Sie sind auf Seite 1von 10
CANCELARIA DE STAT A REPUBLICIL MOLDOVA Nr. 31-06-661- 73.9% Chisiniu 30 septembrie 2021 Biroul Permanent al Parlamentului in temeiul art.73 din Constitutia Republicii Moldova, se prezintA spre examinare proiectul de lege pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr.154/2003, aprobat prin Hotirérea Guvernului nr. 222/2021. Responsabil de prezentarea in Parlament a proiectului de lege este Ministerul Muneii si Protectiei Sociale. Anexe; 1, Hotirérea Guvernului privind aprobarea proiectului de lege (in limba romana —1 fila); 2, Proiectul de lege (in limba romana ~ 4 file); 3. Nota informativs la proiectul de lege (4 file); 4, Sinteza obiecfiilor gi propunerilor (20 file); 5, Avizul Ministerului Justitiei (1 fil); 6. Alte documente (16 file). Secretar general adjunct al Guvernuluj ian ERMURACHI ‘SECHETARIATUL PARLAMENTULUT REPUBLIC MOLDOVA ope er «SOr 207 ore Ex: Vasile Vasilia Tel: 022-250-595 ‘Casa Guvernalui, ‘MD-2033, Chisintu, Telefon: Fax: ‘Republica Moldova. +3732 250 101 +373:22 242696 GUVERNUL REPUBLICIL MOLDOVA HOTARARE nr. 222 Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 Guvernul HOTARASTE: Se aproba si se prezinta Parlamentului spre examinare proiectul de lege pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/203. Prim-minis NATALIA GAVRILITA Contrasemneazai: Ministral muncii si protectiei sociale Marcel Spatari Ministrul justitiei Sergiu Litvinenco "¥23000021\HOTARIRANUSSINNU3S redactat(ro) doce Proiect PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA LEGE pentru modificarea Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 Parlamentul adopta prezenta lege organic’. Art. I, - Codul muneii al Republicii Moldova nr.154/2003 (Monitoral Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 159-162, art. 648), cu modificarile ulterioare, se modifica dup’ cum urmeaza: 1. Codul se completeazii cu Articolul 78' cu urmatorul cuprins: »Articolul 781, Acordarea de zile libere salariafilor in cazul suspendarii temporare a procesului educational in regim fizic. (1) in cazul suspendarii temporare a procesului educational in regim fizic fn cadrul institufiilor de invapimant, in situatii extreme, odati cu dispunerea de c&tre autoritatile abilitate a unor masuri speciale privind asigurarea securititii, protectiei viefii si stn&t%tii populatiei, cu acordul angajatorului, se acord& zile libere unuia dintre parinfi sau a tutorelui pentru supravegherea copiilor, pe toati durata suspendarii procesului educational in regim fizic, cu achitarea unei indemnizafii egal cu cel putin 50 Ja sut& din salariul de baz al salariatului. (2) Prevederile alin. (1) se aplic&: a) parintilor sau tutorilor ai c&ror copii au varsta de pani la 12 ani, inregistrati in cadrul unei unitati de invafimant; b) parintilor sau tutorilor copiilor cu dizabilitati inregistrafi in cadrul unei unitati de invatamant. (3) Zile libere se acorda la cererea unuia dintre p&rinfi, respectiv a tutorelui, la care se anexeazi o declaratie pe proprie raspundere, semnati de citre ambii parinfi, cu exceptia familiilor monoparentale, sau de tutore care va supraveghea copilul in perioada mentionati. (4) in cazul in care in urma unor verific&ri se constat’ ci ambii parinti au beneficiat simultan de zile libere, va fi anulaté posibilitatea ulterioara de a mai beneficia de indemnizatia acordata in conditiile stabilite de prezentul articol. (5) in cazul familiilor cu mai multi copii, care se incadreaza in prevederile prezentului articol, de zile libere va beneficia doar unul dintre parinti. ‘¥8001202!HOTARIRINU3SINNU3SI redacttto). doce 4 (6) _ Indemnizatia prevazuti de prezentul articol se pliteste de citre angajator. in unele cazuri, indemnizatia poate fi plitita, partial sau integral, din bugetul de stat, in modul stabilit de Guvern.” 