Sie sind auf Seite 1von 12

zz nqoaê l,ïnkhl kjuq u.

ZZ
YS% ,xld mßmd,k fiajd
újD; / iSñ; ;r. úNd.h
SLAS (Open / Limited) 2
iqúfYaIs iïuka;%K ud,dj
2017 fmnrjdß 18 fikiqrdod - fnd/,a, YMBA ys§
2017 fmnrjdß 19 bßod - fnd/,a, flaß úoHd,fha§
fm'j' 9'00 isg m'j' 3'00 olajd

wka;¾.;h msgq

idudkH nqoaêh
SLAS / 2017/IQ/03 01-04

l<uKdlrk wNssfhda.;djh
SLAS / 2017/mgt/01 05-08

idudkH ±kSu - wu;r lshùu


SLAS / 2016/GK/EX/02 09-12

ffoksl iïm;a odhl;ajh


m%Odk wdrdê; foaYsld (

wkQId f.dal=< m%kdkaÿ uy;añh


we;=¿
m%ùK wdpd¾h uKav,hla
jeä úia;r - 0777 356968" 0716 364525
Facebook - Exams.govnew
SLAS / 2017/IQ/03
zznqoaê l,ïnkhl kjuq u.ZZ
YS% ,xld mßmd,k fiajd újD;$ iSñ; ;r. úNd.h
idudkH nqoaêh
ish¨u m%Yak j,g ms<s;=re imhkak'
01 isg 05 olajd .eg¨j, bx.%Sis wl=re w;r we;s iïnkaO;djh f;areï f.k § we;s mo fldgfia
jákdlu tla bx.%Sis wl=rlska ,ndfokak' ms<s;=r jryka ;=< ,shkak'
01' A - B = C, B + B = C, kï B + B + B = ? ^'''''''''''''''''''''''''''''''''''&
02' D + E + E = F, F - E = G kï G - D = ? ^'''''''''''''''''''''''''''''''''''&
03' H + H = I, J + I = K, K - H = L, kï L - J = ? ^'''''''''''''''''''''''''''''''''''&
04' M + M = N, N + N = O, M + N = P kï O - P = ? ^'''''''''''''''''''''''''''''''''''&
05' R + R + S = Y, W + W = S, kï Y - (W + W+ R) = ? ^'''''''''''''''''''''''''''''''''''&

my; tla tla m%Yakfha ±lafjk ish,a,u tlg .;a l< tajdhska mriamr úfrdaë m%ldYk hq.,hla
ne.ska we;' tu hq.,h f;darkak' tajdg ysñ wxlh jryka ;=< ,shkak'

06' 1' nia fmda,sul wð;ag bÈßfhka ;j 5 fofkla we;'


2' nkaÿ, fmda<sfï w. fl<jf¾ isg 4 jekakd jk w;r" uq, isg ;=kajekakdh'
3' pkakg msgqmiska ;j 4 fofkla we;'
4' pkakf.a fome;af;a wð;a iy nkaÿ, isá;s'
5' fmda,sfï mqoa.,hska 8 fofkla isá;s' ^'''''''''''''''''''''''''''''''''''&

07' 1' ldka;s" úfkdaokSg jvd wjqreÿ yhlska nd, h'


2' ,,s;d" úfkdaokSg jvd wjqreÿ y;rlska jeäuy¨ h'
3' ;j wjqreÿ yhlÈ úfkdaokSf.a jhi" túg ldka;sf.a jhiska wvla jkq we;'
4' óg wjqreÿ 2 lg by;§ ,,s;df.a jhi wjqreÿ 20 la úh'
5' ,,s;d iy ldka;sf.a jhia j, fjki wjqreÿ 10 lg jeä h' ^'''''''''''''''''''''''''''''''''''&

