Sie sind auf Seite 1von 13

SCHRIFTZEICHEN

Amida pi}'ilij1St

anjin homon ~{,\;:'~r~ An Lu-shan ic~i1J anroku (hsing-Iu i 1T-~ Anseiko s. An Shih-kao

An Shih-kan r Anseiko: Y.'lE?li

Ranshc) GyfJshiJ s. \Van-sullg Hsing-hsiu Baso shike roku : Ma-tsu ssu-chia lu:

.i'\iIf![7ll"*"ll!!<

Benshuron Picn-tsung lu n: m~mffi bctsugo ': pich-vu: 5IJ~B:

biwa f_f~

bodai .pu-t"i, ~ bodhi milt Bodaidaruma .P'u-ti-ta-rno:

Bodhidharma'n~~~

Bodaidaruma nanshii tei zehi ron .:t?1JiU1.

"i¥i*iEiVH,Iii

bonbu i prthagjan a : nel:: buji .wu-shih Jm;¥

buji no hito j,IfF,$V)A

Bukka Engo Zenji Hekiganroku t Fo-kuo Yuan-wu Chan-shih Pi-yen lu : HIHjR~J 1'1lJJ"-i'eiji~liFlj*

Bukka Zenji s. Fo-kuo Ch'an-shih

Bushu Sozan Hanjaku Zenji goroku (Fu-r:ltou Ts'a{}-shan Peu-r-hi Ch'anshih vu-lu . ji!\j'IHfLlJ;tq\z,fl'jlerji,!l~'F Busshinron no tenkai 11I>4Hiffi(7)iJliIlt1

bussho 111H'E

Butsudabaddara ~ Buddhabhadra (#\p~liK Wf:,ii

Burtcn I#\~

Buttcn K0za f~~~~,rili.

Chan s. Zen

Ch'ang-ch'ing Hui-Ieng Chokei Eryo

~~:;g;!tt

Chang Ming-vuan ,*a~!jl; Chang Tsai '!&$X

Chang Yiieh i1Rifit

Chan-rnen shih-tzu ch'eng-hsit'u s.

Zemmon Shishi Shoshuzu

chan-na s. zenna Ch'an-shih s. Zenji

Ch 'an-:'iian elm-ell'iian-ehi tu-hsu s. Zengen-shozenshu-tojo

Chao-chou Ts~uTlg-~.;}wr! (j<~bhll Jllshlll)

~!H1JE~i\

Chao K 'uang-vin il1jJIJ~l Chao-Inn !OJ oron ~~ri€ Chao Mcnz-lu $34i:ltli

Chen-chou Lin-chi Hui-chao Ch'an-shih

vu-lu s. Chinju Rinzai Esho Zenji goroku.

Chen Ch'u-chang P*~flI. Cheng Hao f~l<l Ch'eng-kuan t Chokan , ;§,lIll. Ch' eng Vi tOrn

chen-jeT! s. shi nnin Chen-ju-yuan s. Shinnyoin Chcn-tsung !It*

Chen Tsun-su p*~\il

chi .rhih : :'§

chi s. ki

Chiang Shen 'Iifi$

Chia-tai P'u-teng lu s. Katai Futoroku chich-wen s. kitsumon

Chien-chung Ching-kuo IIsii-teng lu

5. Kenchu Seikoku Zokul<lroku Chien-nit fli3z:

chiesho ':':'!~'11

Chigi s. Chih-i

Chigon s. Chih-hua

ehih s. chi

Chih-chang (Chijo! Chih-clieShitetsu'

Chih-ch 'eng (Shise]

Chih-thih-ssu s. Seishiji Chih-hsicn .Chisen ~,~ Chih-hua .Chizor: " ~Iif:

Chih-i ,Chigi ti'ilIi

Chih-rncn Kuang-tsu .Chimon Koso i

i'\'r~7't,f(f

Chih Min-tu ;!<'$& Chih-tao. Shido. ,sJ!. Chill Tun '-ShiIOTl:' x~

Chih-t'ung (Shitsu : ;t;im Chili-wei (Chii: 1tI'~2 Chih-weng (jikiii; [l'[~ Chih-vao .Chivaku: t'i~ Chii s. Chih-wei

Chiju s. Chih-ch'ang

Chimon K:JSO s. Chih-men Kuang-isu Ching ~jt

Ch'ing if1i

Ching-chu (Seikyo) illJiEi Ching-chueh (j6kaku) i'¥-Yl:

Ching-shan .Kinzan: ii[LlJ

Ching-te Ch'uan-tcng lu s. Kcitoku

Dentoroku ching-tso s. sciza Ching-t'u s. Jiido

Ching-vuan Hsing-ssu (Seigen Gyoshi) Pf ll?-iT.~

Chinjn Rinz ai Esho Zenji goroku

\ Chen-chou Lin-chi Hui-chao Chan-shih yu-lu ilJUHlmil"i'i.l'~(jl!11il~iP§i'\f.F.

Ch'in-liang-ssu s. Seirvoji Chisen s. Chih-hsien Chi-sung (Kaisu) ~~ Chitotsu s. Chih-no

Chi-tsang (Kichizii) 6~ ch'iung-ch'an-k'o s. k yirz cnkaku Chiyaku s. Chih-yao

Chi-yin Hui-hung (Jakuon Ek6i 1(ti"f~ijJ:

Chodang chip s. Sodoshu Chokan s. Cheng-knan

Chokei Eryo s. Ch'ang-ching Hui-Ieng Chou T un-yi Ii'iJ ~!<m'!

Chuan-fa chcng-tsung-chi s. Dernbo

Shiijuki

Chuan-fa pao-chi s. De mbohoki Chuang-tzu 4:t-f

Chuan T'ang wen >$:/jIf)[ Chuan Te-yu tlH~JjIiJ Ch'u-chi ril1;fZ

Chu-chih .Gutci: i1lc1lIl:

ChQhii Myohon s. Chung-feng Miug-pen Chu Hsi 5kJil:

Chukiiji (Chung-vu-ssu) $ ~g'f Chim-chen wu-wei s. Kunshin goi Chung-Ieng Ming-pcn (Chuho Myiihon)

$W*~Il*

Chung-tsung $* Ch'ung-yuan *;3:

Chung-yung s. Chliyii Chung-vu-ssu s. Chukiiji Churon rp§~

Chiiyn .Chung-vung: rp!,l

Daiampanshuikvo

.'I'an-an-pan-shou-i-ching. ;k_*,IiJ',i~g*.l1:

