj nad)
Berlin fenbet, man eraafylt, bafa nadjtg 3£agen t>otl ftalber nadj Ttorb*
beutfdjlanb gingen. <£g nitty nidjtg, toenn man ertoibert, t)a% bie
<

an ©auglinggljeime faum gum £erftettunggpretg


Seutftettener 51ltld>
abgegeben toirb; bie £eute glauben eg einfadj nidjt, ba% unfer &onig
ben £iter mit 28 Pfennig abgibt, too er 80 Pfennige ertjalten fonnte!
Org fei aber noa^maU au$t)tMlid) Ijier feftgeftellt, bafa nodj nie=
malg yUild) au# £eutftetten nad) aufeerljalb 23apem oerfanbt toor=
t>m ift, baft alle ^liiid) oon bort na<$) ^undjen, Tlurnberg, SMrgburg
unt) gurtfj geljt, too fie in ben &ranfenljaufem un^) ©auglinggftatten
oertoenbet toirb.
*

Wa^ mant>erfdjtoeigt.
£)urdj bie gefamte Preffe geljt eine Tlotig: „3n Ttaufjeim tourben
infolge einer aufgebetften ©el)eimfd)lad)terei jafylreidje angefefyene
burger t>erfyaftet, barunter ein 3Setigiongleljrer unb ein befannter
^otelbefitjer. £etjterer erbot fid), fur feine fofortige £)aftentlaffung eine

23itrgfdjaft in £otje oon 50000 ^arf gu leiften. £>ie (E>d)lad)terei


befanb fidj in einem ©a^uppen na^e ber 33a^n, an saljlreidjen ^3er*

fanbfiften toaren t)u ^Ibreffen ber (Empfanger angebraa^t, fo ba% man


50
uber bie gleifcfyabnefymer genau untertic^tet ift. Airier ber erften Ttau*
l)eimer ^trgte ift aud) babei/
2£enn feine Ttamen genannt toerben, macfyt un3 t)ie <Sac^e mtfc
trauifdj, ber 23eobad)ter fonnte nun feftftellen: tier t>erljaftete JielU
giongteljrer ift ber fe^r fromme ©cfyadjter Dppenljeimer, ber fyeim*
licb ba^ ^iefy, i)<i8 in bem fofdjeren #otel 3lbter t^etge^vt werben

foUte, fcfyacfytete. ^bnefymer tt>aren aud) ber jubifcfye ^Irjt Profeffor unb
©efyeimrat £>r. ©robel, ber in ^aufyeim em etftflaffige^ (Sanatorium
betreibt. 1)iefer — £>er ^Irjt ber ftaiferin unt) £eibar^t beg 33ulgaren=
fonigg ~~ ift ber fcfyamljaft t>erfdjtsiegene erfte 2Taufyeimer ^(rjt.

25eitere (Empf anger finb frankfurter xmt) Berliner 3uben, biefelben


£eute, bie bie Ttaljrunggmittefljetje gegen 23apern betreiben.

$err ©otbftein in Qrffen a\$ ^ertreter baperifdjer


&ommunalt>erbanbe
ift ba$ Tteuefte. (Ein greunb unfereg 23tatte£ fenbet un£ au£ (Bffen
fotgenbe ^Inseige au£ ber £6lnifdjen 3eitung ju:
„©emufe alter "Uvt von einem bar>erifd)en £ommunafoerbanb au
faufen gefua% X ©ofoftefn, €ffen, SDiefenftrafc 83/
1)ag ift ein merfnmrbiger ftommunafoerbanb, ber auggeredjnet
im preuftifdjen 3nbuftriegebiet ©emufe fur 23apern auffaufen will.
Ob eg bem £)errn ®olbftein urn mefyr ju tun ift aU urn ©pefen unb
}3rotnfion? 20ir fonnen ung abfolut nidjt sorftetlen, t)a% auggeredjnet
t)a$ ftarf bet?otferte 3nbuftriegebiet ©emufe abgeben fann. Ober ge*
Ijort eg gur Saftif ber ^ttiftftimmung atoifdjen Ttorb unt) ©lib? 3ft eg
tnelleidjt beabfidjtigt, in preuften ba$ 3#anot>er toie in 33at)ern ju
orieberljolen: „^a ja, t)a Ijabt u)v eg, jetjt faufen ung t)u 23apem
and} nod) ba$ ©emtife toeg".

SMefe Ptobcn werben gcttugcn, urn bte Wtt M &ampfed jti Unn*
getcfjnen, den bet 23eobatf)tct ftttjtrte.

£)ie (S^rifWeHttng ftefanb ft* officii in bet Pfattffrafie 5 r tot*

fa^II* a^er in ben „33tet 3a^re^etfen".

51
Dte ©efellftfjaff fel&ff war mmnteljt fo ffatf gewotben, bag an

Me SPetlje gebadjl wetbett fonnfe* Slid Detfnamen f«r bte ©efellfajafif

ffljlng 2lanljand ben Xiamen Settle t>ot. Dad nmtbe t>on ©efcoffen*

botff angenommen, benn bet 2tame Hang gef>etmntd»oll gemtg, e*

fagfe a&et bent SKHffenben fofotf, wotnm ed ftdj Ijanbelfe. Die 59etl)e

bet ftanroe fanb am 17. (Etnftng (Sfognff) 1918 flaff* 3» bet Jetet*

Cfc^fell fjaffen ftdj bte fcetben 33otftt$enben bed Otbend and 2$etltn

etngefnnben. <5te fcefftmntfen ©efcottenbotff gn fljtem 23etltetet nnb

&nro SStetffet, fefjfen t>m fiogenfopf etn nnb fytlUn bte etffe tedjte

£oge afr. Sim ©onnlage batauf nmtben 30 23tnbet unb ©tljwefletn


In t>en etffen ©tab fetetltdj anfgenommen, ed waten batnnfet $itf*
glfebet and gang 23a»etn, bte gn btefem 3we<fe naaj 3Kuna>n ge*

frmtmen toaten. <5a>n am narfjffen ©onnabenb fonnfe nriebet erne

nene 3$eUje ffoftftnben, tn bet bte £oge 2tanljand gewet^f nmtbe. <£d

nmtbe nnn fmntet bet btttte ©amdfog bed Sltonafd gn SPetfjelogen

ftefffmmf, an ben anbetn (Bantdfagen nmtben 33otttage geljalfen.

Den ©djmutf bet £ogentanme Ijatte SBetffet ®mty n&etnommen,


bet M SPatytgetdjen bet S^nle (Sefellfdjaft M ftegenbe (Bonnentab

(f . 2*tlbettetl ©. 201 r Sl&fcflbnng nnfen) In alien SRanmen an&ta#<e.


Jtau 9ttemann*2?ntfretet fjattc bte £etfnng bet Oefangdafretlnng

n&etnommen. 23aton (Setblffj nnb feting getglen fta> aid $itnftfet

am $lat>fet obet $atmontnm; gtl. $atl fang tljte £tebet.

3ebed SHtfglteb ttng bte fret bet gltma ©<flolj tn £wbenfa)etb Ijet*

geffellfe 23tongenabel r bte anf bent (Stfjtlbe M t>on gmet ©peeten


bnta^ftengfe ^afenfteng getgfe. tltfnn M ©nm&old mat M %aUn*
fteng, t>a^ anf etnet In ©a>leften gefnnbenen getmantftyen %$t a\\*

ge&tadfjf wat. Die <5$n>effetn bet (*tefellftt>aff ftngen etn golbened,

emfaajed ^afenfteng.

52
Sim 1* yiowmbtt 1918 fjaffe bet ©ermanenotben itt gang 23anetn

tnnb 1500 Sttifgliebet, In Etnndjen tnnb 250. Die gejafjUen ©itt*

friffdgelbet gingen «a^ Berlin git miUm Propaganda. 3ebe$ Wit*


glteb etfyiett bte 9lnnen nnb ben 33eofcad)fet. 2Jndj im $Rein> ^afle

ber Orben In feinen (elben 3n>etgen gnfe gorffdjtitte geroadjf, mif bent

dfrfolg In 23a»etn fonnfen fie jebort) ni$f oergtfajen roerben.

3>te SReoofafion btadjfe gewalfige <£inbnf$e, t>k Sftifgliebet in

Pattern ajngen faff sanz wrtoten, e$ geigfe fitfj, bag nut botf ein 33e*
ffonb tretbtitaj iff, wo ber S^ter intntet in 23erttl)Mng mtt bem@efolge

bleibf. £)ie le#e 2lnntmee be$ 2$eobatftfet3 nom 9. 2looembet 1918

(f. $ilberfeil ©. 207, SJbbilbuna. oben) braajfe folgenbe WttiMt

T>eutfdjlanbS Ttot.
Saglidj fommen bet un# 33riefe an, fragenb, tt>a3 foUen xoiv tun?
$at ba$ Deutfdjtanb, fyahtn roiv ba# t>erbient? Saglicf) fragen unfere
^(nfyanger, t»a3 ift 3U tun, urn bem Unfyeii entgegenjutarbeiten?
2lHr fonnen mdjt3 tun, al# abroarten unb wetter arbetten!
^Irbeiten mtiffen tt>ir ftilt unb unenttpegt an Deutfdjlanb^ Qrrneue*
rung. Die &rajte gufammenfaffen, tjinabfteigen auf ben Ijalb t>er*
fdjutteten ©tufen, bie ju bem retaken, ttefen 23om germanifdjer

©eifte&oiffenfcfyaften fuljren. 3fjr alle afjnt fa nicfyt, tote f)od) ba$


Stiffen ber ©ermanen ftanb, tote Ijod) ifjre &ultur, bit befrucbtenb
uberatl fyinbrang, roar.
^3or fed)3taufenb 3af)ren, aU nod) ttefe Ttodjt 3nbien, ^Igppten,
ba$ 3tx>eiftromlanb betfte, mafeen unfere ^orfaljren bte (Sterne an
©tetnfretfen gu ©tonefyenge unb Ubrp, beftimmten ba$ 3aljr unb
btefyfa. ©cfynttten CRunen, bit fitr bie 23ud)ftaben bit Q3afiS tpurben.
Wiv ftnben arifa^e &ultur in Ur in gfyalbaa, beutfdje Otamme in
Palaftina, efye bte 3uben bort eintoanberten, bit trojarttfdje, bte mpfe*
nifd)e ftultur ift germanifa^, bie gried)tfdje ift ^3(ut von unferm 23lut!
3nbten unb Perften tragen btn ©tenrpel beutfa^er ^uttur xxnb wa$ wit
fpater t>om Orient 3urutf er^ietten, ^at ber Often »on un^ empfangen.

53
'Die 23tute beg gan^en ^ittelatterg txmrbe burd) beutfcfyeg 33(ut Ijer*

t>orgerufen, granfreid) tsurbe burcb ba^ 23lut ber Ttormannen auf*


gefrifdjt, 3talten ertebte feine Sfonatffance burd) beutfd)e£ 23lut unb
beutfd)en ©eift.
2J3ir toerben unferen Otol^ braudjen, benn tx>a£ ung beporfter):, tt>ivt)

ein eiferneg £eben ber Arbeit tx>erben.

2?od) tPiffen tx>ir nid)t, voa$ un$ t>a$ (5d)itffal beftimmte, toir
xoiffen aber, bafv toenu e3 un£ burd) bag ^Xal beg £etbeg fuljvt, ber

Qlufftteg ung geanfe ift!

Ttur burd) ben &ampf b e ftefyt atte ftultur, e n t ftefyt alle &u(tur.

Unb &ampf tt>trb ung in Suiiunft reid)lid) befdjieben fein.

£anrpf urn ba^ 3>afein, &ampf urn ba^ £eben!


£)a3 barf ung nid)t fteintid> macben, nid)t uersagt. ^ufredjt mviffen
voiv ftefyen, einer mufe ben anbern ftii^en. 28ie l&ed) am <3d)tt>efet, fo

mufe ber 1>utfd)e am £)eutfd)en fyangen.


2£ir muffen abwarten, btnn aud) t)ie b e u t f dj e 3eit urirb tx>ieber=
fommen. 2£ir muffen abtoarten unb arbetten, immer bavan benten,
fie tjeife erfeljnen, nid)tg pergeffen.

Qlbtoefyren muffen voiv alle fur einen, voa$ fvemb ift, tt>ag raffe*

fremb ift 2Dir brauc^en beutfdje Sfadjter, beutfd)e Qlmpatte, beutfdje

^Irjte, beutfd)e Sutjrer beg 'Sotfeg.

3Dtr fyaben genug gelitten am fremben 23lut.

^on 23etf)mann bi$ (£qberger ift eg femitifd)er (Einfdjlag, ber ung


ju Sobe regiert f)at, ba$ orirb auffyoren, ba& mu§ aufljoren.

2£ir tmffen, t)a$ eine grofee (Stromung in ber (Sogiatbemofratie


ing t>6lftfdje gafyrroaffer tseift, man lefe bit SRebe (Erljarb ^luerg auf
bem 23aperifdjen Partettage. 2ln ung liegt eg, biefe <E5tromung gu
nut^en, toir toollen eine oolfrfcfye 23ett>egung, bie 3)eutfd)lanbg &aue
freifyalten voili son fremben SRaffen.

£>fterreid)g 'Deutfa^e finb frei getporben unb ein (ange gefyegter


Sraum, bie ^23ereinigung alter ^)eutfd>en ge^t in SrftiUung. ©er*
mamnnot ift immer t)ie &ehuvt neuen ^lufftiege^ getoefen.
^Div finb in tieffter Tlot unb gerabe barum n?irb un^ ba& (Sdntffal
t)art tx>erben taffen toolten, e3 toirb un^ t>ie ,t)arte geben, bie un3 fet)(te.

54
£>arum: auf t)ie Jpergen unb frei ben 23ltcf. Tim ber ift oerloren,
ber fid) felbft oerloren gtbt.
233ir aber tootten (eben, voolUn tang unb glucftidj leben. ^ttle^ toa£
lebt, mufe oergefyen, urn neuem £eben Iptatj ju macfyen, toir toerben
ben £ob erleiben, aber unfere ftinber unb &inbe3finber toerben teben.
®ermanennot ift bie ©cfytoelle ju neuem £eben.
$)txx, gib un3 t»ie Tlot, bamit totr 'Deutfdje toerben.

Unb einen gtoeiten 3frtife( au3 Summer 23 oom 9. ?looember:

Urn ben &aifer!


£in neue3 Oofer forbert bte rafenbe <5ee! ben Sfyronoerjicfyt SKHt*
fjetm£ II. Unb e£ ift tounberbar, toie oiele 2mte, bie fonft in ibrem
33p3antim3mu3 gftidflid) toaren, toenn iljnen ein preuftifd)er Piep*
mat} in3 &nopflodj flog, tyute mit ber ^undjener J3oft" (f. 23itber*
tefl (r>. 211) in ber fyanb Ijerumlaufen unb fragen: „©eljt er nod)

nidjt?''

(Bttoa^ Uberlegen ift Sagen rein au^gefdjaltet, a\U$


in biefen bufylt

um bie ©unft ber neuen banner. SRucfgrat?


©ott, bie 3eiten ftnb oorbei, too bie banner S^ucfgrat fatten, man
biegt fid; nadj oorn, man toebelt nad) l)inten unb gibt bem fterbenben
£6toen t)en befannten (Efetetritt. Wiv fannten e3 frufyer anber& ^an
fprad) einmal oon beutfdjer Sreue! 3lber ba$ ift tange Ijer. Sreue unb
<£ibe getten nid)t3 mefyr auf bem ^larfte beS 2eben#.
<£)ie $aiferfrage ift him perfonenfrage. (5ie rutteft an ben ©runb*
feften beS SReidjeS unb be3 ^3olW. £>ie Saiferfrage ift aud) feme
grage oon Ijeute, fonbern ber &rieg oon 1914 tourbe oon ber inter*
nationaten 3ubenfdjaft, ber international Sreimaurerei, ber inter*
nationalen "plutofratie begonnen unb burdjgefuljrt ju bem auSgefpro*
d)enen Stoedfe, ba# beutfdje &aifertum ju oernid)ten! 3Kan toeife ge*
nau, bag mit if)m bie anberen gurften ©eutfa^tanb^ erlebigt ftnb.
Wenn toir oorurtei(3to3 an bit &aiferfragc fyerangefyen, fo muft

betont toerben, ba& 2DiUjelm II. nie ben &rieg getoottt \)at, baj$ er
ben £rieg3beginn fo lange ^inau^gejogert ^at, immer ^offenb, baft
t)a# 2£unber gefa^e^e, hi$ e3 fiir ©eutfa^tanb fd^on ju fpat toar.

55
SKHr madjen iljm t)en 33on»urf, baft er manege ©elegen^ eit oer*
paftt fyat, too er fein <5d)toert fjatte jiefjen muffen.
SUHr madjen iljm ben ^ornmrf, bag er ftdj mtt grembraffigen
umgeben fyat, auf frembe <£influffe ettoa£ gob unb baft er t)at)urc^
fein Volt in Me STotjeit brad)te.
3tber t>iefe gragen fpielen Ijeute feine Sfotte metjr, e3 geljt nidjt
urn bte Perfon, e3 geljt urn ba3 prin&tp.
£>eutfdjtanb Ijat bie ^onardjie, &en guljrer nottoenbig! Ofyne einen
foldjen ftrebt e$ au^etnant)er!
£)a£ toeife unfer geinb fe^r toofyl, aber xoix toiffen e£ nidjt.

(£3 nmnbert un3 audj nidjt, baft monav*


ba$ 3entrum, t)a^ ftdj fo

djtfdj immer gebarbete, ftdj in ben Pummel einfpannte. £>te gaben

be3 intemationalen Oubentum^, bag ber fyint) jeber "Sltonardjie ift,


reidjen bi3 Ijinauf in bie fyod)fte ©pifje ber &ird)e.
^Iber fitr triele £eute fteljt ber ©elbbeutel Ijoljer aU Qrljre unt) ge*
rabe biefen folt gefagt toerben, baft tine J3raftbententt>aljl in ^ranfretdj
ba$ bretjaljrige 23ubget be$ 1)eutfdjen 9Seidje3 foftet.

©3 ttwt am 7. 2lot>embet 1918, aid bet ttttabljattgtge ftmt (BUmt


ttttb bet ©ostalbemorraf (grljatb fitter etnta. geworben maten, erne

gememfame tetwfattonate Stftton jtt tmtetneljmem $)fe <£tmauna,

ttmtbe butty ewe 33etfamm(utt$ auf bet §ljeteftemtriefe beftmbet,

bie am Sladjmfttag ftattfanb. ®fdttet, Slttet, Utttetlettttet ttttb ©tmott


Jjtelfen 2lnfptaft)en, In benen bte 2Jbbattfttttg $atfet SSWljefat II. ttttb

bed ©etttfdjett ^tottptfnsen gefotbett ttmtbe. Urn 4 ttfjt war bte

33etfamm(tttta. jtt (Ettbe ttttb mm tmttbe bte 9tet>olttttott fnfeentett*

2Jtt bet <Beite bed blmben ©attbotfet btttdjettte (Efdnet mtt fetnem

SfaTjana, bte @labl $Hmta>tt. £)ie ©olbatett ttt bett $afetnen watett

fttt bte 3$e*oUtttott ba\t> gewotttten? bet ^ommanbettt M II. ttayttU

fa^en ^Itmeef otpd, ©enetal Ktaft oott ^)eUmenftttgett r mtttbe tm ^ofel


„3$at)ettfttjet $of " gefangett genommett. ^ontg £ttbtt>tg III. vetlteg

bte^eftbettg ttttb ftaf mtt bet ^otttgttt ®Jetefe unb bett Ptttt^eff mtten

56
erne fnrrt)f&are nnt> anafooWe fi\u%l an. $)ie 23erlagdl>anfet 5er^ag(d»

^efinngen, fret #anpfl>afjnf>of, bfe 4>anptyoff, futj famflfaje offenf*

lt#e ©eBauOe mntben t>on ©fdnetd Slnfana, fcefetjf. 3m SHatljafer*

&ran*<Saal fttflallfette fta) ber SJt&effee* ttnb (Solbafentaf, bet in tot

2tadM In bad £anbfagdge6anbc in tot Pranneefftage n&etrfiebelfe unb


Ijfet <£f dner jnm JJrafibenfen maftffe. ftanetn mnrbe snt Sftepn&lf f and*

gewfen nnt> bad #and SKMHeldfrao) a&gefetjf (f . ©flberfefl ©. 212).


3US $tnna>n am ^veilagr torn 8.2tot>em&er ewadjfe, mar bfe

3fcpnMif Saffadje. Soil ajng ed in ton efngelnen Wmtttn fyt; xocfyU

lod eefjfelf efn jeber, tot ein matjfffffttjed Patfef&no) twmeffen Connie,
etn Slmf; nnt bad mar bet ttnfetf&jfeb, bag bfe Unatftfnajgen bfe

fjofjeten Stmfet et^ielfcn.

3n feinem 2(nfenf t>erf nraaj ©idner bfe ©fnfcetnfnng einer3laffona(*

wrfammlnng, bfe anf @tnnb efned nenen nnb freferen SSJatyfoedtfed

fa)neUffend gnfammenfrefen foflfe; er wrfpvacft meffet fcalbigen $tU*


ton nnb vollfge fttetytU. 5lon> am fel&en Sage etlfefi e* efnen jmeffen

Slnftnf, fn melajem ton ftauttn wtfnrodjen mnrbe, bag ed fljnen

©on nnn an fceffer geljen mittbe. Det gefeben fef geffojert, ed folle

nfajtd getftfrf, fonbeen anfgefcanf mtton.


£)fe 9?enolnffon fcreffefe fia> an^f am 9, 2tot>em&e* folgfe Berlin
nnb fn bfefen Sagen etfajienen ana) bfe etffen Sttaftofen fn 3Mna)en,
bfe Sladgefer bet ftewfoffott non 1918 (f . 23flbetfefl (S.214),
51m ©onnafcenb, bem 9. 2lot>em&e* 1918 fjatfe bfe Sljnle efne 3n*
fammenfnnff, anf bfefet fjfelf <5e&otfettbotff folgenbe 3(nfpeart)*:

z^eine 23ru£>er imb (Scfytoeftetn!

2Pir erlebten geftern ton 3ufammmfcrud) ailed beffen, toad un$ t>er*

traut, o?ad und lieb unt> wevt mar.


Hn ©telle tmferer Mutduermanbten gurften Ijerrfdjt unfer £obf einb:

57
3uba. 2£a3 fidj au# bem gfyaog enttoitfem toitb, toiffen toit nod)

nid)t. 25ir tonnen eg afynen.


(£ine 3eit toirb fommen be3 ^ampfeg, tier bitterften 2?ot, eine 3^it
ber ®efaljr!
^ir finb alte gefafyrbet, t)ie toir in bem &ampfe fteljen, benn un£
fyafet ber §einb mit bem gren^enlofen $affe ber jubifcfyen SRaffe, eg
ge^t jety ^ug urn ^luge, 3<u> urn 3afm!
29er oon (Euc^ un£ in biefem &ampfe nid)t beifte^en toiU, ber foU

ungefd)oren oon bannen gefyen unb fein Tlame foU bet ung nid)t ge=
nannt toerben. 2£Hr toollen e£ ifym aucb nid)t nadjtragen, t)a% er ge=
gangen ift. 2Der eg nod) nidjt toeift, ber fott eg Ijeute toiffen: toir toer*

ben auf feine ©dooming in biefem &ampfe 3U redjnen fjaben, idj bin
aud) nid)t getoiltt, ©cfyonung ju oerlangen, ober fie audj ju geben!

©0 lange id) fyier ben eifemen jammer fyalte, bin ic^ getoiltt

bie £f)ute in biefem ftampfe ein^ufe^en!


2£er mir nid)t folgen fann, toer mir Sreue getobte unb fie nidjt

freubigen <perjeng fatten fann, ber moge getyen, id) toerbe eg if)m
nid)t ubetnet^men!

2Der aber oon <£ud) hn mir bteiben witt, ber foil toiffen, bafe eg
tein 3uru<f, nur ein ^orioartg geben toirb!

2£er bteiben toitt, ben werbe id) an feinen Sreuefdjumr matjnen unb
fei eg hi$ in ben Sob!
3d) aber, id) oerfidjere eg Qrud) unb fdnoore eg hex biefem ung
fyeitigen 3eid)en, tjore eg £)u fiegenbe ©onne, id) \)alte (2nd) ebenfo
bie Sreue. ^ertraut mir, toie 3fyr mir bigfyer oertraut fyabt!

Unfer &ampf toirb fdjarf nadj beiben gronten gefutjrt toerben.


%uf ber innern, benn eg beiftt tudjtig unb tjart toerben! 3tuf ber
aufeeren: eg Ijeiftt atteg befetjben, toag unbeutfcb ift!

Unfer Orben ift ein ©ermanenorben, ©ermanifcb ift bie Sreue.


Unfer ®ott ift SOaloater, feine SRttne ift ^>ie diamine.
Unb t)ie ©rctyeit: ^oban, m\i, We ift t)k gintyit ber £>reil)eit.

¥lit toirb ein nieberraffige^ ©e^irn biefe (Ein^eit in ber £>reiljeit be=

greifen. ^)i(i ift toie ^e bie Polarifation 55aloater^ unb "SOoban t)a#

gotttic^e immanente ©efet^.

58
"©ie ^larrune heteuiet 'Slrier, Urfeuer, (Sonne, 3lbter. Unb ber
3lbler ift fc>a3 ©pmbol ber airier.
Urn bie galjigfeit ber ©elbftoerbrennung be3 ^Iblerg ju be^eidmen,
tourbe er rot au^gefufyrt, bann nannte man u)n ben 9£uteltoeil).

^etne greunbe, oon tjeut ab ift ber rote ^bler unfer ©pmbol, er

foil tm3 matjnen, bafe toir burd) ben Sob gefyen muffen, urn leben
3u fonnen.
£Me 3uben toiffen nur ju gut, ta$ fie ben 3lar 3U furdjten Ijaben,
fte^t bod) in if)rer <5d)rift, 5.^ofe^ 28 33er3 49: ,Unb ber Serr
toirb gegen Qia) ein 33olf ertoecfen, ein ¥}o\t oon feme, oom (Enbe
ber 2£elt, ta$ toie em ^Ibter fliegt, ein 33olf, beffen (5prad)e ^)u nidjt

oerftefyft/

2$a3 fann toeiter oon einanber entfernt fein, aU beutfcfyeS nnt


jubifd^eg 3>nfen, toa3 ift unoerftanbtidjer, a\$ toenn ein ^eutfdjer
Sum 3uben fprid)t?
T3a§t auf, meine greunbe, man toirb and) unferen £)eutfdjen ^bler
abfdjaffen! 29ir aber toollen ben ^tbler toieber unb immer toieber
al3 (Spmbol fyerau^ftelten, al$ ©pmbot be3 20illen3 jur Sat. Unfere
3uoerfid)t fei bie <poffnung be£ £>id)ter3:

(Sdjlage, fdjlage bann empor


£auterung be£ SDeltenbranbeg,
0teig aU (Sieger bann empor
&aiferaar be3 3>utfd)en £anbe&

ipetne, ber alle$ Qirifdje mit ©ift unt ©alle ubergofe, fagt einmal:
T)u Ijaftlidjer ^ogel, toirft £)u einft

Sttir in tie £)anbe fallen,


(Bo rupfe id) £)ir tie gebern au3
Unb Ijatfe X)ir ah tie &rallen!

1>ie geftrige ^eoolutton, gemad)t oon ?freberraffigen, urn ben ©er=


manen 3U oerberben, ift ber *23eginn ber £auterung. ^23on un3 allein
toirb e3 abljangen, toie tange ober toie furs biefe £auterung fein toirb.

(Beien toir un3 beffen betoufet, arbeiten toir an un£ felber, bamit feber
oon un3 bie glamme toerbe, bie leud)tet unt toarmt unb ten 2IHber=
facfyer oerjefyrt!

59
^ber sergeffen voir nicfyt, burdj tie Arbeit an un£, ben &ampf nadj
aufeen! 3et}t meine 23ruber unb (Bdjtoeftern tft e£ m«^t meljr bte 3eit
gu befcfjaulicfyen ^Reben unt) 23efpred)ungen unt) Soften! 3etjt Ijeifet

eg tampfen unt) idj txull unt) toerbe tampfen I tampfen, big t)a^
Jpafenfreug fiegreid) au£ bem gimbultpinter auffteigt!

Sttan fagt, t>te S£et>olution bringe t)ie greiljeit, ja, fie bringt \xn$

unfere greiljeit nrieber, t)te man vox trier 3al)ren un£ natjm! Tlnn
molten wir ret)en t>om £>eutfd)en SReicfy, je^t toollen toir fagen, t)a6
t)er 3ut)e unfer Sobfeinb ift, t>on Ijeute ab toerben txrir Ijanbeln.

3dj mollte (End), meine 23ruber unt) ©djmeftem, adjt Sage 3eit
geben, acfyt Sage 3eit ber 23efinnung. 2Tein, meine gretm&e, morgen
foil bte Qmtfdjeibung fallen, 2£er morgen nid)t Ijier iff, ber foil ge*
ftrtcfyen fein au$ unferen £iften, tier foil t)amit gefagt Jjaben, idj furd)te
mid) unt) will nicfyt mit Qucfy gefyen!
(Spredje miv feinev t>on &ompromif$ unt) 3utoarten, Sludj jebem,
t)er midj baju t?evleiten milt.

Morgen ift t>er jetjnte November/ ber ©eburt^tag Sutljerg, (Sdjit*


ter£ unt) (5d)arnfjorft£!

Morgen urn 8 Ul)r abenbg fetje idj eine 2£eiljeloge an, mer nidjt

fommt, mer unentfcfyulbigt fet)lt, ber fei nid)t mefyr fur ung t>a.

^omme feiner ju miv nad) t)em ^erlaffm be£ tempter, totv molten
sufammen frofytidj fein, otjne %\x fvagen unt) ofyne ju raten. <£$ foil

jeber mit fid) felber fertig merben.

Unt) fo fdjliefte id) t)iefe ^erfammtung:


3c^ toeife mein ©ott, t)af3 id) T>ein (Sigen bin
Unt) ^)u mein (Eigen uber alle 3eiten,
Unt) nur ber eine ^Dunfcb fullt meinen (Sinn,
3113 &rieg3mann nimmermub fur £)idj ju ftreiten.
@Mb ipeil! £)af3 mir ber Ttiebrung fredje 23rut,
£)ie un$ oerbarb, mit 3ut
unb &raft begtoingen
Unb la§ in unferem ©ermanenblut
X)a^ £ieb t>om (Sonnenabler neu erflingen!

60
V.

Settle @efettfd)aft, JSampffrtttrt

unt> 9ttnge t)tt Settle

$ttf ben ptadtftgen Gotten P^lfipp etanffd fjatte @e&offenbotff

am 9.2tot>em&et 1918 bte £oge gefa)(offen; bet ©onnenaat mat


le&enbtg gemotben, fefnet fe^Ue In bet 33etfammlnng am 10.2lo*
vcmbct 1918. f)et SHefftet, bet nod) am ^tetfaa, mft fjofjem §1e(et an

bet bamald flarf netfetetfefen nnb gefaljtltd) anfftefenben ©ttppe


gelegen fjatte, etUff etnen 9Sit<ffaU nnb mngfe nan) fetnet 2$ofmu»$
In bet JJenfton Noting sntndge&tatfjf metben. SPafjtenbbeffen toll*

fen bie eifetnen ftabet bed (Sdjttffald, bad fid) S)enffa)lanb fel&ff ge*

fdjaffen* $>ie etngelnen £anbet maten faff nnab^angtg von einanbet


nnb fttekn Poltftf anf eigene &anff. (Stdnet, bet mif t>cm fcltnben

©anbotf et bte 9?et>olnfion am 8. 3lot>enwet 1918 gemadjf fjaf fe, mat


3Rintffetptafibenf; ein ptomfottfdjet ?taftonaltaf mat In SMndjen
jnfammengetnfen motben. #iet fnljtfen fceteftd bte 3nben M SKJotf.

Sottet, £emen, Sijeltob, £>t.£tp», bet bet (Sajmetg ben $tteg et*

I latfe, £>t. tablet, einff fin) aid 2Ulbenffa)*t ge&atbenb, je# mitten*

bet &ommnniff, etfajtenen mil ntelen anbeten 3nben anf bet 2$tUM
f(ad)*. Stenmaljlen fitt bte Dcutfdje ?lafiona(t>etfammUtng nnb fitt

t>en $a»ettfd)en £anbfag mntben fitt bm 2lnfang bed nenen Salted


andgefd)tie6en. 3n <&paa mntbe it&et bte 23etlangetnng bed 2$affen*

61
ftlllftanbed wtljanbelf? $>entfd)lanb n>at gtt £ant»e un3> §nt (See fclof*

ftett, die Scbcn&mttdnot ftleg von Sag jtt Sag.


3« bet 93etfammlnna, am 10* ^Iwemfcet 1918 waxen nriajftge 33e*

fojlitffe t>etf ihtbet wotben. £>te Slmle ©ef eltftfjafi folUe wettet&effeljen,
abet ntdjt <rttxt> In ben gtt etwattenben &ampf eingtelf en r lljte 33efflm*

muna, mat ble Innete ^It^efl an fin) fel&et. 2laa3 angen fjtn follte etn

&ampflmnb In ©tfdjelnnng tteten, beffen £elfmtg (Se&offenbotff flrt)

twtfceljlelf. ©tefct $ampflmnb naljm fcalb elnen nngealjnten Slnf*

fa)n>nn$. Dutd) ble ^euolution waten faff alle twlflfcljen detente


o&baajlod gewotben; bte £ofa(e tvaten lljnen t>on ben bitten geftin*

btgt wotben. (Se&offenbotff macule feme Pfotten wett anf unt> In

fntget 3eit ^anbcn alle tmdjflgen oolfifajen 33etfammlnngen In ben

„23let 3aljte$3ellen" ftaff. S)a3 ijaffe bad ©nle, bag %um etffen

SJlale ble eingelnen ©tnppen In naty* 33et&lnbnng ttafen, benn e$ fam


oft »ot, bag jwet, btet 33etfamtttlnngen gn gleidjet 3efl ffaftfanben.

3n bet Sfjnle @efellfa)aff glng eS jn wle In elnem &an(enfa)lage:

§tet fonffifnlette fla> twn nenem bte 3lattonal(ftetale Parte! nnfet

$annd S)aljn, Ijlet fagfen bte Slllbentfrfjen nnfet 33etlagdlma)l)anblet

£efjmann, bet £>enfftt)e (Sdjnfoeteln nnfet SRoljmebet, ble galjten*

ben ©efellen, bet #ammerbtmi) r beffen affwffed 3Rlfglleb 3)annel)l

mat, fottj, e$ ga& felnen 33eteln In SMndjen, bet Itgenbwelrtje naflo*

nalen Melange twtftat, bet nic^f In bet Sfjnle Unfetfttnff fanb. #tet

mat e$, t>a$ bet £>lplom=3ngenlent ©offftleb Jebet pum etffenmal

mlf felnen ©ebanfen it&et ble 33tea>nng bet 3lndhtea)ffa}aff an ble

SfFenflldtfetf ftaf.

5)a£ affwffe nnb wtroatfdfteftenbe (Element bed gangen &telfed


n>at bet 33etlagd(ina)l)anblet £el>ntann, bet Immet nnb unmet wtebet
mlf nenen ©ebanfen nnb pianen Um. £eljmann mat aid SJtlbenffajet

62
in 9Mno)en fcefannf nnb nmrbe oon alien JJarfeien bemenffpretfjenb

geljagf. ©r Ijaffe fttr alle pile SPaffen fcefajafft nnb in ber Settle

war ein $anptbepof*

$)iefe SPaffen ^fldelen t»en Slnlag jn eitter fleinen (gpifobe, Me


ni^f oerfrfpoiegen mermen foil, ©e&ottenborff toar mil feiner Jran

nnb §rl. 23ier&anmer turn ^Hiffageffen eingelaben toorben nnb aid


ber $affee, bamald cttte ©elfenljeif, fontmen follfe, ergriff tljn eine

l^lo^llc^e ttnwlje, Me iljn jtoang, anftnffeljen, toeajngeljen nnb naa>


bent 23nro in bet Sttarffallftrage gn fasten, $)orf toar ailed rnljig,

nnr Die ©errefa'rin Slnni SJtolg war ba. $tif ifjr gina, ©e&offenborff

baran, ble nnfer ben Pobien oer&orgenen 2£affen gu fammeln nnb

fie in gorm oon <3d)teibpaptetbogett gn oerpatfen. Die einjelnen

JJafefe tonrben bann im 33tlto anfgeffapelf, fo bag fcie anfgefajlagene

Stir fie oer&arg.

8mm war t>U Slr&eif gefan, aid ed f (ingelfe nnb ber 23na)bmtferei"
fcefifjer ©tiegeler erfajien, ber nm einige Sttanferpiffolen (at* ©fiege*

ler iff in ber oolftfrt)en 23eweanng, bnraj fein 23n# „$>enff«)lanbd

2&erbegang" nnb bnrrt) feinen herein „ttrba" MannU


(Sefcottenborff padu iljm $mi JJiffolen nnb ble nofwenbige Sttnni*

(ion in bie 2lfrentafa)e, er feller naljm fia> jwei Piffolen mif r entlieg

Sri. 3R0I3 nnb oerfdfloft bie Sljnle. Slid t>U fceiben $erren von ber
SHarffallflrage in bU SJtariroilianffrafie ein&ogen, fnljr ein Saflanfo

mil ftepn&lifcmifajer <3tfjnfnoeljr urn bit ©tfe nnb ijielf oor bent

(gingang gnr Sfjnle ©efellfajaf*.

„$)ie wollen jn tnir" fagfe <3e&otfenborff, „&itte, #err <5fiegeler,

nefjnten @ie meine Slftenf afa>, iaj mng %mM nnb feljen toad lod iff."
„<5ie toerben boo> nidtf fo oerrMf fein nnb fidj in ben Stolen ber
23effien werfen!"

63
„3>od>, #ett (Stiegelet, idj nm% wiffen, wad lod Iff. 33iffe neljmen

<3ie 3>fe Safrtje uttb feien fie tyenfe «m 10 Uljt tm JJanlanet. ©in
in) hU 10 Uljt tti^f botf, fo geljen <3ie gtt ftertjfdanwall Qcfyn obet
$)t. ©a«5a^ nnb melton <5ie, bamil man weifi, too ia) (in!"

$*f<*glr getan.

Slid ©efcotfenbotff bie Steppe Ijinanf t am, Ijotfe et getabe, bag man
mil ©rfjltiffeln bie $nt gn offnen oetfnajfe. ©t ftagte:

,3ad matt)f 3l)t benn bal"


„3a wad
r willff $)n btnn Ijiet?" wat bie @egenftage.
„%la, ettanften <5ie, ta> (in bort) bet Snlja&et bet 9ianme Ijiet."

„©o, wit Ija&en 23efel>l, naa> 2$affen jn fndjen."

„23i«e, ttefen <5ie ein." ee&ottenbotff fajlofi bk Snt anf, ed &e*

gann eine eingeljenbe Unfetfna>nng. Silled, fel&ft bie $eisnng, bet

gliigel, M #atmoninm wntben geo'ffnef, bU JJobien in bet £oge

emnotgefyrfen. SSHe ftoty wat <5e(otfenbotff, baft et am ?laa)miftage

bU SPaffen anbetweif nntetgefctarijt Ijatte! Slid man nirfjtd fanb, et&af

fin) (gefcottenbotff eine ©efajeimanng, baft bie £)ntajfn$nng etgefc*

nidlod gewefen fei r bie ifjm ana) gegeften wntbe. Stoljbem naljm man
iljn mil nan) bent KJoligeiotafibinm. £)ott ftagfe man ifjn, wad bie

Sljnle ^efellfajafi fei. (St ga( fie aid ©potWn& and nnb ba et fid)

aid fiitfifajet ©faafdangeljotiget legifimieten fonnfe, entlieg man ityn

(alb wiebet. 3m JJanlanet leaf et ©fiegelet, bet fa>n $)aljn &enaa>

tia)figf Ijafle, nnb biefen fel&et an*

(Sine anbete (gpifobe, (et bet man (gidnet fangen wollle, ging e&en*

falld oljne SRefnlfaf ootnfcet. <£d wat am 4.$>e3em(et 1918 nnb


©e&offenbotff (efanb fin) anf bent SPege nadj 'Bab Sliding urn feine

gtan gn (efntfjen. Sim 23a^of empftng f^n Senlnanl <5eblmeiet,


bet @olm be^ 23efi(jetd be^ (efannfen Sljetefienbabed in Bab Sli&*

64
ling nnb feiKe roil, t>a% ©idnet xxn tfntljand (f. 33ilbetfeil ©. 215)
fptedjen toiitbe. ©t htafyit %xm nnb Strata xaxt ©ad wAte bod)
eine ©elegenljeif, ifjtt gn fatten tint» 2fa«t gum JMfibenfen attdju*

tnfen. $>ie <5ad)e fd)ien moajlid). (£d war bamali fd)on eine ffotfe

Oppofifion gegen ©idnet fcemetffiat. Stamenflid) fallen W Wtfy*


Ijeifdfogialiffen ed Pel genommen, bag ©idnet In @enf fid) bet

©nfenfe anfciebetn wollfe nnb $)enffd)lanb J)w <5d)nlb am $tiege &e*

gidjfiaj Ijaf fe. £>ie ^eljtljeifdf ogialiffen fatten in bet fteajetnng fel^ff

faff nidjfd jn fagen; ©idnet, Jedjenfcadj, ttnfetleifnet toaten bie witf*

lidjen SRegenfen. $>et Wan UnnU gelingen, man Slnet antoefenb

toat, wenn genngenb 33anetn t>otl)anben toaten, bie ben tttietfall

betfen fonnfen. ©eblroeiet fel&ff fjaffe etoa 15 jnnge £enfe nm fid)

vetfammelf, bie fceteif waten mifgnfnn. ©d nmtben SJnftnfe vetfafif,

bie in bet? £)tntfetei bed 3Riedfcad)et Slngeigetd, bet bamald nod) von
&(au£ £tf geleifef nmtbe, gebtntf ( nmtben (f. 23ilbetfeil ©. 215).
$>et ^(tiftttf follfe im leijfen Sfagenfclitfe trctfeiU wetben, wenn <£x&

net gefptodjen Ijaffe. <Seblnteiet follfe fid) an bet &iti>ne anfffelten

nnb follfe ©idnet nad) feinet 9frbe ptovogieten. ©e&offenbotff fjaffe

ed ufcetnommen, oon bet anbeten (Seife bet 23^ne fyt, ifjm gn

#ilfe gn lommen nnb ©idnet gefangen gn neljmen. ©in 3lnto follfe

ben (3efangenen ind ©efcitge fctingen, wo et fo lange feffgeljalfen

Mtfan follfe, hi& fid) t>U nene SRegietnng ge&ilbef Ijatfe. Silled, wad
ein Jaljttab Ijaffe, nmtbe andgefd)itff nm von ton 3)otfetn fo oiel

33anetn gn Ijolen, toie ed moglid) n>at. ©d follfe iljnen gefagl toetben,

„bafi e(wad gefd)e^en totftbc".

3wei Umffanbe veteifeUen ben plan, (gidnet 3tad)fe nid)( 5(net mil,

fonbetn ben &nlfudminiffet Hoffmann unt> ton 33anetnta( ®an*


botfet. <Dann fatten fid) bie ^olftetmootet 2lti>eifet, faff teine ^om«»

5 3roor |)fffer fam 65


tmmiften, nnb bie £ett(e t>on bet SSofenljetmet ©aniewng em*
gefnnben, ttte ftrt) in 2»t(fen #a»fen urn bte ^^«e branajen; e$ war
igefcoefenborff mil feinen £enfen nnntfajitt), att bie 33tt§«e fktangn*

fommen. 2J6cr fa# ware no# nidjf fo fajlimm acwcfen, bad $efa(jr*

Ucfje war, man (jatfc &i$\\ct$ CKcbcaabc tmfcrftyafjf, tjaftc mtfj* bamtt

Sttfreb JKoftnfeerg, EWarbetter <?<far*S

geteajnef, 1)a% ©anbotfer Die ^a«em gewinnen ttmr&e. (Ei&terd 9$ebe


war cin $tetfferfftt<f jubijtyer a^rbrel)una3hmff. ©r bcaaim bamtf,

bag er fia) bteiet geljler fcesidjfiafe. £r fet erffend 3uto, et gemote

fenem tmglttcfftrfjcn 23otfe an, bad fcit 3af)r()mtbcttcn in bcr

<5fKat>etei lefce, t>a$ man gtt fetner Sirfceif sntiefie unb bad man Ijaffe.

©etabe bedwegen feien immet bte 3nben fnt bie waljte gteiljeif, bie

wa!>re €Heirt)i>eif eingetrefen, mil fie fa am etgenen £et6e bie nnfag*

66
(trip <5<*>mart) nnb H& &an$t UnglM erltffen. £t fet jweflend Ptenge,
©anptenge, nrie bfe Ofcerlanbet fagen. Sl&er et fet em ftefnb tot

fttftfajen ptengtfdjen QtnUtt, emftemb M J>otl Ijewfttjenben pxtu%%*

fdjen 3nnfetromd nnb batnm wotjne et fa>n fetf Saljten In 3$at)ew

nnb fern etffet 2tndflng f" ^fetfat In bad geltelife Ofcetlanb gewefen,

<£* fet bttttend (Sostalbemofraf. 2tnn famen bte fcefannfen ftebend*

arfen itfcet bie Internationale tSoglalbemoftafle, bte Ijelfen wilti)e r em


netted 3)enffajlanb in <5tt)onl>etf nnb SSNftbe gn &anen.
Slid (Etdnet geenbef, faanfle em wllbeu Snfcel bn?$ ben <5aal,

(Beblmetetd Slftton mat erlebtgt. <5te wat nnmoglta), natfjbem $an*


botfet gefjwodjen nnb ben 23anetn ergaljlf ^a(fe r wad fie ailed er*

fallen wittben.

Slid ©anbotfe* geenbef Ijatte nnb bte £)ldfnfflon etoffnet wntbe,

fptana, (Seblmeiet anf bfe 23nlme nnb fcegann feme ftebe: „<5alomon

#odmanon>dfy <-" tmlgo $ntf (Eldnet ^ $ai gefptodjen ~" f wellet

fam er nla)f, em mWtot Snmnlf etfpfc ftdj, bte Betben 39a<Jjen fftttgfen

fin) anf ben fletnen £enmanf, Seajemma) brangfe Ijetan ^ ha etfajten

ber Slftlmge? <5a)mieb Im $mfevgtnnbe, fltecfte feme ^anfle an^ f


ergtfff ben fajmadjltgen ©eblmetet am &taa,tn nnb §oh IJjn an^
bet 3Renge, nm Upt Ijmfe? ft<f> ntebergnfeQen* (So fonnle et eni*

(ommen.
(Spafet, fret (Efdnerd Sobe, tatfjfe man ftdj an fljm. SRedjldanwalf

©llet, etnff eine ©anle bet 33afetlanbdpatfet, bann &ommnntff,


fwjrfe ton 3n$, man ti% (Seblmeter and bem 2$ett, ffellfe tljn anf
einen SPagen nnb fcebtoljf t>on 25 enfftdjerfen Qtmfyen mnfife et

bte SPorte narfjftwedjen, bte lljm 3ngentent #erfcft tforfagfes „3tf)

Wtt nm Stogetljnng, ha% to) ben SRIntfferiwaftbenfen fceletbtgle, tcfj

fabante, bag em @lteb tot Offtjtetdfafle f^n emotbefe."

67
23ntgetmeWet 9tof nmtbe afcgefefjf itn^ ©Wet ifoernafjm M Simf.

©in bti«ed ©teignid, bad gleidtfalld etgebmdlod MUh, follfe filt ben

$ampffcnnb tot Settle fcebenffam toetben*


Dt. 23ttf fmanti, f ttiljet Si&geotbnefet, IMfe w« Sfoet, Stmm nnb
falter bie ©tlan&nid fcefommen, erne 23i$tgettt>eljt anfgnffeUen. Die
btei Sttiniffet gefjotfen ben SSteljtfieifdfosialiffen an nnb wottfen ble

2$iitgettt>el)t <*ld (Sidjetnng Bei ton fommenben 39aty(en ijafcen.

^>u. 33nffmann fytte tooljl anbete Sftfiajfen, after et t>etfcatg fie f Ing

nnfet tot ^ladfe bet 23*itgettt>el)t. Dntelj bad Sljnlemifglieb Ofcet*

(enfnanf &nt3 nmtbe et anf bie Settle ©efellfajaf* anfmetf fam nnb fo

tarn et jn (Befroffenbotff nnb et&af fia> ben gtofien ©aal jn einet

2U>enb*etfammlnng. Dad nmtbe getoafjtf. Die 33etfammlnng fanb


am SJ&enb ffafl* $tan IjaUe, nm bad ©efjeimnid bet eingelnen 23e*
feiligfen gu nwfjten, bie Seilneljmet niajf gentigenb geptitff nnb fo

Ijaffe fid) ein £enfnanf $tanolb eingefa)(id>n, bet im $tiegdmini*


ffetinm Dienffe fat nnt> bet t>on tot @tfinbnng etfaijten ijaffe. O&etff*

(enfnanf %aat fefjfe an biefem SJ&enb andeinanbet r n>ie SMnndjen


gegen einen Pnffdjoetfna) von innen oetfeibigf toetben mtfffe, et gafc

an, welttje <Si<f>etnngen jn etgteifen nwten, wo man Poffen anftn*

ffellen Ijafce, bann nmtbe feefa)loffen, am naajffen 3Ritfag toiebet in

tot Sfynte jnfammen gn fommen nnb t>U SlfcfeiUwgen jn fcilben. Da


afle anbeten Sfawefenben Ijietgn nofwenbig waten, ii&etnaljm ed

©efcottenbotff, in torn freteifd t>on Dt. 23nttmann gemiefefen SPet&e*

fctfto am $itf>&ogen bie etffen SPet&nngen jn (eifen.

Sin biefem SHotgen melbefen fin) <wf ©tnnb bet fceteifd ange*

fdflagenen piaf afe weif Pet 300 3Rann, bie bnttt) $anbfa)lag gegen

feben Pnffa>etfndj, (omme et »on tedjfd obet linfid, oetpfiin)fe( nmt*


ben. Die Xiamen nnt> bie SPofjnnng nmtben in eine £tffe eingeftagen.

68
Urn 12 Ufjt ffcjlog ©e&ottenboeff fad 20et&e&iiro nnb (egafc fta)

mfy ton „$Met 3a$te$3elfen", wo et von bent jnvetltffflgen Potflet

©ell etfatyten mnfife, fag efcen 35 £enfe bntaj ble 9tepn(llfanlfaj*

<5<Jjnfnveljt and$el>o(en nnb nad^ bent Pollgelvtaftblnro gefctaajt tvot*

Oen felen. £enfe vom 2$eo(a«)fet felen nla)l ntlfvetl>aftef tvotben.

©8 gelana, <5e(ottenbotff am 2taa)roltfaa, (el ©ISnet votgelaffen


3*t tvetben nnb von lljm elnen fajtlffllajen 23efefjl gu etljalfen, fag
ble 33etpte fofotrl jn (eglnnen ptfen.

<£t legfe anf bem Pollgelamf felne 29et(ellffen vot unb g«( an,
bag et ble £enfe gegen Jeben Pnffajvetfna), fomme et von llnfd obet
von tedjtf, vetpfllajfef Ija&e.

Urn 9 Uljt tvaten 33 £enfe vetljott nnb fonnfen (et 2&fitffajen,

©let nnb 3l0a*etten, ble (gevotfenbotff (efotaj Ijaffe, njte Jtellaffnng

ettvatfen. geffgelpaften tvntben 33etla0$&na)l>anblet £eljmann, (el

bem manSStoffen gefnnben nnb O&etftlenfnanf #aaf , bet? ble (ef annfe

$ebe geljalfen Ijaffe. $egen blefen lagen ble von $tanolb gemaa>
fen falfdjen Slnga&en vot. £efjroantt nnt> ^aaf tvntben nan) ©label*

Ijelm ge(tart)l nnb mnfiten mefjtete SSJoajen bott In UnfetfndjnngS*


Jjaff vetfctlngen. $)t. 23nllmann tvat e$ gelnngen, bntaj ben l(m ge*
jefgfen jtvelfen SlnSgang bet Sljnletanme gn enfflleljen. $>le 33 vet*
Ijaffelcn jnngen £enfe, nnlet benen ftaj nefcen $ntj, bee Snge*

menu 2#oetnet £en(nan( Patent


r SfljtenS nnb ©ajtva&e (efanben,
ftfjloffen fia> bem ^amvfvnnbe an*
CHiet ben 33ettatet $tanolb (taa)fe bee 23eo(a«3fet elnlge SStoajen
fvafet ble folgenbe 3lollg:

yiu$ 23apern nnb bem 9£et#e.


<£>ev 23m>erifdje fturier t>evoffentlidjt fotgenben (£rtaft vom 17. Sfto*
timber 1918 be$ &rie$gmimfter3 ^ofttjauptet:

69
3n ton (etjten Sagen bed Umfturaed fyat fidj eine S^ei^e von opfer*
freubigen Perfonen freitoittig in ton "Dienft ber guten <5adje geftetlt.

©elbftto^, feine ©efat)r fdjeuenb, fyaben fie felbftdnbig in unenblidjer


Arbeit gum Qlufbau bed mum (Staatdgebilbed mitgetoirft. 3dj tjalte

ed fur meine Pflicfyt, alien, bie Ijiev im ^inifterium treu mitgenrirft


fyaton, eine (£1jvengabe audaufet^en. Obevteutnant Otreit 200 ^avf,
Seutnant <5d)6pf 200 ^atf, Seutnant Sranotb 300 SJtarf, Seutnant
SRofenbecf 300 Sttatf, Seutnant ^t>e(mann 1000 <Etarf uftt>.

$)et Ijiet erwaljnfe £eufnanf ftranolb Ijaffe bnea) einen falf^en

33erid)f bte S&eljaftong (>er 23u*ge*wefje weanlafif.

S>tefe SSetfjaftona, fpielfe welt hU ind newe 3aljt (jtnetn eine awfie

$olle tm jw omfortfa>n 2lafionaltaf. Simm, ^Ittet nnb pallet tone*

ben ffaef t>on ben ttnabfjangtgen nnb ^ommnniffen angegeiff en. Elan

waef ifjnen plane jnm (Sfnrg tot fteajetnng t>o*.

2teben bent &ampf&nnbe, bet ffefig annmdjdr breifefe fia) an$ bte

Settle and. 3)nta> bte 9$et>olnfion fjaffe fie bte gange Proving weloten,

aber in 3Mna)en gewann fie ffanbig an 33oben. Slna) bee 33eobaajter


nntajd. Dad (Snffent bee SPeifeeaabe t>on #anb jn #anb fa)ft§fe ifjn

*>o* bee 23efa)lagnaljme, ee §at fia) nte, ana) nia)* in ton fajlimnten

3eifen bee SRafeljetefajaff tintt 3enfne nnfeenwfen, ee ijaf ana) nie

bie 3fcgieenngdanflagen gebtaajf.

©inige Sleftfel and btefee JJewbe feien l>te* wiebeegegeben, fie finb

ftie t>k 3ettgefd)td)fe totont^anxi

Sviebe, "greifyeit, ^dxot


Qa^ tx>aren bie brei ^Dinge, bie am 8. ?Tot>ember 1918 t?erfpvod)en
toorben tparen, aU toir am ^lorgen ber SRet?otution ertoadjten.

3n einev SRebe, t)ie <perr (£idner fyiett, aU et* fid) aid &anbibat t>ov=
fteltte, t>erfpradj ev ben grieben innerljalb von 24 (Btunben t>om 3eit*
punft an, an bem ev bie "vfttacfyt Ijabe. Ttun fyat er balb jtpei donate
t)\e ^aa^t.

70
$err Srjberger ©erfidjerte, bafe er mtr eine fyatbe ©tunbe gebraudje,
tie er mit £lopb ©eorge jufammen fei, urn ben grieben in ber Safa)e
3u Ijaben, ta$ toar t>or gtoei ^Tlonaten.

0:3 tft toofyl angebradjt, etne fleine ^3i(anj ju aietjen, bie 23ifana
3toeier donate.
grieve! 3n toeiter gerne Uegt ev nodj unt toenn t)ie ©etoatttjaber
in Berlin fo toeiter mad)en, fo befommen toir einen neuen $rieg.
SRabeNBobetfoljn Ijat eg ja beutlid) gemtg gefagt, t)ag t)a^ ruffifdje
<peer mit ben beutfdjen ^Sotfcfyetoift jufammen ta# ©rofefapital am
S^eine befampfen toerbe. Unb ber abgefd)loffene SDaffenftillftanb auf
©runb ber 2$3tlfonfa)en 14 Punfte? Oft er gemitbert toorben? ?tein,
man fyat tie 23eftimmungen etnfeitig t>erfcfyarft. 3Me Oftfee ift ge*
fperrt, ta$ ^eintanb Ijermetifd) t>erfcfytoffen.

Unfere 33ruber, tie nod) immer friegggefangen ftnb, leiben unfag*


bar, feine ipanb ertjebt fid), um u)nen ju tjelfen, tie SRegierung Ijat

anbere£, toia)tigere£ gu tun.


3n ben jtoei ^onaten 3£epublif 3>utfdjlanb finb toir bem ^rieben
um feinen <3d)ritt ncu)er gefommen.
greifyett! Wix fyaben tie grei^eit nad) bem Sorter „Unb toillft

*S)u nidjt mein 33ruber fein, fo fdjtag id) £>tr ten <5d)abel ein."
¥Oiv Ijaben feine greu)eit, toir fyaben ta$ "Sftifetrauen.

^Der Qlrbeiter traut nta)t bem burger, ber ©olbat nidjt bem %x*
better, tie <27tatrofen mtfetrauen ben (Bolbaten. £>ie Sttinifterten
trauen fid) unteretnanber nidjt, trot; alter fdjonen 2Dorte t>on QHnig*
feit. ^i^trauen tjerrfdjt jtoifdjen (Btabt unb £anb, atoifdjen ben ein*
leinen gretftaaten. (£iner belauert ten antexn, Selefongefpradje toer*
ben uberljort, ^3riefe erbrodjen, Jieten toerben brudjftttcftoeife toieber*

gegeben unb t>erbretjt. ^Die 23efet}ung ber ofterreid)ifd)en 23otfdjaft,


tie S^erfjaftung ber 23urgertoetjr, bie SReben ^ttfjfamg unb <5ont*
1jetmer3 3eigen ta$ ^Haft ber §reu)eit.
23rot! Wix fyahen feine &oljten, ba tie Slrbeiter feit bem 9. 2?o*

oember nia)t metjr axbeiten ; fonbern ftreifen. Unfere "23orrate gefjen


3u (^nbe, ta% totr am 1. ^arj nod) ettoa^ Ijaben toerben, ^offen toir,

aber toir gtauben e^ ni<fyt. ^Dir teben tote bie &inber t>on ber $ant

71
in ben ^lunt). 23rot! 2Todj fyaben toir gu effen. %hev bie S^orrate, bie

bet toeifer (Einteitung hi# %utn 1. 3u(i 1919 langen fonnten, find t>ev=
geubet, geftoljten, t>erfdjtt>enbet toorben.
griebe, greifyeit, 23rot! untrbe oerfprodjen, fatten ttmrbe
nid)t& 3n3 ^afetofe fteigt Me QJrbeit^ofigfeit, probutoe Arbeit
toirb nid)t mefyr geletftet, unfere 3nbuftrie ftefyt t>or bev S3ernid)tung.
^an lefe ten betoeglidjen 23rief an die ^rbeiter, t)en t)te Cfogierung
vox fttrjem t>eroffentlidjte. Unb er Ijilft nid)t3, benn eifern roUen fc)ie

Berber be3 ©djidfate uber un3 fyin. 2Dir fyaben nidjt ben 50iUen gur
Sat! 2Dir taffen un3 tveiben!
2Die etn &inb Ijoffen toir auf t>a^ grofee SDunber, tote ein (Bpieler

auf ba# grofte £o3 fyofft.

£>eutfd?er! Abetter! burger! ^otf^genoffe! 2Ba<$e auf!


23efinne Qify.
Tlod) ift e3 3eit, fange bei £)ir an! £emc fotgeridjtig benfen! Qann,
aber nur bann, toenn £)eutfd)tanb ertoadjt, bann fannft £)u "Dtr
fdjaffen:
griebe, ^reifjeit, 23rot!

2Dofyer Da3 ©elb fommt unb tpofyin e3 gefjt!

311* jungft burd) bie flatter bte ?tad)rid)t gtng, baft ^8Ieid)r6ber
gtoei ^iUionen "Sftarf fitr eine 23otfd)etmfen3eitung gegeben §abc r

fa^uttelten triele ben &opf, fie fonnten ba$ nidjt gtauben. (5ie fatten
oergeffen, t)afa immer bie SReoolution ber ©tern 3uba3 getsefen ift.
%U ber ftommuniftenaufftanb 1871 in Tpart^ ttmtete, war e* alUin
Sfotljfdju'b, ber t>erfd)ont hiieh, toeil er heite }3arteien unterftutjte, fo*
toofyt an bie SRegierung^truppen, tote an tie &ommuniften (5olb safytte.

£)ie ruffifdjen 9Segierung*ge(ber rotten burdj ta# £anb, urn un&


ben begtucfenben ©efitben be* 23o(fd)etoi*mu* gusufuljren. @r* ift ru^=
renb ju fefyen, tote frei fidj S^abefs(Sobelfo^n in 23ettin betoegen
fann, toeldj papierenen Proteft tie SRegierung erlafet, biefe SRegierung,.

bie e* nidjt toagen barf, t)cn ^lann t>ertjaften 3U (affen unb i^m tm
TProseft ju maa^en. 3n ^una^en tut man fid) leister, ^fllan fperrt

72
emfadj Ijodjangefeljene banner in ©djut$aji ^ixv t)ie ©obelfoljn,
©ontljeimer, Poller, ^uljfam, tic offen gur SRateregierung r^fjen,
fc^eint eine fotc^e 3nftitution nidjt su befteljen.
£err 9tot>ef^(5obelfotm a>ar aber aucf) ber Uberbrmger mittvex
'StiUionen, mart bennttfommnete iljn mit etrtem naffm unt) einem
troefenen 3tuge. SPogu t)te ^iUtonen t>ertt>mt)et toerfcen? £3 tpert>m
3ettungm gegrtint)et unt) ftnangiert, t)ie alten 3eitungm mitffen t)a=
fyer 50 o/o ifyre3 "papierbet>arf3 fyergeben. 3lber t>a3 ift t)a3 Sfodjt im
neum £>mtfdjlant>. ^lUe^ gdjort aftm — wmigften^ auf t>em papier
unt) rx>egen t)e3 13apier&
(E3 tt>ert>m J3arteiganger angetoorben. 15 ^lavf pro Sag ift erne
gang nette <&ad)t, jumal noclj entfpredjenbe Ttebeneinnaljmen tjin^u
fommen. 'Dann fommt £>er Unterrjalt t>er $arteir)aupter unt) u)v %n*
fyang. 3)a lebt a\U$ in <5au3 unt) 23rau3, @e(t> fptett feine SRotte, e£

ift ja afte3 t)a unt) nidjt fo, toic bei t>m armen £euten, ten J3rote=

tariern, t>en entlaffen^n 33eamten, t>m (Solfoatm, fan Offigiercn.


'Die nafy Berlin entfant>tm ^Megierten Uben in t)en erften ipotete,

t»a£ fann man fdjtiefelidj mit 30 ^arf £>iaten tun*


(5o roirt) t)a3 ©eft) t>ertx>ent)et.

S)fe 23ortrage ©ottftfeb SebetS liefien etnen Piatt teffen, bet

(Sebottenbovff ftfjon lange beroegte. ©r woltte bte 5li?^e$fet getmnnen*

3» bet Stynlebrn^etfrfnif* w«rt>e 2$wbet $atl faatttt anSgenrnfjlt,

urn einen 2fr&ettet*9tfng gtt btlben. Sngenieut ©ottfneb 8*&** *****

ftdy, 23otttage $u fatten.

©men att^ern 9tfn<j ^ftt»efe Sfnton ©anmenlang, btefet Befdjafffate

fidj mil SStoppenftmbe unt) JamtKenfotfdjnng.

2tauljau$ ^a((e feinen 9tfng fiir notbtfdje Sulfur weitet audge^auf.

fanned #erfna, ^afle etnen ^tttg urn ff<l> gefammelt, fret ffdj mit
bero aKett Dentin 9*en>t befdjafKgte, {jfet war e3 fpafet gtanf, bet

aB <5fufcnf bet ^e^fe btefen ^mg wetter audbtftete. ^>et ^ampf*


ftttttb bettteb feme ^topa^anOa buttf) ben 23eo5a^tet r et vetteftte

73
(ginsetottttfe mid temfel&ett, $lu$latttt r t>U fcfonbetd $)atmefjt wt*

fajjfe (f . SMtoetfeil (5.209). ©$ wat <m<lj fcgomtett worbett, fctto*

Hdje £>arffeUttng*n attjufetlfgw, fjiet &eigfe ftdj fefottfcerd $«l&riffer

$ttfj »ot; 3#eUjtta#fett 1918 mffe (gf&otten&otff jut 3ulfagMtg


bet £oge ttatfj 23etlm mtt> faad)fe fcett ©nfwwf ettwd 2fafntfe$:

„2Jtt &a$ £)euff$e 33otf" mit $>et ^fufrttf mff Progtamm tot

©ett(f^@03ta(ifflf$cn Patfef iff <mf eeife 171 «. f . a&ge&nttff.

74
VI.

Pofftff$t* SDittf en nnt> Wnhm t>n Settle


MS gu gutter* So&e
$)a$ SPefljnadjfgfeff fel&ff nwtbe nnfet jafjltetdjet 33efeflfgung fee*

gangen, e&enfo bad ©nfoeffetfefi. Dlefe &efben S*ffe follfen ftft lange

3eff bie te^fen fteubigen 23etfammfottg$anlaffe fern.

$)ad neue 3aljt fcegann ftufre genug: In SJtimajen Ijaffe ed in bet

©nfoeffetnatfjf gc^n Sole nnb mefjtete 33etttwnbefe gegefcen? In 2$etlfn

nmfenbe (Sftagenfampfe, In ©uffelbotf etnen &ommuntffenpuffa),

fo t»ag bte (gnglanbet bte @fabf (efegen wollfen. £Ke 2*etHnet tin*

tnljen bauetfen fctd $tttfe 3anuar nub enbefen bamtf, t>a% butrt) bte

gtetfotp* bte ftegtetung #etttn bet ©fabf nmtbe? 200 Sole, 1000

33etnmnbefe tmttben gqal)lf, $atl £tebfnec^t nnb Sftofa £n?em(mtg


nmtben etfa>offen. £>te (anettfdjen £anbtagdu>af>(en waten auf ben
12, 3anuat, bte Slaftonalwafjlen auf ben 19. 3amtat 1919 angefefjf.

3«m etffen SHafc ftafen die gtanen an bfe Utne.

2lm 7* 3anuat 1919 ga( ed in SRnndjen cine 2Jt&etf$lofen*$>emon*

fftafton, fret bet bntrt) $taf«)tnengen>eljtfettet jwet £eufe gefofef nnb

*>ter fajwet wtletjf nmtben. 39enfge Sage fpafet nwtbe im Sal etn

Pnffa) t>etfua>f, and) fjtet ga& eg Sofe nnb 33etnmnbefe.


£)te 3$al)len (tartjfen fitt ©tSnct eine netnta)fenbe Sttebetlage.
&aum 2 °/o bet gangen SSJaJjletfajaft 23anetn$ ffanb fynttx tfjm. 2Mn*
njen etnwtiefe, bag £tdnet, 3affee nnb Unfetletfnet, bte btet ge*

toatyttn Unalifjangtgen von bet 9tegtetung gntftifftefen wittben.

75
SDet £attbfag, det gttfammettftefctt follfe, ttmtbe ttttfet wetf^teDencn

33otwattbett (id gttm 21* ge&tttat 1919 Jtttattdgefajo&ett. ©tdttet ttttb

3affee fw)tett $tt ben 33etfaffttttgdwtl>attblMtgett ttart) 23etlftt.

©tj&etget UtrnU ttttfet ftfjwetett ttettett 23ebtttgttttgett ettte 93etlatt*

gettttta. bed 29affettfffllffattbed etljalfett, bte £>ettff&)lattb mtf ttttet*

§otfett ttettett Sl&lfefettmgett Hewlett mttfife.

3m Je&tttat 1919 follfe bfe Slaftottafoetfammlttttg ttt QSMmat


gttfammettftefett, bte 23etfaffttttg follte gefdjaffett wetbett.

3tt SHuttdjett Itefett bte follffett @ettirt)fe ttm, wad ft# ailed fret

bet mm ettbajtlffg ftit ben 21. ge&tttat feffgefeljfett £attbfa<jdetofftttttt£


etetgttett ttmtbe; bte $ommtttttffett toollfett bett £attbfag fptettgett,

©tdttet toollfe tttrfjf geljett ttfw.

3tt bet ^olffftt)ett33ett>egtttt0 watett etntge ©tefaniffe jtt fletsetdjttett.

£)et Slllbettffflje SSet&attb Ijaffe gu bet 23amBetget Saautta, atta> bte

(eftettttbefett Otgattffaffottett eittgelabett, ttttb ed war fceftfjloffett toot*

bett, alle Q3ot&etetfttttgett gtt fteffett, urn bett <Sajttfj* ttttb Stttfj&ttttb

3« etttem $ampfmtffel attdgttaeffalfett. Da bet 33tmb ttt bte 23teffe

at&effett follfe, ttmtbe allgemettt oott etttem 23lttfd&efettttftttffe afcge*

feljetu <£d follfe ttttttmeljt tm gattjett ftefdje bet offette #ampf gegen

bte Sttbett etoffttef toetbett. 3tt bet £attftfj ttttb In Sljffttttgett ^affett

fta) fcemfd afjttltaje 33mtbe gefctlbef.

3« bfefet 3etf etfdtfettett gwet 23tia>t tt&et Stefmatttetef, bte att*

gefttljtf toerbett mttffett. $atl #effe: „$>te (gttfettfe ftuimamtttV


ttttb 2$ta>fl: „S)fe 2S*elfftefmatttetet". 33efbe 23tidjet ettegfett U*
bettfettbed Slttffeljett; Jjtet toatett $ttm etffett SHale Saffaajett gegefcett,

tttajf meljt oage 33etmttfttttgett ttttb Slttbettfttttgett.

$)amald fcegatttt atta> bet ttt SJtmtdjett fcefottbetd Ul attttfe 5lttf f)topo*
fo|>§ ©fetttet, bet Ptopljef oott Dotttaa) totebet oott fttf) tebett gtt

76
mafyn. (Sterner wottfe in SPnrtfem&erg gftwngminiffer werben ttnb

propagierfe fein <5»ffem bet Dreigliebernng.

Der (£inffa§ biefeS un^ettoolten $tanne$ reitfjfe welt (£r arfceifefe

wr bent #riege mit ber fpaferen (gflare^ellfefjerin £te^5ef§ (Seibler

in Berlin, $ornerffraf$e, gnfammen. Die (Seibler fowofjl wie ©feiner

fatten jeberseif fcei bem General SWoftfe 3u(tiif r fie fceibe fafcen wt*
^inberf, t>a% an ber $tarne retfjfgeifigi frifa)e $rafte eingefegf nmrben

nnb Dag biefe (gdjfodj* wrforen ging (©^nwr^offnnniffdj: „Doftor


igfeiner ~* tin (Sdjnnnbter, wie feiner", erfdtfenen im 33erfog
fttppU, 2Knna>n).
3$ar igefcoffenborff fajon fritter gegen bie ©eibler nnb gegen

igfetner anfaefrefen, twftfr ftd> Me ©etbler, die ne&en&et Jtoltsefc

agenfin war, bnra) eitte ^fngeige an (Sefcotfenborff geratfjf fat(e, fo

fn^rfe er nun ben &ampf gegen bie &eiben im 33eo&a$fer weiter.

Singer bem 23eo&aa)fer war e$ ber fcjon erwatynfe Sttiefl&anjer

2ln$eiger, bet ftaffig gegen bie 3nben lodgog.

3lo<$ ein anbered 23la(f mitg erwafjnf werben, bie 3eitfajrift Diet*

rirfj ©tfarfS, bie am 7.De3emfcer 1918 erffmaB erfdtfen nnt> t>U er

„2(nf gnf Denffa)" genannf fjatte. Die ©rtfnbnng biefer 3ei<fd>riff

ga( Sfolag gut Seinbfajaffc ©crartf gegen ige&ottenborff. <£tfarf ijatte

fta) bnrd) ben Sljnle&rnber $neil an (Se&ottenborff gewanbf, bag


biefer bie 3eifjajriff fmangieren folle. Da a&er bfe Sljnle ©efettftfjaff

nnb bet 23eo&aa)fer ftnangieU f$on gan^ t>on (Se&otfenborff erfjalfen

werben mngfen, leljnfe er ab; ber 3nl>a&er ber Sttnndjener 3eifnng

Ijaffe bann bie t>er(angfen 10000 2Har¥ gegefcn* 33on ben 3tndgafcn
ber 3eiffa)riff waren *on ganj frefonberem Snfereffe: $opfe and ber
„3nben*2tnmmer" unb ber Stnmmer: rffiaU&it in ttngarn". #anpf*
mifar&eifer von „2fof gnf Denffaj" war Sttfreb 9*ofenfcerg. 2$ie

77
S>fefctdj Watt ba# Widen ber Settle ©efeUftfjaft im |>olffif^en

&ampf c t>ctf olgfc, sctgf mtfct anbcrem cut 33cridjf tn ?tr. 42 feme*
3etffrf>rif* „2Juf gut £>etrtfdj"s

£>e£ 3£eid)e3 Untevgang.


