Sie sind auf Seite 1von 48

A r tic u lo 1 4 L e y d e

R e 1n4 t aB I S Y 1 4 T E R
2 9 d e S e p tie m b r e

R e la to r:
L u is H e r n á n M u ñ o z R o m e r o
Co n t a d o r A u d i t o r
M a g is te r e n P la n ific a c ió n y G e s tió n T rib u ta ria
M O D A L I D A D D E T R I B U T A CI Ó N
D E LTributación
A S EdeM PR E SA S
las Empresas

Renta de
Empresas

Renta Presunta Contabilidad Contab. Completa Contab. Completa


(Mineria, Transporte,
Agricultura) Simplificada Art. 14 bis. Régimen General

1ra. categoría 1ra. categoría 1ra. categoría 1ra. categoría


Rentas Presuntas Utilidad Retiros R.L.I.

Retiro
Renta

Renta

F.U.T.

Impuest o Gl ob al Comp l ementar io o Ad i ci on al


CICLO DE TRIBUTACION DE LAS RENTAS BCE GENERAL G. RECHAZADOS L-3
ART
A RN°T 14
. A DIVIDENDOS L-2
N ° 14 INCREMENTO L-10
RETIROS EXENTOS L-8
QU Á T
ER
COMPLETA

SIN BCE GENERAL RETIROS L-1


CONTABILIDAD ART N° 14 BIS G. RECHAZADOS L-3
DIVIDENDOS L-2
A R T. N ° 1 4
TE R

EFECTIVA SIMPLIFICADA RENTA DEVENGADA L-5


ART N° 14 B N° 1

ARRIENDOS B. RAICES L-5


CAPITAL SIN RTAS DEV. UT VTA ACCIONES L-7
CONTABILIDAD
RTAS PERC. INTERESES PERC. L-7
R
AGRICOLA L-4
E DERECHO TRANSPORTE L-4
PRESUNTA MINERIA L-4
N
LEGAL BS.R. NO AGRICOLAS L-4
T

A DEPENDIENTE SUELDOS L-9


.
TRABAJO
DIETAS DIRECTORES S.A. L-6
INDEPENDIENTES HONORARIOS L-6
PART.SOC.PROFESIONALES L-6
S IS T E M A S
A LT E R N A T IV O S
D E
T R I B U T A CI Ó N
14 B IS
R é g im e n d e tr ib u ta c ió n s im p lif ic a d o
e n b a s e a re tiro s , re m e s a s o
d is trib u c io n e s sin o b lig a c ió n d e l
re g is tr o F.U .T .
N o rm a tiv a R e la c io n a d a
Ci r c u l a r N ° 1 3 A R - 2 ( 2 7 / 0 1 / 1 9 8 9 ) :
N o r m a le g al q u e esta ble c e u n siste m a d e trib uta ció n dis e ñ a d o p ar a los p e q u e ñ o s
co n trib u y e n te s .

Ci r c u l a r N ° 4 3 A R - 2 ( 0 3 / 0 9 / 1 9 9 0 ) :
M o d i f i c a c i ó n in t r o d u c i d a a l a r t í c u l o 1 4 b i s p o r l a L e y N º 1 8 . 9 8 5 \ 9 0 .

Ci r c u l a r N ° 5 9 ( 1 6 / 1 2 / 1 9 9 1 ) d e S I I :
I nstr u c ci o n e s a ct u aliz a d a s s o b r e el ré g i m e n o p c i o n a l si m p lific a d o d e trib ut a c i ó n
d e l a s e m p r e s a s d e P r i m e r a Ca t e g o r í a .

Ci r c u l a r N ° 1 7 A R - 3 ( 1 9 / 0 3 / 1 9 9 3 ) d e S I I :
I n c r e m e nt o d el cr é d it o p or i m p u e st o d e P ri m e r a Cate g orí a n o e s a p lic a bl e a l o s
d u e ñ o s d e l a s e m p r e s a s a c o g i d a s a l r é g i m e n o p c i o n a l d e tr i b u t a c i ó n .

Ci r c u l a r N ° 4 9 ( 2 1 / 0 8 / 1 9 9 7 ) d e S I I :
O p c i ó n d e trib ut a ci ó n d e las re nt a s a c u m u l a d a s a la fe c h a q u e s e a b a n d o n e el
ré g i m e n s i m p l i f i c a d o d e l a r t í c u l o 1 4 b i s d e la L e y d e la R e n t a .

Ci r c u l a r N ° 1 7 ( 1 4 / 0 3 / 2 0 0 7 ) d e S I I :
Instr u ccio n es s o br e m o d ific a ci ó n al A rtí c ul o 1 4 Bis y sobre Ré gi m e n de
T r i b u t a ci ó n y Co nt a b ili d a d S im p lific a d a p ar a la D e t er m i n a ci ó n d e la B a s e
I m p o ni ble d el I m p u e st o a la R e nt a al c u al p u e d e n A c o g er s e los Contrib u y e nt e s
d e l a P r i m e r a C a t e g o r í a y d e l m i s m o A r t í c u l o 1 4 B i s , q u e Cu m p l a n c o n l a s
Co n d i c i o n e s y R e q u i s it o s q u e E s t a b l e c e e l N u e v o A r t í c u l o 1 4 T e r d e l a L e y d e
la R e n t a .

Ci r c u l a r N ° 5 ( 1 3 / 0 1 / 2 0 0 9 ) d e S I I :
I nstr u c ci o n e s s o b r e M o d ific a cio n e s I ntr o d u ci d a s a l os A rtíc u lo s 1 4 B is y 1 4 T e r
N o rm a tiv a R e la c io n a d a
Ofi c i o N ° 2 0 4 7 ( 0 3 / 0 7 / 1 9 9 0 ) d e S I I :
L ib e r a c ió n d e p r a ct i c a r b a l a n c e, d ep r e c i a c i o n e s, c o r r e c c ión m o n e t a r i a , F.U. T.,
s ól o tie n e a pl i c a c i ón pa r a e fe c to s tr i bu ta r i o s .

Ofi c i o N ° 3 7 1 2 ( 2 3 / 1 0 / 1 9 9 1 ) d e S I I :
L i b e r a c i ó n d e d e t e r m i n a d a s o b l ig a c i o n e s t r i b u t a r i a s d e l a s e m p r e s a s a c o g i d a s
a l a r tíc u l o 1 4 bis , s ól o tie n e n a pl i c a c i ón e n e l c a m po tr i bu ta r i o .

Ofi c i o N ° 2 5 4 5 ( 1 7 / 0 9 / 1 9 9 8 ) d e S I I :
P r o n u n c i a m i e n t o r e s p e c t o d e l e j e r c i c i o e n q u e l o s c o n t r i b u y e n t e s d e l a r tí c u l o
1 4 º bis , d e be n vo l ve r a l r égi m e n ge n e r a l d e l a L e y d e l a R e n ta .

Ofi c i o N ° 8 ( 0 3 / 0 1 / 2 0 0 0 ) d e S I I :
I m p u e s t o d e P r i m e r a C a t eg o r í a s e a p l i c a s o b r e t o d o s l o s r e t i r o s o d i s t r i b u c i o n e s
q u e s e e f e c tú e n d e e m p r e s a s a c o g i d a s a l a r tí c u l o 1 4 b i s, i n d e p e n d i e n t e m e n t e
qu e l a s u ti l i d a d e s r e ti r a d a s ha ya n s i d o a fe c ta d a s o n o c o n e l c i ta d o tr i bu to .