Daianji : Ta-an-ssu : :k.*~ daianjin ~*:*.c.,

Daiba :t.!t~

Daibonji .la-fan-ssu. *}:~ Daichijusho-zcnji .Ta-chih shou-sheng

chan-ssu :k.QJ~"i,"fr~c'f

Dair- Sc)kc) s. Ta-hui Tsung-k ao daifunshi :k'.rl'tt

daigij:) fdEI~

Daigu s. Ta-VlI

daihoe :k.i!ft

Daijo Bosatsudo no Kenkyu k*'tfiliIi.§!ifj Mf9Z

Daijodaigisho Ta-ch'eng ta i-chang ** *~tit

Daijo Kishinron Ta-ch'env Chi-hsin lur:

:k.*k!{~~iil

Daikan Zenji s. Ta-chien Chan-shih daiki daivu ua-chi ta-vung : :k.~*fIl Dai6 Kokushi :k.~~~iJj

Dairinji iTa-lin-ssu' *H;';f

daisen *iw

daishinkon kfBtt:

daishu (ta-chu: ;k_f)j(

daitoku .,\('5

Daitokuji fd~c'f

Daitsll Zenji *jm'Trr;!~iP

Daiunji I Ta-yun-ssu J k~ ~y Datsumatara Zcngyo .Ta-mo-to-lo

chan-ching: ;:II1.l'~mm1i1*,£ Dazai Shundai ;I:..:y,~'ll:

Dcmbohoki Chuan-fa pao-chi: l!!)ii<Wh.:

D"mhoin (Ch'uan-fa-yiian

Dernbo ShiijClki Chuan-Ia chcng-tsung-

chi, i~i.tlE:T:;;c do (tao jg Dofuku s. Tao-fu dngcn jJ't II}~

D(~gen s. Tao-yuan dogcn bunmyo 'fJ.IIl,\j}fI)j Dog en Kigen )Ii jf: fri Y;

Dogo Enchi s. T80-\\,11 Yuan-chili Doik u s. Tao-vii

Doitsu s. Tao-i

Diikin s. Tao-chin

dokusan ll\l~

donin ;g: l-.

Uor in s. Tao-lin dC)f)'U j!l;frt

Dosen s. Tao-hsua n Doshin s. Tao-hsin Doshc) s. Tao-sheng

Dotok ukyo Tao-te-r hing. ji1j,:~UijI

e ,t~

E'chL' s. Hui-chung Edo ;.'.:7'

Eikaku Gcnken s. Yung-chuch

Yuan-hsien

Ei'neiji .Yung-ning-ssu 7i<';!i::.f Eisai s. Myijan Eisai

E'ka s. Hui-k'o

E'kan s. Hui-kuan

Ekikyo I-ching ~*,ij!

E'man s. Hui-rnan

E'my» s. Hui-rning

en .vuan lOll

Engakkvo s. Engakukvo cngaku 1i:ll1l!':

Fa-chih .LIoji i itJ# Fa-chin (Hokin iit;; Fa-chuan-ssu s, Hosenji Fa-ch 'ung (HrlChii' iii'p Fa-hai .t:,ifi

Fa-hsing-ssu s. Hosshoji Fa-ju Ho'nyo i,Hu Fa-jung i' HOYll ~1-J~~ Fa-lang: H6f() , ii.;BY Fang Kuan ;tfG;

Fa-ta : Hotatsu ;1;& Fa-tai ;i.;;*

Fa-tsai i1 ~

Fa-tsang :Hiizo it,ill:

Fa-yen Wen-i ! Hogen Buncki if-illi .:z Fa-yuan dJi'

Fcng-hsueh Yen-chao .Fukctsu Ensh,-, J!lAfuJ; 'B

Feng Tzu-chen ;.~+tifi

Fcn-vang Shan-chao Funvo Zensh,-, ~~,j~J.a:B·B'~

Fo-chao Tc-kuang ,Bussh{, Tokkc)

[1f1~mf,~jc

Fo-kuo Chan-shih Bukka ZeIlJi 1.f;'~:'1i1~iill: lokuo \\'t'i-po HtlJ<lllt(cl

Fo-kuo Yuan-wu Chan-shih Pi-ver,

lu. s. Bukka Engo Zen]i Hekiganroku Fo-ru-teng f.Jl\'@J;t'

Fu-chou T'sao-sha n Pen-chi Cha n-xhib vu-Iu s. Bushu S6zan Honjaku 7cnji goroku

Engakukvo .Yuan-r hiich chin" [ll]'W:~iE Fuketsu Ens() s. Fcng-hsuch Yen-chao

Engakukyo Daishosho Yuan-chuch ching funi claidc) -::r;:-:-_ ki.'!

ta-shu chao l1ll1l!':f.'t.kfillfJ;

Engaku SC)en s. Yuan-chuch Tsung-vcn engi ~&~

Engo Kokugon s. Yuan-wu K'o-c hin Enkei Komon s. Yen-chi Huang-wen Enni Ben'en [Jj]l:\llH~

Ennin [ill r.

E'no s. Hui-neng

Enryoroku ,Wan-ling lu: 7tIr"tiJ, enso .vuan-Lsiang Em crh-chung-ju s. nishunvii

E'sho Zcnji s. Hui-chao Ch'an-shih

Fa-chen iM!;

Funvoroku Fen-yang lu ; jj'~&5ft FU11),) Zcnshc) s. Fcn-vang Shan-chao Furoku: Daruma no Zernp':) to Shis,-)

ovobi sono ta :jjjJ, jil$(7)f~ii;:,: .~t~! :i3:f-lt.

furuku yori ~- < J= fuzoku I.JU,~

gakudCinin Jf\jll: A gakunin ~J\ gakusha ~13

Canto Zenkatsu s. Yen-tou Chuan-huo Gatsurin Shikan s. Yuch-Iin Shih-kuan gCllgaku hsuan-hsueh y:~

Genjo s. Hsuan-tsang

Genninron (Yuan-jeri lun. I~A;tB Gensha Shibi s. Hsuan-sha Shih-pei gidan 'liE1Pll

Godaish usho li** [f£ goi (wu-wei) liilI

Goi kenketsu (\Vu-wei hsicn-chueh: liflIJl.Jl~

Goi shiketsu .Wu-wci chih-chueh

Ii1iC~~

Goke goroku .Wu-chia vu-lu in'fi(JiWt Goke sanshovorornon li#~t.'f.*JfM5 Goke sbojusan (vVu-cbia cheng-tsung

tsan) 1i#"IE*~ Goshin s. Wu-chen

Goso Hoen s. \Vu-tsu Fa-yen

Goso Hoen goroku (\Vu-tsu Fa-yen

vu-lu ) li~ilit;;jlj~M!F

Goto egen (Wu-teng hui-yuani ll.JlHtx Goto gento (Wu-teng ycn-t'ung: lifJJ.!Iiii.:M:

Gororoku (Wu-teng lu: lifJJ.i.'F. gozan jissetsu (jusatsu') liJJ+;fi) gozu tnien-tou. t-l1~

gudo ;:!<.i1'l:

,guho nyuso *;/~},,* Gunabhadra *JJllilftll't)(l CuniTl s. Hung-jen

Gutci s. Chu-chih

hcnchushi fiiil If'"t henchushz. ilffi cf IE Hiei .It#(

ho s. katsu

Hoan Sosr-n x. P'o-an Tsu-hsien hi' ben 1.i1'i'!