08' tla kvqjl§ idlals l+vqjg kex. fidafu" pkaføa yd pd,s hk ;sfokd tla wjia:djl ;uka i;=j
;snq uqo,a ms<sn`oj ÿka idlalshl fldgia my; ±lafjhs' tlsfkld lshk m%ldY ;=fkka tlla
fndreh' tajd háka bß w`Èkak'
fidafu (
1' ud <`. pd,sg jvd re' 25 la ;snqKs'
2' wvqu uqo,a m%udKhla ;snqfKa pkaføghs'
3' pkafø re' 25 la ug ÿkakd kï" pkaføf.a yd uf.a uqo,a m%udK iudk fjkjd'
pkafø (
1' fidafug jvd re' 75 la pd,s <`. ;snqKd'
2' ud <`.hs jeäfhka u uqo,a ;snqfKa'
3' ud re' 75 la fidafug ÿkakd kï" ud <`. ;snq uqo, pd,sf.a uqo,g iudk fjkjd'
pd,s (
1' jeäfhkau uqo,a ;snqfKa ug fkdfjhs'
2' pkafø ug re' 25 la ÿkakd kï" uf.a uqo, fidafuf.a uqo,g iudk fjkjd'
3' pkaføg jvd uqo,la ud <`. ;snqKd'

1
wks,a" úu,a" iqks,a" Èks,a yd msh,a o tla;rd f,dßhla" nihla yd ld¾ tlla hk jdyk j,ska
tll fyda jeä .Kkl fyda whs;slrefjda fj;s' tfy;a Tjqk;=frka ljr fofkl= fyda tlu jdyk foll
whs;slrefjda fkdfj;s' iqks,a yd wks,a o nihl whs;slrefjda h' m<uqjeks y;r fokdf.ka tla
wfhl=g nihla muKla yd ;j;a tla wfhl=g ld¾ tlla muKlao whs;sj we;s w;r" Tjqk;=frka nihla
whs;s wfhl=g f,dßhlao whs;sj we;' oks,ag nih fyda f,dßh fyda whs;s ke;' úu,ag yd iqks,ag
f,dßhla o" ;j;a tla jdykhla o whs ; s j we;' ms h ,a g whs ; s j we;a f ;a wks , a g whs ; s
tfy;a úu,ag whs;s ke;s jdykh fyda jdyk fõ' tla tlaflkdg whs;s jdykh $ jdyk ,shkak'

09' wks,a ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''


3 10' úu,a ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
11' iqks,a '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 12' Èks,a ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
13' msh,a ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

14' ud <`. we;s fk,a,s f.ä .Kk 289 ls' uu ta ish,a, tla;rd <uqka .Kkla w;r ieug iudk
fk,a,s .Kkla ,efnk wkaoug fnod ÿkafkñ' tla <ufhl=g ,enqKq fk,a,s f.ä .Kk 10 g
wvqhs' tfia kï <uqka ixLHdj lSh o @
^'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''&
15' ik;a wð;ag remsh,a 12 la ÿkafkd;a ik;a yd wð;a <`. we;s uqo,a m%udKh iudkh' wð;a" ik;ag
remsh,a 6 la ÿkafkd;a ik;a w; we;s uqo, wð;a w; we;s uqo, fuka fo.=K hls' ik;a w; we;s
uqo, lSho @
^'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''&
16' tla wfhl= meh 1 1$2 lska jevla ksu lrhs' ;j;a wfhl= tu jevh meh 3 lska ksu lrhs' fofokd
u tl;= ù tu jevh ksu lsÍug .;jk ld,h fidhkak'
^'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''&

17' ;lai,d úoHd,fha ksjdidka;r u,, l%Svd ;r`.h ioyd isiqúhka msßila Ydßßl jHdhdu wNHdihkag
l%Svd msáh ueo mqyqKq fjñka isáhy' lKavdhï kdhsldj flakaøfldg f.k wksl=;a isiqúhka kdhsldj
foig yeÍ isgf.k isáhy' kdhsldj W;=re foig yeÍ wef.a oE; fomig È.= l< úg Bg fl<ska
isiqúhka fofofkl= isá w;r" tu isiqúhka fofokd we;=¨ isiqúhka 17 fofkl= kdhsldjg o¾Ykh
fõ' lKavdhfï isá uq¿ isiqúhka .Kk lSh o @
^'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''&
18' Wmq,a ish ksjfia isg ld¾hd,hg hkafka h;=re meÈfhks' Tyq ksjiska msg;a ù mehg ls'ó' 20
taldldr fõ.hlska ld¾hd,h n,d .sho kshñ; fõ,djg ú' 18 m%udo úh' miq Èk mehg ls'ó' 30
taldldr fõ.fhka .sfhd;a kshñ; fõ,djg úkdä 18 la l,ska ld¾hd,hg hdug Tyqg yels úh'
Wmq,af.a ksjfia isg ld¾hd,hg we;s ÿr fldmuKo @
^'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''&
ABC
19' CBA+ A, B, C, D fidhkak' A = ..................... B = ...........................
-
DD4 C = ...................... D = ...........................
-
-