Ofi c i o N ° 4 4 7 8 ( 1 4 / 1 1 / 2 0 0 1 ) d e S I I :
P a r a l a d e t e r m i n a c i ó n d e l lí m it e d e 3 . 0 0 0 U. T . M . a q u e s e r e fi e r e e l a r tí c u l o , n o
se co n si d e ra n las e n aj e n a c i o n e s o c asio n ales d e bi e n e s del a c t iv o
i n m o vi l i z a d o .

Ofi c i o N ° 5 6 7 ( 1 4 / 0 2 / 2 0 0 2 ) d e S I I :
T r a t a m i e n t o t r ib ut a r i o q u e a fe c t a a l a s r e n t a s g e n e r a d a s y r et e n i d a s e n el
r ég i m e n d e t r ib ut a c ió n s i m p l ifi c a d o del a r tí c u l o 14 bi s, cuando el
c o n tr i bu ye n te pa s a a l r égi m e n ge n e r a l d e tr i bu ta c i ón .
N o rm a tiv a R e la c io n a d a
Ofi c i o N ° 5 2 9 7 ( 2 1 / 1 0 / 2 0 0 3 ) d e S I I :
Las c a nti d a d e s d e sti n a d a s a p ag a r p r e s t a m o s a terc e r a s pers o n a s no
c o n s ti tu ye n ba s e i m po n i bl e d e l i m pu e s to d e pr i m e r a c a te go r ía .

Ofi c i o N ° 6 0 6 0 ( 2 6 / 1 1 / 2 0 0 3 ) d e S I I :
L o s d iv i d e n d o s d e s o c i e d a d e s a n ó n i m a s d eb e n c o n s i d e r a r s e d e n t r o d e l o s
i n g r e s o s p a r a l o s e f e ct o s d e d e t e r m i n a r e l r e q u i s it o d e 3 0 0 0 U T M p a r a
a c o ge r s e a l o d i s pu e s to e n e l a r tíc u l o 1 4 bi s .

Ofi c i o N ° 6 5 2 2 ( 1 9 / 1 2 / 2 0 0 3 ) d e S I I :
S i tu a c i o n e s r e l a ti va s a l r égi m e n d e l a r tíc u l o 1 4 bi s

Ofi c i o N ° 2 4 9 3 ( 3 1 / 0 5 / 2 0 0 4 ) d e S I I :
Có m p u t o d e l P l a z o d e l o s T r e s ú lt i m o s E j e r c i c i o s , a q u e s e r e f i e r e e l A r tí c u l o
1 4 ° b i s, d e l a L e y d e l a R e n t a .

Ofi c i o N ° 4 2 6 8 ( 1 0 / 0 9 / 2 0 0 4 ) d e S I I :
S i t u a c ió n T r ib ut a r i a d e l o s C o n t r ib uy e n t e s A c o g i d o s a l a T r ib ut a c ió n d e l
A r tí c u l o 1 4 ° bi s d e l a l ey d e l a R e n t a, c u a n d o a l c u a r t o a ñ o d e s u o p c ió n,
s u pe r a n e l L ím i te d e l a s 3 0 0 0 UT M .

Ofi c i o N ° 2 4 9 3 ( 0 6 / 0 7 / 2 0 0 5 ) d e S I I :
L o s c o n t r i b u y e n t e s a c o g i d o s a l a s n o r m a s d e l a r tí c u l o 1 4 b i s d e l a L e y d e l a
R e n t a , q u e p o r c u a l q u i e r a d e l a s c i r c u n s t a n c i a s q u e s e ñ a l a d i c h o p r e c e pt o
l e g a l, d e b a n v o lv e r o b l ig at o r i a o v o l u n t a r i a m e n t e a l R ég i m e n G e n e r a l d e l a
L e y d e l r a m o q u e l e s c o r r e sp o n d a , n o t i e n e n d e r e c h o a r e c u p e r a r e l c ré d it o
N o rm a tiv a R e la c io n a d a
Ofi c i o N ° 1 2 3 7 ( 0 5 / 0 4 / 2 0 0 6 ) d e S I I :
Div i d e n d o s q u e r e c i b a u n a s o c i e d a d a c o g i d a a r ég i m e n d e t r i b u t a c i ó n d e l
a r tí c u l o 1 4 b i s y s u p o s t e r i o r d i st r ib u c i ó n a s u s a c c i o n i s t a s d e b e n a f e c t a r s e
c o n e l i m p u e s t o d e P r i m e r a C a t e g o r í a, n o t e n i e n d o a p l i c a c i ó n e n l a e s p e c i e
l o d i s p u e s t o p o r e l a r tí c u l o 3 9 N ° 1 d e l a L e y d e l a R e n t a .

Ofi c i o N ° 3 0 5 2 ( 2 2 / 0 6 / 2 0 0 6 ) d e S I I :
E m p r e s a a c o g i d a a R ég i m e n d e T r i b u t a c i ó n d e l a r tí c u l o 1 4 b i s q u e a b s o r b e a
o t r a a c o g i d a a l r ég i m e n n o r m a l d e l a r tí c u l o 1 4 , n o t i e n e d e r e c h o a
r e c u p e r a r c r é d it o eq u iv a l e n t e a l m o n t o d e l i m p u e st o d e p r i m e r a c a t eg o r í a
p ag a d o s o b r e l a s u t i l i d a d e s t r i b u t a r i a s n o r e t i r a d a s a l m o m e n t o d e l a
fu s i ón , po r n o e xi s ti r n o r m a e xpr e s a qu e l o pe r m i te .

Ofi c i o N ° 3 1 2 5 ( 1 5 / 1 1 / 2 0 0 7 ) d e S I I :
E n d i v i s i ó n , l a s u t i l i d a d e s q u e s e t r a s p a s e n d e l r ég i m e n g e n e r a l a l a s o c i e d a d
1 4 b i s q u e n a c e , d a n d e r e c h o a l c r é d i t o p o r i m p u e s t o d e P r i m e r a C a t eg o r í a a
q u e s e r e f i e r e e l a r tí c u l o 1 ° t r a n s i t o r i o d e l a L e y N ° 1 8 . 7 7 5 .

Ofi c i o N ° 2 9 2 3 ( 1 0 / 1 0 / 2 0 0 8 ) d e S I I :
S i t u a c ió n t r ib ut a r i a d e l c r é d it o p o r i m p u e st o d e p r i m e r a c a t ego r í a, e n e l c a s o d e
c o n t r i b u y e n t e s q u e s e a c o g e n a l a r tí c u l o 1 4 ° b i s d e l a l e y d e l a r e n t a ,
c o n f o r m e a l o d i s p u e s t o p o r e l a r tí c u l o 1 ° t r a n s i t o r i o d e l a l e y n ° 1 8 . 7 7 5 , d e
1 9 8 9 . Ve r Co m e n ta r i o a Ofi c i o .