Hi;chCI s. Fa-ch'ung

Hogen Bun'eki s. Fa-ven Wen-i Ho Hung-ching liJJ<jj,llj'(

Hoji s. Fa-chih

Hokin s. Fa-chin

hokkai i!W

hokkal engi ;± \'r!f~1';

Ho Koji goroku P'ang chu-shih vii-lui li!Vb±~iWj\

Hokushu ;It*

Hc)kv(-) zamrnai .Pao-chinc san-rnei:

.~JL='.~

4'.1n£

homrnu rpen-wu honsho *:1:

hontai *il!!

Ho'nyo s. Fa-ju

Ho'nyo lenji gy()jo iHu/f,:jIi;iP if V:

Horindcn .Pao-Iin chuan Wttilli

1T- .•. *+:I-_:f:;:. nonnJl J'!( 1T',r

Hi'>r(J s. Fa-lang

Hosenji (Fa-ch'uan-ssu i:HR~

Ho-shan Wu-yin r Kcssan Muin ?f:JJAA\!ilt

Gyokusenji (Yu-chuan-ssu: IJlh'i' hosshin i:t;~ Gyosen gnrokll .Yu-hsuan vu-Iu iiIjJilimH hossho iF-'li

Hosshoji i Fa-hsing-ssu. itt1""J hosso iUB

hadaka no hito f,1.lJ)A hahaji iSWlitill

Hakuin Ekaku tl~'UU~

Han i~

Hang-chou Tien-lung iKi'Jshjj Tt'nrYll!

·tiUlf.Rllil

hannya sarnrnai lilti.'~~ Han-shan (Kanzan) ~JJ Han-shan Tc-ch'ing !!tuIi,\llili Han vo ~Jjtt.\

happu JI./G

haso li8iW

Heian zP:*

Hckiganroku (Pi-yen lUI {'fliH!f hekikan (pi-kuan) !l!ltl!

hen iIii

Hotatsu s. Fa-ta Hotei s. Pu-tai Hotoha f1U;il';*

Hotoji Pao-r'ang-ssu !'l':@':;'f

Ho-tse Shen-huiKataku .linne' wi'-'J11$1't Ho-tsc-ssu s. Katakuji

HiSyt! s. Fa-jung

HiSz() s. Fa-tsang

Hozoron . Pao-tsanz lun I ~~~"' Hsiang Hsiu ro:~

Hsiang-yen Chih-hsicn .Kvogcn Chikan

WI~H~r;(J

Hsieh I .iang-tso ,ji'U·."'f~ Hsieh Ling-vim ~m:Ji hsin s. shin

hsing s. sha

Hsing-hua T'sun-chiang s. Kokc Zonsho hsing-Iu s. anroku

Hsing-t'ao 1TiIEl

Hsin-hsin-rning s. Shinjinmei

hsin hsueh s. shingaku

Hsi-sou Shao-tan iKiso Shodon: 1%-§l*ti~

Hsi-t'ang Chih-tsang i732it\'~~ Hsiu-hsin-vao lun s. Shushinvoron hsuan-hsueh, s. gengaku Hsuan-kao :<trw;

Hsuan-lang s: J'(H

Hsua n-sha Shih-pei 'Gensha Shibi:

Y;i'j;~ilil;lif

Hsuan-shih 1'l:1t Hsuan-su :<t *' Hsuan-tsang ,Genjo :<t!!t Hsuan-tse y;~;;

HsiJeh-fcng l-ts'un .Scppo Cison -~*~B

Hsueh-tou Ch 'ung-hsien .Sctcho Juken'

~fil~!!li

Hsu kao-seng-chuan s. Zoku Kosodcn Hsu-tang Chih-yu .Kido Chigu: iY~£~,c~, Hsu-tang ho-shang yu-lu s. Kide Oshel

gnroku

Huang-lung Hui-nan :Ory{i E'nan) 7fi~~~~

Huang-mei-shan rOhaizan) ~rj;fLJJ Huang-po Hsi-yuan :Obaku Kiuu)

iiifii,1cffif'i1

Huan Hsuan my; Hua-r'ai H'l'-J:

Hua-ven s. Kcgon Hu Chi-hsi t)jiji;~

Hu-ch'iu Shan-lung rKukyii Jiiryui J;tlrJEp/k

Hui-an ~-g;_:

Hui-chao Chan-shih :E'sho Zenji)

'n~(jmiJi~iji Hui-chi·'.!HC:

Hui-chung iE'chu, ;\,l'.,:!:, Hui-jui .'iJ~

Hui-k'o E'ka, 'i<iJ Hui-kuan ,E'kan, ,~n Hui-man (E'man }~im

Hui-ming (E'myc). ~~)j Hui-neng :E'no) n~~

Hui-tang Tsu-hsin (Maida Soshin)

B!cf:Stilill-L.' Hui-teng Hui-yen ~~

Hui-yen Chih-chao iNlaigan Chisho)

BlititHi'B,'1

H ui-vua n 'iii

Hung-cheng .Kosei) ~iF Hung-chih Ch'an-shih kuang-lu

s. Wanshi Zenji koroku Hung-chih Cheng-rhueh (Wanshi

Shogaku: ~,§'IF.W:

Hung-jeri (Konin, Gunin) iJL?{_?, lIu Shih IiJl@

Hyakujo E'kai s. Pai-chang Huai-hai Hyakujo Shingi (Pai-chang

ching-kuei) s-l:iPij;jt hyakuron 'i':it';'

ichigvo sammai . iT:=' $\C

I-ching s. Ekikyo

I-fu ~ijj~

Igy[) s. Kuei-yang Igvoshu ;l'S/J;~*

ikka my{)j u - ·JI!fi ~}jBK in (yin) Pii;

l ndara s. Yin-to-Io inka f.P"T

Isan Reiyii s. Kuei-shan Ling-yu I-shan I-ning (Issan Ichinei) --L1J~lJ ishin denshin U'C.'I~{,'