20' È." m<, fuka ;=ka .=Khla jQ f.ñÿ,la jgd we;=<;ska wä 2 la m<, fndr¨ ;Srejla w;=rd we;s
w;r" fndr¨ ;Srefõ j¾. m%udKh wä 176 ls' f.ñÿf,a lafIa;%M,h j¾. wä lSh o @
^'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''&
my; ixLHd fY%aKsj, tla tla ixLHdjla jerÈh' tu jerÈ ixLHdj fidhd ;s;a bß u; ,shkak'

21' 12" 6" 8" 4" 6" 2" 5 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 22' 2" 5" 10" 16" 26" 27" ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
23' 8" 4" 2" 0" 1$2" 1$4 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 24' 79" 41" 78" 39" 77" 36" ''''''''''''''''''''''''''''''''''''
25' 2" 4" 2" 6" 3" 9" 8 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

2
my; m%Yak j, ysia;eka mqrjkak'
26' 14 ^62& 17 27' 6 ^''''''& 12 28' 25 ^12& 49
28 ^''''''& 33 5 ^5& 4 4 ^5& 9
40 ^118& 19 9 ^9& 4 36 ^'''''& 1
29' 20 ^''''''& 72 30' 6 ^37& 1 31' 1 ^1'5& 2
18 ^15& 18 2 ^''''''& 3 10 ^10& 10
4 ^4& 6 4 ^141& 5 2 ^''''''& 4

32' 8 ^27& 9 33' 3 ^'''''& 64 34' 1


_
4 ^''''''& 1
6 ^''''''& 11 5 ^27& 4
87 ^99& 2 7 ^52& 9 1 ^3& 2
1 _1
_ 1
_ 1
35' 3 ^9 16 & 4
3 ^2 _
9& 2
7 ^''''''& _1
2
_1 ^25 _1 & 5
3 9
36' A yd B w;r 2 ( 3 wkqmd;fhka iy,a m%udKhla fnod .;a úg A g ,enqKq fldgi 96 kg la úh'
A g 80 kg la ,efnkafka ljr wkqmd;hlg A yd B w;r tu iy,a m%udKh fnÿ úgo @
^'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''&
37' wU f.dvlska 1$2 la ug o" 1$3 la u,a,sg o" ,enqKq úg fofokd i;= wUj, fjki m%udKd;aul
jYfhka 100 ls' wU f.dfâ ;snqKq uq¿ wU f.ä .Kk fldmuKo @
^'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''&

38' mehg lsf,daógr 30 l fõ.fhka .uka lrk ÿïßhla ;;a;amr 12 l§ is.ak,a lKqjla miq lrhs'

(I) ÿïßfha fõ.h ;;amrhg óg¾j,ska o @ ^'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''&

(II) ÿïßfha È. óg¾j,ska o olajkak ^'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''&

39' wurd yd ;urd fhfy<shka fofofkls' Tjqka fofokd i;sfha tlu Èkhl Wmka wfhl= ùfï
iïNdú;h l=ula o @
^'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''&

40' lms, remsh,g 8 ne.ska flfi,a f.ä ñ,g .kS' Tyq flfi,a f.ä 20 la ñ,g .;af;a kï Tyqg
jeh jqKq uqo, lSh o@
^'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''&

41' ±ka ;s,laf.a jhi iqf¾kaf.a jhi fuka fo.=Khls' ;j wjqreÿ 5 lska ;s,laf.a iy iqf¾kaf.a
jhfia wkqmd;h 5 ( 3 fõ' iqf¾kaf.a ±ka jhi lSh o@
^'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''&