Ofi c i o N ° 3 2 ( 1 2 / 0 1 / 2 0 1 0 ) d e S I I :
S it u a c ió n d e l C ré d i t o p o r I m p u e s t o de Pri m e r a C a t eg o r í a de utili d a d e s
N o rm a tiv a R e la c io n a d a
Ofi c i o N ° 1 3 9 6 ( 0 7 / 0 6 / 2 0 1 1 ) d e S I I :
C o n t r i b u y e n t e s u j e t o a r ég i m e n g e n e r a l d e p r i m e r a c a t e g o r í a – R e i n v e r s i ó n d e
u t i l i d a d e s – R e i n v e r s i ó n e n c o n t r i b u y e n t e s u j e t o a r ég i m e n e s p e c i a l d e
t r ib u t a c i ó n a r t. 1 4 b i s – S i t u a c i ó n i n v e r s a – T r a t a m i e n t o t r i b u t a r i o e n c a d a
c a s o – L ey N ° 2 0. 1 7 0

Ofi c i o N ° 1 4 3 ( 2 3 / 0 5 / 2 0 1 1 ) d e S I I :
R e q u i s i t o s p a r a m a n t e n e r s e e n e l rég i m e n d e l a r tí c u l o 1 4 b i s . S i s e c u m p lí a c on
l o s r e q u i s it o s a n t e s d e l a m o d i f i c a c ió n y s e i n v i e rt e c o n p o st e r i o r i d a d en
a c c i o n e s o d e r e c h o s s o c i a l e s p u e d e m a n t e n e r s e e n e l r ég i m e n e n la
m e d i d a q u e l o s i n g r e s o s a n u a l e s p r o v e n i e n t e s d e c a p it a l e s m o b i l i a r i o s no
s u pe r e n 1 0 0 0 UT M

Ofi c i o N ° 2 3 9 6 ( 1 7 / 1 0 / 2 0 1 1 ) d e S I I :
R e t i r o s d e s t i n a d o s a l a r e i n v e r s i ó n - e m p r e s a s q u e d e c l a r a n r e n t a s e f e c t iv a s
s e gú n c o n t a b i l i d a d c o m p l e t a - e m p r e s a s s u j et a s a l a r tí c u l o 1 4 b i s - rég i m e n
t r ib u t a r i o d e l o s r e t i r o s - d i s t i n g u i r a n t e s y d e s p u é s d e e n t r a d a e n v ig e n c i a
d e L ey N ° 2 0. 1 7 0 - s o c i e d a d f u e nt e

Ofi c i o N ° 2 3 9 9 ( 1 7 / 1 0 / 2 0 1 1 ) d e S I I :
Co nt r at o d e c u e n t a c o r r i e n t e m e r c a n t i l - i nt e r e s e s y r e a j u st e s o r igi n a d o s -
r e n t a s d e c a p it a l e s m o b i l i a r i o s - c r é d i t o s p r o v e n i e n t e s d e c u a l q u i e r c l a s e -
e l e m e n t o s e s e n c i a l e s d e exi st e n c i a d e l c o n t r at o - r e l a c ió n c o m e r c i a l
v e r d a d e r a - n o m b r e o tít u l o q u e d e n l a s p a r t e s a l a c o n v e n c i ó n n o e s
e l e m e n t o d e t e r m i n a n t e - i n t e r e s e s c o n o c a s ió n d e l iq u i d a r l a c u e n t a
c o r r i e n te
¿Q u i é n e s p u e d e n i n g r e s a r a
e s t e r é g i m e n ?
Co ntri b u y e nt e s q u e d e b a n d e c lar ar r e nt a
e f e cti v a p o r l a s re nt a s d el artí c ul o 20 de la
L e y d e la R e n t a , p u e d e n s e r :

• E m p re s a r io s In d iv id u a le s .
• E IR L .
• S o c ie d a d e s A n ó n im a s .
• S o c ie d a d e s p o r A c c io n e s .
• E n Co m a n d i t a p o r a c c i o n e s .
• S o c ie d a d e s d e R e s p o n s a b ilid a d L im ita d a .

E st o s c o ntri b u y e nt es s e p u e d e n a c o g er al
i ni ci o d e a cti vi d a d e s o bi e n p u e d e n o pt ar p o r
este ré gi m e n e n la m e did a q u e cu m p l a n
c ie r to s re q u is ito s .
CO M O I N G R E S A R
A L R ÉG I M E N
E m p re sa en M a rc h a
E m p re s a q u e se In ic ia
Em p r e sa e n m a r c ha

Las e m presas que ya ti e n e n inici o de


a ctivid a d es y que optan por el régi m e n
alter n ati v o, d e b e n c u m p lir c o n l o s si g ui e nt e s
re q u is ito s :

• Ingresos an uales por ve ntas, servici os o


a c t i v i d a d e s d e s u g i r o l o s últi m o s t r e s ej e r c i c i o s
a p artir d el c u al in g r e s a n al ré gi m e n n o d e b e n
ex c e d e r d e l p r o m e d i o a n u a l d e 5 . 0 0 0 U T M ,
co nsideran d o los ingresos obtenido s por sus
re la c io n a d o s .

• N o posean ni e xpl o t e n a cu alq u ier tit u l o


d e re c h o s so c ia le s o a c c io n e s d e so c ie d a d e s .

• N o s er gestor en co ntratos de as o ciació n o


c u e n ta s e n p a rtic ip a c ió n .
Em p r e sa s qu e i n i c i a n
a c t i vi d a d e s
S e p u e d e n a c o g e r lo s c o n t r i b u y e n t e s q u e :

• A l i ni ci o d e a ctivi d a d e s p o s e a n u n c a pit al
pr o pi o ig u al o inferior al e q ui vale nte a 1. 0 0 0
U T M al m e s d e i n g r e s o. P ar a c u a ntific ar e st e
m o nt o se co nsidera el valor de la U T M e n el
m e s q u e s e in i c i a n a c t i v i d a d e s .

• N o p o s e a n n i exp l o t e n , a c u a l q u i e r t í t u l o ,
d e re c h o s so c ia le s o a c c io n e s d e so c ie d a d e s .