<£g tsirb £>ei un$ t>iet auf Berlin gefdjtmpft, uberljaupt auf preuften.
3n emer ^erfammtung be3 „£)eutfdjen 23unbe3" — ein fytxx
33alterftebt f)at tf>n gegrtinbet; Me SReuV berer, bte ben ^ntfntf unter*

2>tplom*3ngenieur Woftfric!) %et>et

Seidjneten, begtnnt mit ber 3ubin ^uanita 3Iug3purg; anbere 3uben~


namen fotgen; t)er 3ubent$er gran^ &avl (£nbre3 fcefmbet ftdj eben*
fatt3 barunter; aud) <f)err $elb, ber S^ter ber fneftgen Unab*
Ijangtgen, ift babet; tuvy. ber ridjtige ^eutfdje" 23unb — in btefer
^etfammlung tarn e$ ?>m&d)% unter 33allerftebt'3 9?ebe, fogar gu
fturmifdjen ^ufen nad> emer — &rieggerf(arttng gegen Preu&en, h\$

78
@ott fei £>cmf ftrans £>anneljl einfpringen unb tier ^enge nodj redjt*
jeitig t)ie 'Slugen offnen t onnte.

3(u3 t»em 33eobad)ter feien nodj einige 3(rtuM au3 biefer 3eit

toiebergegeben:

£>er 3ube.

^mn man jemanben uber ben 3uben aU Sfoffe aufflaren toitl, fo


ertjatt man oft bie Slnttoort: ,,^bev idj begreife ©ie nicfyt, idj fenne
erne ^enge 3uben, ba3 fint» alteg gang nette 2mtt."
2£ir metnen jet)o^, toenn totr worn 3uben ate S^affe fpredjen, nitit
ba£ Qtinaeltoefen, fonbern bit gefamte 3ubenfdjaft. #oren toir, voa#
S^eobor gritfdj in feinem 23ud)e „3)er falfd)e ®ott" fagt. (£eip3ig,

$ammeroerlag 1916): „©erabe biefeS 2Tettfein ift eine iljrer befon*


beren &rieg3tiften. SDottten fie aflertoegen ifjren tiefinnerften £afe
gegen un3 offen jur ©djau tragen, tote fonnten bann uberljaupt
fie

gefettfdjaftlia^ ober gefdjaftli dj beftefyen? (Sie braua^en un#, urn un3


au^unufjen unO fie erreidjen itjren 3toetf urn fo fidjerer, |e meljr fie
un$ liber ifyr toa^re3 'Denfen unb Stiffen &u taufdjen toiffen."

z/'Denn toufeten fie, toa3 toir gegen fie letjren/' fagte oor 3aljren ein
£emberger Ijebraifdje33oumat, „tourben fie un3 bann nia^t aUe tot*
fcfytagen?" (Seine toafyre ©efinnung su oerbergen, ift fur bm £)ebraer
eine £eben$nottoenbigfeit \xnD in beftanbiger Ubung biefer &unft Ijat

er t$ bi^er jur "Steifterfdjaft gebradjt in ber #eudjelei. "Der Satmub


fagt einmal: „£>er 3ube oerfteljt e£, jemanbem bie 3aljne auSjureiften

unb ifym ooraufpiegetn, baft er iljm bie 23a<fen ftreidjte."

£>tefe jubifdjen ^erbrefjung^funfte toirfen auf Seute mit fdjtoadjem


33erftanbe gerabegu fyppnotifdj. (Sie (affen fidj oom 3uben fuggerieren,
toa3 fie fuljten unb bmtm fotten. (So finb 'ftcilU befannt, too #ebraer
oertrauenSoolle 2mte bux<fy SDudjer unb 23etrug hx$ aujS #emb au3*
gesogen fyabm unb boa^ bei itjnen immer in bem S^ufe ftanben, ^}obU
tater ?u fein. £)er ^)ebraer toeift j'eber feiner fpifjbubifcfyen ipanbtungen
t)m Qlnfc^ein ber lauterften ^bfid^t ju geben unb immer, too er fein
Opfer fdjabigen mu§, t>a tut er e£, al^ gefc^a^e e^ gegen feine %b*

79
fid)t untev bem 3tx>ange bev ^evtjaftniffe, aU empftnbe ev felbev tief=

(ten Summer bariiber. SOilljelm oon TPotentj Ijat un£ im 23uttnev*


bauevn folate ©3enen meiftevljaft gefdjilbevt.

3n ber Sat u6t bet 3ube auf ^lenf^en mtt gefcfytoadjten ©fatten
unb SSHtten^vaften oft einen fyppnotifdjen (Binfluft au3, einen 35ann.
(£3 ift, at3 ob ev bamonifdje Kvafte befafte. 3n toeldjev 29eife t)a^

fevuette ^Tlotit) Ijiev eine S^oUe fpiett, fotf nidjt evovtevt toevben. £3 ge*
nugt bavauf fjinsutoeifen, bafe efn @efd)opf, toetdjem jebev 23egviff
oon (Sdjam unb (5itttid)?eit feljft, aucf) feine finnlidjen 23egievben
auf eine SDeife auf ein fdjtoadje^ £$emut beftvtcfent)
auftevt, baft fie
unb oevtoivvenb toivfen muffen. $8 liefcen fief) fyiev bur($ ©djitbevmtg
oon (Bvlebniffen ^bgvimbe aufbetfen, oov benen mand) aljnungstfofeS
©emut %uvM\<fyauevn touvbe. gvauen unt 'Sttabcfyen, tie in jubifdjen

3Menften getoefen finb, obev fonft fa na^eren Umgang mtt 3uben


fommen, fyaben ta$ novmate Lenten unt Qirmpfinben ootlig eingebu^t,
fo baf3 fie tie Qrvniebvigung, tie fie bort evfaljven, faft al$ eine y&ofy*
tatunb Qbnate empfmben. <5ie fonnen nidjt genua, be3 9£uljme3 uber
ten 3uben fein.
(££ ift ifynen fuggevievt, ta% tic 3uben in )etex 23e3ietjung einev
beoorgugten, alien anteven uberlegenen ^enfdjenftaffe angefyoven; fie

fpvedjen ta8 glaubig nadj unb fuljten fidj nodj geeljvt, mit 3uben oev=
fefyven 3U buvf en. £)ie 23egviffe t>on ©djarn unt (Sittlidjfeit toeift bev

3ube tjimoeg ju ti$yutiexen unb <d$ alberne <3ovuvtei(e fjinsuftetten.

£)ie 23etovung ber fdjtoadjen ©e^ivne geljovt 3U ten befonbeven


Salenten be3 £ebvaev& (So Ijat ev tie &unft ber <£infdjmeidjetung
bi3 suv ^eiftevfdjaft enttoitfelt. <&ein uneljvlidjev 23evuf 3toingt iljn,

gtatte, beftvitfenbe Umganggfovmen ju pflegen unb toenn ©oetlje be*


Ijauptet, bev ^)eutfa^e fei unaufvid^tig, toenn ev nia^t gvob ift, fo ift

audj ^ievin bev ipebvaev ta$ au^gefpvoa^ene ©egenftucf.

©ia^evtia^ pvaltt bev 3ubentoi^ an ftaxten unb gefunben unt innev*


lid) veinen <£fyavatteven ab; bev ipebvaev gefyt fola^en £euten dov*

fic^tig au3 bem 5Uege. ^>a^ 5Dovt: 3ebe3 ^3otf ^at bie 3uben, bie e^

oevbient, ift nia^t oljne ^3evea^tigung! 5Tuv bovt, too fid) ©pviidje nnt
unb ^itelfeit unb att tie antevn f^Ummen £vifte ein (Stettbia^ein

80
geben, tx>o ba$ fitttidje Sfoingefuljl gefdjtpunfcen ift, ba fufjlt fidj bet
3ube tootjl, tote &ie 2au$ im (Sdjorf. Perfonen, gamilien, ©efeU*
fdjaften, Golfer rid)ten fidj felber burdj &a3 %rljaltm3, in roeldjem
fie gum 3ubentume ftefyen. 20o ein 3la3 ift, &a fammeln fidj t>te ©eted

S)amlt wollen wit ed genng feln laffen un2) wellet fcetlrfplen:

2fm 18, Sanmt 1919 wntbe In ben ftamnttt bet Sfjnle @efeUf#aff

bet nallonaHoglallfllfdpe $)entf<$e Slt&elletwteln gegtiinbet. <5$tlff*

ftellet #atl #attet war etflet, SStelallbteljet 2lnlon $)te*let getter

2$otft§enbet. $*ei ben tegelmaglgen wodKnfllrt)en 3nfammenftfnffen

fdjwanffe ble 23efn$et3aljl gwlfajen geipt nnb btelfilg Petfonen*

Snfolge bet (Slteltlgfelfen, ble ©idnet mil ben 9tel<f>df>el)otben

fjaffe, war t>on fcanetlfdjet <5elte ble SSIlbnng oon #eet*dlellen afc*

geleljnl, fa wtfcoten wotben* (Benetal von (&pp fammelle tofttt angers

ljal& 23a»etnd Im £aget »on OJjtbtnf In Sfjiitingen elne Stnppe.

$>ottfjln fanbfe ©efcollenbotff elnen @tofjlel( bet Slngefjotlgen bed

$ampffcnnbed nnb wled £en(e r ble gewotfen wntben, In bad botllge


£aget.

gar ben 21. gefctnat 1919 wat ble fianblagdetoffmtng ansefihtbel;

gang ^liin^en flanb In ©twatlnng, wad fid) Begeften wtltbe.

2(m 16.$e(tnat 1919 fjlell ©Idnet anf bet Sljeteftenwlefe elne


23etfammlnng ah, in bet et ton ftafegebanfen ptopagletle. S>en £)e*
monfltaflondjng, bet bet 33etfammlnng ben nofwenblgcn Sl&fdjfag

gefcen mngle, fnljtte ©Idnet fel&et Im &taftwagen an. 3m 3«ge wnt*


ton piafale mltgefnljtlr ble ble ftatetegletnng fotbetlen. ©d waten
elwa lOOOO SHenfdpen, ble am 3nge lellnalpnen nnb ble ^efonbetd

anf ble JJteffe ffljledjf gefllmml waten, well ©Idnet mil blefet am
Sage twtljet elnen fcofen 3nfammenflog ^alle. £>le W&nfyntt
3ellnngen flelllen batanffpn ble 33etia)fetflallnng eln.

6 Set>o* $ittet fan* 81


3&<t$tenb fo attf dev ©elfe bet &ommnnlffen bte £enfe bnta>£afen

anfgemtffa>f nmtben, fampffe ble gemaglgfe ©oglalbemofrafle mlf

SEDotfen. 3faet griff ben 2$anetnfnfjtet ©anbotfet an nnb n>atf lljm

^ottnpflon nnb ©fettenjagetel t>ot.

31m 20.ge&tnat 1919 tanmfen Die ftafe bad £anbfagdgefcanbe


nnb iftetflebelfen In bad £)enfftf> Sfjeafet, Ijlet&el fam ed gn etnem

3nfammenffof$ jwlfajen @ldnet nnb SJtat £etnen. gnt ben folgenben


Sag fjaffe £et>len einen 33otftag, „©patfafttd, bet ©flawn&eftelet",

angefagf, ed tarn afcet nlrt)f ba^n, benn am $telfag, bem 21, ge&tnat,
elne 33letfelffnnbe toot 10 Ufyt nmtbe (gldnet com ®tafen Sfnfon

Sftco anf fallen anf bem 3$ege turn £anbfag an bet <£tfe bet $to*
menabefftafie etfrtjoffen (f . 23llbetfe« ©.216).
©taf Sfnfon 2ftco anf fallen fjaffe *>on bet SHnffet Ijet (etnet

ge&otenen Oppenljelm) Snbenfclnf In ben Slbetn, et Iff Sibling nnb

mat baljet webet uon bet Sfjnfe @efeWftt>aft non) t>om &ampffmnbe
anfgenommen motben* ©t wollfe gelgen, bag ana) eln $aU>jnbe elne
Sat andfitfjten fi>nne.

2Jn ©fette ©Idnetd etoffnefe Slnet elne ©fnnbe fpafet t>en £anbfag

mlf elnem matmen 2laa>tnf ? taunt tyaffe et felne 9$ebe fceenbef, off**

nefe fin) ble Slit nnb bet SRegget £lnbnet, eln iftetgengfet $om*
mnnlff, ga& elnlge ©dtfiffe anf 2foet ah. 2faet nmtbe fajwet *etlefjf?

Im fel&en Slngenfclltfe nmtbe ana) non bet §tMne and gefenetf,

n>o fin) bet Sft&elfet* nnb ©ofbafentaf niebetgelaffen tyaffe. $)nta)

blefe ©djtfff* nmtbe bet 2U>geotbnefe Ofel unt> bet a(d 23efna)et an*

mefenbe $ta|ot von 3al)tei§ gefofef. 3n wllbet SUtdjf ffob bet 2anb*

fag andeinanbet*

2>le gwelfe 9$et>owflon nmtbe andgetnfen. $>et $to& ftaf anf bet
ganjen £lnle ble ^ettfajaf* an.

82
$)et ftewUtffonfre 3tnttaltat $ah folgenbe 23e&»nnfma$uno, Jjet*

and (f . ^tlberfetl @.216, Sfo&tlbnng oben KnB):


^er 33efmer be3 Proletariat^ tier Sttinifterprafibent be3 ^otfeSs
ftaateg 23apem, &urt Qrignev, ontrbe fyeute t>ormittag3 10 Ufyr uon
einem ^ertreter ber ^ourgeoifie, @raf ^(rco=3inneberg (b. ^erf.:
foU tjeifeen ©raf Triton %vco auf ^altep), meudjling3 ermorbet.
?)er geiftige Urljeber t>iefe^ ^orbe^ tft bie t?erleumberifd)e Jpetje

ber }3reffe.
£)a£ Proletariat fyat t>ie TPflicfyt, angeftd)t3 bfefe^ ^erbredjenS i)ie

^Resolution burdj t>ie Obemaljme ber Preffe ju fidjern. £Me ^rbei*


terfdjaft tpttb aufgef orbert, fofort in ben (Streif ein^utreten
unb fid) urn 4 Uijr auf bet £ljerefiemt>iefe ju t>erfammeln.
$3 lebe ta* Slnbenfen &urt €Wner«!
£3 lebe bie jtoeite ^Resolution!

(Etf tebe bie CRaterepublif!

Etffm&en, ben 21. gebruar 1919.

$)a$ etffe wat, bag man ben ©eneralftretf oerfnnbefe. SIHe ©e*

fdjaffe fajloffen, ber 23etfeJjr flo^fe, JJlafafe erfdjienen, bte gn 23et*

geUnngdmaftnaljmen an ben 23eftgenben aufforbetfen. Urn 1 tXty


mtttagd etflangen son alien Sitrmen die @lotfen,* man l)atte bte

Ptteflet gesnmngen, fie felbet jn lanlen.

@egen 4 Ul)t naajmfttagd ttmrben bte 3effnngen geftiirmf, bte

Paptenollen anf bte <5ftafien gefdjleppf nnb angegnnbef. ttberall


nmrbe gepltinbetf nnb geranbt, detail ftaajten (Sdjitffe.

Sin bet (Stelle, too $fdnet erfajoffen nmrbe, $affe man fetn mil

tinmen gefdjmncffed 23flb anfgeffellf, gwet JJoften fotajen baftir,

ba% jeber 23orubcrgef)enbe gtiigfe.

S)o<Jj banetfe btefer <&>put ntdjf lange, ed nmrbe etn alter Soger*

frttf angewanbf; man tyaffe etne Snle mtf Stteljl, bad ben <5ft)tt>etft

jwetet lanftger #trobtnnen entfnelf, oor bem 23tlbe wtfajitttef, 23alb

83
gafctt aUe #nnbe bet Slaaj&atfojafif fljte 33lftfenfatfe a& nnb 3311b

«nb JJoffen t>etfa)tt>anben,

S)te ttHt^nffntifge Sat Sltcod fjatte alle plane nmseffiitgf. <£ldnet,

bet fa)on tyalfc etleblaj gcwefen wat, ettjlett bnta> blefe Saf ben
@(ottenfa)etn bed SStatfntetd. $>et ftefe #ag gegen bte Snnfet tarn

etnenf gnm Sfadfrtna), tonn etn 3nn?et mat ed fa, bet $ntf ©tdnet
etfajoffen (afte.

Dag In bem nun etnfe$enben &ampfe bet $ampffcnnb bet Sfjnle

unb blefe fel&et gnnadtff nnfielafftaj fcltefc, Iff bem Umffanbe jn t>et*

banfen, bag fia> bte ftanme bet ^efeUfajaf* In bet ftfflen EtatftoU*

fftage fcefanben, in nnmtffel&atet 2tal>e bed Sltmeemnfenmd, wo ba$


Ofctfommanbo fetnen <5t(j anfgefajlagen fjaffe.

3)et (Slngang jn ben 33etfamm(nngdtanmen bet Sljnle mat etn

Sleftenefngang bed #ofeld „33tet Safjtedsetfen", bet fcefwbetd ben

SfctgeffeUfen bed $otclbetxkhc& bienfe, ed ftel alfo ntrfjf feljt anf, bag
blefet Qftngana, ana) t>on t>m &$nle*£enfen ffatf &ennf$f nmtbe.

2(m 22.gefctnat 1919 etnem (Sonnaftenb, mat


r etne nene Stnmmet
M 23eo0aa>fetd falllg; nm nlajf £1 In M fitmt gn ajegen, nmtbe
bte $etandga$e nm eintge Sage oetgogetf.

84
VII.

2>i> Settle in t)tt 3ett tor 5tiiUtyrtfti)aft

3« tier 3eil oom Jelmiat (id 2lpril 1919 mat ed Im fteirtj* gtem^

liaj tuljig. $)ie oetfdtfebenen $ommnniflenanf ffanbe bed ©patlafud*


Imnbed nwten niebetgefdjlagen, ttitr tn 23vannfajn>ei0 fceflanb nod)

erne ftfffefcnftafl. ©efaljtlia; fa$ ed in O&etfajlefien aud wo


r
bie

&ommnniflen t»te btolpnbe Polengefaljt femtgfot, «m einett Slnfflanb


ju emgen. 3n Unaatn Ijalle 2$ela #nn t)ie SKalereaJetuna, emdjtel.

3n Weimar lagle die 3talionaloetfammlnng; fie war mil to* 33er*

faffnna M „<3»flemd" fref#f%l*


3n ^liitt^en jebotf) ajng ailed bamfev ttnD btiffiet?. 33otlanfts

fjalle fia) eitt 3entta(?at geftlbef, bet attd folgenben Jfctfonen beffanb;

(Sanbotfet, Hoffmann, U$enbo*fer, <5anfcet, (Simon, ©olbfajmibt,

Sliefifrt), $to>elin, @ifettf>ttf, £eoien, #a$emeiflet.

Sllle 3eif«ttgett toaten oetfcofen, an ifjret ©telle etfajien bad 5taa>

vi^fen^latl bed 3enttaltated. £>er Slrfceitertat 3afoBi tinb be* <3ol*

bafetttaf £l)tljatbl geiajneten oevanttoorfliaj*

^>ad often etwaljttte ©If^annetfolleajnm Ijalte eine bteflagtde

Sanbedltanet ftlr <£i&ntt fcefajloffen, fewer wax bit <§ajliegnng aller

fcikgetlidjen SSerantiannadftatlen, bie 2l«f Jjefcwttg bed 3lbeld unb bie

Sl&fajaffnna. allet Senbalgtiter oetffiaj worben.


Sim 24. gefttnat; 1919 war bet ©eneralftreff 6eenbefr am 5Ri«^
woo), bem 26., fanb bie (ginajfljetnng (&i&Mt# flail.

85
Sllef Ifcj Ijaffe far ben 25. ge&tnat ble 5taU In t>a& 2>eitffa> $$ea*
let fcetnfen; In blefet SSetfammfong l>ef|fe fcefonbetd $topelln &nt

33etf)aftong »on ©elfeln. „<£d mUffen ©elfeln feffgenommen wetben

nnb wenn Ijenl eln ^ettolnfionat bntrt) teafflonate 33et(te<$etl)anb

faflf, bann wetben gefjn #teg t>on $teffenffeln etfajoffen." 33etlaa>


&n<J$anblet £eljmann, bet fajon em^nfe £teg t>on #teffenffeln nnb
*lele ptomlnenfe Petfonen nmtben aU ©elfeln wtljafifef nnb nan)

(Sfobetyelm gefctaajf. £anbanet gafc In blefet SSetfammfong elnen

2fnftag jnt £)efattte, ble Sltbelfettafe gum Ttattonaltaf gn etflaren;

£et>len fellfe mlf, bag fta> Im SPagnetbtan bet 9tet>o(nflonate %t*


fcelfettaf In Petmaneng ctflatf fjabe. ©t wtlangfe, bag bet £anbfag

nla)l meljt etnbetnfen wetbe, alle @en>alf foUe (el ton 9*afen llegen.

2lm 6. SBatg 1919 f anben gwlfdjen ben Patfelen, ben $ommnnlffen,

ben Unabijanglgen nnt> ton gemaglgfen ©oglallffen 23efptert)nngen

flail, e$ fam gn elnem &omptomig, bad abet nlajf elngeljalfen nmtbe.

S>le banetlfaje 9tegletnng betelfefe lljte ttbetfleblnng natt) 23ambetg

t>ot, gogetfe abet Immet noaj, In bet #offnung, mlt ben ©patfaflffen
anf ftleblldjem 3$ege fetflg gn wetben. Slnffaff bntdjgngtelfen, tnU

fajlog fte fin) gn #albi>elfen. <Sle fjatte Ijlnfet flrt) ble bamald Infaften
(Solbafen bet ©atnlfonen Stotbbanetnd. $)a$ btlffe SJtmeefotpd (leg

iibet 3Rima>n folgenbe 23efrmn(maa)nng abwetfen:

%n aUe ©olfcaten unfc) ^ivbeiter!

£Me fcurcfy bte rucfylofe grmorfcung (Ei3ner3 gefcfyaffene Sage be*


nu^t eine Heine ©ruppe von ®etx>altmenfd)en in ^tmdjen Me £err*
fdjaft an fid) gu vtifam. 3>agegen toefyren ftdj ganj entfcfyiefcen t)ie

Abetter un& (Solbaten t>on 3hnberg, ^apreutfy, (EDutabad), 9Segen3*


burg, ©traubing, Qirrlangen, 3ngolfta&t, (^rafentpoljtv Tturnbetg unt)
guvtf). 3IUe t?eruvteiten t>te ©etpalt^evrf^aft einer fleinen ©mppe,

86
Me 33apem inm Untergange fufyrt. <5ie t>erlangen eine fojtaliftifcfye

SRegierung unt) eine alSbatbige (Etnbemfung fc>ed £anfc)taged. ^tfte

tootlen Me ©emofratie tmt> t>enoerfen t>ie ©iftatur. ftameraben unt)


©enoffen »on 'SHimdjen! 3l)tr tjabt ben bitten gegetgt, t»ie ©etoatt*
Ijerrfcfyaft £>r. £et>ien3 unt) feine£ betoaffneten ^nfyanged suritcfyu*
tr>eifen. 3n Mefem 23eftreben unterftutjen <£u<fy atte (5olt>aten t)e3 Written
^rmeefotp^, tx>enn e3 nidjt anfcevS fein fann, mit ^affengetoalt.

23om 17. Bid 19. SRfcg 1919 iagfe bet £anbfag in 2nthtn>n? et
Ijaffe feme 2!ta«)<, biefe Ijielfen bet tuffifd)e 23eoollmad)figfe 2l?eltob,

bfe 9*a(e £etnen unb £eoine*2tiffen in bet %ant>. $>ie offijielle fteaje*

tuna, fetjfe fid) jufamroen and Hoffmann JJtafibium, (gnbted 3nneted,


<5egt^ Sinan^en, Jtanenbotfet 23etfeljt. f>iefe fteajetung wax \t*

bod) nnt em <5d)einBi(b, bie fo lange gebulbef nmtbe, Bid fin) i>te

^afetegietnng an bie ©telle fe#e. $>ie SSMfteoolnfion fdjien fa jn

ntatfd)ieten, nrie ba& 23eif»iel ttngatnd jeigfe. Urn fie nottoattd jn

IteiBen, Betief bet 3Kiniffetpt#fibenf Hoffmann t>en offetteid)ifd)en

3uben S>t. 2leutafl> aid (Sfaatdf ommiffat. 3leutafl> follfe alle Bane*

tifdjen 33eftieBe fogialifieten; et nmtbe £eitet nnb Ptafibenf M %tn*


ftaln>itffd)affdamfed.

2lld bet £anbfag nriebet gnfammenftelen follfe, etflatfe bet 3en*

ftaltaf, baft et einen fold)en 3nfammenftitt netljinbetn nmtbe, boa)


tarn in SlBtoefentyeif ^offmannd, unlet bent ^tiegdminiftet <Sd)nen*
nenljotff, am 4. Slntil 1919 eine 33etf ammlung ^uffanbe, an bet alle

fogialif(ifa)en Patteien tcilnafnucn. #iet nmtbe Beteifd non £et>ine*

2liffen bet Slnttag jnt Slndtnfnng bet ^atetegietnng etneuf geffellt,

bod) atns biefe 33etfammlung tefulfaflod audeinanbet.

2lro 6. 2l»til 1919 Betief tflingetyofet bie SltBeilet* mb eolbafen*


tale in M $ofBtauf>aud. 2tod) am gleid)en Sage nmtbe in 3Rtittd)en

bie 9tafetenuBlif ptoflamietf, ©ejeitfjnenbettoeife lalen bie &omtmt"

87
ttf ffen unUt gw^ttttg £etmte$ ttf dH rott, fie fctlbefen en« etgette Sruppe.
2tteftf$ tt&etnaljm bte gefamfe ©ewalf, £>r. £tj>p mtrbe WolUUatf*
ftagfet ffir #ttf$m£, £>r. 2tetn:atf> &Kefc Stotflanb t>e$ 3enf tafoMtte

fflaft&araU&t tot 3uto 9tef SBartit wutto £eifet tot Preffefo^lali*

fterung. <E>tUrio @cfel( ttbetnalmt bie Jtttattjen.

$>fe offenflt^ 23ef attttfma^ttttg foitfef (f . ®%ltottt\l <3. 217, 2(&*

btlbmtg obett):

2ln ba3 33olf in23aiern!


£)ie gntfci)eibung ift gefallen, 23aiem ift SRaterepublif. £>aS toerf*
tatige ^olf ift £err feineS ©efc^icfe^. £>ie reoolutionare 3lrbeiterfcl)aft
unt> 23auernfdjaft 23aiern3, barunter audj alle unfere 23ruber, t)ie

©olbaten finb, burdj feme J3arteigegenfat}e meljr getrennt, fint» ficfj


einig, bafe t>on nun an jebe ^uSbeutung unb UnterbrMung ein (£nbe
fyaben muft. £)ie ^Diftatur beg Proletariate, t)ie nun jur $atfad)e
getoorben ift, begtoecft t>te ^ertoirflidjung eine3 toafjrljaft fojialiftifcfyen

(^emeimoefen^, in bem jeber arbeitenbe ^enfd) ficf> am offentlidjen


£eben beteiligen foil, einer fojialiftifdHommuniftifdjen SIHrtfdjaft.
£>er £anbtag, ba^ unfru^tbare ©ebitbe to$ ixhevvountonm burger*
Udj4apitaliftifdjen 3eitalter3 ift aufgeloft, t)a$ von i^m eingefet$te

^inifterium ift aurMgetreten.


33on ben ^aten to$ arbeitenben ^olfe^ beftetlte, bem 33olf vevanU
toorttidje ^ertrauen^manner erljatten ale 33olf3beauftragte fur be*

ftimmte ©ebiete auj^erorbentlidje ^oltmadjten. 3ljre ©eljilfen toerben


betoafyrtePlanner fein a\\8 alien Sfadjtungen be£ reootutionaren
©03iali£mu£ unb be3 &ommuni£mu& £>ie safylreicfyen tudjtigen
&rafte be£ ^Beamtentum^ jumal bev unteren unb mittleren 23eamten
toerben jur tatfraftigen ^itarbeit im neuen 23aiern aufgeforbevt.
£)a£ ©pftem ber 23urofratie aber toirb unoersitglidj au£getilgt.
£>ie Preffe toirb fojialifiert.
3um ©djutje ber baierifdjen SRaterepublif gegen reaftionare 33er*
fudje von aufyn unb innen toirb fofort tint S^ote Qlrmee gebilbet. <&\n
^et?otution^geria^t toirb ]zton 3lnfd)lag auf t)k S^aterepublif fofort
afynben.

88
Die bem 23eifpiel ber ruffifdjen unb
baierifdje S^ateregierung fotgt

ungarifdjen Golfer, fie nimrnt fofort bie ^erbinbung mit biefen 33ols
fern auf. Dagegen letwt fie |et)e ^erbinbung mit bet t>eradjtlicf)en
Sfagierung Qirbert, (Sc^eibemann, Sftogfe, Qrrgberger ab, toeil biefe untev
ber Slagge einer fojtatiftifc^en Sfopubtif bag imperiattftifdj*fapitau*
ftifaVmititariftifdje ©efa^aft beg in (5^>ma^ t>erfunfenen beutfcfyen
£aifertumg fortfetjt.

<5te ruft aUe beutfdjen 23rubert>6tfer auf, ten gfeicfjen 2$eg gu


gefyen. %\lm Proletariern, too immev fie fur ^rei^eit unt> ®eredjtig*
feit, immer fie fur ten ret>olutionaren (Sogialigmug fampfen, in
too
20urttemberg unb im ^uljrgebiet, in ber ganjen 2£elt, enthietet tee
baierifdje Sfopublif ifyre ©rufee.

3m 3ei<fyen ber freubigen ipoffnung auf eine gtucftidje 3ufunft


fur t)ie gauge ^enfdjfyeit toirb permit ber 7. ^Iprit gum Ttotionalfeier*
tage beftimmt. 3um 3eidjen beg beginnenben 7itfd)iete# t>om ffudj*
toiirbigen ftapitatigmug ru^t am ^Itontag, ten 7. SCpril 1919 in
gang 23aiern tee Arbeit, fo toeit fie nidjt fur bag 2ehen te# voevU
tatigen ^oif eg nottoenbig ift, tooruber gleid)geitig nafyere 33eftimmun*
gen erge^en.
gg lebe te$ freie 23aiern! & tebe tee SRaterepublif! £g lebe bie
2$eltreoolution!
Wunifyen, ten 6. 3{pril 1919. Der reootutionare 3entra(rat 23aterng.

3ti 2(ug3burg war bit SRafeljerrfdjaff f^ott am (Bonnabettb er*

flarf worben, am SRonfag folgfe 9tofenI)etm, ©fatnberg, Die nafjete

Umgebtmg 3Rfttii$en& $>fe ©o^albemoftafffdje Parte! unb bic 9*e*

ajetimg Hoffmann etljo&en SPtberfprutfj tmb fonnfcn bie In Storb*

fcapern eittfefjettbett 23erfn<lje, bfe ftaferepttblif au^urttf en (f . 23tlber*

fell ©. 217, Sfttfltottiff unlet* littfS) ttieberfdjfogett. £>er (Erfofi fret

^egieritttg Hoffmann foufefe:

<
Die S^egierung be^ $vetftaate& 23apern ift nidjt gurucrgetreten.
&e §at itjren <5it$ t?on ^ttund^en verlegt. Die SRegierung unb ift

Meibt tee eingigfte 3nljaberin ber fjodjften ©etoalt in 23apern unb ift

89
altem berecfytigt, redjtdtstrffame ^norbmmgen gu ertaffen unb ^3e*
fefyte 3U evtetlen. SDettere Publtfattonen toerben folgen.

^timbers, ben 7. Sfyrit 1919. £>er ^imfterprafibent Hoffmann.

$)et Plan bet 9tafetepnblff gmg bafjin, gang 33anetn mitytteigen,

bann £>ffetteirt) gnrifdjen gwei ^eitet git neljmen, t>a ja In Ungatn be*

teifd bad 9$afef»ffem Jjettfajfe. $tan ^offfe autf), baft ble 23ewegwng
i« SPittHembetg (Etfolg fjaben nmtbe. S)et Plan f<§eifetle an bet
3urucft>aUutt<$ bet norbbanerifajen 23et>olfetnn«, nnb an bent tafajen

Slicbewetfen bed wfaffembetajfajen Slnfffanbed.


3Riina)en bilbefe SJnfang ^fprfl 1919 elne 3nfel, beten ©renje $on
Qaifyau ttbet (Sajleipetm nan) 9$ofenfjeim nnb tnd Obetlanb ajng;
tm SPeffen netlief fie gwlfa^en ben ©een nadj 3)aa)an jntntf. Dtefet

Otf n»at fill; bte 9$e»nblif fefjt wta)% botf lagetfen nfa)f nnt bte

gtogen SRnnifiondwttafe, fonbetn autf) bad Papier, nm Paptetgelb

btntf en gn ffmnen* ^tnangmtntffer SRaennet leiftef e fin) ben f (afftfa;en

Shtdfptna): „33*enn wit bte Jtapietfabttf 3)aajan In ben $anben


fjabett, Iff ble ftnangiette £age fitt met bid fitnf 2&oa)en geftdjett."

3n SMntfjen felbff tyatfe fta> elne 9$ofe Sltmee gebilbef, beten

Obetfommanbanf SoUet war. 24000 @en>ef)te waten wtfeilt wot* 1

ben bajn famen nonj ble SPaffen In b^n &afetnen nnb 3)epofd.
r

£)ad war ble attgemeine Sage.

3n ben (ontmenben <5a)tetfendfa$en (am bet Stynle ©efettfrtjaff

etp&fe polififaje 23ebentnna. gn. S>ie letjfe 39eif>e Ijaffe am 21. OTatj

ffattgefnnben. SBafjtenb bet SRafejetf nmtben ble 33etfamm(nngen


abgefe^f.

Urn bet Sfjnle elne feffe $*tm jn geben, bamlf fie ana> nan) angen

tyn anfftefen tonne, nwtbe befajloffen, ble Slptle aid 33etein teajffet*

90
gertdtflttfj emjufragen, ba$u waren ©fafufen notoenbtg; *om Stirrer*

prtngtp tmtgfe bamtf ah&e$m$m werben. 1D<i& 3^egtffergeri<^f ftttg

nnr SSereine etn, bte fljren 3$orffanb bura) 3$al>l fcflbefen.

£)te ftnangteUen 3lnfprtta>, bie att ©e&offenborff fprangefrefen

waren, fallen fefne $raff erfa>opfJ; er tnufjfe Die 3RtfaJ(teber Bitten,

aft 1. SBfirj 1919 23elfrage ju jaltfen. $nell nmrbe tfaffenwarf. Slurt)

ble (agenben 23erelne mugfen je§( (Baalmlefe ja^len.

$)le Settle ©efellfajaft nmrbe waljrenb blefer 3elf t>on gwet (grelg*

ttfffen Utufyt ©ad erffe war bet 23efua) bed Pollaelprffftbenfen

Pallaftene, ber font, urn $audfua)ung nao) anfifemlfifa)en Slug*

Matfern gtt fjalfen. $)er 23efuri> nmrbe ©efcottenborff bnra) 3$aron

2£lttgen&era_ mlfgefellt 2#lttgen&erg fjatte PaUafcene aid flfferrela)!*

fajen Officer gefannf, er Ijatfe lljn in <5a)n>af>lng gefroffen nnb ba*


fret war die Sftebe anf bfe SEfytle ©efeUfrfjaff gefommen. 23effaflgf

wurbe ber ^cf«a> burn) bad Sttliglleb ber 9?enuHifanifa)en <3a)uf$*

frnnpe S^f^ler, t>ct gugleta) $tifglfeb bet Sfjule @efeUf$aff war; er


fonnfe aittt) bte genaue 3etf ange&en: bte #andfua)ttttg follfe gegen

lOttJjr morgend ffottftnben. Urn beti Slngrtff a&suwefjren, hat

(Se&offenborff gran 9tfemantt*3$urt>rer ftfr ben SRorgen ©efangd*

ftnnbe angufeQen nnb atte <Sa)wef(em ber Sfjnte <3efel(fa)aff &n &e*

ffeUen. 2(ld battti ber Polfjetpraftbenf gemelbef wnrbe, flang ffjro ba&
©tnfitfjrungdlteb: „23eglMf barf nun bfrt), o #etmaf, fa) fajauen",

enfgegen. @rafm 25*effor», ble jwefte ©efrefarfn, melbefe ben $errn,

ber foforf fragfe: ^at iff ba^ ffir efn herein?"


„£>, bad iff etn herein jnr ^ftfjersitctyfung ber germantfa)en Piaffe!"

„<£in herein jnr ^ofjerjtiiljfttng ber germaniftfjen SRaffe, #ere

PolfgelprSfibenf."

91
„3a, ttwS freiften ©ie etgenfliaj?"

„<5ie Ijoren e$, wit ftngem"

„©ie freiften anfifemififa> JJropaganba, ia> toeift e$ toofjl, #err!

©ie maajen fl# Per miaj foffig, irt) laffe ©ie titib i§ren ganjen

2fnl>ang wrfjaftctt! 3rt) (In gefommen, $andfn<$nng gti fallen!"

„2*iffe", fagfe ©eftoUenborff, „itf> fawn ©i* ttidjf Itfnbern, after

eine ©rftarnng &noor, #err Poligeiprafibenf. Nettie 2Baa>f rei«)f

etawd wetter aid ©ie benfen. ©efjen ©ie, la> ftin mm fea>$ donate
ttnb meljr gtifjrer bet Settle @efeUfa>aff itnb benfe ed attd) noa)

fange g» ftfeiften* ©ie, #err JJoligeipraftbenf, ftnb feif stoet Sagen Im


2Jmf nnb tonnen trietteiajf noaj gn>et ober brei Sage ftleiften, bann
fommf eftt anberer an bie Jnfferfrippe. SPenn ©ie, #err Poligei*

prafibenf, fjier mttt) ober einen meiner £enfe ober ana) aWe t>er*

Ijaffen, bann nefjmen meine £enfe, wo immer fie einen ftnben, einen

3nben fjoa), fajleifen ifjn dura) bie ©frafien nnb ftel)anpfen, er Ijafte

eine #offie geffotylen. $>ann, #err Polijeiprafibenf, Ijaften ©ie einen

pogrom, ber auify ©ie fjintoegfegen wirb."

„£>a$ iff fa irrfinnig, bad iff 29afjnfinn."

„23iellei«)f, after mein ^a^nfinn fjaf SHetfjobe."

„©ie toerben boa) nia)f ^ ©ie oerfna)en mia) irre jn ftn)ren."

„©a$ liegf mir f em, after ed ftranajf fa nia)f fo toeif pt f ommen."

©eljett ©ie, im @wnbe ffreften wir boa) einem gemeinfamen 3iele


gn f nnr nnfere 2$ege finb oerfa)ieben. ^arunt foWen n>ir nnd nia)f

folerieren?"

„3a, toir fonnfen gnfammen geljen."

„3tein, M iff nnmoglia), ©ie woUen ba& 3tel bnra) ben 3nferna*

fionalidmnd erreiajen, irt) bnra) t>k nafionale, bnra) bie oo(fifa)e $e«
toegnng. Pollen toir boa) afttoarfen, n>er gnerff M 3iel erreiajf."

92
„@<m5 tedjf, #ett 23aton, wenn etoad gegett <Sle twtllegen foltle,

bann wetbe la) <Ste l>enaa)tiajftgen."

„<5ef>t banffcat wetbe la) feln. 2$enn ewwd gegen <5le ootllegf,

#ett Poltgelptaflbenf, wetbe l«) 3ljnen 3laajtia)f ge&en."

£)amlf gfng et nnb mil lljm feme 2*eamfen, unlet benen gwel Sftlf*

glfebet bed ^ampffombed bet Styule waten.

3)ad gweife (gtelgnld ware Beware etnffet aftgelaufen, boa> ana)


§tet fjalf em glMlldjet Umffonb. 23et bet 33etfellnng bet „9*ofen

#anb" wat em Sfjulcmamt afcgefagf wotben, et flttdjfefe «nb nmtbe


wtfolgf. 2Ud et In ble SttatffoUfftage tam, gog bte gauge SRotte Iljm

naaj, bte ^aitme bet Settle (Sefellfdjaff waten Im 2tu tftetfajwemmf.


@lMlla)etn>elfe waten gctabe elnlge £ettfe bed ^ampflmnbed ba r

bte au$ ton ^ommwntfflfdjen ©efftonen gef ommett waten, ttm ©etlajf
3« etffatten. $)lefe ftafen mil Ifjten tofen Sltm&mben fofotf In ^Iffiott

ttttb btangfen bte anbetn juritcf* Sett btefem Sage ffanben ffefd gwet

Stttfgltebet bed 5*ampfbunbe3 aid &ommunlffen 2&aa)e.

$)le „9*ofe #anb" mat etn faintlfdjed SPig&laft, bad etnmal et*

fasten nnb eine tteftge 33et&tetrong gefnnben Ijaffe.

3m $latg 1919 naljm <3e&offenbotff ben frlegdttetlegfen #annd


©eotg SKttUet In ble (SdjtlfWelmng M „2Mndjenet ©eofcadjfetd"
awf . 2mt 5. 3»al 1919 ga& <3e&o«enbotff #and ©eotg ©tafflnget

ton Slnfftag, ton 33eo6aa>(et In wtfceffetfet Swfmadjttng nnb In

gtofietem gotmaf In $)t«tf gn nefynen. ©taff Inget faro von bet Oppo*
ftftondpatfel Im £anbtag gegen ©tdnet bntdj 2S*t$gall gnt Sfytle.

5(5 17. 2ttal 1919, mlf 2tt. 16, jeldjnefe #arotd @eotg SHitUet ben
$eo(ai$fet aUeln wtantoottilo); ben ©potttell wtfafj Valentin

33urt)olb, (gtffet Sljatgletfet bet afabemtfajen SSetfclnbung $anfea

nnb Stynferolfglleb. 2fot 24. 2»al 1919 mil 2tt. 17 etfdjlen bet 23eo&*

93
adjfet In mutt ^Jufmadjmtg &ei etttet 2hsf(age von lOOOO <g?em*
plattn (f. 23ifoetfeil ©. 207 r SWfltottig nnfen); roil ^t* 22 t>om
28. 3unt 1919 etfdtfen bit 3«ifnttg einmal, ab 21*. 23 t>om 2. 3tt(l 1919

gwetmal wo^nflidj nn& arfjffeifig. 2lm 9. Siugnff 1919 mff 3lr.34 et*

fdjien betf „$Mn<lj«tti!t 2$eobadjfet" erffmald au% roif tern Sifel

„3MlKfi$er 23eobad>fet" (f. Eiltetfeil <3. 208).

23on den 3ftfifrln &e$ 2*eoba#ter3 in jenet 3efl feien die f olgenton

33rael in £)eutfdjlanb t>oran!


'Durdj bie ^eutfdje" 3fat>olution gefangten folgenbe 3uben in
fufyrmbe ©tettungm:

^Irnbt, preffedjef im prmgifdjm &rieg3minifterium.


(Eb. 23ernftein, D£eidj3fd)at3amt.

Qv. O^tar (Eoljn, Sfoidj^juftisamt.

(Eisner, ^inifterprafibent in 23apem.


Sulba, ^intfter beg 3nncm in #effen.
gutran, ^inifterialbireftor im preufeifdjen &ultu3miniftertum.
£)r. 2ttar ©rimwalb, J3reffec^ef im SReidjgorirtfdjaftgamt
<

T)v. $aa3, 37ltnifter be3 3nnern in 33abm.


#aafe, Slu&xmrtigeg unb £otonim im SRetdje.

Prof, £)r. 3affee, Sinanjminifter.


£)r. Jperg, Q3orfi^enber ber 3ufti3fommiffion.
ipeimann, ^orfitjenber be£ ^otfgrate^ in 23erlin.
ipepmann, $u(tugminifter in SMrttemberg.
Jpirfd), preuftifcfyer ^inifterprafibmt.
£>r. Sotoe, SReidj&tmt fur £)emobi(ifation.
33r. £auf enberg, 33orfit$enber be3 ^rbeiterrateS jpamburg.
£>r. £anb3berg, ^orfifjcnber beg SRateg ber ^otfgbeauftragten.
'Dr. Jpugo Preuft, <E5taat3fe? retar beg 3nnern.
SRofenfelb, €>taat£rat in Berlin.
£>r. fturt SRofenfelb, preufeifcfyer 3uftiaminifter.
(Sdjtefinger, 23eauftragter im £rieggminifterium.

94
(Simon, IMreftor be3 au&oartigen 3frnte&
©imon, preufeifcfyer $anbelgminifter.
©ins^eimer, Poli^eiprafibent in granffurt am ^2lain.

(Btabtfyagen, ^ertreter fur £ippe.


Sfjalfyeimer, ginanaminifter in 20urttemberg.
Snifter in £effen.
2Depl,
20urm. Qfmatjrunggminifter.
Sine faine, baitfcfye (Sammlung.

£)ie bamalige 3eit beteudjten nodj f olgenbe furje Tlotijen au3 bem
^^Mndjener 33eobad)ter":
Srgieijung jum ^3olfc^etPiften.
23ei ben fyiefigen ^ommanbanturen metben fidj oiele junge 2mte,
hie jum ©renjfdjutj molten, Unfere roetfe Sfagierung wilt nun ni<fyt,

bag biefe ^reitoiUigen ettoa$ tun, fie toerben ben Ijiefigen SRegimentern
ubertoiefen, too fie auf <E5taat3foften emafyrt toerben, fie brau^en
nid)t£ 3u tun unb toerben fo totfidjer bem 23olfdjetoi3mu3 auSgeliefert.
^luf folate SDeife efjie^t fidj t)ie SRegierung itjre Sruppen.
'Dr. £eoien ift einer ber Suljrer ber &ommuniften. 3m pudjljeimer
®efangenenlager fyat er ben ^uffen eingerebet, er tourbe in tuviev
3eit Jfrafibent oon 33apern fein, balb ginge ber Qan?, in 23apem tote*

ber to3, bann tourben fie genug £anb befommen unh Ijier hUibm
fonnen. £Me 23olfd)etoifen feien im ^nguge, man muffe iljnen oon
fyier au$ Ijeifen, 1)r. £eoien, ber ftarf fppfyititifdj betaftet ift, liefe fidj

bann im &reife ber ©efangenen pfyotograptjieren.

<3o3iaUfierung3au3fdjuJ3.
13rofeffor 3affee, ber bi^erige ginangminifter, ift ber ^orfitjenbe
biefer &6rperfcf)aft getoorben. 2Denn er in bem@eifte toeiterarbeitet,
in bem er unfere ginangen in hm £>retf fufyr, bann tann toa3 <5djone3

t)abei fjerau3 fommen.


2Dare e3 nid)t beffer, toenn $err 3affee redjt fdjneU nadj 3erufalem
ginge unb bort eiuen J3often ju ergattern oerfudje? £errlid) toare eS,
toenn er feinen greunb 23onn gleidj mitnefymen tourbe, an ber §an*
bet^oa^fc^ule ift feine Satigfeit bod) gteidj 7iu\l.

95
2£ie MthttiUt bet 2*eo&a«)fet nnb wit gnf 5w Propaganda war r

geigf J>et folgenbe 93otfaW, bet weife #tetfe ste^ett follfe:

©ined Saged nmtbe bet 33eo(aa)fet angetnfen; ed melbefe fin) cm


Mannfet #ofeliet and Stiffen nnb fetlle mff, bag §tan ©tdnet mil
#ettn £anbanet »ot einigen Sagen in einem etyemaligen $ofanfo
In Soffit* angefommen fef r bag fie bte 2fl>ft«)f gefjafcf ija&e, bad
<&tf)U% $ofjenfajtt>angan gn (erooljnen. Da $tau €idnet firt) einen

<§a)nnpfen jnge^ogen Ija&e, fet bet Sltjf geljolf tvotben nnbbiefet

Ija&e afcgetafen, JJuffen aid ffanbigen SPofjnfttj gn vocitytn, to M


5Utma nltt>( geeignef fei, Sttitnfcetg, tefn. bad ^laa^lanb fet geeignefet.

2lm nadfjffen 3Rotgen Ija&e M 3itnroetmabrt)en Sanbanet nnb


Stan (gidnet in einet einbenfigen £age im 23eff gefnnben.

Det 3«be (gidnet §a«e feine etffe fitan in fcifftet 2lof in 2lntn&etg

gntMgelaffen. Die sweife $§tau r bit tint ttfyhlifyt Penfion fcejog,

wat fetne ©eftetatin getoefen, fie Ijatte fid) eiftig mif bet JJolifif bt*

ftftfffigf nnb fin) antf) wtfajiebenflia) in polififaje Sfagelegenljeifen

gemifajf. ©e&ottenbotff btadjte nntet bem Sifeli „9fce*olnfion!" im


23eo&art)let t>tn 23etirfjt

2fot Sage natt) bent ©tfajeinen bed „23eo&att)tetd", einem SBonfag,

ging ©e&ottenbotff tt&et t>tn $atldplafj in Wftnfytn nnb Ijotfe m&*


tnfem ,&in SiUbenffajet oetlenmbef Stan (gidnet! ©e&oftenbotff

frtjmafjf t>tn Wen $liniffetptafibenfen'/'

<£t ttat an t>tn Sindtnfet (jetan, bet bie 3eifnng „Det ftepn&li*

fanet" andfof nnb ftagfe:

„Da gel) Ijet, wa& Ijaff t>tnn M"


,3a roei, t>o$ mu%t Ijall lefen."

<£t fanffe fin) cine 2tnmmet nnb facing fie anf. Die gweife <&t\lt

enfljielf nnfet bet <Sa>lag3eile: „Dte 3$ifa>e $ntf (Eidnetd Don einem

96
Slllbeuffdjen ntebertratfjftg wtUumW tint ©trtgegmmg £eU>£, M
3nfyUt$ &e$ 23la«e$ „£>** ^i»p«ftllfaner" f fie foufefej

?}odj fyat t>te 3eit ben furd)tbaren (Binbrutf nidjt sertirifdjt, ben
bie feige (£rmorbung be3 um>erge(3li$en greunbeS u n & gorbererg
eine3 glutflidjen 2£eltfrieben3 in alien £anbem ber SDelt tjert>or=
gerufen fyat, nodj ift bte Srauer urn ben tobe^muttgen 33egrimber ber
baperifdjen SRepublif etne tiefgeljenbe unb fdjon toagt eg etn allbeut*
fcfyer ganatif er, bte (Efjre ber fcfytoer fyeimgefudjten 253ittoe beg grofeen
Soten in ber gemeinften 233eife $u befubeln.
(Sin getmffer SRubolf <5ebottenborff, ber fidj nodj ftotg t>or turner

3eit SRubolf von (Bebottenborff nennen fonnte, er^ebt in einem 'SHun*


djener 23latte, aU beffen ©aViftleiter er seidjnet, gegen grau (Signer
bte niebrigften ^orttmrfe mit ber um>erfennbaren ^Ibficfyt, ber %n*
gegriffenen fittlidje unb moralise 33erfel)lungen nadjaureben.
<£$ arirb gran (Eisner mit einem befannten lin^fojialiftifdjen guf)*
rer, ber flame tPirb genannt, in ber eljrenrufyrigften gorm w *&***
bint)unQ gebrad)t unb obenbrein be^auptet, bajj fie mit letjterem in
einem eljemaligen $ofauto eine ^ergnugunggfaljrt nadj Stiffen
untemommen ^abe.
Unb one t>er^alt eg fid> in 2Dfrftfc&feft?
¥l<i<$) ben t?on mir eingegogenen (£rfunbigungen ift §rau Signer auf
iijrer $eimreife nadj ^ttndjen nidjt unbebenflidj erfranft. (Bie lag
mefyrere Sage in einem guffener £otel, ba ber befyanbelnbe ^Irjt
eine 2£eiterreife per 23aljn fur gefafyrftdj ^ielt. 3n biefer fyilflofen
Sage toanbte fidj grau (Signer an einen greunb iljreg oerftorbenen
©emaljlg, ber bann ba$ ^erbredjen beging, iljr in biefem getsift
nidjt beneiben&uerten Buftanbe baburc^ beljilflidj ju fein, t)a% er fie

in einem ^iet&wto in$eim hxafyte.


iljr 'Sttundjener
<5o falj t)ie ^ergnugunggfatjrt ber gran (Signer au#\
£)ag, toag eine einfaa^e ernfte ^enfdjenpflidjt i% u>irb flinf mit
edjt allbeutfdjer SDaljrljeitgliebe in eine ©emeinljeit umgefalfdjt.
liefer gall ift redjt bejeia^nenb fur bag (5djnitfflertum einer
gegenretjolutionaren ©efellfdjaft, eineg ©efinbelg, t)a$ nodj immer
nidjt bie ipoffnung aufgibt, baft eine$ Sageg ifyr ^ei^en toieber

7 95e»oir $itttt tarn 97


blut?en toerbe. £>ie oerteumberifdje Tlottj M ©ebottenborff (batiert
oom Seeing 1919) tragi namlid)
9. t)fe Uberfd?tift: ^eootution'
unb beljauptet, baft grew (Eisner ftarf in ber aufteren £otitif mit*

fprad). £e<3tere 33e^>auptung ift genau fo erfunben, one bie mard)en=


l)afte S3ergnugungSfaf)rt. £>er traurige allbeutfcf)e £etb roollte alfo

IxoeifzUfvei mit betouftter Untt>af)rl?eit bie SReoolution treffen, er

fc^recPte babei nic^t iuxud, ben maMofen 3Suf einer, burd) bie f(ucb=

". ;
.*' n»H«MMumiHH

toitrbige Sat eineg feigen ^eudjelmorberg of?ne^in fd)tr>er ^etmge*


fud)ten Srau in ben &ot 3U ^ie^en unb bann noc^> einen politifaVn
©egner, ber fid) ber 2Ditu>e feineg §reunbe3 in ritterltc^et 29eife an*
naf>m, in bubifc^er 29eife ju »erbatf)tigen. grau <$i#ntv ift feft ent*

fcf)loffen, ben feigen 33efubter if>rer £t)re t>or bie ©d>ranfen beg ©e=
rid)t3 ?u forbern, aber man fann fid) eine3 han^m Qbtfufyg ni$t er*
rcefjren, baft bit reaftionaren (Elemente atten ©nmb bu ^aben foremen,

98
fidj in ber ^epubltf 23apern fidjerer at^ je gu fu^Xen, fo fidjer, baft fie
glauben, fid) atted ertauben gu fonnen. 20ie lange tottrb ed nodj bauern
unb eine gewiffe Sagedpreffe barf tDieber ungeftort t)ie <5d)teufen
i^red Unrated offnen unb ailed mit &ot befprifjen, wa^ nur irgenb
mit ber 9£et>olution in 3ufammenl)ang gebradjt toerben fann."

„3a, wad iff fctm bod, bod U ja cine gtofie ®emeim)eif, met
£iebet, bet Sftltfel da f wad toitb bem ©eboffenbotff bemt gefdjdjen?"

„$)en wetn met fjenf Sl&enb fn)o fjoln."

„@o, ba mortjf la) a babet fern, wo woljnf benn bet 33ajl?"

„£)a am ©iegedfot foU et wofjuen."

„3effad, bod ge^'tl jti meinet ©eftion, ba gift mit ttoa) 10 oon ben
$ejm&lifanetn r to) will fie mifneljmett, bamif fie febet lefen latin/'

„3d fa)o teajl, §et( Slbenb urn fea)fe l>oln mettt r ed ffe^f no wad *on
earn im $laff( btin."
/
Wtttlitf) entljielfbet„$e)M&lifanet' notf) einen jweifen SltliM, bet

fin) mif <s5e&ottenbotff befajaffigfe, et lanlefej

£>er ^lllbeutfdje, ber ^vuftfi unb bet S^epublifaner.

£)er ruffifdje 23olfdjett>idmud fyat in ^Bun^en feinen £inaug ge*


fatten. (Sogar bad 9Mndjener &inbl erfdjauerte ob biefer &unbe in
einer eidaapfenfalten ©anfefyaut, benn gang in ber 2Tcu)e bed 2£eid*
Ijeitdfaruffeld unferer ©tabtoater, am 3ttarienplat$, f eierte t>a^ gef a^r*
lidje Ungetum feine Orgien. 0djulb ift t>axan felbftoerftanblid) ber
,9Sepubltf aner'. Qa^ ein^igfte altbeutfdje Organ "SMndjend, ta^ t>on
einem 3ngenieur 3Subolf ©ebottenborff geleitet tx>irb, fyat bad Un*
erfyorte entbetft unt) bura^ folgenbe Ttotij unfer liebed 'SJtundjen vox
btm totfidjeren Untergange betoafyrt:

^uffifdjer 23olfdjetoidmud unt> beutfdjer SRepublifaner. £>er un*


rit^mlid) befannte ^epublifaner', uber beffen &ampfedart tPir nicfyt

urteiten toollen, roirb feit $iniQm Sagen auf einem Ijiefigen grofeeren
Plafje t?on einem 9faftft serfauft. <5d)6ne ©eelen fmben fittV'

99
£>ag fcer ^epubtifanet ttofj feine3 erft trietmonatticfyen 23efteljeng
nidjt nur in ^Runtym, f onbetn auc^ in 23apetn unb jenfeit^ bet tr>eig*
hlawn ©tengpfafjle befannt ift, ift toafjt. £>ag et abet t>on einem
attbeutfdjen ©pinnblatte a(3 untuljmUd) befannt begeidjnet untb, ge*
teid)t iljm nut gut Qrljte. 2£a3 ben Sfotgfi bettifft, fo fyanbelt e£ ftdj

um einen &tieg3gefangenen, ben bet* hunger au3 einem bapetifcfyen


®efangenen(aget gettieben fyatte unb bev fid), toie jut>or toodjenlang
mit anbern 3eitungen, nunmeljt mit bem ^etf auf be3 ^epubtifanet'
etjtlidj fein 23tot t>etbienen tsiU. ^Dag idj iljm fyietju ©elegenljeit gab.,
ift menfdjlid), aber getoig nidjt unbeutfdj.
2Denn (Bebottenbotff ein edjte3 ^tenfdjtum batin etbtitft, bag ein
toetjttofet &riegggefangenet bei bet "polijet al# ^olfcfyetoifi benunjiett

uritb unb bag man biefen &tieg£gefangenen um fetn bifea^en ^3rot


btingt, toeil et burc^ bie ©dmlb be3 t?etbtedjetifd)en ^ilitati^mu^
feinev ipeimat fern bleiben mug, bann ift e3 bebauetlicfy, bag ntcfyt
biefev ein^igfte 3>utfdje, namen3 ©ebottenbotff, auf bem getbe bev

,Q;tjte' fiel, ja, bann ift e3 im Ijodjften ^age bebauerlia^, bag fur ein

fotdje3 'Deutfdjtum ^IliUionen t?on banner u)v 2ehen laffen mugten.


SfTidjt betjenige ffianbet ba$ £)eutfdjtum, bet im QluStanbet ben ^en*
fdjen fiefjt, ba3 tut trietmeljt bet fyalb nnt> tjalb settucfte futot
teutonics, bet feine nationale Unbutbfamfeit ixhev bie <<#tenfdjUdjfeit
ftetlt. ^3on biefet ©eite fonnen in einem aUbeutfdjen ©eljitne Q^ite*

rungen entfteljen, fo bag man in einem Ijatmlofen &tieg3gefangenen


einen gefaljtiidjen 33olfdjetoifen- fiefjt. (£inen 3Mbetung$gtunb abet
will id} bem (Sa^tiftleitet be3 tuljmttdjft unbefannten 23tatte3 gem su*
geftetjen, geljott et bod) gu ben ttef unglucftidjen ^tbenpitgetn, benen
etft t>ot roentgen £agen ba$ ftolge SDottdjen ,t>on' gejtpacft toutbe.

(Sebottenbotff fyat 3toeifel£oljne mit bem SDottdjen ,t>on' audj ben


^etftanb t>etloten. £eib.

^>te <&afy fa^ bodj etnfter and; bfe ^elt^n 2l«ftfel w«ten wo^l
bere^net, Me £ettfe aufgupcttf^eu. O^ne ©tuttb ma^( mm attf

elttet (leinett ?loff^ bfc voafylify Um pQlxtftttfy ^ettuttjfaflon U*


beutcn f onnfe, fetnett ^Itfffel itttt) flelll einen ,3nnf et " an ^en Ptattget.

100
„2Hfo urn 6 fyut SJ&enb milt tyt ben SSajl falen?"
„3a, Ijenf ^f^ettb urn 6 Ufa,"

3n bet Penfton Doetlng am <5legedfot angefommen, et^al fldj

©e&offenbotff von bent 3nl>a&et Itotnffeln ben <Sa>Uiffel $nt ^Infet*

fitr M #anfed, bntri} ble man in ton &of 1>c& <5etenfffimnd at*

langen fonnfe.

„#enf 2ftenb fcef omme la) 23efntf), #ett $otnffeln, Me (Bpatfa&td*


lettfc molten mtrt) tyolen. $tfa)tetfen <Ste nlrt)f, went! (Sle mtdj Bet

bet ftautfufynna, ba&el feljen."

„2ttarfjen <5le bodj feme Dummljetfen, #ett 23aton."


„2teln, netn, Idj mac^ fajon feme."

Pitnftlttfj «m 6 Uljt etfdtfen auf jmet £affanfod tejM&ltfantfnje

(Sajufnoeljt, ftegletfef t>on etnigen £eufen bet ©eftton ©d)ttw6m<j.

Sfjnen fajlofi ftrt) ©e&ottenbotff att. $tan (efrfjlagnalpnfe elntge

staffer 9tomenmannff ttpfe, em paat bctanglofc 33tlefe itttb r ba man


getabe im #<w*f* mat, mntben ble anffogenben 3immet mil unfet*

fttajf. ©Ined btefet 3lntmet mntbe von bet 23atontn SJttfnftt) fectvoljttt,

beten ©oljn ma()tenb bed $tteged in $atbat Pafrfpt 8$aWJofd*

(ommanbanf mat. Dad #llb bed 23aton Wttuffi In fihtftfajet Unt*

fotm flanb anf torn <5a)tel&ftftt) bet Sftntfet; ed mat @e&otfenbotff


fcefannf, baft ftrt) bet $anpmtann 3Klfnfa) in bet $f<J>ea)oflomafel

fcefanb. Slid bte (golbafen M 33t(b faljen, ttef etnet:

„$>ad Iff bet <5e&o«enbotff."

„®an% teajf, et Iff etn $fttfe", roelnfe efn anbetet. (Sin bttffet, bet

^tnjn btanaje, ftel etn: „Unb a SHonafle ftagf et a r bet 23agt/'

„2&tgf 3ljt, bod 23tlb mn§ f onftdgietf metben nnt> a jebet mug ed

In bet Safi^en tyafcen, t>amit mlt ben 23ajt enbltrt) etmlftt)en" r fjefjfe

(Se&otfenbotff.

101
*Ste# M bod $l(b wltb fonftdjletf",

3tt ben nadjffen Sageit wntben


enffrtjieb ^r Sfnfa^tctr*

ble &opfett bet pfjofogtapljle In

ben (Sefflonen t>etfelU r bamlf jebet ben (SeBottenbotff fofotl etfenne


nnb feftfjafte.

Stan (gldnet l>af nfe elne SMelblanngdHage etljoBen. £anbanet


nmtbe Bel bet (glnnaljme 5Mnajend feffgenommen nnb f aid et anf

bem 3$ege gnt Pollgel elnen ^luajtoetfnd) madjfe, etfajoffen.

Stnromet 13 bed 23eoBa«)fetd t>oro 5. Slptll 1919 foUfe ble letjfe

feln, n>ela> Bid jnt 23eftelung 3Mna>nd t>on bet SRafeljettfttjaff et*

fajlen (f. 23llbetfell @. 207 r SlBBIlbnng mlffe). 2lnmmet 14 »om


12* Slptll 1919 t onnfe nlajf meljt andgegeBen wetben, ba an blefem
Sage eln 33etBof bed 23eoBa*)fetd etfolgfe. Snfolge blefed 23etBofed

gaB 2$tfa)olb am naajffen iSamdfage t>en 23eoBart)fet nnt aid (Spot**

Blatt tyetand. £)ad (SpotlBlaU wat ftit ble SRennen In $)aglfmg Be*

ftlmmf. Dnta) ble #etandgaBe blefed Piaffed nmtbe bet $oftaf


<5«)ttleln anf ben #anfeaten Valentin 23tia>lb anfmetffam unt>
Btadjfe ed bntrt) 33eeinflnffnng t>on 3$ita>lbd 33afet f etflg, bag blefet

nla)f wetfet ffnbleten fonnfe.

3>et ©enfftt>t>B'lflfa)e (Stfjnfj* unt> StnftBnnb nmtbe In £)enffa>

lanb bnt# folgenbed 3nfetat Befannf gemaajf:

Tte^mt 3ubm in (Sdju^aft, bann fymfdjt 9fru)e tm £anbe!


3uben Ijefsm sum (Spartafidmud.
3uben tpiegeln bad ^3olf auf.

3uben brangetn fidj uberall an Me (opitje.

3uben tjertjinbern, baft fidj tie Xteutfdjm t>erftanbtgen.


Saturn fovt mit ben jubifdjen ^acfyern unb Unnttjeftiftem.

102
Deutfcfyfanb ben "Deutfdjen, bag fei t)te £ofung. banner writ)

grauen beutfdjen 23(ute3 fc^tie^t (Eu(^ aufammen tm £>eutfdjen


©djutjs unb Srutjbunb.

Uber Die erfte 33erfammtung beg ©c^u^* unb £rutj«


offentlidje
Bunted bericfytet ber ^olftfdje 23eobadjter" in ¥lv. 68 t>om 6. 3>3em*
ber 1919:
^ug ber 23etx>egung.
^ortrag ©ottfrteb geber. 3fm Sttontag, bem 1. Member 1919,
seranftaftete ber 'Deutfdjpolfifdje ©cfyuf^ unb 3rut$bunb Me erfte

offentttdje^erfammlung. 3m t>oUbefet$ten ^on^ertfaate beg Wagner*


fjotelg, ^tmdjen, fpradj #err ^Diptom=3ngenieur ©ottfrieb tybtv

uber t)a$ Sfyema: „3>r ^ammonigmug, bie 2Dettfranff)eit unb feine


23efampfung burdj 23redjung ber 3ingfned)tfdjaft". .SItft eintoanb*
freien, aaljlenmaftigen 23erid)ten tegte ber Sfobner bie furdjtbare 33er=

fdjulbung be^ beutfcfyen ^olfeg bar, bte ben ^(nftofe sum fitttidjen nnt)

fo^ialen ^3erfaU unfereg ©emeinfcfyaftglebeng gegeben fyat. <£ingefyenb


3erg(teberte er t)m <3tanb be^ beutfdjen ^olfgsermogeng, bodj nidjt

altein nad) feinem tx>irtfdjafttid)4apitaliftifdjen, fonbern audj nad) fei*

nem t>olftfdjen 333ert. Ttidjt blog in toitlfurlid^ angenommenen 3iffem,


in ber Slrbeitgf raft, im ^rbeitgtoitten, in ben ^(rbeitgmoglic^eiten
5

finbet t)a$ SRationafoermogen feinen ^lugbrucr . (Eg ift perfect, bem


®e(be einen inneren 2Dert beijumeffen. ©elb ift feine SDare, fonbern
^nroeifung auf geleiftete Qlrbeit. ^ebner fetjte ficfy mit ber greigetb*
bewegung augeinanber, tsoruber nrir nod) eingetjenb beridjten tper»
<

ben. 37lit ber (Einfdjatjung be^ ©elbeg aU ©elbfttoert beginnt t)a$


^erfjangnig fur bie fdjaffenbe nnt) fdjopferifdje Sftenfcljfyeit ^)er £ertj*

Singgebanfe ift t)ie Quelle be^ ^ammonigmug, ber golbenen 3nter*


national; er fcfyafft t)m mufyetofen unb enblofen ©uterjuflufe nnt)
uberfpannt t)en an fid) gefunben (Erroerbgtrieb ing ^aftlofe unb t>cr*

ridjtet furdjtbare Serftorunggarbeit. £)ie nacfte ©ier nad) 3ing —


©elb
nidjt nadj — bag bamonifdje Otreben nadj ber reftlofen
ift

^ugbeutung ber ^Jrbeitgfraft ber Golfer. 3)ie politifcfye Slugnrirhmg


fuljrte sum SDeltfrieg. '©ie ganje ^elt txmrbe in ein ^Btutbab gefe^t,

103
urn ba$ SDerf, bem 3)eutfdjlanb tm 2Pege ftanb, ju t>ollenben. ¥l\m
cerbreitete fidj Sfobner uber ba3 3in3probtem. £)ie 'Darlefyen^frage
t>on 'Sltenfcf) in 'JHenfd) totrb burd) ba£ 3in3probtem nidjt beritfjrt.

3ludj mit (Sparen fyat ber £eil)3in3 nidjtg ju tun. Qrntfdjeibenb ift bie

Satfacfye, t>afe bem beutfdjen 33otfe 3afyr urn 3aljr 15000 OTftttonen,
gumeift in ©eftalt t?on ©teuern, abgepreftt ttmrben, bamit ber &taat
bem ©roftteifyfapitat bie 3infen ht%afym fann. £>te roertfdjaffenbe
Arbeit muft erft arieberum Me 2$erte aufbringen, (die (Ergeugniffe
muffen urn im Preife gefteigert toerben
fotriel —
bafttr forgen bie
inbireften ©teuern —
ate bie £>etfung jener ^ib^aben betragt, unb
fo muft ba3 gefamte 33olf bte ungefjeuerticfye 3infenlaft tragen. QI>o^l
tx>irb bem t>erb(enbeten S3ol? ein 23rudjteit l)ingett>orfen, ber tnbe^
burd) inbirefte ©teuern fpurtog toiebev fyintDeggenommen wirb.
©djarf unb £euV unb 3nbuftrie*
ftar umrife ber Sfobner bie 23egriffe
fapitat, ftettte bie tpaljrljeitggetreuen ©erbluffenben ©ro&enorbnungen

auf unb 3og barau3 bie golgerungen. <$# tyefae ber Wwfyt bfefer
furdjtbaren £atfa<$en Qlbbrud) tun, toollte man in biefem engen SfauV
men ben jeben fleinlidjen 2Diberfprudj au^lofdjenben ^u^fuljrungen
®ottfrieb §eber£ Sfodmung tragen. <£\n minutentanger 33eifatt3~
fturm belolmte ben Sfobner, ber mit ber &raft tx>af)rfyaftiger Uber*
3eugung unb unerbittlidjer ftlarfyeit ben erlofenben %nMid fcr)uf/

nad) bem unfer ^otf fyente led)3t. —


^)ie ^erfammtung t>er(ief ofjne
3tx>ifdjenfatt nnb barf ate ein (Erfolg ber ^otfifdjen 33en>egung ge*

bud)t toerben.

104
*

VIII.

&t$envtvolution von 1919

2&te fajon erwafjnf, teiajen bit 2lnfa$e gum $ampffcnnbe fci$ g«m
23e$inn bet devolution »on 1918 gwtiid, in <gtfa)einung ftaf et afcet

erfl mif bem Sobe £i$net&

23B gn biefem 3cttpunftc fyatU t>U $offmmg fceffanben, t>on innen

fjetaud Me 9tegietung att£3ul)ofj(en, tfe te$f£ftei)enben Parfeien ju

einet ffotfen t>olfiftt)en ©infjeif gnfammen git fctingen nnb bte gtonf*

folbafen In einet t>o'Wif#en Patfet gnfammen gn fajweigen. £)et Sfof

tttf gut ©ttinbnng einet folajen JJatfei n>at fcefajloffen wotben unb
wax etgangen. 2Jn«) in bet fojtalbcmofraftf^cn Patfei, (efonbetd in

bet bat)cnfc^cn r fatten fidj tnele ^Utgeidjen bet faginnenben ©tf ennfniS

S^seigf, bag bie gtemblinge, wie man bte 3ut>cn fcegeiajnefe, bie

Jtembffammigen an torn ganjen „<5auffaW" S>fe (Sdjnlb fatten. £)ie

angefftljtfe, t>om III. 2(tmeef otp$ u^er SMnajen a&gewotf ene 2fof

fotbetung geigf fa beuftia) genug, wie man unlet ben S'tonffolbafen

ii&et bie <3aa3e batfjfe.

(gidnetd Sob unb bie nacttfolgenben (Eteigniffe fatten a&et flat

gemaa)*, bafj e$ gn einem &ampfe fommen mugfe. $)ie Otganifafion

bed 23unbed mat in weuigen <5funben soUenbef, jebe$ @Keb ftfgie

fia) teifcungSloS an bie <5feUe, bie tym angewiefen nmtbe.

105
(g£ maten guerff jwet 2U>feifan$en, bit nnabpngto. wn etnanbet;

watctt nnb bit ft«) ait^ gegenfetftg ntajf fannfen*

$)ie etffe Sflrtetlnna. unttt btnx Oftetlenfnanf %t\n% 8w$ 6efa§te

fin) mil bet; SPerfoma, fiit bie g*etfot»$, namenfltrt) ftlt ba& Jtet*

fotnd <£n». Urn fid) Bei t>ett £lnf^fo3taliftfen einsnfdfmetdjeUt, ijatte

bit 9tegtewna, ettte 33etfngnna, erlaffcn, bie bad SinwetBen t>e*Bof.