2, Articolul 80: alineatul (1) va avea urmatorul cuprins: (1) Somajul tehnic reprezinté imposibilitatea temporaria continudrii de c&tre angajator, unitate sau de catre o subdiviziune interioard a a) pentru motive economice obiective; b) ca urmare a declarrii stiri de urgent, de asediu si de razboi; c)ca urmare a restrictiilor impuse in starea de urgenfé in sinatatea public’.”; alineatul (2) va avea urmatorul cuprins: »o(2) Durata somajului tehnic instituit in baza alin. (1) lit a) nu poate depasi 4 luni in decursul unui an calendaristic.” articolul se completeaza cu alineatul (4') cu urmatorul cuprins: »(4') In cazul declararii gomajului tehnic conform prevederilor alin. (1) lit. b) sic), indemnizafia poate fi plititd, partial sau integral, din bugetul de stat, in modul stabilit de Guvern.” articolul se completeaza cu alineatul (4) cu urmatorul cuprins: (4) fn cazul fn care indemnizatia pentru somaj tebnic este platita din bugetul de stat, locurile de munca ocupate de persoanele pentru care s-au platit aceste indemnizatii, nu pot fi reduse pe o perioad’ cel putin egal cu perioada somajului tehnic pentru care s-au platit aceste indemnizatii, cu exceptia situafiilor de insolvabilitate.” 3. Codul se completeaza cu Articolul 97 cu urmatorul cuprins: »Articolul 97°, Regimul de activitate redusi. (1) Angajatorul poate stabili regimul de activitate redus&, cu repartizarea timpului de munca in cadrul sptamanii, la nivel de unitate, pentru cel putin 25% din numérul salariatilor din cadrul unit&tii: a) in mod unilateral in caz de stare de urgent, de asediu si de razboi, sau in caz de stare de urgent in sinatate publica; b)cu acordulscris_al_—salariatilor vizati_ in caz de conjunctura economic defavorabild, dificultiti de aprovizionare cu materi prime sau energie, intemperii cu caracter exceptional, transformarea, ‘YAG00\2021\HOTARIRINUSSINNUSSI redaeta(r) doox 5 restructurarea sau modernizarea intreprinderii, sau orice alte circumstante cu caracter exceptional, in modul stabilit de Guvern. (2) Regimul de activitate redusi poate fi stabilit pentru o perioada de pani la 3 luni consecutive, dar nu mai mult de 5 luni pe an. (3) in cazul aplic&ii prevederilor alin. (1) lit. b), angajatorul este obligat s& solicite opinia consultativa a reprezentantilor salariatilor privind stabilirea regimului de activitate redusi cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de depunerea cererii de acordare a ajutorului pentru salariatii cu regim de activitate redusa. (4) Durata timpului de munca, prevazut in contractul individual de munc& al salariatului, poate fi redusa, in conditiile prezentului articol, cu cel mult 50%, munca salariatului fiind retribuita proportional timpului lucrat. (5) Salariafii c&rora, in conformitate cu prevederile prezentului articol, li s- a stabilit regim de activitate redus’, beneficiazi de un ajutor in modul stabilit de Guvern. (6) Pe perioada stabilirii regimului de activitate redusi in conditiile prezentului articol, este interzisi angajarea salariatilor pentru prestarea unei munci similare cu cea prestata de catre salariatii al caror timp de munca a fost redus, (7) Angajatorul stabileste regimul de activitate redusa ulterior adoptarii deciziei de acordare a ajutorului pentru salariatii cu activitate redus’ in modul stabilit de Guvern. (8) Prevederile prezentului articol nu se aplicd urmatoarelor categorii de angajatori: a) institufiile finanfate din mijloace bugetare; b) angajatori care au activitatea suspendati, se aflA in proces de insolvabilitate sau lichidare; - c) angajatori care au restante la bugetul public national la data depunerii cererii. (9) Prevederile prezentului articol nu se aplica salariatilor care: a) presteazi munca prin cumul in cadrul aceleiasi unitafi sau la o alti unitate; b) nu au realizat un stagiu de cotizare in sistemul public de asiguréri sociale de stat de cel putin 9 luni in ultimele 24 de luni calendaristice premergatoare datei inregistririi cererii; c) sunt angajati cu timp de muncd partial (10) Nu se admite solicitarea regimului de activitate redusa, in cazul in care