Sie sind auf Seite 1von 7

1.

INFINITIV
haben

2.

sein

3.

werden

1.

knnen

2.

mgen

VERBELE AUXILIARE DE TIMP


IMPERFEKT
PARTIZIP PERFECT
hatte
gehabt
ich habe, du hast, er hat, wir haben, ihr habt, sie haben
war
ist gewesen
ich bin, du bist, er ist, wir sind, ihr seid, sie sind
wurde
ist geworden
ich werde, du wirst, er wird, wir werden, ihr werden, sie werden
VERBE AUXILIARE DE MOD
konnte
gekonnt

3.

ich kann, du kannst, er kann, wir knnen, ihr knnt, sie knnen
mochte
gemocht
ich mag, du magst, er mag, wir mgen, ihr mgt, sie mgen
drfen
durfte
gedurft

4.

mssen

5.

sollen

6.

wollen

7.

lassen

ich darf, du darfst, er darf, wir drfen, ihr drft, sie drfen
mute/musste
gemut
ich muss, du mut, er mu, wir mssen, ihr mt, sie mssen
sollte
gesollt
ich soll, du sollst, er soll, wir sollen, ihr sollt, sie sollen
wollte
gewollt
ich will, du willst, er will, wir wollen, ihr wollt, sie wollen
lie
gelassen

BERSETZUNG
a avea
a fi
a deveni, a se face

a ti (a fi nvat ceva), a
putea

a avea permisiunea, a avea


voie
a trebui (ordin, obligaie)
a trebui (obligaie moral)
a vrea
a lsa
a pune s
a da voie

mlaut la II+III Sg: du lst, er lst


1.
2.
3.
4.
5.

stellen
stehen
setzen
sitzen
legen
liegen
hngen
hngen
stecken

VERBELE STRII
stellte
stand
setzte
sa
legte
lag
hngte
hing
steckte

gestellt
gestanden
gesetzt
gesitzen
gelegt
gelegen
gehngt
gehangen
gesteckt

VERBE SLABE NEREGULATE


brachte
gebracht
dachte
gedacht
kannte
gekannt
nannte
genannt
brannte
gebrannt
rannte
ist gerannt
sandte
gesandt

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

bringen
denken
kennen
nennen
brennen
rennen
senden

8.

wenden

wandte

gewandt

9.

wissen

wuste

geust

a pune n picioare
a sta n picioare
a aeza
a sta aezat
a pune culcat
a sta culcat, orizontal
a aga, a atrna
a fi agat, atrnat
a bga
a fi bgat
a adduce
a gndi
a cunoate
a numi
a arde
a alerga, a fugi
a trimite
a expedia
a schimba direcia
a ntoarce faa, spatele,
privirea
a fi informat
a ti

VERBE SLABE

CORESPONDEN VERBE
TARI

INFINITIV

IMPERFECT

1.
2.

abwischen
aufwischen

wischte... ab
wischte... auf

MAI MULT CA
PERF
abgewischt
aufgewischt

TRADUCERE

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

wischen
putzen
arbeiten
ffnen
aufmachen
einschalten
zumachen

wischte
putzte
arbeitete
ffnete
machte... auf
schaltete... ein
machte... zu

gewischt
geputzt
gearbeitet
geffnet
aufgemacht
eingeschaltet
zugemacht

a terge
a terge cu o
crp
a terge
a cura
a munci, a lucra
a deschide
a deschide
a deschide
a nchide

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ausschaltet
umschalten
mitmachen
machen
haltmachen
aufwachen
erwachen

schaltete... aus
schaltete... um
machte... mit
machte
machte... halt
wachte... auf
erwachte

ausgeschaltete
umgeschaltet
mitgemacht
gemacht
haltgemacht
ist aufgewacht
ist erwacht

a nchide
a schimba postul
a participa la
a face
a se opri
a se trezi
a se trezi

19.

backen

backte

gebakt

a coace

20.
21.
22.

bauen
erbauen
errichten

baute
erbaute
errichtete

gebaut
erbaut
errichtet

23.
24.

