Sie sind auf Seite 1von 4
i LC nr.15/02-158 L Ie 4 Parlamentul 29.11 2029] Republicii Moldova Deputat in Parlamentul Republicii Moldova Biroul Permanent al Parlamentului Republicii Moldova in conformitate cu articolul 73 din Constitutia Republicii Moldova si articolul 47 din Regulamentul Parlamentului se fnainteaza cu titlu de initiativa legislativa proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 273/1994 privind actele de identitate din sistemul national de pagapoarte. Anexa: 1. Proiectul de lege “SECRETARIATOL PARLAMENTULDT EPUBLICH MOLDOVA IS 2. Nota Informative p.0.P. Nr, Republica Moldova, MD-2004, Chisindty info@pariamentmd Ba. Stefan cel Mare si Sfant 105 ‘woww.parlament.md Proiect PARLAMENTUL REPUBLICI MOLDOVA LEGE pentru modificarea Legii nr. 273/1994 privind actele de identitate din sistemal national de pasapoarte Parlamentul adopt prezenta lege organic’. Art. L.—Legea nr, 273/1994 privind actele de identitate din sistemul national de pasapoarte (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 9 art, 89 din 09.02.1995), cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeazi : La articolul 3!, alineatul (2), litera z'), dup& cuvintele ”Mitropolitului Chiginaului si al intregii Moldove” se completeaz& cu cuvintele ” precum si Arhiepiscopului Chigingului, Mitropolit al Basarabiei si Exarh al Plaiurilor ”. Art. IL. - Guvernul, in termen de o lund de la intrarea in vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale in concordant cu aceasta. Art, IIL, ~ Prezenta Lege intr’ in vigoare la data public&rii in Monitorul Oficial al Republicii Moldova. PRESEDINTELE PARLAMENTULUL Nota Informativa la proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 273/1994 privind actele de identitate din sistemul national de pasapoarte Proiectul de Lege pentru modificarea $i completarea Legii nr. 273 — XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul national de pasapoarte a fost elaborat in vederea adaptirii legislatiei din acest domeniu Ia noile realititi social-obiective, precum si actualiz&rii listei persoanelor care, in virtutea functiei detinute sau specificului atributiilor exercitate, intreprind multiple deplasiri tn interes de serviciu peste hotarele RM. La elaborarea proiectului respectiv, m-am condus de principiul eliberdrii actelor de identitate speciale in stricté conformitate cu interesele statului si necesititile de serviciu ale subiectilor ce beneficiaz de dreptul a dispune de pasapoarte diplomatice si urmirindu-se scopul de a completa subiectii definerii pagapoartelor diplomatice din cadrul conducttorilor cultelor religioase. in Republica Moldova religia are un rol foarte important, iar majoritatea populatiei se declara crestin-ortodoxa (96,8%), aparfinand fie de Mitropolia Chisinzului si a intregii Moldove sau Mitropolia autonoma a Basarabiei din cadrul Bisericii ortodoxe Romane si avand in vedere ca, Mitropolia Basarabiei a implinit 20 de ani de recunoastere oficial’ de c&tre autoritiile Republicii Moldova, a ap&rut necesitatea de completare si acordare in categoria beneficiarilor de pasapoarte diplomatice pe léng’i Mitropolitul Chisinului si al intregii Moldove si a Arhiepiscopului Chisindului, Mitropolit al Basarabiei si Exarh al Plaiurilor. Mitropolia Basarabiei este o biseric& ortodox’i autonom’, de stil vechi, in cadrul Patriarhiei Romane, reactivati pe 14 septembrie 1992, Mitropolia Basarabiei este recunoscutd oficial drept succesoare spiritual’, canonic&, istoric& a Mitropoliei Basarabiei care a funcfionat pant in anul 194 inclusiv. Prin statut, teritoriul Mitropoliei Basarabiei este cel al Republicii Moldova. fn plus, in calitate de Exarh al Plajurilor, Mitropolitul Basarabiei are jurisdictie canonic& asupra diasporei ortodoxe romane din rasarit. in acest sens, proiectul de lege contine o prevedere prin acordarea acestui privilegiu conducdtorului unui cult religios, ce ar elimina orice discriminare fafi de conducdtorul Mitropoliei Basarabiei care ar dori si-si revendice acelasi drept la pasaport diplomatic. Punerea in aplicare a prevederilor legii menfionate nu va necesita cheltuieli financiare suplimentare din bugetul de stat, decét sursele financiare alocate Ministerului A facerilor Externe si Integrrii Europene in scopul edit&rii blanchetelor de pasapoarte diplomatice. Deputat in Parlament Cup Aban Quf

Das könnte Ihnen auch gefallen