la nivel de unitate este declarata greva.” ‘YAS0002/HOTARIRNNUSI\NU3SI reactatco).dooe 6 4. Codul se completeazi cu articolul 190! cu urmatorul cuprins ~Articolul 190'. Garantii si compensafii acordate salariafilor pentru implementarea msurilor speciale privind asigurarea securititii, protectiei vietii si sindtitii populatiei (1) in caz de stare de urgent’, de asediu si de razboi, precum gi in caz de stare de urgent in stindtatea public’, angajatorii acorda salariatilor zile libere, cu menfinerea salariului mediu, pentru implementarea masurilor speciale privind , protectiei viefii si sin&tatii populatiei, in modul stabilit de asigurarea securit Guvern, (2) Guvernul stabileste compensatii, din mijloacele bugetului de stat, angajatorilor care au aplicat prevederile alin. (1).”. Art. IL — Prezenta lege intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Pregedintele Parlamentului ‘Y\800202!HOTARIRNNUSSINNUSS redatat(e) docx NOTA INFORMATIVA Ia proiectul legii pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 {. Denumirea autorului si, dupi caz, a participantilor la elaborarea proiectului Proiectul de lege pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nt,154/2003 este elaborat de c&tre Ministerul Muncii i Protecfiei Sociale. 2, Condifille ce au impus elaborarea proiectului actului normativ $i finalitifile urmarite Proiectul de lege a fost elaborat in scopul reglementitii procedurii de acordare salariafilor de zile libere in situatii excepfionale, de acordare a zilelor libere unuia dintre parinfi pentru supravegherea copiilor, pe toati durata suspendarii, in mod forjat, a procesului educational in cazul condifiilor rieteorologice nefavorabile sau a altor situafii extreme ce au ca efect suspendarea procesului educafional in cadrul institufiilor de invajmént, odata cu dispunerea de c&tre autorititile abilitate a ‘unor misuri speciale privind asigurarea securitifii, protectiei vietii si stmatitii populajiei si in vederea reglomentirii unei institati juridice noi care ar permite gestionarea intr-un mod mai flexibil de eatre angajaiori a resurselor umane in perioada reducerii activitifilor economice care se datoreazi unor situafii excepfionale. ‘Astfel, 1a moment, legislatia muncii nu reglementeazi situafia in care din diferite motive obiective este suspendat procesul educational, cine ar trebui si supravegheze copii, pairinjii clrora sunt incadrafi in cémpul muncii. De asemenea legislafia nu reglementeaz modul de gestionare a resurselor ‘umane de catre angajator in perioada reducerii activititilor economice care se datoreaz unor situafii ‘excepfionale in afara controlului angajatorului. Prin acest proiect se propune promovarea unor reglementati noi in domeniul relatiilor de muncd ce se referd la modul de acordare de zile libere salariatilor in caz de stare de urgenfi, de asediu gi de rizboi, precum gi in caz de stare de urgent in sndtatea public, modul de acordare a zilelor libere ‘unuia dintre patinji pentru supravegherea copiilor, pe toati durata suspendarii, in mod fortat, a procesului educational, cat si posibilitatea gestionatii de cXtre angajator in mod flexibil si rapid a resurselor umane in perioada reducerii activitijilor economice care se datoreazi unor situafii exceptionale in afara controlului angajatorului, prin ajustarea in mod unilateral, pe o perioads determinat8, a duratei timpului de munca pentru salariati si oferirea doar acelui volum de lucru care ar corespunde volumului de producfie sau de servicii care pot fi oferite pe pinta. Problema a fost identificatd in perioada in care pe teritoriul Republicii Moldova a fost declarata stare de urgenfé din cauza pandemici de Covid-19 si au fost impuse unele masuri care au dus la necesitatea acordarii de zile libere salariafilor in diferite situafii aceste cazuri si situatii vor fi prevaizute ssiplimentar prin acte normative subordinate legit), a fost suspendat procesul educational, iar p&rinfii au fost pusi