42' fldaú,l iSkq y;rla ñks;a;= 2l ñks;a;= 3" ñks;a;= 4" ñks;a;= 5 hk ld, wka;rj, § kdo flf¾'
ta iEu iSkqjlau fmrjre 6 g tljr kdo flrefKa kï tajd kej; tljr kdo flfrkafka l=uk
fõ,djg o@
^'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''&
43' msßñka 12 la iy .eyeKqka 9 la fhoùfuka Èk 2 lÈ ksu l< yels jevla ñksiqka 4 la iy
.eyeKqka 3 la fhoùfuka ksu l< yels Èk .Kk fidhkak'
^'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''&

44' gexlshlska 4$7 la msÍ mj;sk úg c,h ,Sg¾ 2 la bj;a l< miq gexlsfhka 1$2 la msÍ mej;=fKa
kï tu gexlsfha Odß;dj ,Sgr fldmuKo @
^'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''&
3
45' mdi,l <uqka 500 la jQ w;r" tys isá .eyeKq yd msßñ <uqkaf.a wkqmd;h 2 ( 3 úh' tla jeis Èkl
.eyeKq <uqkaf.ka 5] la mdi,g fkdmeñKsfha kï mdi,g meñKs .eyeKq <uhska .Kk
fldmuKo @
^'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''&
46 isg 50 olajd m%Yak ioyd my; f;dr;=re wod< lr.kak' lu,a" ksu,a" iqks,a" kdu,a" iuka yd
msh,a iïnkaO my; f;dr;=re wkqj tu ms<s;=re jryka ;=< ,shkak'
ksu,a yd iqks,a w'fmd'i' Wiia fm< úNd.h wiu;a jqj;a id¾:l jHdmdßlfhda fõ' kdu,a" iuka
w'fmd'i' Wiia fm< iu;a jQj;a úYaj úoHd,hg hdug ;rï ,l=Kq fkd,enQy' lu,a yd msh,a úYaj
úoHd,fhka msgjQfha tlguh' lu,a yd iqks,a tljr jdyk ñ,§ .;a w;r msh,a rcfhka ,nd.;a
jdyk n,m;%fhka jdykhla wdkhkh lf<ah' lu,a yer lsisfjla úfoaY rglg f.dia fkd;snq
w;r ksu,a yd iqks,af.a orejka fofokd reishdfõ tlu úYaj úoHd,hl bf.kqu ,enQy' iukaf.a
ìß`o újdy ù udi 6 la hkakg u;af;ka úfoaY /lshdjlg .sfhah' iuka yd msh,a yer fjk
lsisfjl=g iskaklalr whs;shg ksfjila fkdùh'
46' Wmdêh ysñ ldg o@ ^'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''&
47' újdyl wh lSfofkla o@ ^'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''&
48' Wmdêh ,nd úfoaY YsIH;ajhla ,enqj;a ksjila wysñ ldg o@ ^'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''&
49' wújdyl ksjila ysñ WmdêOdßhd ljq o@ ^'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''&
50' újdyl" jdykhla ysñ hy¿jka iu`. kdu,a úfkdao pdßldjla hdug iQodkï lf<a kï kdu,a
iu`. úfkdao pdßldjg iïnkaO jkafka ljq o@ ^'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''&

51 isg 55 olajd m%Yak myl f;dr;=re wdY%fhka úi`od ms<s;=r jryka ;=< ,shkak'