• T a m p o c o p u e d e n for m a r parte de co ntrat os


d e a s o ci a ci ó n o c u e nt a s e n p artici p a ci ó n e n
c a lid a d d e g e s to r .
A b a n d o n o d e l R égi m e n
S Sui s d e ji an g r e s do se F e ch a e n q u e s e
ac nu umapl lei sr p loors d e t e r m i n a n l as
CONTRIBUYENTES
vsig
e nu ti ae s,
n t esse r v i c i o s uAt li l i d a d3e1s nd oe
yr e qu i si t o s o t r as QUE YA INICIARON rdei tci ri e
adm ab sr e del
a c t ivi d a d e s de ACTIVIDADES m is m o añ o en
su gi r o q u e s e v e r ifi c a
(i n c l u y e n d o a el
l os c u m pli mi e nt o
r e l a c i o n a d o s) d e l o s r eq u isi t os
n o ex c e d a n u n A VIS OS para
S e debe dar abandonar el
pro m e dio
N a v is o a l s e r v i c i o
ao n u a pl o sdeee r 5.000 ni r égi m e n .
e xpl ot ae r n en el m es d e
UTM l oas
cúlut i aml qous i e r t i t u l o3 e n e r o d e l añ o Tr i b u t a c i ó n de
d e rr ec ci ch iooss. en que se l Pa ag
s Uatni l i d a edl e s 35% no
e je
so c i a l es o v u e lv e al Re set tai rbal de ca isd o en
a r égi m e n
N co c ido en be es t e n de er e l a r t í c u l o 38 b is
so ge n e r a l
l a c i ec d a lai dd ae ds. d e o se r e g is t r a n
g es t o r en en el FUT s i n
c o n t r a t os de d e r e ch o a
a s o c i a c ió n o c ré d i t o por
c u e n t as en i m p u est o de
p a r t i c i p a c i ón p ri m e r a
c a t e go r ía .
A b a n d o n o Esp e c i a l d e l
R égi m e n
F e ch a e n q u e s e
Cu a n d o oc urra d e t e r m i n a n l as
Cu a n d o en el CONTRIBUYENTES
lo sigu i e n t e uAt li l i d a d3e1s nd oe
ej e r c i c i o, s us rdei tci ri e
ad
QUE YA INICIARON m ab sr e del
i ngr es os
ACTIVIDADES añ o a n t e ri o r a
a n u a l es por
aq u el e n q u e s e
v e n t a s, s e r v i c i o s
v e r if i c a el
y o t r as
c u m pli mi e nt o
a c t ivi d a d e s de
d e l o s r eq u isi t os
su gi r o, A VIS OS para
i nucal un yd eo n d eo n s ue sl
C abandonar el
re ej el ar cc ii coi no a d o s ,s u s S e debe r égi m e n .
si nugpr e sr eo sn l a s 7.000 s eñ a l a r q u e s e
UTM.
a n u a l es e x c l u i rá n d el Tr i b u t a c i ó n de
p r ov e n i e n t es a r tí c u l o 1 4 b is l as Utili d a d e s n o
de l as a co ntar d el R e t ir a d a s
a c t ivi d a d e s del m i sm o e je r c i c i o P ag a n el 35%
2 0 N° 1 ó 2 d e l a est a bl e ci d o en
L IR , in c l u y e n d o el a r tí c u l o 38
l os b i s, s i n t e n e r l a
r e l a c i o n a d o s, o p c ió n de
su p e r e n el r e g is t r a r l a s en
e q u iv a l e n t e a e l FUT.
1000 UTM.
A b a n d o n o d e l R égi m e n
Si d ej a de F e ch a e n q u e s e
c u m plir l os d e t e r m i n a n l as
CONTRIBUYENTES
sig u i e n t e s uAt li l i d a d3e1s nd oe
Cu a n d o s us rdei tci ri e
ad
r e qu i si t o s QUE ACOGEN AL m ab sr e del
i ngr es os
INICIO ACTIVIDADES m is m o añ o en
a n u a l es por
q u e s e v e r ifi c a
ve n t as y o t r as
el
a c t ivi d a d e s en
c u m pli mi e nt o
l os t r es úl ti m o s
d e l o s r eq u isi t os
ej e r c i c i os A VIS OS para
e
Cxucaendd ao n en S e debe dar abandonar el
p
a rdoq u
mi e e rdai on o a v is o a l s e r v i c i o r égi m e n .
a n u
p as e na l 5.000 UTM. a en el m es d e
ex pl ot a r a e n e r o d e l añ o Tr i b u t a c i ó n de
c u a lq u i e r tít u l o en que se l Pa ag
s Uatni l i d a edl e s 35% no
d e r e c ho s v u e lv e al Re set tai rbal de ca isd o en
C
s oucai na ldeos o r égi m e n
e l a r t í c u l o 38 b is
a d q u i
a c ci o n es e r a n l
de a ge n e r a l
o se r e g is t r a n
csoacl ii e
da d
d a d e s. d e
en el FUT s i n
g es t o r en
d e r e ch o a
c o n t r a t os de
c ré d i t o por
a s o c i a c ió n o
i m p u est o de
c u e n t as en
p ri m e r a
p a r t i c i p a c i ón
c a t e go r ía .
A b a n d o n o Esp e c i a l d e l
R égi m e n
F e ch a e n q u e s e
Cu a n d o oc urra d e t e r m i n a n l as
Cu a n d o en el CONTRIBUYENTES
lo sigu i e n t e uAt li l i d a d3e1s nd oe
ej e r c i c i o, s us rdei tci ri e
ad
QUE ACOGEN AL m ab sr e del
i ngr es os
INICIO ACTIVIDADES añ o a n t e ri o r a
a n u a l es por
aq u el e n q u e s e
v e n t a s, s e r v i c i o s
v e r if i c a el
y o t r as
c u m pli mi e nt o
a c t ivi d a d e s de
d e l o s r eq u isi t os
su gi r o, A VIS OS para
i nucal un yd eo n d eo n s ue sl
C
S e debe abandonar el
re ej el ar cc ii coi no a d o s ,s u s
s eñ a l a r q u e s e r égi m e n .
si nugpr e sr eo sn l a s 7.000
e x c l u i rá n d el
UTM.
a n u a l es Tr i b u t a c i ó n de
a r tí c u l o 1 4 b is
p r ov e n i e n t es l as Utili d a d e s n o
a co ntar d el
de l as R e t ir a d a s
m is m o
a c t ivi d a d e s del P ag a n el 35%
e je r c i c i o .
2 0 N° 1 ó 2 d e l a est a bl e ci d o en
L IR , in c l u y e n d o el a r tí c u l o 38
l os b i s, s i n t e n e r l a
r e l a c i o n a d o s, o p c ió n de
su p e r e n el r e g is t r a r l a s en
e q u iv a l e n t e a e l FUT.
1000 UTM.
A b a n d o n o Vo l u n t a r i o
Fecha en que se Tributación de las
L oCONTRIBUYENTE
s que o pt e n AVISOS
D e b e n d a r a v is o determinan las Utilidades no
por el 1 4 b i s,
sól o p o d rá n en el m es d e utilidades no PRetiradas
ag a n el 35%
v o lv e r al octubre del retiradas est a bl e ci d o
r égi m e n q u e l e s añ o a n t e ri o r a e n e l a r tí c u l o
aq u el qu e Al 31 de 38 b is o se
c o r r es p o n d a di ci e m b r e
d e s p u és de d es e e n r e g is t r a n e n e l
c a m biar de d e l añ o en FUT si n d e r e c h o
e s t a r s uj e t os a qu e se da
lo m e n os 3 r égi m e n . a c ré d i t o por
a vi so . i m p u est o de
ej e r c i c i os
c o m e r c i a l es p ri m e r a
c o n se c u t i vo s. c a t e go r ía .
N O R M A S D E
R E L A CI Ó N
P a r a lo s e f e c to s s e
e n te n d e rá q u e u n a p e rs o n a
e s tá re la c io n a d a c o n u n a
s o c ie d a d e n lo s s ig u ie n te s
caso s:
I) Si la so ci e d a d es de p e rs o n as y l a p e rs o n a , co m o
s o c i o , t i e n e f a c u l t a d e s d e a d m i n i s t r a c i ó n o si p a r t i c i p a
en m ás d el 1 0% de l as u t i l i d a d e s, o si es d u e ñ a,
u s uf r u c t u a r i a o a c u a lq u i e r o t r o tít u l o p ose e m ás d e l
1 0% d e l c a p i t a l s o c i a l o d e l a s a c c i o n e s . L o d i ch o s e
a p l i c a•Fa
r ác u tl taa dm dbei é n a los c o m u n e r os r es p e c t o de l as
A d m i n i st r a c i ón
co m u •1
n 1i d
% ao d+ ed es l eK n la s qu e p a r t i c i p e n .
so c i a l
•1 1 % o + d e la s
u tilid a d e s

•Fa c u l t a d d e
A d m i n i st r a c i ón
•1 1 % o + d e l K
so c i a l
•1 1 % o + d e la s
u tilid a d e s
II) Si la so ci e d a d es a nó ni m a y la p e rs o n a es d u e ñ a,
u s u f r u c t u a r i a o a c u a lq u i e r o t r o t í t u l o t i e n e d e r e c h o a
m á s d e l 1 0% d e l a s a c c i o n e s, d e l a s u t i l i d a d e s o d e l o s
vo t o s e n la ju n t a d e a c c i o n i st a s.