Issan Ichinei s, I-shan I-ning

j akuon Eko s. Chi-yin Hui-hung jazen ,'Jjlm~

Jen-t'ien yen-mu s, Ninden gammoku ji (shih .•

Jichiroku (Tzu-chih lu: §j;n;i!li JikiiS s. Chih-weng

Jinne gorokll (Shen-hui yu-lu) ffi$Wr~IH_j\ Jinshii s. Shen-hsiu

jinzu iilljl.iffi

jisan §~

jisho §'1'1

Jitoku s. Tzu-te

J ittoku s. Shih-re

Jizo (Ksitigarbha. .1:12;;;& jo :Q:

Jiido .Ching-tu ;¥± Jojitsu oJi:J1f

Jojitsuron ox:'#f~iiJ

Jojoza s. Ting Shang-tso Jokaku s. Ching-chiieh J()ron s. Chao-Inn

Joshu Jushin, s. Chao-chou Tsung-shcn Joshil Shinsai Zenji goroku JlU'II!)j;[>i(rfr'iiCrtl

~lHi

juko .sung-ku "'I!\~;

Juko Hvakusoku Sung-ku pai-tse ,"il~i'l~1j

Ju-min 'Xyobin ~1Ji#" J unimonronf- - r, ~iii

Kaifuku Donei s. K'ai-fu Tao-rung K'ai-fu Tao-ning Kaifuku Donr-i

IlIlri.l\,ililr

K'ai-hsi Tao-ch'ien Iffl-i'r,i§:il!t Kaisu s. Ch'i-sung

Kakuan Shion s. Kuo-an Shih-vuan kakuhutsuko wu Ittm

kakugi .ko-i: f(f~

Kamakura J:f-a

kamben 1!=!J$1j'

kan rnm

K'ang-hua chan s. Kanna-z en K 'ang Seng-hui Ifi'lf@' kanjo't-i'ji

Karma-zen rK'ung-hua chan ~~6ifji;'i Kannon .Avalokitesvara !!l!#

k anshin t"L'

Kanshinron (Kuan-hsin lun 1lJ!'L'~fH Kanzan s. Han-shan

Kao-Ieng Yuan-miao ,Koho Gcmrnvo

~w!,*H

Kao-seng-chuan s. Kosodcn

kappatsu patsuji iMl'i':l'H1f1., ib;1MH1f1., (t,~HRltll

kasso ii5i)i1:[

Katai Futorok u i Chia-tai P'u-tcng lu : #.(# if J:;f))iF

Katakuji : Ho-tse-ssu : 10i'i!f:y Kataku JiItlll' s. Ho-rse Shr-n-hui

Karakushu liJi** katsu ho ~

Kegon Hua-ven ¥i1f

Keifo Shumirsu S' Kuci-fenz Tsuna-mi Keitoku Dentoroku i Ching-te

Chuan-tcng lu m-f.!t~1w:tt~}ff:

Kenchoji ~±i::-#

Kcnch j Seikoku Zokut()wku

: Chien-chung Ching-kuo Hsu-teng III ~ cp tll~h'!r~'f*

kenchiil'iu' llfrr 'f'

kenchutD1ier-rfU

kensho j1_t1

Kessan Muin s. He-shan \\'u-yill ki .chi *t

KIChij()ji GmT;'f

Kichizii s. Chi-tsang

Kido Chigu s. Hsu-tang Chih-yii

Kid.. Osh,) gorok u Hsu-tana ho-shang

yii-lu;i[1l£: fn f"j JIH!it kigen kikr. ~j cjffiiHr Kinzan s. Ching-shan

Kiso Sheldon s. Hsi-sou Shao-tan kitsumon : chieh-wcn ,jiiPn~

koan, kung-an i;'$:

Koh6 Gcmmvo s. Kao-fcng Yua n-rniao Kohon Rokuso Dankvo J:ii';';FJlIJ'!f*;;; ko-i s. kakugi

Kok an Shoshitsu Issho ovobi Kaisersu f::Cfljyy:f/1,iif')Hii'3~

Kok« Zonsho Hsing-hua T'sun-chiang g!!iti'cfilfo:

KDk6ji Eihatsu T,")ki Kuang-hsiao-ssu

i-fa ta-chi ;l;7:-#tJ,i!llJ;fr,['

Kok un goi Kuna-hsun wu-wci J!);Ii))fi.i,', Kokuonji Kuo-en- ssu ~,~,c#

Konin s. Hung-jeri

Kosci s. Hung-cheng

Koshc)ji ~,¥,;'f

Koshoji-bon Rokuso Dankvo ljl\"ii~{":,

frlj)l'lf,£

Koshu Tcnrvu s. Hang-chou T'ictl-iling Kosudcn Kao-scng-chuan r*i!'i"ri'!i Kosonshuku goroku Ku-tsun-su vu-lu

tJ.@: ifW}j;j\

Kot aiz enin i Kuang-t ai chan-vuan Yt*rfr1i!~:c

ko wu s. kakubutsu K()ya I'iii!f

ku ~

Kuang-hsiao-ssu i-fa t' a-chi s. Kiikc)ji

Eihatsu Toki

Kuang-tai chan-vuan s. Kotaiz enin Kuan-hsi Chih-hsicn ;fl;·t~',M Kuan-hsin lun s. Kanshinron Kuei-feng Tsung-mi .Kcih[) Shill"itsl!'

L**if;

Kuci-shan Ling-vu Isan Rcivu. ;J0LlJ~fl/i Kuei-yang 'Igyo. il'll[)

Kukyu Joryu s. Hu-chiu Shao-lung Kumarajiva It!'!~liII{ I' s. Raji; Kunchu Rinzairoku ~JII~t!l!l;!'i§.'R kung-an s. koan

Kung-ch'cng I i:-*f@:

Kung-hsun wu-wci s. Kokun goi Kunshin goi t Chur--chcn wu-wei :

;f';pn{1

Kuo-an Shih-yuan . Kakuan Shion ~17i~i]ii'!i:

Kuo-cn-ssu s. Kokuonji Kusha {Jl,-6'

T~ -h--l-~

rvu-tsang '~o~

Ku-tsun-su vu-lu s. Kosonshuku goroku kyo 1]1'

kvod ai no unda otoko no ko Ji'.ij'; 01: It.

t~~0+oi no ko fli0f

Kyc)gen Chikan s. l Isiang-ven Chih-hsien kyohan if,('ttJ

Kvoz an Ejaku s. Yang-shan Hui-chi kvoz en itchi f.>(ini'il--Jj:

kviizcnkaku chi.mg-chau-ko i1lfriji~

Lao-tz u 1':7-

Ii s. ri

Liang Kai . Rvokai 9/'!1'i Li /\0 *1\11

Li Chih-Ici *J;o 1~

Lien-chi Chili-hung Renchi Shuko

)i;1!!l*1:

Ii hsueh s. rigaku Li Hua -0/.