bedeuten
den Hrer
auflegen

bedeutete
legte den
Hrer... auf

bedeutet
den Hrer
aufgelegt

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

anlegen
telefonieren
zhlen
erzhlen
bezahlen
feiern
sich fhlen
fllen
fehlen
fruhstcken
glauben
heilen
holen

legte... an
telefonierte
zhlte
erzhlte
bezahlte
feierte
fhlte... mich
fllte
fehlte
fruhstckte
glaubte
heilte
holte

angelegt
telefoniert
gezhlt
erzhlt
bezahlt
gefeiert
gefhlt
gefllt
gefehlt
gefruhstckt
geglaubt
gehailt
geholt

schlieen, schlo, geschloen a


nchide

a. aufstehen, stand... auf, ist


augestanden a se trezi
b. schlafen, schlief, geschlafen a
dormi
Umlaut la II+II Sg du schlfst, er
schlft
c. einschlafen, schlief... ein, ist
eingeschlafen a adormi
Umlaut la II+III Sg: du schlfst... ein,
er schlft... ein
backen, buk, gebacken a coace
mlaut la II+III Sg: du bckst, er
bckt

a construi
a construi
a construi, a
ridica
a nsemna
a pune receptorul a. den Hrer abheben, hob den Hrer
jos
ab, den Hrer abgehoben a ridica
receptorul
b. heben, hob, gehoben a ridica
a amenaja
a vorbi la telefon
a numra
a povesti
a plti, a achita
a srbtori
a se simi
a umple
a lipsi
a lua micul-dejun
a crede
a vindeca
a se duce s
aduc

VERBE SLABE
INFINITIV

IMPERFECT

39.

abholen

holte... ab

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51. k

einholen
husten
kaufen
verkaufen
klingeln
lauten
lachen
lcheln
mitlachen
streicheln
lernen
kennenlernen

52.
53.
54.
55.

studieren
rechnen
berechnen
nachrechnen

56.
57.
58.

mitrechnen
schaden
schauen

holte...ein
hustete
kaufte
verkaufte
klingelte
lautete
lachte
lchelte
lachte mit
streichelte
lernte
lernte...
kennen
studierte
rechnete
berechnete
rechnete...
nach
rechnete... mit
schadete
schaute

59.

herausschauen

60.
61.
62.

MAI MULT CA
PERF
abgeholt

CORESPONDEN VERBE
TARI
TRADUCERE

eingeholt
gehustet
gekauft
verkauft
geklingelt
gelautet
gelacht
gelchelt
mitgelacht
gestreichelt
gelernt
kennengelernt

a se duce s
aduc
a junge din urm
a tui
a cumpra
a vinde
a suna
a suna
a rde
a surde
a rde cu
a mngia
a nva
a face cunotin

studiert
gerechnet
berechnet
nachgerechnet

a studia
a socoti
a calcula
a verifica

mitgerechnet
geschadet
geschaut

a calcula cu...
a duna
a se uita
a. aussehen, sah aus, ausgesehen a
a privi
arta (nfiare)
b. sehen, sah, gesehen a vedea
e>i la II+III Sg: du siehst, er sieht
a privi afar

herausgeschauht

zeigen
blicken
schmecken

schaute...
heraus
zeigte
blickte
schmeckte

63.
64.
65.
66.
67.

schwitzen
eilen
sich beeilen
sparen
spielen

scwitzte
eilte
beeilte mich
sparte
spielte

geschwitz
ist geilt
beeilt
gespart
gespielt

68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

suchen
untersuchen
versuchen
tanzen
trumen
ben
verdinnen

suchte
untersuchte
versuchte
tanzte
trumte
bte
verdinnte

gesucht
untersuch
versucht
getanzt
getrumt
gebt
verdinnt

75.

wehen

wehte

geweht

a arta
a se uita
a plcea
(mncarea/butur
a)
a transpira
a se grbi
a se grbi
economisi
a se juca, a cnta
la un instrument
a cuta
a consulta
a ncerca
a dansa
a visa
a exersa
a ctiga (prin
munc)
a bate vntul

76.
77.
78.
79.

