Sie sind auf Seite 1von 3

ZDANIA ZŁOŻONE NIEMIECKI

WSPÓŁRZĘDNE - SZYK PROSTY

und - i
… und ich gehe - i idę
aber - ale (zawsze po zdaniu twierdzącym)
…. aber ich gehe - ale ja idę
denn - ponieważ
…. denn ich gehe - ponieważ idę
oder - albo
…. oder ich gehe - albo idę
sondern - tylko, lecz (nie robię czegoś, ale zamiast tego coś innego) (zawsze po zdaniu
przeczącym)
…. sondern ich gehe

SZYK PRZESTAWNY

also - a więc, zatem


… also gehe ich
außerdem - oprócz tego
außerdem gehe ich - oprócz tego idę
dann - potem
dann gehe ich - potem idę
deshalb/darum/deswegen - dlatego
deshalb/deswegen gehe ich - dlatego idę
sonst - w przeciwnym razie
sonst gehe ich - w przeciwnym razie idę
trotzdem - pomimo tego
trotzdem gehe ich - pomimo tego idę

PODRZĘDNIE ZŁOŻONE
SZYK KOŃCOWY

weil - ponieważ
dass - że
wenn - jeśli, gdy, kiedy

weil ich schnell zum Supermarkt gehe - ponieważ szybko idę do supermarketu
dass ich schnell zum supermarkt gehe - że szybko idę do supermarketu
wenn ich schnell zum Supermarkt gehe - kiedy szybko idę do supermarketu

ob - czy
ob ich schnell zum Supermarkt gehe - czy szybko idę do supermarketu
um wie viel Uhr - o której godzinie
um wie viel Uhr ich zum Supermarkt gehe - o której godzinie idę do supermarketu
wann- kiedy
wie - jak
warum - dlaczego
was - co

wann/wie/warum/zu wem ich zum Supermarkt gehe - kiedy

ZDANIA WARUNKOWE

wenn - jeśli, gdy


falls - w razie, gdyby
po tych spójnikach - szyk końcowy, potem szyk przestawny

Wenn ich zum Supermarkt gehe, kaufe ich immer Zwiebeln


Falls ich zum Supermarkt gehe, schreib mir eine Einkaufsliste

ZDANIA OKOLICZNIKOWE CELU - szyk końcowy

damit - aby, żeby


Ich gehe zum Supermarkt, damit ich etwas kaufe
Um.. zu - po to, żeby
Ich gehe zum Supermarkt, um etwas zu kaufen

OKOLICZNIKOWE CZASU

wenn - gdy
Wenn ich zum Supermarkt gehe, kaufe ich Zwiebeln
als -gdy w przeszłosci
Als ich Kind war

PASSIV - STRONA BIERNA

PRASENS - CZAS TERAŹNIEJSZY

A: Der Chirurg operiert den Student


P: Der Student wird operiert

Prateritum
A: Der Chirurg operierte den Student
P: Der Student wurde operiert

Perfekt

A: Der Chirurg hat den Student operiert


P: Der Student ist operiert worden

Plusquamperfekt
A: Der Chirurg hatte den Student operiert
P: Der Student war operiert worden.

Futur I

A: Der Chirurg wird den Student operiert


P: Der Student wird operiert werden

Z MODALNYMI

A: Der Chirurg muss mich operieren


Der Chirurg musste mich operieren

P: Der Student muss operiert werden/musste operiert werden

Przeszły

P: Der Student hat/hatte operiert werden müssen