•P e r s o n a e s d u e ñ a , u s u f r u c t u a r i a
o a c u a lq u i e r o t r o t i t u l o ti e n e
d e r e ch o a m á s d e l 1 0% d e l a s
a c c i o n e s.
•1 1 % o + d e la s u t i l i d a d e s.
•1 1 % o m á s d e l o s v o t o s d e l a j u n t a
d e a c c i o n i st a

•P e r s o n a e s d u e ñ a , u s u f r u c t u a r i a
o a c u a lq u i e r o t r o t i t u l o ti e n e
d e r e ch o a m á s d e l 1 0% d e l a s
a c c i o n e s.
•1 1 % o + d e la s u t i l i d a d e s.
•1 1 % o m á s d e l o s v o t o s d e l a j u n t a
d e a c c i o n i st a
III) S i l a p e rs o n a es p a r tí c i p e en m ás d e u n 1 0% e n un
c o ntr at o de as o c i a c i ón u otro n eg o c i o de c a rá c t e r
fid u c i a r i o , e n qu e la so c i e d a d e s ge st o r a .

1 1% o + en el c o ntrato de
a s o c i a c ió n u o t r o n e g o c i o d e
c a rá c t e r fi d u c i a r i o e n que la
so c i e d a d e s ge st o r a .

1 1% o + en el c o ntrato de
a s o c i a c ió n u o t r o n e g o c i o d e
c a rá c t e r fi d u c i a r i o e n que la
so c i e d a d e s ge st o r a .
IV) S i la p e rs o n a, de acuerdo con es t as r e g l a s, e s tá
r e l a c i o n a d a c o n u n a s o c i e d a d y és t a a s u v e z l o e s tá
con o t r a, s e e n t e n d e rá q u e l a p e rs o n a t a m b ié n e s tá
r e l a c i o n a d a c o n e st a últ i m a y a sí su c e si va m e n t e .

L a s n o r m a s d e r e l a c ió n se deben c o nsid e r a r en l as
sigu i e n t e s sit u a c i o n e s:

1 ) C u a n d o l o s c o n t r i b u y e n t e s a c o g i d o s a l 1 4 b is d e b a n
c a l c u l a r q u e s u s i n g r e s o s a n u a l e s p o r v e n t a s, s e rv i c i o s
u o t r a s a c t iv i d a d e s d e l g i r o n o s u p e r e n l a s 5.000 UTM
p a r a m a n t e n e r se e n e l r égi m e n .

2 ) Tr a tá n d o s e d e l a s n o r m a s d e a b a n d o n o e s p e c i a l d e l
régi m e n , c u a n d o e n e l e j e r c i c i o e s t o s c o n t r i b u y e n t e s
d e b e n c a l c u l a r s i su s i n g r e s o s a n u a l e s p o r v e n t a s,
s e rv i c i o s u o t r a s a c t ivi d a d e s d e l g i r o n o s u p e r e n l a s
7.000 UTM p a r a m a n t e n e r se e n e l r égi m e n .

3) E n e l m i s m o c a s o d e n o r m a s d e a b a n d o n o e s p e c i a l
deben c o m p u t a r s i s us i n g r e s o s p r o v e n i e n t e s de
Ba se Im p o n i b l e

• T o d o s l o s r e t i r o s e n d i n e r o o e n e s p e c i e s qu e e f e c t ú e n
l os p r o p i e t a r i o s, s o c i o s o c o m u n e r os si n d is t i n g u i r o
c o nsi d e r a r s u o r ig e n o f u e n t e, o si s e t r a t a o no de
su m a s no gravadas o exentas.

• T o d a s l a s c a n t i d a d e s q u e d i s t r i b u y a n a c u a lq u i e r t i t u l o
l as s o ci e d a d es a nón i m as o en c o m a n d i t as por
a c c i o n e s, s i n d i s t i n g u i r o c o n s i d e r a r s u o r i g e n o f u e n t e ,
o si se t r a t a o n o d e su m a s no gravadas o exentas.
Ga st o s R e c ha za d o s

• El e m p r es a ri o i n d ivid u a l, s o c i os de s o cie d a d es de
p e rs o n a s y s o c i os g es t o r es de so cie d a d es en
c o m a n dit a por a c c i o n e s, p r o p i e t a r i os o d u eñ os de
e m p r es as a c ogi d as a l as n o r m as d el a r tíc u l o 14 b is
r es p e c t o de l as p a rtid as a q u e s e r efi e r e el a r tí c u l o
2 1 º d e l a l e y (g as t o s r e c h a z a d o s) s e a f e c t a rá n c o n l o s
i m p u e s t os Gl o b a l C o m p l e m e n t a r i o o A d i c i o n a l , s egú n
p r o c e d a, si n d e r e cho a c ré d i t o por i m p u est o de
Pri m e r a C a t e g o rí a y a q u e t a l e s c a n t i d a d e s n o h a n si d o
gr a va d a s c o n e l c i t a d o t r i b u t o .

• L as SA y en c o m a n dit a por a c c i o n es a c ogi d as al


régi m e n d el a r tí c u l o 1 4º b is r es p e c t o de l os g as t os
r e c h a z a d o s, s e a f e c t a r á n c o n e l i m p u e s t o ú n i c o d e 35%
Tér m i n o d e Gi r o

Cu a n d o l o s c o n t r i b u y e n t e s a c o gi d o s a
est e a r tí c u l o p o n g a n té r m i n o a s u gi r o,
d e b e rá n tri b u t a r por l as r e n t as qu e
r es u l t e n d e c o m p a r a r e l c a p i t a l p r o p i o
inici al y s us a u m e n t os con el c a pit al
p r o p i o e xi st e n t e a l t ér m i n o d e gi r o .
Ca p i t a l Pr o p i o In i c i a l

• Del c a pit al pr o pi o i n i c i a l, deben e x c l u i rs e l as


u t i l i d a d e s d e l a s c u a l e s n o s e h a h e c h o e x igi b l e e l p a g o
d e t o d o s lo s im p u e st o s a la r e n t a .

• E n l os a u m e n t o s d e c a pit al pr o pi o i ni ci al no deben
c o n s i d e r a rs e c o m o t a l es l as u t i l i d a d e s q u e aú n n o s e
ha n r e tir a d o o d is t r i b u i d o , c o m o ta m poco l os r e t i r os
r e i nv e r ti d os d e a c u e r d o a l o d is p u e s t o p o r l a l e t r a c )
d e l Nº 1 ), L e t r a A) del a r tí c u l o 14 de la Ley de la
R e n ta .