in dificultate, si nu in ultimul rand a avut loc sistarea totalé sau parfialé a activitafii agentilor economici. Actualmente, cadrul normativ national nu oferd parjilor raporturilor de munca un instrument care ar permite flexibilizarea intr-un mod reciproc avantajos a raporturilor de munca in cazul reducerii temporare a activitafii economice datorité unor situatii excepfionale, care ar fi in mésuri si satisfact concomitent si in egal masura interesele economice ale angajatorilor si ale salariatilor. Menfionim ci, in toate cazurile, agentii economici sunt obligati si ofere salariafilor munca previzuti de contractul individual de munca si s& pliteasc integral salariul cu réspectarea prevederilor ‘Coduiui muncii. In acelasi timp, in condifille reducerit activitéfii economice la nivel de unitate datorita unor motive obiective existente pe perioada unor situatii excepfionale legate de declararea stiri de ‘urgent sau altor masuri oficiale impuse de c&tre autoritifi pentru care angajatorul nu este responsabil, ultimul nu poate genera veniturile care le-ar fi putut genera in condifiile anterioare existenfei situatii exceptionale. in aceste condifii, se poate concluziona c& agenfii economici fac uz de institufiile juridice care sunt reglementate in Codul muneii si care pot contribui parfial a diminuarea costurilor de personal gi ajustarea proceselor in cadrul unitatii, care se rezuma la urmatoarele: (i) tnregistrarea stafiondrli; (ii) inregistrarea somajului tehnic; (lii) stabilirea timpului de munc& partial; (iv) acordarea concediilor neplatite. Totodat, institufille juridice indicate mai sus, in condifiile unor situafii excepfionale, nu ar fi fn misurd s& satisfacd pe deplin gi in toate cazurile interesele divergente ale angajatorilor gi salariatilor, Fécind abstractie de Ia totalitatea normelor Codului muncii sus-menfionate, un instrument identificat pentru solufionarea problemei indicate se refer la reglementarea unei institutii juridice noi care ar permite gestionarea intr-un mod mai flexibil de cétre angajatori a resurselor umane, si care se rezuma la urmatoarele: L. Oferirea dreptului angajatorilor de a stabili in mod unilateral regimul de activitate redusd pentru salatiafii din cadrul unitifii, pentru o perioad& limitat, angajatorii beneficiind de munca salariafilor doar in m&sura in care aceasta este necesar8. Ulterior depsirii condifillor economice care au stat la baza acestei decizii, angajatorii reiau activitatea cu norma intreagt; 2, Salariafii tsi pastreaza locul de muncd si presteaz munca pe fraotiune de norm, beneficiind de un salariu si ajutor din partea statului; + 3. Statul contribuie cu mijloace financiare sub forma de ajutor pentru salariafii cu regim de activitate redusd, putind preveni in acest fel gomajul respectivelor persoane si alte cheltuieli legate de finanjarea mésurilor pentru promovarea ocuparii forfei de muncdi. 3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislatiei nationale cu legislafia Uniunii Europene Ptoiectul de lege nu confine norme privind armonizarea legislafiei nafionale cu legislatia Uniunii Europene. 4. Principalele prevederi ale proiectului si evidentierea elementelor noi Proiectul prevede operarea unui set de modificari la Codul munoii si anume: Se completeaz& cu art. 781, acordarea de zile libere in cazul suspenditii temporare a procesului educational, prevede cd, in cazul situatiilor extreme ce au ca efect suspendarea temporaria procesului educafional cu prezen{& fizicd in cadrul institufiilor de invatimént, odati cu dispunerea de cétre autoritafile abilitate a unor mésuri speciale privind asigurarea securititii, protectiei viefii si sind populatiei, angajatorii acorda zile libere unuia dintre parinfi sau tutorelui pentru supravegherea copiilor, pe toat durata suspendirii procesului educajional, cu achitarea unei indemnizafii egal& cu cel putin 50 la sut& din salariul de baz. Achitarea indemnizatiei egale cu cel putin 50 la