weinen
wohnen
anstrengen
vorbeugen

weinte
wohnte
strengte... an
vorbeugte

geweint
gewohnt
angestrengt
vorgebeugt

a plnge
a locui
a obosi
a prevesti, a

gezeigt
geblickt
geschmeckt

gefallen, gefiel, gefallen a plcea


(obiect)

finden, fand, gefunden a gsi

gewinnen, gewann, gewonnen a


ctiga (prin noroc/cri)
schlagen, schlug, geschlagen a bate
Umlaut la II+III Sg: du schlgst, er
schlgt

VERBE SLABE
INFINITIV

IMPERFECT

MAI MULT CA
PERF

80.

sich vorbeugen

vorgebeugt

81.
82.

vermischen
schlen

vorbeugte...
mich
vermischte
schlte

83.

hacken

hackte

gehackt

84.
85.
86.
87.
88.

schlucken
berqueren
verkehren
parken
bestrafen

schluckte
berquerte
verkehrte
parkte
bestrafte

geschulkt
berquert
verkehrt
geparkt
bestraft

89.
90.

wiederholen
besuchen

wiederholte
besuchte

wiederholt
besucht

91.

besichtigen

besichtigte

besichtigt

92.

fhren

fhrte

gefhrt

shaukeln

shaukelte

geschaukelt

95.
96.
97.

wandern
reisen
baden

wanderte
reiste
badete

ist gewandert
ist gereist
gebadet

98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.

regnen
schneien
hageln
donnern
blitzen
sagen
sgen

regnete
schneite
hagelte
donnerte
blitzte
sagte
sgte

geregnet
geschneit
gehagelt
gedonnert
geblitzt
gesagt
gesgt

105.
106.

veranstallen
anbauern

veranstaltete
bauerte... an

veranstaltet
angebauert

107.
108.
109.
110.
111.
112.

mahlen
malen
gren
kssen
rauchen
kosten

mahlte
malte
grte
kte
rauchte
kostete

gemahlt
gemalt
gegrt
gekt
geraucht
gekost

5
8.

vermischt
geschlt

CORESPONDEN VERBE
TARI
TRADUCERE
prentmpina
a se apleca, a se
nclina
a amesteca
a cura de coaj,
a coji
a toca (carne), a
pri, a spa, a
sparge lemne
a nghii
a traversa
a circula
a parca
a pedepsi, a
amenda
a repeta
a vizita
(persoane), a
frecventa
a vizita muzee,
expoziii etc., a
viziona
a conduce
a. fahren, fuhr, ist gefahren a merge
cu un vehicul
b. hat gefahren a conduce un vehicul
(sau nu)
c. gehen, ging, ist gegangen a merge
pe jos
a se legna, a se
balansa
a drumei
a cltori
a face baie
a. sich waschen, wusch mich,
gewaschen a se spla
Umlaut la II+III Sg; du wschst, er
wscht
a ploua
a ninge
a bate piatra
a tuna
a fulgera
a spune
a tia cu
fierstrul
a organiza
a cultiva
pmntul
a mcina
a picta, a zugrvi
a saluta
a sruta
a fuma
a costa, a gusta

VERBE SLABE
INFINITIV

IMPERFECT

113.
114.

lieben
sich verlieben

115.
116.

sich freuen
schicken

liebte
verliebte...
mich
freute... mich
schickte

117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.

gratulieren
wnschen
begluckwnsche
n
reichen
verbringen
splen
stimmen
sich abtrocknen

125.
126.
127.
128.

CORESPONDEN VERBE
TARI

MAI MULT CA
PERF
geliebt
verliebt

TRADUCERE

gefreut
geschickt

a iubi
a se ndrgosti

gratuliert
gewnscht
begluckwnscht

gehren
berzeugen
bediennen
entschuldigen

gratulierte
wnschte
begluckwnsc
hte
reichte
verbrachte
splte
stimmte
troktete... mich
ab
gehrte
berzeugte
bediente
entschuldigte

a se bucura
a trimite, a
expedia
a felicita
a dori, a ura
a felicita

gereicht
verbracht
gesplt
gestimmt
sich
abgetrocknet
gehrt
berzeugt
bedient
entschuldigt

a ntinde, a da
a petrece timpul
a clti
a fi correct
a se terge, a se
usca
a aparine
a convinge
a servi
a scuza

129.
130.
131.
132.
133.

beruhigen
warten
erwarten
winken

beruhigte
wartete
erwartete
winkte

beruhigt
gewartet
erwarten
gewinkt

134.