Wan ftledjfefe, bag eined SageS &pp in 23a»etn etnmatfdjieten


nmtrbe, wenn fid) Bet bent $ot»3 bte £anbedfinber fammellen.

$>ie 2$efannfmadjung fattfefe:

3ur (Erfyattuna. tier offentlidjen ©tcfjerljett toerfcen fote (Einricfytuwj


t>on 2£erbeftetten fur freitmUige ^erbanbe, SDerbeofferten in ben
Sage^eitimgen unb 2£erbeptafate tjiemit innerljatb 23aperng t>er*

boten. 3utx>iberljanbtungen toerben, toenn nicfyt burdj bte ©efetje etne


fdjtserere (Strafe sorgefefjen {ft, mtt @efangnt3 bt3 &u einem 3a^re,
bet 33ortiegen mitbernber Umftanbe mtt Jpaft ober (Mbftrafe bt3
1500 ^Karf beftraft. ^orftetjenbe 33erorbmmg trttt mtt ber ^er*
offentlidjung tm 23aperif$en ©taat^angeiger in &raft.
geg. <5imon geg. (Stfmeppenljorft

£anbe3*(5olbatenrat ^tntfter fur mttttar. Qtngelegenljeiten

$&tt gtt bent 3etf»unft, an bent bit fteajewng Hoffmann naa)


3$amBe*a. iiBetftebelfe, war e$ nidjf fdjwer, bte £eufe aid 9tetfenbe

Pet bte ©renge gu Brtngen; etff aid bte frfjatfe ©ren^onftolle Bet

ftanxhtts etnfefjfe, wwtben bte £en(e %utMa,tfant>U $)tefe fammelfen

ftd> ftt 3Mn<$en att ttttb Befud)fen bte Sfjuleraume. (£d fasten ge*

faljrltd), erne folate SJtenge Betfammen jn IjaBen, fie erreafen SUtf*

metffamfetf, nnb fie wollfen etawd gtt fun IjaBeu; (SeBotfenbotff Be*

Wtofo fk ttaa) audwatrfd gtt Bnngen, ntdjf s» weif wn Sftthtdjen, ba*

mil man fie foforf gnt #anb IjaBe, nnb bodj ntfl)f fo na$e, baft bte

9toten anfmetlfam mitrben.

106
Ofcetlenfnanf $m$ Ijaffe elne SJet&lnbnng roll ben <£ojin$et

23anetn un^ fo Urn nxtt blefen elne 33eteln(atnng jnftanbe, 2>ag Me


£enfe fldj botf fammefo fonnfen nnb ben ©<*)«<$ bet &e$enb gegen
Plfinbetnng bet stolen tf&etnaljmen. ©a^ &ommanbo ^a«e $anpf*
matttt hornet.

3)ie jwelfe Sl&fellnng, ben Slaajtldtfenblenff, fyattt £enfnanf ©boat


&tand in #anben. 5Stand Iff bet ©o§n bed ©tffen ©faafdannwlfed

In Slngdfcntg, bet fi<f> fpafet Im fcanetlfdjen gemeptojeg elnen Xiamen


tnaa)fe* $tand fyatU aU ftefcgeljnjaljtlget Jafjntla) t>on SSeglnn bed

SPelff tleged an fcld turn &l«etn ©nbe mifgefampff, et Ijaffe flrt) &el

felnen £enfen feljt fcelle&f gemadfjf nnb nnn gelgfe ed fid), baft blefe

gn ifjro Ijielfen. $)et gnfjtet bet etffen (Sajwabton t>ct (Sdjweten

SReifet mat gn gleldjet 3elf &ommanbent bet tofen $at>attetie. (ggefe*

manet ffelffe mU felnen £enfen ble 23et&lnbnna_ mil ben Stuppen bet
IRegietnng §et, et (taa)(e felne (gtfttnblanngen jnetft nan) bem
$aropffcnnbe, botf wntben fie fceatfcelfef nnt> weifetgege&en.

31&et bnttt) blefe 33etblnbnng nmtbe ana) elne blteffe (glnnritfttng

anf ble ©olbafen nnb mllifatifajen 23et&anbe In SMnajen etmoaJKtfjf.

3n jebet foromnniffifdjen (Seftion fagen £enfe bed $ampflmnbed,


meiff aid <3tt)tel&et nnb (Stfjtifffitljtet, ble jeben Slfcenb ble 2laa>
tla)(en na% bet SRatffallfftage (tauten. 2ltte fo elngegangenen S8e*

tla)(e nmtben gnfammengeffeUf nnb mlf bem lefjfen 3nge naa) 2fagd*
hut$ nnb t>on ba and nari) 2*amfcetg &ef otbetf. SPiajfiged wntbe von

2Ingd(ntg and felepljonifrt) iftetrolffeU.

3>le 9te$ietnng Hoffmann mat bnta) elnen fcfannfen 2lngdftntget

^ea>fdann»aW an (Se&offenbotff fjetangeftefen nnb fjatte angeftagf,

ofc et fnt ble Sfcajetnng tatty feln wotte. Um ble nofigen 23etafctebnn*
gen $t tteffien, t»at <Sefco(tettbotff nad) 3lu$dftut$ gefa^ten unb Im

107
„$olbettett £amm", cittern fleittett ©afffjofe, ttt bcm et tticfji attfftel,

afcgeffiegett. 3>otf totttbe oeteittbatf, dag t>U Pttlilitafiottett bet 9teaje*

tttttg btttrt) ©e&offettbotff t>ert>te(fa(ft^f wetbett follfett; er etljiell 3)eti

Sittfftag, die ©egettteoolttfiott mtf alien SHitfeltt gtt otgattiftetett, &a*

mif bte Sfcgfermtg Hoffmann in ^itrge atttt) ttt 2Mtttfjett toiebet bie

3Ra«)f Ija&e. 3Ktf biefem Slttfftas toarett aUe $attMtmgett bed $ampf*
fcttttbed aid legal gebetff. SStfe bamald fcei bet 2&affettfad>, fo toatttfe

atttt) ttt 2iugdtmtg em metfwtttbiget Umffattb* (Ed mttfite tt&et bie33et*

Ijattblmtgett etawd bttttt)$eftcfetf feitt. $)ie SJtaftofett flatten am frttljett

SRotgett &efa)loffett, <5e&otfettbotff Im ©olbettett £atttm attdgttlje&ett;

et wat a&et mit bem etffett 3ttge ttatt) lUimfyn gefatytett ttttb war
getabe tm 33ttto foet Settle $efellftt)aff attgetommett, aid iljtt em
Selepljotttttf attd 2tttgdl>tttg etteia)fe, bet iljm bett 33otfall mitfetlfe.

29at fo bte #attbltmgdfteiljeit bed ^ampffctmbed gefttt)ett, fo feljl*

lett tttttt attbetetfeitd bte SHiffel; je§f ftaf 23atott Etalfett ttttb 2S*etttet

t>ott $eittwtttg attf, bte oott 3?ttttta)ettet 23titgettt bte ©ttmmett et*

fycltcn, bte ttotoettbig watett, ttm bte t>etfa)iebettett 2lfftottett bureau*


ftiljtett. £)ie &affettfatt)ett, fcei bettett attd fcegteiflidjett ©ttittbett feme
Ottifftmgett gegefcett uttb t>etlattgf ttmtbett, fttljtte h\& jttt Slfcteife

(ge&otfettbotffd 3o^atttt Ott.

$>ie £ettfe ttt <£tt)ittg ttmtbett fcetoaffttef, tttbent matt bett 9tofgatbf*

ffett 3$affett a&fattffe. 23egaljl( ttmtbett bttttt)ftt)ttitflitt) fttt ettt ®ett>eljt

mtf Stttmifiott 60 Bid 80 SKatf , f tit eitte SMattfetpiffole mil SKtmifiott

10 ^Hatt r ©iettyattbgtattafett ttmtbett mit 1 $tatf, ©fieltyattbgtattafett

mit 3 $iatf fcegaljlt. $)ie 39affett ttmtbett bttttt) bte Beibett (Smbettfett

SPiljgall ttttb <5fert)et ttatt) ©djittg gefctatfjf. £)ie Beibett ffttb meljt

aid eittmal t>aM a&gefagf tootbett, bod) iff ed iljttett immet geltmgett

fttt) Ijetattdjtttebett.

10S
£)nttt> ten Stadjtlojtenblenfl $taud etfnljt tet ^ampflronb ailed,

toad oon ben ftafen geolanf tontbe unb fo fff ed gelnngen, meljt aid

etnmal gtoge 2lfftonen beu Stolen %tmt gu oetfjlnbetn. £)tetmal

tontbe der gefamle Sfalomo&tlpatf buttf) 23etfottfa3en bet SHagnefe

laljmgeleaj, ble ZanU bet ©djletPetmet glnggenge tontben bntdj

2lnfa)lagen nnlitanajbat gemad)f. @emetnben, In temn man tequltte^

ten toollfe, fomtfen getoatnf toetben.

23ef allet ©egelffetmtg toat Me £age tmmetljtn ftlflfft) gemtg;


namentltrt) ble 2euU, bte in ten fommnnifttfajen ©eftlonen fafien,

nwten In @efaljt Inftgletf gn toetben; ed fcebntffe of* bet gangen Ufcet*

gewanngdftaff ©e&offenbotffd, nm SPanfenbe tolebet gnttitfgnftfljten.

£>a ble SHimajenet Sfaajetnng Die Sl&tetfe allet $tannet tffcet 16


nnt> unlet 60 Saljten gn oetljinbetn oetfwijfe, tontben fimfafytffyint

bet ©Ifenbaljn tnit ©tlanonld bed SSetfeljtdmlmffetd naajgebtntff nnb


bte $uttete tetffen aid SRftnajenet (Effen&aljnbeamte. $>le iSfemoel,

ble gefnnben tontben, aid man ble Styule @efellfa>fJ audljofc, btenfen

blefen 3toetfen.

Wan f)at tet Sfjnle $efellfa)aff ootgetootfen, bag fie ©femoel ge*

falfaji Ija&e. Dad n>at gat nlajt nottoenblg; bfe galfdjungen, toenn

ed toeldje toaten, tontben Ui ten ©efttonen fel&et andgefliljtt, ble

(Slemoel tontben gefauff. (E&enfo llebetlla) tole mlf ben (Bfemoeln


glna. man In ben $ommunlflenfln&d mil ben SRifgliebdfatfen ttnb
tttlan&dfajelnen um, ed toat ailed fthsflia). 3tte& SBIfglleb te^

$am»ftombed Ijatte elne, naffttlla) anf elnen anbeten Xiamen lanfenbe,


eajfe SRIfgllebdfatfe te^ <g»atfofndounbed. SJfcajfelfe bte £elfnng bet

^ommnniffengtuopen feljt frfjttell, fo tontben $afftmile angelanff, um


ble elgenen £enfe gn fepfjen.

3n SMndjen fel&et (llbefen ft«) anbete flelnete gtomaflonen, <So

109
orgamfterfe $aupfmann Planer 8>ie 33urgertt>eljr ne»; ber herein

bee Uttletofft^ictc, bte enflaffenen Polt^fffen btlbefen efgene 23erbanbe,

In dettett bte £enfe M RampfbunM bte Signing fatten, Die Organt*


faffon war bantff fo ftarr* geworben, bag matt etttett <5<fjlag nwgen
fonnfe. 3Der S^orfttjenbe bed <5olbatenrated nnb &ommanbeur bet
<3fobf war ©efffertfefj, Jjtnfee bent bte @arntfon mff Sludnaljroe
bed JEetbeeaJmenfed nnb ehttger fletnerer Slbfetlmtgen, bte flarf font*

mnmfftfo) waren, ffonben. @etfferftef$ wollfe etne Sfttltffobiftafut

attdrttfen ttnb ed war ityn von bet SKegterung Hoffmann bte 33ott*

ntadjf oeefnrodjen toorben. 3toet 33erfrefee ber Sfagternng follfen ant

©amdfag t>or bent Palmawmfage an ©etfferftetj bte S3oUnta#fen


fiberbrtngen, bte bann ber 33erfammbtng ber ©olbafenrafe t>orgelegf

toeeben fottfen. 3nr ©tnletfnng bed (Stfjlaged nmebe von ber ftegte*

rnng bnrd> gtfegee etn piafaf abgeworfen, bad burdj ©ebottenboeff


nadjgebrntff nnb veebretfef nmrbe. (£d toufefe?

'JJlunc^ener!

3m gan^en £anbe lot)ert bte Qrmporung auf ttber bte Sprannid in


9Mncf)en. grembftammige unt) $tjantaften tjerrfcfyen bei Qrudj. 3tjr

unb entmuttgt. 23eftnnt <£\t<$), ermannt Qhtdj!


feib t>em>irrt

£>ad ganae £anb fteljt auf. £>ad gefamte ^lorbbapern ftetjt feft
fyntev ber SRegienmg Jpoffmann*(5egttj. ^on ©tunbe &u €>ttmbe
beffert fidj bte Sage. 3n ^urjburg ift tin £ommuniftenputfdj am
'Sttitttoodj glatt niebergefd)lagen roorben, bte ©eifetn ftnb befreit, bte
fpartafifttfdjen S^abetdfufyrer, barunter (Sauber unb ipagemeifter and
ytlixnfytn, mtt iljrem gangen Qtnfyange t>erljaftet.

Wit Sludnafyme toeniger 3rregeleiteter toirft fidj bte ^rbeiterfdjaft

begeiftert in t)m &ampf gegen ten 23olfdjetmdmud. "Die 23auernfd)aft


ganjev G5auz er^ebt fidj aum <&<fyxty ber fojialiftifdjen v^egierung.
SMe ©olbaten faubern rutfftcfytdtod bie defter ber 3(nard)ie.
yiwfy in ©ubbapern toirb ed lebenbig. £>ie fdjtoabtfdjen unt> alt*

110
baperifdjen 23auem mad)en mobil gegen ben 9Mn$ener ©auftall.
£)ie ^efyauptung, ba3 gvetf orpg £pp fei im ^tnguge, urn in 23ambevg
bie SRegierung ju ftitrgen, ift ein grower (Sdjtxunbel, 23apern braudjt
feine au^toarttge $ilfe.
2£ie lange rcottt 3fjr, ^lun^mer, nodj jufe^en? ©te^t auf ! 2Tie*
ber mit ber £pwnni3! $od) t>er $teiftaat 23apem!
#od) bie SRegiemng #offmann*@egitj!
Bamberg, ben 10. Qtprit 1919.
3Me foaialbemofratifdje £anbe3partei.

<3e&offendo*ff faffe ant 8*2(ptil 1919 mlf genauen 33o*fttjlagen

m elnem efaafSffrelrt) em SMIfglled dee Settle ©efeUf^aft flf, elnen


®af>nUan\ttn naa> Bamberg gefandf . £>e* ftegleeung
r
evf#ieti dlefe*

SRamt nldjf welapa) genug, man f>UU tin* ttttler 33o*n>anden &ld

$um ©onna&end SWIffag 3t$t;fi<f und llefc l^t eeff tKitttt tia^ Sftfinrfjen

meMtelfen, ate doef a\U SSeeabeedungen geftoffen roaren. EPenn


atteS auf glng, folle em SRIfglled fret fogialdemofeaflfajen $a*fel,

9te$fdamoaU Swinger, fofotf ble Sfaglerung wefeefen.

©S war audgema$f toorden, In dee 2tad)f oom <5amdfag mm


(Somtfag, fret 2ta«)f t>ot pamtaeum, die $aupfee dee $ommunlffen
feffmnefynen und fie fofotf uaa) ©Idtffaff m btlngen. <5a)neppenfjo*ff
fottfe fofotf oon 3ngolffadf l>e* SfrflUetle, gufioolf und fteifetet in

©ewegung fefjen, fo dag am (Sonufag morgen dlefe Sttfelmngen in


SMndjen einfteffen f onnfen.

$>le Seuppe fottfe au$ 6000 SRamt moetlafflgen £eufen fceffeljen,

die ate #ampffruppe me (efondeten 23e*wendung dlenen foUfe r die

SMmfjenet ©aenlfon foUfe deu SPaajfdlenff aeefeljen, hU die gefefj*

mfffilge ftegleeung ttriedet In 53luua>u elnfeaf. Die Gel ©ajlng ffefjen*

den £eufe foflfen oelm ©Infeeffen dee 9Segletuug$fruppen fcewaffnef


toeeden und den $mgpla$ <3a)lel$>elm fcefefjen.

111
<5etffe*ttetj Ijalte bte ©atntfon etnfctnfen nnb eewaetele bte 33oll*

marten be* ^tegwtttttg. Sin ©telle ^r 33eanftea$ten etfttjienen Mm


11 Ulj* ttftdMd £ente, bte melbeten, bag bet &ommanbeu* bed £et&*
eeamtented bfe 23eanfitagfen audge^ofcen Ijatte; bte 3$o(tmad)ten je*

bod) lief anben fid) anf t>em 29ege gum 33oll3«g$tat* Stofjbem ffnb bte
2lfrtonen nfnjt attfgegefett worben, eg nmtben fofott bte 33e*ljafrona>

fommanbod ttt Saftajfett gefetft boa) gelangen bte 33etljaftongen ttttr

gttm Sell; bte fttau bed wrljafletett Wtyfam fonttle bie metften

gnnfrfonaee teleplpntfd) nmrnen. S'edjenfcad), $tiil)fam nnb em>a


gwanstg anbere bee $attpte* ftmnten feftgenommen roetben uttb vow*

ben ttad) bent $aupibaf)ttf)of gefceadjl, too Slfdjen&eenner fomman*


bfette. 33om ^awpfMnfaf attd nmeben bte 33e*ljaflelen nad) (£td>

flail wthtafyt ttttb bott ttt 23etwalj* genommen*

£)er JJalrofonntag SRovgen falj ettt feeteS 2Mnd>n, bte $omnwnt*


ftett waven t>erfd)nmnben, bte Rate fatten ffd) wrfeodjen.

£)te fiteube wax geog ttttb ttt bett <&tta%en wogte ettte enegte

3Renfd)enmenge. 3tt bee £ubtm$fttaf?e totttbe oott f rtttyett &tvd)$an$ern

em Slnto feftaefjalten, beffett Sttfaffett fommnntfttfdje Slnftnfe t>et*

tetlett tvoUfcn. $)fe £ettte tottebett wrprttgelt, bte §1ttgl>lattee mil bent

Slttfo wvframtf.
2l&et ©djnepnenljotfl Ijfelt fettt SPoei ntdjt. $)te etwaeteien Senn*

pen ieafen ntd)t efn.

©egen SBttiag nmrbe bte £age tmeber frtitfd). 2Hti (gdjnellfener*

gefdjttljen freflMte ^ontmnntftenaniod bwtdjeaften bte ©teagen, ed

gab Sole nnb 33e*nmnbete.


Slnfamntlnngen nmtben allenfljal&en gemelbei, $ant(et$ wt*

ffdjette bnedj ben Seenfntedjer, bag bte Senpnen jeben 2lu$en(lttf

tn 2Mnd>en etnteeffen mtlffen.

112
<5e&ottendorff fandfe In (kitten &tupp& feine £ettfe r matt fttjitffe fie

%mM. „Offi3iete ttttd iSwdettfett fotttte matt ttirt)f gefctattdjett, die

eigettett £ettfe tttftdett ffteifett."

$)er 2$etftt$, die ftt ben $aferttett liegettdett Stuppen gttm ©itt*

greifen gtt drittgett, migtattg.

<5o fam, wad (ommett mttgfe: tot Pttffa) nm* aid gefajeifeet an*

gttfe^ett ttttd jede* toeifere <£infa$ ware gtoetflod getoefett. Urn 6 Ufa
afcettdd tattmte ©eiffertiefj dad Slrmeemttfettm; ed gekng fljm tut*

attgefodjtett daoott gtt fommett. Urn 9 Vfyt ftel dee #att»tf>al>ttl>of,

ton Sifdjett&tetittet btt dafjitt gef>alfen Ijatte, fjoffettd, dag die 9iegie*

tttttgdftttppett doa> ttoo) e*fa)eittett totltdett. ®egett dett 2$a!jttijof ijattett

die 5lomm«tttftett jit diefet 3eif meljme fa)t&eee SRittetwerfer ftt

Safigfeif gefe#, 2>o«) (ottttfe 2lfa>ttfrettttet mil feitten £ettfen edett*

faUd ofjtte aWjtt gtoge Stolttffe etttfommett.

S)e* Ptt(fa>t)erfttrt) $atte jttt $olge, dag ttttttmelj* atta) die fteptt*

Wtantffy <5%u$m1)t attfgeloff ttttd die JJoligei ttollffattdig tnU


waffttel towtde. <£d dildefe firt) eitte 2h$eifettt>eljt, die in dett &afetttett

detoaffttef totttde ttttd dett <3itt)etl>eifddiettft attdfidett follie. 2lon) urn

igomtfag attend ttmede dad Qauptpoftamt von dee Slr&eitetweJj* de*

fefjt and allet gentfptettjoetfeljr ttart) attdtoarfd ttttfetdttttdett. Slttgd*

dtttg ttttd $ofettt)eim, wo die ftafetegietttng fttt eittige Sage vetjag*

tootdett watt totttdett wktot getoottttett.

<5a)tteppettl)otff $af fpafer bcfjaupfcf, dag et die Otdet reajfgeifig

gegedett fade ttttd dag die Stttppett uttdedittgf guv tedjfett 3eif in

3Mtta>tt mun eittfteffett mitffett. 3>ad 33e*fagett fei attf eitte SReiije

von ttttgiMltdjett 3ttfa((ett ^tteti^ttftl^eett gewefett. £affattfod feien

ffetfett gedliedett ttfto. ^>ad Iff ifjm jtt glattdett; die <5aa> iff t>ott

andeter ©eife attd faboftett tootdett.

S &et>or fitter faro 113


$>ie Stnpptn tMten erfl am SRonlag aUnt> in $)atf)an em wo
r

fie mil den SRofgaebiflen unlet Softer gnfammenfliegen. $)ie „<Sa)laa)l

(el ©adjan", mil bee firt) bee 3ube Softer fcriifiele, fcefajeanfle fid)

anf wenige <S<Pffe, wo&ei ein 3Hann bura) etnen @lreiffa)n§ we*
nmnbei nmrbe. ^attpfmann Corner t>om <£ajinger 2tupp fonnle bura)

eln In (SleUnng ge&raajled (SajneUfeneegefajnlj ben 9tfitfgng bee 9le*

gierungdlruppen, bee ffljon eljer elne $lua)i war, tefan, QaM nmrbe
er gef angen genommen unb In M <5pei$enlKmd gefpeerl. <£# gelang
fljm jeboa) gu enlfommen nnb fogar eln g^rrab gu ftnben, fo bog er

bereft nm trier Ufjr morgend ©e&ollenborff genauen 23erlrt>l erflallen

tonnle. $>anad) waren ble teller bee ^egierunggfruppen, o^ne ge*

fjinberl gu werben, In Qafyau eingebeungen, borl fallen fie fin) einee

witfenben 33olfdmenge gegentifer gefeljen; bte graucn fallen bie (Sol*

balen fcefrftfrnpff nnb fie oon ben Pferben retfien wollen. 2Ud bann
bie rolen Sruppen ba& geuee eroffneien, mufile bad ©rod gueiitfgeljett.

„2S*a$ foil nnn werben?" fajlofi Corner feinen 23eritt)l. „$)ie £enie

in £a)ing ^angen in bee £uff, nrir finb gu fa)leajl fcnmffnel, nm einen

langeren 2&iberflanb (eiflen gu tonnen. Unb man weifi firt)ee r bag tote

in (gajing ffeljen, morgen ober tftermorgen nrirb bee Sfagrtff t ommen.

3a) fjafce ftbrigend meine ©efangenfajaff mil einem getoiffen 5U6ppel

geleilf, bee $lann fcefjaupfele oon 3ljnen gu fommen, er §alfe fefje otel

@elb Ui fin)."

„3«) falle $lo>pel gu 3§nen mil @e(b gefanbl; er foUle ana>


@Mb nan) geeilaffing, gu ben borligen 3agew fertngen."

„5)aoon Ijal er mir ntefyld gefagl r offen geffanben, f# Irane bem


SJianne nia>l, er ifl mir gu fcerebl nnb aufjerbem gu fonfud* ©e Ijall eS

toofjl mil ben stolen. 3fl M a&ee ber Jail, fo finb nrir nm fo melje

gefafabel."

114
„£affen &c mid) tin tuettig nadjtenfen, $>axtptmmn ftonncn <Sfc t

mil 3Jjten £<mfen «a# ©idtftalf fommen? 3a? - 3n weUget Sett?"


„3n &m Sagen!"
„$nf, #anpfmann, motgen fin& ©« Itt €ft)ing, melmefjt fa«fe

mittag. 2$enn <5ie motgen afctfitfen, fonnen <5ie fpaleft^nd am

gran; DattneM, t>om 5tampfbtmt> bev Settle

(Somtabcnb in £irf)ftaft fern, button &c auf mcinc Ottet die


Slafetne in $f$ffaff htfttyn, ftrt) tior( Bcwaffncn nn& a&watfen, h%&
id> 3ljnen Serine fettbc?"

,3^ fjafren <5ie t>or, #m 23aton?"


„3tf) will nadj 23am&etg wrt will borl die (StlauhnU tut Sfof*
ffellnng ©on gmfo*p$ fjolen. S)ann ftn& ©ie mtt dett ©djinget £en*
(en tot ©lamm fret neuen Organifalionen."

115
„®efcen <5le mlt bte Otbet fttjtlffllcfj, Idj faljte norfj Ijenfe gnttttf."

£)et Slnfftaa, nmtbe In jwel @;emplaten andgefetflgf, j>a $anpf*


mann hornet bet <5la>etl)eif n>egen fetnen 33tnbet anf etnem anbeten

SPe^e nan) £a)tng fenben n>ollfe» ©3 nwtbe bann noa) wteln&atf, baft

ble (£lfen(ial)nffafion gtenajfllngen son ^lun^ctt and fofotf fcefefjf

wetben follfe, urn ton 3»Sttg nad> $la)ffaff gn ft^crtt.

3nt 2$efefjnng to^ ^nofenpnnffed Stendjfllngen fcefflmmfe <3e*

fcoffenbotff ben £enfnanf $tand, bet am SHIffwort) motgen a&fnljt.

$tand nafjm fta> elnlge £enfe mlf, bte and bem $am»f&nnbe attd*

gen>af)lf nnttben. <5eln Slnfftag (atttcte baljln, bag et ben 23aljnljof jn

fatten nnb bte an! ommenben Stnppd ttaa> Sldjffaff an fceotbetn fjafce.

©t fel&ff f olle foforf SPet&nngen ftit bad botf anfenffellenbe gtelf otpd
tfotttetpnem

Slodj am felfcen $tlffag telffe O&etlenfnanf $nts nacfj $*am&etg


mil bet Otbet, botf bte Slnfnnff (Se&offenbotffd gn ettoatfen.

$)le Sl&telfe fo tnelet „2$aljn&eamfen" mttfjfe anffallen; bntrt) ge*

fc^teffe 3)ldpoftflonen gelang ed abet, alle £enfe and SMndjen Ijinand*

gnftttngen; nnt £enfnanf Sltnbf nmtbe an$e?>alfen, well et fiit etnen

23alpwetn>a(fet pt jnng andfal), et nwt jeboa> ftea) genng, totebet px*

ttitfgnfommen nnt> mtf etnem nenen ?Jaljtftt>etn aid Slfftffenf a&&n*

tetfen. 2lm SHtfftooa), bem 16. Slpttl 1919, afcenbd, nwten faff alle

£enfe to^ ^amnffotnbed nnfetwegd. ®d galf nnn noa>, bte Sljnle jn

fta>tn. $f nnb ©elm nnfetnafjmen ed, bte ^atfof^ef bet ©efell*

fajaff, bte mtf ton JJanteten (gefcoffenbotffd nnb ©ofnmenfen bet

S^nle in jwet mtf 9t.i>.<3. ftantetfe SRtltfatfoffet uetnaiff nwten,

fctfetfe jn fajaffen. Wtet ftetnrilltg toetfet atftetfen toollfe, vontto bat*

anf anfmetffam gemanjf, t>a% et gefaljtbef fet, wenn In 2Mna)en


totannt wetbe, t>a% ©e&offenbotff eln Stelf otpd anfffelle.

116
@r«fm 2&eftatj>, 3oljann Ott, Valentin 3${w)olb et&oten ftd> mil

oielen anbetn nntet #f nnb $>e&» toeifet gn arbetfcn. ^a^tenb fo t>U

lefjfen ^>Bpoffflott^n geftoffen nwtben, etfajten bet f ttifate tepnftif a*

ttifaje <5<fatf$toefamattn ^ifjler nnb feilfe mif, bag 33etfjafH>efeljl

gegen <Sefcof lenbotff etgangen feu $>et 2$efefa f ottne 0B 8 Ufa aUnt>&
gnttitfadjalfen toetben, t><mn btirfe ©efcoffenbotff webet in bet? Settle

noaj in bet 2$ofatnng gn ftnben few.

£d mat t>an\U feme 3eif mefa fit* <5e&ottenbotff langet i« SJltht*

djen ju fclei&en, bewtt bte £enfe in #$*«& in Stenajflingen fangen von

itym afe. Sloa) einmal etntafafe er tut 33otfia)f, tief, an oetfcfaebenen

Otfen gn atbeifen, &af notfpnald, bte Coffer fofotf jn fiifatn nnb grog

f otf. 3n bet JJenfton $>oeting fcenaafaicfaigfe et $tan 33atonin $tif nfaj


nnb §tl. 23ietbanmet, t>a% fie gefafabel feien nnb bat fie r fofotf ailed

gn patfen, toad fie f ttt einige Sage (enofigen nnb f pafeffend nm 7 Ufa
im $o(e( „$)enffa)et #of" gn feinr wo 3immet tefetotett feien.

<3e&oftenbotff toat im #ofel „$>enfftt)et #of" fcefannf; er set*

ffanbiaje ben alien #andbtenet (Siegftieb, ba% et ben Xiamen tinrt


23afaoettoal<etd $allen&aa> ftifae.

3n bet 2la<fa tontbe bad #ofel gtoeimal oon Slt&eifettoefa bnt«>

fn<fa? am 3immet bed 23afaoettoal(etd &aUenbadj ging man oottftet,

boa) nwtben bte beiben Damen oififiett. ?Jtl. 23tetbanmet gab fta) aid

eine eben and Ungatn angefommene &ommnntftm and nnb nmtbe in

9lnfa gelaffen, ana) 23atonin SRi&tfa; nmtbe nia)f toeifet belaftigf.

$>a bet 3ng nm 6 Ufa motgend abging nnb naa> bet lefjfen33ifitafion

an (Sajlaf boa) nitfa mefa gn benfen mat, beftfaoffen bte £)tei, bag
©ebottenbotff oetfndjen folle, nxit feinet $anbfaf$e nnb bem @epatf
bet Stamen nan) bem 33afafaf gn fommen nnb bag t>U ©amen naa>
f olgen follfen.

117
%U et, In fetter %*nt> elne Safety, ble Stephen M $ofeld §eta&*

lata, fa$ et, tog bad 33effwft( fcefefjf mat. $)o$ fajon fam lljm bet
#andblenet enfgegen nnb fagfe: „3<* mel, #ett 23af>nwtmaffet,
molten <Sle benn fa> atif ben 23aljttljof ?"

„3<*r <Blegftieb, I mttg fa> mil dem 3ng fotf, met ©ajmleget*
mnffet In Sltftn&etg Iff fo frfjo am @fetfcen nnb mann I nef t>a hxn,

."
bann ftlag I nlf

„<5djo tedjf, #ett SBatynoetmalfet, I (omm fdjo mil/'

„2lfcet nldjf boaj, (Slegftleb, <3le (jam boa) @3ffe."

„^>ad flnb felne ©affe nln>f, bad ftnb ble #etten von bet Slt&elfet*

mel>t, ble fnajen elnen ©e&offenbotff."

„2l fo, na batttt milttfa) Idj 3l>ttett mel &IM, t>*% <5le ben &etl

ftlagn."

2lm 23aljnljof mat ailed a&gefpettf, ble Poffen llegen nlemanben


oljne ©tlanbnld bed 2$af>nI>offommanbanfen paffleten. SPaljtenb

©efcoffenbotff mlf t>em Poffen wtljanbelfe nnb felnen gtelfaljtffdjeln

tmtmled, tarn eln 2$eamfet, eln ^alpblenffleifet, In ble $alle. „<3le,

#ett College", tlef Ujn ©efcoffenbotff an r „f ommend boa) a mat Ijet,

<5djannd, I mu% Ijenf natt) 2tiitn&etg, ba Iff meln (Sdjeln nnb bet
poffen mill ml nef bntdjlaffen."

„3a, bet 23efeljl gllf boa) nef ftit 2$aljn&eamfe, gel) lag ben #ettn

paffleten, bad Id (a eln College."

<So gelangfe ©e&offenbotff In ble #alle, mo et ble fceiben ©amen


ftaff ble $a^tfa)elne etljalfen fjaffett.

©et 3ng mat ffatf Befefjf, feljt triele 9tofgatblffen fnljten naa)

Slngd&ntg, Im 2tt>fel( Ijettfajfe ettegfe (Bflmmnng, ailed mat ftolj, bag


ed Wunfyn wtlaffen fonnfe. ttnfet ben 3Hlftelfenben mat bet (Sdjtlff *
lelfet bet 2Mna>net Steneffen 2la«)tla)fen, ©t. #oljenffaffet, mlf bem

118
fin) (Se&oUenborff fcfymnfmaajte unb mil bem ee In Slngd&urg non) eln

lUinrt Zlhenkun erlefre. $)er 3ng gina, niajf weiter r ailed mugfe
in Slngd&nra, andfleigen. tWier biefen Oet Ijinand woltlen nut Me
trier Paffaajerei (Sefcolfenborff, bee feinen gtetf^eff^em aid 33aljn*

t>erwaller fyattt, ble Wxben Damen nnb $)r. #ol)enflatter. $)ee 2*eamfe
tfefr man folle fm SReffaurant am 3)al>n$0fpla$ warfen; wenn ble

3RoaJ(ia)feif (effete emn 3ug afcgulaffen, werbe ee &efa)eib fenben.


^aa; fewer ©pifobe tm „@olbenen £amm" war Slugdlmrg ftir

©efcottenborff em frefonberd gefal>rlia>d Pflaffee, er mn%U bamxt


eeclmen, ba% man anf fljn fatynbe nnb ba% ble fcelreffenben (Blellen In

Slugd&neg fcereild unfeeridtfef waren. 3nm (SIM bauerle ed niajl

lange, eln beamier ftraa)fe Me 3ta<fjrla)f, bag „Me JJeeigen lljre

Wastn wieber Ija&en wollfen" nnb bag eln (gdjnell^ng In einigen

SWinufen afcgelaffen wftrbe. SPenn ble Damen mitfaljeen wollfen nnb


ber anbere #err, mnglen fie fia> fHjnell elne ©rlauBnB t>om 23tirger*

meifter oeefajaffen. Sinn) bad gelang nnb Im lefjten ^lugenfclitf fonn*

(en ble $>rei ben a&faljeenben 3ng gerabe noa> erreiajen.

3n23am(erg fraf ©e&ottenboeff mil O&erleufnanf ^nej gufammen,


©eifferfiefj war e&enfalld borl nnb feljle fta) bafiir t\n f ba% ber
SRiniflerraf foforf gnfammengewfen wnrbe nnb ba% <5et>otfenborff

nott) am fel&en Sl&enb feinen 2$eria)( erflalfen fonnfe. #ier wugfe


man noa; nidtfd wn ber ©djladjl Bel ^)art)an nnb wn ber glurtjf

ber ftegierungdfwppen. %n blefem Slfcenb wnrbe wm SHinifleeral

fcefajloffen, ble fteidjdljilfe, ba$ greifornd $pp, Ijer&eijnrufen. (Ed


war (efonberd JJrofeffor ©lempfle, ber fin) felje energiftt) ftir bad
$retforpd (£pp einfeljfe. (Se&olfenborff eeljiell ble gewilnfajle 3$e*

wiltigung, ble am 19. 2lpeil 1919 t>om SRiniffer (Brfpteppentjorff nnb


00m £anbedfolbafenraf andaefertigf wnrbe. 3n gleia^er 3ei( wnrben

119
IJjm oetfojlebene anbet* 33oUma$fen gegefcen? M III. SltmeefotoS

In Slntnfcetg etltfeU Slntoetfnng, Ifjm jebe §t>tbetnng sufeil toerben

ji$ foffen.

£)nt<fj etnen 2lofat In 23amfcetg tontben fofotf tytffytifttn at*

nomnten nnb an $anpfmann hornet cine UnfetooUmaa>f gefanbf,


e&enfo tontben enffotedjenbe ^enaejjrldjflgttttgen naa) ^egendontg,

SPntg&ntg nnb anbeten Otlen gefanbf. 3lm 19* 2l»tH 1919 fefjtfe

bann <5e&oUenbotff natf> 2ttitn&etg gntiitf nnb nafjnt Im #ofel ftttt*

ffentyof 3&ol>mtng, n>o et feln $anpfqnatflet etnrtcfjfefe.

©$ Iff nan nort) noftoenblg, itBer ble 3Mn$enet SJetljaKntffe gn

fcetldjien, tt&et '©Inge, ble leldjf oetgeffen toetben nnb ble gelgen, toad

In £)en(fa)lanb gefajeljen toate, toenn bet 23olfa)etoldmnd geftegf Ijatfe.

<5a>nett toltb oetgeffen, toeldjem Settot nnb toelajen ©tenelfafcn

bamaB 3Knna)en andgefegf toat. 3lltgenbd In $)enffd)(anb fonnfe

fta) elne 9tffe1jettfa)aff fo lange fyalUn, nitgenbd fo Ind £e&*n eln*

gtelfen, tole getabe In SMndjen.


SPIe fdjon etnmal gefagf, oilbefe bte <3fobf mil elnem gtofieten

£anb&egttf elne fommnnlfflfdje 3nfel Im £anbe. $>le (Stengen toaten

oon SRofgatblffen &efe§f, ble feben 3n* nnb SPeggang f onftoUletfen

nnb groat nla)f aWeln oon ftelfenben, fonbetn ana) von SPaten.
3)le 2$anetn bet nldjf nnntlffeftat oon Stolen fcefetjfen $efciefe

(lefetfen nldjfd roefjt nadj SHtindjen, ble £e(endmlftelnof wax nn*


fagfat. S)a toenlg SHIla) In ble <5fabf fam r ffat&en bte $lnbet In

gtofietet 3aljl. ©lnet $oromlffton, ble fid) (el £eolne*2tlffen oeflagfe,

anttootfefe blefet: „£affen <Ble bodj ble 2$titgetoalget oettetfen, jebed

$lnb, t>a^ fo fflrff, Iff eln Jelnb bed Proletariats toenlget."


Unlet bent 33ottoanbe, nad) <3djmnggeUoaten fndjen gn mtiffen,

btangen ble Slt&elfettoetyten In ble $anfet eln unt> nafjmen ntlf, toad

120
fie fmttett. <3»fferoafifd> mutton ftrfpUakt, gvmtenWtftt, ^loflet
aufytplunbttt Urn t>te ^teufe attf tin %au& lo^ulaffett, giniigfe tote

33ef)aupfung bag borf geljamfferfc £?ben£mttfel lagem


?lefctt ben £eB0tt^mt((elfott(toUctt nmrbc bte SMbgetftfjaff butclj t>te

Dcuternbe fteftttafjmc oon ©effefa In 2tttgff trob ©djretfen ge^alfett.

3tt>ei Sfctfrfjfe ttf* r folrfje 33orfalte fefett ^fer tmebergegebett. ttnferm

23.2lptfl 1919 Utifyten tote SRfittgticr Steiteffett 2t«djttdjtem

^m Ofterbien^tag urn 6 Uljr erfdjien ein Saftfrafttoagen, bet* mit


10 betoaffneten ©olbaten unt) ^(rbeitern befe^t toar, am 33at?aria*
ring, urn guv Seftnafyme oon ©eifeln $u fdjreiten. (5ie brangen in
t>erfdjiebene <f)aufer ein unb erflarten in^gefamt 13 J3erfonen, bar*
unter @ebredjlid)e unt) ©reife fur oer^aftet. £)ie ^eftnafyme erfolgte
jum £eil in rofyefter ?5 orm ' ^inen ipaftbefelji fonnten bie £eute nid)t
oorjeigen, nad)tragtidj toie£ ein (5o(bat einen (Streifen J3apier t>or,
unteraeicfynet oom reoolutionaren Obmann be3 23e3ir£e3 20eftenb be3
3nfja(t3: £>er Q3or3eiger ift ermadjtigt, ©eifeln fefeuneljmen.

£>ie %u$wafy ber }3erfonen erfolgte anffieinenb auf ®runb eine$


alten ^(breftbuayg, benn auf t)er £ifte ftanb au<fy ein Oberregierung&=
rat von ©runbfyerr, ber fpatere PoUjeiprafibent, ber tm 3afyre 1917
oerftorben toar. Unter ben ^er^afteten befanb fidj ein 68 3afjre
alter <5tubienrat, ein nersen* unt) blafenf ranf er }3rit>atier, ein Jpaupt*

mann a. T)., ein proteftantifdjer @)eift(id)er, ein Dberregierung^rat


com ^erfefyrgminifterium. liefer Ijatte einen ^ttftoeiS be3 ^3ot^=
beauftragten J3aulufum, ber u)n unter ben (5d)utj ber S^ateregierung
ftettte, feine fyftnafyme unterfagte. £)ie %ntvoovt be3 ©olbaten tautete
furj: „T>en (Bdjtoinbel fennen toir fdjon."

2 ©rab Ralte auf einem offenen £afttx>agen


33ie ©eifetn tourben bet
in bie ©ulbeinfdjute beforbert unb bort im ungefyei^ten Surnfaate
untergebradjt. Urn 10 Ufjr t>ormittag3 untrben fie in bie Potiseitoadje
in ber ^Iftallerftrafte gebraa^t unb bort in %wei ^erbredjeraetten ein*
gefperrt. fatten fie ftdj aud) nia^t uber toie 33eljanblung felbft %u be*
Hagen, fo mufeten fie bod^ toitbe £>ro1jungen uber ^rfc^iegen, %n*1sie*

121
2Danbftetten anljoren. <£in ©otbat erflarte, in 'SMncfyen txmrben 1500
©eifetn feftgenommen, t)ie beim Qmrucfen ber SRegierunggtruppen
biefen entgegengefdjitft ttmrben. 3lm fpaten Ttaa^mittag erfufyren bie
©eifem t>ie ^mpefenfyeit eine3 33oU3ug3rat3mitgliebe& £>urdj 23e*
ftedjung be£ }3often3 getang e$ ben ©eifetn, mit biefem 311 fpredjen.
3)iefer be^eidjnete t»te §eftnafyme al3 (Eigenmadjtigfeit unb feinem
Qrinfdjreiten ift e3 3U t>erbanfen, bafe man am 3lbenb bie ©eifetn une=
ber freitieft. ^)er letjte, ber bie 3eUe t>ertaffen burfte, roar ber prote*

ftarttifdje Pfarrer. ©egen feme greilaffung fjatte bit ^Dad^e fic^ be*
fonberg getoefyrt, toobei ein (5olbat erf (arte: „(5ie finb t>on 33eruf au£
©eifttidjer unb bie S^ateregierung fietjt in jebem ©eifttidjen einen ge=
fafyrlid)en ^enfdjen, ta t)a$ (5pftem ber &ird)e gegen t)u JiciXe*

regierung ift/ Urn V28 Ufyr abenb$ tourbe jebodj aua^ ber Pfarrer
in greifyeit gefettf.

$>te Stttgafc M (Solbafen, bag 1400 obet 1500 ©eifeln et#offen


toetben follfen, be$tef)f fin) wtf em Profofoll ber &ommanbanmr, in

bent ber 3fnfrag geffellf unb mif 6 gegen 7 iSfimmen abgelebnt nmrbe,
bag ©etfeln auf ber Sfjerefiennnefe sufammengefrtefren nnt> mitkU
Sttafdjinengewefjren m'ebergefd)offett werben foKten r wenn t>U 9?e$ie«

rungjifmppen t>ormarfa)ierfen.

tPtber ewe (Srinnerung an t>U ©etfefoerfjaftongen beridjfef ein

$randrl>enane in ber &orp£$cttung 2te.2 bed Sabred 1929:

„Unter ben t>erfdjiebenen ^egierungSformen, bie *3Mndjen in jener


3eit uber fid) ergefyen laffen muftte, gab e£ einm fogenannten 3entrat*
rat, ber fid) in Unterorganifationen gtieberte, in ^)enm mefyr obet?

tseniger jtoeifetfyafte (Elemente jufammenfanben, urn i)k laffen


fidj

einem 2then in (Sdjonfyeit nnt 2$urbe entgegen 3U fuljren unb t)dbei


fetber ein roenig im Sruben 3U ftfd)en. £>iefe #errfd)aften fatten
fidj auf i^rem Sljrone nia^t ganj unb fatten ba$ 33eburfni3,
fidjer
<

fidj gegen ettoaige ^(ngriffe 3U fia^em. T)a8 geeignete 32littet ^ier^u

122
.

fdjien ifynen bie geftnafyme t>on ©eifeln aug einflufereidjen ftreifen ju


fein.

Qi;3war an einem gru1)ja1)r3morgen be3 3afyre3 1919. 2lKr paar


uberatterten ^ftit>en mit bem 9£eife3eugni3 gum a. #. in tier Safdje,
t)a^ u>ir nidjt ^ertwrsiefjen burften, fafeen in ber /Ttmcn 23orfe', t>a
font t>om prafibenten be3 Prafibialen &orp3 bie ^elbung, toir fott*
ten un£ fofort $u einem a.o.<5.(£. einftnben. 2Da3 tmr t)a erfutjren, tear
uberrafdjenb genug. £>er Sentralrat fjatte von ben toafFenfuljrenben
©tubenten ^Mndjeng ©eifeln gef orbert . .

£>er ^3auernrat Ijatte im £ote( ,23aperifd)er ipof eine gtucljt be*


beften 3immer inne, tt>o er auf Soften ber ^tttgemeinfyeit nidjt gerabe
fefyr bauertid) lebte. Jpier ttmrben toir t>orgetaffen unb erfufyren, t)a%
bet? 3entratrat untoeigerlidj auf fetnem ©tanbpunft feftljatte unt> bie

©erudjte von einer betwrfteljenben Wtion ber ©tubentenfdjaft tfm


jtoinge ju t>m angefunbigten ^aftnatjmen."

©er SJerfaffet, #ew SBa? ©djroitt, beridtfef batm fiber t>fe 33er*

fanbUmgen imb fdjUberf feroett @<wg ttadj ©fabefljeim, too er t>om

fpaferen Poligefptafibenfett Poljner empfangen ttmtbe. $)iefer fagfe

i$ro, et f onne ni#f t>te( fur ble ©eifeln fttn p ba et felbet ftramm tmfer

^fuffi^l ffe^er wad aber gefott werbett ronne, folle gefcfjefjen. £>er

23etfa>ferf(a(fet fommf batm In bie 3ette, wo er t»tet? ^ommtltfonen


twftttbef. 33etm gemeinfamen Slbenbbrof madtf et bie 33*1 atmfftfjaff
bet anbettt ©eifelm

v'filan muftte e$ ben $erren t>om 3entratrat fcfyon taffen, fie fatten
Ui ber ^u&oafyl biefer ©etfeln (Sinn unb ^erftanbnig fur Qualitat
betuiefen. Wan fatj in ber ^ifdjrunbe i>m fommanbierenben ©enerat
von Sv ^ ©enerat t>on £., ^)en Oberften &. t>on &r v ben S£eidj3rat
von %. f ben fanatifdj national benfenben Q3erlag3budjijanbler £elj*
mann unb mand) anbere fyodjgeftettte ^erfonlia^feit, beren Tiamt mix
im Saufe ber 3a^re entfatten ift. X>tefe banner fa^en bereitg un=
unterbroa^en feit 14 Sagen in ipaft . . /
123
3&e? benft nod) baean, bag (gonffjelme* In ben SMnrfjenet &lnbl*
falen *ot Sanfenben t>on ©djnlflnbetn elnen £la)f&llbewo*ftaa. tyielf,

In bem e* etflatfe, tme elne ©mpfanantS wtljinbetf nwb. SS^et welg


noaj, bag In alien ^ommanbanlneen, In t>cn SPadtfflnfcen fltt) gtanen
nnb SStabelS fcfyamlod fjeenmlele&en unb bag gam 23elfplel In bet 9*e*

flbeng ble $lnbet t>mfy ble <Sa)el&en bem Seel&en snfaljen, bag S3er*
neljmnngen ftafffanben, &el benen bet 33e*neljmenbe feln Sftabel anf
torn <S«)oge Ijatte!

2lnfang ^Iprfl 1919 war felj* t>lel <Srt)nee gefallen, hi& well In ble

Offeen fcllefc be* @a>nee llegen, wartim follfe e* m$ enlfernt mtt>tn t

ed nmrbe fa boa> jeben beltfen Sag geffrelft.

2S*e* piafafe anfljofc, ble t>on Jllegetn a&gewotfen nmtben, mngfe


gn* ©feafe In ben #afeenen, <5#ulen nnb 2&aa)tffnl>en ble ^lofeffe

eelnlgen.

H& @elb jn (gnbe


2113 glng r nwtben ble <5afe$ In ben 3$anfen

au^tmmt (f. 23llbe*fell €5. 217, 2l&&llbnng nnten reajtf). ©ad


@olb ber 3fcf$*(kmf nnb bee Pmtglfa>n 2$offa)aff fonnfe jebodj ml(

#llfe bed $ampffombe$ naa> Berlin &hxatf)t n»erben r e&enfo one e#

t>m $ampf&nnbe gelang, ble In bee fteflbeng lageenben $lffen we


bem 3ngtlff bee Stolen gn fajitfjen.

3>fe ©ftagen nmrben li&etljanpf nldjf meljt geeelnlat — 3a,


3Mnajen mat eln ©auftall, fcllblla) nnb nrieflla), geworben. (£$ war

3eft, bag anggemlftet wnebe.

124
IX.

CittmarfeJ) M $mforp$ Vhevlantt in 3Mn<J)ro

3(m ©ffetfonnfag 1919 etf«)ien <Sefcotfenbotff In bet $omman*


banfnt M III. SJtmeefotpd nnb %ti$U feine 33oUmaa)fen sot. 3n
Ctfceteinffimmnng nut ben fceteifd geftoffenen 33otfefjtnngen nmtbe
©irtjffaff gnm ©fanbotf bed fiteitotpt O&etlanb fceffimmf.

Die Otbet bet ftegietnng lanfefe:

Dntaj 33efa>fo6 bed Etiniffettafed nnb bed £anbedfolb«(entafed


erfjalf SRnbolf t>on ©eftoffenbotff bte $tmaa)fi$nng, In $tena)flingen

bad gteifotpd O&etlanb anfgnffeUen.


33am&etg, ben 19. Wptxl 1919.

Det £anbedfolbafentaf Det SWniffet file roilifat. Slngefegenljeifen

geg. (Simon gej. ©ajneppenljotff

(Sefoffenbotff etljielf gwel 3afjlmeiffet fiit felnen ©(at jngefeflf.

Slnf 23otf«jfoa. bed O&etlenfnanfd $ntj nmtbe SHaJot differ von


©effj gewonnen, bet ble milifatifaje gtifjtnng M $otnd ii&etnaljm.

©ine wnangeneljme <gaaje nmtbe etlebigf. Det fa>n etnwtynfe ftWppel


fana)fe anf unt> netfnajfe, ftlt ble #ot»d JJtwafgelbet jn fcefommen.
©t nmtbe &id jnt (Einnaljme Sttnnajend anf 33etanlaffnng (BefoKen*

botffd in ©idjffatt in ©a)nf#aft genororoen. Dad &otpd fat (einen


Pfennig 23atgelb twn ptiioafet <5eife etfjalfen nnb genomroen. 2Pof>(

125
aUt nat)m ble 3enftate 3lgateften tmfc anbete ©afcen file die $*el*

fotpd an.

2tart)bem nodj eln 33ttto nnb eln (Saffljand gemlelel toot ben toaeen,

tontbe am Stadjjmlffag Sftofljenontg ofc bee Sawder fcefnajt, too man


cine SPeefceoetfammlnng aftjalten toollfe. Det bamallge O&etfciiege**

melffe* <&UUtt etflatfc jeboa), bag erne folrtje 33e*fammlnng nn^


noflg fei, e* tontbe oon fta> and ailed Inn. Saffaajlla) toat bet 3n$ng
oon ftotljenlmtg bet flatffte nnb feljfe fa}on am Offetblendfag elm

O&et&tftgetmelffet (Sle&etf tyatfe fceteild toatfet ootgeat&ellel.

3lm fel&en Sage nmtben noa> In 2lndoaa) nnb ©nn^en^anfen


SPetfceoetfammlnngen aogeljalfen unt> 30etfceontod elngetldjfef. Dad
gleltfje war anx Offctmonfag In nnt>$tn (Sfabfen &efol)len. Die an*
fommenben gteltollllgen tontben Im ®aftf>anfe oetoflegf nnb (Id gnm
Staajmltfag elntteffenbe nott) am fel&en Sag jn ben elnjelnen $ot»d
abgefanbf. SK*et am Stadjmlffag elnftaf, fonnle Im ©afftjof fa)lafen,

etljlelt elnen 3el)t»fennlg nnb tontbe naa> gnfet 33etof(egnng am


naajffen Sag weitet&efotbetf.

SlmOfletblendfog fcefnajfe ©e&ottenbotfF3$elfien&ntg nnb&tend)f*

llngen, wo #tand elnen fefjt fdftoeten <5(anb gelja&f fait*. <£t toat

oljne £eglflmafion lodgegogen, Ijatte ed a&et oetffanben, fid) jn fallen,

©t Ijatle ft*) elne Stnooe oon 10 Wann gefajaffen, Ijatte getootfcen

nnb elne gange SJtenge £enle naa> (gltfjffaff gefa}ltff.

3n ®lrt)ffatt (elite ©eBoftenbotff #an»rotann hornet mil, bag

SJtajot oon 33ef§ ble Jtl^nng It&etnommen $aU nnb etfnajfe lljn,

(Id jnm (Elntteffen bed gttytetd ble @efa>affe toaljtsnneljmen.

$tena)fllngen follfe oom &otpd au^ oefeljf toetben? £en(nan( &tand


follfe mil felnen £en(en nan) 3lfttnl>etg fommen. Doti Ijafte fla) bee

Dlenft bed ,$anpfqnatfletd, bad fla> aid 3enftalffelle anfgemaa)f

126
Ijatte, ttmxtott <£3 wawx nirt)f attein Me SPee&nngen ju etlebigen,

e$ foltten ana) S&affenftandpotfe anf$ £anb bn*a)geftft}tf wcrfcen.

$>ajn fam^ti ©pejiafonfftage, Me ©e^ottendotrff anSjnfntyten Ijatte.

$>ie 3enf*ale war fo otgamfletf f H% OUtUutnant $n*3 Me 33ft*o*


ae&eifen itttb ^ett peefonliajen $>ienff fjatte ttttS> £eulttatif ^tattd Me
Otganifafion bee 3$affenfYan£potfe. <5eltte gefeenen #elfet ba^et

waten £enmanf £atl (Sajwafce, £enfnanf 3J*nM r £enfnanf *on

Sfeflfftfty. $>ie feajnifaje 2fofft«)f tt&et ben gWjepatf Ijaffe Sljanffent

©ajobel.

$iajo* toon 33eff> fjatte fta> efttett Slbjnfanfen namend $n»fet ge*

nommcn nnt> mif Mefem ga& e# t>etfa)iebene 3nfammenffof)e. ©* t>et*

fnajfe Me £enfe in Stentfjrtingen twdfj $ia)ffatf afcjnffeWen; etff atif

eneegifajen ©tnfptno) ^m mugfe et gnefttfftefen. 3)ann fcefrfjwevfe et

fto), t>a% M &Qtp& Ofceelanb jn wenia. £e«(e etfjielf, Me 3enf*ale

fenbe an Me anbeen &otp$ meljt £ente. 32He e£ fta) fnafe* JjeeanS*

ffeUfe, pafjfe $npfe* Me anftfemtftfaje ©inffeltong (Se&ottenbotffS

mtt)f; ballet feme Cnetftei&eteien.


$)em j^otfid nmrbe ein beiffet 3af)lmetffct gngenriefen.

2fa# SMnajen nwten bnra) einen &mkt r $)r. $nmmer, einem


SJiifglieb beg @$e*manenoeben£, fcofe ?laa)*iajten gefommen; ed gefje

botf tote In einem San&enfajlage jn, man alette gang offen

gegen ble 9$afetegietntt0. $)iefe Staajtitfjfen nwtben buttf) einen

8u%Ut bet 28afa)inenfa&ttf 2fo8$&ntg*2ttitn&et«. fceffa'tigf. ©e&otten*

botff war fceim Sl&matfrt) bed gteifotp$ am 24. Sfytil 1919 in ©ia>
flail nnb fjafte anf bet 9*fitffatytf fntj t>or Stendjtfingen cine Panne.
S)et 23afjnf>offommanbanf lieft einen £eerjng anfjalfen. §tet ftaf

(Befottenbotff ben $ntiet, bee 9teia)etf, einen Unfetfiftjtet bee Sftofen

Sltmee, aU @efangenen mil fia> fiifjtfe.

127
$)ee ftmm max am 33o*mlffog In bee OTarftallftra^e gemefen

nnb Ijafte boef $f gefeoffen, blefee ^affe feme SPaennngen t>eela«)f

ttttb flrt) felje ftdjee gefitfjlf.

£)ee $nelee fceeldMefe, bag an blefem Sage mtnbeffend 100 ^tret*

fatyeffajetne andgegefen worsen felen nnb bag bad Seel&en nla)f lange

weboegen hkiUn Unm, ble SfyuU mitffe jeben Slngenfclltf anffllegen,

£)le <5rt>tne ttmrben, nafytem £enfnanf SRnbolf #e§ ble 33oe*

petffnng twegenommen Ijafce, bnedj Oft an$gege&en. |>efi fel afcee

fyuU atia> 311m JeetfoepS Sfcgen&neg a&gegangen.

$)lefe ?laa)ela)fen Imogen ©e&offenboeff, ben JJelnjen Stynen nnb

$a*l$, bee am fel&en Sl&enb mxt %lafyti$Un antam, naaj 2Mna>n


Snentfgnfenben, mil Item Suffrage, nnfcbtngf %m 23ouftrt)f jn mafjnen

nnb fttt) oot allem jn nfceejengen, ofc ble fcelben Sftttllfaefoffee meg*
gel>eaa)f moeben felen.

$)a$ 33eeljangnt$ wollfe eg, bag bee pelns am naajffen Sage


ntfl)l &IS nao) 2Mna)en gelangen fonnfe; bet 3ngt>e*fclje mat nnfee*

fctoajen, er lam erft am 26. 2tytll 1919 nan) Sttiimljen nnb ba mat;

H& Unglncf fa>n gefdjeljett,* bee JJelnj fel&ff nmebe tm JJaeffjofel wee*

fjaffef. 3>aS 23tfeo In ben „33lee Safjeedjelfen" wae an$gefjo&en, ble

<5efeefaeln, ©eafro S5*effaep, afcgefntjef moeben.

£>ort) bat>on eefnfye bte 3en(eale M fiuiUtpS Ofceelanb nitf)i$.

2lm26.2lpel(1919 nadjmtffag* eetyleU (Sefcottenboeff blebelngenbe

Sfnffoebeenng, anf bet &ommanbanfne jn eefa>elnen. Doet feltte man


Itym mtf, t>a% bet SUtmaefd) bee 9tetaj£ftnppen In 2lnenfceeg &e*

fanni gewoeben fel, t>a% bee <2$paefarn$&nnb etnen JJnffaj fcea&ftdjtlge,

fa>on fonne man 3nfammeneoffnngen In ben <5fea£en fceo&adjfen.

£elbee liege wtt 2$amfceeg bee fcefflmmfe 23efeljl t>oe, anf felnen %a\\
son bee SStoffe ©efceana) gn madjen. ©ad wlffe bee 2Ho&. ©$ fomme
128
turn tattittf an f btefen S^ef^l ttftfojmojg gn mao>n, bagtt fet ©e&of*
fenborff bee geetanefe 2Hann. <E* folk foforf naa) 33am^tf0 fasten*
3n 33am&erg anatf ommen, gdang ed frog bed 3$tbetftanbed bed

3tbfnfanfen <3^neppett^otf(df SHafor Panlnd, ben SRfntffettaf git

itfceegengen, bag ed fe$t gef atytltrt) fet, tm 9tMen bet anmatfa)terenben

Stnppen etnen 2fnfffanb gn Ija&en, 1>a% man Sanfenben bad Se&en


tette, wentt man getyn £en<e an bte 2£anb ffeWe.

2Rff bem 3$efel)l, Im 3loffaUe fret efnem Stngetff fenern gn fonnen,


(am ©efcoffenbotff gnr ted)fen 3eff gneilcf, geeabe, aid bte Swppen
fta) (ebeangf jururfjtc^cn written.

£)fe ©fdnoftftonen bed ©free?ommanbterenben, @enetal toon SBoljf,

bem alle gmforpd, alle peengffajen nnb wn^tfem&eegtfajen Senppen*


fetle, bad $oepd (£pp nnfevffeltf waxtn f maun fo gefroffen, t>a% am
2. 3Rat 1919 bte Umgtngelnng $ttintt>nd fceenbef gewefen mate. S)en
1. 2ttat toollfe man megen bet Sttatfetet bet Slt&etfee nta)f gn etnem

Slngttff fcemtfjen.

$)a bte 3enf*ale Ofettanb noa> etnen SPaffenftandpoef naa) Solg


gn eelebtgen Ijaffe, fefjte fte fta) am 29. Slpttl 1919 In 3$en>egnng, nm
itfcet 3ngolflabf, wo 2&affen, #anbgtanafen nnb $>etfen iftetnom*

men mtton follten, nad) ftofenlpfm nnb Solg gn fommett. Stitov

nmebe bte Stnppe bnta) fajledjfe Seandpotfmtffel nnb bnea) bte wx*
gogerte 23em<ffellnng tn Sngolffabf anfgetjalfen; bann fam noa) etn

©efeajl to Kol&eemoor bagn nnb fo feaf fte erff am 3. 3Kaf In WiHn*


Ojen etn, n>o fte bte grattenljafte ©rmoebnng bet fiefcen §l>nle*£enfe

nnb bte £efa)tegnng bee fretben $nfaren eefnljr, 8at\ <5fea)e* t>om

$ampf&nnb bee Stynle wae tn ben (Sfrafienfamnfen nm VRtinfyn


gefallen. $)te 3enfea(e O&eelanb naljm t^een <5fanbotf In ben Ran*
men bee Stynle; In ben „33ter 3a(j*edgeffen" fjafte ana) General von

9 »et>o* £ftter fam 129


&pp fetn Onatflet anfgefo)fogen. Dad gteffotpd O&etlanb §atte

tinier SKafot twtt 23eff> fta) an$gegela)ne*; e$ mat *om 28aj?lmllta*

nenm !jet In ble (Sfabf etngebtnngen, 93etlnffe tyaffe e$ nla)f gelja&f.

Dad gtetfotpd Ofetknb Iff bet ©famm bet fjentigen <5.3J. #oa>
(anb nnt> tot etrffen benffajen <3.3f.*3n>felfottgen ii&etT>anpf.

Dad S'velfotpd £l>temgan, tmd efcnfattd t>on bet 3enftafe O&et*


lanb Bebtenf nmtbe, mat von bent O&etamfmann 9*. ^anglet ge*

gtftnbef rootben. 3l>m fjaffe bte 23am&etget ftegletnng elne 33oUmaa)f


gut @tftnbnng gegefcen nnb Danf felnet enetglfa)en Saflgfetf I omtfe

e$ am 27. 3(»tH frel #aat t>otff ogen, ben ^afytfjof tte^men nnb Be* 8

fefjen. Dabnta) war bte mtllfattfa)e £etfnng mif bet $tnfd)ltefjnng

3Rtma)ind um jwel Sage fttt^et fettlg gerootben, ba fte nta)< bett

Umweg tfoet ^ttt>lbotf~~2&affetI>ntg jtt netymen &tand)fe. 2*et bte*

fern 23otffofi ftel bet £enlnanf 3$tebemann, bet htt jnm 14. Sfytll
bent &ampffcttttbe bet Settle ange^tt IjaHe.

tttet bte (glnnalpne »on 3Mna)en fet (tit; folgenbed &etta)fef:

Ditto) ben 3tatffof$ Bet #aat wat bte @lnfa)liefjnng fajon am


30. Sfyttl fcenbef. Det 1. 2Ral mat 9tnljefag; wenn bte SRofe Sltmee

nlajf faplfnlletfe, follfe bet SJngttff am 2. 2ttal etf olgen. ©d wax je*

boa) atte ^afjtfajelnlldjfelf twJjanben, t>a% bte 9Wifeljettfa)aff fta)

etgefcen wfitbe.

Det $ttotb an ben 3tynle*£enfen netfjlnbetfe bte ttfcetga&e nnb »et*


anlagfe, t>a% fta) bte elngelnen Stnnpd oljne &ommanbo fa)on am
1. $tal In 33en>egnng feljfen nnb In bet <5fabf fel&ff bte Otganffa*

fionen jnm Slngttff tt&etgtngen.

2lm 2.3Ral ffetgetfe fta) bet ©ttagenfampf, n&etaU fenetfen


Daa)fa)nf$en f t>lele fttanen nafjmen an ton #amj>fen fell, bte ©t&lffe*

tnng bet Stnnpen ffleg mlf torn gelelffefen SSMbetffanbe. & gelang

130
jefcort) non) an biefem Sage ton gtofjten Setl bet fteaJetnngSge&an&e

in ^ltina>n jn frefetjen.

%n ©onna&enfc, torn 3. ^Hat 1919 n»ntte tro 23atnu>f Stnertel non)


etfciffert gefampff? am ©onnfag, tern 4. Sttat flanfe &e* $ampf
afc, bod) faroen immet noa) fl&etfatte t>or. £)te gan^e 3eif 6td %um

Obetltutnant flurj, pom S ampf bunt) oer 3"bulc

10. Sttat wat fefjr nntrnffo, faff je&e ?taa)l etfofofen Slngtiffe anf
PafrontUen uni) (gingelpoffen; anf General t>on <&pp voutto von cincm
©adjfajitfjen gef#offen; glncflirfje* 29eife ging tot @tt)nfi feljl.

Urn ben Sttorfr an ben 3(>nle*£enfen jn tadfjen, tidjfefe ©efcotten*

fcotff foforf We 2lart>ricij<ena6fe«nng nnfet #ran$ ein. WU $aupU


ftfjnfoige famen fcie toei 3nfren ^elrofr, £et>ien nn& £evfne'?Hffe!t
in ^rage.

131
%$ efrob, M wmto fralb etmiffeU, wat mif ttnferfftifjnng M Poll*

3ei*#tafibenfen SJtaitgnnffje* am 29.2ljmf gefloljen; er wuutJe am


16. $iai t>on einem Slgenfen bet 2taa>irt)fena&feifang tied ^teffot^d

O&erlanb I m 2Ja>nfal mil jwe j 23egleifern feffgeffettf , wit be* 2anM*


polijei feffgenommen ittib 00m <3fanbgetidjf ^Idtt^ctt git 15 Safjten
3na)fijand Mtntfeilf . 2tm 20. ©epfemfcet 1919, an torn Sag*, an tarn
bie fte&en t>on fljm wtfu^tten Sltfaifer In (Sfabefljeim % »ewitf fed

£efcen liegen, nmtbe Sfrefrob t>on det 9$egie*nng Hoffmann Im 25agett


1. &(affe nart) Berlin ge&tadjf unb an t>U ftafetegieunng SKnftonb

andgelieferf. $)ie Sfcgietnng <£fce*f*<5rt)eibemann l>affe ifjn ange*

fotbetf nnb Hoffmann gefjotdjfe.

2wUn tonnU HUv bit (Stense enffommen. ©t n>nvOe fpafet In


2$fen t>et$afre( r a&er nia>f andgeliefetf. £etnen iff ^enle Otganifafw
In <Son>jef*9Utfifonb.

$>er btiffe, £et>ine*2tiffen, nwrbe *om 3taa)ti«)fenbienff bet 3en*


frale feffgenommen. fttau$ Ijaffe in (gtfafjwng gefraa)f, bag bet ttni*
verfifafdptofeffor ©als and #eibett>e*g £e*ine an ben Sfrajifeffen

3imme* empfofjlen fjaffe. 3imme* Ijaffe ifjn gn bent &nnffmalee

<5ajmiff, ©ajnetfen&ntgetffrafie 20, ge&raajf nnb biefet war fcemiifif,

£et>ine an&ete 3Utdn>eidpapiete jn t>erfa)affen. &tand fcewog bad

Poliseiptaftbinm, bent (Sdjmiff t»fe 3lndtt>*idpapiere andgnfolgen nnb


lie§ bnud> Off ben 3immer wrfofgen. SPalftenb fin) Off an bie ©mtt
3immetd fiangfe, famen Ijinfe* Off fjet in einem eeanmetfen
Sfofo 2$i(jgaU nnb <3rfjobef, bie bann 8tau$ fcenaajtiajfigfen, woljin

igrtjmiff gegangen fei.

Wafyttnb biefet 3eif fjaffe fta) flrand mif Sfbjnfanf Stopfer 00m
5*eif otpd O&erlanb in SSetfcinbnng gefefjf ; biefer fjaffe ahct t>U &UU
(nng wn £enfen afcgelefjnf. £>aranf wanbfe fid) £enfnanf &tand an

132
General t>on (Spp, S>er foforl 2$efeljl gut <5feUnng twn £enfen ga&.
Urn 2BI«ernart)f war bet #anfer&lotf nmfeellf. ©rff tia$ trielem £att*

(en nmrbe bad ^a«d geoffnef? ©rfjmlff (e»gtie(e r bag fltf) anger t^m
nott) anbere J&rfonen Im $anfe fcefanben utib aid RtauS fljn gnabe*
gtt watt) Serine fraaje, antoorfefe er f>of>nlf<*M „$>a$ miiffen <Sle
fceffer triffen aB ta>". 3m SlfeWer nmrbe bet a&gefajnlffene 33dnrf nnb
bad $anpf$aar bed ©efnajfen gefnnben, £e»tne fefcff nmrbe »om
Daa> tyewnfergefjoft.

3m #aufe nmrbe bnra) Off eln groged SParenlager twn nenen


©ajnfjen, Stolen nnb anbern £)ln$en aefnnben, ble *on £>let>ff#l)len

nnb 23efa)(agttafymett Ijmnljrfen.

$)ad ©fanbgerlcljf wwrfellfe £etritte gum Sobe. ©ad Urfell nmrbe

#nrj ttaa) bem <£inmarfa; tf&ergafc SRajor non 23eflj M greifornd

O&erfanb an Sttajor Petri. $>lefer it&ernaljm bfe flfeerfnfjrnng bed

$or»d In ble 9tela)dn>eljr. 3nfo(ge elner Unferrebnng, ble <5e&offen*

borff mlf ©eneral differ von &pp Ijaffe, t>erf»raa> ber ©eneral, bag

ber 2tame bed Srelfornd In bem erffen Stofalllon ber Sfanetlfajen

©tfjntjen&rlgabe weiferle&en fottfe. <&*& &otj>d W fla) foafer Im


9tal)tfampf nnb bann In ©djleflen nnf er 28ajor #orabam (elm <Sfnrm
anf ^n Sfnnafcrg andgegeldjnef. $nrs t>or ber Slnflofnng ga& ble

©fabf 3Mna>n t^m JJreiforpd elne (Eljremwrffellnng Im ©arfner*


deafer: „$)le giebermand".

£)le 3enfra(e lO&erfanb war fa>n frtfljer anfgeloff worben, efje fte

after t>erfa)n>anb, gelang ber 3laajriajfenaftel(nng noa) eln S^ns* &n*»


nanf &rand (onnfe m^ 3nndfcwtf mlf ©enefjmlgnng ber Ifallenlfajen
2*eprben ben fcertfajflgfen Berliner rofen <5ribafenraf 23nblffa) fjer*

andljofen nnb Ifjn t^nx &orpd £iifftrif| In Berlin fifrerge&en.

133
ttm aUt bem Sranerfplel nonj tad ©afnrfjnel f olgen jn laffen, fel

Berta)fef, t>a% fro $afewenf>ofe M grelforpd O&erlanb, ^fbfitfattf

$npfer ben „2Rtintt)ener 23eo&a«)fer" feterll^ff wtfcrannfe nnb t>er*

anlagfe, tag ©efcoffenborff »oro O&erforomanblerenben nwgen felner

anftfemtflfojen Safen geritffelf nmrbe. ©ad iSdjrel&en ftnjrfe and,

bag (Sefcoffenborff bnrdj 33er&ret fang bed anflferolflfa>n Beo&aajfetd

fm Jretforpd fin) gegen ben ofcerffen ©wnbfafj: <5olbafen von ber


Podltf f ernjnfjalfen, wrgangen fjafce. 23el ben grogen S&rbtenffen, ble

©e&offenborff ftcty fat bet Sfafffellnng ber Organlfaflonen erwor&en


Ijafce, ntiigfe erwarfef werben, 1)a% er f etne anfifemiftfa)e Propaganba
me^r fcefrefte.

33on ben SMtfar&etfern ber 3enfrale fet nriebergegeften, wad it&er

fljt fernered £efcen fcetannf nmrbe:

Ofcerlenfnanf $nrs ffnblerfe pijtloloaje, roaajfe felnen $)oftor unb

nmrbe Stirrer *» &** ©.©.