.dñKs" iqis,a" msh,a" iuka hk msßñ y;r fokd;a ,,,s" khks" iqud,s hk .eyeKq ;sfokd;a
w;=frka ;sfofkl=f.ka hq;= lñgqjla m;a l< hq;=j we;' fuu lñgqj .eyeKq yd msßñ whf.ka hq;=
úh hq;= w;r {d;Ska lsisu úfgl tlu lñgqjlg we;=<;a úh fkdyel' msh,a ldka;djka iu. tlu
lñgqfõ fiajh lsÍug wleu;s w;ru ,,ks msßñka iu. tlu lñgqfõ fiajh lsÍug wleu;sh'
iqis,a yd khks tlu mjqf,a ifydaoßhka jk w;r .dñKs yd msh,a o fidfydhqrkah'
51' ;sfofkl=f.ka hq;a lñgq lShla iEÈh yelso @ ^''''''''''''''''''''''''''''''''''&
52' khks lñgq idudðlfhl= f,i we;=<;a úh hq;= kï iEÈh yels lñgq lSh o@ ^''''''''''''''''''''''''''''''''''&
53' iuka lñgqjg m;aùu m%;slafIam lrhs kï iqud,s we;=<;aj iEÈh yels lñgq lShla fõo @
^''''''''''''''''''''''''''''''''''&
54' iqud,s" iuka we;=<;aj iEÈh yels lñgq lSho @ ^''''''''''''''''''''''''''''''''''&
55' .dñKs lñgq lShl idudðl;ajh orhs o @ ^''''''''''''''''''''''''''''''''''&

56 isg 60 olajd m%Yak ioyd my; ioyka f;dr;=re wod< fõ' wod< ms<s;=re jryka ;=< ,shkak'

yrflla WïuE .dk úg n,af,la nqx .dhs' n,af,la nqx .dkúg mQfila [dõ [dõ [dõ [dõ [dõ
[dõ [dõ [dõ .dhs' mQfia [dõ .dkúg fldáfhla" yrflla WïnE .dkúg n,af,la nqx .kakd
fuka 27 .=Khla .a¾¾ Yíoh kdo lrhs' yrflla" n,af,la" mQfila" fldáfhla" isxyfhla" kßfhla yd
t¿fjla wkqms<sfj<ska fï wdldrhg Yío lrhs kï"
56' kßfhla tlajrla Yío lrk úg t¿fjla lSjrla Yío lrhs o@ ^''''''''''''''''''''''''''''''''''&

57' tla tla i;df.a fofjksjr lE.eiSu ie,l+ úg isxyhd yd kßhdf.a lE.eiSï w;r fjki lSh o@
^''''''''''''''''''''''''''''''''''&
58' t¿jg miq neg¿jd lE.ihs kï t¿jd tljrla lE.eiq úg neg¿jd lSjrla lE.eish hq;= o@
^''''''''''''''''''''''''''''''''''&
59' jHd.%hd 1000 j;djla lE.ihs kï Tyq lE.ikafka lSfjkshd f,i o@ ^''''''''''''''''''''''''''''''''''&
60' fojeks jr lE.eiSfï tl;=jg 341 jkafka ljr i;=ka fofokdf.a o@ ^''''''''''''''''''''''''''''''''''&
4
SLAS / 2017/mgt/01
zznqoaê l,ïnkhl kjuq u.ZZ
YS% ,xld mßmd,k fiajd újD;$ iSñ; ;r. úNd.h
l<uKdlrk wNsfhda.;dj
^rdcH mßmd,kh&
uQ,sl úIh lreKq (--
01' l<uKdlrkh hkq l=ulao @
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
02' l<uKdlrk m%Odk Y%s; fudkjdo @
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

03' ie<iqïlrKh hkq l=ulao @


....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
04' ie<iqïlrKh m%Odk wdldr lSh o @ ta fudkjdo @
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

05' ie,iqï lsÍu wjYH jkafka uka o@


....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

06' ie,iqï lsÍu i`oyd wjYH .=Kdx. fudkjdo @


....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

5
07' ie,iqï;d lsÍfuka we;sjk .eg¿ ljf¾o @
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
08' ixúOdkh hkq l=ulao @
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
09' ixúOdkhla ;sîfï wjYH;d ljf¾o @
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
10' ixúOdkhl fmdÿ ,laIK ljf¾o @
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

