Sie sind auf Seite 1von 1

Ein Neandertaler

Slow

/
6

R.C.

/ VJ VVVV VJ V V
ChaCha-Rythm

/ VJ VVVV VJ V V

14

Refrain

/ VJ V V V V VJ V V
3

30

Strophe

22

10

/ VJ V V V V

38

11

12

15

U %
U

14

13

VJ VVVV VJ V V

rit.

V V V
J

V V V

>
VJ V V V V V V

U U 3.% Woodblock
. Crash

/ VJ VJ VJ VJ VJ VJ VJ VVVV VJ V V VJ V V V VJ V V J
1.

42

Woodblock 2.

fz

Das könnte Ihnen auch gefallen