£enfnanf $rand ajna. naaj ber Slnflofnna. ind Balftfnm, aetdjnefe

fin) borf and, geljorfe bann ber Berliner Police! an nnb nmrbe anf
SSeranlaffnng M Pollaetnraftbenfen Pofjner mfy $tthtfl)en fcernfen,

am etne Swnne gnr Befonberen 93ern>enbnng gn grltnben. (£r Iff Ijenfe

$anpfmann ber ©rihten £anbedpolt3et.

£enfnanf &arl ©ajnw&e Iff ber fcetannfe 2Jfrlfaflleger.

£enfnanf Parcnd Iff afcenfenernb bnrtfjd £e&en gegogen; fein $httt)

<3$iga><5a)tajf gengf t>on fetnen Safen.

$arl 3$lf$<$aU faro Bet etnem 2lnfonnglucf roentge 3aljre fpafer


nmd £e(en«

3ol>antt Oft nmrbe 1919 33erla$d(etfer Iro „2Mna)ener 33eo&*


adjfer, 23erlag Srang ®tye* Staajf.", nnb Iff Ijenfe Btfdjerretrifor.

<3n)obel 5af etne SStoforrabfa&rlf In (Srlangen.

134
X.

©te Opfn%tit t>tv Settle - 5Hor& an t>m 3fyuU*£tuUn

2$ie fcetetfd gefaoj, at&etfefen bte SSetftefet <Se^o((ettborffd in ^ev

SHatffollfftafie waljtenb fetnet SNwefenfpif etfttg wetfet* <5te t>et*

Ifegen fi$ abet gtt feljt anf bad ©littf, tad fatten fcegletfef ijatte. <£d

feljlfe flatten ana) bad 3n*bte^tefrt)e*f)mn<jen r wemt ed batanf an* 8

lam. ©d ftnb in bet 3etf »om 18. Sfyttl 1919 Md gut Slnftefrnng

bet Settle bnta) bte tewlnftonate Poltget wetf ti&et 500 gtetfaljtf*

fajetne andgegefen wotben; bte SJ&tetfenben nmtben in eine £iffe ein*

geftagen, die im gtogen <5aale anflag.


2fot 26. Slpttl 1919 nacfjtntffagd griff bte Poltget %u nnb fanbfe etn

Kommmtbo tyxUiUxmfy unb etntge 3Raftofen, nm bte Settle ©efeU*

f«}aft t>a& Ijeigf, bad in tfjten !ftanmen (>eftnbltd)e SPetfcefcnto anfgn*

ije&en. Wan fanb botf nnt bte ©eftefattn ®tafm 3#effotp t>ot, bte

man wttjotfe, nan) bet Pottget mifnafjm nnt> botf enfltefj. 2&al)tenb

M 53et^otd etfajtenen mefjtete £enfe, bte wtnotnmen nmtben nnb

wtebet gefjen fonnlen.

Da war gnetff ©tteljl, bet mit $f nnb $>teftta) ©tfatf wta&rebef


tjaffe, fta> in bet Slptle gn fteffen, nm naaj ©fabeUjetm jn fasten.

€*tteljl nmtbe gtvei <5fnnben feffgefjatten; t>a man fetnen Xiamen


nia>f in bet anf Itegenben £fffe, fenet £tfte bet Slfcgetetffen f anb r nmtbe
et mtebet enflaffen.

(gtiatt nnb $f waten im 2fofo angefommen unt> fatten getmtfetf,

135
baft efwad norgegangen war, ttabuttf) ronnfen fie entfommen. SK*te

feljr &f Me $efaljr nnferfdjafjfe, gefjf t>atan$ !jert>or, bag er am fel&en

Sage etn anbered 23ttro git eroffnen t>erfnd)fe; er glanftfe, wetter

ar&etfen gtt fonnen. #affe er ntd)f wrgeffen, bte SMtfarfoffer tro

Q$nro forfjnfdjaffen, fo ware ntd)f$ naffierf.

©er SSKrffdjaffer ber ®efeUfd)aff, SPefcer nnb feme $ran, nmrben


(elm ©tnfriff ttt ben $andflnr t>om porfter (Sell gewarnf nnb btefe
fomtfen nnebewm anbere SHifglieber nmrnen, fo bte 2ltd)fe ©annefjld,

bte mif etnem ftntffatf glng&laffer (f . ©tlberfetl @.209) erfdtfen.

<5tc ga& an, bag fie fid) ttt ber Steppe geirrf Ija&e, fie n>ofle nad)

bet 2&af$erei. ©nrd> ©anneal nmrben nod) roetfere SBtfglteber ge*

toarnf. (Bin Off tgletr ber mtf Off an ber


r 2(ttdaafe ber gretfaTjrffd>tne

arfcetfefe, nmrbe e&enfa\U enflaffen, aU er fagf e, baft er nnr gel ommen

fet, tttn bm ^ebaffettr M 33eo&ad)ferS ettte rnnfet gtt fatten, wetl u)ro

btefer bad <5d)roter&laff Immer nod) gnfenbe. ©er SBafrofe oebanerfe,

baft man ben #erl ntd>f ernrifdjf Ijabe nnb Ueg ben Officer ge^en.
3in3 allem, fcefonberd and ber (gnffaffnng ber ©rafm anf ber #o*
ligettoadje gefjf fjernor, baft man nnt bU Sfnffje&nng bed SK*er&e&nro#

fcea&ftdjftgfe nnb fid) bamtf gnfrteben gab* 2tt>er nnn famen jwet Urn*
ffanbe tyn%n f bU anbere $retfe in 33en>egnng fegfen.

2Ban Ijaffe bte Mbm SHiltfatfoffer, bU anftfemtftfd>n pialafe

nnb glng&laffer mif nad) ber Poltgetbtreffton genommen nnb borf

fjaffe fie Sfrelrob, ber ^eanffragfe ber wffifd)en ©owjefd etngefe^en.

©r fjaffe nnnme^r bk Onelle ber t§n fcennrnfjigenben anftferotftfdjen

Propaganba enfbetff. ttnb wie ber Senfel fetn ©ptel ntifd>f : ant fel&en

Sage ging bte andgeffrenfe <5aaf anf. ©er banertfrfre Slr&effer fjaffe

genng non ber Snbennrirffdjaff; im ^afefongreg nannfen bte $afe


£etrien tintn „t>erflnd)fen Snbenfengel", fie (egeid)nefen t^n „3nt>en*

136
jnngen" aU SUtMUmtftifyttt unt> jwangen ffjn fein Slmf ntebeegu*
legen. 2lnd) £et>ine*2tiffen tmtgfe ab&anftn. ^ibe 3nben fraf^n and
bent 33ol(3ngdraf mtd, nniren bamtl a&er noa) ttf$f mad)flo3. 3m
&eiegdminifferinm fag *U fl>t infimffer Jrennb be* &ommanbenr
<ggefl>ofe* nnb biefem war bieeft ©eibel «nf^tfl«U< f &ommanbent tm
£nitpolbg»mnafinm, wo efwa 800 9?ofgarbiffen wrfammelf waten.
2113 £etrien unS> £eoine*2tiffen btiv^ 2l*elrob oon bee anfifemififdjen
Pvo^agan^a bet Stynle, ber fie t»te ©ajnlb t^ted ^llgetfolged gn*
fptatfjen, erfnljten, war il>r Plan gefagt: bte 3l)nle*£ettte mnglen
ffer&en. $)a fie a&e* am 26, Slpril bfe £age &e*eif$ genan Beutfetlen

fonnlen, mngfe bet; Sob bet £l>nle*£enfe fatten itt ifytet SWaajf*

pfyfyofe ttott) grogfmoglidjeS 9ienommee fctingen. (£3 lag Me ©efaljr

nalje, bag bte ftaferegtewng ttnb Me Stole Sitmee faptinlterfe. @ef$al>


bad, bann war ttatftrlfa) ftlr fie nidjfS getoomten. @d mngfe gum
$ampfe fommen, ed mngle 2$lnf fliegen; toenn bte fetnblirtjen 33r«ber

ma>l jnfammenfommen fonnfen, fceffanben fit* fie nod> 3Hoglidjfeifen*

©(elite fta> bte SRole Sttmee nirfjf gttm $ampfe, fo mngle matt fie

gnringen, fidj gn wefeibigen; man mngle bte ©egne* fo toeti fttingen,

bag fie angtiffen* £>a$ fonnte gefajel)en, wenn tn*j t>o* bet $afa*
ftrop^e ^ntgerttnt flog, (So wurbcn bte Pollen in biefem (Sinne
veeteilt, £eoten unt> £eoine*2liffen itkrna^men ed, t>k feftgnneljmen*

hen $f>nle*£enle gn fia>*n nnb t>U 2l*fcette* %m £nilpolbgnmnafinm


bte gnm 2Jto*be feflimmt n>a*en, %am 2Ho*be gn fcingen; 2t*el*ob

follte bte $efannlmaa}nng bee oolljogenen Sal beangen fcei t>m


Stupptn weanlaffen. $>e* Plan gelang. 2Hel>*e* tmtebe feanffragt,

naa> ben anfgefnnbenen £tften bte 23e*ljafitongd&efel>le an$gnfe*ftgen

nnb bee <5tabtfommanbanf folgte biefem 23efeljl, bee bnro) <2&U


fjofee eeteilt tontbe.

137
©efbel ttmebe mit fefttee ^Jletile lodgelaffett ttttb nut t^em Urn*
ffottbe, bag bfe mefffett $fptle*£ettte gettwttttf, ffa> IjaUett ffdjeett fott*

ttett, iff ed ^ttfrfjeeffcett, dag mte ffe&ett gefafjf tmtrbett; bad war eftt

©ItitfdfaU, betttt femed bee met)* aid jweffjttnbert Elffglfebee iff tttt*

geftttfjf geWfe&ett. 3tt jebee 3$ofjttttttg ffttb bfe #afa>er gewefett.

9$ea)f$atttt>aft £>aljtt ettfgfttg mte bttett) bfe Umftdjf feftted #att$tmrte$

bet 33eeljafrottg. ftfematttt, ©att&afj, $rfefjl, fttrj alle, bfe matt itt

ben £fftett fattb r fttajfe matt.

Niemann fjaffe bfe @eafttt efttfge Sage t>or bee 33ettyaftottg ge*

waettf: „<5a>>effer, e$ geljf fjfer jefjf Ijodjpoltttftf) jit, bad fff ttfdjfS

ffte eftte gratt, trie fallen ttttfeee £opfe fjftt, after Wefbett <Sfe weg."

<5fe gab ffjm &tte 2Utm>orf: „3«) &f« eftte bettffa>e Jratt, fa) werbe
meftte j3f(fa)f rott." 2lm Sage t>or bee 33erl>afrottg, am 25. Slprfl,

fjaffe 23tfa)olb jtt ffje gefj>eort)ett: „©rt)tt>effer #efla, Jjfer fff, feff

©efcotfettborff fort fft bf<f e £ttff . . . Swt fceffett fft ed, wetttt <5fe mot*
gett ttfrt>f meljr fommett, fa) featte bee <Bad)e ttfa)<; fa) gelje ttaa) efttem

bee attmarftfjfeeettbett fteeftoepd a&." ©rafttt 29effarp !>a< bfed ®rietjl

gefagf ttttb bfefee fja( ffjr efcettfattd gerafett, weg jtt fclef&ett, tvetttt ffe

StoiJjf fja&e; ee fel&er mifffe am ttaajffett SBoegett ttatt) bee 2Rarffoll*

ffrage, ee wolle ffe ettffajttlbfgett. %Ut attd £flf«)fgefttJ>l war bfe

€$r#fftt bott) att ftyre Slr&eif gegattgett* 2lart) ffjrer ^weffett ©tttfaffttttg

war ffe ftt tfjre 2&of>ttttttg gefommett, urn etoad SDaftfje gtt Ijolett; beim
S3ereffett bed 2U>ettb&rofe$ tottrbe fie jttm brfffett SBale wrtyaffef ttttb

ttad) bee <5fabtfommattbattftte ge&radjt #ferljer Ijatte matt tttttt gerabe

bfe SBftglfeber bee Settle, bfe am fajulblofeffett ttttb bfe bafjer ttfa>f ge*

warttf woebett warett, gefajleppt. ©$ warett bfed: Staffer Slatt^attd

uttb bailee ©effe f


bfe matt ftt bee SSJofmtttta, ^au^attd feffgettommett

^affe r 2*aeott <5efblf^ r bee attd tnm 2(feliee ge^off worbett mat, ttttb

138
ftauptmann Uffrt); etaw$ fpafet fctadjfe man nort) ^(nfott ©anmen*
lattg an.

SPaljtenb ttffaj, bet fetn SRtfglteb, font»etn noa> ©aft bet Settle wat,

naa) bem 33etljot enflaffen nmtbe, nmtben Me antetn nart) bem Poltjet*
ptaftbfnm gefctaajf. SJfcet bad 2£frt)ftgffe: 23et biefem t>on (Egelfjofet

bntajgefitfjtfen 93etf>ot mat £e*ten anwefenb, fewer £emen, bet am


SKotgen an# bem 33ollgugdtaf au$fcfjetben muftfe.
3n btefet 3laa>f »om 26. jam 27. %pti\ fcegann bet fenfltftfje JJlan

gut (gtmotbnng bet $fptle*£enfe gtetffcate gotmen anjnnefjmen. (£3

nwt etn fenfltfajet Plan, bettn et gmg batauf fjmau3, bttta) biefe

(gtmotbung bte 3Raa)t nriebet ?« genrinnen, ftrt) gn IjaUen, foffe e$,

toad e$ wolle. Unb (ottnfe bte 3Ratf)( ntdjf geljalfen wetben, batttt wat
2$fof gefloffen. $>te Safet waten fa £>enffa)e, bte fljte 33ttibet motbe*

(en. Unb £et>fen ttmftfe, one man bte 3)euffa)en jn fceljanbeln Jjabe;

Im SRotbptogeg fjaf e$ fa ©tfjttffljofet gefagf, rote fcegefffetf et „t>on

£et>ten fetnen 9*eben" gewefen nwt. 2lott) gtngen £et>fen$ 2£otfe *on

SRnnb gn Sftnnb nnb nmtben geglaubf: „5(«g' nm 2foge, 3afjn urn

3afot, 23tnff gegen 23tnft, <&$u% urn <&%n% ©fid) nm ©tidf."

^gefljofet wtfagfe fene$ JJlafaf, toa& bte gefangenen 3tynle*£enfe


aB Pltfnbetet fjtnffeUfe. £>iefe$ wtajftge @(teb in bet &ette lauUU
3)ie reaftionaren ^)iebc unb pftmberer in £aft!
^m ©am^tag, bem 26. ^fpril 1919 nadjmitta<j3 ttmvben in bem
//
fyodjsornetjmen $otet „^3ier 3a^re^etten eine gemeingefaljrlidje
23anbe ^erbredjem unt) S^erbredjerinnen burdj bie Ovgane ber
t>on

SRateregienmcj abgefafet unb in $afc genommen. £3 roaren burdjtt>eg3


^amen" unb #erren ber fogenannten guten ©efeUfcfyaft. Qrin Obev*
leutnant unb eine ©rafin t»ar audj babei.
"Diefe £eute ^aben mititarif^e (Stempet na<^gema(^t unb gefatfd)t
unb &u 'Diebfta^len unb ptunberungen gro^ten ©tile3 benu^t, inbem
fie ^3efc^tagna^mungen burdjftfljvten.

139
<5ie Ijaben tiefige Sttengen t>on SDaren alter Sfrt befdjlacmaljmt

unb auf bem £ant)e bet t)en Pattern rauberifdj 33iel) requiriert.

£>iefe 33erbredjer ftnt) (Srareaftionare, ^tgenten unt) 3utreiber fur


bie tpeigen ©arben, <pet$er gegen bte ^aterepublif, bie bem ©djieber*
unwefen rutffid)tgto3 gu £tihe gefyt unt) ben ©djiebern unt) &rieg>=
getPtnntem begtjatb auf3 23tut t>erl)afet ift.

Ttaturttdj fyaben fie bie SRaterepublif aU ^nftifter unt) 33eruber


biefer }3tunberungen au^gefdjrieen unt) bamit @(aubm gefunben, toeil

ja bie Qluggepftmberten nidjt toiffen fonnten, baft fie t>on ben 33er*
brecfyern mit £)itfe gefalfdjter <5tempel t>ergen?altigt tourben.

£>er SRame (Sgelljofer uutrbe burdj gatfcfyung feine3 Saffimileg


mifebrau^t, bie u?oljt beredjnete 3lbfidjt war, ficfy falfdje ^u&oeife 3U
tjerfcfyaffen, urn im stamen @rgelljofer3 unb ber Sftegierung *33erbredjen
gu begeljen unb baburdj &ugteid) fidj fetbft gu bereid)ern unb t)U Jiate*
regierung t>erad)tlidj unt) ©ertjafet &u madjen.
£)a3 gaffimite, ber ©tempel mit bem Tlamen £getf)ofer ift un*
guttig. (Mttig attein ift bie eigenljanbige mit Sinte gefd^riebene Un=
terfc^rift. 'Damit ift ber serbredjerifdje unb Ijodjoerraterifdje J3(an
burcf)freu3t unb abgetoefjrt.

SHundjen, bm 27. ^pril 1919 X ggeltjofer.

<£$ Itfefi nun nod> bie gcf angenen Styuleleufe an ben Ore gu fringen,
n>o fie fftt bie Corbet erreidjbar nxtten, In 1>a& £uifpolbgnmnafium.

$)a$ war ber eingige Orf, n>o bie geplanfe Sat auSgeftiljrt werben
fonnfe; <5elbe(, ber borf bad $ommanbo fiifjrfe, IjoUe bie ©efangenen
Im Pollgelprafiblnm a& nnb t>er&ra<Jjfe fie mtf) item ©nmnafium. Der
Srandporf erfolgfe gn gufi. S>anmenlang tferfndjfe gn fliefjen, nmrbe
aber eingeljolf unt> bfofig gefdjlagen.

$)ie &$uleleufe nmrben mil anbern borf gefangen ge^alfenen £eu*

(en nattjtf in einen better gefperrf, am Sage mufifen fie #arfoffeln

fajaten. $)ie ©raftn 2$*effarp nmrbe gejnmngen, igfaben gn reinigen


unb mngte in einem 23erfa;(age ber ^a^tftube fa)(afen.

140
2(m 28, Stytil 1919 gog fiaj bet 9ting urn SMndfjen enget nnb enget ,

am 29. wax fteteifd <5fatnfcetg naa) fntgem #ampfc genommen n>ot*

ben, $tftffenfe(b&tntf wat In ben #anben bet SRegietnngdftnwen, ed

war 3ei( an bie Sfodfiiljtnng bet Sat gu geljen,

%e(tob flo§ <*« biefem Sage mft #ilfe bed JMigeiptaftbenfen


Sttaitgnntfjet, a&et am Sftenb t>ot§et fattb Im £nif»albgnmnafinm

nod) eine 3nfammenfnnff bet btei 3nben ffaff, bet erne nadjfltdje

Opfetfajan fotgfe. Wan ffieg ttt ben Pellet tyinafc nnb Befal> fia> botf

Gel ^etjenllo)! bie Sljnlelenfe.

3« ifjnen mat noa> Ptfnj Sfjntn nnt> &ati# gef ommen, ton (geibel
Im JJatfljofel feffgenommen fjaffe.

3fm 29. Sfytil n»at (el einem <£tfnnbignngdtitt bet 2$aton Senajetf

»om !Regend&ntget ^teffotpd gefangen genommen wotben nnb tfa

feln 2tame in ton £iffen bet Sfptle ©efettfdjaff ffanb, nmtbe et von
bet <5fabtfommanbanfnt nan) bem £nifpolbgnmnaftnm gefctaajf. SHan
Ijieft botf nnn fie&en Etifgliebet bet Sfjnle feff.

©d gait nortj bie 23efKe jn n>erfen nnb bagn fcemttjfe man bie 3»ei

SKMggatbiffen, bie fceiben #nfaten, bie an bet gtonf gefangen ge*

nommen nmten; bet JJo&el nmtbe babuta) anfgefpegf, ba% man bie

foUffen SRatcfjen w&teitefe. <5eibel etntefjfe bnta) 3>tof>nngen non


ton toiton #nfaten SJndfagen, bie et foforf in £)tn<¥ sab nnb an*

fajfogen (leg.

<5o n>at bad 33et&tea>n wtfcteifef, fa nmtbe ed andgeftifjtf. 51m

SKotgen bed 30. Sfytil 1919 notmiffagd 10


r
UJ>t nmtben bie Beiben

$nfaten an bie Want) geffettf.

<£d mogen nnn bie toiton poli&ilxfyn 2$efannrotatf)nngen, bet

offlglofe 33etirt)f bet Sigenfnt Hoffmann, eln 23etia)f and „©in 3a$t

fcanetifajet 9Set>olnfion im 23ilbe" CPJjoto&etidjf Hoffmann) nnb bie

141
Slttffogete&e M ttfttn <8taat&mt»altt& Hoffmann folgett, t>U im
SRotbptogeg geljalfen ttmr&e.

^efanntmadjung 1.

"Die beftialifcfye Qat t>ertierter 'SHenfdjen ((Erfdjieftung t?on ©etfetn


im £uitpolt>gmnnafmm) mufe rafcfyeft i^re t>ert>tente (StUme ftn&en,
t)a^ PoligeiprafiMum eracfytet e£ al$ feine Ijeitigfte TPftidjt, atte 23e*
teiligten ifyrer t>ert)ienten (Strafe ausufufyren. Urn t)en Satbeftant) ein=
tt>ant)frei feftsuftellen, u>ert>en atte Perfonen bet ^Inbrotjung t>er

(Strafe aufgeforfcert, atoecftienlicfye ^ngaben gu macben. 3n3befon*


t>ere fotten atte (Softaten namenttid) gemad)t toerfcen, Me unter itjrem
&ommant>anten im £uitpolt>gpmnafium get>ient fyaben, t)amit etn em*
^eitUc^e^ 23ilt) uber btefe Unmenfdjen gefcfyaffen urirt). (5d)riftftdje

ot)er muntrtidje ^uigfagen tt>ert)en tacjtic^ im ^otigeigebaufce Qrttftrafee

entgegengenommen. 3immer 365.


^unc^en, Den 3. <2ftai 1919 £>er "poliaeiprafitient
"SottnfjatS.

33efanntmadjung 2.

1)ie Ttamen tier im £uitpott>gpmnafium erfcfyoffenen ©eifetn fint)

bi£ auf jtpei ^nge^orige t>er ©ar&efdjutjentJitrifion feftgeftettt. (£8

fint) t)ie3:

Matter Ttautjau^ au3 3Mnd)en.


23aron &arl ©on Seudjert au3 9Segen3burg.
SPifljelm son (Seit)tit$ au3 ^undjen.
Matter ^eife au# 3Mndjen.
©rafm §eila t>on "SDeftarp au$ ^lunc^en.
Pring ©uftat> ^laria v. Qfyuvn unt) £ari£ au$ "SMndjen.
Qlnton £>aumentang au3 ^undjen.
TProfeffor Merger au3 ^unc^en.
£)ie Offenttidjfeit erfjatt fofort tmrdj t)ie amtttdje ^orrefpcmfcen^
Hoffmann genaueften 23erid)t uber t)ie ^orfctaten. (EintDant)frei ift

feftgefteUt, t)a$ bit ungtutflidjen ©eifetn otme jet)e t>orau3gegangene


^ernetjmung erfd)offen tsort>en fint). £)ie beit)en (Sotoaten nmr&en

142
»ormittag3 um 10 Uljr, £)ie ubrigen ©eifeln nadmuttagg jtoifdjen 4
unb 5 Uljr im §ofe beg £uitpolbgpmnafium3 Ijingeridjtet. 3IUe Q3er*
urteilten, au<fy bte ®rafm SDeftarp, benafymen fidj bi3 gum letjten

^ugenblitfe tapfer unb tpurbesoll €He rourben hi& auf Matron t>on
Seudjert, ber bem £obe in auf tester £)altung entgegenfatj, t>on tjinter*
rucfjg Ijingemaljt. £>te grauenljaften &opfoerlet$ungen bet brei Dpfern
ftnt) burcfy ©etx>e^rfc^uffe au# nadfjfter ¥l<tf)e entftanben, (£ine 33er*

ftummeUmg ber #ingeridjteten fjat nicfyt ftattgefunben. (£inaelne 23e*


raubungen muffen erft in ber Ttadjt erf otgt fein. "Den ^3ef etjl $ur $in*
ridjtung gab &ommanbant grit} ©ei^et au3 £ljemnit$ unb fein
tier

(Stetfoertreter OTillf £auf3 mann au$ ^una^en. &


ift nicf)t f eftgeftettt,

ob t)ie Uibm auf 23ef eljl beg Oberf ommanbog Ijanbelten. 28itti ipaufc
mann Ijat fief) geftern in bem ^tugenblitfe aU er feftgenommen toer*
fc>en follte, in feiner ^Do^nung felbft gericfytet. %\U ubrigen 33eteittgten

tserben aufg fdjarffte t>erfotgt nnt) e£ tpirt) mit alien ^littetn ge*
arbeitet, um bie Odmlbigen feftguljalten unb aur Qfburteilung 3U
bringen.
^una^en, ten 4. Sttai 1919 Poliaeiprafibium

$)fe Xiamen fret mil ton $lptfe« £ettfett gemottefen SRatmet (rob:
s

^ufarettgefmfer ^vt^ Srottewbrugget <md 23telefel&, ttftfidtafet.

#ttfa* Waller #itt&otf <m$ SPeifattfel* a. 5, <&aaU. Jftofeffor

Merger <m$ SRimffptt, 3ui)e.

^mtUcfye £)arfteUung ber &orrefponben;$ Hoffmann.


3n ben Slbenbftunben beg 30. SIpril t>erbreitete fidj in ^Mndjen
uue ein £auffeuer ba^ ©erudjt, bafe im £uitpolbgpmnafium ©eifem
erfefyoffen roorben finb nnO t)a% biefe tjerftummelt u>aren. £)ie TRotigei*
bireftion, t)u ju biefer 3eit nacfc "tfbgug beg fommuniftifdjen PoUgei*
prafibenten ^airgunttjer bura^ einige beljergte 23eamte ber SJttfttars
potigei befetjt toorben roar, nafym fofort unter £eitung be^ IpoUjef*
prafibenten ^oUn^at^ ^(arung be^ Zathtftanbe^ auf
att erfteS bte
liber btc (Jrf^iefeung ber je^n ©eifeln. ^Im 1. ^Hai fru^ tourben bie

143
£eicfyen in t)a$ gericfyttidj=mebi3inifdje 3nftitut gebradjt unb e3 txmrben
eingetjenbe <£r^ebungen jur geftfteltung ber £eicfyen eingeteitet. £>ie
(Bdjitterftrage lag t>oltfommen unter bem geuer ber ©partaftften, bie
bort ivoei fdjtoere ^afdjinengetoetjre unb tin ©efdjtttj aufgefaljren
fatten unO t$ xoav ten 33eamten nicfyt moglia^ in t)a^ geridjtliaVmebt's

3inifd)e 3nftitut &u fommen. £)er ^erfudj umrbe meljrmate in


ber Ttadjt totet>er^ott unb man t>erfudjte, mit ten bamafcg ^ut* 33er*
fugung ftefjenben fdjtoadjen £raften t)ie 3ufatjrtftrafte $ur (Emitter*
ftrafte ju nefymen. £>a feine ^erftarfttng t>on au$voavt$ tarn, tonntt
man nodj nid)t twrftoften. 3n ben 'SHorgenftunben tmtrbe bann Die
©djifterftrafte fret. <5ofort begannen t)ie ^gnofeierungen. littler*
toeite voutte tev Satbeftanb burdj feljr saljlreidje 3eugen protofot*
tariff feftgeftettt. ¥la<fy ubereinftimmenben SluSfagen fpielte fidj J)ie

Q^rfdjteftung ber ©eifeln folgenbermafeen ah:

1)ie ®eifeln txmrben ttber ??ad)t im better eingefperrt unt) t$ tour*


ben am 28. ^pril nodj jwei (Solbaten ber ©arbef^utjenbitrifton em*
geliefert, beren stamen nod) nid)t feftfte^t. <5ie tourben gestagen
unb eg tourbe ifynen gefagt, bafo fie erfd)offen toerben tourben. 3nfolgc*

beffen toar bit ©timmung unter ten ©eifeln feljr gebrutft, urn fo
meljr, aU tagg juoor von tev Potiaeibireftion, i)it unter fommunifti*
fdjer £eitung ftanb, bie in ten ,,^3ter 3afjre£3eiten" oertjafteten Per*
fonen eingeUefert toorben toaren unb atoar: Matter Ttaufyau^, Matter
£>etfe, ^Ilar ^Utmitter, $ti\a oon SDeftarp, Linton 3)aumenlang.
^Mefen ©eifetn tourbe fdjon in tev potigeibireftion mitgeteilt, toetdjem

©djttffal fie entgegengingen. ©ie toaren te$fyalh in furdjtbarer ^uf*


regung. Oberfefretar ^Daumentang toeinte bitterlidj unb e£ macfyte
auf atte einen erfdjutternben (Einbrutf, toenn er ergatjlte, ba<3 er ganj
unb gar unfdjulbig unO nidjt toiffe, toarum er fyter fet, er Ijabe §rau
unt) &tnb unb toottte gem frei fein. "Daumentang toar blutuberftromt,

aU er eingeUefert n>urbe, er tooUte fiixfytm unb toar be^alb ro^ mift*


^anbett tporben. &# fc^eint fd)on bamal^ bie ^bfic^t beftanben su

^aben, bie ©eifetn ju erfa^iefeen.

^(m 30. ^prit tjormittag^ 10 Uf>r tpurben tet 3tx>ei t)on ber SRoten

©arbe eingebrad^ten (Solbaten, t>on benen ber eine, toie er erja^lte,

144
§amttient>ater unb in Berlin tpo^aft mat, toaljrenb ber stoeite em
19* bi# 20jafjriger ^ttann, let>ig u>ar, fyingericfytet. 1)er junge (5o(bat
tmtrbe furdjtbar gefcfylagen unb mif^anbelt. "Die beiben ©olbaten
umrben in ben Jpof gefuljrt, muftten ficfj an bie 2£anb ftetten, famen
in ein (Sdjut^enfeuer unb brazen jufammen. 3)ie ubrigen ©eifeln
muftten babet aufeljen. 3)amit xoav fid)er, ba% and) fie ba3 gleidje
<5dji<ffal ereilen oritrbe. 3)ie ©eifeln fdjrieben ^tbfcfyieb^briefe unb
gotten am SRadmnttage, ba% £et>ien ba fein fotte. 2£a3 er bort tat,
tpeift bi£ jety niemanb. <3>r ftommanbant grit} (Setbet gab nun feinem

©telfoertreter SSHttt ipauSmann ben 23efefjl, bie ©eifem au^ufudjen,


bie fyingeridjtet tperben follten. £au3mann (am mit einem ©djretber
in ba£ 3immev ber ©eifeln unb rief bie ein^etnen Ttamen nadj fetnem
<Ermeffen bem ©djreiber %n. 7tad)bem er fidj adjt au£gefud)t fyatte,
naljm er einen ^otftift, unterftridj bie stamen unb fcfyrieb basu: (Er*
fdjiefeen. #ierauf tpurben bie unb auf
©eifeln in ben #of gebradjt
^ttarmtauten t>erfamme(ten fid) im $ofe beg £uitpolbgpmnafium3
etroa 200 eolbaten, au# ten genftem fallen ebenfalte 150 big 200
<Solbaten fyerau& ^lufterbem ftanben im ipofe 8 big 10 ^lann, bar*
unter ©otbaten, ^Hatrofen unb ein 3it>itift mit einer &raftfaljrerteber*
Jade. £>er 3it>itift ladjte unb freute fidj ber fommenben £)inge. Dte
Opfer ftanben sufammengebrangt in einer £tfe jtoifcfyen jroet 33au*
men. 3m ipofe ftanben ber ©djreiber unb ipaugmann. <£$ voixb and)

befyauptet, baft (Seibel im 3mfang unten roar, fpater aber t?or ber
<Erefution Ijinaufging unb in feiner ^anjtei @ett> fur bie £6fjmtng
3al)tte. ^3orn in ber 2£ad)e fpielten bie ©otbaten ^unbljarmonifa.

$ierauf tpurben bie stamen aufgerufen unb ettsa adjt ^tteter vov

ber StPanb naljmen bie ^Ilorber ^uffteltung. ^orfyer mufeten bie


Dpfer alle ifyre 2£ertfad)en unb 23rieffdjaften an ben (Sotbaten ah*
geben, ber ba$ ^ommanbo fii^rte. £)a$ erfte Opfer war ber Ober*
fefretar Linton 'Daumenlang. (Er tpurbe t>on rucftx>art^ erfc^offen. ^r
betete. Qie (Sc^uffe fielen unregetma^ig unb e$ ift nic^t eroiefen, ob

ein ^ommanbo abgegeben toorben ift. Oberfefretar ^>aumen(ang


ix>urbe t>on ben Sruppen aU ptunberer bejeia^net.

2£er aU gtpeiter erfc^offen tporben ift, fonnte eintt>anbfrei nia^t

10 »et>or $HUr tarn 145


feftgeftetlt rcerben. Sluf tta&Opfer tmtrbe nodj nad)tragltdj em
©dmfe, ben ber 3milift abfeuette, abgegeben unb &tt>ar ganj in ber
Ttaty be* &opfe3, tsoburcf) Die <5d)abelbecfe jertrummetrt tout-be.
©er btitte, ber c^efutiert tPttrbe, tear Oberleutnant son Seucfcett,
ber fief) nicf)t umbreljen tx>ollte / fonbern aufred)t ftanb unb gu Den
©olbatm fagte: „3d) fe^e bem Sobe in3 %\\qz".

£eutnant 5Srau£, »om 5?<*mpfbttn& bet Stjule

^ittlevroeile tx>urbe t>er £rtn3 son 2f)urn unb Sari^, Da er fagte,

bag er nid)t bet gefudjte Sfmtn unb Saft^ fonbern em anberer fei,

nominate $ur ©eite gefu^rt, ba bie ©olbaten au^t>rudtic^ perlangten,


bag man feinen Unfdjutbigen toten folte. ©eibel, ber mtt einem SPeibe
an feinem *2Eeg bamit, bet un3 gibt e£
<E5cf>mbtifd) fafe, fagte blofe:

fetn ^ertjanbeln, enttoeber ja obev nein". ^13 nacfjfter untrbe toat?v*


fcfjeinlid) Tprofcffor Merger erfdjoffen, tx>obei permutltd) and) ^Dum=

"Dum^efcfyoffe penoenbet tpurben, ba feine obere ©eftcfyt^alfte poll*


ftanbig jertrummert txmrbe. %U fimfter tft tpaf?rfd)emlid) Salter

140
7lanr)an# and) oon ru<ftoatt3 erfdjoffen toorben. %U fed)fter tourbe
griebridj SMfyelm oon ©eibtitj ermorbet.

Qtt3 fiebente^ Opfer fam bie ©raftn SDeftarp baran. ©ie bat nodj
fcfyreiben gu biirfen. £>ie£ tourbe ifyr geftattet unb fie fcfyrieb auf bem
9&t<fen eine3 ©otbaten ettoa 10 bi3 15 'SHinuten, <5ie fagte ju t)cn
(Botbaten: „2d) bin unfdjutbig, mad)t bodj feine Seiche an# mir".
'Den 3ettel gab fie bem Ocfyreiber, natjm t)a^ ©effect in t)ie ipanbe
unb fiel getroffenoon einigen ftugetn, auf bie anbem £eid)en nieber.
"31(3 letter fam J3rin3 Stjurn nnt) Qattf an fcie Sfoilje. (Br war fetjr
unb gab nod) ben ^uftrag, toenn femanb von ben
gefafet nnt) ruljig
anbem ©eifetn entlaffen toerben fotlte, fo foUe er ba3 im Parftjotel
melben. %nd) }3rin3 Sfyurn unb Sa^
muftte t>on ^nnx^nnu^)^
fdjoffen getroffen toorben fein, t)a ber obere £eit be3 @5efid)te3 oott*
ftanbig jerftort to orb en ift.

*33on einem ^lugengeugen toirb berid)tet, t)a$ gegen 4 Utjr im 2niU


polbgpmnafium ein ptafat aufgefyangt toorben ift, auf beffen S^ucf*
feite fotgenbeg mit ^ieiftift gefefyrieben ftanb: „£rfcr;ieJ3t 22 £eute,
7
aber fudjt (Eucr) t)k geinften fyerau& geg. ^get^ofer/

£)aft t)a$ Oberfommanbo t)m 33efe1jl gegeben §at, geljt and) an$
bem 3ibfcr/ieb3briefe be3 fid) fetbft gerid)teten 'Willi ipaufemann fyer*

oor, £>te (Sefretarin be3 £gett)ofer beljauptet, baft Qrgettjofer nidjtS


baoon toiffe unb and) t)ie anbere (Sdjreiberin erflart, baft (Bgetfiofer,

aU ev oon ber (£rfd)ief3ung erfufyr, mit Sranen in ben ^ugen fagte:


„t)a# fyahe id) nid)t geiootlt." 23i3 jety ift nod) nidjt ertoiefen, toie bie
£>inge aufammenfyangen. &in$ ftefyt feft: &?\t)el, ^auftmann unb fton*
forten fefyeinen oon einer gan3 tierifd)en 3£otjljeit unb 23eftialitat im

gfyarafter gctoefen ju fein. £)ie £eic^en tourben ni«^t oerftiimmelt


nnt) and) oon t)en ©olbaten mcfjt btxanht. ^Da^rfc^eintia^ tourben
in ber 2Tad)t t)ie Opfer burc^ £eid)enfd)anber au^geplitnbert.

'©te Rnnb? uber t)U furd)tbare Qat oerbreitete fid^i mit ^3ti^e^*
fc()nette in ber <5tabt. ^Diefem Umftanbe ift e^ jujufcr^reiben, t)a$ fic^

tote tin yilann burger betoaffneten nnt) and) fteine £rupp3 in


t)ie

bie (Stabt einmarfc^ierten unb bie einjetnen ©tabtteite fru^er, at^ t&
im inititarifcfyen plane tag, befe^ten.

147
Uber ba$ @eridjt&>erfal)ren fann nodj nidjtg gefagt tx>erben, t)ie

^ngetecjenfyeit ruf)t in ben ipanben beg <5taat3ann>atte& ^Ue Sater


tperben t>erfotgt unt) jur rafdjeften ^burteilung gebrad)t.

£>ie SJoninferfnttjttna. nnfc die 23erljan&ltmg, die am 1. ©ep#


tcmber 1919 beaamt, etgafc ewe foldje (Bnmme von nriberliajer $olj*

fjeif tot Shorter, dag e3 nidjf tme&ergege&en werben fann. 2fa$ die

33tlbet ber (grmorbefen fonnen an$ biefem ©tnnbe nidjf gebradjf

werben; fie ftnb grauenemgenb. £>ie Unferfndfung ergafc a&er em


23tlb, da^ t>on fret oftgen $>atfteUttng efn>a$ afooeia)*. ©3 Iff in bent

23u«fje „©in 3al>* fcanerifdjet devolution im 23iibe" (JJljofo&eridjf

Hoffmann) entfjalfen.

£>ie gafyne rang! 3Cuf gefytg!


?tad)mittaa,g t>ter Ufyr. 3m ©eifeisimmer fifjen t>ie ^erfyafteten.
3)ie einen lefen, t>ie anbern fpieten Garten. 3>aumenlan# jammert
nadj grau un & SStnb. 'Da fommt ^paufemann mit 3tx>ei ©djreibem
unb btfttert ifynen Tlamen. „(£rft bie t>on ben ^ter 3aJ)re33eiten".
#effetmann ftettt bie ©ruppen aufammen. „(£rft bie, bann bie, bann
We/
^an atjnt, e£ gum Sobe. Ttur Profeffor
geljt 23ercjer nidjt, er cje=

fyort nicfyt gu ben Stjuteteuten, im ©egentett, er ift 3ube.


"Die anbem (Sdjitffateamoffen wotten ifyn -uirucffjatten — aber
er brangt fid) ^ingu, tpeit er glaubt, e3 geljt gum ^erljor, 'Die Poften
tveifen iljn guriicf ^u get)6rft nidjt bai>u". Qiber er geljt nidjt weg,
er brangt fid)gum Sobe. }3often fommen unb Ijolen ^)ie erfte ©ruppe
ah. ^23orau^ ?)aumenkmg mit gefatteten ipanben. Unterbeffen ift t>a#
ganje ©pmnafium rebellifdj getoorben. %\$ ber 3ug ber Sobgetoetljten
auf ben ftorribor fommt, ba fd)reit einer in bie Simmer Ijinein: „3Me
gatjne rang! ^uf ge^t^l" unb man fcfyreitet — tseldj teufUfdje ftunft
ber Sfogie —
mit ber blutroten gafjne Winter ^m armen Opfem fjer.
3m jpofe tpimmett eg von (Bolbaten. ©e^^unbert, acfytljunbert ftnb
brunten. ^Ran fucf)t na<fy (5d)u^en.

148
ipaufemann ift menfd)lidj. 3)ie £obgetoeil)ten burfen nodj tin paar
3eilen an itjre £ieben fdjreiben. 23riefe, Me fie nie erreidjten. (5djon
bringt man bie atoeite ©ruppe in ben £of. T>arunter t>te ©rafin
2Deftarp.
^eottermenfd)!" ^n bie Wanb mit ber £ur!" jubelt bit <5otba*
tegfa. „?Tur eine <5tunbe lafet mid) nod) leben/' fletjt bit ©raftn,

„mad)t bodj feine 2tid)t au$ mir." (Eine ®nabe getoafyrt man audj
ifyr, fie barf auf bem SRucfen eine3 (5d)reiber3 nod) einen 23rief
fdjreiben. £>ertoeiten fallt 3)aumenlang aU (Erfter. 23etenb getjt er

in ben Sob.
£eutnant t>on Seudjert tmb ^Tauljau^, fie feljren ben ^orbern
tapfer ba$ ©efid)t &u, folgen.

3ittevnb an alien ©liebern fdjreibt bie $raftn an ifyrem "Slbfdjieb^*

brief e. "Die 3ufdjauer toerben ungebulbig. „^)ie foil ftenograpljieren."


„<£>ie gefjort an bit Wanbl" „<£& ift ©djluft jefctl" £>a pacft fie

— ba% 3eidjen be3 ^oten &reuse3 am 3lrm — ein (Sanitate? mit


roljem ®riff tmb jerrt fie sor. Oljnmadjtig bridjt fie jufammen. Wan
lafet u)v eintge ^omente ber (Erljolung. £)ie ^larmglotfen fdjritlen,
bie ©irenen pfeifen: „3ef}t fommt ber glou ber (Erefution". %n
btn genftern erfdjeinen lafytnbt ^amen". Wan fpielt 3ie^armo*
nifa unb tanat. 3n ber ftantine ruft bie £ellnerin, biefe Pradjtfigur
au$ bem 23lutgpmnafium bit ©afte an3 genfter. Silled ift in tollfter
^lufregung.
©a bringt man bit letjte ©ruppe, barunter ben Pringen Sfyum unb
Qafig unb ben afynung^tofen Profeffor Merger, ber immer nodj
glaubt, er toerbe gum ^erljore gefitljrt. £>er ftuty, al£ er bie £eidjen
liegen fieljt. (Er toill fid) logreiften. (Ein paar Tmtjenb £anbe frallen
nadj itjm unb retften ifym, bem ©reife, btn tjalben 23art au#.

Unterbeffen ift bit ©rafin toieber &u fidj- gefommen. Ttodj einen
^lugenblitf lefynt an einem 23aum, fie toeint, bann
fie gefjt fie tnU
fdjloffen unb aufred)t an bit Wautv. ©a^uffe fradjen. (Eine ^ugel
reiftt ber airmen ba$ iperg fyerau&

3n biefem ^lugenblicf erfcr)eint txue $ilfe im le^ten foment ber


^bjutant au^ bem ^rieg^minifterium/ ber ftunftmaler (5epler. (Er

149
.

fiefyt, tote man fidj urn ben iljm befannten Profeffor Merger rauft.
yibtv efye er nod) red)t begreift, toa3 t>orgefyt, fte^t aud) fcfyon Merger
an ber SDanb. ©d)(tffe fradjen!
£>a fturjt fid) (Septer in t>en #aufen, in bem gerabe Prinj Sljurn
unb 3ari3 feine Unfdjutb beteuert: „3d) toill nodj einmal t>er§6rt
toerben, ia^ bin nidjt ber SRidjtige", Kepler reffet tljn au3 bem ipaufen
unb rennt mit iljm in3 ©pmnafium Ijtnein. £>ort trifft er ©eibel, ber

fetber an alien ©liebern bebt.


„2£ie fount tljr nur toagen? . . . 2Der l>at t»en 23efel)l gegeben? . .

3dj bin ber Qlbjutant au3 bem ftriegSminifterium!"


©eibel brullt u> an: .Mad), Safe £>u SMc^ brucfft, bet un$ fint)

t>ie £ugeln tynt bitlig."

(Sepler ^einen ^lugenbtitf langer in biefer #olle".


flieljt:

^todj einmal toirb 3l)um nnt> £ari3 &u (Setbel gefuljrt, ber mufe
£6!jnung auSjaljlen.
„3d> fyahe feine 3eit jetjt. 2Die triele finb fdjon erfdjoffen?"

••(Sieben".
^djt muff en toir fyaben."

(Einige ^inuten fpater fallt ber Surft.


£)ie (Spannung loft fidj, man beficfytigt bie Soten. £>er ©raftn
fpuft etner tn$ ©efidjt unb Ijebt itjr bte 23eine auf.
3luf einem befonberen 3immer treffen fid) t)ic ©djutjen. && gtbt

ertra 2Dein unb 3igaretten. 'Die 3iel>ljarmonifa fpielt nodj immer.


(Eg toirb aeljn Uljr. ^Jug bem Parterre bringt froljltdjeg Sanggetrampel
Ijerauf in£ ftommanbantenaimmer. ©eibel ift fertig mit ber £61jnung.
0:3 Ijat oiet Arbeit gegeben fyeute.
Unb hzx ber £ol)nung finb 60000 ^arf ubriggeblteben. (Beibel teilte

fie fur fid) ant) anbere; „<£% ift Studjtlingggelb", fagt er babei.

£)ie SlttHagetebe, natf) torn t>om ©rffen <&taat$anwa\t #eut3 #off *

mattn cnfwotfetten Zt$tt lautet, unttx SPeglafftmg &er tmwiiiMtgmn

^lu^fu^rungett:

„2£enn einmal unfer 3eitgefdjef)en mit f einem ©aljren unb 23rau*


fen nnt> ^loben ©efd)id)te fein tpirb, ta t»erben bte Urenfel be^ fe^igen

150
®efdjted)te3 be3 9Suf)men3 unb ©tauneng t>ott fein t>on jenem ^elben*
turn unb jener titanifdjen &raft, mit tt»el(^ev ber £>eutfdje trier 3aljre
tang gegen t)ie erbrittfenbe Ubermad)t einer 2£elt t>on ^einben ge*
rungen fyat.

"Die (5d)tadjt ift sorbet, ber &rieg ift serloren.

3)er fdjre<flid)fte aber atter &riege, ber 23ruberfrieg 3ertx>u^(t unfer


arme3 ^atertanb, t>on bem t»ie (Sdjretfen be£ &riege£ unb bie ®reuel
unb bte (Bdjretfen be£ SSampfe^ ferngetjalten tr>aren.
2£ir finb befiegt. £)a toirb unfere £eimat sum (Sdjauplatj audj
nod) bet* traurigm Sat jeneg ftrieg3gefotge3 au3 feigem ^erftetf t>on
liberall unt) nirgenb$ Ijer, ba^ &u bejeic^nen orir ©eutfdje in unferm
33ater(anbe im SierreidV fetbft feinen "^ergteidj finben fonnen, fur
t)a$ toir ben stamen im ^uslanbe entfeljnen: Jppanen be3 ©djtadjt*
felbeS.

(Eine Sat biefe$ @eprage3 ber £eidjenf(ebberei oon einem fold)en


©elid)ter unterfteljt 3fyrer ^Iburteitung. ^Der ©eifelmorb t>om 30.^(pril
1919 im ^uncfyener Suitpotbgpmnafium."

$)et ©faafftmnxilf begdmbef nnn bte 3ttf(anMgfet( M $o(f*«


gm$fe$ tm& feme ^edjtmafiigfttt, bte oott tJcrfc^tebenett 23er(etbtger tt

angefod)tcn rootbcn toat unb fafjtf t>ann fori:

„3)ie jur ^burteilung fteljenbe Sat toar 'JJlorb. Rein &ampf n>ar
bort, too fie gefdjafy. Qban% unb gar toefjrtofe Sttenfdjen tourben fytn*

gefdjtadjtet; audj fein ©djein oon SRedjt umgibt bie Sat. ^lufrutjrer
unb morbgierige ^eute vollbradjten unb obenbrein Ijaben fie nidjt
fie

einmat t)m %rfud) gemacfyt, bem ^orbe audj nur t)en ©djein einer
23ered)tigung gu geben. &ein ridjtige$ ^erljor, f eine geftftettung, f eine
(Spur einer toirflidjen ©djulb, nid)t ber ^erfudj einer ^Iburteitung.
ffiiv fdjeiften auf ba$ Sribunal', Ijat ber #err &ommanbant
(Seibel gefagt. £)eutlidjer fann man feine ^eradjtung beS SRedjtS
nidjt jum ^u^brucf bringen unt)©eifeln ^>at man Ijingemorbet, @ei*
fe(n au$ ber 33urgerfa^aft, au£ ber ^ei^toe^r! 233o^t in ber <2v*
fenntni^, bafe ein beutfdjeg ^Oort bem "Deutfc^en ben 3nbegriff be^

151
notigen 23lutljaffe3 gar nicfyt au^ubrutfen oermag, erfanb man, nein,
entlielj man, fca eigene 3eugung^raft fefylte, fca3 fransofifcfye 2Dort
,23ourgeoifie'. 'Dag ift ben ricfytigen #et$ern unb ^erfyetyen too^t
ba^felbe, toag fur Me ^ranjofen ba£ fdjone 2$ort 23od)e3 bebeutet.

*57lit toeld) fcfyonem Sonfall Ijat nid)t ber 33orftanb ber fommunifti*
fcfyen Partei £>eutfdjlanb3 <5eftion 2Deftenb biefeg 2£ort fyier augge*
fprod)en, ber ^ann, ber, tote er felber fagt, ein Wann ber rabifalen
pjrafe ift, ber beim (5d)nap£glafe ben ©eifeln tote t)m &at$en bie
£atfe umbreljt, ber bie Seia^en au# bem ©pmnafium in bie 3far $u
tranSportieren aU eljrenoollen 3luftrag ubernimmt, fid) t)xe 23eglei=
tung eineg DSotgarbiften gefalten lafet, ber nur be&oegen mitfommt,
urn ftir feinen §reunb #au3fnedjt ein ©etoanb ben £eid>en ju fteljten.

ippanen beg ©djtadjtfelbeg!


Wan toirb, meine #erren, 3fynen oielteicfyt oiel eraafyten son ber
furdjtertidjen ©efafyrlicfyfeit ber Sfyuteleute. £)err 3£ed)t&mtoalt £teb*
tnefyt tjat nid)t o^ne getoiffe 5eierlid)?eit fetber am greitage oer*
tixnbet, e$ liege ifym oollftanbig fern, exne <5d)u(b ber Sot en befyaup*
ten 3tt tootlen, ja )e ju befyaupten, ba$ eine folate (Scfyulb befte^e.

%8a# aber follen in einem ^3erfafyren, t)a$ ber (Bii^ne ber ©eredj*
tigfeit fur ben Sob ber Qrrmorbeten getoibmet fein mufe, ber 3rrgang
auf bie angeblidjen Saten ber (ebenben ^23erein^bruber ber Soten?
Unb nidjt einmal alle ©eifetn toaren Sfyuteleute!
¥$0 ift ber "^tann, ber nad) biefen 33erf)anblungen ben Wut \)atte,

von einer Sobe3fd)utb be3 greifen JJrofeffor Merger ju fprecfyen ober


beS <5djut$mann 7tie3, ber fdjon gur 3&djtftatte gefdjleppt toar?
23a r on Seudjert, spring Sljurn unb Sari3, ©rafin 2Deftarp, grei*
fjerr oon <5eiblit$ finb tootjl metjr iljrem 3Jbel jum Qpfer gef alien,
aU iljrer ^Inmelbung jur Sljule.
,<2in ^iamant in unfrer £anb ift ber TPrinj', fo fyat ein 3Sotgarbift

gefagt. %U Prins unb nid^t al^ S^utemann ift ber Prins be^ ofteren
oer^aftet toorben! 23aron Seud^ert tourbe ja brau^en gefangen, nicfjt

al^ S^ulemann! ^)ie ©rafm ertoie^ fia^ at^ unfc^ulbig, felbft (£gel=

^ofer unb £tvien erflarten ba^. Qluc^ nia^t t)U ©efinnung erfd^ien oer*
bad^tig.

152
,<5udjt <£ud) tie geinften 1jerau3', fo ftanb auf bent ^orbpapier
be$ (EgeUjofer an (Seibet. 23ei ten ^ertjefjten te# ®pmnajtum3 toaren
nun too^t bie Sfyuteleute at3 }3lunberer au3 ben ,33ier 3a^re^eiten'
aUgemein befannt, attein, voaS betoeift ba£? (E3 fommt bod) barauf
an, ta$ gemot bet tourbe. 3luf ten ¥Rovt) fommt eg an.

&g toar fein &ampf im (Dpmnafium, few (Sdjein ber 33eredjtigung


gum ^enfdjentoten. 23et ben gelbfudjen ift gemorbet toorben, nic&t
an ber fyont. ^Me £at toar ^orb an ten ©eifetn.
AUgemein fyieft eg, e£ toerben ©etfeln erfd)offen! Ob fdjulbig ober
unfdjulbtg, ba3 toar )a fo gtetd)gultig tote tie Stage, ob alt ober Jung,
ob 33tann obev gran, gut bte unmtttelbare ^ugfufyrung — unb
nut biefe fteljt Ijier gut 23eurteiUmg — genau fo gtetdjgulttg, tote bte
grage, ob bte Sfyutefeute ^(ntifemtten toaren ober ob 23erger felbft

3ube toar.

^lm 30. ^Iprtl tm £ofe beg ©pmnafiumg ber grafttidje "TRoxt). %n


ber (5tatte, bte erbaut ift fur bte Qrrgiefyung ber 3ugenb gur £umas
nitat. 33ormittagg bte beiben £)ufaren, nadjmittagg tie anbern a<fyt

©etfeln! (Ein ^Dungfjaufen in ber (Ecfe bte ipinridjtunggftatte! 2£eldje


S^o^eit!
£>odj toar nicfyt ta$ gauge ©pmnafium bamalg gu enter abfcfyeu*
ltdjen S)'6\\e getoorben, in ber oon 'Dutjenben son 'Jftenfcfyengefyirnen

faum etneg nicfyt oon einem ©ebanfen erfullt toar, ber ta$ £td)t beg
Sageg ntdjt gu fdjeuen Ijatte. £>ie fletnen (Bunber toaren tie £ages
biebe, bte (Effen unt Srinfen unb ftleibung unt £ofmung (tauten unb

beren ganger (Eifer fi<^ barauf ridjtete, feinen £)ienft gu madjen. ^>ie
antevn gingen fdjon barauf au$, a\# 33urgerfd)re<fen burdj ©teljlen
unb ptunbern ten 'Dienft gu oerfefyen, toie fie ifyn oerftanben. 20ar
bod) manager gu faut, fid) gu ben 23ourgeoig gu bemufyen, fie ftafylen

tm ©pmnafium felbft.

O 3ronie! ¥Ran oerteibigt aUgemein ba# fc^roffe Qluftreten be3


ftommanbanten unb ber Untergotter im ©pmnafium bamit, ta$ t^r
Unteroffigier^ton nottoenbig toar, urn unter ten #erren einigermafeen
Orbnung gu fyaften. ^Da^ ^aben biefe ipe^er ben tudjtigen beutfc^en
Unteroffigier nia^t ob feine3 Qone^ a\$ ©flaoen^alter oerfdjrieen!

153
^reie 'SJlenfcfyen oerfpradjen fte gu fdjaffen unb unter fidj, t)a hvaufym
fie ben ftafernenljofton.

Unb toer ubte biefen Son? (£3 ift oom fyodjften 3ntereffe, oon
pfpdjologifdjemunb frimineUem 3ntereffe, fid) barauf bie iperren ein*
mal an^ufefyen. £>er Oberfommanbierenbe (Egeltjofer fam au3 ber
Marine, ein in Xoln entfprungener drafting. (5eibe( toar nie <BoU
bat. (£3 ift t)ie ftonftatierung intereffant, bafa #err ©etbel augge*
rennet in bent Qlugenblitfe, too er fommanbierte, toegen faputer Tier*
oen eben oon feinem ^rbeit^platj, fid) Urlaub erfd)toinbett — tootlte

fagen erbeten — fyatte unb ba$ er sugibt, So^njettel gefalfdjt ju ^aben.

©er SDettfrieg Ijat un3 biefe fjier (anbfrembe &raft au# bem £afen
Srieft fyierljer gefufyrt. 3n$ @efangni3 eingetiefert, tourbe er fofort

toieber tvant unt) oerlcngte in$ Sajarett. ipaufemann, ber ^toeite ^om^
manbant toar aud) fr iner Tteroen toiUen oon ber ^Irbeitgftatte fern
gebtieben. Pfifter ertitt am *5Horgen ber (Erfdjieftung einen fcfytoeren
^eroenaufammenbrudj. ©cfyitflfyofer, ber Ober^ugfufyrer toar &ot)s
tentrimmer, auf oielen §a^rten \)at er fief) hie 2Dett angefeljen, Ijat
Ue (5pplji(i3 unb t)\e 2x?he gum ^ftfoljot mttgebrad)t, t)U &orper unb
©eift allmafytid) 3U aerftoren broken, ^effelmann, ber ben &omman=
tantm oertretenbe Oberfcfyreiber, ber im abgetafetten Offijier^rocf
fyerumfteigt, ber fid) a\$ grower Silmbarftelter bargeftellt fyat, Ijier aU
#eirat$fd)toinb(er entlarot tourbe, ift toegen ©iebftaljte im SRucffatte

oorbeftrajt fyfyxntv ift toegen 3uf)alterei oorbeftraft un^) toar fo be*


fonber$ geeignet fur ben 33ertrauengpoften aU ^orftefyer ber ^er*=
pflegeftation. £anbftreid)erei ift ba£ ©eiift be3 (Sdjirmflitfer^ $uber.
<

336lfl ift toegen £)iebftalj)te im SRucffaUe toieberfyott beftraft, JKtrjer


ift }3fpd)opart) unb fogar ber £err ^urftefyer be3 ftommanbanten,
<5d)mittete, ift frifdj au$ ber gelbftraffotonie be^ogen.

SDirHid) t'xm famofe ©efetlfcfyaft jur ^teubung ber £ommanbo=


getoalt!

Unb meine iperren, ein ftein toenig (Statiftif gur ^riminatogie bc3

fialUg. <&itbtn ber fec^ge^n ^(ngeflagten finb une^etia^er ^Ibftam*


mung, jtoei, ^)effe(mann nnt) (Sa^id^ofer, (eben in jerrittteten ^l)e-
oer^attniffen, brei finb minbertoertige Pfpa^opat^en, t)en (Egel^ofer

154
fyat eine 3eugin at$ groftentoaljnftnnig gefd)ilbert, al$ ber &rieg au3=
brad), toaren t>on all t)en fedfoetjn ,£elben' gan^e t>ier solljafyrig unt)

Stoolf minberjaljrig.

2£a3 SUHmber, toenn nadj biefer bod) bie ©pitmen ber 23el)orben
mit umfaffenben %u$U\e, toenn eg tm ©pmnafium brunter unb bruber
ging. 3eber tat, toa£ er toollte ober rid)tiger gefagt, jeber tat nid)t, toag
er nid)t toollte, trotj beg t>om alten 33aterlanbe entliefyenen ftafernen*
Ijoftong.

#ierljer geljort auc^ beg getbtoebelg ©djitffljofer, ber fidj in


ruljrenber ^3efc^eit>en^eit nur Unteroffisier nennen liefe, betoegtidje

£lage, bafe er unb tie anbern fo Ijauftg Qrintabungen gu ben &ira>


toeifjen erfytelten, unb baft er bet feiner Unentbeljrltd)feit im ©pmna*
fium unmoglidj Ijat nad)?ommen fonnen, Ijierljer geljort, t)a%
biefen
bte Unterfdjriften ber Urlaubgfdjeine unb *3ettel gleidj ju £unberten

tm ©pmnafium t>erfalfdjt tourben, von £euten im ©pmnafium felber.


Sur ben, ber ettoa burd) bte (^efpenfterbrille nadjtfdjtoargen ^3er*
rateg bet 23ourgeoifie in be^ug auf J3lunberung unt) galfdjung toittert,
barf bie 23emerftmg eingeflodjten toerben, baft biefe ©efellfdjaft toaJjr*
lid) 'JHanneg genug toar, all t)U fdjtoar^en Platen felber in alter gorm
ju begeljen.
Wag fagen Sfaftor unt) Rebel! be^ ©pmnaftumg? ?ftd)tg toar
fidjer! 20te fagt £effelmann? £>ie hammer toirb auggeftofylen! 2#eg*
fyalb legt biefeg Ijoljen $errn ®eliebte
,^renamt' alg (Sdjtoefter
iljr

be^ S^oten ftreujeg am (Sdjreibtifdj nieber? Urn tim# famerabfdjaft*


ltd)en <5ittlidjfeitgoerbred)eng toillen. SRoljljeit uber 9Soljljeit unb

33erbredjen!
&in Tteugieriger t>on ber SRoten ©arbe modjte ©eifeln feljen, man
geigt ifym brei eble ©djtoeine. ,(5o feljen ©eifeln aug\ ©eflart fjat

biefe DSoljljeit jebenfaltg t)U #erfunft ber frifdjen (Eingetoeibe, t)ic man
im 23tutgpmnaftum fanb unb t)ie in ber erften ^tufregung fur 'JIten*
fc^enteile ge^alten tourben.

Jiut) toar ber Son! Ofjrfeigen tourben au^geteilt. ^)ie eingeltefer*


ten©efangenen tourben t>on ^3eginn ber ^er^aftung an mit bem
Sobe bebro^t. 3^ren ^Inge^origen, grauen unt) .^inbern fagte man:

155
/£& gel)t mit iljnen ju Sobe/ #at man fie im ©pmnafium, fo fagt
jeber, ber fidj berec^tigt glaubte, ben ^unb aufeureiften: ,(£uer£eben
ift t»erf alien, 3tjr feib be3 Sobeg!'

£Me beiben ipufaren, bie arme ®rafm, ben greifen Profeffor be*
^anbelt man rotj unb gemein, fie toerben fdjamlo^ befcfyimpft unb oer*
fyofynt bi$ gu bem fyeiligen Slugenblicfe, too fie ben fdjulblofen Opfer*
tob fur it)v 23urgertum erleiben muffen. ,£)u alter 2ump', /Du alte
#ure', /£)u (SoltermenfaY, ba$ finb bie 3lu3bru<£e, bie man iljnen
heim letjten ©ange in3 ©efid)t fcfyleubert!

©a fann man auc^ bie 23efanntfcr;aft ber /Damen' madjen, auf


bie jene (5d)impfenbe fidj berufen §at in frea^er gpnifdjer ©emeinfyeit
einer £)ame gegenuber. %ud) im ©pmnafium toaren
toirftidjen

/Damen'. $at ein 3euge redjt, fo brangten fidj biefe (Eblen fogar gum
3ufdjauerraum ber fcfyeuftlidjen Sat. (£ine fyotbe (£ljefrau ruft freube*
ftrafytenb: /2ludj meiner mad)t mit'. Unb toeldj eble ^ertreterin ifyre#

©efd)ledjte3 un£ ber ^Ingeflagte $anne£ in ber /£>ame', bie


fcfyilbert

iljren 3lrtiftenftanb mit bem einer fommuniftifdjen &ellnerin im 2uiU

polbgpmnafium oertaufcfyte. (Bie animiert ifyren £ann£ gum ©cfyiefeen


auf ir/re ^itfdjtoefter, bie fie gar nia)t fennt, bie u)v nie etvoa# gu
leibe getan Ijat! Unb aU er nid)t jiett, ba toirb fie im edjten (Sollerftil
beutlid)! Weld) ein ^Ibgrunb oon CRol)ljett!

©oltte man meinen, baft e# nod) ©ragtidjere^, nodj (Bdjeufelidjere^


$u fdjitbem gibt? Qlber au£ bem eigenen ^Kunbe jener /Dame' l?6ren

toir nod) Unmenfdjlid)ere& &e gef)t in bie &udje, urn iljr "^ttittag*

effen $u Ijolen unb im 33orbeigeljen, oietleidjt, bamit e3 iljr beffer


fdjmetft, fieljt fie fid) bie 2eid)en ber armen ermorbeten (Bolbatenan.
&e ftefyt auf bem ©tul)l in ber &antine, bamit u)v and) nid)t$ ent=
geljt! 3a, fie fyat and) Ijernadj, biefe ,^Dame', fidj bie £eidjen angefeljen.
£eidjen, oon benen ber erfafyrene, im fielbe tatig getoefene (Badjoer*
ftanbige au^fagt, baft er nie ettoa3 ©raftlidjereg gef eljen ^at!

^)ie arme ©rafin! 3m 2ehen nid)t unb nidjt im Sobe ^atte fie
yiufye oor i^ren 13einigern. ^Uan befdjimpfte fie, man fperrte fie unter
Sobe^broljungen in ben teller, man gtoang fie unter Sobe^bro^ungen
ba£ Simmer be$ $errn ©a^irfel^ofer ju reinigen! &e toirb ro^

156
unterbrodjen: /Da3 langt jety', aU fie ifyren let$ten ^3rief fdjreiben

mill, ber nie feine ^fbreffe erreid)te. ¥[lan gerrt fie t>or mit etnem
©toft, mit unflattgen ©cfyimpftoorten unb t>te ^Eote — e3 grauft etnem
t>or fo tuel ©emeinfyeit — toirb t>on etnem S^ofyling an ben 23einen
in Me £6fye gefyoben, man t>erfet$t il)r etnen gufttritt unb fpett it?r

in ba^ eble ^(ngefidjt. ^dfyvlid) eine ^artprerin!


2?te toirb ftcb ber ©cfyleier Wtften, tootjer bie oerbadjtige (5orgfalt

fam, toeldje bie iperren 3ugfu()rer ber 'Dame angebeiljen tieften. (EHe
3toangen bie ©rafin ober toie fie fagten — fie geftatteten iljr — in
iljrem 3immer ju fdjtafen! ^lu^geredjnet <perr (Sd)itf tyofer, ber ^in=
beter £eoien3, beutet £ntfet}Iid)e£ an. 3fym fiet auf, ba$> in bem Tie*
ben^immer, ju bem and) ifym ber 3utritt oertoefyrt tourbe, bie arme
©rafin Winter oerfdjtoffenen Sitren oerfyort tourbe! O ^Irmfte ber
Airmen!
£in anberer UnglMUdjer judt nodj im (Sterben, er erfjalt einen

gangfd^ug. ,£a(3 ifyn bodj oerretfen, ber hvaud)t teinen ©nabenfdjuft!'


finb bie SDorte. Qrin anberer ift auf bie ©tiefetn ber (Erfdjoffenen
fdjarf. 2£ie fagte id) bod) oorfyin? ^3on uberatl unb nirgenb^ Ijer

ippanen be3 <5d)tad)tfelbe3, £eidjenf(ebber!


Unb nun gur *Zat fetbft. <pinfid)tud) ber ^ertjaftung unb ^Miefe*
rung fann id) mid) auf bie ^fnftagefdjrift begie^en, bie burdj bie
$atvptoerijanbutng iljre ootte 23eftatigung gefunben Ijat. 3d) barf
fcfyon Ijier bemerfen, baft id) in ber rid)tigen 23eurteitung ber £aten
ber 3lnregung be3 <perrn Q3orfi^enben folgen toerbe, toetdjer bie

beiben Qrrfdjieftungen aU Compter


einen auffaftt, aU \e ein fort*
gefetjte^ ^erbrecfyen be$> ^orbe^.
2?odj einmal mufe id) mit alter QrtnbringUdjfeit an biefer ©tetfe
betonen, in ber ganjen ^erljanbtung ift feinem ber £oten eine toirf*
ltdje ©djulb nadjgetoiefen toorben. T)ie feierlidje ^rflarung be3
<perrn 9Sed)t3amoalt3 £iebtnedjt Ijat ba$ and) fonftattert.

y&etyalh 23rubermorb? 23tutrunftig toar bie ©timmung ber JioU


garbiften, bie ^gitatoren fatten in ben 33erfammfungen mit ipetjen

nia^t gefpart.

<£in Ort aber in ^tind^en wav gefaljrtidj, ba$ Suitpotbgpmnafium.

157
(5eibel mit feinen rabifalen Zeutm ift 3U furcfyten, fo fagten j'ene SRate-
getoaltigen, t>on benen (Beibet befyauptet, fie feien feme 33orgefe$ten
getoefen.

©efangenen fetjte fid) nad) @)ebu()r t)te £eitung


33ei ben toidjtigen
beg £uitpolbgpmnafium$ burd) unb nod> I) 61) ere (Btetten forgten
fur fidjeren ©etoafyrfam unb bet ben au^getoaljlten Opfern fur
ben fidjeren Sob. ^it ben ©djutynannfdjaftgfdjutern tourbe ber 3tn*
fang gemadjt: 7lie3 entrann fur3 t>or bem (Scfyaffott bem Sobe. 3)er
&ommunift 3ung, ber gefafyrlidje ^ann, beffen etnjtgfte^ ^erbredjen
bavin beftanb, bafe er fidj gegen ben 3£afynfinn gefety Ijatte, 3toci*

taufenb ^Hunc^ener ^rbeiter in ben ficfyeren Sob ju tretben, toar bie


3toeite %vt ber gefafjrlidjen ©efangenen, SReidj^toeljr unb bie ZfyuU*
(eute toar bit letye unb toic^tigfte ©ruppe.
2$e3fya(b bag nun? £>iefe Srage tourbe in ber ipauptoertjanbttmg
reft(o£ gefiart. 'Sflit 3pnifd)em pijarifaigmug fjat in ben lefjten 3vate*
tagen tine geljeime ^erbredjergruppe iijre iperrtid^eit Ijatten toollen.
£uge tourbe auf £uge gefyauft, ^petje auf ipetje. Winter t)tn ftuUffen
biefeg J3ro3effe£ taud)en jtne tanbfremben ipet^er unb ©djurer auf unb
tourben entfarot, toie fie mefyr unb meljr bie 3nftinfte von Otufe
3U €>tufe jur 23(utgier aufftacfyem!
(Beibel unb £gell)ofer finb Qmbeter oon Semen, feine Sreuen, bie

3u jeber (Sa^anbtat bereit finb.


Tl\<$)t anberg ipauftmann!
£eoien ift bei jenem ^erfyore ber Sljuleleute gugegen. £eoine unb
£eoien befud)en tjeimltd) bie ©efangenen, befonberg bie Sljuleleute,
gans fjeimlid) nad) 33erbredjerart fidj nid)t oerratenb!

®eljeime 23eratungen unb Sagungen ftnben im £uitpolbgpmnafium


ftatt! Unb 3toifdjen ^erfyor unb |ener nadjtlid)en Opferfd)au tiegt

jene pfjarifaifdje fpftematifdje $)tty, toetdjen tjetten gadelfc^ein in


bit ©ange be£ ©pmnafiumg toirft.

Wiv fyahen e£ fjier a\U erlebt. 3uerft ptarate in ber <&tabt: ftliin*
berer toerben erfdjoffen!' 3a, in 3ttie£badj tourbe ein <3Bann erfdjoffen,
ber ooUig unfdjutbig t»ar, er tourbe be^toegen ermorbet, toei( er oer*
ba^tig roar, t)ie S^ote ©arbe tierraten 311 Ijaben, aber feine (Srmor*

158
bung tmtrbe a\$ gered)te ©trafe fut t)ie piunberung fyingefteUt, tsurbe

fo plafatiert!

#at nidjt ber &ommunift ©eibel felber geplunbert? 3Me fogenannte


23efdjlagnar;me ber fiinf filbernen SRafierapparate war piunberung
unter ^Inmafeung eine3 ^mte^, ba^ er nid)t fjatte.

^an u?arf ein glugblatt in toe ©tabt: ,^eaftionare "Diebe unb


Jttunberer, fyodjgeftettte galfdjer unb piunberer Ijat man gef unben!'
3>iefe3 piafat gatt nidjt bem <perrn t>on ©ebottenborff unb nidjt fonft

jemanbem, ber nidjt gefangen tsar, fonbern t$ roar blutljetjerifdje

(Eljrabfdjneibung ton £obe3opfern auf ton ftopf gefcfyrieben.

Ttie ift groftere Ttiebertradjt gefefjen toorben!

^fllan t>erleumbet bie, toe man am unfd)utbigften weife, toe ©rafm!


?tid)t t)a^ ^itgtieb tot* Sljutegefetffd)aft — bie ©rafin tsottte man
toten!

©amalg, $err SRedjt3ann>att (Sauter, fyatte man ben ^tol be3


greifyerrn t>on (Sebottenborff nid)t ange^tpeifelt, fonbern in (5perr=
toutf an toe (Saulen gefdjlagen: (Einen 23aron fyat man audj gefangen!
¥Han fjat bie ©enoffen erft gegen toe JMunberer fdjarf gemacfyt. "Die
$6ttenmafd)ine voav getaben, man braud)te nur nodj toe £unte!