• El c a pit al pr o pi o ini ci al y s us a u m e n t o s, en l os
té r m i n o s s e ñ a l a d o s, d e b e rá n r e a j us t a rse s e gú n la
v a r i a c ió n d el Ín dic e de Pr e c i os al C o ns u m i d o r
d eter mina d a e ntre el úl t i m o dí a d el s e gu n d o m es
a nt eri or al de i n i c i a c ió n d el ej e r c i c i o a c ogi d o al
Ca p i t a l Pr o p i o Fi n a l

S ól o e xi st e n d o s sit u a c i o n e s a la s
c u a l e s se le s a p l i c a n n o r m a s
e sp e c i a l e s d e va l o r i za c i ón , e l l a s so n e l
a c t i vo fijo o in m o vi l i za d o y la s
e xi st e n c i a s o m e r c a d e r ía s.
Bi e n e s físic o s d e l a c t i vo
i n m o vi l i za d o e xi st e n t e s a l
t ér m i n o d e gi r o

• S e debe r e aj usta r s u v a l o r de a d q u i s i c ió n ,
s egú n l i b r o y f a c t u r a s, d e acuerdo con el
p o r c e n t aj e de v a r i a c ió n d el Índic e de
Pr e c i o s al C o ns u m i d o r qu e se deter mine
e ntre e l últi m o d ía d e l m es a n t e r i o r al d e
a d q u i s i c ió n y e l ú l t i m o dí a d e l m es a n t e r i o r
al de té r m i n o de gir o. Se a p li c a rá la
d e p r e c i a c i ó n n o r m a l , s e gú n l a v i d a ú t i l f ij a d a
p o r e l S II.
Bi e n e s físic o s d e l a c t i vo
r e a l i za b l e , se gún i n ve n t a r i o .
a ) S i ha y c o m p r a s e n lo s últ i m o s 1 2 m e se s

• L as e x is t e n c i a s n a c i o n a l es o i m p o rt a d as se v a l o r iz a r a n al
p r e c i o m ás a l t o d e c o m p r a o im p o r t a c i ón .

b ) S i n o ha y c o m p r a s e n lo s últ i m o s 1 2 m e se s

• Ta nt o l as e x is t e n c i a s n a c i o n a l es co m o l as im p o r t a d as se
v a l o r iz a n a l últi m o pr e cio de co m pra o i m p o r t a c ió n m ás IPC
d el p e rí o d o e ntre el úl t i m o dí a d el m es a nte ri or al de
a d q u is i c ió n y e l úl t i m o día d el m e s a n t e r i o r a l d e té r m i n o de
gir o .

c ) Pr o d u c t o s t e r m i n a d o s o e n p r o c e so .

• Mat e ri a p ri m a: Se a plica n l as m is m a s n o r m as d e s c r i t as
a n t e r io r m e n t e .
• Ma n o d e o b r a : S e c o n si d e r a r á e l va l o r qu e t e n ga e n e l últ i m o
m e s d e p r o d u c c i ón , e xc l u y én d o se la s r e m u n e r a c i o n e s qu e n o
c o r r e sp o n d a n a e st e m e s.
d) Otros bienes, valores u obligaciones.
• S e a p l i c a n la s n o r m a s d e l a r t íc u l o 4 1 º d e l L e y d e la R e n t a
Pa go s Pr o vi si o n a l e s
Me n su a l e s (PPM)
• De acuerdo al a r tí c u l o 84 l e t r a g) d e la Ley de la
R e nta l os c o n t r i b u y e n t es a c ogi d os al régi m e n d el
a r tí c u l o 14 b is de est a ley ef e c t u a rán un p ag o
p r o v is i o n a l c o n l a m i s m a t a s a v ig e n t e d e l I m p u e s t o d e
Pri m e r a C a t eg o rí a sobr e l os r e t i r os en din e r o o en
es p e c i es qu e ef e c túe n l os p r o p i e t a r i o s, s o c i os o
c o m u n e r o s, y t o d a s l a s c a n t i d a d e s q u e d ist r i b u y a n a
c u a lq u i e r tít u l o l as s o ci e d a d es a nó ni m a s o en
c o m a n dit a por a c c i o n e s, si n d is t i ng u i rs e o
c o n s i d e r a rs e s u o r ig e n o f u e n t e o si s e t r a t a o n o de
s u m a s n o g r av a d as o e x e n t a s. (Oficio Nº 3.298 de 26.11.1996,
sobre la presentación del F29)
R e i n ve r si ón d e sd e
S o c ie d a d 1 4 b is
• L a r e i n v e r s ió n d e u t i l i d a d e s d e s d e e m p r e s a s a c o g i d a s
al régi m e n es p e c i a l pr o c e d e si e m p r e qu e és t a se
e f e c tú e en o t r as e m p r es as qu e ll ev e n c o n t a b ili d a d
c o m pl eta y r e g is t r o FUT, no si e n d o a pli c a bl e d i ch a
m o d a l i Contribuyentes
d a d d e r e del
i n vrégimen
e rs ió ngeneral
c u a que
n d optan
o l o sporr el
e f14
e rbis
i d os r e t i r os
se r e i nvi e r t a n en e m p r es as a c ogi d as al régi m e n d el
a
E nr t íceul l oa r1t í4c ubl oi s. 1 º tr a nsit o ri o de la ley Nº 1 8.775, se
e s t a b l e c e u n c r é d i t o a f av o r d e l o s c o n t r i b u y e n t e s q u e
se a c oj a n al a r tí c u l o 14 b is d e la Ley de la R e n t a,
e q u iv a l e n t e al m o nto p ag a d o por conce pto d el
I m p u est o de Pri m e r a C a t eg o rí a sobr e l as u t ili d a d es
t ri b u t a b l es no r e tir a d as o d is t r i b u i d a s al 31 de
di ci e m b r e d e l añ o a n t e r i o r a l q u e i ng r es e n a l rég i m e n
o p t a t i vo .
Ba se a fe c t a a Im p u e st o s
Pe r so n a l e s
• Tri b u t a n s o b r e l a m ism a b as e i m p o n i bl e d e pri m e r a
c a t e g o r í a , e s t o e s, s o b r e t o d o s l o s r e t i r o s a c t u a l i z a d o s,
si n c o nsi d e r a r el o r i ge n o fue nte de l as r e n t as con
c a rg o a l as c u a l es se fi n a n c i a n d i ch o s r e t i r os o
d i s t r i b u c i o n e s, o s i s e t r a t a o n o d e s u m a s n o g r a v a d a s
o e xe n t a s d e im p u e st o .

• R es p e ct o de l as r e n t as o c a n ti d a d es re t i r a d as o
d ist r i b u i d a s d u r a n t e e l ej e r c i c i o c o m e r c i a l r es p e c t iv o
y r e m e s a d a a l e x t e r i o r a s u s p r o p i e t a r i o s o d u e ñ o s, si n
d o m i c ili o n i r esi d e n c i a en el p a ís, e s tá n o b l i g a d a s a
rete n er el i m p u est o a di ci o n al que af e c t a a t a l es
p e r s o n a s s i n r e s i d e n c i a n i d o m i c i l i o e n Chi l e , c o n t a s a
d e 35%, c o n d e r e c h o a d e d u c i r a t o d o e v e n t o d e d i c h a
L i b e r a c i o n e s Tr i b u t a r i a s

L os c o n t r i b u y e n t es a c ogi d os a est e r ég i m e n
si m p l if i c a d o , se encu e ntra n exi m i d os de a lg u n a s
o b l i g a c i o n e s p e r o és t a s s e l i m i t a n a lo estri c t a m e n t e
tr ib u t a r io :

1. L l ev a r el d e t all e de u tili d a d es tri b u t a ri a s y p o t r os


i n g r e s o s q u e s e c o n t a b i l iz a n en e l r e g is t r o d e R LI d e
p r i m e r a c a t e go r ía y u t i l i d a d e s a c u m u l a d a s.