Lin-chi Hui-chao vu-Iu s. Rinzai Eshc) goroku

l.in-chi l-hsuan Rinzai Glgen ~Ii\;j'\'~y:

Lin-chi-vuan s. Rinzaiin Ling-chao lli~i3 Ling-ch'uan-\uan s. Rciscnin Ling-rno ift;f,f-

Ling-shu-yuan s. Reijuin Ling-yuan m~tTf

Li-tai Ia-pao-chi s. Rckidai Ilc)b()ki Li Tsun-hsii :$j£Hh

Li Tung *{~J s. Li Ycn-pi ng

Li u R \'Ll 1JJ

Liu Chih-Iuch %"U~?t Liu I-min %"~~t:

Liu Pai-shui ';i'~B*

Liu P'ing-shan jl!IJJU[I[ Liu Tsung-vuan t~P;o;,5[ Li Yao-fu $~*

LI Yen-ping 'jEzg;Jf s. Li Tung Lo-fu-shan s. Rafuzan

Lohan s. Rakan

Lo-han Kuei-chcn Rakan Kcichin : *iti1J!i11f,*

Lo-pu Yuan-an : Rakuho Ccn'an

~Ml~Jt~

Lo Ts ·ung·\en l\m~lil:

Lll·yang Chih-lan-chi s. Rakuvo garanki Lu fJI

Lu Chiu-vuan pi:jLiK~ luch-chuan s. rvak uden

I.u Hsiang-shan Pi:~LJ s. Lu Chiu-vuan lun s. ron

Lung-hsiug-ssu s. R yuk{)ji Lung-fan Hg{~

Lun-vu s. Rongo

Lu Ta·lin}tf[;fli

\'la Fang "}pli

)'laidf) Soshin s. Hui-tang Tsu-hsin

\,Iaigan Chisho s. Hui-ven Chih-chao makvo 1Ji±J1

\,la·tsu ssu-chia lu. s. Baso shike roku Ma-tsu Tao-i"b IliI1.ill

\'leng-tzu ;t;:~

\'Ii'an Hsien-chich Mittan Kankctsu I

£fitli\:l~

\'Iiao-hsieh :-'1soho tyPt x lik kv () '&,' if,(

\'ling U)j

:\1ing- (l\lyo: sll Ming-tao s!j~

Miroku i Maitrcva: )jjj~t.J

Mittan Kanketsu s. Mi-an Hsien-chich Mo-chao chan s. Mokusho-zen Me-chao ming s. Mokushornei

Mokkei s. Mu-ch'i

Mokushomei (Mo-cbao ruing: ~Il~iit Mokusho-zen !Mo-ehao ch'an ~~\lm1jl mondo Pn9ft

Monju (Manjusri) x5'f mos6 ~~

rnu (wu) ~

Mu-eh'i iMokkci! tx~ muge ~liIif

mui (wu-wei) .l!!l~ muju l!!lf:j:

Muju s. Wu-chu

Murnon Ekai s. Wu-men Hui-k'ai MumonkanWu-men kuan l!!lr'~~ munen (wu-nieni ~;%:

Murornachi 'i:~T mushin (wu-hsin) .l!!l{, muse .l!!lt§

Myo s. Ming

Myoan Eisai ~!jjifi€llEj MyOkyo s. Miao-hsieh Myoshinji ~'9{.''f mvou H'11

"i'agarjuna s. Rviiju Nampo JOmyO i¥iiili¥tlS.!l

Nan-ch'uan P'u-yuan (Nansen Fugan:

i'¥i ffiilf~~

Nangoku Ejii s. '\an-yiieh Huai-jang Nari'in Eg-yo s. Nan-yuan Hui-yung Nansen Fugen s. Nan-rhuan P'u-yuan Nanshutongvo saijCl Daijo

Makahannvaharamitsukyo: Rokuso Eno Daishi Shoshii Daibonji ni oite seho suru no dankyo, (Nan-tsung tun-chiao tsui-shang ta-cheng rno-ho-po-jo po-Io-mi ching: Liu-tsu Hui-neng ta-shin vu Shan-chou Ta-fan-s~u shih-fa tan-ching : m*~~ A~**.Wft#~.~~,~~~ft*~ ry:~ If.'UII '* r.t~'n1!i it; /f"I *'l

:\ian-ton Hoku-zen m~~ti$li

Nan-tsung tun-chiao tsui-shang ta-cheng mo-ho-po-jo po-lo-rni ching: Liu-tsu Hui-neng ta-shin vu Shao-chou Ta-fan-ssu shih-fa t'an-ching

s. Nanshutongvo saijo Daijo Makahannyaharamitsukvo: Rokuso Eno Daishi Shoshii Daibonji ni oite seho suru no dankyo

Nan-yang Hui-chung m~lI;~}:l:, Nan-yuan Hui-yung (Nan'in Egyo) rnp;;:~/lI~

Nan-vueh Huai-jang (Nangaku Ejo)

F1<Hilld~;lJl Xara ~.R

Nehan (Nirvana) i'lli'$ nembutsu (nien-fo) ~i4!J

Nenko Hyakusoku (Nien-ku pai-tse)

tri3R!iIJ

Nichiren l:Il.m: nien-fo s. nembutsu

Xien-ku pai-tse s. Nenko Hyakusoku nien-tou s. gozu

Nindengammoku Uen-t'ien yen-mu)

A.3CHNA Nindengyo A c.R~

nishu'nyn (erh-chung-ju : =f'iiA Nyobin s. Ju-min

"'iyoraizen ftO*rjj1jl

Obaizan s. Huang-mei-shan

<Jbakll Kiun s. Huang-po Hsi-yuan OgiO Sorai E1i't"l1.i*

Omori Sogen *a'l'f3z:

<Jryi) E'nan s. Huang-lung Hui-nan

Pai-chang ching-kur-i s. Hvakujo Shingi Pai-cbang Huai-hai (Hyakujo Ekai

'9Tllliti

P'ang chu-shih yu-Iu s. H0 Koji goroku P'ang Yun I~!!ii

Pao-chih Ho-sbang JHtfOf,\J Pao-ching san-rnei s. Hokvo zammai Pao-lin chuan s. Horinden