£Hefe tx>ar ber ^Jlorb an ton ipufaren! 23ei intern ^ertjore fam
e3 niemanben barauf an, toe SDaljrljeit gu toiffen. <5eibel3 ^Revolver
fdjnettt empor unt) erpreftt t)ie fdjamlofeften £ugen, u>ie man fie jur
ipetje braud)te. 3ebe3 ^etwfoerfnatfen erpreftt nn 3a unb <dU$ toirb
fein faubertid) au Papier gebradjt, t>om &ommanbanten, £errn
<&eit)el, eigenljanbig in ber 1)rucferei beftettt unb in ber 7laa)t aU
ghtgblatt fjerau^gebradjt — al$ $et}blatt unter t)ie entfetjte ^litn*
opener ^rbeiterfcfyaft getporfen!

©o wirb ber 23ranb an ten Sfyuleleuten t>or*


geftiftet, ber "filoxt)

bereitet! Ofjne 3toetfet baut fidj ber ^lorb im ©pmnafium auf biefer

$et$e auf. Tta<fy ber Qrrmorbung ber $ufaren fommt cxn 3itnlift gu
(Seibel unb fragt: ,£abt 3^r Untertagen, bafe t)w (Erfa^off enen Tlo^e*
^unbe unt) £iebfnea^tmorber tsaren?' "Da erft \afot jperr (5eibe( t)ie

2ei<fym naa^ 13apieren unterfucfyen, t)xc biefe ^3etoeife erbringen fotten.


^Iber man finbet Uine foldjen ^3etoeife. ¥$dd) abgrunbtiefe ^ulU

159
:

von Ijeudjtertfdjem £ugentum! Unfc biefe £mte fyahm nadjfjer bte

fdjamlofe gre^eit, in gemeiner £uge bte eigenert £eute su befd^mutjen:


/Unfere £eute voaven fo rot), unb fo gemein, t)a$ toir \xn$ vox ifynen
nicfyt retten fonntm, fcie Ijaben gemortot, toir fatten ed oevljutet!'

$)e* ©foafdanwaft gmg bann attf bfe etn^elnen 2fageflagfett em?


ttm jemanben attgttffagen, Ija&e er bret 33ebm<mngen gefotbevf

1. $)ag er aid 9tofga?btff ober fonfmne, womoglta) mt< bet 39affe,


tm $»ttntaffttm roat?

2. bag e* %\x% Sttotbjetf botf war?


3. bag er gum ©etfelmorb In trgenb ettter btreften ober tnbtreftett

3$e3teljttttg ffonb.

Die 33erfetbtauna_ Unm ntajf fcefjattpfen, bag er £ettfe attf bte

Slnflage&attf gefajleppf Jja&e, bcttctt ntdjfd naajgewtefett werben fotttt?

aU em ttm>orfta)ftged 3£orf.

#fer ffelje nttr bte Saf feftff %ut SWwrfeffang, bte SJngeflaafett, bte

er titer Ijafce, feten fa)ulbt$. H&t ffeflfe batttt feme 2lttfrage*

Dad ©ertajf wrttrfetfte am 15. 33erl>anblttn$&age feajd bet Slit*

geflagfett jttm Sobe, bte wbrtgen jtt langen 3tttf)fljatt$ffrafett*

£>a bad ©efammtftttffertttm t>*& Urfetl fccffattafe, ttntrben bte

Sobedttrfette tm #ofe bed ®efatt«mffe$ gtt <3fabefl>etm bttrdj ®r*

ffltfegett wHgogen.
SPenn fe#, natt) 14 Barren, offett tt&er bte 28orber gefprodjen

werben (atm r fo iff bafcef gtt &erMft«)ftgetti $)te waljrett SBorber

warett fette bret 3ttben, bte bte $laa)f in ton #anbett fjteften ttttb ttt

bett ^attbett (e^aUett wolUen. Sljrem ©efjtttt enffprana. bet fettfltfdje

Plan bte ©egner gtt tfernfdjfett. Die 2fttdfttl>mtben, bte $torber warett

verfttljrfe Opfer.

160
3)ad ware bet %&*$ gewefen, attf bero bit ftedjtfanwa'fte <5at$fet

nnb £tebftte#f bte $opfe tret $lotbet ptfen teffen fottttett.

Sl&et bet 2&eg wat mdjf gangftat, er ffltU bte Jjettfdjenben #at*
fetett fcloggeffeltt.

<So t>etfna)fe man eme ©djulb bet Settle $efeflftt)aff $n fon*

fftnteten. Urn tad flat 31s etlennen, tmt§ man trie $e$e fcetMfidH
(tgen, bte ttaa) bet (gtnnalpne 2Mndjen$ gegen ben (Btilnbet bet

Sljule ©efettfdjaff, ©e&ottenbotff, etnfe*$fe.

Sin btefet #etje waten tmebet nnt 3ut>tn befeiUgf. <5te fatten ba&

3Rafetial geltefetf, M Stebrnetfjf nnb (Sanfet im (Seffelmotbptogef;


henutyen.

Det „2*eo&a<Jtfet" fctaajfe jnm ©etfelmotbptogeg In 2lt. 45 t>om

17. <3e»fem&et 1919 folgenben 23eti*>f (f . Eflbetfetl <3,219):

<£>ie £>vaf?t3ief)er.

£ange ^bfyanblungen txmrben in anberen 3eitungen baniber ges


fcfyrieben. 2Dir attein Ijaben big Ijeute gefdjtsiegen, one n>oljl niemanb

fonft; t)mn fitr ung ftanb afte3 auf bem ©ptet, fur un$ entfdjteb fid)
bie Stage, ob toir rutfficfytglofe SDaljrljeitgrampfer ober genriffentofe
$)ttyx voaxm. 3mmer toieber fatten tsir auf ten 3ufammen^ang
StDtfcfjen 3uba unb 33otfcfyetx>i$mug Ijingetoiefen, immer tDieber tparen
wiv ber t>erljangni&>0Uen £egenbe mtgegen getreten, bie 'Jttadjer ber

'JMndjener unt) alter anberen SRaterepublifen feien nur gufallig


3uben gewefen, 3uben, bie an$ reinem 3&eatt3mu3 fur bte ^enfdjen*
t>evbruberung fampfen uxvO nur mit ©corners ifyren 2Deg ttber £eid)en
nafjmen. ¥Ran t>erladjte \m# aU Soren ober fdjob nn# fetbftfudjtige
23ett>eggrunbe fur unfere Slufflarung unter. SRuftlanb erfoff im '©tut:
'Die beutfdjen ^rbeiter glaubtm eg nidjt. Ungarn t>ern>anbe(te fidj
in einen rauc^enben ^rummer^aufen: bte beutfcfyen ^rbeiter tooltten
eg nidjt feljen. 2Dittfur nnb ^orb raften burcfr ^undjen: man ^telt
fidj nodj immer frampffyaft bie ^ugen 3U. ^ber brofyenber nnb immer

1 1 »et>ov ^ftlet fam 161


.

bringtidjer er^ob fidj Me grage: 2Der finb bie (5d)ulbigen an


Sob unt) Ungluc? t»teter Saufenber.,.?
<£>od) enblicfy fam i)er angftttdj ertoartete ©eifelmorbprojefe. £v
entrottte ein erfcfyutternbe^ 23ilb abgrunbtiefer ©emeintjeit unt) teuf*

lifter 2Tiebertraa% £>ie 2£elt ftarrt gebannt auf Da^ entfetficije


©djaufpiel, unt) langfam, gang (angfam mit unentrinnbarer innever
Ttottoenbigfeit fdjiegen S&)en in ein em $unft jufammen: $aufc
t)ie

mann, ©eibel unt) ber met getafterte (£gettjofer toaren nur t)te ipen*
fer3fned)te. StoeiTtamen fint) aber, am <5$luJ3 ber ^etoei^erljebung,
mit grellem £)6Uenfdjein beleud)tet: £etnenunb£eoine. Unt) nodj
ein fritter toirb in ifyren 23annfrei3 gegogen: Poller, ber gtimpf*
U(^ ^Daoongefommene. ©ie toaren t)ie (Bpieler, an beren #anb t)ie

toiUenlofen J3uppen tan&ten. <5ie fyaben sum <2ttorb beredmenbe


©raufamfeit gefeftt. 3luf itjren 23efel)l tourben t)ie ^itgUeber ber
Sfjule ©efettfdjaft t)em Sob uberanttoortet, auf ifjren 23efef)l t)U
Opfer toie (Sdjlaa^toielj in einem feud)ten £otf) gufammengepferdjt.
<5ie Ijaben die (zxfyeuftliifyteit begangen, t)ie gum Jpimmel fdjreien
toirb, folange e£ 'SHenfdjen beutfdjen 23lute3 gibt: Oie fyaben £eila

oon 20eftarp, t)ie Unfcfyulbigfte oon alien, gefcfyanbet, fie forperlic^

unt) feelifdj augrunbe geridjtet, langft oor intern teiblidjen Sot). *^it
^ollifdjer 2Ttebertrad)t tjaben fie itjre afiatifcfye 213ottuft unt> Unoer*
foljntidjfeit an iljr gebuftt. £in toaijre3 ©turf, baft t>ie ©emarterte
ftarb. 31jr £eben toar serbrodjen, in etoigem (Biedjtum Jja'tte fie t$
toeitergefdjleppt.
Unt) toarum taten fie t>a3? ^lerfe eg £>ir, beutfcfyer Abetter: 7tid)t
lux (Strafe fur angebUdje 33erfeljumgen gegen ben Ijeiligen ©eift t)er

3Saterepubltf, (Ene toottten oernidjten unt) entefyren, toag iljrem SDefen


fremb, iljrer <perrfdjfud)t ba3 einjige toirflicfye £inberni3 toar: bag
'Deutfdje. 2£ie fie in ^ufelant) a\U$ eble 23Iut oergoffen unt) in
Ungarn gegen al(e£ 2Tidjtjubifdje mit fdjonungglofer iparte oorgingen,

fo fottte, voa# ben beutfc^en stamen mit Sfadjt noa^ tragt, t)erberben
unb t>erf ommen . .

162
XL
5>u? %1)uU ©efVtffdjaft na% tern ©eifrfmotrt

3)le aemorbefen 3Rlfglleber ber Settle ©efellfd^afl marem


1. #ella ®rafm von 2$effarp war Im Jefcrnar 1919 In ble Sljnle

®efellfd>aff gefommen nnb aid jwelfe ©efrefarln anaeflellf worbem


<Sle war im 3aljre 1S86 ge&oren nnb Ijaffe fltfj t>ott C&rer $ami(le

gefrennf urn bnrtf) Slr&elf ll>r £efcen 311 frlften. $)le ©rafln §atte
elnen (nnffgewerfcllftyen $nrd mlfgemaa)*, war bann aid ^tllegar*

nlererln latlg nnb war sttftte^en nnb banf bar gewefen, aid fie erne (e*

fa}elbene ^luffetluttcj &el elner 33rotfarfem>erfeiUmg Mommctt Ijatfe.

3m Sannar erfnljr die 23ef)orbe, bag fte elne ©raftn fel nnb enfllefi

fie aitd blefem ©nmbc.


2. S&alfer 2taw>and wnrbe am 20. (September 1892 In 23offa)a*

(elo*$rand9aal aid <3oljtt bed borflgen 3Rlffiondfnperlnfenbenfen <je*

foren, tyaffe fid) Gel &rlegdl>eajnn aid ftrelwllllger gemelbef nnb wnrbe
fajon In ben erffen ^arnpfen Im SSteffen feljr fajwer wtmnnbel. Slid

er 1916 aid geljellf, a&er frlegdnntanglla) enflaffen wnrbe, ttat er In

Berlin In ble <§a>nle von profeffor SPaeferle eln r um ftd> gnm ©lib*
Ijaner andgnlrilben. 1917 lernfe er ben &ermanenorben (ennen nnb
lam mil JJrofeffor SPatferle naa> 3R#n$en.
3. Pallet $)etfe, bet gtennb 3lanl>and, wnrbe Im Saljte 1894 In

SStagbe&nrg geforen, ana) er mat &rlegdfrelwi(ll$er nnb wnrbe fajon

In ben erffen $ampfen t>on 1914 farmer wrwnnbef, er mar gn brel*

163
olerfel erwer&Snnfafjtg. £)elf e fcefttdtfe In 3Rftn$ett Die $unfegewer&e*

fettle; ber Gtaippe 2tauJjau$ war er Im 3nll 1918 fcelgefrefen.

4.grlebrla> SSMfljelm §teu>rr oon (Selbln} war 1891 In £angen*

frielan (<5a>leflen) ge&oren, er war eln Urenfel bed Befannten heifer*

generate grlebrlep bed ©rofien. Sfatf) er Ijatfe ben $rleg von Q3eglnn

an mlfgemadjf nnb war mefjteremale oerwnnbef worben. $>er S^ule


geljorfe er felt ©epfemfcer 1918 an. ©elbllfj war SKafer nnb burtt)

nnb burn) Mnftku 23el gefeUlgen Slnlaffen ftmlfe er melfferljaf*

glfigel ober #armonlnm.


5. Slnfon $)anmenlang, ©Ifen&aljno&erfefrefar, mat am 16* <&tp*

fem&er 1870 In $onlg$fjofen geboren, Ijaffe fltt) 1898 oerljelrafef.

<£r Ijtnferllefi elne Juan nnb elne Sodjfer. ©eln ©fetfenpferb war
2$*ap»enfunbe nnb Samlllenforfajung. $)er Sfjnle war er Im 3anuar
1919 (elgefrefen*

6. (Snffao grans Sttarla Prlnj von Sfjnrn nnb $a*ld war 1888
In 5)redben ge&oren nnb Ijatte fla> bet Sljute ©efeUfajaff angefnjloffen,

ofjne SBIfglleb gn few. ®r Ijatte Im Selbgng efenfaWS mlfgetampft


nnb war nari) 2ltfrn&erg gefommen, well er felneS ©fanbeg wegen
fa>on meljreremale oerljaffef worben war. <£r ging nan) SRundjen an*

riltf, urn ble Sljule gn warnen.

7. gran; $arl Jrelfjerr oon Seuajerf war urn 20.3nll 1900 In


SJtar&nrg (©felermarQ ge&oren, (rat M £rleg$&eginn &el ton frel*

wlfllgen ©njiifjen eln unt> tarn M $rleg$fa>fafi natf) 9*egen$onrg

urn jn ffnbleten. <£r Ijaf f e fla> torn grelforpS 9$egen$&nrg angefajloffen.

£>er Sfjnle war er Im Sannar 1919 fcelgefrefen.

©3 iff woljl nnnofig, gn fagen, bag blefe fle&en 3l>ule*£enfe vouftten,

wofitr fie ftatbett unb wamm fie ben Sob erlelben mugten.

29ofjl fampften fie fur ll>r £e&en, folange fie ble #offnnng Ijaffen,

164
aid ed afcet fo well mat, ba^ alle $offttmtg fajwanb, fa ftalen fte

alle gttfammen ftolj unb anfteajf t>en oetfnlftfen Slt&etfetn gegenti&et,

Me fie im <5olbe 3«i)a^ motben follfen.

$)te Sl>nle*£enfe ffat&en aid etffe ben Onfetfob fUr fad §afett=*

ftenj.

23on bent Slngenfclitfe an, ba fte £etrien Bet bent 23etl>ote tm^ttegd*
mmtffettnm faljen, nmgfen fte, baft mtt em SPnnbet fte tetten fonnte,

$)et Sob nnttbe $ut ©ewtgljetf, aid fte bte btet Sttbett Bet fetter

naa)flia)en Opferfajan fafjen. £)a fajon wnfjfen fte, bag ber Sob &e*
frfjloffen ttttb nnaowenbfat fet.

©ttt 2lnbeted Iff ed, tm frtfttjen, ftoljltdjen $ampfe gtt fallen, em


2lnbered oiet Sage lana, gu roatfen, wann fommt bte <3(uttbe?

2&etm fte liefenetfen, t>a% fte nnfajnlbtg feten, batttt metnfen fte

bamtf ben 23otnmtf bet pltmbetnng, t>m man flpten gemaa)f Ijatfe.

Sllle nmgfen fte feljt tooljl, wad fte jn etwatf en flatten, bag bet #afi,

mtt bem 3n^a fte oetfolaje, gten^enlod fet* 3nmal 2lanljand ga& fi$

fetnen 3llnftonen l>fn, et war fa i>a& alfefte SRtfglteb nnb tn manner


Unfettebnng Ijatfe et %um 2lndbtn<f gefttatfjf, t>a% et In ben <5lelen

ffet&en wtitbe. 2foa> Delfe nrnfife 23efn>etb. 2$emt bet &nnffmalet


©enlet, bet 2lbjnfant £gelljofetd tm ^ttegdmmtffettnm, andfagfe,

ba% fttt) ble Beiben feta. oenommen fallen, bann Iff ed moljl mtt eln

falfcljet (gmbtntf gewefen, fte nmfifen Belbe r i>a% fte In ^n gangen


bet 3nben waten.

f>le @tafm ttmtbe oon ©efattenbotff fcetm Sl&fdtfebe gewatnt, fie

faaje: „9$etfien <Ste benn and, 23tnbet? £affen <5te mid) am £la§e,
mt> fei ed mtt, t>a% la> mein oetbtenfed 23tot effe." Slott) am 25. Slptil
angetfe ble ©tafm Sobedgebanfen jn 3$tnbet (Stieljl nnb ajng boa)
am nadjffen $totgen an «)te Slt&etf. 33et einem Stadjljanfegange, aid

165
man am ©iegedfot afcfdnebneljmenb jnfammenffanb, fagfe <3eib%
„@lan&en <Sie mit, SHeiffet, ed mitb wofjl etff bann efwad and nnfe*

tret 2$ewegnng, wenn fia) 3nba fjinteifien (lege, eintge t>on und an
t>ie 2&anb gtt ffellen." „Unb wenn mit t)<i^$ maten?" „©oH, bann
wilfife man menigffend moftit unto watum"
&fatn nnb Say f$ war filler nittjf SJnfifemif In bet tftetgengnng,

mie fte Me antotn fatten, et mat etoad n»eia) nnb boa) maajfe et fitt)

auf r nm bie Shtfbet gn matnen. „3# tya&e einen <Ba)ein r bet mitt)

fdn'tfjf, unt> mnn, nun bann iff ed ana) nittjf fajabe, man meifi boa),

moftft."

2lein, bie $fptle*£enfe gingen anf tertjf nnb fremngf in ton Sob, fie

ffatfcn aid #elben, aid SWattntet ftit ifjte <5att>.

$einet Ijaf fitt) gemeljtf, feinet Ijaf fitt) gefftan&f, aid ed jnm letjfen

@ange tarn* 2lnftea)f froten fie fid) ben &ngeln bat. ^Danmenlang

fcefenb, et baa>fe nott) an 2$*ei& nnt> $inb, 7laufau& t ©eiblifj nnb


Sendjetf manbfen ton Sftotbetn t>a$ ©eftdjf ;n* $)eife, bet Ptin^, t>U

©taftn flatten anftett)f nnb miitbeooll.

3el>n enffa)loffene SHannet fallen fte tetten fomten, abet biefe

maten nitt)( t>otf>anben nnt> bet, anf ben fie indgeljeim Ijofften, bet

ton%U tmn nitt)(d. $tan fattt iljm feine 3tatt)tia)t gefanbf. ©t fam
gn fpal et fonnfe nnt
r
nott) tart)en.

©in gemeinfamed @ta& UnnU ton Stynle^nfen nta)f fceteifef wet*

ben. (Seibliij, Sipttn nnb Sajid nnb Sentt>etf mntben in ton fiamU
liengtitften bet $tinxat fcigefe$f. $)eife nnb 2tanljand tnfan in einem

^ntein^anx^n ©ta&e. 3wei Sage nan) tot 23eetbignng bet ©taftn

#eila, fanb in tot Sfptle t>k Stanetloge ffoff. $)a& Stebnetpnlt mat
mit einet etfcenfefen ^ommnniffenfalpte totodt, an ©telle bed #am*
metd nnb bet ©irtjel Ijatte eine <5a)meffetnl>anb bad ^afcttfrcuj im

166
welgen $elbe ange&eart)!, 1>a& $<tftntttu$ r M alU Want* bee £oge

fdjmiicffe, fiit bad ble Sf>nle?£enfe In ben Sob geaangen toaeen.

SPenn <3e&ottenbo*ff In felnee 9$ebe fagfe, bag bad Opfe* nla)f nm*
fonfl geroefen fel, ba% ble 33en>eanng Imme* nnb Immee nriebe* nene

$*af*e and blefem £>»fe* jleljen weebe, bann fafj ed nlnjf fo and r aid

foUe fla> bad fcewaljeljelfen. ©d fetjfen fajweee Inneee &ampfe eln, ble

bet©0feUftt>afJelnenbe^et:elfenfoWfen.©le^a«e Uj*en3toetf etf^Uf r

fie mn%U veegeljen, bamlf t>a^ 2tene weeben Jonnfe, bad fa>on an bee

<5rt>n»eUe ffanb. SPenlge 29on)en nan; <5efcoffenbo*ffd SPeggang &e*

fraf Sfbolf filler ble ^5«me bee SJjnle nnb er war an jewm ®xofc
fampffage fefeltlgf, an bent nnfee $)annef}ld £el(nng gang SRftndjen

ntif gfotgWa'tfeen nnb 8UU$ttte\n fcebetff nwebe.


©d nwten nla>t gelblldje Slngelegenljeften aUeln r ble ©e&oUenboeff
gnrn 3$eggange gntangen, ble flatten ftfcenmnben mxton tonnen.

3$oI)l Ijaffe e* elnen ©rofifdl von felnem nnb felnee fixau SSeemogen
bet 2$ett>egttng gege&en nnb ed wax nnmogllrt), anf langeee <Sldjf ble

brel von Ifjm Ind £efren geenfenen dfciinbnngen gn fjalfen; felne

monatflajen 23e£itge nmeben Helnee nnb Heine*.

%fax M wax ed nla>f; ed mat ber Slngelff bee 3nben, bee 2Jng*lff

bee <3o3lalbemoftaflfa)en paefel, bee l^n %nm $o*tge1)en gtoang.

©* war bee @*nnbee bee 23en>egnng, ee toa* veenmnboae, lljn fonnfe

man fteffen nnt> lf>n mngte man feeffen.

3n»et @*nnbe nween ed ooenefimlla), ble jn ben SJngelffen fatten.

£)e* eeffe toae: man mngfe bem tommenben ©elfelmoebveojeg ble

<5»l($e a((*ea)en, Inbem man ble offenf(la)e 5lnfmeeffam(elf bnea)

elnen 23eleiblgnngdpeoge£ aftlenffe. Dad wae badfetfe SJtanovee, ba^

man fpafe* mlf ©Ifttf bnea> ble Infeenleefen Semeveojeffe veefndjfe,

urn ble &ffenf(la)felf von ben fiinantflanbaUn a&gnfrlngen.

167
$>et %m\U &tnnt> wt, ba% bit 3ubenfajaff, bnta) t>U anfifemififaje

Ptopaganba ktmrufjujf, bet ©ojialbemoftafie bte gelblirfje Unlet*

fffifmng enfgiefjen itnb fin) mti bett Unafcfjanajgen gufammenfmt n>oUfe.


$>ie erffe SStotnnna. ettyielf ©e&ottenbotff aud gtanffntf am ^lam r

fie iff bann in 2lt. 291 bet „$)enffa>n 3eifnna/' 33etlin t>om 3aljte

1919 wtoffenflidjf wotben. Bitffigtaf Simmetmantt, bet ©wnbiftt^


bed (Sfaatdtfeteittd fjatte bU (3aa)e in t>U $anb genommen. 2*et*

fianbUmgen nmtben von ifjm tt&et bie ©n&oenfionen mif ben Una&*
tyanajgen in 2&eimat geftu)tf; fie bteljfen fi$ batnm, t>U Citation
bet 2(ntifemifen einjnfajranfen, mnn fie gut SRaajf Common folften.

#ietgn mat 3nba fceteif, alle gelblie^e nnb fonfttge Unfetffnfjnng sn

leiffen. Jut t>U (Sogialbemoftafen fcftanb alfo t>k (Sefafjt, t>a% biefe

etgiefcige (SelbaneUe wtfiege, wenn fie nirtjf Ijanbelfen,

3n SMna>n, bent ^annfgenttum bet gefaljtlitt) wetbenben 33e^


wegnng mnfife sngegtiffen metben nnb ^iet fonnfe man gngteifen.

Wan fyattt „2Hafetiar gegen (Se&offenbotff gefammelf.


$)a$ etffe SStafetial mat t>on #oftaf ©djulein, torn 3$tnbet be$
@e§eimen ^ommetjientafS <5<plein, gefammetf motben.
(gefcotfenbotff §atte bie <5apf)itmetfe, an benen @a)iHein nnt> fein

33tnbet befeUtgf maten, inx 33eo(aa)fet angegtiffen. ©in Untetfjanblet,


bet @elb an&of fttt einen 2&ibettnf, mat an t>U ftifa> £uft gefefjf

motben. <§ajiHein tyaffe fitfj mif bem fcefannfen ftedjtfanmaft %\fc

&etg*23etlin in Q3etHnbnng gefe# unt> biefet mat tin Jtennb bet


Siedfceff) ©eiblet. SUS&etg mat gelblia) an (Se&ottenbotff infeteffietf,

^a((e bort) biefet &ei feinet 33ettjeitafnng mil $tan 3ff (anb bem 3nben
bU 23etmogen$oetmalfnng enfjogen nnt> 2((&>etg ijaffe oetfndjf, bntrt)

ben $oligeitaf $einbl in DteSben, ben nationalism £egafion$taf


im SRiniffetinm bed 3tngetn, bie ©Ije audeinanbet gn fctingen*

168
(gefcoffenborff mat Icirfjtfetfig genua, gewefen, <£t Ijatte nte geftagf,

wad barnaa) fommc, fonbctn tyatte ge^anbelf, tote er e$ ffir 9Sea)f

fcefunben, nlajf nan) bent ®efe§, fonbetn nadj femem ©ewlffen.


$)urrt) erne unnribewuflldje $enerafooUmaa)f Jjatfe er few nnb
felnet gtatt 33etmogen in bie #anbe eined gefauffon 3uben gegefcen,

bet #anbel$tin)fer nnb em angefjwafefer 33etn>anbfet war. *- $>urn)


biefe 33oftmaa)f nmrbe et in 3tt»an$dwtwalfung $efcaa)f nnb fnafet
wegen 33erfa)wenbnng enfmimbigf.
(Se&otfenborff war tm 3a^te 1911 ftitftfajer <§faat£angel>0*iger

geworben; er cnfffammf enter tmrgerlta)«n gamUie, Iff In $onerd*


werba gefcoren nnb war naa> ftlrf tfi^m $ert)f non elnem 2$aron $etn*
riaj t>on (SefcoKenborff abopfierf worben. $)iefe Slbonfion war, well

fte in 5)euffa)(anb nirtjf galf, non ben fciben leftfen $tifgliebern bet

S'anttlfe ©e&offenborff wieberfjoft worben. (Siegmunb <5e(offenborff

t>on ber SSofe fjaffe ifjn 1914 in SPied&aben aid SKtfglteb bet gamtlte
anerfannf nnb feme gran fjatte nan) bent $obe ifjred Planned bte

Slbopfion burn) etnen 2lofat In 33aben*23aben wtebetljolt

2l&er blefe Paniere waren in bte $anbe ber 33olfa>wtren gefallen,

e&enfo bte 4)eimafpapiere. 33et ber (ginnalpne 3?tttna)end fjatte fta)

ber JJftegefoJjn Sfoerd, ber UlannU ©ogialberoofraf 23uiffon biefet

JJapiere (emarfjftgf nnt> fte nidjf ntefjr mrucfgegefcn, fte waren eBen
„geraufa".

#ier fonnfe man alfo mfaffen. ttnfer bent Stfel: ©elffame @e*
fo)ta>fen wroffenfliajfe bte „$ttmrt)ener j3off" em Pamphlet, in bent
(ge&ottenborff twrgeworfen wnrbe:

(St fiiljre etnen falftfjen Xiamen.


(St Ija&e bte Sljnle feige Im ©fid; gelaffen.

(St fel Stirre geworben, am fttt) t>om ^riegdbtenffe ju brMen*

169
©r $afce ©elber taffferf nnb ntojt tferredjnef.

(St fet enrotiinbtgf.

$>amtf wollte man (Se^oKenbotff jwtngen, ben ©eletbtgnngdpeojeg

angnffrengen, man ^alfe noa> meljr JJfefle fm $ori>t.


3>nro) ben (gfnflng bed rtenerwaljnfen <5d)ftlem, bet mtt bent

#anbel$rttf)tee ©ntfjer, mtf bent 3nf(t^af Stntmeemann, nut bent


Slnnwlf 3ll$&erg*2$eelfn nnb bent Potf^ettaf #embl gnfammen*
aefcetfefe, Ijatte man em nwnber&ateS SlffenffM gufammengefraajf,

H& nn&ebtngf seentajfenb wttfen tmtfile. $)ann wae etn ©Canbal t>a,

bee ftttjee ben ©etfelmoebptojeg anf etne anbere 3$aff$ gefa)ol>en Ijalte.

Sllfo anf gne 3agb, (Sefcottenboeff nrnfife fallen, <Ee mnftfe ^n 53c*
letbtgnngdnrogeg anffrengen. $)oa> bee fat tljnen nfajf ben (Befallen.

faatton ftaj fene fte&en S^nle*£enle ftle bte 3bee geopfeef, fo mngle
<5el>ottenborff fftt) fttr bte 33en>egnng onfeen, ee mnfife geljen, tttn

nta>( ble garte Pflanje gn eeffftfen. S&oljl ware eS fljm ntoglta) ge*

wefen, feme 3lfa)ffa)nlb naa)snn>etfen r afcer bee (Sfanfc, t>m bte Ijeee*

fa)enben paefefen anfgenwbelf fatten, Ijatte ailed t>ebe<ff, e$ ware


bte Sljule, bee 2$eo&aa>ler r bte JJarlef tteenmjfef twrben.

ttnb mad M <5a>ltmmf(e war, man Ijatte bte Xiamen bee £enle
eefaljren, bte mtfgear&etfel fatten, man Ijatfe ana) fte angretfen ton*

nen, tymtbeefe attJ)ctce (geiftengen waren t>ewtft)fef worben.

3n fefnemSlaajfolger In bee Strong bee Sljule ernannfe ©e&often*

boeff t>$n 9tea)tdanwalf >>annet 3>at>tt, bee t>om <3ermanenorben &e*

flaltgf nmebe. £etbee fcltefc Qcfyn nta>f lange 23orftijenber, bte £>»»o*
fttion bee 3tingeren jmang fljn gnm 9$tftffetff. 5ln feme ©telle leal

3o^anned #eemg.

170
XII.

©te &tunt>nn^m an* t>n Styute ©efettftyaft

Slnd bet Settle ©efellfdjaff ajngen Ijetvot nnb nrntben fel&ffanbta:

bet ©eulfd^e 2lt&ettett>etein, fpafet Stattfttp Slt&efletpatfet ($),2l.p«)

tttib bte ^tttftt><3o3talffftf(#e Slt&etfdgemetnfdjaft f|>alet S>enffa>

<3o$taliftffd>e JJatfet ($>.<S.p.) mil fljtem Otgan: Etflndjenet 23eo&*


adjfet, fpafet 23olftfa>t 23eo&aa)fet.

Slnf bet ^e^na^fdfagttttg bed Sabred 1918 frefajlog bet ©et*


manen^Otben ben folgenben Slnftnf an bad £>euffaje 33olf. $)et

Sluftnf iff In ben Slllgeroetnen £>tbend*2laa)tt«)fen 2lt. 15 r Sulmonb


bed $tnfotlnHnfetd 1918/19 r wtoffentlteljf (f. 2Stlbetfetl @. 205) nnb
nmtbe ben £ogen gut 2&ettett>etl>tetfun$ ftetgege&em

Sin bad ©euffaje »olf!

SPeftfrieg, Wmffntg ttnb Slnftu^t Itegen fynttt and! $)utdf> <£lenb,

23lnf nnb (gtntebttgung ftnb toft gewatef nnb bennoa) Iff ailed fcetm

Allien ge&lteften, fa r ftfjltmmet wte juwt btotyf *d jn wetben. 2lut $e*


ajetungdfotm nnb fuljtenbe SJtannet Ijafcen gen>ea)felf, afcet &aptfa*

ltdmud nnb 3ubenfnm wetben unlet bet Demoftatle t^t #aupf Ijoljet

aid fe etljefcen. 2taa> n>te t>ot tmtft £>u, £>enfftt>ed 23olf, androgen,
fcttm$etf nnb gn 2Billjen nnb €5otgen t>etbammf fefn. 2£ie fomntl

ba$ nnb foil M etmg fo Wet&en? £>et $tunb bed Ettgetfolged Itegl

battn, t>a% bet $aropf gegen jene fcetben SWadjle fcfdljet geltennl ge*

fttljtl nmtbe. 23efbe ftnb anfd engfte t>etfot»pelt.

171
$>te (gojtalbemoftafie tampft iwt eitten @tJjerofampf gegett ben

$apHalf$m«#, bcmt tf)te $tif)rcr fwb 3uben imb &aptfaltf(en!

Die 3ubettfenttet abet fampfen petge&ltdj gegett bae 3*tbenmm,


weil fie auf t»em ^3aben bet faptfalifftfttpif ©faafSotbmmg ffeljett,

fo mufjfen fceibe gtontett sttfammett&tetfjett.

#arl garter t, 1. 93orfHjim0er Set ©,2l.p.

#tet 2K*anbel imb enbltdj bero beuffdjen SSolfe bte wttfli^e ^tet*

fjetf gtt fcfaffen, iff erne Deufftf>*eo3i«UfHfc$e JJatfet 3« ftltau


^eu^offifd) tmb f03taltfltf«>

£affaUe, bet ©tiwbet bet beufftfjen <Sojfa(bemofta(te r mugfe al$


3ube feme ^affegenoffen fennett r wemt et fagfe: „(Eine 33otf$&ewe*

giroa. Ijaf ftdj terojufjalfen t>on ^apttaltffen tmb 3ttben, wo biefe aB


£etfet tmb gwfjw* atifftefen, ba t>etfo(<jett ffe autf) etgette 3tt>etfe."

172
£)te fostaltfftfdje nene Patfei nimmf mtt benffrtjgefcotene Sttannet

anf. ©ie ffefjf naffttlirt) anf bent 2$oben bet polififft)en Umgeffalfnng;

toitb an bet $>entoftafie jnetff niajf ttiffeln, will jebort) feine $)emo*
ftafie nart) wefflidjem SBnffet mlf j«btfa>»Utfoftafifrt)et ©nilje, fon*

betn efnen fteien 33otfdffaaf, In bem &apttalt&mt3 unb 3nbenfnm


iibernnm&ett finb.

$)et teine j$at(amenfatidmnd, (el n>ela)em bte andftttpenbe €$en>alf

allein Bet ben 2tt>geotbnefen liegf, gemtaj ifjt nia)f r fonbetn fie f otbetf

f«r gtnnblegenbe 3lengefef$e jebedmal bte 33offd(eftagnng, nm bte

©efaljt bet Patfeimigtoittfajaff andgnfdjalfen.

£)fe #an»ffotbetnngen finb bntajgteifenbet Sltf, nxxt ©ajeintefot*

men aj&f fin) bte mm Patfei niajf afc. ©ie geljf an bte SPttrgel bet

t>otftfa)en nnb fogialen Slot.

©olajen SKefotmen ffanben fcidfjet bet &anifalidtmtd nnb bad

Snbenfnm tm 2$ege. 3Ule nnfete Patteien toaten nteljt obet toeniget

bcwufit obet nnfcenmfjf ©ajleppenttaget M etnen obet bed anbeten r

obet gat Betbet 3Haa)fe. ^>ad iff bet @tnnb, waturn bi& jetjf atte

Sit&eif wmmtj mat nnb nnt ©ajeintefotmen gefcat. $)ie nene Patfei

f ennl feine SRMftdtfen, fie iff abet t>ut$au# unt antfaliffifaj nnb jnben*

tein. ©ie lagf fin) allein oon bet 3£oljlfal)tf bed @angen leifen nnb
etfttefcf eine toeif gletajmagtgete 33etfeilnng bet £et>endgnfet nnb t>ie

©efnnbnng fotote (gttoecfttng bet benffajen, fo fdjtoet geftoffenen

33olfdftaff. Slfcet niajf bntnj nenen ttmffntj nnb plo($li«)e $nbe*


tnng foil bad Slene etfltefcf toetben, benn t>a^ fttljtf field gnm @egen*
letl t>e§ ®en>ol(fen, fonbetn anf gefe$lift>em 2£ege bnta) flnfentoeifen

%hUn M 23idljetigen mxt> Slnf&att M 2tenen.

$)ie ©tnnbntfattje nnfetet 2tol lieaj in nnfetet falfcfpn 2$oben*

gefeljgeonng, in nnfetm fojtalen 9iea)f nnt> in nnfetm ©elbtoefen.

173
3Demenffprea)enb fotbetn tolt:

1. gtelen ©tnnb nnb 2$oben, ba bet $te&dfrtjaben bet 33olfd*

nritffajaff fotme bet #and* nnb SPetfnntffajaff, and) be& etttgeltten

33otfdgenoffen In bet ©tnnblaff llegf. £)le SSetfajulbnng bet tent*

fajen ©tbe (t>ot bem 5?tlege 100 SKIUIatben) $af aWe foglalen tttib

tolrffajafWIajen tl^el Im @efolge: SBIefdfafetnen, S&oljnnngdefenb,


#inbetffet&ll«)felf, SJoWdfendjen, 2ltmnf, 33et&tert)en, S&tpo&eUrog
nnb SSotfdjetfefjnng.

£)em Iff babntdj a&jnfjelfen, bag bet benffaje 2*oben ii&et ben 23e*

fit* fjlnand aid ©faafdelgenfnm etflStf toltb, b. f>. bag bet 23etf atif
von @tunb nnb 23oben oon Ptltwffjanb jn Ptltwffjanb In 3nfttnff and*
gefajloffen Iff. $>et &oben oetlletf ben £§ataffet aid SPate. 29ate Iff

babnta) gefcnngelajnef, bag fie etf efj&at Iff* 33oben a&et Iff nnetfe$(at*

SPet oetfanfen will obet mn% fann ed nnt an ble ©emelnbe. $>lefe

gl&f ben 23oben an ble 3nfeteffenfen In 3elf* obet £tb>aa)f* (Sobann

batf bet 23oben In 3«fnnff nla>f meljt jnt 2fnfnal>me oon &aplfallen

blenen. <2t toltb ftft nnfcelafffat etflatf* $>emenffntea>nb Iff bet

Petfonalfteblf gegenil&et bent fjenflgen Stealfteblf gn Ije&en. 2Wle

(anfenben $»pofl)eftn wetben, fofetn fie ed noa> nlajf flnb r gn nnfitnb*

fcaten, ftttgftlfflgen $llanngdl>»pofl>efett etflatf, nnfet #eta&fefnmg


bed 3lndfnged. 2lnf blefe 2$elfe toitb ffnfenwelfe bet benffa> 33oben

fceftelf ««b elne tmtftla) gtoggnajge ©lebelnng ettela)f. Slnclj bem


elnfaa)ffen Sftanne toltb ed tolebet moatfa) feln r anf elgenet ©djolle,

Int elgenen %&n&%en $n tooljnen. Die (gnfffelping bed tt&etfanlfa*

lldmnd (legf In bet fcldtjetlgen Stefoetfanfllajfelf nnb Selafttatfelf


bed 23obend. 23el ftelem 23oben aj&f ed felnen fl&etfajrifallftnnd.

2. Slfclofnng bed fcldfjetlgen 9$omtfa>n ftea)fed bnta) eln


$)enff a>ed $emelnte<H Unfet ^enflged 23obenteajf tnljf anf bem

174
ftomlfojen ftedjfe, btfydb ftob a\U <&%abtn wnfeted offenfll#en
£e(end 9*e«>fdf«)aben. £>«d ftontlfaje fteajf nmtbe *ot 400 3a$ten
90tt ben $fitffen nnb bet? fjoljen @eff(lt#feff etn^efii^tt; wtgeMla)
§af fta> bad 93otf bagegen gewe!)tf, wofjl ffifjfenb, baft ftjm ntlf bent

ftemben 9$e«)f bet 2$oben unlet ben Soften unb anbete @eteajffame

enfjogen nmtben. 5)ie ©auetnftlege, bte etffe folate (gtfpfmng, mat


bet (iluftge £ampf gegen t>a& ftembe 9*ea)f. 3mmet nriebet fotbetfen

bte 23auetn bte 3£lebetljetffeUung bed affen Deuffajen 9tea)fed*

#enfe etJje&en wit etneuf bte glelaje $otbetnng, ed llegf an $)tt,

$>n ©enffajed 23otf, baft fte nlajf wtebet nngeltftf wljaUe. £)lefe

Stage Iff u>la>figet aid fte ben melffen fa>etnen ntag r fte Iff bet 2Utgel*

puntt nufeted ffinfflgen <&tin& ttnb 2$effeljettd. %>a$ 9Wntlf«> 9fea)f

Iff enfffanben jttt 3elf bed ttttfetgefjenben, twn Sttben tf&etffofefen

9tom, ed Iff nnfoglal ttnb fajtifjf ben ptwaUn @ett>lnn anf Soften bet

©eroelnfajaff. $d Iff eln 9te«)f bet @etlffenen ttnb bet (Sdjlanen. Sluf

blefem ttnbettffajen Sfctftfdfoben Iff bet Dettffdje bent Sttben Immet


nnfetfegen* &affaa>n (etoelfen bad (3efagfe. DedljaUi tmtft bent

Denffajen 33otfe eln 9Sert)f felnet 2ftf unb (elnet @eflnnung naaj ge*
ge&en wetben, ba^ bent alfen @tttnbfa$: $emelnnttf$ getyf t>ot

©Igennttfj enffptlajf. Die fief elngetlffene $afcfurfjfr Unteblldjfelf,

Unmotal, bte fta) Im $anbel nnb 3&anbel fctelf ntaajen, bte 33et*

fnbnng nnfeted Golfed Iff anf ba^ 9Somlfa> SSedjf jntMjnf^ten r

efcnfo b^ 2ludtt>aa)fen nnfetet 39ltffa)aff gtt elnet andgefptoajenen

3nfeteffenn)ltffa)affr ble bet 2&elf lefjfen ©nbed nnfet bet S^fjtttng

bet jflblfajen 9taffe ben #tleg unb ba$ (Sienb bet legfen Saljte ge*

fctaajf l>af.

3. 33etffaaflla)ung be^ @elbwefend. Unfet ©elbwefen (leg!

In ben ftanben t>on JJwafen, fcefonbetd Sttben unb anbeten Infet*

175
naftonatea £eutc«. Dad Iff em tlndmg an ftdj, da dad @eld dad 33I«f

ded naftonalen ftomtotpttd darffeUf. Det (Sfaaf aid ^ctrttctct bed

Golfed (ann nut nwflirt) teajerett, wemt er Me 23erf{ta«wjdmaci)f

iiber @cld und ©eldroefen bc%t %euU if* aurt) dad ©eld fetnem
3u>e<fe, etn bequemed 3aufa>miffc( swifajen ^Jtbet't und £^n r
3£*ate

Stntott 2>re?ler, 2. 3Jorflf)«i&*r bet 3>.5t.p.

und 5?a»fpifeid, swiften &ttfa\Ut ttnd SSetfoantfjet: gn fein, enU


fterodef und ettfgogen worden. f>ad $eld dtenf fjenfe da^n, tmmet
nrieder @e(d jn maa>n dntdj 2tanf * und 23b'tfenman<foet, oljne witte

lia>e Sfefeff.

£>em @*ogfe« unfeted Golfed, dad t>on det SJt&eif left, *ff l^rtr

noci) dad Odd majfd andered aid etn Saufdjtmttel, cd (fegf fetn 7h\*

lag twt, ed fittr etnen raffenden ®U\nUii von Kaptfaltffen nnd ©peftt*

176
fonfen anf Soften M fajaffenben tolled ju einem ttngefitttben 33e^

teiajetmtgdwiffel cnftoutbt^en ;tt laffen. 2lnt witftitfje 2lt(eif foil

fcelofjnf ttnb Uzatyt wetben.


tlttfere wttflidften (Spat* nnb $tebtfanffalfen wnffen 2>te wtftaaf*

listen 33anfen unfet Sludfajalfung twn ftiefengewinnen ftlt Me ^lfffo=

n<tte wetben, efcenfo twn fiitft(td)cn @ef>alfetn bet $>tteftoten nnb


Sanftemen bet 2foffi#fdtafe. 2tengtiinbnngen twn 2*anfen itttb ttn*

fetneljmungen find t>on bem twn uttd gefotbetfen $ei«)dwittfa)afifd*

tafe anf die witftia>e $ebfitfnidftage nnb anf bfe SStofjlfaljtf bet

©emeinfajafi jn ptnfen. $)ie funfiige fltebilfafjigft* witb fta) tit^f

meljt aitf &afyn, fonbetn aitf JJetfonen etfftetfen. $ietattd folgf,

bag ft«) 5a^ ©efajaff wte fetter attf Me 3ftd)fta>tf, bie (Solibifaf

unb ©l)t&atfeif bed (Eingelnen aufbauf, wobuta) bte noftge 9talje unb
bad otganifaje 2&aa>fett in unfete 2&itffa)aff Cowmen witb.

Dad 23otfenfpiel iff aid unnitf; nnb f$ablia) audgefajloffen, ba bet


#anbel mil SPetfen woolen iff* Unfete SPaljtung iff ne« gu geffalfen.

£)et ewige 3tnd, bet stir 33otaudfe$ung bfe unmotalifdpe twn feinen
(Etfmbetn itttb ^ufettt fajlau etfonnene 2tud(egung bet Unffet&lia>

t etf bed ^a)>tfald fjaf, witb afcgeloff buta) eittett bad Capital aUmaljlirt)

aftofenben 3infenbienff. Qamit wate bem au& bem Orient ffammen*


ben 3indfftat>enfum ein ftit altemal ein (£nbt gematfjf.

$>iefed finb bk btei ftauptpunttt unb bte bm ^aupffotbetungen


bet mmn JJatfet. |>ietbuta) wetben bU ungeloffen ^tagen b^ iftet*
laptfalidmnd unb ©emifidmud jnm 3&ol>le be^ ©anjen enffa>teben«

2Det and beuffajem 23luf gefoten, biefe Sotbetungen nnb Sfadful)*


tungen anetfennf, geljotf jn nnd wet
r afcet nia)f feijen will, nnb banxit

H$ fjeutige 23ewurt>etungdf»ffem f(u($f, obet wet gu einfalfig iff, bet

wag tufjig &ei feinet jfatfei bUiUn.


12 33*t>ot $We* torn 177
S)er ©leg nnfem @edanf en Iff genug, n>le fl^ld ble 2$af>t*

Ijelf fi&et Stng nnd £Hge flegf ! £>le Snfeteffennntffajaff wltd git"

f ammenfceo)en, die 2ttenfa)en wetden fla) git natutcfcmagcm £efcen Im


<5lmte bet ^eglii^«tiben @emeinfa)afi In £lefe gn Intern angeffamm*

fen 33olfdfnm jnfammenftnden. SSMfete gWgernngen, die fta) flnn*

gentag anf idet 9ila)fnng det duel $anpffotdetnngen erge&en, find:

4, 2U(m£fjll<$e Umgeffalfnng nnfetet 29ltffa)aff fcetatf, bag die*

felfce jn elnet nritfUajen SSolBnntffajaff nritd.

5. 23efft)neldnng nnfeted $rof;grnndi>eftf$ed fe na<f> det <£tftaa>

falpafctf det elngelnen £andfa)afien prnx 3wetfe det <5tede(nn$.

(SfaafSdomanen find anfgnfelfen, &dlandeteien gu fcefledeln.

6* <£lne geveajfe ©fenemtfellnng, die dent ^nfffe^en *on ftfct*


fanlfallen <&a)tanftn fefn\

7* 6effaUnng nnfeted #andel$ naaj dem naffitllajen ®efitt)f$*

pnnf fe, dag die %8au den Blttlgffen nnd fUegeffen 2&eg wro ©tgenget
gnro SSerfcrandjet nlmmf. Otyne SlnSfajalfnng de$ el>tlla)en 3nnfa)en*

fonDclo mdffen alte nnnSflaen 3wlfa>nffeUen, die nnt legendwle »et*

metdfate @enrinnanff«)lage fcenutfen nnd jnt 3$etfenetnng dee


<5aa>n fifteen, t>erfa>wlnden. %n nnferen £e&en$nota>endlafelfett, U*
fonder^ £efendmiffeln, foanajen fin) nlrt)f fanfende t>on SltdjfSfnetn

gn fcetelajern.

8. 23el elnftyneldenden gtnndfegenden ©efefjen nnd 23etfaffnngS*

andernnaen Ijaf dad Patlantenf nut elne fctafende, dad 33olf dnta>
2fl>fftmmnng tffcet 3a nnd 2teln die enffdjeldende (gfimme.

9. @c^affttn$ elneS &eltf)$tt>ltff«)affcgrafe$, det nan) welfeten ®t*


fltftftynnften nnfetet aefamfen SSMtffajaff 2Hag nnd 3le( ffetff. ©t
lag! fin) gang aUein Don det SPofjlfafjtf de$ £ande$ telfem £>te

Planner dlefe* knifed ~ (elne ^aplfallffen nnd 3nden - mtfffen

178
Im ptafflfojen £efcen geflattt»en nnb fttt) Im 3)lenffe flit bte

@emelnfo)af< audgegeiajnef Ijafcen,

10. ©djaffuna. etnet tmtflla) una&ljanaj<jen $>enfftt)en JJteffe. 3m


gftttttt batauf r ttofi unfete Pteffe 311 90 0/0 In jfij>ff(§^<iptfa«ffif*ctt

#anben, gttm ©togfelf wn 3nben gelelfef n>ltb nnb a&fjangig Iff

t»ott $ttbifa)en (Btogangetgetn, Iff eltic gtunbtegenbe 3fobetung ttol^

wenblg. ^eiife gl&f Me JJteffe nla)f ble ©flmmung be^ Golfed rote*

tor, fonbetn ble <5flmmnng wltb filnfffla) gefajaffen gut 23ef tleblgung

fel&fffitrtjflget Plane bet tfaplfallffen nnb 3nben, oljne dag bad 33oft
blefe Plane etfennen fann. 2&lt fotbetm 3)enffa)e 3elfnng batf fla)

nut eln Unfetnel>men nennen r bad benffa) Iff nnb beten £elfet $>enffa)e

flnb. 3elfnngen, wo blefe 33otandfefjungen nlajf gufteffen, flnb aid

fttbifaje am $oj>f bet 3elfung jn Begelajnen.

11. ©tnnblegenbe sSttbetung In bet <§fet(ung bet 3>euffa)en gum


3uben. Ptfifung bet <3efe$e nnb Religion bet 3uben. $)ie fjeuftge

ffaafd&#tgetlla)e ©felcPetedjfigung gttinbef fid) anf ble Ittftimlldje

Sluffaffung, baft ed fla> (el blefet Stage urn ble 33etfd)tebenl>elf bet

Religion f>anb(e. Sotfajnng nnb fcewlefene Saffaajen laffen ^enfe

felnen 3n>elfel meljt, ba% ble 3ubenftaae elne ftaffenftage Iff, ble

mlf tellglofem 23efennfnlffe nla>fd gn fun Ijaf. <£d IjanbeU ftaj nm ble

Stage: Pollen wit beuffaje SMfdgenoffen und In 3nfttnff welfet

pollfifa), wltffajafWIrt) nnb gelfflg t>on elnet wtfajnrinbenben $tlnbet*

fjelf elned taffef temben 23olfed, bad fla; fcenrngf aid folded fll^lf nnb
fin) bnta) $efef$ nnb Religion, ble Bel ben 3nben gnfammenfllegen,

gefltffenflltt) Mnfteln unt> afcfelfd tjalf, fceljettfajen laffen? $d Iff bled

elne SJngelegenfjelf nnfetet (Eljte, nm fo mefjt, aid ed file ben eln*

faia>ffen Wann Jenfe etfldjflld) Iff, t>a% ble ange&otene $ettfa)fna)f

nnt> ftaffajet M 3nben anf febed 93olf jetff6'tenb nritft.

179
2&tt fotbettt: $)a& ttette ©etttfrtjlattb torn ©ettlfdjett, ttidjf bem
3ttbett! $>ie 3ut»en ftttb bttttfjattd eitt StembtwW, fie follett den <@a)tt$

M (Sfaafed, feme SPoljUafett getttefjett, a&et nxfyt roeljt bad 9fttt)f

fa&ett, S3etttefet, pijtet, £eljrer t»ed SWfed jtt few. ^>ad jfibtfdje

33olf fcmtt feittet ^opfaaljl ttatf) 33etftefet itt bad £)ettffc> 13atla*

mettf fettbett. 3ttm jtfbifdjett 33olfe galjlett ©efaufte ttttb $tif#ltttge.

12. <Stf)tt<j bem ^>ctt(f#ett Sltfcetfet gegett attdlattbtfdje Sitfcetfd*

ItafTe, bte bte £olme ttnb £efcettdl)alfttttcj bed bettffajett 2(t&eifetd Ijet*

afcbtutfett.

©attj allgemettt mttfi ttttfete ttaftottale Wxttffyaft fo gefiiljrf few,

bag wlr trod mo<jlirt)ff fel&ff etfjalfett fottttett.

3m SttiKelpttttffe ttttfetet gattjett JJolitif, 23ettoalfttttg ttttb WttU


frtjaff batf tttdjf met)*, trie bidder bte 2$ate, fottbettt mttg be* ©ettffdje

SWettftt) ffeJjett. Uttfet 33ol?dfttm iff ttnfet fteidjrom.

2tirt)f tooltett wit tetdjet ttttb retdjet werbett att @elb ttttb irbtfa)em

£tt?ttd, bet trot etttem &leittfei( gtt gttfe fommf, fo»bettt wit toollett

tetttj feitt an gttftiebettett, fraffigett, \§t ftrfjered 2lttdfommett Ifafcett*

bett ttttb attf eigettet ©djolle (efcttbett ^tettfrtjett. 3)ttta) biefe, t>ott

ttttfetet? JJattei twftefettett ©ttntbfafje ttttb Sotbettrogett, bte ftei

t>ott febet 33ittbttng ttttb 23e90tmttttbttttg ftttb, iff ed moglid), bet 3tt*

fereffettwitlfttjaff ttttb bett 3ttbett, bte ttodj tmmeu bte toilet fteffett

ttttb jttm ^ttitt fttfjtfett, ettbgitlftg ttteberjuttttgett. 2laa> $>tttdjfef$ttttg

ttttfetet Jotbetttttgett, fdjott ttaaj torn etffett frofetttoeifett W>hau ber

tjettfigett SttfeteffettttHtlfdjaft totftbe eitt Sittfafmett btttdj t>a^ ©ettffdje

33oW geljett. 5(tt ©telle bet 3&ettigett, t>U ittttttet meljt ©rt>afje fam*

molten ttttb bet 33ielett, bie fitt) tyt £efcett lattg btttajqttalen mttgfett,

totttbe ettte gleidjmafiigete 33erteilttttg allet £e&ettdgttfet ftefett? tote

fXUtteifytunt, Ptogettfttm ttttb £tt?ttd wtfajtotttbett toiitbett, fo toatett

180
<m$ Slrmut tmb SlrbeitatoftaNf tJetbannf, ^tlt^f etf tmb Q3tet>ctfctf

nmtben ©djein, $twg nnb @e riffcivfjctt In ben #infetgtunb btangen,

Xttifctc Ijorfjflcfncbenctt ^3ot)cnpretfc r


Die ffctfjenben SHtcfctt, bet

immet fcttcter rocrbenbe £e&en3tmfcHjalt, ailed Die fdBftoetffanb*

litfjcn ^olgen bet 3nleteffenuritffd)aft, uwtben won fdbff ftnfen, bad

Stafionafoetroogen fttf) ttrfj% unb getert)f ttetfetlen wttb fid) nidjf,

wie Bidfjet, m ben %anton bet <5ftnpeUofen sufammen&aUen. ttttfet

ganged £eben wtitbe fta> wteinfadjen, vetftttfgettt unb uetfajonetn?

an <5fette bet #aff, bet Slnftegnng unt> bet ewigen ©otgen omtbe

wiebet 0ltt^c r 3uftieb*nljetf wrt ©fellgfetl in t>k #et$en bed fa)wet*

geptiiffen Denffajen Golfed einste^en.


Die De«ff#*eo3taUfftfa)e Patfei iff erne JJatfet bet fapifal*

181
ftftwaojett (Bajtajfett M Golfed, alfo ber Sfr&eifer, 2*eamfett, %ant>*

IttttgggeljUfett, $attbtt>erfee, ^letttgewer&lee ttttb 2$atteett, tot Sefjeer,

igfebler, Seojtttfee. 29er bte Dtttge Hat ftety, f^Ifegf ftrt) tttt* ofjtte

3attbertt an* Der falfa> SttbettfoatalfftttitS ttttb Me Sttfereffetttmrf*

f^afl mitffett wie ©prett t>oe torn 2&tttbe wrfKegett." ^


Die Rifylinkn bet ©tofitoge tmtrbett ^aIS> naif) tot SRitcffeije

(Se&offettborffS mfi #arree bi£fttfierf. %atm wat bagegett, t>w 3$e*

tvegttttg aid paefei gtt &e3eitt>tett. ©r meittfe, man werbe tkimfl gtt fel>e

Me Sbtfmerffamfeif der @egttee attf (1$ siefptt, eittett SJe&eifeweeeitt

werbe matt wettiger (eaa)fett. #aerer fittjrfe bett 2le&eifert>ereitt mU


ler ttttb twrlegfe ton <3t$ bed 33ereittd ttaa) tot #errttffrage.

Die $reigtttffe t>on ©tetter* Sob tefajrattftett ttt biefer 3eif Me


polififaje 2(r&eif. Slart) bee 9*Mfel>r georbttefer Sfcrljattttiffe erfrtjiett

am 10. SBai 1919 mil Sir. 15 tot 2$eo&art)fer wieber. @(wa ttm

bte gletdje 3etf twtrbe ble Dettfftt><gojialtffifttje 2Jr&eitfgemeittfrt)aff

gegrtmbef, fpafee Dettff<|H<5o3ialiffiftt)e JJarfei, beeett Organ tot

33eo&art)fer tmttbe. Dad polififdje Programm Iff tKttfffettfliftjf tm


23eo&aa)fer Sir. 18 »om 31. SRai 1919. 3tt biefer 3eif natftn bte

D.<5.p. atta) bte $e;telpm$ett gttr ,2lafionalfo3taliffifajen Parfei'

£>fferreia>$ attf . 5(m 9. Sfognff bedfeftett Sabred erfajeinf ne&en bem

„3Rfttta>tter 2$eo&ad)fer" gttm erffenmal alS 9?eiajdaudga(e bte 3et*

fttttg ana) mit torn Stfel: „93otftftt)er 23eo&art)fer" fcei ettter 2foflage

vott jufammen 10000 (gremplarett; toteitd am 4.£>fto&er 1919 mtf


Sir. 50 mat ettte Sfttffoge wn 17800 ©remplaren fret etttem ttmfang

von afyt (Setfett ttttb gweimal moajenflirfjem $rfa)einen erreiajf.

33oeftfjenber ber Denff^^osialiftifdjen Cartel war $attd $eotg


©taffinger. Die ®ef<pMfe«e ber D.@.p. Befattb fta> ^terfajffr. 15

(33eelag grattj <gfyt 2laa>f.). Die Dettff<fc@03ialiffifrt> Parte! enf*

182
faftefe mit fljtet 3elfnno. „2Rnita>net ^eo&artjfet" unt> „2HMIfa)et

'Beobafykt" ffit bte 25en»e«nna, tege JJtopaganba. S>et „SHiind)enet

23eo&aa>fe*" twttbe InSBnndjen, bet „33olflfa> 23e0&aa)fet" ImStelrt)

wt&telfef. %Ht „3)$ftff$e ^eofcaajfet" ljaf me(en faufenben t>on

$ampfetn ble naflonaltolallftifajen ©tnnbetfennfniffe wtmlttett. $>le


Setfnng fctadtfe ed fto§ bed gtogen 2&agnlffed fet% <tu^ nwifjtenb bed

®eneta(fftetfd, ben bet £aw*Pnffd) snt golge fjaffe (28at3 1920),

gtt etfdjelnen; fie twttbe bamald In elnem anbeten £ofal wn ©tafflnget


ntlf ton ftebafrenten ©effelmann, SMUet, SSKefet nnt> £afotce ge*

fefjf nnb gebtntff.

23ebenfenbe JJetfonllajftlfen, ble foafet in tot 2t.@.9.&p. iti

fnljtenbet ©feWnng ffanben «nb noa) ffeljen, waten SRifaJtiebet nnb


SHtfotfretfet bet Slptle, bet 3elfnng ttnb bet Patten 2Jn«) #attet t>on

bet $).2f.p. war 2Htfat&ettet bed „23eo&art)tetd". $atl fatter ffat&

an ben ^olgen etnet fajweten &tlegdt>etle$nng, bte et fta) an bet


5$efff tont snge^egen Ijatfe, am 6. (Sepfemfet 1926 In $timtf>n.

2Hd iro #et&ff 1919 bet $)tntf bet Slnflage bed $eo&aa)fetd anf

©ajneflpteffen In bet 3. ©. 35>elg'ftt>tt 33nO)btntfetel nln)f tne$t jn

fcewetlfteUtaen n>at, wttyanbeUe $tafflnget twgen 8&etnaf>nte bed


$)tntfed bet 3elfong anf 9toeaftondmafa)tne ntlf elnigen ©tofc
btntfeteten; ntlf Slndnaljine t»on $t. SSttHfet & <5olm lelptfen bte

anbeten $ltmen ben $)tn& to& 2$eo&aa)tetd afc. ©elf 14. Of f ofcet 1919
ah 2tt, 53 btntf f ton 23eo&art)fet 9R. SMHet & <3oljn.

2tla>f nnlnfeteffanf Iff, bag 3>te?let felne etffe pollflfa> ©tofefjitte

„3Hetn poftflfajed ©tnwajen, and bent Sagetnta) elned benffa)en

foalallfflfajen SJt&elfetd" (ed fpanbelf fla) ^let wtmnflla) nm bit*

fefoe 23tofa)iite, ble Slbolf #lffet In felnem 33na> „5Beln flaropf", et*

fajtenen Im 3$et(ag gtang (gljet 2laa>f , SMnajen, (el bet <5a)l(betnng

183
fettled etffen 3nfamroenfteffen$ mif be* ©enffdjen 5lt^etfet|>at<et et*

wa^nf), $arl $arrer al* „bero ©rihtber ber ^enfffljen 5lt^et<etpot(et

nnb nnetmiibltdpn tfampfer ftir ftedjf ttttb ^a^^tt" wibmefe (bie

©djttff erftyten 1919 tm £>enff$en gtoffitottfag, 2nitodjen).

£)ie £)euffdje WtbtiUtpatUt genwnn gitnac^ff feinen geogeren (gin*

ffofi ttttb Wtefc In be* $<mptfa$e auf snmtdjen befdjtanft. ©rff ate

t>m% jene fdtftffatyafte S%mtg tm #ettfff 1919 Slbolf fillet in

bte bamatd nodfj fo bfinnen Sfteiljew ber JJarfei ttat, tarn bte 3&enbtmg,

bte fur 1)a& ganje £>euff<fje Q3olf grofie gefdjfdjfltdje 23ebeufttng et*

(angle.

#bet ben etffen SJotftaa&t&enb bet £)enffdjen SJt&etterjwtlet he*

tt^fet ber „336ffif<lje 23eoba«fee" in 2lt.55 »om 22.0ffo&ee 1919;

%u$ ber 23etoegung.


'Die SXSip. ODeutftye Slrbeiterpartei), Ortfgruppe ^Mndjen,
t>eranftattete am
'Donner&ag, bem 16. Oftober tm (Saale be3 #of*
bvautelUv$ einen ^ortraggSabenb, ber bet fet)r gutem 23efudje ruljig
unb anregenb t>erlief. 3nfotge ^erfymberung be$ DSeferenten fprad)
£err £)r. (Eridj &uJjn, ©dt)riftteiter ber ^onat^efte ,,'Deutfc^tanb^
Qirrneuerung", uber t)a$ Sterna: „^)te 3ubenfrage — etne beutfe^e

Srage''. 3n ton einleitenben Morten toarnte ber ^orfit^enbe feasor,

bte antifemitifdje S ra 3* 3 ur ^ofeefrage toerben ju laffen unb be*


grunbete bte bringenbe SRottoenbigfeit, baft jeber einjelne mogticfyft tief

in bte 3ubenfrage einjubringen t>erfud)en muffe, urn burdj etgene


Hare (£rfenntni3 ber antifemitifdjen Obergeugung ?la<fybvu<$ sertetfyen
SuN*
<

unb 3U ton ridjtigen 37litteln greifen ?u fonnen. 3in Jpanb etner


von (Eingeftanbniffen Ijersorragenber jubifdjer (Staat&nanner, T3oXt=

tifer, ©eletjrter, £>id)ter unb JMjilofopfyen uber bte etgene S^affe


erbradjte ber ^3ortragenbe ton ?tad)xoei$ ber 23eredjtigung to# toxiU

f$en 3(ntifemiti3mu& £>a3 3ubentum tft erfannt aU etn fett 3afjr*

taufenben in fia^ abgefdjloffcneg unb alien anberen ^3o(fern feinbttdj


gegenuberftefyenbe^ ©emeimsefen, aU rultur* xxnt> fittenfeinbUdje^

184
Element, att Stager bet matetialiftifdjen 3lnfd)auung. £3 ift l)o^e

3eit, an bte £ofung biefer „Deutfd)en Stage" Ijeransutteten unt) Die

tec^ten <5d)tuftfolgetungen ju jieljen. $ett>ot^eben ift Me folgenbe


^tHatung:
„3eben, bet fid) bet ,bialeftifd)en 33egabung unt) Obettebung^ftmft'
be3 3uben geix>ad)fen jeigt; jeben, bet ben ^etfuljtung^funften be3
jitbifdj=matetialiftifd)en 2£o!)tteben3 fiegteid) ttnbetfteljt; jeben, bet fidj

3u(iuet ®tveiti)tv, 23 otf amp fer 6er Sewegung

butd) ©djlagrootte, (5cfyeintx>iffenfd)aftunb Senbenjftmft t)ev 3uben


nid)t feinet Ttatut entftemben lafet; jeben, bet au3 fyifym Jpetaen

feine 33olf3genoffen t?ot £ntfittlid)ung, Qmtattung nnt> Untetgang in*

folge bet jitbifdjen ^etfit^tung butc^ 2£ott unb Qat betpa^ten tx>itt,
~ bm nennt bet 3ube einen ^ntifemiten."
£>et SRebnet etntete teidjen 33eifall.
"Die £>i£fuffion geftaltete fid) £ett fitter von bet
fe()t lebljaft.

"Deutfdjen ^tbeitetpattei befyanbelte mit junbenben Gotten bte Tlou

185
toenbigfeit beg 3ufammenfdjlufte3 gegen t)m gemeinfamen Golfer*
feinb unb begrunbete ingbefonbere bie Unterftutjung einer beutfdjen

Preffe, bamit t)a^ ^3otf erfatjre, voa# bie 3ubenbtatter t>erfd)tsetgen.


#err &reller t>om £>eutfdjen <5d)ut$= unb 3rut3bunb forberte gur
(ebfjaften 23etei(igung an t»er 2Derbearbeit fur bie ^olfgabftimmung
gegen bte (£intx>anberung ber Oftjuben auf unb ftreifte im 3ufammen*
fyang bamit bag (Ergebnt^ beg ©eifelmorbproaeffeg. 3n beftatigenbem
(Sinne txneg ber ^orfit^enbe barauf ^in, t>a% nad) (Beibelg ^lugfage
ber Q:nttaffunggfdjein be^ Profefforg Merger (3ube) fdjon unter=
unb eg fofyin flat liegt, baft bte 33erufung ber
getc^net getoefen fei

3ubenfdjaft auf t)m §at( Merger jeber ©runblage entbetjrt #err


©effelmann t>on bet ^eutfc^OoataUftifdjen Parte! legte in fttrjen
3ugen bte 3iele be^ ^(ntifemittgmug bar, forberte gegenfeitige tPtrt*

fd)aftltdje Unterftutjung unb maljnte jur (Einigfeit.

3m (BdjUtfttDort u>arnte ber ^orft^enbe t>or 9tobau^ntifemi=


ti$m\x$. 3)urdj 23ef?arrlidjfeit unb safje twlftfdje Arbeit unter reft*

lofer ^ufftarung muffen urir t)a$ 3iel erreidjen.

Summer 63 beS /Bolfffdjen 23eobad)terg" t>om 19. Member 1919


bradjte ben 33erid)t uber ben sroetten ^ortraggabenb ber ^>.^.p.:

Wu^ ber 23etoegung.


^te^eutfa^e^rbeiterpartei/Ortggruppe^fodjen, wranftaltete am
ll.^tcwember 1919 im oberen <5aate be^ (Eberlbraufetterg einen
^ortraggabenb. (Eg fpradjen: $err fitter uber „23refts£itcm>gf unb
33erfaitteg" unb £err 3. diaper uber ^SSriegg* unb SRet>oUttiong*

ertebniffe eineg ^luglanbgbeutfdjen". 7ta<£) einer tureen S3egruftungg*

anfpradje erteilte ber ^orftt^enbe bem erften ^ortragenben #errn


fitter bae 2£ort. £>er Sfobner ftettte in aufterft gefdjitfter 29eife bm
von einem groften Sett ber beutfdjen (!) Preffe alg (5d>anb= unb
©eroattfrieben bejeia^neten griebengtjertrag von 23reft=£itotogf ten
von unb blobfinniger SDeife gef orberten
berf etben Preffe in lugenljafter
fogenannten ^erftanbigunggfrieben von SSerfailleg gegenuber. '©te
23rtber, tx>e(cr)e Jperr fitter bm aufmerffamen 3u^6rem von ben

186
fatten grieben&>ertragen entrollte, ftadjen in fraffefter SDeife t>on*
emanber ab unt braa^ten triele Jperjen in 2£allung. 23eipflidjtenbe
3tmfdjenrufe befunbeten t)a^ £int>erftanbni3 ber iporerfcfyaft mit ben
^lu^fufyrungen t>e^ aufterft temperamentoollen 9Sebner& 23egeifterte
3uftimmung fanb ber ^ortragenbe, aU er Me beutf<fye Sfopublif at3
einen greiftaat bet Entente beaeidjnete, t>effen Sreifyeiten innerljalb
feiner ©renjen tavin beftimben, baft ^olfiSauSbeuter, 2£udjerer,
©djieber unb (Sdjleidjljanbler t»a^ ^3otf auf bie gemeinfte SDeife
ungeftraft augpreffen bitrften. Sofenber, oft ficfy toieberfyolenber 33ei*

fait banfte ben gebiegenen 3iu3ful)rungen iperrn $itler& 2Tadj IjerB*

lidjen £)anfe3toorten ging bet* ^orfttjenbe au^fuljrtidj auf tie nadj*


ften 3iele ber Jtertei ein, von tenen er befonberg fyersorljob: (But*

fernung ber 3uben au$ alien offentlidjen ^Imtem, 33efeitigung bet


3in3fyerrfdjaft nac^ ben geberfcfyen ^orfdjlagen unb &ampf gegen ba3
SOudjer* unb (Sdjiebertum bi£ auf3 aufterfte. "Die ^fugfuljrungen
fanten lebljaften 23eifall. ^Infdjlieftenb gab £err ^vanz £>annefyt von
au# bem 23latt „£>er ^ewlutionar" (JperauS*
ber Sljule ©efellfcfyaft
geber ift ber 3ube Seberer^annljeim) einige ©tellen befannt, tie
e3 taunx fur moglid) fatten laffen, baft fotcfj gemeine Sugen unt ^ln*
tpurfe innerfyalb £>eutfdjlanb3 seroffentlidjt tperben burfen, tpafyrenb
unrflid) t>olftfdje flatter, rvie ber ^olttffye 23eobadjter", toeldje tie

3uftanbe toaljr^eitggetreu tx>iebergeben unt) einex verbtenbeten 9Se=


gierung ten 2£eg tseifen tpolten, ta$ ^Deutfc^e ^23olf orieber auftpartS
3U fitfyren unb e3 son fetnen inneren Peinigem ju befreien, aU Jpetj*

blatter t?erboten tperben. (£in (£ntruftung3fturm begteitete bie befannt*


gabe biefer £ebererfdjen ©emeinijeiten.
Tiun fotgte ber gwette 33ortrag. 3n aufterft ljumort>oller, aber
aud) bte ernften (oeiten feiner abenteuerlic^en (£rlebniffe nidjt aufter
adjt laffenber 2Deife fdjilberte £err diaper feine gludjt au$ 23arce*
lona ncufy tyugoxud) be3 2£eltfriege& 'Der SRebner erntete reidjen 33ei*
fall, unt e$ entfpann ficfy eine leb^afte ^u^fprac^e. 3um ©a^tug na^m
tu ^3erfammlung gtoet (Entfc^tiefeungen an, tie eine geridjtet gegen
<

ta# ^3erbot te# ,/ 33olfifa^en ^eobac^ter^"' bura^ Vtotfe, tie anbere


gegen bte Satigfeit te$ parlamentarifcfyen Unterfua^ung^au^uffe^.

