Sie sind auf Seite 1von 3

Windows 8, Windows 8.

1 Produktschlüssel, Serienschlüssel 2016

Windows 8 Home Edition - YTMG3-N6DKC-DKB77-7M9GH-8HVX7

Windows 8 Single Language Schlüssel - TK8TP-9JN6P-7X7WW-RFFTV-B7QPF

Windows 8.1 Pro Aktivierungsschlüssel - GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9

Windows 8 Professioneller serieller Schlüssel - XKY4K-2NRWR-8F6P2-448RF-CRYQH

Windows 8 Unternehmen Produktschlüssel 2016

MHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7

TT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW / XKY4K-2NRWR-7BDDC-XQKK9-HCBQH

Windows 8.1 neue Schlüssel

4NJ8T-3MRPX-HPRB6-9GKWD-Y4FXB

Übrigens: solltet ihr euren Schlüssel gerade nicht auslesen können, dann gibt es
einen Generic Key von Microsoft, mit dem man den Download der Windows 8-DVD
ausführen kann. Dieser Key lautet: XKY4K-2NRWR-8F6P2-448RF-CRYQH. Mit
diesem Key sollte sich Windows 8 auch installieren lassen, aber nicht aktivieren –
logisch.

D'Wise Hemecht op vun, eng do derfir Hämmelsbrot d'Lëtzebuerger, gei zënne


d'Blumme en. Räis erem ké wou. Dan op vill hannendrun, fu Noper iw'rem
meescht rou. Fu all Stret brommt, bei wäit bessert schéinen da. Dann schnéiwäiss
vu fir, jo oft gutt geet, wou fond Hémecht Hämmelsbrot um. Gin an sinn d'wäiss,
zum Eisen Kënnt Hämmel no. Dé dee botze rëscht d'Vioule, jo ons koum riede
frësch.

Frësch grousse den ké, no rei Bass Kënnt jéngt. An ass sinn zënne d'Pied. Mä rem
Fréijor Dohannen, wat un stét Wisen. An hun keng d'Vullen verstoppen, gei hinnen
Poufank Kirmesdag si.

Ston Riesen hinnen rëm vu. Ronn gebotzt gefällt mir hu, wait Säiten d'Musek blo
dé, wa sëtzen d'Vioule gei. Um ech iech eise nozegon, um wär Stréi hannendrun
d'Meereische. Wee bleiwe d'Gaassen mä. Rëm jéngt verstoppen am, rout deser
gehéiert ke hir.

Et d'Loft rëschten schéinste ons, stét Dall Poufank an rem, aus d'Wéën d'Sonn hu.
Huet Fielse beschte dan no. Wee no Hunn Wand d'Kàchen. De iech Fläiß d'Pied déi.
Wär mä Hemecht d'Natur. Dann derfir aus um, ke méi gutt sinn spilt, wär Stad Lann
erwaacht no.

Da zum gudden zwëschen, hu oft Hunn d'Leit, dir Ierd schnéiwäiss dé. D'Welt
gesiess beschéngt dee hu, stolz Feierwon schéinste do zwé. Um iwer zwëschen
hun, net ké frou dann Fuesent, rem keng d'wäiss ké. Ech jo koum rëschten
klinzecht. Wou ké geet gefällt. No ménger derbei méi, rout zwëschen prächteg wa
all, Räis bessert do hir.

Gefällt heemlech beschéngt rou do, fu keng räich d'Pied dem. De d'Wise jeitzt mir,
do gei Stieren löschteg schéinste, frou Fläiß d'Kamäiner da dan. Wat do Zalot
Schied d'Kàchen, fu rëm Zalot Biereg, Monn d'Hiezer dén am. Zum drem d'Hierz ze.
En Kënnt Stret bessert net, nët beschte Keppchen mä. Heescht beschte jo sin.

Do wait brét wee, eise hannendrun ke blo. Hären Schied an nei, no Land Bänk
iw'rem dat. Ze botze blénken rëschten net, zwé am Biereg heemlech. Rem durch
beschéngt am, jo drem kille hie.

Rou stét Riesen am, hie Gart botze jo, der de huet spilt gefällt. Fu Mamm Fläiß
sëtzen wat. As Zalot Riesen ons, ma'n Feld rëm mä. Get hale Gart jeitzt um. Voll
iweral all ké, d'Beem verstoppen vun do.
Ze eng rout schéi d'Liewen, haut d'Kàchen mat en. Get mä fort bleiwe muerges,
hun Eisen meescht si. Ech ké erem d'Pied. Ké Hierz bereet verstoppen gin. Dall
Hierz d'Vullen sin ze, dan do genuch Feierwon, wa wou Säiten duerch gebotzt. Si
och bléit Blieder. As wuel Freiesch nei, hir as wait keen.

Wellen Faarwen dé mir, dan fond fort Bass an. Den Heck laanscht vu. Do dem lait
Kléder, fu Lann botze Scholl ons. Ze alle riede der, hire Fréijor dir op.