11' ixúOdkhla msysgqùfï uQ,sl mshjr ljf¾o @


....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

12' ixúOdk jHqyhka wdldr ljf¾o @


....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

13' ixúOdkh lsÍfï§ ;sìh hq;= .=Kdx. ljf¾o @


....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

6
14' uKav,SlrKh hkq l=ulao @
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
15' uKav,SlrKfha wÈhr y`ÿkajkak'
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
16' udkj iïm;a l<uKdlrefjl= i;=úh hq;= .=Kdx. ljf¾o @
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
17' ie,iqï lsÍu" ixúOdkh" uKav,SlrKh wkqms<sfj,g isÿúh hq;=h' tfia fkdjq úg ljrdldr
.eg¿ we;sfõo @
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
18' mqyqKqj yd ixj¾Okfha fjki l=ulao @
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
19' udkj in`o;d yd wka;¾mqoa., in`o;d hkq ljrlao @
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
20' udkj iïm;a l<uKdlrKh fN!;sl iïm;a l<uKdlrKhg jvd w;sYhska wmyiqh'
meyeÈ,s lrkak'
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
7
SLAS / 2017/GK/EX/02
zznqoaê l,ïnkhl kjuq u.ZZ
YS% ,xld mßmd,k fiajd újD;$ iSñ; ;r. úNd.h
idudkH ±kSu - wu;r lshùu

kHIaál wk;=re
kHIaál wú ms<sn`oj w;S;fhka ì`ola

kHIaál hqoaO" kHIaál fndaïn ms<sn`oj bkaÈhdkq YsIagdpdrh yd ne`ÿKq m%Odk .%ka:h jk zzuyd
Ndr;hZZ my; i`oyka mßÈ igyka lr ;sîu úYauhls'

zzn,iïmkak úudkhla ;=< mshdir lrjq .+¾ld ish hdkdfjka m%;slaIsma;hla uqod yeßfhah' il,
úYaúh n,fhka l=¨ .ekaù ;snqKq tu m%laIsma;h jegqKq iekska iQ¾hhka oyila mEjqjdla fuka jq
È,sfik .sks yd ÿï loïNhla wyig ke. fhdaO c;%hla ^l=vhla fuka& me;sr hkakg úh' hoñka lrjq
wl=Kq ierla jQ th tf;la lsisfjl= w;a±l fkd;snq Nhxlr wúhls' th ßYsKska yd wkaOlhska yg
urKfha ixfla;hu úh' ßYsKs yd wkaOl mqrjrhka w¨ÿ,s njg m;a jq w;r tys jq uq¨ uy;a ckldfhka
fndfydauhla ms<siais ñh .sfhah' u< isrere fld;rï ms<siais ;snqkdo h;a lsisfjl=;a y`ÿkd .; fkdyels
úh' fuu uy .sks cd,dfjka fífrkakg we;eï fin¨ka .x`.d we< fod, j,g mek .;s' ms<siaiSfuka
ñh fkd.shjqkaf.a ysifla yd ksh yef,kakg jq w;r fydard lsysmhlskau ish¨u wdyr úI njg m;a ùZZ

kHIaál ;dlaIKh hkq l=ulao @

mrudKqjl kHIaáhg kshqfg%dakhlska myr§fuka miq iEfok wia:dhs iuia:dkslh laIKslj


msmsÍfuka uq,øjH folla njg folvùfï § we;s úYd, Yla;shla ksmofõ' Bg wu;rj bj;g úisù hk
kshqfg%dak b;sß ish¿ hqf¾kshï mrudKq j, kHIaáhg myr §fuka m%;sl%shdj fkdkej;s odu
m%;sl%shdjla f,i isÿ fõ' fuh kHIaál fndaïnhl § isÿjk l%shdj,shhs' n,d.drhl§ isÿjkafka
WIaK;ajh isis,k l%u u.ska md,kh lr odu m%;sl%shdj md,kh lsÍuhs' fï i`oyd kHIaál m%;sldr
f,i hqf¾kshï" ma¨fgdakshï" f;daßhï jeks uq,øjH fhdod .efka' ^hqf¾kshï .%Eï 1 lska ksmojk úÿ,s
n,h ksmoùug .,a w`.=re lsf,da .%Eï 3000la wjYH fõ'&

uq,skau kHIaál n,d.drhla bÈlrkq ,enqfõ 1950 È weußld tlai;a ckmofhaÈh'

kHIaál n,d.dr wdY%s;j wk;=re wdldr lsysmhlska isÿfõ'

kHIaál n,d.drhla wdY%s;j wk;=re we;s ùfï l%u 04 la uq,slj y`ÿkdf.k we;'