187
WuZ bem /&olfff<$en 23eobad)ter" 7lv. 17 pom 28. gebruar 1920
brtngen tPtr ten 23ertd>t uber bte „<£rfte grofte offentltcfye ^olf^per*
fammlung" ber '©eutfcfyen 3(rbetterpartei:

^u^ ber 33etpegung.


%n SMenStag, bem 24. gebruar 1920 trat bte £>eutfdje Abetter*
partei $umerften <<Qlal an bte Offentltdtfett. 3n ber fefyr ftarf befuriV
ten 33erfammlung tm£)ofbrauljau3faal fpracfy £>r. 3ot)anne3£Mng*
felber al3 ©aft ber "Deutfcfyen ^rbetterpartet uber ba3 Sterna:
„2£a3 ung not tut". 3n potf^tumudjer SRebetpetfe, pom erfjabenen
(Stanbpunft be3 ^Ir^te^ unb ^enfc^enfreunbe^ au3, bte fogtalen 33er*
urirrungen uberfcfyauenb, ftifyrte ber SRebner bte Bufyorer surutf auf
bte Urfadje ber ^otf&tot. 2Dtr fyahm bte guljUmg mtt ben &raften
ber Tlatur pertoren, t)a$ ©efetj ber Orbnung mtftacfytet, t)a# y&e\U
unb (odjopfung^gefetj von Urfadje unb 2£ttfung perfannt. 3)artn aber
tft bte fcfyopfertfcfye Arbeit be3 ^enfdjen begrunbet. Arbeit = 3lrbot

— tft ba$ gottltdje ©onnengebot —


Ijetfet (5onnenguter, £eben£guter

fdjaffen jur ^erebutng ber 2ttenfd)tjett. Hud) btefe3 ©efetj, ba# ©efetj
ber 23etoegung Ijaben tx>ir peradjtet unb ber ©enufefucfyt unb bem
arbeit^lofen ^infommen gefront, ba# 23etfptet eme$ fremben ^3otfe^
nacfjafymenb. Qludj etn ©efet$ ber £iebe befteljt, beffen ^eracfytung
burdj ben 23olfdjetPt3mu3 am fcfyarfften gum ^lu^brucf gelangt. £)a=
gegen $ttfe ©om 3lu3tanb gu ertparten, tft feige unt) tPurbeto&
//?)tlf £>tr fetbft" tjetfet bte gorberung unt) t)a# fet$t PorauS, 1)a$
tPtr ben tnternationalen 3rrtpat)n fa^ren laffen, potfifd) benfen unb
an unfer ^3olf unb feine tPirfltdjen Stirrer glauben. £>a3 tpar ber —
ftem be3 auggejeicfyneten ^3ortrage^ ber, obgtetcfy er aud) unttebfame
2Daljrfjetten entljielt, mit braufenbem 23etfatt betofynt tourbe. —
^ttler (£>eutfd)e ^Irbetterpartet) enttPidette nunme^r treffenbe
poftttfcfye 33tlber, bte fturmtfcfyen 23eifall fanben, aber au<$) bte %ofyU

retcfy antpefenben ^orgefafcten" ©egner jum 2lHberfprudj peran*


(afeten. 3>r SRebner gab etne Oberftcfyt itber ba# Parteiprogramm, 1)a#
in ten©runbgugen bem J3rogramm ber ^)eutf(^s©03ia(tftif(^en Partei
na^e fommt. ^Infc^ltefeenb fam fotgenbe ^ntfc^ttefeung jur einfttm*
mtgen QJnna^me: 'JHetyr aU gtpettaufenb beutfc^e ^3olf^genoffen alter

188
fdjaffenben (Stance, Die am 'Dtendtacj, bem 24. gebruar 1920 im <pof*
braufyaudfaal ©erfammelt finb, proteftteren aufd fcfyarffte gegen bte
3utpeifung t>on 40000 3entnem SDeijenmeljl an bte jiibifc^e &ultu3=
gemetnbe, tDatjtenb fur 10000 <5d)tperfran?e fein &ran?enbrot gu
^aben tft. — Die ^lu^fpracfye roar feljr teb^aft. £)ie ^erfammluna,
Ijinterlieft ben ^inbrutf, bafe tint 23etpe<mna. im ©ange ift, bte fidj

unter alien Umftanben burcfyfefjen tsirb.

$ttf t>em SJttffclttfjett bet SDetttfdjett ^It^eifet^atfet btttdj #t(let,

fta< bte ^euff$*©03talfffffrfje Jktfet mef>t ttttb meljt ttt bett ^fttfet*

gtttttb. 3tt(tttd ©ftetdjet tyaffe ttt Sttlttt&etg ettte 23etoe0tttt0 enffa^l;

bte botftgett ©Itebet bed (Setmattettotbettd, bet Settle ttttb bet $)ettffd)2

©ostaltfftfdjett Patfet gttfammettgefafif ttttb fte Slbolf $if(er mt*

gefdjloffett.

3>et 4. ?lot>em(>et 1921 fatj ettte 33etfamtttlttttg tttt 3Rtttt<ljettet

#offctatt1*ttdfefffa<tl ttt bte bte matftfftfdjett ©ostaltffett ttttb $ommtt*


tttffett fljte ©ptettgfolottttett ettffattbf tyaffett. $>et ©aal toat tftetooll

ttttb baljet poltjetltdj gefpettf tootbett. #tflet fptadj efttetttfiafc ©ftttt*

bett, afemlod fottfajfe bte 23etfammfottg. (gttt SHatttt, bet tuta; jottttgett

3tt>tf($etttttfett plofjltd) attffptang: „?ftefl>etf!" ttt bett ©aal tytttettt*

fctttlfte, toatf, fcefttatje am ©djlttffe bet $ebe #ttfetd etttett 3ftafc

ftttg, bet Ijatf am &opfe bed §ttf)tetd wtfctfattffe. ^>ad toat bad
©fgttal jum 5Sampfe. $lagft%e flogett, ©dtflffe ftattjfett, 23faf flog.

£)te ttortj flettte ©.21. fttftgfe fid) ttttfet bte ®egttet, etttet ttadj t>m
attbettt flog Itfttattd, bet fteff flofj. %Xto& ((left, toatett Meta>, afcge*

atfcffefe, oettmtttbete ©ftttmftttpplet. Uttb wet toat bet Otgatttfafot


jetted matftftifdyett Settotaffed? $ett 23tttffott, bet JJflegefoJjtt

©tljatb Slttetd, jettet SWatttt attd bem Polfgefptaffbfttm, bet ©e&offett*

botffd Jtaptete ettt&e^aUett Ijaffe. #tflet fel&et l>atte am ftebttetpttlfe

attdgelKtlfett ttttb plofjltdj ettyofc ftd) bet 33etfammlttttgdletfet, %tt*

189
mann ©ffer tmd tfef : „$>fe 23erfammfotto. gefjf mitet. $)a$ 2&orf

fjaf t»etr ^eferenf". $)te 33otarfctf wae gefatt, die erffe ©iljladjf war
gewomtett. 3>te ^ladonalfo^iallffffd^e ©etiff^e Sltfcetfeepaefei war
tmfer gffljrtroa. SJdolf #ftfer$ tm Sfamaef^. ^)fe 23eweguttg natym

t^rett £a«f.
$)<*$ „#efl tmd <5tea/', den ©*ufi dee $fjttle*£ettfe, madjfe filler

jam „<5feg*#eil" bet ©ettff^ett!

S>ett „33olftf8jett 23eo&acltfer" madjfe dee gilljtee jtim &ampf*


Watt dee ttaflonalfojialifftf^en Bewegima, @rof?beitffd)latti&
$)a$ ^afettfeettj ma$fe #f<lee gttm ©pm&ol dee ffegettdeti

2t.e*s>.up.

190
XIII.

SPetrteaang t>t$ 23ottfftym 33eofcadjteitf

3« bet 23ett»e0nng nrieb off gefeagf, tote ed fontme, bag bet „33ol*
fffaje 23eo&art)fee" ewe fo Ijolje 3a$e0an0d3tffee Ija&e, ba bort) bte

2l.<3.£>.2l.:p. erfl 14 3aljee alt fet? ed foil Ijtee bee Safcebegang an


$attb bee Ijanbeldaertdjlltdjen ©tnfeaanngen flaegeffellf tweben. $)fe

eeffe ©tnteaanna. ftttbett tnte in »anb III, 2te.l25, <3et«e 63 M Slrofd*

geeiajfd EKroajem Peotofoll win 6. ©ejemfcee 1901. S)ee ftebaffene

fitani ®§ee melbef, bag ee (gtgenffimee ttttb $eeattdgefcee bed „2Mtt*


a>nee 33eoBatt)(eed" fei. $e fcefeetfo ben Sfcelag fell 3Rt«e 1900. £>te

ftegtffeteenna. eefolgt am glefa)en Sage nnb bte ^eefngnng Pee


bie Qftnfeagnng.

23oe btefee (gtnfeaanng eefajfen bee „$tnnajenee ©eo&artjfee" aid

Saa>oegan bee gtetf«>etnmwg. $)te nSajfte ©tnteagnng ffororof and


bent 3a$ee 1918.
S)nen) 33eemtttlnng bed ftedjfdannwlfed $>e. ©eoeg ®mh*§
wmte bee SKMtoe geang ©fjee bee 33eelag nnb bte 3ettnng „$ttm*
n>nee 2$eo&aa)fee" a&gefanff. Wan mugfe jn btefem Eiffel geetfen,

ba etne nene 3etfnng bantald n»egen bee $>entf»aptet*9tatt0nte*nng


nta>f eefdjefnen fonnfe.

Slid 3nfjafceetn bed 33eelagd nmebe bad SHffglfeb bed ©eemanen*


oebend r gel. #aflje 2$tee&anroee r etngefeagen. $)te fcfeeffenben <£fn*

feagnngen lanfen mil fnegee 3nl>aUdanga&e:

191
31* Suit 1918: granj <£fyt iff am 22.3uni serfforfren, die alleinige

©r&in Iff fettte 2Sifu>e, die die ?Jirma an Jrl ^aflje 23ier&anmer wt*
(attff $af.

14* (Sepfem&er 1918: £$ erfajeinf grau £l>er, legf den ©r&f*ei«

t>or nnd erflarf, dag fie den 23erlag an gW. Mtfy 23ier&anmer, 23ad

SJt&ling, Parfffrage 335, wrfanff fja&e.

17. (Sepfem&er 1918: grl. tfaflje 23ierfcaumer, legifimierf dura)

£a§, wird jeiajnen: 23erlag granj <£J>er 2tart)f* ©infragung nnd ©e*

fannfmaajung n>ird *erfttgf.

£>ee &eoI>a<3)fer fjaffe fcei der ttternafpme gn>ei Sfconnenfen, die

erffe Plummet? erfajien am 1* 3uli 1918* 3W$ t>eranfn>orf(ia>er (Sajriff*

leifer geia>nefe Rudolf t>on ©e&offendorff.

3m SHarj 1919 nafmx (Se&offendorff den (SdjriffffeUer %<mn$

(Seorg SMUer in die ^edaffion anf r die Glummer 17, t>om 24. $tai

1919 nmrde t>on 2MWer attein t*eranfn>orflia) gejeidjnef.

23ei der Sleuordnung naaj der SRafe&eif SRai 1919 frennfe <Se&of*

fendorff den 33erlag de$ 23eo&ad)ferS twlltg wn der Sfptle* 3n der

&f>ierfa)ffrage, n>o fta> der 33er(ag nod) Ijeufe fcefindef, nmrde »on
(Braffinger der Parferreraum (efjemalige ©affwirffcljaff $um $anfa*
f>an$) gegen SUrtofung gemiefef. Off ti&ernafjm die raufmannifdje

£eifung de$ 33erfag& £aforce erfjielf die 3nferafena(feifung.

3m Etarj 1919 fjaffe (Se&offendorff t>en 23a<fer SStar eeffefotann

fennengelewf nnd da er einen redegenwndfen Slrfceifer ftfr die 23en»e*

gung fudjfe, jog er (Seffefatann fjeran. 2U3 dann im 3n(i der 2$eg*
gang ©efcoffendorffg enffajieden n>ar, nmrde dura) fofgende ©infra*
gnng dad 33eri>a(fnid geregeff:

grl. $afljc 23ier&aumer meldef, dag die erfcfpettenen #erren:


#ann$ @eorg EUtller, SSKHjelm £aforce r 2Har (Seffelmann, 3ofjann

192
Off, alU in 2Huttrijen ®tfamiptotuta ?u brciett etfalfen fja&en, Q3et*
f

fitgung t)ct (gtnffagtmg un& 3?efannfmaa)un$ »om 15. 3«lt 1919.

Sim 9. 2fuguff 1919, tern (gtfrtjeinuna^fage ter 2tummet 34 !>*$

„3Ktina)inet 33eoBa<fjferd", fiifjtfe Die 3eiUma, in etnem Sett fret

Sfoflage jwm crffett Elate aurt) ten Stfel „93otftfrfj*t ©eo&atfjfet".

(£3 jetgle fia> fpafct f bag fid^ vSeboffen&orff In ten fteftaffcttrm

<§cffe(mann tm& bullet intern et fie fel&ffan&ig maajfc, gefaufdjf

f>affe. $)ie Sftteif wn& &a$ 2ktf>altett ben Sttifatteitetn a^geniitet

enffpracfjeu wcter ben ^rwarfnngen ©e&offentetffg, nocfj tenen bet

^3erfegerinf gtl. ^af^e 2*ia&anmer. 3fnfeini>nna,en ftafen anf.

2tatf)tem (Sebottenterff abejereiff, follfe and) tn'e £taatttimcrin bet

3eitnn$, fttl, ftafbe £Merbanntct entfernf n>crten. 3» fcicfcm 3wccf

13 ©*»ot &HUx Urn 193


.

Btao)fe man t>a& V&atfyn anf, fie fei 3itbin? matt ftwaa) t»ott

<5e&oUenborff ttnd feiner „ jitbifa)en Srennbm". 2tie iff cttw Skrlenm*


bnng infamet gemefen nnb bad <5a)limme war, bag fie t>on &o\U*
genoffen vttbmtet nntrbe. 3foa) gegen ©e&offenborff fel^ff feijfe bte

#e$e wetter etn, matt wtfaeifefe fcett WtttUU „<5elffame ®efa)itt)fen" r

in t>ott 3ufltaraf ©r.gotff fceglanfrigfen 2(&f«>iften; ttt gang $>enffa>

(anb nmtbe bet SfrfiW ttadfeebtttrft ttttb ba attaj *u& potfifajen&veifen


bte 3J&fa)tiffen wtfanbf tmtrben, o^tte anjngefen, woljer fte ffammfen,

fo nwtben fte gegfon&f. $>en SJnfeinbnngen naa>ge&enb, txtlkft atta)

5*1. Mffje 23iet*anmet SMniljen.

SHeljumald mttgfe ©effelmann, bet ffa> an bfe <5pi§e bed SSetlaged

gn fe$en nmfjfe, naa> ^onffanj teifen, um wn {Se&otfenbotff wtebet

anfd 3tene $elb jn tyolen. (gnblia; nntrbe ben 3nfjafcetn bed Sktlagd

die <5aa> flat: wel @e(b nntrbe bnraj Progeffe wrfnteft, In bte bte

<5d>rifWeifer bnra) ntd)t genftgenb felegfe Unterlagen gejogen tmtrben.

Urn Ijier ben 2$eg fteijnmaa>n nnb bie ttngeeignefen andgnfdjalfen,

fcerief ©efcottenborff feme (gdjweffer, Jran S)m* 8un&, nnb gW.


$afl)e 23ier(anmer nad) ^onftang. Sim 30. (September 1919 nrorbe
bnrtf) etnen fceanffragien Slofor ber 23erlag grans ®*K* 2la«)f., In

eine ©efeUfdjaff mti fcefajranfter |>afitang nmgewanbett. £)ie &e*

treffenben !ftegifferand3tige (anient

SRegif<er*2Wen bed 2lmfdgeritt)fd SMmdjen, ?tr. 1649/19.

£a»ifal 120000 SRatf, banon:

grl. ^a($e 33ier&anmer 110000 SRatf


gran $)ora Run&, ge&. @laner, in £anfcan . . 10000 Etarf
^egafjlf grl. 23ierf>anmer bnrd) (Einfcringnng

bet? fcidtyerigen girma 23erlag grans ©fjer 2tadjf


in Sfttmajen bnrd) alle 33erlagdred)(e, ©utfjabctt

194
imb 3noenfar bet? girroa 110000 SKatf
#ar fepW gran $)ora ^ttttgc 10000 Etarf
Stadtfrag: Stofariaf Btfitrijpn XVI:
JMfen* grl. tfaffje 23ier&aumer, SRtfndjen, $fjterfa>

ftrafie 15
9Sea)fgatttt>aft £>afjn fur gran $)ora 8xm& t

RifyttfUUtmQi SPerf ber @aajetnlage 916002&arf


2$erf ber ©ar&efrag* 18400 SHarf
®efajaftffu(>rer bed 93erla0$: granj 3tat>er ©ber, ^tifmatttt in

^Ititt^ett* 3m SJnfdjlng bavatt fcfjenffe grl. 23ieroaumer bent 23erlage


gn #anben t>on #errn £bee 50000 $tarf tn Slnfetlen nnb ga& noa}
einntal 13500 28arf tn SlnfeUen, fo 1to% grl. 23terfcawmer nonj

46500 nnb gran £>ora 8tm& 10000 2ttarf in WnUikn in be*

gltma fjaffe. Der inner* 3$erf ber 2fofetle war febeufenb Pijer.

3n ber £iffe ber ©efellfajafifer »om 20. SRarj 1920 erftfeinen

folgenbe ©efettfajaffer:

©offfrteb geber, SK^Sngentenr, SMndjen mtt 10000 Btarf


grans SCatoer <£ber, Slanfroann, 2Rmttt>n . . . 10000 SHarf
grans gretfjerr ©on getlutfrt), 2Mtnrt>n . . . 20000 2»arf
$>r. SSityelm ©uf&erlef, Slrjf, SMndjen . . . 10000 SRarl
Sljeobor #eng, gafcrifanf, SMndjen . . . . 10000 Etarf
grl. ftaity ©ter&aumer, gret&nray23ret$gan . 46500 SWart*
gran S)ora ^nnge Sauhm r
10000 Etarf
#arl Sllfreb 33rann, Etfindfjen 3500 matt
2tad> einer ©intragnng t>om 17. $)ejem&er 1920 toaren alle Sin*

feile hte anf t>U von grl. #atfje 23ierfcaumer nnb gran S>ora 8un&
in ber $anb oon 3lnfon 3>re*ler.

195
%h 11. ^lugiiff 1921 roil 2U. 63 r get^ttet $)tefri«) ^rfarl aid £eifer

bed „Q3olKftt>tt 93eo&att>let".

51m 16. 2lot>em&e* 1921 erfajeittf eeftmalfg tm 9*eajf<e*ge*tdjt bed

2lmfdgettd)<d SKundjen, Slbolf #tflee, Sttwttttjett, Sljteefdjfteafie 15,

aitdgetoiefen bitta) fefnett Pag, aid SJoefttjenbe* bee Staltottalfojtalt*

flffttjett $)ettff<$ett Slefcetleepaefef uttb eeflarf, aUe Sltrtetle gu fcefifjen.

filler freffellf 3ofe^ Ptcfl aid @efa>afidfu$w. Eta* Slroarot tfoee*

natym bte £et(tmg bed 23e*laa,d, Ijeute 0etteealbttefroe bed parted

Mrlagd.

196
XIV.
5)t> Styufe toatytnt) t>n %hx»tfmtyit t>t& ®tunt)tt&

(gin 23tief t>on Soljanne* $etlng t>om 3aljte 1926 r bet (Sefcoffen*

botff In 3ffanlrol etteld)fe r mag uUt ble welfeten ©^trffale bet Stynle

©efellfdjaf* Slndfnnft gefcent

„3Ple <5le fl<l> mellelajf etlnnetn metben, (in la) nart) bent %*$*
fdjelben £>al>nd langete 3elf bet SSotflfjenbe bet Stynle gewefen, Ija&e

ben $*otft§ batttt an ^errn Ptofeffot 33anet a&gegefcen, wela>t lijn

In mnffetgtilflget SPelfe fustic, fel&ff flefbnta)ba«)fe, lifetatlfa)* nnb


pollflfa)e 3tatftage Ijlelf, abet? ««# gnfe ftebnet nnb ptadjfige 28lf*

gllebet ftelgufctlngen t>etmoa>fe.

©t Iff em gnfet pollflfajet $t!opf, bet In bet anfffte&enben $>enffa>

nafionalen battel In ble Seirong fam nnb Sl&geotbnefet nmtbe. Slua)

In gefeUlget 23egiel>ung mat nnfet fetnet £elfnng teged £e&en twt*


Ijanben gewefen, &ongetfal>enbe, poeflfaje 3)ati>iemngen, jwelmallge

$fjeafetaufftil>tnngen fanben ffaff.

. . . 2ln 33anet3 ©telle ftaf bet t>on 3^nen In ble Settle gefctadjfe

2Ba? <5effelmann, bet gleia)fall$ £anbfagdafcgeotbnefet getwtben Iff.

2l&et ftlt ble Sfjnle tyaffe et wenlg 3elf.

3ubem tmttben wit and unfeten ftaumen vcttmbcn nnb naa3

elnlgen 23etanffalwngen Im „$tanftfa)en #ofe" fdjllef ble Sljnle

eln. 2t»t jweletlel gefa>lel>f nod): ble gelet am 30. 2fptil Im £nlf*

197
polbgnmnaflnm tint) ble ^efeangnna, be* ®taUt gu SWettyelllgen.

©agtt fennel £fonomle*af 33na>re* die ^tange mlf fajwat^weifc

rofen <5a>lelfen tinb la) teage ble ^tanje n«^ bem SPalb* nnb 2£eft*

frlebtyofe Ijlnand. $>e&» wa* erne gelllang gtoetlet SJoefltjenbet ge*


."
wefen
Siod) elnmal unit $o$fefnel> In bet Sfwle (Sefellfdjaff, aid naclj

fenem 9.2tot*m&et 1923 ble 3t.®.£).2(*p. jetfrt)lagen nmtbe. ©a*


maid ftafen nnfet J)em jetjlgen D&et&tltgetmelflet Sletylet, SWtindjen,

ble melften Sttlfgllebet feet Patlel In ble Stynle &efellf<$afi cm. <Sle
ftmnfen fo fljte Propagantki fotffe^en, fcld SIDolf #lflet, and £anbd*
fcetg jnttftfgefeljtf, wm Slenem fete ©llebet jnfammenfagfe.

3m 3a$te 1925 $atle Me $l>nle nott) 25 SWIlgllebet. 23on (Seffel*

mann nmtbe eine ©tarofenanbetnng twtgenommen, bntrt) ble bad

Jfiljtetimnjlp wtlaffen nmtbe. 3m 3aljte 1926 nwten nnt notf) ftlnf

SHIlgllebet twtljanben. Slid bann bad 9$eglftetgetlrt)f ©effelmann In

<5ttafe naljm, well et elnlge 3aljte felnen 23etl#f einfanbte, melbefe

©effelmann nnb ber jwelle 33otflfjenbe Wagner, bag ble Sljnle feme
2Hllgllebet meljt $a&e.

£>ntrt) 33etfiignng bed 9*eglftettltt)tetd twrn 3nnl 1930 nmtbe ble

3$nle ©efellfajaf* gelofajf.

3n ben le^fen 3aljten fatten ana> ble Sljnlefeietn Im £nll»olb*

gnmnaflnm anfgeljott (£tff Im 3aljte 1933 fanb nnebet elne fola>

ftatt. <5e&o«enbotff follfe ble ©ebart>fnldtebe fallen, boa) nmtbe bled

bntrt) ©effelmann Ijlnfetftle&en. Sl&et natf) bee &elet fanben fla)

75 alfe Stynlelente Im $>omljofe gnfammen, urn ton alien 2Jtelflet gn

fcegttffien. £)le 3$etfammelten (amen tfterein, ble Stynle nnebet anf*

lefren gn laffen nnb ble teglffetgetltt)flla> £ofajnng bee (Befellfdjaff

tiitfganglg gn maa>n.

198
tXnkt 3*o*fi§ M t>om @enrt)f fceffettfen (SaajwatteeS, Snftiseatf

^>r.®eorg ©mt&afj, font) ettie €tene*alt»e*fammUtng ffoff, In Dee

©e&ottenDorff ww5cr jtim Jifljrer nnD Sngenien* Niemann gttm (fell*

weftefenDen gfiljtet fceffimnrt ttmrDe. heifer nmeDe fcefajloffen, f)ttv(^

StnDewng l>eir ©afutngen t>a& fitifyttvpvmtfp wktot IprgnffeUen.

$)ur$ ©nfgegenf oromen Dee 2$*tiDe* SIPafterfpiel, Dee 23eft§e* De$

#ofel „23ier 3alj*e$3eifen", nweDen (Se&ottenDoeff file Die Sfjnle Me


alfen tyiffotifdjen ftanme nneDer jngefeitt ttn3> fo fottnle am 9. ©ep*
femfcer 1933 Dad 15jafj*ige <5fiftong$feff gefeieef weeDen. #off«)an*

fpieler, StynlefanDer 28a* ^at>r^ammer f tytlt einen ^oefprnaj;

@e&ottenDo*ff Die SPeftjeeeDe. JJeofeffo* (Sfempfte oom 9teljfe*3nftiM


faadtfe Ijnmortwlle SlnSfttfjenngen aud 2*elegen Dee 33e*gangenfjeif
Dee Slprte, welad unfet anDerem einen ©irfef <5e&offenDo*ff$ wm
Dartre 1920 an <5a>nl*af ftofpttebet, wotin ©efcoffenDotff miffeilfe,

Dag et eeff Danti wteDet naa> $Mna>n fomme, wenn Die ^afenften^

fasten In $>enffa>(anD Den <5ieg Dee 33en>egMtg ftinDen weeDen. Slnf


Diefe* §eie* nweDe gnm eeffen SRale t>on Ptofeffot ©lempfle ana)
Die Slntegnng gegefcen, Die <5faDf SKtinajen tnoge Den eeffen 33faf*

gengen De$ ewaa>nDen ©enffajlanDd ein wiitDiged <£fjtenmal ee*

eirfjfen. S)e* antwfenDe #e*t O&eefriitgeemeiffet Sieger, ©Ijeenrotf*

glieD Dee Sfjnle @efe«fa>aft naljm t>k Sfneegnng anf.


%m 31.0fto&e* 1933, urn WwaUttb t>o* Sflleeljeitfgen, wxan*
ffalfefe Die Sfjnle $efeHfrt)af< eine $ofen*®eDaa)<ni$feier. $>ie weilje*

wUcti flange De$ „$tenefa)ttwt'' t>on tffffler, t>k ba& Ordjeffer Dee
23eamfena&feilnng Dee 2t.<5.$).2J.p. nnfe* £eifnng wn ©eoeg geffnee
jn ©eljor fceaajfe, (eifefe Die geiee ein. ©e&ottenDoeff fytU t>U Sofen*

®eDaa)fni#reDe. #offa)anfpiele* 2Ra* 2$a»*!jammer feng eine t>afet*

lanDifaje $>ia)fongi „3n einee SSKnfeenaajf" von £>. t>on £itienc*on

199
wr. 3«m 2U>f$mg fprao) Sfjnfe&wber $)r. %tin% ftut% in einero 2*or*
frag titer „£o& ^^ Sobed". Sw btefem Sage erfajten erffmald wteber

em Organ ber SIM* @efellftt)afh ber „$(>«k*2$0fe". $>er Settle*

2$ofe erfa)em< Im £)ettfttla*33erlag 3Rftna>n und fann gegen em


monallfdjed ©effellgelb wn 9*2H. 1.40 t>on jeber Poffanffoft fce^ogen

werben.

2lm 2(Uer1)etltgenfage legten Stynlefcrnber an ben ©ra&ern tfjrer

SEofen gttm etyrenben <3ebaa)lmd Grange nteber.

$>te Slnfga&e ber (Erneuerung ber Settle ©efellfajaff iff errettt>(:

an jebem (Bamdfagafettb Derfammem ft dj bte 2tynle*£eufe tttttt wiener

att ber Ijtffortfdjen <&tattt fljred 39irfend, in ton „33ter Saljredseffen".

Darntf tyfelf ©e&ottenborff bte 3eif ftir gefommen, bte Sprung ber

S^(e ©efeUfajaft In Cruder gran? S)annel)ld #anbe gu legen. Der


gttljrer fceftimmfe $)r. #em3 #ttrj jnm ffelfoerfrefenben gti^m $**& ;

©eorg ©rafftnger gwm propaganbaletfer*


2&te ftngf bte 3&ala, t>on fern wad noftg Iff?

<£f>re bad ©offline! ^leibe bad Sliebere! £iefe bte 23rwber!

©rt>trme bad 23aferlanb! ©et Reiner Sflpten n»erf!

200
11 It C tt ^&

J
P it tt e tt
J

t
c gpj:
^*Tv

%mm*i&T- nym

Often «n& mttte : 3eitf^tiff ftunen, ^atjtgang 1918 un& 1919 ; ttnten : ©rief feogen t>ev SHjule
@ef>nf<*>aft t>om 3aftre 1918 mif 6em 2Pa¥>r3eidjen: £afen?teu3 tmD 2>a# Hanfe ©ctjtoert

14 23et>ot? QitUx tarn 201


:

x.or.

mmitmnittit^Uft, wtittnt S«™ t<S} -n$ wlttfliw. u*nt! Si? tntr btflttgmta 8I« M&ptlffi
!3ii 3|»M PES .r-A^e"
Bar fesrr StV:.-.--. t>- ,'i, •-';- ^ifflft 4«a|i4|if STie^ntr <n\i >>ijrf*m, 6ajj Ju ©ermetKM
M«* Rejksw *una «&«# ja «rai»J» £l|rii -
- BaK&
jfagra p v** maitjtf an J« Ariwit worm, bit &«<< Bfei

?.:,!.

|$f ! :«^<t! fr«

;;!;*: Bttft] «

teiSj
Sjr ,!•
ten i"

,_„,, ....
«;

UK* isBejst I

-.*.
>^ra M* SR a«s

tal
ton

»^*« in* skff

SDerbeblatt 1 &e3 ©ctmancn*Or&en^ Oet ©r&engprotnnj Satjerit oom 3<*I>re 1918

202
u
it

3
it
e
£
it
©
3
e
£

4*
u

it

3
u
u
it
•**
n

»
3
it
A
Q\v
3
it
3
«
£
tt

4*

it

203

fcejtaUima. *1> ^crtiit, k«j 10'

£iefcswrtet ^rufeer!

nm<t itKT 9|pe fcraantfd!* fttutp^ugdMtagfctt fotote fccr 4Btai|d»ft (Mawkr tres&asfa^er
••Iksictt «n6 #!$*§§« ifcr unk Oftwt ^ct&ttptn$ w anf<jvgeni»isifdw8i &ttnt $emiml$t $at,

p w|i«n< p hiiit a infc jttfwfrcmgrtBeiitt fasten, trfi K&fetes3*fi*&*r hermit* Rttllfsmmen.

'Bit freffc« tjafr ftsfisfrfm bat OK to fdfcfttoSea. eifrtfttfl »nj> tetneK 39irfra f&r fca* '"SteM
iBttf«c# *J*atrtla«tfc« snfe atifem <ttnnanifd»fn #klr«}Ie tw>lkr <?<fri?t>tpng ftota rafrgtB,

*Piis aaf t»riisre|i fatb <&t aJ£ ?6c Ntnfc* "Bij^lif b ixt often &mfe &*»
®au >i'«N*r*i
ftbOTtetefen tperikn un6 tBtrfeai son feoti teeifetr 'B&tferidK ttf>offefi.

i
<

|W
V
/Pt^BfWI
iif. fit
uff €

vfk#i€ M,mCM
Cfinqctrjffcn am:
ItPt

©Sen: 2Pe?&eb(att t>e# @erm<mett=©r&enS ? rotfte: 23eftal(ung DeS @erm<mm*©*&ett$


©tofitoge Serlfit, Sen 10. ©ommetmon& 1918; mtUn: 2ttt$tpef$*&arti» 2tt\147 t>tr Settle
@efe(lf<J><*ft t>om 16. $ebrua* 1919

204
^» ££*#$$«& Jt=«-

H££§ett«i«t &rfe«»ift«9i6&ridjtfis.

?^" * ;
** « «
:

Sa* ** •**

^g&( fe ?

:-.

TiMgcmcine £>rJ>ett$*2t<*ct>ri<f>tett &e£ @erma«ten#©r&en3, ©roftloge, 3tr. 15,


3eitftf>rfft:
SJerHn, fJttlmonO &e$ Cinbutofnterg 1918/19: entfy&U 2tufntf un& programm t>tv
©<ru{frf>*6ojio«ftf(*ett partrf (©.6. p.): 2t« baS 5>eutfd>e 2$olf!

205
-

V
^lliincbenot

IwM^^M #^»8« |» f*rtrft««0 r«««Midj*r %*fam%m PiW}*«* *• |*


- -i-,, . ^.^..,^^. rm ^^_: J
.^'- v
— •; *; 1 'ffi^'J -' %Xf$W£lW 's-i'i;- iiUJtfHniiS'&f^ It*,

£i&|ffi** 'p.t. 5 ^j*^$->

1
—- iHflndjCT, coHftirtii Mi 2. 3«w« r lHHT - I. Jttlirtismsi
Hi.

IMCI" pipe.

££ 2*

.' •. i

i«fi
-

"*
£§£ 9

Epi 1
#M4nt*» '
» f !*t »i» fl -.
iiMifi» ta' " "

&mtm $fttts|ttHfcn0 §w< „;„£?£,"


m
;. :
- »i(felimi fo WHgpR „ .,21™ w '

*mwtt tW*** p 4 ,a
•'ijt ft*ts
- tt 4*,.'
0ft*
y
1 tN* ##& ss^fe* &<$%?. B*«$
AWB "84-*'*"
=
;

'art la ©*#»

W^ftS *!'

^f #!%*&!

^tES i""*
1

^ : :
-

7lummer l worn e?ff en 3aE>rgang t>e8 „5Mndjene* ©coba^to^" t»om 2. 3<um<tr 1887.
%18 5turtofff at f e I Oct lefjte 2lbf afj &er erften @patt? &e£ 2tuf fa%eJ „3lenia1jY" n>f e&er*
f>f **

gegeben: „2Jet>or eittc toeffere starting Oer ©etftcr oor fid) gct>f Die nur frurd) arofee r

Creigniffe feJjr rafcti wot ffd) gcljen f onntc, f£nb bebcutenbe dtn&mtngen In &ct ©eftal*
f nng unferet inneren potitf fdjen 33erf)dlfniff e in ®eutfd)(ant> f oum in 2Ju3ffd)f jm n^men"

206
«

/Ua
:
/e*s /n^'

Hfimrf)enerBeo6acf)fer
m un6 Spot tblotf si
tJusS^kgij* Mtnm m wmmte mb »ttif#f $ siitiit,
'

HimrfjeMrBeokcljbr
m un6 £portb(att
lummy Mm ttr lafltt m mm »m. mmmmm mmm mm.

«r. ii mm, saw* *» *. ©low** «i

?
« fcHMftoZiKlitl* S3..

HtutKdener Beobactjtet
HMWmifle SeiltJBB {fit 6«alf4e art eHHtte 5oUlU. ttilihOifmipMflft »aftea«l« Sewiae.

Utn &eti Sditnadjfrieben.

.. paw | &,.,.-:, .
-.
I I i .
'rift «s
" S.K ;.,,...«„..* «t .:»!'. m, I. est f«? '

€>ben: 3Rtttt«^etter 3?eobad)ter jur 3ett &er devolution, 9.2to»embe* 1918, 2lr.23; mittc:
3Itttnd)ener 33<robaa)ter wdF>rtmt> ber Kafesetf, 5.3tptfl 1919, 2tr. 13; unten: 2Rund)enet
Seobadjt** nadj bet SSatejett; ab Jit. 17 worn 24.5Rai 1919 gab ©raffing** b«n Seob*
aajfet &a$ Weftdjt etncr Sagegjeifung. ©aS format be# 5Bunrf>encr 23eobatf)ter3 toar mit
Ttr.16 worn 21. 5Rai 1919: 285X400 ab 5lr. 17 ttom 24. 'Mai 1919: 320X480 mm; mm
207
MfifdjerBMkrijfet
I^S^i^lJteWprr w*S fprtirti nil tot Iti^lrtlt „®eff«|cr w8 Jett«#e ®««t"

ift«f Sttrt H *tf JfctalT 8»t*

SWrtj^t? §fe«f JferjtejiB'.

Dcr Stes&feanfrroff, fete Hrttrafl,**

Hi#« iff Trvwfrrt&ff^l

Bra» Ureter*
3b&tb treto StetflnSfr.

33olf ifd)er Ucobadjtcr. 3>er OTiittdKiter 2Jeobad>tcr ctfdjtcn ob 7tr. 34 »om 9. 'Jluguft 1919
crftmalg al0 5?etcf)«(att^gabe aud) tmte* Dem Sfftl: Stolftfdjer 23eobad)fcr

208
.

**-r»

©eutMK tm& Jafcett 3S«ffer *Ht& $eo«r!!


*., £,**« * W ^*»,-4 .ft***
ill *.« t-1 .- f --
. !

«**, ,.,,< .ItS***. W»*

fc» lifert State MnM ffe OeBflehtaKi wefer Hot ml. Wafer,

&m ««f 3ggf 6W* «w|K«dM». stf Mm w*J Cite n|» ss


as:

1*
***** s*&™ -» «e«! n-« * *^ -**** ***> e~v- *

<
,.,.-

%n of(e gxftaffew&en.
1

if M}m Umllrr irt liifp kr JMftri! feitewtii tttraift mm #®mmm*$ is mmttteu tm wmn

tr>

#t^ ffcrNtrrt. ^^I'h*'. Drflffltf-

|g fenwaa issii is j;;r«a irto ss; gt;?f ii jrirttt

Mts to. Mnta « ail litlfiltiflf?


«, { ^™^,., ..,.,..< ., .. ,..

mf r3 j ft SkMsM!
...
j.

*$bn btnft jyn'Hflt ts sVittcn-Jif flit Citf ',Hrt*nlcr

i r-« : .
i

*
t» #*.»&,.*

" :
-'"Hra L_T.; :.L _ J

ftlugblatf ©antteliW oom tfampfbunft t>er Sbulc oom 2tpfll 1919: - „£>etr SEoMeben,

209
it

8 5'
<S s
S ' ft*
>3 s*
S v
.£>
*«»
JE>
a* 3 go
&*
4g* u 8 3
M
q_>
%t
JO
*r
i

5
'
SI
Vtki

ftr
,**
V
©| •
it

*•*

p |K
•*•
**«* <£» S e
^^^^^- ^. w
M
.

#w * I
** - •3E »* u
-=> £*
%*
3 *«
3 e
G* M
4f»
Mn
*"
j


'-^

p
CS
c o
W
tr>
***

»
^^Jt S>~

4^ <B
«j

iS '
-
*JX*

mj
**
*
S

1 mmgmk i^

»CJ
a
ClJ
Srf

^3"
I?2
•**
3 g
© I

!w Si *>
&
8
M
a*
t «
O
w
Si J*
at

«w
3 3

3 &
* a*.
8

t» «*_
*** *i

A
#3^ Cl 8 **
3 £
3°*
3

*3-
« s»
"Jt **
**
3
J3 ^,
c
i-

«0
»
3

210
itttdfeurr |loJl
. . „ —^ -^ - (bt^.*Si™jBtM.

•Sw6***«»^ *•* ^jw**w**-; Wi* ** m Ifj $**#$#*. «*' ••»..**- »>. »«**«.««_, *>*f ^

...Mlifllwf- i^fi
.
, I'eftw-st*!*^ turn -7, fl5»VvH5^*Tf j$f& =
;'-£, .*:--i^^^.

Si 3frt be n Jusifer! :

. . zx

- -„. '.-ufs ":;;! i«r

-
:

31r. 260 fret* SRtindbener Poff t»om ^>onner^tag r


frett 7. Slowetnbe* 1918, &fe in invent
#mrftttnOe" jur Xev0lution aufruf* utti> &eit Ktictttftt Kaffev
<
iieitavtifel : „<£\wt

211
9Riiiirf)iicr icucptc 9Jni|ti^cn

1
Sfci We Beeofferung IHundjens!

•i*«hmJ rvf'.-u

#mh8$« p»1't« u»e> <*ift«fc<ti*»«f*Mi tw «jff*f4# as* sarisr £»«*»* tat Stt§>«iw m
Urn Sttftaauffi Wfftr tr<ws< i* MDtNntf !Wm » MOca.

SJefanntmactjung „2tn &te Seoolfemng 3Rtht<$?n4r £>e* Stat bet Wtheitet, Sol&aten
«tt& Sattettt tmter &ero SJorfltj t>ott CfSner ettlatt am fircitaa, ben 8. Tttntembet 1918,
oafc ff<l> im lan&tag efn proof forifrfjet 2trbef ter*, @olDaten* unb 39auernrat f onftf tuiert Ijat

212
n

20 Bk f®j%
Dk Rewluttonsnacfn
vor der Residem,
a.-S'l tei* &&»*& i % ; j * t-t- $/ifc&4

1 ,

sii*

r.us is; WkK*i»^«.s; .!);.-

-4j ii»

€»sfd^afiS:-n«yer5ffnynaE
ficschllff s * f\{\ fan b&

M .
'<*&(»
jfc^

, ^ &i:" if*
*

'^ft1*'' )M»

(ifOiS-tllodvcr?!, (iress-Uiehzuchi

IrttflNM'giinscNfi
Ks <? ig 't-ow f$ay?rn

i-Hrur wn Cttftltttttn

fudwig sen €eulfl«tten.

«tti *«(*»;

KeffOenj; unfpn: gtttgfefott gegen Rinig £u&tt>ig ill. t»on 33at>ertt

213
fo ttdeu t s ckeTre Ifie it

Mr, / .h'hmtut}. iltn IH, yinwmhtr l$t% 1. Jah* gang

u+*t

,©tc ett&t>puff#e gvetyeft" SXuttdjener SSottfag^seitung vom 18. ?lot>em&er 1918


t>9vf)evvliti)t; „£«aft g(ct 2><?i 5(ct>f<?Wapp<?n tuntevl"

214
-
Ohm Md tiiMi n§mr tm*&® **j
f'tiiwr

Hep, Saltern , graitfotatral

"**" * f> * *« •*•• h, pfsfts^ ^sjig;!;*^ ^

jOben: fflttet* 9efu$ fn 3?ab Sibling anlaftlidj fitter SSerfammlung fm SurtjauS am


4. ©ejentber 1918. "Sort font* <£i&nev gefangengenommen unb Sttier jam SRfnffter*
pt&fibtnten au8&evufen v>evt>en; unUm
gTugblatt gegett ««nw
unb fur 2tu$rufung
lucres jam SRmffterpraffbenten

215
M )*

TOundjnetHoteJatjne
Scftamttmarfjunri.
jminw! *ss yxse xw* *s»'
ff r fefttif t $*$ i|,'r»lf wrUtte, &t?
f8i»*lt**$<rl?i&*»f lNN» *8<»iteft*st«
4*atKfB. Start tHoafr, tt»*lt>£ tf*«tt ftufruf an das 'Prolcfanat!
$*d«tl$ttg£ lO tlfer »oti titwm f$*f»
mter lw* f*«»rfteoiSi*, <**«*{ tfrc*
v
*ilMi»riwrn, *te«(tjltMg# rrwtorfct.
Ttt gttfitgt lt*J|**6«-r iicfto jRer&re
[ft Sit wrlfantkrHfrtj.? j^jf fen- 9**lfe
$tt» ftftUiartfrf |«t fete Wi*t,
anseflrtiio Wefe* fkrfestnltfiis fete <Ress»«
fatten bur$ a*ferm«^B»e fc« $reffe
at*

p fitftmt. Sfe ?Sefe*it*rf#»tt tut**


aruffetoriurt, fojert in fe*» Qtttik tia*
Itttrtitn ah* fitft aim 4 U|r «t| feet
3$«rtfiffu&icfc jb wtkHKHifiii.
ffia t?l«*be* Itaftetiitits ffwrt fN«tt«rs!

fa let» bte i»tH$ 9teBoSattem!

tt«siffft'ftr **-"?* ?****;*** ;«-"«n

- :
-

©riffofgn! Aufruf
SRfirgecl an dte Bevdikerung der Sfadl fifionefief
Sfteiter!
Horxcn, WITTWOCH, 1*1 Landes-
tratissrtajc ,ihi.»iiiiM* def BcstattuH^
#toer ermor&et, \>»\ Kuri t. wkt, Iss rftffRt sfeh, dafj

diK StraBen der Stadf beflaggf

tin^crtorpkit/, MiiMcr-, i'rmwnht>icr-


OhlnHt1Lr->U;i-.-.c.N«N.kh«.*rbv!X. l::Uci-
tvei-*-. "iciStTit.-«ccrla»M.t- tffid %\'irlin-

t$&$a$&&. Ok* tk'SfaiUiruiski inunissksB:

©6m linf$; ©efanntgabe von <Si$nvv$ So& am 21. ftebruat- 1919; oben re^M: snfinelnte*
Kofe S«^«fJ »2t«ftttf an &aS proletariat!" be* jJSoromuntfttfd&en JJattet 2>etttfd)lan&S
(6patta?u$bun&) unttn UnU: Sl«0btatt: „<Bolt>aUnl Sfebcfter! 33tirger!" t>e$ £<mfre*<
;

eol&aUntatS unten ve$f£: „2tufruf an &te 33eeolfmmg De* 6faM SRiindjen" t>tv
;

SeftattungSfotnmtfffon »om 25. $ebvuav 1919

216
1

PiiijerIiK(bliirito

^rt &oi Stole hi mateml

9b re«A#Wfc :?«!:!! :':i:ns!


-

^Iff dti&Arfr&itet* undf


IHundjener Seo&adHer*
klGincn Lento /
TELEGHAMM!
fm&<&#r tig* Arit&ttwr «««f &£&£&*$& L&t#i& $tf*

pic lliiterr|iiitilih
my** /-/eft?*** *?*?-£ gisgfet/* *//» &r&&jt#tp:ft»™

in lliiruutttj

! nliftfldjut!
»fs*« «fci»Mx

emvoitttfot*$kr& Xtmirssitr&t
ft jl

O&en: „2(n &ag 2*oTf ttt Salem!'' oom 6. Stpttl 1919: ©er m>oluttonare Sentralrat
Satetnl ttlUtt i>U Vtatevepuhtit unUn UnWi ftlugbUtt be& Stundjfner &eoba%tev8
;

vom 6,%ptil 1919: „S>ie Watetrepufclff in 2ttiim&<?rg abgeT^nt!"; unten *ed)fS: ©e*
Fannfmodjunfl &e$ prootforffajen tevofutionaVen 3entml*afeg t>oro 8. 2(f>rtt 1919
„2tn tie SJtbeiter «n& f (duett £e«te!"

217
Brbritcrf Solrtateii tier Rotni irmni
:
S.*<t4«l

6eruralftmfe !

Huf 2urn Karapft flir di


Sartx clcs proletariats*

$ftt affe ^ameraJten!

ftrbelter

jn&l mmfgeft tatiaffiiet ta euews 8e*

Msirar «a Ott proitetai uitlfen

;
:

i«tto stetaen w rten Teres fUto-

mfert.

Mfinchen, cto mflprf iffli

****** flu* £*»* *tetsw w**S $¥*«&tttf fi*r 1

tteHzugsrai

iff Setrtts- u, ScMatarite Nlnetas

^ :£&. :&
;

'

«;! :p i i
P- 1; : i
^
;'.":
;
-
i! i i I :
:
1: :
:
:^:i|: j i
:£!&;; i Hi;: ; II " .;
v?^ I = : siMSiSi"::: :
i :
:i:

Shtfvufe jut SJetteibfgwttfl Oct R&evegfevtmg t>om 29. 2tjml 1919. ©Ben KnW: 93oro
jOfcerfommanfro fret SKoten Strroee; oben tetyt&: 9Jot» fret SSoromttnfftffdfjett JJartei
©ewtfdjlan&S (©par*«*uSbtttt&) ; ttntett KnW J SJon ben tfafmtenraten ; unten *e#f$:
33om SJottjttgSraf &et 33etne&$* tmJ> &olt>aUnvate 3R&n$*n£

218
ii
Jh£$t.i?**i '* utfimt^r- '.•<> f-*!^.

im«. to K. S rtiftEitig «Q^!£5rb£f_y£IS_ 31 3#:g<ffl#

Mndjener Beobacfjtet
:;:;;, 8ttft Stcii»irlfdjflft$elfti»g

Seii!!4»ilflft|erBeok^fer ««ft SpitiWat! mil Bt r le#eflf#riff „Se§iicfiet" wtiiJ Jkidffte Hflrte*


'
"' '
""' «"»" ' " «:.».
!

\
Die 3)tafjf3tefjet!
Juki <fkiidntor&p«S"i*fs

Oben: 2tu£ &cm 3?ud^: 3>te proseffe &e£ @dfelmori>e3, evffyitnen tm ©Jotf & (So^n
23erlag, sntintfxm: £>t<? am 30. %ptii 1919 tm £«itpot&gt»mnoftum erfrfjoffetten ®eifein;
«nten; 5Run<^fnfr 2?eobact>ter 21*. 45 t>om 17. September 1919 mtt &em Sluffafj:
„2>te ©rafjtjtetKr! Sum ©dfelmot&projefj."
219
!

1
©et gftciftaat
«b««#m ©eftOR ftpe fte§«!ttf#ia Saaftt4«S*0cxwtg.
lAkii

"M^ff ^wr f
'" '»

fc 31. ^Jamlmg, itlonl^ 5, Hid J&g


-!

£pa*tafit# gestagen
-mi »ta m Xtfjawtngn «t — m mam n* Aw«ior W. — W«»et Sit

§?8iiiMlt!R efmn. WWIk.
ftqftaH ter 9HrlatKiiuMBcni is

Samfeerg, ben 5. 2R<w 1919, 2t*. 21

220
fitrfonm* unt> &ad)ver$ei<i)m&
2(bfd)f adjtnng ber Wrier. £)iefe nrirb im 93nd)e Grjtfyer gefdjilbert nnb
nnrb nod) fyente *>on bcr Snbenfdjaft aU spnrimfeji gefetert. J|?iftortfd)
i(t bie 2fbfd)tad)tnng ber 70000 2(rter nidjt nadjtoetebar. £)od) jinb

dfynfidje SSorgdngc in I)iftortfd>er 3cit beglanbtgt. 3Mo @afftn$ be?


nd)tet 33nd) 68, tfap. 32: „5Bdf)renb ber 3ett, ate Trojan in 2frabien
frtegte, fatten bie 3uben fcon $»rene einen gennffen 2(nbrea$ an ifyre
<5pi$e gejtettt nnb begannen atfeg, n>ag Corner ober ©riedje war,
nieberjumacfyen. <5te a#en il>r gfeifd), rnntoanben jtd) mit ifyren Cnn*
$ett>eiben, beflridjen jtd) mit ifyrem QMnte nnb &ogen fid) bie J^aut ber
£etd)en fiber ben $6rper. 2fnbere bnrdjfdgten biefe ttom @d)ettef Ijerab
ber Sdnge nad); |Te roarfen bie Sebenben ben nulben Sieren fcor unb
$n>angen fte, fid) im 3n>cifampfe einanber nm$nbrtngen, fo bag im
©anjen jnmfjnnbert nnb $tt>an$igtanfenb Sttenfdjen anf biefe 3Beife
tt>r ?eben fcerloren. 3n 2Cegi>pten nnb ^^ern tterfibten fte dfynttdje

©renel unter Tfnfnfymng eineS geroiffen 2(rtemin$ nnb and) fyier fanben
$roetf)nnbert nnb ttierjigtaufenb SCRenfdjen ifyren Sob."
3tbel. SBom attf)od)bentfd)en adal, ba$ ©efd)ted)t. (Jblinge, bie SKajfe*
reinen im @egenfa£ $nr Urbefcoff ernng, bie fcon ben Orient nntemorfen
rourben. ©pater ber greie. Urabel im ©egenfafc $nm 93riefabef.
2Cbter gteid) 2(ar. £>ie a*(ar>SKnne, ba$ 28appentter ber 2(rier.

3Cf)ln>arbt, Hermann, aSotfSfdntttefyrer nnb SKdtor in Berlin* 2Crier.


* 21. December 1846.
f 16.2fyrir 1914. ©d)uf 1889 in 33er(in eine
antifemitifd)e 93en>egnng Snbenbfdtter nannten ifyn fpottifd) ben
; bte
defter atler X)eutfd)en. @r nmrbe burd) 3nben angejeigt, »ernrtetft
n>egen etne$ $ergef)en$ nnb bamit toar bie 33en>egung $n (5nbe.
3(f djimie, arabifd), „bie @d)eibefnnft"; 2(ld)tmijt, ber ©djeibefnnfHer.
@in pf)tfofopf)ifd)e$ ©wftem be$ ba$ bnrd) Uebnn*
frufyen SDttttelafterg,
gen gnfjrernatnren er$iefyen roollte. £)te gormeln tonrben bnrd) d)e*
mifd)e SSorgdnge tterfynllt nnb fo entftanb ber ©fanbe, ba# jtd) 3C(d)imie
mit @orbmad)en befdjdftige. iatfddjltd) (Tnb fofdje @o(bmacber and)
t)erfd)iebentfid) aB SBetrnger anfgetreten. SSergt.: 2)ie arte tnrftfdje
greimanrerei. £eip$ig, $^eofop^ifd)e^ 3Ser(ag^^an^.

15 Scoot $itltv tarn 221


3(lemannen. SBeretnigung germanifdjer $6lferfd)aften. SOBurben tton
ben Stomern tm 3af)re 357 bet @tra$burg unter Sulian beftegt £>ie
Urfacfye ber 3?ieberlage mar, ba# ber *£er$og ber 2(lemannen $u ^)ferbe
in bie ©d)lad)t 503, anftatt fief) nad) germanifdjem SDraud) aid ^itfyrer
an tie <&pi £e bed Veiled $u flellen. 2)amald erfdjoll ber SKuf : „$erunter
fcon ben $)ferben." £)urd) btefe tnnern ©treittgfeiten gtng tie <Bd)lad)t
tterloren unb bie#lemannen tterloren tfyre Unabfydngigfeit.
#fer,anber ber ®ro#e» *356, f 323 t). @l)r. ©tammte aud ben nod)
um>erbraud)ten arifd)en $0?a$ebomern; beftegre bie audeinanber*
ftrebenben gried)ifd)en ©tdmme, grtinbete bad SBeltretd). fflad) feinem
$obe bad
jcrftcl fKetd), tt>etf er feinen Qrrben befa# unb feinen dlad)*
folger befiimmt fjatte. ©eine Unterfixfyrer teilten fid) in bad IHeic^*

2lllbeutfd)er 2$erbanb, rourbe t)on J?ugenberg nnb @la$ aid „2lll*


gemetner £)eutfd)er 23erbanb" am 9.2lpril 1891 gegriinbet. 9?amend*
dnberung am 1. 3uli 1894. ®ab bie SJttonatdfdjrift „2ltlbeutfd)e
flatter" fyeraud. 3n ber SSorfrtegdjett bie roidjtigjte ttolftfdje $er*
binbung, »on ben 2Wflat>en nnb 2(llromanen am bitterften beifdmpft,
natiirlid) and) fcon ben SDiarjriften unb 3uben.

2f Idberg, £)r. ?ERa£,SKed)tdantt>alt. 3ube. ©trafredjtler unb Siterat £>er


Sube tfi ja in alien ©dtteln gered)t — fdjrieb gegen @nbe ber ©t)ftem*
Ijerrfdwft einige £ramen. * 16. £)ftober 1877, erfdjofl jld) (September
1933 in ber ©djroeij.
3lmann, 9tta£. 2frtcr* ^rontfampfer im SBeltfrieg 1914 — 1918. Ueber*
nafym 1921 bie ?eitung bed SBerlagd $ran$ Grfyer 9lad)f., ©.m.b.Jf?.
Jpeute ©eneralbireftor bed sparteitterfagd ber 9?.©.£).X9>.
3lnberfd), 2(lfreb. Tlrier. SWitglteb ber Sljule.

2lnnacf er, 3ol)ann. 2lrier. 9)?itglieb ber £fyu(e.

2lntl)ropofopl)te. Anthropos = SD?enfd), sophie = 2Beidl)eit, alfo %&eifc


turn fcom SSttenfdjen. ©efellfdjaft »on ©teiner (f. b.) gegriinbet, aid
2lnnie S&efant, bie Seiterin ber $l)eofopl)ifd)en 33emegung, ben 3nber*
fnaben #rifd)namurtt aid 3?eu»erf6rperung G>f)rifti barftellte. 3n
2(ttund)en fdjloffen fid) jafylreidje 3lnt)dnger ©teiner au, bod) rourbe
tie $8en>egung burd) ©efbfhnorbe fepelt au^Qebeutetev ^rauen un*
moglid) gemad)t X)ie beabftdtjtigte ^>od)fd)itle fonnte nid)t gegriinbet
roerben, fie n>urbe nad) £>omad) bzi 33afel toerlegt (@oetl)eaneum),
mo ftd) ©teiner t>ergeblid) bemul)te, bie fd)roei$erifd)e <&taat$anQt'
^origfeit ^u ermerben. 3n ber ©»lt)e|ternad)t 1922 brannte ber
iempel ab unb murbe »ier 3al)re fpdter neu errid)tet ©teinerd ?el)re
ifi ein ©ernifd) tl)eofopt)tfd)er ?el)ren mit eignen Dreingaben. ^)ropa?

ganbamittel ber Q3emegung ijt bie @ur»tl)mie. 9?ad) ber SRettolution

222
e

tterfudjte ©tenter buret) feme £efyre fcon ber £reigueberung ben


$ ommum$mu£ $u reformieren.

3(ntifemtt.3(nti = gegen»©emtt=2Cbf6mm(tngtton©em,bembi6(tfcf)en
©tammttater ber Suben. 2Clfo ©egenjube. #am ate ©djtmpfmort ju
2(l)ut>arbte 3? tten auf. $
atfer griebrid) foil nad) jtibtfd)en 3eitungen
gefagt fyaben, ba# ber 2(ntifemittemu$ bie gro$te <5d)mad) be$ 3al)r*
ijunberte fct* 3n einem ^ro^ef? mu#te ber ©djriftleiter Dberrabbiner
JJMrfcf) JfpifbeSljeimer biefen 2(u$f:prud) ate unbelegt jugeben.

2(raber, ©emiten. 3m ©egenfafc $um 2>uben unfcermifdjte. 9?ad) ber


33ibel bie SCbfommlinge QrfauS, ber um fettt (£rjtgeburtered)t be*
trogen nntrbe. $5e»olferung be$ fubweftficfyen 2lft'en£ tmb Sftorbafrifcte,
fpradjlid) unb n>irtfcf)afttirf) jroei ©ruppen: bie 53abann (f. 33ebuinen)
ate 3?omaben, bie Gifyabart ate feftyafte SSauern.

2lrbetter. $am ate ©tanbe^beaetdjnung um bie €0?tttc be$ fcergangenen


Safyrfyunberte auf im ©egenfa£ $um burger unb 2(bel. ©pater fdjuf
ba$ Subentum bie sprdgung ^rofetarier* £>a$ bebeutet „$inber*
erjeuger". ©potttfd): I'eute, bie ntd)te ate $inber fyaben.

2(rbeiter*3>ugenb. $or bem 9.9?oi>ember 1918 war ?el)rltngen unb


jugenbltdjen 3(rbeitern bie 3ugef)6rigfeit ju pouttfdjen unb gewerf*
fdjafttidjen Drgamfationen burd) ©efefc »erboten. 2(nfang$ be$ 20.
Safyrfyunberte nmrbe bie „#rbeiter*3ugenb" gegriinbet, bie nad) au#en
l)tn ate SBanber* unb £>tefutiert>ereine ber 2el)rlinge unb jugenbltdjen
irbeiter gatten; tatfddjfid) aber nmrben
Sugenblidjen bort fo$ialt*
bie
jhfd) unb geroerffdjaftud) fcorgebitbet X)ie Drganifation rourbe Don
ber ©ojialbemofratifdjen tyaxtei unb ben ©eroerffdjaften jtnangiert.

%x b it erroe I) r. 3n Sttimdjen jur SKdtejeit bie 9tote 2(rmee.

2(rco auf SSaltet), #nton, ©raf Don. * 5. ^ebrnar 1897. ©tammt au£
ber o|terreid)ifd)en Unit unb ift mit ber batjerifdjen nur entfernt atx*
roanbt. Subling. ©raf &on 2lrco erfdjof? @tener am 21. ^ebruar 1919.

2(rier. 3(r SKune = #bler. ©ofme beg 2fbler$, ber ©onne. 9lad) bem @nbe
ber Qrte^ett jufammengefdjmoljen au$ einer langfdjdbligen blonben
unb ©ternwarten t)on
einer runbfdjdbtigen bunflen SRafife. Sftad) ben
©tonefyenge unb £)ubr», ber 33retagne ld$t jtd) eine fyofye $uftur ber
3Crier auf 10000 ». @I)r. feflfletten. X)ie 3?orbjtdmme bejTebe(teu ate
«£errem>6(fer (Juropa, 2Cftcn unb 2(merifa; uberatt bort ^ufturen bi^
benb, n?o (Te auf eine einl)eimifd)e 53et)6{ferung trafen r bie fie fid) unter*
n>arfen. 9J?an faun bie 2Banbern>ege ber 2(rier au^ ben ©teinreitjen
»erfotgen unb unterfd)eibet $n>ei ^auptjuge. 2)er erjte gel)t an ben
$iiften be^ atfantifd)en D$ean$ entlang, uberfd)reitet bie ©tra^e t)on

223
©ibrattar unb biegt tiber tie fyeuttge Dafc (5olutn nad) £berdgt)pten
cut, fyierfdmfen btc 2(rier bie dgnpttfdje $uftur* 2(bfp[ttterungen ftn*
ben n>ir auf ben 3nfe(n unb an ben Sftdnbern bed SDtfttermeerd. $roja,
SDtyfend ttmren artfdje^iebeumgen. @tn $n>etter3ug fcon ©teinfretfen
gefyt buret) ^olen, u6crfd)reitct ben $aufafud unb ttilt jtd) fyter nad)
Stleinajten unb bad afiattfd>e J?od)tanb.©ef)r wafyrfdjetnlid) jinb aud)
bte dfteften $ufhtren 2fmerifad artfdjen Urfprungd, SSergtt^ebotten*
borff, ©efd)id)te ber 2Cfbrologte* ?eip$tg.

2(rtftofratte. Jf?errfd)aft ber Qrbfinge, tut ©egenfafc $ur £emofratie


Jperrfdjaft bed SBotfed* Urfpritngud) bte Jperrfdjaft ber (Jroberer.
TCrmee, SKote. SMIbung ber 2frbeitern>el)r ber SKdreregterung 1919*
3(rnbt, 2>r- 3uKud, ?eutnant 2(rter* *7.3anuar 189^ ©of)n bed
$u(turf)tjtoriferd 3Crnbt in 9)?und)en* ^rontfampfer tm 28eltfrieg
1914-1918, gflirgtieb bed ^ampfbunbed ber Sfyule. ©ett 15.2tyrit
1919 int ^reiforpd £)berlanb*
3Cfd)enbrenner. 2Crier. $Md $um *pa(marumputfd) $ommanbeur bed
2!Mnd)ener 4?auptbaf)nfyofed.
2(#mann, i*ubtt>tg* 2(rter, Sttitglteb ber Sljufe*

2Cuer, @rf)arb. * 22. Dej. 1874. 9?ad) Soumard 2ob ftiifjrer


Sttarrjft.
ber bapertfdjen ©ojiafbemolratte. 9tetd)d* unb 2anbtagdabgeorbneter;
nmrbe ant 21.$ebruar 1919, aB er nad) 53efanntgabe son Gndnerd
Sob ben Sanbtag erojfnen n>oI(te, buret) ben $ommuntften ?tnbner
burd) gtt>et ©cfyuffe fd)tt>er fcerttmnbet.
2CumiHer, SD?a£. 33eft£er bed J£ote(d Sttartenbab, nmrbe fcerfyaftet unb
war in @efat)r, nut ben $f)ule*2euten erfefyoffen $u roerben.
2f jelrob, Sobtad. Q3eauftragter ber ©orojetd bn ber SDtftndjener iHdte*
regierung. 3ube. 2f£etrob rourbe 1897 in SJttodfau geboren, jhtbierte
unb brad)te ed gum £>r. pfytf*; lam £)e$ember 1918 nad) s6?uitd)en
unb fyieft jtd) bid gum Sobe (Jidnerd im J^intergrunbe. 93tlbete mit
ben beiben anbern rufftfdjen Suben Settine unb £etuen bad Srtum*
ttirat, mld)e$ bie SKdteregierung tenfte. 3la<fy feiner ®efangennaf)me
»om ©tanbgertdjt SMndjen $u 15 Safyren 3ud)tf)aud tterurtetft.
(5r nmrbe gegen marrjjnfdje ©efangene in SKugfanb aufyetavif<i)t.

$3ab Sibling, Sttarftfleden, jefct ©tabt in £)berbai>em. 9??oorbab.


53 a i em. @d)reibmeife fur Q3at)ern gur 9tdte$eit
53ajut)aren. 55oioarier, dtterer dlamc ber SBapem, nad) bem frit^eren
^Bofynftfc biefed germanifd)en ©tammed in $56f)men: ^oi^aemum.
Wlit 5:irolern, Dber? unb Sftieberofterreicfyem, ®tet)rern ein beutfd)er
aSotfdflamm.

224
03 a r b a u f, ®eorg. 2(rier. SSttitglieb bcr Sfyufe.

S5aUer, 2trfreb. 2Crier. 9>?itgrieb bcr $l>ule.

55 a Hi n, TOert. ©enerafbireftor bcr Hamburg tUmexit a *2tnie. 3ube.


* 15, 2Cuguft 1857, erfdjofl ftd) 9, Sttotoember 1918.

55 am berg. Unmirtelbare©tabt im bat)erifd>en SKegierung$be$irf Ober*


franfen nut iibcx 50000 Crtnroofjnern. dladj SBerfunbigung bcr SKdte*
repubuf »om 7. 2(»ri( 6i^ 15, 2Cugujt 1919 ©t£ bcr batjertfefyen 9te*
gierung. £>ie SBerfajTung fur 93a^crn toom 12. 2(uguft 1919 rourbe
fyier befrf)(ofien.

55arteU, grt&. #rier. SDtttgueb bcr Sfyure.


55a uer, Hermann. 3(rter. SWitgfteb bcr Sfyufe.
55 a uer, Sofepfyine. #rierin* SDtttgfteb bcr $fyu(e.
35 a iter, ?ubnng. #rier. 9)?itg(ieb bcr Sfyufe.

55auernrat. 2Bdf)renb bcr SKdteregterung btc SBertretung bcr 55auern*


faaft.
55auf)ittte. 3m SO?ittefaIicr 9?ame bcr (SJewerBgenofienfdjaft bcr 55au*
leute, befonberS bcr 55ritberfd)aft bcr ©teinmefcen. 3tt>etf atter 53au*
fyutten wax 2(u$btfbung imb 55efrf)dfttgung tucfjttger 55auteute, 2Bafy*
rung bcr ©efyetmniffe bc$ @rbauen$ toon grogen 55auten, bann aber
and) Wcgc treuer greunbfefyaft, reugtofen @mpftnben$ unb ftttftcf>en
©trebenS. 55afb fanben and) gebtlbete 3?id)tf)anbtt>erfer „3ufaffung
imb 2(nnaf)me" in ben 55auf)ittten. ©djttejHtd) bifbeten btc 9?id)t*
fyanbroerfer btc S!ttef)r$af)( bcr Sittitgtteber. 1717 gtng au$ tfyr bte
^retmaurerei (f. b.) fyertoor.
55 aunt er, 3Cnna. 2Crierin. SDtftgfieb bcr Sfyute.

55at)rfyammer, 9tta£. 2(rier. Sttitgfteb bcr Sfyufe. J? offamm erfcfyau*


ftoiefer. 2Burbe roegen fetner anttfemttifefyen ©ejmnung toon ber

„©*)jtemM?crrfd)aft" entfaflen.
55eacon$fietb, Grarl of. 2(beteritel beg 3uben 2)iSrae(t, ftc^c btefen.
55etfer, 55erta. 3Cricrtn. SDhtglieb ber Sljufe.
55ebuinen, arabtfrf) Badawi. Sftomabenjtdmme ber 2Bttfte. J?eimat*unb
Jjpauptjtfc tjt fttebfcfyb in 3(rabicn. ©ie jtnb bie retnften SSertreter ber
Zxabex (f. b.).

grontfdmpfer tm 2Gcttfrieg 1914—18.


55eff), fitter toon, SD?aj or. 2frter.
5Bar fttyxex beg gretforpS Dbertanb 1919.
55e tfrt eb, 3citung in 55efgien todfyrenb be$ $riegeS. Deutfdtfanb unter*
fyteft todfyrenb be$ $riege£ cine fefyr fd)ferf)t geleitete spropaganba ber

Beitungeu in toerfdjiebenen neutraten Sdnbern. £>iefe 3citung^propa*

225
ganba nmrbe toon @r$berger gereitet, bem fefyr grofje ©ummen Ijier*

fur $ur SSerfuguug ftanben.


SBefgien. 3ubemt>irrfd)aft in 2Crtifefn au6 bem $3eobad)ter 1918*
Merger, Sube. 2Burbe am 30. 2Cprtf 1919 nut ben
Orrnjt, sprofeffor.
$l)ule*£euten im ?uityofbg»mnajtum ermorbet, roeif er jtdj tm
®lauben, jte nntrben entfajfen, in bie SKeifyen berfefben gebrdngt fyatte.
$3ernjtein, @buarb, fojialifltfd^er ©djriftfteller. SWarrjjt. *6.3anuar
1850. Cettete 1881 bid 1890 ten „©ostafbemofrat".
53e£narb. 2Crier. SEttitgfieb ber $fyufe. 9Ud)t$antt>alt in SMncfyen.
33etf)mann*Jpottn>eg, $f)eobafb ton. * 29. Sttofc. 1856. f 2.3an.l921.
9teid)$fan$fer »om 14. Sufi 1909 bit 14. Sufi 1917. ©pifcname:
£er £eberne ^anjfer. ©erne fd)tt>dd)fid)e J^aftung gegen 3cntrum,
©o^tafbemofrahe trug mef $um 3nfammenbrud) bet*

33ibef, ba$ 93ud). 2)a$ afte Sejtament entjlanb in feiner fjeutigen %<$*
fung urn 450 ». @fyr. @3ra, ber bie 3uben auS $&ab»fonien $um Seif
jurudftifyrte, fdwf au$ ©tammeSfagen uub arifcfyem 5Biffen, ba$ er
im 3tt>eiftromfanbe fennen fernre, bie $Md)er 9£ftofe$, fcfyrieb bie
©efd)fed)t$regifter nadj einem 3af)f?nfd)fuffef, t>erfa$te ba$ ®ud)
ber SKidjter, mad)te 3efyo»a Qafyroe) jum ©tammeSgott ber Suben.
£>a$ neue ieftoment entjtanb in ben Safyren bt$ 200 n. @f)r. Urtejte
ftnb nid)t uorfjanben, nur 3f6fd>rtften au$ bem 4. unb 5. Safyrfyunbert.
Codex Sinaiticus unb Codex Alexandrinus.
SMerbaumer, $dtf)e. 3frierin. * 4. Sufi 1889 in Stteuftift, Q3ejirf WtaU
terSburg OSurgenfanb). SDtttgueb ber Sfyufe. 5Bar Sufyaberin b^nx
^auptgefeflfdjafterin be$ SSerfag ftranj @l)er 9?ad)f. SKihtcfyen.
SMrner, Jf?ebtt>ig. 2Crierin. Sttitgfieb ber Sfyufe.
55imer, SD?a£. Tfrier. 9)?itgfieb ber 5f)ufe.

23i$marcf, prft £>tto k>on. 2frier. * 1. 2fyrif 1815. f 30. 1898. Sum
©riinber be$ erften Deutfd)en SKetd)e$ unb tfanjl er bis 20. 9Mr$ 1890.
SO?it feiner Grntfaffung burd) $aifer 9Biffyefm II. begann ber 2fbfh'eg be$
£)eutfd)en SKeidjeS. ^einamen: X)er Qriferne $anjfer.
tiffing, ^erbinanb, greifyerr Don, ©eneraf. 2frier. *31.3a*
SCftorifc

nuar 1844. f 18.2Cprif 1917 in SSrujTef. Urn 28. dl&otmbtx 1914


nmrbe er ©enerafgout>erneur Don SBefgien. Grr feitete eine auf bie
3n>eiteifung SMgienS entfpredjenb bem fldmifcfyen unb watfonifdjen
Seif ber 53e»6fferung jiefeube ^)ofitif ein.
SDfeicfyrober. Subifdje^ 53anff)au^ in Berlin, ©egrunbet t>on ©amuef
5Dfeid)rober 1803 in ©erfin.
33forf, Snora. 2Crierin. 9)?itgfieb ber 5f)ufe.