reden

redete

geredet

a liniti
a atepta
a atepta
a face semn cu
mna
a vorbi

135.
136.

a trata
a se nruti

gestrickt
gestickt
genht
abgelebt
bewundert
buchstabiert
sich erinnert

a tricota
a broda
a coase
a scoate (haina)
a admira
a silabisi
a-i aminti

144.
145.
146.

landen
starten
sich beten

behaldelte
verschlimmert
e... mich
strickte
stickte
nhte
legte... ab
bewunderte
buchstabierte
erinnerte...
mich
landete
startete
betete... mich

behandelt
verschlimmert

137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.

behandeln
sich
verschlimmern
stricken
sticken
nhen
sich ablegen
bewundern
buchstabieren
sich erinnern

gelandet
gestartet
gebetet

148.
a
149.

lsen

lste

gelst

a ateriza
a decola/porni
a se ruga, a se
nchina
a rezolva, a scoate

sich nhern

genhert

a se apropia

150.
151.
152.
153.

hoffen
sich flstern
sich rchen
schaffen

nherte
mich
hoffte
flsterte
rchte mich
schaffte

gehofft
geflstert
gercht
geschaft

a spera
a opti, a sufla
a se rzbuna
a munci din greu,

verzeihen, verzieh, verziehen a


ierta, a scuza

sprechen, sprach, gesprochen a


vorbi
e>i la II+III Sg: du sprichst, er
spricht

a. bitten, bat, gebeten a ruga


b. bieten, bot, geboten a oferi

schaffen, schuf, geschaffen a crea

VERBE SLABE
INFINITIV

IMPERFECT

MAI MULT CA
PERF

154.

umfassen

umfate

umfat

155.

characterisieren

characterisiert

156.
157.
158.
159.

grnden
begrnden
umwandeln
verwandeln

characterisiert
e
grndete
begrndete
wandelte... um
verwandelte

160.
161.
162.
163.
164.

komponieren
widmen
ubersiedeln
diktieren
behaupten

komponierte
widmete
siedelte... ber
diktierte
behauptete

komponiert
gewidmet
bergesiedlt
diktiert
behauptet

165.
166.
167.

wetten
sich bewegen
herausbringen

gewettet
bewegt
herausgebracht

168.
169.
170.
171.
172.
173.

stolpern
begegben
heiraten
streuen
shtten
sich umkleiden

174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.

versichern
erluten
darstellen
gelangen
meinen
abstatten
weilen

wettete
bewegte
brachte...
heraus
stolperte
begegnete
heiratete
streute
schttete
kleidete mich
um
versicherte
erlutete
stellte... dar
gelangte
meinte
stattete... ab
weilte

181.
182.

stolpern
zrckkehren

183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.

schmen
anschnallen
folgen
klettern

stolperte
kehrte...
zrck
schmte
schnallte... an
folgte
kletterte

ist gestolpert
ist
zrckgekehrt
geschmt
angeschnallt
ist gefolgt
ist geklettert

gegrndet
begrndet
umwandelt
verwandelta

ist gestolpert
ist begegnet
geheiratet
gestreut
geschttet
mich
umgekleidet
versichert
erlutete
dargestellt
ist gelangt
gemeint
abgestattet
geweilt

CORESPONDEN VERBE
TARI
TRADUCERE
a realize
a cuprinde, a
apuca, a mbria
a caracteriza
a ntemeia
a pune bazele
a transforma
a transforma, a
schimba
a compune
a sta, a rmne
a se muta
a dicta
a susine, a
pretinde
a paria
a se mica
a scoate, a afla
a se poticni
a ntlni
a se cstori
a presra
a vrsa
a-i schimba
hainele
a asigura
a explica
a reprezenta
a ajunge
a fi de prere
a face o vizit
a rmne, a
poposi
a se mpiedica
a se napoia
a se ruina
a lega/fixa
a urma
a se cra

treffen, traf, getroffen a ntlni

ist zrckkommen, kam... zrk,


zrckgekommen

VERBE SLABE
INFINITIV
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.

IMPERFECT

MAI MULT CA
PERF

CORESPONDEN VERBE
TARI
TRADUCERE