Pao-shou Yen-chao f!f:fili1jj'i Pao-r'ang-ssu s. Hotoji

Pao-tsang lun s. Hozoron

I'cn-wu s. hommu

pieh-yu s. betsugo Pien-tsung lun s. Benshuron pi-kuan s. hekikan

Pi-yen lu s. Hekiganroku

P'o-an Tsu-hsien (Hoan Sosen) 1i&!~iJlti5t:

P'u-chi W:M P'u-hua Wir Pu-tai (Hotei) :\j)f;Q p'u-t'i s. bodai

P'u-t'i-ta-mo s. Bodaidaruma

Rafuzan .Lo-fu-shan) lil!\i'FLlJ Raju (Kumarajiva) mil Rakan (Lohan) ~i~

Rakan Keichin s. Lo-han Kuei-chen Rakudoka ~i.!l:~j;

Rakuho Genan s. Lo-p'u Yuan-an Rakuyo garanki (Lo-yang

Chih-Ian-chi: ;s~~j1JOfi~c

Reijuin (Ling-shu-vuan) m:m~'iC Reiscn'in (Ling-ch'uan-vuan. :m:7~H'iC Rekidai Hoboki (Li-tai fa-pao-chi)

ffiH\,:it'lh:

Saicho ~iff

Saijojo bussho-ka ~ _U~fl!;t'±:fj; Saijojr)f(JIl (Tsui-shang-ch'en lun)

J1i_l'llHiii sarnbo ~. san ~(§I)

Sandokai (Ts'an-t'ung-chi)~rpJ1?i sange 'rJl'('~

sangen C:':t:

sankan C::~~

sanku ~!pJ

sankyo itchi C:'~.-l& sankyozu :_:'~III

San-lun tsung s. Sanronshu Sannei s. Tsan-ning Sanron ~~ifB

Sanronshii (San-lun tsung: ~~ifB* San-shen Hui-jan (Sansho E'neni

~-:.~J!?t

Sansho E 'ncn s. San-sheng Hui-jang san-tai ~ ..

sanyo :=:.~

sanzen f<iliii

salOl'il'A' I)

Renchi Shuko s. Lien-chi Chih-hung Seigen Gvosbi s. Linmg-yuan nSlllg-ssll

resso-zo liU,[l!-ljg: Seikyo s. Ching-chu

ri (li) f!I! Seirvoji t Ch'ing-Iiang-ssu. iilji~~

rigaku (Ii hsiieh) f!I!"¥ Seishiji iChih-chih-sSUi *lJa~

ri hokkai £'I'it J'f. seiza (ching-tso) ,w4

riji muge (Ii-shih u.u-ai ) hnkkai f!r~JlIElil,fij;W Sekiso Sewn s. Shih-shuang Chu-v iian

Rinzai Esho gorokll (Lin-chi Hui-chao Scki to Kisen s. Shih-r'ou

yii-lii) !lE;iJ!fIi1<~ClB.'ii!ft Seng-chao (tf~

Rinzai Gigen s. Lin-chi l-hsuan Seng-ch'iian ij8t

Rinzaiin (Lin-chi-yuau) i1lli11\'~'iC Seng-fu i1'fillJ

Rinzairoku !lE;i11\'n Seng-Ian ijJiij

Risshf f'!t* Seng-na l~llIl

Ritsu i~ Seng-ts'an f~~

ron (Iun) ~~ Senni gedo 5t:FG7~ill

Rongo (Lun-yu) il~~.'i Seppi) Gison s. Hsueh-teng l-ts'un

ryakudcn (liieh-chuan) IlI&j~ Setcho Juten s. Hsueh-tou Ch'ung-hsien

Ryoga Butsujin hoshi m1!J1lfl!;Ai1;G Shao Hsiu *i'lj~

Ryoga Shijiki I Leng-ch'ieh shih-tzu chi, Shao-lin-ssu s. Shorinji

rnj1JOerjj~§~ Shao Yung ~*

Ryokai s. Liang Kai Shen-hsiu lJinshu} fr$~

Ryu s. Liu Shen-hui s. Ho-tse Shen-hui

Ryuju (:'-Iagarjuna) ~i!m Ryukoji (Lung-hsing-ssu) ~glJ!!~

Shen-hui yu-lu s. Jinne goroku Shido s. Chih-tao

shih s. ji

Shih-shuang Ch'u-vu.m Sekisfl Soe-n tJf'ij 11'1l!l

Shih-te Jittoku J'{,'I"r

Shih-I'{)(J Hsi-eh "icn i. Sckitc! Kisen

tJ§j"fi;J~ shikan ll::lU!

shikatsu .ssu-ho [JLjii,%

Shike goroku Ssu-ehia vu-lu [1J~lIH* shikishin @~

shik u fumbetsu ssu-chu fen-pith

[lQ'a:I)}~IJ shin ( hsin: {)

shingaku . hsin hsueh ·L'~ ShlTlg(HI lit g

Shinjinmei Hsin-hsin-rning . I"; {.,j',$; shinkfi lll;~

shinnin .chen-jer.. J)'!;A Shinnyoin .Chcn-ju-yuan Shinzoku Choshi no keifu

shirvoken rssu-Iiao-chicr:

Shisei s. Chih-rheng shishoyu [TIl ~~Iil Shitetsu s. Chih-che

~~n:;Jc :f1T*'''eJT<t: (7)*~1t r9ffM

Shiion s. Chih C[UI1

Shitsu s. Chih-tung sho 'hsing it

she) lE

shochuhcn lE 9 ffl!i shochurai lE ** Shodoka ,]till :[): sh(~)g{j iffi,r*

shojo !H!~

Shorinji .Sbao-Iin-ssu 'Yff·c;'f Shoshitsu Rokumon !J''¥7\F~ Shotoku Taishi ~i~*r

Shou-shan Shcng-nien Shuzan Shonen

§Ll(~z:

Shclyflan i)tyiW

Shovoroku .Ts'ung-jung lu. i~:tH!R Shuan-fen-shan iSohozan. i!I1'~*llj Shlibun 1!1::Z"

Sh,J!l() s. Tsung-po

shukkc ii','%:

Shukyoroku (Tsung-ching lu *$JH~ Shu1110n Jikkiron *F5+*JUiii

hui-vao *F5!W~:!jtfr~ Shush: gor(Ji *+aMil

Shushinvoron Hsiu-hsi n-vao lun . i~'L' 'I;:i~iii Shu zan Shonen s. Shou-shan Sheng-nien Soanka ,T s' ao-an - ko,F,tiW ;ji:

sobutsu ,iJl.(4Il

soda f~5t

Sodoshu tTsu-tang chi tll.:lltJt Sncishu ~It ~J.Ii,

Sokei s. Ts'ao-chi

Sokei Daishi Betsudcn l'1I;**~~~rJjli} Sc) KC)sC)den Sung Kau-seng-ehuan

,*idJll'I'l\Ii .

sokushin sokubutsu ~r'L·~[lI~ Soshizcn Tsu-shih chan ~_f[~iji~,

Soui Jion iTsu-t'ing shih-vuan irrfBt$1~ Sotc) rTs'ao-tung:"fifOl

S,3zan Honjaku s. Tsao-shan

Ssu-chia vu-lu s. Shike zoroku

ssu-chu fen-pich s. shiku furnbetsu

ssu-ho s. shikatsu

ssu-liao-chicn s. shiryokcn

Sui :s~:

suirnokcn P),'£!il1J

Sung ':4':

Sung Kao-seng-chuan s. S,c) Kosoden sung-ku s. juko

Sung-ku pai-tsc s. J uko Hvakusoku Sung Yun iRj!(:

susokkan i!!l:,~,illI

Su-tsung **

Suzuki, Daisctsu Tcitaro n*j(1tJj~7,JlIi

Ta-an-ssu s. Daianji

Ta-cher.g Chi-hsin lun s. Daij« Kishinron t 'a-chi s. toki

Ta-chien Chan-shih Daikan Zenji *'lIl::~,~IJi

Ta-chih shou-sheng chan-ssu

s. Daichijusho-z enj]

ta-chi ta-vung s. daiki daivu ta-chu s. daishu

Ta-chueh kW:

Ta-chu IIui-hai kr!K)1.};[J:

Ta-fan-ssu s. Daibonji

Ta-hui Tsung-kao (Dail' Sc)kc), 7ditt*~

Shu1110n Rento evel (Tsung-rnen lien-tcng tai i ti. ~

tai-i s. taikvoku taikyoku 't'ai-i :;tdilli Tai-tsung (~,fi Ta-kuei}.:Jl fa-Iin-ssu s. Dairinji

Ta-mo-to-Io chan-ching s. Datsuma t a ra Zengy()

Tan-an-pan-shou-i-ching

s. Daiampanshuikyo Tang I;lf

Tangen Oshin s. Tan-yuan Ying-chen Tan-lin .'Ji:f*

tanto choku 'nyu )'fi nil'[ l-:

Tan-yuan Ying-chen .Tangen Oshin'

UiJBlJlif;Ijl;

tau s. d(~J Tao-an :1'l:'ii'

Tao-chin Dokin i illiJ:

Tao-fu • Dofuku ilii'lIJ Tao-hsin .Doshin i )1'ti~

Tao-hsuan . Doscn I ill:§[ Tao-i (Doilsll' jg ~ Tau-lin Dorin j_itH Tao-sheng Deshe: :1't1:.

Tao-tc-ching s. D6tokukyo Tao-ts'an ili;~

Tao-wu Yuan-chili Dogo Enchi

illltH~H',' Tao-),u illllik

Tao-vu (D()ikll ;1;!'!'f Tao-yuan .Dogen ;E:flj\

Ta-sheng ta i-chang s. Daijodaigisho Ta-yli Daigll' k.:~

Ta-vun-ssu s. Daiunji

te s. toku

Tr-ching ! Tokusei 1.~;jij Te-i iTokui i'tt~

teisho tVI:l

ten I tien . j~

T cndai ::Rfl

Tendai Tnkllshc) s. T'icn-l'ai Te-shao Tendo :\yoj() s. T'ien-tung ]lI-ching Tenno Di)go s. T'ien-huang Tao-wu Tcnryiiji 7-:lla#

Trnsho Kotoroku i T'Icn-shcng Kuang-teng III :R'WrJiJQ£'fc

Te-shan Hsuan-chir-n Tokusan Senkan

1.~lU'Hlli lesson ~:ff,j\ t'i s. tai tien s. ten

Tien-huang Tao-wu ,Tennu Dogo J(_!)_3fi:/P;-

Tien-sheng Kuang-tenu III s. Tcnsho Kotoroku

T'icn-tai Chih-i 'j(-a'{\'\!Ifi

Tien-t'ai Te-shaoTendai Tokusho 7CBft~~g

I''ien-tung Cht'ng-chueh j':1I'i:lEW:

T'ien-tung ]u-ching Tendo :\yojol

:R.iiftoi¥

ring Shang-tso ]()J()W "iJ:rt:

Tf>fllkuji *ffl1ii# toki :t'a-chi l;~': ~= toku te, iriS

r ok ui s. Tc-i

I'okusan Scnkan s. To-shan Hsuan-chicn Tokusci s. Te-ch'ing

ton: tun @:i

Tongo ~ynd() Yomonron i Tuu-wu jo-tau yao-men lun ~1'i'i-A;J'l:~r'~AjJ

1 'OligO Saijojoron ~'[fri1 I--_* ~ifB

Tonkc) shutsudo Rokuso Dankvo ¥J:-t'tIH

~t~illf:l.f@:*~

forei Enji *~\t@lolE

T,-)rin _]rJS{) s. Tung-lin eh 'ang-tsung toshi P9x~

Tosotsu ]iIetsu s. Tou-shuai Ts'una-vueh Tou-shuai Tsung-vuch t Tosotsu ]iietsu)

912 $ fft 'I'R.

Tozan Rvokai s. Tung-shan Liang-chich Tozan Rvokai Zcnji goroku :Tung-shan Liang-chich Chan-shih vu-lu i ,i'JLlJ.E:l ffr~~Mj~M%

Tozan Shusho s. Tung-shan Shou-chu Tsan-ning .Sannci 'ii(* Tsan-tung-chi s. Sandokai Ts'ao-an-ko s. Soanka

I'sao-chi Sokr-i '1'I;:t;

Tsao-shan Pen-chi t Soz an Honjaku

'Il'llJtn

Ts'ao-tung s. Soti)

rso-rhan x. /.iiZCll Tsui-shaug-chcn lun s. Saijojoron

Tsung-chih *!!'J#

Tsung-ching lu s. Shukvoroku Ts'ung-jung lu s. Shoyoroku

Tsung-men iien-teng hui-vao s. Shiimon

rente eyo

Tsung-mi s. Kuei-feng Tsung-mi Tsung-po (Shuho) *_ Tsu-shih ch'an s. Soshizen Tsu-tang chi s. Sod()shu Tsu-t'ing shih-yuan s. Sotei Jion Tu Fei t!ijW

Tu Fu ftffi

tun s. ton

Tung-lin Ch'ang-tsung (Torin Joso)

*t**M!1

Tung-shan T .iang-chieh ITozan Ryokai. iliilw.5Ufl'

Tung-shan Liang-chich Ch'an-shih vu-lu s. 'Iozan Rvokai Zenji goroku Tung-shan Shou-ch'u iTozan Shusho

)I,J W ii'M

Tun-huang ~xt:'l

Tun-wu ju-tao yao-men iun s. Tongo

l\yudo Yornonron lu-shun fUll

Tzu-chih lu s. Jichiroku Tzu-te (Jitoku: § i~

u (yu. fi

Ui Hakuju ¥tHs.