226
93ne*S5riff, fyebr.: „93unbedf6l)ne", ©egrunbet 1843 in Hmtxiia alt
United order of Bne Briss. SBerbanb ftd) mtt ber AlUance Israelite Ultb
fam in ben 60er Safyren bed ttergangenen Safyrfyunbertd nad) Gruropa.
£)er Drben nimmt nur Suben auf, ijt organiftert nad) 2frt ber grei*
ntanrerei nnb umfafjt l)eute atte jitbifdjen £)rgamfattonen. £)er 93ne
53riff tjat barum fo grofe ©eroatt, roetf feine SOZitgfieber nnr ISuben
jlnb, bie aber fcon Drbend nxgen gefyaften roerben, ber greimaurerei
anjugefyoren. Jpier fyaben fie bie fufyrenben ©tetfen inne. 2lud biefem
©runbe erHart jtd) bie internationafe giifyrung ber greimaureret. 3n
Deutfdjtanb madjte ficf> in ben fefcten 3afjren bed Dergangenen Satyr*
fyunbertd ber $5ne $3riff£)rben bent erf bar. Urn 1900 befa# er in Berlin,
5Bitt)efmftra£e, eine 9?ieberfafjimg, in ber and) djrifHidje gretmaurer
tagen fonnten. 2fb 1905 nmrbe bann bie beutfdje £)rbendnieber(affung
frdftiger audgebaut 93ne 33riff bebentet ©ofyne bed ©taubend,
33obmann, Jpaitd Jpermann, gretfyerr »on unb $u. Qlxiex. SOHtgtteb
ber Xfyuk, bed $ampfbunbed nnb SJZitarbeiter bed „$8eobad)terd".

23onn. defter ber J£anberdt)od)frf)ufe in SDfmtdjen. 3ube.


S3 orit, $urt. 2(rier. $?ttglieb ber $f)itre.

$36rf e. 25ie erjten 936rfen toaren 3Barenborfen, entjlanben in benSftieber*


tanben urn bie Wlitte bed 16. Satjrfyunbertd. X)ie fyeutigen 336rfen
bifbeten fid) nm bie 3eit ber fran$6jtfd)en SKettofutton, alt 3Cftictt*
gefetffdjaften unb <Btaat$anhiben entjtanben. 2Me 536rfen jtnb ein
tt)id)tiged $Jlittdbed internationalen $apitafd, jie mobtfijteren bie
3(rbeitdfraft, ben ©runbbeJTij unb locrren fte aid Jpanbeldobjeft nm*

33raun, Maxi mfreb. 2frter. 1920 ©efettfdjafter bed $erfag grans


Qrfyer 9?ad)fv ©. m. b. J? v SERundjen.

53ref)tn, ©eorg. 2(rier. SERitgfieb ber S^ule.


93rune, 2(lfrcb. 2(rter. Sftitgltcb ber tyuh.
$5ru£eUotd. Sitel einer 3eitung in 33ruffel roafyrenb bed 3Beftfrieged.
SMidjner, 3>r. Vubnug, 3(rjt Subftije. Serfaffer i>on $raft unb ©toff,
^orfampfer bed Materia fidmitd. * 28. SWar* 1824. f 30. 2f prif 1899.
33ud)olb, Valentin, ifrter. *8.2tuguft 1898 in SJttmtdjen. ^ttgtieb
s
ber $l)ule. li?ar ©porrfdjrtftfeiter im 53eobad)ter. l.@l)argierter ber
^crbinbuna, .£anfea ber J?anbefdl)od)fd)Ule SD?und)en; aid fofdjer in
fd)U)erem tf onfttft mit 53onn.
33ubitfd), genannt ©ietrid), roter ©otbatenrat.
53 u iff on, 2Bin)efm, geternter "Xpotfyehx. SD?ar£tft.^>fregefo^n i>on 3Cuer.
3Bd^renb bed Qrinmarfcfyed ber 35efreiungdtruppen ^attc |Td) SBuiffon
im ^)oIijeiprd|Tbium feftgefe^t

227
93unge, $an$. #rter. Sttitglieb ber Sfjule unb be$ $ampfbunbe$;
jefct gufjrer ber ?eibjtanbarte ber ©.©.
35urgern>el)r. 2Bdtjrenb ber SKe&olutton$$eiren bilbeten fid) $5urger*
roetjren jum ©djufce ber jtdbtifdjen Gfinrid)tungen. 3ur 3eit ber 9tdte*
regierung beftanben SMtrgewefyren in $al)lreid)en ©tdbten Sftorb*
bat)ern$.
55t)$antini$mu$. $ried)enbe Unternmrftgreit, befonberS gurften wtb
SKegierenben gegenuber.
@lag, Jpeinrtd), Sujttjrat. Tfrter. * 29. ftebruar 1868. ©rimber be$
„2atbeutfd)en 23erbanbe$" (f.b.).
@lo$mann, «£an$. 2(rter. Sttitglteb ber Sfyule.
(SloSmann, 4?ugo. 2Crier. SERitglteb ber Sljule.
GJobltfc, ^raitj. 2(rter, SD?ttgrieb ber Sfyule.
@i)ru$, eigentlid)$9ro$ttom altperftfdKn^urufd). 565 bte 529 t>.@l)r.,

arifdjer 9>erfer, eroberte $5ab»lon. ^wr bie Jpilfe, bie itym


539 *>. @l)r.
bie Suben fyierbet leifieten, erlaubte er bte SKurffefyr berfelben nad)
spaldftma. SBafyrfdjetnltd) roottte er baburd) bie gefamte 3ubenfd)aft
lo$ toerben, bod) benufcten bie (Jrlaubnte nur bie beiben ©tdmrne
£ek>i unb benjamin. £>te anbern bfteben im 3tt>eiftromlanbe.
X) ad) a it, SSttarft, jefct 7000 (Sinwofyner. Hn
©tabt in Dberba^em, tibcr
ber 33af)nltme 9)?und)en*3ngolftabt. 90Bar 1919 Jpauptjtufcpunft ber
„9toten 2frmee" unter bem £)berfommanbo tton @rnfi Setter (f. b.).
£>aljn, £ann$, 9ted)t$antt>alt* 2lrier. Sttttglieb ber Sljule. @nfel tton
iafyn. 50ar Jitfyrer ber Sljule. 3m ©eifelmorbpro$e# SBerteibtger
geltr,
be£ $u 15 Safyren 3nd)tfyaug tterurtetlten ©fell.
Danneljl, ^ranj. 2(rier. 9)?ttglieb ber Sfyule unb be$ $ampfbunbe$.
SBefannter Jorfdjer nnb ©d)metterltng$fammler. $onbid)ter. J£>eute
^u^rer ber Sfyule.
banner, 9ttatl)tlbe. #riertn. f^itglieb ber Sfyule.
2)an bi |t el, #ugujt. Ttrter. Sttitglieb ber Sfjule.
£>aumenlang, 2(nton. (Jifenbafynoberfefretdr. 2Crter. * 16. (September
1870. (Jrmorbet am 30. 2fyril 1919 al$ ©eifel im Sttmtdjner ?uitpolb*
(Stymnajmm. Sftitglieb ber $l)ule. 33efaf?te jtd) mit SGBappenfunbe unb
gamiltenforfdjung. J|Mnterlie# au$er ber SBitwe eine $od)ter mit
13 Safjren.
Deb 9, $t)eo. 3(rier. Sttitglieb ber Sljule unb be$ $ampfbunbe$.
£)ed)aub, ©eorg. 3(rier. Sftitglieb ber $l)ule.

£)eiglmeier, @lifabetf). 2(riertn. Sttttglieb ber Sljule.

228
Deife, ©alter. $unftgett>erbe$eid)ner. 2Crter. * 1892. @rmorbet al$
©eifel am 30.2tyrtt 1919 im 9ttimd)ner Suitpofbgpmnajtum. Wtit*
glteb ber $l)ule.

2) em met, 2(ugujte. Tlrierin. SDtftgtieb ber Sfyute.

Scmorfl, 3ba. #rierin. SDtttglieb ber Sljule.


2) em of r a tie, 5Bolf$l)errfd)aft. £>er$3egrtjf n>ed>feltim?aufeber3etten
feme 33ebeutung. £ie urfprungltcfce arifefye SSerfafifung war etne De#
mofratie mit arijtofratifefyer giifyrung. £)te 33olf$t>erfammlung n>dl)lte
ben ^iifyrer in alien fcfynnertgen ^ragen; traten bann nrieber georb*
nete &ert)dltni|7e ein, gab ber gewdfjlte guljrer feine SSollmadjt bem
5l)ing (ber $otf$tterfammtung) beginnenber fRaffe*
jnrucf. SCRit

mifefyung rourbe bie SBotfgfcerfammlung natf) unb nad) abgefcfyafft;


e$ trat eine retne 2(ri(lofratie ein. $eute tft Demofratie bie J$err*
fcfyaft be$ 23olfe$ bnrd) ein gerodfylteS sparlament. (2Me $0?ad)t bem
sparlament.)
£>eutfd)er 3Crbeiter»erein. ©rimbung au$ ber Ztfult @efellfrf)aft,
Orben fur £>eutfcf)e 2(rt. £)er £)eutfd)e 3lrbeiter»erein wmrbe fpdter
jur £>eutfd)en 2(rbeiterpartei. 1. SBorftfcenber $arl Jparrer f* $<>**
fi^enber ber DrtSgruppe SO?uticf)en : 2Cnton Drejrler.

£>etttfd)*@o$taltfHfd)e ^artei. ©runbung au$ ber Sfyule ©efett*


fcfyaft, £>rben fiir £>eutfd)e 3Crt. £)a$ ^>rogramm ber 2)eutfd)*©o$ia*
„2Cn ba$ £eutfd)e $o«" tft Deroffentlicfjt in 9?r. 15,
lijlifd)en ^)artei:
©ette 7 ber „2(llgememen £>rben$*9?adjrid)ten" beg ©ermanenorben,
©rofjloge, Berlin, 3utmonb be$ Grinbuho inters 1918/19. 1. 33or*
jTfcenber: 4?an$ ©eorg ©rafjmger.
Dtngfelber, £>r. meb. Sofjanneg, 3Crjt. 3(rier. @a|t ber $f)ufe.
Disraeli, benjamin, @arl of 23eacon$ftelb. 3>ube. * 21. £)e$. 1804.
f 19. 2tyrtl 1881. @nglifd)er SDUnifterprdjTbent. ©ein SBerf ift bie
engl. $Bat)ldnberung, er l)atte bie giifyrung anf bem Berliner $ongreg
1879, ber ben ftxieben »on ©an ©tefano unb ben turftfd)*rufjtfcf)ett
$rteg beenbete. 2CIS ©d)riftjteller befannt burd) feine SRomane:
@onning$bt), $ancreb ic.
X5o(cf)jtof.X5urd)benS0?unition6arbeiter|lreifim3anuarl918n)urbebie
beutfcfye^rufyjafyrSoffenffoe lafymgelegt. Damitbegannber3ufammen#
brucf). £)a$ ©efdfjrlicfyfte aber war, bag nun ber ^einbbunb tvufytc,
Winter ber $ront lautxt auf ben 3ufammenbrud).
eine getoaltige WXatfyt
(£3 fefcte fofort eine rege ^ropaganba be£ ^etnbbunbeS ein, eine 55e*
arbeitung ber miiben $olf$maffe, bie jum 3ufammenbrucf) in £>eutfd)*
lanb fu^rte.

229
£)6nme, bebeutet „gen>enbet". 9?ame ber Suben, bie ftd) anfdjeinenb
bem 3$(am jugenxnbet fyaben. X)ie murbe »on ©abatai 3ewi
(Sefte
gegritnbet, ber ficf> in £>ama$fu$ ate SCReflftaS auSgab. TiU bte 2(n*
tjangerfdjaft n>ud)S unb in DamaSfuS unter ben 3uben ©treitigfeiten
au$brad)en, lief ber ©rofjfyerr ben ©tifter nad) 3ftanbuf brtngen,
bort n>ar er bann ^former im ^3ala|t be$ <&ultax\$. fjflad) beffen Sobe
fam <5abatei nad) (Salomf nnb fanb bort 3ufonf. £>ie 2)6nme madjten
tie SKefcolutton fcon 1918 nnb fiifyrten al$ Sungtiirfen bie fKegierung
bit Sttujtapfya $emaf. 9?od) fyeute bilben bie £)6nme eine jtreng ab>
gefdjloffene ©efte, uber beren eigentlidje £efyre mentg befannt tft; fie
tjeiraten nur untereinanber.
£) r e i I) e i t. Die £) jfenbarnng ©otte$ — ber (Jinfyett — bnrcfy bie £)reil)eit
tft rein artfcfyeS^etStum. £ie@inf)eit©ottiftjenfeit$ alter (5rfenntni3.
©ott faun nnr erfannt roerben in ber ^ofarifation, ber 23reif)eit;
pofttifc, negatit) unb neutral ober @eijt*©efefc*©toff. 3n ber Tiftxolo*
gie fombottfTert burd) bie brei ^)rinjipien: (Sonne, Jupiter, (Saturn.
2Co in einer SKeftgion biefe Dreifyeit auftxittf mug auf arifdjeS 2Btf|en
gefdjloffen n>erben.
£)refef, SD?a£imitian. 2(rier. Sttttglteb ber Sfyule.

Drerjer, #nton, $?etaKbref)er. 2frier. @aft ber Sfyule. @d)lo$ fid) ate
erfter irbeiter bem £eutfd)en 2(rbetteri>eretn an, war unter Maxt
Jjparrer jweiter 3Sor jlfcenber, fpdter 2(bgeorbneter be$ $olf ifdjen 5Motf £
im bai)erifd)en £anbtage.
£)fd)ak>ib, 3ube*2)6nme. ^itrfifdjer $tnan&minifter i>on 1909—1919.
2Surbe 1925 gefyenft, mil er fid) an einer 3Serfd)tt>6rung gegen
SERujtapfya Vernal beteifigt fyatte.
Dunfcef, JpanS. 2Crier. Sttitglieb ber Sfyule.
@bert$rtfc, ©attler.^arrjjt^.gebruar 1871, f 28. gebruar 1925.
9lebafteur ber „ Bremer 93urger$eitung", 1900 2(rbeiterfefretdr. 97ad)
Q3ebete 2ob 1913 SSorfi^enber ber ©ojialbemofratifd)en^)artei. 9.9?ot).
1918: $orft£enber beg SKate ber Soltebeauftragten. SKeid)$fan$fer.
11. ^ebruar 1919 protnforifd), bann beftmtto fKetd)$prdjtbent.
ddaxt, £>tetrid), ©cfyrtftftetfer. 2Crter. *23.$?ar$ 1868 in Stteumarft
COberpfal$), f 26. December 1923. ®aft ber $f)ule. befannt burd)
feine speer*@tmt*llebertragung. JperauSgeber „2Cuf gut £>eutfdj",
1921 1923 bit @d)riftretter be$ SSotfifdjen 33eobad)ter$. 9?af)tn am
^app^utfd) teif unb am ^it(ermarfd) am 9. 3^o»ember 1923.
ddavt, yaul 3(ricr. 9}?itgtieb ber 5i)ute.

(£d)ing oei X)ad)au. Dorf in 33a»ern. 1919 ©tanbort eine^ ^eile^


be$ ^ampfbunbe^ ber tyuh unter Jpauptmann Corner.

230
<£ cf , fflaut. ©cfyriftletter be$ Wlietbadjex 2fn$etger, 3f ntifemitifd)e3cttung
1918.
(5 ber, ?ran$ £a»er. Qfrter* 93ei @runbung bcr ©.m.b.Jf?. beg $erlag
^rattj Grfyer 9?ad)f. am 1919 burd) bie betben Snfyaber
1. SDftober
grl. &ierbaumer unb grau $unje jum @efd)dft$fuf)rer ernannt. 1920
©efettfdjafter beg $erlag grans (Jfyer Sttadjf., ®.m.b.£., Sttmtdjen.

(5 f) gran$, SKebaf teur. 2(rier. 1 900 bi$ 1918 Snfyaber bcr gtrnta 23erfag
e r,

granj Gfter, 2Rfind)en. f 22. Sunt 1918


(Jfyrengut, ?eopoft>. 2(rier. SEttitgfieb bcr Sfyufe.

@id)jtdbt. Unmittetbare ©tabt tm SKegierunggbqirf SJttitteffranfen mit


xi6er 8000 @intt>ol)nern. 1919 ©ammdftcttc bcr 3cntrafe Dbertanb

(f. b.).

(gtfettfyur. WtaxxifLWlitQlitb be$ @lf*9&anner*$oaegtutn$(3entraIrat)


gcbruar^drj 1919.
GnSner, StuvL 3ube. * 14. SJtoi 1867. ©tammt au$ Qbaliiitn, fetn
eigentltcfyer Sttamc $o3manott>Sft. 2fbfo(t>ierte in Berlin ba$ ©pm*
ift

najtum, ftubterte *pf)tf ofopfyte; trat in bic granf furter 3eitung cin ; ging
bann jum 23orn>drt$ itber; roecfyfefte $u ben Unabfydngigen fyinitber
unb tarn 1906 nacf) $3at)ern, 1910 nacf) SDfthtdjen; 1918 organijicrtc
cr ben Sftuntttongarbeiterjtreif in Stfuncfyen unb rourbe inS ©efdngniS
gejtecft, mo cr bid fur$ i>or bcr fKefcolution tterblieb. Hu$> fcincn
©cfyriften gefyt l)en>or, ba$ cr fcfyon 1900 btc SXe&ofation betricb,
bcrcn SEttacfyer gebruar 1919 son @raf
cr in SSttuncf)cn nmrbe. 21.
3Crco^SSaUciE> (f.b.) erfefyoffen. @t£ner organtfterte bic SScrfammlung auf
1918 $ur SKe&o*
bcr 2f)ereftentt>iefe in 9}?uncf)cn, bic ant 8. Sftofcembcr
httion in SD?und)cn fitfyrte. Grr macfyte jtd) fefber sum SO^trtifterprdft^
bentcn unb $nm SStttnifter beS 2(eu#eren. Untertettner, cin Unab*
fydngiger, ttmrbe TOnifter ber fo^ialcn giirforge, %vl?x n>urbe 3nnen*
mtnifl:er,9to$l)aupter $rteg$mtnifter, Simm 3ujtisminifter, Hoffmann
$ultu$mtntjier. Urn 16. 9?oi>ember entnncfette cr fcin ^programm;
ant 17. Sftottember fte$ cr int Sflationattfyeater cine SKet>ofution£feier
toeran fatten, gu ber er ben Ztxt „®efang an bic SSoffer" gebicfytet
fyatte. Urn bie @d)u(b 2>eutfd)(anb$ am
3Be(tfriege su beroeifen, Der*
offentlicfyte cr cincn entjielften 93rief bc$ bai)erifd)en ©efanbten in
Berlin, ging nacfy ®enf, urn fid) bort ber Entente anjubiebern unb
lic^ al$ fcincn SSertreter ben befannten ^)rofejTor gocrfler bort. 2(m
13. X)cjember 1918 trat ber Don ifym gefdjafene Sftationalrat ju?
fammen, ber bi^ in ben 3anuar 1919 ^incin $nfammenbtieb. %m
27. ©ejember 1919 war tie $erfyaftung ber ^urgcrwetjr, bie im
9?ationafrat bit jum <&d)lu$ immcr wiebcr eine 9tottc fpiefte. 3Tn

231
@t;foejter 1918 nmrben in ben ©tragen SCRmtcfyeng neun *Perfonen
erfcfjoffen. 2>er 1* Sanuar 1919 bracfjte bte 93efe£ung ber oflerrctd)^
fcfjen $3otfd)aft unb beg ,£onfulateg. 2fm 7. 3anuar fanb eine t^rbett^*
fofenbemonjtratton jtatt, bte jtt>ci $ote Dor bcm gurforgemintftertum
guritcfrte^* 35et ber 2anbtaggn>af)l nmrbe Signer mit feljr gertnger
(Sttmmensafyf mit $tt>ei Unabfydngigen getodfjlt (tn SSttiincfjen faum
17 OOO (Sttmmen). £ie @roffnung beg ?anbtageg nmrbe immer nneber
oertagt, fcf)fte#ftcf) fur ben 21. gebruar 1919 fejtgefefct. Tin biefem
Sage tourbe Signer erfcfjofieu.
(SHer, 9lecf)tgantt>aft in 33ab Sibling, Sittarrjft. 2Bdf)renb ber 9ldte$eit
93urgermeijter bortfefbft.

@nbreg, prtfc, tfupferfcfjmteb. Sttarrjjt. * 15.£)ftober 1877, 1918 @e*


fd)dft^fuf)rer beg SDZetattarbetterDerbanbeg. 10.?Wdr$ btg 2.3um 1919
better. 3ufti$mintfter, bann big 14.9ttar$ 1920 ba»er. Sttmijter beg
3nnern.
Grngefbrecfjt, Dtto. Wrier. SDtftgtteb ber Sfyufe.
@ngefg, 3ube. * 28. (September 1820. f 5.2(ugujt 1895 in
ftriebricf).
bonbon. Sttit $arf Sttarr, ©ritnber beg Sttarrjgmug. SSerfaffer Don:
$ommunijtifcf)eg SDfanifeft 1848; Der Urfprung ber gamtfie, beg
spriDatetgentumg unb beg <Btaate$.

Q£$y, Jranj, fitter Don. ©eneraf. 2(rier. ^rontfampfer im ©eftfrieg


1914-18. * 16.£)ft. 1868. gocf)t im £ereroaufftanbe, jog ate SDtajor
be^ $toeiten $&atatllong beg ?etbregimentg in ben SOBcItfrieg (^aben*
tt>eifer), nacf) fetner erjten $enounbung an ber ^)eronne jum £)berjt*
feutnant beforbert unb $ommanbeur beg Seibregimentg. dr war bann
mit bem SKegiment in ben Bofomiten, in (Serbien unb 9tta$ebonten,
bann bd SSerbun. £ort erfyteft er ben 9)?ar/3ofepf)*£)rben unb tourbe
bamit fitter Don Qrpp. 3m (September 1916 nmrbe bag Slegtment
nacf) SKumdnien gefanbt, fdmpfte bort am SKoten Surmpag unb am
@ampufungpa£, rourbe bann nacf) bem 3fon$o Derfefct unb nafmt an ber
25urcf)brucf)gfcf)facf)t tetf. %n ber grogen £)jfenjtDe Dom ^riibjafyr
1918 nafjm Slitter Don Qrpp teif, er fampfte am $emmef, eroberte
ii)n unb erfyieft bafiir ben ^)our fe merite. 2fuguft 1918 fitfyrte er bag

Regiment in bie ©iegfrtebfteflung, bocf) fcfjon im 2fugujt feljen voir


Slitter Don dyy roteber im 55affan. "Km 31.£>ftober fiifyrte er fein
Regiment afg fefcteg beutfcfjeg Regiment fiber bie (Bane. 3m $ritf)*
jafyr 1919 rief er $ur QMlbung eineg ba»erifcf)en ^reiforpg in Dfyrbruf
auf. Wtitte 20?dr^ fyatte er bort 20 Offtjtere, 2 Unterofftjiere unb
40 ^Sflann Derfammelt. 9Zacf) bem 9lufe ber Slegierung 4^ff^^n
n>urbe bag ^reiforpg @pp 55a»erifcf)eg (Scf)ii^enforpg genannt unb

232
rutfte ttber Ufm unb #ug$burg vox. £)a$ $orp6 ben
jeicfynete jtd) bet
$dtnpfen in ©tejtng au$ unb fyatte bter 5 Sore unb 25 SBernmnbete.
9?ad) bcr Grinnafyme S0?und)en$ uberfufyrte cr ba$ 35a»erifdje @d)ufcen*
forpg in bie ?Keid)$tt)et)r unb nmrbe ^ommanbeur. fftad) feiner ^en*
jtonierung fd)(o$ cr jTd) Jfpitfer an, rourbe SKeid)$tag$abgeorbneter
unb ift t)cute c^tatttjafter be$ ?Kcid)c^ in 33at)ern.
(Jrfyarbt. (Sotbatenrat. 33eranttt>ortIid)er ©cfyrtftfeiter bcr 9?ad)rtd)ten*
blatter be$ 3entrafrate$.

<£r$berger, SEtfattfyiaS. tyolitihx. 3entrum$*SReid)$tag$abgeorbneter.


28af)rfd)etnltd) au$ jiibtfdjer, getaufter ^amtfie ftatntnenb. 23eranta#t
1917 bie JriebenSrefofution; 1918/19 33orft£enber ber 2Baffenftitt*
flanb^ommijTiom 21. Sunt 1919 bit 12. SKdrj 1920 metd)$jtttan^
mtnijter (©teuerreform). * 20. (September 1875, 26. #uau|t 1921
erfd) often.

@ffer, Hermann . 2(rter. * 29. 3uli 1900 in mofyrmoo*, SBej. £>acf)au.


©ett Sanuar 1920 in bcr nationa(fo$iaIiftifd)en $3ett>egung. ©tabt*
rat in $)?und)en. ©cit 1933 bai)erifd)er SDftnifter jur befonberen
Skrwenbung unb (5^ef ber ©taatgfanjfei.

$alfent)aufen, ?ubn>ig, greifyerr fcon. Siibting. * 13. (Sept. 1814.


23om 22. iugujt 1917 bt$ jum 3nfammenbrud) @eneralgou»erneur
Don 5Mgien.
gauftnatur, bejeicfynet ben 3tt>iefpalt, in ben ber ©ermane burdj bie
2(ufnaf)me be£ @f)riitentum$ gertet. @pdter fr»ftaUtfterte jtd) biefer
im ^proteftanttSmuS. ©agen *>on Dr. S au i^«
^edjenbadn ©efretdr (£iSner$. 1933 »erfyaftet, mad)te beim SranS*
port in cin $on$entratton$Iager einen g(ud)tt)erfud) unb rourbe ba*
bet erfefyoffen.

fteber, ©ottfrteb. 2Crier. * 27. Sanuar 1883 in $8itr&burg. $»efud)te


ba$ Jp>umaniftifd)e ©wmnaft'um. ©tubium auf ben $edjnifd)en Jlpod)*
fdjufen %Rund)en, (Sfyarlottenburg. 3urid). 33eftef)t 1905 in SMndjen
ba$ £)iplome£amen at$ 33atttngemcur. $ onftruftionStngemeur bci
einer Grifenbetonttrma. 1908 fefbjtdnbigc Unterncfymertdtigfeit im
3n=unb 2Cu$fanb. 33etreibt fett 1917 tl)eoretifd)e©tubten ftnanjpoltti*
fdjer unb ttoltettnrtfdjaftlidjer 3(rt. 1919 erfefyemt fetn 2Berf „X)a$ :

SRanifeft $ur ©rednmg ber 3tn$fned)tfd)aft". 1920 ©efettfdjafter


be$ SSerfag $ranj (£1)er 9?ad)f., ©. m. b. Jp,, SO?und)en. SQ?itbegrunber
ber 9t.©.I5.X9>. 1924?Heid)$tag$abgeorbneter. 1931 Sorjt^enbcr bed
9Utd)$tt>irtfd)aftSrat$ bcr 9?.©.X).5(.^. 3uni 1933: etaat$fefretdr int
9tetd)gtt)irtfd)aft$mimfterittm.

233
geiltfcf cf), gratis gretfjerr oon. 2lrier. 1920 @efellfd)after be$ $erlag
granj Gffjer 9?ad)f., ®.m.b.Jp., SERundjen. 9ttttglieb be$ $ampfbunbe$
ber Sfyule.
gelbbauer, Jpermann. 2(rier. Sttirglieb ber $l)ule.

ferment ber Serftorung. germent, ©dfyrung&pils.


g e t e r jtarl. Dberburgermeijter tton $ttund)en. 2(rier. (Jfyren^irglieb
i I) ,

ber Sfyule. * 31. 2Cugujt 1895. $ dmpfte tm ©to^trupp fitter am


9. dlovtmbev 1923, 38ar mit JjMrler anf Jefhutg ?anb$berg.
gorjt, £)r. ©efyetmer Sujtijrat. 9ied)t$am»aft.
g o er jt er, grtebrid) 2&tll)elm. sprofeffor. ^ajiftji. 1919 SBertreter GrtgnerS
in ber ©dweij. 1933 2(berfennung ber beutfdjen @taar6angef)6rigfett.
gran!, Dr. JpanS. #rier.
2D?td)e( SSttirglieb ber $l)ule. grontfolbat tm
28eltfrieg 1917/18. * 23. 20?at 1900 jit tfarBrufje. 33efud)te ba$
(Stymnaftum ju Sttundjen. ©tubiert nad) beenbetem $rieg$bienft bte
9ted)te nnb $olf$nnrrfd)aft an ben Umtterjttdten $iel, SMndjen unb
OBten. 1926 fKed)t$ann>alt in SD?und)en. 1927 sjttttglieb be* $tt>x*
forperS ber $ed)nifd)en J?od)fd)ule SJttmtdjen. deferent ber 9teid)&*
leitung ber 9^.©.X).X^). fur SKecfytSfragen unb SBorjtfcenber be$ nation
nalfo$ialiftifd)enX)eurfd)cn SurtftenbunbeS. 19309tetd)$tag$abgeorb*
neter. Tim 10. 9D?dr$ 1933 jum fommifTarifdjen ba^erifdjen 3ufii$*
mintjter nnb am 13. 2(prtl 1933 $um baperifcften ©taatSminifter ber
Suftij ernannt. ©eit 21. 2lpril 1933: SKeidjSfommiffar fur bie ®v*
neuerung ber 9ted)t£orbnung unb fitr bie @feid)fd)alrung ber Sufltj
in ben i'dnbern.
grauenborfer, Jpeinrid), SKttter son. 93a»ertfd)er ©taatSmann. 2(rter.
* 27. ©epr. 1855 in J^oll bet 2Balbmund)en. 1918 unter di$mx $er*
fefyrSminijter. f 22. Sufi 1921.
greimaurerei. Gmttoidlung. 2fm 24. 3uni 1717 traten fcier ?on*
boner 2ogen ju einem SMtnbe gufammen; erjter ©rogmeifter 3(nton
©ai)er. £)a$ $onftihttion$bud) »on Tlnberfon nutrbe 1723 ange*
nommen. £>ie erjte beutfdje £oge roar bie hamburger I'oge 2lbfalom
1737. 2Cm 22. $Xai 1840 wnrbe 9>rin$ %Bilt)dm, ber nad)tnaltge
ftaifer 2Bilt)elm I., am 5. dlcvembex 1853 ber ©ofyn, ber fpdtere
$ aifer griebrid) III, aufgenommen. 93etbe rourben 1870 ttom ®xop
orient n>egen unbritberlidjen 23erf)alren$ jum $obe fcerurteilt. £)a$
nmrbe ber 2(nla#, bag bie beutfdjen ?ogen ifyr 3Ser!)dltni^ gu ber
franjojtfdjen ?oge abbradjen unb bamit aud) ju alien anbern »om
@ro§orient abtjdngigen ?ogen. @r(t in ben ad)t$iger 3a^ren wurben
bie SSerbinbungen wieber aufgenommen, al^ burd) ben (£influ#
griebrid)^ Suben in bie \Jogen (©ettegaftlogen) aufgenommen n>ur^

234
ben. X)a fid> ?ogen roetgerten, nmrbe eine 2(norb*
bie altpreuf ifdjen
nung getroffen, bag fid) bic 3uben atibercr anerfannter £ogen afjt*
(ieren fonnten* 2)amit geroann ba$ Subentum tnbireft aud) Grtnfluf?
auf bie d)rifttirf>cn Sogen*
^reimaurerei. 3nternationaIe$ Snftitut ber gretmaurerei wurbe »on
Duartter te $ente in @enf gcgrunbet, befd)dftigt fidt> ttur mit©tatijttf\
gretmaurereu giteratur. ^tubel: ©efd)id)te ber grevmaurereu
@d)tt>ar$*$5ojtumtfd) : greimaureret. $arl J|?eife: Entente greimau*
rereu 3Btd)t(: 28e(tfretmaurerei. 23erf)dftni$ ber aften $ur mobernen
^retmaurerei. ©ebottenborf : 3Cfte turfifcf)e Sttaurerei.
gretmaurerei. 2ogen. Grine geredjte ?oge fann won jteben 9!)?etjtern,

bie atte anerfannten Sogen angefyoren muflfen, gefttftet roerben. £>urd)


2(nfd)(u{5 an etne ber bejtefyenben ©rofjlogen nnrb bann bie fo ge*
griinbete ?oge eine anerfannte £oge. dlid)t auf biefe 2Ceife gegriin*
bete ?ogen fitfyren bie 33e$eid)nung 2BinfeUoge.

gretmaurereu yiitvid. Die SSftaurerei ber erften brei ©rabe: I'efyr*

ling, ©efelle nnb nnrb bie Maue SWanrerei genannt, fyier


SDfeifter
nnrb fymbofifd) ber 93au be$ ZemyeU in 3erufa(em bearbettet. Der
£el)rfing tft ber unbefyauene ©tein, ber an ftd> arbeiten foil, bamit
er jum befyauenen ©tein (©efelle) roirb unb biefer gum fubtfdjen
©teine (Stteijter). Der ?ef)rling arbeitet an ber ©dule be£ fafomo*
nifrfjen iempel Safin, ber ©efellean ber ©dufe 93oa3, wdfyrenb ber
SEReifter am fleinernen $5etfen axUittt 3m SEtfeijtergrabe nnrb bie
@tnfuf)rung burd) bie bramattfdhe Darftellung ber JpiramSlegenbe
bargejtellt Die fyoberen ©rabe nennt man 4?od)grab ober rote gret*
maurereu Die beutfd)en Sogen bearbetteten nur brei ©rabe unb bie
Jpocfygrabe finb nur SerroaltungSgrabe. 2lnber$ bie fd)ottifd)e Sittau*
rerei, beren SBertreter bie englifcfye ?oge unb ber ©roforient fcon
^ranfretd) tfl. Dtefe beiben ©roffogen bearbeiten 33 ©rabe. Die
bofyeren ©rabe ber fd)ottifd)en iftaurerei jtnb ber ©efd)id)te ber
$empler entnommen*
^reimaurerei unb ^riebrid) ber ©rofe. 3n ber ?ftad)t i)om 14* jum
15. 2lugujt 1738 nmrbe ^riebrtdj al$ $ronprin$ fyetmlid) in 53raun*
fd)tt)eigim ^Palajt be$ ©rafen *Oorn jum Jreimaurer auf* unb an*
genommen* @r griinbete nad) feiner 5I)ronbefleigung 1740 bie 2oge
ju ben brei 5Be(tfugetn in Berlin, au^ ber er 1754 bie grofje 97ationar*
nmrbe. Snteref*
SDfutterloge entn>icfe(te, beren erfter ©ro^meijter er
fant ift e$, baf bie gro^te amerifanifdje Soge mit einem gefd(fd)ten
Suffrage ^riebrid)^ be^ ©ro^en i>on brei Suben gegriinbet murbe.
(^i)arkjlon mitu^)

235
greubenberger, ?ucte. Hvxtvin* SDtftgtteb ber $l)ute.
gret)f)ott, @fta »on. 2(rierin. Sttitgfieb ber $t)ufe.
griebrid) ber ©ro£e. $6nig Don *Preuj5en. * 24. Sanuar 1712*
t 17.2(ugu|t 1786.
grtebrtcf) III. Deutfrfjer ^atfer. * 18. Dftober 1830, f 15. Sunt 1888.
grteg, SBatenttn. Zrter. SERitgtieb ber Sfyute.
* 28.£)ftober 1852.
gritfd), $!>eobor. 2trter. f 5. September 1933
in ?eip$ig. Grr tt)ar gefernter ©cfyfoflfer, nmrbe bann SMfyfenbauer
imb griinbete bte £)eutfd)*fo$iafe ^artei in ben acfytjiger 3af)ren.
©etn ^aupttoerf itf: ba$ .£anbbud) ber Subenfrage. 3^itfcf>rift „£)er
jammer."
gru^auf, 2ubn>ig. 2frier. TOttgfteb ber Sfyute.

giifyrer, Sfyejt. 2(rterin. SSKitglteb ber Sfyufe.


giiUe, 2Cnton. #rier. SKitgHeb ber Sfyule.
gun?, Seonfyarb. 2(rter. Sittitgtteb ber Sfjute.
©atfer, £arf. 2Crter. $?itgfieb ber Sbufe-
© a n b o r f er. 33auernbunbter, nieberba»erifd)er refcotuttondrer S&auern*
rat @t$ner$. Sttitgtieb bed @tf*9Mnner*,ftoftegium$ Gentratrat)
gebruar*3ttdrj 1919.
©atfymann, (5ma. 2Crierin. SDtttgfteb ber Sfyute.
©atfymann, Dtto. 2(rter. 2D?ttgIieb ber Sfyufe.
©aubafc, £)r. ©eorg. 3ujtt$rat. 2frier. Sflttgtteb ber Sfyute.
©aubafc, ^dt^e. 2Crierin. 2Witg(ieb ber Sfyufe.
©eifelmorbprojefj. 2)er fd)eu$ftd)e 9ttorb an ben jteben $f)u(e*2euten
nnb bret roeiteren ©eifeln fanb in 23erf)anbtungen »or bent 23olf$*
jtt>ei

gericfyt in 9ftund)en feine ©itfyne. 3n 15 33erf)anbtung$tagen, oom


1.— 18. (September 1919, jeigte jtd) ein erfdjrecfenber 2(bgrunb ft'tt*
ttcfter $ern>itberung unb 3wgel^ftg^it. (5$ roaren 50?ad)tpfi)d)ofe

unb SMutraufd) in ungebemmtefier jorm, bie in jenen Sagen in einem


Sautnef, ber »on einei $Btfbf)eit fonbergteidjen getragcn war, tfyre
£)rgien feierten. £od) jogen mit after Qeutlifyhit bie nmfyrfyaft ©djul*
btgen, bie ?ei)ien, Se&ine^ieflTen, 2fjetrob unb ©enoffen, bie Softer,
SSttiifyfam unb jafytreicfye anbere nid)t auSgenomnten, buret) bie 33er*
fyanblung. £)ie Suben roaren bie SSttadjer unb Jpe£er biefeS getneinen
$erbred)en$, tterurteitt bafi'tr nmrben bie i>erfuf)rten unb
Don ifynen
fcerMenbeten 3trbeiter. %\xx befferen @fyaraftertfterung, Don n>efd)er
Qlvt bie SWorber, bie „33oU$ief)er ber ©erecfytigfeit" toaren, jeigt eine
2ifte ber $erurteifteu. £)er.£auptangeffagte, ber25jdt)rige^aufmann

236
grt$ ©etbel wurbe wegen gweter $erbrerf)en bed 29?orbed jc gwetmal
gum $obe fcerurtetft. ©eibef mar nte tm ^elb. 2Bdl)renb bed $rieged
fyat er Sotyngettel gefdlfdjt unb ntcfyt unerfyebltcfye ©etbbetrdge unter*

fdjfagen. 2(td $ommanbant bed SRuncfjener guttpolb*®t>mnajtumd


ift er bed £)tebjtaf)fd fcon titer jtlbemen Stafterapparaten iiberfufyrt

worben* $ux bte Ie|te Sofynung, bte er am 30. Ofprif 1919 audgafyfte,
»erfd)affte er ftd> 80000 SSttarf, wdfyrenb er nur 20000 Wlaxt braud)te-
SStttt bem uberfd)te#enben 93etrag fcon 60000 9)?arf wottte er ftcf> red)t*
jeittg fur feme gfucfyt audritften. (£r war ber rofyefte unb brutafjite*

£>er 40jdf)rige 3of)ann ©cfytcttfyofer wurbe ebenfattd wegen gweter


SSerbredjen bed Sflorbed je gwetmaf gum Sobe Derurtetfr. dx tt>ax
wo!)( tm gelbe, wurbe aber jewetfd nad) furger 3*tt wegen 2fufgeregt*
fyett ober 9?eri>en(etbend gurittfgefcfjtcft. @r war wegen Sterqudferei

uub auberem kwrbejlraft. 35or ©ertcfyt wurbe augerbem feftgejtetfr,


bag er fyoffnungdfofer 2((fof)oltfer unb, ba mtt fdmtlicfyen erjjtterenben
®efd)Ied)tdf>anff)etren befyaftet, etn mebtgintfdjedspfydnomenbarfiettre.
2Begen je etned 35erbrecf)end bed SJttorbed wurbe gum Sobe fcerurtetft:
£)er 21 jdfyrtge SnjtaUateur Sofef $BtbL — £)er 21 jdf)rtge93dcfergef)iffe
@eorg spiirger. £)tefer wurbe wegen audgefprodjenem ©djwadjjtnn
nad) bretmonatltcfyerSitttfttdrgett aU btenfhmtaugltd) entfaffem £)er —
29jdf)rtge $utfd)er Sofyann ftefymex wax wegen 3ufydlteret unb an*
beremerf)ebltd)k>orbeftraft» —
2)er23jdt)rtge^>Ufdarbetter3ofef©eibf.
dx tarn tm 3ult 1916 afd tanbwtrtfd)aftftd)er irbetter gum 9#tfttdr.
$rug unbered)ttgt bad Grtferne $reug 1* $(affe* 3Bar iueffad) wegen
Sanb|tretcf)eret, £>tebftaf)f, Unterfdtfagung, $af)nenflud)t fcorbeftraft
3ur 3nd)tf)audftrafe fcon15 Safyren wurben wegen 53etf)tffe gum
9ttorb fcerurtetft: £>er 34jdf)rtge ©djretner 3oftanned SKttf. 2Burbe
1916 wegen Sfterfcenfetbend »om SERtfttdr entfajfen* — £)er 24jdl)rtge
^aufmann $arf ©fell. — X)er 24jdf)rtge 2Crttft 35ernf)arb Jpeffefmanm
28urbe wegen ®adi>ergtftung fcom 2D?ttttdr entfaffen* £>tefed gang
mtnberwertige ©ubjeft war wegen 2)tebjta^(d metjrfad) tiorbeflraft.
@r trug etnen abgefegten £)ftgterdrorf unb gab ftrf) aU grower ^t(m^
fd)aufpte(er aud. 9?ebenbet tierlegte auf J|?etratdfd)tt>tnbef.
er jtrf)

^effeimann \)attz bte 3Bertfad)en ber (Jrmorbeten gefto^ten. — X)er


43jdl)rtge^afd)inenfrf)IofTer©eorg2ermer.— 2)er25jd^rtge(5ci)IofTer
Sofyann fanned. — l^er 23jdl)rtge ©djtrmfltrfer ®eorg »Ouber; fam
wegen franf Rafter feeHfd)er 3Seranfagung ntd)t tnd %eib; war wegen
?anbjtretcf)eret unb anberem toorbejtraft* — 25er 19jdl)rtge ©cfjfoflTer
3o^ann 9ttett)met)er. X)en gum Sob fcerurretften S5erbred)ern wurben
bauernb, ben ubrtgen auf ge^n 3at)re
bte bttrgerltd)en @f)renred)te
aberfannt £)ret 2(ngeHagte wurben fretgefprodjen* 3m gwetten —
16 Sevor fitter 1am 237
@etfehuorb»ro$e#, ber einige 2Bod)en fpdter ftattfanb, wurbe ber
27jdf)rige J£itf$arbetter 2(foi$ $ammerftdtter ^urn $«>&* toerurtetft
@r mar wegen gafynenflucfyt toorbeftraft. 3ur 3ud)tf)au$firafe toon
15 3afyren wurben toerurteift: 2)er 18jdfyrtge $eUner£utt»oIb£)ebu$.
£>er 23jdfyrige ©tubent unb ruffifdje $riegggefangene 2fnbrea$
©trelenfo. £>er 21jdfyrtge Sagfofyner SKuborf ©reiner. 3Cud) er war
wegen ^afynenfludjt toorbeftraft. — Jpaugmann, ber ben btreften 55e*
fefyf jur @rmorbung ber ©eifeut gab, erfd)o# fid) fefbfl, a($ er toer*

fyaftet werben fotfte. (£r war fMtoertretenber $ommanbant im 2uit»o[b*


©ttmnajtum. £>urd) feitte 9tof)l)eiten fyatten bie©eifeut am meiften
&u (eiben. Qrgetyofer, ber ^ommanbeur ber SKoten 2(rmee, unterfdjrieb
ben 35efef)( jur @rmorbung toon 22 ©eifeut. @r war itfartneforbat
nnb erft 21 3af)re aft 28egen Q3eteiugung an ber 9D?arine*20?euterei
1917 n>nrbe er $um Sobe toerurteift. d$ gefang tfym $u befertieren.
dv wurbe in fetnen $reifen „ber 9D?atrofe nut ber Sangofrifur" ge*
nannt nnb litt an ®ro$enwal)n. $3et einem ^utdjttoerfud) am l.SJftai
1919 wnrbe er erfd)offen.
©etfeln, gfeid) ?eibbitrgen.

©ermanenorben. Slad) ber ©paftung im Safyre 1916 wnrbe ber


eine 3weig, ber ftd) Ufiaftoater nannte, toon 9>of)I nnb ^reefe weiter*
gefiiljrt. Qrr befa# im 3al)re 1920 ein SSittengrunbftutf in ©rofHicfyter*

felbe; fjatte eine 53attl gegriinbet: bie ©ermanenbanf nnb befaf? eine
3eitung: T>it Stingenbe 3ugenb. Durdj Sntrtgen toerfor ber £)rben
feinen fceftfc* tyotil ftarb am 26. SERai 1932. ^reefe fut>rt ben Drben
wetter. £>er anbere 3weig wurbe toon ^>t>iitp^> <5tauff aid £)rben$*
fanner nnb ©eneral toon 83rodt)ufen gefu^rt, er f)at ftd) bi$ fyeute
gefyalten unb jicfj ber gufyrung 2(boIf fitters unterftellt.

©efd)dft$mann: gfeidjbebeutenb mit Jpdnbfer. Den auSgef»rod)enen


$i)» eine$ ©efd)dft$manne$ toerforpert ber 3ube. £>er 3ube tyat e$
nad) feinem (Sdjfagwort toon ber ©fetd)f)eit ferttg gebradjt, and) ben
arbeitenben, ben probuuerenben SD?enfd)en mit ber unjutreffenben
33e$eid)nung @efd)dft$mann §u betegen.
©effet, Sttbe. 2Crierm. ^itgtieb ber Sfjule.

©ewerffdjaften: £)rganifation fitr bie 3nterejfen ber 2frbetter. 3n


£)eutfd)fanb beftanben neben einigen ftetneren, toier gro^e ©ewerf^
fdjaften unb 3 war: ^reie ©ewerffdjaft (marrjftifd)) mit ca. 4,75 3)?itt.
Sftitguebern, (&t)xiftlid)e ©ewerffdjaft mit ca. 1 9Kttt. SWitgnebern,
^irfd)^uncferfd)e ©ewerffdjaft mit ca. 0,6 9??itt. S^itgfiebern,
^ommnniftifd)*fi)nbifa(ijItfd)e rote ©ewerffdjaft mit ca. 75 000 $XiU
gfiebern.

238
©ci)cr, 3ol)ann. 3Crtcr* Sttitgtteb ber Sfynfe.

©faner, 2(bam SKnboIf. *


1875 £o»ergtt)erba in ©djfejten (jtefye ©e*
bottenborff)* 2Burbe 1909 Don cittern 33aron Jpetnrid) ©ebottenborff
in Sitanbnl aboptiert. Da btefe Tfboption angefodjten nmrbe, 1920
Don bem (efcten ©liebe ber gamtfie in 53aben*93aben abopttert.
@Hauer, Dora* ©dw>ejter beg Dorigen. * 10, (September 1886 in
«£otter$tt>erba, f 1921.
@6ber, griebrid) SBityefm. #rier. f 1929. (Jrftnber beg erflen Sanfg,
ber Don it)m fo genannten rab* nnb gfeigfofen Grtfenbafyn. ®6bel
ftctttc ein SKobeU beg *ffiageng 6ei ber Safyrfynnbert^ngftelUing in

33reglau ang. ©ebottenborff ubernafym bie ginanjterung nnb fnljrte


biefe burd). 23orfnf)rungen beg SBageng in sptnneunb^ofen^ftngften
1914 im ©tabton jn Q3erftn. Der $anf n>urbe bamalg Don ber SfMitdr*
befyorbe abgefefynt. ?iteratur: 55-3* am 9)?ittag, 2Cprit big Wlai 1914*
@o e b I, £ang. SMfbfyaner. beg sprofeffor 2Batf erfe.
2(rter. Sitteijterfdjitfer
S&efannt burd) feine SEtfilitdrftguren ber 9?»mpl)enburger ^or^Han*
inbuftrte, 36erfe in ber Mixd)t Don 4?arlad)ing, SKttndjner Dom etc.

©olbfdjmibt. gtfarrjfr. SttitgKeb beg @[f*$?dnner^ottegiumg (3*n*


tralrat) gebrnar*2D?dr$ 1919.
©otfc, Gofmar, greifyerr Don ber. * 12. 2Cugujt 1843. f 19. 2C»rU 1916.
2fuguft big SttoDember 1914 ©eneralgonDerneur in SBelgten, bann
©eneralabjutant beg ©uttang ber Sitrfei. <&eit 2(»rtl 1915 giifyrer
ber 1. titrfifdjen 3frmee.
©oppeUr, Jpang. 3(rier. SDtttgfteb ber Sfjufe.
©rdber, ©eorg. 2(rier. 9ttitgtieb ber $l)ufe.
©raffing er, £ang ©eorg. 33etrtebgfeiter. 2Crier. grontfdmpfer im
$Mtfrieg 1914-18. * 23. $?dr$ 1887 in fitting *9ttattergborf
(9?teberba»ern). SO?itgtieb beg $ampfbunbeg ber Sfyufe. ^Opponent
im Sanbtag gegen bte SKdtefyerrfdjaft (£ignerg. 1. SSorftfcenber ber
Deutfd)*@ojtaliftifd)en spartei.

©rdfc, ^einrid). 3ube. * 31.£)frober 1817. f 7.©ept. 1891. £iftorifer


an ber UniDerjttdt S&regfan. Serfaflfer Don: ©efd)id)te ber Snben.
©riefyr, 2Crtfyur. 2Crier. SDtttgtteb ber $f)ute.

©ronbad), TCbotf. 2frter. Sttttgfieb ber tyuU.


©efeH,©tlDio. $orfgbeauftragter ber ginanjen.
©ntberlet, Dr. meb v SBilHw- #rjt 2Crter. * 24. 3CprU 1870.
t 24. 2tuguft 1933. Sttttglteb beg tfampfbunbeg ber S^ule. 1920
©efellfdjafter beg aSerfog gratt$ @f)er 9?ad)fv ©. m. b. Jp., 3ttiind)en.

239
Jpaar. Sanbgemeinbe, fitboftttdj fcon SMncben, ubtv 4000 (Jtntooljner.
Qrtfenbafynjtatton ber ©tretfe Sittuncfcen— SKofenfyeim.

£atfef, @rnft. 2Crter. Sftttgfteb ber $l)n(e.

£aecf el,@rnjt. ^rofejTor in Sena. 2(rier. * 16. gebr. 1834, f 9. #ngnft


1919. SKabifaler $?ontjt GD?aterialift). 2ftte toafyre matnrnnfTenfdjaft
ift fiir ifyn ^fytfofopfyie. ©ein Jpanptwerf : 2BettrdtfeL
Jpagemeifrer. 3)?arrjjt. SERitgfieb be$ Qr(f*9ftdnner*$otfegium$ (3en*
tvalxat) ftebvuax 1919.

Jj?afenfren$: 2)a$ ©onnenjeidjen. 3n ber Jorm tfi al$ anfjteigenbeS;


in ber entgegengefe^ten $orm al$ abjteigenbeg 3*td)en gebrandjt.
9)?att ftnbetba$ (£>onnen$eid)en auf alien artfcfyen £>enfmafern.
@d)liemann grnb e$ in ber dfrejten trojanifdjen @d)td)t an$. #f$
©nmjtifa wanberre t>a& «£afenfren$ nad) Qrnropa juriicf nnb nmrbe
in ben fceraangenen Safyrfyunberten toief al& SafiSman getragen. Grrft
bnrd) bie ^orfdjnngen 20ilfer6 murbe ba$ ©»mbof a($ gemeinfameS
arifcfyeS ©onnen$eid)en erfannt nnb feitbem afS t>6rfifrf>c^ ©ijmbol
getragen* IMe fKnnen, an£ benen ba$ .£afenfren$ frammt, waren nr*
fprungftd) eine SMtberfcfyrift nnb bafyer bie beiben 3^id)en aid ©onne
ttom 21. £>e$ember bid 21. 3nnt anfjteigenb, fcom 21. 3nni bi$
21. December abjteigenb ajtrofogifdjeS 3eid)en. £)a$ SKnnenafpfyabet
in feiner fyeuttgen ©eflaft ftelTt n>a(>rfrf)etnftd> etne $onftettation be$
Spimmdd bar. ©ebottenborff beredntet biefe ^onjtellatton anf 12000
tt. @fyr. in feiner ©efd)id)te ber Tfftrotogte.

JjpaTbrttter, Qrrnjt. 3frier. Sttitgfieb ber ©cfyriftlettnng be$ S&eobad)*


ter$ aid 3etd)ner. Stttrgfieb ber Sfynle.

J^ammer, Sofyann. 2Crter. 2D?itgfieb ber Ztjuh.


J^ammerbnnb. IMe 2efer be$ Jpatnmerg, ber 3ettfd)rift Sfyeob. grtfcfd),
fatten fid) jufammengefdjloffen im J|?atnmerbunb.
jammer ma per, (Jrnft. 2(rter. Sittttgfieb ber Sfyitfe.

^ampef, ^anf. 3(rier. Sttitgfieb ber $l)nfe.

Jparben, SSttarjmtftan. 3nbe (eigenrlid) SOBitforofft an$ ©atijten).


* 20. Dftober 1861, f 30. Dftobcr 1927. J?eran$geber ber 3nfnnft.

$ art ex, $arf. 2frier. $?ttglieb berSfynfe. 1. SSorftfcenber beS national*


fosialijtifd)enX)ent(d}enirbeiter^erein^.*8.Dftoberl890,f5.©e^
tember 1926.
Jpartmann, grt£. 2(rier. Stfitglieb ber ^ule.
^eiben, 2fbolf Don* #rier. ^itglieb ber 5^nfe.
J?eim, ©nftat). 2(rier. SC^itgCtcb ber Sfyufe.

240
Jpeimburg, 2Berner won. 2(rter. Sttitgfteb ber $f)u(e.

£einbf, ^olijetrat in £)re$ben, bann ?egatton$rat im 2fugtt)drtigen


2Cmt bid 1933.
petite, Jpeinrid). 3ube. (@igentfid) @!)aim S&ittfeburger).
2)td)ter.
* 13. December 1797, f 17. $ebruar 1856.
JptiUr Start. 2frier. SSerfaflfer Don (£ntentefretmaureret. 2Cntf)ropofopf).

Jperbft, grtfc. 2(rier. $?itgfteb ber Sfyufe.


Jperbegen, Sofyann. 2frter. SDZitglteb ber Sfyufe.

Jeering, Grffa. 2(rterin. SD^itgTteb ber Sfyule.


Bering, Sofyanneg. 2Crier. Sttitgfieb ber Sfynle.
Jeering, Sfyerefe. 2Crterin. SERitgfieb ber tyute.
£erter, Otto. 2frter. $ttitg(teb ber tyuk.
$
Spe%, SRuboff. 2(rier. SERttgfieb ber Sfyufe nnb be$ ampfbunbeS. ftronU
fampfer im 20e(tfneg 1914-1918. * 26. Qiprii 1894 $u 2Ueranbrien
ate ©ofyn eineS au$ 55ai>ern ftammenben ©roftfaufmannS. 1908
SDefud) beg ^pdbagogtunte @obe$berg a. 91^. $3et $rtcg$au$brud) Grin*
trttt in ba$ 1. 53a^er. 3nf.*SKeg. ate #riegSfretttnlliger. Sttefyrmate
oernmnbet. 1918 gelbflieger. 1919 bti ber SBefreumg 3ttund)en$ k>on
ber SKdtefyerrfdwft fcernmnbet. 1921 in ben SKeifyen ber erjten @.X
9. Stfooember 1923 ate ^itfyrer ber ©tubentengruppe ber ®.X an ber
geftnafyme ber ba^erifdjen Stttntfter tm 33urgerbrdui:eUer bereifigt. $ttit
fitter auf ^eftung ?anb$berg. 1925 spritoatfefretdr nnb 1.2(bjutant
ibotf ^ttterS. 1932 $orjt£enber ber polttifdjen 3«ttraIfommiiTion
ber ^.©.2).X^>. ©eit 3Cpril 1933 ©teltoertreter be* ^iitjrcr^ 2CboIf
fitter mit au$itbenber ©enmtt im 33orjtfc ber ^.©.S.X }). 5

£eug, Sfyeobor. ftabrtfant. 2Crier. ^itgtteb ber Sf)n(e. 1920 ©efett*


fdjafter be$ 33erlag $ranj Qrfyer 9?ad)f., @. m. b. Jp v S!ttund)en.

^inborf, Matter, Jpufar beim Jpufaren*9tegiment Sflr.8. $Burbe am


30. 2fprtf 1919 im 2uityoIbg»mna|tum in Stfmtdjen ermorbet
fitter, 2fboff. 2(rier. ftronttampfer im Sffiertfrteg 1914 - 18. ©aft
ber tyuU. * am
20. 2fprir 1889 in SDraunau am 3nn. 23efud)t bie
SKeaffdjufe. ©efyt nad) 9S3ten, nm bie 2Crd)irefrurfdmfe ber Xfabemie
ju befucfyen. 5Birb erft JpitfSarbetter, bann Wlahv. 1912 in 2D?und)en.
Q3ci JfriegSauSbwd) Qrintritt in ba$ 16. S&aper. 3nfanterte*9legiment
?ijt ate #rieg$freitt>illiger. 9?ad) bem Umfturj 1918: 3M(bung$offi$ier
bti ber SKeid)6n>et)r. 3n ber SKdteretJolution im 2fprit 1919 tritt Jpitfer
jnm erftenmate fo auf, ba$ er fid) ba£ 2D?i#fatten beg 3cntra(rate^
jujog. 3Cm 27. Qlprii 1919 frii^morgen^ foffte JJMtfer i>er^aftet n>erben.

241
#ommt im Jfperbjt 1919 $nr nartonaffo$iafifttfd)en Deutfdjen #rbeiter*
partei, gu beren Sorjtfcenben cr 1921 bernfen rotrb. 2(m 8* Sfto&ember
1923 2Cnfftanb in 9ttnnd)en* $erl)aftnng unb 23ernrteifung $n 5 Safyren
^efhmgSfjaft (rodfyrenb wetcher 3eit fein 53nd) „9ERetn $ampf" ent*
ftefyt). @nbe 1924 vtneber fret, abcr bnrd) ctn SKebefcerbot bt^ 1927
am ojfenrlidjen 2(nftreten tterfytnberr. £)a fid) rodfyrenb ber $ejtung$*
fyaft 3fboff J|!>ttfer£ bte Sttationalfojiafiften gegen fetnen 30tlTen mtt
ber „£>entfd)*$5Fftfd)en greifyettSpartei" tterbunben fatten, grtinbete
er 1925 bie ^.©.D.X^p. nen. 1927 nnterjMen jtd) tbm aud) bte
9?ationatfojtalijten £)efterrcid)$. 2(m 30. Sanuar 1933 son 9tetd)^
prdjtbent Jpinbenburg jum SKeidjSfanjfer berufen.
J? offmann, ©taatgann>alt in SD?und)en. SSertreter
Jpeinj. 2(rter. @rfter
ber 2(nffage im @etfelmorbpro$e$.

Hoffmann, SofjanneS. iP?ar£tft* * 3. Sufi 1867. f 15. December 1930.


SBom Sftottember 1918 bit 20?dr§ 1919 baaertfdjer $uftu$minifler, ab
Wlaxi 1919 SWimjterprdjtbent. 3m Wtax^ 1920 gejlur^t; er n>trb
befdjntbigt, nut bem fran$6ftfd)en ©enerat be2ERe£ fiber bie £o$(ofnng
ber ^Pfatj tton S&atjern tterfyanbelt jn fyaben.

Jjpofyenftdtter, Dr. ©djriftleiter ber 9ttiind)ner 9?eneften 9?ad)rid)ten.


Jpolteritfy, ftxani* 2frier. SD?itgfieb ber Sfynfe.
4?onroeg, grifc. 2frier. Sttitglteb ber $f)it(e.
J?of$F, Hermann. 2Crier. SDHtglteb ber $fyufe.

J^>orstt>artf), 2Bttti. Qfrier. SWitgfteb ber Sfyufe.

Jjpofnjtetn, @raf fcon. 3frter. Sflitgtteb ber Sfynle.


^olnjlein, ©rdftn i>on. 2friertn. SWttgfteb ber $fyu(e.

£orn, 2fboif. 2Crter. Sttttglieb ber Sfynle.

Jpngenberg, J^ugo. 2Crier. * 19. 3nni 1865. 3M$ 1919 ©eneralbireftor


bd $rnpp, bann @tgenntmer beg ©d)erfoer(age$. giifyrer ber Dentfd)*
nattonalen 23otf$partet. fKetdjSnnrrfdjaftgminifter bi$ Sntt 1933.
J?iif)mann, 2ttnnne. TCrierin. SDfttglteb ber SfyuFe.

JfD^ffoS, bebninifdje 236ffergmppe, brangen nm 2100 t>or Gifyr. in


2(egi)pten ein, fyerrfdjten bort 100 Safyre, bi$ fte burd) bad erwadjenbe
Dberdgppten ttertrieben nmrben. Die biblifdje ?egenbe t>om 2(u$$nge
ber $inber S^raet and 2Cegt)pten biirfte in ber SBertreibnng ber
«£t)ffo$ ifyren Urfyrnng fyaben. Die 3ofept)Iegenbe ifl nur bann t>er^
jtanMid) ober iiber^aupt moglid), menn man bie befreunbeten ^»ffod
afd J^errfd)er 2feg»ptenS anfe^t @d erffdrt fict> fo and) ber (ange
3tnfent^att in ber 2Bnjl:e, ben bie SMbel anf ben 3orn dotted $nrncf*

242
fitljrt, tatfdd)ficf> war ber 2(ufentf)attnotwenbiger, um
em bureau*
Dolfdretdjer $u toerben. Die $3efe£ung bed Sorbanfanbed nafym im
gan$en 600 Safyre in 2(nfprud).
Sac obi. SO^argift* 2(rbetterrat. 23eranttt>ortlid)er ©djriftletter bed 92arf)#
rtdjtenbfatted bed 3?ntra(rated.

3affe. gmanjmtmfter unter (£idner, 3ube. 3(ud 3af)tt>e Ojebr.: „£)er


©djone") abgelettet
3 a tyre id. SRajor. 2(rier. 2Burbe
?anbtagderoffnung
bei ber am
21.^ebruar 1919 burd) ©d)iijTe Don ber tribune getbtet
3afobi, £ar(. 9ted)tdanroart. 2(rier. SRitglieb ber tyuh. Sttafym fur
©ebottenborff gegen bie 5D?iind)ener ^ojt ©tettung.
Sfftanb, #nna 33ertfya. TCrterin. 1915 Derfyetratet mit ©ebottenborff,
1928 gefdjieben.
3 ml) of, SKubolf Don. #rier. Sflttgtieb ber Sfyufe,
Internationale. Snternationafe nmrbe im 2fnfd)fu# an bte,
£>ie I.

ge(egentlid) ber ?onboner 2Bertaudjtelwng 1862 Dotfjogene SSerbrit*


berung englifdjer unb fran$6ftfd)er 3frbetter am 28. ©eptember in
bonbon gegrtmbet. Qhrftrebt nmrbe bie Grrlangung ber Jperrfdjaft fiber
bie sprobufttondmittef burd) QfrMmpfung ber politifdjen Wlcufyt C&lafc
fenfampf).1876 in 3?en>2)orf formetf aufgetoft II. Internationale: £)a
(td) bie Grrfenntnid burdjfefcte, t>a$ bie SSorbebingung internationafer

$eretnigung, bad 55e(te!)en nationafer 2(rbetter»arteten feten, bitbeten


jirf) nad) bem @r!6fd)en ber I. Snternationale fofdje sparteien. 1889

nmrbe bie II. Internationale in ^artd gegrmtbet. 2(ld ^>rogramm


nmrbe bie Cefyre son $arl SCtfarr, (f. b.) iibemommen. £)ie 2(nf)dnger
wurben SKarjijten genannt. III. Internationale: SBereinigung ber
!ommunijtifd)en ^arteten nnter giifyrung ©otojetrujHanbd. 2)er erfte
$ongre$ fanb 1919 in Sttodfau jtatt. 3(nge(trebt nnrb bie bewafnete
@rf)ebung unb IMftatur bed ^rotetariatd.
3 ojl, Jptinxid). 2(rter. SERitgticb ber Sfyufe.

3ubentum. Ueberbteibfel ber Don ben 2Ceg»ptern Dertriebenen $»ffod


CfTei)e biefe), Derblieben in ber SBiifte, n>o fie anbere ©tdmme auf*
nafymem SOZofed, tfyr gul)rer, fyatte n>of)t baran gebadjt, bad Derlorene
2feg»»ten gurucf $u erobern, aid er jebod) bie Unmoglidjfeit einfaf),
nned er bad SSoIf nad) s])aldjtina. Die Ghroberung bauerte 600 Safyre.
Um 1000 »or @fyr. ©atomon $6nig ber Suben in Serufatem. 722
wurben bie norblid)en ©tdmme Don ©argon bejtegt. 586 eroberte
Sftebufabnejar 3erufalem unb fufyrte bie Suben nad) 3*rftorung ber
©tabt ind 3tt>eifhromfanb. 93et ber Grroberung Don 93ab»ton burd)

243
;

@*jrud letfletcn bte 3uben roefentttdje £>ienjte, afdSMofynung erfaubte


@$>rud bie Stitcffefyr, nadjbem @dra buret) ©ammtung bcr (Stammer
fagen ben 2fnfprud) bcr Suben auf ^aldftina nadjgenriefen fyatte. ©o
entftanb ber jjpaupttetf bed Hittn ieftamented. @dra unb 9?ef)emia
fitfyrten einen Sett ber Suben $urucf unb erbauten Serufatem neu.
332 n>urbe bie ©tabt buret) 2((e£anber unterroorfen, jte fcerbfieb bann
bent ftmfdjen SKetdje, bt^ Serufalem 63 fcor @f)r. burd) bie Corner
erobert nmrbe. 3Cufjlanb ber 3uben, 2Biebereroberung unb 3erjtorung
ber <&tai>t burd) $ttud im 3at)re 70 nad) @l)r. <&nt biefer %eit 3*r*
fireuung ber 3uben, roenigjtend ber beiben ©tdmme 2em unb benjamin.
25ieubrigenlO©tdmmett>arenfd)on530im3n>eiftrom[anbegebrieben.
Die 3uben |Tnb fein rein femitifdjed SBolf n>ie t>it 2Craber, fonbern
fyaben einen ftarf negroiben (2rinfd)fag> (5te fyaben ed aber fcerftanben,
bteSKaflTeneigenfdjaften fajt rein $u erfyaften burd) ftrenge SKaffegefefce,
bie fie tterbargen, tarnten* X)ie $arnung war bie SKefigion. ©ie madjten
bad afteSejtament $ur ©runbfage bed neuen, bed dfyriftentumd, bad
fid) aud ben $ured)t gemadjten Serpen entancfefte.
Subltng. $5e$eidjnung eine^ J^albjuben, beflTen $ater 2(rter, bie Gutter
Siibin ijt.

3ubjtt$e. $3e$eid)nung eined Jpalbjuben, bejfen SSater 3ube, bie Gutter


2Crterin tjl.

$afyr, SBittjefm. 2frter* ^itgJieb ber Sfjule.


^ainbf, ©eorg. 2(rier. SOfitgKeb ber 2t)ure.
$aifer, Sofyann. 2(rier. SJttitgltcb ber Sfyufe.

$alenber, £)eutfdjer: Sanuar = Jpartung; gebruar = J^ornung;


SD?dr$ Senjtng; 2Cprif = £>jtermonb; Sfilai = Sttaimonb; 3uni =
=
S&radjet ; Suit = J(?euert ; 2(ugujt = @rnting ; September = ©djeibing
SDftober = ©tfbf)arb; 9?o»ember = Sfteblung; iejember = Sufmonb.

St ail ex* $8e$eidjnung eined 2frierd, ber eine Subin ($atte = Q3raut)
gefyetratet tyat.

^anjter, unb Dberamtmann. ©runber


SRubolf. 2(rier. £)bergeometer
bed gretforpd @t)iemgau unb [pater ©runber ber Jpeimroefyren in
£)ejterretd). SSerfaffer bed $$ud)e$ iiber bad ^retforpd @f)iemgau.
Stapp*yutfdi. Wolfgang £app, ^oltttfer, 3Crter. * 24. Sunt 1858 in
dim §)orf. 1 12. 3uni 1922 in £etp$ig. £>er 33ater, grtebrid) Mapp
wanberte 1849 megen Q3eteiligung an ber politifdjen 53en>egung nad)
3?en> ?)orf au$. SOBolfgang ^app roar ©egner iBet^mann^oUroegd,
roar S^itbegriinber ber £>eutfct)en SSaterlanbdpartei, t)erfucbte mit
£uttttHfc am 13. mit 24. 9)?dr$ einen ©taatdftreid) : ^app^utfd).

244
$ro£ ber ©efafyr ftct) ber 53eif)ttfe junt Jpocfyfcerrat fcfyutbig $u mad)en,
fefcte ftd) feinerjett bcr 33eobad)ter fitr $app ctn* 3Baf)renb beS ©enerat*
ftxeiH, ben ber ©taatSftretcf) $nr Jofge fyatte nmrbe bcr Q3eobarf)ter
bamaB mit ben SKebafteuren ©effefmann, Gutter,
fcon ©rafft'nger
3Biefer unb Saforce in cinem anbercn folate: 33ud)bru<ferei J?an£
fKie^berf gefefct nnb gebrucft.

$art ber ©roge. granfenfatfer. * 7. ^fprtf 742. t 28* 3an. 814. Marl
»on charal = SSttann (altbeutfdb). 2)ie @f)riftianijterung ber ©acfyfen
begann 772. 782 fie^ er bet SSerben 5500 ©ad)fen fyinricfyten. <5etn
<&ot)ti SJubnng ber ^romme fie$ atle germanifdjen ©agen nnb ^elben*
gebtcfyte tterbrennen.

$art, ?anra. 2(rterin. SDHtglteb ber Sfyute.


Marl, ataxia. ^rierin. SOtttgfieb ber Sfynfe.
$a$enftetn, genannt Sta^u 3ube. SSertranter $aifer SOBtffyefm II.

$au£er, Qrugen. 3Crier. 2D?ttg(ieb ber Sfyufc.


$erlen, £nrt. 2Crter. Sttitgtteb ber ^t)uCc*
$e#fer, ©eorg. 3frter. Sttitgtteb ber Sfyule.
tfletn, @rnfl. 2(rier. SOtttglieb ber Sfyule.

$letnmann. $ngo. 2(rter, Sttttglieb ber Sf)n(e.

£tocf, 2tnton. 2Crter. SSttitglieb ber Sfynle.

$nauf, grtebrtd). #rter. SDHtgtieb ber $f)ute.

$nauf, ©rete. 2Crtertn. SSttitgfieb ber $l)ute.


Mneil, @rifabetf). 2(rierin. SSttitgrieb ber $f)ute.

$neil, Suriud, tfrier. Sftitgfieb ber Sfyufe.

^olbermoor. £>orf bet SKofenfyettn (Dberbanern), unroeit 33ab 2(tbftng.