2 . Pr a c t i c a r in ve n t a r i o s.

3. A p l i c a r la CM a qu e se r e fi e r e e l a r t íc u l o 4 1 .

4 . Efe c t u a r d e p r e c i a c i ón .

5. Efe c t u a r e l b a l a n c e ge n e r a l a n u a l .
S u e l d o Em p r e sa r i a l

• l a m o d a l i d a d es p e c i a l c o n q u e t r i b u t a n l a s e m p r es as
a c ogi d as al a r tí c u l o 1 4º b i s, l os e m p r es a r i os
i n d i v i d u a l e s, s o c i os de s o ci e d a d es de p e rs o n a s y
s o c i os g es t o r e s de so c i e d a d e s en c o m a n dit a por
a c c i o n es - p r o p i e t a ri o s o d u e ñ os de t a l es e m p r e s a s-
t a m b ié n ti e n e n d e r e ch o al b e n efi ci o d el su el d o
e m p r e s a r i a l q u e s e es t a b l e c e e n e l i n c is o t e r c e r o d e l
Nº 6 d e l a r tí c u l o 3 1º d e l a Ley de la R e n t a, a l est a r
c o m p r e n d i d o és t e d e n t r o d e l o s g as t o s q u e s e a c e p t a n
co m o n e c es a r i os para pr o d u cir la r e n t a, en la
m e dida o bvi a m e n t e qu e s e dé c u m p l i m i e n t o a t o d os
l o s r e q u is i t o s q u e e x ige l a n o r m a a n t es i n d i c a d a para
la pro c e d e n cia de t al fr a nq u i c i a (és t as c o n d i c i o n es
fu e r o n a n a l i za d a s p o r Cir c u l a r Nº 4 2 , d e 1 9 9 0).
14 T E R
Co n t r i b u y e n t e s o b l i g a d o s a d e c l a r a r
r e n t a e f e c t i v a s e g ún c o n t a b i l i d a d
sim p lific a d a
No r m a t i va R e l a c i o n a d a

Ci r c u l a r N ° 1 7 ( 1 4 / 0 3 / 2 0 0 7 ) d e S I I :

I n st r u c c i o n e s s ob r e m o d ifi c a c ió n al A r tí c u l o 14 Bis y s ob r e R ég i m e n de
T r i b u t a c i ó n y C o n t ab i l i d a d S i m p l i f i c a d a p a r a l a D et e r m i n a c i ó n d e l a Base
I m p o n ib l e del I m p u e st o a la R e nt a al cual pued en A c og e r s e los
C o n t r ib uy e n t e s d e l a P r i m e r a C at eg o r í a y d e l mis m o A r tí c u l o 14 B i s, q u e
C u m p l a n c o n l a s C o n d i c i o n e s y R e q u i s i t o s q u e E s t a b l e c e e l N u e v o A r tí c u l o
1 4 T e r d e l a L e y d e l a R e n ta .

Ci r c u l a r N ° 5 ( 1 3 / 0 1 / 2 0 0 9 ) d e S I I :

I n st r u c c i o n e s s ob r e M o d i f i c a c i o n e s I n t r o d u c i d a s a l o s A r tí c u l o s 1 4 B i s y 1 4
T e r d e l a L ey d e I m p u e st o a l a R e n t a ( L I R ), p o r l a L ey N ° 2 0. 2 9 1, d e 2 0 0 8.
R égi m e n Tr i b u t a c i ón
S i m p l i fi c a d a

L a s ve n ta ja s d e l n u e vo r égi m e n s o n :

 D is min ución d e carg a re g ul at oria: Lib eració n de


o b l i g a c i o n e s d e la c o n t a b i l i d a d c o m p l e t a .

 Tasa f ij a PP M en 0 , 2 5% de las ven tas brutas


m e n s u a le s .

 D e d u cción in m e diata co mo g astos de las


in v e r s i o n e s y c o m p r a s .

 La Renta Líquida I m p o nible se deter mi n a


f ác i l m e n t e . ( I n g r e s o -E g r e s o )
R égi m e n Tr i b u t a c i ón
S i m p l i fi c a d a

¿Como Ingreso al Régimen?

Para contribuyentes con Inicio de Actividades

• Entr e el 1° d e enero y e l 30 d e a b ril d e cada


a ño .

Para quienes Inicien Actividades

• P o d rá n optar p o r e s t e r égi m e n al m o m e nto de


h a c e r i n i c i o d e a c t i vi d a d e s e n c u a l q u i e r m e s d e l
a ño .
R EQUIS ITOS DE INGR ES O

1. No p os e e r d e r e c h os s o c i a l es o
a c c i o n es de o t r as s o c i e d a d e s, ni
for m a r p art e de c o n t r a t os de
a s o c i a c ió n o c u e n t a s e n p a r t i c i p a c ió n
e n c a l i d a d d e ge st o r .

2 . P e rs o n a s N a t u r a l es o E m p r es as
I n d ivi d u a l e s de R es p o ns a b ili d a d
L i m i t a d a (EIR L ).
14
3. S e r C o n t ri b u y e n t e d el I m p u est o al
Va l o r A gr e ga d o (IVA ) TER
4 . N o t e n e r a c t iv i d a d e s d e l A r t . 2 0 N° 1 y 2
L IR

5. S i es el p ri m e r ej e r c i c i o de
o p e r a c i o n e s, d e b e r á n t e n e r u n c a p i t a l
e fe c t i vo n o su p e r i o r a 6.000 UTM.

6. P r o m e d i o a n u a l d e i n g r e s o s d e s u g i r o ,
n o s u p e r i o r a 5.000 UTM e n l o s t r e s úl t i m o s
e je r c i c i o s.
S i st e m a d e Tr i b u t a c i ón
S i m p l i fi c a d a - Pe r m a n e n c i a

¿Permanencia?

• 3 e je r c i c i o s c o m e r c i a l e s m ín i m o s d e n t r o d e l R égi m e n .

• 3 ej e r c i c i os c o m e r c i a l es mí ni m os para r e i ng r es a r al
R égi m e n .

¿Cuándo Salgo?

• S i d e j a d e c u m p l i r c o n a l g u n o d e l o s r e q u is i t o s g e n e r a l e s
d e in gr e so .

• S i e l p r o m e d i o d e i n g r e s o s a n u a l e s e s s u p e r i o r a 5.000 UTM
e n l o s t r e s ú l t i m o s e j e r c i c i o s, o b i e n , s i l o s i n g r e s o s d e un
e je r c i c i o su p e r a e l m o n t o e qu i va l e n t e a 7.000 UTM.