Ummon Bun'en s. Yun-rnen Wen-yen

Wanshi Zenji koroku, (Hung-chih Chan-shih kuang-Iu: 7';;"i'I'![I!jlei1ll1(jfjl Wan-sung Hsing-hsiu .Bansho Cyoshu!

/'ll;fi~iT3"; wato ~6·5~

Wei Chu #:.111 Wu iSt

WU s. mu

Wu-chen (Coshin! ·Itft~

Wu-chia cheng-tsung tsan s. Coke

shojusau

Wu-chia vu-Iu s. Coke goroku Wu-chu (~luju) :*Elf.

Wu-chun Shih-fan Bujun Shihan

:¥ i1":Ai1l iii

\V u- hsiang :¥f§ wu-hsin s. mushin

Wu-men Hui-k'ai (~Iumon Ekai! :¥r"~IlfJ

Wu-men Kuan s. Murnonk an

wu-rucn s. munen wu-shih s. buji

Wu-teng hui-yiian s. Goto egen Wu-teng lu s. Gotoroku

Wu-teng ven-t'ung s. COLO gCIllC)

Wu-tsu Fa-yen .Goso Hom) liifrEli:!;iili Wu-tsu Fa-yen vu-Iu s. Coso Hoen goroku Wu-tsung iSt*

wu-wei s. rnui

wu-wei s. goi

Wu-wei chih-chiieh s. Coi shiketsu

Ummon Kyoshin Zcnji koroku (Yun-mcn Wu-wei hsicn-chuch s. Goi kcnkctsu K'uang-chen Chan-shih kuang-Iu:

"l!1;r~gJ)j;m1!lgi1l!Ji~!R Yakusan Igen s. Yueh-shan Wei-yen

Ummon Osho korok u (Yun-rnen ho-shang Yanagida Seizan j1jPf±HI'l.LJ

kuang-lu) "l!1;rnOf<\llfHIf yang s. y(]

l.Immonroku (Yun-rncn lu: ~r1~* Ungan Donjo s. Yun-ven T'an-shcng Ungo Doyo s. Yun-chu Tao-ving

Wang Shao-i .:E*tlfG Wang Shou-jen .:Eii'1= Wang Wei £ME

Wang Y ang-ming ':H~g~ Wan-ling lu s. Enryoroku Wanshi Shogaku s. Hung-chih

Cheng-chueh

Yang Chien H5~~

Yang-eh'i Fang-hui (Y()gi H()c) t$,j11I~1Jtt

Yang Hsuan-chih f~WZ Yang-shan Hui-chi i Kvozan Ejaku: frpllJ1l~

Yang Shih tiha#

Yen-eh'i Huang-wen (Enkci Komon. ilUtiJ(1l!J

Yen Hui ~R[ill

Ycn-r'ou Chuan-huo :Canto Zenkatsu!

ym s. in

Yin-to-lo (Indara) IElWi::m Yin-tsung ~P*

yo (yang) ~&;

yo (vung) Ffl

Yogi Hoe s. Yang-ch'i Fang-hui

Yoka Genkaku s. Yung-chia Hsuan-chueh Yomvo Enju s. Yung-ming Yen-shou

yu s. u

yuan s. en

Yuan j(;

Yuan ~

Yuan-chueh ching s. Engakukyo Yuan-chueh ching ta-shu ch'ao

s. Engakukyo Daishosho Yuan-chueh Tsung-yen (Engaku Soen :

~Jl:*l~

yuan-hsiang s. enso Yuan-jen-lun s. Genninron

Yuan-wu K'o-chin (Engo Kokugon i [J1f~n'HiJ

Yu-chuan-ssu s. Gyokusenji

Yueh-Iin Shih-kuan (Gatsurin Shikan) I'ltMiPft

Yueh-shan Wei-yen (Yakusan Igen)

mil1'ltiit

Yu-hsuan yu-lu s. Gyosen goroku yuishiki PjH~

Yun fGj

Yun-chu Tao-ying (Ungo Doya)

~JiliillPif

yung s. yo Yung-chcng *iE

Yung-chia Hsuan-chueh (Yoka Genkaku 7~~:t:W:

Yung-chueh Y uan-hsien r Eikaku Genken

*Jlj(;~

Yung-ming Yen-shou (Yomyo Enju) 7kaJl})!;~

Yung-ning-ssu s. Ei'neiji

Yun-rnen ho-shang kuang-Iu s. Ummon Osho koroku

Yun-rnen K'uang-chen Chan-shih kuang-lu s. Ummon Kyoshin Zenji koroku

Yun-men lu s. Ummonroku

Yurt-men Wen-yen (Urnmon Bunen:

~r~>::j[£

Yun-ycn Tan-sheng (Ungan Donjo) ~1tlI!!:Bi

vo Ti 'f'i!lI!

Yu Tso ilii!E

zazen (tso-ch'an) ~fflql zazengi ~mqli~

Zemmon Shishi Shoshuzu (Ch'an-men

shih-tzu ch'eng-hsi-t'u) mqlr~eiP~*RiI Zen (Chan; mql

zenchishiki i!fj;D~~ Zengen-shozenshu-tojo (Chan-vuan

chu-chuan-chi tu-hsu) mqliLji8~;j'tJ,U'[l;f Zengy6 mql*.±

Zenji (Ch'an-shih) ,nqleiP zenj6 ,frql!E

Zenjo itchi mqli"¥-:j& zenkiga mqlfllHl

Zenki no jidai l]iqlli\to)O#{-I':

zenna .ch "an-na) mqljjj) Zen-no-shinzui-Mumonkan 1]i,00{)itilL

~m~

Zoku Kosoden (Hst, kao-seng-chuan) ii~f1'tf'