$aft 5000 Grinmofjner. «£at gro#e 35aMmt>oUfptntteret, Son* unb
Sorfnxrfe. X)te Abetter biefer Snbujtrie btfben ben ©rogteil ber
Qrinrooljner, bte burd) tfjre rabtfa(*mar£ifttfd)e ©ejtnnung beritdjttgt
waxen.
Commune, $omtnum£mu$. #uffycbnng beg @tn$efbejt£e$ nnb fiber*
fuljrung begfefben in 2(ttgemeinbeft$. 2ftfgemeine ©utergemetnfrfjaft
$omntnniftifd)e ©ebanfen ftnbet man tin Gtyrijtentum, beflfen erjle
war. Sarauf fu£ enb tm Wlitttlalttx fpo*
Grinricfytung fommuntfttfrf)
rabtfcbeS Zuftaudjen ($Biebertanfer, Jpuffiten). T)a$ tanfenbjafyrtge
?Hetd) (@f)ifia$mu$) tjt eine ebenfofdje fontmunifttfefye Qrrfdjeinung.
3ur 3ett ber #ntf)ropofopl)te ©teinerS, Jj?ocbfd)u(e £>ornadv Derfappter
$ ommuniSmuS, f. ©tetner. $ommuni6mn$ ofyne retigtofen (5tnfd)fag
in ber neueflen 3cit. 2(ber fcf)on in ber fran$6ftfcf)en ?Ke»o(ntion i|t

245
fofdjer $u ftnben. £)urd)ba$ Xrireftorium juriicfgebrdngt, fefcten bie
Sfnfydnger fid) in ©efjeimbunben fort, ©aint ©tmon unb bie ©tmo*
niften. QManc, ^roub^on, Safalle, 9ttar£ (f ommunift. SD?antfeft f. b.).
1871 ftnben roir ben $ommuniftenaufftanb in ^PariS. 3n £)eutfdj*
(anb 1836 ben 93unb ber @ered)ten. 3n biefem ftarfe rcltgiofc @in*
fd)Idge* 3fu$ bem 93unbe entrotcfelte fid) 1847 ber 33unb ber $om*
muniften. 1915 @rihtbung be$ ©partafu$bunbe$ (f. biefen). 1920
@runbung ber $ommuniftifd)en 2(rbetterpartei £)eutfd)lanbg. $erbot
berfelben 1933.
Mon an ti n *Ox b e n. 2Burbe 430 burd) ^aifer^onftantin bem ©ro$ en
ft

furj fcor ber Qrntfd)eibung3fd)(ad)t gegriinbet, bie 50 erften fitter


follten bie ©d)ii$er ber nenen 9teid)3faf)ne be$ Ubarum fetu* ®xop
meifter be$ £)rben$ war $onftantin ©ro#*
felber. 2)ie SDBtirbe be$
meifterS ift erbftd); ber beuttge ©rofmetfter 33aron ©cfcmibt »on ber
?auni£ Uitct fid) au$ ber attein iibrig gebttebenen n>eibfid)en ?inie
ber glacier fyer. 3m $ampfe gegen ben 33olfd)en>i$mu$ fcerfor ber
!Kitter*£5rben taufenbe feiner Sflitglteber, ber SSater be3 jefcigen
(§rbgro$meifter6 ftarb burd) ©tft in einem boifdjeroiftifdjen @efdngni£.
£)er £)rben ift n>ie ber 9)?aftbefer* unb 3obanniterorben tin SKttter*
orben. @r fu^rt ben Sftamen $aiferlid)er $onftantin*SKitterorben
@anft ©eorg.
Moppet. ©ro$inbuftrietfer. %ubt. Orenjlein & $oppef.
$oran. 2>a$ beiltge 93ud) ber Sttufefmanen. Zeilt toon Sttofyameb btf*
au$ ber (Jrinnerung »on feinem 9?ad)fotger ntebergefcfyrie*
tiert, ttii$
ben. XJtc etnjefnen ^a^ttel nennt man ©uren. Sttofyameb fprtdjt in
ben fdjdrfften Sonen fcon ben Suben, er tterbietet ben ©tdubigen bort
3Bol)nung $u nebmen n>o ein 3ube tt>of)nt. £)at)er aud) ber routenbe
©egenfafc ber 2fraber gegen ben 3u$ug ^ er Snben in spafdftina.
$raUinger, Sofyann. 3(rier. SCRitgfteb ber Ztyuh.
$rau$, Grbgar. Seutnant. 2(rter. grontfampfer im 2Beftrneg 1914 —
1918. Sftttgfieb ber Sfyute unb be$ $ampfbunbe$. 2ettete rodfyrenb be£
$ampfe$ gegen bie SKdteregierung in Sttundjen 1919 ben 9?ad)rid)ten*
btenft ber 3*ntrafe Dberfanb. ©einen (^rfyebungen ift bie geftnabme
k)on ?et)ine^ieffenunb 33nbitfd) ju toerbanfen.
,£ re# »on ^reffenftein, Dtto^reiberr.^frier. * 13.©eptember 1850.
t 19.gebruar 1929. S&aperifdjer ^rieg^minifter 1912-1916.
^ropeTin. SOWgfieb be^ ^rf^^dnner^oaegium^ (3entraf^
SO?arjift»
rat) gebruar 1919.
Muf)imann f midjarb t)on, diplomat. ^aUer. * 17.SKdra ^7 ^* ©WojJ
ben grieben t)on 53reft^?itott)ff unb 55ufarefl.

246
$un, 35e(a. $ommunift. 3ube. * 1886* gufyrer ber $ommuniften unb
3nf)aber ber SKcgtcrungdgewaft in Ungarn Dom 21. 20?ar$ bid 1. 2(uguft
1919. fttof) nad) £>efterretd), n>o er intermert unb 1921 nad) SKugfanb
audgcftefert rourbe.
$un$e, £)ora, f. ©fauer, Dora.
$upfer. 2Cbjutant tm ^reiforpd £)berranb.
Mux $, £)r. Jpetnj. 2Crter. Dberfeutnant tm getbe^djwer frtegdbcfdjabigt
2Tbjutant ber 3entrafe Dberlanb. Sttitglieb ber Sfyufe unb bed fiampf*
bunbed.
£*>rod, f. @»rud
Sacf, Sofef. 2trier. TOtgKcb bcr Sfyule.
Saforce, 2Bitt)eftn. tfrier. Sftitgrieb bcr Sfyure. * 4. 2Cugujt 1886.
2Bar better ber 2Tn$etgen*2(btetrung bed 33eobad)terd. Stamyfet Dom
(5to$trupp Jpitfer, 9. SftoDember 1923. 3Bar nut Jpitfer auf gejtung
£anbdberg.
£anbauer, ©uftaD, ©djriftjtellcr. SWarjift, 3ube. * 17. #prU 1870.
2Burbe bet ber gTucfjt 1. 9??at 1919 erfdjofifen. 2anbauer mar $om*
tnunijt nad) bent ©wftcm ^roubfyon, nmrbe Don Gndner nad) SDttindjen
gel) oft.

Sanbauer, Jpugo. SKed)tdann>att. 3ube.


?anbtag. SSoffdDertretung, fyerDorgegangcn and attgemeinen, gretdjen,
untnittelbaren, gefyeimen 2Bat)(en.
?anbtagdn>at)[ im Sanuar 1919. @rfte $Baf)l nad) ber SftoDember*
resolution 1918.
?ang, ^arL 2Crter. SDZitgtteb ber $f)ute.
?ang, S(??irf)aef. 2Crier. SCRttgfteb bcr Sfjure.
?angenegger, £ta. 2Crierin. 9)?ttgueb ber Zfyuh.
Saffatle, ^erbinanb. 3ube. * ll.^ebruar 1825. f 31.2Cuguft 1864.
©runbete ben 3(Ugcmcinen beutfdjen 2(rbeiterDerein 23. SCRat 1863.
?cgt, ©eorg. 2(rier. SSttitglieb ber SfyuU.
£ef)tnann, Suliud gr., 23er[agdbud)f)dnbfer in 2D?und)en. 3Cricr.
* 28. 9?oDember 1864. SBorfampfer fur £)eutfd)fanbd (Jrncuerung.
SSerlegcr Dicier Dolfifdjer 50erfe.
%eih. Jperaudgeber bcr 3^tung „SKepuMifaner", 2D?und)en.
i*eopred)ting, $arf, greifyerr Don. 2Crier. SDHtglieb bcr $l)ufe.
l*eopred)ting, 9D?atf)ilbe, Cretin Don. 2Crierin. Sttttglieb bcr Sfyufe.
^effing, @ottt)orb@pt)raim. X)id)ter, Deutfd)er©d)riftftctter. * 22.3an.
1729. f 15.^ebruar 1781. greimaurer, bafyer fein Sflatfyan ber 3Bcife.
defied beutfdjed 2ujtfptet: SDfinna Don 33arnf)elm.

247
£et>ten, S9?a£. 3ube. * in SDfoSfau 1885, nafym 1905/06 an ber ruffle
fd)en SKeimfution tzil, fonntc bet fetner 23erfyaftung flvic^ten, fam nad)
3urid), mo cr 2emn fennen fernte. Qrrmarb bte beutfdje <Staat£ange*
t)6rigfett, biente bci bent Snfanteriefetbregiment nnb ging nttt btefem
in bag gttb. Mam balb erfranft an (&t>p\)ili$ $urutf, fcerblieb in ber
(£tappe. ©riinber be$ SJttihtdjener ©partafuSbunbeS. .JperauSgeber
ber SSttiutdjener SKoten {^atjnc* SBorftanb ber ©eftton ©djmabing.
?e»ine*9?ieffen, 3ube. * 1883 in Petersburg. 9?a()m an ber
£>r.
rufftfdjen SKeimhttton 1905 teif, murbe tterfyaftet, fonnte au$ ber
©djfuffefburg nad) £eutfd)fanb fliefyen, murbe l)ier feftgenommen
unb nad) SKufHanb auSgeliefert, tarn nad) c^ibirien, tton mo er mieber
entflofy, urn itber Surfejtan nad) 3ta(ien ju gefangen. 1912 tarn er
nad) £eutfd)fanb, mo er in SSertin jtubierte \int> beutfdjer ©taatS*
angefyoriger murbe. 3(nfang 9J?dr$ 1919 fant er nad) SJttmtdjen, mo
er bet feinent ©djmager 2D?a£ ?et)ien in ber SKoten $afyne Arbeit fanb.
toine, ber aud) nad) bent 9?amen feiner grau 3?ieff^n genannt mttrbe,
mar mot)( ber befte fHebner ber jfrnnmuniften. @r murbe jutn Sobe
tterurtetft nnb erfdjoffen.
2iebenfef$, 36rg ?anj kmn. 2(rier. 236Ififd)er ©djrtftjtelter.

Stebermann tton ©onnenberg, ^ofttifer. 2Crier. *21.2(ugujt 1848.


1 17. September 1911. 5D?it ^ajtor ©torfer (f. b.) ©ritnber ber Sfjrijfr
lid)*@o$iafen 9>artet.
?iebermann Don ©omtenberg. 2(rier. SDtttgtieb ber $fyu(e. ©ofyn bc$
$origen.
2tebfned)t, £ar(. ^otttifer, 3ube. * 13. 2Cugujjt 1871.
Sttarrijt.
15. Sanuar 1919 auf ber g(ud)t erfdjoffen. ©atte einer mttttonen*
fd)meren rufjtfdjen 3ubtn ^)arabieS. ©ritnbete ntit ?Hofa ?u£emburg
bie ©partafuSbemegung in Berlin.
£iebf ned)t, Dr., Sfyeobor, 9ied)t$anma(t in Berlin. 3ube. SBruber be$
SSorigen. SSerteibiger im ©eifelmorbprojeg*
2tnbau, £)tto. #rier. Sttitgtteb ber Sfjute.
£inbner, SJttefcger. $ommunijt. ©ab ©djuffe auf 2Cuer im bat)ertfd)en
£anbtage ab, flofy nad) Defterretd), murbe bort fcerfyaftet unb auSge*
(tefert, erfyieft einige 3afyre 3ud)tl)au$.
2ipp, ^ranj. Sube. SDttnijter be$ 2feu#eren in ber SKate^eit. $ran$
X)r.
£tpp murbe befannt burd) feinen ^unffprud) an $fd)ttfd)erin, ber fyier
miebergegebcn fetn (off: „^)roFetariat £>berbat>ernS gliicfrid) oereint.
©ojiarijten pfuS Unabf)dngtge pfuS Itommunijlen fcjt atS jammer
^ufammengefd)lo|Ten, mit Q3auernbunb einig. liberates Q3iirgertum
af$ ^Preugen^gent t)6IItg entmajfnet. Bamberg ©i$ bcS ^lud)t(ingS

248
Jpoftmatttt, roe(d)er au$ meinem Sfttmftertum ben 2C6trittfrf)fuffer mit*
genommen tyaL £>ie preufHfcfye tyolitit, beren Jj?anb(anger Hoffmann
tfl,ge^t bafytu, un$ toon Sftorben, SBerfin, 2eip$ig, dluxnbtXQ ah^u*
fdjneiben, and) toon granffurt unb toom Grffener $of)lengebiet, unb
un£ gfetd)$eitig bet ber Entente aB 3Mutf)unbe uttb sptunberer $u toer*
bdefytigen. £>abet triefen bte fyaarigen ©orillafydnbe ©ujtato ETCoSfeS
toom SMute. 3Bir erfyatten 2eben£mtttet in reid)tid)em 9tta#e au6 ber
©d)tt>etj unb Statten. 28ir immer. 3mmanuet
rootten ben grieben fur
$ant toom eroigen grieben 1795, Sfyefen 2-5. spreugen tt>itf ben
USafenftittjtanb $ur 23orbereitung be$ Sftacfyefriegeg."
Sippe, #urt, toon ber* 2(rier. 2D?itg(ieb ber $f)u(e.

Stfl, ©uibo toon. Did)ter nnb $?t)tf)enforfd)er. #rier. * 5.£ftober 1848.


f 21. SOtoi 1919.
£ob, gran^. #rter. SSttttgfieb ber Sfyufe.
SoffelfyoTj, greifyerr toon. 2(rter. SD?ttgfteb ber Sfyufe.

Cuittootbgtjmnafium. 3^ad) bent ba»ertfd)en ^rinjregenten ?utt»ofb


benannteS ©tomnajtum in ber 9ttutferftra#e in Sftiindjen. 2Burbe im
J^erbft 1918 jnr Grtnquartierung toon jurueffefyrenben Sruppen benufct,
tm 9ttdr$ 1919 won ben $ommuntften gejtttrmt nnb befefct. Hn ber
©telle be£ ©eifetmorbeg tjt eine ©ebenftafel angebradjt.
Sinnenbritgger, ?£rt£. ©efretter im Jpufarenregiment l,9?r.8. * 1878.
28urbe am 29.ipril 1919 toon ber SKoten 2(rmee gefangen genommen
unb am 30.2(pril 1919 al$ ©eifel im 5D?und)ner ?uittoolbg»mnajtum
ermorbet.
2utf)er, £>r. Martin. 2(rier, * 10.3?o»ember 1483. f 18.gebruar 1546.
SKeformator, ©riinber ber lutljerifdjen $irdje, 3Mbe[uberfe£er. Ueber
bie Suben fagt Sutler $rau feinem gud)$ auf gruner J^eib, trau
:

feinem 3ub bet feinem Crib. Ueber Subentaufen in einem 33riefe an


5D?enin^ in Grtfenadj : SBenn mir ein 3ube $u taufen toorfdme, wolle
id) it>n in ben Grlbjtrom ftur^en, bamit er nut ber bei biefem SSoffe
toorfommenben Unjutoerlafftgfeit unb gemeinen UnbejMnbtgfeit
Qfyrifhim in feiner Staufe nid)t toerldjtcrn mod)te.
?u|elburg, @rnft, gretfyerr toon. 2(rier. SDfitglieb ber Sljule.
Siijcmburfl, SKofa. spoutiferin, ^arjiftin. 3ubin. * 5. Wax 1871.
f 15. 3anuar 1919. ©runbete mit ?iebfnedjt ben ©partafuSbunb,
n>ar 5)?itbegrunberiu ber „!Koten ^afyne."
9)?aifeier. Der 1. 9)?at al$ 5Be(tfeiertag ber 3Crbeiter, beru^t auf bem
93efd)Iug be^ ^nternationafeu ©ostalijtenfongreffeS toon 1889 nnb
n>ar urfprimgfid) eine mit einer alfgemeinen 2(rbettgeinftettung toer?
bunbene ^unbgebung fur ben 2fdjtjtunbetttag. 3n X>eutfd)ranb |aben

249
nad) 1918 t>erfd)iebene Cdnber ben l.SJttai $um gefc^Iicften ^eiertag
erf (art, fo @ad)fen unb (bt$ 1925) $l)uringen.
9ttatrguntf)er. spottjetprdjtbent ber iHdtcgett ah 23. 2fyrU 1919,
9)?. tt>ar ein greunb 2C£efrob$ unb beforgte bie $dffe fitr bie fltid)tenben
2(nfuf)rer; nmrbe roatjrfcfyetnficf) nur barum an ben Soften gebracfyt,
nadjbem ^Batbfcfymtbt etnen Sag fang spoftjeiprdjtbent getoefen war.
$?atm, S3runo. 2(rter. SJflitglteb ber Sfyule.
Sttalfen^ontfau, gretfyerr Don. 2(rier.
SWaenner, 3ube. * 1893 in SWmtdjen. ^inanjminifler in ber SKdtejeit.
©uter SKebner, gelemter $3ant*beamter.
9)?ar$, JpanS. TCrier. SDZttgtieb ber Sfyufe.
SJtfar i, StavU Sube. * 5. Wtai 1818. f 14* SD?ar3 1883. @rlief mit
@ngete jufammen 1847 ba$ fommumftifcfye Sttanifejt. ©runber ber
Snternationafe.
9D?drj, ^arf. 2Crier. ^itgfteb ber tyuU.
SttaterialtSmuS. ©toff att ba$ SOBeltprinjip anjtefyt.
Sefyre, bie ben
©eijt, ©eele ftnb 2Ceu#erungen be$ ©toffeS unb ofyne biefeu nicSt>t
ttorfyanben. X)er 2D?ateriali$mu$ (eugnet atteg Ueberjtnnttdje, bie
neuefte 5BijTenfd)aft tyat ben 2D?ateriaft$mu$ roiberfegt.
SD?atrofenmeuteret.2Cm28.£)ftober 1918 brad) auf bem ?tnienfd)iff
„9ttarfgraf" eine SD?euterei au£, bte am 30. unb 31. Oftober aud) auf
anbere 2tnienfd)ijfe ubergrtff. %m 4.9?o»ember gctgten atte $rteg$*
fdnffe bie rote gafjne. #uf bem 2tmenfd)iff „$6nig$berg" nmrben bie
bie $rieg$flagge Derteibigenben Ofjtjiere erfcfyoffen. £>ie$ war ber
3fuftaft $ur SXe&olutton.
fflatt^ct, Staxl 3Crier. SJflitgfieb ber Sfyute.

SD?attfyteffen, SBiftjernt. 2Crier. Sttitgtieb ber ty\xh.


2D?a*)er, «£ugo Jpeinxid). 2(rier. SOfttgtteb ber Sfyufe.
9)?ai)er, Otto. 2Crter. SWitgrieb ber Sfyufe.
SDtfefyrer. ©tabtfommanbant ber SKdtejett.
SWerj, ©eorg. 3(rier. SWitgfieb ber Sfyufe.

Wlz%, ©eorg. 2Crier. SRttgfieb ber Sfyufe.

SDZeufef, 3frtt)ur. 3Crier. ^itgrieb ber Sfyufe


<
$l\d)CLz\\$>, Jrtebrid). 2(rter. Sttitglieb ber ^t)ute.
SWte^bac&er 2fn$etger. SageSjettung in £)berbat)em, bte gfetd) *>om
©eginn ber SKettoIution 1918 ab e nergifd) gegen bie 3uben auftxat unb
fpdter and) befonberS unter bem ©dmftfeiter ^rofeffor ©tempfle
gegen bie tyoiitit ber fatfyolifcfyen $ird)e fd)rieb.

250
atttfufrf), 2(betf)eib, S3arontn tton. 2(riertn. Sftitglieb ber Sfynfe.
SERUfer, Sfyerefe. #rierin. SD?itg(teb ber Sfynfe.
Sttiflibauer, 9ttifd)baner. ©ptfcname $6mg 2nbtt>ig III. »on 53at)ern,
ber t)on Sttarrjften erfunben nmrbe, SD?an roollte bamit gegen bie
angebttcfyen Siefernngen toon 9)Wd) uttb Gutter natf) sprenjkn pro*
teftteren.

SWdfyf, 2(rnolb,9titter Don. 2frter. * 26. 9ttdr$ 1867. SBat>en ©eneraf,


fitt>rtc ben £>berbefe()t atter jur SDefreiung Sfttund)en$ toon ber SKdte*

repnblif 1919 angefefcten JpeereSteife. 2ttfe gretforpS, vote £)berlanb,


Grpp, @fyiemgan, SKegenSbnrg 2C. roaren bem ©eneraf nnterjtettt.

Wlol%, 3tnm. 2(rterin. 2D?itglieb ber Sfynfe. ©efretdrin ber $l)n(e.


Sttommfen, $fyeobor. sprofeflfor, 2(rd)dofog unb ©efd)icf)t$forfd)er.
2Crier. *30.9?obember 1817. f 1.3?oi>ember 1903.
$?ofd)tcf, 9>anf. 3Crier. Sttitglieb ber Sfjnle-

SDZofefbicf, ^)auf. 2Crter. SD?itgfieb ber Sfynte.


202 ncf). ,£iftortfer. 2Crter. SSttebtjiner.

9)?nl)fam, @rirf). SRarjijt. Snbe. * 1850. SSom 2ubetfer Gtymnajtnm


loegen fo$iafijHfrf)er Umtrtebe retegtert. ?ernte ben 2fpotl)eferbernf.
WlulUv, granj. 3Crter. Sftttgrieb ber $f)ufe.

Wlullev, J?ann3 ©eorg. 2(rier. SOtttgfteb ber Sfynte. grontfdmpfer im


aOeftfrieg 1914 — 18. 2Bar @d)rtftfetter be$ 33eobacf)ter$ narf) ber
SHdtefyerrfdjaft 1919.
SCR utter, Carolina. 2(rtertn. Sttitgtteb ber Sfynle.

9ttnnition$arbeiterftreif. ©e$te im Sannar 1918 ein nnb nmrbe


baburcf) beenbet, bafj atte SERnnittonSfabrifen mifttartjtert nmrben.
n>urben jnm Stttfitdr etngejogen, grontfof*
2)ie beteitigten 2Crbeiter
baten nmrbcn in bie gabrifen abfommanbiert. £>tefer nngfncfticfye
©treif tmg &ief $ur fommenben 9tei>ofntton bei (f. and) £>ofd)fto$).
9ttt)f end, $reta, in ber gried)ifct)en ©age bie ®ebnrt$jldtte be£ ©otter*
imterS 3en$. 2Ceftefte arifdje $nltnr be$ SttittefmeerS. SOttnoS. 2Son
fyter toanberten bie 9Utnen a(S <5d)rift$eid)en nacf) bent Often nnb

nmrben son ben „6fUirf)en SSoffern" jn 93nd)jtaben entnntfelt. 2(nf


9tt»fend fanb QrttanS nod) SKnnenjeicfyen nnb pl)oni$ifd)e 53nd)ftaben
$nfammen fcorfommenb.
9Zaget, ^auC. 2Crier. TOtgtieb ber Sfynfe.
Sftationaf&erfammlnng. SOBnrbc am 19. Sannar 1919 gerodfylt.
93ejtanb »om 6.gebmar 1919 bi$ 6.3nni 1920 nnb tagte im toefent*
lid)tri in 2Beimar.

251
Sttanfyang, OCaftcr. SMlbfyaner. 2frter. * 29. (September 1892* 2Cm
30. 2(prit 1919 im ?nitpofbgi)mnajtnm in SMncfyen afg @eifel er*
morbet. ©d)(ofj ftd) fcfyon friib$eitig tern ©ermanenorben an. SJttitgtieb
ber Sfynfe. ^rontfdmpfer 1914. 20nrbe bet etnem ©tnrmangrtff am
11. 9?o»ember 1914 fcfywer tterrounbet unb babnrd) frtegguntangfid).
Sftenmaier, SKofa. 2Crterin. Sttitgfieb ber Sfynfe.

9^enratt),X)r.3Sor|ianbbe^3entra[tt)trtfd)aft^rate^n)nrbeaB©taat^
fommtffar fcom SJttinijlerrat bernfen, nm bieSBollfojiatifterung jn be*
treiben. Sftenratfy wax £)ejterretcf)er.

9?tef ifd). 23orfgfd)nttef)rer. QCrbetterrat. 3n ber §nmten fHepubtif SD^iin*


cfyeng SSolfgbeanftragter. dx rief bie SKdteregiernng in 2(nggbnrg ang.

32ie^. ©cfyufer ber ^)olijeifrf)nte, fottte 1919 im ?nitpo(bgi)mnafutm


erfcboffen roerben.
dlott e, ©nftai), J^ofgarbeiter. 2D?arr,ijt. 2frier. * 9. 3nfi 1868. £ie fym*
patfyifdjfte@rfd)einnng ber fHetoofution^jctt* ©ein SSerbtenjl ift bie
©eftattnng ber 93ifbnng fcon greiforpg, bie bie 9?tebern>erfnng beg
53olfrf)eroigmng ermoglicfyten. 3Mg 1933£)berprdjtbent&onJ?annoi)er.
£)bb genon)g(tt)nnberlirf)e^rnber),abgefur$tD.g. 3n ?i»erpooInm
1780 gegriinbet, nm bie greimanrerei jn fcerfpotten nnb (ddjerfid) jn
macben. 9?afymen eine llxt fretmanrerifcfceg SKitnaf an, nnrften bann
aU J^tffgbnnb nnb aerbretteten fid) nm bie Wlitte beg ttergangenen
3af)rt)nnbertg rafd). Urn 1900 beftanben in £entfcfy(anb etroa 400
D.^?ogen mit runb 30 000 SJttitgliebern.
£) brbrnf, 2ager tton. Jpier griinbete Slitter fcon @pp bag ^reiforpg @$p,
ba^ ben ©rnnbftocf ber bat)ertfcf)en $Bef)rbrtgabe bttben fottte.

£>rbeng*3?ad)rid)ten, 2Mgemeine. IMe feom ©ermanenorben afg


s
2ttanuffript gebrncften Sttitteilnngen an bie SDfitgfieber.
£5 f e f2fbgeorbneter ber 53ai)ertfcf)en $off gpartei. 28nrbe in ber Sanbtagg*
.

jtfcnng am 21.$ebrnar 1919 bnrcf) ©rfjiiffe fcon ber ^ribiine getotet.


Oftara. £)ftern, bie germanifcfye grufyfingggottin, bag %e\t ber $ag*
nnb ^acfytgtetdje, ber fteigenben ©onne. Die Mixfye fcerfegte bag
3(nferflel)nnggfejl: @fyrifti anf btefe 3eit.

£)e|Utd)e SSoffer, jTefye spfyonijier.

£)tt, Sofyann. 2Crier. gfagjengfiifyrer im Jefbe, fd)(e# ficb im £)e$em*


ber 1918 ber Sfynfe an, arbeitete im $ampfbnnbe, nmrbe 3ufi 1919
£eiter ber fanfmdnnifdjen 2fbteifnng beg 33eobad)terg, eingetragen
alg sprofnrift. 3nfofge £>tfferen$en mit ben anberen 9>rofuriften aug*
gefdjieben, Derbfieb er in ber £)eutfd)en 2Crbeiterpartei, axbeittU bort
atg2D?itglieb9?r. 29, trat bann sur3S6Ififd)en2Crbeitggemeinfd)aft iiber.

252
spar cud, i*eo. Sttttglieb bed $ampfbunbed ber tyule unb bed greiforpd
£>berfanb.
spaHabene. spolijetprdjtbent ber SKdteregterung (f. 9>oli$etprdjtbtum).

9>enfa. SBiffenfdjaftler. 2(ufrTdrer im beutfdjen ©inne.


spfetffer, £arr. 2frter. SJttitgfieb ber Sfjule.

^>ftflcr, @eorg. 2Crier. SKttgtieb ber $f)ufe.

spfyonijier. @igent(id) bie ojUtcfyen 336ffer, Don ben ©rtecfyen aud ge*
fefyen. din S5olf spfyomjier fyat ed nie gegeben, bad tft em SttifjDer*
jtdnbnid ber mittefalterlidjen (Setefyrten, beibc^altcn, weir ed fo fdjon
in bie $l)eorie Don ber ojHicfyen J^erfunft alter $uftur ya$te.
spitff, Sofepf). 3Crter. 93et ber Ubernafyme bed SBerfagd 8ran$ Crfyer
9?ad)f., (S.m.b.Jp. mit bem 236lfifd)en 55eobad)ter am 17. £)e$ember
1920 burd) 2tt.©.£.X^. Don 2(boff hitler $um
bie ©cfd>aft^fuJ>rcr
bejMt. ^cit 1921 $?itarbeiter £>ietrid> @cfartd.
pogrom, rufftfcfyed 5Bort: 2fafjtanb gegen bie 3uben.
9>ol)l, Hermann, Gricf)mei(ter in Sittagbeburg. 3(rter. ©rtinber ber bor*
tigen ?oge. Sttitbegrunber bed ©ermanenorbend.
antifemittfcfyen
£)rbendfan$fer bed 3w>cige^ 2BalDater. f 1925 Berlin.
^)6f)ner. 1919 2)ireftor im ©efdngntd ©tabetljeim. ©pater 9>ofi$ei*
prdftbent in Sttiincfyen.
spolijeiprdftbium 9J?und)en. £ie *Polt$eiprd|7benten tDdfyrenb ber
3eit Dom 8.9?oDember 1918 U$ l.Sttai 1919 tt>ed)fehen feljr oft,
nad) 2Cudrufung ber SKdteregierung n>ar faft jeben gmeiten ober britten
Sag ein neuer ^rdjlbent ernannt. 2fm 14* 2Cprtf tourbe £)ofd) *prdft*
bent, ber bie 9ERilitdrpoli$ei auffjob, tfym folgte $6berf, ber Don 5Batb*
fdjmtbt abgelojt tourbe, am 23. 2(»rU tourbe Sttairguntfyer 9>rdjtbent.
3n ber dlad)t Dom 30.2(pril $um 1.3)?ai tourbe bad $oli$ei»rdftbtum
Don ben $ommuniften oertoiiftet.
*P offerer, ©after. 3frier. SKitgHeb ber Sfyute.
9>ongra#, 3Bo(fgang, 3ngenteur. 2(rier. * 2. Sanuar 1891 in $urtf)
t. $Balb. 9ttttglieb ber $t)ufe unb bed $ampfbunbed. S03ar bem Slad)*

ridjtenbienjt ber Bentrafe Dberlanb $ugeteift, fjatte bie 33efdjaffung


Don 2Baffen unb #utod.
^roteftantidmud. ©ammemame fur bie aud ber Reformation im
16. 3af)rf)unbert fyeroorgegangenen $ird)engemeinfd)aften, nad) ber
itaatdredjtttdjen^proteftation ber eDangerifd)enReid)djMnbe 19.i»rif
1529 gegen ben bie Reform fyemmenben SKeidjdtagdabfcfyieb Don
©pe»er.

17 3?et>ot hitler faro 253


spucfrer*S0?u$fau, Hermann 2ubtt>ig J£>einrtd), gurfl tton. ©djrift*
{tetter. 2frier. * 30.£>ftober 1785. f 4. ftebruar 1871.

9>urpu$, griebrtd). 3Crter. SWitgtteb bcr SfyuU.

SKabbrud), ©ujta*>. Sube. *


21.9?o&ember 1878. spreufjifdjer
9ttarr,tft.

3ujti$minifterl922,t>erfugte, bag cin t>on ben jubifd)en?Ked)tgantt>dIten


£etnnger unb Seiffyaber in 5Mnd)en beantragteS 2D?einetb&)erfat)ren
gegen ©ebottenborff, ba$ t>on ber ©taatSanroaftfdjaft Jttorbfyaufen
unb bcm Oberjtaatgantt>aft abgefefynt roorben war, aufgenommen
nmrbe. greifprud) fcor ber beauftragten ©traffammer in Sftorbfyaufen.
SKabef, $arf, eigentftd) ©oberfofyn. * 1885 in (Mijien. spofmfdjer 3nbe.
SSon feinen polntfdjen fo$ialbemotratifd)en ©enoffen nmrbe er an bie
Suft gefefct, tt>etf er ftd) tmeberfyoft beg Diebflal)^ fdjutbig gemadjt
fyattt. 2D?an nannte tfyn bort „$rabef ", b. f). £>teb. Grr ging nad) Deutfd)*
fanb unb nannte fid) M. ?Kabef. 3(uf bem @fyemni£er 9>arteitag 1912
murbe er roegen anrudjtger £)tnge gleid)fatt£ au$ ber £)eutfd)en ©ojiat*
bemofratte au$gefd)(offen. @tng bann nad) ber ©d)tt>et$ unb n>ar »on
fyier au$ anardrifiifd) tdtig. 9?ad) ber rufftfdjen SKefcolution erfdjien
er in Petersburg unb nmrbe Setter be$ offt^iofen 3?ad)rtd)tenbienfte$.
HU ruf|Tfd)er bolfdjeroiftifdjer Agitator, gab er fd)on im 3(ugu|t
1918 betannt, ba# er 400 2fgenten in Berlin tyabe, bie fur ben 93o(*
fd)en>i$mu$ spropaganba mad)ten. @r pro^l)ejette bag Berlin in jroei
Sftonaten lommunijtifd) fein werbe.
SKdteregierung. ©tjftem ber SKdte. 1871 juerjt bci ber Commune in
3(nn>enbung gebradjt. Die State, au$ ben 93etrteben fyer&orgefyenb,
rodfyfen bie SBolfSbeauftragten unb biefe uben bie Wlad)t au$.

SKatfjenau, 3ube. * 29. (Sept. 1867. 3Burbe am 24.3nni


£>r. 28artf)er.
1922 erfdjojfen. 90Birtfd)aft$biftator wdfyrenb be$$riege$ 1914-18.
9>rdjtbent ber 2C.Gr.©. 3Cu^enmini|ter nad) bem $rtege.
Stand), 9tta£. 2Crier. SOfttglieb ber $l)ute.

SKaufdjer, Wrid), Diplomat. 3ube. * 26. ©ept. 1884. Sftofcember 1918


sprifcatfefretdr ©d)eibemann$, bann 9>reffed)ef fcer 9teid)$regierung,
SUlefct $3otfd)after in tyoUn. t 1933.

SKeidjenbad), ?eont)arb. 3(rier. SJttitgfieb ber Sfyufe.

SKeifcenftein, Jreifyerr turn. 3frier. SEBttgtteb ber Styule.

9tepp, $ar(. 3(rier. SERitgtteb ber Sfyute, be$ £ampfbunbe$ unb $rei*
tovpZ Sberfanb.
SKetcltffe, ©tr 3ofm. ^)feubont)m »on Hermann ©obfdje unb
J^ofrat ©djneiber (f. b.), 58erfaflfer ber 1840-1871 erfdjitnenen
^i|iorifd)en ^Komane. Die er^en beutfd)en »6lfifd)en Dtomane. £>er

254
@nbe bed @dfaren, nmrbe roegen feiner antifemittfcfyen Senbenj
lefcte:
Don ben Suben aufgefauft unb tjl Dergriffen.
9Ur,l)dufer, aSalenttn. #rter. Sfttitgfieb bcr Sfyufe.
fHicbl, ©eorg. 2(rier- Sttitgrieb ber Ztyuk.
SKiebma»er, 3ol)ann. 2frier. SEttitglieb ber Sljufe.
Niemann, £and. Sngemeur unb ©rubienrat 2(rier. ©d)To$ ftd) im
Dftober 1919 ber Sf)u(e ©efeflfdjaft an, fityrte bie §R.@.£.X$. in
9ttirttt>eiba ein, mu#te feine ^efyrrdttgfett einjtellen infofge feiner
ootftfcfyen ($ejmnung.
9tiemann*$&ud)erer, ®ertrub* $rau bed Dorigen. Qfriertn. SO^ttglieb
ber $f)ute. ©efangdpdbagogtn in 9ttiutd)en.
Stirrer, tfonrab. ber Sfyute. * 5.3utt 1883. 2Bar 1919
2Crier. Sttitgtieb
bei ber fKepubfifanifdjen ©djufctruppe unb fonnte baburd) ber Zfyuk
toerrfcoUe iienfle fetjten*

Stofymeber, 2BUf)etm. ©cfyulrat 3Crier. SSorjtfcenber bed Deutfd)en


@(f)ul»ereind unb meler Dolfifdjer ©ruppen, fd)to$ ftd) tm 3anuar 1918
bent ©ermanenorben unb ber ZtyuU ©efetlfdjaft an.
SKofjrer, 3ofef. 2(rter- SOTirgtteb ber Sfjure,
SKom, a(d SBegrif int ®egenfafc $um ©ermanentum. 3ur 3eir ber @d*
faren begann bie intellefruette (nur burd) begriff ficfye Crntnncftung Der*
nunfttge) ^pionierarbeit gegen bie germanifdje Sfcnituv, bie bann burd)
bad ^Paplttum (geiftiged IKom) DoUenbet tourbe. (£d entftanb fo bad
fa(fd)e SDilb gerntanifdjer $uftur, an bent nod) tyentt bie 30Biflfenfd)aft
franfr unb ntit biefer gan$ £>eutfd)ranb unb bie $BeIt
SK6mifd)edfKed)t. Qrntftanb unter Suftinian unb wurbe im 12. Satyr*
fjunbert int Corpus aufammengefaflt. 3n £)eutfd)Ianb nmrbe ed
juris

fefyr fangfam unter SSerbrdngung bed alten 9ted)ted eingefufyrt, ba ja


bie $aifer ben 3fnfd)ein aufredjt Ijteften, aH roiirbe bad afte romtfdje
$aiferreid) burd) bad beutfdje fortgefefct. Urn 1 500 nmrbe bad SRomifdje
9lec^t burd) $ammergerid)tdoerorbnung eingefitfyrt. Die fogenannten
©auernaufjtdnbe loaren ein ^antpf bed Sotfed urn fein aired 9ted)t.
SKofenberg, 2Kfreb, 9)otttifcr. 3(rter. *12.3amtar 1893. @aft ber
S^ufe im ftrut)jat)r 1919. SOfttarbeitcr (£cfartd. ©ett 1921 #aupt*
fdjrifrteiter bed „236[fifd)en 35eobad)terd". 1933 SKeidjdfiifjrer bed
$ampfbunbed fur £>eutfd)e tfultur. 9teid)df eiter ber 9Z.©.D.X^. @f)ef
bed 2(ugenporitifd)en Minted ber 9*.©*D.X9>* aSerfaffer Don: X)er
SDtytfyud bed $n>an$igften 3af)rfyttttbertd.

SKofenfreujer* ©efcten nad) bent SBerfall ber 3((d)imi(ten auf djrifUidjer


©runblage bie ©el)eim(el)ren ber 2Cfd)imiften fort Qa$ ?Kofenfreu^er?

255
rum 6tut>te urn 1600 (Diirer). @egen Qrnbe bed 3ar)rr)unberrd rraten
3erfattderfd)einungen ein, (£nbe bed 17* 3af)rr)unbertd mitnbete bad
SXofenfreujertum in bie fretmaurertfdjen ?ogen.
SKo0t)auprer, 2Crbert, Satftercr. tyolitihv. SKarrjjh *8*2(prtt 1878.
3Som 9. 9hn>ember 1918 bB 17,9ttarg 1919 bai>erifd)er Jtriegd*
minifter im SDttmfterium @t^ncr*
$Kotr)fd)ilb. $Banfr)aud unb Subenfamtfte. Skater Xnfd)e£ motfyfdjtfb
in granffurr am SDZain urn 1800 ber ©riinber ber ^amitfe* 3^ad) ben
S&efretungdfriegen iibernarjmen btc fiinf (56t)ne SKorf)fd)tfbd, in ben
erbficfyen 33aronflanb ertjoben, bic 93anff)aufer in Stteapef, sparid,
SQBien, ?onbon nnb granffurr. J?eute bfitfyt bad @cfct)Ted)t nod) in
?onbon nnb in sparid.

SKuf. SMirgermeifter in 93ab Xbling*


SKunen. Die aftgermanifdjen SKunen waxen in QMtdjenjtabe gefefynittene
©cfyrifrjeidjen — bafyer 93ud)ftaben — , urfpriingftd) cine QMfberfdjrtfr,
bann etnc Sautfdjrtft Xid ber SKunenfdjrift entnncf cite ftdt) bic ©dbrift
uberfyaupt, au#er ber agpptifdjen, bic in ber QMlberfdjrift nne bie d)tne*
jtfdje flecfen Mteb. 3n „©efd)td)te ber Tfjtrofogte" »on ©ebottenborff,
2etp$ig 1922, |mb SKunentafefn nnebergegeben. Dorr and) 2Cbfetrung
ber SRunem Sflad)tt>eid ber Grntftefyung and 93ifbern unb ©tern$eid)en*
Dad gurfyarf, n>ie man bad Xptyaber nennt, ift roafyrfdjeinticfo einc
JfMmmeldfonjrettariom £)ie SJtunen nmrben jum 2ofen benufct nnb
baraud cntwicfcltc jtd) bit $Bar)rfagefarte unb fparer bic ©pietfarre
(SaroO*
SKunen, Die. Sttonardfdjrifr bed greunbfdjaftdgrabed bed ©ermanen*
orbend.
SKupperr, TCfbin. Xrier. SWirgfieb ber ^fyufe.

SKuternmf). SKoter SOBeil).

©. X : ^bfurjung fur ©rurm*2fbreilung, tfampfrruppe ber 9?.<5.D.X9>.,


bad gretforpd £)berfanb mar ber <Sramm ber fyeurigen ©.X*4?od)fanb
unb ber erfren beurfeben ©.X*2(bretfungen uberfyaupr. dlad) bem
J£itfer*3D?arfd) am 9.9M>ember 1923 fcerboten. 1925 ncu gegrunbet,
erfyiel't bic @.X bad braunc J^emb. X)ie ©.X fyarre im Sanuar 1933

runb 600000 Stttrglieber. 400 Sore unb u6er 20000 SBerrounbete l)at
bie ©.X im ,f ampf urn Deurfdjlanbd (Jrneuerung $u beflagen.
©aiter, ©eorg. Xrier. SCRtrgtieb ber $r)ufe.
<5a[$. 3ube. J^elfcr fcon ?ct)inc^i|Tcn bci beffen gfudjrfcorbereirung.
(5apf)irtt>erfe. Sttundjener 3nbujtrieunrerner)men.
©afftger, @eorg. Xrter. SDttrgfieb ber Sfjufe.

256
©auber. ©olbatenrat 6ci 2(u$brud) ber SKefcofation 1918, fcerftanb
e$,feme ©tellung $u fatten, befampfte bie betben $rieg£minijter
iKoftyaupter unb ©djneppenfjorft unb nmrbe bei 9tfeberfd)lagung ber
2Bur$fcurger ?Kdte*Grpifobe tjertjaftct.

©a wter, Dr., SKedjtganwalt m


SD?iind)en, befannter ©trafredjtfer. SBer*
retbiger *>on 9 2mgef(agten tm ©eifelmorbpro$e#*

©djaible. 2(rier. 55abifd)er £>beramtmann.


©cfyanje, $?a£. 3(rier. 9)?itglieb ber $fyu(e.

©djeibemann, Wripp. ©djriftfefcer- SDtarrjft, *26.3uft 1863* SMS


1925 Dberbiirgermeifter »on 1933 in$ 2Cu$ranb geflofyen. S3e*
$affef-
fannt buret) feinen 2fu$fprud) „t>on ber ^anb, bte tterborren mu#,
roenn fie ben SBerfattter 23ertrag unterfdjreibt" ©djeibemann roar e$,
ber bie SKepubttf 1918 auSrtef.
©cfyeppefer, Grrnjt. 2Crier. SERitgfieb ber $()u(e.

©djeuermann, SCRarie. 2frtertn. Sttttgtteb ber Sfyule.

@rf>ritt, 5BiO)etot- #™r- Sttttgtteb ber $f)ure.

©d) 16 gel. 2(rier. Chauffeur in 3«itrate £)berfanb.


©cfymibt, Hermann, 2frier. 5D?itgtieb ber Sfyufe.

©djmibt, Sfyerefe, 2Crterin. 3)?ttg(teb ber Sfyule.


©djneeberger, Subroig. 2(rier. SSttitgtteb ber $()ule.
©djneiber, ?out$, Jpofrat. ©djaufpiefer unb ©cfyriftftetfer. * 29.2Cprtl
1805. f 16. December 1878. ©djrieb u. a. jufammen mit Hermann
@6bfd)e Cf.b.) »on 1840—1871 biftorifdje SKomane unter bent Decf*
namen ©ir 3ofyn SKetcttffe (f. b.).
©cfcneppenfyorft. 3frier. 20?inifl:er fur militdrtfdje 3(nge(egen^etten
unter Hoffmann. grufyer @ett)erffd)aft$fu()rer.
©d)6bef. 2(rter. 2(ngef)6riger ber S^ntrale £)berfanb.
©prober, $ran$ Sofef. 2(rier. SOJttgHcb ber $f)u(e.
©prober, $arl. 2frier. SWitgtteb ber Sfyitfe.
©eft life in. Jpofrat, SKedjtSanroaft in 2D?iind)en. 3ube.
©djutetn. ^ommerjienratr Direftorber26tt)enbrauereiSi^uncf)en.3ube.
<&d)ult1)t$, £an$. 2(rter. SSttitgfteb ber 5t)ute.
©d)u^# unb Srufcbunb, au$ bem J^ammerbunb (f.b.) fyer&orge*
gangen. 93efdmpfte bie 3uben befonberS auf gefdjaftttdjem ©ebiete.
© d) m a b e, Stavl Seutnant. 2Crier. grontfotbat im 20eltfriegl914-1918.
©d)lo# ftd) im December 1918 bem $ampfbunbe ber Sfyufe an. 5Car
hei ber Sentrafe ©berlanb.

257
©djwaiger, tyaula. QCriertn* SD?itgfieb bcr $f)ute.
©ebottenborff,?Hubolf,^rei^errk)on,mttbcm33ctnatncnt)onbcr9tofe»
fKttter bed $atferl.$onftanttnorbend. * 9*9}ot>ember 1875 in «£ot)erd*
roerba (£)?.), ate ©ofytt bed £ofomotft)fuljrerd SRuboff @fauer. SQBurbe
1911 rurftfdjer ©taatdangefyoriger unb bort »on bem $3aron ©ebotten*
borff aboptiert. 3m QMfanfriege fd)tt>er Dernmnbet, !am er 1913 nad)
93redlau juritcf, ftnan$ierte fyier ben ®6be(*$anf (f. btefen), fyetratete
1915 SBerttja Sfftanb, fam 1918 nad) SERuncfyen, »on bort nad) grei*
burg*93reidgau. 2Son ber @t)ftemM?errfd)aft ate fdfligcr 2fud(dnber
andgennefen, nafym er SBofynung in ^ab ©ad)fa, too er feine *Pro$effe
tterfod)t roegen Sftamendfiilirung, (Jntmunbigung nnb SSfteineib. 1923
SKucffefyr nad) ber $urfet, n>o er bi^ 1928 ate merjfanifdjer (Jfyren*
fonfuf amtierte. 1929 6te 1931 befudjte er Stterjfo nnb 2(mertfa,
betoarb ft'd) urn »erfd)iebene $on$efjtonen in ber Sfciirfei. SSerfaffer
fcon : SSttetouta, turfifrf>e ©efdjidjte ber 2CjtroIogte, oerfdjtebenen ajtro*
togifdjen ^udjern, tiirfifdjc greimaurerei, ©djriftteiter ber SKunen,
bed 2£Rund)ener $5eobad)terd, ber Dttngenben 3ugcnb unb ber 2fftrolo*
gifdjen SKunbfdjau.
©ebtmeter, Jpermann. 2eutnant. 2(rter. 3ttitgfteb ber Sfyufe nnb bed
^ampfbunbed. * 4. Wtai 1896. $riegdfreittntfiger beim £tftregtment
1914-18* ©riinbete 1919 bad gretforpd ©djafer. 3e|t S&ejtfcer bed
9Ung*9lejtaurant*@afe in $D?mtd)en.
©eeger, ©eorg. 2(rier. SDZttglieb ber Sfyufe.

©egifc, Martin, 3tnngie#er. ^olitifer. SJttarrjft. * 26. 3uti 1853.


f 1.2Cuguft 1927. 1918-19 £>emobitmad)ungdfommtfjar, SJttarj bi^
3uni 1919 Snnenmtnifter, bann bi^ SWdrj 1920 bape*
batjerifrfjer
rtfdjer SJfttnifter fur ©ojiafe ^iirforge.
©etbler, ©efdjiebene grau eined 33erftner SReftaurateurd,
Stedbetfy*
tourbe nm 1909 Don 3at)nar$t Dr. pummel ate Jpellfefyerin audge*
bilbet. ^otijeiagentin, unterfyieft einen ©afon femininer Scanner:
2Cldberg, 4?etnbf zc. ^reunbin 90?oftfed nnb SKuboff ©tetnerd, befannt
burd) ben ©flarefffanbaf.
©eibti^^riebrtd) Sffitffyelm, ^reifjerr oon, ^unjtmafer. 2Crier. * 1891.
nnb bed #ampfbunbed. 2Burbe am 30.2Cprtf 1919
3)?itgfieb ber $f)ute
im £uttpofbgt>mnajutm in Stfundjen ate Oetfef ermorbet
©e»ffertifc, 2ttfreb. ^unjtmarer. * 6. Dftober 1884. 2Bar 1918/1919
$ommanbant ber 53a»ertfd)en SKepuMifamfdjen 2anbedfd)u£truppe.
©eUnadjt, @enofe»a. 2Crterin. SD?ttgtteb ber Sfyufe.
©ell. spfortner ber SSier 3af)red$etten. ©d)ii|te burd) fein befyer$ted
©intreten tikle Sfyulefeute.

258
©eftfame ©efcfytdjten. Zitel bed 2(ngrtffed ber Sttuncfjener 9>oft auf
©ebottenborff. 2(bfcf)rtften nmrben buret) £>r. @Hafer in £)eutfcf)ranb
toerbreiter*

©emi*3Clliancen. 2(be(di)er$eicf)nid toon SSerbmbungen abeKger^Per*


fonen mit Suben, @.*X unb bad fofgenbe 3Berf nmrben 1914 buret)
33aron 5Btttgenberg t>erfa#t, ftc erfctjienen gerabe bet $rtegdaudbruet)*
©te cntt)atten em riejtged SQ?atcriaL

@emi*©otl)a. 3fbcr^tJcrjetcf)ni^ naetj Hxt bed gotfyaifetjen $a(euberd,


alle 2(bf6mmlinge &on geabetten Suben entfyaltenb*
©emi*$urfct)ner* 1914 unter ber i>eranttt>ortftct)en3etct)nung
Grrfctnen
9>l)tKpp ©tauffd in ©rofHict)terfelbe. Qrntfydft bie Suben ber Snbuftrie,
ber 2Biffenfct)aft unb tfiinfUer, @d)riftftetter ic.
©effetmann, 3tta£- 3frier. tfam im $?dr$ 1919 jur Sfyute ©efeuTctjaft,
nmrbe im 3uli sprofurtft unb ©cfyriftteiter bed 93eobact)terd, Sftafym
1923 am JpitkX'Wlaxfd) $ur Jetbfyerrnfyatfe tetf, wurbe bann 2tbgeorb*
neter bed SBolfifctjen 93totfed im bapertfctjen Sanbtage*
©iebert, ?ubn>ig» 2(rter. Dberburgermetjter toon SKotfycnburg ob ber
Sauber, bann Cberburgermeifter »on ?inbau im ©obenfee, einer ber
erften $dmpfer in ber narionalfojtatiftifcfjen 35en>egung. <#eute
SERimfterprdftbent uon 53at)ern.
©imon, Sttarjifh SJttttgtteb bed @rf*$?dnner4?0tlegiumd (3entra(rat)
gebruar 1919*
(Singer, $ar(. 2(rier, TOtglieb ber ZfyuU*
©ommer, Suife* 2(riertn. SWitgtieb ber Sfyute.
©ottf, granj. 2(rier* 2D?itglieb ber Sfyute*
©o$tatbemofratie. 33olfdberrfct)aft auf tt>irtfct)aftfiet)er ©runblage.
2afiattc griinbete ben 2(Ugemeinen 2)eutfet)en 3(rbeiteri)eretn, beffen
SBorftfcenber nact) £affaUed $obe ©ctjweifcer nwrbe. S&ebef unb ?ie6s«
fnectjt fetjufen baraud bie ©ojiaftfttfctje Abetter * 9>artei (©o$ial*
bemofratie.) QMdmarcf fcerfuetjte buret) gefefcttefce 9tta#regem bie 93er*
breitung einjufctjrdnfen, boct) roaren feine 9$af?regem nict)t erfotg*
reicf), ba er bie 5Burje( mct)t anfaffen fonnte, ftc roofyf auct) nictjt

erfannte.
©partaf ud, Urfyeber bed ©ftattenaufjtanbed im atten SRom, 71 t>.@()r.

©partafudbunb,t>on£iebfne<i)t,bem©of)nebed@runberdber©o$taI*
bemofratie unb ber SKofa Sujremburg gegrunbet, atd $ampforgani*
fation bed $ommuntdmud.
©pteflljofer, Albert Wrier. SSttitgtteb ber Sfyute.
©pi£er, £)r. 3utiud* 3ube. ^aufmann unb 4?anbetdrtct)ter in 33armen.

259
©.©. 2Cbfur$ung fur ©d)u£*@taffef. (scfyufcorgamfatton bcr 9?.©*X*.X^>.
:

@egritnbet 1925. £)tent jum ©d)U|e bcr potittfdjen gufyrer unb


Stcbner, $um ©tcfyerungS* unb £}rbnung$bienjt bet Serfammlungen
unb jur @td)erung »on ^)artcirditmen unb ©efdwftSfteUen. £ie 3afyl
ber ©.©.* banner bctrdgt em Sefyntef ber (S.X (f. b.).
©tabelfyeim. (5traf»ollftrecfung$gefdngni$ in Sttuncfyen.
©tauf f , spfytttpp. SSotfSfcijuttefyrer unb (Sdmftftetter. 2frier. SSorjtfcenber
be$ ©utbo von ?tjt*55unbe$. £rben$fan$(er be£ ©erntanenorben$.
©ted)er, Marl ftrontfdmpfer tm 2Beftfrteg 1914-1918. %RiU
2Crier.
glteb be$ ^antpf&unbeS, ftet in ben $
dntpfen urn Sttundjen am 2. $?ai
1919. ©tubent ber J^anbel&tnfienfdjaften.
©teiner, ^Hubolf. 5Ca^rfcf)einrid) 3ube.*27.ge6ruar 1861.t3O.?0?drj
1926. ©rimber ber antfyropofopfytfefyen 33en>egung. SBorfdmpfcr font*
munijtifdjer ©ebanfen C5t)jtem ber £>reiglieberung). ©ritnber beS
£>ornacfyer SempefS unb ber bortigen .Jpocfyfcfyufe fur #ntfyropofopl)te.
(©rf)tt>ar^93oftumtfd) SKuboff ©tetner, ein ©djnnnMer, roie feiner.)
:

©teinle, granj. 3(rier. 9!ttttgtieb ber StjuCe.

©tempfle. 3(rier. ^rofeffor, nnffenfefyaftficfyer Stfttarbeiter beg ?Her)fe^


Sortampfer ber fcoffifdjen SSeroegung
inftitureg in 9J?iincf)en, alter
au$ bent 3af)re 1918. $ro$te tnt 2Cprt( 1919 ber Bamberger SKegterung
bie @inntarfd)erlaubniS fur bag $reiforp$ Grpp ab.

©tiegeTer, JpanS. 2(rier. 53ud)brutfereibejt£er in 9??unrf)en.

©tocf er, m>otf, Sfyeofoge unb ^otitifer. 3(rter. * 11. Member 1835.
f 7.g ebruar 1909. 93efampfte
:
)eit 1877 ben Sttarrtemug. ©riinbete
bie @f)rifUtd)*fo$iale 2(r&eiterpartei $ufammen ntit ?ieberntann toon
©onnenberg (f. b.). 5Curbe wegen feiner anttfemitifefyen ^enbenjen
1890 biffamiert.
©tot ber, Stticfyaef. 2Crter. Sttttgfteb ber ZfyuU.
©tonet)enge(= Jpdngenber ©tein). ©tetnfretfe IMenten
in (Jngfanb.
tt)ie bie ©teinfreife »on Ubrp in 2Beftprcu#en, bie 3rminful unb toteCe

anbere ju ©ternmejfungen. SD?it ©tcfyerfyeit auf 8000 ». @f)r. batiert.


SSergf. ©ebottenborflf, ©efd)id)te ber 2(jtrofogie.

©trau6, Sftarie. 2Crterin. Sttitgfieb ber $l)u(e.

©treicfyer, 3ultu£. 3(rter. (2rtner ber erjten SSorfdmpfer ber national


fojialiftifd)en SBemegung in 9?iirnberg.
@u(Ia, 2uctuS @ornefiu6, auS bent ©efcfyfecfyt ber @ornefier. 138 hit
78 *or <Sftr. romifdjer £eerfut)rer. 88 flonfttt. 82 Dictator. fHaumte
ntit ber romifefyen £emofratte auf unb grunbete bie artjtofratifdje
Jperrfcfyaft auf6 9?eue.

260
©umerer. 2(rtfd)e$ $ufturtoolf urn 4000 toor @l)r. tm 3tt>eiffromFanbe.
^araat,^)afd)a9)?et)cmeb^urfifd)cr©taa^manm3ube.*2fu9u(ll874.
Qrrmorbet am 15.2!)?dr$ 1921 in Berlin toon einem #rmemer. 1909
ate 3ungtitrfe am SKuber.

$atmub. ©efefcfammUtngen unb @rf(drungen be£ jubifd>en ©efe£e£


an 93eifpte(en. £)er fogenannte Serufafemer $a(mub tourbe tm tuerten
nac^c^riflltc^en^a^r^unbcrtabgefchrojTe^berbab^fontfc^ctmfnnftcn,
£)er dftejte Sett be$ Safmub tfl bte SJttifdma nnb ©emara, ber nm bie
2fbfajTung ber fi'tnf 33ud>er SGRofeS burd) Gf£ra unb Sftefymta entftanben
tfl. ©emara tft bie $unft, au£ ben 2Bortcn 3&t)fettfombinattonen $u

bilben. SSftifcfytta id ber $ommentar sum gefefcfidben Seif ber ©efyeim*


ttnflfenfdjaft, bie in ber ftabala niebergefegt ijt. SSon ber Stabala ifl

nur ber Sfyeorettfcfye Seil erfyaften, ber in bem ^epfyer Seftrat) ent?
fatten ifl unb 53erefd)it genamtt toirb.

$ate(. Q3e$eid)nung eine£ 3uben, ber eine 3(rierin fyetratet.

Settcbert, greifyerr toon. 2Crier. SKttgrieb ber Sfyufe. * 20.3uli 1900.


Jrontfampfer 1916—18. 5Car 1919 beim gretforpS SKegen$burg.
SOBurbe bei einem n>td)tigen 2Cuff(drung3bienjt toon ber SKoten 3(rmee
gefangen genommen. 2(m 30. 2C»ril 1919 im 2uitttolb*©t)mnaftum in
SERuncfyen ate ©etfef ermorbet.

Zfyule, juerjt ate ultima Sfyufe toon ^tjtfyeaS au$ Sttarfeitte ermdtjnt
urn 400 toor @fyr., roafyrfdjeinfid) 3$fanb. 2fte bie (5t)rifliantfterung
ber ©ermanen einfefcte, war 3$(anb bie fefcte 3uflurf)t ber jtd) ntd)t
$um @f)riftentum befefyrenben ©ermanen. Spier rourben bie ©agen
aufberoafjrt, (£bba, fo bag eine ^teberfyerftettung ber germanifdjen
Religion moglid) n>ar.
$fyufe*93ote. £)ffaiette$ Drgan ber $l)ufe*©efettfd)aft. @rfd)eint im
Deuf ufa*$erfag, ©rafjtnger & @o v 5D?uncben. T>ie 3cttung t ann gegen
ein monatfid)e£ ©efteUgelb »on SHStt 1.40 bti jeber ^Poftonjtalt
bejogen roerben.
Z\)x\vn unb SajiS, prjt toon. 2frier. Sttttgtieb ber Sfyule. * 1888.
SGBurbe im ?uitpofb*©»mnajtum in Sflmtdjen am 30.2(»rtt 1919 ate
©etfet ermorbet.

Simm, 3of)anne$. Sittarrjft. Son Sflotoember 1918 bte gttarj 1919


baperifcf)er SufHjminifter.

Golfer, Qrrnft. 3ube. *


£)e$ember 1893 in <5amotfd)tn, ging ate
1.
$rtegSfremnlltger ute ^efb, erfranfte an ©t)»l)irte unb fam ute ?a*
jarett. 3(te bauernb friegSuntauglid) entlajTen, jtubierte erinSOtttndjen
roeiter, befud)te bann bie Unttoerfttdt Jpeibef berg. $&et ^rteggenbe fam

261
er nad) SMndjen ^urucf, tuurbe $n>etter 33orjtfcenber ber Unabfydngtgen,
beglcttctc (£tgner nad) 93ern unb ^Berlin* SBefefylgfyaber ber SKoten
2frmee* ©djrieb einige mtnbemerttge Dramen, bte t>on bcr Suben*
preflfe fyodjgetobt nmrben.
Srangrfyenania. (Stubentifdje SSerbinbung in SD?und)en, bte fid) be*
fonberg aug 9M)einpfd($ern refrutiert
Sreud)t(tngen. $5ai)erifd)e ©tabt in SCRitteffranfen, ca. 4500 @in*
wofyner* #notenpunft bcr SSafyn Stfirnberg— iuggburg, 3ngof(tabt—
2Bur$burg, 5Car 1919 ©tanbortttertettunggfteHe beg greiforpg £>ber*
fonb.
Sfdjanbata* 908urbe t>on 36rg Son ?tebenfelg im ©inne beg SKaffen*
mtfdjmafd) guerfl: gebraudjt* $ommt fcon ben inbifdjen @f)anbaten,
ben »on ben Orient unterroorfenen Ureinroofynern Snbieng.
tUfamer, ^nbert 2(rter* SWitgtteb ber Sfyufe,

Utfd), griebrtd), Jpauptmann a»X)» 2Crter. SDHtgfteb ber tyuh. ?e£ter


3?ad)fomme beg Sdgerg aug ber ^urpfaf^
Ufcenborfer* Wlaviifi. SO?ttgUct> beg @(f*$?dnner*$ottegiumg (3en*
tralrat) gebruar 1919*
SSier 3afyregjeiten* 2(fteg, fefyr befannteg, crflffaflTigc^ J^otcf in
Sflmtdjen.
33 (am en. ©ermantfdje QMgter, (tammegfcerroanbt mit ben Stfieberfdn*
berm <£g ift etgentitmlid), bag 3?teberfdnber unb SSfatnen nidjtg toon
ifyrer germanifdjen 2fb(tammung nuflFen n>oflen, fie be$etd)nen fid) afg
»on ben 33ata»iern abflammenb* Der Deutfdje n>irb *>on ben SBtamen
fott>of)l rote »on ben Sftieberrdnbern mit bem ©pifcnamen „moff"
bejeidjnet. £)ie$ ©djtmpfroort fommt »on ben SMudjerfyufaren fyer,
bie SEftujfe trugem Die SMiidjerfyufaren fyaben (id) roegen beg Sobeg
©d)itfg, ber bnrd) fyottdnbifdje Jptlfgfcotfer in ©traffnnb fcerurfadjt
nmrbe, gerdd)t unb an^ biefem ©runbe ber Jf?a$* Die SSlamen ober
glamen trennten (id) mit ben 38attonen 1830 »on Jfpotlanb unb bit*
betcn ba^ ^onigreid) QMgten.
SoIln^oU. ^>olisciprd(ibcnt in SERundjen nad) bem (5tur$ ber SKdte*
regterung.
SBopettug, 2Cftt>tne* 2(rierin* SWitgtieb ber Sfyufe.
SBopefiug, ?ubtt)ig» 2(rier* SCtfitgKeb ber $l)u(e*

SSorrodrtg* Dag fojiafbemofratifdje 3entrarbfott <5tit Wlaxi 1933


tterboten.
2Bagnerbrdu* 93etannteg Jpotef unb 93rauf)aug in SO?und)en.
SOBaHonen. SKomanifdje 33e(gier*

262
26 after, ?nbn>tg. 3(rter. Sttitglieb ber Sfynte.
SBafterfptet, ©ebrnber. Snfyaber bed ^ote( SSter Safyredjeiten (f. b.),
in bent jtd) bte fytftorifdjen bourne ber Sljnle beftnben. gwberer ber
Sfynle.

2Bat>beHn, 9>ant. 3Crter. SRttgtteb ber Sfynfe.

2Be. £)te Dreifyeit Dbtn 2Be entjlanb and bem erften ©efdjajfenen.
3Btlt
Die Dretfyeit fdjnf bann bte 28eft, bad erfte Sittenfdjenpaar, £>bin gab
ben ©etjt, bte befeelenbe Sebendfraft, 5Q3ttt ben SBerftanb unb ben
SOiflen, 9Ce bad ©efu^t nnb bte Grmpfinbung.

2Beber, 2nbttug. 2(rier. SD?itgticb ber Sfynle. 5Btrtfcfyafter ber ©efett*


Waft.
2BeC$, @buarb son. 2Crier. SDfitglieb ber Sfyufe.

$M$, ?anra son. 2(rierin. Sttitgtieb ber Sfynle.

Weinberg, $arf. 2(rter. SOHtglieb ber Sfynle.

SBeinrid), ^einrid). 2(rter. SERttglteb ber Sfynte.

2Betnr id), $dtl)e. 2frtertn. SCtfitgrieb ber Zfyuk.

SBejtarp, $etfa ©rdftn turn. 2(rierin. * 1886. Sttitgfieb nnb ©efrerdrtn


ber S^ufe. 3Cm 30. 2fyrU 1919 afd @etfe( im SWnndjner £nttyotb*
®9mnaftnm ermorbet.
SBefiermann, Hermann, 3(rier, SOZttglteb ber $!)nfe.

98e|ternborf, 2Cnna. 2(rierin. SDtttglieb ber ZtyuU.


2Bejtpt)al, £and. 2Crter. SDfitgfteb ber tyule.
UBtbmann. 2(rter. SJttitgfteb ber Sfynfe.
2Biebemann, £entnant. 2Crier. Sttttgfieb ber Sfynle. gief bet Jpaar tm
greiforpd @I)temgan.
5Biefer, grifc. 2Crter. Sittttgfteb ber Sfynte. $Bar ©djriftfeiter im
SSeobadjter.

SBilbe, Sltdjarb. 2Crier. Sttitgrieb ber Sfynre.

3B Ufer, Dr. ?nbn>ig. 2Crier. 2Cnri)ropo(og. * 5.£>ftober 1850. f 19.9?o*


member 1923. #nfffdrer im Deutfdjen <5inne. SBerfaflfer tton: Dad
Jf?afenfren$ nad) Urfpmng, SSorfommen nnb ^ebentnng.

SBtnfetloge. S3e$eid)nnng einer nid)t red)tmd#ig. gegrmtbeten nnb


bafyer nid)t anerfannten freimanrerifdjen ?oge.
933tttgenberg, @Ife, ^reiin Don. 3frierin. SSttitglieb ber Sfynte.

SOBittgenberg, SOBitfyefm, gretfyerr »on. 3(rier. SDtftgfieb ber Sfynfe.

263
2Btttmann, £urt 2Crter. SDtttglteb ber Zb)uk.
2Btfcgair, Marl 2(rter, SO?ttgtteb ber tyuU mtb bed $ampf6unbed*
ftrontfotbat tm SBettfrteg 1914/ 1918* SBerungrticfte 1925 tobltd)*

9BBoban, SOBoben, norbbeutfd) Obttt. 2Bte 3*ud, Jupiter, ber SSater bcr
©otter in ber Jpetbenfage* Urftmmgttd) 908aftmter, 2Ctfoater, bte (id)
felbjt genitgenbe Urfraft, Urgeifh <5»mboI bte (Sonne, bad ©onnen*
rab, t>a$ JpaUnhcn^
303 o If, 3of)amt. 2Crter. Sttttgtteb ber 3:t)ufe.

SOSoerner, 2fnton, Sngentenr. 3frier» SSttitgfteb bed $antpf6unbed ber


Sfjttre.

2Bntfd)fa, ^befgunbe. 2frterin. SKttglteb ber Sfyttte.

3afyn, ©eorg. 2(rter* Sttttgfteb ber Sfyute.

3arnH, J?etn$. 2(rter. SJttttglteb ber ^fyute.

Sembfer, $5ernf)arb. 2(rter* SSttttglteb ber Ztyuk.

Scntfd), ©alter- 2frter. Sttttglteb ber tyuk.


3epperf in, SKnbolf son. 3(rter» SJttttgfteb ber Sfynte.
3o liner, 53etti>* 2(rtertn. SJttitglteb ber $fynle,
3 renter, ®nftat>. 3Crter* SDfitgtteb ber Sfyule.

264
©ette

4 SKubotf t>on ©ebottenborff, ©riinber ber ZfyuU ©efettfcfyaft, Drben


fur £>eutf<f)e Tixt

11 #botf fitter, $an^er bed £>eutfrf)en SBotfed, J u ^ er & c * national*


fo$tarifttfd)en 33cn?egung

12 SJiubolf §t% ©telfoertreter bed giifyrerd mit audiibenber ©etoaft


in ber m&&.%ty.
32 2ttttneijler $t>eobor gritfd) f

47 £)eurfrf)er gi:etf)eitd*£>td)ter 2>ietrid) @<fart f


66 2ttfreb !Kofenberg, SDtftarbeiter <£cfartd

78 £5tpfom*3ngenieur ©ottfrieb ^eber


98 £>r. ©eorg ®auba£ t>om ©ermanen*Drben
115 granj £>annef)f, fcom $ampfbunb ber %\)\aU

131 SDberfeutnant $ur$, ttom ^ampfbunb ber Sfyure


146 ?eutnant $raud, t)om $ampfbunb ber Sfyute
172 tfarl £arrer t, 1. SBorftfcenber ber D.X<p.
176 3(nton DrcrUr, 2. SSorjT^enber ber D.X^P-
181 Jpand ®eorg ©rafftnger, Sorjtfcenber ber £.©.9>*
185 Sufiud ©tretdjer, SBorfdmpfer ber 33ett>egung
193 Ratty 93ierbaumer, SSertegerin bed 93eobacf)terd

201 Dben unb mitte: 3eitfdjrift SKunen, 3af)rgang 1918 unb 1919;
unten: SSriefbogcn ber Sfyufe ®efeuTd)aft *>om Safyre 1918
202 SOBerbebfatt 1 bed ©ermanen*£)rbend ber £>rbendpromn$ 55apern
»om Sajre 1918
203 20erbebtatt 2 bed @ermanen*£)rbend t)om Safyre 1918

265
204 £>ben: 28erbebfatt bed ©ermanen*£)rbend; mttte: SSeftaKung
bed ©ermanen^Drbend ©rogfoge Berlin, ben 10. ©ommermonb
1918; imten: 2Cudn>etd*,ftarte bcr Sljure @efettfd)aft fcom 16.fteb*

ruar 1919
205 3^frf)rtft:5((Igcntetnc©rben^^arf)rtd)tenbc^(5iermancn^rben^
©rogloge, Sttr. 15, SBerttn, 3urmonb bed (Sinbuhtunterd 1918/19
206 Summer 1 born erjten Safyrgang bed „99?und)ener S&eobacfyterd"
Dom 2, Satiuar 1887
207 Dben SSttuncfyener 93eobad)ter jur 3«it bcr SKe»o(utton, 9. Sflosember
:

1918, 9?r. 23; mtttc: Sttiindjener 33eobacf)ter todfyrenb bcr SKdte*


jett, 5. 2(prH 1919, 9?r. 13; untcn: Sttuncfyener 53eobad)ter nad)
ber mdtcjcit, 9?r. 17 »om 24. Sittat 1919
208 @rfter $6lfifd)er £>eobad)ter. 9?r.34 »om 9.20tguft 1919

209 grugbtatt Dannefyrd t>om ^ampfbunb bcr Sfyufe ttom 3fprir 1919
210 ghtgbfatt: „Urfprung unb 3tcl bed $?unittondarbetter*©tretfd in

2)eutfcf)Ianb" im Sanuar 1918

211 dlt. 260 bcr SD?und)cner 9>oft »om £)onnerdtag, 7. Sflo&ember 1918

212 SSefanntmadjung „2Cn bic S&ettolferung Sftundjend!" bed SKated


ber Abetter, ©ofbaten unb Q3auern fcom 8. Sfto&ember 1918
213 3n>ei gUigfcfyrtften gegen bad Jpaud 2BttteBbad), £)ben: £)te SKe*
ttofuttondnadjt »or ber SKejtbenj; unten: gfugbfatt gegen Jfontg
?ubtt)tg III. fcon 35a*)ern

214 „£)ie @ubbeutfd)c gr^it"/ SCtfundjener 9ttontagd$eitung »om


18. Member 1918
215 Dben: Qridnerd Q5efud) in 35ab Sibling anldfjlid) einer 33erfamm*
hing im #urf)aud am 4. £)e$ember 1918; untcn: Jfugblatt gegen
Qridner unb fur 2fudrufung 2(uerd jum SCRimfterprdjtbenten

216 Obcn finfd: 33efanntgabe i>on Gridnerd Sob am 21* gebruar 1919;
!"
oben recfjtd: Sflunrfmer SKote gafyne: „3Cufruf an bad proletariat
ber $ ommunijttfdjen ^)artci £)eutfd)(anbd(©partafudbunb); unten
Knfd: ghtgMatt: „(5olbaten! TCrbeiter! burger!" bed Sanbed*
©ofbatenratd; untcn redjtd: „3Cufruf an bie 93ei)6lferung ber
©tabt SCRitndjen" ber SBejtattungdf ommtfjton fcom 25. gebruar 1919

266
217 ©ben: „2Cn bad 33olf in $5aiern!" fcom 6* 3fprir 1919: £)er re*

fcolutiondre Beutralrat Patents erftdrt bte SRdterepublif; unten


UnH: gfugbtatt bed SKundjcner S3eobad)terd »om 6» 3fpril 1919:
„Dtc SKdterepubtif in Stturnberg abgefefynt!"; unten redjtd: 93e*

fanntmacfyung bed promforifefyen rettotuttondren Bentratrated i>om


8.3CprU 1919: „2Cn bie Abetter unb fteinen Ztutel"
218 TCufrufe $ur SSerteibigung ber SKdteregierung i>om 29. 2Tprtt 1919.
Dben (infd: SSom £)berfommanbo ber SKoten 2Crmee; oben recfytd:

SSon ber ^ommunijttfcfyen ^>artei £)eutfd)Ianbd CSpartafudbunb);


nnten finfd: $on ben $afernenrdten; unten recfytd: SSom 33oK$ugd*
rat ber Sfcetriebd* unb ©orbatenrdte SJttiincfyend

219 £>hen: 2>ie am 1919 im 2uitpolbg*)mnaftum erfefyofifenen


30. 2fyri(
©eifetn; unten Sttundjener $3eobad)ter Six. 45 ttom 17. (September
:

1919 mit bem 3Cuffa£: „£)ie £>ral)tjtel}er! Bum ©etfefmorbpro$e0."


220 $aged$ettung: „25er gretftaat", 2(mtltcf)ed £>rgan ber 93at)erifd)en
2anbed*SKegierung, Bamberg, ben 5. SD?ai 1919, 9?r.21

267