• De b e rá n m a n t e n e rs e en él h as t a el 31 de di ci e m b r e,
dando e l a v is o a l S II d e s d e el 1 d e enero a l 30 d e a b r i l
d e l a ño c a l e n d a r i o sigu i e n t e .
De t e r m i n a c i ón d e l a Ba se
Im p o n i b l e y su Tr i b u t a c i ón

• L a s Ut i l i d a d e s a c u m u l a d a s e n e l FUT se e n t e n d e r án
r e t i r a d a s a l in gr e so a l R égi m e n o p t a t i vo

• Pa r t i d a s a R e gi st r a r a l in i c i o d e l r égi m e n :
– Pér d i d a s Tr i b u t a r i a s A c u m u l a d a s.
– A c t i vo s Fijo s a su Va l o r Ne t o Tr i b u t a r i o .
– Exist e n c i a s a su va l o r t r i b u t a r i o .

• L o s c o n t r i b u y e n t e s qu e lo e l i ja n d e c l a r a r án y
p a ga r án e l im p u e st o d e p r i m e r a c a t e go r ía y e l
im p u e st o glo b a l c o m p l e m e n t a r i o so b r e la b a se d e
su s in gr e so s a n u a l e s n e t o s d e ve n ga d o s

– in gr e so s $
– (-) e gr e so s $
– = Ba se Im p o n i b l e d e Im p u e st o $
• Pr i m e r a Ca t e go r ía
• Im p u e st o Glo b a l Co m p l e m e n t a r i o
Eje m p l o
• C o n t r i b u y e n t e P e rs o n a N a t u r a l s e i n i c i a c o n f e c h a
03/0 4/ 2 0 1 1 c o n u n c a p i t a l i n i c i a l d e $3.000.000.- ( 93, 15
UTM) a c o g ié n d o s e al régi m e n de t ri b u t a c ió n
sim p l i fi c a d o d e l 1 4 Te r d e la L IR .

• Mo vi m i e n t o Co m e r c i a l

– S u s i n g r e s o s (l i b r o v e n t a s) p o r e l a ñ o 2 0 1 1 f u e r o n
de
» $ 32.000.000.-
– S u s Eg r e s o s (l i b r o c o m p r a s) p o r e l a ñ o 2 0 1 1
fu e r o n d e
» $ 23.000.000.-
• L a s c o m p r as d e l añ o i ng r es a d as a l L i b r o d e
Co m p r a s se c o m p o n e n d e :
– Ca m i o n e t a $ 8.000.000.-
– Me r c a d e r ía $ 1 2 .000.000.-
– Ga st o s Ge n e r a l e s $ 3.000.000.-
– S u e l d os P ag a d o s (s egú n li b r o de
R e m u n e r a c i o n e s) $ 5.000.000.-
– PPM p a ga d o s d u r a n t e e l a ño , a c t u a l i za d o s $
80.000.-
DES A R R OL L O

Determinación de la Base Imponible

Ingresos
Libro de Ventas $ 32.000.000
Total Ingresos del año 2011 $ 32.000.000

Egresos
Libro de Compras -$ 23.000.000
Sueldos (Libro de Remuneraciones) -$ 5.000.000
Gastos no Documentados -$ 160.000
0,5% sobre $ 32.000.000 $ 160.000
Tope 15 UTM ($ 38.000 a Dic. 2011) $ 570.000
Total Egresos del año 2011 -$ 28.160.000

Base Imponible $ 3.840.000


De c l a r a c i ón e n l a Pr i m e r a
Ca t e go r ía
F2 2 A ño Tr i b u t a r i o 2 01 2

IMPUESTO GLOBAL COMPLEMENTARIO Y/O DEBITO FISCAL


34 304 =
DETERMINADO
+
REBAJAS AL
35 IMPUESTOS BASE IMPONIBLE 31
IMPUESTO
Im p u e st o Pri m e r a
36 Ca t e go r ía so b r e r e n t a s 18 $ 19 20 768.000 +
e fe c t i va s. 3.84 0.000
Im p u e st o Esp e c ífi c o a la
37 A c t i vi d a d Min e r a (A r t . 64 824 825 +
b i s).
Im p u e st o Pri m e r a
18
38 Ca t e go r ía so b r e r e n t a s 187 189 +
8
p r e su n t a s.
Im p u e st o Ún i c o Pri m e r a
39 195 196 +
Ca t e go r ía .
Im p u e st o A r t .2 º D.L .
40 77 74 79 +
2 39 8/78.
Im p u e st o Ún i c o In c . 3º 12
41 113 114 +
A r t .2 1 L e y d e la R e n t a . 0
Im p u e st o A d i c i o n a l p o r
4 2 Exc e so d e 753 754 755 +
En d e u d a m i e n t o .
Im p u e st o A d i c i o n a l D.L . 13
43 133 134 +
600/74 . 8
Im p u e st o A d i c i o n a l L e y
44 32 76 34 +
d e la R e n t a .
R e l i qu i d a c i ón Im p u e st o
16
4 5 Ún i c o Fo r m . 2 51 4 (A r t . 163 25 +
4
4 7).
De c l a r a c i ón Im p t o . Glo b a l
Co m p l e m e n t a r i o F2 2 A .T. 2 01 2

R e t i r o s (A r t s.1 4 , 1 4 b i s y
1 847 600 104 +
1 4 qu át e r ).
Divid e n d o s d i st r i b u i d o s p o r S .A ., C.P.A . y
2 601 105 +
S .p .A . (A r t s.1 4 , 1 4 b i s y 1 4 qu át e r ).
Ga st o s r e c ha za d o s, A r t . 33º Nº1 , p a ga d o s e n e l
3 602 106 +
e je r c i c i o (A r t .2 1 ).
R e n t a s p r e su n t a s d e : Bie n e s R a íc e s, Min e r ía ,
4 Exp l o t a c i ón d e Ve híc u l o s y o t r a s (A r t s. 2 0 N°1 , 603 108 +
34 N°1 y 34 b i s N°s 2 y 3).
R e n t a s d e t e r m i n a d a s se gún c o n t a b i l i d a d
5 sim p l i fi c a d a (A r t . 1 4 te r ), p l a n i l l a s, c o n t r a t o s 604 $ 109 +
RENTAS AFECTAS

y o t r a s re n t a s. 768.000 $ 3.840.000
R e n t a s p e r c i b i d a s d e l A r t s. 4 2 Nº2
6 (Ho n o r a r i o s) y 4 8 (R e m . Dir e c t o r e s S .A .), 110 +
S e gún R e c u a d r o N°1 .
R e n t a s d e c a p i t a l e s m o b i l i a r i o s (A r t . 2 0 N°2 ),
7 R e t i r o s d e EL D (A r t . 4 2 te r ) y Ga n a n c i a s d e 605 155 +
Ca p i t a l (A r t . 1 7 N°8), e t c .
R e n t a s e xe n t a s d e l Im p u e st o Glo b a l
8 606 152 +
Co m p l e m e n t a r i o (A r t . 54 N°3).
R e n t a s d e l A r t . 4 2 Nº1 (su e l d o s, p e n si o n e s,
9 161 +
e t c .).
In c r e m e n t o
In c r e m e n t o por
por im p u e st o s
10 im p u e st o d e 159 p a ga d o s o 748 749 +
Pri m e r a re t e n id o s
Ca t e go r ía . en el
e xt e r i o r .
G R A CI A S P O R S U
P A R T I CI P A CI Ó N