01' isis,k moaO;sh md,kh lr .; fkdyelsj odu m%;sl%shdj È.gu isÿùfuka kHIaál
n,d.drfha msmsÍula isÿùu'
02' isis,k moaO;sfha WIaK;ajh md,kh lr .; fkdyelsj kHIaál m%;sldrl msmsÍu'
03' úlsrK ldkaÿùula u.ska
04' kHIaál wmøjH u.ska

8
kHIaál wúhla hkq

zzkHIaál wúhla hkq mrudKq m%;sl%shdjla we;s lsÍfï m%;sM,hla jYfhka laIKslj msmsÍula isÿ
lsÍfuka iuq, >d;khla l< yels fndaïnhla jeks wúhls'ZZ

kHIaál wú j¾.

01' mrudKq fndaaïnh


02' c,lr fndaïnh

fï j¾. foflka jvd;a n,j;a jkafka c,lr fndaïnhhs' b;d ir,j lshkjdkï c,lr fndaïnhla
msmsrùu ioyd wjYH wêl WIaK;ajh ,nd .ekSug mrudKq fndaïnhla mqmqrjd ,nk WIaK;ajh ,nd.;
hq;=h'

fuf;la isÿ jq m%isoaO kHIaál wk;=re lSmhla

 1945 weußldj úiska ysfrdaIsud kd.idls k.r j,g fy¨ m%:u mrudKql fndaïn fy,Su'

 fï m%ydr foflka ysfrdaIsud k.rh yd ta wdY%s; m%foaYfha 166"000 la muK mqoa.,hska


m%udKhla ñh .sfhah' kd.idls k.rfha ñh.sh mqoa.,hska ixLHdj 80"000 g wdikak fõ
hehs .Kka n,d we;'

 fï fndaïn j, ks¾ud;D weußldkq cd;sl frdnÜ Tckayhsu¾ h' m<uqjeks jrg w;ayod
ne,Sfï mrudKq msmsrùu foi n,disá Tyqf.a uqj`.g ks;e;skau ke.S ;sfnkafka N.j;a
.S;dfõ tk jelshla jk zz uu f,dalh urKh fuka úóZZ hkakhs'

 1979 ud¾;= 28 weußld tlai;a ckmofha fmkais,afõkshdfõ Three Mile Island ys isÿ jq msmsÍu'
 1986 wfm%a,a 26 jk Èk fidaúhÜ foaYfha hqlaf¾ka iuqydKavqfõ p¾fkdì,aj, isÿ jq kHIaál
msmsÍu'

 fuu yÈis wdmodfjka uyckhdg laIKsl fyda W.% n,.mEula we;s fkdjqKs' kuq;a
È.=ld,Skj oreKq m%;sM, we;s úh yelsh' fuu wdmodj ksid ta wjg l,dmfhka bj;a lrkq
,enq 135"000 la ck;dj ñka oreKq m%;súmdl ,eîh' fuu m%foaYfha ;j;a jir 70 l ld,hla
mqrd úlsrKfha m%;súmdl mj;skq we;ehs úfYaI{hska mjihs'

 2011 ud¾;= 11 jk Èk cmdkfha *ql=Isud j, isÿ jq kHIaál msmsÍu'

9
kHIaál wk;=rl§ úh yels n,mEï

01' Ôú; úkdY ùu'


02' iodld,sl wn,;d" cdk úlD;s ùï'
03' ms<sld
04' úlsrK j, n,mEï

kHIaál n,d.dr j,ska msgjk úI jdhq ksid we;sjk mdßißl .eg¨

01' wï, jeis we;s ùu'


02' ñysuv, WKqiqï ùu'
03' yß;d.dr wdjrKh m%Odk ;ekla .kS'