suti din salariul de baz se va face prin derogare de la prevederile art. 75 alin. (2) din Codul muneii. ‘Se modific& art. 80 din cod, acordand posibilitate angajatorilor si declare gomaj ethnic si ca urmare a dectetirii stirii de urgenti, de asediu si de razboi si ca urmare a restricfiilor impuse in starea de urgent& in sin&tatea publica. Se completeaza cu articolul 97? regimul de activitate redusd, Aceasti normé va permite angajatorului stabilirea regimului de activitate redusd, cu repartizarea timpului de mune in cadrul stptiménii, la nivel de unitate, pentru cel pufin 25% din numérul salariafilor din cadrul unitifii. Salariatilor cu regim de activitate redust li se va achita salariul conform timpului efectiv prestat, iar diferenfa de salariu va fi partial achitaté de citre Stat in modul stabilit de Guvern. Se propune a fi completat cu un articol nou, Articolul 190' Acordarea de zile libere tn situafii ‘cxcepfionale. in caz de stare de urgenfi, de asediu si de rizboi, precum gi in caz de stare de urgenta in sindtatea public, angajatorii acorda salariatilor zile libere plitite pentru implementarea misurilor speciale privind asigurarea securitifii, protectiei viefii si sin&tijii populatici. Modul si condifille de acordare a zilelor libere vor fi stabilite de Guvern. 5, Fundamentarea economico-financiara Implimentarea proiectului va necesita mijloace financiare din bugetul de stat. Pentru realizarea ‘mésurilor propuse sunt planificate pentru ultimul trimestru al anului 2021 circa 60 mil lei pentru acordarea zilelor libere, 120 mil lei pentru masura de suspendare a raporturilor de munca in cazul suspendatii temporare a procesului educational, 60 mil lef pentru subvenfionarea somajului ethnic si 45 mil lei pentru subvenfionarea regimului de activitate redusa. Sumele indicate sunt prevézzute la maxim, iar estimarea comun’ a Ministerului Muncii si Protecfiei Sociale si a Ministerului Finanfelor este & aceste riscuri se vor executa in proporie de 30%. 6. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare ‘Implementarea prevederilor proiectului va necesita elaborarea cadrului normativ secundar ce va reglementa mecanismul de beneficiere de ajutor din partea statului pentru salariafii c&rora, Ii s-a stabilit regim de activitate redusi. De asemenea, Guvernul va putea reglementa modul de subvengionare a angajatorilor care vor acorda zile libere salariatilor in cazul suspendaii temporare a procesului educational in regim fizic, angajatorilor care vor declara somaj tehnic ca urmare a declardrii starii de urgenta, de asediu si de rzboi sau ca urmare a restricfiilor impuse in starea de urgenfé in sinatatea publica cat gi cazurile si ‘modul de subventionare pentru implementarea misurilor speciale privind asigurarea securitati, protectiei viefii si sinatatii populatici. 7. Avizarea si consultarea publici a proiectului Au avizat pozitiv proiectul, far obiectii si propuneri Ministerul Apardrit Ministerul Mediulué ‘Au avizat pozitiv proiectul cu unele propuneri Ministerul Afacerilor Interne Casa Nafionala de Asigurtiri Sociale Confederatia National a Patronatului din Republica Moldova Asociagia Patronalé Uniunea Institutiilor medico-sanitare private Asociafia Investitorilor Straini (FIA Moldova) Camera de comer American’ din Moldova t negativ proiectul 8. Constatirile expertizel anticoruptie 9. Constatirile expertizei de compatibilitate Proiectul de lege nu confine norme privind armonizarea legisl Europene, precum si norme incompatibile cu prevederile legislafici nafionale $i ale legislafici Uniunii Europene. 10. Constatirile expertizei juri Rafionamentele expuse de inifiator in not& reflect’ motivul emiterii actului normativ si cerinjele care au impus interventia normativa. Obiectii de ordin conceptual nu ave’ de formulat or, proiectul nu confine norme ce ar semnala probleme de neconstitufionalitate, 11. Constatarile altor expertize Ministru Marcel SPATARI

Das könnte Ihnen auch gefallen