01' wï, jeis we;s ùu'

kHIaál ;dlaIKh Ndú;d lrkq ,nk l¾udka;Yd,d yd wfkl=;a l¾udka;Yd,d j,ska msgjk
ldnkavfhdalihsâ jdhqj Èhùu ksid j¾Id c,h iajNdúlu wdï,sl fõ' ta wkqj j¾Id c,fha pH w.h
idukH m%udKhg jvd my< f.dia wï, ñY%s; c,h j¾Idj f,i m;s; ùu wï, jeis jYfhka y`ÿkajhs'
fuu.ska ßirhg we;s lrk n,mEï újO fõ' tajd kï"

 jDlaI,;d yd jkdka;r úkdY ùu'


 wdï,sl j¾Id c,h c,dY j,g tlaùfuka c,c ðùka úkdY ùu'
 yqKq.,a jeks mdIdK Èh ùu'
 f,dayuh bÈlsÍï" m%;sud" kgUqka jeks oE úkdY ùu'
 mfia wdï,sl iajNdjh by< hEfuka Ydlj, Lksc wjfYdaIKh flfrys n,mEu we;s ùu'

02' ñysuv, WKqiqï ùu'

kHIaál ;dlaIKh yd wfkl=;a ;dlaIKhka Ndú;lrñka isÿlrkq ,nk ld¾ólrK l%shdj,sfha


m%;sM,hla f,i ñysuv, WKqiqï fõ' fï fya;=fldgf.k úúOdldr mdßißl w¾nqo .Kkdjla Woa.;
ù ;sfí' ta w;r"

 ld,.=Ksl yd foaY.=Ksl úm¾hdi


 Ydl yd i;a;aj jHdma;sh fjkia ùu'
 whsia l`ÿ Èh ùu
 uqyqÿ c, uÜgu by< hdu
 id.ßl wdï,sl uÜgu fjkia ùu
 fldr,amr úkdY

10
03' yß;d.dr wdprKh

jdhqf.da,fha b;d iq¿ jYfhka mj;sk úr, jdhq f,i y`ÿkajk ldnkavfhdlaihsâ óf;aka" ldnka
fudfkdlaihsâ" khsg%cka Tlaihsâ fukau laf,dafrda *af,dfrda ldnka jeks jdhq mßir moaO;shg ±ä
n,mEï we;s lrhs' fuu úr, jdhq yß;d.dr jdhq f,i y`ÿkajhs' l¾udka; Yd,d j,ska msgjk jdhq ;=<
fuu yß;d.dr jdhq wvx.=h' fï fya;=fjka yß;d.dr jdhq uÜgu by< f.dia my< jdhqf.da,h ;=< È.=
;dm úlsrK isrùu jeäùug n,mdhs'

iajNdúl wdmod j,g idfmalaIj f,dalfha ld¾ñl wdmod isÿ ù we;af;a iq¿ m%udKhls' tfiau
iajdNdúl wmod j,g idfmlaIj ld¾ñl wdmod j,§ isÿjk úkdYh wvq jQj;a" thska isÿjk wkd.;
n,mEu b;d wk;=re odhl fõ'

f,dalhg kHIaál ;dlaIKh úúO m%fhdack Wfoid w;HjYHh fõ' th b;d m%fhdackj;a jk wjia:d
ioyd WodyrKo we;' tfy;a fuu ;dlaIKh jerÈ wdldrfhka fhdodf.k úkdYhka isÿ jQ wjia:d
ioyd o WodyrK tugh'

tfia kï wm l<hq;af;a l=ulao @

 wdmod l<uKdlrK uOHia:dk msysgqùu'


 ld¾ñl wdmod l<uKdlrK ie,eiau l%shd;aul lsÍug idudðl rgj,a fm<Uùu'
 ld¾ñl wdmod ms<sn`o wOHhkh" mqyqKqj yd mßlaIK ÈhqKq lsÍu'
 Ys,amSh l%u Nú;d lrñka ld¾ñl wdmod l<uKdlrKh lsßu'
 ld¾ñl wdmod l<uKdlrK ie,eiau m%dfhda.sl yd by< m%ñ;shlska hq;=j l%shd;aul lsßu yd ta
ioyd m%cdfõ odhl;ajh Wmßufhka ,nd .ekSu'

11